Współpraca: Alicja Cholewa-Zawadzka Monika Michalak Halina Tyliba

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Współpraca: Alicja Cholewa-Zawadzka Monika Michalak Halina Tyliba"

Transkrypt

1 Współpraca: Alicja Cholewa-Zawadzka Monika Michalak Halina Tyliba

2 Published by Express Publishing Liberty House, Greenham Business Park, Newbury, Berkshire RG19 6HW, United Kingdom Tel.: (0044) Fax: (0044) Jenny Dooley Virginia Evans, 014 Colour Illustrations: Express Publishing, 014 First published 014 Polish edition by EGIS, 014 Made in EU All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, photocopying or otherwise, without the prior written permission of the publishers. This book is not meant to be changed in any way. ISBN Acknowledgements We would like to thank all the staff at Express Publishing who have contributed their skills to producing this book. Thanks for their support and patience are due in particular to: Meryl Philips (Editor in Chief), Julie Rich (senior editor); Alex Barton (senior production controller) and the Express Publishing design team; and Emily Newton, Kevin Harris, Daniel Parker, Erica Thompson and Timothy Forster. We would also like to thank those institutions and teachers who piloted the manuscript, and whose comments and feedback were invaluable in the production of the book. Special thanks to Virginia, Michael, Chris and Anna who took part in the recording. Every effort has been made to trace all the copyright holders. If any have been inadvertently overlooked, the publishers will be pleased to make the necessary arrangements at the first opportunity.

3 Spis treści 1 School... str. My things... str. 6 Sports... str My home... str My family... str Animals... str. 7 Free-time activities... str. 6 8 Food... str. 0 Przykładowy zestaw egzaminacyjny... str. 4 Virginia Evans Jenny Dooley

4 1 1 Słownictwo ROZGRZEWKA School I like Maths and English but my favourite subject is Music. Pracując z kolegą/koleżanką, zadawajcie pytania i odpowiadajcie na nie. What subjects do you have at school? What s your favourite subject? Dopasuj nazwy przedmiotów do sal lekcyjnych. 1 Geography Room... Room D Music Room... Room C Room B Room E Room F Room G Art Room... 4 English Room... 5 IT Room... 6 Science Room... 7 History Room... Room H 8 P.E. Room... Room A Room I 9 Maths Room... Słuchanie ROZGRZEWKA Pracując w parach, przyjrzyjcie się zdjęciom z ćw. 4. Zadawajcie pytania i odpowiadajcie na nie. 1 How old do you think they are? Which year do you think they are in at school? WSKAZÓWKA Test wielokrotnego wyboru Słuchając nagrania, skoncentruj się na wychwyceniu informacji potrzebnych do udzielenia odpowiedzi. 4 Wysłuchaj nagrania i wybierz właściwe uzupełnienia zdań: a, b lub c. 1) Mark is from.... a the US. b South Africa. c the UK. ) Kate s favourite subject is.... a Art. b Geography. c English. ) Pierre is... years old. a 6 b 8 c 10

5 5 Wysłuchaj nagrania ponownie. Dopasuj imiona uczniów do ich roku nauki w szkole. 1 Mark a Year 6 Kate b Year 10 Pierre c Year 8 7 Czytanie Przeczytaj , jaki Jack napisał do kolegi z Anglii, z którym chce nawiązać korespondencyjną znajomość. Wpisz w luki poniższe wyrazy. subjects Art eleven 6 Reagowanie Uzupełnij dialog brakującymi wypowiedziami. Jedna wypowiedź została podana dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki. Hi Kevin, My name is Jack and I m 1)... years old. I m from New York, USA. I m in Year 7. My favourite )... are History and ).... I m really good at drawing and painting. What about you? Your pen pal, Jack Carrie: Hi! I m Carrie. What s your name? Paul: 1)... Carrie: Where are you from, Paul? Paul: )... Carrie: Which class are you in? Paul: )... Carrie: 5C? I m in Class 5C, too! 4) Paul: IT. 5)... 8 Przeczytaj ponownie i dopasuj do siebie części zdań. a What s your favourite subject? b Class 5C. c I love computers! d I m from Australia. e Nice to meet you, too. f I m Paul. 1 Jack is... He s in... His favourite subjects are... 4 He s really good... a at drawing and painting. b Year 7. c eleven years old. d History and Art.

6 1 Ćwiczenia egzaminacyjne 1 A C Rozumienie ze słuchu Usłyszysz dwukrotnie trzy dialogi (1 ). Do każdego z nich dopasuj miejsce, w którym się on odbywa (A D). Wpisz rozwiązania w kratki. Uwaga! Jedno miejsce zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnego dialogu. B D Dla każdej z opisanych sytuacji (1 5) wybierz właściwą reakcję (A F). Wpisz odpowiednią literę w kratkę obok każdego opisu sytuacji. Uwaga! Jedna reakcja nie pasuje do żadnej sytuacji. 1. Koleżanka pyta, jaki jest Twój numer telefonu. Co jej powiesz?. Nauczyciel pyta, jak się pisze Twoje nazwisko. Jak odpowiesz?. Nauczycielka pyta, jak się nazywasz. Jak odpowiesz? 4. Pytasz nowego kolegę, ile ma lat. Jak Ci odpowie? 5. Kolega pyta, jaki jest Twój adres. Co mu odpowiesz? A. 15 Oak Tree Road. B. Amanda Jones. C. Thirteen. D. J-O-N-E-S. E. Warsaw in Poland. That s W-A-R-S-A-W. F Znajomość funkcji językowych Usłyszysz dwukrotnie cztery pytania (1 4). Do każdego z nich dopasuj właściwą odpowiedź (A E). Wpisz odpowiednią literę w kratkę pod numerem pytania. Uwaga! Jedna odpowiedź została podana dodatkowo. A. No, I m British. B. History. C. Nice to meet you, too D. I m fine, thanks. E. The UK. 4 Znajomość środków językowych A. flag B. case Przeczytaj tekst. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki 1. Wpisz odpowiednią literę (A F) obok numeru każdej luki. Uwaga! Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki. C. What D. bag QUESTIONNAIRE: School E. Who F. map 1. is your favourite subject? Geography. Is there a world. in your classroom? What colour is your pencil.? Red. Yes, there is. 4

7 5 Przeczytaj zdania (1 4) i przyjrzyj się ilustracji. Zdecyduj, czy podane zdania są prawdziwe (TAK), czy fałszywe (NIE). Wpisz znak X w kratkę obok poprawnej odpowiedzi. 1. There are three students.. They are in a Music lesson.. They are at university. 4. They are in classroom 5B. TAK TAK TAK TAK NIE NIE NIE NIE 6 Rozumienie tekstów pisanych Przeczytaj tekst. Wybierz poprawną odpowiedź. Wpisz znak X w kratkę obok odpowiedzi A, B albo C. To: From: Subject: Hello Hi Adam, My name is Emma and I m ten years old. My best friend Julia is eleven. We are in Year 7 at school. I m British, but Julia is from Canada. She s good at French it s her favourite subject. I m good at Maths, but my favourite subject is Science. I m not good at Art. What about you? My school is a sports school and we do sports every day. My favourite is swimming and Julia s is tennis. Our PE teacher, Mr Johnson, is very good at football. He s famous! What s your favourite sport? Write back, Emma 1. How old is Emma? 7A. 10B. 11C.. Where is Emma from? A. B. C.. What is Emma s favourite subject? A. B. C. 4. What is Julia s favourite sport? A. B. C. 5

8 1 Słownictwo ROZGRZEWKA My things Powiedz koledze/koleżance, co masz dzisiaj ze sobą. Znajdź wyrazy w diagramie. Następnie podpisz nimi obrazki. I ve got my schoolbag with me today. I ve got my jacket, a cap and a scarf, too. C O M I C B O O K A A B X G N S C A R F P C D U O E G G F G H I W I T J L L K L S K A T E B O A R D H M T A B R V S S T O N C R O W E S U V E O H Q O X S E B D S P B I K E Y S C E H E L M E T Z A I O Słuchanie 1 Wysłuchaj nagrania i dopasuj do imion odpowiednie pamiątki. John Cindy a b c d 4 Bob Mary 6

9 4 1 Wysłuchaj nagrania ponownie. Przy każdej pamiątce zakreśl kółkiem właściwą cenę. Czytanie WSKAZÓWKA Zrozumienie tekstu Przeczytaj pobieżnie tekst, aby zrozumieć, czego dotyczy. Czytając go po raz drugi, skup się na jego poszczególnych punktach Przeczytaj tekst i wybierz właściwą odpowiedź: a, b lub c Reagowanie 1 11 Uzupełnij dialog brakującymi wypowiedziami. Jedna wypowiedź została podana dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki. Hi! My name s Carol. I m nine years old and I m Italian. I ve got a great collection of caps. I ve got more than thirty! I ve got caps from different countries. My favourite one is a cap from Euro Disney, in Paris. It s got Mickey Mouse and Minnie Mouse on it! I like caps because I can wear them all year round, summer and winter. I m proud of my collection! Woman: Hi! 1)... Girl: Hi! I want to buy a present for my dad. Woman: )... Girl: That s a good idea. ) Woman: It s 0. Girl: 4)... Woman: Sure. That s 40. Girl: 5)... Woman: Thank you! Bye! a Can I have a red one, too? b How can I help you? c Here you are. d How much is it? e It s nice. f How about this blue T-shirt? The text is about Carol s... a caps from Euro Disney. b collection of caps. c age. 7 Przeczytaj tekst ponownie i wybierz właściwą odpowiedź: a, b lub c. 1 Carol is... a 9. b 19. c 0. Carol s caps are from... a Paris. b Italy. c different countries. Her favourite cap has got... on it. a Mickey Mouse b Minnie Mouse c Mickey Mouse and Minnie Mouse 4 Carol wears her caps... a in summer and winter. b only in winter. c only in summer. 7

10 Ćwiczenia egzaminacyjne Rozumienie ze słuchu Znajomość funkcji językowych 1 Usłyszysz dwukrotnie pięć tekstów. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu Usłyszysz dwukrotnie cztery pytania (1 4). Do każdego z nich dopasuj właściwą w zadaniach 1 5 z podanych odpowiedzi odpowiedź (A E). Wpisz odpowiednią literę wybierz właściwą. Wpisz znak X w kratkę obok w kratkę pod numerem pytania. Uwaga! odpowiedzi A, B albo C. Jedna odpowiedź została podana dodatkowo. 1. Który z mężczyzn to dziadek dziewczynki? A. B. C. A. It s a sombrero. B. My best friend. C. Ten pounds. D. Three, please. E. Australia Czego Peter nie ma w swoim tornistrze? A. B. C. Uzupełnij każdą rozmowę brakującą wypowiedzią. Wpisz w każdą kratkę literę A, B albo C. What can I do for you?. Co chłopiec kolekcjonuje? A. B. C. 1. A. I ve got a souvenir. B. That s a good idea. C. I want to buy a souvenir. 4. Ile kosztuje kubek? A. B. C Jakie jest ulubione zwierzę dziewczynki? A. B. C.. Yes, I have. Where can I buy a sweatshirt?. A. Have you got my digital camera? B. How about this camera? C. How much does it cost? A. Here you are. B. I don t know. C. Of course. 8

11 4 Znajomość środków językowych W zdaniach 1 z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią ilustracji. Wpisz znak X w kratkę obok odpowiedzi A, B albo C. 5 Przeczytaj tekst. Uzupełnij luki 1 5, wybierając właściwą z podanych odpowiedzi. Wpisz odpowiednią literę (A, B albo C) obok numeru każdej luki. My Collection by Tom I have got a 1. book collection. My favourite stories are about Bruce Wayne. Bruce has got a. suit. When he has his suit., he is Batman. He is strong and he can protect Gotham City from bad people 4. Ra s al Ghul, the Penguin and the Joker. Batman has got two loyal 5., Alfred Pennyworth and Jim Gordon, to help him. 1. A. comical B. comic C. comics. A. popular B. common C. special. A. on B. in C. at 4. A. such B. as C. like 5. A. enemies B. friends C. characters 1. The woman has got A. short hair. B. long hair. C. black hair.. The boy has got A. a bicycle. B. a book. C. a skateboard.. What animal is on the girl s sweatshirt? A. A wolf. B. A rhino. C. A zebra. 6 Rozumienie tekstów pisanych Zdecyduj, o czym jest każdy tekst (1 ). Dopasuj do każdego tekstu właściwy temat (A D). Wpisz odpowiednią literę w każdą kratkę. Uwaga! Jeden temat nie pasuje do żadnego tekstu. A. a collection B. a friend C. an animal D. a souvenir 1 I have got a T-shirt from my friend Tony. It s from Australia and it s got a kangaroo on it. The kangaroo is the national symbol of Australia. My T-shirt is blue and it s my favourite. This text is about. My friend Laura has got 7 stuffed toys. They are from countries all over the world. She has got toy elephants, dolphins and rhinos. 10 of her toys are teddy bears! This text is about. Tanya is good and loyal. She has got four paws and a tail. Her fur is grey and she has got a black nose and green eyes. She isn t very big because she is still young. This text is about. 9

12 1 Słownictwo Sports Przyjrzyj się zdjęciom i zakreśl literę a lub b. WSKAZÓWKA Nauka nowych wyrazów Nowych wyrazów w języku angielskim ucz się, kojarząc je z podobnymi wyrazami w języku polskim. 1 a cricket b rugby a baseball b basketball a snowboarding b ice hockey a diving b skiing a rollerblading b dancing a table tennis b tennis Dopasuj do siebie wyrazy z obydwu kolumn. Następnie podpisz obrazki powstałymi wyrażeniami. 1 ride a a ball A B drive b a bike fly c a plane C D 4 spin d a car... Słuchanie... Wysłuchaj nagrania i wybierz właściwą odpowiedź. Wpisz znak X w kratkę obok odpowiedzi A, B albo C. 1 W co Ann potrafi grać? O której godzinie zaczyna się mecz piłki nożnej? A B C A B C Jaka jest ulubiona dyscyplina sportowa Mike'a? 4 Ile kosztował nowy rower Kelly? 10 A B C A B C

13 4 5 Wysłuchaj nagrania ponownie. Czy poniższe zdania są prawdziwe (T), czy fałszywe (F)? Wpisz znak X w odpowiednie kratki. 1 Siostra Ann umie grać w koszykówkę. Mike umie grać w tenisa. Mecz rugby zaczyna się o pół do szóstej. 4 Rower Kelly jest drogi. Reagowanie Przeczytaj pytania i wybierz właściwą reakcję: a, b lub c. T F 6 Czytanie Przeczytaj teksty A i B oraz dialog. O którym obozie sportowym rozmawiają Ken i Wendy? Wpisz znak X w odpowiednią kratkę. Sportsball Camp Bring out the athlete in you! Lots of fun for boys and girls of all ages. At Camp Sportsball you can: ñ Play tennis ñ Play volleyball ñ Play football ñ Play hockey ñ Play basketball ñ Swim Contact us at or visit us in the Lake District. A B 1 How can I help you? a I d like some information, please. b Yes, of course. c I can. What time are you open? a Yes, we are open. b Every day from nine to five. c It s open. What can I do there? a You can play sport. b No, you can t. c You can do. 4 How much is a day ticket? a All day. b It s Monday. c 1. Take your game to the next level! A camp for boys of all ages. At Camp Sportsplay you can: ñ Play tennis ñ Play basketball ñ Play hockey Ken: Hi, Wendy. I ve got some great news. Wendy: Really? What is it? Ken: Well, there s a new sports camp for kids. Wendy: Can you water ski there? Ken: No, you can t, but you can swim and play lots of sports. Wendy: Can I play hockey there? Ken: Yes, you can and I can play football. Let s go on the Internet and look up their website. Wendy: Great idea! ñ Play volleyball ñ Ride a bike ñ Swim Contact us at 7 Przeczytaj tekst ponownie i zakreśl TAK lub NIE. The camp Ken and Wendy want to go is 1 for boys and girls. TAK / NIE for 10-year-old children only. TAK / NIE only for children who like swimming. TAK / NIE 4 for children who like riding a bike. TAK / NIE 11

14 Ćwiczenia egzaminacyjne 1 Rozumienie ze słuchu Usłyszysz dwukrotnie trzy teksty. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu zdecyduj, czy podane zdania (1 ) są prawdziwe (TAK), czy fałszywe (NIE). Wpisz znak X w kratkę obok poprawnej odpowiedzi. 1. Dziewczynka opowiada o tym, co potrafi robić.. Chłopiec nie ma komputera.. Dziewczynka nie może znaleźć okularów przeciwsłonecznych. Usłyszysz dwukrotnie dialog. Na podstawie informacji w nim zawartych dopasuj do każdej osoby (1 4) właściwą postać przedstawioną na obrazku (A E). Wpisz odpowiednią literę w kratkę obok każdej osoby. Uwaga! Jedna postać na obrazku jest przedstawiona dodatkowo. 1. Jake. Tom. Ray 4. Steve A B TAK NIE TAK NIE TAK NIE Znajomość funkcji językowych Uzupełnij każdą rozmowę brakującą wypowiedzią. Wpisz w każdą kratkę literę A, B albo C. 1. X: Can you play the piano? Y: A. No, I haven t. B. No, I can t. C. That s not true.. X: Y: Every day from nine to six. A. How much is a day ticket? B. What can I do there? C. What time are you open?. X: Are there any rides? Y: A. There s a roller coaster. B. It s for all the family. C. I can ride a bike. 4. X: I d like some information, please. Y: A. Yes, that sounds great. B. Yes, that s right. C. Yes, of course. C D E 5. X: How can I help you? Y: A. Yes, you can. B. How much is a ticket for the Safari Park? C. Why not? 1

15 4 Znajomość środków językowych Przeczytaj zdania (1 ) i przyjrzyj się ilustracji. Zdecyduj, czy podane zdania są prawdziwe (TAK), czy fałszywe (NIE). Wpisz znak X w kratkę obok poprawnej odpowiedzi. 6 Rozumienie tekstów pisanych Przeczytaj teksty A E. Uzupełnij tabelę, wpisując w każdą kratkę (1 4) odpowiednią literę. Uwaga! Jeden tekst pozostanie niewykorzystany. Mama pyta: Do you know how much a ticket to the leisure park is? Do you know what time the sports centre is open? Do you know where we can go on a roller coaster? Alex odpowiada: Yes, I do. 1. Yes, I do.. Yes, I do.. Z którego tekstu Alex dowiedział się o tym? Do you know where we can see zebras? Yes, I do The girl can play the piano.. The boy has got a guitar.. They are in a Music lesson at school. Przeczytaj tekst. Uzupełnij luki 1 5, wybierając właściwą z podanych odpowiedzi. Wpisz odpowiednią literę (A, B albo C) obok numeru każdej luki. My favourite subject by Elena TAK TAK TAK My favourite subject is French. I can 1. it really well. I. got story books at. and a dictionary. My grandma is from 4. and I can talk to 5. on the phone. NIE NIE NIE 1. A. hear B. use C. speak. A. have B. am C. has. A. home B. house C. housing 4. A. France B. French C. the France 5. A. she B. hers C. her A. B. At Allerton s Amusement Park you can go rafting or ride the Giant Roller Coaster! C. D. Middleton Sports Centre E. Tickets 10 each children under 5 go free! SMS received: 18:4 Hi Alex! Can you play table tennis at the sports centre with me tomorrow? It s open from 9 to 7. Call me! Martin Weston Safari Park Zebra Leisure Park You can play sport or have fun in our Water Park for just 6.50 per person! Open 10-6 Tuesday-Sunday You can play table tennis, badminton or basketball, or even go swimming in our Olympic pool! Call for more information. You can see elephants, lions, zebras and wolves! You can eat lunch in our Rhino Restaurant! Only 8.50 per person! Open 9 am to 8 pm every day! 1

16 4 My home 1 Słownictwo ROZGRZEWKA Opisz koledze/ koleżance swój dom/ swoje mieszkanie. Wpisz poniższe wyrazy do odpowiednich kolumn. There are two bedrooms, a living room, a bathroom and a kitchen in my house. bedroom cooker bathroom bed fridge shower bath armchair living room wardrobe sofa kitchen rooms furniture other a c 4 Słuchanie Wysłuchaj rozmowy Tonii z matką. Dopasuj członków rodziny do właściwych pomieszczeń. b d 1 4 Wysłuchaj nagrania ponownie i zakreśl właściwe wyrażenia. 1 Grandma is watching TV / sleeping. Dad is cooking / washing the dishes. Tonia s brother is doing his homework / playing computer games. 4 Grandpa is having a shower / washing some clothes. 5 Reagowanie Przeczytaj minidialogi i wybierz właściwą reakcję. Zakreśl literę: a, b lub c. 1 X: Hello, Mrs Hills. Is Anna here? Y: a) Yes, in her room. b) Yes, she s Anna. c) Yes, it s here. X: Where s Patrick s new house? Y: a) He isn t here. b) It s a big house. c) In Bridge Street. X: How many rooms are there in your house? Y: a) There are rooms. b) Five. c) It s a house. 4 X: Your room is great! Y: a) Yes, it s really big. b) It s upstairs. c) It s green. 14

17 Czytanie MYBEDROOM BYSAMSMITH My bedroom is very big and there s lots of furniture in it. I ve got a big bed, a desk, a bookcase, a wardrobe and a TV. My bed is next to the wardrobe. My desk is next to the bookcase. There is a poster of my favourite singer behind it. I ve got a computer on my desk and lots of books on the bookcase. Everything in my room is green. My bedroom is my favourite room in the house! 6 WSKAZÓWKA Odgadywanie znaczenia wyrazów z kontekstu Jeśli jakieś słowo jest Ci nieznane, spróbuj odgadnąć jego znaczenie na podstawie znaczenia sąsiednich słów. Możesz też poszukać wskazówek w następnym zdaniu. Pracując z kolegą/koleżanką, wykonajcie poniższe polecenia. Następnie zapytajcie nauczyciela, czy prawidłowo odgadliście znaczenie słowa furniture. 1 Find and circle the word furniture in the text. Underline the sentence with the word furniture in it. Underline the next sentence, too. 4 Which word(s) help you understand the meaning of the word furniture? 7 Przeczytaj tekst ponownie. Wskaż, które zdania są prawdziwe (T true), a które fałszywe (F false). Wpisz znak X w odpowiednie kratki. T F 1 Sam s room is small. There s a bookcase in his room. There s a desk next to the bookcase. 4 Sam hasn t got a computer. 5 There is a poster behind the bed. 15

18 4 Ćwiczenia egzaminacyjne 1 Rozumienie ze słuchu Usłyszysz dwukrotnie dialog. Na podstawie informacji w nim zawartych dopasuj do każdej rzeczy (1 4) właściwe miejsce przedstawione na obrazku (A E). Wpisz odpowiednią literę w kratkę obok każdej rzeczy. Uwaga! Jedno miejsce na obrazku jest przedstawione dodatkowo. 1.. Znajomość funkcji językowych Usłyszysz dwukrotnie cztery pytania (1 4). Do każdego z nich dopasuj właściwą odpowiedź (A E). Wpisz odpowiednią literę w kratkę pod numerem pytania. Uwaga! Jedna odpowiedź została podana dodatkowo. A. It s upstairs, next to the bedroom. B. It s a big house C. My sister s. D. On the bed. E. Yes, she s in her room. Uzupełnij każdą rozmowę brakującą wypowiedzią. Wpisz w każdą kratkę literę A, B albo C A. Is the house big? B. Are there posters on the walls? C. Is there a table in Yes, there is. the kitchen? A Which floor is Jack on? C A. The eighth. B B. Eight metres. C. 8 Hawthorn D E. Road.. You re very lucky. A. I like your room. B. I ve got a TV in my room. C. Your room is really big. 16

19 4 Znajomość środków językowych W zdaniach 1 z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią ilustracji. 5 Przeczytaj tekst. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki 1. Wpisz odpowiednią literę (A F) obok numeru każdej luki. Uwaga! Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki. Wpisz znak X w kratkę obok odpowiedzi A, B albo C. A. carpet B. they C. some D. any E. curtain F. there My bedroom by Lisa My bedroom has got purple walls. 1. are two bookcases and a big bed. I ve got. purple pillows on my bed. There s a green. on the floor. Rozumienie tekstów pisanych 6 Przeczytaj tekst. Zdecyduj, czy podane zdania (1 5) są prawdziwe (TAK), czy fałszywe (NIE). Wpisz znak X w kratkę obok poprawnej odpowiedzi. The Keret House 1. The books are on A. the bed. B. the desk. C. the bedside cabinet.. The clothes are A. on the wardrobe. B. in the wardrobe. C. behind the wardrobe.. What is on the door? A. A poster. B. A mirror. C. A painting. Etgar Keret from Israel has got an unusual house the Keret House in Warsaw, Poland. The two-storey house has got four rooms a bedroom, a kitchen, a bathroom and a living room but it s only 1 cm wide! It can fit in the space between two other houses, Chłodna Street and 74 Żelazna Street. The Keret House is metal and plastic. There aren t any stairs inside you can go upstairs to the bedroom on a ladder. There is a small bed and even a desk in the bedroom. The kitchen is very small, but it has got a cooker, a sink and a fridge. The fridge can only hold two drinks, though! 1 The Keret House is in Israel. It has got four floors. The Keret House is between two other houses. 4 It hasn t got any stairs. 5 The kitchen has got a very small fridge. TAK TAK TAK TAK TAK NIE NIE NIE NIE NIE 17

20 5 My family Słownictwo 1 Z rozsypanych liter ułóż przymiotniki i podpisz nimi obrazki. 1 nynfu msil rnsgto 4 cevrel ptoiel 6 awek 7 tfa 8 rdeu Ułóż zdania opisujące członków Twojej rodziny oraz kolegów/koleżanki z klasy. Użyj przymiotników z ćw. 1. My dad is strong and slim. WSKAZÓWKA Przyswajanie nowych wyrazów Ucząc się nowego słowa, naucz się jednocześnie wyrazu o przeciwnym znaczeniu, gdyż ułatwia to zapamiętanie nowego słownictwa Słuchanie Wysłuchaj wypowiedzi Stephanie na temat jej rodziny. Do każdego z imion dopasuj właściwego członka rodziny. Jeden członek rodziny został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnego imienia. Celia a Stephanie s grandma Steve b Stephanie s dad c Stephanie s mum Julie d Stephanie s sister Jack e Stephanie s brother Rita f Stephanie s cousin Wysłuchaj nagrania ponownie i zakreśl właściwe wyrazy. 18 UMIEM WIĘCEJ Wpisz przymiotniki o przeciwnym znaczeniu. 1 fat... weak... old... 4 short... 1 Stephanie s mum is a vet / teacher. Stephanie s dad is fat / strong. Julie is Stephanie s aunt / grandma. 4 Stephanie doesn t have a brother / cousin. 5 Stephanie s sister wants to become a painter / singer.

21 Reagowanie Czytanie 6 Przeczytaj minidialogi i wybierz właściwą reakcję. Zakreśl literę a lub b. 8 Przeczytaj pobieżnie tekst i odpowiedz na pytania. 1 X: Who s John? Y: a) My brother s. b) My brother. X: What does your sister look like? Y: a) She s short and plump. b) She s a nurse. X: Does your mum work? Y: a) Yes, she does. b) Yes, that s OK. 4 X: What does your dad do? 7 Y: a) He s strong. b) He s a pilot. Uzupełnij dialog brakującymi wypowiedziami (a e). Peter: Hello, Diana. 1)... Diana: It s our family photo album. Peter: Is this your dad? Diana: Yes! )... He s so funny! Peter: Is this your mum? Diana: )... Peter: 4)... Diana: Yes, that s right. 5)... He s so cool! a And that s your grandpa, right? b What s this? c I love my grandpa. d Yes, she s a P.E. teacher. e He s dressed like a clown. 1 Is the text a letter, an article or an ? How many members are in Mark s family? New Message From:... To: Tony Subject: My family Dear Tony, Hi. My name s Mark and I m ten years old. There are four members in my family. My dad s very serious. He s forty-five years old and he s a vet. My mum s forty years old and she s very clever. She s a pilot! My brother is very funny. He s twenty years old and he works as a clown! How about your family? Write back soon! Mark 9 Przeczytaj tekst ponownie i wybierz właściwą odpowiedź. Zakreśl literę a lub b. 1 Mark s dad is older than Mark s mum. a Right b Wrong Mark s dad is a doctor for animals. a Right b Wrong Mark s mum has got the same job as Mark s brother. a Right b Wrong 4 Mark s brother is older than Mark. a Right b Wrong 5 Mark s brother is very serious. a Right b Wrong 19

22 5 Ćwiczenia egzaminacyjne 1 Rozumienie ze słuchu Usłyszysz dwukrotnie cztery teksty. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu w zadaniach 1 4 z podanych odpowiedzi wybierz właściwą. Wpisz znak X w kratkę obok odpowiedzi A, B albo C. 1. Który obrazek przedstawia rodzinę chłopca? A. B. C.. Co chłopiec robi wieczorem? A. B. C.. O której godzinie Rachel wstaje z łóżka? A. B. C. 4. Jaki zawód wykonuje mama Alison? A. B. C. 6:00 7:00 7:0 Znajomość funkcji językowych Dla każdej z opisanych sytuacji (1 5) wybierz właściwą reakcję (A F). Wpisz odpowiednią literę w kratkę obok każdego opisu sytuacji. Uwaga! Jedna reakcja nie pasuje do żadnej sytuacji. 1. Pytasz kolegę, jakie ma hobby. Co Ci odpowie?. Koleżanka pyta, czy potrafisz grać w koszykówkę. Jak jej odpowiesz?. Kolega pyta, czy masz czas w sobotę. Co mu odpowiesz? 4. Koleżanka pyta, czy chcesz dziś o godz. 16 zagrać w parku w koszykówkę. Co jej odpowiesz? 5. Pytasz kolegę, która teraz jest godzina. Co Ci odpowie? Znajomość środków językowych Przeczytaj zdania (1 ) i przyjrzyj się ilustracji. Zdecyduj, czy podane zdania są prawdziwe (TAK), czy fałszywe (NIE). Wpisz znak X w kratkę obok poprawnej odpowiedzi. A. I think so. Why? B. Is five OK with your? C. Sure! Meet you there! D. It s half past three. E. I play sports. F. Yes, I can. 1. The children walk to school.. The boy has got a violin.. The girl wears a scarf. TAK TAK TAK NIE NIE NIE 0

23 4 Przeczytaj tekst. Uzupełnij luki 1 5, wybierając właściwą z podanych odpowiedzi. Wpisz odpowiednią literę (A, B albo C) obok numeru każdej luki. Project: Family members by Joe Uncle Sam is my 1. brother. He is a. and he flies planes. He. got brown hair and he is tall and thin. He is funny and polite. He 4. in a flat in London. His flat is on the 11th A. mums B. mum s C. mums. A. pilot B. mechanic C. secretary. A. have B. can C. has 4. A. lives B. live C. living 5. A. wall B. ground C. floor 5 Rozumienie tekstów pisanych Przeczytaj tekst. Wybierz poprawną odpowiedź. Wpisz znak X w kratkę obok odpowiedzi A, B albo C. New Message From: To: Hello Marta, Thanks for your . You get up really early in the morning! I don t get up at half past six like you, but my dad gets up at six o clock. I get up at half past seven. I have breakfast and then I ride my bike to school. My sister walks to her school and my mum drives to work. She s a hairdresser at a shop in the town. I have lunch at school and my lessons finish at three o clock. After school, I meet my friends and we play football. My sister plays volleyball or tennis with her friends and we go back home at about five o clock. We cook dinner together because Mum and Dad get home late. In the evening, we do our homework and watch TV. I go to bed at half past ten. Do you go to bed late? Write back, James 1. What time does James get up? 6:00 6:0 7:0 A. B. C.. How does James go to school? A. B. C.. What does James do in the afternoon? A. B. C. 4. Why is James writing his ? A. To tell Marta about his day. B. To tell Marta about his sister. C. To tell Marta about his school. 1

24 6 Animals 1 Słownictwo ROZGRZEWKA Pracując z kolegą/koleżanką, odpowiedzcie na pytanie: What s your favourite animal? My favourite animal is the eagle. Znajdź w diagramie nazwy zwierząt. Następnie podpisz nimi obrazki. 1 C H I M P A N Z E E R O H A M S T E R L O R A E L J K M O E C S P I D E R I L P O E A G L E A R T H D O G F G S B E B A I F B G L D B A E N L O X H E R I C A T E X D I A I T A R W UMIEM WIĘCEJ Które spośród zwierząt przedstawionych na obrazkach w ćw. to zwierzęta domowe, a które - dzikie? Powiedz klasie. 4 Słuchanie Wysłuchaj nagrania. Wskaż, które zdania są prawdziwe (T true), a które fałszywe (F false). Wpisz znak X w odpowiednie kratki. 1 Hanson Zoo jest otwarte codziennie. Każde dziecko otrzymuje prezent. Musisz zapłacić dodatkowo, by móc karmić zwierzęta. 4 Jest tam restauracja, w której możesz kupić coś do jedzenia. T F 5 WSKAZÓWKA Rozwiązywanie zadań na rozumienie ze słuchu Podczas pierwszego słuchania zaznacz odpowiedzi, co do których nie masz wątpliwości. Umożliwi Ci to skupienie się podczas drugiego słuchania na zadaniach, które za pierwszym razem sprawiły Ci trudność. Wysłuchaj nagrania ponownie i podkreśl właściwe wyrażenia. 1 Hanson Zoo is not open on Mondays/ Sundays. You can feed the elephants/ sea lions. You can buy food at the café/ ticket office.

25 6 Reagowanie Uzupełnij dialog brakującymi wypowiedziami (a-e). George: Hey, Julie! 1)... Julie: Sure. What is it? George: Here, look. )... Julie: Oh my goodness! Get it away from me! George: )... Julie: I don t like mice. George: Don t be silly. 4)... Look! It likes walking up my arm. Would you like to try? Julie: Eh 5)... a It s a hamster. b What s wrong? c Would you like to see my new pet? d Maybe another time! e It s really cute. 7 Czytanie Przeczytaj teksty. Dwie spośród podanych odpowiedzi są prawidłowe, a jedna jest błędna. Wskaż błędną odpowiedź: a, b lub c. SQUIRRELS They are really cute, but they are wild animals and don t make good pets. Squirrels live all around the world and are very popular in the UK, too! They have got red, brown or grey fur. They live in forests and sometimes parks. They ve got strong arms and legs and sharp claws that help them climb trees. FACT FILE Name: Colour: Lives in: Body: Eats: Squirrel a red b black c grey a forests b houses c parks a a short tail b strong arms c sharp claws a nuts b leaves c fish They eat nuts, leaves, flowers and small animals. 8 Przeczytaj tekst ponownie i zakreśl TAK lub NIE. 1 Squirrels are great pets. TAK / NIE Squirrels have got green fur. TAK / NIE Squirrels live in parks. TAK / NIE 4 Squirrels can climb trees. TAK / NIE

26 6 Ćwiczenia egzaminacyjne 1 A C Rozumienie ze słuchu Usłyszysz dwukrotnie trzy dialogi (1 ). Do każdego z nich dopasuj miejsce, w którym się on odbywa (A D). Wpisz rozwiązania w kratki. Uwaga! Jedno miejsce zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnego dialogu. B D Znajomość funkcji językowych Uzupełnij każdą rozmowę brakującą wypowiedzią. Wpisz w każdą kratkę literę A, B albo C. 1. X: How often do you feed your rabbit? Y: A. He likes carrots. B. Twice a day. C. At one o clock.. X: Would you like to see my new pet? Y: A. Here, look. B. Sure. C. Here you are.. X: How much does it weigh? Y: A. One metre. B. Once a day. C. One kilo. Znajomość środków językowych Przeczytaj tekst. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki 1. Wpisz odpowiednią literę (A F) obok numeru każdej luki. Uwaga! Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki. A. at B. wings C. never D. usually E. eyes F. in PROJECT: Owls by Mark 1... Owls are birds. They have got feathers, a beak and big 1. to help them see in the dark. This is useful because they are nocturnal and they look for food. night. Owls build nests in trees, so they. live in forests. 4

27 4 W zdaniach 1 z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią ilustracji. Wpisz znak X w kratkę obok odpowiedzi A, B albo C. 5 1 Rozumienie tekstów pisanych Przeczytaj teksty 1. Do każdego z nich dopasuj właściwe podsumowanie (A, B albo C). Wpisz odpowiednią literę w każdą kratkę. The national animal of Finland is the brown bear. It has got thick brown fur and a small tail. Its body is large and it weighs up to 00 kilos. There are about 1,000 brown bears in Finland, and 00,000 in the whole world. In summer, they eat fruit, other animals and lots of fish. In winter, they sleep all day and all night. A. Brown bears only live in Finland. B. Brown bears are large. C. Brown bears only eat fish. 1. The woman is a A. doctor. B. nurse. C. vet.. The dog is A. on the table. B. under the table. C. next to the table.. What has the girl got? A. A dog. B. A fish. C. Some rabbits. SMS received: 16:47 Hi Laura! I ve got a new pet! It s a parrotfish and it s blue, green and purple. It s got lots of teeth! It comes from a coral reef in the Pacific Ocean and it eats plants and coral, too! It uses its teeth to make the coral into sand. Do you want to see it? Mike by Marie My cousin lives in Australia and she has got a pet wallaby called Pebbles. Wallabies are like small kangaroos they have got long tails and short arms and they can hop. They aren t dangerous like kangaroos pet wallabies are quiet, clever and fun. They eat fruit and vegetables. My cousin s wallaby plays outside all day, but it sleeps in the house at night. A. Mike has got a new pet bird. B. Mike s pet eats sand. C. Mike s pet is colourful. A. Wallabies look like kangaroos. B. Wallabies are dangerous. C. Pebbles sleeps outside. 5

28 7 Free-time activities 1 Słownictwo ROZGRZEWKA Pracując z kolegą/koleżanką, porozmawiajcie na temat: What do you like doing in your free time? Przyjrzyj się obrazkom i podpisom. Zakreśl właściwe wyrazy. I like playing football. 1 go / play skiing do / play computer games go / play basketball 4 go / do kitesurfing play / go bowling play / go windsurfing go / make camping go / play swimming Przeczytaj pytania i zakreśl właściwe odpowiedzi: a, b, c lub d. When do people usually go 1 skiing? kitesurfing? swimming in the sea? 4 snowboarding? a a a a spring spring spring spring b b b b summer summer summer summer c c c c autumn autumn autumn autumn d d d d winter winter winter winter 4 Słuchanie Wysłuchaj czterech krótkich dialogów i dopasuj do nich właściwe obrazki. Dialogue 1:... Dialogue :... Dialogue :... Dialogue 4:... 5 a b c d Wysłuchaj nagrania ponownie i zakreśl właściwą odpowiedź. Dialogue 1: The swimming pool is on the left / right. Dialogue : The boy pays twenty / ten pounds. Dialogue : Harry s team is winning two / three to one. Dialogue 4: Cindy can t get her hat / boots on. 6

29 6 Reagowanie Przeczytaj minidialogi i wybierz właściwą reakcję: a, b lub c. 7 Które z podanych zdań jest prawdziwe? Przeczytaj pobieżnie tekst i wybierz właściwą odpowiedź: a, b lub c. 1 Let s go skiing! My Best Friend by Harry Jones... It s hot and sunny today! a b c Great! It s winter. Yes, it is. Mike Hills is my best friend. His house is next to our house. Mike is in my class so we usually go to school together. Mike is only nine, but he can play lots of sports! Mike is in the school football, basketball and volleyball teams! He can also play table tennis and he can run very fast, too. In his free time Mike also likes riding his bike in the park. We sometimes go bowling together.... I love bowling! a b c It s Monday! It s the sun. Let s go swimming.... Mike s favourite football team is Manchester United. He wants to play for Manchester United one day! I hope he does because then I ll have a famous friend! a Mike Hills is young but he can do lots of sports. b Mike Hills has got a house near a park. c Mike Hills has got famous friends from Manchester United. Czytanie WSKAZÓWKA a b c It s a sport. Me too! Yes, I do. Czytanie poleceń Zanim zaczniesz rozwiązywać zadanie, przeczytaj uważnie polecenie. Upewnij się, że rozumiesz, co należy zrobić a b c d Przeczytaj tekst ponownie. Dopasuj do siebie początki zdań (1-4) do ich zakończeń (a-d). Mike s house is... He likes... Mike and Harry sometimes go... He hopes to... bowling together. riding his bike in the park. next to Harry s. play for Manchester United one day. 7

30 7 Ćwiczenia egzaminacyjne Rozumienie ze słuchu Znajomość funkcji językowych 1 Usłyszysz dwukrotnie cztery teksty. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu w zadaniach 1 4 z podanych odpowiedzi wybierz właściwą. Wpisz znak X w kratkę obok odpowiedzi A, B albo C. Usłyszysz dwukrotnie cztery pytania (1 4). Do każdego z nich dopasuj właściwą odpowiedź (A E). Wpisz odpowiednią literę w kratkę pod numerem pytania. Uwaga! Jedna odpowiedź została podana dodatkowo. 1. Jaka jest temperatura w Glasgow? A. B. C. 8 C 15 C 17 C. Co Jenny robi codziennie? A. B. C. A. Not really. It s not my style. B. It s expensive C. They re thirty-five pounds. D. Some shorts. E. They re fabulous. Uzupełnij każdą rozmowę brakującą wypowiedzią. Wpisz w każdą kratkę literę A, B albo C. That skirt looks really nice on you. A. Do you think they re expensive? B. What do you think? C. Do you think so?. Co Anna chce kupić? 1. A. B. C. It s 5 C.. A. Is it summer there? B. What s the temperature today? C. What s the weather like? 4. Jaka jest pogoda w Sydney w styczniu? A. B. C. What do you usually do in winter? A. I go skiing. B. I m going skiing. C. I can ski.. 8

31 4 Znajomość środków językowych Przeczytaj zdania (1 ) i przyjrzyj się ilustracji. Zdecyduj, czy podane zdania są prawdziwe (TAK), czy fałszywe (NIE). Wpisz znak X w kratkę obok poprawnej odpowiedzi. 6 Rozumienie tekstów pisanych Przeczytaj teksty 1 4. Do każdego z nich dopasuj właściwe zdanie (A E). Wpisz odpowiednią literę w każdą kratkę. Uwaga! Jedno zdanie zostało podane dodatkowo. 1. 0th-rd February Somerset House Tickets now available from 1. The woman is talking on the phone.. The man is wearing a tie.. It is raining. 5 Przeczytaj tekst. Uzupełnij luki 1 5, wybierając właściwą z podanych odpowiedzi. Wpisz odpowiednią literę (A, B albo C) obok numeru każdej luki. The Evzones by Sara TAK TAK TAK The Evzones are Greek soldiers. Their job is to 1. the Tomb of the Unknown Soldier in Athens. They are tall and they have a special.. They also. a fustanella, which is like a skirt. They 4. 0 metres of cloth to make one fustanella! The Evzones are a 5. symbol of Greece. Many tourists take photographs of them in Athens. 1. A. wait B. stand C. guard. A. uniform B. creation C. costume. A. fit B. wear C. dress 4. A. uses B. are using C. use NIE NIE NIE 5. A. clear B. famous C. favourite. All suits and dresses 70 or less! Come inside and see! 4. A. You can see this text outside a shop. B. This text is about an item of clothing. C. This text is an invitation to a party. D. You can see this text in a sports centre. E. This is about an event that you need a ticket for. SMS received: 1:16 Hi Emma! I m shopping in Amelie s for a costume for Maggie s party. I m trying on a fabulous dress! It s blue and it s only 8. I m sending you a picture. Jane Dear Emma, Please come to my 11th birthday. Theme: Princesses (wear a costume) Date: 5th February Time: 7 pm 9 pm Place: Middleton Sports Centre, Elm Road RSVP: Maggie

32 8 Food 1 Słownictwo ROZGRZEWKA Przyjrzyj się obrazkom i wpisz właściwe numery obok poniższych wyrazów. Pracując z kolegą/koleżanką, odpowiedzcie na pytanie: What do you usually have for breakfast? I usually have milk and cereal for breakfast. lettuce 1 pasta salad crisps cheese bread cereal grapes orange juice chocolate chicken milk 1 a carton of juice / bread a bowl of chicken / cereal a bottle of meat / milk 4 a loaf of bread / grapes 5 a packet of pasta / lettuce 6 a bar of salad / chocolate a 4 UMIEM WIĘCEJ Zakreśl właściwe słowo. Słuchanie Wysłuchaj nagrania i wybierz właściwą odpowiedź: a, b lub c. 5 Wysłuchaj nagrania ponownie. Dopasuj do imion dzieci właściwe tace z posiłkami. 1 Cora Nancy Ben Where are the kids? a At their home. b At the school dining room. c At a fast food restaurant. b c 0

33 Reagowanie Czytanie 6 Przeczytaj minidialogi i zakreśl właściwą reakcję: a lub b. Następnie dopasuj dialogi 7 Przeczytaj tekst i zdecyduj, czy zdania 1 5 są prawdziwe (TAK), czy fałszywe (NIE). (1 4) do obrazków (a d). Zakreśl właściwą odpowiedź. 1 X: Would you like anything to drink? Y: a) Just a bottle of water, please! b) Here you are. X: I never eat crisps. Y: a) No, I don t. b) Really? They re my favourite. X: Let s make a chocolate cake! Y: a) Not much! b) Good idea! 4 X: How much are the eggs? Y: a) One pound twenty. b) Two cartons. WSKAZÓWKA Rozwiązywanie zadań Nigdy nie pozostawiaj żadnego zadania bez rozwiązania. Jeśli nie znasz odpowiedzi, spróbuj zgadnąć. by Blake Williams a b I like food. I really do! I like chicken and pasta. I like salads, too. My mum makes a great lettuce salad. I also drink milk c d every morning and some juice with my lunch and dinner. My favourite food is egg sandwiches! I make one every day! Yummy! What about you? What s your favourite food? 1 Blake doesn t like food. TAK / NIE He doesn t like salads. TAK / NIE He drinks milk every day. TAK / NIE 4 He drinks juice with his meals. TAK / NIE 5 He makes egg sandwiches. TAK / NIE

34 8 Ćwiczenia egzaminacyjne 1 Rozumienie ze słuchu Usłyszysz dwukrotnie trzy dialogi (1 ). Do każdego z nich dopasuj miejsce, w którym się on odbywa (A D). Wpisz rozwiązania w kratki. Uwaga! Jedno miejsce zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnego dialogu. Znajomość funkcji językowych Dla każdej z opisanych sytuacji (1 5) wybierz właściwą reakcję (A F). Wpisz odpowiednią literę w kratkę obok każdego opisu sytuacji. Uwaga! Jedna reakcja nie pasuje do żadnej sytuacji. 1. Mężczyzna w restauracji fast food pyta, czy chcesz dużą porcję frytek. Co mu odpowiesz?. Kolega pyta, czy lubisz fast food. Co odpowiesz?. Kelner pyta, czy chciał(a)byś coś do picia. Co odpowiesz? 4. Koleżanka pyta, ile kosztuje kanapka club sandwich. Jak jej odpowiesz? 5. Kobieta w restauracji fast food pyta, czy chcesz coś zamówić. Co powiesz? A. Yes. A cola, please. B. I d like a cheeseburger, please. C. It s.70. D. No, small, please. E. That s 4.90, please. F. Not really. I think it s unhealthy. Uzupełnij każdą rozmowę brakującą wypowiedzią. Wpisz w każdą kratkę literę A, B albo C. 1. X: Is there any milk in the fridge? Y: A. Not many. B. Not some. C. Not much.. X: Y: No, there aren t. A. Are there any oranges? B. Do you like oranges? C. Can I have an orange? X: Would you like any cake? Y: A. Just a small bar. B. Just a small slice. C. Just a small loaf.

35 4 Znajomość środków językowych W zdaniach 1 z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią ilustracji. Wpisz znak X w kratkę obok odpowiedzi A, B albo C. 5 Rozumienie tekstów pisanych Przeczytaj teksty A E. Uzupełnij tabelę, wpisując w każdą kratkę (1 4) odpowiednią literę. Uwaga! Jeden tekst pozostanie niewykorzystany. Tata pyta: Do you know what we can make for dinner? Alex odpowiada: Yes, I do. 1. Z którego tekstu Alex dowiedział się o tym? Do you know how much a bowl of soup costs? Do you know who can make soup? Do you know how to make soup? Yes, I do.. Yes, I do.. Yes, I do The woman is drinking A. coffee. B. water. C. tea.. The man is eating A. a sandwich. B. an egg. C. some fruit.. The girl s milk is in a A. bottle. B. glass. C. bowl. A. D. Vegetable Soup Cook the vegetables in water for 0 minutes. Add salt and pepper. Serve with warm bread and butter. C. Instant message: B. The Soup Kitchen We sell over 0 different kinds of soup for only 1.50 a bowl! Come inside and try our leek and potato, chicken or carrot! Hi Alex! I make really delicious carrot soup. I can show you how to make it. It s really easy! Kelly Special Offer! 5 kilo bag of winter vegetables for soup only 5! E. Alex, There are lots of vegetables in the fridge. Make some soup for you and Dad tonight. See you later, Mum

36 Przykładowy zestaw egzaminacyjny Rozumienie ze słuchu Zadanie 1. (0-) Usłyszysz dwukrotnie trzy teksty. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu zdecyduj, czy podane zdania ( ) są prawdziwe (TAK), czy fałszywe (NIE). Wpisz znak X w kratkę obok poprawnej odpowiedzi. Zadanie. (0-4) Usłyszysz dwukrotnie dialog. Na podstawie informacji w nim zawartych dopasuj do każdej osoby (.1..4.) właściwą postać przedstawioną na obrazku (A E). Wpisz odpowiednią literę w kratkę obok każdej osoby. Uwaga! Jedna postać na obrazku jest przedstawiona dodatkowo Chłopiec je lunch. TAK NIE 1.. Dziewczynka opowiada o swojej szkole. TAK NIE 1.. Chłopiec proponuje dziewczynce, by poszła TAK NIE z nim do parku..1. Jim.. Ed.. Matt.4. Billy Zadanie. (0-) Usłyszysz dwukrotnie trzy dialogi (.1...). Do każdego z nich dopasuj miejsce, w którym się on odbywa (A D). Wpisz rozwiązania w kratki. Uwaga! Jedno miejsce zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnego dialogu. E A. B. D C. D. A C B

37 Zadanie 4. (0-5) Usłyszysz dwukrotnie pięć tekstów. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu w zadaniach z podanych odpowiedzi wybierz właściwą. Wpisz znak X w kratkę obok odpowiedzi A, B albo C Z którego kraju pochodzi Nadia? A. B. C. 4.. O której godzinie Helen ma lekcję historii? 10:00 10:0 11:0 A. B. C. 4.. Ile lat ma Peter? A. B. C Jaki jest ulubiony kolor Mike a? A. B. C W której sali odbywa się lekcja przyrody? Room Room 5 Room 10 A. B. C. 5

38 Przykładowy zestaw egzaminacyjny Znajomość funkcji językowych Zadanie 5. (0-) Uzupełnij każdą rozmowę brakującą wypowiedzią. Wpisz w każdą kratkę literę A, B albo C. I d like a burger, please. Can Lucy come over for dinner? A. Would you like anything to drink? B. What s your favourite food? C. Large or small? A. Of course. B. Here you are. C. Never mind. A club sandwich and a cola, please. A. That s perfect. B. OK, thanks. C. That s 4.60, please. 5.. Zadanie 6. (0-5) Dla każdej z opisanych sytuacji ( ) wybierz właściwą reakcję (A F). Wpisz odpowiednią literę w kratkę obok każdego opisu sytuacji. Uwaga! Jedna reakcja nie pasuje do żadnej sytuacji Nauczyciel pyta, czy masz swoją pracę domową. Co odpowiesz? 6.. Pytasz koleżankę, czy może Ci dać ołówek. Co Ci odpowie? 6.. Kolega pyta, czy masz dzisiaj lekcję matematyki. Co mu odpowiesz? 6.4. Koleżanka pyta, gdzie jest dzisiaj lekcja historii. Co jej powiesz? 6.5. Nauczycielka pyta, czy potrzebujesz pomocy. Co powiesz? A. It s in Room D. B. Sorry. This is the only one I ve got. C. Yes, it s in my bag, Sir. D. I m in Year 7. E. No, it s OK thanks. I think I know what to do. F. Yes. I have it every day. 6

39 Znajomość środków językowych Zadanie 7. (0-) W zdaniach z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią ilustracji. Wpisz znak X w kratkę obok odpowiedzi A, B albo C The woman is A. eating a sandwich. B. cooking. C. playing computer games. 7.. The football is A. on the table. B. under the table. C. next to the table. 7.. What s the weather like? A. It s snowing. B. It s raining. C. It s sunny. Zadanie 8. (0-) Przeczytaj tekst. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki Wpisz odpowiednią literę (A F) obok numeru każdej luki. Uwaga! Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki. by Michelle One weird food from the UK is deep-8.1. chocolate bars. The idea comes from fish and chip shops in Scotland. People take a chocolate bar, cover it in 8.. batter and deep fry it in oil. Lots of people think that it 8.. nice, but it s a very unhealthy snack! A. any C. baked E. eats B. some D. tastes F. fried 7

40 Przykładowy zestaw egzaminacyjny Rozumienie tekstów pisanych Zadanie 9. (0-4) Przeczytaj tekst. Wybierz poprawną odpowiedź. Wpisz znak X w kratkę obok odpowiedzi A, B albo C. Hi Bill! Thanks for your . Your room sounds cool! Let me tell you about mine. I ve got a big room next to my sister s, not my parents as your room is. Everything in it is blue and white. I ve got a new desk for my computer and there s a big bookcase next to the desk. I always do my homework in my room. There s a TV in my room, too. It s opposite my bed. I can lie in bed and watch it at night! My wardrobe is next to the window. I keep all my football things in it! On the wardrobe door there is a big poster of my favourite team, Everton. I think my room s really nice. I hope you get to see it one day! Write again soon, Simon 9.1. Where is Simon s room? A. It s next to the bathroom. 9.. Where is the poster of Simon s favourite team? A. B. C. B. It s next to his sister s bedroom. C. It s next to his parents bedroom. 9.. What s on Simon s desk? A. B. C Why is Simon writing the to Bill? A. To tell Bill about his football team. B. To invite Bill to his room. C. To tell Bill about his room. 8

Współpraca: Alicja Cholewa-Zawadzka Monika Michalak Halina Tyliba

Współpraca: Alicja Cholewa-Zawadzka Monika Michalak Halina Tyliba Współpraca: Alicja Cholewa-Zawadzka Monika Michalak Halina Tyliba Published by Express Publishing Liberty House, Greenham Business Park, Newbury, Berkshire RG19 6HW, United Kingdom Tel.: (0044) 165 817

Bardziej szczegółowo

Oxford Sprawdzian bez tajemnic Trzeci przykładowy sprawdzian szóstoklasisty z języka angielskiego i zestaw przykładowych zadań dodatkowych

Oxford Sprawdzian bez tajemnic Trzeci przykładowy sprawdzian szóstoklasisty z języka angielskiego i zestaw przykładowych zadań dodatkowych Oxford Sprawdzian bez tajemnic Trzeci przykładowy sprawdzian szóstoklasisty z języka angielskiego i zestaw przykładowych zadań dodatkowych Piotr Święcicki Diana Anyakwo 1 Spis treści Trzeci przykładowy

Bardziej szczegółowo

Test diagnostyczny dla klasy IV szkoły podstawowej.

Test diagnostyczny dla klasy IV szkoły podstawowej. Test diagnostyczny dla klasy IV szkoły podstawowej. NR 1 Opracowanie: Marian Składanowski Poziom podstawowy Zadanie 1 Zamień według przykładu używając: I, you, he, she, it, we, they My father is in the

Bardziej szczegółowo

KLASA CZWARTA TEST 1. 1.Uzupełnij luki w tekście słowami z ramki. Puss in boots. money cat very boy Sunday no house their scared happy

KLASA CZWARTA TEST 1. 1.Uzupełnij luki w tekście słowami z ramki. Puss in boots. money cat very boy Sunday no house their scared happy KLASA CZWARTA TEST 1 1.Uzupełnij luki w tekście słowami z ramki. Puss in boots money cat very boy Sunday no house their scared happy In a land far, far away, an old man and his three sons live in a little.

Bardziej szczegółowo

Z A D A N I A E G Z A M I N A C Y J N E Z J Ę Z Y K A A N G I E L S K I E G O D L A G I M N A Z J A L I S T Ó W R O D F R I C K E R

Z A D A N I A E G Z A M I N A C Y J N E Z J Ę Z Y K A A N G I E L S K I E G O D L A G I M N A Z J A L I S T Ó W R O D F R I C K E R Z D N I E G Z M I N Y J N E Z J Ę Z Y K N G I E L S K I E G O D L G I M N Z J L I S T Ó W R O D F R I K E R 1 ontents.indd 10/1/08 11:04:38 M S P I S T R E Ś I Wstęp....................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Broszura bezpłatna, współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego

Broszura bezpłatna, współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego WYBRANE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE WYKORZYSTANE NA ZAJĘCIACH WYRÓWNAWCZYCH I POZALEKCYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-IV TECHNIKUM ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W WIERUSZOWIE

Bardziej szczegółowo

01EGR Gymn Contents:01EGR Gymn Contents 11-03-14 15:21 Page 1 SAMPLE PAGES

01EGR Gymn Contents:01EGR Gymn Contents 11-03-14 15:21 Page 1 SAMPLE PAGES SAMPLE PAGES Module 1 Module 2 Culture I Module 3 Module 4 Module 5 Culture II Module 6 Module 7 Module 8 Culture III Module 9 Module 10 Module 11 Culture IV Człowiek Dom Życie rodzinne i towarzyskie

Bardziej szczegółowo

Egzamin gimnazjalny. Przykładowe zadania

Egzamin gimnazjalny. Przykładowe zadania Egzamin gimnazjalny Przykładowe zadania Odbiór tekstu słuchanego Dobieranie Zadanie egzaminacyjne 1 Wysłuchaj dwukrotnie pięciu krótkich rozmów i zgodnie z ich treścią zaznacz (X) odpowiedź A, lub w każdym

Bardziej szczegółowo

Z A D A N I A E G Z A M I N A C Y J N E Z J Ę Z Y K A A N G I E L S K I E G O D L A G I M N A Z J A L I S T Ó W R O D F R I C K E R

Z A D A N I A E G Z A M I N A C Y J N E Z J Ę Z Y K A A N G I E L S K I E G O D L A G I M N A Z J A L I S T Ó W R O D F R I C K E R Z D N I E G Z M I N Y J N E Z J Ę Z Y K N G I E L S K I E G O D L G I M N Z J L I S T Ó W R O D R I K E R ontents.indd 10/1/08 :5:1 PM S P I S T R E Ś I Wstęp....................................................................................................

Bardziej szczegółowo

The Revision Folder - 1 -

The Revision Folder - 1 - The Revision Folder Zawartość: 1. SINGULAR AND PLURAL NOUNS: cat, cats... 2 2. DEFINITE AND INDEFINITE ARTICLES: a, an and the... 3 3. A/AN, SOME, ANY COUNTABLE AND UNCOUNTABLE NOUNS... 5 4. SOME AND ANY:

Bardziej szczegółowo

j ę z y k a n g i e l s k i

j ę z y k a n g i e l s k i język angielski PeWNiak gimnazjalny j. angielski odpowiedzi spis treści Dział Moduł Gramatyka Strona Wstęp 5 I 1. Człowiek dane osobowe, zainteresowania 2. Człowiek wygląd zewnętrzny, uczucia i emocje,

Bardziej szczegółowo

Virginia Evans Jenny Dooley. konsultacja: Bożena Sendor-Lis Barbara Czarnecka-Cicha

Virginia Evans Jenny Dooley. konsultacja: Bożena Sendor-Lis Barbara Czarnecka-Cicha Virginia Evans Jenny Dooley konsultacja: Bożena Sendor-Lis Barbara Czarnecka-Cicha Starter Contents Modules Grammar Vocabulary Starter pp. -6 People around the world pp. 7-0 Language Review p. Matura Skills

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Miejsce na naklejkę MJA-P1_7P-092 EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO MAJ ROK 2009 dla osób niesłyszących POZIOM PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

- dla stałych sytuacji, powtarzających się czynności i codziennych zajęć:

- dla stałych sytuacji, powtarzających się czynności i codziennych zajęć: Rozdział I Struktury gramatyczne. I. Present Simple Czas Present Simple jest używany: - dla stałych sytuacji, powtarzających się czynności i codziennych zajęć: Mr Smith works in a factory. I get up at

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu.

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 KOD UCZNIA UZUPEŁNIA UCZEŃ PESEL miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY KWIECIEŃ 2014 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY. miejsce na naklejkę z kodem

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY KWIECIEŃ 2014 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY. miejsce na naklejkę z kodem Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN W KLASIE

Bardziej szczegółowo

real life SAMPLE PAGES kurs przygotowujący do matury pre-intermediate STUDENTS BOOK Skuteczne przygotowanie do matury

real life SAMPLE PAGES kurs przygotowujący do matury pre-intermediate STUDENTS BOOK Skuteczne przygotowanie do matury real life pre-intermediate Skuteczne przygotowanie do matury Zadania, tematy i strategie maturalne Kluczowe umiejętności w motywującym kontekście Słowa i zwroty niezbędne na maturze i w codziennej komunikacji

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY 6 MAJA 2015. Godzina rozpoczęcia: 9:00. Czas pracy: 120 minut

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY 6 MAJA 2015. Godzina rozpoczęcia: 9:00. Czas pracy: 120 minut Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY Z OPERONEM CZĘŚĆ 2 JĘZYK ANGIELSKI STYCZEŃ 2015 WPISUJE UCZEŃ. dysleksja. Czas pracy: 45 minut

PRÓBNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY Z OPERONEM CZĘŚĆ 2 JĘZYK ANGIELSKI STYCZEŃ 2015 WPISUJE UCZEŃ. dysleksja. Czas pracy: 45 minut KOD UCZNIA WPISUJE UCZEŃ PESEL UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY dysleksja PRÓBNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY Z OPERONEM CZĘŚĆ 2 JĘZYK ANGIELSKI Instrukcja dla ucznia: 1. Sprawdź, czy arkusz sprawdzianu zawiera

Bardziej szczegółowo

CZY JESTEŚ NA TO GOTOWY?

CZY JESTEŚ NA TO GOTOWY? CZY WIESZ, ŻE Dotychczas* 1 lata jeden podręcznik nawet na dwa lata Od roku szkolnego 015/016 1 1rok jeden podręcznik na jeden rok Dotychczas* 39% średnia liczba ćwiczeń w podręczniku do uzupełnienia Od

Bardziej szczegółowo

Matura podstawowa 2015 Use of English Writing. Intermediate. Paul Hancock, Marta Markowska, Joanna Szuwart

Matura podstawowa 2015 Use of English Writing. Intermediate. Paul Hancock, Marta Markowska, Joanna Szuwart Matura podstawowa 2015 Use of English Writing Get ready for MATURA 2015 Intermediate Paul Hancock, Marta Markowska, Joanna Szuwart Great Clarendon Street, Oxford,, United Kingdom Oxford University Press

Bardziej szczegółowo

Student s Book. Virginia Evans - Jenny Dooley

Student s Book. Virginia Evans - Jenny Dooley Student s Book Virginia Evans - Jenny Dooley Contents 0 Modules Grammar Vocabulary Starter pp. -8 School days pp. 9-9 Self-Check p. 0 ñ A/An ñ Subject/Object pronouns ñ To be ñ Question words (who, what,

Bardziej szczegółowo

Grammar focus Language focus

Grammar focus Language focus Spis treści Wprowadzenie Rozdział Vocabulary focus Grammar focus Language focus Functions focus 1 Człowiek Describing physical appearance Describing personality Feelings and emotions Asking for personal

Bardziej szczegółowo

Exam Explorer Repetytorium. do gimnazjum

Exam Explorer Repetytorium. do gimnazjum Egzemplarz pokazowy Nie do sprzedaży Exam Repetytorium do gimnazjum rek Tkacz Dorota Ostaszewska Ksymena Klemińska Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z naszym Konsultantem Metodycznym! dolnośląskie

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY SPRAWDZIAN Z NOWĄ ERĄ CZĘŚĆ 2. JĘZYK ANGIELSKI

PRÓBNY SPRAWDZIAN Z NOWĄ ERĄ CZĘŚĆ 2. JĘZYK ANGIELSKI KOD WPISUJE UCZEŃ IMIĘ I NAZWISKO * * nieobowiązkowe PRÓBNY SPRAWDZIAN Z NOWĄ ERĄ CZĘŚĆ 2. JĘZYK ANGIELSKI Instrukcja dla ucznia 1. Sprawdź, czy zestaw zadań zawiera 14 stron (zadania 1 11). Ewentualny

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY Zestaw przykładowych zadań zestaw 2

EGZAMIN GIMNAZJALNY Zestaw przykładowych zadań zestaw 2 EGZAMIN GIMNAZJALNY Zestaw przykładowych zadań zestaw 2 PHOTOCOPIABLE Strona 1 EGZAMIN W PIGUŁCE Czas trwania egzaminu: 90 minut Poziom trudności, wg CEFR: A2 (choć część zadań może być prostsza, na poziomie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY KWIECIEŃ 2014. UZUPEŁNIA UCZEŃ miejsce na naklejkę z kodem

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY KWIECIEŃ 2014. UZUPEŁNIA UCZEŃ miejsce na naklejkę z kodem Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UCZNIA UZUPEŁNIA UCZEŃ PESEL miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z

Bardziej szczegółowo

Model egzaminu z języka angielskiego Poziom 1 STANAG 6001 Specyfikacje Egzamin przykładowy ŁÓDŹ 2009 2 Model egzaminu z języka angielskiego Poziom 1 wg STANAG 6001 Specyfikacje Egzamin przykładowy OPRACOWANIE:

Bardziej szczegółowo

Program nauczania j zyka angielskiego

Program nauczania j zyka angielskiego Program nauczania j zyka angielskiego dla klas I III szko y podstawowej Anna Wieczorek Ewa Skiba Warszawa, 2009 Redaktorzy Marzena Jaêwiƒska, Magdalena MyÊliƒska Redaktor techniczny Maryla Broda W programie

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI WPISUJE UCZEŃ KOD UCZNIA PESEL PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Instrukcja dla ucznia 1. Sprawdź, czy zestaw egzaminacyjny zawiera 11 stron (zadania 1. 11.). Ewentualny

Bardziej szczegółowo