<< Powrót. Rozdzia SN Aparatura sieciowa i zasilajàca transformatory SN/nn Rozdzielnice RM6 Merlin Gerin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "<< Powrót. Rozdzia SN Aparatura sieciowa i zasilajàca transformatory SN/nn Rozdzielnice RM6 Merlin Gerin"

Transkrypt

1 << Powrót Rozdzia SN Aparatura sieciowa i zasilajàca transformatory SN/nn Rozdzielnice RM6 Merlin Gerin

2 zawsze nr 1!!! Mo liwoêç rozbudowy (opcja) bez jakichkolwiek operacji z gazem. OdpornoÊç na warunki otoczenia : obudowa ze stali nierdzewnej; stopieƒ ochrony IPX7, szczelne, metalizowane komory bezpiecznikowe. Oszcz dnoêç : od 1 do 4 funkcji (pól) wewnàtrz wspólnej, metalowej obudowy. Bezpieczeƒstwo personelu : odpornoêç na uk wewn trzy, widoczny stan uziemienia, trójpo o eniowe àczniki z naturalnà, zintegrowanà blokadà, niezawodne wskaêniki po o enia àczników. Cz Êci robocze nie wymagajàce konserwacji : szczelny system ciênieniowy. Przyjazna dla Êrodowiska : odzysk gazu z koƒcem okresu u ytkowania, trwa oêç eksploatacyjna - 30 lat, produkcja w warunkach spe niajàcych wymagania ISO JakoÊç : zgodnoêç z normami mi dzynarodowymi, certyfikat ISO Prosty monta : pod àczanie kabli od przodu, na tej samej wysokoêci, proste przytwierdzenie do pod o a (kotwy fundamentowe) na cztery Êruby.

3 wybór bez ryzyka DoÊwiadczenia lidera Êwiatowego Nowa generacja rozdzielnic RM6 2 wykorzystuje doêwiadczenia zebrane przy eksploatacji jednostek funkcjonalnych (pól) RM6 zainstalowanych w sieciach rozdzielczych w ponad 50 krajach Afryki, Ameryki, Azji, Europy i Australii wraz z Oceanià. 1983: uruchomienie sprzeda y pierwszych, ma ogabarytowych RM6 w izolacji gazowej SF 6, 1987: pojawienie si wersji wy àcznikowej ze zintegrowanym zabezpieczeniem bez zewn trznego zasilania, 1998: uruchomienie sprzeda y rozdzielnic RM6 2 z wy àcznikiem 630 A, dajàcych mo liwoêç rozbudowy oraz obejmujàcych zintegrowane zabezpieczenie liniowe. RM6 2 to wybór tysi cy u ytkowników na ca ym Êwiecie pozbawiony ryzyka. Dzi ki nowej generacji RM62 korzystasz ze wszystkich doêwiadczeƒ Êwiatowego lidera w dziedzinie ma ogabarytowych rozdzielnic SN. RM6 2 jest urzàdzeniem tak zaprojektowanym, aby spe niç wymagania eksploatacyjne sieci rozdzielczych nawet w najtrudniejszych warunkach klimatycznych.

4 Mo liwoêç rozbudowy Nowa generacja rozdzielnic RM6 2 umo liwia bardzo prostà rozbudow sieci z wykorzystaniem wszelkich zalet aparatury ma ogabarytowej. Nowa gama RM6 2 pozwala na rozbudow rozdzielnicy w miejscu zainstalowania bez jakichkolwiek operacji z gazem i bez specjalnego przygotowania pod o a. Dodanie jednego lub kilku odp ywów realizuje si bardzo atwo, bez stosowania specyficznego oprzyrzàdowania. Zestaw pozostaje odporny na warunki klimatyczne, nawet bardzo surowe.

5 Zabezpieczenie liniowe : niezawodne zasilanie Nowe pole wy àcznikowe 630 A w RM6 2 zapewnia niezawodne zasilanie. Jego autonomiczny uk ad zabezpieczeniowy cechuje wysoka selektywnoêç, co pozwala na szybkie wykrywanie stanu awaryjnego zabezpieczanego kabla. Zastosowanie tego rozwiàzania w wi kszej liczbie w z ów umo liwia szybkie wykrycie zwarcia i eliminacj uszkodzonej linii, ograniczajàc tym samym skutki awarii. Przy zastosowaniu RM62 z nowym polem wy àcznikowym 630 A wykorzystywane sà wiedza i doêwiadczenie Schneidera w dziedzinie zabezpieczeƒ autonomicznych i technice àczeniowej przy bardzo niskim ciênieniu.

6 Zdalne sterowanie: gwarancja ciàg oêci zasilania RM6 2 jest nowoczesnà rozdzielnicà doskonale nadajàcà si do zastosowania w uk adach zdalnego sterowania siecià. Dzi ki nap dom silnikowym, wbudowanym fabrycznie lub zamontowanym póêniej w miejscu u ytkowania (bez przerywania pracy), RM6 2 jest przystosowana do bezpoêredniego po àczenia z uk adem zdalnego sterowania Talus 200. Tak powstaje zestaw wymagajàcy tylko prostego po àczenia a zapewniajàcy atwe uruchomienie i jednoczeênie gwarantujàcy sterowanie àcznikami. Ze swego stanowiska dyspozycyjnego, u ytkownik - operator ma mo liwoêç kontroli po o enia àczników, rejestrowania przep ywu pràdów zwarciowych, izolowania uszkodzonych odcinków i ponownego konfigurowania sieci.

7 Rozwiàzanie spe niajàce wymagania sieci rozdzielczych do 24 kv Ma ogabarytowa konstrukcja W ma ogabarytowej RM6 2 zawarte sà wszystkie elementy i funkcje rozdzielnicy SN umo liwiajàce przy àczenie, zasilanie i zabezpieczenie jednego lub dwóch transformatorów w sieci pierêcieniowej otwartej lub promieniowej. dla mocy 1250 kva - roz àcznik z bezpiecznikami, dla mocy do 3000 kva - zabezpieczenie przez wy àcznik z zabezpieczeniem autonomicznym. Szeroki obszar zastosowaƒ RM6 2 umo liwia wybór i realizacj po àczeƒ 2, 3 lub 4 linii w w z ach sieciowych, zwi kszajàc niezawodnoêç pracy tej sieci przez: mo liwoêç àczenia linii i sekcjonowania za poêrednictwem roz àczników, zabezpieczenie linii wy àcznikiem 630 A, zintegrowane elementy zasilania urzàdzeƒ zdalnego sterowania. Zespó aparatów wraz z szynami zbiorczymi zamkni ty jest w komorze wype nionej gazem SF 6, szczelnej przez ca y okres u ytkowania.

8 Dane techniczne napi cie znamionowe (kv) poziom izolacji dla: pole roz àcznikowe pràd znamionowy (A) (1) zdolnoêç àczeniowa (A) (1) pràd roboczy nieobcià onych kabli pràd 1-sekundowy (ka) pràd za àczalny roz àczników i uziemników (kv wart. szczyt.) (2) pole transformatorowe pràd znamionowy (A) zdolnoêç àczeniowa nieobcià onego transformatora (A) roz àcznik z bezpiecznikami pràd wy àczalny zestawu (ka) (3) pràd za àczalny (ka,wart. szczyt.) wy àcznik pràd wy àczalny (ka) pràd za àczalny (ka,wart. szczyt.) pole liniowe 50 Hz 1mn (kv wart. sk.) 1,2/50 µs (kv wart. szczyt.) 12/17, /38 75/95 pràd znamionowy (A) pràd wy àczalny (ka) pràd za àczalny (ka,wart. szczyt.) (1) zgodnie z wytycznymi IEC wartoêci pràdów dla tempratury otoczenia pomi dzy -25 C i +40 C, (2) dla wartoêci 3-sekundowej prosimy konsultowaç si z naszymi specjalistami, (3) wartoêci spodziewane, w praktyce pràd ograniczony jest wk adkà bezpiecznikowà , , Normy: spe nia wymagania nast pujàcych norm mi dzynarodowych i polskich : - IEC 694, 298, 265, 129, 420, 56, PN-86/E05155, PN-88/E-05150, PN-89/E-06106, PN-93/E-06107, PN-93/E-06111, PN-91/E Wymiary opcja 30 opcja Schneider Electric Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41, Warszawa tel.: (0-22) , fax: (0-22) Poniewa normy, dane techniczne oraz konstrukcje ulegajà zmianom, prosimy o skontaktowanie si z nami w celu potwierdzenia informacji zawartych w tej publikacji KATKK10004 wrzesieƒ 98

9 Sieci rozdzielcze SN Rozdzielnica RM6 Merlin Gerin do sieci pierêcieniowych od 3 do 24 kv Innowacje w elektrotechnice

10 Spis treêci strona zakres zastosowania 2 doêwiadczenie Êwiatowego lidera 4 innowacje 5 zdalne sterowanie siecià rozdzielczà 6 podstawowe parametry 8 opis typu rozdzielnicy 10 opis àczników 12 zabezpieczenie transformatora 14 zabezpieczenie linii 16 dobór przy àczy 18 wyposa enie dodatkowe 23 wymiary i instalowanie 26 przygotowawcze prace budowlane 28 lista referencyjna 29 system zapewnienia jakoêci 30 ochrona Êrodowiska 31 przygotowanie zamówienia 32 1

11 RM6 jest urzàdzeniem energetycznym o zwartej budowie wyposa onym w pola rozdzielcze Êredniego napi cia przeznaczone do wype niania wszystkich funkcji zwiàzanych z przy àczaniem do sieci, zasilaniem oraz zabezpieczaniem jednego lub dwóch transformatorów pracujàcych w obwodzie pierêcieniowej lub promieniowej sieci miejskiej. Zakres zastosowania Rozdzielnica typu RM6 jest urzàdzeniem energetycznym wype niajàcym wszystkie funkcje zwiàzane z zasilaniem sieci rozdzielczej do 24 kv. Rozdzielnica jest wyposa ona w t roz àcznik bezpiecznikowy s u àcy do zabezpieczania transformatorów o mocy do 2000 kva; t wy àcznik wyposa ony w niezale nie zasilany zestaw zabezpieczeƒ s u àcy do wspó pracy z transformatorami o mocy do 3000 kva àczniki oraz szyny zbiorcze sà umieszczone w szczelnej metalowej obudowie wype nionej szeêciofluorkiem siarki SF6. Obudowa zachowuje szczelnoêç przez ca y okres u ytkowania i nie wymaga uzupe niania gazu. Poste HT/MT Poste HT/MT RM6 NE - IQI RM6 NE - IIDI RM6 NE - IDI RM6 NE - QI 2

12 Kompletny zestaw rozdzielnic zapewniajàcy zwi kszenie pewnoêci zasilania w energi elektrycznà poprzez sieç rozdzielczà Êredniego napi cia STACJA ROZDZIELCZA WN/SN (zasilajàca sieç pierêcieniowà) Zapewnienie prawid owego i pewnego dzia ania sieci rozdzielczych wymaga czasami stosowania dodatkowych punktów zasilajàcych w stacjach WN/SN w celu ograniczenia do minimum skutków zwarç powstajàcych w sieciach. Rozdzielnica RM6 jest tak zbudowana, e mo e posiadaç 2, 3 lub 4 niezale ne pola po àczone z: t linià zasilanà wy àcznikiem o pràdzie ciàg ym 630 A; t linià do àczanà do rozdzielnicy roz àcznikiem izolacyjnym; t zintegrowane zasilanie systemu zdalnego sterowania. Poste HT/MT STACJA ROZDZIELCZA WN/SN (zasilajàca sieç pierêcieniowà) Poste HT/MT RM6 NE-IBI RM6 NE-BIBI RM6 NE-IDI RM6 NE-IDI RM6 NE-IDI RM6 NE-III RM6 NE-II RM6 NE-TIII 3

13 DoÊwiadczenie Êwiatowego lidera Wybór gwarantujàcy pewnoêç i niezawodnoêç dzia ania Nowa generacja rozdzielnic typu RM6 wykorzystuje liczne doêwiadczenia zebrane podczas eksploatacji niezale nych pól wype niajàcych ró ne funkcje, w które wyposa one by y rozdzielnice pracujàce w ponad 50 krajach Afryki, Ameryki, Azji, Europy i Australii. Schneider majàcy 20 lokalnych wytwórni rozdzielnic na ca ym Êwiecie mo e dostarczyç wymagane urzàdzenie w bardzo krótkim czasie. Rozdzielnica dla sieci pierêcieniowych - d ugoletnie doêwiadczenie 1983: debiut na rynku pierwszej kompaktowej rozdzielnicy typu RM6, w której zastosowano zintegrowanà izolacj SF6 1987: wprowadzenie wersji z wy àcznikiem wyposa onym w autonomiczny uk ad zabezpieczeƒ 1990: wprowadzenie wersji z indywidualnymi polami 1994: wprowadzenie zintegrowanej wersji RM6 oraz uk ad do zdalnego sterowania - punkt sieci 1998: wprowadzenie zabezpieczenia liniowego - (wy àcznik 630A) oraz wprowadzenie wersji rozdzielnicy RM6 przystosowanej do rozbudowy w miejscu zainstalowania Zalety sprawdzonej konstrukcji Rozdzielnica typu RM6 t Zapewnia bezpieczeƒstwo personelu y wytrzyma oêç na uk wewn trzny zgodnie z wymaganiami normy IEC aneks AA y widoczny styk uziemiajàcy y trójpo o enieniowy àcznik z naturalnà blokadà zabezpieczajàcà przed b dami àczeniowymi y urzàdzenia sygnalizujàce po o enie àczników bezpoêrednio po àczone ze stykami ruchomymi t konstrukcja niewra liwa na dzia anie Êrodowiska y obudowa ze stali nierdzewnej, stopieƒ ochrony IP67 y od àczalna, metalizowana, uszczelniona komora bezpieczników t uznana i wysoka jakoêç y spe nia wymagania norm krajowych i mi dzynarodowych y posiada certyfikat ISO 9001 dotyczàcy konstrukcji, a tak e certyfikat ISO 9002 dotyczàcy procesu produkcyjnego; y zosta a wyprodukowana w oparciu o doêwiadczenia zebrane podczas eksploatacji indywidualnych pól pracujàcych na ca ym Êwiecie t nie ma szkodliwego wp ywu na Êrodowisko y stosowany jest recycling gazu po okresie eksploatacji rozdzielnicy y norma ISO obowiàzuje w procesie produkcyjnym t rozdzielnica jest przystosowana do szybkiego i atwego instalowania y kable montowane sà z przodu rozdzielnicy na jednakowej wysokoêci y rozdzielnica jest przytwierdzana do pod o a za pomocà 4 sworzni t rozdzielnica ekonomiczna y wspólna obudowa rozdzielnicy, zawierajàca szeêciofluorek siarki s u àcy jako czynnik gaszàcy i izolujàcy, zawiera zestaw od 1 do 4 indywidualnych pól wype niajàcych niezale ne funkcje y czas eksploatacji wynosi 30 lat t elementy rozdzielnicy b dàce pod napi ciem nie wymagajà wykonywania jakichkolwiek prac konserwacyjnych y zgodnie z wymaganiami okreêlonymi w za àczniku GG do normy IEC w rozdzielnicy zastosowano obudowy zachowujàce szczelnoêç przez ca y okres ich u ytkowania. Zastosowanie rozdzielnicy RM6 umo liwia wykorzystanie doêwiadczeƒ Êwiatowego lidera w produkcji rozdzielnic przeznaczonych do pracy w sieci pierêcieniowych. 4

14 Innowacje Wy àcznik o pràdzie znamionowym 630 A zwi kszajàcy pewnoêç zasilania linii rozdzielczych. Jednym z istotnych czynników wp ywajàcych na popraw jakoêci Êwiadczenia us ug, polegajàcych na dostarczaniu energii za pomocà sieci rozdzielczej oraz na obni eniu kosztów instalacji, jest zastosowanie podwójnego systemu zasilania. Polega to na do àczeniu do stacji SN/nn dodatkowej sieci pierêcieniowej, która mo e byç wykorzystywana równolegle do podstawowej linii pierêcieniowej. Zastosowany w rozdzielnicy wy àcznik 630 A zosta tak skonstruowany, e s u y do zasilania podpierêcienia (odcinka równoleg ego na podstawowej linni pierêcieniowej) bàdê zasilania linni promieniowej. Wy àcznik wyposa ony jest w autonomiczny system zabezpieczeƒ s u àcy do wykrywania zwarç w kablach (zarówno zwarç mi dzyfazowych jak i ziemnozwarciowych) i do natychmiastowego ich wy àczania. Zabezpieczenie typu VIP 300, które spe nia wszystkie wymagania okreêlone w normie IEC 60255, gwarantuje realizacj wszystkich charakterystyk czasowopradowych, co umo liwia dzia anie tego zabezpieczenia zgodnie z przyj tym poziomem selektywnoêci zabezpieczeƒ dla g ównego uk adu zasilania. Zasilanie sieci pierêcieniowej przez wy àcznik: t korzyêci wynikajàce z doêwiadczenia naszej firmy sà zwiàzane ze stosowaniem autonomicznie zasilanego systemu zabezpieczeƒ oraz wy àczania pràdu w atmosferze szeêciofluorku siarki o niskim ciênieniu; t dostarczona rozdzielnica, mo e byç wyposa ona fabrycznie w uk ady umo liwiajàce po àczenie jej z systemem zdalnego sterowania siecià rozdzielniczà, mogà byç tak e zamontowane w miejscu zainstalowania rozdzielnicy bez koniecznoêci wy àczania jej spod napi cia. Nowy typ rozdzielnic rozbudowywalnych W przypadku gdy bardzo surowe warunki klimatyczne lub warunki Êrodowiskowe powodujà, e jest niezb dne zastosowanie zwartej obudowanej rozdzielnicy a ponadto przewiduje si, e b dzie konieczny rozwój sieci rozdzielczej w przysz oêci, mo na zastosowaç rozbudowywalnà rozdzielnice RM6. Zamontowanie dodatkowego jednego lub wi kszej liczby pól wype niajàcych okreêlone funkcje, mo e byç wykonane przez przy àczenie niezale nych modu ów, które sà àczone mi dzy sobà za pomocà specjalnych przepustów zamontowanych na poziomie szyn zbiorczych. Wszystkie czynnoêci mogà byç przeprowadzone w miejscu zainstalowania rozdzielnicy bez koniecznoêci: t wykonywania jakichkolwiek prac z gazem SF6 t wykorzystywania jakichkolwiek specjalistycznych narz dzi t przygotowywania pod o a Jedynym technicznym ograniczeniem rozbudowy rozdzielnicy typu RM6 jest wartoêç znamionowa pràdu szyn zbiorczych. 5

15 System sterowania siecià typu Milenium 8100 Milenium 8100 Zdalne sterowanie liniami rozdzielczymi Sta oêç obs ugi gwarantowana przez kompleksowy system zdalnego sterowania PewnoÊç i efektywnoêç dzia ania sieci rozdzielczych mo e zostaç zdecydowanie zwi kszony dzi ki zastosowaniu systemu zdalnego sterowania, który zapewnia: t osiàgni cie znaczàcego skrócenia czasów przerw w zasilaniu dzi ki stosowaniu systemów monitoringu i sterowania elementami sieci. Umo liwia to popraw jakoêci Êwiadczonych us ug polegajà na sta ym i pewnym dostarczaniu energii do odbiorców; t optymalne dzia anie sieci, dzi ki zastosowaniu monitoringu czasie rzeczywistym. Sieç mo e pracowaç na granicy swoich parametrów znamionowych, przy równoczesnym zapewnieniu bezpieczeƒstwa systemu; planowane inwestycje mogà byç odroczone lub ich zakres mo e zostaç zoptymalizowany bez obawy o zmniejszenie pewnoêci dzia ania urzàdzeƒ; t ograniczenie kosztów eksploatacji dzi ki uproszczeniu i zwi kszeniu szybkoêci dzia ania systemu wykrywania zak óceƒ, co umo liwia zwi kszenie szybkoêci dokonywania zmian w konfiguracji sieci. Kompleksowe rozwiàzanie Schneider Electric obejmuje: t system sterowania siecià Êredniego napi cia typu Milenium 8100 oraz 8200 t uk ad zdalnego sterowania siecià Talus 200 przy àczony bezpoêrednio do rozdzielnicy RM6 t àczniki Êredniego napi cia przystosowane do zdalnego sterowania HT/MT Talus 200 Talus 200 RM6 IIII RM6 IDI RM6 IIII Centrum Network sterowania control centre siecià Milenium 8100/8200 Communication network RM6 IDI Talus 200 RM6 IIII RM6 IDI pierêcieƒ MV ring sieci SN System sterowania siecià Milenium 8100 oraz 8200 gwarantuje korzyêci 6 Dzi ki du ej rozdzielczoêci urzàdzeƒ do wizualizacji mo na uzyskaç widok ró nych obszarów sieci Zestaw kompatybilnych rozwiàzaƒ charakteryzujàcych si : t Milenium system podstawowy t Milenium oferuje funkcje z o one zwi kszajàce mo liwoêci systemu Szczególnie u yteczne funkcje: t natychmiastowa identyfikacja uszkodzeƒ t pomoc w rekonfiguracji sieci po wystàpieniu awarii; t analiza rozk adu obcià eƒ i zu ycia energii w sieci. Zastosowanie zdalnego sterowania przynosi kolejne korzyêci,a w szczególnoêci: t jest przysz oêciowà inwestycjà, dzi ki funkcjonowaniu procedury aktualizacji oprogramowania; t niezale ne zasilanie obwodów i urzàdzeƒ sterujàcych (zwykle uk ady tego typu stosowane sà jedynie w du o wi kszych systemach elektroenergetycznych) t kompleksowe sterowanie i obs uga ca ego systemu, dzi ki wykorzystaniu prostych a równoczeênie bardzo efektywnych i wydajnych narz dzi.

16 Talus 200: urzàdzenie s u àce do zdalnego sterowania sieciami Êrednich napi ç. Talus 200 jest bardzo prostym w monta u, wielofunkcyjnym urzàdzeniem àczàcym w sobie wszystkie niezb dne funkcje umo liwiajàce prowadzenie zdalnego nadzoru i sterowania rozdzielnicà typu RM6. Do jego podstawowych zadaƒ nale y: t uzyskanie informacji o po o eniu àczników, umo liwia wykrywanie uszkodzeƒ, mierzy i przesy a wartoêci pràdów t przesy anie impulsów otwierajàcych/zamykajàcych do àczników t wymiana informacji z nastawni systemu nadzoru sieci. Urzàdzenie sterujàce Talus jest szczególnie przydatne w przypadku awarii linii zasilajàcych rozdzielnice. Umo liwia dokonanie àczeƒ elminujàcych uszkodzony odcinek sieci dzi ki czemu zostajà ograniczone do minimum przerwy w zasilaniu odbiorców energii elektrycznej. Talus charakteryzuje si du à niezawodnoêcià i sta à gotowoêcià do dzia ania dzi ki czemu mo na zagwarantowaç ciàg e dzia anie rozdzielnicy. Zastosowanie Talusa upraszcza tak e sterowanie lokalne rozdzielnicà. Informacje podawane na p ycie czo owej urzàdzania Zasilanie Monitoring i sterowanie Spolaryzowane z àcza Funkcjonalne urzàdzenie skonstruowane w celu stosowania w sieciach Êrednich napi ç. t Talus 200 zosta tak skonstruowany, aby by o mo liwe bezpoêrednie pod àczenie go do rozdzielnicy SN bez koniecznoêci stosowania jakichkolwiek dodatkowych przekszta tników. t Jest wyposa ony w p yt czo owà z przyciskami s u àcymi do sterowania lokalnego, co umo liwia przestawianie silnikowych nap dów àczników oraz sygnalizowanie po o enia sterowanych àczników. t Jest wyposa ony w uk ad s u àcy do wykrywania pràdów zwarciowych w sieci Êredniego napi cia ( mi dzyfazowych i ziemnozwarciowych). U atwia identyfikacj miejsca zwarcia. Mo liwe jest tak e okreêlenie wartoêci pràdu zwarciowego oraz czasu trwania zwarcia. PewnoÊç àczeƒ rozdzielnicy Êredniego napi cia t Talus zosta poddany bardzo surowym próbom wytrzyma oêci dielektrycznej t Jest wyposa ony w system autonomicznego zasilania, który gwarantuje nieprzerwane dzia anie urzàdzenia przez kilka godzin, nawet w przypadku przerwy zasilania. System zasilania dostarcza energi zarówno do urzàdzenia Talus 200 jak i do silników nap dów àczników rozdzielnicy. atwoêç instalacji t Taulus jest dostarczany wraz z zestawem elementów u atwiajàcych przy àczenie do silników nap dów àczników oraz elementów s u àcych do dokonywania pomiarów t Z àcza podzespo u s u àcego do zdalnego sterowania sà spolaryzowane co uniemo liwia powstanie b dów podczas prac monta owych lub konserwacyjnych. t Przek adniki pràdowe majà dzielony rdzeƒ co znacznie u atwia ich monta na kablach. Przek adniki z dzielonym rdzeniem Rozdzielnica typu RM6 Rozdzielnica typu RM6 jest przystosowana do zastosowania zdalnego sterowania. Zapewniajà to nast pujàce jej cechy: t zintegrowany przek adnik napi ciowy, umo liwiajàcy autonomicznà prac obwodów pomocniczych t Talus urzàdzenie do zdalnego sterowania t elektrycznie zbrojone nap dy t styki pomocnicze sygnalizujàce zwarcia oraz wskazujàce po o enie styków g ównych àczników t przek adniki s u àce do wykrywania pràdów zwarciowych 7

17 Podstawowe parametry Opis rozdzielnicy typu RM6 Rozdzielnica typu RM6 sk ada si z od 1 do 4 pól zawartych w jednej metalowej obudowie, o zminimalizowanych wymiarach, przeznaczonych do wype niania indywidualnych funkcji. Kompletna, ca kowicie izolowana rozdzielnica SN jest wyposa ona w: t obudow wykonanà ze stali nierdzewnej, zapewniajàcà zachowanie szczelnoêci przez ca y okres u ytkowania rozdzielnicy; w obudowie tej znajdujà si wszystkie pola funkcjonalne Êredniego napi cia: roz àcznik izolacyjny, uziemnik, roz àcznik bezpiecznikowy lub wy àcznik t od jednego do czterech przedzia ów kablowych ze z àczami umo liwiajàcymi po àczenie z transformatorem lub z siecià t przedzia niskiego napi cia t przedzia nap du t przedzia bezpiecznikowy wspó pracujàcy z roz àcznikiem izolacyjnym lub stanowiàcy element roz àcznika bezpiecznikowego. Rozdzielnica typu RM6 spe nia wszystkie wymagania okreêlone przez normy IEC, dotyczàce systemów ciênieniowych szczelnych. Roz àcznik izolacyjny oraz uziemnik spe niajà wszystkie wymagania techniczne u ytkowników takie jak: SzczelnoÊç Obudowa jest wype niona szeêciofluorkiem siarki o ciênieniu wynoszàcym 0.2 bara. Obudowa ta po poczàtkowym nape nieniu SF6 nie wymaga uzupe niania gazu przez ca y okres eksploatacji rozdzielnicy. SzczelnoÊç obudowy rozdzielnic jest sprawdzana w fabryce podczas prób wyrobu. Wytwórca gwarantuje, e rozdzielnica mo e byç u ytkowana przez 30 lat. W tym okresie nie jest konieczne dokonywanie jakichkolwiek prac konserwacyjnych dotyczàcych cz Êci b dàcych pod napi ciem czy elementów komór gaszeniowych. Roz àcznik izolacyjny Gaszenie uku elektrycznego odbywa si w komorze samospr nej Wy àcznik Gaszenie uku elektrycznego dokonuje si w komorze z wirujàcym ukiem oraz termokspansjà. W komorze gaszeniowej o takiej konstrukcji wy àczane sà agodnie pràdy o ka dej wartoêci. Roz àcznik izolacyjny liniowy I 200 A Roz àcznik bezpiecznikowy pole transformatorowe Q 630 A Wy àcznik 200 A pole transformatorowe D Wy àcznik 630 A pole liniowe B Transformator potrzeb w asnych T Wybór wyposa enia Producent oferuje u ytkownikowi nierozbudowywalnà wersjà rozdzielnicy typu RM6 z o onà z 1,2,3 lub 4 niezale nych pól s u àcych do wype niania specjalistycznych funkcji W zale noêci od potrzeb mo liwe jest wybranie sposobu zabezpieczenia transformatora zasilajàcego: t roz àcznik izolacyjny z bezpiecznikami t lub wy àcznik 200 A Mo liwe jest tak e zabezpieczenie dodatkowych linii zasilajàcych, podpierêcieni Êredniego napi cia przy pomocy wy àcznika 630 A. Wi kszoêç rozdzielnic nierozbudowywalnych mo e byç wykonana w wersji rozbudowywalnej. Rozbudowa mo e byç dokonywana z prawej strony lub z obu stron, co w przysz oêci u atwia dalszy rozwój sieci. 8 n 4 n 3 n 2 n 1 typ rozdzielnicy Oznaczenie ró nych rozdzielnic NE : nierozbudowywalna RE : rozbudowywalna z prawej strony DE : rozbudowywalna z prawej i lewej strony konfiguracja rozdzielnicy I Q D B T I I Q D B Przyk ad oznaczenia rozdzielnicy RM6 NE - IQI RM6 RE - DIDI I

18 Zestawienie parametrów elektrycznych napi cie znamionowe 12/ poziom izolacji dla wytrzymywane napi cie probiercze 50 Hz 1 mn (kv wart. sk) 28/38 50 o cz stotliwoêci sieciowej wytrzymywane napi cie probiercze 2/50 µs (kv wart. szczyt.) 75/ udarowe àcznik sieciowy pràd znamionowy (A) (1) zdolnoêç àczeniowa (A) (1) znamionowy pràd ciàg y (1) zgodnie z zaleceniami IEC, podane wartoêci obowiàzujà dla temperatur otoczenia z zakresu od C do C (klasa C). W przypadku wy szych temperatur dopuszczalny pràd (w amperach) podany jest w poni szej tablicy Temperatura 40 C 45 C 50 C 55 C Wykonanie wn trzowe (2) Prosimy skonsultowaç si z nami, gdy wymagany czas pràdu zwarciowego powinien wynosiç 3 sekundy (3) WartoÊç spodziewana, wartoêç rzeczywista pràdu jest mniejsza na skutek dzia ania bezpiecznika (4) WartoÊç pràdu jedynie dla napi cia 12 kv pràd ziemnozwarciowy pràd ja owy linii kablowej pràd 1 sekundowy (ka) (2) (4) pràd za àczalny roz àczników i uziemników (kv wart. szczyt.) (4) pola transformatorowe pràd znamionowy (A) zdolnoêç àczeniowa nieobcià onego transformatora (A) roz àcznik bezpiecznikowy pràd wy àczalny (ka) (3) (4) pràd za àczalny (ka) (3) (4) Wy àcznik pràd wy àczalny (ka) pràd za àczalny (ka) Pole liniowe pràd znamionowy (A) pràd wy àczalny (ka) pràd za àczalny (ka) Normy Rozdzielnia RM6 spe nia wymagania nast pujàcych norm mi dzynarodowych: IEC 60694, 60298, 60265, 60129, 6020,60056,60255 oraz odpowiadajàcych im norm polskich PN-93/E-06111, PN-91/E-06105, PN-86/E-05155, PN-88/E-05150, PN-89/E , PN-93/E Normalne warunki pracy dla rozdzielnicy przeznaczonej do pracy w warunkach wn trzowych okreêlone sà przez norm IEC t temperatura otoczenia : klasa C wn trzowa y ni sza od lub równa 40 0 C y Êrednia temperatura w ciàgu 24 godzin - ni sza od lub równa 35 0 C y wy sza od lub równa C t wysokoêç nad poziomem morza y ni sza od lub równa 1000 m y powy ej 1000 m do 3000 m w przypadku przy àczy ze sterowanym polem t ZdolnoÊç wy àczana Zastosowane w rozdzielnicy typu RM6 roz àczniki izolacyjne spe niajà wymagania okreêlone w normie IEC sformu owane dla roz àczników izolacyjnych klasy E3/M1: y 100 cykli ZO przy pràdzie znamionowym oraz wspó czynniku mocy równym 0.7 y 1000 mechanicznych przestawieƒ w po o enie otwarcia Wy àczniki o pràdzie znamionowym równym 200 A lub 630 A zosta y zaprojektowane w ten sposób, aby by y one zdolne wykonaç: t 2000 mechanicznych przestawieƒ w po o enie otwarcia zgodnie z wymaganiami normy IEC t 100 cykli àczeniowych ZO przy znamionowym pràdzie ciàg ym t 5 cykli àczeniowych ZO przy znamionowym wy àczalnym pràdzie zwarciowym 9

19 Opis typu rozdzielnicy Transformator zabezpieczony przez roz àcznik bezpiecznikowy Rozdzielnica nierozbudowywalna NE- QI NE- IQI NE- IIQI NE- QIQI Rozdzielnica rozbudowywalna RE- IQI RE- IIQI RE- QIQI DE -I DE- Q Transformator zabezpieczony przez wy àcznik 200 A Rozdzielnica nierozbudowywalna NE- D NE- DI NE- IDI NE- IIDI NE- DIDI Rozdzielnica rozbudowywalna RE- IDI RE- IIDI RE- DIDI DE -I DE- D 10

20 Przy àczanie do sieci za pomocà pola wyposa onego w roz àcznik izolacyjny Rozdzielnica nierozbudowywalna NE- I NE- II NE- III NE- IIII NE- TIII Rozdzielnica rozbudowywalna RE- III RE- IIII DE- I Przy àczanie do sieci za pomocà pola liniowego wyposa onego w wy àcznik 630 A Rozdzielnica nierozbudowywalna NE- IBI NE- IIBI NE- BIBI Rozdzielnica rozbudowywalna RE- IBI RE- IIBI RE- BIBI DE- I DE- B 11

21 Zalety rozdzielnic àcznik trójpo o eniowy Bezpieczeƒstwo osób àczniki Roz àcznik izolacyjny oraz wy àcznik majà zbli onà budow : t zespó styku ruchomego majàcy trzy ustalone po o enia (otwarcia, zamkni cia, uziemienia); styk ruchomy porusza si pionowo. Budowa tego styku uniemo liwia równoczesne zamkni cie roz àcznika lub wy àcznika oraz uziemnika. t uziemnik ma zdolnoêç za àczania pràdu zwarciowego zgodnà z wymaganiami odpowiednich norm t rozdzielnica typu RM6 àczy w sobie funkcj izolacji oraz operacji àczeniowych. t szyna uziemiajàca ma przekrój dobrany do warunków wyst pujàcych w sieci rozdzielczej t dost p do przedzia u przy àczy kablowych mo e byç zablokowany w zale noêci od po o enia uziemnika i/lub roz àcznika lub wy àcznika NiezawodnoÊç nap dów Nap dy elektryczne i mechaniczne sà umieszczone za przednià p ytà, na której pokazany jest schemat synoptyczny rozdzielnicy pokazujàcy stany àczników (zamkni ty, otwarty, uziemiony) t zamykanie: zespó styków nap dzany jest poprzez mechanizm migowy, nap d roz àcznika nie jest wyposa ony w zewn trzny zasobnik energii. W przypadku wy àcznika lub roz àcznika bezpiecznikowego, nap dy sà zbrojone podczas ruchu zamykania styków t otwieranie: otwieranie roz àcznika odbywa si za pomocà tego samego mechanizmu migowego, który nadaje stykom ruch w przeciwnym kierunku. W przypadku wy àcznika lub roz àcznika bezpiecznikowego otwarcie nast puje y po przyciêni ciu przycisku sterujàcego y w przypadku powstania zwarcia. t uziemianie: specjalne ci gno s u y do zamykania i otwierania uziemnika. Otwór, przez który mo liwe jest wprowadzenie dêwigni nap dowej i po àczenie jej z ci gnem uziemnika, jest zablokowany przez zaêlepk zabezpieczajàcà. ZaÊlepka ta mo e zostaç otwarta jeêli roz àcznik lub wy àcznik sà w po o eniu otwarcia, natomiast gdy te àczniki znajdujà si w po o eniu zamkni cia, zaêlepka zabezpieczajàca pozostaje zablokowana. t wskaêniki po o enia àczników: wskaêniki te sà bezpoêrednio przymocowane do zespo ów styków ruchomych. W zwiàzku z tym pokazujà one w sposób jednoznaczny po o enie àczników (za àcznik A normy IEC 60129) t dêwignia nap dowa anti-reflex: zosta a tak skonstruowana, e nie jest mo liwe natychmiastowe otwarcie roz àcznika-od àcznika lub uziemnika tu po ich zamkni ciu t blokady: w rozdzielnicy mogà byç wykorzystane od 1 do 3 k ódek, które s u à do zabezpieczenia przed y dost pem do gniazda roz àcznika lub wy acznika y dost pem do gniazda uziemnika y zadzia aniem przycisku otwierajàcego Widoczne styki uziemiajàce t wskaêniki zamkni cia uziemników: wskaêniki sà umieszczone w górnej cz Êci rozdzielnicy typu RM6. W przypadku gdy uziemnik jest zamkni ty wskaêniki te sà widoczne poprzez przezroczystà pokryw uziemnika. Wytrzyma oêç na uk wewn trzny Solidna budowa rozdzielnicy typy RM6, gwarantujàca du à niezawodnoêç oraz zapewnia odpornoêç na wp ywy Êrodowiska. Istnieje bardzo niskie prawdopodobieƒstwo powstania zwarcia wewnàtrz rozdzielnicy. Jednak e w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeƒstwa, rozdzielnica typu RM6 zosta a tak skonstruowana, e wytrzymuje, bez stwarzania zagro enia dla obs ugi, uk wewn trzny wywo any znamieniowym pràdem zwarcia 1 sek. Wzrost ciênienia wywo any powstaniem uku wewn trznego jest zmniejszany przez otwarcie zaworu bezpieczeƒstwa zamontowanego w dolnej cz Êci metalowej obudowy. Gaz uwalniany jest w tylnej cz Êci rozdzielnicy, co nie powoduje zagro enia przed rozdzielnicà. Po przeprowadzeniu prób ukoochronnoêci pràdem 20 ka w czasie 1 sekundy stwierdzono, e rozdzielnica spe nia szeêç wymagaƒ okreêlonych w za àczniku AA normy IEC

22 OdpornoÊç na dzia anie Êrodowiska Izolacja t Metalowa obudowa wykonana jest z niemalowanej stali nierdzewnej; zapewnia stopieƒ ochrony IP67; zawiera wszystkie elementy àczników b dàce pod napi ciem oraz szyny zbiorcze; t Trzy szczelne komory bezpieczników; sà od àczalne, maja pometalizowanà stron zewn trznà, chronià bezpieczniki od kurzu, wilgoci... t Metalizowane przedzia y bezpieczników i sterowany rozk ad pola elektrycznego przy àczy gwarantuje równomierny rozk ad pola elektrycznego w izolacji sta ej. Podsumowujàc, mo na powiedzieç, e wszystkie wymienione powy ej czynniki powodujà i izolacja rozdzielnicy typu RM6 osiàga bardzo wysoki poziom. Rozdzielnica jest ca kowicie niewra liwa na warunki Êrodowiskowe, kurz, wysokà wilgotnoêç czy przejêciowe zatopienie. (IP67: zanurzenie na 30 minut zgodnie z normà IEC 60529, ( ) Bezpieczeƒstwo obs ugi Próba izolacji kabli W celu sprawdzenia izolacji kabla lub w przypadku lokalizowania miejsca zwarcia, mo liwe jest doprowadzenie probierczego napi cia sta ego o wartoêci nieprzekraczajàcej 42 kv w czasie 15 minut do kabli przez rozdzielnic RM6 bez koniecznoêci od àczania g owic kablowych. JeÊli uziemnik jest zamkni ty i zostanie zdemontowana szyna uziemiajàca, to mo liwe jest " wstrzykni cie napi cia przez styk uziemiajàcy. System pomiarów wymaga u ycia specjalnych sworzni probierczych, które nale y zamontowaç na rozdzielnicy. Sworznie sà dostarczane na specjalne zamówienie u ytkownika. Wskaêniki sygnalizujàce obecnoêç napi cia Sygnalizatory umieszczone we wszystkich polach, umo liwiajà sprawdzenie obecnoêci (lub braku obecnoêci) napi cia na kablach. Sygnalizatory spe niajà wymagania normy IEC odpowiednik polski PN-IEC 958+A1. 13

23 Zabezpieczenie transformatora Wymiary bezpieczników Solefuse (UTE) Ø Fusarc CF (DIN) Ø45 Ø Ø6 Ø6 Wykorzystanie roz àcznika bezpiecznikowego Dane znamionowe bezpieczników s u àcych do zabezpieczenia transformatora, zale à od czynników: t napi cia pracy t parametrów transformatora t intensywnoêci odprowadzania ciep a z bezpiecznika t technologii produkcji bezpiecznika Mogà byç instalowane dwa typy bezpiecznika t typ Solefuse: wykonane zgodnie z normà UTE NFC z wybijakiem t typ Fusarc CF: wykonane zgodnie z normà DIN z wybijakiem 33 L napi cie pràd L O masa znamionowe (kv) (A) (mm) (mm (kg) Wymiana bezpieczników Normy IEC oraz UTE zalecajà, aby w przypadku, gdy nastàpi o zadzia anie jednej wk adki, wymieniç wk adki we wszystkich trzech fazach do do do do do do do Zestawienie parametrów bezpieczników ( pràd znamionowy w A, praca bez przecià eƒ, -25(C < (< 40(C) typ napi cie parametry transformatora (kva) napi cie bezpie- pracy znamiocznika (kv) nowe normy UTE NFC: , (kv) Solefuse przypadek ogólny, IEC 60282, oraz norma DIN Fusarc CF * 12 3, * 4, * 5, * * 6, * (*) prosimy skonsultowaç si z nami W przypadku bezpieczników majàcych dane znamionowe nie uwzgl dnione w powy szej tablicy prosimy skonsultowaç si z nami W przypadku wystàpienia przecià eƒ lub pracy w temperaturze wy szej od 40 0 C prosimy o skonsultowanie si z nami

24 Wykorzystanie wy àcznika 200A W przeciwieƒstwie do bezpiecznika wy àcznik nie ma minimalnego pràdu wy àczalnego, co oznacza, e jest lepiej przystosowany do wspó pracy z zabezpieczeniem transformatora. VIP 30 VIP ,1 0,01 s 0 1, temps total de coupure wykres przestawia rzeczywistà wartoêç czasu zadzia ania; do wartoêci tej nale y dodaç 70 ms, aby otrzymaç czas wy àczania type I/Is System zabezpieczeƒ System zabezpieczeƒ dzia a bez koniecznoêci doprowadzenia dodatkowego êród a zasilania. W jego sk ad wchodzà nast pujàce elementy: t 3 przek adniki ze rdzeniami toridalnymi zamontowanymi na przepustach zasilajàcych transformator; t 1 elektroniczny przekaênik zabezpieczajàcy typu VIP 30 lub VIP 35; t 1 wyzwalacz; t 1 z àcze probiercze do sprawdzania poprawnoêci dzia ania zespo u zabezpieczajàcego przy wykorzystaniu specjalnego testera typu VAP6. Elektroniczne przekaêniki zabezpieczajàce typu VIP30 oraz VIP35 z autonomicznym zasilaniem Przekaêniki zabezpieczajàce typu VIP 30 VIP35 sà niezale nie zasilane i nie wymagajà jakiegokolwiek dodatkowego êród a zasilania. Sà one zasilane za pomocà przek adników pràdowych, które dostarczajà równie energi do pobudzenia wyzwalacza typu MITOP. Przekaênik typu VIP 30 s u y do zabezpieczenia przed skutkami zwarç mi dzyfazowych. Przekaênik typu VIP 35 s u y do zabezpieczenia przed skutkami zwarç mi dzyfazowych i doziemnych. Opis przekaêników: t przekaênik jest zmontowany w obudowie, której p yta czo owa jest os oni ta przezroczystà pokrywà. Ca e urzàdzenie ma stopieƒ ochrony IP54 t nastawy dokonywane sà za pomocà obrotowych pokr te zamontowanych na p ycie przedniej t fazowy pràd rozruchowy jest nastawiany bezpoêrednio w odniesieniu do parametrów znamionowych transformatora t nastawa stopnia ziemnozwarciowego jest uzale niona od parametrów sieci. Zabezpieczenia fazowe: t zabezpieczenie od skutków zwarç mi dzyfazowych dzia a wed ug charakterystyki zale nej; zadzia anie zabezpieczenia mo e nastàpiç gdy pràd osiàgnie wartoêç 1.2 wielokrotnoêci pràdu wyzwolenia (Is). Zabezpieczenia od skutków zwarç mi dzy fazowych przekaêników VIP 30 oraz VIP 35 sà identyczne Zabezpieczenie ziemnozwarciowe: t zabezpieczenie ziemnozwarciowe dzia a na podstawie pomiaru wartoêci pràdu zerowego okreêlanego jako suma wektorowa pràdów p ynàcych w uzwojeniach wtórnych przek adników pràdowych t zabezpieczenie ziemnozwarciowe dzia a wed ug charakterystyki niezale nej; zarówno próg wyzwolenia jak i czas zw oki sà regulowane. Zestawienie wartoêci znamionowych nastaw pràdu rozruchowego napi cie parametry znamionowe transformatora (kva) napi cie pracy znamionowe (kv) (kv)

25 Zabezpieczenie linii Wykorzystanie wy àcznika 630A Wy àcznik 630 A zosta przystosowany do wspó pracy z zabezpieczeniem sieci Êredniego napi cia od zwarç. Zespó zabezpieczajàcy jest identyczny jak w przypadku wy àcznika 200 A. Zespó jest wyposa ony w zabezpieczajàcy przekaênik elektroniczny typu VIP 300 zaadoptowany do zabezpieczania sieci. Elektroniczny przekaênik zabezpieczajàcy typu VIP 300 Przekaênik autonomiczny typu VIP 300 t Przekaênik typu VIP 300 s u y do zabezpieczenia przed skutkami zwarç mi dzyfazowych i doziemnymi. Mo liwoêç wyboru charakterystyk rozruchowych oraz du a liczba nastaw umo liwia szerokie zastosowanie tego przekaênika w sieci i atwà koordynacj nastaw z innymi zabezpieczeniami t Przekaênik typu VIP 300 jest zasilany autonomicznie za pomocà przek adników pràdowych. Nie wymaga pomocniczych êróde zasilania. Dostarcza tak e energi do wyzwalaczy. Opis przekaêników: Przekaênik typu VIP 300 dzia a na takiej samej zasadzie jak przekaêniki typu VIP 30 i VIP 35. Zabezpieczenie od skutków zwarç mi dzyfazowych: t zabezpieczenie od skutków zwarç mi dzyfazowych jest zrealizowane w oparciu o uk ad dwu stopniowy z charakterystykà zale nà lub niezale nà charakterystyki zale ne spe niajà wymagania normy IEC (PN-93/E-88623), t wyst pujà tu charakterystyki typu SI (standardowa odwrotna ), VI (silnie odwrotna), EI (Bardzo silnie odwrotna) t górny stopieƒ dzia ania w oparciu o charakterystyk niezale nà Zabezpieczenie ziemnozwarciowe: t zabezpieczenie ziemnozwarciowe dzia a w oparciu o pomiar wartoêci pràdu zerowego okreêlanego jako suma wektorów pràdów p ynàcych w uzwojeniach wtórnych przek adników pràdowych t zabezpieczenie ziemnozwarciowe dzia a podobnie jak zabezpieczenie od zwarç mi dzyfazowych, tj. posiada dwa stopnie rozruchowe. Wskaêniki t dwa wskaêniki pokazujà przyczyn wyzwolenia (zwarcie fazowe, zwarcie doziemne). Po o enie wskaêników pozostaje bez zmian po odci ciu zasilania od przekaênika. t dwa wskaêniki typu LED (zwarcie fazowe, zwarcie doziemne) sygnalizujà e dolny próg rozruchowy zosta przekroczony oraz zw oka czasowa jest w trakcie odmierzania t > t > t >> t >> Is 1,2 Is 10 Is I >> Is 1,2 Is 10 Is I >> charakterystyka zale na stopnia dolnego charakterystyka niezale na stopnia dolnego 16

26 Charakterystyki rozruchowe zale ne t charakterystyki prezentowane w tym rozdziale okreêlajà nastaw dolnego progu rozruchowego dla ró nych zw ok czasowych t> (lub to>) t charakterystyki dla zabezpieczenia ziemnozwarciowego i mi dzyfazowego sà identyczne Charakterystyka typu SI Charakterystyka typu VI t (s) t (s) ,6 0,1 0,4 0,3 0,2 0,15 0,1 0,1 0,6 0,4 0,3 0,2 0,15 0,07 0,05 0,1 0,07 0,05 0,01 I/Is 0,01 I/Is 1 1, , Charakterystyka typu EI Charakterystyka typu RI t (s) t (s) ,6 0,4 0,3 1 0,2 0,15 0,1 0,1 0,07 0,1 0,6 0,4 0,3 0,05 0,2 0,15 0,1 0,07 0,01 0,05 I/Is 0,01 I/Is 1 1,

27 type A A Typy przy àczy type B B / C / C Zestawienie typów przy àczy Wprowadzenie t kszta t, styków oraz wymiary przy àczy rozdzielnicy typu RM6 sà zdefiniowane przez normy PR EN50181 oraz HN 52.S 61 t izolatory wykonane z ywicy epoksydowej sà poddawane próbom wytrzyma oêci dielektrycznej napi ciem o cz stotliwoêci sieciowej a tak e próbom wy adowaƒ niezupe nych W aêciwoêci przepustów Przepusty umo liwiajà przep yw pràdu z obwodów zewn trznego do uk adu szynowego rozdzielnicy znajdujàcego si wewnàtrz obudowy wype nionej gazem SF6 stanowiàcym izolacj mi dzy cz Êciami b dàcymi pod napi ciem i uziemionà ramà. Stosowane sà trzy typy przepustów okreêlone przez wytrzymywany zwarciowy pràd n-sekundowy: typu A: 200 A: 12, 5 ka pràd 1-sekundowy oraz 31,5 ka pràd szczytowy (wtykowy) typu B: 400 A: 16 ka pràd 1-sekundowy oraz 40 ka pràd szczytowy (wtykowy) typu C: 630 A: 25 ka pràd 1-sekundowy oraz 63 ka pràd szczytowy (roz àczalny zabezpieczany Êrubami M16) Informacje te muszà byç podane aby w aêciwie zosta okreêlony typ przy àcza Jak okreêliç typ przy àczy t typ przy àcza rozdzielnicy jest okreêlony przez nast pujàce kryteria Instalacja t pràd znamionowy osprz tu àczàcego 200, 400, 630 A t zwarciowy pràd 1-sekundowy 12,5 ka, 16 ka, 25 ka w przypadku stosowania roz àcznika lub wy àcznika t w przypadku stosowania roz àcznika bezpiecznikowego zwarciowy pràd 1- sekundowy jest ograniczony przez dzia anie bezpiecznika, stosuje si wówczas przepust typu A (200 A) t minimalna odleg oêç mi dzy fazami t typ przy àcza y wtykowe y roz àczalny zabezpieczany Êrubami t sposób przy àczania: przy àcze proste, przy àcze kàtowe Kable: t napi cie znamionowe y kabla y sieci t materia y y roboczej y aluminiowy y miedziany t przekrój y y roboczej w mm 2 t Êrednica izolacji t budowa kabla y jedno y owy y trój y owy t typ izolacji y sucha y z nieêciekajàcym syciwem t typ ekranu t wyposa enie dodatkowe Wyposa enie przedzia u kablowego t zdejmowana p yta przednia t mocowanie kabla t po àczenie uziemiajàce kabel Wyposa enie dodatkowe dostarczane na yczenie klienta y sygnalizator zwarcia z p ynnym wskaênikiem, instalowane na kablu y panel do przy àczenia ogranicznika przepi ç y blokada dost pu do przedzia u kablowego, gdy uziemnik jest otwarty y blokada przed zamkni ciem wy àcznika lub roz àcznika, gdy przedzia kablowy jest otwarty y p yta dolna dla kabla jedno y owego lub trój y owego (obowiàzkowa w przypadku przy àczy bez sterowanego rozk adu pola) 18

28 Dla roz àcznika izolacyjnego Kabel jedno y owy z izolacjà suchà Przepust typu B-400A, do 16 ka/1s Przy àcze wtykowe ze sterowanym rozk adem pola parametry z àcze dostawca oznaczenie przekrój uwagi 7.2 do 17.5 kv wtykowe Elastimold 400 LR 70 do 240 ograniczenie do Us=10 kv 400 A-95 kv K400LR 35 do 240 Pirelli FMCE do 300 F&G ASW10/ do kv wtykowe Elastimold K400LR 35 do A-125 kv Pirelli FMCE do 300 Dla roz àcznika izolacyjnego oraz linii zabezpieczonej wy àcznikiem 630A Kabel z izolacja suchà jedno y owy Przepust typu C A Przy àcze roz àczalne ze sterowanym rozk adem pola parametry z àcze dostawca oznaczenie przekrój uwagi 7.2 do 17.5 kv roz àczalne Elastimold 400 TB 70 do 240 ograniczenie do Us=10 kv 400 A-95 kv K400LR 35 do 240 Pirelli FMCTs do 300 z metalizowanym ekranem prosimy o skonsultowanie si z nami 24 kv roz àczalne Elastimold K400TB 35 do A-125 kv Pirelli FMCE do 300 z metalizowanym ekranem prosimy o skonsultowanie si z nami Kabel z izolacjà suchà jedno oraz trój y owy Przepust typu C A Przy àcze roz àczalne z nie sterowanym rozk adem pola parametry z àcze dostawca oznaczenie przekrój uwagi 7.2 do 17.5 kv rura termokurczliwa Raychem EPKT+EAKT 16 do A-95 kv Sigmaform Q-CAP 16 do 300 Êruby izolacyjne Kabeldon KAP do 300 Pirelli ELPB12 50 do 300 ograniczone do napi cia udarowego 75 kv atwo roz àczalne Raychem RICS - EPKT 25 do 300 Elastimold SV412C 50 do 300 ograniczone do Us = 10 kv 24 kv atwo roz àczalne Raychem RICS - EPKT 25 do A-125 kv 19

29 Dla roz àcznika izolacyjnego oraz linii zabezpieczonej wy àcznikiem 630A Kabel z izolacja z papieru impregnowanego z syciwem nieêciekajàcym, jedno y owy Przepust typu C A Przy àcze roz àczalne z nie sterowanym rozk adem pola parametry z àcze dostawca oznaczenie przekrój uwagi 7.2 do 17.5 kv roz àczalne Pirelli FMCp do A 95 kv Êruby izolacyjne Kabeldon Kap do 300 Pirelli ELpB12 50 do 300 ograniczone do napi cia atwo roz àczalne Raychem RICS - EPKT 25 do 300 udarowego 75 kv rura termokurczliwa Raychem EPKT+EAKT 16 do kv atwo roz àczalne Pirelli FMCp 1c 95 do A-125 kv Raychem RICS - EPKT 25 do 300 Kabel z izolacjà papierowà impregnowanà syciwem nieêciekajàcym, trój y owy Przepust typu C A Przy àcze roz àczalne z nie sterowanym rozk adem pola parametry z àcze dostawca oznaczenie przekrój uwagi 7.2 do 17.5 kv Êruby izolacyjne Kabeldon KAP do A-95 kv Pirelli ELPB12 50 do 300 ograniczone do napi cia atwo roz àczalne Raychem RICS - EPKT 25 do 300 udarowego 75 kv rura termokurczliwa Raychem EPKT+EAKT 16 do kv atwo roz àczalne Raychem RICS - EPKT 25 do A-125 kv Kabel z izolacjà suchà jedno y owy, osprz t àczàcy z ogranicznikiem przepi ç Przepust typu C A Przy àcze roz àczalne parametry z àcze dostawca oznaczenie przekrój uwagi 7.2 do 17.5 kv roz àczalne Raychem RICS+EPKT 25 do A-95 kv RDA 12 or 18 roz àczalne Elastimold K400TB+ 35 do 300 g bszy przedzia K400RTPA+ K158SA 24 kv roz àczalne Raychem RICS+EPKT 25 do A-125 kv RDA 24 roz àczalne Elastimold K400TB+ 35 do 300 g bszy przedzia K400RTPA+ K158SA 20

30 Roz àcznik bezpiecznikowy Kabel z izolacjà suchà jedno y owy Przepust typu A - pràd 1- sekundowy do 12.5 ka Przy àcze wtykowe ze sterowanym rozk adem pola parametry z àcze dostawca oznaczenie przekrój uwagi 7.2 do 17.5 kv wtykowe Elastimold 400 LR 70 do 240 ograniczenie do Us=10 kv 200 A-95 kv K400LR 35 do 240 przepust typu B Pirelli FMCE do 300 ograniczone do 400 A 12,5 ka/1s 24 kv wtykowe Elastimold 400 LR 70 do 240 ograniczenie do Us=10 kv 200 A-95 kv K400LR 35 do 240 przepust typu B Pirelli FMCE do 300 ograniczone do 400 A 12,5 ka/1s 7.2 do 17.5 kv wtykowe Elastimold 158LR 16 do 120 ograniczenie do Us=10 kv 200 A-95 kv K158LR 25 do 95 przepust typu B Pirelli FMCE do kv wtykowe Elastimold 158LR 16 do A-125 kv K158LR 25 do 95 przepust typu B Pirelli FMCE do 120 Kabel z izolacjà suchà jedno y owy Przepust typu C - pràd 1- sekundowy 21 ka Przy àcze roz àczalne ze sterowanym rozk adem pola parametry z àcze dostawca oznaczenie przekrój uwagi 7.2 do 17.5 kv roz àczalne Elastimold 400TB 70 do 240 ograniczenie do Us=10 kv 200 A-125 kv K400TB 35 do 240 pràd 1-sek> 16 ka Pirelli FMCTs do 300 bez metalowego ekranu Kabel z izolacjà suchà jedno y owy Przepust typu C - pràd 1- sekundowy wytrzymywany 21 ka Przy àcze roz àczalne z nie sterowanym rozk adem pola parametry z àcze dostawca oznaczenie przekrój uwagi 7.2 do 17.5 kv rura termokurczliwa Raychem EPKT+EAKT 16 do A-125 kv Sigmaform Q-CAP 16 do 300 Êruby izolacyjne Kabeldon KAP do 300 Pirelli ELPB12 50 do 300 napi cie udarowe ograniczone do 75kV atwo roz àczalne Raychem RICS - EPKT 25 do 300 Elastimold SV412C 50 do 300 napi cie udarowe ograniczone do 75kV 21

31 Roz àcznik bezpiecznikowy Kabel jedno y owy Przepust typu A - pràd 1- sekundowy wytrzymywany 12.5 ka Przy àcze wtykowe ze sterowanym rozk adem pola parametry z àcze dostawca oznaczenie przekrój uwagi 7.2 do 17.5 kv wtykowe Elastimold 158 LR 16 do 120 ograniczenie do Us=10 kv 200 A-95 kv K158LR 25 do 95 (prawy) 151SR 16 do 120 ograniczenie do Us=10 kv K151SR 25 do 95 Pirelli FMCE do kv wtykowe Elastimold K158LR 16 do A-95 kv (prawy) K151SR 25 do 95 Pirelli FMCE do 95 Kabel z izolacjà suchà jedno lub trój y owy Przepust typu A - z otworami M8 200 A Przy àcze roz àczalne z nie sterowanym rozk adem pola parametry z àcze dostawca oznaczenie przekrój uwagi 7.2 do 17.5 kv rura termokurczliwa Raychem Raychem EPKT+EAKT 16 to A-95 kv Êruby izolacyjne Kabeldon KAP70 70 max. (*) wymagana specjalna podstawa o wysokoêci 520 mm 22

32 Wyposa enie dodatkowe (dostarczane na specjalne zamówienie) Instalacja, konserwacja Wskaênik zgodnoêci faz Urzàdzenie to s u y do sprawdzania zgodnoêci faz. Mo e byç przy àczone do dowolnego wskaênika napi cia Testowanie przekaênika zabezpieczajàcego t przenoêny tester typu VAP6 jest do àczany do przekaênika zabezpieczajàcego y umo liwia on podanie symulujàcych impulsów elektrycznych; dwa przyciski umo liwiajà sprawdzenie poprawnoêci dzia ania zabezpieczeƒ mi dzyfazowych i ziemnozwarciowych; y dodatkowy przycisk umo liwia zablokowanie wyzwolenia wy àcznika. Kontrola lokalna Wskaênik obecnoêci napi cia Producent mo e dostarczyç wskaêniki napi cia przeznaczone dla roz àcznika liniowego, wy àcznika lub roz àcznika bezpiecznikowego, umo liwiajà one kontrol czy kable sà pod napi ciem. Produkowane sà dwa typy sygnalizatorów t Voltage Indicator System (VIS) (1) - wskaênik napi cia- zgodny z wymaganiami normy IEC (PN-IEC 958): wyposa ony w trzy zintegrowane lampki sygnalizacyjne t Voltage Detection System (VDS) - wykrywajàcy napi cie - zgodny z wymaganiami normy IEC : urzàdzenie jest wyposa one w gniazda s u àce do do àczania lamp sygnalizacyjnych Sygnalizatory zasilane sà za pomocà pojemnoêciowych dzielników instalowanych wewnàtrz przepustów. Sygnalizator pràdu zwarcia Ka dy àcznik mo e byç wyposa ony w sygnalizator pràdu zwarcia typu Alpha (Hortsmann) JeÊli rozdzielnica typu RM6 jest zdalnie sterowana urzàdzeniem typu Talus 200 to urzàdzenie to pe ni tak e funkcje sygnalizatora zwarç. (1) Voltage Indicator System (VIS)(1) -wskaênik napi cia -dostarczany jest wraz z rozdzielnica w standardzie 23

33 ZDALNE STEROWANIE Nap dy silnikowe Nap d roz àcznika: t w nap dzie ka dego roz àcznika znajduje si przestrzeƒ gdzie mo na zamontowaç przek adni z silnikiem. Podzespó ten mo e byç zamontowany w fabryce lub przez u ytkownika w miejscu zainstalowania rozdzielnicy, bez koniecznoêci od àczania rozdzielnicy spod napi cia oraz rozmontowania nap du t elektryczny zespó blokujàcy uniemo liwia wykonanie jakiejkolwiek b dnej operacji àczeniowej Wyposa ony w silnik nap d rozdzielnicy typu RM6 mo na w prosty sposób po àczyç z systemem zdalnego sterowania. Nap d wy àcznika: t pole wy àcznikowe mo e byç wyposa one w nap d zbrojony elektrycznie. Podzespó ten mo e byç zamontowany w fabryce lub przez u ytkownika w miejscu zainstalowania rozdzielnicy, bez koniecznoêci od àczania rozdzielnicy spod napi cia oraz rozmontowania nap du t elektryczny zespó blokujàcy uniemo liwia wykonaniem jakiejkolwiek b dnej operacji àczeniowej, wyposa enie dodatkowe umo liwia zamkni cie wy àcznika w przypadku wystàpienia nierozpoznanego zwarcia. Wyposa ony w silnik nap d rozdzielnicy typu RM6 mo na w prosty sposób po àczyç z systemem zdalnego sterowania. Wy àcznik wyposa ony w zdalne sterowanie jest szczególnie przydatny do zabezpieczenia podpierêcienia z systemem monitoringu. Styki pomocnicze: Ka dy roz àcznik lub wy àcznik mo e byç wyposa ony w 4 pary styków pomocniczych: 2 N/O oraz 2 N/F. Ka dy uziemnik mo e byç wyposa ony w 1 par styków pomocniczych (zwiernych/ rozwiernych) Ka dy wy àcznik mo e byç wyposa ony w 1 par styków sygnalizujàcych zwarcie. Ka dy roz àcznik bezpiecznikowy mo e byç wyposa ony w 1 par styków sygnalizujàcych przepalenie bezpiecznika. Wyzwalacz otwierajàcy: Ka dy wy àcznik lub roz àcznik bezpiecznikowy mo e byç wyposa ony w wyzwalacz otwierajàcy 24

34 Blokady t oznaczenia (O, S i X) sà wygrawerowane na kluczach i na zamkadach dla lepszego zrozumienia schematów Schemat typu R1 O O Blokada roz àcznika lub wy àcznika 630A blokada pó krzy owa t uniemo liwia zamkni cie uziemnika na odp ywie rozdzielnicy gdy àcznik na dop ywie rozdzielnicy nie jest zablokowany w po o eniu otwarcia. Schemat typu R2 O X blokada krzy owa t uniemo liwia zamkni cie uziemnika rozdzielnicy gdy àczniki na dop ywie i odp ywie rozdzielnicy sà zablokowane w po o eniu otwarcia. X O Schemat typu R7 S Blokada na zasilaniu transformatora RM6/transformator t uniemo liwia dost p do transformatora dopóki uziemnik nie jest zablokowany w zamkni tej pozycji S Schemat typu R6 O O RM6/ niskie napi cie t uniemo liwia zamkni cie uziemnika i dost p do którychkolwiek bezpieczników zabezpieczajàcych dopóki g ówny wy acznik niskiego napi cia nie jest zablokowany w pozycji otwarty lub od àczony. Schemat typu R8 S O O RM6/transformator/ niskie napi cie t uniemo liwia zamkni cie uziemnika i dost p do wk adek bezpiecznikowych zabezpieczajàcych dopóki g ówny wy àcznik niskiego napi cia nie jest zablokowany w pozycjach otwarty lub od àczony t uniemo liwia dost p do transformatora dopóki uziemnik nie zosta uprzednio zamkni ty S legenda klucz clé absente wyj ty klucz clé libre wolny klucz clé prisonnière zablokowany 25

35 phase overcurrent I > trip I > DT only I >> VI EI 1,8 2,1 SI 1,5 2,4 RI off 1,2 2,7 DT 1 3 curve selection (x Is) 0,15 0,2 0,1 0,3 0,07 0,4 8 0,05 0,5 0,03 (s) (s) Is (A) t > t >> reset minimum operating Io > DT only Io >> phase current : 10 A VI EI 1,8 2,1 SI 1,5 2,4 RI off 1,2 2,7 DT 1 3 trip curve selection (x Is) ,15 0,2 0,1 0, x 10 0,07 0,4 Io > x ,05 0,5 0, (s) (s) (A) earth fault Ios to > to >> x 10 x off (x Ios) 0,2 0,4 0,1 0,6 0,05 0,9 1, off (x Ios) 0,2 0,4 0,1 0,6 0,05 0,9 1,5 VIP 300 VAP6 test plug Wymiary i instalowanie Wymiary nierozbudowywalnych rozdzielnic typu RM Rozdzielnica RM6 czteropolowa Rozdzielnica RM6 trójpolowa Rozdzielnica RM6 dwupolowa Rozdzielnica RM6 jednopolowa wy àcznik lub roz àcznik Wymiary rozdzielnicy trójpolowej lub czteropolowej typu RM6 rozbudowywalna z prawej strony Rozdzielnica RM6 czteropolowa Rozdzielnica RM6 trójpolowa Wymiary pojedynczego modu u rozdzielnicy typu RM6 rozbudowywalna z obu stron Wymiary obejmujà pokrywy zabezpieczajàce przepusty wykorzystywane do rozbudowy rozdzielnicy Rozdzielnica RM6 jednopolowa wyposa ona w roz àcznik Rozdzielnica RM6 jednopolowa wyposa ona w wy àcznik lub roz àcznik bezpiecznikowy

36 Wymiary rozdzielnicy typu RM6 RE z dodatkowym modu em t RM6 RE zestaw trójpolowy z polem roz àcznikowym DE: A = 1738 mm A (*) 1140,, (*) côte wymiar nécessaire potrzebny à droite z prawej du strony RM6 pour rozdzielnicy la mise typu en place RM6 d'une w przypadku extension instalowania dodatkowych pól. t RM6 RE zestaw czteropolowy z polem roz àcznikowym DE: A = 2171 mm t RM6 RE zestaw trójpolowy z polem wy àcznikowym DE: A = 1838 mm t RM6 RE zestaw czteropolowy z polem wy àcznikowym DE: A = 2271 mm Rozdzielnica typu RM Monta rozdzielnicy Mocowanie do pod o a Rozdzielnica typu RM6 jest wyposa ona w dwie pod u ne metalowe stopy z otworami do przytwierdzenia w: t posadzce pomieszczenia wyposa onego w kana y lub podejêcia kablowe t podstawach betonowych, podmurówkach t podporach t kszta townikach metalowych t itp Ø 10, Ø 10,2,,, G Rozdzielnica typu RM6 3 lub 4-polowa z modu em do rozbudowy 38,,, Ø ,,, F RM6 czteropolowa RM6 trójpolowa RM6 dwupolowa RM6 jednopolowa Rozdzielnica typu RM6 RE 773 Rozdzielnica RM6 trójpolowa z roz àcznikiem Rozdzielnica RM6 trójpolowa Monta do Êciany Rozdzielnica jest wyposa ona w dwa otwory umo liwiajàce mocowanie jej do Êciany bàdê do pod ogi Dodatkowa podstawa podwy szajàca Na specjalne zamówienie u ytkownika rozdzielnica typu RM6 mo e byç wyposa ona w dodatkowà podstaw podwy szajàcà o wysokoêci 260 lub 520 mm. Podstawka u atwia wykonywanie prac budowlanych, umo liwia wykonanie p ytszych kana ów kablowych bàdê ich wyeliminowanie je eli pozwala na to promieƒ gi cia kabli. Podstawa jest montowana bezpoêrednio do pod o a. 516 z roz àcznikiem bezpiecznikowym lub wy àcznikiem Rozdzielnica RM6 czteropolowa z roz àcznikiem Rozdzielnica RM6 czteropolowa z roz àcznikiem bezpiecznikowym lub wy àcznikiem F = 1779 mm G = 1652 mm F = 1879 mm G = 1752 mm F = 2212 mm G = 2085 mm F = 2312 mm G = 2185 mm,,, 27

37 W przypadku przy àczenia sieci lub transformatora za pomocà wy àcznika Kable s u àce do przy àczania do sieci mogà byç równie prowadzone przez t kana y i przepusty kablowe t z prawej lub lewej strony rozdzielnicy G bokoêç kana ów "P" rozdzielnica bez dodatkowej podstawy UWAGA: Ustawienie rozdzielnicy na dodatkowej podstawie powoduje zmniejszenie g bokoêci kana u lub w niektórych przypadkach ca kowite ich wyeliminowanie Przy àczenie transformatora z roz àcznika bezpiecznikowego Przekroje kabli do przy àczania transformatora sà zwykle mniejsze od przekrojów kabli do po àczeƒ z siecià. Wszystkie kable mogà byç prowadzone w tych samych kana ach. U ycie po àczeƒ prostych SN lub skrzynek kablowych spowoduje, e wskazana poni ej wartoêç mo e byç wi ksza ni wynika oby to z przekroju kabli Wytyczne prac budowlanych kable doprowadzane przez wykopy,,, 325,,,,,, (1),,,,,,, kable doprowadzane kana ami kablowymi,,,, 325,,, izolacja kabla kabel przekrój promieƒ przy àcze przy àcze wtykowe przy àcze Przy àcze wtykowe (mm 2 ) gi cia wtykowe (mm) zabez. Êrubami (mm) wtykowe (mm) zabez. Êrubami (mm) sucha jedno y owy 185 to trój y owy papier impregno- jedno wany ze Êciekajà- y owy 185 do cym syciwem trój y owy 150 do ,,,, Izolacja kabla kabel przekrój promieƒ przy àcze przy àcze Przy àcze wtykowe (mm 2 ) gi cia kàtowe (mm) proste (mm) zabez. Êrubami (mm) sucha jedno- 16 do y owy 50 do to trój y owy 50 do (1) nale y zostawiç odst p 100 mm (2) musi byç u yta dodatkowa podstawa o wysokoêci 520 mm 28

38 Lista referencyjna RM6 ogólnoêwiatowy produkt Norwegia Szwecja Hiszpania Australia Rosja Referencje Azja/ Bliski Wschód t BSED, Bahrain t DEWA, Dubai t WED, Abu Dhabi t Tianjin Taifeng Strefa przemys owa, Chiny t TNB, Malezja t TPC, Taiwan t SCECO, Arabia Saudyjska Afryka t Mayotte t EDF, Reunion t Total, Libia t SONEL, Kamerun Ameryka Po udniowa/ Pacyfik t CELESC, Santa Catarina, Brazylia t PETROBRAS, Rio de Janeiro, Brazylia t Guaruhlos International Airport, Sao Paulo, Brazylia, t CEMIG, Minas Gerais, Brazylia t EDF, Gujana Francuska t Tahiti Electricity t Metro de Mexico, Meksyk Europa t EDF, Francja t Channel tunnel, Francja t Iberdola, Hiszpania t Compagnie Vaudoise d'electricite SEIC, Szwajcaria t Electrabel, Belgia t FECSA, Hiszpania t ENHER, Hiszpania t Oslo Energie, Norwegia t STOEN, Polska t Bayernwerke, Niemcy Oceania t Eau et Electricite de Caledonie, Nowa Kaledonia t Enercal, Nowa Kaledonia t United Energy, Australia 29

39 System Zapewnienia JakoÊci Certyfikat jakoêci ISO 9001 Podstawowe zasady Merlin Gerin ma rozbudowanà, zintegrowanà, funkcjonalnà struktur organizacyjnà. W ka dej jednostce nale àcej do Merlin Gerin podstawowym celem jest sprawdzanie jakoêci produkowanych urzàdzeƒ i spe nianie wymagaƒ okreêlonych przez normy. W zwiàzku z tym stosowane sà procedury: t identyczne we wszystkich wydzia ach przedsi biorstwa t aprobowane przez licznych klientów i wspó pracujàce organizacje Zastosowanie przez Merlin Gerin funkcjonalnej struktury organizacyjnej zagwarantowa o uzyskanie Êwiadectwa systemu jakoêci nadanego przez niezale ne towarzystwo - Francuskie Towarzystwo Zapewnienia JakoÊci (Association Francaise pour l'assurance Qualite (AFAQ) Konstrukcja oraz system zapewnienia jakoêci w procesie produkcyjnym rozdzielnicy typu RM6 uzyska certyfikacj zgodnoêci z wymaganiami norm ISO 9001 oraz ISO ISO ISO 9002 Dok adna i systematyczna kontrola Podczas procesu produkcyjnego ka da rozdzielnica typu RM6 jest poddawana badaniom wyrobu sprawdzajàcym jakoêci oraz powtarzalnoêç: t próby szczelnoêci t pomiar ciênienia gazu t pomiarów pr dkoêci ruchu styków àczników t pomiarów momentów nap dów t pomiarów wy adowaƒ niezupe nych t pomiarów wytrzyma oêci dielektrycznej t sprawdzenia zgodnoêci z dokumentacjà ( rysunkami, wykresami) Wydzia kontroli jakoêci rejestruje próby oraz opracowuje wszystkie wyniki uzyskane podczas prób certyfikujàcych wykonywanych na ka dym urzàdzeniu. 30

40 Ochrona Êrodowiska Procedury recyclingu stosowane przez Grup Schneider Proponowana przez nas technologia i bardzo rygorystyczna procedura utylizacji urzàdzeƒ z gazem SF6 umo liwia nadzór ka dego aparatu a do ostatecznej jego likwidacji. W ramach programu ochrony Êrodowiska realizowanego przez firm Schneider opracowane zosta y przez Zespo y Serwisowe procedury zapobiegajàce emisji gazu do atmosfery. Pragnàc chroniç Êrodowisko naturalne oraz rozwiàzywaç problem demonta u urzàdzeƒ i sk adowania odpadów, Schneider Services proponuje przej cie tych urzàdzeƒ pod koniec okresu eksploatacji. Rozdzielnica RM6 zosta a tak skonstruowana aby nie powodowa a szkodliwego wp ywu na Êrodowisko: t wykorzystywane w rozdzielnicy materia y izolacyjne i przewodzàce sà selekcjonowane, (jest to atwy do wykonania proces) a nast pnie poddawane zabiegom recyclingu t szeêciofluorek siarki po wycofaniu urzàdzenia z eksploatacji jest odzyskiwany i ponownie wykorzystywany po dokonaniu procesu usuwania zanieczyszczeƒ. 31

41 Nazwa projektu (identyfikacja) Przygotowanie zamówienia U ytkownik... Osoba upowa niona: Nazwisko... Adres... Tel: Fax: Projekt... Termin dostawy... Kraj przeznaczenia... Towarzystwo handlowe... Parametry sieci napi cie znamionowe napi cie probiercze wytrzymywane 50Hz napi cie probiercze wytrzymywane udarowe 1,2/50µ kv 1 mn system uziemienia sieci kv kv kv maksymalny pràd zwarciowy cz stotliwoêç pràd 1-sekundowy pràd szczytowy A Hz ka ka Charakterystyka podzespo ów Sta y wskaênik napi cia sta y WysokoÊç po àczeƒ I,D standardowa (703 mm) tak nie poêrednia (963 mm) tak nie zwi kszona ( 1223 mm) tak nie Dost p do przedzia u kablowego zabezpieczony Êrubami tak nie Zabezpieczenie nap du standardowe IP3X tak nie Typ zabezpieczenia transformatora przekaênik VIP30 tak nie przekaênik VIP35 tak nie przekaênik VIP300 tak nie Wyposa enie pól rozdzielnicy UF 4 UF 3 UF 2 UF 1 uwagi Konfiguracja porównaj strony 12 do 15 sygnalizator zwarç typu Alpha ogranicznik przepi ç na wejêciu kabla typ kabla: jedno /trój y owy przekrój kabla typ izolacji: papier impregnowany /sucha y a robocza kabla: miedê /aluminium Êrednica izolacji nap d silnikowy i styk sygnalizujàcy brak nap du silnikowego dla pola typu Q wskaênik po o enia styków styk sygnalizujàcy zwarcie tylko dla pól typu Q, D oraz B styk blokujàcy przed za àczeniem na zwarcie tylko dla pól typu D oraz B wyzwalacz tylko dla pól typu Q, D oraz B blokada uruchomiana kluczem porównaj ze stronà 23 Wyposa enie dodatkowe Opis dêwignia nap dowa wskaênik zgodnoêci faz tester zabezpieczeƒ typu VAP6 IloÊç 32

42 Zestawienie patametrów i wyposa enia rozdzielnicy typu RM6 t standardowe y na specjalne yczenie klienta 33

Sieci rozdzielcze SN. Rozdzielnica RM6 Merlin Gerin do sieci pierêcieniowych od 3 do 24 kv. Innowacje w elektrotechnice

Sieci rozdzielcze SN. Rozdzielnica RM6 Merlin Gerin do sieci pierêcieniowych od 3 do 24 kv. Innowacje w elektrotechnice Sieci rozdzielcze SN Rozdzielnica RM6 Merlin Gerin do sieci pierêcieniowych od 3 do 24 kv Innowacje w elektrotechnice Spis treêci strona zakres zastosowania 2 doêwiadczenie Êwiatowego lidera 4 innowacje

Bardziej szczegółowo

DPX -IS 250. Styki pomocnicze i wyzwalacze wspólne dla DPX i DPX-IS. rozłącznik izolacyjny z widoczną przerwą stykową

DPX -IS 250. Styki pomocnicze i wyzwalacze wspólne dla DPX i DPX-IS. rozłącznik izolacyjny z widoczną przerwą stykową DPX -IS 250 02 37 02 47 022 39 022 7 ZgodnoÊç z normà: PN-EN 07-3. Kategoria u ytkowania AC 23 A. Umo liwia roz àczanie obwodów pod obcià eniem. Widoczne po o enie styków. Uk ad stykowy o szybkim roz àczaniu

Bardziej szczegółowo

Przekaêniki termobimetalowe serii b...

Przekaêniki termobimetalowe serii b... Licencja AEG - Niederspannungstechnik GmbH Charakterystyka ogólna Przekaêniki termobimetalowe serii b... zabezpieczajà silniki elektryczne przed przecià eniem i pracà niepe nofazowà, posiadajà uk ad kompensacji

Bardziej szczegółowo

Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania. DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym

Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania. DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym Phaseo, Oferta zasilaczy dopasowana do Twoich potrzeb Wiele zastosowaƒ Sprawne u ytkowanie kompaktowe Zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

S wyłączniki nadprądowe S 301, S 302 charakterystyka B i C

S wyłączniki nadprądowe S 301, S 302 charakterystyka B i C S 300 6 000 wyłączniki nadprądowe S 301, S 302 charakterystyka i 6055 10 6056 08 6055 31 6056 30 Wymiary (str. 392) Dane techniczne (str. 392) harakterystyki (str. 396) ZdolnoÊç zwarciowa: EN 60898 Pak.

Bardziej szczegółowo

Seria 85 - miniaturowy przekaênik czasowy, 7-10A

Seria 85 - miniaturowy przekaênik czasowy, 7-10A eria - miniaturowy przekaênik czasowy, 7-0A Funkcje.0.0.0 przekaênik czasowy montowany do gniazd, lub styki prze àczne 7 zakresów czasowych od 0,0s do 00h wielofunkcyjne zakres czasu i funkcje wybierane

Bardziej szczegółowo

LS 11K przy àcze Êrubowe LS 4K. LS 5K przy àcze Êrubowe

LS 11K przy àcze Êrubowe LS 4K. LS 5K przy àcze Êrubowe Typ Styczniki biegunowe LS 02K F L AC, DC./.01 LS 07 LS 05 F L AC, DC./.01 F L AC, DC./.01 LS K AC /./.01 DC./.01 LS 5K AC /./.01 DC./.01 LS 7K AC /./.01 DC./.01 LS K AC /./.01 DC./.01 LS K AC /./ DC LS

Bardziej szczegółowo

Automatyczne Systemy Infuzyjne

Automatyczne Systemy Infuzyjne Automatyczne Systemy Infuzyjne Wype nienie luki Nie ma potrzeby stosowania skomplikowanych i czasoch onnych udoskonaleƒ sprz tu infuzyjnego wymaganych do specjalistycznych pomp. Pompy towarzyszàce pacjentowi

Bardziej szczegółowo

TRANSFORMATORY I ZASILACZE

TRANSFORMATORY I ZASILACZE TRANSFORMATORY I ZASILACZE TOP TECHNIKA TOP JAKOŚĆ 66 TRANSFORMATORY STERUJĄCE JEDNO- I TRÓJFAZOWE ZASILACZE STABILIZOWANE I NIESTABILIZOWANE TOP ROZWIĄZANIE TOP TECHNIKA ZASILACZE IMPULSOWE TRANSFORMATORY

Bardziej szczegółowo

OD CZNIKI NAPOWIETRZNE typu ONI...-2 i ONIII...-2 na napiêcie 24 i 36 kv. Informacja techniczna 02/99/ON3

OD CZNIKI NAPOWIETRZNE typu ONI...-2 i ONIII...-2 na napiêcie 24 i 36 kv. Informacja techniczna 02/99/ON3 OD CZNIKI NAPOWIETRZNE typu ONI...-2 i ONIII...-2 na napiêcie 24 i 36 kv Informacja techniczna 02/99/ON3 CECHY CHARAKTERYSTYCZNE Prosta budowa i obs³uga. Ma³e gabaryty. Du a trwa³oœæ mechaniczna i wytrzyma³oœæ

Bardziej szczegółowo

Instalacja tablicy rozdzielczej

Instalacja tablicy rozdzielczej MATERIA Y BUDOWLANE MAJSTERKOWANIE n WYSTRÓJ WN TRZ OGRODNICTWO n Instalacja tablicy rozdzielczej JAK SAMEMU WYKONAå! 1 Ârodki ostro noêci Aby bezpiecznie zainstalowaç nowà tablic rozdzielczà nale y: przed

Bardziej szczegółowo

Seria 7S - Moduł przekaênikowy z mechanicznie sprz onymi zestykami 6 A. Funkcje 7S S /0310 7S

Seria 7S - Moduł przekaênikowy z mechanicznie sprz onymi zestykami 6 A. Funkcje 7S S /0310 7S Funkcje 7S.12...5110 7S.14...0220/0310 7S.16..0420 Moduł przekaênikowy z mechanicznie sprz onymi zestykami 7S.12 z 2 zestyki (1 Z + 1 R) 7S.14 z 4 zestyki (2 Z + 2 R i 3 Z + 1 R) 7S.16 z 6 zestyków (4

Bardziej szczegółowo

Seria 7S - Moduł przekaênikowy z mechanicznie sprz onymi zestykami 6 A. Funkcje 7S S /0310 7S

Seria 7S - Moduł przekaênikowy z mechanicznie sprz onymi zestykami 6 A. Funkcje 7S S /0310 7S Seria - Moduł przekaênikowy z mechanicznie sprz onymi zestykami 6 A SERIA Funkcje.12...5110.14...0220/0310.16..0420 Moduł przekaênikowy z mechanicznie sprz onymi zestykami.12 z 2 zestyki (1 Z + 1 R).14

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin.

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin. HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR Katowice, 1999 r. 1 1. Wstęp. Przekaźnik elektroniczny RTT-4/2

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Załącznik nr 2 do SIWZ nr Nr EZA2o6-901-150/2016 stanowiący jednocześnie Załącznik nr 2 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) na dostawę wraz z montażem i uruchomieniem 3 kontenerowych stacji transformatorowych

Bardziej szczegółowo

AgNi materiał zstyku zalecany do obcià eƒ rezystancyjnych i niewielkich obcià eƒ indukcyjnych takich jak np. silniki

AgNi materiał zstyku zalecany do obcià eƒ rezystancyjnych i niewielkich obcià eƒ indukcyjnych takich jak np. silniki Funkcje 22.32.0.xxx.1xx0 22.32.0.xxx.4xx0 Stycznik modułowy 25-2 polowy SzerokoÊç 17.5 mm Zestyk zwierny z przerwà 3mm, podwójna przerwa zestykowa Mo liwoêç pracy ciàgłej dla cewki i zestyków Zasilanie

Bardziej szczegółowo

Metoda MIG/MAG MIG/MAG MAGSTER 161 MAGSTER 201. MAGSTER 250-4x4 MAGSTER 315-4x4

Metoda MIG/MAG MIG/MAG MAGSTER 161 MAGSTER 201. MAGSTER 250-4x4 MAGSTER 315-4x4 MIG/MAG Metoda MIG/MAG jest najwa niejszà technologià spawalniczà wykorzystywanà do pó automatycznego spawania stali konstrukcyjnych w glowych, stopowych oraz aluminium i jego stopów. G ówne zalety tej

Bardziej szczegółowo

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç!

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! VarioTec elero Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309023 Nr. 18 100.3401/0604 Spis treêci Wskazówki

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Rozdzielni budowlanych RB

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Rozdzielni budowlanych RB DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Rozdzielni budowlanych RB W P P R WARSZTAT PRODUKCYJNO-PRZEMYS OWY W.P.P. ZDZIS AW LITY SKI 97-427 Rogowiec k/be chatowa, tel/fax. (044) 735-15-97; (044) 735-17-21 e-mail:

Bardziej szczegółowo

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA)

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) ZASILACZ SIECIOWY TYPU ZL-24-08 WARSZAWA, KWIECIEŃ 2008. APLISENS S.A.,

Bardziej szczegółowo

OPIS liczniki EIZ- G INSTRUKCJA MONTA U

OPIS liczniki EIZ- G INSTRUKCJA MONTA U OPIS liczniki EIZ- G INSTRUKCJ MONT U Licznik EIZ jest urz dzeniem do mierzenia mocy czynnej energii elektrycznej w instalacjach 1- i 3-fazowych. udowa oraz wymiary pozwalaj na atwy monta w rozdzielniach

Bardziej szczegółowo

HP, HS dwu- i trójdrogowe zawory z si ownikami

HP, HS dwu- i trójdrogowe zawory z si ownikami rkusz informacyjny HP, HS dwu- i trójdrogowe zawory z si ownikami Zastosowanie Zawory HP i HS z si ownikami przeznaczone sà do wspó pracy z termostatami r cznymi i programowalnymi. Mogà byç stosowane w

Bardziej szczegółowo

1. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem. 2. W aêciwoêci. 3. Monta. Czujnik CO 2 AMUN 716 9 101

1. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem. 2. W aêciwoêci. 3. Monta. Czujnik CO 2 AMUN 716 9 101 310 164 01 Czujnik CO 2 AMUN 716 9 101 1. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Czujnik s u y do rejestracji dwutlenku w gla (CO 2 ) i temperatury w pomieszczeniu mieszkalnym. ZawartoÊç CO 2 w powietrzu

Bardziej szczegółowo

¹czniki krzywkowe mog¹

¹czniki krzywkowe mog¹ ¹czniki krzywkowe SK Zastosowanie ¹czniki krzywkowe s¹ elektrycznymi obrotowymi ³¹cznikami wielotorowymi przystosowanymi do za³¹czania i wy³¹czania pr¹dów. ¹czniki krzywkowe znajduj¹ zastosowanie w obwodach

Bardziej szczegółowo

Okresowe badania i pomiary elektryczne w przemyśle

Okresowe badania i pomiary elektryczne w przemyśle Budownictwo mgr inż. Fryderyk Łasak Okresowe badania i pomiary elektryczne w przemyśle Instalacje i urządzenia do 1 kv mgr in. Fryderyk asak Copyright 2011 ISBN 978-83-7537-166-6 Wydawnictwo Verlag Dashofer

Bardziej szczegółowo

Ceny op at jednorazowych i abonamentu ustala si w oparciu o poj cie kana u telefonicznego.

Ceny op at jednorazowych i abonamentu ustala si w oparciu o poj cie kana u telefonicznego. cennik us ugi CENTREX Rozdzia 1 Wst p Ceny op at jednorazowych i abonamentu ustala si w oparciu o poj cie kana u telefonicznego. Kana em telefonicznym nazywamy: dla dost pu ISDN 2B+D i 0B+D dost p do publicznej

Bardziej szczegółowo

Seria 78 - Zasilacze impulsowe Funkcje

Seria 78 - Zasilacze impulsowe Funkcje Funkcje 78.12 78.36 Zakres modułowych zasilaczy DC Wysoka efektywnoêç (do 91%) Niskie (< 0.4 W) zu ycie energii w trybie czuwania Ochrona termiczna: wewn trzna, z wyłàczeniem Vout Ochrona zwarciowa: tryb

Bardziej szczegółowo

Napowietrzny rozłącznik w izolacji gazu SF kv

Napowietrzny rozłącznik w izolacji gazu SF kv SECTOS NXB Napowietrzny rozłącznik w izolacji gazu SF 6 12 24 Opis Informacje podstawowe NXB jest nowym rozłącznikiem w izolacji SF 6, który ma zdolność załączania na zwarcie. Dostosowany jest zarówno

Bardziej szczegółowo

Warunki gwarancji 1. Gwarancja LG Electronics Polska Sp. z o.o. dotyczy klimatyzatorów marki LG zakupionych w Polsce ( Klimatyzator ) i jest wa na wy àcznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 2. LG

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami SN Seria Easergy Wykrywanie uszkodzeń i zdalne sterowanie

Zarządzanie sieciami SN Seria Easergy Wykrywanie uszkodzeń i zdalne sterowanie Zarządzanie sieciami SN Seria Easergy Wykrywanie uszkodzeń i zdalne sterowanie Zoptymalizuj eksploatację podstacji SN/NN Web-enabled Power & Control Monitoring podstacji SN/NN W200 / W500 przy użyciu standardowej

Bardziej szczegółowo

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Instrukcja obsługi i montażu 77 938: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG 77 623: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG mini AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677

Bardziej szczegółowo

Pomiar prądów ziemnozwarciowych W celu wprowadzenia ewentualnych korekt nastaw zabezpieczeń. ziemnozwarciowych.

Pomiar prądów ziemnozwarciowych W celu wprowadzenia ewentualnych korekt nastaw zabezpieczeń. ziemnozwarciowych. Załącznik nr 2 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ZAKRES POMIARÓW I PRÓB EKSPLOATACYJNYCH URZĄDZEŃ SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH ORAZ TERMINY ICH WYKONANIA Lp. Nazwa urządzenia Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Systemy ochrony przeciwprzepi ciowej Iskierniki ochronne i separacyjne

Systemy ochrony przeciwprzepi ciowej Iskierniki ochronne i separacyjne i ochronne i iskierniki separacyjne OBO s u à do galwanicznego rozdzielenia i mostkowania cz Êci instalacji, które ze wzgl dów roboczych nie mogà byç àczone. Separacja galwaniczna zapobiega np. przep ywom

Bardziej szczegółowo

3M TM Wall Display. du o wi cej ni obraz. 3 Innowacje

3M TM Wall Display. du o wi cej ni obraz. 3 Innowacje du o wi cej ni obraz 3 Innowacje Obraz, który trwa Po raz pierwszy jeden produkt àczy w sobie wszystkie urzàdzenia projekcyjne niezb dne w sali konferencyjnej. 3M Wall Display tworzy zupe nie nowà kategori

Bardziej szczegółowo

Obudowy energetyczne SZAFKI NAŚCIENNE SWN

Obudowy energetyczne SZAFKI NAŚCIENNE SWN SZAFKI NAŚCIENNE 119 Szafki naścienne SWN - Kompaktowe szafki naêcienne, przeznaczone do monta u urzàdzeƒ energetycznych wymagajàcych ochrony przed dost pem, zapyleniem i wilgocià. - Standardowo przewidziane

Bardziej szczegółowo

Przy pozyskiwaniu energii elektrycznej

Przy pozyskiwaniu energii elektrycznej 98 Bezpieczniki PV i ograniczniki Etitec-PV do ochrony systemów PV Roman Kłopocki Ze wzglídu na swoja specyfikí i wraøliwoúê elektrycznπ systemy fotowoltaiczne (PV) wymagajπ precyzyjnego zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP 1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Zakresy prądowe: 0,1A, 0,5A, 1A, 5A. Zakresy napięciowe: 3V, 15V, 30V, 240V, 450V. Pomiar mocy: nominalnie od 0.3

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki podziemne dwup aszczowe Zbiorniki podziemne na LPG

Zbiorniki podziemne dwup aszczowe Zbiorniki podziemne na LPG Zbiorniki podziemne dwup aszczowe Zbiorniki podziemne na LPG Osprz t do zbiorników URZÑD DOZORU T E C H NI C Z N E G O Zbiorniki dwup aszczowe podziemne Przeznaczone do magazynowania materia ów ciek ych

Bardziej szczegółowo

Obudowa metalowa ME-5 i ME-5-S v1.0

Obudowa metalowa ME-5 i ME-5-S v1.0 Roger Access Control System Obudowa metalowa ME-5 i ME-5-S v1.0 Wersja dokumentu: Rev. C 1. PRZEZNACZENIE I DANE TECHNICZNE Obudowa metalowa ME-5 jest przeznaczona do instalacji urządzeń oraz modułów elektronicznych

Bardziej szczegółowo

eliwne kot y gazowe Logano G334 X Logano G434 X eliwne kot y grzewcze z palnikiem atmosferycznym Êredniej i du ej mocy

eliwne kot y gazowe Logano G334 X Logano G434 X eliwne kot y grzewcze z palnikiem atmosferycznym Êredniej i du ej mocy eliwne kot y grzewcze z palnikiem atmosferycznym Êredniej i du ej mocy eliwny gazowy kocio grzewczy Konstrukcja kot a Niskotemperaturowy kocio grzewczy wg DIN EN 656 z mo liwoêcià regulacji pogodowej bez

Bardziej szczegółowo

888 A 888 V 1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA GENERATOR NAPIĘCIA 3-FAZOWEGO L2 L3 N PE

888 A 888 V 1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA GENERATOR NAPIĘCIA 3-FAZOWEGO L2 L3 N PE 1. ZASTOSOWANIE Walizka serwisowa typu W-28 została zaprojektowana i wyprodukowana na specjalne życzenie grup zajmujących się uruchamianiem obiektów energetycznych. Przeznaczona jest przede wszystkim do

Bardziej szczegółowo

ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE NASZA FIRMA

ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE NASZA FIRMA NASZA FIRMA Firma Polamp sp. z o.o. dzia a na rynku od 1986 r. JesteÊmy wiodàcym na terenie Polski producentem rozdzielnic elektrycznych. Ponad dwudziestoletni okres dzia alnoêci pozwoli nam dobrze poznaç

Bardziej szczegółowo

Spacial 3D - Obudowy z blachy stalowej IP 66

Spacial 3D - Obudowy z blachy stalowej IP 66 Spacial 3D - Obudowy z blachy stalowej IP 66 zastosowania obudowy pod aparatur modu owà obudowy z gniazdami obudowy do z àczek Pe na seria obudów wyposa onych w ramy do aparatury modu owej, zawierajàca

Bardziej szczegółowo

instrukcja uruchomienia usługi telefonia internetowa tp Twój świat. Cały świat.

instrukcja uruchomienia usługi telefonia internetowa tp Twój świat. Cały świat. instrukcja uruchomienia usługi telefonia internetowa tp Twój świat. Cały świat. Witamy w us udze telefonia internetowa tp! Telefonia internetowa tp umo liwia tanie po àczenia telefoniczne w oparciu o technologi

Bardziej szczegółowo

HAUTAU RWA.... w razie po aru niezawodnie na miejscu.

HAUTAU RWA.... w razie po aru niezawodnie na miejscu. ochrona i wentylacja HAUTAU RWA... w razie po aru niezawodnie na miejscu. Dla ka dego zadania odpowiedni system: wyciàgi dymowe i cieplne firmy HAUTAU dopasowujà si idealnie do indywidualnych wymagaƒ ka

Bardziej szczegółowo

DSZ IP 55 / 65 Dost powa Szafa Zewn trzna

DSZ IP 55 / 65 Dost powa Szafa Zewn trzna DSZ IP 55 / 65 Dost powa Szafa Zewn trzna korpus oparty o ram samono n wykonan z systemowych proþ li aluminiowych, wybór: mo liwo dowolnej konþ guracji wymiarowej malowanie farb proszkow poliestrow na

Bardziej szczegółowo

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA Kraków 31.01.2014 Dział Techniczny: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 90~91 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 665 001 613

Bardziej szczegółowo

Z³acza kablowe betonowe 12-24kV

Z³acza kablowe betonowe 12-24kV LAMEL ROZDZIELNICE 07.601 Z³acza kablowe Z CZA KABLOWE ŒREDNIEGO NAPIÊCIA Oznaczanie i parametry Monta z³acza Wymiary z³¹cza Uk³ady po³¹czeñ Notatnik 07/602 07/603 07/604 07/605 07/606 93 07.602 Z³¹cza

Bardziej szczegółowo

KD-200. Sta e Urzàdzenia GaÊnicze 25 bar / 42 bar

KD-200. Sta e Urzàdzenia GaÊnicze 25 bar / 42 bar KD-200 Sta e Urzàdzenia GaÊnicze 25 bar / 42 bar Sta e urzàdzenie gaênicze KD-200 W wyniku intensywnych prac badawczych powsta system ochrony przeciwpo arowej KD-200 z FM-200. System ten àczy w sobie wysokà

Bardziej szczegółowo

Stacje kontenerowe transformatorowe 12-24kV kV

Stacje kontenerowe transformatorowe 12-24kV kV LMEL ROZDZIELNICE 07.701 Z CZ KBLOWE ŒREDNIEGO NPIÊCI Oznaczanie i parametry Monta z³acza Wymiary z³¹cza Uk³ady po³¹czeñ Notatnik 07/702 07/703 07/704 07/705 07/706 KTLOG 2008/1 99 07.702 LMEL ROZDZIELNICE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ WARUNKI KORZYSTANIA, PROWADZENIA RUCHU, EKSPLOATACJI I PLANOWANIA ROZWOJU SIECI.

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ WARUNKI KORZYSTANIA, PROWADZENIA RUCHU, EKSPLOATACJI I PLANOWANIA ROZWOJU SIECI. INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ WARUNKI KORZYSTANIA, PROWADZENIA RUCHU, EKSPLOATACJI I PLANOWANIA ROZWOJU SIECI OPIS SIECI DYSTRYBUCYJNEJ SYNTHOS DWORY PARAMETRY TECHNICZNE URZĄDZEŃ

Bardziej szczegółowo

1 zestyk przełàczny, 16 A Zaciski Êrubowe Do monta u na szynie DIN (EN 60715) (EN 60715)

1 zestyk przełàczny, 16 A Zaciski Êrubowe Do monta u na szynie DIN (EN 60715) (EN 60715) Funkcje 4.01 4.02 Przekaênikowy moduł sprz gajàcy z zaciskami Êrubowymi, mm szerokoêci Idealny dla interfejsów PL i systemów elektronicznych 4.01-1 zestyk przełàczny, 16 A 4.02-2 zestyki przełàczne, 8

Bardziej szczegółowo

1.3 Budowa. Najwa niejsze cz ci sk adowe elektrozaworu to:

1.3 Budowa. Najwa niejsze cz ci sk adowe elektrozaworu to: .3 Budowa Elektrozawory to elementy kontroluj ce medium pod ci nieniem. Ich zadanie polega na otwieraniu lub zamykaniu urz dzenia odcinaj cego, bezpo rednio lub po rednio, w stanie wzbudzonym cewki. Najwa

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZ PRAKTYCZNA Nazwa kwalifikacji: Monta i konserwacja instalacji elektrycznych Oznaczenie kwalifikacji: E.08 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu Numer PESEL

Bardziej szczegółowo

GPD Gumowe wkłady uszczelniaja ce

GPD Gumowe wkłady uszczelniaja ce Systemy techniki budowlanej www.ustec.pl GPD Gumowe wkłady uszczelniaja ce 72 godzinny serwis dostawy Gwarantowana jakość Światowa sieć dystrybucji Obsługa Klienta i serwis na życzenie dla wszystkich produktów

Bardziej szczegółowo

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy miernik rezystancji uziemienia SPIS TREŚCI 1 WSTĘP...3 2 BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...3 3 CECHY UŻYTKOWE...4 4 DANE TECHNICZNE...4

Bardziej szczegółowo

somfy.pl Altus 40 RTS Nowy wymiar Radiowej Technologii Somfy

somfy.pl Altus 40 RTS Nowy wymiar Radiowej Technologii Somfy somfy.pl Altus 40 RTS Nowy wymiar Radiowej Technologii Somfy Altus 40 RTS jest kompatybilny ze wszystkimi dost pnymi nadajnikami RTS, w àczajàc bezprzewodowà automatyk s oneczno-wiatrowà oraz programator

Bardziej szczegółowo

Krok I rozpoznanie potrzeb. Krok II obs uga prawna PROGRAM TOYOTA MOBILITY

Krok I rozpoznanie potrzeb. Krok II obs uga prawna PROGRAM TOYOTA MOBILITY Krok I rozpoznanie potrzeb Podczas pierwszego spotkania z Klientem przygotowujemy ofert pod kàtem indywidualnego dostosowania oprzyrzàdowania auta oraz ewentualnego dofinansowania zakupu. Wspólnie z Klientem

Bardziej szczegółowo

Falowniki. QX3 AGy AVy. Wektorowe przetwornice częstotliwości:

Falowniki. QX3 AGy AVy. Wektorowe przetwornice częstotliwości: Falowniki QX3 AGy AVy Wektorowe przetwornice częstotliwości: QUIX-QX3 ARTDriveG AGy ARTDriveAVy 0,37-5,5 kw 0,75-200 kw 0,75-630 kw do sterowania m. in. obrotów ślimaka plastyfikującego i pompy poprzez

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SM/ST/2009/02 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Aparatura pierwotna rozdzielni 15 kv w stacjach WN/SN rozdzielnica w izolacji gazowej SF6 I. Normy i przepisy. Pola wnętrzowe rozdzielni 15kV muszą spełniać poniższe

Bardziej szczegółowo

HABeR-CLD. Rozdzielnice pierścieniowe ,5 kv A 16 31,5 ka. licencja

HABeR-CLD. Rozdzielnice pierścieniowe ,5 kv A 16 31,5 ka. licencja Rozdzielnice pierścieniowe 12-17,5 kv 630 3150 A 16 31,5 ka licencja informacje ogólne - rozdzielnica średniego napięcia przeznaczona jest do pierwotnego rozdziału energii. Pola mają konstrukcję modułową

Bardziej szczegółowo

Seria 87 modu owy przekaênik czasowy 5-8A

Seria 87 modu owy przekaênik czasowy 5-8A eria modu owy przekaênik czasowy 5-8A.01.0 spe niajà wymagania przemys owe temperatura otoczenia do +60 º do wyboru 10 skal czasowych od 0,05s do 60h uniwersalne napi cie zasilania (4...40) V A i (4...48)

Bardziej szczegółowo

Okresowe badania i pomiary elektryczne w przemyśle

Okresowe badania i pomiary elektryczne w przemyśle Budownictwo mgr inż. Fryderyk Łasak Okresowe badania i pomiary elektryczne w przemyśle Instalacje i urządzenia do 1 kv mgr in. Fryderyk asak Copyright 2011 ISBN 978-83-7537-166-6 Wydawnictwo Verlag Dashofer

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna przewodów linii napowietrznych średniego napięcia (linie nieizolowane, niepełnoizolowane, pełnoizolowane)

Specyfikacja techniczna przewodów linii napowietrznych średniego napięcia (linie nieizolowane, niepełnoizolowane, pełnoizolowane) SOM/ST/2004/04 Specyfikacja techniczna przewodów linii napowietrznych średniego napięcia (linie nieizolowane, niepełnoizolowane, pełnoizolowane) 1. Warunki ogólne 1.1. Zamawiane i dostarczane urządzenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne bezpieczeƒstwo produktów

Ogólne bezpieczeƒstwo produktów Ogólne bezpieczeƒstwo produktów !?! PRODUKT to rzecz ruchoma: nowa lub u ywana, naprawiana lub regenerowana, przeznaczona do u ytku konsumentów lub co do której istnieje prawdopodobieƒstwo, e mo e byç

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy)

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) 1. Wejście na stronę http://www.officemedia.com.pl strona główną Office Media 2. Logowanie do zakupowej części serwisu. Login i hasło należy

Bardziej szczegółowo

Atlas Copco Systemy odzyskiwania energii. Maksimum oszcz dnoêci

Atlas Copco Systemy odzyskiwania energii. Maksimum oszcz dnoêci Atlas Copco Systemy odzyskiwania energii Maksimum oszcz dnoêci Warto odzyskiwaç i oszcz dzaç Ze wzgl du na wzrost kosztów energii na Êwiecie zakłady produkcyjne nieustannie poszukujà mo liwoêci oszcz dzania

Bardziej szczegółowo

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne AERIS CA 350 VV EASE Centrala wentylacyjna najnowszej generacji wyposażona w wymiennik przeciwprądowy o wysokiej sprawności oraz unikatowe wentylatory prądu stałego wyposażone w wirniki o konstrukcji zapewniające

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna aparatury SN dla miejskich stacji transformatorowych.

Specyfikacja techniczna aparatury SN dla miejskich stacji transformatorowych. SM/ST/2007/1 Specyfikacja techniczna aparatury SN dla miejskich stacji transformatorowych. 1. Wymagania ogólne. Zamawiane urządzenia elektroenergetyczne muszą podlegać Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r.

Bardziej szczegółowo

INDEKS ALFABETYCZNY 109 60050-826 CEI:2004

INDEKS ALFABETYCZNY 109 60050-826 CEI:2004 109 60050-826 CEI:2004 INDEKS ALFABETYCZNY A aparatura aparatura rozdzielcza i sterownicza... 826-16-03 awaryjny wy czenie awaryjne... 826-17-03 zatrzymanie awaryjne... 826-17-04 B bariera bariera ochronna

Bardziej szczegółowo

ZdolnoÊç àczeniowa 25 ka Nastawne wyzwalacze przecià eniowe Nastawne bezzw oczne wyzwalacze zwarciowe Pràd znam. I n (A)

ZdolnoÊç àczeniowa 25 ka Nastawne wyzwalacze przecià eniowe Nastawne bezzw oczne wyzwalacze zwarciowe Pràd znam. I n (A) M22-K10 NZM1-XHIV NZM1-XD NZM1-XTVDVR Wy àczniki mocy PMC 1 ZdolnoÊç àczeniowa 25 ka Nastawne wyzwalacze przecià eniowe Nastawne bezzw oczne wyzwalacze zwarciowe Zakresy nastaw Typ Nr artyku u szt./opak.

Bardziej szczegółowo

Seria 13 - Elektroniczny przekaênik impulsowy A

Seria 13 - Elektroniczny przekaênik impulsowy A Seria 13 - Elektroniczny przekaênik impulsowy 8-12 - 16 A Funkcje 13.01 13.11 13.12 Elektroniczny przekaênik impulsowy 13.01 - elektroniczny jednostykowy przekaênik impulsowy/monostabilny 13.11 - dwupolowy

Bardziej szczegółowo

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH SKONCENTROWANA MOC Solidność i precyzja Wysokowydajne młoty hydrauliczne Terex, poszerzające wszechstronność koparko-ładowarek,

Bardziej szczegółowo

Wy àczniki bezpieczeƒstwa typoszeregu AZ 15/16 Zabezpieczanie ruchomych os on maszyn i urzàdzeƒ

Wy àczniki bezpieczeƒstwa typoszeregu AZ 15/16 Zabezpieczanie ruchomych os on maszyn i urzàdzeƒ Zabezpieczanie ruchomych os on maszyn i urzàdzeƒ Zastosowanie Zgodnie z europejskimi przepisami, dotyczàcymi wy àczników z funkcjà przymusowego rozwarcia styków, wy àczniki typoszeregu AZ 15/16 spe niajà

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze

Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze Nowa generacja sterowników System sekwencyjnego wtrysku gazu STAG-4 QBOX BASIC jest pierwszym z rodziny nowej generacji sterowników produkowanych

Bardziej szczegółowo

Zasilacz Stabilizowany LZS61 model 24002

Zasilacz Stabilizowany LZS61 model 24002 Zasilacz Stabilizowany LZS61 model 24002 IOT - Instrukcja Obsługi - Informacja Techniczna Aktualizacja 2014-04-14 11:45 www.lep.pl biuro@lep.pl 32-300 Olkusz, ul. Wspólna 9, tel/fax (32) 754 54 54, 754

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wartości dostępnej mocy przyłączeniowej źródeł w sieci RWE Stoen Operator o napięciu znamionowym powyżej 1 kv

Zestawienie wartości dostępnej mocy przyłączeniowej źródeł w sieci RWE Stoen Operator o napięciu znamionowym powyżej 1 kv Zestawienie wartości dostępnej mocy przyłączeniowej źródeł w sieci RWE Stoen Operator o napięciu znamionowym powyżej 1 kv stan na: lipiec 2016 r. RWE Stoen Operator Sp. z o.o. 28/06/2016 STRONA 1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

Sterownik Silnika Krokowego GS 600

Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Spis Treści 1. Informacje podstawowe... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Podłączenie zasilania... 5 2.2. Podłączenie silnika... 6 2.3. Złącza sterujące... 8 2.4.

Bardziej szczegółowo

Bezpieczne i niezawodne złącza kablowe średniego napięcia

Bezpieczne i niezawodne złącza kablowe średniego napięcia Instytut Energetyki ul. Mory 8, 01-330 Warszawa Bezpieczne i niezawodne złącza kablowe średniego napięcia ******** Wisła, 2016 Lidia Gruza, Stanisław aw Maziarz Niezawodność pracy złączy kablowych średniego

Bardziej szczegółowo

Seria 85 - Miniaturowy przekaênik czasowy 7-10 A

Seria 85 - Miniaturowy przekaênik czasowy 7-10 A Seria - Miniaturowy przekaênik czasowy 7-10 A SERIA Funkcje.02.03.04 Przekaênik czasowy Przekaênik czasowy montowany do gniazd serii 94 2, 3 lub 4 zestyki przełàczne 7 zakresów czasowych od 0.05s do 100h

Bardziej szczegółowo

OnGcekgż-G 3,6/6 kv, 4-żyłowy

OnGcekgż-G 3,6/6 kv, 4-żyłowy Przewód OnGcekgż-G 3,6/6 kv, 4-żyłowy Górniczy przewód oponowy ekranowany o izolacji i oponie gumowej na napięcie 3,6/6 kv NORMA: ZN-/MP-13-K4 UZNANIE: CECHA: GEM/4806/0059/98/04429/ZB GE-33/98 CHARAKTERYSTYKA:

Bardziej szczegółowo

AgNi materiał zstyku zalecany do obcià eƒ rezystancyjnych i niewielkich obcià eƒ indukcyjnych takich jak np. silniki

AgNi materiał zstyku zalecany do obcià eƒ rezystancyjnych i niewielkich obcià eƒ indukcyjnych takich jak np. silniki Seria - Modułowy przekaênik 25-40 - 63 SERI Funkcje.32.0.xxx.1xx0.32.0.xxx.4xx0 Stycznik modułowy 25-2 polowy SzerokoÊç 17.5 mm Zestyk zwierny z przerwà 3mm, podwójna przerwa zestykowa Mo liwoêç pracy

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH ZMIANY NR 2/2010 do CZĘŚCI VIII INSTALACJE ELEKTRYCZNE I SYSTEMY STEROWANIA 2007 GDAŃSK Zmiany Nr 2/2010 do Części VIII Instalacje elektryczne i systemy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 6 sierpnia 2002 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 6 sierpnia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 138 8733 Poz. 1162 1162 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie urzàdzeƒ radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogà byç u ywane bez pozwolenia.

Bardziej szczegółowo

1.1. SPIS TREÂCI 1. PRZEWODNIK Spis treêci Autorzy Wykaz autorów Informacje o autorach 1.3. ObjaÊnienia piktogramów

1.1. SPIS TREÂCI 1. PRZEWODNIK Spis treêci Autorzy Wykaz autorów Informacje o autorach 1.3. ObjaÊnienia piktogramów PRZEWODNIK Cz Êç 1, rozdzia 1, str. 1 1.1. SPIS TREÂCI 1. PRZEWODNIK 1.2. Autorzy 1.2.1. Wykaz autorów 1.2.2. Informacje o autorach 1.3. ObjaÊnienia piktogramów 2. SIECI WYSOKIEGO NAPI CIA 2.1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Lekcja 173, 174. Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe.

Lekcja 173, 174. Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe. Lekcja 173, 174 Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe. Silnik elektryczny asynchroniczny jest maszyną elektryczną zmieniającą energię elektryczną w energię mechaniczną, w której wirnik obraca się z

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 28 kwietnia 2003 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 28 kwietnia 2003 r. 828 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegó owych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujàce si eksploatacjà

Bardziej szczegółowo

I. Rozdzielnica SN typu RSL

I. Rozdzielnica SN typu RSL Atest i certyfikaty Rozdzielnica RSL - informacje ogólne 3 I. Rozdzielnica SN typu RSL 1. WSTĘP Rozdzielnice typu RSL przeznaczone są do rozdziału energii elektrycznej o częstotliwości sieciowej 50 Hz,

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki czasowe H/44. Przekaźniki czasowe. Przekaźnik czasowy opóźnienie załączania EN 61810

Przekaźniki czasowe H/44. Przekaźniki czasowe. Przekaźnik czasowy opóźnienie załączania EN 61810 Przekaźniki czasowe Modułowe przekaźniki czasowe zaprojektowane są do montażu w skrzynkach sterowniczych. Umożliwiają sterowanie pracą urządzeń w funkcji czasu. Podczas doboru przekaźnika czasowego należy

Bardziej szczegółowo

CTX nowa seria styczników i przekaźników

CTX nowa seria styczników i przekaźników CTX nowa seria styczników i przekaźników STYCZNIKI PRZEMYSŁOWE I PRZEKAŹNIKI TERMOBIMETALOWE OD 9 DO 310 A Styczniki przemysłowe CTX i przekaźniki termobimetalowe Nowa gama styczników CTX oraz przekaźników

Bardziej szczegółowo

Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości

Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości EM Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości ZWORA ELEKTROMAGNETYCZNA TYPU EM BEZPIECZNE I FUNKCJONALNE ROZWIĄZANIE DO ZAMYKANIA DRZWI Rozwiązanie pasujące do wszystkich drzwi Zwory elektromagnetyczne

Bardziej szczegółowo

In C Car V Video IVSC-5501 Instrukcja o obs ugi ii m monta u

In C Car V Video IVSC-5501 Instrukcja o obs ugi ii m monta u In Car Video IVSC-5501 Instrukcja obs ugi i monta u www.blaupunkt.com SPIS TREÂCI Uwagi ogólne.................... 3 Akcesoria....................... 3 Monta oraz zalecenia dotyczàce bezpieczeƒstwa..................

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 112772 (22) Data zgłoszenia: 29.11.2001 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY (19) PL (n)62894 (13)

Bardziej szczegółowo

Compact NS100 do 630A. Zawsze pierwszy

Compact NS100 do 630A. Zawsze pierwszy Compact NS100 do 630A Zawsze pierwszy Compact NS100 do 630A Zawsze pierwszy! Rodzina wyłączników Compact NS obchodzi dziesiąte urodziny! Wprowadzona na rynek w 1994 roku natychmiast zdobyła uznanie doskonałym

Bardziej szczegółowo

2. Przyk ad zadania do cz ci praktycznej egzaminu dla wybranych umiej tno ci z kwalifikacji E.20 Eksploatacja urz dze elektronicznych

2. Przyk ad zadania do cz ci praktycznej egzaminu dla wybranych umiej tno ci z kwalifikacji E.20 Eksploatacja urz dze elektronicznych 3. 2. Przyk ad zadania do cz ci praktycznej egzaminu dla wybranych umiej tno ci z kwalifikacji E.20 Eksploatacja urz dze elektronicznych Zadanie egzaminacyjne Znajd usterk oraz wska sposób jej usuni cia

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK WARTOŒCI SKUTECZNEJ PR DU LUB NAPIÊCIA PRZEMIENNEGO TYPU P11Z

PRZETWORNIK WARTOŒCI SKUTECZNEJ PR DU LUB NAPIÊCIA PRZEMIENNEGO TYPU P11Z PRZETWORNIK WARTOŒCI SKUTECZNEJ PR DU LUB NAPIÊCIA PRZEMIENNEGO TYPU P11Z INSTRUKCJA OBS UGI 1 SPIS TREŒCI 1. ZASTOSOWANIE... 3 2. ZESTAW PRZETWORNIKA... 3 3. INSTALOWANIE... 3 3.1 Sposób mocowania....

Bardziej szczegółowo

Siatki PANTANET i FORTINET

Siatki PANTANET i FORTINET Siatki PANTANET i FORTINET Podr cznik Instalatora BEKAERT KOTLARNIA Sp. z o.o. Kotlarnia 47-246, ul. D bowa 4 tel. 077 / 48 25 001-6, fax 077 / 48 25 000 Dzia Obs ugi Klienta fax 077 / 48 25 007 DZIA OBS

Bardziej szczegółowo

Termostaty V2, V4 i V8 Regulatory temperatury bezpo redniego działania F CHARAKTERYSTYKA:

Termostaty V2, V4 i V8 Regulatory temperatury bezpo redniego działania F CHARAKTERYSTYKA: Termostaty V2, V4 i V8 Regulatory temperatury bezpo redniego działania 3.4.01-F CHARAKTERYSTYKA: siła zamkni cia 200 N, 400 N i 800 N do zaworów grzewczych lub chłodz cych solidne i godne zaufania zakres

Bardziej szczegółowo