Wieniec komunistów na grobie policjanta.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wieniec komunistów na grobie policjanta."

Transkrypt

1 i z łae crei, jak ny z I j >zczyci. i głów Administracja Karol* 3, Telaton lsł-łi Eodaktor t Jego xaat«pea prayjmu> od CFLM n X 1 da 1 po południa. a odbiorą. JBdht' r gr. Odnoszenia do domów 40 c 1983 r. prenumerat norarjura -. _^ Relcoplaów tarowno ozytyeb Jak 1 «d- NRORONJWH reflakejs nla Rok IX. Nr. 37 Łódź, poniedziałek 6 lutego 1933 r. CENY OGŁOSZKN. trzód lekatem (. J. 1-eza strona 49 fci W. m-m 1 tam. eti. 6 lam. * tekścli O sr. nekrologi 38 IFT- <«ya U gj tron* U) tamow. drobne U ar. aa ery u, dla poazutrulacycn prac; 10 gr. aajinniejaze ogłoszeni* USO «T. dl* lezrobot 1 et Ogłaszania dwukolorow* t 09 proc. drotej: ogłoszenia zagranlczaa I trójkolorowe a 100 pro& drotej Za termin druku I treść ogłoszę* administracja Dla odpowiada. P. K. O Koniec: panowania Role Święty w Rzymie. Optymistyczne nastroje w Anglii. ZBLIŻA SIĘ OKRES P O P R A W GOSPODARCZE^** Londyn, 6.2. (od wł kor.) 0/v Wlenie na giełdzie londyńskiej i gwał towna hausse szeregu papierów, a uwłaszcza afrykańskich uważają za Początek załamania sic depresji. Prasa ostrzega przed gorączka soekulacyjna, przewiduje jednak zbliżający s>c o- kres poprawy gospodarczej. W < - dług opinii kól finansowych należy oczekiwać ogólnej rvnku świat owym. Zwyżki cen na oraz ożywienie kredytu ero. i handlu miedzynarodowe- Przechwałki sowieckie o postępach technicznych Czerwonej Armji. Moftkwą, 6 lutego. (Specjalna wiadomość nym sowieckie zdobycze Erha). Organ rady wojennej..kra. na edejnku zbrojeniowym. maja Zwiezda - ' omawia w artykule wstęp Arnija czerwona stoi rzekomo w szeregu najbardziej nowoczesnych armij świata. Od roku!92<<-go wynaleziono własnej konstrukcji ręczny karabin maszynowy, Przed ofenzywą wojsk japońskich dla czołgów i samolotów oraz podstawę w prowincji Dżehol. zenitową dla ciężkich karabinów maszynowych. 1 Tokio, 6.2. (Tcl. wl.) lak o- Japońskie ministerstwo woiny Ponadto wynaleziono nowy system śwj Iczaia z kół wojskowych, ja* komunikuje, że plan okupacji wójj j artylerii ciężkiej i -przeciwlotniczej, pońaka ofenzywa \y prowincji Dżehol skowej prowincji Dżeliol zostali armatę przeciwczcłjrcw;;, rozpocznie się już w naibliższvm przez nanwzsze wku i ze japoński 1 działa małokalibrowe i szerc-g dzia! towa czasie. zatwierdzony. rzyszących piechocie. Szczególnie wielkie 1 sukcesy Proces 10-ciu członków Centrolewu w Sądzie Apelacyfnym. li ni szumi, o luicgu. JULIO W SĄDZIE Apelacyjnym rozpocznie się ROSPRAWA p(rciti cjłonków Centrolewu, którzy M ahije przed oftdtiiieni' iryboritmi *kj!rtmi zostali w dniu! ">'» m Mycznia 2000 pracowników samorządowych utra cl posady. Warszawa, 6.2. Związek; r, 1 od nieruchomości i lokali. Wuików Samorządowych s, w: magistratom pozbawia pracv prz starania w Ministerstwie Skarou u szlo pracowników samorzado-» Spraw Wewnętrznych w sprawie wv ch. Hnwowprowadzonych zmian w popodatków b osiągnęto w dziedzinie samolotów. ZAMÓWIENIA WE FRANCJI /Vryi, 6 lutego. Paryska gazeta cmi' ubiegłego roku: Herman Lilinrman, Nor* giticyjua Wozrożdicnic" zami.'5zcza iik>" bert Barluki i «''łodysław Kicniik na 2 i /iv} kio rewelacyjne wiadomości na temat pól roku, Dubois, Masirk. Proger, Ciotko* z w-nj.«ko**ycli zamówień sou i"ckic!i we Frań' i Pntck na.'' la'i. Bag"ń-ki na 2 lata, Win jej!, podkreśl a jąc, żr gwiraytp npccjall»t( r nry Witot na 1% roku więzienia. iwoj-kowym ro^yj«kiin jem ły oficer iil-" Ochrona zabytków. Cło wywozowe zostanie podwyższone. Warszawa, 6.2. Dla uniemożliwić nia wywozu cennych zabytków zasraniec wprowadzona ma bvć nowela do ustawy o ochronie zabytków. Nowela ta podwyższyć ma cło wywozowe od zabytków do 2^ proc. deklarowane] wartości. mirckiego istdbu S"n r ra!ni'so, bli. Kern,.który przebywa obecnie w Paryż.u. Szef ro' «j jskiej iniuji EakppóW wojokowycli. będ^' e^cb w rzeczywi loś< i WFŁOKUN oficor^ni, jnkry^m pod ))prmh]oninieiy Siinonoua j jako rzekoniv iir/ednik Iiamllow v.. ni«olbrzymie zktmóicu-nw iapnńslic. IŁJIC livła zaintere owana w udzieleniu kr? dytu Sowi^ioni. brr. ez^eo cała trnnzakeja nic niofla dojśe do skutku. W rezultacie bolszewicy, jak twierdzi..wozrożdierdc'',.mwarli kontrakt z firmą Hoteliki-"*, gflzie zamówili większa ilość ka rabinów maszynowreb zwykłych i lotni' ezycli. a w inir <!> fnbryki-cb zaimówmi moź dzierżę i więki-zą serjc niaferjałów lotni" CIYCH. Kłótnia W roddnie muzykologów.j Przykry wypadek w szkole Z a b u r z e n i a w Irlandii. Złoty młotek, dar episkopatu całego świata, którym Ojciec Św. dokona na Wielkanoc otwarcia zamurowanej bramy w kościele Św. Piotra na znak rozpoczęcia Roku Świętego. Demonstracje bezroboloych w Londynie. Ostre rezolucje przeciwko rządowi Mac Donalda. Londyn, 6.2. Zorganizowane )r;.e/ Labour PartyJ^Radę Zwiaz ków /Awodowvch wiece protestacvi ńe przvcvvyko rządowi z powodu noli tvki rządu w sprawach gfospodar- CJJYCH i bezrobocia nie wykazały spo dztewanw.frekwencji. Orcranłzatorzv [ićzyti na udział około ludzi, a tymczasem łącznic z wiecami ko urn rusków, którzy demonstrowali w tvm sa.mvm czasie i miejscu t. zn. Hyde-Parku. demonstrantów było najwyżej 7.S.000. VVyełoszono ostre przemówienia, potepiaiace rząd Mac Donalda i uchwalono rezolucje protestacyjne. Porządek nie został jednakże za klócony tf>k. żc licznie skonsygnowana policja nic miała powodu wkra czać. Około godziny c-po pjoi^udnltldemonstranci rozeszli sie w-spókoiu. Dziś połowa, jutro całość... Tkalnia Widzewskiej Manufaktury ruszyła. Łódi, 6 lutego. Zgodnie z planom dy racji Widzewskiej Manufaktury dzw o«t»a Un^zine miano uruebomić tkalnię i zatmd nić resztę robotników. r». *, I Nagły skon * UCZNIA rrzyznacie państw, nagrody muzycznej zostało odroczone. Piotrków, 6 łutego. w gimnazjum Warszawa, 6 lutego. Wczoraj rczpo- lozbieżność głosów co do oceny między; T-wa Szkoły śred. zmarł nagle pedczterema wybitnymi uiworami K. Szyma is zajęć szkolnych, 17.1etni uczeń 7 Yeracruz, 6 lutego. W Veracruz w *Zęło SIĘ w gmachu Ministerstwa W. Ii. i O. P. posiedzenie jury państwowej na. nowal<iego.stabat Mater, Harnasie, De- klasy, ś. p. Itoman Paj-lci, zainiesi-kaly Meksyku wybuch! pożar w kinie podczas f grody muzycznej. Członków jury 7>owi- meter i Czwarta Symfouja),, a utworem \ w Piotrkowie przy ul. Żeromskiego przedstawienia dla dzieci. W sali po. I tał i ramienia ministra nacz. wydz. rz»u- Morawskiego (P.alet świtezianka), żaden j Przyczyną śmierci uc:»ia byt anc- wstała straszliwa panika..1 ki Wł_ Zawistowski, który powołał na 7. tych kandydatów nie uzyska] WSŻVSł- w rvzm serca. Wiele dzjeci stratowano. Przewodniczącego prof. Witolda Malir kich głosów, zaś dyskusja na'l wartością 1 I newskiego, członka jury, a jednocześnie ezjeł zaczęła się coraz bardziej zaostrzać. efei - enta muzycznego Ministerstwa, Wreszcie na wniosek jednego z członków r Po zagajeniu zebrania przewodnicką- jury postanowiono wszystkie te utwory ty zaprosił członków SPROWADZIĆ w partyturze na następne Trudność rozwiązania sejmu pruskiego. posiedzenie, które odbędzie się we czwar do zgłaszania kandydatów. tdk 9 b m. o godz. 17 w siedzibie Min. Berlin, 6.2. (PAT) W dzielnicy rozwiązania seimu nic iest leszcze JuJ na wstępie dyskusji zaznaczyła.-ię W. R. i O, P. Charlottenburgr, na miejscu g-dzie rozstrzygnięta. Decyzja jury oczekiwana jest z wyjątkowem napięciem prze? polski świat został zastrzelony sierżant policji Sauritz, (któresro wczoraj pochowano na koszt państwa, komuniści złożyli wieniec z napisem. Rewolucyj muzyczny: ni robotnicy Charlottenburg-a zamor Jak się jednak dowiadujemy, tkalnie cboć ruszyły całkowicie, nio zatrudniły wszystkieb robotników, jedynie połowę. Reszta podejmie pmoę dc nitro. -OQO Dzieci w morzu płomieni. Straszne sceny podczas pożaru kina. Wieniec komunistów na grobie policjanta. dowanemp r»rzez narodowych socjalistów przyjacielowi Tózefowi Sauu ritz". Policja wieniec usunęła. BERLIN, 6.2. (PAT) Ubicala niedziela była pod względem politycznym bardzo ruchliwa. 4Vvsuwała się w dalszym ciągu kwestia rozwiązania sejmu pruskiego. Wicekanclerz Papcn odbył z premierem bawarskiej partii ludowej Scheffercm k^nforcncję. Wydany w tej sprawie komunikat stwierdza, że konferencja ta nie \vpłvnic. ca scmianc sytuacji, oraz że. sprawa Niektóre wyskakiwały % okien na podwórze, doznając ciężkich obrażeń. Galerja zamieniła się w krótkim czasie w jedno morze płomieni i zawaliła się, grzebiąc pod sobą wiele dzieci. Prty wej ściach rozegrała się zacięta walka mię. dzy żołnierzami : rodzicami, kfóiły przy byli, by ratować dzieci i chcieli ftię dostać do sali. Ofiarą katastrofy padło o- śmioro dzieci zabitych i 20 ciężko ran. r.ych. Burza na wybrzeżu Atlantyku. Dolar i funt w Łodzi. W Irlandji w\buchl *lrajk kolejowy n»4 tle politycznem. SUajkujący wytolełli ckspres*. Ou^Jin fldfasl. Dzięki utalcrwej konstrukcji wagonów, jjjt ULEGŁY 0RQ AtW łkułiia j 11 'Ko d^k urób) pouio4>: sakic. Prywatnie dolur papierowy w żądaniu 8.91, w płaceniu 3.91); dolar złoty w żądaniu 9, w płaceniu 8.98; funt angielski wią daniu 30.30, w płaceniu 30.20; rubel złu \ w żądaniu 4.75, w płaceniu 4.70; marka w żądaniu 2.12, w ptuceniu 2.11; za 100 franków francuskich w żądaniu 35, w płace ni u Sira*zliwy huragan, który szalał nb zachód nim Atfontyku, wyrządził dużo w.kód w joniastach nadbrzeżnych. Fale zalewające bulwary w Atkuiric " City połaroa?y «iłą twych uderzeń seuba Aswicculifiie ulisni ^ya&faltowauci uu c >,

2 SAR 1 «.B C H O". Nr. 37 Nowe wagony tramwajowe w stolicy. Warszawa, 6.2. W warszawskich warsztatach tramwajowych korjczą montowanie w jednym z wozów spccialm ch u- rzadzc/i, mających ua celu większe bezpieczeństwu i w\ł:ock Dasazerów. Szerokie wciście. mieszczące się w środku wozu. zamykają zasuwane drzwi. Równocześnie z otwar ciem drzwi opuszcza się stopień i za palaią lampki oświetlające napis:..prosimy wsiadać". Przv zamykaniu drzwi stopień podnosi się, uniemożliwiając od tej chwili wsiadanie. Otwieranie i zamykanie drzwi będzie uskuteczniał siedzący stale przv nich konduktor. ręcznie lub elektrycznie. Cyganie porwali 7-letniego chłopca Nieudana ucieczka. Ifriłno, 0 lu'ego. \a jtraoit-) pujako ' li TCHAKICJ W REJONU- Kol(\NI.M zatrzymano «a nit ziiprz^żoiie w rł»u kotik*. Sanie powożo q«były prz«*z Cv^.ima Ucrd;tv.yiiowa, Llórv ic-<-ii.ii t, ŻONĄ i dwoma Miianii dorosłymi. W' ---««.u li znaleziono oprócz towarów po' LIOIL/.ĄR\CII /. PNOBJRTN T"LATSTIPO RHWPCU. / tmo\tevm L>ni Cyjtanin umiłowali zbiec do PoUUi w celu otr/.\ niania okupu. Cyftt Dcrdiczyiiou porani chłopca, kiedy teu uda wał się do szkoły. Porwauie nastąpiło z zemsly, BOWII m za SCPCS niuzeliiika powiatu WIŁKOMIRSKIEGO wtrącił do wir/.ułiia syna Cygaua 2l']ei njojs Bazykj. 1'nrwuiiegio chłopcu odebrano Cyganom ; *kif-rownnn do domu rodziuielskiogo. Powódź no Widzewie. Woda zalała mieszkania i piwnice. Łori/.. 6 li'l<u>>. OdwtM i ILU inlnnnw L>i/UŁLIINI)v dozi-z -powodował powódź ua lis l zł.511 m. mim kosztuje abonament Echa z odnoszeniem do domu Prenumerata zamawiać można od każdego dnia miesiąca. Adres: Karola 2 LUB tel Pftf ODBIERIR w adminlatrłcit Karało 2 i'is fietrkowika 11 prenumerata, WY- OSI tytkę 2 R). 20 GR Ti»oł muli przyjaciel Nłifnie >oflnii»'j.kif j irmiiiy W id/ew. W cia której wypowiadają sie prz-elwko ograniczaniu JIII ihua U ( '.onij.-z^o <io*a u.i ^ Wlzrwh) ^wiadozeti przuz Zikład Ubezpieczeń Pracowni i boe/iie drojsi zalane hyły foriualuic vo ków Umysłowych,.«k również ostro proto»iu- 'H przeciwko wszelkim zakusom M zdobycze da, która \\(l/.ifi»jłii cię ^ocwliie- pracownika umysłowego. (In nii<j />"/ >io/iv<7ł w'ririfr#li.na igotiie: RokiiiiWkiej, tuż przy inoieif; ko!ij<)hvni U oda załala piwniee domu mieeickalikso Najdra i Malinowskiego. Miihiauo wezwłić straż o'^iiiową. która»o kilku PŃHSINADI «lo >ier<» i ; wtłieo cmwzyła. Ęowwfuiejisycfa szkód woda oarańc nie H \ rządziła. be^ Ją Cl wdzięczni, gdy Im *apr«np7łt«ruj«*i MAŁYKURJER! Zdarzenia i wypadki ubiegłej doby. ( ) W aągu niodzjem w różnych stronach Rieszy dosilo do (erwawych starć polityczr.ycli. W CfaeiiHiitz podczas majiifestacji Źciaizneso Hrontu'* doszło do bójki mfędzy członka, mi ripublikańi-kicico Reiclisbaiw.-ru a hitlerowcami. Jedun rciichibanncrowiec został zabity, dwótii ciężko rannych. Pozatem po obu stfo. tu.ch szereg osób odniosło lżejsze rany. We Wrocławiu odbył s':c olbrzymi mectaig Reiclisbanneru na którym prztwodniczył poseł socjil.dcmokratyczny Loebe. Po zgromadzeniu ruszył na rnw-»u> pochód demonstracyjny, przj- czern po drod?e dochodziło wiclokrotrtfe do STETĆ. Szereg osób jest minych. Jak donosi Montags Post'" narodowi socjaliści napadli w jednej z dzielnic na żydowskie, go studenta, Waltera Stetaielda, który otrzymał kilka kłutych ra.n w piersi t brzuch. Stei. Md po przewiezieniu do szpitala z-inarł. Również w Monachium miały miejsce bójki między szturmówkami a ich przeciwnikami po. litycznymi. ( ) W Suassturcie J7-ktni uczeń guiiiia. zjitlny zastrzelił socjalistycznego burmistrza miasta i postu Uo ^ciniu pruskiego Kastuu. ( ) Mitier wzial wraz i GABITIETETII udział w jjazynów Galicyjsko - Amerykańskjocjo dzionej nafty ustalona dopiero zostanie pogrzebie sierżanta policji SauriitM 1 komendanta hitlerowskiej bojówki Majkowskiego, żabi. ulicy li.gro Listopada 111. Złorzyńcy wia Na miejsr-e nieudanego włamania I kr3 Towarzystwa Naftowego N.iftogal" przy po sprawdzeniu zawartości magazynów. Groźba głodówki 1500 bezrobotnych. tych podczas zajść z komunistami mali sie do kantoru firmy, g-dzie jednak dzieży wyjechały władze śledcze, któw w urzędzie gminnym Myszkowa. R/ad prusk* rozwiązał wszystkie radv sa. nic wartościowego nie znaleźli. Ponieważ w magazynach porozrzucane zosta wszczęły dochodzenie. morzudowy na terenie Prus I pmfiajil no-ve wy Z Mysikuwa donoszą: I rozpoczęcie tam głodówki. Naczelnikowi gminy udało się uspokoić bezrobot \ \ W związku z buntem marynarzy fioty hory tu dzień 12 marca. Urzyl jrminny w Myszkowie, po w. /iiwi«rc,.'!ii:ikit^o, byi wiilowni.i 7,ar>iio- nych przyrzeczeniem, że w pierwszych holenderskiej znajdujący s-.c na wodach nowej Trzyosoby zaczadzone.,-zck, spowodowanych nrzoz podburzonych przez wywrotowych :iyitatoró\v b?z. ti-zymaj;i. śoił port Oleleh iw Sumatrze, pozostawiając do Kronika Pogotowia Ratunkowego. uniach przyszłego tygodnia zapomogi o- Mola.ndji 'krążownik Dezuycn ProvŁnzietf opu- robotnych. Domajrali się onj wylania Sytuacja bezrobotnych w Myszkowie, wódcę część załogi na lądzie. Ukret upj;i(j\vjny został przez załogę złożoną z '.ubylców. czoirm, iiiie*aniioy (LWIMI przy ulicy Pił' Łófli. 6 Itiifpo. Wczoraj, późnym wi.- /rnotnogi żywnościowej, zapowiadając jak i w całym powiecie zawicrcja/tkim w pwciwnvin raz e jest rozpaczliwa. W samym Myszkowie.Dowódca krążownika udał sie. iu sutku Dalberteu- w pościg. xwfjol>ywhjaccmi cię z mierzkunia 1'la.I".u. ~ki.»:.'o 21, zanicpoko ji-tii zo.-l di jrksmi wtarenifcie do urzędu gminnej icst l.óoo ludzi bez ;iracy. ~0()U- Krążownik»Uwcvan Provinziw" iest ied. <ohakiorcnv. Kiedy na puk».inic nikt t v«e lijuii z tiaiw^ckszycli krążowników marynarki vnatr/. nio rrapował. wyważono drzwi. hultndtfskiej Na miejsc* buntu udaje fią :. MiozkanL; było pfhu ulatiiiiijafopro K!c K Choroba żony zniechęciła do życia skadra floty holcnd-irskiij. piorą c/adu węclowcjto. Vi' łóżkach lc/«>li wzorowego męża. (-) Na cyudeli w Warszawie aresztowano M WakffmJ II/nal-TIIIII życia tiliaja, Iłinhla i jednego z wojskowych pod zarzutem ó^lraudacii 60,000 złotych.»nl>lokatoika Fftjga Zylbcrliaiini. 'ode/ad bójki oflnic-"li okaleczenia ci.ił»i. Abr:<ni Koprl Flaj'«"liakicrowic oraz ich W RC/ul'ARI<> wrzoraj Smolar.-k i Pio-li Częstochowa, 6.2. Zamieszkały ł'odłożę- zamachu samobójczego 1>r>- ulicv Narutowicza IQ(I st. wv prztdstawia sie następująco; l'ya. ( ) W lokalu łódzkiego Zwiiązku Zaw<-Juwego i^racownniów Handlowych, Uturcwycl: i wia ratunkov.'so, po [id/.i^lo-iiii ofiarom owi." rhhiii'n oweso. Zawi-zwany lok»nv. MII-i ki >ro )Oiroto POMOCY u(i/ : "Iil im lekarz miej h ki%'o pojio wiu-^.wci tutciszcffo WVD?IAŁU śledry.t^n W ojcifch l*'raczek w przystęrcji i cl«s*v się opinia wzorowego Przeniysfuwych prry ulicy Piotrkowskiej?i5. czek od kilkunastu lat i)racuie w popu sltaego -denerwowania wvstrza- urzędnika. Ma on żonc i dwoje dzic odbyło sic nadzwyczajne wahrj Mbfatjlł!e v z rewolweru usiłował ci. Przed kilku miesiącami żona wszystkich pracowników umysłowych, zatrudnionych w przedsiębiorstwach łódzkich. Zebra, ŻYCIE PABJANIC odebrać sobie żvcie. ''raczka poważnie zapadła na zdrowiu i to właśnie stało się nie było poświecone omówieniu om.iiulch?o»h- IcMi lufa rewolweru w vmierzoiia w Svree, w dccvduincci chwili drynełn źródłem ciężkie i zervzotv męża nięć Z*kładii Ubezpiecz?ii Pr.łcouiiików Um.\- Złodzieje lód?cy na gościnnych występach. i l.tia uewlzlla w lewe nrzed ramie. i ojca rodzinv. W miarę postępów slowych, zmierzających w kierunku zmni.-jszcn'a świadczeń na rrecz ubezt>:ec?onycli pra. Pabjankc, 6 lutego. Z poczekalni bu- i wysol.osci 30 złotych za scliwytanie zlu- Kannesro przewieziono do szpi cloroby kruczek poerrażał się w coraz silniejszej depresji duchowej. ta!;; ł'ann\ MARII. Stan ranuejro nanie budzi poważniejszych O- vi.wników umysłowych. Sala posiedzeń nie po. ic'.u restauracyjnego Resursa R2C»i,o'.liii i c!/.iei lub wskazanie miejsca ukrycia pall. trrfeśclła wiyystkicl) przybyłych c/.a" przy ulicy Zamkowej NIEZNANI»prayv U Adlera,~i"tanu. ul. Warszawka KI d< OrOffaJoatt ftclkf3óte#/o \vki.ystk't plaiin cy, prawdopoc!obaie t t*w, siptyayfi vc3 - ' 55, nieznani sfłiawcy. być iwur. ci sami 2Uf*tl -jf ido ItWestJI obniżania źapcwnoisl n* (kradnący okrycia z poczekalni) skraoli,,szpryn«c>wcy' łódzcy, dokonali krad&ezy wypadek bezrobocia t 9 do 6 miesięcy włócz z mieszkania prywatnego futra Watftoiei CIE, Nad reieratam! wywiązała aft ożywiona kill:us»ł złotych. dyskusja. W wyniku jei zabrani powzięli rezolucję w Niezi!«żui-' od pownlctei rezolucji walne z;> br.'in\i pracowników umysto.\ych powzięło c- chwalę. w której wzywa wszystkich pracow. irków do przeciwdziałania wszelkim zakusjin w kierunku zrnnfe.tńzatu*, bądź ograniczania «'wlad-ctw socjalnsch pracownika uiny>iowe. KO. 1'owzicta rezolucja zostanie przesłana centr:'li:ym władzo«i zawodowych związków piac^wikików umysjłowych. ( ) W Dreźnie odbyła się nuiviestucja an. t\polska, akademickiej młodzieży nlęmieckjlej z zagranicy, w której wystąpił obywatel pol*ki. todz'ar«fii Renc Riwa-guem, ( ) Wcantaj zakończył sie w Piotrkowie proces sądowy o' bratobójstwo w wyniku któ W razie przedłużenia umowy Sowpoltorgu fabryki scheiblerowskie otrzymają zaml!^ i»nie na dolarów. Łódź. du. 6 lułego. J a k już donosiliśmy dziś wyjechała do Rosji Sowieckiej delegacja..polrosu", która ma ua celu przedłużeni umowy na dostawę wyrobów polsjdcli z SowpoltorKiem. W związku z tein roztszła się ;)t^loska. jaikuby z delegacja tq miai wyjechać jeden z przedstawicieli Zakładów Zjednoczonych Sclieibiera i Grohmana. Jednak, jak sie okaizaio pogłoski te były bezpodstawne, Rdyż Zjednoczone Zakłady nikogo nie delegowały. Inna jest rzecz, że Zjednoczone Zakłady Sclieibiera i (irohinaua w przedłużeniu umowy Polrosu z Sowpoltorgieia widza pewna korzyść dia^fcbi?. lak" wiadomo bowiem. yv umowie, ja. ka ma bvć obecnie zawarta, między iw nemi istnieje punkt, traktujący o zamóyvicniach. Jeśli wiec przedłużenie umowy dojdzie do SKUTKU*- Zjednoczone Za kłady Sclieibiera i Grohmana dostarcz! Rosji Soyyjcckiej manufaktury. Jest tc iranzakcja na dolarów. W syvcim czasie bayyiła w todri delegacja Soyyrjoltorcru. która obadała manuiakture Zjednoczonych Zakładów i wyraziła swoje uznanie dla łódzkie!' wyrobów. Złodzieje skradli kilka beczek nafty. Włamywacze w Gal.-Ameryk. Towarzystwie. Łódź, dnia 6 lutego. Dziś nad ranem władze śledcze zaalarmowane zostały wja domością o usiłowaniu yvlamania do ma- 2 palta yvarto«ci 300 złotych na szkci'/ d/.icrżawcy bufetu restauracyjnego p. wakowskieeo Stanisława. Poszkodowany wyznaczył nagrody W reso oskarżony Władysław Kulctu. zc wsi Rc. koraj. mitliiy Podolln <j zahóisiwo bratu pedczas sprzeczki o zjcmjc skazany został na bezterminowe ciężkie więzienie. Po wygłoszeniu wyroku. Kaleta odtrącił palujących bo policjantów, rozbił okno I wyskoczy! na podwórze, za hijajac się na nnejs^ii. ( ) Policiii wszczęta dochodzenie w sprawie oszukańczej" iniprcsy puż>czkowo.budo\vlaiicj p. n. Własna Strzecha", której przedstawici:! Ióx«f Jackowski ped pozorem lwżyczkl wyła d>ił od kilkudziesięciu osób w do 100 tych. Popierajcie przemysł ły metalowe beczki % naftą i t. p. mie. szankami zachodź, podejrzenie że włamywacze skradli kilka beczek. Ilość skra -.U /.UL o ni,i jiicr\v.-zcj pomocy, pozostawił v*^/n<!kicli na MICJM-u. Przyczyuy Wypadku wadliwa kont^mk c»i pif-ca. * W domu przy ulicy Siwikifmicza doebo rł/.ilo do czc.tycli kłótni pomięday dwoma.asiadiimi r<<"l" Ii-L I R T N I MarcMn-m Smolarkiem i 58'lctnim Antonim Pifi-licm. Policja pabjanicka \vdrożyla eperg!ci ne śledztwo i jest już na lropx złodzjci. LIGA MORSKA I KOLONIALNA. W tych dniach odbyło sie POEIOTŁTTNH organizacyj społecznych, wojskowych,- kultutalno-aświalowych. NI którem wylc niono komitet obchodu H-to lecia odzy tkania przez Polskę detepu do mona. W skład komitetu weszli pp.: '"iceprezrdent M. Tomczak prezes, inspektor szkolny Słoik wiceprezes, dyrektor KKO Jabłoński Roman skarbnik i sekretarz W Lewandowski. Zidarrem komitetu b: to- i dzie urzad/enie w dn. 12 bm akademji I demaskującej da/.enie niemieckie do rewi- I zji granic Polski. krajowy! (3 UM. A / NIE PREZERWATYWY - laei WYRAZAIA PREZERWATYWY OLLA" winian Pan iądać, wsiv tko igjnc iai ne ła»o r«wai«aabra NAŚLADOWNICTWA ialt a«i«a«? iaui«i ADRNKAC. Praiwd.lw., - Aa ctjrała) a aa«wq w V L Ł i f t I tą marką na każdej kopercie. P R Z Y C H O D N I A niezamożnych chorych Łącza* 7, (Chojny) przyjmuje w«wszystkich specjalnościach od 7,30 rano do 7 wiecz. I a- II UR. MED. iewiażlki UL. Ao4rsa a 5. Tal. 1S9«40 Choroby skóro*, waaarycsna, < mocsopłelowe. Prrvimuje <id «Jo II I oti S do łpw nwjilelo I lwięta od 9 1 M. Doktór ZIO*KOV$KI UL. t-gm SIERPNIA 2. Choroby skórne, weneryczne I mocioplciowe. nd s-vi do UH H I M wiect. w niedziele od III do I on oni. DOKTOR. LUBICZ Choroby skórne, weneryczne I mocsoptelowa. CEGICLNIANA 7, TELEFON ( iwmiuie '>d (Odt. « wlecz. W niedziele ' *«U-ta ud % do II raon. Pns\mi9 $ Dr. KANTOR 3p«e, chorób skóroycb, we n «ryc*ay«b I moccoplclowyeh pritfrowadłil lią ««I. Piotrkowska 90, OELEFEA 179.4*. Prtyleii* od «1 I «4 3 9 wiata w niedziele i iwi««i 3. Dr. mad. L» NITECKI SAOREFCY ekórua, WSNSRYSSAE I WSTAEPŁCIEWE. N A W R O T 32, tcl I, V\ inm («8 y rano i»»ł 4 8 wiecz, w niedzielę i (» I od V tle 12 w uoł. DOKTÓR LINCE Spsaj, ehar. weborjresnyta,»kórny«a I wlaiiw (raraey *ahs«al«a). Adrzeja 2. tcl* Prtyiaiai. *4» de 11 i ed S da I wieei. W aladaieu i «<vi,łą «d 10 da 12 W POL. MARKOWTCZOWA Choroby skóra* I waaeryciae. Zawndzka 1-4 telafoa 1M-35. OD 8 do te RSEO I OD a do 8 WIECTÓI nb L L E R Choroby skórna, weaeryczne t moczopiciowe. rzeprowadizli alą aa ul. Traugutta «. tal. 179.S9 PrryimuJa 8 11rsso I f-«wluct. w nicdtlelo towlets od 11-8». DOKTÓR ndtancr Narutowicza 9. Teł* Choroby weneryczne, moczopiciowe i skórne. '"TIIAEIA ad 8 18 raae I 5 8 P. h DOKTOR BERLIN aknszar f inekolof mieszka obecnie ul. Karole 8 telefon Oodz. przylej od I do 8 wlecz. DOKTÓR HWOŁKOWIKI Cegielniana Nr. 4, UL Specjalista chorób skórnych, wenerycznych i moezopłciowyeh- Prejima a m* godm 8 da I i od 5 ale 9 w aładslala i i wiata od yoda. H o l. Dr mad. KŁACZKÓW* położnictwo i choroby kobieco Piotrkowska 99, tel. 213*66. Preyjaa. coda. od 10 1? J do 5 po polf Dr. mad. L» BERMAN CEGIELNIANA 1 5, tal Spaejaliata ahorób weoeryesnych, skórnych l moezopłciowyeh Priyjm'1'a ad <ad«. 8-cj da 11-oi i ad 4<e de 8-sl w etedeela» awłeta ad jadł. 9..I de ) *! PORADNIA WENEROLOGICZNA L*c*enio chorób Wenerycznych i skórnych ZAWADZKA 1. Czynna od 8-ej rano do 9-ej wieczór W niedziele i święta od 9-ej do 2-ej Porada 3 zł. DR. MED. M. FELDMAN akuasar yiaokolof; Z a w a d z k a IO. TELEFON 'rsyiaiuie ed i ad J - o ya sal. Dr. anod. Z. STACH0WSKA akuszerja I choroby kobieco»rs*prew«diiu»i» a» Piotrkowską 153. teł »ny»e e ed 4 T»iac«. AKUSZERKA l'ipikow.i, dypl. cesarska akadenijf medyciui^, przyjmuje TAMOWI* uh Kilińskiego 104, ZA TRAFNE przepowiodnic dużo podzic kowań i u/iluj: zdobylu ałytina cłiiro ntaotka z CaUtrji, Andrzeja <>2 m. 11.

3 E C F O* Co przyniesie Jutro? Wyk olejeni grandowie. uo w Sewilli, jak i w Barcelonie, nastroje różnych sfer społeczeństwo w trudnym okrc *ie ustabilizowania się młodej republiki. Należy pamiętać, że Sewilla nadal ucho dzi «a miasto, gdzie najsilniej utrzymały się ntestroje monarrhistyczne i dlatego też generał Sanjurio dn. 10 sierpnia ubiegłego roku uznał ją ta teren najodpowiedniejszy 'Ha swego zamachu stanu. Sewilla w swoim czasie istotnie była for l'?cą i ostoją idei momircbitstyczncj. Xi* gdzie tak owacyjnie nie przyjmowano króla Alfonsa XIII i jego rodziny, jak tu" taj. Ulicami, któremi dziś chodzimy, prz" ciągały rozentuzjazmowano tłumy podczas pobytu rodziny królewskiej. Za limuzyną kroki biegli andru i seitihcy, kobiety obrzucały ją kwiatami, a wszyscy jc dnocześnic- wtnosili okrzyki na cze4ć kró* fewskicj pary, zwłaszcza królowej, witając ją radosnem: Niech żyje miła królowa!" zugrostme utratą ziemi, posiadanej od wieków, po utracie innych przywilejów, że tc rodziny dla rządu Aza - na i reżymu, jaki reprezentuje, cznją jakie 1'olwiek sympalje. Nie ulega wą'plii\o'e ;. ii: cą pomiędzy niemi zwolennicy mo' narcliji, tile c/.v ><; konspiratorzy'/ Zdaje się, że nic można tego przypuw. ezać z<- względu ua indolencja grandów hisz pariskich, lubiących ż^wot -pokojny i kon" jemp 'jcyjny. Skądinąd jc-a Ezecfeą rnp-l nic p'wną, żc ich zakorzenione przy v>ąza ni<; do monarchii i byłego król.i P O E > W 0 5 «O B L I C Z E S E W I L L I * Sewilla w lutym, i prietrtiało jego upadek. i i -, Kataionjb i Andaluzja są w dobie obec Opowiadają tu!aj o jednym z arystokra Hej dwoma najgłówniejsiemi ogniskami lów, który co wieczór przed snem wsuwa wrzenia. Stąd jest ciekawe zbadać żarów pod poduszkę krucyfiks i wizerunek Alfon sa XIII. Niema wątpliwości, że w wypad ku osłabienia republiki, będą się star>ili oskarża o swoje niepowodzenie obecne rzą dy, zapominając, że kryzys -światowy p 0 wstał niemal w okresie upadku monarchji, U za;'ój gospodarczy jeszcze z innych przyczyn prócz politycznych. Z drugiego końca drabiny społecznej na wykorzystać je dla swoich celów, tern bar \ potvkamy w Sewilli na inne czynniki prze dziej, że ideę tę podtrzymuje również kler, prześladowany przez republikanów. Istnieje inny jeszcze, liczny także odłam >połeczeńst'wa kupiectwo. niemdotcolonc z obecnego stanu rzeczy. Ludzie ci pamiętają żywo piękne wiosny minionych lot, gdy do Sewilli zjeżdżał nie tylko dwór królewski, ale tłumna fala tury słów cudzoziemców i gości z Madrytu, z których każdy miał swoje posiadłości w Anduluzji. Był to okres zabaw i przyjęć, po których w ciszy wielkopostnej następował znany sewilski obchód Wielkiego tygodnia, na k'óry przybywali goście z całego swata. Dziś niema ani króla, ani bogticzy r Madrytu, ani uroczystego obchodu Wiej kico tygodnia, bowiem rząd wymazał go ciyyrządoyye syndykaty skrajnej lewicy i komunistów, poslusziiych doktrynie mo' sjdewsktej i siejących zamęt dla zamętu bez innej idei odbudowy kruju. AJ* to już wchodzi yv dziedzinę polity ki wcyyuętrznei kraju, którego opinja jesz cze nic jest ustaloni..na bezpośrednie pytania ostrożniejsi tutejsi mieszkmicy odpo wiadaja zagadkoysem pypaniem:..ouien sabe?'' (Kto to wiedzieć mo" że». W każdym razie przyznać trzeba, że lli-zpanja pozostaki nadal pełną niespo' dziwek yv zakr^ie swej polityki. \.i /ani.n/nicieni jeziorze w śi. Mori U od bywają się obecnie wyścigi międzynarodowe Tajemnica wilii dziennikarza. Dramat dwojga ludzi. Z Londynu donoszą, że przed kilku dniami w dzielnicy Brbcton zda rzył sie. tragiczny wypadek. Przyczv ny i tło wypadku pozostają nadal tajemnica. Przebieg wvpadku byl nastepujac\-. wkrótce po południu w willi Cowlev-33ansion. przv ukcy Cowley Road wvbiegł. wvdajac jęki mężczyzna w średnim wieku. Wygląd jego bvł przerażający, twarz i ręce ociekały obficje krwią. Mężczyzna upadł wkrótce w miejscu odległem o kilkadziesiąt jardów od willi. Przechodnie, którzy pośpieszyli mu z pomocą, nie zdołali dowiedzieć sie niczego o przyczynach wv padku. Mężczyzna nie odzyskawszy przytomność, zmarł w drodze do szpitala. Funkcjonariusze policji udali się natychmiast do willi, gdzie na podłodze jednego z pokojów zna leziono młoda i piękna kobietę o bu i nych. wspaniałych włosach. nie daiaca iuż oznak życia. Najcięższe dni prezydenta Francji P o d y m i s j i gabinetu... Himhym dekretem. Niema też turystów, a Tuk działo się po raz ostatni na wiosnę przynaimniej w znacznie zmniejszonej ilości. Zuwiele natomia«t jest strajków i Ostatnie przesilenie gabinetowe dymisję gabinetu i poprosił mini 1929 roku. A potem nastąpił koniec mo" narchji. Pozostało tutaj jednakże wyższe /. nńw.ek spob-cznych różnego rodzą ju. we Francji przyczynia, jak każde strów. którzy wręczyli mu swe teki. towarzystwo sewilskie, z któreiro ubyło tylko kilku»'migran'ów. \bv przekonać się o ł;i karawana AngMków, k'óra świeżo wylą prezydentowi Republiki, który w swych resortów, w pałacu Elizej Zdarza się. że do Andaluzji prsybrwa ca" zresztą przesilenie, wiele pracy bv nadal zajmowali się sprawami icm. dość przejść?ię po dzielnicy San Viii dowula w K.dyk-ie. \jest-ty wynika jed" tvm okresie musi udzielić moc au-skidjencyj i odbyć mnóstwo rozmów, gorączkowa praca. rozpoczyna się eiite. Za białenii fasad'.uni pałaców, cięż nocze-nl- jak:-?' rucliawka i cały kontro' kicnii okutani drzwiami, zakmtowitnemi geut turystów czempredzej wybiera sie yv mających na celu wyjście z sytuacji Przedewszystktem prezydent republiki poleca sporządzenie spisu fknami i.jniradorc'', /a.,łf»nictemi :;ę-tr poy\ro'ną drogę. i stworzenie nowego gabinetu. Te prace najwyższego dostojnika Trzeciej Republiki w ciągu prawie setki mi firankami, ukrywi -ię jeszcze dziwny nazwisk senatorów i deputowanych, Nic więc dziwnego, że Sewilla trochę przepych i zbytek: starożytne meble z ciem od których chciałby zaciągnąć rad: żałuie prze /.łośc\ widząc, jak stoją r»u*1 kryzysów ministerialnych, ustalone nogo, rzeźbionego drz- % wa, ozdobionego ber sekretarz prezydenta wyznacza kami jej piękne hotele, może najwygodniej sa przyjęta tradycja i nienaruszalnym ceremoniałem. hanu, Wielki palio" ^dziedziniec we* i>rzv każdem nazwisku godzinę audjencii. Uruchamia się natychmiast sze na świecie, >iluje próżnej swej wiosiiv i \vnętrzny), gdzie cicho szemrze fontinna, daremneffo swego uroku. Możv ni. słusznie lpnrtanirnta parterowe, złunieszkiwane tyl Z chwila. gd\- prezydent przyjął cała kancelarie. Pracują telefony pa ko IhUmii, i piętrowe, przeznaczone na okrfzimowy. Dookoła tych Wspi'i!i:iłvrh -\fr\/'i\t średnio z wszystkiemi ministerstwa łacu Elizejskiego, połączone bezpo finnii.ji'. i-isr.a i pu$tati. Wyścigi n a z a m a r z n i ę t e m jeziorze. mi. Telefonistki zawiadamiają wybrane przez prezydenta osobv Spotkal;śtu\ jedną tylko okazała Pmuzy-nę, o godzinie przyjęcia. w klórej dwie matrony w niantylaeh <r.fj\'a lv robie Jednocześnie dla pewności", w jakieś wynurzania, or»z chmvkt kancelarii gabinetu woiskowego pre ry«iycznv tutaj pochód pogrzebowy: cztc* rećh solidnvch drabów niesie trumnę da r;i zydenta. maszyniści (personel kobie cv jest tu wvłaczonv). wvstukuia mionach, za nimi jrrh.ie pusty karawan, według tego. samego spisu zaproszenia i rowerzyści. którzv po woinie i»i którym niema iednego centymetra wol tt. ^'o o<! ozdób raefbionych, z woźnicą, nalą zastępuia konnego gwardzistę, rozwożą }e według adresów. cym krótkie cygaro. V nad tym obrazkiem rozlega! *ię dswoo, bijący w przyśpiesza" lem temnie. jakifdyby wypędza? ciekawych Zaproszeni senatorowie i deputowani * ^"O zokątka. B\ loby rzec/.;,' iiuiywni pi pu>zy/.ać. że przvićżdżaia do pałacu bez żadnei parady, Todz-iny, /uniw/.kti jace ie»zcw tu i ówdzu- \ w garniturach marynarkowych, nie v tych dvlwhych.-irilr.ihncrt swoich, a używaia na tę uroczystość cylin, rir w. iak t<? bvło kiedyś. Przecisnąwszy sie przez tłum dziennikarzy j fotografów, zgromadzonych przed pałacem, zaproszeni wchodzą do wielkiego hallu pałacu. Tut ni spotyka ich z honorami mistrz ceremonii pałacu Elizejskiego w mundurze, z łańcuchem na szyi i dwóch lokai w liberiach. Tężeli prezydent iest wolny, dygnitarze natychmiast doń wprowadzają. W razie przeciwnym oczekuie w tak zwanej sali Kleopatry. Gdy Kobieta trzymała w prawej dłoni rt wolwer. Po przeprowadzeniu dochodzenia, okazało sie. że tragicznie zmarłym człowiekiem bvł dziennikarz sportowy Thomas Lorentz Preston, liczący 4.3 lata. zamieszkały w 'Henie Hill. a kobieta, niejaka Rita Bromnctt. żona antykwariusza. Z zeznań sąsiadów wynika, że 0- fiary tragedii utrzvmvwałv ze soba bliższe stosunki mimo. że Preston był żonaty. Sąsiedzi zeznają również, że dziennikarz, w którego wili dramat miał miejsce, wysłał niedawno żonę i rodzinę niewiadomo dokąd. P. Preston był żona f j od trzech lat i zamieszkiwał z żona i matka swoia. wdowa po tragicznie zmarłym przed 4-/na laty. w dziwnych o- kolicznościach, p, Walterze Prestonie, którego znaleziono pod płyta iednego z grobowców na cmentarzu w. West Norwoed. U Prestora seniora stwierdzono wówczas zatrucie lysolem. W rok potem w tragicznych okolic; nościach zmarła córka Walera, a siostra Thomasa. Miss Alice Preston, piękna 22-letnia. ^szczęśliwa na rzeczona. Znaleziono ia wtedy w Surrev w jednej z miejscowości' wy cieczkowvch z objawami silnego zatrucia. Obok" bonboniery ze słodvcza mi. o kilka kroków leżał rowelw^f denatki. Dotychczas nie wyjaśniono. czv bvło samobójstwo, podstępne ipbóistwo przez otrucie. P. Thomas Preston na dzień przed tragedia obchodził urodziny. Tego dnia otrzymał list od pani Bromnett, po którvm udał sie wkrótce na spotkanie z dama swego serca. Maż tragicznie zmarłei. antw kwariusz Bromnett, młody i przystojny człowiek, powiadomiony o wypadku, okazał głęboki niepokój i żal. Z bólem w głosie oświadczył, że nigdy nie miał żadnego powodu do posadzenia żony o zdradę. Ukochanej swej Alice ufał całkowicie. Wedle jego przekonania zaszedł^ tutaj jakiś tragiczny splot wypadkóvy I niezrozumienie, które on uważa rów nież ciężkie dla siebie, iak krzywdzą ce pamięć jego ukochanej małżonki. Pani Bromnett leszcze tego samego dnia zajmowała się pracowicie antykwariatem. którv małżeństwo prowadziło wzorowo w dzielnicy Putney. Tedyny svn państwa Bromnett iest w szkołach w Kanadzie francuskiei. skad pochodzi również iego matka. O dziennikarzu Presto-. nic pan Bromnett nigdy nic słyszał. Śledztwo prowadzi policia. audiencia iest skończomi, rozlega sie. dzwonek. Prezydent odprowadza swego gościa do drzwi, oddaie go pod opiekę mistrza ceremonii, który z godnością odprowadza go do westibulu, / J. 5TRANG MORRISOM. Piękne dziewczę z Taorminy" Powieść. SrKF.^/C/.tMt POCMTKT. Uriednlk bankowy w Lontlynfe otrzyma! >i<5 łwejo dobreso Łii<ijoirjtŁ'\ Lovny?m mtu me- «o isglarza który całe lata sjiędzat ua podró. iach niorsk.cb, zupi oszenie, aby wzial udział yv ciekawej wyprawia podczas wakacyj letnich. tałoga uratowała go p<>dczss bnrzv od zato. *:ecla..włosy zjeżvh mi się na słowie ijserce załomotało upiornym strachem. Cofnąłem sie od niewidzialnej przepaści, zawahałem sie, wróciłem i spuściłem 110- Ki w próżniy. Lina musiała być bardzo długa, bo miatlem wrażenie, że posuwam się dziwnie wolno. A może tylko mó: mózg pracował anormalnie szybko. Zorientowałem sie iedir.ak, że minąłem już rodek przepaści, wyciągnąłem więc no-?i w poszukiwaniu oparcia i natrafiłem»?a próżnię. A przecież dotarłem do koń ca liny. Nim sie zdecydowałem skoczyć, ześlizgnąłem się zpowrotem do Lowrye to ; Patersona. ale zaraz zsunąłem się *»!6w środek- Z^rnknałea» oesy, do- Priokład autorysowany..ićurkni do keiic.i. 1 puśpileni si^. zidawaj io mi się, że lecę w przepaść, lecz opajdłen: prawie bez wstrzosti na czworajkach na ffładkb trawc i przewróciłem <się nahok. Dobrze' zawołałem, wstając. Po spotkania w pociągu obaj wsiedii w nalej Zejdź pan 2 drogi odiwwiedział 'stoce szkockiej do Jachtu Skua" t pojechaii Lowry. <lo Grlzsl. Tutaj LowTy od starej rybaczki o. -rzymał starą szkatułkę z roku 1690 z perjtain:'- On przeprawił się drugi, a Paterson trzeci. Ted ściągnął za sobą linę. łcwyro dokumentem, zawierającym opis miej- To ich na chwilę zatrzyma - «ca, sdzle zatonął Iiiszpa liski okręt ae złotem rzekł jękliwym chichotem. Niebawem zauważyli ścicaiacą icb r^oto. W kwadrans później wynurzyliśmy 'ówkę, której właiciclcl zażądał od nkh oddania sie z mroków górskich ua otwarte po pergaminu, grożąc zatopieniem uchtu wietrze. Odetchnęliśmy z ulgą. Wtedy 2 trudem udało Im sie uciec przez a:»bez. dopiero zdałem sobie sprawę, jakiego leczne ruiny skalne do spokoinej zatok 1 tchórza uczyniły ze mnie wypadki, przeżyte Lowry opowiedział teraz swemu towarzy- Howi o swej miłości do siostrzenicy panj Cro. w ciągu tej jednej doby. Wydaln «er. właścicielki Jachtu 'rao^m!na',. którego rai sie, żc idziemy za wolno, że wleczemy się jaik ślimaki. Chciałem biec. pędzić, wyrywać na złamanie karku, byle jak najdalej od zbójeckiego obozowiska byle jak naiipręd^e: zpowrotem do normalnego świata. Potrochu jednak udzie j ii mi się spokój towarzysz i poczułem He swobodniej. Na lewo od nas zbocza pustej doliny podnosiły się ostro w górę. Przed nami druga rozleglejsza kotlina rozpościerała się ku wschodowi. Światło gwiazd napełniło ją świetlistą mglą. Paterson wiódł nas jakby ku niej. Jabym wolał na północ rzekł Lowry. Kulał trochę, ak nie tak, iak sie obawiałem. Do Drombuie, a;. AJe wspólnik czeka na mnie za Linuff* aan pqzw>ji. to teeo,» 39 wiec ieżen Paterson zachichotał zagadkowo. Lo wry skinął głową. O, n<..uralnie. jesteśmy w pańskich rękach. Dobrze panów żywili w niewoli?.leżeli mc. to meżebyścic co przekąsili? Serce zabiło mi żvwszem tętnem. Pa terson ściągnął z sapaniem plecak z grzbietu i wydebył z niego bochenek chlebti 1 pkjzona kacrkę. Jedliśmy, idąc. Nie dziękuję panu. bo brak «;ni słów, ale w iuki spqsób nas pan znalazł? -- zapytał Lowry. O. trzeba tylko umieć patrzeć i słuchać, to nic się przed czfowiekem me ukryje. W tobennory jest duży ruch i radzie mielą językami. Papa krążownik"' nazywa sie tera/,.kittiw.av'. panie Lowry? Tak. mów pan dalej roześmiał sie Lowry. No. więc dowiedz&icni się, że żnik! z pr>r ł u i dodawszy dwa.i dwa, wykombinowałem, żc mógł pożeglować tylko na Drómbuic. Nie wiem, czy iest kto drugi w Ytall j rforyen, kio potrafiłby tak trafnie dodać pańskie dwa i dwa rrekł Lowry. JUŻ jako mały chłopiec. Paterson pozna! Może jest, a może menn od-dobrzpatfl te strony i znalazł kryjówkę, z skromnie Paterson. Ale napewno Której nas teraz wyratował. Strumień niema takiego, ma się rozumieć, prócz wypływający z dziury w skale, zaciekawił tych obwiesiów, któryby mógł zakraść się tam w nocy. Z tej prostej przyczyny, że nikt 0 tem nic wie.. Posiłek pokrzepił mnie nadzwyczajnie. Paterson prowadził nas zygzakowatym szlakiem ku szerokiej dolinie. Patrzyłem na niego ze szczerym podziwem, go tak. żc wszedł w wodę i do stał się przez tunel do zamkniętego wąwozu. Czy teu tunel jest sztuczny? zapytał Lowry. Tak, chociaż, dalibóg, nie wiem, kto go wywiercił. Kiedyś musiało tam jako na naprawdę niezwykłego być jeziorko, ate woda uciekła tune człowieka. Nic dziwnego, że oszukał mnie przy kupnie ło%'ki. Opatrzność zesłała nam pana rzekł Lowry. Nim zeszliśmy w dolinę, musieliśmy trzebyć strumień wbród aż dwa rary. Dolinę zarastała paproć i krzewy kolczaste. W pewnej chwili ukazała się przed nami napół zrujnowana ściana, zakończona trójkrątnym szczytem. Niegdyś była.tu wykarczowana polanka, ale paprocie wzięły ją znów w swe posiadanie, do spółki z pokrzywami, które rozpleniły si? głównie w ruinach. Ka mienie okryły' się mchem. Paterson przedostał się ua drugą stronę niskiego mtiru i wrócił niosąc w rękach kilka długich łodyg rabarbaru. Niech panowie spróbują rzekł. Znakomite w matszn. Odświeża język. Poczułem pod zębami kwasków u\. orzeźwiający smak. ; - Dziwne, że me wyginął. zauważył Paterson. Ostatni raz byłem tu dziesięć lat temu. Krzaki ciągle takie same.. Zna pan dobrze te strony? - zapytał Lowry. Paterson roześmiał się No, chyba. Urodziłem się w tym domu. Przystanąłem, oglądając się na ruiny, które wyglądały dziwnie starożytnie. W dalszym marszu Lowry wyciągnął z niego wszystko słowo po słowie. lem...maszerowaliśmy przez pewien czas w milczeniu, tak szybko jak- tylko Lowry mógł nadążyć, I dziś orjfeszedł pan tamtędy? zanytajeii Tak, dziw. że nie zdechłem z zim ua. Uuch! jeszcze mnie trzęsie na samu myśl. Dlaczego pan nas nie wyprowadził tą samą drogą?.. Bylibyście nie dali rady. Wod.i po kclama i kamienie oślizgłe. Ciężlybyło pełznąć pod prąd, ale z prądem, nie daj Boże! Ąngus dobrze się namyśli, pim spróbuje tej drogi. Obejrzał się za siebie, nasłuchując. Ale naokoło panowała głęboka cisza. Kiedy Angus zagnieździł się w tej kryjóyyce? - zapytałem. Patćrscii rozłożył recc. Tego nie wiem. Przez dłusu cza> trudnił się różnemi zakazanemi interesanri. Opuszczając te strom myślałem, że tylko ja wiedziałem o tej kryjówce- Aj, to było przeszło czterdzieści lat U- mu. Tu. gdzie teraz idziemy, biegła d<bra. bita droga. Jak daleko jest pański wspólnik." zapytał Lowry. Dotrzymywał nam dzielnie kroku, chociaż noga musiał.! mu bardzo dokuczać. Cztery mile. inołę pięć, ale to i. - szcze niic będzie koniec marszu. Lowry przystanął koło krzaku kv czyny i poprosivszv Paiersana o nóż jął wycinać długi pret na łaskę FatT son odciatmął mnie nabok Mój wspólnik, He, he, he? Zało/; się. że pan nie zgadnie, kto to. Pan Lo wry zapomni języka w buzi. he. he. lic.lak pan myśli? Nie rozumiem odpowiedziałem, patrząc na niego ze zdumieniem. Jak pan uważa, uprzedzić go- cfcy «ie? Ho. ke, he! AI«auto Tozbite' Lowry złączył sij z nami i Paterson dał mi sójkę w iebra na znak mil czenia. Nie domyśliłem się, o co?nu cno dziło. to tylko wieda»a!ern. te bvt w kwietnym humorze. (O c ali

4 Sfr. 4,.e c n o* KRATECZKI. liczba uowjch zglo-zeń dochodzi do 30 HI. Przeważa jca liczba nowych abonentów *oli opłacać należność w całości, u nie ra Z Wilnu donoszą: Uiiiij, aby uzyskać 1(1 proc. rabatu. Pcljcja śledcza poszukuje obecnie W */.v*tkie zgłoszcuia załatwiano»ą w ciągu dwóch oszustów, którzy w sprytnv spo. kilku dni, gdy w lutach poprzednie!) było sób nabrali'' szereg szynkćw i sklepów to uie-jednokrolnic uiemoiliwe. przez czas wódc/anyohiw Wilnie. dlii/-/* z powodu przeciążenia kabli. Trud W godzinach wieczornych wchodzili no*:f ł* ustały e.dkowicie z chwili} autonia tyzacji ticci. w styczniu prawdopodobni, obi we dwójkę do jednego ze sklepów wódczanych lub szynków i prosili o litr liczba nowych alnwiwitów ponownie wzro wódki. Gdy właściciel stawiał flaszkę, je. siu w stosunku do tych, którzy zniumceni den z kupujących spokojnie byli sic zrzac komunikacji Itlefonicziiej o kładł ją do kieszeni loo ooo uu mu. i rozpoczynał liczenie pieniędzy. Słał* jedr.ak' trochę brakowało, a l>oiiieważ ko Rzeźnik pod parasolką. Przygoda Salci. Nowy pomysł oszustów. letka nie miał wcaie pj.iiiędzy, kfscc nie chciał skredytować, klient" priftpra. szał za niepeifizum.cnie, tturnaczył się, Po upływie pewneg'; czasu właściciel szynku hib sklepu wódczanego prjtekonywal się iż zamiast tlaszk; z wótlką o. trzymał butelkę z wyborową... wmiri W ten sposób nieujawnieni iiara/ie o szuści nobfah okoio 80 szy L-;n.. fecie h klepów wódczanycl TRUP WOZM1C1T V BRYCZCE* Wykrycie zbrodni po 14-stu latach. TJr Z Katowic donoszą: zypadek zrządził, że dzięki inlorma' A y d e W a r s z a w y w Kllltu Niestety! Zaczyna się ckres deszczowy w naszym kraju i znowu zaczynają jedwab! Najprawdziwszy z prawdziwych fciąc po ukończeniu wojny wszechświato dopiero dziś policja w Bielsku dowie. J rasolkę. Co fo była za parasolka! Sam 20 grudnia 191S roku, a więc w :rde cjom, udzielonym ze źródeł prywatnych, wierszach. W r Magistrat wydzierżawił l'ol się pojawiać na ulicach coraz częściej jadwabiów. taki mocny, taki ładny, tiki wej, pod Wieszezętami, w pow. bieltknn, działa się. bliższych szczegółów zbrodni j fkirinu Związkowi liok<ya na lodzi'- i Pol ludzie z narzędziami tortt:ry dla oczu błyszczący! Deszcz nie d:szcz, słonce dokonana została tajemnicza zbrodnia,' i dzięki wskazówkom, udzielonym przez xkiemu /wiązkowi Łyżwiarskiemu teren bliźnich parasolami. Jeszcze z mężczyznami pół-biedy mężczyzna bowiem bą parasolkę i potem zdarzyło się takie wyjaśniono. zbrodni. 1 ie sionce, Salcia zawsze zabierała ze so. którą dopiero obecnie t- j. po 14 latach, osoby postronne, zdołała wpaść na trup i miejski przy ul. Saskiej na urządzenie sztucznego toru łyżw inrskiejro. VI.<kutek trzyma parasol tylko wtedy, kiedy t.a. nieszczęście, takie straszno nieszczęście! W dniu tym około godz. 10 b. d^tek Dzięki tym informacjom prywatnym późniejszego wystąpienia n&ecionych zwiąż' praw tlę pada i trzyma go wysoko, kobieta natomiast irzyma parafolkę jak la::cę ku, stopniowo. Salcia prócz parasolki Augustym Pajer, udał się wraz z insp. stąpić do aresztowania 37-lctniego Ada. Ale opowiedzmy wszystko w porząd tor komory arcyksiążęcej w Cieszynie, policja w Bielsku mogła onegdaj przy ków, rada miejska w roku 1931 /decydowała sprzedać oniuwiany teren tymże zwiąż' do ataku i nietylko, kiedy pada deszcz ale miała jeszcze koleżankę Esiercię Somnter. dóbr, inż. Karolem Leuchtmetzerem y Pu ma, Koziora z Wieszcząt, który przyznał kom. Obecnie związki wycofały -ię za" i wtedy, gdy parasolka jest nowa i wje. Estercia Sommer prócz Itolcżanki Salci dzicy na inspekcję do Wieszcząt. się do zarzuconej mu z-bredni i zeznał, równo /. kupnu jak i dzierżawy, lulomiatt że przyjaciółkę żółć zaleje na widok jej Heszlikowjcz (tej z ;jarasolk<j) miała również narzeczonego. Abrama Gols.eina. znaleźli się poza wioską na dredze leśnej, przyniósł z sobą z wojny, a następaie Jechali oni bryczką i w chwili, gdy że strzelał z karabinu wojskowego, kt'"ry akcję lv podjęta spółdzielnia i Sztuczna nowego,,deszczochronu''. lodowisko''t i w\»lą >ila do magistratu o Jeżeli kobieta zawsze nosi przy solie KzeWca v. ulicy Południowej. Abrani Gcd- sprzedał niejakiemu Rudolfowi KjT$ z\ z -przedanie jej omamianego terenu na ten parasolkę jest to u tyle zrozumiałe, że pa..-tcin prócz naizoczonej Salcj (tej od paia. ukrycia padł strzał cc, Wieszcząt za 10 koron austriackich. Pozatem zeznał on, że zamierzał sam cel i na takich i-amycli warunkach. Ma rasolka stanowi jej broń, jej, jakgdyby solki) miał kolegę Joska Salema rztrinika. Josek Salem miał... śmiertelnie woźnicę, 50-Ietnicgo Antoniego on zastrzelić ówczesnego dyr. irż. z karabinu wojskowego, który ugodził gurt rat zgodził stę n»j propozycję i Wyatfpn karabin czy rewolwer. Spotyka męża z je z oc jxiw ieduim wnioskiem do rady iaikąś dziewczynką? Już parasolka ma Świerkowa który na miejscu padł trupem, śp. Świerkot osierocił żonę i 10 nie. przez omyłkę świerkota. Karabin ode Nie. Nie powiem już co mial losek. I^euchtmetzera, chybił jednak i zastrzelił 'niejaki ' j. wdzięczne pole ilo pracy. Przyjaciółka po. mogłoby to nas bowiem zbyt daleko * * wie jej: ty stara klempó? I już parasolka zaprowadzić i nigdybyśmy nie wywikłali letnich dzieci. brano Gruszce. może wybijać na głowie przyjaciółki się z tej zagmatwanej historii. ówczesne wstępne dochodzenia wykazały, że strzał padł z au:-drjackicgo ka W obce.'pid-niji odry i grypy w.-chro swoje kontrargumenty. Dalsze docliodzenia wykazały, żo Koziór dokonał zbrodni ua skutek podże- niskach illa bezdomnych, magistrat postano Estercia. jak powiedzieliśmy miała Jeśli o mnie chodzi, nie noszę, nie używam, nie lubię, nie znoszę, uje cierpiy skierowany był do jednego z wyższych rabinu wojskowego i że prawdopodobnie wił zaangażować specjalnie jednego lekarza narzeczonego szewca, to też w miarę sił, j;ań ze strony ł2jetniego Pawia Farugi, Ta przeciąg miesiącu. możliwości i znajomości przvsparza,i mu oraz brata je.fjo 3G-letniego Karola z Wie. parasoli. Pan Bójj poto stworzył deszcz, urzędników arcyksjażęcych. Chodziło vvi. klientów. Namówiła również Salce ('ta szcząt, których aresztowano wspólnie a żeby nam padał na głowy. Zresztą takie docznie o wywarcię zemsiy na jednym z parasolką) aby korzystała z szewskich Koziorem i odstawiono do dyspozycji sądu. zmycie "łowy często dobrze robi a wo. z nich. Sprawcy jednak nie zdołano u- niebywałe ca in te re&owajiie wzbudziła zdolności Abramka. Dnia 23 listopada góle porcja zimnej wody na łeb jeszcze stalić wiadomoć, że nu górc. w popularnej Zi«- r. ub., tak przed wieczorkiem, padał. nikomu nic zaszkodziła. Dlatego z kobiecemi główkami jest tak kiepsko, że w cląffti 14 lat. miance" powrtnje tajeouilclil Gospoda deszcz, a może i nie padał, w- każdym ra- J ^rl\ «lóu '. (,/\ będzie lo coś nowego, czy zje Salcia wyszła na miasto zaopatrz'ma j starannie ochraniają je przed deszczem. też,,<.o-jhm''j Artystów powtórzy jeno w swoją cudowna, jedwabną parasolkę i Osobiście ze względów bezpieczeństwa unikam kobiet z parasolkami Zn. szablon dcycluza«owyi-b»ceuek, kl«'>iw udała My do Abran&a Golsteina bv jej Gigolo... pośrednik... oszust.?icl»y\» akni tempja loznuiożyły się n*laliiin zrobi) fleczpk-'. 'Flaczek lo jest taka jakaś część skl.-iclowa buta). czyna się bowiem od połamania jej na Zacua" trójka w drodze do Warszawy. \ W MMricr Dow iudujemy >ię jednuk, «męskie-j głowie, a potem płacz, skargi, opro<v itajego ccspohi uliibirim-ow V$tut Golstein fleczka uje zrobj, gdyż n;ial.ze Lwowa donosz.i: nyjii z hoteli lwowskich, cnlstawiono ją iciki, żale i wiecznie: kup mi teraz nową... wy, Gospoda Alt>»ttVw" brd/.ią '»dskn./ akurat gości, m. in przyjaciela sweyo Swego czasu donosił.wny o aresztowa. do Stanisławowa, a Borys przez jakiś nul ola młodych (.ilcnlów, k»'re. będą mii joskg i goście ci puszczali się w tany Pi: niu pod zarzutem szantażu Borysa <"'jiaimowjcza y«) Malinow-skiego przez poli siedział w aresztach czas O, nie! Kupować? To nie my. Nigiy ł\ hio/iio-m' wy {<ról>owaniii swych ił. l'o ścjła się także i Salcia i w trakcie owrgo nie chciałem pełnić roli., nigdy, przynajmniej do 00 roku życia, nie będę \>e\ /.a't*m w każdy ki programie popływać «ie uiszczania się zauważyła, że Josek Salem zabrał parasolkę i ulotnił się. djś tancerzem parkietowym i tańczy 1 w Lwowie przyszedł telcfouogram z Urzędu cję stanislawowsluj. Chainowicz był kie. Wczcraj do Wydziału śledczego yc hed(f czołowi kompozytorzy i autorzy w nil roli kochanka cd kieszeni. Od serca, owszem byle nie zatlłuco i nie za To był bardzo przykry widok. r!'ak nocnych lokalach. Z czasem zamienił swp śledczego w Waiiszawie z poleceniem ia- wyj-iualuych. specjalnie przygotowanych pwotacll, ktć.k' będą stąd promicn;i wały namiętnie. Grunt, to spokói. Z tych mniej przykry, że Salcia (ta od parasolki) a. j«zajęcie (ychiniastowego aresztowania B n rvsa iii W ar'/uwe. Będzie więc miała Vi ars/a więcej względów jeszcze nigdy nic- kuuiłem żadnej kobiecie parasolki. byłoby również stwierdziła, że parasolkę wziął meldowała u w>zystkiem policji, która na pośrednika. Chaimo."'Cza pod zarzutem szeretru szantaży i oszustw. Równocześnie z Borysem w.< nową placówkę artystyczną, która nie' Angażował tancerki dla lokali iu:c".vh, wąt Irwie zdobęd/isofcie srrea i svinpalję Każda z tancerek musiała tytułem prowizji opłacać z gaży pewien procent..helenę Niewiadomska) znm. w Warsza poleciła policja warszawska aresztować to bowiem to samo, co kupować si.-i^cłliien.iu mocarstwu w prezencie amiałj Josek. nikt,inny, tylko wlaśn'0 akuratuie sam piiidii /.no>ci. ChaimoWiCza przetrzymano przez pewien wie przy ul. Nowy św.at 4S i Anielę Marię Jaworska, z im. w Warszawie przy ul. cieżko-kaljl>rowe. Sad Grodzki skazał Joekl Salema n;.» * czas w aresztach, poczerń go zwolniono JFJ.KCZEK". 2 tygodnie aresztu. Obniżenie od -3 grudnia r. z. opłat za i śledztwo przeciwko niemu umorzono Pt la Skaryszewski*. Niew adoms' ;i i Jaworską sprowadził Borys % Warszawy vs'ikia Ilerszlikowiczów:?* miała pa- Jerzy Krzeeki. zakładanie nowych uparatów telefonie*' leszcze przerltem Borys również po. uych w Warszawie przyczyniło się do wydal padł w zatarg z władzami z racji sprowadzenia do Lwowa młodej, bo IjCftjCfj rzędiiycli lokali luow.^k cli. Obie mają do Lwoera i umiekil je w jednym i pod- Dlćjaaegt) uiż dotąd zgłaszania się rcflektau lów na nowe upaiuiy. ^ pewnych dniach zaledwie 16 lat dzewczyny ze Situ.^.lawowa, kióra uciekła od '"odzieów. p. ry* s-zawic. Policja lwowska wyżej wyirdr-io- na suniieniii oszustwa pij^clnione w VVar Była wódka j e s t w o d a... dziewczyn? owa umieścił w jednym t ' '. tiójkc, aresztowała i ods(aw!;i do War. iów lwowsktrh. Kod/ina przez pol.' ie szawy do dys-jiozycji sęil/iego śledczego: poszukiwała córl;i. Znale. 1 : ono ją w jed- S wini ę j j ) W $ l p M y $ y r ęgajf J^n tcrp. 2 miesiące wiezienia za opór. Z Kutna donoszą; We wsi ImiclineJc. pow. kutnowskiego, doszło do następującego zajścia: Do mieszkanek lej wgj, sióstr Lutze, przybył sekwestrator urzędu skarbowego w asykje pol.eji. aliy dokcu^ć egzekucjza zalegle pedatki. Siostry Lutze wypinitily n* urzędników śwjnjc z chlewa. Urzędnicy... uciekli. Epilog lej sprawy rozejrial h.ę prwil sadem, któły opornych podatników skażaj ra 2 miesiące więzienia. HENRI DUVILRNOIS. Po najróżncrcdnicjszych perypet]-».eh życiowych p- Bćgureip) otworzyła sklep z kosmetykami->zminkami', farbami i perfumami pod firmą Płatki różv". LuJny sklep, jak przyznać należy, przypominający sw ;ją laidzn:. białością izirlande-ii i aztukaterji [ sztychami, jakie «o zdobiły, osiemnasty wiek, w którym tyle używano różu, muszek i pudru z zapacheai iry-; ów. Właścicielka sklejju wywoływana WTa I sklep, ze wstrętem wciągali niezwykle du żente mumji, ubarwionej żywemi koloia-j nich zapachy, przenikające nawet na u- mi; usta jej krwawiły się czetwieruą <v pói lice. pękanem bielidle jej twarzy, a mętne oczy okolone byłv rysunkami błękilocgo ołówka. Pomocnicą pani Bćgureujl była brzyd ka i brudna, kusajda, załatwiaiaca <rub.siedemdziesięcioletnia bogini" przy fi* roboty w pokoju za aklepem. każdym mchu roztaczała ciężkie fale c!u P. Bćgureuil poświęcała wolne cl: vii? rzających perfum; uróżowane jej u?/./ Zfco uważnemu egzaminowi sweco oblicza; j biły iałsz-ywe perły; szkliste kamienic pici dzifki stałemu przeglądaniu sie w!u>u/f! tcionków połyskiwały na palcach o oazu 1 przestała widzieć się we właśctwera śv,e cjctacli w ylakierowanych z artyzmem. tle, i z.achowała w pamięci tylko złuon«;' Sklep otwierał swoje podwoje dopierj w podoblerrsrwo Włtói c*~bv w półmrok": i południe, ponieważ jeizp właścicielka potrzebowała dłuższego czara na przysptowanie swojej twarzy dla klientek, chcąn dać im poglądową lekcję sztuki kosmsty ' lepu Dlatego porównywała cnotę.--\vr 1 tat przejrzałych z niew tłumaczoną ie:ygnacją młodej aktorki w rozkwicie SWftga (aientu. eznej, która wszakże zamieniała sic w poglądową naukę bezsilnoici yyszelkiej szlukwobec ztba cł-lu. Damy, przyzwyczajone cło przygóti i ładn'*. wrażeń, w wieki: rezygnacji chę'n»e poświęcają się drołinemu handlowi, /jiajfjując skromna przyjemność w schronisk*.' Ałepu. Pani Bepureuil raczej przyjnwwva'a wrłzyty niż trudniła się sprzedażą. Wyrzekła się śmiechu, bowiem «mieeh, ch-ć banowi zjawisko wrodzone człowiekotfk niszczy artystyczną pracę wyemaljcwanęj kobiety. Wzamiari jednak przv zacnwalanlw swę^frilowaru, wygłaszała /-d'.n:» i przyprawione szczyptą psychologii: -mm ^e^hc^!.i>!..iwa paiu zwrócić u>*a»ę nji len krem; wystarcza iloić oiewi^; rn id ziarnka groszku dl-> roztarcia ni ironiach r.rzed pójściem do łóżka Najhitellgentniejóze kobiety starzeją się prze ijewszy&tkiem na sluoniach.. trzeba temu -nabiec w QQre». nietrudno o to. hy ttic4 czyźni uznali nas za )>okonane... Zawijam pani mały słoiczek w cenie pięćdziesięciu franków. Sklep ten był istotnie uroczym /.akii kiem' Wszystko w nim bvło świeże i piłnc wdzięku, nawet papier do pakowani, w kolorze jasnoróżowym i lazurowy aźmi rek. Kasa czyniła wrażenie wkatulki J» klejnoców; banknoty spoczywały w v.>z*t ce z zapachem bergamoty; księga racium kowa miała kształt i oprawę almanach! pikantnej treści, a powietrze było pr_».esyio ne wonnym pyłem waporyzatorów, działających bez przerwy. Włóczęgi, miiajacy Miłorć. twierdziła. interesuje nmie jiiż tylko jako zjawisko u n- nych.. Pewnego dnia, gdy zajęta była rozyle pianiem sobie sztucznej rzęsy, porzucić mu siała nagle to zajęcie, nacisnęła spwzfce rczpyjacza i. rzuciła się na spotkanie wcho dz^cej do sklepu młodej klientki. Czem służyć mogę? Ale przybyła wyciągnę la do nie: rę>t. Dzieńdobry ciociu i A wiec na-.>rawdę nie poznajesz mnie? Widać utvam uieźle! ^- Ach? to Lucierme! - We własnej osobie, ciociu! I JLucif-nne roipoczcu swajc wynur:e nia: niatka jej rozporządzała bardzo»ki^m tiemi środkami, więc Lucienne s*mi ia< (Jtt sobie musiała.. Obecnie bvła htt zajęcia i g r 'owa przyjąć każda pracę. Dotąd próbowała już.szczęścia w różnych <za była nauwywclk.4 is^yk* fr^ku skiego w rodzinie brazylijskiej, lecz iióciła miejsce ze względu na brak zna)or.i.v ;'ci U. tografji, co oczywiście wykryto wkiól ce. Zkolei była agentką handl ;wa (sprzedawała chtuteczki cło no«a). a MMi/icit garderobjana u aktorki A mara tylko dwadzieścia lii! 'akoiiczyła duin^. P. Bćgureuil wydala okrzyk, na ut'<v /.łożyły się: zazdrość, żal i podziw. Dwa dzieścia lat! LucYnnc była ładna ciziewczyn*. okrągła, dołirze zbudi/wanćj, z zadartym no.«kitna i p^ dziecięcemu iiairtnemi cczyma. Nie ue;zvła ^ie nadzwyc/ajn;j bystrością umysłu było to zres/.ta dzie dziczne, bo\s!em rodzina jej ojca odznaczała się niemal rwieizęcnn ogłupieniem ale zawsze lat dwadzieścia! Dwadzie tcia lat, to znaczy: miała w(osv, zęby. hu.nor. jędrne kształty j jasnowłosa i różową <łlcwę, której podobiznę urcieścv można było na pudc l ku z mydłami toaletowemi Na v.m wid-.'k tej wyzywającej j) Begurcuil przeszedł dreszcz... mlcdo'i Przyczłc ^ej objawienie. Zdejm kapelusz! rozkazała - - Mcże mi się przydasz. Wystarczy tylko, byś rtosowała się śiepo do wszystkiego, co «każę To nietrudno! Tylko proszę, żebyś się trochę rozruszała". Zrobione, ciociu. Znałam juz inżyniera, aktora z kabaretu i kupca... Nic o to mi chodzi. Za kogo mnie masz} Gdy mówię, żebyś sje rozruszała, chcę przez to powiedzieć, żebvś była u- przejma dla klientów, umiała ich namówić do kupna i unikała popełniania niezręczności. W sklepie nazywać ornie będziesz p. Begureuil A jeżeli zagadnę ciebie przy obcych, odpowiesz, mi głosem poważnym i spokojnym. Zrozumie!**'?.. Zaraz ci jeszcze ccś wy dumać zę.. Za chwilę... bo ktoś wchodzi... Rozpylacz znowu został wprawiony w ruch Weszła klientka. Sądząc r. braków, jakie wyliczyła była tc dobra odbiorczy ni Wytfąpila z hfrłą swych dolegliwości: łupież, wągry na nosie, opwzchniełe trsła, zmarszczki w ; miejscach, gdzie dawniej były dołeczki na twarzy... LskaiStWJO jciaak było pod ręką; doik kremu na zmarszczki. Tylko, że klientka wahała się \v->bec reny. P. Begureuil użyła ostatecznego art:amenlu. Proszę panią przekonać sie naocz nie... Moja ekspedientka.. pani L.ucien ne, proszę zbliżyć «?e. ma lat czterdzie xi... A jak wygląda, dzięki użytkowi lego kremu?! -* Czterdzieści lal!? zdzi - viia się klientka. Tak jest. proszę pani. potwiii' d/iła Luciemie giosetn grobowym, koń czyłam czterdzieści lat szóstego stycznia. I możesz przyznać sie przed panią., jak W7glądałaś przed użytkiem kremy; okropnie Przy pomccy kremu pozbyła się wąsów, kurzych łapek" i nieczyil»>'cj cery. Obecnie uchodzi za siostrę iweffct sy na, córkę swego męża i wnuczkę *w?go ojca. Wstrząśnięta i przekonana namacalnym dowodem klientka nabył-> cdoik kremu, dwa flakony perfum, ołówki do brwi. wodę odmładzającą i inne akcfwria. Powo drenie Luctenne zostało zapewnione. Jednakże z biegiem czasu czterdziestka /.aczęła jej ciążyć, zwiaszcza wobec panów. Uprzejma p. Bćgureuil postarała się wyrównać jej lata, wyznaczając jej piętna ście wiosen, przy sprzedaży specjalnej o- 1.'4.1. przeznaczonej do roz^vimcr.ia biustu. Odtąd Lucienne przy zachwalaiiu kremu miała lat czterdzieści, przy zaoiiarowaniu opaski piętnaście. Rozmaitość bawiła Lucienne, a w chwilach, gdy miała tylko lat pięuiaście nazywała p Begureuil mamusią". Wtem spokój tej ostatniej zc-slal zachwiany przez osobę niejakiego pana Ledombrique. u farbowanego na czarno jego mościa, o podrygującym chodzie i staromodnej elegancji.dotkniętego ponadto nie prawdopodobnem niemal krótkowidz'wen; Wobec częstych jego wizyt o. Begureuil sadziła zrazn, że przychodził z powodu Lucienne, lecz przekonała «łc wkrótce, z dumą i wrzuszemem, że chodziło o nią samą, cidy otaczać ją począł czułemi, dyskretnemi względami. Ilekroć przychodził, wyprawiała cod Jakimś połoicjd Luciccn? by dostarczyć mu sposobności do oświnj czyn. Rozmawiając ze swoim wielbicielem, karżyla sic zawsze na trudne po'ożenv aiiodcj jeszcze wdowy z piętnastoletnią córka: Miałam lat dwadzieścia sześ*', t> uuzdrzyła się - gdy urodziła mi się cór«ka.. Jestem stara, bardzo stara... nie che? ukrywać swych lat... Za wszelką odpowiedź czule ściskaj jej ręce Pewnego wieczora p. Ledombiique przyszedł na krótko przed zamknięciem sklepu, a jego gorączkowe podniecenie zdradzało najczulsze uczucia. W drwili jednak, gdy p. Begureuil miała juz usunąć Lucienne sama została zawołana przez kusajdę" do pokoju za sklepem. Moie dziecko, rzekł p. l-edom br?que do Lucienne, korzystając z te-, go, że jesteśmy *ami, proszę dać nu szybko krem odmładzający. Oto 50 franków. Chciałbym odmłodzić się trochę... Ale niech ;,Ona" nie dowie sję, o tern. Tylko czy będzie to skuteczne? P. Begureuil wracała iuż i usłyszała jego słowa Serce jej zabiło radośnie, na myśl czułego opiekuna, jakiego zyska. Lucimne zaś starannie pakowała krem w. różowy papier, owijajączo lazurową wstą żeczką. A pomna swego obowiązku i wie* ku przy kremie, recytowała ciosem głębokim i poważnym: Czy będzie skuteczne? Proszę pana spojrzeć na mnie. Przv pomocy tego kremu pozbyłam sie wąsów, zmarszczek? i nieczystości cery. Mam lal czterdzieści syna w wojsku... Przed użytkiem kretmi wyglądałam okropnie... P. Lodombricrue drgnął. Odwrócił sie ujrzał przedmiot swojej miłości oczyma, z których spadło bielmo, i uciekł czemptę dzej P. Bćgureuil. pobladła pod szminka, wahają się pomiędzy wściekłością a 'im mdleniem. Lucienne zaś cfągneła głosem naturamyra: ' Prawda, ciociu, zdaic mi się, ża zaczynam wprawiać sie w swoje czynności? Dobrze wyjwiązuic się z reklamy, co?;.tłum. U M.

Lotnik Doret opisał przebieg katastrofy w następujący słowach: Powodem katastrofy, która wydarzyła się o godzinie 8-ej rano była niepomyślna

Lotnik Doret opisał przebieg katastrofy w następujący słowach: Powodem katastrofy, która wydarzyła się o godzinie 8-ej rano była niepomyślna i edakcia Zawadzka L Telefony 138-28. 182-48. 102-28.- Administracja Piotrkowska 11. - Telefon 102-29. Red aktowi, jego zastępca pnyimują od do cent iei osi rt. 'r< -NUIUCRDTA za«r,1 Artykuły nadesłane

Bardziej szczegółowo

Zjednoczonych wystartują ponownie do Polski, II żyją do tego celu jednego z dwóch dalszych aparatów, które stanowią ich własność.

Zjednoczonych wystartują ponownie do Polski, II żyją do tego celu jednego z dwóch dalszych aparatów, które stanowią ich własność. Bosi 3 rt 60 Jt. (przy taplacie tgóry) Prauumarata lagranlezna 4 A SB gr. Artykuły nadesłana bt* esnaeoenla bonorurjuid uwalano aa sa bezpłatne Rękopisów zarówno uzytyoh Jak i Odmiennych redakcja nie Rok

Bardziej szczegółowo

udusił żonę i 3-lełniego synka

udusił żonę i 3-lełniego synka I;i-ta Tel. U&28, 10&ab Adnu rphtj*; Tel 1S2.4S, ul Swlrki t4i»t>iej' Karola) Nr. 2..# i M tssupea przyjmuje >d g

Bardziej szczegółowo

łraglidja rodzinna jaka miała miej wszystkie rpoprzedni«v Sześć -osób zachowskich

łraglidja rodzinna jaka miała miej wszystkie rpoprzedni«v Sześć -osób zachowskich LaMke* jflltłl.a. 10X38 BlstricJ* Tel lis.ta. UL.wtrkJ (dawniej K*rola) Nr. i. Redaktor I lego zastępca przyjmuje od godziny 1 do 3 po południa. WAJBUNaU FUUItJKBMTTi Pk,v;auiŁEaA.TA attajaeow. a dblaraniaro

Bardziej szczegółowo

Uroczystości w historycznej Olszynce. Stulecie bitwy pod Grochowem.

Uroczystości w historycznej Olszynce. Stulecie bitwy pod Grochowem. tnitacizka ŁW-28.- Aaministmci*. 02-39. zyimują od tanio feratyi miejscowa i odsony. każdego atyczny amochodeffl* ychmiast * :ic k;lkan»** arzyczek" anicm tejjo łodzieńceffl a. 'ft* 6 ' Mr» utytych

Bardziej szczegółowo

Ceno numeru 25 groszu. Dalszo redukcja budżetu państwa? Przedłożony Izbom preliminarz budwojennej, jest pozatem zmniejszenie t. zw.

Ceno numeru 25 groszu. Dalszo redukcja budżetu państwa? Przedłożony Izbom preliminarz budwojennej, jest pozatem zmniejszenie t. zw. mm. E Y motywy Ceno numeru 25 groszu ^ Z S 3/ $tflojffllj Oplata pocztowa uiszczona ryczałtem. I L U S T R O W A N A 6 Naukowego str. Republiki", i 8 str. dodatku 8 str. Dodatku p.t, Panorama" Literacko-

Bardziej szczegółowo

REPUBLIKA Rok VII łooz PONIEDZIAŁEK, 29 LIPCA 1929 R.

REPUBLIKA Rok VII łooz PONIEDZIAŁEK, 29 LIPCA 1929 R. S p o r t Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. ILUSTROWANA REPUBLIKA Rok VII łooz PONIEDZIAŁEK, 29 LIPCA 1929 R. CENA NUMERU 25 GROSZY. Nr.205 DRUGI TRAGICZNY WYŚCIG na torze w Rudzie Pabianickiej. Dżokej

Bardziej szczegółowo

ILUSTROWANI. syna znanego przemysłowca, prezesa Widzewskie! Mannfakiorg, p. Oskara Kona.

ILUSTROWANI. syna znanego przemysłowca, prezesa Widzewskie! Mannfakiorg, p. Oskara Kona. opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. ILUSTROWANI Dzisiejszy ntimer zawiera 12 stron REP U B LI KA Ro< VII ł Ol)7 PIĄTEK, I-GO LUTEGO 1929 ROKU. CENA NUMERU 25 GROSZY. Nr. 32 Zabójstwo dyr. Alberta 1x0119

Bardziej szczegółowo

Kongres Centrolewu" odbyć się ma w Krakowie.

Kongres Centrolewu odbyć się ma w Krakowie. Oplata pocztowa uiszczona ryczałtem LUSTROWANA Dzisiejszy numer zawiera 12 stron Rok V ŁÓDŹ, SOBOTA, 7 CZERWCA 1930 ROKU. CENA NUMERU 25 GROSZY. Nr. 154 mieszane] ukończone. Momunikai oficjalny delegacji

Bardziej szczegółowo

Mandżuria na wulkanie

Mandżuria na wulkanie CENA 10 gr. övyan PaÜJucj Padji JZyatUłyc&Hty SXą&&a i ZacjĄ&ia Wydawca: o. K. R. P; P. S. Katowice Wychodzi codziennie rano i wyjątkiem poniedziałków dni poświątecznych. Abonament miesięczny w ekspedycji

Bardziej szczegółowo

Krach na giełdzie w Nowym Jorku

Krach na giełdzie w Nowym Jorku Dßlata pocztowa uiszczona ryczałtem. I ä I m Cena numeru 15 groszu ^^^^ JBLtWtWk^^f mktoł ILUSTROWANA Dzisiejszy nunnr zw]m 12 stron Rok XV. ŁÓDŹ, ŚRODA, 20 PAŹDZIERNIKA 1937 R. CENA NUMERU 15 GROSZY.

Bardziej szczegółowo

REPUBI POLSKA NIE BĘDZIE PAŃSTWEM. Cena numeru 15 groszu

REPUBI POLSKA NIE BĘDZIE PAŃSTWEM. Cena numeru 15 groszu P Cena numeru 5 groszu numer zawiera 2 stron Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. ILUSTROWANA Dzisiejszy REPUBI Łódź, PIĄTEK, DNIA 28 CZERWCA 935 R. CENA NUMERU 5 GROSZY. Nr. 76 R o k X u TRZĘSIENIE ZIEMI

Bardziej szczegółowo

b d k --ó-- z przedstawicielami organizacyj rolniczych

b d k --ó-- z przedstawicielami organizacyj rolniczych Opłata pocztowa aiuczana ryczałtem Nr. 29 Czwartek, dnia 30 stycznia 1930 r. Rok V REDAKCJA i ADMNSTRACJA, Łódź, Piotrkowska Nr. 15 ' Telefony: Redakcji 1 81 06 1 Administracji 1 63 66 DZEllRllC BEZPAlłT~JR~

Bardziej szczegółowo

Blok PPS. i HSPP. zawarty.

Blok PPS. i HSPP. zawarty. %»%mm$&&$ mjmer ztewź&rto 2& stron,, a tttiiaftowlęie: 18 stron Opłata pocztowa niszczona ryczałteti*- lhrtlfowanjc RFhAKCJA AHMNTSTRACJA POTRKOWSKA 49. 0OH2NY PRZYJKC REDAKCJ 6 7 POPOŁUDNU WYDANE PORANNE.

Bardziej szczegółowo

enaścte ooar Wsfrząso)qcg proces w Belgii Z więzienia na bal... Jak kaci sowieccy dręczą Schmidta

enaścte ooar Wsfrząso)qcg proces w Belgii Z więzienia na bal... Jak kaci sowieccy dręczą Schmidta DZIENNIK ILUSTROWANY DLA WSZYSTKICH O W S Z Y S T K IM» WIADOMOŚCI ZE ŚWIATA-SENSACY/NE POWIEŚCL Wydanie D Cena egzemplarza 8 gr. ROK VII. Czwartek, dnia 9 czerwca 1938 r. Nr. 157 enaścte ooar Wsfrząso)qcg

Bardziej szczegółowo

pismo codzienne, pofwlącone sprawom ludu polskiego na Śląsku. Przez lud Katowice, piątek 2R-$ro grudnia 1928.

pismo codzienne, pofwlącone sprawom ludu polskiego na Śląsku. Przez lud Katowice, piątek 2R-$ro grudnia 1928. Cena ta egzemplarz \b groszy* cena za egzemplarz 1S grosz* GORNOSLAZAK pismo codzienne, pofwlącone sprawom ludu polskiego na Śląsku. Przez lud GÓRNOŚLĄZAK wychodzi 6 razy w tygodniu t kosztuje miesięcznie

Bardziej szczegółowo

Zaognienie sytuacji na Wscho zie

Zaognienie sytuacji na Wscho zie SPORT Dziś ' 10 siron. HANDEL nr. 190. Onłata nocztowa uiszczona rvczałtem. Rok I - DZIENNIK SPOłECZNY. POLITYCZNY I LITERACKI Redakcja i Administracja Piotrkowska Nr. 101. - Redaktor przyjmuje od godz.

Bardziej szczegółowo

Judem. Spisek na życie komisji rządzącej w Saarze RUNĄŁ W PRZEPAŚĆ SAMOCHÓD Z 26 PASAŻERAMI. Krwawy mord na kutrze

Judem. Spisek na życie komisji rządzącej w Saarze RUNĄŁ W PRZEPAŚĆ SAMOCHÓD Z 26 PASAŻERAMI. Krwawy mord na kutrze Judem Wydanie DE CENA POJEDYŃCZ. ĘG W NIEDZIELĘ 10 GROSZY D ZIE N N IK ILUSTROWANY DLA O WSZVSTKIEM WIADOMOŚCI ZEŚW/ATA-SENSACYJNEPOWIEŚCI. ROK III. WTOREK, 13 LISTOPADA 1934 NR. 313 SAMOCHÓD Z 26 PASAŻERAMI

Bardziej szczegółowo

«!« g n m u. Hitler dzieli Europe. W spółczesne filmy olśniewają przepychem wystawy.

«!« g n m u. Hitler dzieli Europe. W spółczesne filmy olśniewają przepychem wystawy. Judem «!«QHTENNfR rilustrowanvdlawszystkich O W ŚlY ST K lti * WIADOMOŚCI I E ŚWIATA -SENSACYJNE POWIEŚCI. Wydanie B Cena egzem plarza 10 gr. g n m u Rok VI. Niedziela, 31 stycznia 1937 r. Nr. 31 Uwiezienie

Bardziej szczegółowo

Sześć rządów hiszpańskich

Sześć rządów hiszpańskich Wydanie D Cena egzem pl. 10 gr. WIADOMOŚCI leświata-sensacyjne DOWIEŚĆ!.groszu J le d e m DZIENNIK ILUSTROWANY DLA WSZYSTKICH O W S Z Y S T K IM. Rok VI. Niedziela, dnia 28 listopada 1937 r. Nr. 328 Adwekettiumańskl

Bardziej szczegółowo

ILUSTROWANA. Strejkw gazowirtwarezawskiei. Cbsadzenie gazowni przez wois&o. Mara wiezienia za strejfo w instytucjach użyteczności publicznej.

ILUSTROWANA. Strejkw gazowirtwarezawskiei. Cbsadzenie gazowni przez wois&o. Mara wiezienia za strejfo w instytucjach użyteczności publicznej. Cena numeru 15 groszu. Selna tabela wygranych loterii pań sin one i na str. Oplata pocztowa uiszczona ryczałtem. REPU ILUSTROWANA Dzisiejszy numer zawier a 12 slro Rok X ŁODZ. CZWARTEK, 6 października

Bardziej szczegółowo

Powolne rófnice zdań

Powolne rófnice zdań M e d e m. D ZIE N N IK ILUSTROWANY DLA WSZYSTKICH O W S Z Y S T K I M WIADOMOŚCI ZE ŚWIATA'SENSACYJNE POWIEŚCI. Wydanie B Cena egzem plarza 8 gr. Rok VI. Środa, 31. marca 1937 r. Nr. 88. Paderewski wraca

Bardziej szczegółowo

Groźna powódź w Łodzi «

Groźna powódź w Łodzi « Wydanie D CENA POJEDYŃCZ. EG IEM PL.8 J U d e m DZIENNIK ILUSTROWANY DLA WSZYSTKICH O WSZYSTKIEM WIADOMOŚCI ZEŚW/ATA-SENSACYJNEPOWIEŚCI. g r o t x y ROK IV. PONIEDZIAŁEK, 18 -GO LUTEGO 1935 NR. 48 Bialska

Bardziej szczegółowo

Jledem. i.grom P I E M E PO REKORDOWO NISKICH CENACH 1 NADER DOGODNYCH WARUNKACH PŁATNOŚCI

Jledem. i.grom P I E M E PO REKORDOWO NISKICH CENACH 1 NADER DOGODNYCH WARUNKACH PŁATNOŚCI Jledem d z i e n n i k i l u s t r o w a n y d l a w s z y s t k ic h Wydanie D CENA POJEDYŃCZ. EGZEM PL.1 0 GROSZY i.grom O WSZVSTK! E M Wia d o m o ś c i z e ś w ia t a -se n sa c y jn e p o w ie śc

Bardziej szczegółowo

Dziś 18 stron. Specjalny dodatek Republika Dzieci ILUSTROWANA REPUBLIKA. Kredyty budowlane dla Łodzi

Dziś 18 stron. Specjalny dodatek Republika Dzieci ILUSTROWANA REPUBLIKA. Kredyty budowlane dla Łodzi Dziś 18 stron. Specjalny dodatek Republika Dzieci u Oplata pocztowa uiszczona ryczałtem, ILUSTROWANA REPUBLIKA Rok VIII ŁÓDŹ. WTOREK, 24 CZERWCA 1930 ROKU. CENA NUMERU 25 GROSZY. Nr. 170 Kredyty budowlane

Bardziej szczegółowo

funda Prokurator fcąda zatwierdzenia wyroku y i m

funda Prokurator fcąda zatwierdzenia wyroku y i m y i m Wydanie D CENA POJEDYŃCZ. EG DZIENNIK ILUSTROWANY DLA WSZYSTKICH O WSZVSTKIEM. l WIADOMOŚCI ZEŚWIATA-SENSACYJNEPO L e n d y ti, 28. 4. Teł. wf Noc z poniedziałku na wtorek król Fuad spędził zupełnie

Bardziej szczegółowo

Dziś 20 stron. Specjalny dodatek Republika Dziec ii ILUSTROWANA. 1 Ol)Z. WTOREK, 11 LISTOPADA 1930 ROKU. CENA NUMERU 28 GROSZY. Nr.

Dziś 20 stron. Specjalny dodatek Republika Dziec ii ILUSTROWANA. 1 Ol)Z. WTOREK, 11 LISTOPADA 1930 ROKU. CENA NUMERU 28 GROSZY. Nr. Dziś 20 stron. Specjalny dodatek Republika Dziec ii Oplata pocztowa uiszczona ryczałtem. ILUSTROWANA U5 T /T J^Li^L Kok VIII. Ol)Z. WTOREK, LISTOPADA 930 ROKU. CENA NUMERU 28 GROSZY. Nr. 309 NOWA POŻYCZKA

Bardziej szczegółowo