Regulamin IX edycji konkursu. Marketing Challenge. Postanowienia ogólne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin IX edycji konkursu. Marketing Challenge. Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 Regulamin IX edycji konkursu Marketing Challenge 2015 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się turniej naukowy pod nazwą Marketing Challenge, zwany dalej "Turniejem". 2. Turniej jest organizowany przez Stowarzyszenie Innowatorów Zarządzania z siedzibą w Łodzi , ul. Matejki 22/26, nr KRS: , zwane dalej "Organizatorem". 3. Czynności związane z obsługą i koordynacją Turnieju Organizator powierzył Studenckiemu Kołu Naukowemu Marketingu MarkeTEAM, które działa przy Katedrze Marketingu Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, z siedzibą w Łodzi, ul. Jana Matejki 22/26, Łódź, zwanemu dalej "Koordynatorem". 4. Turniej odbywa się zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, zwanego dalej "Regulaminem" oraz przepisami prawa polskiego. 1.Turniej odbędzie się w dniu 09 maja 2015 roku. 2. Liczba zgłoszeń jest ograniczona. 3. W Turnieju może wziąć udział do 50 zespołów. 4. Każdy zespół musi składać się z trzech osób W przypadku większej liczby zgłoszeń w Turnieju, weźmie udział 50 zespołów, które zgłoszą się najwcześniej. 6. Koordynatorowi przysługuje prawo do zwiększenia lub zmniejszenia liczby zespołów biorących udział w Turnieju. 7. Zgłoszenia do udziału w Turnieju przyjmowane będą od dnia 20 kwietnia 2015 roku (godzina: 19:00) do dnia 4 maja 2014 roku (godzina: 23:59). 8. Każdy z członków zgłoszonego zespołu, musi być osobą pełnoletnią i w dniu rozpoczęcia przyjmowania zgłoszeń do Turnieju (tj. 20 kwietnia 2015 r.) nie może ukończyć 26. roku życia. 9. Każdy z członków zespołu musi posiadać status studenta potwierdzony ważną legitymacją studencką. 10. W Turnieju mogą wziąć udział tylko i wyłącznie studenci uczelni wyższych w Polsce. 1

2 11. Członkowie oraz byli członkowie Studenckiego Koła Naukowego MarkeTEAM nie mogą brać udziału w Turnieju Zgłoszenie do udziału w Turnieju musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału spowoduje nieważność zgłoszenia. 2. W celu wzięcia udziału w Turnieju uczestnicy muszą stworzyć trzyosobowy zespół, a także wypełnić prawidłowo formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej projektu: 3. Zespoły muszą stawić się w auli A1 w budynku siedziby Koordynatora (dalej zwanym "Punktem Startu") w dniu Turnieju, tj. 9 maja 2015 roku o godzinie Niestawienie się wszystkich trzech członków zespołu jest równoznaczne z dyskwalifikacją takiego zespołu z Turnieju. 4. Za zgodą Koordynatora, w okolicznościach uznanych przez Koordynatora za wyjątkowe, można zarejestrować zespół po dniu 4 maja Decyzję w tej kwestii podejmuje Koordynator. Decyzja jest wówczas ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 5. Zmiana składu osobowego zespołu może nastąpić jedynie w okolicznościach uznanych przez Koordynatora za wyjątkowe (należy do nich w szczególności choroba) wyłącznie za zgodą Koordynatora. 6. Każdy z uczestników, w dniu Turnieju jest zobowiązany do przedstawienia Koordynatorowi do wglądu ważnej legitymacji studenckiej. W przypadku nie przedstawienia ważnej legitymacji studenckiej przez choćby jednego z członków zespołu, cały zespół ulega dyskwalifikacji. 7. Każdy z uczestników, w dniu Turnieju jest zobowiązany do wypełnienia i przedstawienia Koordynatorowi oświadczeń, które znajdują się w załączeniu do niniejszego regulaminu i które zostaną udostępnione w formie drukowanej przez Koordynatora w dniu Turnieju. W przypadku nie przekazania podpisanych oświadczeń przez choćby jednego z członków zespołu, cały zespół ulega dyskwalifikacji. 8. Turniej kończy się o godzinie w sali 101 w budynku siedziby Koordynatora, dalej zwanym "Punktem Mety". Niestawienie się zespołu w Punkcie Mety o wyznaczonej godzinie jest równoznaczne z utratą 10% łącznej sumy uzyskanych punktów za każde rozpoczęte 15 minut spóźnienia. 9. Każdy zespół jest zobligowany do oddania w Punkcje Mety wypełnionej listy potwierdzającej wykonanie zadań, którą otrzymują w Punkcie Startu Turniej składa się z jednego etapu, który odbędzie się na terenie miasta Łodzi w dniu 9 maja 2015, w różnych miejscach, zwanych Punktami. 2. Dokładne informacje o zaplanowanym przebiegu Turnieju zostaną rozesłane pocztą elektroniczną w dniach pomiędzy 7 i 8 maja 2014 r. do wszystkich zarejestrowanych uczestników Turnieju Celem zespołów uczestniczących w Turnieju jest zdobycie jak największej ilości punktów przyznawanych za rozwiązanie poszczególnych zadań turniejowych przygotowanych przez Koordynatora Turnieju. 2

3 2. Za każde prawidłowe rozwiązanie zadania zespół otrzymuje ustaloną przez Koordynatora Turnieju, odpowiednią dla zadania liczbę punktów. 3. Maksymalna liczba punktów do zdobycia w trakcie trwania Turnieju wynosi 300 punktów (słownie: trzysta punktów). 4. W imieniu Organizatora i Koordynatora oceny zadań turniejowych dokonywać i przyznawać za nie punkty będzie komisja oceniająca (Jury) w składzie: a) dr Bartłomiej Kurzyk, b) członkowie Studenckiego Koła Naukowego MarkeTEAM, c) inne osoby wyznaczone przez Koordynatora Miejsca, w których należało będzie wykonać zadania, zlokalizowane są w różnych częściach miasta Łodzi. 2. Podczas trwania Turnieju uczestnicy - w celu szybszego przemieszczania się - mogą korzystać wyłącznie ze środków transportu komunikacji publicznej. 3. Podczas trwania Turnieju oraz wykonywania zadań turniejowych zabronione jest rozdzielanie się zespołów, a także współpraca pomiędzy członkami różnych zespołów. 4. Pod rygorem dyskwalifikacji całego zespołu, w trakcie rozwiązywania zadań turniejowych zabronione jest: a) korzystanie z urządzeń telekomunikacyjnych oraz elektronicznych z dostępem do sieci internetowej, m.in. telefon komórkowy, komputer, palmtop, netbook, tablet, PC, etc., b) korzystanie z pomocy naukowych, w szczególności książkowe publikacje naukowe. 5. Kolejność rozwiązywania zadań turniejowych, a także zasady rozpoczęcia Turnieju zostaną określone i ogłoszone w dniu odbywania się Turnieju, w siedzibie Koordynatora. 6. Jedno zadanie turniejowe może być rozwiązywane w tym samym miejscu (Punkcie) i o tym samym czasie przez więcej niż jeden zespół, pod warunkiem, że pozwalają na to warunki techniczne danej lokalizacji. W przeciwnym razie, o kolejności w dostępie do rozwiązywania danego zadania decyduje kolejność przybycia zespołu do miejsca (Punktu), w którym znajduje się zadanie turniejowe. 7 Na cele związane z realizacją Turnieju, Organizator zobowiązuje się do zakupu dla uczestników Turnieju jednorazowych biletów uprawniających do korzystania ze środków transportu komunikacji publicznej Podstawą przyznania punktów za rozwiązanie poszczególnych zadań przez zespoły jest dostarczenie do Punktu Mety przez każdy z zespołów wypełnionej listy potwierdzającej przybycie do poszczególnych Punktów, którą zespół otrzymuje w Punkcie Startu. 3

4 2. Zespoły, docierając do miejsc, w których znajdują się zadania turniejowe (Punktów), zobligowane są do okazania do wglądu przedstawicielowi Koordynatora ważnych legitymacji studenckich wszystkich członków zespołu, pod rygorem wykluczenia z Turnieju. 3. W ramach Turnieju, zespoły będą rozwiązywać następujące rodzaje zadań: a) zadanie zerowe tj. zadanie z ogólnej wiedzy marketingowej umożliwiające zespołom zdobycie podpowiedzi do dalszych zadań. Zadanie to należy wykonać w Punkcie Startu. Nie jest zadaniem obligatoryjnym; b) zadanie główne tj. zadania dotyczące tematyki tegorocznej edycji. Są to zadania przygotowane przez Koordynatora pod patronatem Partnerów Strategicznych Turnieju i mają charakter obowiązkowy. c) zadanie dodatkowe tj. zadanie fun. Zespoły nie mają obowiązku przystąpić do zadania. Za zadanie można otrzymać dodatkowe punkty. Wybór zdobywców nagród 9 1. Pierwsze miejsce w Turnieju zajmuje zespół, który uzyskał największą liczbę punktów, drugie miejsce - zespół z drugą w kolejności liczbą punktów, trzecie miejsce - zespół z trzecią w kolejności liczbą punktów, itd. 2. W przypadku uzyskania takiej samej ogólnej liczby punktów zdobytych za prawidłowe rozwiązanie zadań turniejowych, o wyborze zwycięzców decyduje liczba punktów uzyskanych przy rozwiązaniu zadań głównych. 3. W przypadku braku możliwości wyboru zwycięzców na podstawie liczby punktów uzyskanych za rozwiązanie zadań głównych, następnym w kolejności kryterium decydującym o wyłonieniu laureatów jest liczba punktów uzyskana przez zespół za rozwiązanie zadania zerowego oraz kolejność dotarcia do Punktu Mety (tylko w przypadku rozwiązania przez zespół wszystkich zadań głównych obowiązujących w Turnieju). Nagrody Uczestnikom Turnieju będącym członkami zespołów, które zajmą pierwsze, drugie i trzecie miejsce w Turnieju Jury przyzna nagrody rzeczowe. 2. Nagrody zostaną przekazane laureatom zgodnie z przepisami prawa podatkowego, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych zwanej dalej Ustawą (tekst jednolity: Dz. U r. poz. 361). 3. Decyzja Jury o przyznaniu nagrody jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 11 4

5 1. Uczestnikom Turnieju - członkom zespołów otrzymujących nagrody w Turnieju (laureatom) nie przysługuje prawo do zamiany nagrody na inną nagrodę, ani na jej równowartość w pieniądzu lub jakąkolwiek inną formę rekompensaty. 2. Organizator, Koordynator oraz Partnerzy Turnieju nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek ewentualne opłaty i podatki, do uiszczenia których mogą być zobowiązani zwycięzcy Turnieju w związku z przyznanymi świadczeniami w formie nagród turniejowych. Obowiązek uiszczenia ewentualnych opłat i podatków wynikających z obowiązku opodatkowania otrzymanych w ten sposób świadczeń spoczywa na osobach otrzymujących nagrody Przyznanie i wydanie nagród laureatom Turnieju odbędzie się w dniu 9 maja 2015 r. o godzinie podczas Gali rozdania nagród, która odbędzie się w Lordi's Club & Foo Foo Bar przy ul. Piotrkowskiej Łódź, za pokwitowaniem i po złożeniu niezbędnych oświadczeń. Nieodebranie nagrody w miejscu i czasie wskazanym w zdaniu poprzedzającym ani terminie 30 dni od dnia wskazanego w zdaniu poprzedzającym oznacza rezygnację nagrody. W takiej sytuacji nagroda pozostaje własnością Organizatora. 2. Organizator zastrzega sobie prawo żądania okazania do wglądu przedstawicielowi Koordynatora legitymacji studenckiej, jako warunek dopuszczający osobę do uczestnictwa w Gali i odbioru przez laureata przyznanej nagrody. Odpowiedzialność Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność prawną i finansową w przypadku, kiedy jego zgłoszenie do udziału w Turnieju będzie naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym w szczególności autorskie prawa osobiste lub majątkowe. 2. Uczestnik ponosi też pełną odpowiedzialność prawną i finansową za wszelkie szkody wyrządzone przez uczestnika osobom trzecim, w związku lub podczas jego udziału w Turnieju. 15 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mające wpływ na prawidłowość zgłoszeń lub przyznanie nagrody: błąd, pominięcie, zniszczenie, zamianę, nieupoważniony dostęp do zgłoszeń, niezawinioną utratę zgłoszeń lub ich opóźnienie w doręczeniu Organizatorowi spowodowane przez działanie czynników pozostających poza wpływem Organizatora. 16 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne nagród wydanych laureatom konkursu Warunkiem dokonania prawidłowego zgłoszenia do Turnieju, jest: a) złożenie przez wszystkich członków zespołu (uczestników Turnieju) oświadczeń o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, znajdujących się w załączeniu do niniejszego regulaminu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. 5

6 U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). Dane osobowe uczestników Turnieju będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926, ze zmianami). Administratorem danych osobowych zebranych podczas Turnieju jest Organizator. Uczestnicy mają prawo dostępu do treści ich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, choć niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Turnieju, uznania zgłoszenia za prawidłowe i wydania nagrody. b) złożenie przez wszystkich członków zespołu (uczestników Turnieju) oświadczeń o zgodzie na opublikowanie ich danych osobowych oraz wizerunku zgodnie z oświadczeniem stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu. Decyzje Organizatora We wszystkich przypadkach nieokreślonych w niniejszym Regulaminie oraz w przypadkach, które pojawią się podczas Turnieju, ostateczną decyzję podejmuje Organizator lub w przewidzianych Regulaminem przypadkach Koordynator Turnieju. 2. Decyzje wydane przez Organizatora lub Koordynatora są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. Postanowienia końcowe Wszelkie materiały związane z Turniejem, w tym rozwiązania do zadań turniejowych, przekazane Organizatorowi przez uczestników Turnieju nie podlegają zwrotowi. Z chwilą przekazania Organizatorowi materiałów opracowanych w ramach Turnieju, uczestnik przenosi na Organizatora prawo własności egzemplarzy tych materiałów, a także udziela licencji na korzystanie z utworów składających się na te materiały poprzez: rozpowszechnienia prac turniejowych w prasie, w Internecie, w radio i telewizji, a także ich udostępnienie Partnerom Turnieju, wytwarzanie egzemplarzy za pomocą techniki drukarskiej oraz techniki innej niż druk, w tym w postaci zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, wprowadzanie do pamięci komputera, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, publikacja materiałów w Internecie. 2. Organizator ma także prawo do prawo dokonywania opracowań oraz wprowadzania wszelkiego rodzaju modyfikacji w utworach (przerobienie), a także tłumaczenie ich Do wszelkich spraw dotyczących Turnieju nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowane przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego. Skierowanie sprawy na drogę sądową może nastąpić wyłącznie po wyczerpaniu drogi tzw. postępowania reklamacyjnego. 6

7 2. Reklamacje związane z Turniejem mogą być zgłaszane elektronicznie poprzez wysłanie a na adres lub w formie pisemnej listem poleconym na adres: Studenckie Koło Naukowe MarkeTEAM, Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki, ul. Matejki 22/26, Łódź, z dopiskiem "Reklamacja Turnieju Marketing Challenge" - w terminie 14 dni od dnia 9 maja 2015 roku (decyduje data stempla pocztowego). 3. Reklamacje zgłoszone po upływie obliczonego zgodnie z ust. 2 terminu nie będą rozpatrywane. 4. Reklamacja powinna zawierać: a) imię, nazwisko i dokładny adres uczestnika oraz numer telefonu kontaktowego, b) dokładny opis i powód reklamacji. 5. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora Turnieju w terminie 14 dni od daty ich wpłynięcia. 6. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Decyzja Koordynatora w tej kwestii jest ostateczna. 21 Treść Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: oraz w siedzibie Koordynatora. 22 Biorąc udział w Turnieju uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady Turnieju zawarte w niniejszym Regulaminie. 7

8 Załącznik nr 1 do regulaminu IX edycji turnieju Marketing Challenge 2015 Oświadczenia Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e- mail oraz numeru telefonu Organizatora IX edycji turnieju Marketing Challenge Stowarzyszenie Innowatorów Zarządzania z siedzibą w Łodzi , ul. Matejki 22/26, w celu realizacji Turnieju, teraz i w przyszłości, z zachowaniem prawa dostępu do treści danych osobowych oraz ich poprawiania, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami). Oświadczam, że poinformowany zostałem, że administratorem danych osobowych zebranych w związku z uczestnictwem Turnieju jest Organizator, Stowarzyszenie Innowatorów Zarządzania z siedzibą w Łodzi oraz że mam prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich poprawiania. Oświadczam, że zostałem poinformowany, iż podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, choć niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Turnieju, uznania zgłoszenia pracy konkursowej za prawidłowe i wydania nagrody... Data i podpis Oświadczenie o zgodzie na udostępnienie danych Koordynatorowi Turnieju Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych, wskazanych w umieszczonym wyżej oświadczeniu przez Organizatora Turnieju, Stowarzyszenie Innowatorów Zarządzania z siedzibą w Łodzi, Koordynatorowi Turnieju, to jest: Studenckiemu Kołu Naukowemu Marketingu MarkeTEAM, które działa przy Katedrze Marketingu Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, z siedzibą w Łodzi, ul. Jana Matejki 22/26, Łódź, w celu prawidłowej koordynacji Turnieju... Data i podpis 8

9 Oświadczenie o zgodzie na opublikowanie danych i wizerunku Wyrażam zgodę na podawanie do wiadomości publicznej mojego imienia i nazwiska w związku z udziałem w IX edycji turnieju Marketing Challenge organizowanym przez Stowarzyszenie Innowatorów Zarządzania z siedzibą w Łodzi , ul. Matejki 22/26 na stronie internetowej oraz Wyrażam zgodę na wykonanie przez Stowarzyszenie Innowatorów Zarządzania z siedzibą w Łodzi zdjęć przedstawiających mój wizerunek, nieodpłatne rozpowszechnianie mojego wizerunku, w postaci wykonanych zdjęć (wraz z wizerunkiem innych osób lub samodzielnie), na stronach internetowych: wz.uni.lodz.pl, oraz Data i podpis Oświadczenie o ryzyku Jako uczestnik turnieju naukowego pod nazwą Marketing Challenge organizowanego przez Stowarzyszenie Innowatorów Zarządzania z siedzibą w Łodzi , ul. Matejki 22/26, oświadczam, że biorę udział w Turnieju na swoją odpowiedzialność oraz zrzekam się prawa do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń, w szczególności z tytułu szkody na majątku lub na osobie, którą mogę ponieść w związku z uczestnictwem w Turnieju w stosunku do Organizatora, Koordynatora (Studenckiego Koła Naukowego Marketingu MarkeTEAM), które działa przy Katedrze Marketingu Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, z siedzibą w Łodzi, ul. Jana Matejki 22/26, Łódź) oraz osób współpracujących z Organizatorem lub Koordynatorem w organizacji Turnieju... Data i podpis 9

REGULAMIN KONKURSU ZGARNIJ STAŻ!

REGULAMIN KONKURSU ZGARNIJ STAŻ! REGULAMIN KONKURSU ZGARNIJ STAŻ! I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 ORGANIZATOR Organizatorami Konkursu "Zgarnij staż", zwanego dalej "Konkursem" jest firma Niczuk Metall PL Spółka Jawna z siedzibą w Wilimowie,11-041

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Miłość od pierwszego bicia serduszka

Regulamin Konkursu Miłość od pierwszego bicia serduszka Regulamin Konkursu Miłość od pierwszego bicia serduszka I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą Miłość od pierwszego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO W KSIĄŻECZCE EDUKACYJNEJ WESOŁE PRZEDSZKOLE MISI KRYSI NR 4

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO W KSIĄŻECZCE EDUKACYJNEJ WESOŁE PRZEDSZKOLE MISI KRYSI NR 4 REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO W KSIĄŻECZCE EDUKACYJNEJ WESOŁE PRZEDSZKOLE MISI KRYSI NR 4 1 Organizator i czas trwania konkursu 1. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu fotograficznego Zdjęcie z wakacji

Regulamin konkursu fotograficznego Zdjęcie z wakacji Regulamin konkursu fotograficznego Zdjęcie z wakacji A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu fotograficznego Zdjęcie z wakacji (zwanego dalej Konkursem ), jest Bank Spółdzielczy w Brańsku z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konkursu Röben dla klientów indywidualnych Wiosenna promocja średzkich cegieł Röben. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN Konkursu Röben dla klientów indywidualnych Wiosenna promocja średzkich cegieł Röben. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN Konkursu Röben dla klientów indywidualnych Wiosenna promocja średzkich cegieł Röben 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu jest firma Röben Polska Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. k. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Piękne i zdrowe dbam o włosy mojego dziecka.

Regulamin konkursu Piękne i zdrowe dbam o włosy mojego dziecka. Regulamin konkursu Piękne i zdrowe dbam o włosy mojego dziecka. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu fotograficznego pod nazwą. Piękne i zdrowe dbam o włosy mojego dziecka., zwanego dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu "Jatomi Love Pure Love"

Regulamin konkursu Jatomi Love Pure Love Regulamin konkursu "Jatomi Love Pure Love" 1. Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jatomi Love Pure Love", zwanego dalej "Konkursem", jest Pure Health and Fitness Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Świętuj 65 lat Radia Opole z TVP3 Opole organizowanych na fanpage-u Organizatora w portalu społecznościowym Facebook

Regulamin Konkursu Świętuj 65 lat Radia Opole z TVP3 Opole organizowanych na fanpage-u Organizatora w portalu społecznościowym Facebook Regulamin Konkursu Świętuj 65 lat Radia Opole z TVP3 Opole organizowanych na fanpage-u Organizatora w portalu społecznościowym Facebook 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Testu pod nazwą Klub Recenzentki Rimmel"

Regulamin Testu pod nazwą Klub Recenzentki Rimmel Regulamin Testu pod nazwą Klub Recenzentki Rimmel" 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1.1. Organizatorem Testu pod nazwą Klub Recenzentki Rimmel (dalej zwanego: Testem ) jest Edipresse-Wizaż Sp. z.o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN 1 Postanowienia ogólne Organizatorem Konkursu pod nazwą Przedłuż życie swojej drukarce zwanego dalej Konkurs jest Brother Polska sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie ul. Garażowa 7, 02-651 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs z okazji Dnia Kobiet

REGULAMIN KONKURSU Konkurs z okazji Dnia Kobiet REGULAMIN KONKURSU Konkurs z okazji Dnia Kobiet I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Konkurs z okazji Dnia Kobiet, zwanego dalej: Konkursem, jest Eurocash Franczyza Sp. z o.o. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ ROWER MIEJSKI NHW

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ ROWER MIEJSKI NHW REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ ROWER MIEJSKI NHW 1 Postanowienia Ogólne 1.1. Organizatorem Konkursu Wygraj rower miejski NHW (zwanego dalej Konkursem), skierowanego do fanów profilu Natalia Honorata Witalna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Gepard Chester w moim przedszkolu

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Gepard Chester w moim przedszkolu REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Gepard Chester w moim przedszkolu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu plastycznego pod nazwą Gepard Chester w moim przedszkolu, zwanego dalej: Konkursem, jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin losowania nagród w ramach cyklu szkoleń ACADEMIA INŻYNIERA. Postanowienia ogólne

Regulamin losowania nagród w ramach cyklu szkoleń ACADEMIA INŻYNIERA. Postanowienia ogólne Regulamin losowania nagród w ramach cyklu szkoleń ACADEMIA INŻYNIERA 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Losowania jest Krzysztof Zawartka prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: ABCAD Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu plastycznego pt. "WSPÓLNIE DBAMY O NASZĄ PLANETĘ.

Regulamin konkursu plastycznego pt. WSPÓLNIE DBAMY O NASZĄ PLANETĘ. Regulamin konkursu plastycznego pt. "WSPÓLNIE DBAMY O NASZĄ PLANETĘ. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie, rodzaj nagród i sposób ich uzyskania. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na nowy znak graficzny Polskiego Towarzystwa Etologicznego

Regulamin Konkursu na nowy znak graficzny Polskiego Towarzystwa Etologicznego Regulamin Konkursu na nowy znak graficzny Polskiego Towarzystwa Etologicznego 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu na nowy znak graficzny Polskiego Towarzystwa Etologicznego (zwanego w dalszej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wymyśl nazwę osiedla

REGULAMIN KONKURSU Wymyśl nazwę osiedla REGULAMIN KONKURSU Wymyśl nazwę osiedla I. ORGANIZATOR KONKURSU CRH Żagiel Dom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, ul. 1 Maja 25, 20-410 Lublin, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE HASŁO REKLAMOWE DLA PIECZĄTEK WIELOKOLOROWYCH TRODAT POD NAZWĄ KOLOROWA PROMOCJA TRODAT

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE HASŁO REKLAMOWE DLA PIECZĄTEK WIELOKOLOROWYCH TRODAT POD NAZWĄ KOLOROWA PROMOCJA TRODAT REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE HASŁO REKLAMOWE DLA PIECZĄTEK WIELOKOLOROWYCH TRODAT POD NAZWĄ KOLOROWA PROMOCJA TRODAT POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs na najlepsze hasło reklamowe będzie prowadzony pod

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Zostań Gwiazdą Dobrych Rad. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin konkursu Zostań Gwiazdą Dobrych Rad. 1 Postanowienia wstępne Regulamin konkursu Zostań Gwiazdą Dobrych Rad 1 Postanowienia wstępne 1. Organizatorem konkursu Zostań Gwiazdą Dobrych Rad (dalej również: Konkurs ) oraz przyrzekającym nagrodę w Konkursie w rozumieniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Na szlaku Green Velo. Organizator i Organizator Konkursu. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego

REGULAMIN KONKURSU. Na szlaku Green Velo. Organizator i Organizator Konkursu. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego REGULAMIN KONKURSU Na szlaku Green Velo 1 Organizator i Organizator Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Na szlaku Green Velo ( Konkurs ) jest: Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Piękna naturalnie zimą

REGULAMIN KONKURSU Piękna naturalnie zimą REGULAMIN KONKURSU Piękna naturalnie zimą 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu i podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za wydanie nagród zwycięzcom jest Agora S.A. z siedzibą w (00-732) Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "Konkurs Święta z Kapitanem" (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Święta z Kapitanem (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU "Konkurs Święta z Kapitanem" (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia Ogólne 1.1 Organizatorem konkursu Konkurs Święta z Kapitanem zwanego dalej Konkursem jest Edgard Mariusz Jachimczuk z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Noc Graczy

REGULAMIN KONKURSU Noc Graczy REGULAMIN KONKURSU Noc Graczy I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu na zlecenie Lenovo Polska, jest DeepSense z siedzibą w Pruszkowie (05 800) przy Al. Wojska Polskiego 20/34, wpisanym do Ewidencji

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu 25 lat Wydawnictwa W.A.B.

Regulamin konkursu 25 lat Wydawnictwa W.A.B. Regulamin konkursu 25 lat Wydawnictwa W.A.B. I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i fundatorem nagród w konkursie pod nazwą 25 lat wydawnictwa W.A.B. (zwanego dalej Konkursem ) jest Grupa Wydawnicza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO MAŁY KSIĄŻĘ

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO MAŁY KSIĄŻĘ REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO MAŁY KSIĄŻĘ 1. [OGŁOSZENIE KONKURSU MAŁY KSIĄŻĘ ] 1. Fundacja Legalna Kultura przy okazji projektu Otwarte Drzwi Do Kultury (dalej Organizator ) ogłaszają konkurs pn. MAŁY

Bardziej szczegółowo

Zdrowo i radośnie w ciąży - Regulamin konkursu fotograficznego

Zdrowo i radośnie w ciąży - Regulamin konkursu fotograficznego Zdrowo i radośnie w ciąży - Regulamin konkursu fotograficznego 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs Zdrowo i radośnie w ciąży zwany dalej Konkursem, organizowany jest przez firmę: babyboom.pl zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU MONSANTO EDUBOX 1.1 Organizatorem konkursu odbywającego się pod nazwą Monsanto EduBox, [ Konkurs ] jest Monsanto Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Sezon na dynię konkurs kulinarny Stokrotki

Regulamin konkursu Sezon na dynię konkurs kulinarny Stokrotki 1. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Sezon na dynię konkurs kulinarny Stokrotki 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Konkursu prowadzonego pod nazwą Sezon na dynię (dalej Konkurs ) tj. zasady udziału

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Baw się z nami! W instagramy!

Regulamin konkursu Baw się z nami! W instagramy! Regulamin konkursu Baw się z nami! W instagramy! I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Określenie organizatora Konkursu Organizatorem konkursu pod nazwą Baw się z nami! W instagramy!, zwanego dalej Konkursem, jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. local heroes xmas

REGULAMIN KONKURSU. local heroes xmas REGULAMIN KONKURSU local heroes xmas I Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs LOCAL HEROES XMAS, zwany dalej Konkursem. 2. Konkurs przeprowadza LOCAL

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Skomentuj i wygraj limitowaną edycję

Regulamin konkursu. Skomentuj i wygraj limitowaną edycję Regulamin konkursu Skomentuj i wygraj limitowaną edycję 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Akademia Kulinarna Książęcego. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Akademia Kulinarna Książęcego. 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Akademia Kulinarna Książęcego 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu prowadzonego pod nazwą Akademia Kulinarna Książęcego (dalej Konkurs ) jest Rc2 Raczkiewicz Chenczke Consultants

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Konkurs Najpiękniejszy list miłosny Regulamin konkursu 1. Postanowienia ogólne 1.0. Konkurs Najpiękniejszy list miłosny jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie z powszechnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO NA FACEBOOKU I INSTAGRAMIE

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO NA FACEBOOKU I INSTAGRAMIE REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO NA FACEBOOKU I INSTAGRAMIE 1. WARUNKI OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu jest Śląskie Wesołe Miasteczko Sp.z.o.o., Pl. Atrakcji 1, 41-501 Chorzów. NIP: 627-273-82-14,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Przyjaciele lasu

Regulamin Konkursu Przyjaciele lasu 1 Regulamin Konkursu Przyjaciele lasu I. Postanowienia wstępne. 1. Organizatorem Konkursu Przyjaciele lasu (dalej Konkurs ) jest Telewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. J.P. Woronicza 17,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DRAWSKIEJ GRY MIEJSKIEJ ZAKLĘCI W CZASIE" PONIEDZIAŁEK, 17 LUTEGO 2014 ( REGULAMIN )

REGULAMIN DRAWSKIEJ GRY MIEJSKIEJ ZAKLĘCI W CZASIE PONIEDZIAŁEK, 17 LUTEGO 2014 ( REGULAMIN ) REGULAMIN DRAWSKIEJ GRY MIEJSKIEJ ZAKLĘCI W CZASIE" PONIEDZIAŁEK, 17 LUTEGO 2014 ( REGULAMIN ) 1. Organizatorzy 1. Organizatorem drawskiej gry miejskiej Zaklęci w czasie (zwanej dalej Grą ), która odbędzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Warsztaty stylu. 3. Organizatorem Konkursu jest Galeria Neptun Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim,

REGULAMIN KONKURSU Warsztaty stylu. 3. Organizatorem Konkursu jest Galeria Neptun Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, REGULAMIN KONKURSU Warsztaty stylu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Warsztaty stylu 2. Regulamin określa w szczególności: zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu DZIEŃ PIZZY

Regulamin Konkursu DZIEŃ PIZZY Regulamin Konkursu DZIEŃ PIZZY I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu DZIEŃ PIZZY, zwanego dalej Konkursem, jest VIMN Poland sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 49 w Warszawie (kod

Bardziej szczegółowo

1. Konkurs organizowany jest pod nazwą Dlaczego powinnam wygrać odżywkę Realash?

1. Konkurs organizowany jest pod nazwą Dlaczego powinnam wygrać odżywkę Realash? REGULAMIN KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs organizowany jest pod nazwą Dlaczego powinnam wygrać odżywkę Realash? 2. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa, czas trwania Konkursu,

Bardziej szczegółowo

2. Odpowiedz na jedno proste pytanie: Jaki zabieg jest określany mianem: "Polski patent na piękno"?

2. Odpowiedz na jedno proste pytanie: Jaki zabieg jest określany mianem: Polski patent na piękno? KONKURS WALENTYNKOWY Co należy zrobić? Wystarczą 3 proste kroki: 1. Polub nas na facebooku i wydarzenie konkursowe 2. Odpowiedz na jedno proste pytanie: Jaki zabieg jest określany mianem: "Polski patent

Bardziej szczegółowo

1. Organizatorem konkursu Złap nas na zdjęciu (dalej: Konkurs ) Ośrodek Szkolenia Kierowców

1. Organizatorem konkursu Złap nas na zdjęciu (dalej: Konkurs ) Ośrodek Szkolenia Kierowców Regulamin Konkursu Złap nas na zdjęciu ( Regulamin ) 1. Podmioty zaangażowane w realizację Konkursu 1. Organizatorem konkursu Złap nas na zdjęciu (dalej: Konkurs ) Ośrodek Szkolenia Kierowców Wolski &

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Jak się czujesz w swojej skórze?

Regulamin konkursu Jak się czujesz w swojej skórze? Regulamin konkursu Jak się czujesz w swojej skórze? Postanowienia ogólne 1 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Jak się czujesz w swojej skórze? (dalej Konkurs ) jest Data Solutions spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Płacimy za przepis I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

Regulamin Konkursu Płacimy za przepis I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU Regulamin Konkursu Płacimy za przepis I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 1. Organizatorem Konkursu pod nazwą Płacimy za przepis (zwanego dalej Konkursem ) jest Prószyński Media Sp. z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji konsumenckiej. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy

Regulamin promocji konsumenckiej. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy Regulamin promocji konsumenckiej Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Regulamin określa zasady urządzania i warunki udziału w akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Piknik ekologiczny

Regulamin Konkursu Piknik ekologiczny Regulamin Konkursu Piknik ekologiczny Ç1. Postanowienia ogélne 1. Organizatorem Konkursu Piknik ekologiczny (dalej: Konkurs ) jest Gorenje - Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (05-850)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU MAGAZYNU GLAMOUR WYTYPUJ KTO ODPADNIE Z SZÓSTEGO ODCINKA PROGRAMU PROJECT RUNWAY - 2 EDYCJA

REGULAMIN KONKURSU MAGAZYNU GLAMOUR WYTYPUJ KTO ODPADNIE Z SZÓSTEGO ODCINKA PROGRAMU PROJECT RUNWAY - 2 EDYCJA REGULAMIN KONKURSU MAGAZYNU GLAMOUR WYTYPUJ KTO ODPADNIE Z SZÓSTEGO ODCINKA PROGRAMU PROJECT RUNWAY - 2 EDYCJA I.ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU WYTYPUJ KTO ODPADNIE Z DRUGIEGO ODCINKA PROGRAMU PROJECT

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. 1.3. Konkurs odbywać się będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

REGULAMIN KONKURSU. 1.3. Konkurs odbywać się będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. REGULAMIN KONKURSU Konkurs artystyczny z dziedziny kultury: Przygotuj pracę plastyczną pt.: Drugie życie śmieci Kampania edukacyjna na rzecz selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych 1. Organizator i

Bardziej szczegółowo

Konkurs Nowe hasło reklamowe. 1 Postanowienia ogólne

Konkurs Nowe hasło reklamowe. 1 Postanowienia ogólne Konkurs Nowe hasło reklamowe 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu jest DKS Polska Sp z o.o. z siedzibą w Olsztynie (10-457), przy ul. Wyszyńskiego 15/3 zwany dalej Organizatorem 2. Zasady Konkursu

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Męski pocałunek

Regulamin konkursu. Męski pocałunek Regulamin konkursu Męski pocałunek 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Najbardziej MRRRR w Gliwicach (dalej jako REGULAMIN ) I. Postanowienia wstępne.

REGULAMIN KONKURSU Najbardziej MRRRR w Gliwicach (dalej jako REGULAMIN ) I. Postanowienia wstępne. REGULAMIN KONKURSU Najbardziej MRRRR w Gliwicach (dalej jako REGULAMIN ) I. Postanowienia wstępne. 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa, zasady organizacji oraz nagrody w konkursie Najbardziej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU II EDYCJA FESTIWALU KUPOWANIA DLA KLIENTÓW

REGULAMIN KONKURSU II EDYCJA FESTIWALU KUPOWANIA DLA KLIENTÓW REGULAMIN KONKURSU II EDYCJA FESTIWALU KUPOWANIA DLA KLIENTÓW I. [Definicje] 1. Konkurs: oznacza konkurs pod nazwą II edycja Festiwalu Kupowania dla Klientów organizowany w Starym Browarze; 2. Organizator:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014

REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014 REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014 1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu pod nazwą LEGO KREATOR (dalej "Konkurs"). 2. Organizatorem Konkursu jest Brandcomm Polska

Bardziej szczegółowo

5. NAGRADZANIE WPISÓW 5.1. Wszystkie wpisy nadesłane do konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora.

5. NAGRADZANIE WPISÓW 5.1. Wszystkie wpisy nadesłane do konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora. Regulamin konkursu 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 1.1. Organizatorem konkursu jest firma epartner.pl sp. z o.o. ul. Gajowicka 95 53-421 Wrocław NIP: 894-282-45-15 VI Wydział Gospodarczy Krajowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych pt. Moja mała ojczyzna lubię to!

Regulamin konkursu dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych pt. Moja mała ojczyzna lubię to! Regulamin konkursu dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych pt. Moja mała ojczyzna lubię to! I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki uczestnictwa w konkursie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZY LETNI PRZEBÓJ RADIA ZET (DALEJ REGULAMIN )

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZY LETNI PRZEBÓJ RADIA ZET (DALEJ REGULAMIN ) REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZY LETNI PRZEBÓJ RADIA ZET A. Postanowienia ogólne. (DALEJ REGULAMIN ) 1. Konkurs na najlepszy letni przebój Radia ZET (zwany dalej Konkursem ) jest organizowany przez Eurozet

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Bezpieczna jazda z Michałem Kościuszko. 1 Organizacja

Regulamin konkursu Bezpieczna jazda z Michałem Kościuszko. 1 Organizacja Regulamin konkursu Bezpieczna jazda z Michałem Kościuszko Organizatorem Konkursu są: 1 Organizacja Gmina Miejska Kraków Urząd Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3 4, 31 004 Kraków, zwany dalej UM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Wygraj kosmetyki Urban Decay. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Wygraj kosmetyki Urban Decay. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Wygraj kosmetyki Urban Decay 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs Wygraj kosmetyki Urban Decay ( Konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung 10 minutes break. Electronics Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie słuchawek serii Level,

Regulamin promocji Samsung 10 minutes break. Electronics Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie słuchawek serii Level, Regulamin promocji Samsung 10 minutes break 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja organizowana i prowadzona w celu promocji produktów Samsung Electronics

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkurs Fotograficzny. Nowosolna oczami mieszkańców. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, która:

Regulamin Konkurs Fotograficzny. Nowosolna oczami mieszkańców. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, która: Regulamin Konkurs Fotograficzny Nowosolna oczami mieszkańców I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego Nowosolna oczami mieszkańców jest Stowarzyszenie NOWAsolna z siedzibą w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na hasło powitalne dla drużyny greckiej.

Regulamin Konkursu na hasło powitalne dla drużyny greckiej. Regulamin Konkursu na hasło powitalne dla drużyny greckiej. Legionowo, 5.04.2012 r. Regulamin Konkursu na hasło powitalne dla drużyny greckiej 1. Postanowienia ogólne 1. Wskazanym poniżej, a wykorzystywanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Konkurs pt. Przepis na Walentynki

Regulamin Konkursu Konkurs pt. Przepis na Walentynki Regulamin Konkursu Konkurs pt. Przepis na Walentynki I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu pt. Przepis na Walentynki zwanego dalej Konkursem, jest Bandai Polska sp. z o.o., z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Metamorfoza z Centrum Medycznym MAVIT. Postanowienia ogólne 1

Regulamin konkursu Metamorfoza z Centrum Medycznym MAVIT. Postanowienia ogólne 1 Regulamin konkursu Metamorfoza z Centrum Medycznym MAVIT Postanowienia ogólne 1 1. Konkurs Metamorfoza z Centrum Medycznym MAVIT (zwany dalej Konkursem ) jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EDUKACYJNEJ GRY MIEJSKIEJ URODZINY NILA SOBOTA, 21 MARCA 2015 r.

REGULAMIN EDUKACYJNEJ GRY MIEJSKIEJ URODZINY NILA SOBOTA, 21 MARCA 2015 r. REGULAMIN EDUKACYJNEJ GRY MIEJSKIEJ URODZINY NILA SOBOTA, 21 MARCA 2015 r. 1. Organizatorzy 1. Organizatorem edukacyjnej gry miejskiej Urodziny Nila, poświęconej życiu generała A. E. Fieldorfa Nila w 120-tą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Przytulam, bo lubię. Postanowienia wstępne

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Przytulam, bo lubię. Postanowienia wstępne REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Przytulam, bo lubię 1 Postanowienia wstępne 1. Konkurs plastyczny odbywać się będzie zgodnie z niniejszym regulaminem, zwanym dalej Regulaminem", oraz przepisami prawa polskiego,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu pod nazwą Po której jesteś stronie?.

Regulamin konkursu pod nazwą Po której jesteś stronie?. Regulamin konkursu pod nazwą Po której jesteś stronie?. Definicje Użytym w treści niniejszego regulaminu zwrotom i pojęciom przyznaje się znaczenie wskazane poniżej: 1. Organizator BMW Vertriebs GmbH działająca

Bardziej szczegółowo

Nagraj reklamę Playstation i wygraj konsolę PS4 20th Anniversary Edition

Nagraj reklamę Playstation i wygraj konsolę PS4 20th Anniversary Edition Regulamin konkursu Nagraj reklamę Playstation i wygraj konsolę PS4 20th Anniversary Edition 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin konkursu (dalej Regulamin") określa zasady udziału w konkursie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursów "Wygraj z kinem Helios!"

Regulamin Konkursów Wygraj z kinem Helios! Regulamin Konkursów "Wygraj z kinem Helios!" Regulamin Konkursów "Wygraj z kinem Helios!" prowadzonych za pośrednictwem: www.facebook.com/heliospolska, zwany dalej "Regulaminem". 1. Postanowienia ogólne.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Szkoła duchów

Regulamin Konkursu Szkoła duchów Regulamin Konkursu Szkoła duchów I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu Szkoła duchów, zwanego dalej Konkursem, jest VIMN Poland sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 49 w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Babcia gotuje, wnuczek doprawia

REGULAMIN KONKURSU Babcia gotuje, wnuczek doprawia REGULAMIN KONKURSU Babcia gotuje, wnuczek doprawia 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin ) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą: Babcia gotuje, wnuczek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ. A jednak się kręci! 14.09.2013 r. ( REGULAMIN )

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ. A jednak się kręci! 14.09.2013 r. ( REGULAMIN ) REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ A jednak się kręci! 14.09.2013 r. ( REGULAMIN ) 1. Gra miejska A jednak się kręci! (zwana dalej Grą ) jest wydarzeniem realizowanym w ramach Festiwalu Nauki Polska Lista Naukowców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem 1 Postanowienia ogólne. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Historia opowiedziana smartfonem oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ 10 lipca 2016r.

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ 10 lipca 2016r. REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ 10 lipca 2016r. 1. Organizatorzy 1. Organizatorami gry miejskiej (zwanej dalej Grą ), rozgrywanej w jednej edycji w dniu 10 lipca 2016r. w Warszawie jest: Centrum Języka Francuskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO NA INSTAGRAMIE. #MocWrażeń2015 WARUNKI OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO NA INSTAGRAMIE. #MocWrażeń2015 WARUNKI OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO NA INSTAGRAMIE #MocWrażeń2015 WARUNKI OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu,,#MocWrażeń2015 jest Arena Gdańsk Operator spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Pokoleń Lechii

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu BIEG PO WIEDZĘ Z NAGRODAMI

Regulamin konkursu BIEG PO WIEDZĘ Z NAGRODAMI Regulamin konkursu BIEG PO WIEDZĘ Z NAGRODAMI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Określenie organizatora Konkursu Organizatorem konkursu pod nazwą BIEG PO WIEDZĘ Z NAGRODAMI, zwanego dalej Konkursem, jest ADAMA

Bardziej szczegółowo

2 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

2 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH REGULAMIN Krzyżówki Agro-Sieć opublikowanej w Katalogu Wiosna 2017 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w krzyżówce 2. Organizatorem krzyżówki jest: Agro-Sieć Sp. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu HONOR7

Regulamin konkursu HONOR7 Regulamin konkursu HONOR7 Sekcja 1. Organizator, czas i miejsce konkursu Niniejszy regulamin (dalej Regulamin ) określa zasady konkursu pod nazwą HONOR 7, zwanego dalej Konkursem. Konkurs organizowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO RYCERZE I SMOKI WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO RYCERZE I SMOKI WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO RYCERZE I SMOKI WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie pn. Rycerze i Smoki we współczesnym świecie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ TOP HR MANAGER POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ TOP HR MANAGER POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ TOP HR MANAGER 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs wiedzy na Top HR Managera 2016, pod nazwą TOP HR MANAGER, zwany

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu literackiego dla dzieci Niesamowite przygody Profesora Młynka

Regulamin konkursu literackiego dla dzieci Niesamowite przygody Profesora Młynka Zatwierdzam Dyrektor CNMW /-/ Monika Wiśniewska /-/ Regulamin konkursu literackiego dla dzieci Niesamowite przygody Profesora Młynka I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "Kapitan Nauka moje wymarzone wakacje" (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Kapitan Nauka moje wymarzone wakacje (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU "Kapitan Nauka moje wymarzone wakacje" (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia Ogólne 1.1 Organizatorem konkursu Kapitan Nauka moje wymarzone wakacje zwanego dalej Konkursem jest Edgard

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Philips Avent Miłość, bliskość, macierzyństwo

Regulamin konkursu Philips Avent Miłość, bliskość, macierzyństwo Regulamin konkursu Philips Avent Miłość, bliskość, macierzyństwo 1 Postanowienia ogólne 1.! Konkurs fotograficzny Miłość, bliskość, macierzyństwo, zwany dalej Konkursem, organizowany jest przez firmę:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN konkursu na wykonanie projektu graficznego kartki pocztowej z nadrukowanym znakiem opłaty pocztowej

REGULAMIN konkursu na wykonanie projektu graficznego kartki pocztowej z nadrukowanym znakiem opłaty pocztowej REGULAMIN konkursu na wykonanie projektu graficznego kartki pocztowej z nadrukowanym znakiem opłaty pocztowej 1 Organizatorem konkursu jest Centrala Poczty Polskiej S.A. Biuro Filatelistyki i Handlu oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa zasady konkursu organizowanego pod nazwą Wawerski Walenty ( Konkurs ). 2. Organizatorem Konkursu jest właściciel

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Promedica24 MOJA HISTORIA

REGULAMIN KONKURSU Promedica24 MOJA HISTORIA REGULAMIN KONKURSU Promedica24 MOJA HISTORIA I. ORGANIZATORZY 1. Konkurs pt. Promedica24 Moja historia (zwany dalej Konkursem ) organizowany jest przez: Promedica Care Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i prowadzenia konkursu przez firmę

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i prowadzenia konkursu przez firmę 1. PRZEDMIOT REGULAMINU I DEFINICJE 1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i prowadzenia konkursu przez firmę RED Real Estate Development Rhapsody sp. z o.o. sp. komandytowa z siedzibą pod

Bardziej szczegółowo

Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, która:

Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, która: Regulamin konkursu Regulamin konkursu fotograficznego Kids love Cocomilo "Organizator" Cocomilo Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie (01-460), przy ul. Górczewskiej 226c/11, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. I Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. I Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU I Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie Bilet do Term Uniejów od firmy Zimny zwanym dalej Konkursem. 2. Konkurs jest prowadzony

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Fotografii Młodych III edycja Zwany dalej Regulaminem

Regulamin Konkursu Fotografii Młodych III edycja Zwany dalej Regulaminem Regulamin Konkursu Fotografii Młodych III edycja Zwany dalej Regulaminem A. Postanowienia ogólne. 1. Konkurs fotograficzny Fotografii Młodych (zwany dalej Konkursem ), jest organizowany przez Klub Młodych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ KSIĄŻĘCE MANEWRY ver. 2.0 2 maja 2015 r.

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ KSIĄŻĘCE MANEWRY ver. 2.0 2 maja 2015 r. REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ KSIĄŻĘCE MANEWRY ver. 2.0 1 ORGANIZATORZY GRY 1. Organizatorami gry miejskiej Książęce manewry, zwanej w dalszej części Regulaminu Grą, realizowanej na terenie miasta Brzegu są:

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu pod nazwą Rekomenduję Luxdenticę (dalej zwany Regulaminem )

Regulamin konkursu pod nazwą Rekomenduję Luxdenticę (dalej zwany Regulaminem ) Regulamin konkursu pod nazwą Rekomenduję Luxdenticę (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą Rekomenduję Luxdenticę (dalej zwanego Konkursem ) jest Centrum

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU STRACIŁEM GŁOWĘ DLA NAUKI

REGULAMIN KONKURSU STRACIŁEM GŁOWĘ DLA NAUKI REGULAMIN KONKURSU STRACIŁEM GŁOWĘ DLA NAUKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs Straciłem głowę dla nauki zwany dalej Konkursem. 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PODAJ DALEJ

REGULAMIN KONKURSU PODAJ DALEJ REGULAMIN KONKURSU PODAJ DALEJ I. ORGANIZATOR KONKURSU Organizatorem Konkursu Podaj dalej Firmy KOL-DENTAL, zwanego dalej Konkursem, jest KOL-DENTAL z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu fotograficznego NICZUK PRESS PHOTO

Regulamin konkursu fotograficznego NICZUK PRESS PHOTO Regulamin konkursu fotograficznego NICZUK PRESS PHOTO 1 Postanowienia ogólne: 1. W celu promocji marki Niczuk Metall-PL, organizuje się konkurs Niczuk Press Photo, na zasadach określonych w niniejszym

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N KONKURSU Konkurs L Oreal Paris i Super-Pharm

R E G U L A M I N KONKURSU Konkurs L Oreal Paris i Super-Pharm R E G U L A M I N KONKURSU Konkurs L Oreal Paris i Super-Pharm 1. Zasady ogólne 1.1. Organizatorem konkursu ( Konkurs ) jest Blueberry Group Sp. z o.o. S.K.A z siedzibą w Warszawie, przy ul. Szpitalnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WIOSENNEGO KONKURSU MOODO (dalej: Regulamin)

REGULAMIN WIOSENNEGO KONKURSU MOODO (dalej: Regulamin) REGULAMIN WIOSENNEGO KONKURSU MOODO (dalej: Regulamin) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady przeprowadzenia konkursu Wiosenny Konkurs Moodo (dalej : Konkurs ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Małe kroki dla umysłu

Regulamin konkursu. Małe kroki dla umysłu Regulamin konkursu Małe kroki dla umysłu 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU. Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Zostań detektywem! oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Jesienne spojrzenie (dalej jako REGULAMIN ) I. Postanowienia wstępne.

REGULAMIN KONKURSU Jesienne spojrzenie (dalej jako REGULAMIN ) I. Postanowienia wstępne. REGULAMIN KONKURSU Jesienne spojrzenie (dalej jako REGULAMIN ) I. Postanowienia wstępne. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa, zasady organizacji oraz nagrody w konkursie Jesienne spojrzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU 2000 PACZEK Z NOWYMI PRODUKTAMI HiPP

REGULAMIN KONKURSU 2000 PACZEK Z NOWYMI PRODUKTAMI HiPP REGULAMIN KONKURSU 2000 PACZEK Z NOWYMI PRODUKTAMI HiPP 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu jest firma HiPP Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 303, wpisana do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RODZINNEJ GRY MIEJSKIEJ OD STÓP DO GŁOWY" 7 PAŹDZIERNIKA 2017 ( REGULAMIN )

REGULAMIN RODZINNEJ GRY MIEJSKIEJ OD STÓP DO GŁOWY 7 PAŹDZIERNIKA 2017 ( REGULAMIN ) REGULAMIN RODZINNEJ GRY MIEJSKIEJ OD STÓP DO GŁOWY" 7 PAŹDZIERNIKA 2017 ( REGULAMIN ) 1. Organizatorzy 1. Organizatorem gry miejskiej Od stóp do głowy (zwanej dalej Grą ), rozgrywanej w dniu 7 października

Bardziej szczegółowo