Jak uniknąć stania się ofiarą handlu ludźmi w związku z podjęciem pracy poza granicami kraju

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jak uniknąć stania się ofiarą handlu ludźmi w związku z podjęciem pracy poza granicami kraju"

Transkrypt

1

2 Jak uniknąć stania się ofiarą handlu ludźmi w związku z podjęciem pracy poza granicami kraju

3 dopełnić formalności, zgromadzić pozwolenia, zaświadczenia o kwalifikacjach zawodowych, ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków i ewentualnych kosztów leczenia, sprawdzić, czy pośrednik oferujący pracę za granicą działa legalnie, zweryfikować ofertę pracy poprzez pozyskanie jak największej ilości informacji o przyszłym pracodawcy (adres, telefon kontaktowy, przedmiot działalności),

4 nawiązać kontakt z przyszłym pracodawcą, dokładnie analizować treść dokumentów przedstawionych przez pośrednika, uzyskać pisemne zobowiązanie pośrednika na okoliczność zakresu jego pomocy w razie ewentualnych kłopotów w pracy, żądać pokwitowania w razie przekazywania jakichkolwiek kwot pieniędzy pośrednikowi,

5 wykonać kserokopię dokumentów tożsamości, wizy, pozwolenia na pracę itp. i pozostawić te kserokopie bliskim razem z aktualną fotografią, pozostawić bliskim lub przyjaciołom adres pobytu za granicą, nazwę i adres pracodawcy, dane osób towarzyszących w podróży, ustalić z bliskimi hasło, które zostanie użyte w razie niemożności przekazania wprost informacji o kłopotach, niebezpieczeństwie i innych zagrożeniach,

6 ustalić adres i numer telefonu konsulatu w państwie docelowym, zabrać słownik lub rozmówki w razie braku dostatecznych umiejętności językowych, ustalić numer telefonu POLAND DIRECT z kraju docelowego (wykaz numerów POLAND DIRECT znajduje się m.in. w książce telefonicznej). Numer dostępu do Polski z Niemiec, Włoch, Wielkiej Brytanii, Belgii i Holandii , z Irlandii i Francji ,

7 zabrać ze sobą numer telefonu organizacji udzielającej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, zabrać ze sobą telefon komórkowy z aktywnym roamingiem oraz pieniądze na powrót, zabrać ze sobą Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, ustalić z bliskimi terminy i pory kontaktu telefonicznego, Informować bliskich o zmianie miejsca pracy i pobytu.

8 Co może zrobić osoba, która stała się ofiarą handlu ludźmi?

9 Za granicą nawiązać kontakt z konsulatem, zgłosić się w jednostce Policji, w razie potrzeby szukać pomocy w placówkach służby zdrowia, kościołach, organizacjach pozarządowych.

10 Po powrocie do kraju zainicjować postępowanie karne poprzez zawiadomienie Policji, Prokuratury, Straży Granicznej, skorzystać z pomocy organizacji pozarządowych wspierających ofiary przestępstwa handlu ludźmi. Pomocy takiej udzielą: Fundacje ITAKA

11 Jak zapobiegać przestępstwom mieszczącym się w szerokim rozumieniu handlu ludźmi?

12 uświadamiać młodym ludziom istnienie zjawiska handlu ludźmi, zapoznać młodzież z modelem postępowania, który zmniejsza ryzyko stania się ofiarą handlu ludźmi, kształtować umiejętności życiowe, w tym zdolność krytycznej oceny wszystkich okoliczności związanych z podejmowaniem istotnych decyzji życiowych, także tych, które dotyczą ewentualnego podjęcia pracy poza granicami kraju.

13 Według Parlamentu Europejskiego omawianie kwestii handlu ludźmi powinno stanowić część nauczania w szkołach. Państwa członkowskie powinny popierać wprowadzenie nauki umiejętności życiowych we wszystkich szkołach jako metody zapobiegania handlowi dziećmi. (Biuletyn Informacyjny o Prawie Unii Europejskiej Nr 8/2006 (28))

14 Współpraca międzyresortowa w zwalczaniu i zapobieganiu handlowi ludźmi.

15 W dniu 5 maca 2004 r. na mocy Zarządzenia numer 23 Prezesa Rady Ministrów, powstał międzyresortowy Zespół do Spraw Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele: ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, Ministra Sprawiedliwości, Prokuratora Krajowego, ministra właściwego do spraw zagranicznych, ministra właściwego do spraw zdrowia, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców, Komendanta Głównego Policji, Komendanta Głównego Straży Granicznej, organizacji pozarządowych: La Strady, Caritas Archidiecezji Warszawskiej, Fundacji Dzieci Niczyje i Fundacji ITAKA-Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych.

16

17

18