Sterownik ST-50 podręcznik użytkownika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sterownik ST-50 podręcznik użytkownika"

Transkrypt

1 Sterownik ST-50 podręcznik użytkownika

2 1. Sterownik ST-50 (Ethernet-1-Wire). Do pracy, system monitoringu oparty na sterowniku ST-50, wymaga jedynie zasilacza z napięciem wyjściowym 12V, podłączonego bezpośrednio do sterownika oraz czujników lub urządzeń 1-Wire, wyspecyfikowanych dla konkretnych rozwiązań. Oprócz standardowych czujników (wilgotność, napięcie, temperatura), dostępne są również moduły Integrator (umożliwiające pomiar napięcia, dwa liczniki oraz opcjonalnie przełącznik), dzięki którym do magistrali można podłączyć inne urządzenia o wyjściu analogowym, impulsowym lub dwustanowym wejściu. ST-50 umożliwia również sterowanie dowolnym przełącznikiem dwustanowym, podpiętym do monitorowanej magistrali 1-Wire. UWAGA: Zalecaną (optymalną) topologią połączenia czujników jest magistrala (topologia szeregowa). Pozwala ona na budowanie sieci czujników o maksymalnej rozpiętości do 100 m. 2. Wymagania techniczne. a) aplikacja Do uruchomienia aplikacji wymagane jest zainstalowane środowisko J2RE w wersji 5.0 lub nowszej, które pozwala na uruchomienie aplikacji Java w trybie graficznym ( Graphics Mode ). b) komunikacja Konfiguracja sterownika ST-50 odbywa się poprzez sieć Ethernet. W związku z tym muszą być spełnione następujące wymagania: kabel typu skrętka (krosowany - w przypadku bezpośredniego podłączenia sterownika do karty sieciowej komputera; niekrosowany - w przypadku podłączenia sterownika przez przełącznik/hub sieciowy), jeden wolny adres IP w sieci lokalnej, przypisywany na stałe do sterownika, Opcjonalnie: patchcord 1-Wire potrzebny do podłączenia kolejnych urządzeń 1-Wire W przypadku używania zapór ogniowych (firewall), konieczne jest odblokowanie następujących portów: port 80 panel WWW konfiguracji sterownika port 502 domyślny port komunikacyjny sterownika (może on zostać zmieniony na etapie podstawowej konfiguracji sterownika) Maksymalna długość magistrali 1-Wire nie powinna przekroczyć 150 m. 3. Konfiguracja podstawowa parametry pracy. Do ustawiania trybu pracy sterownika w sieci Ethernet wykorzystuje się, udostępnianą przez urządzenie, konfigurację przez stronę WWW. Zostanie ona wyświetlona po wpisaniu w przeglądarce adresu IP na którym pracuje urządzenie oraz zalogowaniu się na zdefiniowanego w sterowniku użytkownika. Domyślne ustawienia nadane przez producenta:

3 adres IP: login: zpas hasło: net Rys. 1 Strona logowania do sterownika. UWAGA: W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracy sterownika, w pierwszym etapie konfiguracji należy zmienić domyślną nazwę użytkownika i hasło.

4 Sterownik daje możliwość modyfikacji następujących parametrów połączenia: ETHERNET: IP Address - adres IP sterownika w sieci lokalnej. Przy pomocy tego adresu odbywa się komunikacja ze sterownikiem. Pod tym adresem dostępna jest również strona WWW konfiguracji urządzenia. W przypadku pracy kilku sterowników w jednej podsieci, każdy z nich musi posiadać własny unikalny adres IP, Mask - domyślna maska podsieci. W przypadku konfiguracji w sieci lokalnej maska nie powinna być modyfikowana, Gate - adres IP bramki. Aby dostęp do sterownika był możliwy z sieci zewnętrznej (Internet) adres powinien odpowiadać adresowi bramki ustawionej dla podsieci lokalnej, w której sterownik pracuje. MAC Address - sprzętowy adres modułu sieciowego sterownika każdy sterownik ma ten sam adres MAC. W przypadku zainstalowania wielu sterowników w jednej sieci lokalnej, wartość parametru powinna być unikalna dla każdego urządzenia. W innym przypadku nie ma potrzeby modyfikowania tej wartości. MODBUS: Port Nb - port komunikacyjny Modus. Jest to port, przez który odbywa się komunikacja aplikacji konfiguracyjnej ze sterownikiem. Device Address - adres urządzenia dla protokołu ModBus parametr definiuje adres wewnętrzny sterownika (adres Slave protokołu ModBus). Nie ma potrzeby jego modyfikacji, również w przypadku instalowania wielu sterowników w jednej sieci lokalnej. Adres ten został umieszczony w celu zachowania zgodności z protokołem. Modus Password hasło używane do komunikacji poprzez protokół Modus Confirm Password - w przypadku próby zmiany hasła, w pola Modbus Password oraz Confirm Password należy wpisać ten sam ciąg znaków. ZABEZPIECZENIA: Login - nazwa użytkownika uprawnionego do konfiguracji sterownika Password - hasło użytkownika. Długość hasła nie powinna przekroczyć 10 znaków. Confirm Password - w przypadku próby zmiany hasła, w pola Password oraz Confirm Password należy wpisać ten sam ciąg znaków. Zapisu ustawień dokonuje się poprzez kliknięcie przycisku Send. Po tej operacji użytkownik będzie miał jeszcze możliwość zweryfikowania wprowadzonych danych (zmiany będą zaznaczone kolorem czerwonym).

5 Rys. 2 Strona konfiguracji parametrów pracy sterownika. Klikając Send ustawienia zostaną zapisane w pamięci urządzenia, po czym odświeżone zostanie okno konfiguracji.

6 4. Konfiguracja pracy sterownika. Sterownik konfiguruje się przy pomocy aplikacji napisanej w języku Java, pracującej w graficznym środowisko dowolnego systemu operacyjnego z zainstalowanym środowiskiem Java Runtime Environment 5.0 lub nowszym. Program udostępniany jest bezpłatnie, a wersja instalacyjna możliwa jest do pobrania ze strony producenta sterownika (http://oversee.zpas.net) Instalacja aplikacji konfiguracyjnej Po pobraniu aplikacji lub, w przypadku uruchamiania z płyty CD, włożeniu napędu do czytnika CD-Rom, należy uruchomić instalator aplikacji (st50-setup.exe) i postępować zgodnie z zawartymi w nim instrukcjami. Kreator instalacji umożliwia również zainstalowanie aplikacji wraz z dedykowanym środowiskiem Java (Java Runtime Environment). W przypadku, gdy na komputerze użytkownika JRE nie jest zainstalowane, należy wybrać opcję Zainstaluj środowisko Java (JRE 5.0), po czym postępować zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi przez kreator instalacji. Domyślnym katalogiem instalacji oprogramowania jest C:\Program Files\ST-50 i może on zostać zmieniony w trakcie instalacji. Prawidłowe zainstalowanie aplikacji powinno skutkować utworzeniem grupy skrótów w menu Start, podobnej do zaprezentowanej poniżej: Rys. 3 Grupa skrótów aplikacji w menu Start Aplikację można uruchomić wybierając ST-50 konfigurator z listy dostępnych skrótów. UWAGA: W przypadku napotkania problemów z uruchomieniem aplikacji należy zapoznać się z rozdziałem Rozwiązywanie problemów, bądź skonsultować się z działem wsparcia technicznego ZPAS-Net.

7 4.2. Opis funkcji programu Po uruchomieniu aplikacji na ekranie widoczne będzie główne okno, z którego możliwy jest dostęp do wszystkich opcji konfiguracyjnych sterownika. Połącz z Rozłącz Dodaj alarm Usuń alarm Stan alarmu Pobierz dane Główne okno aplikacji Nagłówek tabeli alarmów Edytuj alarm Usuń wszystkie alarmy Zakładka alarmów Zakładka pomiarów Tabela alarmów Rys. 4 Okno aplikacji Aby nawiązać połączenie ze sterownikiem należy kliknąć przycisk Połącz z lub wybrać opcję z menu Plik. W oknie, które się pojawi (patrz punkt 4.2.3, rys. 5), należy wpisać dane potrzebne do zdalnego połączenia się z urządzeniem.

8 Opcje menu Plik Połącz z - otwiera okno połączenia (patrz rys. 5), Rozłącz - zamyka połączenie ze sterownikiem, Zamknij - zamyka aplikację Opcje Aliasy czujników - otwiera okno definiowania aliasów (patrz punkt 4.2.3, rys. 14), Narzędzia Serwer - otwiera panel serwera wiadomości. Umożliwia podejrzenie przesyłanych komunikatów, w przypadku, gdy użytkownik, podczas definiowania alarmu, wybierze opcję wysyłania wiadomości na serwer (szczegóły w dalszej części podręcznika). Pomoc O programie - wyświetla informacje o programie

9 Przyciski Połącz z - otwiera okno połączenia (patrz też menu Plik Połącz z ), Rozłącz - zamyka połączenie (patrz też menu Plik Rozłącz ), Dodaj alarm - otwiera okno definiowania alarmu (rys. 12). Po zapisaniu konfiguracji alarmu, nowa definicja zostaje dodana do pamięci sterownika na pierwszej wolnej pozycji (slocie), Edytuj alarm - otwiera okno definiowania alarmu (rys.12). Możliwe jest edytowanie alarmu, aktualnie zaznaczonego w Tabeli alarmów. Zapisanie ustawień nadpisze definicję zapisaną w slocie pamięci sterownika, w którym umieszczony był alarm. Usuń alarm - usuwa alarm, który w momencie kliknięcia jest zaznaczony w Tabeli alarmów. Przed usunięciem użytkownik jest proszony o potwierdzenie operacji, Usuń wszystkie alarmy - usuwa wszystkie alarmy zdefiniowane w sterowniku. Przed operacją użytkownik jest proszony o potwierdzenie operacji, Status alarmu - otwiera okno z wyświetlonym statusem alarmu (rys. 11), Pobierz dane - w przypadku, gdy połączenie ze sterownikiem jest nawiązane poprawnie, po wybraniu tego przycisku następuje odświeżenie wszystkich danych pobieranych ze sterownika. W zależności od ilości alarmów i/lub czujników, operacja może zająć od kilku sekund do kilku minut.

10 Okna dialogowe Połącz z Rys. 6 Okno połączenia do sterownika Adres urządzenia: Adres slave: Port: adres IP lub domena, pod którą sterownik jest dostępny, ze względu na pracę sterownika z wykorzystaniem protokołu ModBus, konieczne jest ustawienie adresu Slave. Wartość pola powinna odpowiadać wartości podanej podczas podstawowej konfiguracji sterownika ze strony WWW. Domyślna wartość 1, port sieciowy, na którym pracuje urządzenie. Ta wartość również powinna odpowiadać wartości podanej podczas podstawowej konfiguracji sterownika lub, w przypadku komunikacji z wykorzystaniem routera lub zapory sieciowej, należy wpisać numer portu, na który transmisja danych z/do sterownika została przekierowana. Po kliknięciu przycisku Połącz, aplikacja spróbuje nawiązać połączenie ze sterownikiem. Domyślny czas oczekiwania na odpowiedź wynosi 10 sekund. Stan połączenia widoczny jest na pasku tytułu okna aplikacji. Kolejnym etapem jest automatyczne pobranie wszystkich alarmów oraz aktualnych wartości pomiarowych dostępnych w urządzeniu. Po zakończeniu pobierania wyświetlony zostanie komunikat z liczbą czujników oraz alarmów, które zostały pobrane ze sterownika. Rys. 8 Okno zakończenia pobierania danych.

11 Alarmy (zakładka) Zakładka Alarmy zawiera listę zdefiniowanych w sterowniku alarmów. Odświeżanie wartości odbywa się poprzez kliknięcie przycisku Pobierz dane (patrz punkt 4.2.2). Rys. 9 Zakładka Alarmy Poszczególne pola tabeli alarmów: * błąd alarmu pole sygnalizuje wystąpienie błędu podczas sprawdzania stanu alarmu. Najczęściej spowodowane jest to wypięciem z sieci 1-Wire czujnika, do którego alarm został przypisany. W takim przypadku bieżąca wartość zawsze wynosi 0, a aktywność alarmu pozostaje taka, jak przed wystąpieniem błędu. Podstawowe kody alarmów: 0 - (status O.K.) stan w normie (1-Wire error) wewnętrzny błąd magistrali (unknown error) nieznany błąd (no device) brak urządzenia internal error wewnętrzny błąd wrong family code nieprawidłowy adres MAC czujnika Id identyfikator alarmu jest to numer slotu pamięci sterownika, w którym zapisany jest alarm. Przydzielany jest automatycznie podczas tworzenia nowej definicji alarmu. MAC adres MAC czujnika unikalny numer czujnika, nadawany przez producenta poprzedzony prefiksem, odpowiednim dla danej rodziny Nazwa nazwa czujnika nazwa pomiaru nadana przez użytkownika (patrz punkt Aliasy czujników ). Bieżąca wartość wartość bieżąca alarmu aktualna wartość pobrana z czujnika. Odczyt aktualizowany jest w odstępie czasu ustawionym dla konkretnego alarmu (interwał), dlatego wartość może się różnić od wartości innego alarmu przypisanego do tego samego pomiaru.

12 Warunek warunek wystąpienia alarmu dostępne jest pięć warunków: > wartość bieżąca większa od wartości warunku < wartość bieżąca większa od wartości warunku!= wartość bieżąca różna od wartości warunku <= wartość bieżąca niewiększa od wartości warunku >= wartość bieżąca niemniejsza od wartości warunku Wartość warunku wartość porównywana w warunku z wartością bieżącą Akcja reakcja sterownika w przypadku, gdy ustawiony warunek jest spełniony. Pole zawiera symbole akcji, które można odczytać w następujący sposób: H HTTP wiadomość wysyłana na podany serwer. Opcja jest aktywna, gdy podczas definiowania alarmu poprawnie uzupełnione są pola w sekcji Serwer HTTP" (patrz punkt Konfiguracja alarmu ), T TEXT do wysyłanej wiadomości dołączany jest własny tekst Użytkownika, podany podczas definicji alarmu. Akcja ta jest także włączona, gdy użytkownik zaznaczy powiadomienie na , M MAC do wysyłanej wiadomości dołączany jest adres MAC czujnika. Opcja przydatna, gdy jest potrzeba zidentyfikowania miejsca wystąpienia alarmu, V VALUE do wysyłanej wiadomości dołączany jest stan pomiaru, który spowodował wystąpienie alarmu, SA SWITCH ACTIVE wystąpienie alarmu powoduje załączenie wybranego przełącznika, SI SWITCH INACTIVE odwołanie alarmu powoduje załączenie wybranego przełącznika, G[2] wiadomość o alarmie wysyłana jest poprzez . Wartość 2, przy literze, oznacza, że wiadomość wysyłana jest przy wystąpieniu alarmu i jego odwołaniu.

13 Pomiary (zakładka) Na zakładce Pomiary widoczne są informacje o wszystkich czujnikach, aktualnie podpiętych do sterownika ST-50. Okno przedstawia takie wartości jak: identyfikator, typ, adres MAC, aktualna wartość pomiaru, nazwa własna zdefiniowana przez użytkownika, co pozwala zidentyfikować pomiar. Rys. 10 Zakładka Pomiary Z tego miejsca możliwa jest również zmiana stanu dowolnego przełącznika, znajdującego się na monitorowanej magistrali 1 Wire. Status alarmu Okno statusu alarmu można wywołać zaznaczając dowolny alarm, z dostępnej listy, a następnie klikając przycisk Status alarmu (patrz punkt 4.2.2). Rys. 11 Okno statusu alarmu. Po kliknięciu przycisku Odśwież, następuje ponowne pobranie aktualnych parametrów alarmu.

14 Konfiguracja alarmu Okno konfiguracji alarmów dostępne jest po kliknięciu przycisku Dodaj alarm lub Edytuj alarm (po wcześniejszym zaznaczeniu na liście alarmu do edycji). Rys. 12 Okno definiowania alarmu.

15 Konfiguracja alarmu zezwala na ustawienie następujących opcji: Czujnik z rozwijalnej listy wszystkich czujników możliwe jest wybranie jednego, do którego przypisywany jest definiowany alarm. Warunek opcje warunku wywołania alarmu o Bieżąca wartość pole tylko do odczytu, wskazujące aktualny pomiar zaznaczonego o na liście czujnika, o Warunek jeden z pięciu dostępnych warunków (warunki wymienione w opisie o zakładki Alarmy ), o Wartość warunku wartość, po przekroczeniu której alarm się aktywuje, o Histereza bezwładność pomiaru w stosunku do ustalonej wartości warunku. o Pozwala zapobiec ciągłemu alarmowaniu w przypadku, kiedy pomiar o waha się w okolicach wartości warunku. o Interwał [s] co jaki czas ma nastąpić odświeżenie stanu alarmu. Ustaw stan przełącznika opcja jest dostępna tylko, gdy na magistrali znajdują się przełączniki (czujniki z prefiksem SW_ ). Po zaznaczeniu tej właściwości możliwe jest wybranie dowolnego przełącznika, a także sposób reakcji na alarm: o Ustaw, gdy alarm włączony wystąpienie alarmu załącza przełącznik o Ustaw, gdy alarm wyłączony odwołanie alarmu załącza przełącznik Wyślij wiadomość opcja umożliwia wysłanie wiadomości . o Wyślij wiadomość aby wysłać wiadomość należy podać prawidłowy adres skrzynki pocztowej odbiorcy wiadomości. Możliwe jest również określenie, czy wiadomość ma być wysyłana wyłącznie przy wystąpieniu alarmu, czy również po jego odwołaniu. Opcje wiadomości konfiguracja treści wysyłanej wiadomości. o Dołącz tekst do wiadomości dołączany jest tekst, wpisany przez użytkownika w polu tekstowym znajdującym się poniżej tej opcji. W wiadomości można umieścić maksymalnie 200 znaków. Ilość ta może się zmniejszyć w przypadku zaznaczenia opcji Wyślij wiadomość . o Dołącz pomiar do wiadomości dołączany jest pomiar czujnika, przypisanego do alarmu. o Dołącz MAC czujnika uzupełnia wiadomość o adres MAC czujnika.

16 Po zdefiniowaniu wybranych parametrów alarmu i kliknięciu przycisku Zapisz, alarm umieszczany jest w pamięci sterownika w pierwszym wolnym slocie. Sterownik zezwala na zapisanie maksymalnie 40 dowolnie ustawionych alarmów. UWAGA: Alarmy można przypisywać do większości oferowanych urządzeń 1-Wire. Wyjątek stanowi tutaj przełącznik (czujnik z prefiksem SW_ ), który może być jedynie sterowany przez alarm przypisany do innego czujnika (opcja Ustaw stan przełącznika ).

17 Aliasy czujników W celu ułatwienia identyfikacji czujników 1-Wire, podpiętych do sterownika, aplikacja umożliwia przypisywanie nazw (aliasów) zdefiniowanych przez użytkownika. Wybranie menu Opcje Aliasy czujników, spowoduje pojawienie się okna z listą widocznych (znajdujących się aktualnie na magistrali 1-Wire sterownika) czujników, wraz z ich aktualnymi wartościami. Rys. 14 Okno definicji aliasów. Po kliknięciu przycisku Zapisz, wartości wpisane w pole Nazwa zostają automatycznie przypisane do pomiarów. Pozostawienie pustej wartości w polu Nazwa powoduje domyślne wyświetlanie adresu MAC pomiaru. Lista wszystkich aliasów przechowywana jest w pliku XML, aliases.xml, który tworzy się w katalogu instalacyjnym aplikacji.

18 5. Wizualizacja pomiarów sterownika W przypadku pojedynczych instalacji na potrzeby gospodarstwa domowego lub małej serwerowni możemy skorzystać z programu FlashWizual. Zasada działania oprogramowania jest bardzo prosta. Po wpisaniu adresu sterownika oraz loginu i hasła, oprogramowanie umożliwi pobranie pomiarów i oznaczeń czujników. Dalsza część przygotowania wizualizacji sprowadza się do układania z rysunków, animacji i komponentów formatek wizualizacyjnych. Specjalne okno Właściwości pozwala na sparametryzowanie komponentu i jeśli jest to potrzebne, przeskalowanie dodatkowe danych pomiarowych. Istotną zaletą technologii w jakiej został wykonany program - Macromedia Flash - jest możliwość umieszczania na formatkach wizualizacyjnych animacji swf. Mogą to być także elementy programowe z wykorzystaniem języka Action Script lub bardzo zaawansowana grafika wektorowa. To wszystko czyni z narzędzia ciekawe wizualnie środowisko pracy przy nadzorowaniu monitorowanych obiektów. Przygotowane formatki wizualizacyjne mogą być zapisywane i udostępniane poprzez serwer WWW w systemie ZPAS Control Oversee. W takim przypadku użytkownik otrzymuje dodatkowe zdalne narzędzia do przeglądania archiwów pomiarowych, wykorzystania funkcji agregacyjnych i obsługi alarmów.

19 Poniżej, środowisko pracy przy budowie formatek wizualizacyjnych. Widoczne jest okno komponentów i ich właściwości. Dla uproszczenia obsługi, tam, gdzie to było możliwe, układanie wizualizacji odbywa się przez przeciąganie komponentów za pomocą myszki. Rys. 16 Przykładowa wizualizacja pomiarów sterownika

20 5.1. Pierwsze kroki z FlashWizual W programie FlashWizual będą widoczne wszystkie pomiary, do których przypisane zostały alarmy w programie konfiguracyjnym sterownika. Pozostałe pomiary nie będą widoczne. Po prawidłowej konfiguracji, pierwszym krokiem jest odczytanie ze sterownika dostępnych zmiennych. Robimy to wybierając z menu Połączenia Sterownik Po połączeniu się do sterownika powinniśmy otrzymać informację o pomiarach: W dalszej pracy możemy już posługiwać się wyborem nazw pomiarów ze sterownika, np. jeśli chcemy wyświetlać pomiar temperatury, stawiamy na formatce z biblioteki komponent Opis i ustawiamy w menu odpowiedni pomiar temperatury. Dla ułatwienia zaznaczony jest on przedrostkiem T_ do numeru identyfikacyjnego czujnika. Dla wygody do wartości pomiaru dodawany jest tekst z pola Opis, który może oznaczać jednostkę pomiaru np.: C, % lub inny. W przypadku podawania pomiarów nieprzeliczonych, np. wilgotności, może zachodzić potrzeba przeliczenia pomiarów przed wyświetleniem. Można zrobić to za pomocą przelicznika A, B i Offset. Wtedy wartość wyświetlana będzie liczona według wzoru: X = (Pomiar * A)/B + Offset Dla Wilgotności A=32.6, B=1, Offset= -25.8

21 Wyświetlanie pomiaru temperatury: Wyświetlanie pomiaru wilgotności:

22 Pomiary mogą również znaleźć zastosowanie przy sterowaniu parametrami komponentów. Przykładem niech będzie pokazywanie obrazka wywołane wystąpieniem alarmu zalania. Czujnik zalania na module Integratora jest wyzwalany sygnałem masy. W przypadku braku zalania pomiar z czujnika jest w okolicach 5 V, w przypadku zalania spada poniżej 4,5. A więc współczynnik A należy ustawić na -1, a Offset na 5. Oto przykład: Dodatkowym elementem w którym możemy używać pomiarów jest wykorzystanie Makr. Definiowanie makr należy rozpocząć nadając nazwę i następnie wybierając Makro w okienku Zarządzanie makrami :

23 Przykładowo podanie warunku: IF [V_FB DFFA26]>1 then CHPAR(Pasek_postepu3,_visible,false); będzie powodowało, przy odnotowaniu pomiaru większego od wartości 1, zmianę parametru _visible komponentu Pasek_postepu3 na false. Chcąc, aby warunek wykonywany był przy każdym pomiarze, należy wpisać go do makra onpomiar. Wywołanie makra może nastąpić również po zdarzeniu kliknięcia przycisku lub rysunku. W tym przypadku napisane makro musi być połączone z odpowiednim komponentem przez wybranie z okna właściwości odpowiedniego makra.

24 W makrach obsługiwane są następujące komendy: Nazwa komendy CHPAR Zadanie, przykład Zmiana dowolnego parametru dla użytych komponentów. CHPAR(Nazwa_komponetu,atrybut,wartość) CHPAR(Obrazek1,x,100) ATRYBUTY: text alpha visible x y height width xscale yscale kolor IF Warunek IF T1=0 then CHPAR(Obrazek1,_visible,true) PRINT_FORM Drukowanie widocznej wizualizacji. RUN Uruchamianie innej formatki. RUN( run5.ovr )

25 6. Przykładowe schematy podłączenia

26

27

28 7. Rozwiązywanie problemów i najczęściej zadawane pytania Środowisko JAVA 1. Sprawdzanie zainstalowanej wersji środowiska JRE? MS Windows: Należy poprzez menu Start Uruchom uruchomić konsolę poleceniem cmd. Następnie w oknie, które się wyświetli wpisać komendę: java version Unix/Linux: W terminalu systemowym należy wpisać komendę: java -version 2. Błąd: Nazwa 'javaw' nie jest rozpoznawana jako polecenie Powodem występowanie tego błędu jest brak zainstalowanego środowiska JAVA lub nieprawidłowe ustawienie ścieżek dostępu do niego. Aby problem rozwiązać należy do zmiennej środowiskowej PATH dodać ścieżkę do katalogu, w którym umieszczony jest plik javaw.exe (domyślnie: C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin). 3. Błąd: Exception in thread "main" java.lang.noclassdeffounderror: org/jdom/content Pakiet, który potrzebny jest do uruchomienia aplikacji, nie został odnaleziony. Konieczne jest wtedy ponowne zainstalowanie aplikacji. 4. Program nie chce się uruchomić. Należy ponownie zainstalować aplikację. Definiowane alarmów 1. Ile alarmów można zdefiniować w sterowniku? Sterownik ST-50 oferuje zapamiętanie do 24 warunków alarmowych. 2. Jak jednocześnie wysłać powiadomienie o alarmie na telefon i na ? Należy zdefiniować dwa podobne alarmy, różniące się jedynie sposobem powiadomienia. 3. Sterownik nie wysyła wiadomości . Przyczyn może być kilka: przy definicji alarmu został wpisany zły adres , przy definicji alarmu został wpisany zły serwer SMTP

29 7. Dane kontaktowe Dział Wsparcia Technicznego i Rozwoju Systemów IT tel / www: Zakład Produkcji Automatyki Sieciowej S.A. ul. Przygórze Wolibórz

Sterowanie dla monitoringu

Sterowanie dla monitoringu Sterowanie dla monitoringu Po pierwsze bezpieczeństwo, po drugie prostota! Drodzy klienci, oddajemy do Waszego uŝytku nowe narzędzie, które moŝe wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa Waszego i Waszych urządzeń

Bardziej szczegółowo

1. INSTALACJA SERWERA

1. INSTALACJA SERWERA 1. INSTALACJA SERWERA Dostarczony serwer wizualizacji składa się z: 1.1. RASPBERRY PI w plastikowej obudowie; 1.2. Karty pamięci; 1.3. Zasilacza 5 V DC; 1,5 A; 1.4. Konwertera USB RS485; 1.5. Kabla

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0

Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0 05-090 Raszyn, ul Gałczyńskiego 6 tel. (+48) 22 101-27-31, 22 853-48-56 automatyka@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0 wersja 4.0 www.apar.pl 1 1. Opis Aplikacja ARsoft-CFG umożliwia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 05-090 Raszyn, ul Gałczyńskiego 6 tel (+48) 22 101-27-31, 22 853-48-56 automatyka@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 wersja 3.x 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ1 umożliwia konfigurację i

Bardziej szczegółowo

Dodawanie nowego abonenta VOIP na serwerze Platan Libra

Dodawanie nowego abonenta VOIP na serwerze Platan Libra Dodawanie nowego abonenta VOIP na serwerze Platan Libra Wstęp: Celem ćwiczenia jest ustawienie nowego abonenta VOIP w centrali Platan Libra, oraz konfiguracja programu do połączeń VOIP na komputerze i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Logowanie... 3 2. Diagnostyka... 4 3. Konfiguracja sterownika... 5 3.1 Konfiguracja sterownika aktualizacja oprogramowania... 5 4.

Bardziej szczegółowo

Rysunek 1: Okno z lista

Rysunek 1: Okno z lista 1 Urzadzenie RFID Urządzenie RFID, umożliwia użytkownikom systemu kontrolę dostępu do wydzielonych przez system stref, na podstawie odczytywanych TAG ów (identyfikatora przypisanego do użytkownika) z czytników

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC V1.0.0 (10.14.2015) 1 (7) INSTALACJA UWAGA: Produkt działa jako urządzenie nadrzędne Modbus. Dlatego w przypadku podłączania narzędzia do istniejącej sieci Modbus konieczne może okazać się odłączenie innego

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Rozdział I Konfiguracja komputera do pracy w sieci Multimedia w systemie

Bardziej szczegółowo

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych.

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 2. Po poprawnym zalogowaniu się, przejdziemy do nowej skrzynki. Ważną informacją jest zajętość

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3 Spis treści 1 Moduł RFID (APA) 3 1.1 Konfigurowanie Modułu RFID..................... 3 1.1.1 Lista elementów Modułu RFID................. 3 1.1.2 Konfiguracja Modułu RFID (APA)............... 4 1.1.2.1

Bardziej szczegółowo

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu http.

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu http. T: Konfiguracja usługi HTTP w systemie Windows. Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu http. HTTP (ang. Hypertext Transfer Protocol) protokół transferu plików

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN.

Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN. Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN. Aby oglądać obraz z kamery na komputerze za pośrednictwem sieci komputerowej (sieci lokalnej LAN lub Internetu), mamy do dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie)

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) UWAGA Podstawowym wymaganiem dla uruchomienia modemu ED77 jest komputer klasy PC z portem USB 1.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt

Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt (wersja 2012.07) Fakt Dystrybucja Sp. z o. o. 81-552 Gdynia, ul. Wielkopolska 21/2 www.fakt.com.pl serwis@fakt.com.pl Spis treści 1. Moduł lanfakt...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SUPLEMENT

INSTRUKCJA OBSŁUGI SUPLEMENT INSTRUKCJA OBSŁUGI SUPLEMENT PROGRAM SONEL ANALIZA 2 Dotyczy analizatorów jakości zasilania PQM-710 i PQM-711 i instrukcji obsługi programu w wersji 1.1 SONEL SA ul. Wokulskiego 11 58-100 Świdnica, Poland

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania Flow!Works na komputerze z systemem Windows 7

Instrukcja instalacji oprogramowania Flow!Works na komputerze z systemem Windows 7 Instrukcja instalacji oprogramowania Flow!Works na komputerze z systemem Windows 7 W celu zainstalowania oprogramowania należy: 1. Wyłączyć kontrolę konta użytkownika: Uwaga! Pominięcie tego kroku spowoduje

Bardziej szczegółowo

Moduł Ethernetowy. instrukcja obsługi. Spis treści

Moduł Ethernetowy. instrukcja obsługi. Spis treści Moduł Ethernetowy instrukcja obsługi Spis treści 1. Podstawowe informacje...2 2. Konfiguracja modułu...4 3. Podłączenie do sieci RS-485 i LAN/WAN...9 4. Przywracanie ustawień fabrycznych...11 www.el-piast.com

Bardziej szczegółowo

e-audytor v.3.x INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA SYSTEMU

e-audytor v.3.x INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA SYSTEMU Wprowadzenie 1 e-audytor v.3.x INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA SYSTEMU W celu wyłączenia automatycznego QuickStartu należy z poziomu econsole w menu: Narzędzia > Konfiguracja > e-console w Konfiguracji

Bardziej szczegółowo

Programowanie centrali telefonicznej Platan Libra

Programowanie centrali telefonicznej Platan Libra Programowanie centrali telefonicznej Platan Libra Wstęp: Celem ćwiczenia jest zaprogramowanie centrali telefonicznej Platan Libra w następującej konfiguracji: Centrala jest podłączona do linii miejskiej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1 Moduł Modbus TCP 4

Spis treści. 1 Moduł Modbus TCP 4 Spis treści 1 Moduł Modbus TCP 4 1.1 Konfigurowanie Modułu Modbus TCP................. 4 1.1.1 Lista elementów Modułu Modbus TCP............ 4 1.1.2 Konfiguracja Modułu Modbus TCP.............. 5 1.1.3

Bardziej szczegółowo

Instalowanie certyfikatów celem obsługi pracy urządzenia SIMOCODE pro V PN z poziomu przeglądarki internetowej w systemie Android

Instalowanie certyfikatów celem obsługi pracy urządzenia SIMOCODE pro V PN z poziomu przeglądarki internetowej w systemie Android Instalowanie certyfikatów celem obsługi pracy urządzenia SIMOCODE pro V PN z poziomu przeglądarki internetowej w systemie Android Wstęp Dostępna od grudnia 2013 roku jednostka podstawowa SIMOCODE pro V

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU

INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU Za pomocą protokołu PPPoE UWAGA: Niniejsza instrukcja dotyczy tylko przypadków połączeń kablowych oraz radiowych BEZ użycia routera domowego. W przypadku posiadania routera

Bardziej szczegółowo

WWW.ICOMFORT.PL e-mail: biuro@icomfort.pl tel.061 622 75 50 fax. 061 622 76 50

WWW.ICOMFORT.PL e-mail: biuro@icomfort.pl tel.061 622 75 50 fax. 061 622 76 50 I. WIADOMOŚCI WSTĘPNE... 2 1. Podłączenie czytnika ekey module FS IN... 2 2. Podłączenie czytników i elektrozamka... 2 3. Jak poprawnie korzystać z czytnika... 3 4. Jak nie korzystać z czytnika... 3 II.

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS

Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS 1. Instalacja programu JAVA Przed pierwszą rejestracją do systemu e-bank EBS na komputerze należy zainstalować program JAVA w wersji 6u7 lub nowszej. Można go

Bardziej szczegółowo

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe:

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe: 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ2 umożliwia konfigurację, wizualizację i rejestrację danych pomiarowych urządzeń produkcji APAR wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS232/485 oraz protokół MODBUS-RTU. Aktualny

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie urządzenia:

Przygotowanie urządzenia: Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA730RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje się z tyłu tego urządzenia przez około

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji Program Płatnik 10.01.001 Instrukcja instalacji S P I S T R E Ś C I 1. Wymagania sprzętowe programu Płatnik... 3 2. Wymagania systemowe programu... 3 3. Instalacja programu - bez serwera SQL... 4 4. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager CDMA

Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager CDMA Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager CDMA iplus CDMA wita w świecie internetu! iplus CDMA to nowy wymiar internetu w Plusie. Połączenie zalet internetu mobilnego i stacjonarnego. Łącz się z siecią

Bardziej szczegółowo

4. Podstawowa konfiguracja

4. Podstawowa konfiguracja 4. Podstawowa konfiguracja Po pierwszym zalogowaniu się do urządzenia należy zweryfikować poprawność licencji. Można to zrobić na jednym z widżetów panelu kontrolnego. Wstępną konfigurację można podzielić

Bardziej szczegółowo

SystimPlus. Dokumentacja (FAQ) dla wersji: v1.14.05.12

SystimPlus. Dokumentacja (FAQ) dla wersji: v1.14.05.12 SystimPlus Dokumentacja (FAQ) dla wersji: v1.14.05.12 Spis treści 1.Co to jest SystimPlus?... 1 2.Instalacja i wymagania... 1 3.Jakie drukarki fiskalne obsługuje SystimPlus?... 3 4.Jak połączyć się z drukarką

Bardziej szczegółowo

ADVANCE ELECTRONIC. Instrukcja obsługi aplikacji. Modbus konfigurator. Modbus konfigurator. wersja 1.1

ADVANCE ELECTRONIC. Instrukcja obsługi aplikacji. Modbus konfigurator. Modbus konfigurator. wersja 1.1 Instrukcja obsługi aplikacji 1 1./ instalacja aplikacji. Aplikacja służy do zarządzania, konfigurowania i testowania modułów firmy Advance Electronic wyposażonych w RS485 pracujących w trybie half-duplex.

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt

Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt (wersja 2016.04) Fakt Dystrybucja Sp. z o. o. 81-552 Gdynia, ul. Wielkopolska 21/2 www.fakt.com.pl serwis@fakt.com.pl Spis treści 1.Moduł lanfakt...

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych

Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych Xerox WorkCentre M118/M118i Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych 701P42716 W niniejszej instrukcji opisano: Poruszanie się po ekranach strona 2 Konfiguracja sieci za pomocą protokołu DHCP

Bardziej szczegółowo

1 Moduł E-mail. 1.1 Konfigurowanie Modułu E-mail

1 Moduł E-mail. 1.1 Konfigurowanie Modułu E-mail 1 Moduł E-mail Moduł E-mail daje użytkownikowi Systemu możliwość wysyłania wiadomości e-mail poprzez istniejące konto SMTP. System Vision może używać go do wysyłania informacji o zdefiniowanych w jednostce

Bardziej szczegółowo

10.2. Udostępnianie zasobów

10.2. Udostępnianie zasobów Rozdział 10 t Praca w sieci równoprawnej Aby komputer mógł być widoczny wśród innych w otoczeniu sieciowym, musi mieć unikalną nazwę i przynależeć do grupy roboczej. Ustawienia te dostępne są poprzez aplet

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI WEB SERWER STW. DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA OBSŁUGI wersja instrukcji 1.0

INSTRUKCJA INSTALACJI WEB SERWER STW. DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA OBSŁUGI wersja instrukcji 1.0 INSTRUKCJA INSTALACJI WEB SERWER STW DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA OBSŁUGI wersja instrukcji 1.0 Białystok 2014 Spis treści: Instrukcja instalacji WEB Serwera STW... 3 Warunki licencjonowania oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

KONFIGURACJA KAMER FORTEC IP

KONFIGURACJA KAMER FORTEC IP KONFIGURACJA KAMER FORTEC IP Konfiguracja połączenia z kamerą. Domyślny adres IP kamery jest ustawiony na 192.168.0.120. Porty komunikacyjne kamery to: 80 standardowy port www 30001 video, dane i komunikacja

Bardziej szczegółowo

Rozdział ten zawiera informacje o sposobie konfiguracji i działania Modułu OPC.

Rozdział ten zawiera informacje o sposobie konfiguracji i działania Modułu OPC. 1 Moduł OPC Moduł OPC pozwala na komunikację z serwerami OPC pracującymi w oparciu o model DA (Data Access). Dzięki niemu można odczytać stan obiektów OPC (zmiennych zdefiniowanych w programie PLC), a

Bardziej szczegółowo

Instalacja protokołu PPPoE

Instalacja protokołu PPPoE Instalacja protokołu PPPoE Uruchomienie PPPoE w systemie Windows XP za pomocą wbudowanego kreatora Uruchomienie PPPoE w systemach z rodziny Windows 98 Instrukcja oparta na powszechnie dostępnych w Internecie

Bardziej szczegółowo

System kontroli dostępu ACCO NET Instrukcja instalacji

System kontroli dostępu ACCO NET Instrukcja instalacji System kontroli dostępu ACCO NET Instrukcja instalacji acco_net_i_pl 12/14 SATEL sp. z o.o. ul. Budowlanych 66 80-298 Gdańsk POLSKA tel. 58 320 94 00 serwis 58 320 94 30 dz. techn. 58 320 94 20; 604 166

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PODŁĄCZENIA KAMERY IP SERII LV VSS

INSTRUKCJA PODŁĄCZENIA KAMERY IP SERII LV VSS INSTRUKCJA PODŁĄCZENIA KAMERY IP SERII LV VSS I. Podłączyć kablem internetowym UTP kamerę do sieci (przez router lub switch) aby ustawić parametry sieci lokalnej. Standardowy kabel internetowym UTP podłączyć

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja platformy.net Framework.

1. Instalacja platformy.net Framework. Konfiguracja sprzętowo-programowa komputera umożliwiająca korzystanie z komponentu do składania podpisu elektronicznego w oknie przeglądarki dla systemów e-giodo oraz Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER.

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. Dziękujemy za zakup bezprzewodowego routera marki ΩMEGA. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby to urządzenie spełniło Twoje oczekiwania.

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja modułu w systemie Windows.

1. Instalacja modułu w systemie Windows. 1. Instalacja modułu w systemie Windows. W urządzeniach dołączanych do sieci lokalnej LAN zastosowano moduły firmy DIGI. Sterowniki dostarczone przez producenta tworzą w systemie Windows wirtualny port

Bardziej szczegółowo

TREND 250 H.264 DVR Central Management System

TREND 250 H.264 DVR Central Management System TREND 250 H.264 DVR Central Management System Spis treści Spis treści... 1 1. Wprowadzenie... 2 2. Instalacja pakietu CMS/NVMS...3 3. Zarządzanie urządzeniami... 9 4. Podgląd obrazu z wielu rejestratorów...15

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0

Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0 Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0 Wersja instrukcji 1.0.1 1 SPIS TREŚCI 1. Sprawdzenie wersji systemu Windows... 3 2. Instalacja sterowników interfejsu diagnostycznego...

Bardziej szczegółowo

KolNet. Konfiguracja kolektora Honeywell i instalacja programu. NET Innovation Software Sp. z o. o.

KolNet. Konfiguracja kolektora Honeywell i instalacja programu. NET Innovation Software Sp. z o. o. KolNet Konfiguracja kolektora Honeywell i instalacja programu NET Innovation Software Sp. z o. o. ul.plażowa 35 15-502 Białystok 085 66 23 016, 085 65 44 733 Marcin Szot KolNet: Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5 Strona 1 z 5 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA830RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET,

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail

Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail Xerox WorkCentre M118i Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail 701P42708 Ta instrukcja zawiera instrukcje niezbędne do konfiguracji funkcji skanowania i wysyłania wiadomości

Bardziej szczegółowo

Brinet sp. z o.o. wyłączny przedstawiciel DrayTek w Polsce www.brinet.pl www.draytek.pl

Brinet sp. z o.o. wyłączny przedstawiciel DrayTek w Polsce www.brinet.pl www.draytek.pl 1. Firmware Upgrade Utility 1.1. Metoda 1 (standardowa) 1.2. Metoda 2 (niestandardowa) 2. Serwer FTP 2.1. Lokalny serwer FTP 2.2. Zdalny serwer FTP 3. Upgrade przez Web Procedury aktualizacji zostały oparte

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO

INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO DLA LEKKIEJ PŁYTY DO BADAŃ DYNAMICZNYCH HMP LFG WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE: SPRZĘT: - urządzenie pomiarowe HMP LFG 4 lub HMP LFG Pro wraz z kablem

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Instrukcja obsługi Modułu Komunikacji internetowej MKi-sm TK / 3001 / 016 / 002. Wersja wykonania : wersja oprogramowania v.1.

Tytuł: Instrukcja obsługi Modułu Komunikacji internetowej MKi-sm TK / 3001 / 016 / 002. Wersja wykonania : wersja oprogramowania v.1. Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON sp. z o. o. 42-200 Częstochowa ul. Staszica 8 p o z y t o n tel. : (034) 361-38-32, 366-44-95, 364-88-82, 364-87-50, 364-87-82, 364-87-62 tel./fax: (034)

Bardziej szczegółowo

Rozdział ten zawiera informacje na temat zarządzania Modułem Modbus TCP oraz jego konfiguracji.

Rozdział ten zawiera informacje na temat zarządzania Modułem Modbus TCP oraz jego konfiguracji. 1 Moduł Modbus TCP Moduł Modbus TCP daje użytkownikowi Systemu Vision możliwość zapisu oraz odczytu rejestrów urządzeń, które obsługują protokół Modbus TCP. Zapewnia on odwzorowanie rejestrów urządzeń

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oprogramowania

Podręcznik instalacji oprogramowania Podręcznik instalacji oprogramowania W tym podręczniku opisano, jako zainstalować oprogramowanie w przypadku drukarek podłączanych przez USB lub sieć. Połączenie sieciowe jest niedostępne w przypadku modeli

Bardziej szczegółowo

Combo ZTE. instrukcja instalacji

Combo ZTE. instrukcja instalacji Combo ZTE instrukcja instalacji Spis treści 1. zawartość zestawu instalacyjnego...2 2. opis tylnego panelu modemu...3 3. opis działania diod modemu...4 4. instalacja modemu Combo ZTE za pomocą kabla Ethernet...5

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX v 1.1, 07-09-2015 1 Spis treści 1. Pierwsze uruchomienie...3 2. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 3. Ustawienia nagrywania...6 4. Odtwarzanie

Bardziej szczegółowo

epuap Archiwizacja w Osobistym Składzie Dokumentów

epuap Archiwizacja w Osobistym Składzie Dokumentów epuap Archiwizacja w Osobistym Składzie Dokumentów Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka SPIS TREŚCI SPIS

Bardziej szczegółowo

9.1.2. Ustawienia personalne

9.1.2. Ustawienia personalne 9.1.2. Ustawienia personalne 9.1. Konfigurowanie systemu Windows Systemy z rodziny Windows umożliwiają tzw. personalizację ustawień interfejsu graficznego poprzez dostosowanie wyglądu pulpitu, menu Start

Bardziej szczegółowo

Poniżej znajduje się instrukcja konfiguracji najpopularniejszych programów do obsługi poczty.

Poniżej znajduje się instrukcja konfiguracji najpopularniejszych programów do obsługi poczty. Uwagi ogólne System pocztowy NetMail wspiera protokoły pocztowe IMAP oraz SMTP (protokół POP3 został wyłączony). Umożliwia to współpracę z programami pocztowymi takimi jak Outlook Express, Mozilla Thunderbird

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja serwera OPC/DDE KEPSServerEX oraz środowiska Wonderware InTouch jako klienta DDE do wymiany danych

Konfiguracja serwera OPC/DDE KEPSServerEX oraz środowiska Wonderware InTouch jako klienta DDE do wymiany danych Ustawienia serwera 1. Uruchomić serwer KEPServerEX w trybie administracji 2. Wywołać ustawienia serwera 3. W zakładce Runtime Process ustawić opcję Process Mode w tryb Interactive 4. Zaakceptować ustawienia

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot Wersja 2.1 Maj 2013 Dotyczy programu Pilot w wersji 1.6.3 TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa Tel.

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA I KONFIGURACJA. 1.1. Instalacja systemu WF-Mag Mobile 2

INSTALACJA I KONFIGURACJA. 1.1. Instalacja systemu WF-Mag Mobile 2 INSTALACJA I KONFIGURACJA 1.1. Instalacja systemu WF-Mag Mobile 2 System WF-Mag Mobile 2 dostępny jest na jednej płycie instalacyjnej wraz z innymi aplikacjami Asseco WAPRO. Oprócz aplikacji wchodzących

Bardziej szczegółowo

WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8.

WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8. WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8. Gdy już posiadamy serwer i zainstalowany na nim system Windows XP, 7 lub 8 postawienie na nim serwera stron WWW jest bardzo proste. Wystarczy

Bardziej szczegółowo

Instalacja NOD32 Remote Administrator

Instalacja NOD32 Remote Administrator Instalacja NOD32 Remote Administrator Program do zdalnego zarządzania stacjami roboczymi, na których zainstalowany jest program NOD32, składa się z dwóch modułów. Pierwszy z nich Remote Administrator Server

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 41/2010

Deklaracja zgodności nr 41/2010 ST-500 Instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 41/2010 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-500 spełnia

Bardziej szczegółowo

PlantVisor_1.90PL Instrukcja instalacji, konfiguracji oraz obsługi

PlantVisor_1.90PL Instrukcja instalacji, konfiguracji oraz obsługi PlantVisor_1.90PL Instrukcja instalacji, konfiguracji oraz obsługi 1/27 Wymagania sprzętowe dla komputera PC Processor: Pentium 4 2.0 GHz Ram: 512MB Twardy dysk: 20GB (200MB dla instalacji oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu ARPunktor wraz z serwerem SQL 2005 Express

Instrukcja instalacji programu ARPunktor wraz z serwerem SQL 2005 Express Instrukcja instalacji programu ARPunktor wraz z serwerem SQL 2005 Express 1. Przygotowanie do instalacji W celu zainstalowania aplikacji należy ze strony internetowej pobrać następujący plik: http://in.take.pl/arpunktor/instalacja.zip.

Bardziej szczegółowo

Praca w sieci zagadnienia zaawansowane

Praca w sieci zagadnienia zaawansowane Rozdział 12 Praca w sieci zagadnienia zaawansowane Współdzielenie drukarek Kolejną czynnością często wykonywaną w sieci jest udostępnianie drukarek. Rozwiązanie to odnosi się do każdego modelu drukarki

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I. Instrukcja obsługi

S P I S T R E Ś C I. Instrukcja obsługi S P I S T R E Ś C I Instrukcja obsługi 1. Podstawowe informacje o programie.................................................................................... 2 2. Instalacja programu.....................................................................................................

Bardziej szczegółowo

eformatyzacja instrukcja obsługi

eformatyzacja instrukcja obsługi eformatyzacja instrukcja obsługi AGMASoft 2010 Opis systemu... 3 1 Zasady postępowania... 4 2 Instalacja systemu eformatyzacja... 5 2.1 Instalacja programu... 5 2.2 Instalacja sterowników BDE... Błąd!

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Skrócona instrukcja konfiguracji wideodomofonowego systemu jednorodzinnego V_1.0

Instrukcja. Skrócona instrukcja konfiguracji wideodomofonowego systemu jednorodzinnego V_1.0 Instrukcja Skrócona instrukcja konfiguracji wideodomofonowego systemu jednorodzinnego V_1.0 Uwagi: Niniejsza instrukcja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Pełne wersje instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s Spis treści 1. Opis diod kontrolnych i gniazd modemu SpeedTouch 605s... 2 1.1. Opis diod kontrolnych... 2 1.2. Opis gniazd... 3 2. Konfiguracja połączenia przewodowego...

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2012 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 ZyXEL NBG-415N Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-510L

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-510L SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-510L Przed rozpoczęciem instalacji przygotuj wszystkie niezbędne elementy wymagane do poprawnej

Bardziej szczegółowo

KONFIGURACJA KONTA POCZTOWEGO DO POBRANIA WIADOMOŚCI Z OBECNEGO SERWERA POCZTOWEGO. Zespół Systemów Sieciowych

KONFIGURACJA KONTA POCZTOWEGO DO POBRANIA WIADOMOŚCI Z OBECNEGO SERWERA POCZTOWEGO. Zespół Systemów Sieciowych KONFIGURACJA KONTA POCZTOWEGO DO POBRANIA WIADOMOŚCI Z OBECNEGO SERWERA POCZTOWEGO Zespół Systemów Sieciowych Spis treści 1. Konfiguracja klienta pocztowego Outlook Express 3 2. Konfiguracja klienta pocztowego

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/05_03/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 Ręczne zakładanie kont użytkowników (D1) Jak ręcznie założyć konto w systemie

Bardziej szczegółowo

Współpraca z platformą Emp@tia. dokumentacja techniczna

Współpraca z platformą Emp@tia. dokumentacja techniczna Współpraca z platformą Emp@tia dokumentacja techniczna INFO-R Spółka Jawna - 2013 43-430 Pogórze, ul. Baziowa 29, tel. (33) 479 93 29, (33) 479 93 89 fax (33) 853 04 06 e-mail: admin@ops.strefa.pl Strona1

Bardziej szczegółowo

1. Aplikacja LOGO! App do LOGO! 8 i LOGO! 7

1. Aplikacja LOGO! App do LOGO! 8 i LOGO! 7 1. Aplikacja do LOGO! 8 i LOGO! 7 1.1. Przegląd funkcji Darmowa aplikacja umożliwia podgląd wartości parametrów procesowych modułu podstawowego LOGO! 8 i LOGO! 7 za pomocą smartfona lub tabletu przez sieć

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oprogramowania

Podręcznik instalacji oprogramowania Podręcznik instalacji oprogramowania W tym podręczniku opisano, jako zainstalować oprogramowanie w przypadku drukarek podłączanych przez USB lub sieć. Połączenie sieciowe jest niedostępne w przypadku modeli

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-520L

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-520L SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-520L Przed rozpoczęciem instalacji przygotuj wszystkie niezbędne elementy wymagane do poprawnej

Bardziej szczegółowo

szybki internet modem SpeedTouch 585(i) podręcznik użytkownika

szybki internet modem SpeedTouch 585(i) podręcznik użytkownika szybki internet modem SpeedTouch 585(i) podręcznik użytkownika Szanowni Państwo, przekazujemy Państwu podręcznik użytkownika szybki internet, dzięki któremu szybko i w prosty sposób będą Państwo mogli

Bardziej szczegółowo

OPTIMA PC v2.2.1. Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 2011 ELFON. Instrukcja obsługi. Rev 1

OPTIMA PC v2.2.1. Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 2011 ELFON. Instrukcja obsługi. Rev 1 OPTIMA PC v2.2.1 Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 Instrukcja obsługi Rev 1 2011 ELFON Wprowadzenie OPTIMA PC jest programem, który w wygodny sposób umożliwia konfigurację

Bardziej szczegółowo

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę 8

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę  8 Wersja: 1.1 PL 2016 1. Montaż i podłączenie do sieci... 3 1.1 Instrukcja montażu... 3 1.1.1 Biurko... 3 1.1.2 Montaż naścienny... 4 1.2 Klawiatura telefonu... 7 1.3 Sprawdzenie adresu IP... 7 1.4 Dostęp

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą konwencję oznaczeń: Informacje mówią o tym, jak należy reagować w danej sytuacji,

Bardziej szczegółowo

Nagrywamy podcasty program Audacity

Nagrywamy podcasty program Audacity Pobieranie i instalacja Program Audacity jest darmowym zaawansowanym i wielościeżkowym edytorem plików dźwiękowych rozpowszechnianym na licencji GNU GPL. Jest w wersjach dla systemów typu Unix/Linux, Microsoft

Bardziej szczegółowo