SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA"

Transkrypt

1 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. Opis techniczny 1.1. Przedmiot opracowania 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Zakres opracowania 1.4. Zasilanie obiektu 1.5. Tablica TE budynku 1.6. Instalacje oświetlenia 1.7. Instalacje siły i gniazd wtykowych 1.8. Instalacja ochrony przeciwprzepięciowej 1.9. Instalacja ochrony od porażeń i połączenia wyrównawcze Instalacja odgromowa Instalacja alarmowa Instalacja systemu ostrzegania pożarowego Uwagi końcowe 2. Obliczenia 3. Informacja dotycząca planu BIOZ 4. Załączniki (dokumenty formalno-prawne) 5. Rysunki E-01 Ogólny plan zasilania E-02 Schemat tablicy TE cz. 1 E-03 Schemat tablicy TE cz. 2 E-04 Schemat instalacji alarmowej E-05 Schemat instalacji systemu ostrzegania pożarowego E-06 Schemat instalacji monitoringu E-07 Schemat instalacji komputerowo-telefonicznej E-08 Rzut parteru instalacje elektryczne skala 1:100 E-09 Rzut antresoli instalacje elektryczne skala 1:100 E-10 Rzut dachu instalacje elektryczne skala 1:100 E-11 Rzut parteru instalacja alarmowa skala 1:100 E-12 Rzut antresoli instalacja alarmowa skala 1:100 E-13 Rzut dachu instalacja alarmowa skala 1:100 E-14 Rzut parteru instalacja systemu ostrzegania pożarowego skala 1:100 E-15 Rzut antresoli instalacja systemu ostrzegania pożarowego skala 1:100

2 1. Opis techniczny 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy instalacji elektrycznej dla tematu Podstawa opracowania Umowa z inwestorem, Projekty budowlano-wykonawcze branży architektonicznej i branż instalacyjnych, Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENERGA Operator S.A, Wizja lokalna na terenie inwestycji, Obowiązujące przepisy i normy Zakres opracowania Wewnętrzna linia zasilające, Tablica elektryczna budynku, Instalacje gniazd elektrycznych wtykowych, Instalacje oświetlenia ogólnego i awaryjnego, Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego, Instalacja połączeń wyrównawczych, Ochrona przeciwporażeniowa, Ochrona przeciwprzepięciowa, Instalacja alarmowa, Instalacja systemu ostrzegania pożarowego Zasilanie obiektu Budynek kaplicy zasilany jest z istniejącego złącza kablowo-pomiarowego umieszczonego przy zewnętrznej ścianie budynku. W związku z zwiększeniem mocy zabezpieczenie przedlicznikowe należy wymienić na 32A gg, zastosować trójfazowy licznik energii elektrycznej przystosowany do zdalnego odczytu danych pomiarowych. Między złączem kablowym a TE budynku prewencji należy ułożyć linię kablową YKY 4x10mm 2. Kabel zasilający należy wprowadzić do budynku poprzez przepust kablowy. Kabel układać pod posadzką w rurze ochronnej DVK Tablica TE budynku Rozdzielnia Główna umieszczona będzie w pomieszczeniu 01 na parterze budynku. Wykonana będzie w formie szafy natynkowej wykonanej z blachy zamykanej drzwiami na klucz. Standard obudowy i aparatury nie gorszy niż oferowany przez firmy Eaton, Legrand, Hager i podobne. W tablicy należy zabudować takie elementy jak: wyłącznik główny z wyzwalaczem wzrostowym dla wyłącznika p.poż., przełącznik faz, ogranicznik przepięć klasy I+II (np. SP-B+C/3+1), rozłączniki bezpiecznikowe, wyłączniki różnicowoprądowe, wyłączniki nadprądowe. Kable i przewody należy doprowadzić do rozdzielnicy poprzez elementy konstrukcyjne obudowy.

3 Przewody oraz części będące pod napięciem (także przewody neutralne i ochronne) powinny być maskowane i niedostępne dla ludzi. Wszystkie zabezpieczenia powinny być opisane, by umożliwić łatwą identyfikację obwodu przez użytkownika Instalacje oświetlenia W pomieszczeniach instalacje będą wykonywane przewodem YDYżo układanym pod tynkiem w bruzdach po zdemontowanych instalacjach lub natynkowo w rurkach ochronnych bądź w kanałach kablowych. Oprawy należy montować na stropowo lub na zwieszakach. Oprawy z świetlówkowymi źródłami światła należy wyposażać w urządzenia elektroniczne do załączenia i stabilizacji pracy świetlówek. Część opraw oświetleniowych oznaczonych na rysunkach symbolem AW (oświetlenie awaryjne) wyposażona jest w własną baterię. Bateria ta ma zapewnić 50% strumienia świetlnego oprawy na wypadek zaniku zasilania podstawowego. Baterie umieszczone w oprawach ewakuacyjnych i awaryjnych podlegają okresowej kontroli według zaleceń producenta. Dokładny typ opraw przed zamówieniem i montażem należy uzgodnić z miejscowym konserwatorem zabytków. Łączniki we wszystkich pomieszczeniach montować na wysokości 1,4m, standard osprzętu np. Legrand, Schneider Electric lub podobny. Tabela I Wykaz poziomów natężeń światła w pomieszczeniach (wartości przyjęte do obliczeń) Pomieszczenie Biblioteka Wiatrołap Sanitariat Przyjęta wartość natężenia światła 700lx 150lx 250lx 1.7. Instalacje siły i gniazd wtykowych Gniazda ogólne jednofazowe należy wykonać, jako podtynkowe z bolcem ochronnym PE. W sanitariatach stosować gniazda IP-44 (bryzgoszczelne). Instalacje siły i gniazd wtykowych należy wykonać przewodami YDYżo ułożonymi pod tynkiem. W pomieszczeniach instalacje będą wykonywane przewodem YDYżo układanym pod tynkiem w bruzdach po zdemontowanych instalacjach lub natynkowo w rurkach ochronnych bądź w kanałach kablowych. Przewody można także prowadzić w posadzce w rurkach ochronnych po uprzedniej koordynacji z instalacją ogrzewania podłogowego. W sanitariatach gniazda montować na wysokości 1,4m (stosować osprzęt bryzgoszczelny), w pomieszczeniach socjalnych 1,2m, w pozostałych pomieszczeniach na wysokości 0,3m. Standard osprzętu np. Legrand, Schneider Electric lub podobny Instalacja ochrony przeciwprzepięciowej Układ ochrony przeciwprzepięciowej dla projektowanego budynku składa się z ogranicznika przepięć klasy I+II (np. SP-B+C/3+1) znajdującego się w TE. Aparaty przeciwprzepięciowe o standardzie nie gorszym niż

4 oferowane przez firmy Moeller, Phoenix Contact, DEHN Instalacja ochrony od porażeń i połączenia wyrównawcze Jako dodatkową ochronę od porażeń prądem elektrycznym przyjęto samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TN C S. Rozdziału sieci z TN-C na TN-S dokonać w TE budynku. Punkt rozdziału uziemić. Ochronie podlegają: bolce ochronne gniazd wtykowych, metalowe korpusy urządzeń, metalowe obudowy opraw oświetleniowych, drabiniaki kablowe. Dodatkowo, jako zabezpieczenie przed porażeniem zastosowano wyłączniki z funkcją różnicowoprądową. Główną szynę połączeń wyrównawczych należy umieścić w pobliżu TE w obudowie wnękowej wykonanej z materiału izolacyjnego. Do szyny połączeń wyrównawczych należy połączyć uziom otokowy budynku, wszystkie metalowe części instalacji wodnych i kanalizacyjnych, kanały wentylacyjne. Wszystkie połączenia przewodów biorących udział w ochronie przeciwporażeniowej powinny być wykonane w sposób pewny, trwały w czasie i chroniony przed korozją. Rezystancja uziemienia powinna wynosić R < 30 Ω Instalacja odgromowa Dla projektowanego budynku przyjmuje się IV poziom ochrony odgromowej. Instalacje odgromową nad należy wykonać w postaci siatki nieizolowanych zwodów poziomych drutem Dfe/Zn Ø8mm metodą naprężną. Przewody odprowadzające (drut Dfe/Zn Ø 8mm) układać metodą naprężną. Przewody odprowadzające połączyć z przewodem otokowym poprzez zaciski kontrolne, które należy umieścić na wysokości 0,6m. Wszystkie wystające elementy na dachu połączyć z siatką zwodów. Uziom otokowy wykonać z bednarki Fe/Zn 25x4mm i układać na głębokości 0,6m w ziemi w odległości 1,0m od fundamentów. Do uziomu otokowego podłączyć szyny wyrównawcze. Wysokość prętów podana na rzucie dachu. Rezystancja instalacji odgromowej R 10 Ω Instalacja komputerowo-telefoniczna Dostęp do internetu zapewniony będzie przez router bezprzewodowy działający w standardzie N, działający z jednej strony jako punkt dostępowy WiFi dla komputerów w budynku biblioteki, z drugiej strony jako brama do internetu wykorzystujący istniejącą infrastrukturę znajdującą się obecnie w budynku starej biblioteki. Między starym budynkiem biblioteki a projektowaną instalacja należy ułożyć dwie linie UTP kategorii 5e Instalacja alarmowa Projekt instalacji obejmuje dobór urządzeń oraz rozprowadzenie instalacji z punktu centralnego, którym będzie centrala sygnalizacji włamania i napadu do rozmieszczonych w newralgicznych miejscach czujek podczerwieni (ruchu), manipulatora oraz sygnalizatora akustycznego.

5 System sygnalizacji włamania i napadu oparto o centralę np. INTEGRA 24 lub równoważną. Poszczególne elementy umieszczać: - centralę sygnalizacji włamania i napadu na ścianie w pomieszczeniu biblioteki na wysokości około 2,5m od posadzki, - czujki ruchu PIR w monitorowanych pomieszczeniach na ścianach na wysokości 2,5m od posadzki lub na suficie, - manipulator główny w pomieszczeniu wiatrołapu na wysokości 1,5m od posadzki, - sygnalizator optyczno-akustyczny (zewnętrzny) na elewacji budynku na wysokości około 5m od podłoża. Przewody instalacji sygnalizacji i napadu prowadzić: - z ekspandera do czujek YTDY 8x0,5 w ścianie pod tynkiem, - magistrala manipulatorów YTDY 8x0,5 w ścianie pod tynkiem, - z centrali do sygnalizatora alarmowego YTDY 8x0,5 w ścianie pod tynkiem, - z centrali do czujek YTDY 8x0,5 w ścianie pod tynkiem Instalacja systemu ostrzegania pożarowego Projekt instalacji obejmuje rozprowadzenie przewodów od centralnego punktu nadzoru, jakim jest projektowana centralka alarmowa, umieszczona w pomieszczeniu 02 na parterze budynku do czujek, ręcznych ostrzegaczy pożarowych, elementów kontrolno-sterujących oraz sygnalizatorów akustycznych rozmieszczonych na poszczególnych kondygnacjach. Ze względu na charakter i przeznaczenie budynku dla jego ochrony przeciwpożarowej przyjęto metodę ochrony całkowitej. Ochroną objęte są wszystkie przestrzenie budynku oprócz pomieszczeń o niskim prawdopodobieństwie wybuchu pożaru (np.łazienki) System ostrzegania pożarowego został oparty o mikroprocesową, adresowalną centralę alarmową np. POLON 4100 lub równoważną. System wykrywania pożaru oparty na tej centrali może obsługiwać 64 adresowanych, interaktywnych elementów rozmieszczonych na jednej pętli. Centrala POLON 4100 współpracuje z czujkami szeregu W skład projektowanego systemu wchodzą takie czujki i moduły jak: 1. optyczna czujka dymu DOR ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-4001M 3. wskaźnik zadziałania czujki WZ sygnalizator akustyczny SAL element kontrolno-sterujący EKS-4001 Użyte w systemie optyczne czujki dymu umożliwiają wykrycie pożaru we wczesnym stadium, wtedy gdy materiał się tli (na długo przed wybuchem otwartego płomienia i zauważalnym wzrostem temperatury). Elementy umieszczone w pętli zawierają wewnętrzne izolatory zwarć, dzięki którym następuje obejście uszkodzonego elementu bez szkody dla pozostałej części nadzorowej. Elementy pętli sygnalizacyjnej zamontować zgodnie z ich rozmieszczeniem w projekcie. Pętlę prowadzić przewodem HTKSHekw PH90 1x2x0,8mm w ścianie pod tynkiem z uwzględnieniem co najmniej

6 10cm odległości od jakichkolwiek przewodów energetycznych. Wykonując instalacje pozostawić odpowiedni zapas przewodu zależnie od stosowanego elementu (np. ręczne ostrzegacze pożarowe 0,3m; czujki 0,5m; centrala 1m). Czujki należy montować w gniazdach montażowych G-40, natomiast sygnalizatory akustyczne SAL w gnieździe G-40S (uniepalnione, sprzedawane w komplecie z sygnalizatorem) a adaptery linii bocznych ADC-4001 w gniazdach G-T2. Pomimo iż centrala POLON 4100 potrafi określić jaka czujka w danej chwili sygnalizuje zagrożenie pożarowe, zostały także zastosowane wskaźniki zadziałania umożliwiające dokładne i szybkie zlokalizowanie miejsca pożaru ekipom straży pożarnej wezwanym w celu zażegnania zagrożenia. Od czujki do wskaźnika zadziałania należy zastosować przewód YDY 2x1. Wskaźniki zadziałania montować na zewnątrz chronionych pomieszczeń oraz w suficie podwieszanym dla czujek umieszczonych w przestrzeni międzysufitowej (jak przedstawiono na rysunkach). Ręczne ostrzegacze pożaru (ROP) należy instalować w miejscach ukazanych na rysunkach na wysokości około 1,4m od podłogi z zachowaniem minimalnej odległości około 0,5m od takich elementów jak wyłączniki, przełączniki, przyciski, itp. Przejścia przez strefy pożarowe zabezpieczyć odpowiednimi materiałami tak by zachować wytrzymałość ogniową nie mniejszą niż odporność ogniowa przeszkody, przez którą przeciągane są przewody. Przed uruchomieniem instalacji elektrycznej sygnalizacji pożaru należy dokonać pomiarów i porównań z wartościami następujących parametrów: - rezystancja przewodów linii dozorowych - max. 2x100Ω - rezystancja izolacji między przewodami - min. 500kΩ - dopuszczalna pojemność przewodów linii - max. 300nF - dopuszczalny pobór prądu z linii - max. 20mA Uwagi końcowe Całość robót wykonać zgodnie Prawem Budowlanym oraz obowiązującymi normami. Wszystkie instalacje należy wykonać przewodami na napięcie 750V. Po wykonaniu instalacji należy dokonać pomiarów izolacji i skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. Aparatura i urządzenia elektroenergetyczne powinny posiadać certyfikaty stwierdzające o dopuszczeniu do stosowania w naszym kraju lub gdy nie podlegają temu obowiązkowi, deklarację zgodności z obowiązującymi normami i wymaganiami właściwych przepisów, stanowiące podstawę dopuszczenia do stosowania na terenie naszego kraju.

7 2. Obliczenia Wewnętrzne linie zasilające ODBIORNIK Pi [ kw ] COS fi ki Ps [ kw ] U [ V ] Prąd obliczeniowy w obwodzie [ A ] Prąd znamionowy urządzenia zabezpieczającego Typ przewodu KONDUKTYWNOŚĆ [m/om*mm^2] ILOŚC ŻYŁ PRZEKRÓJ [ mm^2 ] DŁUGOŚĆ [ m ] SPADEK NAPIĘCIA [%] OBCIĄŻLNOŚĆ DŁUGOTRWAŁA [katalogowa] WSP. KORYGUJĄCY OBCIĄŻLNOŚĆ DŁUGOTRWAŁA [skorygowana] Skorygowana wartość zabezpieczenia warunek Ib<In<Iz [TAK] - jeśli spełniony warunek I2<1,45*Iz [TAK] - jeśli spełniony Ib In Iz I2 TE 31,5 0,93 0,61 19, ,9 32 YKY , ,0 28,8 TAK TAK 3. Informacja dotycząca planu BIOZ 3.1. Zakres robót Prace instalacyjne polegać będą na: wykuciu bruzd w ścianach, montażu opraw oświetleniowych na suficie i w suficie podwieszanym, montażu tablic w wnękach, prowadzeniu przewodów w bruzdach, wykonaniu przebić przez stropy i przepustów kablowych wszelkich prac w celu zabezpieczenia i ochrony ułożonych kabli i przewodów, pomiarów skuteczności ochrony przeciw-porażeniowej i stanu izolacji, pomiarów ciągłości i skuteczności połączeń ekwipotencjalnych, prac wykończeniowych wewnętrznych Przewidywane zagrożenia upadek z wysokości prace na wysokości (na dachu, wewnątrz budynku), rusztowania, porażenie prądem elektrycznym elektronarzędzia, niezabezpieczone przewody, niechlujne połączenia stykowe przy przedłużaczach itp. uderzenia spadającymi przedmiotami- rusztowania, wpadnięcie do wykopu, uszkodzenia ciała przez ostre i wystające przedmioty oraz na częściach maszyn będących w ruchu - piły tarczowe i łańcuchowe, obracające się części betoniarek, zbrojenie konstrukcji, blachy i pręty. Wszystkie zagrożenia występują na terenie budowy i przez cały czas prowadzenia robót.

8 3.3. Wskazania sposobu prowadzenia instruktażu pracowników. szkolenie wstępne po przyjęciu pracownika do pracy inspektor BHP, instruktaż stanowiskowy przed przystąpieniem do pracy na placu budowy kierownik lub wyznaczona osoba, szkolenie podstawowe w czasie 6 miesięcy od przyjęcia do pracy szkolenie okresowe dla stanowisk robotniczych 1 raz w roku Świadectwa odbycia szkolenia znajdują się w aktach osobowych pracownika lub są odnotowane w dzienniku szkoleń BHP na budowie Wskazanie środków zapobiegających zagrożeniu wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, używając sprawnych technicznie narzędzi i atestowanych materiałów zgodnie z ich specyfikacjami, wydzielić i oznakować miejsca prowadzenia robót budowlanych, oznakować i zabezpieczyć wykopy i przestrzenie otwarte na wysokościach, oznakować plac manewrowy. Całość robót wykonać zgodnie z: warunkami pozwolenia na budowę, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych cz. V Instalacje elektryczne, rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129/97 poz. 844), rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U nr 47 poz. 401), instrukcjami montażu i prób opracowanymi przez poszczególnych producentów. Przed przystąpieniem pracowników do robót szczególnie niebezpiecznych należy przeprowadzić szkolenie dotyczące w/w zagrożeń i sposobu ich uniknięcia, potwierdzone wpisem do specjalnego zeszytu. Zeszyt ten powinien być zatytułowany Szkolenie stanowiskowe i zawierać m.in. następujące rubryki: data szkolenia, nazwisko i imię pracownika poddanego szkoleniu, nazwisko, imię oraz stanowisko służbowe pracownika nadzoru, przeprowadzającego szkolenie ze strony wykonawcy, tematyka szkolenia, podpis szkolonego, podpis szkolącego. Na terenie budowy powinien przebywać przez cały czas pracownik nadzoru średniego ze strony wykonawcy. Okresową kontrolę nad prawidłowością wykonawstwa robót wykonuje inspektor nadzoru ze strony inwestora.

9 Przestrzegać wytycznych producenta kabli w zakresie transportu, składowania, posadowienia w wykopie montażu itp. W trakcie budowy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP w zakresie transportu, montażu, składowania materiałów, zabezpieczenia wykopów, oznakowania miejsc niebezpiecznych itp. Do ochrony indywidualnej, pomocniczej i p-poż należy stosować niepalne ubrania, gaśnice proszkowe lub śniegowe, koc gaśniczy, apteczkę przenośną. Projektant: inż. Grzegorz Chrapkowski

10 4. Załączniki (dokumenty formalno-prawne)

11 5. Rysunki

BIURO PROJEKTOWO BADAWCZE BUDOWNICTWA OGÓLNEGO

BIURO PROJEKTOWO BADAWCZE BUDOWNICTWA OGÓLNEGO rok założenia 1949 BIURO PROJEKTOWO BADAWCZE BUDOWNICTWA OGÓLNEGO MIASTOPROJEKT BYDGOSZCZ Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 12a 85-067 Bydgoszcz NIP: 554-25-99-243 sekretariat - tel./fax. 052/322-12-33 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Strona www:www.zapparchitekci.pl e-mail: biuro@zapparchitekci.pl BIURO: ul. Droszyńskiego 15, 80-381 Gdańsk Tel. / fax: +48 58 346 66 33

Strona www:www.zapparchitekci.pl e-mail: biuro@zapparchitekci.pl BIURO: ul. Droszyńskiego 15, 80-381 Gdańsk Tel. / fax: +48 58 346 66 33 NAZWA INWESTYCJI: PARK ASTRONOMICZNY MUZEUM MIKOŁAJA KOPERNIKA WE FROMBORKU ADRES INWESTYCJI: FROMBORK, RONIN 25 NUMERY DZIAŁEK 151, 153/5 INWESTOR: MUZEUM MIKOŁAJA KOPERNIKA WE FROMBORKU ADRES INWESTORA:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA

OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA PRZEBUDOWA BUDYNKU ŻŁOBKA w ZDZIESZOWICACH I. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I II III Spis zawartości opracowania Spis rysunków Opis techniczny II. SPIS RYSUNKÓW Nr

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA, LEGIONOWO, UL. CHROBREGO, DZIAŁKA NR 49/33

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA, LEGIONOWO, UL. CHROBREGO, DZIAŁKA NR 49/33 1 Opracowanie zawiera: 1. PRZEDMIOT I PODSTAWA OPRACOWANIA... 6 1.1 Przedmiot opracowania... 6 1.2 Podstawa opracowania... 7 1.3 Zakres opracowania... 8 1.4 Deklaracja zastosowanego sprzętu... 9 2....

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Remont instalacji elektrycznej w budynku Powiatowego Zespołu Szkół Policealnych im. Zdzisława Kieturakisa w Wejherowie

PROJEKT BUDOWLANY. Remont instalacji elektrycznej w budynku Powiatowego Zespołu Szkół Policealnych im. Zdzisława Kieturakisa w Wejherowie Adres do korespondencji: KAMEL Usługi Elektroinstalacyjne inż. Kamil Pieper 84-200 Wejherowo, ul. Nowa 4 tel. kom. 662 027 157 e-mail: biuro.kamel@o2.pl ODBIORY I PROJEKTY BUDOWLANE PROJEKT BUDOWLANY TEMAT:

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI TOM II CZĘŚĆ 3

SPIS ZAWARTOŚCI TOM II CZĘŚĆ 3 TOM II PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY SPIS ZAWARTOŚCI TOM II CZĘŚĆ 3 I. OPIS TECHNICZNY A. CZĘŚĆ OPISOWA 11. 11.1 INSTALACJE ZASILAJĄCE 11.1.1 Zasilanie obiektu. Zasilanie obiektu będzie zrealizowane

Bardziej szczegółowo

P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h

P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h PROJEKTOWANIE NADZORY POMIARY ELEKTRYCZNE OBIEKT INWESTOR DOM MAŁEGO DZIECKA nr 16 00-208 WARSZAWA ul. Międzyparkowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY (MODERNIZACJI) PARTERU BUDYNKU BIUROWEGO. Lokalizacja : ŁÓDŹ UL. TUWIMA 56 DZIAŁKA NR. 180/56,180/55 OBRĘB S-6

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY (MODERNIZACJI) PARTERU BUDYNKU BIUROWEGO. Lokalizacja : ŁÓDŹ UL. TUWIMA 56 DZIAŁKA NR. 180/56,180/55 OBRĘB S-6 PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE DARIUSZ MAKUCH 92-035 Łódź ul. Wróblewskiego 67/41 tel. 504 74 05 06 Pracownia: 90-030 Łódź ul. Nowa 29/31 tel. 042 239 49 91 email: dmakuch1@wp.pl Temat opracowania: PROJEKT

Bardziej szczegółowo

1. Układ sieciowy TN-C-S 2. Napięcie zasilania 15kV, 230/400V, 50 Hz 3. Projektowany układ pomiarowy, w stacji transformatorowej. 4.

1. Układ sieciowy TN-C-S 2. Napięcie zasilania 15kV, 230/400V, 50 Hz 3. Projektowany układ pomiarowy, w stacji transformatorowej. 4. SPIS TREŚCI 1.0.WSTĘP... 3 1.1. Przedmiot i zakres opracowania.... 3 1.. Podstawy opracowania... 3 1.3. Projekty związane z opracowaniem... 3 1.4. Charakterystyka energetyczna... 3.0. OPIS TECHNICZNY...

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot projektu

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot projektu OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot projektu Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznej dla modernizacji pomieszczeń obiektu szkolno przedszkolnego w Żernicy przy ul. L. Miki 37

Bardziej szczegółowo

83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT BUDOWLANY

83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT BUDOWLANY PROJEKTOWANIE N A D Z O R Y WYKONAWSTWO G E O D E Z J A INŻYNIER Biuro Realizacji Inwestycji 83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy Instalacja elektryczne Szkoła Ratownictwa i V Oddz. WSPRTS MEDITRANS w Warszawie ul. Brzeska 12 OŚWIADCZENIE

Projekt wykonawczy Instalacja elektryczne Szkoła Ratownictwa i V Oddz. WSPRTS MEDITRANS w Warszawie ul. Brzeska 12 OŚWIADCZENIE PROJEKT WYKONAWCZY OŚWIADCZENIE Stosownie do art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1995 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z 2003r.) oświadczam, że projekt wykonawczy Stacja Ratownictwa oraz V

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. OPIS TECHNICZNY 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Dane energetyczne 1.4 Zasilanie 1.5 Instalacja odbiorcza 1.6 Rozdział energii elektrycznej w obiekcie 1.7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

1 Zestawienie rysunków

1 Zestawienie rysunków Projekt został wykonany przez: Usługi Projektowo Wykonawcze D. W. Kolassa ELK-KOMP Spółka Jawna 86-005 Białe Błota, Murowaniec, ul. Opalowa 6 www.elk-komp.pl email: wkolassa@tlen.pl tel./fax (5) 48504,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT ADRES Kraków, ul. Gołębia 20 INWESTOR Zespół budynków Instytutu Polonistyki UJ OBIEKT WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY W BRANŻY ELEKTRYCZNEJ Egz. nr 5 nazwa obiektu budowlanego PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ PAWILONU E I PAWILONU D W CELU UTWORZENIA ODDZIAŁU PSYCHIATRYCZNEGO DZIENNEGO

Bardziej szczegółowo

EGZ. NR 4 ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH UL. KRZEMIŃSKIEGO 4 88-100 INOWROCŁAW UL. KRZEMIŃSKIEGO 4 88-100 INOWROCŁAW

EGZ. NR 4 ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH UL. KRZEMIŃSKIEGO 4 88-100 INOWROCŁAW UL. KRZEMIŃSKIEGO 4 88-100 INOWROCŁAW EGZ. NR 4 TYTUŁ PROJEKTU: INSTALACJA ODDYMIANIA I OŚ. AWARYJNEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH UL. KRZEMIŃSKIEGO 4 88-100 INOWROCŁAW BRANŻA: ELEKTRYCZNA STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

1. Zasilanie obiektu. 2. Tablice bezpiecznikowe

1. Zasilanie obiektu. 2. Tablice bezpiecznikowe 3. INSTALACJE I URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE. 1. Zasilanie obiektu Zasilanie budynku odbywać się będzie ze złącza kablowego znajdującego się na działce inwestora. Złącze należy zabudować zgodnie

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania

1. WSTĘP 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...3 1.1 Podstawa opracowania...3 1.2 Zakres opracowania...3 2. OPIS TECHNICZNY...4 2.1 Zasilanie...4 2.2 Wyłącznik p.poż...4 2.3 Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego...4

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano-wykonawczywykonawczy Modernizacja instalacji elektrycznej hali warsztatowej i technologicznej -część B

Projekt budowlano-wykonawczywykonawczy Modernizacja instalacji elektrycznej hali warsztatowej i technologicznej -część B Biuro Inżynieryjno-Wdrożeniowe INTELLIGENT SYSTEMS 30-809 Kraków, ul. Ściegiennego 70/102 tel/fax (012) 376 76 01, e-mail: sekretariat@e.krakow.pl; www.lumen.com.pl Projekt budowlano-wykonawczywykonawczy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Obiekt: Budynek Muzeum Ziemi Biłgorajskiej Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

PROJEKT BUDOWLANY. Obiekt: Budynek Muzeum Ziemi Biłgorajskiej Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Budynek Muzeum Ziemi Biłgorajskiej Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne Branża: Elektryczna Temat: Projekt architektoniczno-budowlany wykonawczy przebudowy pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

WIELOBRANŻOWY PROJEKT BUDOWLANY

WIELOBRANŻOWY PROJEKT BUDOWLANY DKT PROJEKT DOROTA WACHOWSKA ul. Koniczynowa 19, 91-356 Łódź tel. 503-091-137 fax. (42) 658-57-13 dktprojekt@gmail.com WIELOBRANŻOWY PROJEKT BUDOWLANY Przebudowy z termomodernizacją Międzyzakładowego Ośrodka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku

PROJEKT NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku PROJEKT NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku Luty 2013r. 1 PROJEKT NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLAN0- WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLAN0- WYKONAWCZY ul. Pomorska 44, 96-313 Jaktorów, tel.: 0-504 097 155 tel./fax : 0-46 856 40 74 NAZWA INWESTYCJI ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH MON ADRES INWESTYCJI WARSZAWA, ul. Nowowiejska

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Elektroniczne DAMIR S.C. 10-603 Olsztyn, ul. Metalowa 3 tel. 89-534-59-70 PROJEKT BUDOWLANY

Przedsiębiorstwo Elektroniczne DAMIR S.C. 10-603 Olsztyn, ul. Metalowa 3 tel. 89-534-59-70 PROJEKT BUDOWLANY Przedsiębiorstwo Elektroniczne DAMIR S.C. 10-603 Olsztyn, ul. Metalowa 3 tel. 89-534-59-70 Inwestor: Powiat Ostródzki PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Przebudowa budynku koszarowego na Centrum Użyteczności Publicznej

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

1...Instalacje elektryczne i teletechniczne 1.1. Przedmiot inwestycji. 1.2. Lokalizacja inwestycji 1.3. Podstawa opracowania

1...Instalacje elektryczne i teletechniczne 1.1. Przedmiot inwestycji. 1.2. Lokalizacja inwestycji 1.3. Podstawa opracowania 1. Instalacje elektryczne i teletechniczne...3 1.1. Przedmiot inwestycji....3 1.2. Lokalizacja inwestycji...3 1.3. Podstawa opracowania...3 1.4. Priorytety ważności przepisów, norm i uzgodnień...5 1.5.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA - remont instalacji elektrycznej na piętrze I budynku głównego w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 im. Marie

Bardziej szczegółowo

Projekt modernizacji Miejskiej Biblioteki Publicznej Gliwicach. ul. Kościuszki 17, 44-100 Gliwice. 44-100 Gliwice, ul.

Projekt modernizacji Miejskiej Biblioteki Publicznej Gliwicach. ul. Kościuszki 17, 44-100 Gliwice. 44-100 Gliwice, ul. TEMAT: Projekt modernizacji Miejskiej Biblioteki Publicznej Gliwicach. ul. Kościuszki 17, 44-100 Gliwice INWESTOR: Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach 44-100 Gliwice, ul. Kościuszki 17 OBIEKT: Miejska

Bardziej szczegółowo

Adres: Al. Papieża Jana Pawła II 45 07-325 Boguty-Pianki

Adres: Al. Papieża Jana Pawła II 45 07-325 Boguty-Pianki DAMEX Damian Wójcicki 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Białostocka 2 tel./fax.: (86) 275-21-91, kom. 602-503-928 NIP 722-147-42-66, e-mail: damexdw@o2.pl D O K U M E N T A C J A P R O J E K T O W O W Y

Bardziej szczegółowo