Regulamin IX edycji konkursu. Marketing Challenge. Postanowienia ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin IX edycji konkursu. Marketing Challenge. Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 Regulamin IX edycji konkursu Marketing Challenge 2015 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się turniej naukowy pod nazwą Marketing Challenge, zwany dalej "Turniejem". 2. Turniej jest organizowany przez Stowarzyszenie Innowatorów Zarządzania z siedzibą w Łodzi , ul. Matejki 22/26, nr KRS: , zwane dalej "Organizatorem". 3. Czynności związane z obsługą i koordynacją Turnieju Organizator powierzył Studenckiemu Kołu Naukowemu Marketingu MarkeTEAM, które działa przy Katedrze Marketingu Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, z siedzibą w Łodzi, ul. Jana Matejki 22/26, Łódź, zwanemu dalej "Koordynatorem". 4. Turniej odbywa się zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, zwanego dalej "Regulaminem" oraz przepisami prawa polskiego. 1.Turniej odbędzie się w dniu 09 maja 2015 roku. 2. Liczba zgłoszeń jest ograniczona. 3. W Turnieju może wziąć udział do 50 zespołów. 4. Każdy zespół musi składać się z trzech osób W przypadku większej liczby zgłoszeń w Turnieju, weźmie udział 50 zespołów, które zgłoszą się najwcześniej. 6. Koordynatorowi przysługuje prawo do zwiększenia lub zmniejszenia liczby zespołów biorących udział w Turnieju. 7. Zgłoszenia do udziału w Turnieju przyjmowane będą od dnia 20 kwietnia 2015 roku (godzina: 19:00) do dnia 4 maja 2014 roku (godzina: 23:59). 8. Każdy z członków zgłoszonego zespołu, musi być osobą pełnoletnią i w dniu rozpoczęcia przyjmowania zgłoszeń do Turnieju (tj. 20 kwietnia 2015 r.) nie może ukończyć 26. roku życia. 9. Każdy z członków zespołu musi posiadać status studenta potwierdzony ważną legitymacją studencką. 10. W Turnieju mogą wziąć udział tylko i wyłącznie studenci uczelni wyższych w Polsce. 1

2 11. Członkowie oraz byli członkowie Studenckiego Koła Naukowego MarkeTEAM nie mogą brać udziału w Turnieju Zgłoszenie do udziału w Turnieju musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału spowoduje nieważność zgłoszenia. 2. W celu wzięcia udziału w Turnieju uczestnicy muszą stworzyć trzyosobowy zespół, a także wypełnić prawidłowo formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej projektu: 3. Zespoły muszą stawić się w auli A1 w budynku siedziby Koordynatora (dalej zwanym "Punktem Startu") w dniu Turnieju, tj. 9 maja 2015 roku o godzinie Niestawienie się wszystkich trzech członków zespołu jest równoznaczne z dyskwalifikacją takiego zespołu z Turnieju. 4. Za zgodą Koordynatora, w okolicznościach uznanych przez Koordynatora za wyjątkowe, można zarejestrować zespół po dniu 4 maja Decyzję w tej kwestii podejmuje Koordynator. Decyzja jest wówczas ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 5. Zmiana składu osobowego zespołu może nastąpić jedynie w okolicznościach uznanych przez Koordynatora za wyjątkowe (należy do nich w szczególności choroba) wyłącznie za zgodą Koordynatora. 6. Każdy z uczestników, w dniu Turnieju jest zobowiązany do przedstawienia Koordynatorowi do wglądu ważnej legitymacji studenckiej. W przypadku nie przedstawienia ważnej legitymacji studenckiej przez choćby jednego z członków zespołu, cały zespół ulega dyskwalifikacji. 7. Każdy z uczestników, w dniu Turnieju jest zobowiązany do wypełnienia i przedstawienia Koordynatorowi oświadczeń, które znajdują się w załączeniu do niniejszego regulaminu i które zostaną udostępnione w formie drukowanej przez Koordynatora w dniu Turnieju. W przypadku nie przekazania podpisanych oświadczeń przez choćby jednego z członków zespołu, cały zespół ulega dyskwalifikacji. 8. Turniej kończy się o godzinie w sali 101 w budynku siedziby Koordynatora, dalej zwanym "Punktem Mety". Niestawienie się zespołu w Punkcie Mety o wyznaczonej godzinie jest równoznaczne z utratą 10% łącznej sumy uzyskanych punktów za każde rozpoczęte 15 minut spóźnienia. 9. Każdy zespół jest zobligowany do oddania w Punkcje Mety wypełnionej listy potwierdzającej wykonanie zadań, którą otrzymują w Punkcie Startu Turniej składa się z jednego etapu, który odbędzie się na terenie miasta Łodzi w dniu 9 maja 2015, w różnych miejscach, zwanych Punktami. 2. Dokładne informacje o zaplanowanym przebiegu Turnieju zostaną rozesłane pocztą elektroniczną w dniach pomiędzy 7 i 8 maja 2014 r. do wszystkich zarejestrowanych uczestników Turnieju Celem zespołów uczestniczących w Turnieju jest zdobycie jak największej ilości punktów przyznawanych za rozwiązanie poszczególnych zadań turniejowych przygotowanych przez Koordynatora Turnieju. 2

3 2. Za każde prawidłowe rozwiązanie zadania zespół otrzymuje ustaloną przez Koordynatora Turnieju, odpowiednią dla zadania liczbę punktów. 3. Maksymalna liczba punktów do zdobycia w trakcie trwania Turnieju wynosi 300 punktów (słownie: trzysta punktów). 4. W imieniu Organizatora i Koordynatora oceny zadań turniejowych dokonywać i przyznawać za nie punkty będzie komisja oceniająca (Jury) w składzie: a) dr Bartłomiej Kurzyk, b) członkowie Studenckiego Koła Naukowego MarkeTEAM, c) inne osoby wyznaczone przez Koordynatora Miejsca, w których należało będzie wykonać zadania, zlokalizowane są w różnych częściach miasta Łodzi. 2. Podczas trwania Turnieju uczestnicy - w celu szybszego przemieszczania się - mogą korzystać wyłącznie ze środków transportu komunikacji publicznej. 3. Podczas trwania Turnieju oraz wykonywania zadań turniejowych zabronione jest rozdzielanie się zespołów, a także współpraca pomiędzy członkami różnych zespołów. 4. Pod rygorem dyskwalifikacji całego zespołu, w trakcie rozwiązywania zadań turniejowych zabronione jest: a) korzystanie z urządzeń telekomunikacyjnych oraz elektronicznych z dostępem do sieci internetowej, m.in. telefon komórkowy, komputer, palmtop, netbook, tablet, PC, etc., b) korzystanie z pomocy naukowych, w szczególności książkowe publikacje naukowe. 5. Kolejność rozwiązywania zadań turniejowych, a także zasady rozpoczęcia Turnieju zostaną określone i ogłoszone w dniu odbywania się Turnieju, w siedzibie Koordynatora. 6. Jedno zadanie turniejowe może być rozwiązywane w tym samym miejscu (Punkcie) i o tym samym czasie przez więcej niż jeden zespół, pod warunkiem, że pozwalają na to warunki techniczne danej lokalizacji. W przeciwnym razie, o kolejności w dostępie do rozwiązywania danego zadania decyduje kolejność przybycia zespołu do miejsca (Punktu), w którym znajduje się zadanie turniejowe. 7 Na cele związane z realizacją Turnieju, Organizator zobowiązuje się do zakupu dla uczestników Turnieju jednorazowych biletów uprawniających do korzystania ze środków transportu komunikacji publicznej Podstawą przyznania punktów za rozwiązanie poszczególnych zadań przez zespoły jest dostarczenie do Punktu Mety przez każdy z zespołów wypełnionej listy potwierdzającej przybycie do poszczególnych Punktów, którą zespół otrzymuje w Punkcie Startu. 3

4 2. Zespoły, docierając do miejsc, w których znajdują się zadania turniejowe (Punktów), zobligowane są do okazania do wglądu przedstawicielowi Koordynatora ważnych legitymacji studenckich wszystkich członków zespołu, pod rygorem wykluczenia z Turnieju. 3. W ramach Turnieju, zespoły będą rozwiązywać następujące rodzaje zadań: a) zadanie zerowe tj. zadanie z ogólnej wiedzy marketingowej umożliwiające zespołom zdobycie podpowiedzi do dalszych zadań. Zadanie to należy wykonać w Punkcie Startu. Nie jest zadaniem obligatoryjnym; b) zadanie główne tj. zadania dotyczące tematyki tegorocznej edycji. Są to zadania przygotowane przez Koordynatora pod patronatem Partnerów Strategicznych Turnieju i mają charakter obowiązkowy. c) zadanie dodatkowe tj. zadanie fun. Zespoły nie mają obowiązku przystąpić do zadania. Za zadanie można otrzymać dodatkowe punkty. Wybór zdobywców nagród 9 1. Pierwsze miejsce w Turnieju zajmuje zespół, który uzyskał największą liczbę punktów, drugie miejsce - zespół z drugą w kolejności liczbą punktów, trzecie miejsce - zespół z trzecią w kolejności liczbą punktów, itd. 2. W przypadku uzyskania takiej samej ogólnej liczby punktów zdobytych za prawidłowe rozwiązanie zadań turniejowych, o wyborze zwycięzców decyduje liczba punktów uzyskanych przy rozwiązaniu zadań głównych. 3. W przypadku braku możliwości wyboru zwycięzców na podstawie liczby punktów uzyskanych za rozwiązanie zadań głównych, następnym w kolejności kryterium decydującym o wyłonieniu laureatów jest liczba punktów uzyskana przez zespół za rozwiązanie zadania zerowego oraz kolejność dotarcia do Punktu Mety (tylko w przypadku rozwiązania przez zespół wszystkich zadań głównych obowiązujących w Turnieju). Nagrody Uczestnikom Turnieju będącym członkami zespołów, które zajmą pierwsze, drugie i trzecie miejsce w Turnieju Jury przyzna nagrody rzeczowe. 2. Nagrody zostaną przekazane laureatom zgodnie z przepisami prawa podatkowego, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych zwanej dalej Ustawą (tekst jednolity: Dz. U r. poz. 361). 3. Decyzja Jury o przyznaniu nagrody jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 11 4

5 1. Uczestnikom Turnieju - członkom zespołów otrzymujących nagrody w Turnieju (laureatom) nie przysługuje prawo do zamiany nagrody na inną nagrodę, ani na jej równowartość w pieniądzu lub jakąkolwiek inną formę rekompensaty. 2. Organizator, Koordynator oraz Partnerzy Turnieju nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek ewentualne opłaty i podatki, do uiszczenia których mogą być zobowiązani zwycięzcy Turnieju w związku z przyznanymi świadczeniami w formie nagród turniejowych. Obowiązek uiszczenia ewentualnych opłat i podatków wynikających z obowiązku opodatkowania otrzymanych w ten sposób świadczeń spoczywa na osobach otrzymujących nagrody Przyznanie i wydanie nagród laureatom Turnieju odbędzie się w dniu 9 maja 2015 r. o godzinie podczas Gali rozdania nagród, która odbędzie się w Lordi's Club & Foo Foo Bar przy ul. Piotrkowskiej Łódź, za pokwitowaniem i po złożeniu niezbędnych oświadczeń. Nieodebranie nagrody w miejscu i czasie wskazanym w zdaniu poprzedzającym ani terminie 30 dni od dnia wskazanego w zdaniu poprzedzającym oznacza rezygnację nagrody. W takiej sytuacji nagroda pozostaje własnością Organizatora. 2. Organizator zastrzega sobie prawo żądania okazania do wglądu przedstawicielowi Koordynatora legitymacji studenckiej, jako warunek dopuszczający osobę do uczestnictwa w Gali i odbioru przez laureata przyznanej nagrody. Odpowiedzialność Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność prawną i finansową w przypadku, kiedy jego zgłoszenie do udziału w Turnieju będzie naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym w szczególności autorskie prawa osobiste lub majątkowe. 2. Uczestnik ponosi też pełną odpowiedzialność prawną i finansową za wszelkie szkody wyrządzone przez uczestnika osobom trzecim, w związku lub podczas jego udziału w Turnieju. 15 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mające wpływ na prawidłowość zgłoszeń lub przyznanie nagrody: błąd, pominięcie, zniszczenie, zamianę, nieupoważniony dostęp do zgłoszeń, niezawinioną utratę zgłoszeń lub ich opóźnienie w doręczeniu Organizatorowi spowodowane przez działanie czynników pozostających poza wpływem Organizatora. 16 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne nagród wydanych laureatom konkursu Warunkiem dokonania prawidłowego zgłoszenia do Turnieju, jest: a) złożenie przez wszystkich członków zespołu (uczestników Turnieju) oświadczeń o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, znajdujących się w załączeniu do niniejszego regulaminu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. 5

6 U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). Dane osobowe uczestników Turnieju będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926, ze zmianami). Administratorem danych osobowych zebranych podczas Turnieju jest Organizator. Uczestnicy mają prawo dostępu do treści ich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, choć niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Turnieju, uznania zgłoszenia za prawidłowe i wydania nagrody. b) złożenie przez wszystkich członków zespołu (uczestników Turnieju) oświadczeń o zgodzie na opublikowanie ich danych osobowych oraz wizerunku zgodnie z oświadczeniem stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu. Decyzje Organizatora We wszystkich przypadkach nieokreślonych w niniejszym Regulaminie oraz w przypadkach, które pojawią się podczas Turnieju, ostateczną decyzję podejmuje Organizator lub w przewidzianych Regulaminem przypadkach Koordynator Turnieju. 2. Decyzje wydane przez Organizatora lub Koordynatora są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. Postanowienia końcowe Wszelkie materiały związane z Turniejem, w tym rozwiązania do zadań turniejowych, przekazane Organizatorowi przez uczestników Turnieju nie podlegają zwrotowi. Z chwilą przekazania Organizatorowi materiałów opracowanych w ramach Turnieju, uczestnik przenosi na Organizatora prawo własności egzemplarzy tych materiałów, a także udziela licencji na korzystanie z utworów składających się na te materiały poprzez: rozpowszechnienia prac turniejowych w prasie, w Internecie, w radio i telewizji, a także ich udostępnienie Partnerom Turnieju, wytwarzanie egzemplarzy za pomocą techniki drukarskiej oraz techniki innej niż druk, w tym w postaci zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, wprowadzanie do pamięci komputera, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, publikacja materiałów w Internecie. 2. Organizator ma także prawo do prawo dokonywania opracowań oraz wprowadzania wszelkiego rodzaju modyfikacji w utworach (przerobienie), a także tłumaczenie ich Do wszelkich spraw dotyczących Turnieju nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowane przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego. Skierowanie sprawy na drogę sądową może nastąpić wyłącznie po wyczerpaniu drogi tzw. postępowania reklamacyjnego. 6

7 2. Reklamacje związane z Turniejem mogą być zgłaszane elektronicznie poprzez wysłanie a na adres lub w formie pisemnej listem poleconym na adres: Studenckie Koło Naukowe MarkeTEAM, Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki, ul. Matejki 22/26, Łódź, z dopiskiem "Reklamacja Turnieju Marketing Challenge" - w terminie 14 dni od dnia 9 maja 2015 roku (decyduje data stempla pocztowego). 3. Reklamacje zgłoszone po upływie obliczonego zgodnie z ust. 2 terminu nie będą rozpatrywane. 4. Reklamacja powinna zawierać: a) imię, nazwisko i dokładny adres uczestnika oraz numer telefonu kontaktowego, b) dokładny opis i powód reklamacji. 5. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora Turnieju w terminie 14 dni od daty ich wpłynięcia. 6. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Decyzja Koordynatora w tej kwestii jest ostateczna. 21 Treść Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: oraz w siedzibie Koordynatora. 22 Biorąc udział w Turnieju uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady Turnieju zawarte w niniejszym Regulaminie. 7

8 Załącznik nr 1 do regulaminu IX edycji turnieju Marketing Challenge 2015 Oświadczenia Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e- mail oraz numeru telefonu Organizatora IX edycji turnieju Marketing Challenge Stowarzyszenie Innowatorów Zarządzania z siedzibą w Łodzi , ul. Matejki 22/26, w celu realizacji Turnieju, teraz i w przyszłości, z zachowaniem prawa dostępu do treści danych osobowych oraz ich poprawiania, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami). Oświadczam, że poinformowany zostałem, że administratorem danych osobowych zebranych w związku z uczestnictwem Turnieju jest Organizator, Stowarzyszenie Innowatorów Zarządzania z siedzibą w Łodzi oraz że mam prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich poprawiania. Oświadczam, że zostałem poinformowany, iż podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, choć niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Turnieju, uznania zgłoszenia pracy konkursowej za prawidłowe i wydania nagrody... Data i podpis Oświadczenie o zgodzie na udostępnienie danych Koordynatorowi Turnieju Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych, wskazanych w umieszczonym wyżej oświadczeniu przez Organizatora Turnieju, Stowarzyszenie Innowatorów Zarządzania z siedzibą w Łodzi, Koordynatorowi Turnieju, to jest: Studenckiemu Kołu Naukowemu Marketingu MarkeTEAM, które działa przy Katedrze Marketingu Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, z siedzibą w Łodzi, ul. Jana Matejki 22/26, Łódź, w celu prawidłowej koordynacji Turnieju... Data i podpis 8

9 Oświadczenie o zgodzie na opublikowanie danych i wizerunku Wyrażam zgodę na podawanie do wiadomości publicznej mojego imienia i nazwiska w związku z udziałem w IX edycji turnieju Marketing Challenge organizowanym przez Stowarzyszenie Innowatorów Zarządzania z siedzibą w Łodzi , ul. Matejki 22/26 na stronie internetowej oraz Wyrażam zgodę na wykonanie przez Stowarzyszenie Innowatorów Zarządzania z siedzibą w Łodzi zdjęć przedstawiających mój wizerunek, nieodpłatne rozpowszechnianie mojego wizerunku, w postaci wykonanych zdjęć (wraz z wizerunkiem innych osób lub samodzielnie), na stronach internetowych: wz.uni.lodz.pl, oraz Data i podpis Oświadczenie o ryzyku Jako uczestnik turnieju naukowego pod nazwą Marketing Challenge organizowanego przez Stowarzyszenie Innowatorów Zarządzania z siedzibą w Łodzi , ul. Matejki 22/26, oświadczam, że biorę udział w Turnieju na swoją odpowiedzialność oraz zrzekam się prawa do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń, w szczególności z tytułu szkody na majątku lub na osobie, którą mogę ponieść w związku z uczestnictwem w Turnieju w stosunku do Organizatora, Koordynatora (Studenckiego Koła Naukowego Marketingu MarkeTEAM), które działa przy Katedrze Marketingu Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, z siedzibą w Łodzi, ul. Jana Matejki 22/26, Łódź) oraz osób współpracujących z Organizatorem lub Koordynatorem w organizacji Turnieju... Data i podpis 9

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Stwórz własnego fińskiego trolla oraz zasady jego przebiegu, a także

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Prędkość w mieście to Obciach. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Prędkość w mieście to Obciach. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Prędkość w mieście to Obciach 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Prędkość w mieście to obciach! oraz zasady przebiegu i nadzoru nad przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Tryskaj energią i odkryj źródło nagród

Regulamin konkursu Tryskaj energią i odkryj źródło nagród Regulamin konkursu Tryskaj energią i odkryj źródło nagród 1. Definicje Zawarte w punkcie 1 wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć w taki sposób jaki zostały opisane

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy

Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy 1. Definicje Zawarte w punkcie 1 wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć w taki sposób jaki zostały tu opisane. 1.1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem 1 Postanowienia ogólne. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Historia opowiedziana smartfonem oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu "Zostań twarzą JATOMI Vol 2

Regulamin konkursu Zostań twarzą JATOMI Vol 2 Regulamin konkursu "Zostań twarzą JATOMI Vol 2 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Zostań twarzą JATOMI Vol 2", zwanego dalej "Konkursem", jest Pure Health and Fitness Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "2 kubki mleka"

REGULAMIN KONKURSU 2 kubki mleka REGULAMIN KONKURSU "2 kubki mleka" 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs 2 kubki mleka (dalej również: Konkurs ), w szczególności regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs nosi nazwę Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Lato pełne witalności!

Regulamin konkursu Lato pełne witalności! Regulamin konkursu Lato pełne witalności! 1. Definicje Zawarte w punkcie 1. wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć sposób jak zostały opisane: 1.1 Organizator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Letnie orzeźwienie z DecoMorreno oraz zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy 1 Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Szkrabie uśmiechy (dalej: Konkursu ) jest HYPERhouse of media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod

Bardziej szczegółowo

1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu

1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu Regulamin Konkursu Piękne Momenty zwany dalej Regulaminem 1. Organizator 1. Organizatorem Konkursu Piękne Momenty (dalej Konkurs ) jest Socializer S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Racławickiej 95,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wakacje bez bólu

Regulamin konkursu Wakacje bez bólu Regulamin konkursu Wakacje bez bólu 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Wakacje bez bólu" ( Konkurs ) jest USP Zdrowie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Poleczki 35, kod

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Regulamin określa ogólne warunki przeprowadzenia konkursu o nazwie Zaprojektuj kartę debetową (dalej Konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Złóż życzenia Biedronce zwany dalej Regulaminem. 1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu

Regulamin Konkursu Złóż życzenia Biedronce zwany dalej Regulaminem. 1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu Regulamin Konkursu Złóż życzenia Biedronce zwany dalej Regulaminem 1. Organizator 1. Organizatorem Konkursu Złóż życzenia Biedronce (dalej Konkurs ) jest Isobar Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu UK jest OK. Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu UK jest OK. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu UK jest OK 1 Postanowienia ogólne 1.1.Organizatorem Konkursu jest Grupa Onet.pl Spółka Akcyjna, z siedzibą przy ul. G. Zapolskiej 44, 30-126 Kraków, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Poznaj Huawei z Charlize oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem strony marki Sunbites na stronie internetowej: www.przerwanabierasmaku.pl 2. Konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Woda dla bohatera. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu. Woda dla bohatera. 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Woda dla bohatera 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Woda dla bohatera (dalej: Konkurs ) jest Heureka Huge Idea Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu "Rejs za 0zł 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Polska Żegluga Bałtycka S.A., z siedzibą przy ul.

Regulamin Konkursu Rejs za 0zł 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Polska Żegluga Bałtycka S.A., z siedzibą przy ul. Regulamin Konkursu "Rejs za 0zł 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Polska Żegluga Bałtycka S.A., z siedzibą przy ul. Portowej 41, 78-100 Kołobrzeg, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Przywołaj wspomnienia 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Przywołaj wspomnienia 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Przywołaj wspomnienia 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu pt. Przywołaj wspomnienia w sieci Intermarche (dalej Konkurs ) jest Smart Loyalty Platform sp. z o.o. sp. k. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual, zwany dalej Konkursem. 2. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu oraz aplikacji HBO Play

Regulamin konkursu oraz aplikacji HBO Play Regulamin konkursu oraz aplikacji HBO Play Data ostatniej aktualizacji: 14 marca 2013 1.Postanowienia ogólne 1.1 Organizatorem konkursu przeprowadzanego przy pomocy aplikacji HBO Playjest Fx Entertainment

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zapowiada się stylowe lato z SYOSS! w sieci Dayli

REGULAMIN KONKURSU Zapowiada się stylowe lato z SYOSS! w sieci Dayli REGULAMIN KONKURSU Zapowiada się stylowe lato z SYOSS! w sieci Dayli 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Zapowiada się stylowe lato z SYOSS! (dalej: Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wszystko, co kochasz od Syoss! w sklepach Kaufland

REGULAMIN KONKURSU Wszystko, co kochasz od Syoss! w sklepach Kaufland REGULAMIN KONKURSU Wszystko, co kochasz od Syoss! w sklepach Kaufland 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Wszystko, co kochasz od Syoss! (dalej: Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Konkurs artystyczny z dziedziny kultury: Święta z Disneyem

REGULAMIN KONKURSU. Konkurs artystyczny z dziedziny kultury: Święta z Disneyem REGULAMIN KONKURSU Konkurs artystyczny z dziedziny kultury: Święta z Disneyem 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu, zwanego dalej Konkursem, na zlecenie firmy The Walt Disney Company (Polska)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Radość w czystej postaci! w sieci POLOmarket

REGULAMIN KONKURSU Radość w czystej postaci! w sieci POLOmarket REGULAMIN KONKURSU Radość w czystej postaci! w sieci POLOmarket 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Radość w czystej postaci! (Konkurs) jest Albedo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyprzedzaj trendy! w sieci Dayli

REGULAMIN KONKURSU Wyprzedzaj trendy! w sieci Dayli REGULAMIN KONKURSU Wyprzedzaj trendy! w sieci Dayli 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Lato to nas kręci! (dalej: Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Tatrzańska

Bardziej szczegółowo