<< Powrót. Rozdzia SN Aparatura sieciowa i zasilajàca transformatory SN/nn Rozdzielnice RM6 Merlin Gerin

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "<< Powrót. Rozdzia SN Aparatura sieciowa i zasilajàca transformatory SN/nn Rozdzielnice RM6 Merlin Gerin"

Transkrypt

1 << Powrót Rozdzia SN Aparatura sieciowa i zasilajàca transformatory SN/nn Rozdzielnice RM6 Merlin Gerin

2 zawsze nr 1!!! Mo liwoêç rozbudowy (opcja) bez jakichkolwiek operacji z gazem. OdpornoÊç na warunki otoczenia : obudowa ze stali nierdzewnej; stopieƒ ochrony IPX7, szczelne, metalizowane komory bezpiecznikowe. Oszcz dnoêç : od 1 do 4 funkcji (pól) wewnàtrz wspólnej, metalowej obudowy. Bezpieczeƒstwo personelu : odpornoêç na uk wewn trzy, widoczny stan uziemienia, trójpo o eniowe àczniki z naturalnà, zintegrowanà blokadà, niezawodne wskaêniki po o enia àczników. Cz Êci robocze nie wymagajàce konserwacji : szczelny system ciênieniowy. Przyjazna dla Êrodowiska : odzysk gazu z koƒcem okresu u ytkowania, trwa oêç eksploatacyjna - 30 lat, produkcja w warunkach spe niajàcych wymagania ISO JakoÊç : zgodnoêç z normami mi dzynarodowymi, certyfikat ISO Prosty monta : pod àczanie kabli od przodu, na tej samej wysokoêci, proste przytwierdzenie do pod o a (kotwy fundamentowe) na cztery Êruby.

3 wybór bez ryzyka DoÊwiadczenia lidera Êwiatowego Nowa generacja rozdzielnic RM6 2 wykorzystuje doêwiadczenia zebrane przy eksploatacji jednostek funkcjonalnych (pól) RM6 zainstalowanych w sieciach rozdzielczych w ponad 50 krajach Afryki, Ameryki, Azji, Europy i Australii wraz z Oceanià. 1983: uruchomienie sprzeda y pierwszych, ma ogabarytowych RM6 w izolacji gazowej SF 6, 1987: pojawienie si wersji wy àcznikowej ze zintegrowanym zabezpieczeniem bez zewn trznego zasilania, 1998: uruchomienie sprzeda y rozdzielnic RM6 2 z wy àcznikiem 630 A, dajàcych mo liwoêç rozbudowy oraz obejmujàcych zintegrowane zabezpieczenie liniowe. RM6 2 to wybór tysi cy u ytkowników na ca ym Êwiecie pozbawiony ryzyka. Dzi ki nowej generacji RM62 korzystasz ze wszystkich doêwiadczeƒ Êwiatowego lidera w dziedzinie ma ogabarytowych rozdzielnic SN. RM6 2 jest urzàdzeniem tak zaprojektowanym, aby spe niç wymagania eksploatacyjne sieci rozdzielczych nawet w najtrudniejszych warunkach klimatycznych.

4 Mo liwoêç rozbudowy Nowa generacja rozdzielnic RM6 2 umo liwia bardzo prostà rozbudow sieci z wykorzystaniem wszelkich zalet aparatury ma ogabarytowej. Nowa gama RM6 2 pozwala na rozbudow rozdzielnicy w miejscu zainstalowania bez jakichkolwiek operacji z gazem i bez specjalnego przygotowania pod o a. Dodanie jednego lub kilku odp ywów realizuje si bardzo atwo, bez stosowania specyficznego oprzyrzàdowania. Zestaw pozostaje odporny na warunki klimatyczne, nawet bardzo surowe.

5 Zabezpieczenie liniowe : niezawodne zasilanie Nowe pole wy àcznikowe 630 A w RM6 2 zapewnia niezawodne zasilanie. Jego autonomiczny uk ad zabezpieczeniowy cechuje wysoka selektywnoêç, co pozwala na szybkie wykrywanie stanu awaryjnego zabezpieczanego kabla. Zastosowanie tego rozwiàzania w wi kszej liczbie w z ów umo liwia szybkie wykrycie zwarcia i eliminacj uszkodzonej linii, ograniczajàc tym samym skutki awarii. Przy zastosowaniu RM62 z nowym polem wy àcznikowym 630 A wykorzystywane sà wiedza i doêwiadczenie Schneidera w dziedzinie zabezpieczeƒ autonomicznych i technice àczeniowej przy bardzo niskim ciênieniu.

6 Zdalne sterowanie: gwarancja ciàg oêci zasilania RM6 2 jest nowoczesnà rozdzielnicà doskonale nadajàcà si do zastosowania w uk adach zdalnego sterowania siecià. Dzi ki nap dom silnikowym, wbudowanym fabrycznie lub zamontowanym póêniej w miejscu u ytkowania (bez przerywania pracy), RM6 2 jest przystosowana do bezpoêredniego po àczenia z uk adem zdalnego sterowania Talus 200. Tak powstaje zestaw wymagajàcy tylko prostego po àczenia a zapewniajàcy atwe uruchomienie i jednoczeênie gwarantujàcy sterowanie àcznikami. Ze swego stanowiska dyspozycyjnego, u ytkownik - operator ma mo liwoêç kontroli po o enia àczników, rejestrowania przep ywu pràdów zwarciowych, izolowania uszkodzonych odcinków i ponownego konfigurowania sieci.

7 Rozwiàzanie spe niajàce wymagania sieci rozdzielczych do 24 kv Ma ogabarytowa konstrukcja W ma ogabarytowej RM6 2 zawarte sà wszystkie elementy i funkcje rozdzielnicy SN umo liwiajàce przy àczenie, zasilanie i zabezpieczenie jednego lub dwóch transformatorów w sieci pierêcieniowej otwartej lub promieniowej. dla mocy 1250 kva - roz àcznik z bezpiecznikami, dla mocy do 3000 kva - zabezpieczenie przez wy àcznik z zabezpieczeniem autonomicznym. Szeroki obszar zastosowaƒ RM6 2 umo liwia wybór i realizacj po àczeƒ 2, 3 lub 4 linii w w z ach sieciowych, zwi kszajàc niezawodnoêç pracy tej sieci przez: mo liwoêç àczenia linii i sekcjonowania za poêrednictwem roz àczników, zabezpieczenie linii wy àcznikiem 630 A, zintegrowane elementy zasilania urzàdzeƒ zdalnego sterowania. Zespó aparatów wraz z szynami zbiorczymi zamkni ty jest w komorze wype nionej gazem SF 6, szczelnej przez ca y okres u ytkowania.

8 Dane techniczne napi cie znamionowe (kv) poziom izolacji dla: pole roz àcznikowe pràd znamionowy (A) (1) zdolnoêç àczeniowa (A) (1) pràd roboczy nieobcià onych kabli pràd 1-sekundowy (ka) pràd za àczalny roz àczników i uziemników (kv wart. szczyt.) (2) pole transformatorowe pràd znamionowy (A) zdolnoêç àczeniowa nieobcià onego transformatora (A) roz àcznik z bezpiecznikami pràd wy àczalny zestawu (ka) (3) pràd za àczalny (ka,wart. szczyt.) wy àcznik pràd wy àczalny (ka) pràd za àczalny (ka,wart. szczyt.) pole liniowe 50 Hz 1mn (kv wart. sk.) 1,2/50 µs (kv wart. szczyt.) 12/17, /38 75/95 pràd znamionowy (A) pràd wy àczalny (ka) pràd za àczalny (ka,wart. szczyt.) (1) zgodnie z wytycznymi IEC wartoêci pràdów dla tempratury otoczenia pomi dzy -25 C i +40 C, (2) dla wartoêci 3-sekundowej prosimy konsultowaç si z naszymi specjalistami, (3) wartoêci spodziewane, w praktyce pràd ograniczony jest wk adkà bezpiecznikowà , , Normy: spe nia wymagania nast pujàcych norm mi dzynarodowych i polskich : - IEC 694, 298, 265, 129, 420, 56, PN-86/E05155, PN-88/E-05150, PN-89/E-06106, PN-93/E-06107, PN-93/E-06111, PN-91/E Wymiary opcja 30 opcja Schneider Electric Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41, Warszawa tel.: (0-22) , fax: (0-22) Poniewa normy, dane techniczne oraz konstrukcje ulegajà zmianom, prosimy o skontaktowanie si z nami w celu potwierdzenia informacji zawartych w tej publikacji KATKK10004 wrzesieƒ 98

9 Sieci rozdzielcze SN Rozdzielnica RM6 Merlin Gerin do sieci pierêcieniowych od 3 do 24 kv Innowacje w elektrotechnice

10 Spis treêci strona zakres zastosowania 2 doêwiadczenie Êwiatowego lidera 4 innowacje 5 zdalne sterowanie siecià rozdzielczà 6 podstawowe parametry 8 opis typu rozdzielnicy 10 opis àczników 12 zabezpieczenie transformatora 14 zabezpieczenie linii 16 dobór przy àczy 18 wyposa enie dodatkowe 23 wymiary i instalowanie 26 przygotowawcze prace budowlane 28 lista referencyjna 29 system zapewnienia jakoêci 30 ochrona Êrodowiska 31 przygotowanie zamówienia 32 1

11 RM6 jest urzàdzeniem energetycznym o zwartej budowie wyposa onym w pola rozdzielcze Êredniego napi cia przeznaczone do wype niania wszystkich funkcji zwiàzanych z przy àczaniem do sieci, zasilaniem oraz zabezpieczaniem jednego lub dwóch transformatorów pracujàcych w obwodzie pierêcieniowej lub promieniowej sieci miejskiej. Zakres zastosowania Rozdzielnica typu RM6 jest urzàdzeniem energetycznym wype niajàcym wszystkie funkcje zwiàzane z zasilaniem sieci rozdzielczej do 24 kv. Rozdzielnica jest wyposa ona w t roz àcznik bezpiecznikowy s u àcy do zabezpieczania transformatorów o mocy do 2000 kva; t wy àcznik wyposa ony w niezale nie zasilany zestaw zabezpieczeƒ s u àcy do wspó pracy z transformatorami o mocy do 3000 kva àczniki oraz szyny zbiorcze sà umieszczone w szczelnej metalowej obudowie wype nionej szeêciofluorkiem siarki SF6. Obudowa zachowuje szczelnoêç przez ca y okres u ytkowania i nie wymaga uzupe niania gazu. Poste HT/MT Poste HT/MT RM6 NE - IQI RM6 NE - IIDI RM6 NE - IDI RM6 NE - QI 2

12 Kompletny zestaw rozdzielnic zapewniajàcy zwi kszenie pewnoêci zasilania w energi elektrycznà poprzez sieç rozdzielczà Êredniego napi cia STACJA ROZDZIELCZA WN/SN (zasilajàca sieç pierêcieniowà) Zapewnienie prawid owego i pewnego dzia ania sieci rozdzielczych wymaga czasami stosowania dodatkowych punktów zasilajàcych w stacjach WN/SN w celu ograniczenia do minimum skutków zwarç powstajàcych w sieciach. Rozdzielnica RM6 jest tak zbudowana, e mo e posiadaç 2, 3 lub 4 niezale ne pola po àczone z: t linià zasilanà wy àcznikiem o pràdzie ciàg ym 630 A; t linià do àczanà do rozdzielnicy roz àcznikiem izolacyjnym; t zintegrowane zasilanie systemu zdalnego sterowania. Poste HT/MT STACJA ROZDZIELCZA WN/SN (zasilajàca sieç pierêcieniowà) Poste HT/MT RM6 NE-IBI RM6 NE-BIBI RM6 NE-IDI RM6 NE-IDI RM6 NE-IDI RM6 NE-III RM6 NE-II RM6 NE-TIII 3

13 DoÊwiadczenie Êwiatowego lidera Wybór gwarantujàcy pewnoêç i niezawodnoêç dzia ania Nowa generacja rozdzielnic typu RM6 wykorzystuje liczne doêwiadczenia zebrane podczas eksploatacji niezale nych pól wype niajàcych ró ne funkcje, w które wyposa one by y rozdzielnice pracujàce w ponad 50 krajach Afryki, Ameryki, Azji, Europy i Australii. Schneider majàcy 20 lokalnych wytwórni rozdzielnic na ca ym Êwiecie mo e dostarczyç wymagane urzàdzenie w bardzo krótkim czasie. Rozdzielnica dla sieci pierêcieniowych - d ugoletnie doêwiadczenie 1983: debiut na rynku pierwszej kompaktowej rozdzielnicy typu RM6, w której zastosowano zintegrowanà izolacj SF6 1987: wprowadzenie wersji z wy àcznikiem wyposa onym w autonomiczny uk ad zabezpieczeƒ 1990: wprowadzenie wersji z indywidualnymi polami 1994: wprowadzenie zintegrowanej wersji RM6 oraz uk ad do zdalnego sterowania - punkt sieci 1998: wprowadzenie zabezpieczenia liniowego - (wy àcznik 630A) oraz wprowadzenie wersji rozdzielnicy RM6 przystosowanej do rozbudowy w miejscu zainstalowania Zalety sprawdzonej konstrukcji Rozdzielnica typu RM6 t Zapewnia bezpieczeƒstwo personelu y wytrzyma oêç na uk wewn trzny zgodnie z wymaganiami normy IEC aneks AA y widoczny styk uziemiajàcy y trójpo o enieniowy àcznik z naturalnà blokadà zabezpieczajàcà przed b dami àczeniowymi y urzàdzenia sygnalizujàce po o enie àczników bezpoêrednio po àczone ze stykami ruchomymi t konstrukcja niewra liwa na dzia anie Êrodowiska y obudowa ze stali nierdzewnej, stopieƒ ochrony IP67 y od àczalna, metalizowana, uszczelniona komora bezpieczników t uznana i wysoka jakoêç y spe nia wymagania norm krajowych i mi dzynarodowych y posiada certyfikat ISO 9001 dotyczàcy konstrukcji, a tak e certyfikat ISO 9002 dotyczàcy procesu produkcyjnego; y zosta a wyprodukowana w oparciu o doêwiadczenia zebrane podczas eksploatacji indywidualnych pól pracujàcych na ca ym Êwiecie t nie ma szkodliwego wp ywu na Êrodowisko y stosowany jest recycling gazu po okresie eksploatacji rozdzielnicy y norma ISO obowiàzuje w procesie produkcyjnym t rozdzielnica jest przystosowana do szybkiego i atwego instalowania y kable montowane sà z przodu rozdzielnicy na jednakowej wysokoêci y rozdzielnica jest przytwierdzana do pod o a za pomocà 4 sworzni t rozdzielnica ekonomiczna y wspólna obudowa rozdzielnicy, zawierajàca szeêciofluorek siarki s u àcy jako czynnik gaszàcy i izolujàcy, zawiera zestaw od 1 do 4 indywidualnych pól wype niajàcych niezale ne funkcje y czas eksploatacji wynosi 30 lat t elementy rozdzielnicy b dàce pod napi ciem nie wymagajà wykonywania jakichkolwiek prac konserwacyjnych y zgodnie z wymaganiami okreêlonymi w za àczniku GG do normy IEC w rozdzielnicy zastosowano obudowy zachowujàce szczelnoêç przez ca y okres ich u ytkowania. Zastosowanie rozdzielnicy RM6 umo liwia wykorzystanie doêwiadczeƒ Êwiatowego lidera w produkcji rozdzielnic przeznaczonych do pracy w sieci pierêcieniowych. 4

14 Innowacje Wy àcznik o pràdzie znamionowym 630 A zwi kszajàcy pewnoêç zasilania linii rozdzielczych. Jednym z istotnych czynników wp ywajàcych na popraw jakoêci Êwiadczenia us ug, polegajàcych na dostarczaniu energii za pomocà sieci rozdzielczej oraz na obni eniu kosztów instalacji, jest zastosowanie podwójnego systemu zasilania. Polega to na do àczeniu do stacji SN/nn dodatkowej sieci pierêcieniowej, która mo e byç wykorzystywana równolegle do podstawowej linii pierêcieniowej. Zastosowany w rozdzielnicy wy àcznik 630 A zosta tak skonstruowany, e s u y do zasilania podpierêcienia (odcinka równoleg ego na podstawowej linni pierêcieniowej) bàdê zasilania linni promieniowej. Wy àcznik wyposa ony jest w autonomiczny system zabezpieczeƒ s u àcy do wykrywania zwarç w kablach (zarówno zwarç mi dzyfazowych jak i ziemnozwarciowych) i do natychmiastowego ich wy àczania. Zabezpieczenie typu VIP 300, które spe nia wszystkie wymagania okreêlone w normie IEC 60255, gwarantuje realizacj wszystkich charakterystyk czasowopradowych, co umo liwia dzia anie tego zabezpieczenia zgodnie z przyj tym poziomem selektywnoêci zabezpieczeƒ dla g ównego uk adu zasilania. Zasilanie sieci pierêcieniowej przez wy àcznik: t korzyêci wynikajàce z doêwiadczenia naszej firmy sà zwiàzane ze stosowaniem autonomicznie zasilanego systemu zabezpieczeƒ oraz wy àczania pràdu w atmosferze szeêciofluorku siarki o niskim ciênieniu; t dostarczona rozdzielnica, mo e byç wyposa ona fabrycznie w uk ady umo liwiajàce po àczenie jej z systemem zdalnego sterowania siecià rozdzielniczà, mogà byç tak e zamontowane w miejscu zainstalowania rozdzielnicy bez koniecznoêci wy àczania jej spod napi cia. Nowy typ rozdzielnic rozbudowywalnych W przypadku gdy bardzo surowe warunki klimatyczne lub warunki Êrodowiskowe powodujà, e jest niezb dne zastosowanie zwartej obudowanej rozdzielnicy a ponadto przewiduje si, e b dzie konieczny rozwój sieci rozdzielczej w przysz oêci, mo na zastosowaç rozbudowywalnà rozdzielnice RM6. Zamontowanie dodatkowego jednego lub wi kszej liczby pól wype niajàcych okreêlone funkcje, mo e byç wykonane przez przy àczenie niezale nych modu ów, które sà àczone mi dzy sobà za pomocà specjalnych przepustów zamontowanych na poziomie szyn zbiorczych. Wszystkie czynnoêci mogà byç przeprowadzone w miejscu zainstalowania rozdzielnicy bez koniecznoêci: t wykonywania jakichkolwiek prac z gazem SF6 t wykorzystywania jakichkolwiek specjalistycznych narz dzi t przygotowywania pod o a Jedynym technicznym ograniczeniem rozbudowy rozdzielnicy typu RM6 jest wartoêç znamionowa pràdu szyn zbiorczych. 5

15 System sterowania siecià typu Milenium 8100 Milenium 8100 Zdalne sterowanie liniami rozdzielczymi Sta oêç obs ugi gwarantowana przez kompleksowy system zdalnego sterowania PewnoÊç i efektywnoêç dzia ania sieci rozdzielczych mo e zostaç zdecydowanie zwi kszony dzi ki zastosowaniu systemu zdalnego sterowania, który zapewnia: t osiàgni cie znaczàcego skrócenia czasów przerw w zasilaniu dzi ki stosowaniu systemów monitoringu i sterowania elementami sieci. Umo liwia to popraw jakoêci Êwiadczonych us ug polegajà na sta ym i pewnym dostarczaniu energii do odbiorców; t optymalne dzia anie sieci, dzi ki zastosowaniu monitoringu czasie rzeczywistym. Sieç mo e pracowaç na granicy swoich parametrów znamionowych, przy równoczesnym zapewnieniu bezpieczeƒstwa systemu; planowane inwestycje mogà byç odroczone lub ich zakres mo e zostaç zoptymalizowany bez obawy o zmniejszenie pewnoêci dzia ania urzàdzeƒ; t ograniczenie kosztów eksploatacji dzi ki uproszczeniu i zwi kszeniu szybkoêci dzia ania systemu wykrywania zak óceƒ, co umo liwia zwi kszenie szybkoêci dokonywania zmian w konfiguracji sieci. Kompleksowe rozwiàzanie Schneider Electric obejmuje: t system sterowania siecià Êredniego napi cia typu Milenium 8100 oraz 8200 t uk ad zdalnego sterowania siecià Talus 200 przy àczony bezpoêrednio do rozdzielnicy RM6 t àczniki Êredniego napi cia przystosowane do zdalnego sterowania HT/MT Talus 200 Talus 200 RM6 IIII RM6 IDI RM6 IIII Centrum Network sterowania control centre siecià Milenium 8100/8200 Communication network RM6 IDI Talus 200 RM6 IIII RM6 IDI pierêcieƒ MV ring sieci SN System sterowania siecià Milenium 8100 oraz 8200 gwarantuje korzyêci 6 Dzi ki du ej rozdzielczoêci urzàdzeƒ do wizualizacji mo na uzyskaç widok ró nych obszarów sieci Zestaw kompatybilnych rozwiàzaƒ charakteryzujàcych si : t Milenium system podstawowy t Milenium oferuje funkcje z o one zwi kszajàce mo liwoêci systemu Szczególnie u yteczne funkcje: t natychmiastowa identyfikacja uszkodzeƒ t pomoc w rekonfiguracji sieci po wystàpieniu awarii; t analiza rozk adu obcià eƒ i zu ycia energii w sieci. Zastosowanie zdalnego sterowania przynosi kolejne korzyêci,a w szczególnoêci: t jest przysz oêciowà inwestycjà, dzi ki funkcjonowaniu procedury aktualizacji oprogramowania; t niezale ne zasilanie obwodów i urzàdzeƒ sterujàcych (zwykle uk ady tego typu stosowane sà jedynie w du o wi kszych systemach elektroenergetycznych) t kompleksowe sterowanie i obs uga ca ego systemu, dzi ki wykorzystaniu prostych a równoczeênie bardzo efektywnych i wydajnych narz dzi.

16 Talus 200: urzàdzenie s u àce do zdalnego sterowania sieciami Êrednich napi ç. Talus 200 jest bardzo prostym w monta u, wielofunkcyjnym urzàdzeniem àczàcym w sobie wszystkie niezb dne funkcje umo liwiajàce prowadzenie zdalnego nadzoru i sterowania rozdzielnicà typu RM6. Do jego podstawowych zadaƒ nale y: t uzyskanie informacji o po o eniu àczników, umo liwia wykrywanie uszkodzeƒ, mierzy i przesy a wartoêci pràdów t przesy anie impulsów otwierajàcych/zamykajàcych do àczników t wymiana informacji z nastawni systemu nadzoru sieci. Urzàdzenie sterujàce Talus jest szczególnie przydatne w przypadku awarii linii zasilajàcych rozdzielnice. Umo liwia dokonanie àczeƒ elminujàcych uszkodzony odcinek sieci dzi ki czemu zostajà ograniczone do minimum przerwy w zasilaniu odbiorców energii elektrycznej. Talus charakteryzuje si du à niezawodnoêcià i sta à gotowoêcià do dzia ania dzi ki czemu mo na zagwarantowaç ciàg e dzia anie rozdzielnicy. Zastosowanie Talusa upraszcza tak e sterowanie lokalne rozdzielnicà. Informacje podawane na p ycie czo owej urzàdzania Zasilanie Monitoring i sterowanie Spolaryzowane z àcza Funkcjonalne urzàdzenie skonstruowane w celu stosowania w sieciach Êrednich napi ç. t Talus 200 zosta tak skonstruowany, aby by o mo liwe bezpoêrednie pod àczenie go do rozdzielnicy SN bez koniecznoêci stosowania jakichkolwiek dodatkowych przekszta tników. t Jest wyposa ony w p yt czo owà z przyciskami s u àcymi do sterowania lokalnego, co umo liwia przestawianie silnikowych nap dów àczników oraz sygnalizowanie po o enia sterowanych àczników. t Jest wyposa ony w uk ad s u àcy do wykrywania pràdów zwarciowych w sieci Êredniego napi cia ( mi dzyfazowych i ziemnozwarciowych). U atwia identyfikacj miejsca zwarcia. Mo liwe jest tak e okreêlenie wartoêci pràdu zwarciowego oraz czasu trwania zwarcia. PewnoÊç àczeƒ rozdzielnicy Êredniego napi cia t Talus zosta poddany bardzo surowym próbom wytrzyma oêci dielektrycznej t Jest wyposa ony w system autonomicznego zasilania, który gwarantuje nieprzerwane dzia anie urzàdzenia przez kilka godzin, nawet w przypadku przerwy zasilania. System zasilania dostarcza energi zarówno do urzàdzenia Talus 200 jak i do silników nap dów àczników rozdzielnicy. atwoêç instalacji t Taulus jest dostarczany wraz z zestawem elementów u atwiajàcych przy àczenie do silników nap dów àczników oraz elementów s u àcych do dokonywania pomiarów t Z àcza podzespo u s u àcego do zdalnego sterowania sà spolaryzowane co uniemo liwia powstanie b dów podczas prac monta owych lub konserwacyjnych. t Przek adniki pràdowe majà dzielony rdzeƒ co znacznie u atwia ich monta na kablach. Przek adniki z dzielonym rdzeniem Rozdzielnica typu RM6 Rozdzielnica typu RM6 jest przystosowana do zastosowania zdalnego sterowania. Zapewniajà to nast pujàce jej cechy: t zintegrowany przek adnik napi ciowy, umo liwiajàcy autonomicznà prac obwodów pomocniczych t Talus urzàdzenie do zdalnego sterowania t elektrycznie zbrojone nap dy t styki pomocnicze sygnalizujàce zwarcia oraz wskazujàce po o enie styków g ównych àczników t przek adniki s u àce do wykrywania pràdów zwarciowych 7

17 Podstawowe parametry Opis rozdzielnicy typu RM6 Rozdzielnica typu RM6 sk ada si z od 1 do 4 pól zawartych w jednej metalowej obudowie, o zminimalizowanych wymiarach, przeznaczonych do wype niania indywidualnych funkcji. Kompletna, ca kowicie izolowana rozdzielnica SN jest wyposa ona w: t obudow wykonanà ze stali nierdzewnej, zapewniajàcà zachowanie szczelnoêci przez ca y okres u ytkowania rozdzielnicy; w obudowie tej znajdujà si wszystkie pola funkcjonalne Êredniego napi cia: roz àcznik izolacyjny, uziemnik, roz àcznik bezpiecznikowy lub wy àcznik t od jednego do czterech przedzia ów kablowych ze z àczami umo liwiajàcymi po àczenie z transformatorem lub z siecià t przedzia niskiego napi cia t przedzia nap du t przedzia bezpiecznikowy wspó pracujàcy z roz àcznikiem izolacyjnym lub stanowiàcy element roz àcznika bezpiecznikowego. Rozdzielnica typu RM6 spe nia wszystkie wymagania okreêlone przez normy IEC, dotyczàce systemów ciênieniowych szczelnych. Roz àcznik izolacyjny oraz uziemnik spe niajà wszystkie wymagania techniczne u ytkowników takie jak: SzczelnoÊç Obudowa jest wype niona szeêciofluorkiem siarki o ciênieniu wynoszàcym 0.2 bara. Obudowa ta po poczàtkowym nape nieniu SF6 nie wymaga uzupe niania gazu przez ca y okres eksploatacji rozdzielnicy. SzczelnoÊç obudowy rozdzielnic jest sprawdzana w fabryce podczas prób wyrobu. Wytwórca gwarantuje, e rozdzielnica mo e byç u ytkowana przez 30 lat. W tym okresie nie jest konieczne dokonywanie jakichkolwiek prac konserwacyjnych dotyczàcych cz Êci b dàcych pod napi ciem czy elementów komór gaszeniowych. Roz àcznik izolacyjny Gaszenie uku elektrycznego odbywa si w komorze samospr nej Wy àcznik Gaszenie uku elektrycznego dokonuje si w komorze z wirujàcym ukiem oraz termokspansjà. W komorze gaszeniowej o takiej konstrukcji wy àczane sà agodnie pràdy o ka dej wartoêci. Roz àcznik izolacyjny liniowy I 200 A Roz àcznik bezpiecznikowy pole transformatorowe Q 630 A Wy àcznik 200 A pole transformatorowe D Wy àcznik 630 A pole liniowe B Transformator potrzeb w asnych T Wybór wyposa enia Producent oferuje u ytkownikowi nierozbudowywalnà wersjà rozdzielnicy typu RM6 z o onà z 1,2,3 lub 4 niezale nych pól s u àcych do wype niania specjalistycznych funkcji W zale noêci od potrzeb mo liwe jest wybranie sposobu zabezpieczenia transformatora zasilajàcego: t roz àcznik izolacyjny z bezpiecznikami t lub wy àcznik 200 A Mo liwe jest tak e zabezpieczenie dodatkowych linii zasilajàcych, podpierêcieni Êredniego napi cia przy pomocy wy àcznika 630 A. Wi kszoêç rozdzielnic nierozbudowywalnych mo e byç wykonana w wersji rozbudowywalnej. Rozbudowa mo e byç dokonywana z prawej strony lub z obu stron, co w przysz oêci u atwia dalszy rozwój sieci. 8 n 4 n 3 n 2 n 1 typ rozdzielnicy Oznaczenie ró nych rozdzielnic NE : nierozbudowywalna RE : rozbudowywalna z prawej strony DE : rozbudowywalna z prawej i lewej strony konfiguracja rozdzielnicy I Q D B T I I Q D B Przyk ad oznaczenia rozdzielnicy RM6 NE - IQI RM6 RE - DIDI I

18 Zestawienie parametrów elektrycznych napi cie znamionowe 12/ poziom izolacji dla wytrzymywane napi cie probiercze 50 Hz 1 mn (kv wart. sk) 28/38 50 o cz stotliwoêci sieciowej wytrzymywane napi cie probiercze 2/50 µs (kv wart. szczyt.) 75/ udarowe àcznik sieciowy pràd znamionowy (A) (1) zdolnoêç àczeniowa (A) (1) znamionowy pràd ciàg y (1) zgodnie z zaleceniami IEC, podane wartoêci obowiàzujà dla temperatur otoczenia z zakresu od C do C (klasa C). W przypadku wy szych temperatur dopuszczalny pràd (w amperach) podany jest w poni szej tablicy Temperatura 40 C 45 C 50 C 55 C Wykonanie wn trzowe (2) Prosimy skonsultowaç si z nami, gdy wymagany czas pràdu zwarciowego powinien wynosiç 3 sekundy (3) WartoÊç spodziewana, wartoêç rzeczywista pràdu jest mniejsza na skutek dzia ania bezpiecznika (4) WartoÊç pràdu jedynie dla napi cia 12 kv pràd ziemnozwarciowy pràd ja owy linii kablowej pràd 1 sekundowy (ka) (2) (4) pràd za àczalny roz àczników i uziemników (kv wart. szczyt.) (4) pola transformatorowe pràd znamionowy (A) zdolnoêç àczeniowa nieobcià onego transformatora (A) roz àcznik bezpiecznikowy pràd wy àczalny (ka) (3) (4) pràd za àczalny (ka) (3) (4) Wy àcznik pràd wy àczalny (ka) pràd za àczalny (ka) Pole liniowe pràd znamionowy (A) pràd wy àczalny (ka) pràd za àczalny (ka) Normy Rozdzielnia RM6 spe nia wymagania nast pujàcych norm mi dzynarodowych: IEC 60694, 60298, 60265, 60129, 6020,60056,60255 oraz odpowiadajàcych im norm polskich PN-93/E-06111, PN-91/E-06105, PN-86/E-05155, PN-88/E-05150, PN-89/E , PN-93/E Normalne warunki pracy dla rozdzielnicy przeznaczonej do pracy w warunkach wn trzowych okreêlone sà przez norm IEC t temperatura otoczenia : klasa C wn trzowa y ni sza od lub równa 40 0 C y Êrednia temperatura w ciàgu 24 godzin - ni sza od lub równa 35 0 C y wy sza od lub równa C t wysokoêç nad poziomem morza y ni sza od lub równa 1000 m y powy ej 1000 m do 3000 m w przypadku przy àczy ze sterowanym polem t ZdolnoÊç wy àczana Zastosowane w rozdzielnicy typu RM6 roz àczniki izolacyjne spe niajà wymagania okreêlone w normie IEC sformu owane dla roz àczników izolacyjnych klasy E3/M1: y 100 cykli ZO przy pràdzie znamionowym oraz wspó czynniku mocy równym 0.7 y 1000 mechanicznych przestawieƒ w po o enie otwarcia Wy àczniki o pràdzie znamionowym równym 200 A lub 630 A zosta y zaprojektowane w ten sposób, aby by y one zdolne wykonaç: t 2000 mechanicznych przestawieƒ w po o enie otwarcia zgodnie z wymaganiami normy IEC t 100 cykli àczeniowych ZO przy znamionowym pràdzie ciàg ym t 5 cykli àczeniowych ZO przy znamionowym wy àczalnym pràdzie zwarciowym 9

19 Opis typu rozdzielnicy Transformator zabezpieczony przez roz àcznik bezpiecznikowy Rozdzielnica nierozbudowywalna NE- QI NE- IQI NE- IIQI NE- QIQI Rozdzielnica rozbudowywalna RE- IQI RE- IIQI RE- QIQI DE -I DE- Q Transformator zabezpieczony przez wy àcznik 200 A Rozdzielnica nierozbudowywalna NE- D NE- DI NE- IDI NE- IIDI NE- DIDI Rozdzielnica rozbudowywalna RE- IDI RE- IIDI RE- DIDI DE -I DE- D 10

20 Przy àczanie do sieci za pomocà pola wyposa onego w roz àcznik izolacyjny Rozdzielnica nierozbudowywalna NE- I NE- II NE- III NE- IIII NE- TIII Rozdzielnica rozbudowywalna RE- III RE- IIII DE- I Przy àczanie do sieci za pomocà pola liniowego wyposa onego w wy àcznik 630 A Rozdzielnica nierozbudowywalna NE- IBI NE- IIBI NE- BIBI Rozdzielnica rozbudowywalna RE- IBI RE- IIBI RE- BIBI DE- I DE- B 11

21 Zalety rozdzielnic àcznik trójpo o eniowy Bezpieczeƒstwo osób àczniki Roz àcznik izolacyjny oraz wy àcznik majà zbli onà budow : t zespó styku ruchomego majàcy trzy ustalone po o enia (otwarcia, zamkni cia, uziemienia); styk ruchomy porusza si pionowo. Budowa tego styku uniemo liwia równoczesne zamkni cie roz àcznika lub wy àcznika oraz uziemnika. t uziemnik ma zdolnoêç za àczania pràdu zwarciowego zgodnà z wymaganiami odpowiednich norm t rozdzielnica typu RM6 àczy w sobie funkcj izolacji oraz operacji àczeniowych. t szyna uziemiajàca ma przekrój dobrany do warunków wyst pujàcych w sieci rozdzielczej t dost p do przedzia u przy àczy kablowych mo e byç zablokowany w zale noêci od po o enia uziemnika i/lub roz àcznika lub wy àcznika NiezawodnoÊç nap dów Nap dy elektryczne i mechaniczne sà umieszczone za przednià p ytà, na której pokazany jest schemat synoptyczny rozdzielnicy pokazujàcy stany àczników (zamkni ty, otwarty, uziemiony) t zamykanie: zespó styków nap dzany jest poprzez mechanizm migowy, nap d roz àcznika nie jest wyposa ony w zewn trzny zasobnik energii. W przypadku wy àcznika lub roz àcznika bezpiecznikowego, nap dy sà zbrojone podczas ruchu zamykania styków t otwieranie: otwieranie roz àcznika odbywa si za pomocà tego samego mechanizmu migowego, który nadaje stykom ruch w przeciwnym kierunku. W przypadku wy àcznika lub roz àcznika bezpiecznikowego otwarcie nast puje y po przyciêni ciu przycisku sterujàcego y w przypadku powstania zwarcia. t uziemianie: specjalne ci gno s u y do zamykania i otwierania uziemnika. Otwór, przez który mo liwe jest wprowadzenie dêwigni nap dowej i po àczenie jej z ci gnem uziemnika, jest zablokowany przez zaêlepk zabezpieczajàcà. ZaÊlepka ta mo e zostaç otwarta jeêli roz àcznik lub wy àcznik sà w po o eniu otwarcia, natomiast gdy te àczniki znajdujà si w po o eniu zamkni cia, zaêlepka zabezpieczajàca pozostaje zablokowana. t wskaêniki po o enia àczników: wskaêniki te sà bezpoêrednio przymocowane do zespo ów styków ruchomych. W zwiàzku z tym pokazujà one w sposób jednoznaczny po o enie àczników (za àcznik A normy IEC 60129) t dêwignia nap dowa anti-reflex: zosta a tak skonstruowana, e nie jest mo liwe natychmiastowe otwarcie roz àcznika-od àcznika lub uziemnika tu po ich zamkni ciu t blokady: w rozdzielnicy mogà byç wykorzystane od 1 do 3 k ódek, które s u à do zabezpieczenia przed y dost pem do gniazda roz àcznika lub wy acznika y dost pem do gniazda uziemnika y zadzia aniem przycisku otwierajàcego Widoczne styki uziemiajàce t wskaêniki zamkni cia uziemników: wskaêniki sà umieszczone w górnej cz Êci rozdzielnicy typu RM6. W przypadku gdy uziemnik jest zamkni ty wskaêniki te sà widoczne poprzez przezroczystà pokryw uziemnika. Wytrzyma oêç na uk wewn trzny Solidna budowa rozdzielnicy typy RM6, gwarantujàca du à niezawodnoêç oraz zapewnia odpornoêç na wp ywy Êrodowiska. Istnieje bardzo niskie prawdopodobieƒstwo powstania zwarcia wewnàtrz rozdzielnicy. Jednak e w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeƒstwa, rozdzielnica typu RM6 zosta a tak skonstruowana, e wytrzymuje, bez stwarzania zagro enia dla obs ugi, uk wewn trzny wywo any znamieniowym pràdem zwarcia 1 sek. Wzrost ciênienia wywo any powstaniem uku wewn trznego jest zmniejszany przez otwarcie zaworu bezpieczeƒstwa zamontowanego w dolnej cz Êci metalowej obudowy. Gaz uwalniany jest w tylnej cz Êci rozdzielnicy, co nie powoduje zagro enia przed rozdzielnicà. Po przeprowadzeniu prób ukoochronnoêci pràdem 20 ka w czasie 1 sekundy stwierdzono, e rozdzielnica spe nia szeêç wymagaƒ okreêlonych w za àczniku AA normy IEC

22 OdpornoÊç na dzia anie Êrodowiska Izolacja t Metalowa obudowa wykonana jest z niemalowanej stali nierdzewnej; zapewnia stopieƒ ochrony IP67; zawiera wszystkie elementy àczników b dàce pod napi ciem oraz szyny zbiorcze; t Trzy szczelne komory bezpieczników; sà od àczalne, maja pometalizowanà stron zewn trznà, chronià bezpieczniki od kurzu, wilgoci... t Metalizowane przedzia y bezpieczników i sterowany rozk ad pola elektrycznego przy àczy gwarantuje równomierny rozk ad pola elektrycznego w izolacji sta ej. Podsumowujàc, mo na powiedzieç, e wszystkie wymienione powy ej czynniki powodujà i izolacja rozdzielnicy typu RM6 osiàga bardzo wysoki poziom. Rozdzielnica jest ca kowicie niewra liwa na warunki Êrodowiskowe, kurz, wysokà wilgotnoêç czy przejêciowe zatopienie. (IP67: zanurzenie na 30 minut zgodnie z normà IEC 60529, ( ) Bezpieczeƒstwo obs ugi Próba izolacji kabli W celu sprawdzenia izolacji kabla lub w przypadku lokalizowania miejsca zwarcia, mo liwe jest doprowadzenie probierczego napi cia sta ego o wartoêci nieprzekraczajàcej 42 kv w czasie 15 minut do kabli przez rozdzielnic RM6 bez koniecznoêci od àczania g owic kablowych. JeÊli uziemnik jest zamkni ty i zostanie zdemontowana szyna uziemiajàca, to mo liwe jest " wstrzykni cie napi cia przez styk uziemiajàcy. System pomiarów wymaga u ycia specjalnych sworzni probierczych, które nale y zamontowaç na rozdzielnicy. Sworznie sà dostarczane na specjalne zamówienie u ytkownika. Wskaêniki sygnalizujàce obecnoêç napi cia Sygnalizatory umieszczone we wszystkich polach, umo liwiajà sprawdzenie obecnoêci (lub braku obecnoêci) napi cia na kablach. Sygnalizatory spe niajà wymagania normy IEC odpowiednik polski PN-IEC 958+A1. 13

23 Zabezpieczenie transformatora Wymiary bezpieczników Solefuse (UTE) Ø Fusarc CF (DIN) Ø45 Ø Ø6 Ø6 Wykorzystanie roz àcznika bezpiecznikowego Dane znamionowe bezpieczników s u àcych do zabezpieczenia transformatora, zale à od czynników: t napi cia pracy t parametrów transformatora t intensywnoêci odprowadzania ciep a z bezpiecznika t technologii produkcji bezpiecznika Mogà byç instalowane dwa typy bezpiecznika t typ Solefuse: wykonane zgodnie z normà UTE NFC z wybijakiem t typ Fusarc CF: wykonane zgodnie z normà DIN z wybijakiem 33 L napi cie pràd L O masa znamionowe (kv) (A) (mm) (mm (kg) Wymiana bezpieczników Normy IEC oraz UTE zalecajà, aby w przypadku, gdy nastàpi o zadzia anie jednej wk adki, wymieniç wk adki we wszystkich trzech fazach do do do do do do do Zestawienie parametrów bezpieczników ( pràd znamionowy w A, praca bez przecià eƒ, -25(C < (< 40(C) typ napi cie parametry transformatora (kva) napi cie bezpie- pracy znamiocznika (kv) nowe normy UTE NFC: , (kv) Solefuse przypadek ogólny, IEC 60282, oraz norma DIN Fusarc CF * 12 3, * 4, * 5, * * 6, * (*) prosimy skonsultowaç si z nami W przypadku bezpieczników majàcych dane znamionowe nie uwzgl dnione w powy szej tablicy prosimy skonsultowaç si z nami W przypadku wystàpienia przecià eƒ lub pracy w temperaturze wy szej od 40 0 C prosimy o skonsultowanie si z nami

24 Wykorzystanie wy àcznika 200A W przeciwieƒstwie do bezpiecznika wy àcznik nie ma minimalnego pràdu wy àczalnego, co oznacza, e jest lepiej przystosowany do wspó pracy z zabezpieczeniem transformatora. VIP 30 VIP ,1 0,01 s 0 1, temps total de coupure wykres przestawia rzeczywistà wartoêç czasu zadzia ania; do wartoêci tej nale y dodaç 70 ms, aby otrzymaç czas wy àczania type I/Is System zabezpieczeƒ System zabezpieczeƒ dzia a bez koniecznoêci doprowadzenia dodatkowego êród a zasilania. W jego sk ad wchodzà nast pujàce elementy: t 3 przek adniki ze rdzeniami toridalnymi zamontowanymi na przepustach zasilajàcych transformator; t 1 elektroniczny przekaênik zabezpieczajàcy typu VIP 30 lub VIP 35; t 1 wyzwalacz; t 1 z àcze probiercze do sprawdzania poprawnoêci dzia ania zespo u zabezpieczajàcego przy wykorzystaniu specjalnego testera typu VAP6. Elektroniczne przekaêniki zabezpieczajàce typu VIP30 oraz VIP35 z autonomicznym zasilaniem Przekaêniki zabezpieczajàce typu VIP 30 VIP35 sà niezale nie zasilane i nie wymagajà jakiegokolwiek dodatkowego êród a zasilania. Sà one zasilane za pomocà przek adników pràdowych, które dostarczajà równie energi do pobudzenia wyzwalacza typu MITOP. Przekaênik typu VIP 30 s u y do zabezpieczenia przed skutkami zwarç mi dzyfazowych. Przekaênik typu VIP 35 s u y do zabezpieczenia przed skutkami zwarç mi dzyfazowych i doziemnych. Opis przekaêników: t przekaênik jest zmontowany w obudowie, której p yta czo owa jest os oni ta przezroczystà pokrywà. Ca e urzàdzenie ma stopieƒ ochrony IP54 t nastawy dokonywane sà za pomocà obrotowych pokr te zamontowanych na p ycie przedniej t fazowy pràd rozruchowy jest nastawiany bezpoêrednio w odniesieniu do parametrów znamionowych transformatora t nastawa stopnia ziemnozwarciowego jest uzale niona od parametrów sieci. Zabezpieczenia fazowe: t zabezpieczenie od skutków zwarç mi dzyfazowych dzia a wed ug charakterystyki zale nej; zadzia anie zabezpieczenia mo e nastàpiç gdy pràd osiàgnie wartoêç 1.2 wielokrotnoêci pràdu wyzwolenia (Is). Zabezpieczenia od skutków zwarç mi dzy fazowych przekaêników VIP 30 oraz VIP 35 sà identyczne Zabezpieczenie ziemnozwarciowe: t zabezpieczenie ziemnozwarciowe dzia a na podstawie pomiaru wartoêci pràdu zerowego okreêlanego jako suma wektorowa pràdów p ynàcych w uzwojeniach wtórnych przek adników pràdowych t zabezpieczenie ziemnozwarciowe dzia a wed ug charakterystyki niezale nej; zarówno próg wyzwolenia jak i czas zw oki sà regulowane. Zestawienie wartoêci znamionowych nastaw pràdu rozruchowego napi cie parametry znamionowe transformatora (kva) napi cie pracy znamionowe (kv) (kv)

25 Zabezpieczenie linii Wykorzystanie wy àcznika 630A Wy àcznik 630 A zosta przystosowany do wspó pracy z zabezpieczeniem sieci Êredniego napi cia od zwarç. Zespó zabezpieczajàcy jest identyczny jak w przypadku wy àcznika 200 A. Zespó jest wyposa ony w zabezpieczajàcy przekaênik elektroniczny typu VIP 300 zaadoptowany do zabezpieczania sieci. Elektroniczny przekaênik zabezpieczajàcy typu VIP 300 Przekaênik autonomiczny typu VIP 300 t Przekaênik typu VIP 300 s u y do zabezpieczenia przed skutkami zwarç mi dzyfazowych i doziemnymi. Mo liwoêç wyboru charakterystyk rozruchowych oraz du a liczba nastaw umo liwia szerokie zastosowanie tego przekaênika w sieci i atwà koordynacj nastaw z innymi zabezpieczeniami t Przekaênik typu VIP 300 jest zasilany autonomicznie za pomocà przek adników pràdowych. Nie wymaga pomocniczych êróde zasilania. Dostarcza tak e energi do wyzwalaczy. Opis przekaêników: Przekaênik typu VIP 300 dzia a na takiej samej zasadzie jak przekaêniki typu VIP 30 i VIP 35. Zabezpieczenie od skutków zwarç mi dzyfazowych: t zabezpieczenie od skutków zwarç mi dzyfazowych jest zrealizowane w oparciu o uk ad dwu stopniowy z charakterystykà zale nà lub niezale nà charakterystyki zale ne spe niajà wymagania normy IEC (PN-93/E-88623), t wyst pujà tu charakterystyki typu SI (standardowa odwrotna ), VI (silnie odwrotna), EI (Bardzo silnie odwrotna) t górny stopieƒ dzia ania w oparciu o charakterystyk niezale nà Zabezpieczenie ziemnozwarciowe: t zabezpieczenie ziemnozwarciowe dzia a w oparciu o pomiar wartoêci pràdu zerowego okreêlanego jako suma wektorów pràdów p ynàcych w uzwojeniach wtórnych przek adników pràdowych t zabezpieczenie ziemnozwarciowe dzia a podobnie jak zabezpieczenie od zwarç mi dzyfazowych, tj. posiada dwa stopnie rozruchowe. Wskaêniki t dwa wskaêniki pokazujà przyczyn wyzwolenia (zwarcie fazowe, zwarcie doziemne). Po o enie wskaêników pozostaje bez zmian po odci ciu zasilania od przekaênika. t dwa wskaêniki typu LED (zwarcie fazowe, zwarcie doziemne) sygnalizujà e dolny próg rozruchowy zosta przekroczony oraz zw oka czasowa jest w trakcie odmierzania t > t > t >> t >> Is 1,2 Is 10 Is I >> Is 1,2 Is 10 Is I >> charakterystyka zale na stopnia dolnego charakterystyka niezale na stopnia dolnego 16

26 Charakterystyki rozruchowe zale ne t charakterystyki prezentowane w tym rozdziale okreêlajà nastaw dolnego progu rozruchowego dla ró nych zw ok czasowych t> (lub to>) t charakterystyki dla zabezpieczenia ziemnozwarciowego i mi dzyfazowego sà identyczne Charakterystyka typu SI Charakterystyka typu VI t (s) t (s) ,6 0,1 0,4 0,3 0,2 0,15 0,1 0,1 0,6 0,4 0,3 0,2 0,15 0,07 0,05 0,1 0,07 0,05 0,01 I/Is 0,01 I/Is 1 1, , Charakterystyka typu EI Charakterystyka typu RI t (s) t (s) ,6 0,4 0,3 1 0,2 0,15 0,1 0,1 0,07 0,1 0,6 0,4 0,3 0,05 0,2 0,15 0,1 0,07 0,01 0,05 I/Is 0,01 I/Is 1 1,

27 type A A Typy przy àczy type B B / C / C Zestawienie typów przy àczy Wprowadzenie t kszta t, styków oraz wymiary przy àczy rozdzielnicy typu RM6 sà zdefiniowane przez normy PR EN50181 oraz HN 52.S 61 t izolatory wykonane z ywicy epoksydowej sà poddawane próbom wytrzyma oêci dielektrycznej napi ciem o cz stotliwoêci sieciowej a tak e próbom wy adowaƒ niezupe nych W aêciwoêci przepustów Przepusty umo liwiajà przep yw pràdu z obwodów zewn trznego do uk adu szynowego rozdzielnicy znajdujàcego si wewnàtrz obudowy wype nionej gazem SF6 stanowiàcym izolacj mi dzy cz Êciami b dàcymi pod napi ciem i uziemionà ramà. Stosowane sà trzy typy przepustów okreêlone przez wytrzymywany zwarciowy pràd n-sekundowy: typu A: 200 A: 12, 5 ka pràd 1-sekundowy oraz 31,5 ka pràd szczytowy (wtykowy) typu B: 400 A: 16 ka pràd 1-sekundowy oraz 40 ka pràd szczytowy (wtykowy) typu C: 630 A: 25 ka pràd 1-sekundowy oraz 63 ka pràd szczytowy (roz àczalny zabezpieczany Êrubami M16) Informacje te muszà byç podane aby w aêciwie zosta okreêlony typ przy àcza Jak okreêliç typ przy àczy t typ przy àcza rozdzielnicy jest okreêlony przez nast pujàce kryteria Instalacja t pràd znamionowy osprz tu àczàcego 200, 400, 630 A t zwarciowy pràd 1-sekundowy 12,5 ka, 16 ka, 25 ka w przypadku stosowania roz àcznika lub wy àcznika t w przypadku stosowania roz àcznika bezpiecznikowego zwarciowy pràd 1- sekundowy jest ograniczony przez dzia anie bezpiecznika, stosuje si wówczas przepust typu A (200 A) t minimalna odleg oêç mi dzy fazami t typ przy àcza y wtykowe y roz àczalny zabezpieczany Êrubami t sposób przy àczania: przy àcze proste, przy àcze kàtowe Kable: t napi cie znamionowe y kabla y sieci t materia y y roboczej y aluminiowy y miedziany t przekrój y y roboczej w mm 2 t Êrednica izolacji t budowa kabla y jedno y owy y trój y owy t typ izolacji y sucha y z nieêciekajàcym syciwem t typ ekranu t wyposa enie dodatkowe Wyposa enie przedzia u kablowego t zdejmowana p yta przednia t mocowanie kabla t po àczenie uziemiajàce kabel Wyposa enie dodatkowe dostarczane na yczenie klienta y sygnalizator zwarcia z p ynnym wskaênikiem, instalowane na kablu y panel do przy àczenia ogranicznika przepi ç y blokada dost pu do przedzia u kablowego, gdy uziemnik jest otwarty y blokada przed zamkni ciem wy àcznika lub roz àcznika, gdy przedzia kablowy jest otwarty y p yta dolna dla kabla jedno y owego lub trój y owego (obowiàzkowa w przypadku przy àczy bez sterowanego rozk adu pola) 18

28 Dla roz àcznika izolacyjnego Kabel jedno y owy z izolacjà suchà Przepust typu B-400A, do 16 ka/1s Przy àcze wtykowe ze sterowanym rozk adem pola parametry z àcze dostawca oznaczenie przekrój uwagi 7.2 do 17.5 kv wtykowe Elastimold 400 LR 70 do 240 ograniczenie do Us=10 kv 400 A-95 kv K400LR 35 do 240 Pirelli FMCE do 300 F&G ASW10/ do kv wtykowe Elastimold K400LR 35 do A-125 kv Pirelli FMCE do 300 Dla roz àcznika izolacyjnego oraz linii zabezpieczonej wy àcznikiem 630A Kabel z izolacja suchà jedno y owy Przepust typu C A Przy àcze roz àczalne ze sterowanym rozk adem pola parametry z àcze dostawca oznaczenie przekrój uwagi 7.2 do 17.5 kv roz àczalne Elastimold 400 TB 70 do 240 ograniczenie do Us=10 kv 400 A-95 kv K400LR 35 do 240 Pirelli FMCTs do 300 z metalizowanym ekranem prosimy o skonsultowanie si z nami 24 kv roz àczalne Elastimold K400TB 35 do A-125 kv Pirelli FMCE do 300 z metalizowanym ekranem prosimy o skonsultowanie si z nami Kabel z izolacjà suchà jedno oraz trój y owy Przepust typu C A Przy àcze roz àczalne z nie sterowanym rozk adem pola parametry z àcze dostawca oznaczenie przekrój uwagi 7.2 do 17.5 kv rura termokurczliwa Raychem EPKT+EAKT 16 do A-95 kv Sigmaform Q-CAP 16 do 300 Êruby izolacyjne Kabeldon KAP do 300 Pirelli ELPB12 50 do 300 ograniczone do napi cia udarowego 75 kv atwo roz àczalne Raychem RICS - EPKT 25 do 300 Elastimold SV412C 50 do 300 ograniczone do Us = 10 kv 24 kv atwo roz àczalne Raychem RICS - EPKT 25 do A-125 kv 19

29 Dla roz àcznika izolacyjnego oraz linii zabezpieczonej wy àcznikiem 630A Kabel z izolacja z papieru impregnowanego z syciwem nieêciekajàcym, jedno y owy Przepust typu C A Przy àcze roz àczalne z nie sterowanym rozk adem pola parametry z àcze dostawca oznaczenie przekrój uwagi 7.2 do 17.5 kv roz àczalne Pirelli FMCp do A 95 kv Êruby izolacyjne Kabeldon Kap do 300 Pirelli ELpB12 50 do 300 ograniczone do napi cia atwo roz àczalne Raychem RICS - EPKT 25 do 300 udarowego 75 kv rura termokurczliwa Raychem EPKT+EAKT 16 do kv atwo roz àczalne Pirelli FMCp 1c 95 do A-125 kv Raychem RICS - EPKT 25 do 300 Kabel z izolacjà papierowà impregnowanà syciwem nieêciekajàcym, trój y owy Przepust typu C A Przy àcze roz àczalne z nie sterowanym rozk adem pola parametry z àcze dostawca oznaczenie przekrój uwagi 7.2 do 17.5 kv Êruby izolacyjne Kabeldon KAP do A-95 kv Pirelli ELPB12 50 do 300 ograniczone do napi cia atwo roz àczalne Raychem RICS - EPKT 25 do 300 udarowego 75 kv rura termokurczliwa Raychem EPKT+EAKT 16 do kv atwo roz àczalne Raychem RICS - EPKT 25 do A-125 kv Kabel z izolacjà suchà jedno y owy, osprz t àczàcy z ogranicznikiem przepi ç Przepust typu C A Przy àcze roz àczalne parametry z àcze dostawca oznaczenie przekrój uwagi 7.2 do 17.5 kv roz àczalne Raychem RICS+EPKT 25 do A-95 kv RDA 12 or 18 roz àczalne Elastimold K400TB+ 35 do 300 g bszy przedzia K400RTPA+ K158SA 24 kv roz àczalne Raychem RICS+EPKT 25 do A-125 kv RDA 24 roz àczalne Elastimold K400TB+ 35 do 300 g bszy przedzia K400RTPA+ K158SA 20

30 Roz àcznik bezpiecznikowy Kabel z izolacjà suchà jedno y owy Przepust typu A - pràd 1- sekundowy do 12.5 ka Przy àcze wtykowe ze sterowanym rozk adem pola parametry z àcze dostawca oznaczenie przekrój uwagi 7.2 do 17.5 kv wtykowe Elastimold 400 LR 70 do 240 ograniczenie do Us=10 kv 200 A-95 kv K400LR 35 do 240 przepust typu B Pirelli FMCE do 300 ograniczone do 400 A 12,5 ka/1s 24 kv wtykowe Elastimold 400 LR 70 do 240 ograniczenie do Us=10 kv 200 A-95 kv K400LR 35 do 240 przepust typu B Pirelli FMCE do 300 ograniczone do 400 A 12,5 ka/1s 7.2 do 17.5 kv wtykowe Elastimold 158LR 16 do 120 ograniczenie do Us=10 kv 200 A-95 kv K158LR 25 do 95 przepust typu B Pirelli FMCE do kv wtykowe Elastimold 158LR 16 do A-125 kv K158LR 25 do 95 przepust typu B Pirelli FMCE do 120 Kabel z izolacjà suchà jedno y owy Przepust typu C - pràd 1- sekundowy 21 ka Przy àcze roz àczalne ze sterowanym rozk adem pola parametry z àcze dostawca oznaczenie przekrój uwagi 7.2 do 17.5 kv roz àczalne Elastimold 400TB 70 do 240 ograniczenie do Us=10 kv 200 A-125 kv K400TB 35 do 240 pràd 1-sek> 16 ka Pirelli FMCTs do 300 bez metalowego ekranu Kabel z izolacjà suchà jedno y owy Przepust typu C - pràd 1- sekundowy wytrzymywany 21 ka Przy àcze roz àczalne z nie sterowanym rozk adem pola parametry z àcze dostawca oznaczenie przekrój uwagi 7.2 do 17.5 kv rura termokurczliwa Raychem EPKT+EAKT 16 do A-125 kv Sigmaform Q-CAP 16 do 300 Êruby izolacyjne Kabeldon KAP do 300 Pirelli ELPB12 50 do 300 napi cie udarowe ograniczone do 75kV atwo roz àczalne Raychem RICS - EPKT 25 do 300 Elastimold SV412C 50 do 300 napi cie udarowe ograniczone do 75kV 21

31 Roz àcznik bezpiecznikowy Kabel jedno y owy Przepust typu A - pràd 1- sekundowy wytrzymywany 12.5 ka Przy àcze wtykowe ze sterowanym rozk adem pola parametry z àcze dostawca oznaczenie przekrój uwagi 7.2 do 17.5 kv wtykowe Elastimold 158 LR 16 do 120 ograniczenie do Us=10 kv 200 A-95 kv K158LR 25 do 95 (prawy) 151SR 16 do 120 ograniczenie do Us=10 kv K151SR 25 do 95 Pirelli FMCE do kv wtykowe Elastimold K158LR 16 do A-95 kv (prawy) K151SR 25 do 95 Pirelli FMCE do 95 Kabel z izolacjà suchà jedno lub trój y owy Przepust typu A - z otworami M8 200 A Przy àcze roz àczalne z nie sterowanym rozk adem pola parametry z àcze dostawca oznaczenie przekrój uwagi 7.2 do 17.5 kv rura termokurczliwa Raychem Raychem EPKT+EAKT 16 to A-95 kv Êruby izolacyjne Kabeldon KAP70 70 max. (*) wymagana specjalna podstawa o wysokoêci 520 mm 22

32 Wyposa enie dodatkowe (dostarczane na specjalne zamówienie) Instalacja, konserwacja Wskaênik zgodnoêci faz Urzàdzenie to s u y do sprawdzania zgodnoêci faz. Mo e byç przy àczone do dowolnego wskaênika napi cia Testowanie przekaênika zabezpieczajàcego t przenoêny tester typu VAP6 jest do àczany do przekaênika zabezpieczajàcego y umo liwia on podanie symulujàcych impulsów elektrycznych; dwa przyciski umo liwiajà sprawdzenie poprawnoêci dzia ania zabezpieczeƒ mi dzyfazowych i ziemnozwarciowych; y dodatkowy przycisk umo liwia zablokowanie wyzwolenia wy àcznika. Kontrola lokalna Wskaênik obecnoêci napi cia Producent mo e dostarczyç wskaêniki napi cia przeznaczone dla roz àcznika liniowego, wy àcznika lub roz àcznika bezpiecznikowego, umo liwiajà one kontrol czy kable sà pod napi ciem. Produkowane sà dwa typy sygnalizatorów t Voltage Indicator System (VIS) (1) - wskaênik napi cia- zgodny z wymaganiami normy IEC (PN-IEC 958): wyposa ony w trzy zintegrowane lampki sygnalizacyjne t Voltage Detection System (VDS) - wykrywajàcy napi cie - zgodny z wymaganiami normy IEC : urzàdzenie jest wyposa one w gniazda s u àce do do àczania lamp sygnalizacyjnych Sygnalizatory zasilane sà za pomocà pojemnoêciowych dzielników instalowanych wewnàtrz przepustów. Sygnalizator pràdu zwarcia Ka dy àcznik mo e byç wyposa ony w sygnalizator pràdu zwarcia typu Alpha (Hortsmann) JeÊli rozdzielnica typu RM6 jest zdalnie sterowana urzàdzeniem typu Talus 200 to urzàdzenie to pe ni tak e funkcje sygnalizatora zwarç. (1) Voltage Indicator System (VIS)(1) -wskaênik napi cia -dostarczany jest wraz z rozdzielnica w standardzie 23

33 ZDALNE STEROWANIE Nap dy silnikowe Nap d roz àcznika: t w nap dzie ka dego roz àcznika znajduje si przestrzeƒ gdzie mo na zamontowaç przek adni z silnikiem. Podzespó ten mo e byç zamontowany w fabryce lub przez u ytkownika w miejscu zainstalowania rozdzielnicy, bez koniecznoêci od àczania rozdzielnicy spod napi cia oraz rozmontowania nap du t elektryczny zespó blokujàcy uniemo liwia wykonanie jakiejkolwiek b dnej operacji àczeniowej Wyposa ony w silnik nap d rozdzielnicy typu RM6 mo na w prosty sposób po àczyç z systemem zdalnego sterowania. Nap d wy àcznika: t pole wy àcznikowe mo e byç wyposa one w nap d zbrojony elektrycznie. Podzespó ten mo e byç zamontowany w fabryce lub przez u ytkownika w miejscu zainstalowania rozdzielnicy, bez koniecznoêci od àczania rozdzielnicy spod napi cia oraz rozmontowania nap du t elektryczny zespó blokujàcy uniemo liwia wykonaniem jakiejkolwiek b dnej operacji àczeniowej, wyposa enie dodatkowe umo liwia zamkni cie wy àcznika w przypadku wystàpienia nierozpoznanego zwarcia. Wyposa ony w silnik nap d rozdzielnicy typu RM6 mo na w prosty sposób po àczyç z systemem zdalnego sterowania. Wy àcznik wyposa ony w zdalne sterowanie jest szczególnie przydatny do zabezpieczenia podpierêcienia z systemem monitoringu. Styki pomocnicze: Ka dy roz àcznik lub wy àcznik mo e byç wyposa ony w 4 pary styków pomocniczych: 2 N/O oraz 2 N/F. Ka dy uziemnik mo e byç wyposa ony w 1 par styków pomocniczych (zwiernych/ rozwiernych) Ka dy wy àcznik mo e byç wyposa ony w 1 par styków sygnalizujàcych zwarcie. Ka dy roz àcznik bezpiecznikowy mo e byç wyposa ony w 1 par styków sygnalizujàcych przepalenie bezpiecznika. Wyzwalacz otwierajàcy: Ka dy wy àcznik lub roz àcznik bezpiecznikowy mo e byç wyposa ony w wyzwalacz otwierajàcy 24

34 Blokady t oznaczenia (O, S i X) sà wygrawerowane na kluczach i na zamkadach dla lepszego zrozumienia schematów Schemat typu R1 O O Blokada roz àcznika lub wy àcznika 630A blokada pó krzy owa t uniemo liwia zamkni cie uziemnika na odp ywie rozdzielnicy gdy àcznik na dop ywie rozdzielnicy nie jest zablokowany w po o eniu otwarcia. Schemat typu R2 O X blokada krzy owa t uniemo liwia zamkni cie uziemnika rozdzielnicy gdy àczniki na dop ywie i odp ywie rozdzielnicy sà zablokowane w po o eniu otwarcia. X O Schemat typu R7 S Blokada na zasilaniu transformatora RM6/transformator t uniemo liwia dost p do transformatora dopóki uziemnik nie jest zablokowany w zamkni tej pozycji S Schemat typu R6 O O RM6/ niskie napi cie t uniemo liwia zamkni cie uziemnika i dost p do którychkolwiek bezpieczników zabezpieczajàcych dopóki g ówny wy acznik niskiego napi cia nie jest zablokowany w pozycji otwarty lub od àczony. Schemat typu R8 S O O RM6/transformator/ niskie napi cie t uniemo liwia zamkni cie uziemnika i dost p do wk adek bezpiecznikowych zabezpieczajàcych dopóki g ówny wy àcznik niskiego napi cia nie jest zablokowany w pozycjach otwarty lub od àczony t uniemo liwia dost p do transformatora dopóki uziemnik nie zosta uprzednio zamkni ty S legenda klucz clé absente wyj ty klucz clé libre wolny klucz clé prisonnière zablokowany 25

35 phase overcurrent I > trip I > DT only I >> VI EI 1,8 2,1 SI 1,5 2,4 RI off 1,2 2,7 DT 1 3 curve selection (x Is) 0,15 0,2 0,1 0,3 0,07 0,4 8 0,05 0,5 0,03 (s) (s) Is (A) t > t >> reset minimum operating Io > DT only Io >> phase current : 10 A VI EI 1,8 2,1 SI 1,5 2,4 RI off 1,2 2,7 DT 1 3 trip curve selection (x Is) ,15 0,2 0,1 0, x 10 0,07 0,4 Io > x ,05 0,5 0, (s) (s) (A) earth fault Ios to > to >> x 10 x off (x Ios) 0,2 0,4 0,1 0,6 0,05 0,9 1, off (x Ios) 0,2 0,4 0,1 0,6 0,05 0,9 1,5 VIP 300 VAP6 test plug Wymiary i instalowanie Wymiary nierozbudowywalnych rozdzielnic typu RM Rozdzielnica RM6 czteropolowa Rozdzielnica RM6 trójpolowa Rozdzielnica RM6 dwupolowa Rozdzielnica RM6 jednopolowa wy àcznik lub roz àcznik Wymiary rozdzielnicy trójpolowej lub czteropolowej typu RM6 rozbudowywalna z prawej strony Rozdzielnica RM6 czteropolowa Rozdzielnica RM6 trójpolowa Wymiary pojedynczego modu u rozdzielnicy typu RM6 rozbudowywalna z obu stron Wymiary obejmujà pokrywy zabezpieczajàce przepusty wykorzystywane do rozbudowy rozdzielnicy Rozdzielnica RM6 jednopolowa wyposa ona w roz àcznik Rozdzielnica RM6 jednopolowa wyposa ona w wy àcznik lub roz àcznik bezpiecznikowy

36 Wymiary rozdzielnicy typu RM6 RE z dodatkowym modu em t RM6 RE zestaw trójpolowy z polem roz àcznikowym DE: A = 1738 mm A (*) 1140,, (*) côte wymiar nécessaire potrzebny à droite z prawej du strony RM6 pour rozdzielnicy la mise typu en place RM6 d'une w przypadku extension instalowania dodatkowych pól. t RM6 RE zestaw czteropolowy z polem roz àcznikowym DE: A = 2171 mm t RM6 RE zestaw trójpolowy z polem wy àcznikowym DE: A = 1838 mm t RM6 RE zestaw czteropolowy z polem wy àcznikowym DE: A = 2271 mm Rozdzielnica typu RM Monta rozdzielnicy Mocowanie do pod o a Rozdzielnica typu RM6 jest wyposa ona w dwie pod u ne metalowe stopy z otworami do przytwierdzenia w: t posadzce pomieszczenia wyposa onego w kana y lub podejêcia kablowe t podstawach betonowych, podmurówkach t podporach t kszta townikach metalowych t itp Ø 10, Ø 10,2,,, G Rozdzielnica typu RM6 3 lub 4-polowa z modu em do rozbudowy 38,,, Ø ,,, F RM6 czteropolowa RM6 trójpolowa RM6 dwupolowa RM6 jednopolowa Rozdzielnica typu RM6 RE 773 Rozdzielnica RM6 trójpolowa z roz àcznikiem Rozdzielnica RM6 trójpolowa Monta do Êciany Rozdzielnica jest wyposa ona w dwa otwory umo liwiajàce mocowanie jej do Êciany bàdê do pod ogi Dodatkowa podstawa podwy szajàca Na specjalne zamówienie u ytkownika rozdzielnica typu RM6 mo e byç wyposa ona w dodatkowà podstaw podwy szajàcà o wysokoêci 260 lub 520 mm. Podstawka u atwia wykonywanie prac budowlanych, umo liwia wykonanie p ytszych kana ów kablowych bàdê ich wyeliminowanie je eli pozwala na to promieƒ gi cia kabli. Podstawa jest montowana bezpoêrednio do pod o a. 516 z roz àcznikiem bezpiecznikowym lub wy àcznikiem Rozdzielnica RM6 czteropolowa z roz àcznikiem Rozdzielnica RM6 czteropolowa z roz àcznikiem bezpiecznikowym lub wy àcznikiem F = 1779 mm G = 1652 mm F = 1879 mm G = 1752 mm F = 2212 mm G = 2085 mm F = 2312 mm G = 2185 mm,,, 27

37 W przypadku przy àczenia sieci lub transformatora za pomocà wy àcznika Kable s u àce do przy àczania do sieci mogà byç równie prowadzone przez t kana y i przepusty kablowe t z prawej lub lewej strony rozdzielnicy G bokoêç kana ów "P" rozdzielnica bez dodatkowej podstawy UWAGA: Ustawienie rozdzielnicy na dodatkowej podstawie powoduje zmniejszenie g bokoêci kana u lub w niektórych przypadkach ca kowite ich wyeliminowanie Przy àczenie transformatora z roz àcznika bezpiecznikowego Przekroje kabli do przy àczania transformatora sà zwykle mniejsze od przekrojów kabli do po àczeƒ z siecià. Wszystkie kable mogà byç prowadzone w tych samych kana ach. U ycie po àczeƒ prostych SN lub skrzynek kablowych spowoduje, e wskazana poni ej wartoêç mo e byç wi ksza ni wynika oby to z przekroju kabli Wytyczne prac budowlanych kable doprowadzane przez wykopy,,, 325,,,,,, (1),,,,,,, kable doprowadzane kana ami kablowymi,,,, 325,,, izolacja kabla kabel przekrój promieƒ przy àcze przy àcze wtykowe przy àcze Przy àcze wtykowe (mm 2 ) gi cia wtykowe (mm) zabez. Êrubami (mm) wtykowe (mm) zabez. Êrubami (mm) sucha jedno y owy 185 to trój y owy papier impregno- jedno wany ze Êciekajà- y owy 185 do cym syciwem trój y owy 150 do ,,,, Izolacja kabla kabel przekrój promieƒ przy àcze przy àcze Przy àcze wtykowe (mm 2 ) gi cia kàtowe (mm) proste (mm) zabez. Êrubami (mm) sucha jedno- 16 do y owy 50 do to trój y owy 50 do (1) nale y zostawiç odst p 100 mm (2) musi byç u yta dodatkowa podstawa o wysokoêci 520 mm 28

38 Lista referencyjna RM6 ogólnoêwiatowy produkt Norwegia Szwecja Hiszpania Australia Rosja Referencje Azja/ Bliski Wschód t BSED, Bahrain t DEWA, Dubai t WED, Abu Dhabi t Tianjin Taifeng Strefa przemys owa, Chiny t TNB, Malezja t TPC, Taiwan t SCECO, Arabia Saudyjska Afryka t Mayotte t EDF, Reunion t Total, Libia t SONEL, Kamerun Ameryka Po udniowa/ Pacyfik t CELESC, Santa Catarina, Brazylia t PETROBRAS, Rio de Janeiro, Brazylia t Guaruhlos International Airport, Sao Paulo, Brazylia, t CEMIG, Minas Gerais, Brazylia t EDF, Gujana Francuska t Tahiti Electricity t Metro de Mexico, Meksyk Europa t EDF, Francja t Channel tunnel, Francja t Iberdola, Hiszpania t Compagnie Vaudoise d'electricite SEIC, Szwajcaria t Electrabel, Belgia t FECSA, Hiszpania t ENHER, Hiszpania t Oslo Energie, Norwegia t STOEN, Polska t Bayernwerke, Niemcy Oceania t Eau et Electricite de Caledonie, Nowa Kaledonia t Enercal, Nowa Kaledonia t United Energy, Australia 29

39 System Zapewnienia JakoÊci Certyfikat jakoêci ISO 9001 Podstawowe zasady Merlin Gerin ma rozbudowanà, zintegrowanà, funkcjonalnà struktur organizacyjnà. W ka dej jednostce nale àcej do Merlin Gerin podstawowym celem jest sprawdzanie jakoêci produkowanych urzàdzeƒ i spe nianie wymagaƒ okreêlonych przez normy. W zwiàzku z tym stosowane sà procedury: t identyczne we wszystkich wydzia ach przedsi biorstwa t aprobowane przez licznych klientów i wspó pracujàce organizacje Zastosowanie przez Merlin Gerin funkcjonalnej struktury organizacyjnej zagwarantowa o uzyskanie Êwiadectwa systemu jakoêci nadanego przez niezale ne towarzystwo - Francuskie Towarzystwo Zapewnienia JakoÊci (Association Francaise pour l'assurance Qualite (AFAQ) Konstrukcja oraz system zapewnienia jakoêci w procesie produkcyjnym rozdzielnicy typu RM6 uzyska certyfikacj zgodnoêci z wymaganiami norm ISO 9001 oraz ISO ISO ISO 9002 Dok adna i systematyczna kontrola Podczas procesu produkcyjnego ka da rozdzielnica typu RM6 jest poddawana badaniom wyrobu sprawdzajàcym jakoêci oraz powtarzalnoêç: t próby szczelnoêci t pomiar ciênienia gazu t pomiarów pr dkoêci ruchu styków àczników t pomiarów momentów nap dów t pomiarów wy adowaƒ niezupe nych t pomiarów wytrzyma oêci dielektrycznej t sprawdzenia zgodnoêci z dokumentacjà ( rysunkami, wykresami) Wydzia kontroli jakoêci rejestruje próby oraz opracowuje wszystkie wyniki uzyskane podczas prób certyfikujàcych wykonywanych na ka dym urzàdzeniu. 30

40 Ochrona Êrodowiska Procedury recyclingu stosowane przez Grup Schneider Proponowana przez nas technologia i bardzo rygorystyczna procedura utylizacji urzàdzeƒ z gazem SF6 umo liwia nadzór ka dego aparatu a do ostatecznej jego likwidacji. W ramach programu ochrony Êrodowiska realizowanego przez firm Schneider opracowane zosta y przez Zespo y Serwisowe procedury zapobiegajàce emisji gazu do atmosfery. Pragnàc chroniç Êrodowisko naturalne oraz rozwiàzywaç problem demonta u urzàdzeƒ i sk adowania odpadów, Schneider Services proponuje przej cie tych urzàdzeƒ pod koniec okresu eksploatacji. Rozdzielnica RM6 zosta a tak skonstruowana aby nie powodowa a szkodliwego wp ywu na Êrodowisko: t wykorzystywane w rozdzielnicy materia y izolacyjne i przewodzàce sà selekcjonowane, (jest to atwy do wykonania proces) a nast pnie poddawane zabiegom recyclingu t szeêciofluorek siarki po wycofaniu urzàdzenia z eksploatacji jest odzyskiwany i ponownie wykorzystywany po dokonaniu procesu usuwania zanieczyszczeƒ. 31

41 Nazwa projektu (identyfikacja) Przygotowanie zamówienia U ytkownik... Osoba upowa niona: Nazwisko... Adres... Tel: Fax: Projekt... Termin dostawy... Kraj przeznaczenia... Towarzystwo handlowe... Parametry sieci napi cie znamionowe napi cie probiercze wytrzymywane 50Hz napi cie probiercze wytrzymywane udarowe 1,2/50µ kv 1 mn system uziemienia sieci kv kv kv maksymalny pràd zwarciowy cz stotliwoêç pràd 1-sekundowy pràd szczytowy A Hz ka ka Charakterystyka podzespo ów Sta y wskaênik napi cia sta y WysokoÊç po àczeƒ I,D standardowa (703 mm) tak nie poêrednia (963 mm) tak nie zwi kszona ( 1223 mm) tak nie Dost p do przedzia u kablowego zabezpieczony Êrubami tak nie Zabezpieczenie nap du standardowe IP3X tak nie Typ zabezpieczenia transformatora przekaênik VIP30 tak nie przekaênik VIP35 tak nie przekaênik VIP300 tak nie Wyposa enie pól rozdzielnicy UF 4 UF 3 UF 2 UF 1 uwagi Konfiguracja porównaj strony 12 do 15 sygnalizator zwarç typu Alpha ogranicznik przepi ç na wejêciu kabla typ kabla: jedno /trój y owy przekrój kabla typ izolacji: papier impregnowany /sucha y a robocza kabla: miedê /aluminium Êrednica izolacji nap d silnikowy i styk sygnalizujàcy brak nap du silnikowego dla pola typu Q wskaênik po o enia styków styk sygnalizujàcy zwarcie tylko dla pól typu Q, D oraz B styk blokujàcy przed za àczeniem na zwarcie tylko dla pól typu D oraz B wyzwalacz tylko dla pól typu Q, D oraz B blokada uruchomiana kluczem porównaj ze stronà 23 Wyposa enie dodatkowe Opis dêwignia nap dowa wskaênik zgodnoêci faz tester zabezpieczeƒ typu VAP6 IloÊç 32

42 Zestawienie patametrów i wyposa enia rozdzielnicy typu RM6 t standardowe y na specjalne yczenie klienta 33

sierpieƒ 2005 Katalog skrócony 2004 wersja Technika nap dowa Katalog skrócony

sierpieƒ 2005 Katalog skrócony 2004 wersja Technika nap dowa Katalog skrócony Katalog skrócony 2004 wersja sierpieƒ 2005 Technika nap dowa Katalog skrócony Dobór przemienników Napi cie zasilania Napi cie zasilania Legenda: G110 Sinamics G 110 MM420 Micromaster 420 MM430 Micromaster

Bardziej szczegółowo

ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA

ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA Gdaƒsk, paêdziernik 2014 r. SPIS TREÂCI I. Streszczenie 4 II. Przygotowanie oraz opis inwestycji 6 1. Studium

Bardziej szczegółowo

simatic simatic net AUTOMATION CONTROLLERS

simatic simatic net AUTOMATION CONTROLLERS simatic net AUTOMATION Modu y logiczne LOGO! Technologia przysz oêci w przemyêle i w domu Sterownik LOGO! to uniwersalne urzàdzenie s u àce do prze àczania i sterowania w zastosowaniach domowych i przemys

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczne wykonania i odbioru INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH w praktyce

Warunki techniczne wykonania i odbioru INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH w praktyce Zespó³ autorów pod redakcj¹ Rados³awa Lenartowicza Warunki techniczne wykonania i odbioru INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH w praktyce Poradnik wykonawcy, u ytkownika i inspektora nadzoru Warunki techniczne wykonania

Bardziej szczegółowo

Moeller jest jednym z czo owych dostawców dla automatyki budynków, automatyki przemys owej oraz systemów.

Moeller jest jednym z czo owych dostawców dla automatyki budynków, automatyki przemys owej oraz systemów. Automatyka Budynków Automatyka Przemys owa Systemy Moeller jest jednym z czo owych dostawców dla automatyki budynków, automatyki przemys owej oraz systemów. Firma Moeller Electric Think future. Switch

Bardziej szczegółowo

serwis i eksploatacja budowlane maszyny ISSN 1895-5401

serwis i eksploatacja budowlane maszyny ISSN 1895-5401 maszyny budowlane serwis i eksploatacja 2009 ISSN 1895-5401 N I E Z B D N I K U Y T K O W N I K Ó W S P R Z T U B U D O W L A N E G O Szanowni Paƒstwo optymistyczne tytu y z ekonomicznych stron dzienników

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka pok adowa standard OBD II/EOBD

Diagnostyka pok adowa standard OBD II/EOBD Diagnostyka pok adowa standard OBD II/EOBD opracowanie mgr in. Stefan Myszkowski Wydawnictwo INSTALATOR POLSKI PREZES mgr W adys aw Polesiƒski REDAKTOR NACZELNY mgr in. Krzysztof Trzeciak e-mail: k.trzeciak@automotoserwis.com.pl

Bardziej szczegółowo

AS 66 sprawdzone sterylizatory szpitalne

AS 66 sprawdzone sterylizatory szpitalne AS 66 sprawdzone sterylizatory szpitalne Sterylizatory parowe serii AS 66 produkowane przez firm SMS zosta y zaprojektowane zgodnie z obowiàzujàcymi normami polskimi i europejskimi do pracy w oparciu o

Bardziej szczegółowo

Instalacje elektryczne i teletechniczne

Instalacje elektryczne i teletechniczne Przykładowy rozdział pochodzi z publikacji: Instalacje elektryczne i teletechniczne Poradnik montera i inżyniera elektryka Zespól autorów pod redakcją dra inż. Jana Strzałki http://www.dashofer.pl/instalacje-elektryczne-i-teletechniczne/8/4

Bardziej szczegółowo

SCALANCE W. Katalog skrócony marzec 2007 SCALANCE W

SCALANCE W. Katalog skrócony marzec 2007 SCALANCE W SCALANCE W ddddddddddd ddddddddddd ddddddddddddd dddddddddd, ddddddd, dddddddddd Katalog skrócony marzec 2007 simatic net SCALANCE W SCALANCE skalowalna wydajnoêç Filozofia Ca kowicie Zintegrowanej Automatyki

Bardziej szczegółowo

Seria 3000 Instrukcja instalacji

Seria 3000 Instrukcja instalacji Seria 000 Instrukcja instalacji Modele 00 oraz 500 Egzemplarz dla u ytkownika Jednostki sterujàce GRAFIK Eye serii 000 zasilajà oraz sterujà jasno- Êcià dwóch, trzech, czterech lub szeêciu stref oêwietlenia.

Bardziej szczegółowo

WST P... 7 A. ROZWIÑZANIA MODELOWE... 9

WST P... 7 A. ROZWIÑZANIA MODELOWE... 9 SPIS TREÂCI WST P............................................................................... 7 A. ROZWIÑZANIA MODELOWE.......................................................... 9 A.1. Koordynacja i

Bardziej szczegółowo

M U L T I P L A INSTRUKCJA OBS UGI AC 230/24V - TRANSFORMER COD. 80180000 ELEKTRONICZNY PROGRAMATOR. MULTIPLA AC Manuale_PL.doc - BOZZA 26/4/07 1

M U L T I P L A INSTRUKCJA OBS UGI AC 230/24V - TRANSFORMER COD. 80180000 ELEKTRONICZNY PROGRAMATOR. MULTIPLA AC Manuale_PL.doc - BOZZA 26/4/07 1 M U L T I P L A AC 230/24V - TRANSFORMER COD. 80180000 ELEKTRONICZNY PROGRAMATOR PL INSTRUKCJA OBS UGI MULTIPLA AC Manuale_PL.doc - BOZZA 26/4/07 1 SPIS TREÂCI 1 Wst p 2 Instalacja 3 Stosowanie sterownika

Bardziej szczegółowo

Innowacje Technologie Maszyny Polska 2014

Innowacje Technologie Maszyny Polska 2014 PROBLEMY NOWOÂCI INFORMACJE Innowacje Technologie Maszyny Polska 2014 W tegorocznej edycji ITM Polska w ramach 6 salonów tematycznych wzi o udzia kilkaset firm z Polski i z 30 krajów. Zagraniczni wystawcy

Bardziej szczegółowo

Ca kowicie zintegrowana automatyka

Ca kowicie zintegrowana automatyka Ca kowicie zintegrowana automatyka G ówne zalety systemu : bazuje na znanych komponentach SIMATIC S7, koszty komponentów oraz systemu in ynierskiego sà niskie zapewnia wprowadzanie zmian sprz towych, programowych,

Bardziej szczegółowo

Katalog szkoleń. Sterowanie i automatyka przemysłowa Rozdział energii

Katalog szkoleń. Sterowanie i automatyka przemysłowa Rozdział energii Katalog szkoleń Sterowanie i automatyka przemysłowa Rozdział energii Szkolenia otwarte 1 Spis treêci 3 Wst p 4 Jak wybraç w aêciwe szkolenie? 5 Indywidualne doradztwo szkoleniowe 8 Rozdzia energii Instalacje

Bardziej szczegółowo

HiPath 4000 Konwergentna platforma IP dla przedsi biorstw

HiPath 4000 Konwergentna platforma IP dla przedsi biorstw HiPath 4000 Konwergentna platforma IP dla przedsi biorstw W dziedzinie telekomunikacji dokonuje si prze om porównywalny z tym, jaki swego czasu mia miejsce po pojawieniu si cyfrowej komunikacji g osowej.

Bardziej szczegółowo

Seria Warrington, Cheshire WA2 8TS Tel.: +44(0)845-8509280 Faks: +44(0)845-8509281

Seria Warrington, Cheshire WA2 8TS Tel.: +44(0)845-8509280 Faks: +44(0)845-8509281 Crown Centrala na Europ Moosacher Strasse 52 80809 Monachium Niemcy Tel.: +49(0)89-93002-0 Faks: +49(0)89-93002-133 Oddzia y w Niemczech: Hamburg Berlin Kolonia Dortmund Frankfurt Stuttgart Norymberga

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà SYSTEMY OCIEPLE CERESIT Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà 2 Spis treêci Spis treêci I Henkel Polska Sp. z o.o.... 4 II Dlaczego nale y ocieplaç budynki?... 6 III Przepisy regulujàce...

Bardziej szczegółowo

Control 144N/145N. Sterowanie do przemys owych bram segmentowych FULL-SERVICE OPERATOR SYSTEMS FOR GARAGE DOORS OPERATOR SYSTEMS FOR SECTIONAL DOORS

Control 144N/145N. Sterowanie do przemys owych bram segmentowych FULL-SERVICE OPERATOR SYSTEMS FOR GARAGE DOORS OPERATOR SYSTEMS FOR SECTIONAL DOORS Control 144N/145N Sterowanie do przemys owych bram segmentowych PL FULL-SERVICE OPERATOR SYSTEMS FOR GARAGE DOORS OPERATOR SYSTEMS FOR SECTIONAL DOORS OPERATOR SYSTEMS FOR SLIDING GATES OPERATOR SYSTEMS

Bardziej szczegółowo

Alcatel OmniPCX 4400

Alcatel OmniPCX 4400 Alcatel OmniPCX 4400 W I Z J A Czy istnieje... Czy istnieje system komunikacyjny, który jest Jest taki system. w stanie usprawniç dzia anie ka dego pracownika firmy, Nazywa si Alcatel OmniPCX 4400 i jest

Bardziej szczegółowo

Jubileuszowa XX AUTOSTRADA

Jubileuszowa XX AUTOSTRADA Jubileuszowa XX AUTOSTRADA W tegorocznych targach AUTOSTRADA-POLSKA, MASZBUD, ROTRA oraz TRAFFIC-EXPO udzia wzi o oko o 400 firm z bran y budownictwa drogowego. Wystawcy z 21 krajów prezentowali w Kielcach

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 47 3104 Poz. 401 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 6 lutego 2003 r.

Dziennik Ustaw Nr 47 3104 Poz. 401 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 6 lutego 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 47 3104 Poz. 401 Na podstawie art. 237 15 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z póên. zm. 2) ) zarzàdza si, co nast puje: Rozdzia 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY, NOWOÂCI, INFORMACJE

PROBLEMY, NOWOÂCI, INFORMACJE Elektrodynamiczna obróbka metali realizowana w AGH Kraków a) b) c) W Katedrze Automatyzacji Procesów na Wydziale In ynierii Mechanicznej i Robotyki krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej od wielu lat

Bardziej szczegółowo