Wieniec komunistów na grobie policjanta.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wieniec komunistów na grobie policjanta."

Transkrypt

1 i z łae crei, jak ny z I j >zczyci. i głów Administracja Karol* 3, Telaton lsł-łi Eodaktor t Jego xaat«pea prayjmu> od CFLM n X 1 da 1 po południa. a odbiorą. JBdht' r gr. Odnoszenia do domów 40 c 1983 r. prenumerat norarjura -. _^ Relcoplaów tarowno ozytyeb Jak 1 «d- NRORONJWH reflakejs nla Rok IX. Nr. 37 Łódź, poniedziałek 6 lutego 1933 r. CENY OGŁOSZKN. trzód lekatem (. J. 1-eza strona 49 fci W. m-m 1 tam. eti. 6 lam. * tekścli O sr. nekrologi 38 IFT- <«ya U gj tron* U) tamow. drobne U ar. aa ery u, dla poazutrulacycn prac; 10 gr. aajinniejaze ogłoszeni* USO «T. dl* lezrobot 1 et Ogłaszania dwukolorow* t 09 proc. drotej: ogłoszenia zagranlczaa I trójkolorowe a 100 pro& drotej Za termin druku I treść ogłoszę* administracja Dla odpowiada. P. K. O Koniec: panowania Role Święty w Rzymie. Optymistyczne nastroje w Anglii. ZBLIŻA SIĘ OKRES P O P R A W GOSPODARCZE^** Londyn, 6.2. (od wł kor.) 0/v Wlenie na giełdzie londyńskiej i gwał towna hausse szeregu papierów, a uwłaszcza afrykańskich uważają za Początek załamania sic depresji. Prasa ostrzega przed gorączka soekulacyjna, przewiduje jednak zbliżający s>c o- kres poprawy gospodarczej. W < - dług opinii kól finansowych należy oczekiwać ogólnej rvnku świat owym. Zwyżki cen na oraz ożywienie kredytu ero. i handlu miedzynarodowe- Przechwałki sowieckie o postępach technicznych Czerwonej Armji. Moftkwą, 6 lutego. (Specjalna wiadomość nym sowieckie zdobycze Erha). Organ rady wojennej..kra. na edejnku zbrojeniowym. maja Zwiezda - ' omawia w artykule wstęp Arnija czerwona stoi rzekomo w szeregu najbardziej nowoczesnych armij świata. Od roku!92<<-go wynaleziono własnej konstrukcji ręczny karabin maszynowy, Przed ofenzywą wojsk japońskich dla czołgów i samolotów oraz podstawę w prowincji Dżehol. zenitową dla ciężkich karabinów maszynowych. 1 Tokio, 6.2. (Tcl. wl.) lak o- Japońskie ministerstwo woiny Ponadto wynaleziono nowy system śwj Iczaia z kół wojskowych, ja* komunikuje, że plan okupacji wójj j artylerii ciężkiej i -przeciwlotniczej, pońaka ofenzywa \y prowincji Dżehol skowej prowincji Dżeliol zostali armatę przeciwczcłjrcw;;, rozpocznie się już w naibliższvm przez nanwzsze wku i ze japoński 1 działa małokalibrowe i szerc-g dzia! towa czasie. zatwierdzony. rzyszących piechocie. Szczególnie wielkie 1 sukcesy Proces 10-ciu członków Centrolewu w Sądzie Apelacyfnym. li ni szumi, o luicgu. JULIO W SĄDZIE Apelacyjnym rozpocznie się ROSPRAWA p(rciti cjłonków Centrolewu, którzy M ahije przed oftdtiiieni' iryboritmi *kj!rtmi zostali w dniu! ">'» m Mycznia 2000 pracowników samorządowych utra cl posady. Warszawa, 6.2. Związek; r, 1 od nieruchomości i lokali. Wuików Samorządowych s, w: magistratom pozbawia pracv prz starania w Ministerstwie Skarou u szlo pracowników samorzado-» Spraw Wewnętrznych w sprawie wv ch. Hnwowprowadzonych zmian w popodatków b osiągnęto w dziedzinie samolotów. ZAMÓWIENIA WE FRANCJI /Vryi, 6 lutego. Paryska gazeta cmi' ubiegłego roku: Herman Lilinrman, Nor* giticyjua Wozrożdicnic" zami.'5zcza iik>" bert Barluki i «''łodysław Kicniik na 2 i /iv} kio rewelacyjne wiadomości na temat pól roku, Dubois, Masirk. Proger, Ciotko* z w-nj.«ko**ycli zamówień sou i"ckic!i we Frań' i Pntck na.'' la'i. Bag"ń-ki na 2 lata, Win jej!, podkreśl a jąc, żr gwiraytp npccjall»t( r nry Witot na 1% roku więzienia. iwoj-kowym ro^yj«kiin jem ły oficer iil-" Ochrona zabytków. Cło wywozowe zostanie podwyższone. Warszawa, 6.2. Dla uniemożliwić nia wywozu cennych zabytków zasraniec wprowadzona ma bvć nowela do ustawy o ochronie zabytków. Nowela ta podwyższyć ma cło wywozowe od zabytków do 2^ proc. deklarowane] wartości. mirckiego istdbu S"n r ra!ni'so, bli. Kern,.który przebywa obecnie w Paryż.u. Szef ro' «j jskiej iniuji EakppóW wojokowycli. będ^' e^cb w rzeczywi loś< i WFŁOKUN oficor^ni, jnkry^m pod ))prmh]oninieiy Siinonoua j jako rzekoniv iir/ednik Iiamllow v.. ni«olbrzymie zktmóicu-nw iapnńslic. IŁJIC livła zaintere owana w udzieleniu kr? dytu Sowi^ioni. brr. ez^eo cała trnnzakeja nic niofla dojśe do skutku. W rezultacie bolszewicy, jak twierdzi..wozrożdierdc'',.mwarli kontrakt z firmą Hoteliki-"*, gflzie zamówili większa ilość ka rabinów maszynowreb zwykłych i lotni' ezycli. a w inir <!> fnbryki-cb zaimówmi moź dzierżę i więki-zą serjc niaferjałów lotni" CIYCH. Kłótnia W roddnie muzykologów.j Przykry wypadek w szkole Z a b u r z e n i a w Irlandii. Złoty młotek, dar episkopatu całego świata, którym Ojciec Św. dokona na Wielkanoc otwarcia zamurowanej bramy w kościele Św. Piotra na znak rozpoczęcia Roku Świętego. Demonstracje bezroboloych w Londynie. Ostre rezolucje przeciwko rządowi Mac Donalda. Londyn, 6.2. Zorganizowane )r;.e/ Labour PartyJ^Radę Zwiaz ków /Awodowvch wiece protestacvi ńe przvcvvyko rządowi z powodu noli tvki rządu w sprawach gfospodar- CJJYCH i bezrobocia nie wykazały spo dztewanw.frekwencji. Orcranłzatorzv [ićzyti na udział około ludzi, a tymczasem łącznic z wiecami ko urn rusków, którzy demonstrowali w tvm sa.mvm czasie i miejscu t. zn. Hyde-Parku. demonstrantów było najwyżej 7.S.000. VVyełoszono ostre przemówienia, potepiaiace rząd Mac Donalda i uchwalono rezolucje protestacyjne. Porządek nie został jednakże za klócony tf>k. żc licznie skonsygnowana policja nic miała powodu wkra czać. Około godziny c-po pjoi^udnltldemonstranci rozeszli sie w-spókoiu. Dziś połowa, jutro całość... Tkalnia Widzewskiej Manufaktury ruszyła. Łódi, 6 lutego. Zgodnie z planom dy racji Widzewskiej Manufaktury dzw o«t»a Un^zine miano uruebomić tkalnię i zatmd nić resztę robotników. r». *, I Nagły skon * UCZNIA rrzyznacie państw, nagrody muzycznej zostało odroczone. Piotrków, 6 łutego. w gimnazjum Warszawa, 6 lutego. Wczoraj rczpo- lozbieżność głosów co do oceny między; T-wa Szkoły śred. zmarł nagle pedczterema wybitnymi uiworami K. Szyma is zajęć szkolnych, 17.1etni uczeń 7 Yeracruz, 6 lutego. W Veracruz w *Zęło SIĘ w gmachu Ministerstwa W. Ii. i O. P. posiedzenie jury państwowej na. nowal<iego.stabat Mater, Harnasie, De- klasy, ś. p. Itoman Paj-lci, zainiesi-kaly Meksyku wybuch! pożar w kinie podczas f grody muzycznej. Członków jury 7>owi- meter i Czwarta Symfouja),, a utworem \ w Piotrkowie przy ul. Żeromskiego przedstawienia dla dzieci. W sali po. I tał i ramienia ministra nacz. wydz. rz»u- Morawskiego (P.alet świtezianka), żaden j Przyczyną śmierci uc:»ia byt anc- wstała straszliwa panika..1 ki Wł_ Zawistowski, który powołał na 7. tych kandydatów nie uzyska] WSŻVSł- w rvzm serca. Wiele dzjeci stratowano. Przewodniczącego prof. Witolda Malir kich głosów, zaś dyskusja na'l wartością 1 I newskiego, członka jury, a jednocześnie ezjeł zaczęła się coraz bardziej zaostrzać. efei - enta muzycznego Ministerstwa, Wreszcie na wniosek jednego z członków r Po zagajeniu zebrania przewodnicką- jury postanowiono wszystkie te utwory ty zaprosił członków SPROWADZIĆ w partyturze na następne Trudność rozwiązania sejmu pruskiego. posiedzenie, które odbędzie się we czwar do zgłaszania kandydatów. tdk 9 b m. o godz. 17 w siedzibie Min. Berlin, 6.2. (PAT) W dzielnicy rozwiązania seimu nic iest leszcze JuJ na wstępie dyskusji zaznaczyła.-ię W. R. i O, P. Charlottenburgr, na miejscu g-dzie rozstrzygnięta. Decyzja jury oczekiwana jest z wyjątkowem napięciem prze? polski świat został zastrzelony sierżant policji Sauritz, (któresro wczoraj pochowano na koszt państwa, komuniści złożyli wieniec z napisem. Rewolucyj muzyczny: ni robotnicy Charlottenburg-a zamor Jak się jednak dowiadujemy, tkalnie cboć ruszyły całkowicie, nio zatrudniły wszystkieb robotników, jedynie połowę. Reszta podejmie pmoę dc nitro. -OQO Dzieci w morzu płomieni. Straszne sceny podczas pożaru kina. Wieniec komunistów na grobie policjanta. dowanemp r»rzez narodowych socjalistów przyjacielowi Tózefowi Sauu ritz". Policja wieniec usunęła. BERLIN, 6.2. (PAT) Ubicala niedziela była pod względem politycznym bardzo ruchliwa. 4Vvsuwała się w dalszym ciągu kwestia rozwiązania sejmu pruskiego. Wicekanclerz Papcn odbył z premierem bawarskiej partii ludowej Scheffercm k^nforcncję. Wydany w tej sprawie komunikat stwierdza, że konferencja ta nie \vpłvnic. ca scmianc sytuacji, oraz że. sprawa Niektóre wyskakiwały % okien na podwórze, doznając ciężkich obrażeń. Galerja zamieniła się w krótkim czasie w jedno morze płomieni i zawaliła się, grzebiąc pod sobą wiele dzieci. Prty wej ściach rozegrała się zacięta walka mię. dzy żołnierzami : rodzicami, kfóiły przy byli, by ratować dzieci i chcieli ftię dostać do sali. Ofiarą katastrofy padło o- śmioro dzieci zabitych i 20 ciężko ran. r.ych. Burza na wybrzeżu Atlantyku. Dolar i funt w Łodzi. W Irlandji w\buchl *lrajk kolejowy n»4 tle politycznem. SUajkujący wytolełli ckspres*. Ou^Jin fldfasl. Dzięki utalcrwej konstrukcji wagonów, jjjt ULEGŁY 0RQ AtW łkułiia j 11 'Ko d^k urób) pouio4>: sakic. Prywatnie dolur papierowy w żądaniu 8.91, w płaceniu 3.91); dolar złoty w żądaniu 9, w płaceniu 8.98; funt angielski wią daniu 30.30, w płaceniu 30.20; rubel złu \ w żądaniu 4.75, w płaceniu 4.70; marka w żądaniu 2.12, w ptuceniu 2.11; za 100 franków francuskich w żądaniu 35, w płace ni u Sira*zliwy huragan, który szalał nb zachód nim Atfontyku, wyrządził dużo w.kód w joniastach nadbrzeżnych. Fale zalewające bulwary w Atkuiric " City połaroa?y «iłą twych uderzeń seuba Aswicculifiie ulisni ^ya&faltowauci uu c >,

2 SAR 1 «.B C H O". Nr. 37 Nowe wagony tramwajowe w stolicy. Warszawa, 6.2. W warszawskich warsztatach tramwajowych korjczą montowanie w jednym z wozów spccialm ch u- rzadzc/i, mających ua celu większe bezpieczeństwu i w\ł:ock Dasazerów. Szerokie wciście. mieszczące się w środku wozu. zamykają zasuwane drzwi. Równocześnie z otwar ciem drzwi opuszcza się stopień i za palaią lampki oświetlające napis:..prosimy wsiadać". Przv zamykaniu drzwi stopień podnosi się, uniemożliwiając od tej chwili wsiadanie. Otwieranie i zamykanie drzwi będzie uskuteczniał siedzący stale przv nich konduktor. ręcznie lub elektrycznie. Cyganie porwali 7-letniego chłopca Nieudana ucieczka. Ifriłno, 0 lu'ego. \a jtraoit-) pujako ' li TCHAKICJ W REJONU- Kol(\NI.M zatrzymano «a nit ziiprz^żoiie w rł»u kotik*. Sanie powożo q«były prz«*z Cv^.ima Ucrd;tv.yiiowa, Llórv ic-<-ii.ii t, ŻONĄ i dwoma Miianii dorosłymi. W' ---««.u li znaleziono oprócz towarów po' LIOIL/.ĄR\CII /. PNOBJRTN T"LATSTIPO RHWPCU. / tmo\tevm L>ni Cyjtanin umiłowali zbiec do PoUUi w celu otr/.\ niania okupu. Cyftt Dcrdiczyiiou porani chłopca, kiedy teu uda wał się do szkoły. Porwauie nastąpiło z zemsly, BOWII m za SCPCS niuzeliiika powiatu WIŁKOMIRSKIEGO wtrącił do wir/.ułiia syna Cygaua 2l']ei njojs Bazykj. 1'nrwuiiegio chłopcu odebrano Cyganom ; *kif-rownnn do domu rodziuielskiogo. Powódź no Widzewie. Woda zalała mieszkania i piwnice. Łori/.. 6 li'l<u>>. OdwtM i ILU inlnnnw L>i/UŁLIINI)v dozi-z -powodował powódź ua lis l zł.511 m. mim kosztuje abonament Echa z odnoszeniem do domu Prenumerata zamawiać można od każdego dnia miesiąca. Adres: Karola 2 LUB tel Pftf ODBIERIR w adminlatrłcit Karało 2 i'is fietrkowika 11 prenumerata, WY- OSI tytkę 2 R). 20 GR Ti»oł muli przyjaciel Nłifnie >oflnii»'j.kif j irmiiiy W id/ew. W cia której wypowiadają sie prz-elwko ograniczaniu JIII ihua U ( '.onij.-z^o <io*a u.i ^ Wlzrwh) ^wiadozeti przuz Zikład Ubezpieczeń Pracowni i boe/iie drojsi zalane hyły foriualuic vo ków Umysłowych,.«k również ostro proto»iu- 'H przeciwko wszelkim zakusom M zdobycze da, która \\(l/.ifi»jłii cię ^ocwliie- pracownika umysłowego. (In nii<j />"/ >io/iv<7ł w'ririfr#li.na igotiie: RokiiiiWkiej, tuż przy inoieif; ko!ij<)hvni U oda załala piwniee domu mieeickalikso Najdra i Malinowskiego. Miihiauo wezwłić straż o'^iiiową. która»o kilku PŃHSINADI «lo >ier<» i ; wtłieo cmwzyła. Ęowwfuiejisycfa szkód woda oarańc nie H \ rządziła. be^ Ją Cl wdzięczni, gdy Im *apr«np7łt«ruj«*i MAŁYKURJER! Zdarzenia i wypadki ubiegłej doby. ( ) W aągu niodzjem w różnych stronach Rieszy dosilo do (erwawych starć polityczr.ycli. W CfaeiiHiitz podczas majiifestacji Źciaizneso Hrontu'* doszło do bójki mfędzy członka, mi ripublikańi-kicico Reiclisbaiw.-ru a hitlerowcami. Jedun rciichibanncrowiec został zabity, dwótii ciężko rannych. Pozatem po obu stfo. tu.ch szereg osób odniosło lżejsze rany. We Wrocławiu odbył s':c olbrzymi mectaig Reiclisbanneru na którym prztwodniczył poseł socjil.dcmokratyczny Loebe. Po zgromadzeniu ruszył na rnw-»u> pochód demonstracyjny, przj- czern po drod?e dochodziło wiclokrotrtfe do STETĆ. Szereg osób jest minych. Jak donosi Montags Post'" narodowi socjaliści napadli w jednej z dzielnic na żydowskie, go studenta, Waltera Stetaielda, który otrzymał kilka kłutych ra.n w piersi t brzuch. Stei. Md po przewiezieniu do szpitala z-inarł. Również w Monachium miały miejsce bójki między szturmówkami a ich przeciwnikami po. litycznymi. ( ) W Suassturcie J7-ktni uczeń guiiiia. zjitlny zastrzelił socjalistycznego burmistrza miasta i postu Uo ^ciniu pruskiego Kastuu. ( ) Mitier wzial wraz i GABITIETETII udział w jjazynów Galicyjsko - Amerykańskjocjo dzionej nafty ustalona dopiero zostanie pogrzebie sierżanta policji SauriitM 1 komendanta hitlerowskiej bojówki Majkowskiego, żabi. ulicy li.gro Listopada 111. Złorzyńcy wia Na miejsr-e nieudanego włamania I kr3 Towarzystwa Naftowego N.iftogal" przy po sprawdzeniu zawartości magazynów. Groźba głodówki 1500 bezrobotnych. tych podczas zajść z komunistami mali sie do kantoru firmy, g-dzie jednak dzieży wyjechały władze śledcze, któw w urzędzie gminnym Myszkowa. R/ad prusk* rozwiązał wszystkie radv sa. nic wartościowego nie znaleźli. Ponieważ w magazynach porozrzucane zosta wszczęły dochodzenie. morzudowy na terenie Prus I pmfiajil no-ve wy Z Mysikuwa donoszą: I rozpoczęcie tam głodówki. Naczelnikowi gminy udało się uspokoić bezrobot \ \ W związku z buntem marynarzy fioty hory tu dzień 12 marca. Urzyl jrminny w Myszkowie, po w. /iiwi«rc,.'!ii:ikit^o, byi wiilowni.i 7,ar>iio- nych przyrzeczeniem, że w pierwszych holenderskiej znajdujący s-.c na wodach nowej Trzyosoby zaczadzone.,-zck, spowodowanych nrzoz podburzonych przez wywrotowych :iyitatoró\v b?z. ti-zymaj;i. śoił port Oleleh iw Sumatrze, pozostawiając do Kronika Pogotowia Ratunkowego. uniach przyszłego tygodnia zapomogi o- Mola.ndji 'krążownik Dezuycn ProvŁnzietf opu- robotnych. Domajrali się onj wylania Sytuacja bezrobotnych w Myszkowie, wódcę część załogi na lądzie. Ukret upj;i(j\vjny został przez załogę złożoną z '.ubylców. czoirm, iiiie*aniioy (LWIMI przy ulicy Pił' Łófli. 6 Itiifpo. Wczoraj, późnym wi.- /rnotnogi żywnościowej, zapowiadając jak i w całym powiecie zawicrcja/tkim w pwciwnvin raz e jest rozpaczliwa. W samym Myszkowie.Dowódca krążownika udał sie. iu sutku Dalberteu- w pościg. xwfjol>ywhjaccmi cię z mierzkunia 1'la.I".u. ~ki.»:.'o 21, zanicpoko ji-tii zo.-l di jrksmi wtarenifcie do urzędu gminnej icst l.óoo ludzi bez ;iracy. ~0()U- Krążownik»Uwcvan Provinziw" iest ied. <ohakiorcnv. Kiedy na puk».inic nikt t v«e lijuii z tiaiw^ckszycli krążowników marynarki vnatr/. nio rrapował. wyważono drzwi. hultndtfskiej Na miejsc* buntu udaje fią :. MiozkanL; było pfhu ulatiiiiijafopro K!c K Choroba żony zniechęciła do życia skadra floty holcnd-irskiij. piorą c/adu węclowcjto. Vi' łóżkach lc/«>li wzorowego męża. (-) Na cyudeli w Warszawie aresztowano M WakffmJ II/nal-TIIIII życia tiliaja, Iłinhla i jednego z wojskowych pod zarzutem ó^lraudacii 60,000 złotych.»nl>lokatoika Fftjga Zylbcrliaiini. 'ode/ad bójki oflnic-"li okaleczenia ci.ił»i. Abr:<ni Koprl Flaj'«"liakicrowic oraz ich W RC/ul'ARI<> wrzoraj Smolar.-k i Pio-li Częstochowa, 6.2. Zamieszkały ł'odłożę- zamachu samobójczego 1>r>- ulicv Narutowicza IQ(I st. wv prztdstawia sie następująco; l'ya. ( ) W lokalu łódzkiego Zwiiązku Zaw<-Juwego i^racownniów Handlowych, Uturcwycl: i wia ratunkov.'so, po [id/.i^lo-iiii ofiarom owi." rhhiii'n oweso. Zawi-zwany lok»nv. MII-i ki >ro )Oiroto POMOCY u(i/ : "Iil im lekarz miej h ki%'o pojio wiu-^.wci tutciszcffo WVD?IAŁU śledry.t^n W ojcifch l*'raczek w przystęrcji i cl«s*v się opinia wzorowego Przeniysfuwych prry ulicy Piotrkowskiej?i5. czek od kilkunastu lat i)racuie w popu sltaego -denerwowania wvstrza- urzędnika. Ma on żonc i dwoje dzic odbyło sic nadzwyczajne wahrj Mbfatjlł!e v z rewolweru usiłował ci. Przed kilku miesiącami żona wszystkich pracowników umysłowych, zatrudnionych w przedsiębiorstwach łódzkich. Zebra, ŻYCIE PABJANIC odebrać sobie żvcie. ''raczka poważnie zapadła na zdrowiu i to właśnie stało się nie było poświecone omówieniu om.iiulch?o»h- IcMi lufa rewolweru w vmierzoiia w Svree, w dccvduincci chwili drynełn źródłem ciężkie i zervzotv męża nięć Z*kładii Ubezpiecz?ii Pr.łcouiiików Um.\- Złodzieje lód?cy na gościnnych występach. i l.tia uewlzlla w lewe nrzed ramie. i ojca rodzinv. W miarę postępów slowych, zmierzających w kierunku zmni.-jszcn'a świadczeń na rrecz ubezt>:ec?onycli pra. Pabjankc, 6 lutego. Z poczekalni bu- i wysol.osci 30 złotych za scliwytanie zlu- Kannesro przewieziono do szpi cloroby kruczek poerrażał się w coraz silniejszej depresji duchowej. ta!;; ł'ann\ MARII. Stan ranuejro nanie budzi poważniejszych O- vi.wników umysłowych. Sala posiedzeń nie po. ic'.u restauracyjnego Resursa R2C»i,o'.liii i c!/.iei lub wskazanie miejsca ukrycia pall. trrfeśclła wiyystkicl) przybyłych c/.a" przy ulicy Zamkowej NIEZNANI»prayv U Adlera,~i"tanu. ul. Warszawka KI d< OrOffaJoatt ftclkf3óte#/o \vki.ystk't plaiin cy, prawdopoc!obaie t t*w, siptyayfi vc3 - ' 55, nieznani sfłiawcy. być iwur. ci sami 2Uf*tl -jf ido ItWestJI obniżania źapcwnoisl n* (kradnący okrycia z poczekalni) skraoli,,szpryn«c>wcy' łódzcy, dokonali krad&ezy wypadek bezrobocia t 9 do 6 miesięcy włócz z mieszkania prywatnego futra Watftoiei CIE, Nad reieratam! wywiązała aft ożywiona kill:us»ł złotych. dyskusja. W wyniku jei zabrani powzięli rezolucję w Niezi!«żui-' od pownlctei rezolucji walne z;> br.'in\i pracowników umysto.\ych powzięło c- chwalę. w której wzywa wszystkich pracow. irków do przeciwdziałania wszelkim zakusjin w kierunku zrnnfe.tńzatu*, bądź ograniczania «'wlad-ctw socjalnsch pracownika uiny>iowe. KO. 1'owzicta rezolucja zostanie przesłana centr:'li:ym władzo«i zawodowych związków piac^wikików umysjłowych. ( ) W Dreźnie odbyła się nuiviestucja an. t\polska, akademickiej młodzieży nlęmieckjlej z zagranicy, w której wystąpił obywatel pol*ki. todz'ar«fii Renc Riwa-guem, ( ) Wcantaj zakończył sie w Piotrkowie proces sądowy o' bratobójstwo w wyniku któ W razie przedłużenia umowy Sowpoltorgu fabryki scheiblerowskie otrzymają zaml!^ i»nie na dolarów. Łódź. du. 6 lułego. J a k już donosiliśmy dziś wyjechała do Rosji Sowieckiej delegacja..polrosu", która ma ua celu przedłużeni umowy na dostawę wyrobów polsjdcli z SowpoltorKiem. W związku z tein roztszła się ;)t^loska. jaikuby z delegacja tq miai wyjechać jeden z przedstawicieli Zakładów Zjednoczonych Sclieibiera i Grohmana. Jednak, jak sie okaizaio pogłoski te były bezpodstawne, Rdyż Zjednoczone Zakłady nikogo nie delegowały. Inna jest rzecz, że Zjednoczone Zakłady Sclieibiera i (irohinaua w przedłużeniu umowy Polrosu z Sowpoltorgieia widza pewna korzyść dia^fcbi?. lak" wiadomo bowiem. yv umowie, ja. ka ma bvć obecnie zawarta, między iw nemi istnieje punkt, traktujący o zamóyvicniach. Jeśli wiec przedłużenie umowy dojdzie do SKUTKU*- Zjednoczone Za kłady Sclieibiera i Grohmana dostarcz! Rosji Soyyjcckiej manufaktury. Jest tc iranzakcja na dolarów. W syvcim czasie bayyiła w todri delegacja Soyyrjoltorcru. która obadała manuiakture Zjednoczonych Zakładów i wyraziła swoje uznanie dla łódzkie!' wyrobów. Złodzieje skradli kilka beczek nafty. Włamywacze w Gal.-Ameryk. Towarzystwie. Łódź, dnia 6 lutego. Dziś nad ranem władze śledcze zaalarmowane zostały wja domością o usiłowaniu yvlamania do ma- 2 palta yvarto«ci 300 złotych na szkci'/ d/.icrżawcy bufetu restauracyjnego p. wakowskieeo Stanisława. Poszkodowany wyznaczył nagrody W reso oskarżony Władysław Kulctu. zc wsi Rc. koraj. mitliiy Podolln <j zahóisiwo bratu pedczas sprzeczki o zjcmjc skazany został na bezterminowe ciężkie więzienie. Po wygłoszeniu wyroku. Kaleta odtrącił palujących bo policjantów, rozbił okno I wyskoczy! na podwórze, za hijajac się na nnejs^ii. ( ) Policiii wszczęta dochodzenie w sprawie oszukańczej" iniprcsy puż>czkowo.budo\vlaiicj p. n. Własna Strzecha", której przedstawici:! Ióx«f Jackowski ped pozorem lwżyczkl wyła d>ił od kilkudziesięciu osób w do 100 tych. Popierajcie przemysł ły metalowe beczki % naftą i t. p. mie. szankami zachodź, podejrzenie że włamywacze skradli kilka beczek. Ilość skra -.U /.UL o ni,i jiicr\v.-zcj pomocy, pozostawił v*^/n<!kicli na MICJM-u. Przyczyuy Wypadku wadliwa kont^mk c»i pif-ca. * W domu przy ulicy Siwikifmicza doebo rł/.ilo do czc.tycli kłótni pomięday dwoma.asiadiimi r<<"l" Ii-L I R T N I MarcMn-m Smolarkiem i 58'lctnim Antonim Pifi-licm. Policja pabjanicka \vdrożyla eperg!ci ne śledztwo i jest już na lropx złodzjci. LIGA MORSKA I KOLONIALNA. W tych dniach odbyło sie POEIOTŁTTNH organizacyj społecznych, wojskowych,- kultutalno-aświalowych. NI którem wylc niono komitet obchodu H-to lecia odzy tkania przez Polskę detepu do mona. W skład komitetu weszli pp.: '"iceprezrdent M. Tomczak prezes, inspektor szkolny Słoik wiceprezes, dyrektor KKO Jabłoński Roman skarbnik i sekretarz W Lewandowski. Zidarrem komitetu b: to- i dzie urzad/enie w dn. 12 bm akademji I demaskującej da/.enie niemieckie do rewi- I zji granic Polski. krajowy! (3 UM. A / NIE PREZERWATYWY - laei WYRAZAIA PREZERWATYWY OLLA" winian Pan iądać, wsiv tko igjnc iai ne ła»o r«wai«aabra NAŚLADOWNICTWA ialt a«i«a«? iaui«i ADRNKAC. Praiwd.lw., - Aa ctjrała) a aa«wq w V L Ł i f t I tą marką na każdej kopercie. P R Z Y C H O D N I A niezamożnych chorych Łącza* 7, (Chojny) przyjmuje w«wszystkich specjalnościach od 7,30 rano do 7 wiecz. I a- II UR. MED. iewiażlki UL. Ao4rsa a 5. Tal. 1S9«40 Choroby skóro*, waaarycsna, < mocsopłelowe. Prrvimuje <id «Jo II I oti S do łpw nwjilelo I lwięta od 9 1 M. Doktór ZIO*KOV$KI UL. t-gm SIERPNIA 2. Choroby skórne, weneryczne I mocioplciowe. nd s-vi do UH H I M wiect. w niedziele od III do I on oni. DOKTOR. LUBICZ Choroby skórne, weneryczne I mocsoptelowa. CEGICLNIANA 7, TELEFON ( iwmiuie '>d (Odt. « wlecz. W niedziele ' *«U-ta ud % do II raon. Pns\mi9 $ Dr. KANTOR 3p«e, chorób skóroycb, we n «ryc*ay«b I moccoplclowyeh pritfrowadłil lią ««I. Piotrkowska 90, OELEFEA 179.4*. Prtyleii* od «1 I «4 3 9 wiata w niedziele i iwi««i 3. Dr. mad. L» NITECKI SAOREFCY ekórua, WSNSRYSSAE I WSTAEPŁCIEWE. N A W R O T 32, tcl I, V\ inm («8 y rano i»»ł 4 8 wiecz, w niedzielę i (» I od V tle 12 w uoł. DOKTÓR LINCE Spsaj, ehar. weborjresnyta,»kórny«a I wlaiiw (raraey *ahs«al«a). Adrzeja 2. tcl* Prtyiaiai. *4» de 11 i ed S da I wieei. W aladaieu i «<vi,łą «d 10 da 12 W POL. MARKOWTCZOWA Choroby skóra* I waaeryciae. Zawndzka 1-4 telafoa 1M-35. OD 8 do te RSEO I OD a do 8 WIECTÓI nb L L E R Choroby skórna, weaeryczne t moczopiciowe. rzeprowadizli alą aa ul. Traugutta «. tal. 179.S9 PrryimuJa 8 11rsso I f-«wluct. w nicdtlelo towlets od 11-8». DOKTÓR ndtancr Narutowicza 9. Teł* Choroby weneryczne, moczopiciowe i skórne. '"TIIAEIA ad 8 18 raae I 5 8 P. h DOKTOR BERLIN aknszar f inekolof mieszka obecnie ul. Karole 8 telefon Oodz. przylej od I do 8 wlecz. DOKTÓR HWOŁKOWIKI Cegielniana Nr. 4, UL Specjalista chorób skórnych, wenerycznych i moezopłciowyeh- Prejima a m* godm 8 da I i od 5 ale 9 w aładslala i i wiata od yoda. H o l. Dr mad. KŁACZKÓW* położnictwo i choroby kobieco Piotrkowska 99, tel. 213*66. Preyjaa. coda. od 10 1? J do 5 po polf Dr. mad. L» BERMAN CEGIELNIANA 1 5, tal Spaejaliata ahorób weoeryesnych, skórnych l moezopłciowyeh Priyjm'1'a ad <ad«. 8-cj da 11-oi i ad 4<e de 8-sl w etedeela» awłeta ad jadł. 9..I de ) *! PORADNIA WENEROLOGICZNA L*c*enio chorób Wenerycznych i skórnych ZAWADZKA 1. Czynna od 8-ej rano do 9-ej wieczór W niedziele i święta od 9-ej do 2-ej Porada 3 zł. DR. MED. M. FELDMAN akuasar yiaokolof; Z a w a d z k a IO. TELEFON 'rsyiaiuie ed i ad J - o ya sal. Dr. anod. Z. STACH0WSKA akuszerja I choroby kobieco»rs*prew«diiu»i» a» Piotrkowską 153. teł »ny»e e ed 4 T»iac«. AKUSZERKA l'ipikow.i, dypl. cesarska akadenijf medyciui^, przyjmuje TAMOWI* uh Kilińskiego 104, ZA TRAFNE przepowiodnic dużo podzic kowań i u/iluj: zdobylu ałytina cłiiro ntaotka z CaUtrji, Andrzeja <>2 m. 11.

3 E C F O* Co przyniesie Jutro? Wyk olejeni grandowie. uo w Sewilli, jak i w Barcelonie, nastroje różnych sfer społeczeństwo w trudnym okrc *ie ustabilizowania się młodej republiki. Należy pamiętać, że Sewilla nadal ucho dzi «a miasto, gdzie najsilniej utrzymały się ntestroje monarrhistyczne i dlatego też generał Sanjurio dn. 10 sierpnia ubiegłego roku uznał ją ta teren najodpowiedniejszy 'Ha swego zamachu stanu. Sewilla w swoim czasie istotnie była for l'?cą i ostoją idei momircbitstyczncj. Xi* gdzie tak owacyjnie nie przyjmowano króla Alfonsa XIII i jego rodziny, jak tu" taj. Ulicami, któremi dziś chodzimy, prz" ciągały rozentuzjazmowano tłumy podczas pobytu rodziny królewskiej. Za limuzyną kroki biegli andru i seitihcy, kobiety obrzucały ją kwiatami, a wszyscy jc dnocześnic- wtnosili okrzyki na cze4ć kró* fewskicj pary, zwłaszcza królowej, witając ją radosnem: Niech żyje miła królowa!" zugrostme utratą ziemi, posiadanej od wieków, po utracie innych przywilejów, że tc rodziny dla rządu Aza - na i reżymu, jaki reprezentuje, cznją jakie 1'olwiek sympalje. Nie ulega wą'plii\o'e ;. ii: cą pomiędzy niemi zwolennicy mo' narcliji, tile c/.v ><; konspiratorzy'/ Zdaje się, że nic można tego przypuw. ezać z<- względu ua indolencja grandów hisz pariskich, lubiących ż^wot -pokojny i kon" jemp 'jcyjny. Skądinąd jc-a Ezecfeą rnp-l nic p'wną, żc ich zakorzenione przy v>ąza ni<; do monarchii i byłego król.i P O E > W 0 5 «O B L I C Z E S E W I L L I * Sewilla w lutym, i prietrtiało jego upadek. i i -, Kataionjb i Andaluzja są w dobie obec Opowiadają tu!aj o jednym z arystokra Hej dwoma najgłówniejsiemi ogniskami lów, który co wieczór przed snem wsuwa wrzenia. Stąd jest ciekawe zbadać żarów pod poduszkę krucyfiks i wizerunek Alfon sa XIII. Niema wątpliwości, że w wypad ku osłabienia republiki, będą się star>ili oskarża o swoje niepowodzenie obecne rzą dy, zapominając, że kryzys -światowy p 0 wstał niemal w okresie upadku monarchji, U za;'ój gospodarczy jeszcze z innych przyczyn prócz politycznych. Z drugiego końca drabiny społecznej na wykorzystać je dla swoich celów, tern bar \ potvkamy w Sewilli na inne czynniki prze dziej, że ideę tę podtrzymuje również kler, prześladowany przez republikanów. Istnieje inny jeszcze, liczny także odłam >połeczeńst'wa kupiectwo. niemdotcolonc z obecnego stanu rzeczy. Ludzie ci pamiętają żywo piękne wiosny minionych lot, gdy do Sewilli zjeżdżał nie tylko dwór królewski, ale tłumna fala tury słów cudzoziemców i gości z Madrytu, z których każdy miał swoje posiadłości w Anduluzji. Był to okres zabaw i przyjęć, po których w ciszy wielkopostnej następował znany sewilski obchód Wielkiego tygodnia, na k'óry przybywali goście z całego swata. Dziś niema ani króla, ani bogticzy r Madrytu, ani uroczystego obchodu Wiej kico tygodnia, bowiem rząd wymazał go ciyyrządoyye syndykaty skrajnej lewicy i komunistów, poslusziiych doktrynie mo' sjdewsktej i siejących zamęt dla zamętu bez innej idei odbudowy kruju. AJ* to już wchodzi yv dziedzinę polity ki wcyyuętrznei kraju, którego opinja jesz cze nic jest ustaloni..na bezpośrednie pytania ostrożniejsi tutejsi mieszkmicy odpo wiadaja zagadkoysem pypaniem:..ouien sabe?'' (Kto to wiedzieć mo" że». W każdym razie przyznać trzeba, że lli-zpanja pozostaki nadal pełną niespo' dziwek yv zakr^ie swej polityki. \.i /ani.n/nicieni jeziorze w śi. Mori U od bywają się obecnie wyścigi międzynarodowe Tajemnica wilii dziennikarza. Dramat dwojga ludzi. Z Londynu donoszą, że przed kilku dniami w dzielnicy Brbcton zda rzył sie. tragiczny wypadek. Przyczv ny i tło wypadku pozostają nadal tajemnica. Przebieg wvpadku byl nastepujac\-. wkrótce po południu w willi Cowlev-33ansion. przv ukcy Cowley Road wvbiegł. wvdajac jęki mężczyzna w średnim wieku. Wygląd jego bvł przerażający, twarz i ręce ociekały obficje krwią. Mężczyzna upadł wkrótce w miejscu odległem o kilkadziesiąt jardów od willi. Przechodnie, którzy pośpieszyli mu z pomocą, nie zdołali dowiedzieć sie niczego o przyczynach wv padku. Mężczyzna nie odzyskawszy przytomność, zmarł w drodze do szpitala. Funkcjonariusze policji udali się natychmiast do willi, gdzie na podłodze jednego z pokojów zna leziono młoda i piękna kobietę o bu i nych. wspaniałych włosach. nie daiaca iuż oznak życia. Najcięższe dni prezydenta Francji P o d y m i s j i gabinetu... Himhym dekretem. Niema też turystów, a Tuk działo się po raz ostatni na wiosnę przynaimniej w znacznie zmniejszonej ilości. Zuwiele natomia«t jest strajków i Ostatnie przesilenie gabinetowe dymisję gabinetu i poprosił mini 1929 roku. A potem nastąpił koniec mo" narchji. Pozostało tutaj jednakże wyższe /. nńw.ek spob-cznych różnego rodzą ju. we Francji przyczynia, jak każde strów. którzy wręczyli mu swe teki. towarzystwo sewilskie, z któreiro ubyło tylko kilku»'migran'ów. \bv przekonać się o ł;i karawana AngMków, k'óra świeżo wylą prezydentowi Republiki, który w swych resortów, w pałacu Elizej Zdarza się. że do Andaluzji prsybrwa ca" zresztą przesilenie, wiele pracy bv nadal zajmowali się sprawami icm. dość przejść?ię po dzielnicy San Viii dowula w K.dyk-ie. \jest-ty wynika jed" tvm okresie musi udzielić moc au-skidjencyj i odbyć mnóstwo rozmów, gorączkowa praca. rozpoczyna się eiite. Za białenii fasad'.uni pałaców, cięż nocze-nl- jak:-?' rucliawka i cały kontro' kicnii okutani drzwiami, zakmtowitnemi geut turystów czempredzej wybiera sie yv mających na celu wyjście z sytuacji Przedewszystktem prezydent republiki poleca sporządzenie spisu fknami i.jniradorc'', /a.,łf»nictemi :;ę-tr poy\ro'ną drogę. i stworzenie nowego gabinetu. Te prace najwyższego dostojnika Trzeciej Republiki w ciągu prawie setki mi firankami, ukrywi -ię jeszcze dziwny nazwisk senatorów i deputowanych, Nic więc dziwnego, że Sewilla trochę przepych i zbytek: starożytne meble z ciem od których chciałby zaciągnąć rad: żałuie prze /.łośc\ widząc, jak stoją r»u*1 kryzysów ministerialnych, ustalone nogo, rzeźbionego drz- % wa, ozdobionego ber sekretarz prezydenta wyznacza kami jej piękne hotele, może najwygodniej sa przyjęta tradycja i nienaruszalnym ceremoniałem. hanu, Wielki palio" ^dziedziniec we* i>rzv każdem nazwisku godzinę audjencii. Uruchamia się natychmiast sze na świecie, >iluje próżnej swej wiosiiv i \vnętrzny), gdzie cicho szemrze fontinna, daremneffo swego uroku. Możv ni. słusznie lpnrtanirnta parterowe, złunieszkiwane tyl Z chwila. gd\- prezydent przyjął cała kancelarie. Pracują telefony pa ko IhUmii, i piętrowe, przeznaczone na okrfzimowy. Dookoła tych Wspi'i!i:iłvrh -\fr\/'i\t średnio z wszystkiemi ministerstwa łacu Elizejskiego, połączone bezpo finnii.ji'. i-isr.a i pu$tati. Wyścigi n a z a m a r z n i ę t e m jeziorze. mi. Telefonistki zawiadamiają wybrane przez prezydenta osobv Spotkal;śtu\ jedną tylko okazała Pmuzy-nę, o godzinie przyjęcia. w klórej dwie matrony w niantylaeh <r.fj\'a lv robie Jednocześnie dla pewności", w jakieś wynurzania, or»z chmvkt kancelarii gabinetu woiskowego pre ry«iycznv tutaj pochód pogrzebowy: cztc* rećh solidnvch drabów niesie trumnę da r;i zydenta. maszyniści (personel kobie cv jest tu wvłaczonv). wvstukuia mionach, za nimi jrrh.ie pusty karawan, według tego. samego spisu zaproszenia i rowerzyści. którzv po woinie i»i którym niema iednego centymetra wol tt. ^'o o<! ozdób raefbionych, z woźnicą, nalą zastępuia konnego gwardzistę, rozwożą }e według adresów. cym krótkie cygaro. V nad tym obrazkiem rozlega! *ię dswoo, bijący w przyśpiesza" lem temnie. jakifdyby wypędza? ciekawych Zaproszeni senatorowie i deputowani * ^"O zokątka. B\ loby rzec/.;,' iiuiywni pi pu>zy/.ać. że przvićżdżaia do pałacu bez żadnei parady, Todz-iny, /uniw/.kti jace ie»zcw tu i ówdzu- \ w garniturach marynarkowych, nie v tych dvlwhych.-irilr.ihncrt swoich, a używaia na tę uroczystość cylin, rir w. iak t<? bvło kiedyś. Przecisnąwszy sie przez tłum dziennikarzy j fotografów, zgromadzonych przed pałacem, zaproszeni wchodzą do wielkiego hallu pałacu. Tut ni spotyka ich z honorami mistrz ceremonii pałacu Elizejskiego w mundurze, z łańcuchem na szyi i dwóch lokai w liberiach. Tężeli prezydent iest wolny, dygnitarze natychmiast doń wprowadzają. W razie przeciwnym oczekuie w tak zwanej sali Kleopatry. Gdy Kobieta trzymała w prawej dłoni rt wolwer. Po przeprowadzeniu dochodzenia, okazało sie. że tragicznie zmarłym człowiekiem bvł dziennikarz sportowy Thomas Lorentz Preston, liczący 4.3 lata. zamieszkały w 'Henie Hill. a kobieta, niejaka Rita Bromnctt. żona antykwariusza. Z zeznań sąsiadów wynika, że 0- fiary tragedii utrzvmvwałv ze soba bliższe stosunki mimo. że Preston był żonaty. Sąsiedzi zeznają również, że dziennikarz, w którego wili dramat miał miejsce, wysłał niedawno żonę i rodzinę niewiadomo dokąd. P. Preston był żona f j od trzech lat i zamieszkiwał z żona i matka swoia. wdowa po tragicznie zmarłym przed 4-/na laty. w dziwnych o- kolicznościach, p, Walterze Prestonie, którego znaleziono pod płyta iednego z grobowców na cmentarzu w. West Norwoed. U Prestora seniora stwierdzono wówczas zatrucie lysolem. W rok potem w tragicznych okolic; nościach zmarła córka Walera, a siostra Thomasa. Miss Alice Preston, piękna 22-letnia. ^szczęśliwa na rzeczona. Znaleziono ia wtedy w Surrev w jednej z miejscowości' wy cieczkowvch z objawami silnego zatrucia. Obok" bonboniery ze słodvcza mi. o kilka kroków leżał rowelw^f denatki. Dotychczas nie wyjaśniono. czv bvło samobójstwo, podstępne ipbóistwo przez otrucie. P. Thomas Preston na dzień przed tragedia obchodził urodziny. Tego dnia otrzymał list od pani Bromnett, po którvm udał sie wkrótce na spotkanie z dama swego serca. Maż tragicznie zmarłei. antw kwariusz Bromnett, młody i przystojny człowiek, powiadomiony o wypadku, okazał głęboki niepokój i żal. Z bólem w głosie oświadczył, że nigdy nie miał żadnego powodu do posadzenia żony o zdradę. Ukochanej swej Alice ufał całkowicie. Wedle jego przekonania zaszedł^ tutaj jakiś tragiczny splot wypadkóvy I niezrozumienie, które on uważa rów nież ciężkie dla siebie, iak krzywdzą ce pamięć jego ukochanej małżonki. Pani Bromnett leszcze tego samego dnia zajmowała się pracowicie antykwariatem. którv małżeństwo prowadziło wzorowo w dzielnicy Putney. Tedyny svn państwa Bromnett iest w szkołach w Kanadzie francuskiei. skad pochodzi również iego matka. O dziennikarzu Presto-. nic pan Bromnett nigdy nic słyszał. Śledztwo prowadzi policia. audiencia iest skończomi, rozlega sie. dzwonek. Prezydent odprowadza swego gościa do drzwi, oddaie go pod opiekę mistrza ceremonii, który z godnością odprowadza go do westibulu, / J. 5TRANG MORRISOM. Piękne dziewczę z Taorminy" Powieść. SrKF.^/C/.tMt POCMTKT. Uriednlk bankowy w Lontlynfe otrzyma! >i<5 łwejo dobreso Łii<ijoirjtŁ'\ Lovny?m mtu me- «o isglarza który całe lata sjiędzat ua podró. iach niorsk.cb, zupi oszenie, aby wzial udział yv ciekawej wyprawia podczas wakacyj letnich. tałoga uratowała go p<>dczss bnrzv od zato. *:ecla..włosy zjeżvh mi się na słowie ijserce załomotało upiornym strachem. Cofnąłem sie od niewidzialnej przepaści, zawahałem sie, wróciłem i spuściłem 110- Ki w próżniy. Lina musiała być bardzo długa, bo miatlem wrażenie, że posuwam się dziwnie wolno. A może tylko mó: mózg pracował anormalnie szybko. Zorientowałem sie iedir.ak, że minąłem już rodek przepaści, wyciągnąłem więc no-?i w poszukiwaniu oparcia i natrafiłem»?a próżnię. A przecież dotarłem do koń ca liny. Nim sie zdecydowałem skoczyć, ześlizgnąłem się zpowrotem do Lowrye to ; Patersona. ale zaraz zsunąłem się *»!6w środek- Z^rnknałea» oesy, do- Priokład autorysowany..ićurkni do keiic.i. 1 puśpileni si^. zidawaj io mi się, że lecę w przepaść, lecz opajdłen: prawie bez wstrzosti na czworajkach na ffładkb trawc i przewróciłem <się nahok. Dobrze' zawołałem, wstając. Po spotkania w pociągu obaj wsiedii w nalej Zejdź pan 2 drogi odiwwiedział 'stoce szkockiej do Jachtu Skua" t pojechaii Lowry. <lo Grlzsl. Tutaj LowTy od starej rybaczki o. -rzymał starą szkatułkę z roku 1690 z perjtain:'- On przeprawił się drugi, a Paterson trzeci. Ted ściągnął za sobą linę. łcwyro dokumentem, zawierającym opis miej- To ich na chwilę zatrzyma - «ca, sdzle zatonął Iiiszpa liski okręt ae złotem rzekł jękliwym chichotem. Niebawem zauważyli ścicaiacą icb r^oto. W kwadrans później wynurzyliśmy 'ówkę, której właiciclcl zażądał od nkh oddania sie z mroków górskich ua otwarte po pergaminu, grożąc zatopieniem uchtu wietrze. Odetchnęliśmy z ulgą. Wtedy 2 trudem udało Im sie uciec przez a:»bez. dopiero zdałem sobie sprawę, jakiego leczne ruiny skalne do spokoinej zatok 1 tchórza uczyniły ze mnie wypadki, przeżyte Lowry opowiedział teraz swemu towarzy- Howi o swej miłości do siostrzenicy panj Cro. w ciągu tej jednej doby. Wydaln «er. właścicielki Jachtu 'rao^m!na',. którego rai sie, żc idziemy za wolno, że wleczemy się jaik ślimaki. Chciałem biec. pędzić, wyrywać na złamanie karku, byle jak najdalej od zbójeckiego obozowiska byle jak naiipręd^e: zpowrotem do normalnego świata. Potrochu jednak udzie j ii mi się spokój towarzysz i poczułem He swobodniej. Na lewo od nas zbocza pustej doliny podnosiły się ostro w górę. Przed nami druga rozleglejsza kotlina rozpościerała się ku wschodowi. Światło gwiazd napełniło ją świetlistą mglą. Paterson wiódł nas jakby ku niej. Jabym wolał na północ rzekł Lowry. Kulał trochę, ak nie tak, iak sie obawiałem. Do Drombuie, a;. AJe wspólnik czeka na mnie za Linuff* aan pqzw>ji. to teeo,» 39 wiec ieżen Paterson zachichotał zagadkowo. Lo wry skinął głową. O, n<..uralnie. jesteśmy w pańskich rękach. Dobrze panów żywili w niewoli?.leżeli mc. to meżebyścic co przekąsili? Serce zabiło mi żvwszem tętnem. Pa terson ściągnął z sapaniem plecak z grzbietu i wydebył z niego bochenek chlebti 1 pkjzona kacrkę. Jedliśmy, idąc. Nie dziękuję panu. bo brak «;ni słów, ale w iuki spqsób nas pan znalazł? -- zapytał Lowry. O. trzeba tylko umieć patrzeć i słuchać, to nic się przed czfowiekem me ukryje. W tobennory jest duży ruch i radzie mielą językami. Papa krążownik"' nazywa sie tera/,.kittiw.av'. panie Lowry? Tak. mów pan dalej roześmiał sie Lowry. No. więc dowiedz&icni się, że żnik! z pr>r ł u i dodawszy dwa.i dwa, wykombinowałem, żc mógł pożeglować tylko na Drómbuic. Nie wiem, czy iest kto drugi w Ytall j rforyen, kio potrafiłby tak trafnie dodać pańskie dwa i dwa rrekł Lowry. JUŻ jako mały chłopiec. Paterson pozna! Może jest, a może menn od-dobrzpatfl te strony i znalazł kryjówkę, z skromnie Paterson. Ale napewno Której nas teraz wyratował. Strumień niema takiego, ma się rozumieć, prócz wypływający z dziury w skale, zaciekawił tych obwiesiów, któryby mógł zakraść się tam w nocy. Z tej prostej przyczyny, że nikt 0 tem nic wie.. Posiłek pokrzepił mnie nadzwyczajnie. Paterson prowadził nas zygzakowatym szlakiem ku szerokiej dolinie. Patrzyłem na niego ze szczerym podziwem, go tak. żc wszedł w wodę i do stał się przez tunel do zamkniętego wąwozu. Czy teu tunel jest sztuczny? zapytał Lowry. Tak, chociaż, dalibóg, nie wiem, kto go wywiercił. Kiedyś musiało tam jako na naprawdę niezwykłego być jeziorko, ate woda uciekła tune człowieka. Nic dziwnego, że oszukał mnie przy kupnie ło%'ki. Opatrzność zesłała nam pana rzekł Lowry. Nim zeszliśmy w dolinę, musieliśmy trzebyć strumień wbród aż dwa rary. Dolinę zarastała paproć i krzewy kolczaste. W pewnej chwili ukazała się przed nami napół zrujnowana ściana, zakończona trójkrątnym szczytem. Niegdyś była.tu wykarczowana polanka, ale paprocie wzięły ją znów w swe posiadanie, do spółki z pokrzywami, które rozpleniły si? głównie w ruinach. Ka mienie okryły' się mchem. Paterson przedostał się ua drugą stronę niskiego mtiru i wrócił niosąc w rękach kilka długich łodyg rabarbaru. Niech panowie spróbują rzekł. Znakomite w matszn. Odświeża język. Poczułem pod zębami kwasków u\. orzeźwiający smak. ; - Dziwne, że me wyginął. zauważył Paterson. Ostatni raz byłem tu dziesięć lat temu. Krzaki ciągle takie same.. Zna pan dobrze te strony? - zapytał Lowry. Paterson roześmiał się No, chyba. Urodziłem się w tym domu. Przystanąłem, oglądając się na ruiny, które wyglądały dziwnie starożytnie. W dalszym marszu Lowry wyciągnął z niego wszystko słowo po słowie. lem...maszerowaliśmy przez pewien czas w milczeniu, tak szybko jak- tylko Lowry mógł nadążyć, I dziś orjfeszedł pan tamtędy? zanytajeii Tak, dziw. że nie zdechłem z zim ua. Uuch! jeszcze mnie trzęsie na samu myśl. Dlaczego pan nas nie wyprowadził tą samą drogą?.. Bylibyście nie dali rady. Wod.i po kclama i kamienie oślizgłe. Ciężlybyło pełznąć pod prąd, ale z prądem, nie daj Boże! Ąngus dobrze się namyśli, pim spróbuje tej drogi. Obejrzał się za siebie, nasłuchując. Ale naokoło panowała głęboka cisza. Kiedy Angus zagnieździł się w tej kryjóyyce? - zapytałem. Patćrscii rozłożył recc. Tego nie wiem. Przez dłusu cza> trudnił się różnemi zakazanemi interesanri. Opuszczając te strom myślałem, że tylko ja wiedziałem o tej kryjówce- Aj, to było przeszło czterdzieści lat U- mu. Tu. gdzie teraz idziemy, biegła d<bra. bita droga. Jak daleko jest pański wspólnik." zapytał Lowry. Dotrzymywał nam dzielnie kroku, chociaż noga musiał.! mu bardzo dokuczać. Cztery mile. inołę pięć, ale to i. - szcze niic będzie koniec marszu. Lowry przystanął koło krzaku kv czyny i poprosivszv Paiersana o nóż jął wycinać długi pret na łaskę FatT son odciatmął mnie nabok Mój wspólnik, He, he, he? Zało/; się. że pan nie zgadnie, kto to. Pan Lo wry zapomni języka w buzi. he. he. lic.lak pan myśli? Nie rozumiem odpowiedziałem, patrząc na niego ze zdumieniem. Jak pan uważa, uprzedzić go- cfcy «ie? Ho. ke, he! AI«auto Tozbite' Lowry złączył sij z nami i Paterson dał mi sójkę w iebra na znak mil czenia. Nie domyśliłem się, o co?nu cno dziło. to tylko wieda»a!ern. te bvt w kwietnym humorze. (O c ali

4 Sfr. 4,.e c n o* KRATECZKI. liczba uowjch zglo-zeń dochodzi do 30 HI. Przeważa jca liczba nowych abonentów *oli opłacać należność w całości, u nie ra Z Wilnu donoszą: Uiiiij, aby uzyskać 1(1 proc. rabatu. Pcljcja śledcza poszukuje obecnie W */.v*tkie zgłoszcuia załatwiano»ą w ciągu dwóch oszustów, którzy w sprytnv spo. kilku dni, gdy w lutach poprzednie!) było sób nabrali'' szereg szynkćw i sklepów to uie-jednokrolnic uiemoiliwe. przez czas wódc/anyohiw Wilnie. dlii/-/* z powodu przeciążenia kabli. Trud W godzinach wieczornych wchodzili no*:f ł* ustały e.dkowicie z chwili} autonia tyzacji ticci. w styczniu prawdopodobni, obi we dwójkę do jednego ze sklepów wódczanych lub szynków i prosili o litr liczba nowych alnwiwitów ponownie wzro wódki. Gdy właściciel stawiał flaszkę, je. siu w stosunku do tych, którzy zniumceni den z kupujących spokojnie byli sic zrzac komunikacji Itlefonicziiej o kładł ją do kieszeni loo ooo uu mu. i rozpoczynał liczenie pieniędzy. Słał* jedr.ak' trochę brakowało, a l>oiiieważ ko Rzeźnik pod parasolką. Przygoda Salci. Nowy pomysł oszustów. letka nie miał wcaie pj.iiiędzy, kfscc nie chciał skredytować, klient" priftpra. szał za niepeifizum.cnie, tturnaczył się, Po upływie pewneg'; czasu właściciel szynku hib sklepu wódczanego prjtekonywal się iż zamiast tlaszk; z wótlką o. trzymał butelkę z wyborową... wmiri W ten sposób nieujawnieni iiara/ie o szuści nobfah okoio 80 szy L-;n.. fecie h klepów wódczanycl TRUP WOZM1C1T V BRYCZCE* Wykrycie zbrodni po 14-stu latach. TJr Z Katowic donoszą: zypadek zrządził, że dzięki inlorma' A y d e W a r s z a w y w Kllltu Niestety! Zaczyna się ckres deszczowy w naszym kraju i znowu zaczynają jedwab! Najprawdziwszy z prawdziwych fciąc po ukończeniu wojny wszechświato dopiero dziś policja w Bielsku dowie. J rasolkę. Co fo była za parasolka! Sam 20 grudnia 191S roku, a więc w :rde cjom, udzielonym ze źródeł prywatnych, wierszach. W r Magistrat wydzierżawił l'ol się pojawiać na ulicach coraz częściej jadwabiów. taki mocny, taki ładny, tiki wej, pod Wieszezętami, w pow. bieltknn, działa się. bliższych szczegółów zbrodni j fkirinu Związkowi liok<ya na lodzi'- i Pol ludzie z narzędziami tortt:ry dla oczu błyszczący! Deszcz nie d:szcz, słonce dokonana została tajemnicza zbrodnia,' i dzięki wskazówkom, udzielonym przez xkiemu /wiązkowi Łyżwiarskiemu teren bliźnich parasolami. Jeszcze z mężczyznami pół-biedy mężczyzna bowiem bą parasolkę i potem zdarzyło się takie wyjaśniono. zbrodni. 1 ie sionce, Salcia zawsze zabierała ze so. którą dopiero obecnie t- j. po 14 latach, osoby postronne, zdołała wpaść na trup i miejski przy ul. Saskiej na urządzenie sztucznego toru łyżw inrskiejro. VI.<kutek trzyma parasol tylko wtedy, kiedy t.a. nieszczęście, takie straszno nieszczęście! W dniu tym około godz. 10 b. d^tek Dzięki tym informacjom prywatnym późniejszego wystąpienia n&ecionych zwiąż' praw tlę pada i trzyma go wysoko, kobieta natomiast irzyma parafolkę jak la::cę ku, stopniowo. Salcia prócz parasolki Augustym Pajer, udał się wraz z insp. stąpić do aresztowania 37-lctniego Ada. Ale opowiedzmy wszystko w porząd tor komory arcyksiążęcej w Cieszynie, policja w Bielsku mogła onegdaj przy ków, rada miejska w roku 1931 /decydowała sprzedać oniuwiany teren tymże zwiąż' do ataku i nietylko, kiedy pada deszcz ale miała jeszcze koleżankę Esiercię Somnter. dóbr, inż. Karolem Leuchtmetzerem y Pu ma, Koziora z Wieszcząt, który przyznał kom. Obecnie związki wycofały -ię za" i wtedy, gdy parasolka jest nowa i wje. Estercia Sommer prócz Itolcżanki Salci dzicy na inspekcję do Wieszcząt. się do zarzuconej mu z-bredni i zeznał, równo /. kupnu jak i dzierżawy, lulomiatt że przyjaciółkę żółć zaleje na widok jej Heszlikowjcz (tej z ;jarasolk<j) miała również narzeczonego. Abrama Gols.eina. znaleźli się poza wioską na dredze leśnej, przyniósł z sobą z wojny, a następaie Jechali oni bryczką i w chwili, gdy że strzelał z karabinu wojskowego, kt'"ry akcję lv podjęta spółdzielnia i Sztuczna nowego,,deszczochronu''. lodowisko''t i w\»lą >ila do magistratu o Jeżeli kobieta zawsze nosi przy solie KzeWca v. ulicy Południowej. Abrani Gcd- sprzedał niejakiemu Rudolfowi KjT$ z\ z -przedanie jej omamianego terenu na ten parasolkę jest to u tyle zrozumiałe, że pa..-tcin prócz naizoczonej Salcj (tej od paia. ukrycia padł strzał cc, Wieszcząt za 10 koron austriackich. Pozatem zeznał on, że zamierzał sam cel i na takich i-amycli warunkach. Ma rasolka stanowi jej broń, jej, jakgdyby solki) miał kolegę Joska Salema rztrinika. Josek Salem miał... śmiertelnie woźnicę, 50-Ietnicgo Antoniego on zastrzelić ówczesnego dyr. irż. z karabinu wojskowego, który ugodził gurt rat zgodził stę n»j propozycję i Wyatfpn karabin czy rewolwer. Spotyka męża z je z oc jxiw ieduim wnioskiem do rady iaikąś dziewczynką? Już parasolka ma Świerkowa który na miejscu padł trupem, śp. Świerkot osierocił żonę i 10 nie. przez omyłkę świerkota. Karabin ode Nie. Nie powiem już co mial losek. I^euchtmetzera, chybił jednak i zastrzelił 'niejaki ' j. wdzięczne pole ilo pracy. Przyjaciółka po. mogłoby to nas bowiem zbyt daleko * * wie jej: ty stara klempó? I już parasolka zaprowadzić i nigdybyśmy nie wywikłali letnich dzieci. brano Gruszce. może wybijać na głowie przyjaciółki się z tej zagmatwanej historii. ówczesne wstępne dochodzenia wykazały, że strzał padł z au:-drjackicgo ka W obce.'pid-niji odry i grypy w.-chro swoje kontrargumenty. Dalsze docliodzenia wykazały, żo Koziór dokonał zbrodni ua skutek podże- niskach illa bezdomnych, magistrat postano Estercia. jak powiedzieliśmy miała Jeśli o mnie chodzi, nie noszę, nie używam, nie lubię, nie znoszę, uje cierpiy skierowany był do jednego z wyższych rabinu wojskowego i że prawdopodobnie wił zaangażować specjalnie jednego lekarza narzeczonego szewca, to też w miarę sił, j;ań ze strony ł2jetniego Pawia Farugi, Ta przeciąg miesiącu. możliwości i znajomości przvsparza,i mu oraz brata je.fjo 3G-letniego Karola z Wie. parasoli. Pan Bójj poto stworzył deszcz, urzędników arcyksjażęcych. Chodziło vvi. klientów. Namówiła również Salce ('ta szcząt, których aresztowano wspólnie a żeby nam padał na głowy. Zresztą takie docznie o wywarcię zemsiy na jednym z parasolką) aby korzystała z szewskich Koziorem i odstawiono do dyspozycji sądu. zmycie "łowy często dobrze robi a wo. z nich. Sprawcy jednak nie zdołano u- niebywałe ca in te re&owajiie wzbudziła zdolności Abramka. Dnia 23 listopada góle porcja zimnej wody na łeb jeszcze stalić wiadomoć, że nu górc. w popularnej Zi«- r. ub., tak przed wieczorkiem, padał. nikomu nic zaszkodziła. Dlatego z kobiecemi główkami jest tak kiepsko, że w cląffti 14 lat. miance" powrtnje tajeouilclil Gospoda deszcz, a może i nie padał, w- każdym ra- J ^rl\ «lóu '. (,/\ będzie lo coś nowego, czy zje Salcia wyszła na miasto zaopatrz'ma j starannie ochraniają je przed deszczem. też,,<.o-jhm''j Artystów powtórzy jeno w swoją cudowna, jedwabną parasolkę i Osobiście ze względów bezpieczeństwa unikam kobiet z parasolkami Zn. szablon dcycluza«owyi-b»ceuek, kl«'>iw udała My do Abran&a Golsteina bv jej Gigolo... pośrednik... oszust.?icl»y\» akni tempja loznuiożyły się n*laliiin zrobi) fleczpk-'. 'Flaczek lo jest taka jakaś część skl.-iclowa buta). czyna się bowiem od połamania jej na Zacua" trójka w drodze do Warszawy. \ W MMricr Dow iudujemy >ię jednuk, «męskie-j głowie, a potem płacz, skargi, opro<v itajego ccspohi uliibirim-ow V$tut Golstein fleczka uje zrobj, gdyż n;ial.ze Lwowa donosz.i: nyjii z hoteli lwowskich, cnlstawiono ją iciki, żale i wiecznie: kup mi teraz nową... wy, Gospoda Alt>»ttVw" brd/.ią '»dskn./ akurat gości, m. in przyjaciela sweyo Swego czasu donosił.wny o aresztowa. do Stanisławowa, a Borys przez jakiś nul ola młodych (.ilcnlów, k»'re. będą mii joskg i goście ci puszczali się w tany Pi: niu pod zarzutem szantażu Borysa <"'jiaimowjcza y«) Malinow-skiego przez poli siedział w aresztach czas O, nie! Kupować? To nie my. Nigiy ł\ hio/iio-m' wy {<ról>owaniii swych ił. l'o ścjła się także i Salcia i w trakcie owrgo nie chciałem pełnić roli., nigdy, przynajmniej do 00 roku życia, nie będę \>e\ /.a't*m w każdy ki programie popływać «ie uiszczania się zauważyła, że Josek Salem zabrał parasolkę i ulotnił się. djś tancerzem parkietowym i tańczy 1 w Lwowie przyszedł telcfouogram z Urzędu cję stanislawowsluj. Chainowicz był kie. Wczcraj do Wydziału śledczego yc hed(f czołowi kompozytorzy i autorzy w nil roli kochanka cd kieszeni. Od serca, owszem byle nie zatlłuco i nie za To był bardzo przykry widok. r!'ak nocnych lokalach. Z czasem zamienił swp śledczego w Waiiszawie z poleceniem ia- wyj-iualuych. specjalnie przygotowanych pwotacll, ktć.k' będą stąd promicn;i wały namiętnie. Grunt, to spokói. Z tych mniej przykry, że Salcia (ta od parasolki) a. j«zajęcie (ychiniastowego aresztowania B n rvsa iii W ar'/uwe. Będzie więc miała Vi ars/a więcej względów jeszcze nigdy nic- kuuiłem żadnej kobiecie parasolki. byłoby również stwierdziła, że parasolkę wziął meldowała u w>zystkiem policji, która na pośrednika. Chaimo."'Cza pod zarzutem szeretru szantaży i oszustw. Równocześnie z Borysem w.< nową placówkę artystyczną, która nie' Angażował tancerki dla lokali iu:c".vh, wąt Irwie zdobęd/isofcie srrea i svinpalję Każda z tancerek musiała tytułem prowizji opłacać z gaży pewien procent..helenę Niewiadomska) znm. w Warsza poleciła policja warszawska aresztować to bowiem to samo, co kupować si.-i^cłliien.iu mocarstwu w prezencie amiałj Josek. nikt,inny, tylko wlaśn'0 akuratuie sam piiidii /.no>ci. ChaimoWiCza przetrzymano przez pewien wie przy ul. Nowy św.at 4S i Anielę Marię Jaworska, z im. w Warszawie przy ul. cieżko-kaljl>rowe. Sad Grodzki skazał Joekl Salema n;.» * czas w aresztach, poczerń go zwolniono JFJ.KCZEK". 2 tygodnie aresztu. Obniżenie od -3 grudnia r. z. opłat za i śledztwo przeciwko niemu umorzono Pt la Skaryszewski*. Niew adoms' ;i i Jaworską sprowadził Borys % Warszawy vs'ikia Ilerszlikowiczów:?* miała pa- Jerzy Krzeeki. zakładanie nowych uparatów telefonie*' leszcze przerltem Borys również po. uych w Warszawie przyczyniło się do wydal padł w zatarg z władzami z racji sprowadzenia do Lwowa młodej, bo IjCftjCfj rzędiiycli lokali luow.^k cli. Obie mają do Lwoera i umiekil je w jednym i pod- Dlćjaaegt) uiż dotąd zgłaszania się rcflektau lów na nowe upaiuiy. ^ pewnych dniach zaledwie 16 lat dzewczyny ze Situ.^.lawowa, kióra uciekła od '"odzieów. p. ry* s-zawic. Policja lwowska wyżej wyirdr-io- na suniieniii oszustwa pij^clnione w VVar Była wódka j e s t w o d a... dziewczyn? owa umieścił w jednym t ' '. tiójkc, aresztowała i ods(aw!;i do War. iów lwowsktrh. Kod/ina przez pol.' ie szawy do dys-jiozycji sęil/iego śledczego: poszukiwała córl;i. Znale. 1 : ono ją w jed- S wini ę j j ) W $ l p M y $ y r ęgajf J^n tcrp. 2 miesiące wiezienia za opór. Z Kutna donoszą; We wsi ImiclineJc. pow. kutnowskiego, doszło do następującego zajścia: Do mieszkanek lej wgj, sióstr Lutze, przybył sekwestrator urzędu skarbowego w asykje pol.eji. aliy dokcu^ć egzekucjza zalegle pedatki. Siostry Lutze wypinitily n* urzędników śwjnjc z chlewa. Urzędnicy... uciekli. Epilog lej sprawy rozejrial h.ę prwil sadem, któły opornych podatników skażaj ra 2 miesiące więzienia. HENRI DUVILRNOIS. Po najróżncrcdnicjszych perypet]-».eh życiowych p- Bćgureip) otworzyła sklep z kosmetykami->zminkami', farbami i perfumami pod firmą Płatki różv". LuJny sklep, jak przyznać należy, przypominający sw ;ją laidzn:. białością izirlande-ii i aztukaterji [ sztychami, jakie «o zdobiły, osiemnasty wiek, w którym tyle używano różu, muszek i pudru z zapacheai iry-; ów. Właścicielka sklejju wywoływana WTa I sklep, ze wstrętem wciągali niezwykle du żente mumji, ubarwionej żywemi koloia-j nich zapachy, przenikające nawet na u- mi; usta jej krwawiły się czetwieruą <v pói lice. pękanem bielidle jej twarzy, a mętne oczy okolone byłv rysunkami błękilocgo ołówka. Pomocnicą pani Bćgureujl była brzyd ka i brudna, kusajda, załatwiaiaca <rub.siedemdziesięcioletnia bogini" przy fi* roboty w pokoju za aklepem. każdym mchu roztaczała ciężkie fale c!u P. Bćgureuil poświęcała wolne cl: vii? rzających perfum; uróżowane jej u?/./ Zfco uważnemu egzaminowi sweco oblicza; j biły iałsz-ywe perły; szkliste kamienic pici dzifki stałemu przeglądaniu sie w!u>u/f! tcionków połyskiwały na palcach o oazu 1 przestała widzieć się we właśctwera śv,e cjctacli w ylakierowanych z artyzmem. tle, i z.achowała w pamięci tylko złuon«;' Sklep otwierał swoje podwoje dopierj w podoblerrsrwo Włtói c*~bv w półmrok": i południe, ponieważ jeizp właścicielka potrzebowała dłuższego czara na przysptowanie swojej twarzy dla klientek, chcąn dać im poglądową lekcję sztuki kosmsty ' lepu Dlatego porównywała cnotę.--\vr 1 tat przejrzałych z niew tłumaczoną ie:ygnacją młodej aktorki w rozkwicie SWftga (aientu. eznej, która wszakże zamieniała sic w poglądową naukę bezsilnoici yyszelkiej szlukwobec ztba cł-lu. Damy, przyzwyczajone cło przygóti i ładn'*. wrażeń, w wieki: rezygnacji chę'n»e poświęcają się drołinemu handlowi, /jiajfjując skromna przyjemność w schronisk*.' Ałepu. Pani Bepureuil raczej przyjnwwva'a wrłzyty niż trudniła się sprzedażą. Wyrzekła się śmiechu, bowiem «mieeh, ch-ć banowi zjawisko wrodzone człowiekotfk niszczy artystyczną pracę wyemaljcwanęj kobiety. Wzamiari jednak przv zacnwalanlw swę^frilowaru, wygłaszała /-d'.n:» i przyprawione szczyptą psychologii: -mm ^e^hc^!.i>!..iwa paiu zwrócić u>*a»ę nji len krem; wystarcza iloić oiewi^; rn id ziarnka groszku dl-> roztarcia ni ironiach r.rzed pójściem do łóżka Najhitellgentniejóze kobiety starzeją się prze ijewszy&tkiem na sluoniach.. trzeba temu -nabiec w QQre». nietrudno o to. hy ttic4 czyźni uznali nas za )>okonane... Zawijam pani mały słoiczek w cenie pięćdziesięciu franków. Sklep ten był istotnie uroczym /.akii kiem' Wszystko w nim bvło świeże i piłnc wdzięku, nawet papier do pakowani, w kolorze jasnoróżowym i lazurowy aźmi rek. Kasa czyniła wrażenie wkatulki J» klejnoców; banknoty spoczywały w v.>z*t ce z zapachem bergamoty; księga racium kowa miała kształt i oprawę almanach! pikantnej treści, a powietrze było pr_».esyio ne wonnym pyłem waporyzatorów, działających bez przerwy. Włóczęgi, miiajacy Miłorć. twierdziła. interesuje nmie jiiż tylko jako zjawisko u n- nych.. Pewnego dnia, gdy zajęta była rozyle pianiem sobie sztucznej rzęsy, porzucić mu siała nagle to zajęcie, nacisnęła spwzfce rczpyjacza i. rzuciła się na spotkanie wcho dz^cej do sklepu młodej klientki. Czem służyć mogę? Ale przybyła wyciągnę la do nie: rę>t. Dzieńdobry ciociu i A wiec na-.>rawdę nie poznajesz mnie? Widać utvam uieźle! ^- Ach? to Lucierme! - We własnej osobie, ciociu! I JLucif-nne roipoczcu swajc wynur:e nia: niatka jej rozporządzała bardzo»ki^m tiemi środkami, więc Lucienne s*mi ia< (Jtt sobie musiała.. Obecnie bvła htt zajęcia i g r 'owa przyjąć każda pracę. Dotąd próbowała już.szczęścia w różnych <za była nauwywclk.4 is^yk* fr^ku skiego w rodzinie brazylijskiej, lecz iióciła miejsce ze względu na brak zna)or.i.v ;'ci U. tografji, co oczywiście wykryto wkiól ce. Zkolei była agentką handl ;wa (sprzedawała chtuteczki cło no«a). a MMi/icit garderobjana u aktorki A mara tylko dwadzieścia lii! 'akoiiczyła duin^. P. Bćgureuil wydala okrzyk, na ut'<v /.łożyły się: zazdrość, żal i podziw. Dwa dzieścia lat! LucYnnc była ładna ciziewczyn*. okrągła, dołirze zbudi/wanćj, z zadartym no.«kitna i p^ dziecięcemu iiairtnemi cczyma. Nie ue;zvła ^ie nadzwyc/ajn;j bystrością umysłu było to zres/.ta dzie dziczne, bo\s!em rodzina jej ojca odznaczała się niemal rwieizęcnn ogłupieniem ale zawsze lat dwadzieścia! Dwadzie tcia lat, to znaczy: miała w(osv, zęby. hu.nor. jędrne kształty j jasnowłosa i różową <łlcwę, której podobiznę urcieścv można było na pudc l ku z mydłami toaletowemi Na v.m wid-.'k tej wyzywającej j) Begurcuil przeszedł dreszcz... mlcdo'i Przyczłc ^ej objawienie. Zdejm kapelusz! rozkazała - - Mcże mi się przydasz. Wystarczy tylko, byś rtosowała się śiepo do wszystkiego, co «każę To nietrudno! Tylko proszę, żebyś się trochę rozruszała". Zrobione, ciociu. Znałam juz inżyniera, aktora z kabaretu i kupca... Nic o to mi chodzi. Za kogo mnie masz} Gdy mówię, żebyś sje rozruszała, chcę przez to powiedzieć, żebvś była u- przejma dla klientów, umiała ich namówić do kupna i unikała popełniania niezręczności. W sklepie nazywać ornie będziesz p. Begureuil A jeżeli zagadnę ciebie przy obcych, odpowiesz, mi głosem poważnym i spokojnym. Zrozumie!**'?.. Zaraz ci jeszcze ccś wy dumać zę.. Za chwilę... bo ktoś wchodzi... Rozpylacz znowu został wprawiony w ruch Weszła klientka. Sądząc r. braków, jakie wyliczyła była tc dobra odbiorczy ni Wytfąpila z hfrłą swych dolegliwości: łupież, wągry na nosie, opwzchniełe trsła, zmarszczki w ; miejscach, gdzie dawniej były dołeczki na twarzy... LskaiStWJO jciaak było pod ręką; doik kremu na zmarszczki. Tylko, że klientka wahała się \v->bec reny. P. Begureuil użyła ostatecznego art:amenlu. Proszę panią przekonać sie naocz nie... Moja ekspedientka.. pani L.ucien ne, proszę zbliżyć «?e. ma lat czterdzie xi... A jak wygląda, dzięki użytkowi lego kremu?! -* Czterdzieści lal!? zdzi - viia się klientka. Tak jest. proszę pani. potwiii' d/iła Luciemie giosetn grobowym, koń czyłam czterdzieści lat szóstego stycznia. I możesz przyznać sie przed panią., jak W7glądałaś przed użytkiem kremy; okropnie Przy pomccy kremu pozbyła się wąsów, kurzych łapek" i nieczyil»>'cj cery. Obecnie uchodzi za siostrę iweffct sy na, córkę swego męża i wnuczkę *w?go ojca. Wstrząśnięta i przekonana namacalnym dowodem klientka nabył-> cdoik kremu, dwa flakony perfum, ołówki do brwi. wodę odmładzającą i inne akcfwria. Powo drenie Luctenne zostało zapewnione. Jednakże z biegiem czasu czterdziestka /.aczęła jej ciążyć, zwiaszcza wobec panów. Uprzejma p. Bćgureuil postarała się wyrównać jej lata, wyznaczając jej piętna ście wiosen, przy sprzedaży specjalnej o- 1.'4.1. przeznaczonej do roz^vimcr.ia biustu. Odtąd Lucienne przy zachwalaiiu kremu miała lat czterdzieści, przy zaoiiarowaniu opaski piętnaście. Rozmaitość bawiła Lucienne, a w chwilach, gdy miała tylko lat pięuiaście nazywała p Begureuil mamusią". Wtem spokój tej ostatniej zc-slal zachwiany przez osobę niejakiego pana Ledombrique. u farbowanego na czarno jego mościa, o podrygującym chodzie i staromodnej elegancji.dotkniętego ponadto nie prawdopodobnem niemal krótkowidz'wen; Wobec częstych jego wizyt o. Begureuil sadziła zrazn, że przychodził z powodu Lucienne, lecz przekonała «łc wkrótce, z dumą i wrzuszemem, że chodziło o nią samą, cidy otaczać ją począł czułemi, dyskretnemi względami. Ilekroć przychodził, wyprawiała cod Jakimś połoicjd Luciccn? by dostarczyć mu sposobności do oświnj czyn. Rozmawiając ze swoim wielbicielem, karżyla sic zawsze na trudne po'ożenv aiiodcj jeszcze wdowy z piętnastoletnią córka: Miałam lat dwadzieścia sześ*', t> uuzdrzyła się - gdy urodziła mi się cór«ka.. Jestem stara, bardzo stara... nie che? ukrywać swych lat... Za wszelką odpowiedź czule ściskaj jej ręce Pewnego wieczora p. Ledombiique przyszedł na krótko przed zamknięciem sklepu, a jego gorączkowe podniecenie zdradzało najczulsze uczucia. W drwili jednak, gdy p. Begureuil miała juz usunąć Lucienne sama została zawołana przez kusajdę" do pokoju za sklepem. Moie dziecko, rzekł p. l-edom br?que do Lucienne, korzystając z te-, go, że jesteśmy *ami, proszę dać nu szybko krem odmładzający. Oto 50 franków. Chciałbym odmłodzić się trochę... Ale niech ;,Ona" nie dowie sję, o tern. Tylko czy będzie to skuteczne? P. Begureuil wracała iuż i usłyszała jego słowa Serce jej zabiło radośnie, na myśl czułego opiekuna, jakiego zyska. Lucimne zaś starannie pakowała krem w. różowy papier, owijajączo lazurową wstą żeczką. A pomna swego obowiązku i wie* ku przy kremie, recytowała ciosem głębokim i poważnym: Czy będzie skuteczne? Proszę pana spojrzeć na mnie. Przv pomocy tego kremu pozbyłam sie wąsów, zmarszczek? i nieczystości cery. Mam lal czterdzieści syna w wojsku... Przed użytkiem kretmi wyglądałam okropnie... P. Lodombricrue drgnął. Odwrócił sie ujrzał przedmiot swojej miłości oczyma, z których spadło bielmo, i uciekł czemptę dzej P. Bćgureuil. pobladła pod szminka, wahają się pomiędzy wściekłością a 'im mdleniem. Lucienne zaś cfągneła głosem naturamyra: ' Prawda, ciociu, zdaic mi się, ża zaczynam wprawiać sie w swoje czynności? Dobrze wyjwiązuic się z reklamy, co?;.tłum. U M.

5 Xli c S Kr. *7 P O R T. 1 janowska najlepszą zawodniczką. Świetni sportowcy pod dachem... W dniu wczorajszym odbyiy%ic czyk 3.71 ó. drueri Lichtbaum Po w Przemyślu pierwsze zimowe lekkoatletyczne sroń Lwów ^.ńi mtr. mistrzostwa Polski w Skok wzwyż dla pań: pierwsza hali. Startowali liczni zawodnicy ze Tanowska (Kruschc Ender Pabianice.) wszystkich okresów, Osiasrnięt" wy \Ą2 ctm. druea Wiszka \\> niki sa naosrół dość dobre. ctm. Wvniki techniczne przedstawiają Bieg" SOO mtr. dla pań: pierwsza sie następująco: Świdirska /. AZS poznańskiego Biejr mtr. przez płotki dla 1.33,4 rn.. drugfa Nowacka (AZS Pań: pierwsza Białasówna Poeon Warszawa) 1.^4.2. Katowice S,Q sek.. dru^a Wiszka Bieg =;o mtr. dla panów: pierwszy AZS. Lwów o, 3 s. Sikorski z Warsz. Polon ii_c,7 s Biec > kim. pierwszy Sawaryn drugi Trojanowski AZS Warszawa C.8. r Poe-oń Lwów: 0.^1.2, drusri Takubowski. (Sokół Poznań') Q.^4. śo mtr. plotki: pierwszy Nowosielski z <';:icovji 6,0 s., druyi Nie Rzut kula dla pań: pierwsza Jasieńska (AZS. Poznań) TI.IT mtr.. miec 7,2. druga Tanowska (Kruszc Ender Pabianice") 0.0 mtr. Sztato a trzy razy 800 mtr. pierw szv AZS Warszawa druga: Rzut kula. dla panów: pierwszy Pogoń katowicka. Meliasz (Warta Pozmn) T4.0? mtr.. drucri Thilirner (Sokół Poznań") Skok w dal: pierwszy P ] a\\ :zvk , =2 cm., dnigi Niemiec 0.*t, Skok wzwvż panów: pierwszy Bieg =io mtr. paiu uicrwsza ja Phwcryk (AZS Warszawa) *W nowska drima Wiszka. W ogólnej Ćtffl Orutri Niemiec z Po^on' punktacji pierwszy AZS War lwowskiej 18ś ctm. szawa 2S punkt. Dalei Pogoń katowicka Skok w dal z 18 o.. Pogoń miejsca dla pań: lwowskf rs p. pi<rwsza Jasieńska 3,36 mtr.. dru*t8 Kruschc Ender \\ punkt... Wasilewska (Pogoń Katowice) 2.21 rnagrodc dla najlepszej zawodnfezki mtr. zdobyła Tanowska. z Pabia Skok o tvczce pierwszy Pław- nic. -' «m p o l s k i c h W Sztokholmie odbył się miedzv narodowy mecz lennisowy nomiedzw warszawska Legia a klubem A. 1. K Pierwsjreifo dnia polscv tepni- -"- c.i odnieśli dwa zwycięstwa i iedna porażkę; W grze poicdvńczei panów rłocrvł)i(ki pokonał mistrza Szwecji Sodersirema w czterach se ach" <>:*.?:6. 6:?. &:\ ą a Wittman 1 porażki "'.-grał z Schroederem 1:6. 4:6. ra. szwedzka Socderstrcm ' r \V grze pojedyncze i pań Tedrze Schroeder odniosła zwycięstwo nad <ka nokonała Snedcrliolm 6:1, Pftfa polska Tloczyński--Wittman 6:0. 6:2. 6:2. W r!.-iu/-\ ni ciągu turnieju Pola p o t e m z N i e m c a m i. 1 JS C TT O" rakiet. ( ) Przy niezwykle licznym udziale członków cdbyło się w.sali Rady Miejskiej doroczne cy ponieśli dwie porażki. fedyne zwycięstwo dnia ma do zanotowania ledrzeiowska. Na zawowego. Po wysłuchaniu sprawozdań ustępujn- walne zgromadzenie łódzkiego Klubu Sportodach obecni bvii król Gustaw-Adoll. cycli władz udzielono im absolutorjum, poczerń dokonano wyborów nowego zarządu. Pre następca tronu i księżniczka Svbil!a. TłoczyTiski uiespudziewanic przegrał ttrgfttt zestal ponownie wybrany przez aklama zc Schroederem s,:6, 4:6. Tedrze \k wska pokonała Tuoiusson 6:?. 7:;. vy grze oodwóine.i patu,>v: pa pokonają swego, przeciwnika z pierwszej rundw Egipt. lak już donosiliśmy, w i)itrwszei rundzie tegorocznych walk o pubar Da\isa reprezentacja Polski wa»n CZYĆ będzie z Holandia. W razie zwycięstwa nad tvni przeciwnikiem Po LKO' spotkają sie w drugie i nnid.de z Niemcami, 'którzy niewątpliwie Mecz Polska Holandia odbyć sie mus-i du dnia 9 maia b. r. Hwkiitu: lnv mecz z Niemcami do dnia 21 maia b. r, B o k s e r z y w s a l i G e y e r a. C i e k a w e wyniki w a l k. W Jjaio wczorajszym zor^mizowała srk fja bokserska ŁKS"U ni.;.l/>uui.im t tth/o dy w mii Geyera. na które przybyło dwu zawodsiikow te Skry warsz-: wskwsj. Zawody miały przebieg bardzo Inter *ująr.y, ptay" / ni utojejekawiej wypadła 1 dka Uawiua t Białynistokicrn zakończali* ;c«ncni (WTcif stwwn Białysloka. Dobrze też»pi»»li się Krzywański 1 i Wożniakiemicz. Miłą niespodziankę zrobił Kosiński, meycięsat piertaitrgn kroku'', który etocjjył *upcłpie równorzędną walkę r. flssnern ftlt>. Występujący po dłuższej przerwie Knstose reprezentował się t>łabo. Również poniżej łwoj formy liczył Klim' mak. Obaj warstawiani*: Wurlkiftwiris i Gło Wacki nte reprontow»li specjalnej klasy. f o Wyniki posz«zegńliivrl) ł\;ilk i\ y nasu-pn JĄC«: waca BUMFLKL Sz> ni^icmirz (Bar Koch ba> reni*siiie /. Krzy>*a!i»kini II (ŁKS), po walce ziinrrnic równej. Waga kogucia: Kr«>«nń*Vi 1 (ŁKS) zwycięża na punkty Bicera 11 I UT> j Plelrzyński (LKSi remi *uj«s Wóilkowvl<ini (Skra). Waga piórkowa: Białystok (BK) Mj«pewnie na punkty Gawina (GeyerK \S'oź niakiewiez (G«yer> bije pruer. KO w dnr «iej rundzie Kustosza <LKSK Wti»o lekka; Klimczak (ŁKS) zwycięża po nic i!^kaw«j walce na punkty Głowackiego (Skra l. Waga półśrerlnia: Szon (UT) bije Ki punkty Kosińskiego (LKS). Waga półciężka Łompieś IKP zwvrięża n;i pan* kły Włodarskiego (ŁKS). Sędziował w rinpu p. Sierota K< t Publiccnoścj około.i00 o«ób. Warszawa W s p a n i a ł y r a i d a u t o m o b i l o w y. Rald automobilowy Ostenda Warszawa odbędzie się w dniach po miedzy 15 lipca o sierpnia b. r. Belgia zaofiarowała nagrody pieniężne w og-olnej sumie TOMo franków. W pismach belffiiskich pojawił sic artykuł prezesa Międzynarodowego Żw. Pzicnnikartt' Soortowveh. p, Boln, na temat wspotnniatresro raidu. Zainteresowanie rafdcm jes.t tak duię, iż do redakcji pisma..l,cs Sports" napłynęło iuż około 40 zgłoszeń. Radca poselstwa niemieckiego (trasa # raidu prowadzi przez Niemcy) oświadczy} prezesowi. Automobilklubu w Brukseli, p, Patris. iż mlarodaine, czynniki njcmieckic po* czynią, wszelkie ułatwtcula, jakich domagać się beda uczestnicy raidu. TENNIS W NOCY. Sztuczne słońce n a korcie. Przedsiębiorca tcnjijsowy w ryce południowej, zrobił ciekawy i, iak sie okazało prakjtyczny eksperyment: oświetlił plac tcun«owv tak silnemi lampami, rzucaiacemi światło 3 ffórv. że era w tennisa u- Drawiana na jego kortach, przez bez troskich bogaczy amerykańskich. iest z takiem samem powodzeniem PO zachodzie słońca do późnej nocy. Nocny kort tennisowy W Kauzas City iest oicrw»zvm tc«ro rodzaju przedsiębiorstwem nawet w Afng rvce. Spodziewają się jednak wkrótce więcej naśladowców ppmysłowe go przedsichi"rc\ \ oionieia OQQ Kiepska pogoda w Krynicy. H o k e i ś c i c z c k a l ą... Z powodu złych warunków atmosferycznych turniej hockevowv o mistrzostwo Polski został przerwa DV. Zapowiedziane na niedziele mecze nie odbyły się. Wszystkie dru żyny, czekają do poniedziałku wie Zapowiedziana na rok bieżący wszechświatowa Spartakiada została odłożona do roku 1034 z powodu małej liczby zgłoszeń zagranicznych. W roku bieżącym na terenie Sowietów pół miliona sportowców od czorem na polepszenie sie warunków. Tężeli warunki beda sprzyjające w poniedziałek późnym wieczorem odbędą sie następujące mecze: Legja AZS. Warszawa. AZS. Poznań Pogoń. -0QO- P r ó b y s p r a w n o ś c i. b\ło wszystkie próbv sprawności, wymagane do zdobycia tamtejszego POS'u. noszącego miano..gotów do pracv i obrony". Ponadto dwa i pól miliona młodzieży sowieck"iei zna idu ie się w trakcie odbywania prób. Sport w kilku słowach. ( ) Zapowiedziane na wczoraj ostatnie spotkanie o mistrzostwo okręgu w zapasach między Sokołem a Kruszeendcrem nie odbyło bię z powodu niestawienia się drużyny pabjanickiej. Sokół otrzymał wobec tego walkower 21:0. ( ) W lokalu Makkabi odbyły się indywidualne mistrzostwa panów w tennisje stołowym. Mistrzem okręgu na rok 1933 został i-zwhjcer (Jutrzenka), który pokonał w finale Henddelesa Makkabj. Trzecie miejsce zajął La Stecki (Orlę). W sobotę odbyły się w dalszym ci^gu zawody szermiercze o nagrodę przechodni!} im. dr. llrrałowskiego. Po drugim dniu skotkań prowadzi w tabeli Pol. K. S. 20 punktów przed IU.S eni 10 p., WKS-em 10 p. Pocztowem P. W. 8 p. cję dotychczasowy prezes klubu pułk. dyp. Chilarfk: Bugenjusz. Do zarządu weszli pp. Konopku, jnż. Rau. Skibicki, Pfeifer, Szumlewski, Goliński, prok. Zgliczyński, pułk. Harasymowicz, Wnukowski, Krachulec, Lange i jnż. Kowalski. Zastępcy: Krysiński, Wardęszkiewicz, Pębalski i Grajwoda. Komisja rewizyjna: Fcja s-enjor, Kogacki 1 Salm. Sąd koleżeński: Mjr. Mar.-zalek, sędzia Maurer, dyr. Kalinowski, ini. Dąbrowski, Dufka i Wislawski. (_) Włniki " ltte«jcl> iirtiet!ko-i)odta;sk!ch j''je sie * teres filmów w jedi.akowym rodzaju zawodów lotniczych przedstawiają się jak następuje: W tej ser;! komediowej film rcż. Gardana na jedr.akcave prawic tematy. Lot na trasie, i ;-rw.sze miejsce ChorzewskS.. fl procent dki mnie'" stanowi i;ik dotąd punkt (Lwów), drugie por. Pronaszko (Warszawa), trzecie pkt. Haleski (Warszawa). szczytowy. 5ce:i.iri*tsz (15. Lajiid) opfewa przygody P cztiwei rnalomieszczańskiej rędziny: rodzina ta W sztafecie lotniczo-inotocyklowosamocho a trzyma wszv w spadku 50 tysięcy dolarów, dowej, pierwsze miejsce zajął" por. Pronaszko, przybywa do Warszawy, aby zabawić sje 1 Co nas po pracy rozweseli? l*ir. ie Chorze.wski. Z motocykl: pierwszy p. rabrai.jasonu". Teatr Miejski Pani nie chce mieć dzieci. Pizewudnikicm i faktorem jest Lopek, który Kuczyński. Lądowaniu w prostokącie: pierwszy p. Kołaczkowski z Lublina. Teatr Kameralny Sprawy poufnę Ti swoje tisługi pobiera 10 procent prowizji. Teatr Popularay Peppina. Nie jest to jeszcze twór. mogący stawić czo Mimoza Dal bezrobotnych. Ostateczna klasyfikacja we wszystkich kon- \<j i wytrzymać porównania i zagraaucziiemi Adria 100 metrów miłości. Kurericjaeh nie została jeszcze ukończona...'.zamf' operetki ffinraw ej. Ale w każdym razie Capitoi ~- \ooie sady. góruh bezsprzecznie nad swojenii poprzednika, ( ) Z powodu odwilży nie odbyły *jc % mi..krajowego wyrobu" odrobiny iiteligeucji. Casinu S>«l»djl. 7akopancni zapowiedziane imprezy narcii;rfkie C/ary I Zadzj złota. II Rcaig^. Nie braknie w TAMTE syłuacyj f figur pociesznych. aczkol'*de.k skąpanych w dość nie- Grand-Kino Pałac na kółkach. wchodzące w skład igrzysk, prayczeni na Krokwi <«dby'y sic jcd.vn)e skoki próbne. W mc św.iiżyni sosie humoru. Najbardziej pod tym Ltdowy duża sal : Maska śmiechu; mała sala: I. Israsski pieniądza 11. śmiertelna Jaz. czu hokejowym żydo\x&k9 drużyna z : D o'.ski względem stylowym okazał się Władysław da. tokootiła..kmnunię" 2:d (0:0, 0:0, 2:0), 0!ii bramki dla Fclski zdobył Sendrcr. W jeździe fijurowej picia-sz.: iniei^: za'ał łjrs'cr (_) Odbyh- *k wc Lwowie dwa dn. ; > /> wc spotkaniu bokserskie w których Pogor. yo-...wisisz BYĆ MOJA" na ekraiiic..luny". Znów sztuka teatralna (farsa VcrncirUle'A) i znów doakonaly tilni. Tajemnica kinetyzo. v,an : 3'" utworów, opjrtych y.dawałoby się jedynie tu djaljso. i-st jak się OKAZUJE, POprostu tajemnica... zdolności reżysera. Sers;u»z 1'oligrwc wkw 5 ^lysz^,.ki])c»\^ o', to tej nie daje się uwieść zabawnym i dowcipnym aforyzmom i częstując nas rtatii w nfa re. daje przedewstystkfein to, czego nie da mila niespodziankę. nam Z%q-m teatrt kombinacje czasowo.pr:e. Dobra aparyeia, br^ik manjsry i dcskoiuly. cz\- itrjennc. sto brzmiący słoy Sekunduje jej ze swnliodą ' Dlatego też IOZ'11'.'WA, prowadzc-na W JED IW adą Tadeusz Wesołowski. NI -ti miejscu, O pewnej gudzifnle. I osoba X. Wyróżnili się w rolach cpizod:.c i eh pp : ivoaczy się W iaineni miejscu, o iir.iej godzin 1 : jsrfecka, Czaplińska, Orwid. Skotiteczny. Sielań z osoba Y. Co za świetny efekt montażu dźwiw. ski. Natomiast nie wykorzystano należycie talentu homcdjowego Haliny Rapackiej zgubio kowe?o!... Altło SCENS, w której maż opowiada żonk o nej'' w jakimś PWMISFE. tem. jak jadać ua robotę'" będzie nędznie mie. Piosenki miłe i melodyjne i całkiem udatnie RKAL, rnosił OKROPRĄR!i imat itp^ wzyczeni pa. zwią-anc z treścią filmu. Muzyka Adaima Ra. trzymy NA wszystkie rozkosze Kiriny i. j. na. packiego, który stworzył świetny podkład muzyczny, m- *n. zaś trzy przeboje: tango, to, co naprawdę czeka opowiadającego, ale co iox- cr.ee prz<;d żona za.:afć. Tak(.-li tricków montażowych i wzrokowodźwiękowych mamy w filmie sporo. U, zręcznie skobistruowauty scenarju&z. Te. mat Jtieraz już wykorzystany. n4 ekranie uje- o oryginalnie i dowcipnie. Mamy więc zaów bosateso i pwysto.tyesi nilod/.ieńca, który pragnie poślubić" mężatkę- Na izczęście zdradza Ja mąż, o czeni żona ui2 wie. lecz co wykorzystuje zakochany to«knrent uroczej mężatki. Dalej wsz>^tko -wiadomo. Chodzi bowien; tylko o to. ażeby aaśleproiu i pewija wttrrtości meid kobieta otrzymała dowód, że jest w błę. 4z'.c Ody Unie małżonka na gorącym uczynku, gotowa jest rozwieść się i poślubić wytrwałe GO TNŁODZIATIA. który dal Jei wiele dowodów miłości. Reżyser umiał ten scenarjusk zatasceotto. wać w ipaiób pomysłowy, daiac wiele sytua. cyi zabawpych i pikantaiych. Dodijmy do tejo doskonały zespół aktor- SKL t Rastrem Truvtllwn i Lucientm Baroux D3 czeh. świetne tempo, miły motyw muzyczny ; dowcipay dialog a będziemy mieli tyim> y film- w którym siary teatralny trójt.at:' MAŁŻErlski nabiera nowych b*tw w Wa. ' konała Rekord 10:6. a Hasmonca-Gra.HKC (»:7. ( ) Odbyło się w Warszawie nad#w3 :'a.ine walne zgromadzenie Polskiego Zwiarku Szerinterczego. na którcm prezesc-tn wybrano :.'eaierała Fabrycego. ( > W Warszawie odbyło &ie dorocme walne zgromadizenie P'\5-u. ZcHrani wysłuchali sprawozdania nstepuja.ceso zarządu, peczeni dokonano wyborów nowych władz, przyczeni prezesem pozostał w dalszym cfągu inż. Frzeworski z Warszawy. Na zebrainiu uchwalono i szereg wniosków natury organizacyjnej Wnio sek okręgu poznar.skicgo o reasumpcje u- t-liwały tyczącej rozwiązania władz okręru i liyskwalitikacji p. Nawrockiego został odrzucony olbrzymia, ilością głosów. ( ) W dniu wczorajszym odbyło sic w V\ar. sza>wie roczne walne zebranie Polskiego Zwiaz ku Motocyklowego. Prezesem pozostał naam generał dr. Rotmperl ( ) Zarząd PZPM-u zglasz:, na nałbliiisze walne zebranie wniosek tyczący się reorganizacji systemu rozgrywek o Mistrzostwo Pd* :-ki. PZPN sodbi sie zasadniczo na amiany u- chwalone już przez ligę z ta jednak różnica, żc do kłasy A cdkrękowej spadać maja dwa o- Stttnjk w tabeli ligowej kluby. Ostatni aulomaiycznic. a przedostatni po rozgrywce kwalifikacyjnej z wicemistrzem PZPN-u...10 PROCENT DLA MME" na ekranie klno-teatru..splendid". ierwsza polska komedia muzyczna'* - słosi afisz l..i;:ą /. wad wspołc/esnei produkcji lilmo..wej ; j,'si jej -wirymość'*: jedea -po drugim uka. WalUf. Jako głowa rodziny. Jcnu też należy «awdzięcząc ti.ijqda4nie)sz; rerns" prz :c!ir dzenie jezdni w Warszawie do-- słowne..po białsi linii'', nabycie * pomnika Kopernika za S00 złotych i brawurowa p^.lka w dancingu...vis comiea'' Waltera, rubaszna i zawiesi, sta, trafia do serca widzom. Odmienny rodzą i lintnoru -- dowcip szmoncesowy reprezen. tuje Kazimierz. Krukwski. Rej. Gardan uslkwa! t naiwnych prsygód prowinc tonalnego matoła, kniry dostał spadek i Ameryki f przyjechał do stolicy arobić satyrę na nialoniieszczańskie dorobkiewiczostwo wo góle. W montażu potrafił przeprowadzić kilka.recznycli przejść 1 pomysłów. Od csóln-^o tla 1 atmosfery groteski odcina św! eżośc'.ł i wdziękiem rola Toli Mankiiewtczówny. która swoim debiutem firnowym sprawili irott l marsz 10 procent dla mnie' 4, kórj- wykonał Krukowski. Film zdobył wstępnym bojem powodzenie. Publiczność woli komedie, n ż dlusic, ciężkie dramaty. Ma dość tragedii w życiu, w kinie woli > ic... pośmiać. PROMIEŃ" w*. N. Oąkk*«*ki l6h t Piotrkowska 11, t«i Z i-fa atmiiaraika r. h. tept* «diił«dziii pitm friacatkftk i iiji«uldth aa ktłf prtyjmit Łafktw* Z(«««af«Mitlk!»j ff»»nr«łf.»r«i tak akaa** a* wtztttki* krafav«, P#B«*t«r»»\ttt m ikłafiu «7- bór łarnah mód. OZORKÓW W kioskach gazetowych A. CZU RAPSKIET w Rvnku oraz przy ulicy Łęczyckiej można zamówić p-enumerate pism oraz przyjmowane sa ogłoszenia do pism krajowych i zagranicznych. R A D J O - K Ą C I K. RASZYN, wtorek Pr^eąląd prasy polskiej. 11..S0 Kom. meteor, wlla komunik. lotniczej. ll.st >śys:iia!l cza«u. 12J05 Program na dzień bieżący. 1.'.!C Płyty granioicnowc llrzed. Koni. PIM Urz, Kom. Państw. Inst. tksp Komunikat go->podarcz\ Chwilka lotnicza i przeciwca^owa Kom. Państw. Urzcd. Wych. Pttyeza. i Państw. Zw. Sportoweeo, Wśród książek" omówi prof. H. Mościcki. I55M..Zapoainiar.e stare przeboje'' fpłytyv IC.25 Odczyt dla nauczycieli n. t...celt zadania dokształcania Ogólnego. wyfl. p.?t Tazbir Odczyt z Krakowa : Popołudnńwy koiucrt symforfozny. 17,55 Prc gran na dzień na^l 1S.O0 Muzyka lekka. W przsrwic wiadomości bieżące Rozmaitości Listowne nauczanie rolnictwa'". I9.3>. Feljeton mazyczny Prasowy Dzfermik Radiowy Koncert popularny WfaÓO mości sr>jrtowe Dod. do Pras. Dz. Radiowego Recital skrzypcowy C. Zathu. rcczkysgo. 22/HJ Kwadrans literacki: K. Wierzyński..Granice światła" Kom. metcoi. dla kom. lotn. i kom. polfc (10 Mirska taneczna. Dodatkowa komisja poborowa 15 i 16 lutego. W ciągu bieżącego miesiąca urzędouai. ladzie dodatkowa komisja poborów i dla roctailu 1911 «starezyc': <!ui,krołnii, a mianowicie w dniach 15 i ló lutcso. W dniu ló lute-o wbuil st-iwić»ic )./ /., dodatkową komisją poborov -. mężczyżijj. którzy nie ntają dotychczas ur<fglt»w«b#{0 *ło«unku wojskowego i zamie-z\:di nu KMI nach komiearjatów ]iolicji 2, 3, 5, 7, c > i 11. zaś M dniu 16 lutego zamieszka!' na tere nat-li komfsarjatów policji 1, t, 8 10, 13 i 14 o ile otrzyniuli oni Kowania '/e starostwa grodzkiego. Z LIGI MORSKIEJ I KOLONJALNEł. \v' niedzielę dnia 12 ]utvgo Łódzki Od dział Ligi ]\Ior*kiej i Koloujalnej w sali M?cj*kiej Szkoły Handlowej (ul. Kilińskiego 1091 urządza uroczysty obchód rocznicy odz\»k«ania przez Polskę dostępu do morza..na uroczystość złożą się: słowo wstępne pre /*.««Zarządu Oddziału, odczyt p. prof. I Zieliiiskiego o sprawie dostępu Polski do morza, wreszcie występ orkiestry symfonice m*j uczniów Miejskiej Szkoły Handlouftj. Ze %vzględu na cel propagandowy wstęp dla m4c'i wolny. Luna Musisz być moja. Metro Sto metrów mlłośj Oświatowy -- Dla dorosłych'- Kariera pac n\ Dod": dli mtodr.i.sży: Chłopci' do rzeczy. Palące I Niebezpieczna próba, fi IlaUoT.. Tu mówi Jarossy! PM Pat f Patachou. PI/e.J»i-I«ni«Dr. Jckyll i Mt. łlyte. Splmdid 10 proc. dla intife. Stelow> Skończona piciu. S»tuka Bomby nad Monte Carl. zachęta Wesoły porucznik. Co zg otowa< jutro na obiad? Zupa pomidorowa z ryżera. Schab c kapustf. Liiimnina grysikowa. WLN8ZLiJPvMY Jutro: Romual4«wi. Wschód słońca 7.08 Zachód Długość dnia *>.JJ Przybyło dnim 1.3i Tydzień 6. Tylke to dźwignia handlu! oroszenia ZAMTESGCZANA w Echu DAJĄ SAWAIE skutek i JAKO GĄINTAWI są wola* od prdatkn MFCJAKLEYO! I

6 9t». %..E c W O* Dziś Berlin-stolica wielkiego państwa ongi pastwisko, kaczek i gęsi. Często, a w czasach, ostatnich aż nazbyt często, słyszymy o Berlinie, dawnej siedzibie pruskich cesarzy, dzisiejszej ttolity Niemiec. Gdyby się jednak zapytać kogokolwiek o żródłoslów tego wyrazu, sprawiłoby [o zapewne niejednemu wiele kłopotu. Warto się nieco zastanowić rud wyrazem..berlin-. Otóż, pragnąc temu uczynić zadość, pragnąc dalej szeiokim masom pon"ae dosłownie, oparte na krytycznych źródłach, znaczenie powyższego słowa, powołam się na etymologję Berlina'', poda. ną w tygodniku, pamiętającym jeszcze sa. mego..żelaznego kanclerza-, przez niemieckiego uczonego, dr. Ki?Ksch'a. W ga. zecie tej, zatytułowanej,,dahejm cin deutsches Familienblatt mit Illustrationen*, z dnia 80 października 1872 roku, znajduje się artykuł, który w przek'adzie brzmiałby następująco:,,na temat nazwy miejscowości IWhn prowadzono wiele sporów; ladzono tu i tam, ale,,im dalej w 'as, lem więcej drzew". Dokładano starań w tym celu. ażeby Berlin wytłumaczyć jaka słowo pochodzenia niemieckiego, co więcej nawet jako pochodzenia greckiego czy celtyckiego. Tymczasem ws7cl kie wywody z tych trzech języków nic nic sa warte, Berlin zaś, tako powsjały na onpiś słowiańskiej (Wenedów) ziemi, jest również i słowiańskim wyrazem. Prawdziwe znaczenie podaje dopiero Uraz dr. KtUisch w broszurce pod tytułem:.berlin - nazwa niemieckiego cesarskiego miasta"'. Dowiadujemy się tam ri/edcwszystkiem, że nazwa Berlin nie. tylko jest zwsfz na /. królewskiem mia stem, ale że spotyka ją się czę&tokroć gdzieindziej. W Mali noszą tę nazwę dwa place - wieikj i mafy Berlin, podobnież nazywają.się dwa małe jeziora w okolicy Wilt- się częściej tę miejscowość pod nazwą Perlin. należy przypuszczać, że imię dzi sjejszego cesarskiego miasta brzmiało p!er wotnie tak samo, a zostało przekształcone w Berlinie przez Niemców mówiących saskiem narzeczem. Jest to zatem sprzężenie wyrazu,.per i i.,lin''...pei'": zaś dokładniej Poro" znaczy jednak tyle co pióro: Hm* zaś pochodzi od linie"" lub..linati - ', co znaczy wypierzać się (lenić się). Było ło pastwisko kaczek i gęsi mieszkańców Kolonji (Koln). Z tern ró. wnież zgadza się wszystko, tak pod wzglę dem historycznym jak i geograficznym, a niemiecka Ptolica cesarska wywo.izi swą rurew6 od gęsiego wygonu dawnych w Kolonji (Kohn) osiadłych Wencdów. G r, Of H gwtazuy flulowej? Dziury słoneczne w sufitach i podłogach. N i e d o b r a n a p a r a. Z Los Angelos donoszą, że znana gwiazda filmowa Miss Viola Dann, wy-zla po raz trzeci zamąż, w Colorado Sprinsti", Mężem jej został łmtny Thomson, zawodowy gracz w golfa i zawodowy tancerz. Piękny i bezgranicznie pusty i głupi chlo pak robi karjerę, na jak długo niewiadomo. Miss Danna liczy sobie lat H", przyjaciele zaś. jej liczą nieco więcej ponad 38. De Ijczą metryki urodzenia, wiadomo jest tylko jej i urzędnikowi stanu cywilnego. Trzeci małżonek Miss Dariny, jest zaledwie pełnoletnim chłopcem gdyż dopiero w noczątkaeh stycznia skończył la' Serdeczne przyjaciółki" utrzymują, że mały fnimy mótrrby bye" z powodltenicm, synem miss Danny. Osobliwy dom niemieckiego arcaitekta. Na wszechświatowe.? wysławić w Chicago można będzie Oglądać model domu. niespotykanego dotąd nigdzie Niemiecki architekt, który ten uiodei stworzył, sadzi, żc stanie się om zapoczątkowaniem rewolucji w dziedzinie okien w domach. Celem nowego modelu, który sam twórca nazwał..podziurawionym d>mein''. jest umożliwienie dotarcia promieni słonecznych do wszystkich zakamarków domu jednakowo. W tv tri celu airchitekt umieszcza okna nietylko w t\lucj ścianie domu gdzie ich dotychczas nie było, ale także w sufitach i podłogach poszczególnych Pieter. Promień słoneczny, wpadając przez Uiiio, natrafią nu otwór w podłodze, który umożliwia mu przedostanie sie na niższe piętro. W ten sposób świalto z samej góry dociera aż do piwnic, które sa iasne. jak wyższe piętra. SPORT T W A R Z Y! Nowy zawód w Twarz, jak wiadomo, starzeje sic. niestety, o wiele wcześniej, niż ciało Zgłoś swój pogrzeb na 8 dni przed śmiercią! ypa w roku l<s >3-im. Przy opisach najróżniejszych aktualność', jubileuszów, rzoozy (Ciekawych i mniej ciekaw \ch, może lnl,o hy interesuiacem dowiedzieć nic leż. coś niecoś o grypie.' Naogór utrzymuje sic mniema nie, że grypa to epidemia XX wieku. Organizm ludzki \\ \ ciei'uv.jam \ fizycznie i psychicznie z czasów wni nv światowej, to właśnie podatny grunt do rozwoju tej epidemii. Jednakże powstania, czyli historii grypy skad przyszła nikt bliżej o kreślić nie może. Tymczasem miejmy szacunek dla tej choć niepożądanej i niemiłej stocka i jakaś wieś w Holsztyńskiem, prababuni. bo już przed 130 latv za Perlin jest to pewien plac w Lauenbur. przątala ona gu j Meckleml urgji, Berlin nazywa sio też umysły całego Paryża. prwna irioaa małopolska, fan l'"rvdcrvk Rcichard. w listach swych, pod data 20 stycznia pod Brodami rte. Wszystkie te miejscowości znajdują się w 180.} r. (Xv czasie pobytu generała dawnych, ozy d*iś jeszcze.słowiańskich Kościuszki w Paryżu) opisuje, że ziemiach (das allos Jjcgt ii ehemals ojer wszelkie przyjemności i ruch towarzyski tamuje jakaś fatalna choro noch heute słavischen Landem). Najlepiej zatem postąpić tak jak dr. Killisch ba, naz\\vaja,,la Grippr'" i widać, i wywodzić lo słowo ze słowiańskiego. żc zamierza rozszerzyć się we yyszy Przytem należy zaznaczyć! że już w najstarszych zapiskach z XIV w. wspomniana wój tej choroby należałoby przypi sfkich sferach całego Paryża. Roz jest miejscowość nad Szprewą zwana sać kapryśnym zmianom atmosferycznym. Przez kilka dni sa mrozy. Leżała ona na lewym brzegu rzeki, poczem nasti des; Srrnewy iłapr/eclwko m!oi*eowosci KO- J Irmji. I to jesi be? wątpienia również słowiańska nazw.i. taką samn jak K"1oria najzdrowsze i najsilńieisze organiz bistości obłożnie chorcch. Nawet pod Miśnią, Koli w Czechach nazwa maja ca swoje źródło w słowiar.ikiem.,ko! i,.kul", co oznacza kół (pal); a więc miej sce wzniesione na calach. Niektóre ulice i nazwv placów Berlina wspominają '>sz. rze tę Kolonję, położoną na prawym brzeiru SzpWWW. Co jednakowoż znaczy Berlin? 7> tego powodu, że gdzieimlziej g'p tyka my ulcgaia tej chorobie. Objawy chorobyi bóle głowy gardła, ctężalość bóle w kościach i gorączka. W niektóry cli domach, całe rodziny ciężko chore, a lekarze pic znają spo sobow leczenia tej zagadkowej epidemii. Madaue Bonaparte i córka jei Madame l.ouis Bonaparte rów. nież ciężko zaniemogły'. W teatrach, podczas przedstawień. Dobry kawał nawet psu ujdzie. Gdy pani rozmawia przez telefon... Dżck jest mądry i inteligentny. Doskonale orientuje się w różnych zawiłych sytuacjach życiowych, wic co jest w tej chwili aktualne i syyoje zadowolenie objawia giośitein szczekaniem i kręceniem kusego ogonka. Dżck bowiem jest psem, rasowym fexterjcrem. Poza nie\yąt'plw'emi walorami iutelektua-luemi Dżck jest skończona szelma. Długo śledził, robił eksperymenty : doszedł wreszcie do wniosku, żc gdy jego pani rozmawia przez telefon mo ie robić wszystko, ponieważ parrl od telefonu nic odejdzie. Jednocześnie Dżck całkowicie aprobuje hasto..cukier krzepi". Nie mięso nie kość -- lecz kawałek cukru test dla niego największym przysmakiem. -x :i>.-«- To też. gdy zadzwonił telefon. 1 >/ck wstał 7, kanapy -- i jaktfdyby nic raczał sic przechadza, pc pokoju. Widząc, żc jego pani rozmawia już na dobre, jednym susem wskoczył na stół : z nieprawdopodobna szybkością zaczai pochłaniać cukier z cukiernicy. Nie pomogły krzyki i groźby pudli Dżck zjadł wszystko do ostatniej kruszyny, oblizał sie, pomerdai ogonkiem nie spiesząc sie wlazł pod fóżko. Nie było siły ludzkie!, któraby 'mpgla wypłoszyć go stamtąd. Siedział w swojej kryjówce ze dwie godziny. Gdj wyszedł, nie dostał w skórę. Parowa :nu. Dobry bowiem kawał nawet psu ujdzie Muzeum unikatów filmowych. Ciekawe zdjęcia przedwojennej Rosji..i historycznej wartościi które świadczyć będą przed.przysz^mi pokoleniami o tem, co się działo. Wszyscy europejscy politycy, ue/,ewy artyści, slow eon. wszyscy wybitni hi dzie. którzy są sfilmowani, wchodzą, w zakres eksponatów tego muzeum. W tym celu zarząd nowego muzeom zbiera skrzętnie wszelkie tygodniki dźwiękowe". Niedawno; natrafiono w dawnym pc- W Moskwie opracowano ostainio ti.rshurskiin zamku carów na iiiieresupłan niezmiernie interesującego muze- ;ace zbiory. Sa to stare filmy, przedst.iwiaiace cara na tparad-<ch wojskowych- urn - filmowego. W niuzeuni tein będą przechowywane nietylko historyczne nieme filmy, ałe nawet kilkadziesiąt metrów filmu, przed przyjęciach dyplomatycznych. Zostało lakżc nowe filmy dźwiękowe. stawiającego rozmowę cara % Raspiriaóm. Muzeum moskiewskie posiada. nad.o komplet zdicó iilmowych Lenina, a iskz.e plytc..nagadaną" przez niego na rok przed śmiercią. Gmach nowego muzeum będzie specjalnie budowany. Musi w nim panować całkowicie jednostajna temperatur; oraz specjarhic urządzenia, ochraniające cenne unikaty filmowe przed uszkodzeniem. rzeń ucierpiały bardzo zebrania, bale przyjęcia i feslvnv elitv towarzyskiej, księcia Dolgoruki generała Moreau'a. Madame Rconmier itd..umierało tyle ludzi najwięcej d-zicci i starców, że nie można było nadążyć z. pogrzebami. lakiś dowcipny grabarz ogłosił, że ludzie inaia już (S dni przed śmiercią zgłaszać swój pogrzeb, bo inaczej nie ręczy za solidne wykonanie swej-pracy.' Kardvnal Cjjtffrara. mimo sędziwego wieku, rzeżki i zdrów, zachorował śmiertelnie. Codziennie wyciio przeszkadza kaszląca publiczność. Xn\vct artyści nic nioya uchodzić ja ko szczęśliwie oszczędzeni, to też ze strony publiczności zdrowej daia sic iyszee di winki i różne, dowcipy na temat, ogólnego kaszlu, i zagrypienia. W operze, mimo (głoszenia, że ultttyorjvi wielki balet Psyche; schodzi \ repertuaru pustki paturalnie, /nów z powodu Krypty, która najy.ię cej atakuje pteć piękna i i barazo często uśmierca, CWi^Sws«vcbe'; pniach lutego 1X0.-? r. na. gwłętjptfn; assemblće u konsula L 1, cle osób nieoli. które z;l\v- becnych. 1 szc 7 cała można było dziłv biuletyny o stanic jego zdrowia. Wszystkie dzienniki paryskie tam siobac jvip przedmiotuigła śmierć były zapewnione nckróloimiui i arty tern roziu włoskiej Ca-i (.1 forte i kułami, o Krypie. W.Journal des młodego \ ii oraz śmierć I >ebats" ogłosił nareszcie jakiś dr. : ustości.. Zmarli. I '.eauchenc. /.^/e.r\ pa lo /wykla ly ż\xi.a) i Lali ar bra kataralua. o krótkim, choć nieraz ostrym przebjcmi i całkiem mc PC, I.alar n ii i ciężko cli o niebezpieczna, która yyymiga spoko ju, dietv. cienia a nie koniecznie za. biegów lekarskich. N o w y o k r ę t ivo*einy A n g l ]!. Mimo dość burzliweco przebiegu epidemii, nie brakło i Strony humory stycznej. Parcżanie bowiem wnet 0- panowoli strach przed epidemia, nucąc sklecona naprecj^ Cjfa^msrm (iłowi ir', ;)iide.'.is *pn«z Ameryce. równic Abv teinu zapobiec (lowoczespa kosmetyka czyni wiele wysiłków: kretm. maści, olejki, masaże, parówki,!iaś>v;clania nawet, operacie chirurgiczne. Obecnie, Ameryka rzuciła hasło iriftego lekarstwa przeciw starzeniu się twarzy. Odmłodzenie w ckiigu iednycli sześciu tygodni bez aparatów, czy preparatów. Sport twarzy! gimnastyka twarzy' lak t pt>d ziemi wyrósł zaraz nowy zawód! nauczycielka gimnastyki twarzowej. \\'\ starczy przejść kurs takiej gimnastyki, polegającej poprostu. na robieniu odpuwieduich min przed lustrem, a można to samej przerabiać potem w domu. Chodzi tu, oczywiście, o racjonalną piace dla. mięśni twarzy. Istnieją i tu ro/maite systemy. Oto, przykład ćwiczeń., Powoli i szeroko otwierać usta. W lem położeniu ust wymawiać wargami itere E. t: odsłania zęby. Wargi majo.,!o/.ostać w tei pozycji do ukończenia ćwiczenia. Powoli zannkfć natiowo lista, przezwyciężając opór jaki stawiają górne kły"... Takie jest jedno z licznych ćwiczeń. Utworzyły się już kursy, walki że zwisającym.podbródkiurn, z piulkrażoii' uii oczyma, zmarszczkami koio ust. Trzy do dzicsiecm codzui nauki wystarcza dla wtajemniczenia w arkana owej walki. Taka gimnastyka twarzy nie może :rwać dłużej, niż 15 minut dziennie. Nad miar trenineru śzkodtżi, i to poważnie. imstytuty kosmetyczne nie sa bynajmniej, zachwycone tvni nowym rodzajem konkurencji. Może ona bowiem, przy powodizeuiu wplymać na zarzuceni' is /'.owinęli k os 1 n e tv k ó w. 80 proc. piękność-, 20 proc. kokiełerji Składniki czaru kobiecego. PArUmouth- Krancuscy psyehoiodzy usiłują zanalizować składniki czaru kobiecości, który budzi miłość mężcz> zny. Injrrcdjonr je te składają sję podobno z "> czynni- J ków. W skład ich wchcxlzą: piękność ko- ' hieterja, chęć podobania się, mądrość i ''khietność duszy. Gazeta r*ar) - ska któi ra cjrbt^za -tc.-anafizc. podaje i.edńoe.re.a, : ie '.zei)is, ile procentów k,:żd^jro z l.ych elementów kobieta powinna pns.acląć.,3 / A zatem w chwfti wejścia w świat po ukończeniu lat 16 debiufntka powjrma roziwirządzać kapitałem składrjącym się w 80 noc. z piękności i w 20 proc. kokiełerji. Ani mądrość, ani szlachetność, duszy nic są jeszcze narazie potrzebne. Trochę później około roku 25 rozwija sie chęć podobania się, która stanowi rrltąd stały czynnik w rozmiarze 10 proc. Po ukończeniu 25 lal kobieta znui-zona M i ę d z y n a r o d o w e z a w o d y n a r c i a r s k i e. 'u na tle ośnieżonych szczytów alpifjekich, u stóp których Międzynarodowe igrzyska narciarskie. już jest c/.asami uciekać się do pomocy mądrości, a po ukończen.u lat 30 musi już nieraz posiłkować się szlachcz twem duszy. Gdy wreszcie osiągnie granice lat 50 piękność stanowi zaledwie 10 proc. jej wdzięku. Natomiast kokieterja odgrywa wciąż jeszcze poważną rolę choć cl^ęć podobania zanikła już całkowicie. Najważ niejszą rolę grają toraz mr.drość i szlachectwo duszy każda z tych zalet Sianowi bowiem wedle wyliczeń francuskich -10 procent uroku starzejącej się kobiety. Podsłuchane. OSTROŻNY. Pcstarani się o możliwie łagodn* wyrek mów/i obrońca do swego klien ta ale musi pan wyznać mj wszystko' Dobrze panie mecenasie....j» fedzłe schowałem pieniądze, tego panu powiedzie^ nic mogę. m W REDAKCJI. ' Panic redaktorze, c» to znaczy V W dzisiejszym numerze figuruje moje nazwisko W liście zmarłych! Musi pan to natychmiast odwołać! Zasadniczo nigdy nic nie odwotuemy. Ale jeśli pan sobie życzy, możemy zamieścić jutro nazyyisko pańskie w rubryce narodzin. MYŚLIWI MIEDZY SOBA. W knajpie przy butelce wina opowia dnia myśliyyi. rozmaite historie i historyjki. Wszystko to. co opowiadacie, to nic wtrącił nadleśniczy wobec tego, co sie mnie wydarzyło z unoirn psem Wyobraźcie sobie: W uadleśńictyyiie yyybttchł pożar. Z trudem udało mi sie uratować z pjomicni rodzinę i siebie. Wtem Maro rzuca się zpowrotean w pto mienie i yypada do domu. Po clrw41i wylatuje znó\v i wyobraźcie sobie, co trzyma \y, pysku? Polisę asekuracyjna od ocuia,.zawiniętą starannie w mokry ręcznsi- ku Wertaktor «ac«el«v: Franciszek Prohst. r<t»u) w drukare.' Wtady;!avvi bljpulkoftskiea^ jr tafoi Piołrkowska 195 (Karola Z\, Za wydawnictwo odpowiada- Władysław Sty pułkowi* '' Q redakcję odpowiada: Roman Ęorcnariskl.,

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

20 czerwca 2015 roku. Na czerwca zaplanowaliśmy rajd pieszy do Legionowa szlakiem Armii Krajowej.

20 czerwca 2015 roku. Na czerwca zaplanowaliśmy rajd pieszy do Legionowa szlakiem Armii Krajowej. 1 20 czerwca 2015 roku Na szlaku Polski Walczącej Na 19-20 czerwca zaplanowaliśmy rajd pieszy do Legionowa szlakiem Armii Krajowej. Biwakowaliśmy w Szkole Podstawowej im. AK w Jabłonnie, w której gościliśmy

Bardziej szczegółowo

HISTORIA WIĘZIENNEGO STRAŻNIKA

HISTORIA WIĘZIENNEGO STRAŻNIKA HISTORIA WIĘZIENNEGO STRAŻNIKA Tekst biblijny: Dz. Ap. 16,19 36 Tekst pamięciowy: Dz. Ap. 16,31 ( ) Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, ty i twój dom. Bóg chce, abyś uwierzył w Jego Syna, Jezusa

Bardziej szczegółowo

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 5. Pro mie nio wa nie elek tro ma gne tycz ne (PEM) nie jo ni - zu ją ce wy stę pu je w po sta ci na tu ral nej (źró dła mi są Zie - mia, Słoń ce, zja wi ska at mos fe rycz ne) oraz sztucz nej (zwią za

Bardziej szczegółowo

Wydanie specjalne gazetki szkolnej Na szóstkę. z okazji. Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka. obchodzonego 20 listopada

Wydanie specjalne gazetki szkolnej Na szóstkę. z okazji. Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka. obchodzonego 20 listopada Wydanie specjalne gazetki szkolnej Na szóstkę z okazji Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka obchodzonego 20 listopada Chcesz dowiedzieć się, jakie masz prawa i obowiązki?! A do tego wygrać nagrodę? Nic prostszego!

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

VIII TO JUŻ WIESZ! ĆWICZENIA GRAMATYCZNE I NIE TYLKO

VIII TO JUŻ WIESZ! ĆWICZENIA GRAMATYCZNE I NIE TYLKO VIII TO JUŻ WIESZ! ĆWICZENIA GRAMATYCZNE I NIE TYLKO I. Proszę wybrać odpowiednie do rysunku zdanie. 0. On wsiada do autobusu. On wysiada z autobusu. On jedzie autobusem. 1. On wsiada do tramwaju. On

Bardziej szczegółowo

Dzięki ćwiczeniom z panią Suzuki w szkole Hagukumi oraz z moją mamą nauczyłem się komunikować za pomocą pisma. Teraz umiem nawet pisać na komputerze.

Dzięki ćwiczeniom z panią Suzuki w szkole Hagukumi oraz z moją mamą nauczyłem się komunikować za pomocą pisma. Teraz umiem nawet pisać na komputerze. Przedmowa Kiedy byłem mały, nawet nie wiedziałem, że jestem dzieckiem specjalnej troski. Jak się o tym dowiedziałem? Ludzie powiedzieli mi, że jestem inny niż wszyscy i że to jest problem. To była prawda.

Bardziej szczegółowo

ROZPACZLIWIE SZUKAJĄC COPYWRITERA. autor Maciej Wojtas

ROZPACZLIWIE SZUKAJĄC COPYWRITERA. autor Maciej Wojtas ROZPACZLIWIE SZUKAJĄC COPYWRITERA autor Maciej Wojtas 1. SCENA. DZIEŃ. WNĘTRZE. 2 Biuro agencji reklamowej WNM. Przy komputerze siedzi kobieta. Nagle wpada w szał radości. Ożesz japierdziuuuuu... Szefie!

Bardziej szczegółowo

FILM - W INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (A2 / B1)

FILM - W INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (A2 / B1) FILM - W INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (A2 / B1) Turysta: Dzień dobry! Kobieta: Dzień dobry panu. Słucham? Turysta: Jestem pierwszy raz w Krakowie i nie mam noclegu. Czy mogłaby mi Pani polecić jakiś hotel?

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

KATARZYNA POPICIU WYDAWNICTWO WAM

KATARZYNA POPICIU WYDAWNICTWO WAM KATARZYNA ŻYCIEBOSOWSKA POPICIU WYDAWNICTWO WAM Zamiast wstępu Za każdym razem, kiedy zaczynasz pić, czuję się oszukana i porzucona. Na początku Twoich ciągów alkoholowych jestem na Ciebie wściekła o to,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

Kolejny udany, rodzinny przeszczep w Klinice przy ulicy Grunwaldzkiej w Poznaniu. Mama męża oddała nerkę swojej synowej.

Kolejny udany, rodzinny przeszczep w Klinice przy ulicy Grunwaldzkiej w Poznaniu. Mama męża oddała nerkę swojej synowej. Kolejny udany, rodzinny przeszczep w Klinice przy ulicy Grunwaldzkiej w Poznaniu. Mama męża oddała nerkę swojej synowej. 34-letnia Emilia Zielińska w dniu 11 kwietnia 2014 otrzymała nowe życie - nerkę

Bardziej szczegółowo

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a 16 17 2.1. Identyfikacja Interesariuszy Gru py In te re sa riu szy zo sta y wy bra ne w opar ciu o ana li z dzia al - no Êci ope ra cyj nej Gru py Ban ku Mil len nium. W wy ni ku pro ce su ma - po wa nia

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

Przedstawienie. Kochany Tato, za tydzień Dzień Ojca. W szkole wystawiamy przedstawienie. Pani dała mi główną rolę. Będą występowa-

Przedstawienie. Kochany Tato, za tydzień Dzień Ojca. W szkole wystawiamy przedstawienie. Pani dała mi główną rolę. Będą występowa- Przedstawienie Agata od kilku dni była rozdrażniona. Nie mogła jeść ani spać, a na pytania mamy, co się stało, odpowiadała upartym milczeniem. Nie chcesz powiedzieć? mama spojrzała na nią z troską. Agata

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

Magdalena Bladocha. Marzenie... Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mochach

Magdalena Bladocha. Marzenie... Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mochach Magdalena Bladocha Marzenie... Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mochach Dawno, dawno temu, a może całkiem niedawno. Za siedmioma morzami i za siedmioma górami, a może całkiem blisko tuż obok ciebie mieszkała

Bardziej szczegółowo

Izabella Mastalerz siostra, III kl. S.P. Nr. 156 BAJKA O WARTOŚCIACH. Dawno, dawno temu, w dalekim kraju istniały następujące osady,

Izabella Mastalerz siostra, III kl. S.P. Nr. 156 BAJKA O WARTOŚCIACH. Dawno, dawno temu, w dalekim kraju istniały następujące osady, Laura Mastalerz, gr. IV Izabella Mastalerz siostra, III kl. S.P. Nr. 156 BAJKA O WARTOŚCIACH Dawno, dawno temu, w dalekim kraju istniały następujące osady, w których mieszkały wraz ze swoimi rodzinami:

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

STARY TESTAMENT. JÓZEF I JEGO BRACIA 11. JÓZEF I JEGO BRACIA

STARY TESTAMENT. JÓZEF I JEGO BRACIA 11. JÓZEF I JEGO BRACIA JÓZEF I JEGO BRACIA 53 Jakub miał wielu synów. Było ich dwunastu. Jakub kochał wszystkich, ale najbardziej kochał Józefa. Może to dlatego, że Józef urodził się, kiedy Jakub był już stary. Józef był mądrym

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 11/VIII/2015. posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Protokół nr 11/VIII/2015. posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 sierpnia 2015 r. DPr-BRM-II.0012.11.9.2015 Protokół nr 11/VIII/2015 I. Obecność na posiedzeniu 1. Członkowie Komisji: - stan... 5 osób, - obecnych... 5 osób. posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Łodzi z dnia

Bardziej szczegółowo

I Komunia Święta. Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku

I Komunia Święta. Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku I Komunia Święta Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku Ktoś cię dzisiaj woła, Ktoś cię dzisiaj szuka, Ktoś wyciąga dzisiaj swoją dłoń. Wyjdź Mu na spotkanie Z miłym powitaniem, Nie lekceważ znajomości

Bardziej szczegółowo

Liczą się proste rozwiązania wizyta w warsztacie

Liczą się proste rozwiązania wizyta w warsztacie Liczą się proste rozwiązania wizyta w warsztacie Szybciej poznaję ceny. To wszystko upraszcza. Mistrz konstrukcji metalowych, Martin Elsässer, w rozmowie o czasie. Liczą się proste rozwiązania wizyta w

Bardziej szczegółowo

Trening INTEGRA Dodatkowe dialogi

Trening INTEGRA Dodatkowe dialogi Trening INTEGRA Dodatkowe dialogi Pobieranie pieniędzy z banku Wersja 1 - Chciałbym/abym wypłacić pieniądze. - Ile dokładnie? - 100 Euro - Proszę o okazanie dokumentu tożsamości. - Mam ze sobą mój paszport

Bardziej szczegółowo

Hektor i tajemnice zycia

Hektor i tajemnice zycia François Lelord Hektor i tajemnice zycia Przelozyla Agnieszka Trabka WYDAWNICTWO WAM Był sobie kiedyś chłopiec o imieniu Hektor. Hektor miał tatę, także Hektora, więc dla odróżnienia rodzina często nazywała

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

Szczęść Boże, wujku! odpowiedział weselszy już Marcin, a wujek serdecznie uściskał chłopca.

Szczęść Boże, wujku! odpowiedział weselszy już Marcin, a wujek serdecznie uściskał chłopca. Sposób na wszystkie kłopoty Marcin wracał ze szkoły w bardzo złym humorze. Wprawdzie wyjątkowo skończył dziś lekcje trochę wcześniej niż zwykle, ale klasówka z matematyki nie poszła mu najlepiej, a rano

Bardziej szczegółowo

SP Klasa V, Temat 36

SP Klasa V, Temat 36 SP Klasa V, Temat 36 SP Klasa V, Temat 36 SP Klasa V, Temat 36 SP Klasa V, Temat 36 Dobry opiekun pilnie poszukiwany!!! Dziecko pilnie poszukuje opiekuna. Kandydat powinien: Dobry opiekun pilnie poszukiwany!!!

Bardziej szczegółowo

Copyright 2015 Monika Górska

Copyright 2015 Monika Górska 1 To jest moje ukochane narzędzie, którym posługuję się na co dzień w Fabryce Opowieści, kiedy pomagam swoim klientom - przede wszystkim przedsiębiorcom, właścicielom firm, ekspertom i trenerom - w taki

Bardziej szczegółowo

Wywiady. Pani Halina Glińska. Tancerka, właścicielka sklepu Just Dance z akcesoriami tanecznymi

Wywiady. Pani Halina Glińska. Tancerka, właścicielka sklepu Just Dance z akcesoriami tanecznymi Wywiady Pani Aleksandra Machnikowska Przedsiębiorca od 2009 roku, najpierw w spółce cywilnej prowadziła sklep Just Dance. Od 2012 roku prowadzi restaurację EL KAKTUS. W styczniu 2014 restauracja EL KAKTUS

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

BURSZTYNOWY SEN. ALEKSANDRA ADAMCZYK, 12 lat

BURSZTYNOWY SEN. ALEKSANDRA ADAMCZYK, 12 lat BURSZTYNOWY SEN ALEKSANDRA ADAMCZYK, 12 lat Jestem bursztynnikiem. Myślę, że dobrym bursztynnikiem. Mieszkam w Gdańsku, niestety, niewiele osób mnie docenia. Jednak jestem znany z moich dziwnych snów.

Bardziej szczegółowo

STARY TESTAMENT. JÓZEF I JEGO BRACIA 11. JÓZEF I JEGO BRACIA

STARY TESTAMENT. JÓZEF I JEGO BRACIA 11. JÓZEF I JEGO BRACIA JÓZEF I JEGO BRACIA 51 Jakub miał wielu synów. Było ich dwunastu. Jakub kochał wszystkich, ale najbardziej kochał Józefa. Może to dlatego, że Józef urodził się, kiedy Jakub był już stary. Józef był mądrym

Bardziej szczegółowo

Uwaga, niebezpieczeństwo w sieci!

Uwaga, niebezpieczeństwo w sieci! W samo południe 14 Uwaga, niebezpieczeństwo w sieci! przed czytaniem 1. W internecie można znaleźć wiele rzeczy. W internecie, czyli właściwie gdzie? Opracujcie hasło INTERNET na podstawie własnych skojarzeń

Bardziej szczegółowo

Pan Bóg poprzez niemoc i słabość osób niepełnosprawnych jakby paradoksalnie sprawia, Ŝe mają one ogromną moc przemieniania ludzkich serc.

Pan Bóg poprzez niemoc i słabość osób niepełnosprawnych jakby paradoksalnie sprawia, Ŝe mają one ogromną moc przemieniania ludzkich serc. Pan Bóg poprzez niemoc i słabość osób niepełnosprawnych jakby paradoksalnie sprawia, Ŝe mają one ogromną moc przemieniania ludzkich serc. Dnia 16.12.10 odbyła się wycieczka do Domu Opieki Społecznej w

Bardziej szczegółowo

Tekst zaproszenia. Rodzice. Tekst 2 Emilia Kowal. wraz z Rodzicami z radością pragnie zaprosić

Tekst zaproszenia. Rodzice. Tekst 2 Emilia Kowal. wraz z Rodzicami z radością pragnie zaprosić Tekst zaproszenia Tekst 1 Mamy zaszczyt zaprosić Sz.P. Na uroczystość PIERWSZEGO PEŁNEGO UCZESTNICTWA WE MSZY ŚIĘTEJ Naszej córki Leny Kardas która odbędzie się dnia 5 maja 2015o godz. 9.30 w kościele

Bardziej szczegółowo

Pojemniki niestandardowe

Pojemniki niestandardowe Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Pojemniki niestandardowe 236 Pojemniki specjalnego przeznaczenia Pojemniki specjalnego przeznaczenia 237 Rozwiązania dopasowane do potrzeb klienta Po jem ni ki spe

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTOŚCI UPAMIĘTNIAJĄCE 7. ROCZNICĘ KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ

UROCZYSTOŚCI UPAMIĘTNIAJĄCE 7. ROCZNICĘ KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/141549,uroczystosci-upamietniajace-7-rocznice-katastrofy-smolenskiej.html Wygenerowano: Niedziela, 18 czerwca 2017, 15:48 Strona znajduje się w

Bardziej szczegółowo

Powojenna historia mojej miejscowości. W dniu 31 maja 2010 r. przeprowadziłam wywiad z Panem Władysławem.

Powojenna historia mojej miejscowości. W dniu 31 maja 2010 r. przeprowadziłam wywiad z Panem Władysławem. Powojenna historia mojej miejscowości -Chełmiec- W dniu 31 maja 2010 r. przeprowadziłam wywiad z Panem Władysławem. -Chciałabym na początku aby powiedział Pan kilka słów o sobie. -Witam Panią! Nazywam

Bardziej szczegółowo

DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM

DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM Anna Golicz Wydawnictwo WAM Kraków 2010 Wydawnictwo WAM, 2010 Korekta Aleksandra Małysiak Projekt okładki, opracowanie graficzne i zdjęcia Andrzej

Bardziej szczegółowo

"PRZYGODA Z POTĘGĄ KOSMICZNA POTĘGA"

PRZYGODA Z POTĘGĄ KOSMICZNA POTĘGA "PRZYGODA Z POTĘGĄ KOSMICZNA POTĘGA" Maciej Rak kl.4a 1 PEWNEGO DNIA W SZKOLE NA LEKCJI MATEMATYKI: PANI: Dzieci, proszę o ciszę!!! STAŚ: Słuchajcie pani, bo jak nie, to zgłoszę wychowawczyni żeby wpisała

Bardziej szczegółowo

Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt.

Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt. Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt. Grzej ni ki po ko jo we LUX RAD ofe ru ją bo gac two aran żo wa nia no wo czes nych miesz kań. In no wa cyj ne wzo ry,

Bardziej szczegółowo

Joanna Charms. Domek Niespodzianka

Joanna Charms. Domek Niespodzianka Joanna Charms Domek Niespodzianka Pomysł na lato Była sobie panna Lilianna. Tak, w każdym razie, zwracała się do niej ciotka Małgorzata. - Dzień dobry, Panno Lilianno. Czy ma Panna ochotę na rogalika z

Bardziej szczegółowo

Trzy kroki do e-biznesu

Trzy kroki do e-biznesu Wstęp Świat wokół nas pędzi w niewiarygodnym tempie - czy Ty też chwilami masz wrażenie, że nie nadążasz? Może zastanawiasz się, czy istnieje sposób, by dogonić ten pędzący pociąg życia pełen różnego rodzaju

Bardziej szczegółowo

Z wizytą u Lary koleżanki z wymiany międzyszkolnej r r. Dzień I r.

Z wizytą u Lary koleżanki z wymiany międzyszkolnej r r. Dzień I r. Z wizytą u Lary koleżanki z wymiany międzyszkolnej 29.01.2017r. - 04.02.2017r. Dzień I - 29.01.2017r. O północy przyjechałam do Berlina. Stamtąd FlixBusem pojechałam do Hannoveru. Tam już czekała na mnie

Bardziej szczegółowo

Ref. Chwyć tę dłoń chwyć Jego dłoń Bóg jest z tobą w ziemi tej Jego dłoń, Jego dłoń

Ref. Chwyć tę dłoń chwyć Jego dłoń Bóg jest z tobą w ziemi tej Jego dłoń, Jego dłoń 1. Chwyć tę dłoń 1. Czy rozmawia z tobą dziś i czy głos twój zna Czy w ciemnościach nocy daje pewność dnia Czy odwiedza czasem cię w toku zajęć twych Czy dłoń Jego leczy czy usuwa grzech Ref. Chwyć tę

Bardziej szczegółowo

Copyright 2015 Monika Górska

Copyright 2015 Monika Górska 1 Wiesz jaka jest różnica między produktem a marką? Produkt się kupuje a w markę się wierzy. Kiedy używasz opowieści, budujesz Twoją markę. A kiedy kupujesz cos markowego, nie zastanawiasz się specjalnie

Bardziej szczegółowo

Uzupełnij: Vorname:..

Uzupełnij: Vorname:.. Uzupełnij: Vorname:.. Name: Geburtsdatum:.. Land:. Adresse:. Telefonnummer: E-Mail:.. Schule:... Klasse:... Geschwister:.. Lieblingsfach: Lieblingslehrer:. Freunde: Haustiere:.. Hobbys:. Freizeit:. Tam,

Bardziej szczegółowo

Wiersz Horrorek państwowy nr 3 Ania Juryta

Wiersz Horrorek państwowy nr 3 Ania Juryta Wiersz Horrorek państwowy nr 3 Ania Juryta Nie wiem zupełnie jak to się stało, że w końcu zdać mi się to udało... Wszystko zaczęło się standardowo: Samo południe plac manewrowy... Słońce jak zwykle zaciekle

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

II ETAP KONKURSU O JÓZEFIE PIŁSUDSKIM

II ETAP KONKURSU O JÓZEFIE PIŁSUDSKIM II ETAP KONKURSU O JÓZEFIE PIŁSUDSKIM Imię i nazwisko Szkoła.. 1. W którym roku uchwalono konstytucję kwietniową?... 2. Podaj lata, w jakich Piłsudski był Naczelnikiem Państwa?... 3. W jakiej tradycji

Bardziej szczegółowo

Pewien młody człowiek popadł w wielki kłopot. Pożyczył 10 tyś. dolarów i przegrał je na wyścigach konnych.

Pewien młody człowiek popadł w wielki kłopot. Pożyczył 10 tyś. dolarów i przegrał je na wyścigach konnych. Artykuł pobrano ze strony eioba.pl Zmienić osobowość Pewien młody człowiek popadł w wielki kłopot. Pożyczył 10 tyś. dolarów i przegrał je na wyścigach konnych. Afirmacja to w działaniu potęga ale... Pewien

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY. Kolorowe zadanie 2012

SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY. Kolorowe zadanie 2012 Imię i nazwisko ucznia... Wypełnia nauczyciel Klasa.... SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY Numer ucznia w dzienniku Instrukcja dla ucznia Kolorowe zadanie 2012 TEST Z JĘZYKA POLSKIEGO Czas pracy: 45

Bardziej szczegółowo

Księga Chrztów Cywilnych zawierająca w sobie akta urodzenia Żychlina i Małżeństw z Parafii Żychlin Powiatu Orłowskiego Zrobiona na r. 1816.

Księga Chrztów Cywilnych zawierająca w sobie akta urodzenia Żychlina i Małżeństw z Parafii Żychlin Powiatu Orłowskiego Zrobiona na r. 1816. 1820 r. Księga Chrztów Cywilnych zawierająca w sobie akta urodzenia Żychlina i Małżeństw z Parafii Żychlin Powiatu Orłowskiego Zrobiona na r. 1816. Kościół parafialny w Żychlinie rycina z połowy XIX wieku.

Bardziej szczegółowo

Zapoznaj się z opisem trzech sytuacji. Twoim zadaniem będzie odegranie wskazanych ról.

Zapoznaj się z opisem trzech sytuacji. Twoim zadaniem będzie odegranie wskazanych ról. 1. Podczas pobytu w Anglii rozbolał Cię ząb. Rozmawiasz z osobą pracującą w rejestracji przychodni. Podaj powód swojej wizyty. Dowiedz się, kiedy może przyjąć Cię dentysta. Zapytaj o cenę wizyty. Spędziłeś/aś

Bardziej szczegółowo

Przyjazne dziecku prawodawstwo: Kluczowe pojęcia

Przyjazne dziecku prawodawstwo: Kluczowe pojęcia Przyjazne dziecku prawodawstwo: Kluczowe pojęcia Co to są prawa?....3 Co to jest dobro dziecka?....4 Co to jest ochrona przed dyskryminacją?....5 Co to jest ochrona?....6 Co to jest sąd?...7 Co to jest

Bardziej szczegółowo

Obrazek Pana Marka z Żarowa, przedstawiający pałac w Domanicach. Wszystkie fotografie są również jego własnością.

Obrazek Pana Marka z Żarowa, przedstawiający pałac w Domanicach. Wszystkie fotografie są również jego własnością. Mamy zatem pierwszego odważnego, który pod wrażeniem podwójnego odkrycia łażańskiego, oraz naszego własnego, skromnego odkrycia "obrazu w obrazie" (linki do poszczególnych opracowań na dole strony), postanowił

Bardziej szczegółowo

Opowiedziałem wam już wiele o mnie i nie tylko. Zaczynam opowiadać. A było to tak...

Opowiedziałem wam już wiele o mnie i nie tylko. Zaczynam opowiadać. A było to tak... Wielka przygoda Rozdział 1 To dopiero początek Moja historia zaczęła się bardzo dawno temu, gdy wszystko było inne. Domy były inne zwierzęta i ludzie też. Ja osobiście byłem inny niż wszyscy. Ciągle bujałem

Bardziej szczegółowo

FILM - BANK (A2 / B1)

FILM - BANK (A2 / B1) FILM - BANK (A2 / B1) Pierre i Maria: Dzień dobry Pani! Pracownik: Dzień dobry! W czym mogę pomóc? Pierre: Jesteśmy zainteresowani założeniem konta w Państwa banku. Pochodzimy z Francji, ale teraz mieszkamy

Bardziej szczegółowo

RAPORT NT. SYTUACJI GOSPODARCZEJ REGIONU

RAPORT NT. SYTUACJI GOSPODARCZEJ REGIONU RAPORT NT. SYTUACJI GOSPODARCZEJ REGIONU Wstęp Przedstawiamy wyniki badania ankietowego nt. sytuacji gospodarczej w regionie, które zostało przygotowane na podstawie rozmów z przedsiębiorcami z powiatów:

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

Codziennie jestem bezpieczny

Codziennie jestem bezpieczny Codziennie jestem bezpieczny Europejski numer alarmowy i zasady bezpieczeństwa dla dzieci Drodzy uczniowie, wiedza o tym, jak prawidłowo zachować się w drodze do szkoły, w szkole, na placu zabaw czy w

Bardziej szczegółowo

dla najmłodszych. 8. polska wersja: naukapoprzezzabawe.wordpress.com

dla najmłodszych. 8. polska wersja: naukapoprzezzabawe.wordpress.com dla najmłodszych 8 polska wersja: naukapoprzezzabawewordpresscom Prawdomównosc Mówienie prawdy to bardzo dobry zwyczaj Jeśli zawsze mówimy prawdę, chronimy się przed wieloma kłopotami Oto opowieść o kimś,

Bardziej szczegółowo

bab.la Zwroty: Korespondencja osobista Życzenia polski-polski

bab.la Zwroty: Korespondencja osobista Życzenia polski-polski Życzenia : Ślub Gratulujemy! Życzymy Wam wszystkiego, co najlepsze! Gratulujemy! Życzymy Wam wszystkiego, co najlepsze! młodej parze Gratulacje i najlepsze życzenia w dniu ślubu! Gratulacje i najlepsze

Bardziej szczegółowo

Kurs online JAK ZOSTAĆ MAMĄ MOCY

Kurs online JAK ZOSTAĆ MAMĄ MOCY Często będę Ci mówić, że to ważna lekcja, ale ta jest naprawdę ważna! Bez niej i kolejnych trzech, czyli całego pierwszego tygodnia nie dasz rady zacząć drugiego. Jeżeli czytałaś wczorajszą lekcję o 4

Bardziej szczegółowo

Zmiany pozycji techniki

Zmiany pozycji techniki ROZDZIAŁ 3 Zmiany pozycji techniki Jak zmieniać pozycje chorego w łóżku W celu zapewnienia choremu komfortu oraz w celu zapobieżenia odleżynom konieczne jest m.in. stosowanie zmian pozycji ciała chorego

Bardziej szczegółowo

Pewien człowiek miał siedmiu synów, lecz ciągle nie miał córeczki, choć

Pewien człowiek miał siedmiu synów, lecz ciągle nie miał córeczki, choć troszeczkę, z każdego kubeczka wypiła łyczek, do ostatniego kubeczka rzuciła zaś obrączkę, którą zabrała ze sobą. Nagle usłyszała trzepot piór i poczuła podmuch powietrza. Karzełek powiedział: Panowie

Bardziej szczegółowo

ALLELUJA. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja.

ALLELUJA. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. ALLELUJA 1. Niech zabrzmi Panu chwała w niebiosach, na wysokościach niech cześć oddadzą. Wielbijcie Pana Jego Zastępy, Wielbijcie Pana Duchy niebieskie. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja,

Bardziej szczegółowo

bab.la Zwroty: Korespondencja osobista Życzenia chiński-polski

bab.la Zwroty: Korespondencja osobista Życzenia chiński-polski Życzenia : Ślub 祝 贺, 愿 你 们 幸 福 快 乐, 天 长 地 久 Gratulujemy! Życzymy Wam wszystkiego, co najlepsze! młodej parze 致 以 我 对 你 们 婚 姻 真 诚 的 祝 福 Gratulacje i najlepsze życzenia w dniu ślubu! młodej parze 恭 喜 喜 结

Bardziej szczegółowo

Moje pierwsze wrażenia z Wielkiej Brytanii

Moje pierwsze wrażenia z Wielkiej Brytanii Moje pierwsze wrażenia z Wielkiej Brytanii Polska Szkoła Sobotnia im. Jana Pawla II w Worcester Opracował: Maciej Liegmann 30/03hj8988765 03/03/2012r. Wspólna decyzja? Anglia i co dalej? Ja i Anglia. Wielka

Bardziej szczegółowo

Proszę bardzo! ...książka z przesłaniem!

Proszę bardzo! ...książka z przesłaniem! Proszę bardzo!...książka z przesłaniem! Przesłanie, które daje odpowiedź na pytanie co ja tu właściwie robię? Przesłanie, które odpowie na wszystkie twoje pytania i wątpliwości. Z tej książki dowiesz się,

Bardziej szczegółowo

Ziemia. Modlitwa Żeglarza

Ziemia. Modlitwa Żeglarza Ziemia Ziemia, którą mi dajesz, nie jest fikcją ani bajką, Wolność którą mam w Sobie Jest Prawdziwa. Wszystkie góry na drodze muszą, muszą ustąpić, Bo wiara góry przenosi, a ja wierzę Tobie. Ref: Będę

Bardziej szczegółowo

Biblia dla Dzieci. przedstawia. Cuda Pana Jezusa

Biblia dla Dzieci. przedstawia. Cuda Pana Jezusa Biblia dla Dzieci przedstawia Cuda Pana Jezusa Autor: Edward Hughes Ilustracje: Byron Unger; Lazarus Redakcja: E. Frischbutter; Sarah S. Tłumaczenie: Katarzyna Gablewska Druk i oprawa: Bible for Children

Bardziej szczegółowo

Reguła Życia. spotkanie rejonu C Domowego Kościoła w Chicago JOM 2014-01-13

Reguła Życia. spotkanie rejonu C Domowego Kościoła w Chicago JOM 2014-01-13 spotkanie rejonu C Domowego Kościoła w Chicago JOM 2014-01-13 Reguła życia, to droga do świętości; jej sens można również określić jako: - systematyczna praca nad sobą - postęp duchowy - asceza chrześcijańska

Bardziej szczegółowo

Chłopcy i dziewczynki

Chłopcy i dziewczynki Chłopcy i dziewczynki Maja leżała na plaży. Zmarzła podczas kąpieli w morzu i cała się trzęsła. Mama Zuzia owinęła ją ręcznikiem. Maja położyła się na boku i przesypuje piasek w rączce. Słońce razi ją

Bardziej szczegółowo

GENERAŁ WŁADYSŁAW EUGENIUSZ SIKORSKI

GENERAŁ WŁADYSŁAW EUGENIUSZ SIKORSKI GENERAŁ WŁADYSŁAW EUGENIUSZ SIKORSKI 20 maja 1881 roku w Tuszowie Narodowym pod Mielcem urodził się Władysław Sikorski. Był trzecim dzieckiem Emilii i Tomasza Sikorskich. Wcześniej młoda para wyprowadziła

Bardziej szczegółowo

FILM - SALON SPRZEDAŻY TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH (A2 / B1 )

FILM - SALON SPRZEDAŻY TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH (A2 / B1 ) FILM - SALON SPRZEDAŻY TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH (A2 / B1 ) Klient: Dzień dobry panu! Pracownik: Dzień dobry! W czym mogę pomóc? Klient: Pierwsza sprawa: jestem Włochem i nie zawsze jestem pewny, czy wszystko

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

POCHOWANI NA CMENTARZU STARE POWĄZKI ALFONS KÜHN ( 1878-1944)

POCHOWANI NA CMENTARZU STARE POWĄZKI ALFONS KÜHN ( 1878-1944) POCHOWANI NA CMENTARZU STARE POWĄZKI ALFONS KÜHN ( 1878-1944) Prezes Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża ( 26.05.1936 11.05.1937 ) Inżynier, działacz państwowy II Rzeczypospolitej, poseł na Sejm

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI IN S P EKT OR A T OC H R ON Y ŚR ODOWIS KA W KR A KOWIE M 2 0 0 2 U RAPORT O STANIE ŚRODOWISK A W WOJ EWÓ DZ TWIE AŁ OPOL SK IM W ROK BIBLIOTEKA MON ITOR IN G U ŚR OD OW IS KA K r a k ó w 2003

Bardziej szczegółowo

Kazanie na uroczystość ustanowienia nowych animatorów. i przyjęcia kandydatów do tej posługi.

Kazanie na uroczystość ustanowienia nowych animatorów. i przyjęcia kandydatów do tej posługi. SŁUŻYĆ JEDNEMU PANU. Kazanie na uroczystość ustanowienia nowych animatorów i przyjęcia kandydatów do tej posługi. Katowice, krypta katedry Chrystusa Króla, 18 czerwca 2016 r. "Swojemu słudze Bóg łaskę

Bardziej szczegółowo

dla najmłodszych polska wersja: naukapoprzezzabawe.wordpress.com

dla najmłodszych polska wersja: naukapoprzezzabawe.wordpress.com dla najmłodszych.1. polska wersja: naukapoprzezzabawe.wordpress.com Rodzice i dzieci w islamie ` ` ` dla najmłodszych.2. polska wersja: naukapoprzezzabawe.wordpress.com ` dla najmłodszych.3.

Bardziej szczegółowo

Anna Kraszewska ( nauczyciel religii) Katarzyna Nurkowska ( nauczyciel języka polskiego) Publiczne Gimnazjum nr 5 w Białymstoku SCENARIUSZ JASEŁEK

Anna Kraszewska ( nauczyciel religii) Katarzyna Nurkowska ( nauczyciel języka polskiego) Publiczne Gimnazjum nr 5 w Białymstoku SCENARIUSZ JASEŁEK Anna Kraszewska ( nauczyciel religii) Katarzyna Nurkowska ( nauczyciel języka polskiego) Publiczne Gimnazjum nr 5 w Białymstoku SCENARIUSZ JASEŁEK Czas wydarzeń : 24 grudnia Występują : Mama Tata Dzieci

Bardziej szczegółowo

Czego szukacie? J 1,38

Czego szukacie? J 1,38 Koło modlitwy Czego szukacie? J 1,38 Panie, naucz nas się modlić. Łk 11,1 We wszystkich wielkich religiach drogą do odkrycia głębokiej i prawdziwej mądrości jest modlitwa. Według pierwszych nauczycieli

Bardziej szczegółowo

TRYB ROZKAZUJĄCY A2 / B1 (wersja dla studenta)

TRYB ROZKAZUJĄCY A2 / B1 (wersja dla studenta) TRYB ROZKAZUJĄCY A2 / B1 (wersja dla studenta) Materiał prezentuje sposób tworzenia form trybu rozkazującego dla każdej koniugacji (I. m, -sz, II. ę, -isz / -ysz, III. ę, -esz) oraz część do ćwiczeń praktycznych.

Bardziej szczegółowo

Paulina Grzelak MAGICZNY ŚWIAT BAJEK

Paulina Grzelak MAGICZNY ŚWIAT BAJEK Paulina Grzelak MAGICZNY ŚWIAT BAJEK Copyright by Paulina Grzelak & e-bookowo Grafika na okładce: shutterstock Projekt okładki: e-bookowo ISBN 978-83-7859-450-5 Wydawca: Wydawnictwo internetowe e-bookowo

Bardziej szczegółowo

BRUNATNY PIWNICZNIK Wiersze, które 10 lat jak wino w beczce dojrzewały

BRUNATNY PIWNICZNIK Wiersze, które 10 lat jak wino w beczce dojrzewały - 2 - BRUNATNY PIWNICZNIK Wiersze, które 10 lat jak wino w beczce dojrzewały - 3 - Brunatny Piwnicznik Projekt okładki: Brunatny Piwnicznik Zdjęcie okładki: Brunatny Piwnicznik Wydawca: brunatny.piwnicznik@vp.pl

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań o Janie Pawle II

Zestaw pytań o Janie Pawle II Zestaw pytań o Janie Pawle II 1. Jakie wydarzenie miało miejsce 18.02.1941r? 2. Dokąd Karol Wojtyła przeprowadził się wraz z ojcem w sierpniu 1938 r? 3. Jak miała na imię matka Ojca Św.? 4. Kiedy został

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ANKIETY: JA I SZKOŁA - Ankieta dla uczniów

ANALIZA ANKIETY: JA I SZKOŁA - Ankieta dla uczniów ANALIZA ANKIETY: JA I SZKOŁA - Ankieta dla uczniów Ankieta przeprowadzona wśród uczniów klas IV V w Szkole Podstawowej nr 79. Jej celem zbadanie atmosfery panującej wśród uczniów w szkole, korelacji nauczyciel

Bardziej szczegółowo

W ramach projektu Kulinarna Francja - początkiem drogi zawodowej

W ramach projektu Kulinarna Francja - początkiem drogi zawodowej W ramach projektu Kulinarna Francja - początkiem drogi zawodowej Chcielibyśmy podzielić się z wami naszymi przeżyciami, zmartwieniami, oraz pokazać jak wyglądała nasza fantastyczna przygoda w obcym ale

Bardziej szczegółowo

Andrzej Dobber - jestem spełniony i szczęśliwy

Andrzej Dobber - jestem spełniony i szczęśliwy Andrzej Dobber - jestem spełniony i szczęśliwy 1 Jak się pan czuje jako najbardziej pożądany baryton, artysta o którego zabiegają prestiżowe teatry operowe na świecie? Czuję się normalnie, a że jestem

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

AUDIO / VIDEO (A 2 / B1 ) (wersja dla studenta) ROZMOWY PANI DOMU ROBERT KUDELSKI ( Pani domu, nr )

AUDIO / VIDEO (A 2 / B1 ) (wersja dla studenta) ROZMOWY PANI DOMU ROBERT KUDELSKI ( Pani domu, nr ) AUDIO / VIDEO (A 2 / B1 ) (wersja dla studenta) ROZMOWY PANI DOMU ROBERT KUDELSKI ( Pani domu, nr 4-5 2009) Ten popularny aktor nie lubi udzielać wywiadów. Dla nas jednak zrobił wyjątek. Beata Rayzacher:

Bardziej szczegółowo