DYSKRYMINACJA NIEPOTRZEBNE CIERPIENIE MATERIA DLA DRU YNOWYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DYSKRYMINACJA NIEPOTRZEBNE CIERPIENIE MATERIA DLA DRU YNOWYCH"

Transkrypt

1 ZWI ZEK H A R C E R S T WA POLSKIEGO DYSKRYMINACJA NIEPOTRZEBNE CIERPIENIE MATERIA DLA DRU YNOWYCH

2 2 Opracowanie: hm. Pawe³ Smardz Anna Machocka (Amnesty International) Piotr Skrzypczak (Amnesty International) Zdjêcie na ok³adce: hm. Dariusz Rutkowski Materia³ zosta³ sfinansowany w ramach partnerstwa Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego i Stowarzyszenia Amnesty International.

3 WSTÊP 3 INNI! S¹ wszêdzie, spotykamy ich na ka dym kroku! To ci, którzy w jakikolwiek sposób siê od nas ró ni¹: maj¹ inny kolor w³osów, s¹ wy si lub ni si, s¹ innego wyznania, p³ynie w nich inna krew, s¹ od nas starsi lub m³odsi. Pochodz¹ z innego kraju, inaczej siê ubieraj¹, wyznaj¹ inne zasady, s¹ fanami innej dru yny pi³karskiej, popieraj¹ inn¹ partiê lub ideologiê, mieszkaj¹ w innymi mieœcie, mo e na wsi Spotykamy ich codziennie! Bo ka dy jest inny..., choæ wszyscy jesteœmy ludÿmi. Naj³atwiejszym sposobem na samookreœlenie jest przeciwstawienie siebie innemu cz³owiekowi, ewentualnie innej grupie ludzi. Na przyk³ad wiele narodów ukszta³towa³o siê w³aœnie przez odrzucenie tradycji i zwyczajów innych narodów. A czym by³oby kibicowanie swojej dru ynie pi³karskiej, gdyby nie by³o zwolenników innych dru yn? Te przyk³ady pokazuj¹, jak ³atwo jest patrzeæ na œwiat i innych ludzi przez pryzmat tego, co nas ró ni, a nie tego, co nas ³¹czy. A od takiego ró nicuj¹cego sposobu myœlenia i postrzegania rzeczywistoœci ju tylko krok do odbierania przeciwnikom cech ludzkich, do z³ego traktowania czy poni ania. Ka dy z nas na pewno spotka³ siê z wyzwiskami zwi¹zanymi z narodowoœci¹, porównaniem do blondynki czy pogard¹ wyra on¹ wobec ludzi starszych. Takie zachowania spotykamy na ka dym kroku. A to i tak najdelikatniejsze z nieludzkich zachowañ. Pod³o em takich dzia³añ jest niedostrzeganie w drugim cz³owieku osoby ludzkiej, nieszanowanie jego godnoœci. W codziennym yciu, niestety, wci¹ czêsto zdarza siê nam byæ œwiadkiem zachowañ dyskryminacyjnych. I prawdopodobnie równie czêsto zdarza siê, e nieœwiadomie odwo³ujemy siê do stereotypów krzywdz¹cych innych ludzi. Harcerstwo i skauting jako jeden z celów stawiaj¹ sobie wpajanie postaw tolerancji i otwartoœci na drugiego cz³owieka, poszanowania jego godnoœci. Powinniœmy pilnie krzewiæ wœród m³odzie y dobro, wzajemne zrozumienie, zasady tolerancji wobec odmiennoœci rasowych i narodowych, budziæ têsknotê za pokojem pisze W. Hansen w ksi¹ ce Wilk, który nigdy nie œpi. Zmiany na œwiecie powoduj¹, e coraz czêœciej spotykaæ siê bêdziemy z przedstawicielami innych kultur i narodowoœci, innych wyznañ i religii, z innymi przekonaniami i innymi sposobami zachowañ. Nie zawsze musimy zgadzaæ siê z czyimiœ pogl¹dami czy sposobem ycia, a tym bardziej nikt nas nie zmusza do ich naœladowania. Ale ka demu nale y siê szacunek. Problem szacunku i otwartoœci na drugiego cz³owieka jest aktualny w wielu dzia³aniach dru- yn, szczepów i innych œrodowisk harcerskich. Podejmowany jest tak e przez program Barwy przysz³oœci. Razem ze Stowarzyszeniem Amnesty International, które jest partnerem ZHP w dziedzinie edukacji o prawach cz³owieka, chcielibyœmy zachêciæ Ciê do przeczytania poni szego materia³u, poœwiêconego problemowi godnoœci i tolerancji wobec drugiego cz³owieka. Mo e po lekturze najd¹ Ciê refleksje dotycz¹ce w³asnego postêpowania, a mo e podejmiesz ten temat ze swoimi zuchami, harcerkami i harcerzami? hm. Pawe³ Smardz

4 4 ` ZRÓD O Anna Machocka, Amnesty International Z pojêciem godnoœci spotykamy siê ka dego dnia. W³¹czaj¹c telewizor, czytaj¹c gazety czy po prostu w rozmowach z ludÿmi. Wci¹ napotykamy stwierdzenia godnie yæ, cz³owiek bez godnoœci. Niektóre historie nas bulwersuj¹, inne budz¹ niesmak. No bo jak na przyk³ad myœleæ o cz³owieku, który ma czwórkê g³odnych dzieci, a wszystkie pieni¹dze wydaje na alkohol? Albo o kimœ, kto sprzedaje siê za pieni¹dze, maj¹c przy tym wszystko i wszystkich za nic? Mówi siê wtedy: ten cz³owiek nie ma godnoœci. I w³aœciwie tak jest, e czêœæ ludzi niejako na w³asne yczenie pozbawia siê godnoœci. Rozpoczynamy z tego samego punktu, a potem ycie rzuca nas w ró ne strony. Czasem jest to przypadek, czasem wartoœci dla nas istotne, innym razem zwyk³e d¹ enie do obranego celu. A weÿmy dwie podstawowe kwestie ycie i œmieræ. Ludzie chc¹ godnie yæ i umieraæ. Jak rozumieæ godne ycie? Czy to jest ycie pe³ne wygód, czy te poœwiêcania siê dla innych? A œmieræ? Czy to nie wszystko jedno jak umieramy, skoro i tak umieramy, a nasze cia³o zakopywane jest pod ziemi¹? Ludziom bardzo zale y, aby uwa ano ich za osoby godne. Wi¹ e siê to automatycznie z szacunkiem dla ich osoby ze strony innych oraz ich wewnêtrznym poczuciem w³asnej wartoœci. Jest to nic innego jak honor, czyli coœ, co maj¹ prawi obywatele. Ile to ³atwiej yæ, maj¹c powa anie u innych, ich przychylnoœæ i akceptacjê spo³eczn¹. O wszelkiej maœci degeneratach mówimy zaœ, e nie maj¹ godnoœci, pozbyli siê jej na w³asne yczenie, przez swoje postêpowanie. Pamiêtaæ nale y, e wszyscy jesteœmy ludÿmi. Rozwój naszej cywilizacji sprawi³, e nie ulega w¹tpliwoœci, i wszyscy ludzie yj¹cy na ziemi s¹ sobie równi, niezale nie od rasy, koloru skóry, wyznawanej religii, p³ci, orientacji seksualnej itd. Stworzono miêdzynarodowe standardy, które, przynajmniej w teorii, likwiduj¹ sztuczne podzia³y na lepszych i gorszych, wybrañców i niewolników. Uzasadnieniem równoœci jest godnoœæ. Tyle e godnoœæ rozumiana nie w kategoriach honoru czy wartoœci spo³ecznej poszczególnych osób. Jest to coœ wa niejszego, coœ, co uzasadnia ca³e nasze cz³owieczeñstwo. Godnoœæ osobowa, bo o niej w³aœnie mówimy, jest czymœ tak naturalnym, jak powietrze, którym cz³owiek musi oddychaæ, eby yæ. Ona po prostu jest. Rodzimy siê z ni¹ i z ni¹ umieramy. Wynika z samego faktu bycia cz³owiekiem. Godnoœæ osobow¹ ma zarówno ma³a dziewczynka, bawi¹ca siê w piaskownicy, jak i morderca czy zdrajca narodu. Równoœæ jest nierozerwalnie zwi¹zana z godnoœci¹. Nie mo emy wybiórczo traktowaæ ludzi, dzieliæ ich na lepszych i gorszych, czy inaczej godnych i niegodnych. Nikt, ani jakakolwiek w³adza, ani te my sami, nie jesteœmy w stanie siê jej pozbawiæ. Ona po prostu jest i na tym w³aœnie opiera siê ca³a koncepcja praw cz³owieka. Praw fundamentalnych i niezbywalnych, przynale nych wszystkim ludziom bez wyj¹tku. Jest to coœ takiego, czego nikt nie musi innym udowadniaæ. No bo jak niby udowodniæ coœ tak oczywistego i nieuchwytnego zarazem. Godnoœci nie da siê przecie pokazaæ. Nie mo na jej oprawiæ w ramki, powiesiæ na œcianê i chwaliæ siê ni¹. Problem pojawia siê z uœwiadomieniem jej sobie. Osoby nieœmia³e, boj¹ce siê ka dego zetkniêcia z rzeczywistoœci¹, maj¹ spore k³opoty ze zdefiniowaniem swojej wartoœci jako cz³onka spo³eczeñstwa. A weÿmy przyk³ad

5 kryminalistów. Jak e czêsto odmawia siê im prawa nawet do oddychania. Jak e czêsto s³yszê na ulicy, z jak¹ ³atwoœci¹ ludzie rozporz¹dzaj¹ czyimœ yciem. Zrobi³ Ÿle nie jest wart, eby yæ. A jego prawo do ycia? Ono przecie istnieje i musimy to uszanowaæ. Sk¹d siê wziê³o? Proste z jego godnoœci osobowej. Im szybciej uœwiadomimy sobie fakt, e cechê tê maj¹ wszystkie istoty ludzkie, tym ³atwiej bêdzie nam traktowaæ innych we w³aœciwy sposób jak ludzi. Posiadaniem godnoœci osobowej t³umaczy siê wszystko, co cz³owiekowi siê nale y. Nie chodzi tu absolutnie o dobra materialne, ale o takie zwyk³e, ludzkie. Ka dy ma prawo yæ, chodziæ, dok¹d i z kim chce, cieszyæ siê wolnoœci¹. To godnoœæ sprawia, e nie mo emy kogoœ zamkn¹æ na si³ê w klatce, torturowaæ b¹dÿ rozporz¹dzaæ jego yciem. Najwa niejsze jest uœwiadomienie sobie bardzo prozaicznej rzeczy e cz³owiek nie jest przedmiotem. Nie jest i nigdy nie by³. Choæ wiele razy by³ w taki w³aœnie sposób traktowany. Wielokrotnie byliœmy œwiadkami prób odbierania ludziom ich godnoœci przez rzekomych wybrañców. Teorie zniewolenia, kontroli wszelkich aspektów ycia b¹dÿ ca³kowitego uzale nienia ycia od kaprysu przywódcy. Rok 1984 Orwella to tylko ksi¹ ka. Hitler, Stalin czy Pol Pot byli rzeczywistoœci¹. Godnoœæ i równoœæ nie s¹ XX-wiecznym wytworem, zosta³y jedynie przypomniane i wyci¹gniête na œwiat³o dzienne. Przygl¹daj¹c siê uwa nie wielu religiom i filozofiom, odnajdziemy w nich podobne uzasadnienie naszego istnienia. Inne nazewnictwo, inna forma, ale ta sama treœæ esencja cz³owieczeñstwa. Rozwój nauki o prawach cz³owieka stworzy³ odbicie godnoœci osobowej w prawie. Wszyscy ludzie rodz¹ siê wolni i równi pod wzglêdem swej godnoœci i swych praw g³osi artyku³ 1 Powszechnej Deklaracji Praw Cz³owieka. Ten dokument da³ natchnienie i rozprzestrzeni³ tê fundamentaln¹ ideê. Odt¹d adna szanuj¹ca siê w³adza nie podwa y, przynajmniej oficjalnie, wartoœci osoby ludzkiej. Uznanie tego fundamentalnego dla wszystkich ludzi faktu, po³o y³o kres przedmiotowemu traktowaniu ludzi. Podobne, jak w przypadku Deklaracji, zapisy znajdujemy w wiêkszoœci wspó³czesnych dokumentów dotycz¹cych praw cz³owieka. Równie Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej stanowi, e przyrodzona i niezbywalna godnoœæ cz³owieka stanowi Ÿród³o wolnoœci i praw cz³owieka i obywatela. Pozostaje tylko mieæ nadziejê, e ci¹g³e podkreœlanie wartoœci ludzkiej sprawi, i nigdy ju ideologie podludzi i ras wybranych nie bêd¹ mia³y szansy siê rozwin¹æ. Godnoœæ osobowa to pocz¹tek. Tutaj wszystko siê zaczyna. Nasze ycie, nasze prawa, nasza wolnoœæ. 5

6 6 DYSKRYMINACJA Piotr Skrzypczak, Amnesty International PRZEPIS NA DYSKRYMINACJÊ WeŸmy grupê harcerzy. Wybierzmy jak¹œ cechê ca³kowicie od nich niezale n¹, np. datê urodzenia. Przyjmijmy, e osoby, które urodzi³y siê w pierwszym kwartale roku s¹ mniej zdolne po prostu mniej inteligentne. Teraz mo na zacz¹æ normalne ycie dru yny. Jest pewne, e od tej pory spójna grupa rozpadnie siê na dwie czêœci. Ci lepsi, urodzeni od kwietnia do grudnia, bêd¹ siê cieszyæ ze swoich zdolnoœci. Zaraz znajd¹ dziesi¹tki przyk³adów na poparcie tego za³o enia. Oka e siê, e to zawsze by³o oczywiste. Mo e nawet ktoœ stwierdzi, e to rzeczywiœcie mo na naukowo uzasadniæ? Lepsi zaczn¹ artowaæ z grupy mniejszoœciowej, traktowaæ ich zgodnie z nadan¹ etykietk¹. Ktoœ mo e stwierdziæ, e mo e nie warto pozwalaæ na pewne przyjemnoœci gorszym, mo e oni powinni zaj¹æ siê przede wszystkim prac¹. Z kolei grupa mniejszoœciowa albo zacznie siê broniæ, albo pogodzi siê ze swoj¹ rol¹. Mo e znajdzie jakieœ wygodne uzasadnienie, tak, aby da³o siê w tej sytuacji przetrwaæ? Jedno jest pewne: osoby z gorszej grupy nie bêd¹ z dokonanego podzia³u zadowolone. Gdyby nie przerywaæ tego æwiczenia z pewnoœci¹ podzia³ okaza³by siê bardzo silny, trudno by³oby potem powróciæ do normalnego stanu rzeczy. Zaprezentowany przepis to najczêstszy model powstawania dyskryminacji. Mamy jakiœ czynnik ró nicuj¹cy w tym przypadku datê urodzenia i mamy kogoœ, kto og³osi jak¹œ prawdê: osoby urodzone w pierwszym kwartale s¹ gorsze. Reszta toczy siê sama. Ludzie uwielbiaj¹ proste wyt³umaczenia trudnych rzeczy. Tym bardziej e zaraz okazuje siê, i jest tyle argumentów na poparcie tej cechy. Prawdopodobnie nikt jednak, zw³aszcza z lepszej grupy, nie zaczyna zastanawiaæ siê nad samym za³o eniem. Nie analizuje, czy data urodzenia ma rzeczywiœcie wp³yw na zdolnoœci ludzi. I nawet jeœli ca³oœæ potraktowana jest w charakterze zabawy, to emocje, które podczas niej powstaj¹, s¹ prawdziwe. Nawet po zakoñczeniu æwiczenia uczestnicy wci¹ bêd¹ nawi¹zywaæ do swojej wczeœniejszej pozycji. Podzia³ na lepszych i gorszych bêdzie jeszcze d³ugo widoczny. DYSKRYMINACJA oznacza ró nicuj¹ce traktowanie ludzi, jeœli nie jest ono obiektywne ani usprawiedliwione realizacj¹ prawnie uzasadnionego celu lub jeœli œrodki s³u ¹ce osi¹gniêciu takiego celu s¹ nieproporcjonalne.

7 W jaki sposób mo emy prze³o yæ to na praktykê? Otó, jeœli zabronimy niewidomemu prowadzenia pojazdów, zakaz ten nie bêdzie dyskryminuj¹cy. Dlaczego, przecie jest to ró nicuj¹ce traktowanie ludzi? Niewidz¹cy, tak samo jak widz¹cy, jest cz³owiekiem. Jednak definicja dyskryminacji mówi tak e o tym, e nie ma dyskryminacji, jeœli ró nicowanie traktowania jest obiektywnie usprawiedliwione. Trudno siê zgodziæ ze stwierdzeniem, e osoba niewidz¹ca mo e byæ dobrym, bezpiecznie prowadz¹cym pojazd kierowc¹. Usprawiedliwieniem zakazu jest zatem bezpieczeñstwo innych ludzi. Nie mo na tak e stwierdziæ, e zakaz jest œrodkiem nieproporcjonalnym. Niewidomy nie mo e mieæ pozwolenia na przyk³ad na prowadzenie tylko ma³ych samochodów albo tylko samochodów o ograniczonej prêdkoœci. W tym przypadku sensowny jest tylko ca³kowity zakaz. Zupe³nie inna sytuacja mia³aby miejsce, gdyby zabroniono prowadzenia pojazdów osobom poruszaj¹cym siê na wózku. W takim przypadku jedynym prawnym ograniczeniem mo e byæ wymóg poruszania siê specjalnie dostosowanym pojazdem tak, aby umo liwiæ sprawne pos³ugiwanie siê wszelkimi przyrz¹dami niezbêdnymi do bezpiecznego uczestniczenia w ruchu drogowym. W tym przypadku ca³kowity zakaz nie móg³by byæ uznany za œrodek proporcjonalny. 7 RODZAJE DYSKRYMINACJI DYSKRYMINACJA BEZPOŒREDNIA zachodzi wówczas, gdy osoba jest traktowana w porównywalnej sytuacji mniej korzystnie ni inna osoba zosta- ³aby potraktowana w takiej samej sytuacji. Dok³adnie taki przyk³ad mieliœmy w przepisie na dyskryminacjê. Osoby urodzone w pierwszym kwartale roku by³y gorsze, mia³y mniej praw w porównaniu do reszty grupy. DYSKRYMINACJA POŒREDNIA ma miejsce wówczas, gdy pozornie neutralne postanowienie, kryterium lub praktyka stawia okreœlone osoby w szczególnie niekorzystnej sytuacji w porównaniu z innymi osobami, chyba e takie postanowienie, kryterium lub praktyka s¹ usprawiedliwione s³usznym celem, a œrodki do osi¹gniêcia takiego celu s¹ proporcjonalne i konieczne. Przyk³adowo ma ona miejsce w sytuacji, gdy wystêpuj¹ dysproporcje w zakresie warunków zatrudnienia na niekorzyœæ wszystkich lub znacznej liczby kobiet, je eli nie mog¹ one byæ obiektywnie uzasadnione innymi wzglêdami ni p³eæ (np. zani anie stawki godzinowego wynagrodzenia osobom pracuj¹cym w niepe³nym wymiarze czasu, jeœli kobiety dominuj¹ w tej grupie zatrudnionych).

8 8 NIENAWIŒÆ Z LENISTWA Sk¹d bierze siê dyskryminacja? Z jakiego powodu ludzie s¹ dyskryminowani? Mo na powiedzieæ, e z dowolnego powodu. Dlaczego? Dyskryminacja polega w³aœnie na nieracjonalnym ró nicowaniu ludzi. Czyli powód jest tak naprawdê ma³o istotny. Ofiarami dyskryminacji s¹ przede wszystkim wszelkie mniejszoœci i grupy, o których ma³o siê wie. Dyskryminacja zazwyczaj wyp³ywa z nietolerancji i ksenofobii. Ludzie boj¹ siê innoœci. Dlatego przypisuj¹ czêsto sytuacjom, których nie znaj¹, jakieœ nadzwyczajne cechy zazwyczaj negatywne. Œmia³o mo na powiedzieæ, e niechêæ do innych bierze siê z lenistwa. eby kogoœ lub coœ poznaæ, potrzebny jest wysi³ek, zaanga owanie. Poza tym zrozumienie skomplikowanych mechanizmów rz¹dz¹cych œwiatem tak e nie nale y do naj³atwiejszych. Aby tego wysi³ku unikn¹æ, mo na wybraæ lepsze rozwi¹zanie proste, a raczej prostackie prawdy domoros³ych myœlicieli. Skrajnym przyk³adem dyskryminacji jest rasizm, kiedy to ró nicuje siê ludzi tylko na podstawie koloru skóry. Mimo e nigdy nie dowiedziono istnienia ró nic miêdzy ludÿmi wynikaj¹cych z koloru skóry, a nauka teoriê ras ju dawno skompromitowa³a, wci¹ spora grupa ludzi uwa a siê za lepszych tylko dlatego, e ma jaœniejszy kolor skóry. STEREOTYP funkcjonuj¹cy w œwiadomoœci spo³eczeñstwa uproszczony, skrótowy i zabarwiony wartoœciuj¹co obraz rzeczywistoœci, odnosz¹cy siê do grup spo³ecznych, osób, sytuacji, instytucji, utrwalony wielokrotnym powtarzaniem. Niestety, powodem istnienia dyskryminacji jest czêsto tak e polityka. Populistyczni przywódcy w prosty sposób t³umacz¹ spo³eczeñstwu skomplikowane mechanizmy polityczne czy gospodarcze. Zamiast wielogodzinnego wyk³adu wol¹ proste has³o: waszej biedzie winni s¹ ci lub tamci. A ludzie nie lubi¹ siê zbyt d³ugo zastanawiaæ nad sensownoœci¹ takich wypowiedzi, zw³aszcza e dziêki nim tak ³atwo mo na usprawiedliwiæ w³asne pora ki.

9 CZYNNIKI DYSKRYMINACJI 9 Racjonalnych powodów do dyskryminowania ludzi nie ma. S¹ jednak pewne cechy, które sta³y siê przez wieki ulubionymi powodami do wprowadzania podzia³ów. P EÆ jednym z najczêstszych przypadków dyskryminacji ze wzglêdu na p³eæ s¹ ni sze zarobki kobiet, pracuj¹cych na tych samych stanowiskach, co mê czyÿni i wykonuj¹cych tak¹ sam¹ pracê. Innym, równie czêstym problemem, jest odmowa zatrudnienia kobiety ze wzglêdu na mo liwoœæ zajœcia przez ni¹ w ci¹ ê. Pracodawcy podczas rozmowy kwalifikacyjnej czêsto zadaj¹ pytania dotycz¹ce chêci posiadania dzieci, stanu cywilnego, prywatnych planów. Skrajnym przyk³adem jest odbieranie jakichkolwiek praw kobietom w niektórych kulturach. RASA I POCHODZENIE ETNICZNE, NARODOWOŒÆ zdarza siê, e osobom o niepolskim pochodzeniu odmawia siê zatrudnienia. Poszczególne narodowoœci s¹ tak e przedmiotem artów. WIEK przyk³adem tego typu dyskryminacji s¹ og³oszenia prasowe okreœlaj¹ce górn¹ lub doln¹ granicê wieku pracownika. NIEPE NOSPRAWNOŒÆ dyskryminacja zachodzi wówczas, kiedy nastêpuje odmowa zatrudnienia osoby niepe³nosprawnej, w przypadku kiedy jej niepe³nosprawnoœæ nie ma wp³ywu na wykonywan¹ pracê. RELIGIA, WYZNANIE I PRZEKONANIA osoba jest dyskryminowana wówczas, kiedy odmawia siê jej zwolnienia od pracy w dni bêd¹ce œwiêtami religijnymi, w celu umo liwienia uczestniczenia w obrzêdach religijnych. ORIENTACJA SEKSUALNA przyk³adem dyskryminacji jest odmowa przez pracodawcê udzielenia dni wolnych od pracy ze wzglêdu na koniecznoœæ opieki na chorym partnerem. Dyskryminacj¹ jest tak e odmowa zatrudnienia z powodu orientacji seksualnej.

10 10 JESTEŒMY UCZESTNIKAMI DYSKRYMINACJI Dyskryminacja dotyka bardzo wielu ludzi w bardzo wielu sytuacjach. Co gorsza, nie da siê jej unikn¹æ. Nawet jeœli jest siê m³odym, dobrze wykszta³conym mê czyzn¹, Polakiem, katolikiem, sprawnym fizycznie, maj¹cym dobrze p³atn¹ pracê, kochaj¹c¹ onê a wiêc przynajmniej potencjalnie jest siê cz³onkiem najmniej dyskryminowanej grupy w Polsce stycznoœci z dyskryminacj¹ nie da siê unikn¹æ. Dlaczego? Poniewa zjawisko to dotyczy ludzi w ró nych formach. Poni ej zaprezentowano cztery sytuacje zwi¹zane z dyskryminacj¹. Ka dy mo e przez chwilê zastanowiæ siê, czy, kiedy i w jakiej sytuacji spotka³ siê z opisywanym problemem. Nie musz¹ to byæ wcale sytuacje ekstremalne. Mo e to byæ jakiœ drobiazg, np. rzucona artem uwaga o czyimœ pochodzeniu czy wygl¹dzie. Bierny œwiadek dyskryminacji by³aœ/by³eœ œwiadkiem, jak ktoœ zosta³ nies³usznie potraktowany gorzej od innych. Mo e nawet przez chwilê uzna³aœ/uzna³eœ racjê sprawców dyskryminuj¹cego zachowania, ale w g³êbi duszy czu³aœ/czu³eœ, e to postêpowanie jest z³em. Mimo to nie stanê³aœ/stan¹³eœ w obronie ofiary. Mo e ba³aœ/ba³eœ siê reakcji wiêkszoœci, mo e stara³aœ/stara³eœ sobie wmówiæ, e ofiara jest winna zaistnia³ej sytuacji. A mo e po ca³ym zajœciu uzna³aœ/uzna³eœ stanowisko sprawców, dziêki czemu mog³aœ/mog³eœ uspokoiæ swoje sumienie? Sprawca dyskryminacji post¹pi³aœ/post¹pi³eœ wobec innej osoby nie fair. Potraktowa³aœ/ potraktowa³eœ kogoœ gorzej od innych tylko dlatego, e wyró nia³o go coœ, co nie mia³o tak naprawdê zwi¹zku z zaistnia³¹ sytuacj¹. Wiedzia³aœ/widzia³eœ jednak, e mo esz sobie na to pozwoliæ, bo tak robi wiêkszoœæ, taki jest stereotyp. Albo po prostu nie zastanowi³aœ/zastanowi³eœ siê nad tym, co robisz, a post¹pi³aœ/post¹pi³eœ tak dlatego, e tak robi¹ inni. Nie zastanowi³aœ/zastanowi³eœ siê, e czyni¹c tak kogoœ krzywdzisz. A mo e robi³aœ/robi³eœ to z premedytacj¹, wiedz¹c, e nic ci nie grozi. Czynny œwiadek dyskryminacji tobie nic nie grozi³o, a mimo to stanê³aœ/stan¹³eœ w obronie osoby dyskryminowanej. Wymaga³o to du ego wysi³ku, bo wiêkszoœæ by³a przeciw. Mimo to nie mog³aœ/mog³eœ patrzeæ jak niewinna osoba cierpi. Przez to prawdopodobnie narazi³aœ/narazi- ³eœ siê na szykany, byæ mo e uznano, e jesteœ taka sama/taki sam jak ofiara dyskryminacji. Tobie to jednak przesta³o przeszkadzaæ, bo czu³aœ/czu³eœ, e jesteœ po w³aœciwej stronie, e nie mo na kogoœ przeœladowaæ. Przez to wydarzenie jeszcze lepiej zrozumia³aœ/zrozumia³eœ, na czym polega dyskryminacja e z osoby neutralnej sta³aœ/sta³eœ siê ofiar¹ tylko dlatego, e ujê³aœ siê za kimœ przeœladowanym. Ofiara dyskryminacji ktoœ odmówi³ ci realizacji twoich praw. Nie wpuszczono ciê gdzieœ, zabroniono czegoœ albo potraktowano ciê w niegrzeczny czy niesprawiedliwy sposób. By³o to zupe³nie nieracjonalne. Czu³aœ/czu³eœ siê z tym bardzo Ÿle, wiedzia³aœ/wiedzia³eœ, e inni w podobnej sytuacji s¹ traktowani lepiej. Zdawa³aœ/zdawa³eœ sobie sprawê, e to nie jest twoja wina,

11 a powód takiego zachowania ze strony innych jest tylko pretekstem do odebrania ci praw. A mo e uzna³aœ/uzna³eœ, e przeœladowcy maj¹ racjê? 11 Jeœli poœwiêci siê chwilê na zastanowienie i przyjrzenie swojemu yciu, z pewnoœci¹ uda siê znaleÿæ w nim wszystkie cztery sytuacje. Wszystkie postawy wi¹ ¹ siê ze sob¹ i niestety ka da ma wiele argumentów na swoj¹ obronê. NIETOLERANCJA brak szacunku dla cudzych praktyk i przekonañ. Objawia siê niedopuszczaniem do zachowañ czy pogl¹dów ró ni¹cych siê od w³asnych. Le y u podstaw dyskryminacji rasowej i ksenofobii. KSENOFOBIA nieuzasadniony lêk i wrogoœæ wobec obcych. RASIZM przekonanie, e rasa, kolor skóry, pochodzenie narodowe lub etniczne, determinuj¹ nieprzezwyciê alne ró nice pomiêdzy ludÿmi. Analizuj¹c przyk³ady z w³asnego ycia dostrzegamy, e z dyskryminacj¹ mo emy spotkaæ siê w ró nych formach, mo emy j¹ ogl¹daæ z ró nych pozycji. Dyskryminacja wystêpuje w zapisach prawnych, na poziomie wielkiej polityki, ale tak e na naszym codziennym podwórku. Co wiêc mo emy zrobiæ, eby y³o siê nam lepiej, przyjaÿniej, eby nikt niepotrzebnie nie cierpia³? Jeœli chcemy siê skupiæ na rozwi¹zywaniu problemu w swoim najbli szym otoczeniu musimy przede wszystkim w³o yæ trochê wysi³ku w obserwowanie w³asnych postaw. Musimy zacz¹æ analizowaæ, dlaczego czasami zachowujemy siê wobec kogoœ gorzej. Czy ma to jakiekolwiek racjonalne uzasadnienie. Czy swoim zachowaniem nie powodujemy, e ktoœ bêdzie cierpia³? A mo e po prostu problem tkwi w nas samych i naszym stereotypowym podejœciu do okreœlonych grup. Mo e wystarczy odrzuciæ zakorzenione w nas uprzedzenia, aby ktoœ, kogo nigdy nie lubiliœmy, sta³ siê naszym przyjacielem. Kiedy ju sami zobaczymy, jak zmienia siê nasze postrzeganie innych, mo emy zacz¹æ rozmawiaæ o tym z naszymi przyjació³mi, znajomymi. Mo emy staraæ siê, aby w naszym œrodowisku nie by³o przypadków bezsensownej nienawiœci czy uprzedzeñ.

12 12 W JAKI SPOSÓB MO NA PRZECIWDZIA AÆ DYSKRYMINACJI S¹ jednak przypadki, kiedy dyskryminacja przybiera drastyczne formy. Kiedy nasze otwarte patrzenie na œwiat nie wystarczy. Kiedy ofiary dyskryminacji potrzebuj¹ realnej pomocy. Kto mo e jej udzieliæ? S¹ to przede wszystkim s¹dy, do których mo na zwróciæ siê z powództwem o ochronê dóbr osobistych czy te o odszkodowanie, np. od pracodawcy. Niektóre akty dyskryminacji s¹ na tyle powa ne, e powinny byæ œcigane z urzêdu. Wtedy wystarczy z³o yæ do prokuratury zawiadomienie o pope³nieniu przestêpstwa. Dotyczy to przede wszystkim czynów pope³nionych ze wzglêdu na ró nice narodowoœciowe, etniczne, rasowe, przynale noœæ wyznaniow¹ albo bezwyznaniowoœæ. Kiedy czujemy siê dyskryminowani, ale nie za bardzo wiemy, do kogo siê mamy zwróciæ, b¹dÿ znamiona czynu nie kwalifikuj¹ go do zg³oszenia do s¹dów czy prokuratury, mo emy szukaæ pomocy u Rzecznika Praw Obywatelskich b¹dÿ Rzecznika Praw Dziecka. Poza tym w sprawach dotycz¹cych naszego miejsca pracy mo emy zwróciæ siê do Pañstwowej Inspekcji Pracy. Inspektorzy mog¹ przeprowadziæ kontrolê z zachowaniem ca³kowitej anonimowoœci skar ¹cej osoby. Pomocy mo emy szukaæ tak e, odpowiednio do zaistnia³ego problemu, w: Ministerstwie Spraw Wewnêtrznych i Administracji Departament Wyznañ i Mniejszoœci Narodowych, Biurze Pe³nomocnika Rz¹du ds. Równego Statusu Kobiet i Mê czyzn, Biurze Pe³nomocnika Rz¹du ds. Osób Niepe³nosprawnych i w zwi¹zkach zawodowych. TO NIE JEST TRZÊSIENIE ZIEMI Cz³owiek przez ca³e ycie coœ robi. Pracuje. Zazwyczaj praca ta ma jakiœ œciœle okreœlony cel. Dobrze, gdy robi coœ, co jest racjonalne. Jedni pracuj¹ zawodowo po to, eby zarobiæ pieni¹dze, które potem mog¹ wydaæ na ró ne przyjemnoœci. Inni pracuj¹, bo musz¹ utrzymaæ rodzinê. S¹ te tacy, którzy zajmuj¹ siê bezinteresown¹ pomoc¹ innym. Niektórzy pracuj¹ w organizacjach humanitarnych. Zbieraj¹ ywnoœæ, któr¹ nastêpnie wioz¹ w miejsce katastrofy, np. trzêsienia ziemi. I jest to racjonalne i mimo zaistnia³ej tragedii logiczne. Zdarzy³a siê katastrofa, ludzie potrzebuj¹ pomocy, ktoœ tê pomoc organizuje, ofiary s¹ uratowane. Niestety, jednak nie ka de ludzkie dzia³anie ma tak¹ logikê. S¹ na œwiecie ludzie, którzy poœwiêcaj¹ spor¹ czêœæ ycia na rozwi¹zywanie problemu, który nie jest tak racjonalny jak pomoc ofiarom trzêsienia ziemi. Chodzi o dzia³alnoœæ przeciwko dyskryminacji. Otó z dyskryminacj¹ i jej zwalczaniem jest pewien problem. Tu nie ma adnej logiki, adnego rozs¹dnego wyt³umaczenia. Na to, czy bêdzie trzêsienie ziemi, nikt nie ma wp³ywu. Gdy siê zdarzy trzeba ludziom pomagaæ. I nikt nie twierdzi, e to wina ofiar.

13 Z dyskryminacj¹ jest w tym punkcie podobnie to nie wina przeœladowanych, e s¹ przeœladowani. To wina sprawców, którzy bez adnego racjonalnego powodu niszcz¹ innych. I wystarczy- ³oby zaprzestaæ, aby nikt ju nie cierpia³. Czyli negatywna aktywnoœæ jednych ludzi, tych, którzy dyskryminuj¹, zmusza innych, eby stawali w obronie ofiar. Czy zatem mo na unikn¹æ ludzkiego cierpienia? Niestety nie. S¹ sytuacje, kiedy cz³owiek niejako odgórnie jest skazany na cierpienie, nie mo e absolutnie nic zrobiæ, eby go unikn¹æ. Mo na jednak nie dopuszczaæ do sytuacji, kiedy to my sami decydujemy o samopoczuciu innych a dyskryminacja z pewnoœci¹ do tej grupy nale y. 13 KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z 2 kwietnia 1997 r. wprowadza zakaz dyskryminacji rasowej stanowi¹c, e wszyscy s¹ wobec prawa równi, wszyscy maj¹ prawo do jednakowego traktowania przez w³adze publiczne oraz e nikt nie mo e byæ dyskryminowany w yciu politycznym, spo³ecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny (art. 32). Art. 32 wprowadza ogólny zapis o równoœci i zakazie dyskryminacji. 1. Wszyscy s¹ wobec prawa równi. Wszyscy maj¹ prawo do równego traktowania przez w³adze publiczne. 2. Nikt nie mo e byæ dyskryminowany w yciu politycznym, spo³ecznym lub gospodarczym z jakichkolwiek przyczyn. Natomiast art. 33 odnosi siê do równouprawnienia kobiet i mê czyzn. 1. Kobieta i mê czyzna w Rzeczypospolitej Polskiej maj¹ równe prawa w yciu rodzinnym, politycznym, spo³ecznym i gospodarczym. 2. Kobieta i mê czyzna maj¹ w szczególnoœci równe prawo do kszta³cenia, zatrudnienia i awansów, do jednakowego wynagrodzenia za pracê jednakowej wartoœci, do zabezpieczenia spo³ecznego oraz do zajmowania stanowisk, pe³nienia funkcji oraz uzyskania godnoœci publicznych i odznaczeñ.

14 14 COŒ DLA DRU YNOWEGO hm. Pawe³ Smardz Warto zastanowiæ siê, co my, jako harcerscy wychowawcy, mo emy zrobiæ, by ludzie na œwiecie byli bardziej otwarci i tolerancyjni, by w ka dym widzieli cz³owieka i szanowali jego godnoœæ. Tu rola dru ynowego jest podwójna. Czy w twoim zachowaniu zawsze szanujesz swoich podopiecznych? Czy naszymi harcerskimi dzia³aniami kszta³tujemy postawy otwartoœci i tolerancji oraz szacunku dla drugiego cz³owieka? Nale y pamiêtaæ, e metoda harcerska zak³ada podmiotowe traktowanie ka dego dziecka. Jest ono centralnym punktem ca³ego procesu wychowawczego. Dziêki naturalnoœci, pozytywnoœci, wzajemnoœci oddzia³ywañ oraz przede wszystkim indywidualnoœci naszej metody w pe³ni respektujemy wrodzon¹ niepowtarzalnoœæ ka dego dziecka. Ka dy wychowawca powinien sobie uœwiadomiæ prawdê wyra on¹ przez Janusz Korczaka: dzieci nie bêd¹ dopiero, a ju s¹ ludÿmi. Niestety, zdarza siê czasami, e w imiê efektów wychowawczych dru ynowy stosuje metody co najmniej dyskusyjne, poœrednio lub bezpoœrednio naruszaj¹ce godnoœæ dziecka. Bo jak inaczej nazwaæ bezsensowne kary (stosowane w wielu dru ynach w ramach systemu kar i nagród)? A zabawy, w których ktoœ bawi siê kosztem drugiej osoby, sprawiaj¹c jej przykroœæ i cierpienie? By to lepiej zrozumieæ, warto siêgn¹æ do korzeni skautingu, kiedy to kszta³towa³y siê jego podstawowe zasady. Jednym z podstawowych celów twórcy skautingu, genera³a Roberta Baden-Powella, by³o budowanie pokojowego œwiata. Mia³ on œwiadomoœæ, e wiele konfliktów i niepokojów na kuli ziemskiej wynika z egoizmu, braku otwartoœci i tolerancji. Zaproponowany przez niego system wychowawczy metoda skautowa w pe³ni pomaga kszta³towaæ w dziecku takie postawy, jak tolerancja, otwartoœæ, szacunek dla drugiego cz³owieka i jego odmiennoœci, umiejêtnoœæ wspó³odczuwania (zwana empati¹), a tak e umiejêtnoœæ ycia w grupie, pokojowego rozwi¹zywania konfliktów oraz wspó³dzia³ania i wspó³pracy. Dru ynowy œwiadomie korzystaj¹cy z dobrodziejstw metody harcerskiej, powinien siê wystrzegaæ dzia³añ, które naruszaj¹ godnoœæ drugiej osoby, gdy s¹ one nie tylko niezgodne z zasadami skautingu, ale naruszaj¹ tak e prawa przys³uguj¹ce ka demu, tak e najm³odszemu cz³owiekowi. Poszanowanie godnoœci harcerki i harcerzy w procesie wychowawczym odbywaj¹cym siê w dru- ynie zale y przede wszystkim od postawy i umiejêtnoœci dru ynowego, od stylu jego pracy, od umiejêtnego stosowania metody harcerskiej. Rol¹ dru ynowego jest tak e kszta³towanie postaw tolerancji, otwartoœci i szacunku wobec drugiego cz³owieka. Odbywa siê to przede wszystkim w ci¹g³ej pracy i dzia³aniu dru yny. Harcerski system wychowawczy stosowany w gromadach i dru ynach daje szansê stykania siê z innymi ludÿmi, wspólnej pracy, wspólnego pokonywania trudnoœci i rozwi¹zywania problemów. Fundamentalne znaczenie maj¹ takie elementy metody harcerskiej, jak Prawo Zucha oraz Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie, system ma³ych grup, a tak e dwie z trzech zasad harcerskiego wychowania braterstwo i s³u ba. Tak e dziêki osobistemu przyk³adowi dru ynowy pokazuje, w jaki sposób powinno siê odnosiæ do drugiego cz³owieka. Jest to ogromna odpowiedzialnoœæ, ale tak e wielka szansa na pozostawienie œwiata choæ trochê lepszym.

15 POMYS Y NA DZIA ANIE 15 Skorzystaj z pomys³ów zawartych w materiale Nasz barwny œwiat (broszura z pakietu Barw przysz³oœci, dostêpna na stronie Wraz z zuchami w cyklu podró nik zorganizuj wyprawê gromady na inne kontynenty. Poznajcie tam inne kultury i sposób ycia. W czasie kolonii zuchowej bawcie siê w œwiat przedstawiony w baœniach z innych krajów. Wraz z harcerzami starszymi lub wêdrownikami przeprowadÿ dyskusjê pod tytu³em Tolerancja a akceptacja. Granice tolerancji. W dru ynie harcerskiej przeprowadÿ konkurs na plakat W ka dym widzi bliÿniego. W trakcie zwiadu na pocz¹tku obozu odnajdÿcie mieszkaj¹ce w okolicy mniejszoœci narodowe lub religijne. Dowiedzcie siê, jak yje im siê w Polsce. Czy spotykaj¹ siê z jakimiœ przejawami nietolerancji? Razem z dru yn¹ przeprowadÿ zwiad po waszej miejscowoœci. Zaznaczcie miejsca, które w waszej ocenie mog¹ stanowiæ barierê architektoniczn¹ dla osób niepe³nosprawnych. Mapkê z zaznaczonymi miejscami przeka cie do urzêdu dzielnicy lub gminy. Razem z przybocznymi zastanów siê, czy wasza dru yna oferuje równie atrakcyjny program dla dziewcz¹t i ch³opców. Czy dajesz ka demu równ¹ szansê na rozwój? Czy w trakcie rajdów dru yny ka dy ma mo lwoœæ udzia³u w praktykach religijnych? Je eli twoja dru yna jest zainteresowana sta³¹ dzia³alnoœci¹ na rzecz praw cz³owieka, zachêcam do kontaktu z biurem Amnesty International lub terenowym oddzia³em stowarzyszenia. Adresy znajdziesz na stronie Je eli jesteœ zainteresowany g³êbszym zapoznaniem siê z tematem oraz poszukujesz pomys³ów na swoje zbiórki, odszukaj nastêpuj¹ce materia³y: Ka dy inny, wszyscy równi... Europejski Ruch przeciwko Rasizmowi, Ksenofobii, Przejawom Antysemityzmu i Nietolerancji, Warszawa 2003 (dostêpne na stronie Nasz barwny œwiat, wychowanie patriotyczne, obywatelskie i europejskie po harcersku (broszura wydana w pakiecie Barwy przysz³oœci, dostêpna na stronie Moje prawa i wolnoœci (broszura wydana w pakiecie Barwy przysz³oœci, dostêpna na stronie Dzieci nie bêd¹ dopiero, a ju s¹ ludÿmi, Czuwaj 12/2003 Na stronie znajdziesz ciekawe materia³y edukacyjne. W PRZYGOTOWANIU MATERIA U WYKORZYSTANO: Marek Nowicki, Co to s¹ prawa cz³owieka? [w:] Szko³a Praw Cz³owieka. Teksty Wyk³adów. Zeszyt 1, Warszawa Przeciwdzia³ania dyskryminacji w Polsce. Aspekty prawne i instytucjonalne. Sekretariat Pe³nomocnika Rz¹du ds. Równego Statusu Kobiet i Mê czyzn, Warszawa Przeciwdzia³anie dyskryminacji w Polsce. Jak broniæ swoich praw. Sekretariat Pe³nomocnika Rz¹du ds. Równego Statusu Kobiet i Mê czyzn, Warszawa Roman Smolski, Marek Smolski, El bieta Helena Stadtmüller, S³ownik Encyklopedyczny Edukacja Obywatelska, Warszawa Dzieci nie bêd¹ dopiero, a ju s¹ ludÿmi, Czuwaj 12/2003.

16 G ÓWNA KWATERA ZWI ZKU HARCERSTWA POLSKIEGO ul. M. Konopnickiej Warszawa tel. (0 22) , faks (0 22) STOWARZYSZENIE AMNESTY INTERNATIONAL ul. Marsza³kowska 68/70 lok Warszawa tel./faks (0 22) ul. Jaœkowa Dolina Gdañsk tel./faks (0 58) dodatek do numeru 7-8/2004 miesiêcznika instruktorów ZHP ISSN

PORADNIK ANTYDYSKRYMINACYJNY DLA FUNKCJONARIUSZY POLICJI. Jolanta Lange, Beata Machul-Telus, Lech M. Nijakowski

PORADNIK ANTYDYSKRYMINACYJNY DLA FUNKCJONARIUSZY POLICJI. Jolanta Lange, Beata Machul-Telus, Lech M. Nijakowski PORADNIK ANTYDYSKRYMINACYJNY DLA FUNKCJONARIUSZY POLICJI Jolanta Lange, Beata Machul-Telus, Lech M. Nijakowski Warszawa 2009 Wydawca: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spo³eczeñstwa Obywatelskiego PRO HUMANUM

Bardziej szczegółowo

MAMASAMA. Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce. W ydanie specjalne. Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774

MAMASAMA. Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce. W ydanie specjalne. Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774 M a g a z y n B e z p ³ a t n y MAMASAMA W ydanie specjalne Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774 Czas na równe traktowanie Wydanie specjalne bezp³atnego magazynu

Bardziej szczegółowo

Media lokalne w przeciwdziałaniu dyskryminacji rasowej i etnicznej. Media lokalne

Media lokalne w przeciwdziałaniu dyskryminacji rasowej i etnicznej. Media lokalne Media lokalne w przeciwdziałaniu dyskryminacji rasowej i etnicznej Media lokalne w przeciwdziałaniu dyskryminacji rasowej i etnicznej Media lokalne w przeciwdziałaniu dyskryminacji rasowej i etnicznej

Bardziej szczegółowo

Dyskryminacja osób z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ w yciu spo³ecznym

Dyskryminacja osób z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ w yciu spo³ecznym Monika Zima Sprawni w prawie Zeszyt nr 17 Dyskryminacja osób z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ w yciu spo³ecznym Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upoœledzeniem Umys³owym Warszawa 2007 SPIS TREŒCI

Bardziej szczegółowo

Agresja i przemoc w szkole

Agresja i przemoc w szkole Konstruowanie programu przeciwdzia³ania agresji i przemocy w szkole Jakub Ko³odziejczyk Agresja i przemoc w szkole Konstruowanie programu przeciwdzia³ania agresji i przemocy w szkole Kraków 2004 1 Agresja

Bardziej szczegółowo

Alicja Czerkawska Andrzej Czerkawski. Etyczny wymiar poradnictwa zawodowego

Alicja Czerkawska Andrzej Czerkawski. Etyczny wymiar poradnictwa zawodowego Alicja Czerkawska Andrzej Czerkawski Etyczny wymiar poradnictwa zawodowego Warszawa 2005 Recenzja: dr hab. prof. w Dolnoœl¹skiej Wy szej Szkole Edukacji TWP Bo ena Wojtasik Opracowanie redakcyjne: dr Jacek

Bardziej szczegółowo

MOTYWACJA TAJEMNICA SZKOLNYCH SUKCESÓW. Jarosław Kordziński. Jak wzbudzić w uczniach pragnienie uczenia się poradnik nauczyciela

MOTYWACJA TAJEMNICA SZKOLNYCH SUKCESÓW. Jarosław Kordziński. Jak wzbudzić w uczniach pragnienie uczenia się poradnik nauczyciela Niezbêdnik ka dego nauczyciela VERLAG DASHÖFER Jarosław Kordziński MOTYWACJA TAJEMNICA SZKOLNYCH SUKCESÓW Jak wzbudzić w uczniach pragnienie uczenia się poradnik nauczyciela Copyright 2007 ISBN 83-88285-79-3

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE MATERIA Y SZKOLENIOWE. Grzegorz Ca³ek. opracowanie:

STOWARZYSZENIE MATERIA Y SZKOLENIOWE. Grzegorz Ca³ek. opracowanie: JAK ZA O YÆ STOWARZYSZENIE MATERIA Y SZKOLENIOWE opracowanie: Grzegorz Ca³ek JAK ZA O YÆ STOWARZYSZENIE Materia³y szkoleniowe Instytutu Inicjatyw Pozarz¹dowych w ramach projektu AKADEMIA NGO Copyright

Bardziej szczegółowo

Nowy Przegl¹d Wszechpolski 1

Nowy Przegl¹d Wszechpolski 1 Nowy Przegl¹d Wszechpolski 1 2 Nowy Przegl¹d Wszechpolski Dwaj Prezydenci dwie postawy. Na pocz¹tek kilka zdañ nawi¹zania do wielkiego skandalu, do jakiego dosz³o 5 grudnia ub. roku w Pradze podczas rutynowej

Bardziej szczegółowo

S AWOMIR JARMU TOMASZ WITKOWSKI PODRÊCZNIK TRENERA PRAKTYKA PROWADZENIA SZKOLEÑ

S AWOMIR JARMU TOMASZ WITKOWSKI PODRÊCZNIK TRENERA PRAKTYKA PROWADZENIA SZKOLEÑ PODRÊCZNIK TRENERA S AWOMIR JARMU doktor psychologii, za³o yciel firmy szkoleniowo-doradczej MODERATOR. Pracuje tak e jako adiunkt w Szkole Wy szej Psychologii Spo³ecznej. Zajmuje siê praktycznym zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

ABC ORGANIZACJI POZARZ DOWEJ PRAKTYCZNY PORADNIK DLA MA YCH NGOS

ABC ORGANIZACJI POZARZ DOWEJ PRAKTYCZNY PORADNIK DLA MA YCH NGOS ABC ORGANIZACJI POZARZ DOWEJ PRAKTYCZNY PORADNIK DLA MA YCH NGOS Poradnik powsta³ w ramach projektu IMPULS - TCHNIEMY YCIE W ORGANIZACJE który zosta³ dofinansowany z Krajowego Programu Operacyjnego Fundusz

Bardziej szczegółowo

O now¹ kulturê ycia. Obrona ycia w Polsce bilans dokonañ u progu trzeciego tysi¹clecia

O now¹ kulturê ycia. Obrona ycia w Polsce bilans dokonañ u progu trzeciego tysi¹clecia SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ O now¹ kulturê ycia. Obrona ycia w Polsce bilans dokonañ u progu trzeciego tysi¹clecia Materia³y z konferencji zorganizowanej przez Marsza³ka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

KOBIETY Z EUTY POUTYCZNEJ POMORZA GDAÑSKIEGO. 51

KOBIETY Z EUTY POUTYCZNEJ POMORZA GDAÑSKIEGO. 51 KOBIETY Z EUTY POUTYCZNEJ POMORZA GDAÑSKIEGO. 51 wiedzê i wykszta³cenie oraz intuicjê polityczn¹, czyli umiejêtnoœæ przewidywania i dostosowywania siê. To wszystko daje zdolnoœæ szerokiego spojrzenia na

Bardziej szczegółowo

Nowy Przegl¹d Wszechpolski 1

Nowy Przegl¹d Wszechpolski 1 Nowy Przegl¹d Wszechpolski 1 2 Nowy Przegl¹d Wszechpolski Rozwiane irlandzkie nadzieje Dzieñ 2 paÿdziernika przyniós³ wielkie rozczarowanie patriotom i eurosceptykom we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

26 PYTAÑ, 26 ODPOWIEDZI

26 PYTAÑ, 26 ODPOWIEDZI Anna Poraj Katarzyna Krawczyk :: Ma³gorzata Silny :: Gra yna Kujawiak 26 PYTAÑ, 26 ODPOWIEDZI CZYLI ŒCI GAWKA WYCHOWAWCY KOLONIJNO-OBOZOWEGO EDYCJA SPECJALNA DLA MIESIÊCZNIKA INSTRUKTORÓW ZHP PROBLEMY

Bardziej szczegółowo

Szko³y wy sze wa ny etap uczenia siê przez ca³e ycie Teoria i praktyka

Szko³y wy sze wa ny etap uczenia siê przez ca³e ycie Teoria i praktyka Szko³y wy sze wa ny etap uczenia siê przez ca³e ycie Teoria i praktyka WY SZA SZKO A ZARZ DZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU Szko³y wy sze wa ny etap uczenia siê przez ca³e ycie Teoria i praktyka pod redakcj¹

Bardziej szczegółowo

Nathalie Bolgert. organizacji pozarz¹dowej z bankiem

Nathalie Bolgert. organizacji pozarz¹dowej z bankiem Nathalie Bolgert Wspó³praca organizacji pozarz¹dowej z bankiem 1 Wspó³praca organizacji pozarz¹dowej z bankiem Copyright 2003 by Fundacja Rozwoju Spo³eczeñstwa Obywatelskiego Wszelkie prawa zastrze one.

Bardziej szczegółowo

Twoje cia³o Twoje zdrowie - Bezpieczni od HIV/AIDS Informator powsta³ dziêki finansowemu wsparciu Wojewody Lubuskiego w ramach realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia - zapobieganie zaka

Bardziej szczegółowo

Obywatelstwo europejskie. Pytania i odpowiedzi

Obywatelstwo europejskie. Pytania i odpowiedzi Obywatelstwo europejskie. Pytania i odpowiedzi Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa Fundacja im. Stefana Batorego ul. Sapie yñska 10 a 00-215 Warszawa tel. 48-22 5360200 fax 48-22 5360220 batory@batory.org.pl

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIA ALNOŒCI UCZELNI W ROKU AKADEMICKIM 2006/2007

SPRAWOZDANIE Z DZIA ALNOŒCI UCZELNI W ROKU AKADEMICKIM 2006/2007 SPRAWOZDANIE Z DZIA ALNOŒCI UCZELNI W ROKU AKADEMICKIM 2006/2007 wrzesieñ, 2007 r. 1 Opracowanie materia³ów dostarczonych przez kierowników jednostek merytorycznych Jerzy Kozdroñ Zespó³ Wydawnictwa UWM

Bardziej szczegółowo

Rodzina jako wartoœæ w cywilizacji chrzeœcijañskiej

Rodzina jako wartoœæ w cywilizacji chrzeœcijañskiej SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Rodzina jako wartoœæ w cywilizacji chrzeœcijañskiej Dzia³ Wydawniczy Kancelarii Senatu Warszawa, 2001 r. Opracowanie: MA GORZATA LIPIÑSKA Redakcja techniczna: JACEK PIETRZAK

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PRAW CZŁOWIEKA. El bieta Czy PRAWA DZIECKA

SZKOŁA PRAW CZŁOWIEKA. El bieta Czy PRAWA DZIECKA SZKOŁA PRAW CZŁOWIEKA El bieta Czy PRAWA DZIECKA Helsiñska Fundacja Praw Cz³owieka Warszawa 2002 Sponsor wydania OPEN SOCIETY INSTITUTE, BUDAPEST Helsiñska Fundacja Praw Cz³owieka ISBN 83 87300 61 6 Wydanie

Bardziej szczegółowo

Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej

Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej Wybór artykułów 1989-2001 Warszawa 2002 Wydanie niniejszej publikacji zostało przygotowane w ramach działalności Centrum Informacji dla Organizacji Pozarządowych

Bardziej szczegółowo

JAK PROMOWAÆ NGO PRAKTYCZNY PORADNIK PROMOCJI DLA MA YCH ORGANIZACJI POZARZ DOWYCH

JAK PROMOWAÆ NGO PRAKTYCZNY PORADNIK PROMOCJI DLA MA YCH ORGANIZACJI POZARZ DOWYCH JAK PROMOWAÆ NGO PRAKTYCZNY PORADNIK PROMOCJI DLA MA YCH ORGANIZACJI POZARZ DOWYCH Poradnik powsta³ w ramach projektu AKADEMIA PROMOCJI NGO, który zosta³ zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandiê,

Bardziej szczegółowo

Kampania wyborcza. Strategia sukcesu

Kampania wyborcza. Strategia sukcesu Kampania wyborcza Strategia sukcesu Sergiusz TRZECIAK Kampania wyborcza Strategia sukcesu Przewodnik dla kandydatów i sztabów wyborczych Zysk i S-ka Wydawnictwo Copyright by Sergiusz Trzeciak ISBN 83-7298-821-8

Bardziej szczegółowo

Wybierz ycie! NR 6(42)/2006 BIULETYN KLUBU PRZYJACIÓ LUDZKIEGO YCIA JESIEÑ 2006 aden cz³owiek nie da³ sobie ycia sam z siebie, ani samodzielnie nie posiad³ sam podstawowej wiedzy o yciu Wszyscy otrzymaliœmy

Bardziej szczegółowo

Publikacja wydana w ramach projektu dofinansowanego przez Narodowy Bank Polski

Publikacja wydana w ramach projektu dofinansowanego przez Narodowy Bank Polski Publikacja wydana w ramach projektu dofinansowanego przez Narodowy Bank Polski Fundacja Edukacja dla Demokracji Warszawa 2011 Fundacja Edukacja dla Demokracji ul. Nowolipie 9/11, 00-150 Warszawa www.edudemo.org.pl

Bardziej szczegółowo

www.kursy-elearning.pl Artur Fa³ek, dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w MZ, mówi o ustawie refundacyjnej [s. 3]

www.kursy-elearning.pl Artur Fa³ek, dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w MZ, mówi o ustawie refundacyjnej [s. 3] ISSN 1232-0161 egzemplarz bezp³atny Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza maj 2011 nr 5 Artur Fa³ek, dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w MZ, mówi

Bardziej szczegółowo

Zamówienia prosimy sk³adaæ pod adresem elektronicznym: publikacje@ceo.org.pl

Zamówienia prosimy sk³adaæ pod adresem elektronicznym: publikacje@ceo.org.pl Niniejsze Scenariusze lekcji towarzysz¹ podrêcznikowi do nauczania podstaw przedsiêbiorczoœci w szko³ach ponadgimnazjalnych, który powsta³ w oparciu o program Zekonomi¹naty. Program tan uzyska³ akceptacjê

Bardziej szczegółowo

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26]

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26] I S S N 1 2 3 2-0 1 6 1 e g z e m p l a r z b e z p ³ a t n y Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza paÿdziernik 2011 nr 10 Mieczys³aw Szatanek, prezes ORL w Warszawie:

Bardziej szczegółowo