Niedozwolone klauzule umowne w umowach sprzedaży energii elektrycznej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Niedozwolone klauzule umowne w umowach sprzedaży energii elektrycznej"

Transkrypt

1 Niedozwolone klauzule umowne w umowach sprzedaży energii elektrycznej Autor: Ewelina Zelek - doktorantka na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, mail: ( Energetyka nr 5/2012) Wprowadzenie Rynek energii elektrycznej jest całkowicie regulowany przez ustawę Prawo energetyczne 1. Działalność przedsiębiorców energetycznych jest tym samym uzależniona od warunków panujących na rynku, procesów konkurencji i potrzeb konsumentów. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki 2 (URE) kształtuje zachowania firm energetycznych w kontaktach z konsumentami, gdyż samo PE nie zawiera wiele uregulowań. W obecnym stanie prawnym PE nie nadaje URE większych kompetencji i nie pozwalają mu interweniować, poza możliwością rozstrzygania sporów powstałych na tle odmowy zawarcia umowy sprzedaży energii na podstawie art.8 ust. 1 ustawy PE, kiedy to kształtuje w sposób bezpośredni treść wzajemnych zobowiązań stron. W drobnych sprawach pomocne mogą okazać się działania organizacji konsumenckich jak np. Powiatowy Rzecznik Konsumentów 3. Najistotniejszy przepis ustawy PE dotyczący interesów konsumentów zawarty jest w art. 1 ust. 2, i stanowi o tym, że PE ma przeciwdziałać negatywnym skutkom naturalnych monopoli i równoważyć interesy przedsiębiorców energetycznych oraz odbiorców paliw i energii 4. Swoboda kształtowania umów po stronie przedsiębiorców energetycznych, poza uregulowaniami ius cogens, a więc unormowaniami bezwzględnie obowiązującymi, jest w sposób znaczny ograniczona, gdy stroną umowy jest konsument 5. Zgodnie bowiem z przepisami KC postanowienia, które nie zostały uzgodnione indywidualnie 6, nie wiążą konsumenta, jeśli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco naruszający jego interesy. Jeżeli więc umowa, którą zawarł odbiorca z przedsiębiorcą energetycznym, zawiera niedozwolone klauzule to takie postanowienia nie są 1 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne t. jedn.(dz.u.z 2006 r. nr 89. poz. 625) 2 Podstawowe zadania realizowane przez Prezesa URE zawiera art. 23 ust. 2 ustawy Prawo energetyczne. 3 Art ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 16 lutego 2007, Dz. U r. Nr 50, poz. 331 ze zm.), a w nieuregulowanym zakresie stosuje się przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458). 4 P. Lentyński, Uwagi na temat stosowanych w dostawach energii elektrycznej, Energetyka marzec 2008 r., s E. Łętowska: Prawo umów konsumenckich. Wydawnictwo C.H. Beck, 2002 r., s Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks cywilny, Dz. U. Nr 16, poz

2 wiążące dla odbiorcy z mocy prawa 7. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów kontroluje wzorce stosowane w umowach z konsumentami. Klauzule umowne, które zostały uznane przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów prawomocnym wyrokiem za niedozwolone wpisywane są do rejestru klauzul niedozwolonych 8. W sytuacji podejrzenia stosowania przez przedsiębiorcę postanowień wzorców umów, które zostały wpisane do rejestru, dotyczy to także sytuacji, w której przedsiębiorca stosuje klauzule podobne do wpisanych do rejestru nawet jeśli wyrok SOKiK 9, na mocy którego dokonano wpisu, nie był wydany w stosunku do tego przedsiębiorcy, oceny tej praktyki dokonuje Prezes UOKiK w formie decyzji, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego. Umowy sprzedaży energii elektrycznej Warto zwrócić uwagę na fakt, że przedsiębiorcy energetyczni przygotowują określony wzorzec umowy przed jej zawarciem, dlatego też konsument nie ma w zasadzie wpływu na jej treść. W związku z tym, że konsument jest słabszą stroną umowy istotne jest, aby takie wzorce umowne stosowane przez przedsiębiorców energetycznych zawierały postanowienia wyczerpujące i informujące konsumenta o jego prawach i obowiązkach, jakie wynikają z umowy. Ponadto przedsiębiorcy powinni sformułować wzorce umowne jednoznacznie i zrozumiale dla konsumentów, przy czym obowiązki stron i zakres odpowiedzialności wynikający z zawartej umowy powinien być zrównoważony. Aby postanowienie umowne uznane zostało za niedozwolone muszą być spełnione kumulatywnie następujące przesłanki; wzorzec umowy musi dotyczyć obrotu prawnego z udziałem konsumentów, a dane postanowienie umowy nie zostało z nim uzgodnione indywidualnie ale kształtuje prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając przy tym jego interesy 10. Poniżej przedstawione zostaną wybrane przykłady niedozwolonych postanowień występujących w poszczególnych wzorcach umów, stosowanych przez wskazanych przedsiębiorców energetycznych. Natomiast pełną listę zakwestionowanych postanowień wraz ze wskazaniem nazwy wzorca umowy i przedsiębiorcy znajduje się na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Postanowienia umowne ograniczające lub wyłączające odpowiedzialność przedsiębiorców energetycznych 7 M. Skory Klauzule abuzywne zastosowanie przepisów Dyrektywy 93/13 w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej (Niemcy, Anglia, Francja, Czechy, Słowacja, Węgry), Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Ekspertyza wraz ze streszczeniem, Warszawa 2007 r., s styczeń 2012 r., 9 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Przepisy konsumenckie dla przedsiębiorców, Warszawa 2010 r., s. 33 i n. 10 M. Szermach, Dozwolone i niedozwolone klauzule umowne, Gazeta MSP Warszawa 2009 r., 2

3 W niektórych wzorcach umów sprzedaży energii elektrycznej znajdują się postanowienia ograniczające lub takie, które wyłączają odpowiedzialność przedsiębiorcy energetycznego w związku z niezapowiedzianymi zmianami lub przerwami w dostawie energii z powodu siły wyższej, która określana jest w dowolny sposób przez przedsiębiorców energetycznych. Nie istnieje legalna definicja siły wyższej, która traktowana jest jako nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli stron zdarzenia, które uniemożliwia wykonanie umowy, a taki stan powinien istnieć obiektywnie. W zakwestionowanych wzorcach umownych przedsiębiorcy energetyczni nadają nazwanym przez siebie zjawiskom cechy siły wyższej, lecz w ocenie Prezesa UOKiK w niektórych przypadkach jest to nieuprawnione. Jako zdarzenie będące siłą wyższą wymieniono też strajk, który właściwie nie jest zdarzeniem nieprzewidywalnym więc nie uznaje się go za siłę wyższą. Przedsiębiorcy energetyczni stosując takie postanowienie we wzorcach umownych zyskuje uprawnienie do uznania, że dana okoliczność będąca przyczyną niewykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązania jako okoliczności, która jest od niego niezależna i nie mógł jej zapobiec. W związku z tym, niektórzy przedsiębiorcy energetyczni będą mogli się zwolnić od odpowiedzialności podnosząc, że za daną okoliczność odpowiedzialności nie ponosi. Może to więc prowadzić do wyłączenia albo istotnego ograniczenia odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy. Stanowi to naruszenie art pkt 2 k.c. w związku z czym niedozwolonym postanowieniem umownym są postanowienia umowne wyłączające lub w sposób istotny ograniczające odpowiedzialność względem konsumenta za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy. Przedsiębiorca energetyczny jest profesjonalistą w związku z czym powinno dysponować odpowiednią wiedzą i środkami technicznymi, w celu zapewnienia należytego wykonania zobowiązania. Zgodnie bowiem z art. 355 k.c. przedsiębiorca energetyczny zobowiązany jest do zachowania należytej staranności przy wykonywaniu umowy 11. Natomiast przepis art. 4 ust.1 ustawy PE stanowi, iż przedsiębiorca energetyczny, który zajmuje się przesyłaniem lub dystrybucją paliw lub energii ma obowiązek utrzymywać zdolność urządzeń, instalacji i sieci do realizacji zaopatrzenia w te paliwa lub energię w sposób ciągły i niezawodny, przy zachowaniu obowiązujących wymagań jakościowych 12. W związku z tym, biorąc pod uwagę charakter działalności przedsiębiorcy energetycznego, powoływanie się przez przedsiębiorcę energetycznego na okoliczności związane z wystąpieniem awarii w sieci skutkującej nieprzewidzianymi przerwami w dostarczaniu energii elektrycznej lub wystąpienie konieczności wykonania nieprzewidzianych prac dla zapobieżenia lub usunięcia skutków awarii w sieci w sposób bezwarunkowy, nie może stanowić podstawy zwolnienia od odpowiedzialności względem konsumenta. Przedsiębiorca powinien w ramach swojej działalności dokonywać konserwacji, modernizacji urządzeń w zakresie niezbędnym do prawidłowego i bezawaryjnego świadczenia usług. Dlatego też w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (tzw. rozporządzenie 11 Wyrok SN z dnia r., sygn. IV CKN 150/00, OSN IC 2001, nr 10, poz Art. 9 ustawy Prawo energetyczne. 3

4 systemowe ) 13 zostały określone zasady dochodzenia odszkodowania za przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej. Przedsiębiorcy energetyczni spośród okoliczności, które powodują wyłączenie lub ograniczenie ich odpowiedzialność za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie umowy, wymieniają także przypadki, które według Prezesa UOKiK, niekoniecznie będą stanowić podstawę do wyłączenia odpowiedzialności. Okolicznościami takimi mogą być m.in. orzeczenia sądowe i decyzje organów administracyjnych, które według przedsiębiorców energetycznych przesądzają o ograniczeniu lub przerwie w dostawie energii elektrycznej. Zdaniem Prezesa UOKiK formułowanie tego typu postanowień umownych może prowadzić do bezpodstawnego wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie umowy. Takie stanowisko Prezesa UOKiK zgodne jest z orzecznictwem SOKiK. W efekcie może to skutkować skierowaniem przez Prezesa UOKiK pozwu do SOKiK w zakresie uznania postanowienia wzorca umowy za niedozwolone, na podstawie art k.p.c. 14 Postanowienia umowne z nieprawidłowo określonym terminem płatności W niektórych wzorcach umów dotyczących sprzedaży energii elektrycznej występują postanowienia, które nie określają precyzyjnie terminu płatności, albo też ustalają na fakturze minimalny termin płatności za dostarczoną energię w sposób naruszający dobre obyczaje i ekonomiczne interesy konsumentów. Wobec wymogu przejrzystości treści wzorców niedopuszczalne jest niedoprecyzowanie przez przedsiębiorców energetycznych terminów płatności określonych w umowie z konsumentami. W uzasadnieniu wyroku dot. klauzuli wpisanej do rejestru niedozwolonych postanowień wzorców umowy pod nr SOKiK stwierdził m.in., iż przy tak sformułowanym postanowieniu konsument nie posiada wiedzy przy zawieraniu umowy z przedsiębiorcą energetycznym odnośnie terminu płatności należności przez niego za świadczenie drugiej strony, gdyż umowa takiego terminu nie określa, a czyni to wyłącznie faktura doręczona po jej zawarciu 16 Z kolei określenie terminu początkowego do zapłaty jako daty wystawienia faktury może wiązać się ze skróceniem faktycznego czasu na wykonanie przez konsumenta zobowiązania oraz może spowodować nieterminowe wywiązanie się ze zobowiązania, ze względu na brak uwzględnienia czasu upływającego pomiędzy wysłaniem faktury a jej dostarczeniem konsumentowi. W związku z powyższym, stosowanie przez przedsiębiorcę 13 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93 poz. 623 ze zm.). 14 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r., Kodeks postępowania cywilnego, Dz. U. Nr 43, poz Wyrok z dnia r., Sygn. akt XVII Amc 6/04 w sprawie przeciwko Górnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Zabrzu. 16 wspomniany już wyżej wyrok SOKiK z dnia 14 marca 2005 roku (sygn. akt XVII Amc 6/04). 4

5 energetycznego postanowień tożsamych z zacytowaną wyżej klauzulą, może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania w sprawie praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów, o jakiej mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Postanowienia umowne nieprawidłowo określające zasady składania oświadczeń woli We wzorcach umownych dotyczących dostarczania energii elektrycznej znajdują się postanowienia przesądzające o skuteczności złożenia oświadczenia woli, pomimo ich nie odebrania przez konsumentów, którzy np. nie powiadomili przedsiębiorcy energetycznego o zmianie adresu do korespondencji. W związku z tym w umowie ustanowiona jest fikcja skutecznego złożenia oświadczenia woli przez przedsiębiorcę energetycznego i to wówczas, gdy konsument pozbawiony byłby możliwości zapoznania się z jego treścią. Zdaniem Prezesa UOKiK oraz zgodnie z orzecznictwem SOKiK, wyrażonym np. w wyroku z dnia 17 sierpnia 2006 r. (Sygn. Akt XVII Amc 100/50) 17 w przypadku niedochowania przez konsumenta obowiązku powiadomienia przedsiębiorcy energetycznego o zmianie adresu do korespondencji, można go obciążyć kosztami mylnych operacji, lecz niedopuszczalna jest regulacja sankcjonująca dokonanie przez przedsiębiorcę czynności, która w istocie nie nastąpiła. Zastosowanie jednak przez przedsiębiorcę energetycznego tego typu postanowień może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania w sprawie praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów. Warto również zwrócić uwagę na postanowienia dotyczące możliwości rozwiązania umowy dostarczania energii elektrycznej. Ustawa PE (z wyjątkiem sytuacji braku zgody odbiorcy na zainstalowanie przedpłatowego układu pomiarowo-rozliczeniowego) nie wskazuje, w jakich okolicznościach umowa sprzedaży energii elektrycznej może zostać rozwiązana przez przedsiębiorcę energetycznego. Ponadto, zgodnie z art. 4 ustawy PE, to na przedsiębiorstwach energetycznych ciąży publicznoprawny obowiązek dostarczania odbiorcom energii elektrycznej w sposób ciągły i niezawodny. W związku z tym, wypowiedzenie umowy dostarczania energii elektrycznej zawartej na czas nieokreślony powinno nastąpić wyłącznie w wyjątkowych przypadkach wskazanych w ustawie PE. W orzecznictwie SOKiK zakwestionowano postanowienia wzorców umów, na mocy których umowa zostaje rozwiązana przez przedsiębiorcę energetycznego bez powodu, który przewidywałaby ustawa PE, jak na przykład postanowienie wpisane do rejestru pod poz. 1465: Umowa może być rozwiązana z zachowaniem pisemnej formy wypowiedzenia przez BZA S.A. z zachowaniem 3 miesięcznego terminu wypowiedzenia w przypadkach nie wyszczególnionych powyżej., jak orzekł SOKiK w wyroku z dnia 11 czerwca 2007 r., (sygn. akt XVII Amc 49/06) Wyrok SOKiK z dnia 17 sierpnia 2006 roku, w sprawie Sygn. Akt XVII Amc 100/50 przeciwko Fronton Sp. z o.o., klauzula wpisana do rejestru pod nr Wyrok z dnia r., Sygn. akt XVII AmC 49/06 przeciwko Enion S.A. w Krakowie, klauzula wpisana do rejestru pod nr

6 Naruszenia dotyczące obowiązku ochrony danych osobowych Niektóre wzorce umów stosowane przez przedsiębiorców energetycznych zawierają oświadczenie, wpisane jako jedno z postanowień, które zawiera zgodę na przetwarzanie danych osobowych odbiorcy bez jednoznacznie określonego celu i zakresu przetwarzania. Przetwarzanie danych osobowych konsumentów jest dopuszczalne zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 19, za zgodą konsumenta i w zakresie określonym tą ustawą. Oświadczenie konsumenta, zgodnie z art. 7 ust. 5 uokik, nie może być wyinterpretowane, domniemywane lub dorozumiane z innego postanowienia umowy, którego treść jest niejednoznaczna i pozwala przedsiębiorcy na nieograniczone przedmiotowo przetwarzanie danych osobowych konsumenta. Ponadto taki zapis znajdujący się w umowie nie przyznaje konsumentowi możliwości wyboru, czy chce aby jego dane osobowe były przetwarzane i w jakim zakresie. Oznacza to pozbawienie konsumenta prawa do odmowy wyrażenia zgody na wykorzystanie jego danych osobowych, np. w celach informacyjnych czy marketingowych. Postanowienie tego typu wzorca umowy, który oznacza w zasadzie przymus udzielenia przez konsumentów zgody na przetwarzanie ich danych osobowych, stanowi naruszenie ustawy o ochronie danych osobowych, co może skutkować skierowaniem przez Prezesa UOKiK zawiadomienia do GIODO w związku z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych. W niektórych wzorcach umownych stosuje się postanowienia, które przewidują nie tylko bezprawny obowiązek zabezpieczenia, ale często również bezpodstawną sankcję rozwiązania umowy, co może stanowić nieuczciwą praktykę rynkową, o której mowa w art. 4 ust.1 i 2 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym 20. Przywołane powyżej bezprawne działanie przedsiębiorcę energetycznego może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania w sprawie praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów, o jakiej mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 uokik. Postanowienia nieprawidłowo określające prawa i obowiązki stron Umowa przyłączeniowa jest umową cywilno - prawną, która określa m.in. obowiązki stron w procesie przyłączeniowym 21. Strony takiej umowy przyjmują na siebie zobowiązanie do przeprowadzenia różnego rodzaju prac w związku z przyłączeniem. W tego typu umowach, w których główny ciężar prac spoczywa na konsumentach, zawarte są postanowienia nakładające na konsumentów obowiązek udzielenia gwarancji na wykonane roboty. Nałożenie takiego obowiązku na konsumentów wydaje się być sprzeczne z zasadą dobrowolności udzielenia gwarancji. Konsument nie jest w tym stosunku prawnym 19 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych t.jednolity (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) 20 Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U. Nr 171, poz ze zm.). 21 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Pozycja konsumenta na rynku energii elektrycznej, Warszawa Wrocław 2011 r., s

7 profesjonalistą, a jedynie zazwyczaj wykonuje on swoje zobowiązanie za pomocą takich podmiotów. Ponadto, w chwili sprzedaży przedsiębiorcy energetycznemu wykonanych przez konsumentów urządzeń elektroenergetycznych weryfikowana jest poprawność wykonanych prac w drodze odbioru technicznego zatwierdzanego przez tego przedsiębiorcę. Zastrzeżone we wzorcach umownych terminy udzielenia gwarancji są zazwyczaj znacznie dłuższe od terminów gwarancji, które udzielają sprzedawcy. Zgodnie z opinią Prezesa UOKiK takie postanowienia mogą być sprzeczne z dobrymi obyczajami i rażąco naruszać interesy konsumentów (art k.c.). W efekcie Prezes UOKiK może skierować pozew do SOKiK w zakresie uznania postanowienia wzorca umowy za niedozwolony, zgodnie z art k.p.c. We wzorcach umownych określających sytuacje w których konsument zobowiązany jest do przeprowadzenia części prac związanych z realizacją przyłączenia, znajdują się postanowienia, które przewidują jednostronne uprawnienie przedsiębiorcy energetycznego do ustalenia ceny sprzedaży tych prac, z pominięciem wartości podatku VAT uiszczonego przez konsumenta na rzecz podmiotu wykonującego na jego zlecenie wskazane prace. Zastosowanie takich postanowień oznacza, że konsument nigdy nie otrzyma pełnej rekompensaty za wykonane prace lub prawa przenoszone na rzecz przedsiębiorcy energetycznego. Dlatego też sytuacja taka może być sprzeczna z dobrymi obyczajami i naruszać ekonomiczne interesy konsumentów, a tym samym może zostać uznana za niedozwolone postanowienie umowne zgodnie z art k.c. W efekcie Prezes UOKiK może skierować pozew do SOKiK w zakresie uznania postanowienia wzorca umowy za niedozwolony, na podstawie art k.p.c. Postanowienia odnoszące się do odstąpienia od umowy W niektórych wzorcach umownych przedsiębiorcy energetyczni stosują postanowienia, na podstawie których mogą odstąpić od umowy bez wcześniejszego powiadomienia konsumenta 22. W związku z tym, że umowa o przyłączenie do sieci jest umową wzajemnym, odstąpienie od umowy bez uprzedniego wezwania konsumenta do spełnienia świadczenia jest sprzeczne z przepisem art k.c. Zgodnie z nim, jeżeli jedna ze stron dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania z umowy wzajemnej, druga strona może wyznaczyć jej odpowiedni dodatkowy termin do wykonania z zagrożeniem, że w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniona do odstąpienia od umowy. Niektóre wzorce umowne zawierają jednak postanowienia, które przewidują prawo przedsiębiorców energetycznych do odstąpienia od umowy, gdy konsument pozostaje w zwłoce z zapłatą raty opłaty przyłączeniowej i tym samym zwalniają przedsiębiorców ze wspomnianego wyżej obowiązku wystosowania dodatkowego uprzedniego wezwania do zapłaty. Zachowanie przedsiębiorcy energetycznego niezgodne z tym uregulowaniem jest sprzeczne z dobrymi obyczajami oraz rażąco narusza interesy konsumentów (art Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Pozycja konsumenta na rynku energii elektrycznej, Warszawa Wrocław 2011 r., s

8 k.c.), co potwierdził SOKiK wyrokiem z dnia r., w którym uznał za niedozwolone postanowienie, wpisane następnie do rejestru klauzul niedozwolonych pod nr Stosowanie przez przedsiębiorcę energetycznego klauzul zacytowanych powyżej, może więc stanowić podstawę do wszczęcia postępowania w sprawie praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów, o jakiej mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 uokik. Postanowienia umożliwiające podwyższenie opłaty za przyłączenie bez przyznania konsumentowi prawa odstąpienia od umowy oraz dotyczące właściwości sądu Warto zwrócić uwagę, że w niektórych wzorcach umownych przedsiębiorca energetyczny zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości opłaty za przyłączenie, jak w przypadku postanowień, które uprawniają przedsiębiorców energetycznych do podwyższenia opłaty za przyłącze o wartość do + 10% bez zgody konsumenta i bez możliwości odstąpienia od zawartej umowy 24. Zastrzeżenie prawa do zmiany wysokości tej opłaty stanowi naruszenie art pkt 10 k.c., zgodnie z którym niedozwolonym postanowieniem umownym jest postanowienie, które uprawnia przedsiębiorcę energetycznego do jednostronnej zmiany umowy bez ważnej przyczyny wskazanej w tej umowie oraz art pkt 20 k.c., zgodnie z którym niedozwolone postanowienia umowne to takie, które przewidują uprawnienie przedsiębiorcy energetycznego do określenia lub podwyższenia ceny lub wynagrodzenia po zawarciu umowy bez przyznania konsumentowi prawa do odstąpienia od umowy. Wzorce tego typu są sprzeczne z dobrymi obyczajami i rażąco narusza interesy konsumentów, a zatem mogą stanowić niedozwolone postanowienia umowne w rozumieniu art k.c., a w efekcie Prezes UOKiK może skierować pozew do SOKiK w zakresie uznania postanowienia wzorca umowy za niedozwolony, zgodnie z art k.p.c. Zaznaczyć należy, że niektóre postanowienia umowne w sposób nieprawidłowy regulują kwestie dotyczące właściwości sądu rozstrzygającego ewentualne spory wynikające z umowy. Takie postanowienia są tożsame z klauzulą wpisaną do rejestru postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone jak np. klauzula pod nr , czyli Wszelkie sprawy jakie mogą powstać w związku z realizacją umowy strony będą rozstrzygać w drodze negocjacji, a w przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia przez Sąd miejscowo właściwy dla siedziby ZEORK S.A. jak orzeczono w przytoczonym wyżej wyroku SOKiK z 18 października 2004r., sygn. akt XVII Amc101/03. Stosowanie przez przedsiębiorcę energetycznego postanowień zawierających powyższą klauzulę może być podstawą do wszczęcia postępowania w sprawie praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów. 23 Wyrok z dnia 31 października 2007 r., sygn. akt XVII Amc 90/07, przeciwko Towarzystwo Budownictwa Społecznego TBS Budostal-3 Sp. z o.o. w Krakowie, wpisana do Rejestru pod nr Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Pozycja..., Warszawa Wrocław 2011 r., s Wyrok z dnia 18 grudnia 2006 r., sygn.akt XVII Amc 96/05 przeciwko Polska Korporacja Finansowa Skarbiec Sp. z o.o. w Gdańsku, wpisana do Rejestru pod nr

9 Postanowienia umowne naruszające obowiązki informacyjne wynikających z PE Przedsiębiorcy energetyczni, oprócz posługiwania się niedozwolonymi klauzulami, nie dopełniają także obowiązków informacyjnych wynikających z ustawy PE. W art. 7 ust. 2 ustawy PE ustawodawca wyznaczył minimalny zakres informacji, które powinny znaleźć się w umowie o przyłączenie do sieci, co miało zapewnić odpowiednie określenie zakresu zobowiązań podejmowanych przez kontrahentów, treść przewidywanych uprawnień oraz zasady wykonania umowy. Brak takich danych w umowie oznacza, że zakres wzajemnych zobowiązań stron nie jest precyzyjnie określony, co może prowadzić do powstania sporu na tle wykonania umowy. Najczęściej przedsiębiorcy energetyczni nie zamieszczają we wzorcach umownych regulacji odnoszącej się do odpowiedzialności przedsiębiorcy energetycznego w związku z niedotrzymaniem warunków umowy, z wyjątkiem kar umownych za zwłokę 26. Brak informacji na temat zakresu odpowiedzialności przedsiębiorców energetycznych może naruszać ich interes ekonomiczny, skutkować brakiem wysuwania roszczeń przeciwko przedsiębiorcom w sytuacjach, gdy takie żądania byłyby uzasadnione. Takie działanie przedsiębiorcy energetycznego może być podstawą do wszczęcia postępowania w sprawie praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów, zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 pkt 2 uokik. Podsumowanie Podsumowując, spośród zgłoszonych zastrzeżeń, największa ilość odnosi się do naruszeń w zakresie obowiązków informacyjnych wynikających z ustawy PE, następnie postanowień wyłączających lub ograniczających odpowiedzialność przedsiębiorcy energetycznego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, przyznania przedsiębiorcy uprawnienia do jednostronnego rozwiązania umowy oraz nieprawidłowych zasad doręczania dokumentów, a następnie do nieprawidłowo określonego terminu płatności, nieprawidłowo ustalonych praw i obowiązków stron z tytułu prac związanych z realizacją umowy przyłączeniowej oraz ustalenia właściwości sądu do rozstrzygania sporów w sposób niezgodny z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego. Po przeprowadzonej kontroli wzorców umownych stosowanych przez przedsiębiorców energetycznych do sprzedaży energii elektrycznej Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów stwierdził liczne uchybienia. Do najpoważniejszych należały brak postanowień dotyczących odpowiedzialności przedsiębiorcy energetycznego za przerwy w dostawie energii albo nieprawidłowe sformułowanie takich postanowień, nieprawidłowe informowanie o terminie płatności, nieprawidłowe określenie zasad doręczania konsumentom faktur VAT, bezprawne zastrzeżenie prawa do jednostronnego rozwiązania umowy oraz naruszenie obowiązków informacyjnych wobec konsumentów. Efektem tego było wydanie przez Prezesa UOKiK w okresie od listopada do grudnia 2011 r. 14 decyzji. Decyzje te 26 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Pozycja..., s

10 odnoszą się do takich przedsiębiorców energetycznych jak Enea, Enea Operator, Energa Obrót, Energa Operator, PGE Dystrybucja oraz PGE Obrót które zostały zobowiązane do zaprzestania praktyk, jak również przedsiębiorców, którym wymierzono kary pieniężne jak w przypadku RWE Polska dwie kary w wysokości zł i zł, Tauron Dystrybucja także dwie kary w wysokości zł i zł. Zakwestionowane przez UOKiK działania przedsiębiorców energetycznych uznawane są za praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów. Stosowanie tego rodzaju praktyk jest zagrożone karą pieniężną w wysokości nawet do 10% osiągniętego przychodu w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary. Zważywszy na wyżej wymienione przykładowe decyzje Prezesa UOKiK należy zwrócić uwagę, że znajomość regulacji prawnych z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów stanowi istotną przesłankę uniknięcia ryzyka naruszenia prawa, a tym samym uczestnictwa w długim i kosztownym postepowaniu, w wyniku którego może zostać nałożona wysoka kara pieniężna. Uniknąć powyższego można choćby poprzez wdrożenie programów zgodności, czyli compliance programmes. Programy takie zapewniają nadzór i doradztwo w procesie wdrażania procedur mających na celu zapewnienie zgodności funkcjonowania przedsiębiorcy energetycznego z obowiązującymi przepisami prawnymi. Bibliografia [1] Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne t.jedn. (Dz.U. Z 2006 r. nr 89 poz. 625). [2] Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.). [4] Lentyński P. Uwagi na temat stosowanych w dostawach energii elektrycznej, Energetyka marzec 2008 r. [5] Łętowska E.: Prawo umów konsumenckich. Gdynia: Wydawnictwo C.H. Beck, 2002 r. [6] Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.). [7] Skory M. Klauzule abuzywne zastosowanie przepisów Dyrektywy 93/13 w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej (Niemcy, Anglia, Francja, Czechy, Słowacja, Węgry). [8] styczeń 2012 r. [9] Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Przepisy konsumenckie dla przedsiębiorców, Warszawa 2010 r. [10] Szermach M. Dozwolone i niedozwolone klauzule umowne, Gazeta MSP Warszawa 2009 r. 10

11 [11] Wyrok SN z dnia r., sygn. IV CKN 150/00, OSN IC 2001, nr 10, poz. 53. [12] Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne t.jedn. (Dz.U. Z 2006 r. nr 89 poz. 625). [13] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93 poz. 623 ze zm.). [14] Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r., Kodeks postępowania cywilnego, Dz. U. Nr 43, poz [15] Wyrok z dnia r., Sygn. akt XVII Amc 6/04 w sprawie przeciwko Górnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Zabrzu. [16] Wyrok SOKiK z dnia 14 marca 2005 roku (sygn. akt XVII Amc 6/04). [17] Wyrok SOKiK z dnia 17 sierpnia 2006 roku, w sprawie Sygn. Akt XVII Amc 100/50. [18] Wyrok z dnia r., Sygn. akt XVII AmC 49/06 przeciwko Enion S.A. w Krakowie. [19] Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych t. jednolity (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). [20] Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U. Nr 171, poz ze zm.). [21] Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Pozycja konsumenta na rynku energii elektrycznej, Warszawa Wrocław 2011 r. [22] Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Pozycja konsumenta na rynku energii elektrycznej, Warszawa Wrocław 2011 r. [23] Wyrok z dnia 31 października 2007 r., sygn. akt XVII Amc 90/07. [24] Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Pozycja konsumenta na rynku energii elektrycznej, Warszawa Wrocław 2011 r. [25] Wyrok z dnia 18 grudnia 2006 r., sygn.akt XVII Amc 96/05. [26] Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Pozycja konsumenta na rynku energii elektrycznej, Warszawa Wrocław 2011 r. 11

Przepisy dotyczące postanowień niedozwolonych we wzorcach umownych. Kodeks cywilny. Art. 385.

Przepisy dotyczące postanowień niedozwolonych we wzorcach umownych. Kodeks cywilny. Art. 385. Przepisy dotyczące postanowień niedozwolonych we wzorcach umownych. Kodeks cywilny Art. 385. 1. W razie sprzeczności treści umowy z wzorcem umowy strony są związane umową. 2. Wzorzec umowy powinien być

Bardziej szczegółowo

Internetowa sprzedaż pomiędzy przedsiębiorcami bierzesz fakturę nie jesteś już konsumentem MARTA KOPEĆ

Internetowa sprzedaż pomiędzy przedsiębiorcami bierzesz fakturę nie jesteś już konsumentem MARTA KOPEĆ Internetowa sprzedaż pomiędzy przedsiębiorcami bierzesz fakturę nie jesteś już konsumentem MARTA KOPEĆ Plan Wykładu I. Charakterystyka przedsiębiorcy II. Podstawowe zasady obowiązujące w obrocie profesjonalnym:

Bardziej szczegółowo

Gazeta Prawna 239/2008z dnia (str. 14) PRAWA KONSUMENTA Niedozwolone klauzule w umowach. Zmiana umowy bez poinformowania klienta

Gazeta Prawna 239/2008z dnia (str. 14) PRAWA KONSUMENTA Niedozwolone klauzule w umowach. Zmiana umowy bez poinformowania klienta Gazeta Prawna 29/2008z dnia 08.12.2008 (str. 14) PRAWA KONSUMENTA Niedozwolone klauzule w umowach Zmiana umowy bez poinformowania klienta UMOWA O DOSTARCZANIE INTERNETU Umowa o świadczenie usługi dostępu

Bardziej szczegółowo

Prawo konsumenckie dla przedsiębiorców

Prawo konsumenckie dla przedsiębiorców Prawo konsumenckie dla przedsiębiorców czyli dlaczego warto dbać o konsumenta European Commission Enterprise and Industry PRAWO KONSUMENCKIE DLA Title PRZEDSIĘBIORCÓW of the presentation 22.11.2010 Date

Bardziej szczegółowo

Mecenas Mirosława Szakun

Mecenas Mirosława Szakun OCENA FUNKCJONOWANIA REGULACJI DOTYCZĄCYCH KLAUZUL ABUZYWNYCH I REKOMENDACJE ICH ZMIAN Mecenas Mirosława Szakun Doradca Prawny Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce IX Kongres Consumer Finance

Bardziej szczegółowo

Najczęstsze naruszenia praw konsumentów. Agnieszka Ciucias

Najczęstsze naruszenia praw konsumentów. Agnieszka Ciucias Najczęstsze naruszenia praw konsumentów Agnieszka Ciucias sprawowanie kontroli przestrzegania przez przedsiębiorców przepisów ustawy z 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz.

Bardziej szczegółowo

Tytuł III. OGÓLNE PRZEPISY O ZOBOWIĄZANIACH UMOWNYCH

Tytuł III. OGÓLNE PRZEPISY O ZOBOWIĄZANIACH UMOWNYCH Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm) Tytuł III. OGÓLNE PRZEPISY O ZOBOWIĄZANIACH UMOWNYCH Art. 384. 1. Ustalony przez jedną ze stron wzorzec umowy, w szczególności

Bardziej szczegółowo

UPOMINIENIA, MONITY I WEZWANIA DO ZAPŁATY

UPOMINIENIA, MONITY I WEZWANIA DO ZAPŁATY Treść pisma aktualna na dzień 1.12.2015 Kolejna weryfikacja aktualności 1.02.2016 UPOMINIENIA, MONITY I WEZWANIA DO ZAPŁATY 1. O opłatach za monity i wezwania 2. Podstawy prawne 2. Rejestr Klauzul Niedozwolonych

Bardziej szczegółowo

Organizacja ochrony konkurencji i konsumentów.

Organizacja ochrony konkurencji i konsumentów. Organizacja ochrony konkurencji i konsumentów. Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 16 lutego 2007 r. (Dz.U. Nr 50, poz. 331) Ustawa określa: 1) warunki rozwoju i ochrony konkurencji oraz

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W RAMACH POSTĘPOWANIA:

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W RAMACH POSTĘPOWANIA: Załącznik Nr 2 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W RAMACH POSTĘPOWANIA: KOMPLEKSOWA DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ I ŚWIADCZENIA USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ 1. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

DECYZJA RLU Nr 19/2012

DECYZJA RLU Nr 19/2012 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Delegatura w Lublinie 20-012 Lublin, ul. Ochotnicza 10 Tel. (0-81) 532-35-31, 532-54-48, 743-77-30, Fax (0-81) 532-08-26 E-mail: lublin@uokik.gov.pl Lublin,

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE NR RBG -18/2015

POSTANOWIENIE NR RBG -18/2015 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W BYDGOSZCZY ul. Długa 47,85-034 Bydgoszcz Tel. 52 345-56-44, Fax 52 345-56-17 E-mail: bydgoszcz@uokik.gov.pl Bydgoszcz, dnia 4 stycznia 2015

Bardziej szczegółowo

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. Załącznik nr 9 do SIWZ Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. 1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień

Bardziej szczegółowo

NIP: Urząd Skarbowy... Wpisanym w dniu. do rejestru handlowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w. Wydział.. Gospodarczy Rejestrowy wpisanym w dniu

NIP: Urząd Skarbowy... Wpisanym w dniu. do rejestru handlowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w. Wydział.. Gospodarczy Rejestrowy wpisanym w dniu Załącznik nr 3 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. zakupu energii elektrycznej dla obiektów użytkowych Gminy Turawa, obiektów Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół oraz zasilania

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA w ŁODZI

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA w ŁODZI PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA w ŁODZI ul. Piotrkowska 120 90-006 Łódź tel. (42) 636 36 89, fax (42) 636 07 12 e mail: lodz@uokik.gov.pl RŁO- 61-62(10)/12/AB Łódź, dnia 1 marca

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO/OPROGRAMOWANIA * zawarta w dniu [_] roku, w Poznaniu, pomiędzy: PRO DESIGN sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Zwierzynieckiej 3, 60-813 Poznań, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

Czy automatyczne przedłużenie umowy zawartej z konsumentem jest dozwolone

Czy automatyczne przedłużenie umowy zawartej z konsumentem jest dozwolone Czy automatyczne przedłużenie umowy zawartej z konsumentem jest dozwolone Przedsiębiorcy często zastrzegają w umowach z konsumentami, że po upływie podstawowego okresu obowiązywania, ulegnie ona przedłużeniu.

Bardziej szczegółowo

UMOWA KOMPLEKSOWA NR. W dniu - - roku między, ul.,, nr KRS, NIP, Regon, Kapitał zakładowy/wpłacony zł

UMOWA KOMPLEKSOWA NR. W dniu - - roku między, ul.,, nr KRS, NIP, Regon, Kapitał zakładowy/wpłacony zł UMOWA KOMPLEKSOWA NR W dniu - - roku między, ul.,, nr KRS, NIP, Regon, Kapitał zakładowy/wpłacony zł zwanym dalej Dostawcą, reprezentowanym przez: (imię) (nazwisko) (stanowisko) a, ul.,, NIP:, REGON:,

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 13 stycznia 2011 r., III CZP 119/10

Uchwała z dnia 13 stycznia 2011 r., III CZP 119/10 Uchwała z dnia 13 stycznia 2011 r., III CZP 119/10 Sędzia SN Iwona Koper (przewodniczący) Sędzia SN Teresa Bielska-Sobkowicz Sędzia SN Krzysztof Pietrzykowski (sprawozdawca) Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

UMOWA R... nr NIP..., nr KRS... reprezentowanym przez -.. zwanym dalej Wykonawcą o następującej treści:

UMOWA R... nr NIP..., nr KRS... reprezentowanym przez -.. zwanym dalej Wykonawcą o następującej treści: Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA R... Zawarta w dniu... roku pomiędzy Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, reprezentowanym przez: zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Podstawowe regulacje prawne dotyczące wypowiedzenia umowy ubezpieczenia na życie znajdują się w art. 812 4 k.c. oraz art. 830 k.c.

Podstawowe regulacje prawne dotyczące wypowiedzenia umowy ubezpieczenia na życie znajdują się w art. 812 4 k.c. oraz art. 830 k.c. Anna Dąbrowska główny specjalista w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia na życie Regulacje prawne Podstawowe regulacje prawne dotyczące wypowiedzenia umowy ubezpieczenia na

Bardziej szczegółowo

DELEGATURA UOKiK W KATOWICACH

DELEGATURA UOKiK W KATOWICACH DELEGATURA UOKiK W KATOWICACH Katowice, dnia 08. 06. 2005r. RKT 61 27/05/AD DECYZJA Nr RKT - 33 /2005 I. Stosownie do art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów

Bardziej szczegółowo

Reklama wprowadzająca w błąd jak unikać szkodliwych praktyk

Reklama wprowadzająca w błąd jak unikać szkodliwych praktyk Reklama wprowadzająca w błąd jak unikać szkodliwych praktyk Reklama wprowadzająca w Title błąd of the jak unikać presentation szkodliwych Date praktyk # 2 Reklama oznacza przedstawienie w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Umowa o konserwacji nr

Umowa o konserwacji nr Umowa o konserwacji nr zawarta w dniu pomiędzy Uniwersytetem Wrocławskim z siedzibą we Wrocławiu przy pl.uniwersyteckim 1, 50-137 Wrocław, NIP 896-000-54-08, zwanym dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Wzór ramowy umowy nr / zawarta w dniu r. w Zielonej Górze pomiędzy:

Wzór ramowy umowy nr / zawarta w dniu r. w Zielonej Górze pomiędzy: Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego Wzór ramowy umowy nr / 2011 zawarta w dniu...2011r. w Zielonej Górze pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA w ŁODZI

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA w ŁODZI PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA w ŁODZI ul. Piotrkowska 120 90-006 Łódź tel. (42) 636 36 89, fax (42) 636 07 12 e mail: lodz@uokik.gov.pl RŁO- 61-53(9)/12/RB Łódź, dnia 29 marca

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr SA.271.8.2015

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr SA.271.8.2015 PROJEKT UMOWY UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr SA.271.8.2015 W dniu r. w Przemkowie pomiędzy: Skarbem Państwa PGL LP Nadleśnictwem Przemków, z siedzibą Szklarki, ul. Ceglana 3, 59-170 Przemków,

Bardziej szczegółowo

Umowy w prawie energetycznym. Jolanta Skrago

Umowy w prawie energetycznym. Jolanta Skrago Umowy w prawie energetycznym Jolanta Skrago Katowice, 2013 wydania decyzji administracyjnej przez Prezesa URE Umowa może zostać zawarta zasadniczo w trzech trybach ofertowym negocjacji aukcji lub przetargu

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

Zakaz konkurencji. www.pip.gov.pl

Zakaz konkurencji. www.pip.gov.pl www.pip.gov.pl Zawarcie umowy Pracodawca, który prowadzi działalność jako podmiot gospodarczy, może zabezpieczyć swoje interesy przed ewentualnymi, niepożądanymi zachowaniami aktualnie zatrudnionych, jak

Bardziej szczegółowo

artur piechocki kochański zięba rapala i partnerzy umowy w telekomunikacji jak uniknąć problemów plnog, warszawa, 4 marca 2014

artur piechocki kochański zięba rapala i partnerzy umowy w telekomunikacji jak uniknąć problemów plnog, warszawa, 4 marca 2014 artur piechocki kochański zięba rapala i partnerzy umowy w telekomunikacji jak uniknąć problemów plnog, warszawa, 4 marca 2014 agenda wprowadzenie zagrożenia przygotowanie umowy rynek detaliczny zmiana

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu

UMOWA. zawarta w dniu OA.OD.272.27.13/ZP/PN UMOWA zawarta w dniu pomiędzy: Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, posiadającym NIP 896-10-03-245, REGON 000514377, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

GMINA I MIASTO RUDNIK NAD SANEM ul. Rynek Rudnik nad Sanem

GMINA I MIASTO RUDNIK NAD SANEM ul. Rynek Rudnik nad Sanem Część 2. Wzór umowy. UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ Nr W dniu.. 2012 r. w Rudniku nad Sanem pomiędzy:, zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez:. a zwaną dalej Wykonawcą reprezentowaną przez:

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. XVII AmC 1874/09

UZASADNIENIE. XVII AmC 1874/09 XVII AmC 1874/09 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 9 listopada 2010 roku powódka E. G.wniosła pozew, w którym domagała się uznania za niedozwolone postanowienia wzorca umowy stosowanego przez pozwanego (...)

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CZ 135/12. Dnia 25 października 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CZ 135/12. Dnia 25 października 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt I CZ 135/12 POSTANOWIENIE Dnia 25 października 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Antoni Górski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Zbigniew Kwaśniewski SSN Kazimierz Zawada w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ SYMETRYCZNEGO ŁĄCZA INTERNETOWEGO W TECHNOLOGII ŚWIATŁOWODOWEJ.

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ SYMETRYCZNEGO ŁĄCZA INTERNETOWEGO W TECHNOLOGII ŚWIATŁOWODOWEJ. Warszawa, dnia 5.09.2012 r. Filmoteka Narodowa ul. Puławska 61 00-975 Warszawa Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ SYMETRYCZNEGO ŁĄCZA INTERNETOWEGO W TECHNOLOGII

Bardziej szczegółowo

dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn.

dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI І KONSUMENTÓW Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Delegatura w Krakowie RKR-61-11/13/PP- /13 Kraków, dnia 11 lipca 2013 r. DECYZJA NR RKR - 19/2013 I. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ PROJEKT Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ Nr.. /2015 zawarta w dniu. 2015 roku w Orońsku, pomiędzy Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku reprezentowaną przez: Dyrektora - Jana Gagackiego

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 zawarta w dniu 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Energetyką Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do oferty nr sprawy PN/05/2012

Załącznik nr 3 do oferty nr sprawy PN/05/2012 Załącznik nr 3 do oferty nr sprawy PN/05/2012 UMOWA nr... Zawarta w dniu... 2012 r pomiędzy: Mogileńskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. 88-300 Mogilno, ul. Witosa 6 NIP 557-166-58-47,

Bardziej szczegółowo

RŁO-61-21(13)11/RB Łódź, dnia 28 marca 2011 r. DECYZJA Nr RŁO 5/2011

RŁO-61-21(13)11/RB Łódź, dnia 28 marca 2011 r. DECYZJA Nr RŁO 5/2011 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA w ŁODZI ul. Piotrkowska 120 90-006 Łódź tel. (42) 636 36 89, fax (42) 636 07 12 e mail: lodz@uokik.gov.pl RŁO-61-21(13)11/RB Łódź, dnia 28 marca

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ... (NIP. ) z siedzibą w.. przy ul.

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ... (NIP. ) z siedzibą w.. przy ul. Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr W dniu r. w.. pomiędzy:.. (NIP. ) z siedzibą w.. przy ul..,., reprezentowanym przez:.... zwanym dalej Zamawiającym a... z siedzibą w... wpisanym

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: KZp.2730.18.14 UMOWA NR /KZp/14 Zamawiającym Wykonawcą, 1 "Zaprogramuj swoją przyszłość-kierunki zamawiane w Łomży"

Numer sprawy: KZp.2730.18.14 UMOWA NR /KZp/14 Zamawiającym Wykonawcą, 1 Zaprogramuj swoją przyszłość-kierunki zamawiane w Łomży Numer sprawy: KZp.2730.18.14 Załącznik nr 1 do SIWZ UMOWA NR /KZp/14 zawarta w dniu. r. w Łomży pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży z siedzibą 18-400 Łomża, ul. Akademicka

Bardziej szczegółowo

I. Wprowadzenie. 1 dalej także jako ustawa. 2 dalej Prezes UOKiK.

I. Wprowadzenie. 1 dalej także jako ustawa. 2 dalej Prezes UOKiK. WYJAŚNIENIA W SPRAWIE WYDAWANIA DECYZJI ZOBOWIĄZUJĄCEJ W SPRAWACH PRAKTYK OGRANICZAJĄCYCH KONKURENCJĘ ORAZ PRAKTYK NARUSZAJĄCYCH ZBIOROWE INTERESY KONSUMENTÓW I. Wprowadzenie. Ustawa z dnia 16 lutego 2007

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy Nr sprawy OR.251-31/JF/12 Istotne Postanowienia Umowy ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ zawarte w dniu... w Braniewie, pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Braniewie, ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

... z siedzibą w ul... NIP.. REGON.. reprezentowaną przez:

... z siedzibą w ul... NIP.. REGON.. reprezentowaną przez: Nr sprawy OR.251-8/JF/13 Istotne Postanowienia Umowy ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ zawarte w dniu... w Braniewie, pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Braniewie, ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

POMOC DLA FRANKOWICZÓW

POMOC DLA FRANKOWICZÓW POMOC DLA FRANKOWICZÓW Jakie są szanse wygranej w batalii z bankiem w przypadku wystąpienia z pozwem z umowy kredytu frankowego? Coraz więcej osób decyduje się na wystąpienie z pozwem przeciwko bankowi

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/ UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/ /2015/GZ Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Mokotów z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27 reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ... (NIP. ) z siedzibą w.. przy ul.

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ... (NIP. ) z siedzibą w.. przy ul. Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr W dniu r. w.. pomiędzy:.. (NIP. ) z siedzibą w.. przy ul..,., reprezentowanym przez:.... zwanym dalej Zamawiającym a firmą. z siedzibą w..,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NA DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

WZÓR UMOWY NA DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ WZÓR UMOWY NA DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ W dniu. w Warszawie pomiędzy: miastem stołecznym Warszawą - Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo z siedzibą w Warszawie (kod 01-494) przy ul. Oławskiej

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w składzie:

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w składzie: Sygn. akt XVII AmE 80/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 września 2014 roku Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w składzie: Przewodniczący: Protokolant: SSO

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach oznaczenie sprawy: ZA.271.77.2014 WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach Załącznik nr 2 pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, NIP 631-23-96-695, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

w poszczególnych punktach poboru, c) bilansowania handlowego w zakresie sprzedaży energii elektrycznej,

w poszczególnych punktach poboru, c) bilansowania handlowego w zakresie sprzedaży energii elektrycznej, Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr W dniu r. w.. pomiędzy:.. (NIP. ) z siedzibą w.. przy ul..,., reprezentowanym przez:.... zwanym dalej Zamawiającym a... z siedzibą w... wpisanym

Bardziej szczegółowo

RWR 61-17/10/ZK Wrocław, 11 lutego 2011 r. DECYZJA RWR 3/2011

RWR 61-17/10/ZK Wrocław, 11 lutego 2011 r. DECYZJA RWR 3/2011 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCI I KONSUMENTÓW DELEGATURA WE WROCŁAWIU 50-413 Wrocław, ul. Walońska 3-5 tel.(071) 344 65 87, (071) 34 05 920, fax (071) 34 05 922 e-mail: wroclaw@uokik.gov.pl RWR 61-17/10/ZK

Bardziej szczegółowo

Chojnice, dnia 29 lipca 2016 r. ID Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Chojnice, dnia 29 lipca 2016 r. ID Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Chojnice, dnia 29 lipca 2016 r. ID.272.15.2016 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Chojnicka Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2017 r. do 30.06.2018

Bardziej szczegółowo

DECYZJA RLU 26/2012. działając w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

DECYZJA RLU 26/2012. działając w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Delegatura w Lublinie 20-012 Lublin, ul. Ochotnicza 10 Tel. (0-81) 532-35-31, 743-77-30, 532-54-48, Fax (0-81) 532-08-26 E-mail: lublin@uokik.gov.pl RLU

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie RWA-430-4/11/AŻ Warszawa, dn. 13 czerwca 2012 r. DECYZJA Nr RWA-7/2012 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. /Przedmiot umowy/

Umowa nr.. /Przedmiot umowy/ Umowa nr.. na dostawę produktów reklamowych i materiałów konferencyjnych promujących projekt pn. Przebudowa Nabrzeża Szwedzkiego w Porcie Gdynia. zawarta w Gdyni w dniu... roku pomiędzy: Zarządem Morskiego

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr RKR 17/2011

DECYZJA Nr RKR 17/2011 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKIK W KRAKOWIE Pl. Szczepański 5, 31-011 Kraków Tel./fax (0-12) 421-75-79, 421-74-98, E-mail: krakow@uokik.gov.pl RKR-61-8/11/MS- /2011 Kraków,

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Dz.U.1964.16.93 z późn. zm.) wyciąg. Tytuł III. OGÓLNE PRZEPISY O ZźOBOWIĄ ZANIACH UMOWNYCH

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Dz.U.1964.16.93 z późn. zm.) wyciąg. Tytuł III. OGÓLNE PRZEPISY O ZźOBOWIĄ ZANIACH UMOWNYCH Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Dz.U.1964.16.93 z późn. zm.) wyciąg Tytuł III. OGÓLNE PRZEPISY O ZźOBOWIĄ ZANIACH UMOWNYCH Art. 384. 1. Ustalony przez jedną ze stron wzorzec umowy, w szczególności

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY.. Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne

WZÓR UMOWY.. Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne 1 Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne Podzamcze 45 26-060 Chęciny tel. (41) 343 40 50 faks (41) 307 44 76 www.rcnt.pl sekretariat@rcnt.pl Załącznik nr 8 do SIWZ dot.: postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Umowa o PPP 8. Polska

Umowa o PPP 8. Polska Umowa o PPP 8 Polska Wrocław, 9 grudnia 2010 Tytuł prezentacji: Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym I Prelegent: Witold Grzybowski 2 Zawartość prezentacji: Umowa - aspekty. Charakter umowy o ppp Struktura

Bardziej szczegółowo

Ochrona konsumenta w obrocie profesjonalnym?

Ochrona konsumenta w obrocie profesjonalnym? Ochrona konsumenta w obrocie profesjonalnym? Granice swobody prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców Zakres swobody przy umowach jednostronnie a obustronnie profesjonalnych? Strategia

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie RWA-61-24/11/AŻ Warszawa, dn. 14 grudnia 2012 r. DECYZJA RWA-38/2012 I. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Przedmiot Umowy i Postanowienia ogólne

UMOWA NR. Przedmiot Umowy i Postanowienia ogólne zawarta w dniu..r. w Żołyni, pomiędzy: Gmina Żołynia adres: ul. Rynek 22, 37-110 Żołynia NIP: 815-16-33-492 email: urzad@zolynia.pl, tel. (017) 22 43 018, (017) 22 43 028 fax (017) 22 43 476 UMOWA NR zwanym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY NR......

PROJEKT UMOWY NR...... Załącznik nr 2 PROJEKT UMOWY NR... W dniu.. w Świdnicy pomiędzy Gminą Świdnica ul. Długa 38, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez Adama Jaskulskiego -Wójta Gminy przy kontrasygnacie Pani Marii

Bardziej szczegółowo

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. UCHWAŁA NR 1335/05 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem Małopolskim a Górnośląską Spółką Gazownictwa Sp. z o. o. w Zabrzu, Oddział

Bardziej szczegółowo

- WZÓR- UMOWA nr. zawarta w dniu..w. pomiędzy : reprezentowanym przez: .., zwanym dalej Odbiorcą, a z siedzibą w

- WZÓR- UMOWA nr. zawarta w dniu..w. pomiędzy : reprezentowanym przez: .., zwanym dalej Odbiorcą, a z siedzibą w - WZÓR- UMOWA nr. zawarta w dniu..w. pomiędzy :, NIP reprezentowanym przez:.., zwanym dalej Odbiorcą, a., z siedzibą w zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy.. pod nr

Bardziej szczegółowo

Jakie mogą być skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia

Jakie mogą być skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia Jakie mogą być skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia Ewa Gadomska Prawnik z Kancelarii Prawnej Jerzy T. Pieróg Organizator przetargu w celu ochrony swojego interesu powinien sprawdzać,

Bardziej szczegółowo

US UGI GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI - PORADNIK DLA KONSUMENTÓW

US UGI GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI - PORADNIK DLA KONSUMENTÓW US UGI GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI - PORADNIK DLA KONSUMENTÓW USŁUGI GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI - PORADNIK DLA KONSUMENTÓW 1. Co konsument powinien wiedzieć w zakresie obowiązujących

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA nr... na dostawę materiałów budowlanych zawarta w dniu 2014 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą: 98 100 Łask, ul. 9-go Maja

Bardziej szczegółowo

Prawo Gospodarcze Publiczne Ćwiczenia 2010/2011. Prawo konkurencji (u.o.k.i.k.) - schemat opracowania

Prawo Gospodarcze Publiczne Ćwiczenia 2010/2011. Prawo konkurencji (u.o.k.i.k.) - schemat opracowania Prawo Gospodarcze Publiczne Ćwiczenia 2010/2011 Prawo konkurencji (u.o.k.i.k.) - schemat opracowania organy ochrony konkurencji i konsumentów I. Cel i zadania u.o.k.i.k. Podstawa prawna regulacji antymonopolowych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 października 2015 r. Poz. 1634 USTAWA z dnia 5 sierpnia 2015 r. 1), 2) o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych

Bardziej szczegółowo

Klient często jeszcze przegrywa. Dwie strony jednej umowy

Klient często jeszcze przegrywa. Dwie strony jednej umowy Klient często jeszcze przegrywa. Dwie strony jednej umowy Przygotował: Jacek Balcewicz (Energia Gigawat listopad 2003) Po Najwyższej Izbie Kontroli pod swoją lupę Zakłady Energetyczne wziął także Urząd

Bardziej szczegółowo

działającym na podstawie wpisu do Rejestru REGON.. NIP zwanym w dalszej części Umowy Zleceniodawcą,

działającym na podstawie wpisu do Rejestru REGON.. NIP zwanym w dalszej części Umowy Zleceniodawcą, Umowa Nr.. Zawarta w dniu.. pomiędzy: Gminą Tłuszcz z siedzibą w Tłuszczu, ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz, NIP 125-13-34-845, Regon 550668166, reprezentowaną przez: Burmistrza Tłuszcza Pawła Marcina

Bardziej szczegółowo

1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie.pl.

1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie.pl. Treść Regulaminu nazw domeny.pl 1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie.pl. DEFINICJE 2. Określenia użyte w Regulaminie oznaczają: a. NASK - Naukową

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DP/2310/80/16

UMOWA NR DP/2310/80/16 UMOWA NR DP/2310/80/16 Zawarta w dniu 15.04.2016 r. w Kielcach pomiędzy: Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach przy ul. Żeromskiego 5, zwanym w treści umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

WARUNKI REALIZACJI UMOWY

WARUNKI REALIZACJI UMOWY Umowa nr ROPS Projekt umowy zawarta w dniu.. 2014 r. w Zielonej Górze pomiędzy: Województwem Lubuskim Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Zielonej Górze z siedzibą w Zielonej Górze przy Al. Niepodległości

Bardziej szczegółowo

Prawa konsumenta w Internecie

Prawa konsumenta w Internecie W T Y M N U M E R Z E: Prawa konsumenta w Internecie Pojęcie klauzul abuzywnych 2-4 Newsletter nr 5 listopad 2013 Klauzule szare 5-7 Incydentalna kontrola postanowień umowy 8-9 Abstrakcyjna kontrola postanowień

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 1 - ODPOWIEDŹ NA PYTANIA OFERENTÓW - INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SIWZ

KOMUNIKAT NR 1 - ODPOWIEDŹ NA PYTANIA OFERENTÓW - INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SIWZ MSCDN.232-33?2013 Warszawa, dnia 5 sierpnia 2013 r. KOMUNIKAT NR 1 - ODPOWIEDŹ NA PYTANIA OFERENTÓW - INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SIWZ Działając na podstawie art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Wzór UMOWA NR.. 1 Przedmiot Umowy i Postanowienia ogólne

Wzór UMOWA NR.. 1 Przedmiot Umowy i Postanowienia ogólne Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR.. zawarta w dniu... r. w, pomiędzy: Opolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą: ul. Główna 1, 49-330 Łosiów, NIP 7471002433, REGON 004515965 w imieniu której

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy :

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Załącznik Nr 3 UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Strażą Miejską w Białymstoku z siedzibą 15-399 Białystok, ul. Składowa 11, NIP 542-305-98-42, REGON 200175012, którą reprezentuje:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. UMOWA nr - Projekt

Załącznik nr 1 do SIWZ. UMOWA nr - Projekt UMOWA nr - Projekt Załącznik nr 1 do SIWZ zawarta w dniu. r. w Urzędzie Gminy Łaskarzew, ul. Rynek Duży im. Józefa Piłsudskiego 32 pomiędzy: GMINĄ ŁASKARZEW NIP 826-211-73-80 Regon 711582374 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 9 czerwca 2010 r. III SK 3/10

Wyrok z dnia 9 czerwca 2010 r. III SK 3/10 Wyrok z dnia 9 czerwca 2010 r. III SK 3/10 Obowiązek poinformowania abonenta o prawie do wypowiedzenia umowy bez konieczności zapłaty odszkodowania na rzecz przedsiębiorcy telekomunikacyjnego jest jednym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści:

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści: UMOWA NR... zawarta w dniu roku w Warszawie, na podstawie przepisów art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy: Białołęckim

Bardziej szczegółowo

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2 (WZÓR UMOWY) UMOWA ZLECENIE NR.. /2014 zawarta w dniu...2014 r. w Poznaniu pomiędzy: Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli ul. Górecka 1 60-201 Poznań tel. 61 858 47 00 fax 61 852 33 29 NIP 778-12-01-629

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR UKDT/OSD/ /2008 O ŚWIADCZENIE USŁUGI UDOSTĘPNIANIA KRAJOWEGO SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO

UMOWA NR UKDT/OSD/ /2008 O ŚWIADCZENIE USŁUGI UDOSTĘPNIANIA KRAJOWEGO SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO UMOWA NR UKDT/OSD/....../2008 O ŚWIADCZENIE USŁUGI UDOSTĘPNIANIA KRAJOWEGO SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO Niniejsza Umowa o świadczenie usługi udostępniania krajowego systemu elektroenergetycznego została

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014

UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014 UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014 Zawarta w dniu.. 2014 r. na podstawie art. 4 punkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy: Warszawskim

Bardziej szczegółowo

Zamawiający załącza warunki umowy, na jakich realizacja zamówienia zostanie powierzona wybranemu w niniejszym postępowaniu Wykonawcy.

Zamawiający załącza warunki umowy, na jakich realizacja zamówienia zostanie powierzona wybranemu w niniejszym postępowaniu Wykonawcy. Załącznik nr 4 Zamawiający załącza warunki umowy, na jakich realizacja zamówienia zostanie powierzona wybranemu w niniejszym postępowaniu Wykonawcy. 1 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest zobowiązanie

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ Umowa

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ Umowa Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Część II SIWZ Umowa Wzór zawarta w Gdańsku dnia..

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr..... z siedzibą w.. przy ul..,

PROJEKT UMOWY. UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr..... z siedzibą w.. przy ul.., Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr... W dniu r. w.. pomiędzy:.. z siedzibą w.. przy ul..,., NIP:, reprezentowanym przez:.... zwanym dalej Zamawiającym a firmą. z siedzibą w..,

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a...

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a... WZÓR Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Zawarta w dniu...2014 r. w Krakowie pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, 30-224 Kraków, Al.

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE. Rozbiórka budynku przy ul. Kosynierów 3

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE. Rozbiórka budynku przy ul. Kosynierów 3 1 UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Rozbiórka budynku przy ul. Kosynierów 3 W dniu.. r. w Ustce, pomiędzy : Usteckim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. z siedzibą w Ustce ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. Załącznik nr 6 do SWIZ. Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego

Umowa nr. Załącznik nr 6 do SWIZ. Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego Załącznik nr 6 do SWIZ Umowa nr Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego zawarta w dniu 2015 r., pomiędzy Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Paostwowym Instytutem Badawczym z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG [***] NR [***]

UMOWA RAMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG [***] NR [***] UMOWA RAMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG [***] NR [***] Załącznik nr 9 do SIWZ zawarta w Jaśle, w dniu. r., pomiędzy: Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy:

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Umowa nr ZTM.EE. /14 zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: DAM-282-27/12 Formularz ofertowy Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. -PROJEKT- UMOWA nr

Nr sprawy: DAM-282-27/12 Formularz ofertowy Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. -PROJEKT- UMOWA nr Nr sprawy: DAM-282-27/12 Formularz ofertowy Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie Załącznik nr 6 do SIWZ -PROJEKT- UMOWA nr Zawarta w dniu... 2012r. po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne

Bardziej szczegółowo