Identyfikacja newralgicznych elementów maszyn roboczych z zastosowaniem metodyki Quality Function Deployment SEBASTIAN KOZIO EK DAMIAN DERLUKIEWICZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Identyfikacja newralgicznych elementów maszyn roboczych z zastosowaniem metodyki Quality Function Deployment SEBASTIAN KOZIO EK DAMIAN DERLUKIEWICZ"

Transkrypt

1 Identyfikacja newralgicznych elementów maszyn roboczych z zastosowaniem metodyki Quality Function Deployment SEBASTIAN KOZIO EK DAMIAN DERLUKIEWICZ Definicja jakoêci obiektów technicznych wydaje si niezwykle prosta, jednak przysparza wielu problemów w dà eniu do ich ciàg ego doskonalenia. Przede wszystkim definicja ta rzadko bywa identyczna w rozumieniu konstruktorów projektujàcych nowe rozwiàzania techniczne. To jest w aênie powodem niezadowolenia klientów, których oczekiwania nie zosta y w pe ni spe nione. Wskaêniki jakoêci obiek- Dr in. Sebastian Kozio ek i dr in. Damian Derlukiewicz sà pracownikami Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wroc awskiej. tów technicznych wykazujà zmiennà charakterystyk ze wzgl du na wcià zmieniajàce si wymagania na rynku. Zatem przed przystàpieniem do fazy projektowania produktu nale y okreêliç wskaêniki oczekiwaƒ klienta CTQ (Critical to Quality) [1, 2]. Nale y jednak pami taç, e powszechnie znany termin klient rozumiany jest jako grupa ludzi reprezentujàca inwestorów, u ytkowników, serwisantów, operatorów, zaopatrzeniowców oraz ekspertów cz sto anga owanych do realizacji zakupów i inwestycji [3]. W zwiàzku z tym defektem obiektu technicznego b dzie wszystko to, co stanowi odst pstwo od poprawnie zdefinio- ROK WYD. LXIX ZESZYT 2/

2 dukcji jednostkowej trafnie okreêlone zadanie konstrukcyjne mo e oszcz dziç wiele kosztownych przeróbek i czas, którego zawsze jest zbyt ma o. Rys. 1. Koszty zmian konstrukcyjnych obiektu mechanicznego wanych wymagaƒ klienta. Eliminacja b dów konstrukcyjnych w fazie eksploatacji obiektu technicznego zwykle jest bardzo trudna i kosztowna [1, 4], co zaobserwowano na podstawie badaƒ zilustrowanych na rys. 1. Analiza obejmuje etapy badania rynku, projektowania, konstruowania, wytwarzania, a tak e dystrybucji, eksploatacji oraz likwidacji. Najwi kszy przyrost kosztów eliminacji b dów konstrukcyjnych zarejestrowano w fazie produkcji. Podstawowym wnioskiem z przeprowadzonych badaƒ jest potrzeba oceny i ciàg ego udoskonalania procesu projektowo- -konstrukcyjnego w celu zapobiegania potencjalnym defektom. Zadanie konstrukcyjne Zadanie konstrukcyjne jest pewnego rodzaju kompromisem pomi dzy potrzebami potencjalnych klientów oraz mo liwoêciami wykonania nowego produktu [5, 6]. Innowacyjny cykl ycia produktu (rys. 2), który obejmuje ca y proces konstruowania obiektów technicznych, wp ywa na czas trwania fazy wzrostu sprzeda y oraz dojrzewania wyrobu wprowadzonego na rynek [1, 7]. Prawid owo okreêlone zadanie konstrukcyjne oraz wiele badaƒ potwierdzajàcych osiàgni cie za o onych celów ma zasadniczy wp yw na poziom satysfakcji klienta. OczywiÊcie cykl ycia produktu odnosi si przewa nie do produkcji seryjnej, czy te masowej, ale nawet w pro- Ocena jakoêci procesu projektowo-konstrukcyjnego Podstawowym warunkiem uzyskania wysokiej jakoêci nowego obiektu technicznego jest efektywnie funkcjonujàcy system identyfikacji i rejestracji elementów na etapie projektowania. System ten jest nie tylko warunkiem koniecznym do oceny procesu projektowo-konstrukcyjnego, ale tak e stanowi podstaw do realizacji zakupów, monitorowania stanów magazynowych w przedsi biorstwie oraz optymalizowania przep ywów wartoêci w procesie wytwarzania [9, 10]. Identyfikacja elementów obiektu technicznego wymaga dok adnego opisu zale noêci wzajemnie ze sobà powiàzanych cz Êci i zespo ów cz Êci ca ego obiektu technicznego. Przyk adowo, maszyna robocza taka jak koparka zbudowana jest z dwóch g ównych zespo ów cz Êci, jakimi sà nadwozie i podwozie. Elementy te opisane sà indeksami grupy funkcyjnej FG. Pierwsza cyfra okreêla ogólny podzia obiektu (np. nadwozie FG-1000 oraz podwozie FG-2000). Ka dy z nich sk ada si z wielu podzespo- ów pierwsza cyfra indeksu FG odpowiada elementowi nadrz dnemu. Nadwozie, które jest elementem g ównego podzia u obiektu, o indeksie grupy funkcyjnej {FG-1000}, sk ada si z elementów podrz dnych, takich jak: konstrukcja nadwozia {FG-1100}, kabina {FG-1200}, oêwietlenie zewn trzne {FG-1300} i inne {FG-1400}. Elementy konstrukcji dla rz du drugiego opisane sà indeksami FG, których pierwsza cyfra odwo uje si do elementu nadrz dnego, a druga okreêla kolejnoêç elementów tego samego rz du. W analogiczny sposób definiowane sà pozosta e elementy obiektu, stanowiàc kompletny spis i opis zale noêci cz Êci i zespo ów cz Êci, z których zbudowana jest maszyna robocza. System identyfikacji i rejestracji elementów konstrukcji obiektu technicznego nie jest jedynie formà standaryzacji dzia aƒ projektowo-konstrukcyjnych oraz procesu wytwarzania. S u y on tak e do okreêlenia liczby mo liwoêci pope nienia b du konstrukcyjnego DPO (Defect per Opportunity) [1, 7, 11, 12 14], b dàcych niezb dnym parametrem do oceny jakoêci procesu. O ile wartoêç tego parametru stanowi a liczba ustandaryzowanych operacji produkcyjnych, o tyle w procesie projektowo-konstrukcyjnym jest ona liczbà wszystkich indeksów grupy funkcyjnej elementów obiektu technicznego. Podstawowym warunkiem efektywnej oceny jakoêci procesu wg metodologii Six Sigma [1, 12, 14] oraz porównywania poziomu jakoêci procesów projektowo-konstrukcyjnych ró nych obiektów mechanicznych jest zastosowanie tego samego rz du Rys. 2. Cykl ycia obiektu mechanicznego [1, 8] 34 ROK WYD. LXIX ZESZYT 2/2010

3 indeksów grupy funkcyjnej w systemie identyfikacji i rejestracji elementów konstrukcji. Identyfikacja newralgicznych elementów konstrukcji na podstawie wskaêników jakoêci CTQ z zastosowaniem Quality Function Deployment Zgodnie ze strategià DFSS (Design for Six Sigma) [1 4, 8, 11, 14] w celu optymalizacji obiektu technicznego nale y dopasowaç funkcj jakoêci procesu projektowo-konstrukcyjnego, stosujàc wybrane narz dzia QFD [2, 16]. Tradycyjna forma tej metody najcz Êciej znajduje swoje zastosowanie w optymalizacji wyrobów o prostej konstrukcji bàdê projektowaniu nowego wyrobu [17]. W zwiàzku z tym opracowana zosta a macierz dopasowania funkcji jakoêci na podstawie wyników analizy i oceny procesu projektowo-konstrukcyjnego. W efekcie zmodyfikowany model optymalizacji konstrukcji umo liwia ukierunkowanie i kolejnoêç optymalizacji konstrukcji z o onych obiektów technicznych. Wskazane elementy obiektu mechanicznego podlegajà optymalizacji wg zdefiniowanego kryterium oraz cechy istotnej dla klienta. Opracowany model s u y do analizy i identyfikacji newralgicznych elementów konstrukcji wymagajàcych optymalizacji. Warunkiem koniecznym zastosowania tego modelu jest ocena procesu projektowo-konstrukcyjnego, na podstawie której mo liwa jest identyfikacja elementów obiektu majàcych w eksploatacji najwi kszy wp yw na poziom satysfakcji klienta. Proces identyfikacji elementów negatywnie wp ywajàcych na wskaêniki CTQ nale y przeprowadziç w siedmiu etapach zilustrowanych na rys. 3 w postaci sektorów Domu JakoÊci [9]. Sektor I Identyfikacja wymaganych przez klienta cech obiektu technicznego Dla ka dego obiektu technicznego formu owane sà cechy b dàce przedmiotem oceny wyrobu podczas badania satysfakcji klienta. Zespó cech okreêlony przez grup ekspertów uzupe niany jest przez klienta, który w kwestionariuszu oceny produktu definiuje dodatkowe istotne dla niego cechy. W efekcie wygenerowana zostaje reprezentatywna grupa cech produktu, wzgl dem której dokonywane sà kolejne podzia y w kontekêcie istotnoêci cech. Po pierwsze, ka da cecha otrzymuje atrybut przypisany na podstawie analizy preferencji klienta z zastosowaniem modelu Kano [18] oraz kryterium, wzgl dem którego dokonywana jest ocena procesu projektowo-konstrukcyjnego [1]. Nast pnie, na podstawie atrybutów, ka da cecha charakteryzowana jest poziomem istotnoêci. Wówczas na podstawie wyników analizy satysfakcji klienta i badaƒ rynkowych nast puje klasyfikacja kryteriów do trzech grup wagowych. Optymalizacja konstrukcji analizowana jest tylko wzgl dem tych cech, które reprezentowane sà przez kryteria ze szczególnym wp ywem na jakoêç konstrukcji {X} [8]. Sektor II Definiowanie poziomu wa noêci wymagaƒ klienta W modelu optymalizacji konstrukcji sektor drugi zawiera wszystkie parametry, które wp ywajà na Rys. 3. Schemat zastosowania modelu optymalizacji konstrukcji [1] poziom istotnoêci elementów obiektu technicznego, tj: wa noêç wzgl dna klienta (d), ocena produktu przez klienta wzgl dem danej cechy (p), ocena marketingowa (s), planowany poziom oceny produktu (f), wskaênik poprawy produktu (W), poziom istotnoêci (q0), wskaênik oceny wa noêci (q). Parametry te sà wynikiem analizy satysfakcji klienta i wra liwoêci rynku oraz strategii rozwoju konstrukcji [1]. Sektor III Definiowanie listy elementów obiektu technicznego Trzeci sektor modelu optymalizacji konstrukcji zawiera list elementów obiektu technicznego opisanà indeksami grupy funkcyjnej (rys. 3). W sektorze tym spoêród wszystkich elementów obiektu technicznego wyst pujà jedynie te, które odpowiadajà za spe nienie kryteriów grupy ze szczególnym wp ywem na jakoêç procesu {X}. Sektor IV definiowanie zale noêci wymagaƒ klientów i elementów obiektu technicznego W kolejnej fazie zastosowania modelu optymalizacji konstrukcji nale y okreêliç zale noêci wymagaƒ klientów i elementów obiektu technicznego. Zale noêç t ustala si na podstawie analizy funkcjonalnej, analizy reklamacji i historii napraw danego wyrobu. W modelu optymalizacji konstrukcji stosuje si trzy poziomy oddzia ywania: oddzia ywanie silne, oddzia ywanie Êrednie, oddzia ywanie s abe. Oddzia ywania zaznaczone w sektorze IV przyjmujà odpowiednie wartoêci liczbowe zale noêci przedstawione w tabeli. ROK WYD. LXIX ZESZYT 2/

4 Zale noêci wymagaƒ klientów i elementów obiektu technicznego [18] Sektor V obliczanie wa noêci elementów technicznych Zale noêci wymagaƒ klientów i elementów obiektu technicznego (z) (tab.) sà mno nikami wskaêników oceny wa noêci cech wyrobu w procesie wyznaczania poziomu istotnoêci elementów technicznych oraz ich wskaêników wa noêci T i wg wzoru (1 i 2) [1, 17]. n = q i z i (1) i, l =1 Rys. 4. Schemat optymalizacji konstrukcji obiektów technicznych [1] Rys. 5. Macierz dostosowania funkcji jakoêci kabiny koparki KWK1500s, poziom I 36 ROK WYD. LXIX ZESZYT 2/2010

5 Rys. 6. Macierz dostosowania funkcji jakoêci kabiny koparki KWK1500s, poziom II gdzie: poziom istotnoêci i-tego elementu obiektu technicznego, z wartoêç zale noêci wymagaƒ klientów i elementów obiektu technicznego, q wskaênik oceny wa noêci. n l =1 T i = 100 (2) gdzie: T i wskaênik wa noêci i-tego elementu obiektu technicznego, poziom istotnoêci i-tego elementu obiektu technicznego. Sektor VI definiowanie zale noêci pomi dzy elementami obiektu mechanicznego Obiekt mechaniczny jest zespo em elementów, które wzajemnie ze sobà wspó pracujà. Zatem optymalizacja elementów tego obiektu nie dotyczy jedynie najbardziej newralgicznych obszarów konstrukcji, ale równie tych, które z nimi wspó dzia ajà, spe niajàc okreêlone funkcje techniczne. Informacje zawarte w sektorze IV dotyczà bezpoêredniej zale noêci elementów obiektu, które wraz ze wskaênikami wa noêci elementów stanowià podstaw do okreêlenia zespo u cz Êci do optymalizacji. W modelu optymalizacji konstrukcji bezpoêrednia zale noêç elementów obiektu technicznego oznaczana jest symbolem +, a dotyczy ona jedynie tych elementów, które odpowiadajà za spe nienie kryteriów grupy ze szczególnym wp ywem na jakoêç procesu projektowo-konstrukcyjnego {X}. Sektor VII definiowanie zale noêci pomi dzy elementami obiektu technicznego WartoÊç wskaêników wa noêci elementów technicznych (T i ) uzyskanych w sektorze V jest podstawà do okreêlenia kolejnoêci optymalizacji. Nale y jednak zwróciç szczególnà uwag na wzajemne zale noêci elementów obiektu technicznego. W pierwszej kolejnoêci nale y zoptymalizowaç zespó bezpoêrednio wspó pracujàcych ze sobà cz Êci, spoêród których co najmniej jedna uzyska a najwy szy wskaênik wa noêci (T i ). W drugiej kolejnoêci optymalizacji podlega zespó elementów, spoêród których co najmniej jeden uzyska drugà najwi kszà wartoêç wskaênika wa noêci elementów technicznych (T i ). KolejnoÊç optymalizacji pozosta ych elementów wyznaczana jest w sposób analogiczny, a do wyczerpania elementów zawartych w sektorze III. Efektem analizy z zastosowaniem QFD jest kolejnoêç optymalizacji, lista newralgicznych elementów konstrukcji oraz cechy okreêlajàce kierunek poprawy funkcji technicznych optymalizowanych zespo ów. Na podstawie danych z analizy optymalizacji konstrukcji nale y powo aç zespó ekspertów z obszaru funkcjonowania elementów podlegajàcych optymalizacji. Nast pnie wraz z powo anym zespo em opra- ROK WYD. LXIX ZESZYT 2/

6 cowywany jest harmonogram dzia aƒ oraz weryfikacja metod i narz dzi niezb dnych do realizacji badaƒ i wykonania projektu. Wówczas mo na przystàpiç do optymalizacji konstrukcji zgodnie ze schematem projektowo-konstrukcyjnym (rys. 4). Optymalizacja kabiny operatora koparki KWK1500s z zastosowaniem QFD Zadanie zaprojektowania i wytworzenia nowej kabiny operatora koparki w kopalni odkrywkowej KWB Be chatów zosta o poprzedzone rozbudowanà analizà potrzeb klienta, którym jest nie tylko operator, ale tak e zespó inwestorów, serwisantów, diagnostyków oraz niezale nych ekspertów. WÊród reprezentantów tych grup sformu owano 100 cech odpowiadajàcych siedmiu podstawowym jakoêciowym kryteriom oceny konstrukcji obiektów technicznych, tj.: bezpieczeƒstwo, masa, technologicznoêç, niezawodnoêç, ekologia, ergonomia i estetyka oraz eksploatacja i ekonomika. Nast pnie, stosujàc metod Kano, obliczono Êrednie wartoêci wa noêci wzgl dnej klienta (d i ) cech dla ka dego kryterium oraz dokonano oceny marketingowej (s i ) i oceny eksploatowanej kabiny przez klienta (p i ). Na tej podstawie, post pujàc zgodnie z metodologià QFD, obliczono kolejno: planowany poziom oceny produktu (f i ), wskaênik poprawy produktu (W i ), poziom istotnoêci (q 0i ) oraz wskaênik oceny wa noêci (q i ). Uzyskane dane wykorzystano do obliczeƒ wskaêników wa noêci cech kabiny (T i ) za pomocà macierzy zwanej powszechnie domem jakoêci (rys. 5). Otrzymane wyniki zastosowano do II poziomu domu jakoêci, w którym dokonano analizy zespo u elementów nadajàcych si do optymalizacji (rys. 6). Najwy szy wskaênik elementu technicznego (T i ) otrzyma uk ad izolacji drgaƒ (rys. 7) oraz uk ad sterowania koparki. Na podstawie tych wyników opracowano wst pne koncepcje rozwiàzaƒ konstrukcyjnych kabiny oraz przeprowadzono szczegó owe analizy poprawy efektywnoêci newralgicznych elementów konstrukcji modernizowanego obiektu technicznego. W wyniku dzia aƒ projektowych oraz nadzoru technicznego w procesie wytwarzania uzyskano po àdane wartoêci parametrów technicznych, które stanowià kluczowe charakterystyki spe nienia wymagaƒ zasadniczych klienta CTQ. W efekcie oddano do eksploatacji kabin, którà zaadaptowano do wielu innych maszyn roboczych (rys. 8). Rys. 7. Koncepcja uk adu wibroizolacji kabiny operatora KWK 1500s: 1 rama górna, 2 pionowe spr yny powietrzne, 3 poziome spr yny powietrzne, 4 t umiki poziome, 5 prowadniki, 6 t umiki pionowe, 7 rama dolna, 8 stabilizator [18, 19] Rys. 8. Kabina operatora koparki KWK 1500s [18, 19] Podsumowanie Zaanga owanie zespo u najlepszych konstruktorów, zastosowanie najnowoczeêniejszych narz dzi i metod mo e okazaç si niewystarczajàce do osiàgni cia wysokiej jakoêci obiektu technicznego. Cz sto ma e zainteresowanie tymi obiektami nie wynika jedynie z ich wadliwoêci, ale z niew aêciwych za o eƒ funkcji technicznych, jakie dany obiekt powinien spe niaç. Defekty wynikajà tak e z nieodpowiednio opracowanej specyfikacji technicznej, a to w efekcie wp ywa na obni enie poziomu satysfakcji klienta. Bywa te i tak, e obiekty mechaniczne spe niajà o wiele wi cej funkcji technicznych, ni oczekiwa by tego klient. Nie jest to bezpoêrednià przyczynà braku zainteresowania klientów nowymi obiektami mechanicznymi. Jednak cena tych produktów, ze wzgl du na koszty zastosowania dodatkowych funkcji, jest odpowiednio wy sza, a to zwykle powoduje spadek sprzeda y. Istotà wysokiej jakoêci obiektów technicznych jest optymalny dobór Êrodków do opracowania projektu technicznego, spe niajàc tym samym poprawnie zdefiniowane wymagania klienta w postaci wskaêników CTQ z zastosowaniem przedstawionego modelu optymalizacji konstrukcji. LITERATURA 1. Kozio ek S.: Metoda oceny procesu projektowo-konstrukcyjnego obiektów mechanicznych. Politechnika Wroc- awska, Wroc aw Mazur G. H.: QFD in Support of Design for Six Sigma Mazur G. H.: Voice of customer analysis: A modern system of front-end QFD tools, with case study, Kiemele K. J.: Using the Design for Six Sigma Approach to Design, Test and Evaluate to Reduce Program Risk, Victoria Dietrich M.: Podstawy konstrukcji maszyn. WNT, Warszawa Rusiƒski E.: Zasady projektowania konstrukcji noênych pojazdów samochodowych. Oficyna Wydawnicza PWr., Wroc aw Sojkin B.: Wprowadzenie nowego produktu na rynek. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznaƒ Sokovic M., Pavletic D., Fakin S.: Application of Six Sigma methodology for process design. Journal of Materials Processing Technology, Elsevier, USA (2005) Koch T.: Zarzàdzanie JakoÊcià. Oficyna Wydawnicza PWr., Wroc aw ROK WYD. LXIX ZESZYT 2/2010

7 10. ReVelle Jack B.: Manufacturing Handbook of Best Practices. An Innovation, Productivity and Quality Focus. St. Lucie Press/ CRC, USA Belair Georgette, O Neill John: Implementing Design for Six Sigma A Leader s Guide Getting the Most from Your Product Development Process, ASQ Quality Press, USA Pyzdek Thomas: Quality Engineering Handbook. Second Edition. Marcel Dekker. USA Thompson James R., Koronacki Jacek: Statistical Process Control The Deming Paradigm and Beyond, Second Edition, Chapman & Hall/CRC, USA Yang Kai, El-Haik Basem S.: Design for Six Sigma A Roadmap for Product Development. Second Edition. McGraw-Hill, USA Juran Joseph M., Godfrey A. Blanton: Juran s Quality Handbook. Fifth Edition. McGraw-Hill. New York USA Cox D. R., Reid N.: The Theory of the Design of Experiments. Chapman & Hall/CRC, USA Tarnowski W.: Podstawy projektowania technicznego, s. 239, WNT Warszawa Wolniak R., Skotnicka B.: Metody i narz dzia zarzàdzania jakoêcià. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Politechniki Âlàskiej, Gliwice Lewandowski T., Rusiƒski E., S omski W., Stefurak W.: Nowa generacja ergonomicznych kabin operatorów maszyn podstawowych górnictwa odkrywkowego. Systems, Wydawnictwo PWr., vol. 8, ss , Lewandowski T., S omski W., Stefurak W.: Projektowanie kabiny operatora koparki wielonaczyniowej w aspekcie ergonomii stanowiska pracy. Systems, Wydawnictwo PWr, vol. 9, ss , ROK WYD. LXIX ZESZYT 2/

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Jak ju wspomniano, kinesiotaping mo e byç stosowany jako osobna metoda terapeutyczna, jak równie mo e stanowiç uzupe nienie innych metod fizjoterapeutycznych.

Bardziej szczegółowo

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników poradnik dla bezpoêredniego prze o onego wprowadzanego pracownika WZMOCNIENIE ZDOLNOÂCI ADMINISTRACYJNYCH PROJEKT BLIèNIACZY PHARE PL03/IB/OT/06 Proces

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. O Autorach... Wst p... XIII

Spis treêci. O Autorach... Wst p... XIII O Autorach..................................................................... XI Wst p.......................................................................... XIII Rozdzia 1. Specyfika facility management........................................

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM TECHNOLOGII NAPRAW WERYFIKACJA TULEJI CYLINDROWYCH SILNIKA SPALINOWEGO

LABORATORIUM TECHNOLOGII NAPRAW WERYFIKACJA TULEJI CYLINDROWYCH SILNIKA SPALINOWEGO LABORATORIUM TECHNOLOGII NAPRAW WERYFIKACJA TULEJI CYLINDROWYCH SILNIKA SPALINOWEGO 2 1. Cel ćwiczenia : Dokonać pomiaru zuŝycia tulei cylindrowej (cylindra) W wyniku opanowania treści ćwiczenia student

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kosztami w dziale utrzymania ruchu

Zarządzanie kosztami w dziale utrzymania ruchu Zarządzanie kosztami w dziale utrzymania ruchu Cele szkolenia Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych menedżerów zarządzania procesami i kosztami utrzymania ruchu potęguje się wraz ze wzrostem postrzegania

Bardziej szczegółowo

12. Ocena tras rowerowych Spis treêci

12. Ocena tras rowerowych Spis treêci 12. Ocena tras rowerowych Spis treêci 12.1 Wst p 12.1.1 Odniesienie do pi ciu g ównych wymogów 12.1.2 Forma, funkcja i u ytkowanie 12.2 Proces oceny 12.3 WartoÊci graniczne 12.4 Odst pstwa od jakoêci 12.5

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Produkcją II

Zarządzanie Produkcją II Zarządzanie Produkcją II Dr Janusz Sasak Poziomy zarządzania produkcją Strategiczny Taktyczny Operatywny Uwarunkowania decyzyjne w ZP Poziom strategiczny - wybór strategii - wybór systemu produkcyjnego

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

Ogólne bezpieczeƒstwo produktów

Ogólne bezpieczeƒstwo produktów Ogólne bezpieczeƒstwo produktów !?! PRODUKT to rzecz ruchoma: nowa lub u ywana, naprawiana lub regenerowana, przeznaczona do u ytku konsumentów lub co do której istnieje prawdopodobieƒstwo, e mo e byç

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH We współczesnych samochodach osobowych są stosowane wyłącznie rozruszniki elektryczne składające się z trzech zasadniczych podzespołów: silnika elektrycznego; mechanizmu

Bardziej szczegółowo

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA Kraków 31.01.2014 Dział Techniczny: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 90~91 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 665 001 613

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 104 7561 Poz. 1100 1100 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu dzia ania krajowego systemu monitorowania wypadków konsumenckich Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Zarządzanie jakością Quality management Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and production engineering Rodzaj przedmiotu: kierunkowy Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz. Lab.

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM PRZYRZĄDÓW PÓŁPRZEWODNIKOWYCH

LABORATORIUM PRZYRZĄDÓW PÓŁPRZEWODNIKOWYCH Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej STUDA DZENNE e LAORATORUM PRZYRZĄDÓW PÓŁPRZEWODNKOWYH LPP 2 Ćwiczenie nr 10 1. el ćwiczenia Przełączanie tranzystora bipolarnego elem

Bardziej szczegółowo

tel/fax 018 443 82 13 lub 018 443 74 19 NIP 7343246017 Regon 120493751

tel/fax 018 443 82 13 lub 018 443 74 19 NIP 7343246017 Regon 120493751 Zespół Placówek Kształcenia Zawodowego 33-300 Nowy Sącz ul. Zamenhoffa 1 tel/fax 018 443 82 13 lub 018 443 74 19 http://zpkz.nowysacz.pl e-mail biuro@ckp-ns.edu.pl NIP 7343246017 Regon 120493751 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc PRAWA ZACHOWANIA Podstawowe terminy Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc a) si wewn trznych - si dzia aj cych na dane cia o ze strony innych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 Cel zadania: Zaplanować 20-letni plan rozwoju energetyki elektrycznej w Polsce uwzględniając obecny

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

1.3 Budowa. Najwa niejsze cz ci sk adowe elektrozaworu to:

1.3 Budowa. Najwa niejsze cz ci sk adowe elektrozaworu to: .3 Budowa Elektrozawory to elementy kontroluj ce medium pod ci nieniem. Ich zadanie polega na otwieraniu lub zamykaniu urz dzenia odcinaj cego, bezpo rednio lub po rednio, w stanie wzbudzonym cewki. Najwa

Bardziej szczegółowo

Temat: Funkcje. Własności ogólne. A n n a R a j f u r a, M a t e m a t y k a s e m e s t r 1, W S Z i M w S o c h a c z e w i e 1

Temat: Funkcje. Własności ogólne. A n n a R a j f u r a, M a t e m a t y k a s e m e s t r 1, W S Z i M w S o c h a c z e w i e 1 Temat: Funkcje. Własności ogólne A n n a R a j f u r a, M a t e m a t y k a s e m e s t r 1, W S Z i M w S o c h a c z e w i e 1 Kody kolorów: pojęcie zwraca uwagę * materiał nieobowiązkowy A n n a R a

Bardziej szczegółowo

Lista standardów w układzie modułowym

Lista standardów w układzie modułowym Załącznik nr 1. Lista standardów w układzie modułowym Lista standardów w układzie modułowym Standardy są pogrupowane w sześć tematycznych modułów: 1. Identyfikacja i Analiza Potrzeb Szkoleniowych (IATN).

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Listopad 2012 Organizacja funkcjonalna Dotychczas na organizację patrzono z perspektywy realizowanych funkcji. Zarząd

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Zapytanie ofertowe pn.: Opracowanie wzorów dokumentów elektronicznych (e-usług), przeznaczonych do umieszczenia na platformie epuap w ramach projektu e-um: elektronizacja

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Bazy danych Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Przechowywanie danych Wykorzystanie systemu plików, dostępu do plików za pośrednictwem systemu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Warszawska Giełda Towarowa S.A.

Warszawska Giełda Towarowa S.A. KONTRAKT FUTURES Poprzez kontrakt futures rozumiemy umowę zawartą pomiędzy dwoma stronami transakcji. Jedna z nich zobowiązuje się do kupna, a przeciwna do sprzedaży, w ściśle określonym terminie w przyszłości

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja

Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja I. Postanowienia ogólne: 1. Konkurs pod nazwą Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja (zwany dalej: Konkursem ), organizowany jest przez spółkę pod firmą: Grupa

Bardziej szczegółowo

Koszty jakości. Definiowanie kosztów jakości oraz ich modele strukturalne

Koszty jakości. Definiowanie kosztów jakości oraz ich modele strukturalne 1 Definiowanie kosztów jakości oraz ich modele strukturalne Koszty jakości to termin umowny. Pojęcie to nie występuje w teorii kosztów 1 oraz nie jest precyzyjnie zdefiniowane ani przez teoretyków, ani

Bardziej szczegółowo

IMPORT PRZELEWÓW. 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2. 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2

IMPORT PRZELEWÓW. 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2. 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2 IMPORT PRZELEWÓW 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2 3. Funkcja IMPORT PRZELEWÓW - najcz Êciej zadawane pytania 3 4. Import plików

Bardziej szczegółowo

Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej

Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej 3.1 Informacje ogólne Program WAAK 1.0 służy do wizualizacji algorytmów arytmetyki komputerowej. Oczywiście istnieje wiele narzędzi

Bardziej szczegółowo

Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity

Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity Ogrzewanie podłogowe staje się coraz bardziej docenianym systemem podnoszącym komfort użytkowników mieszkań, apartamentów i domów jednorodzinnych. Niestety

Bardziej szczegółowo

Projekt i etapy jego realizacji*

Projekt i etapy jego realizacji* dr Ewa Lasecka-Wesołowska esołowska,, MGPiPS Projekt i etapy jego realizacji* *Na podstawie materiałó łów w Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (Lemtech Consulting/RTI) Co to jest projekt Projekt -

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Załącznik Nr 1 Do zarządzenia Nr 92/2012 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18.10.2012 r. Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Jednostką dominującą jest Miasto Konin (Gmina Miejska

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do Gimnazjum w Chwaliszewie na rok szkolny 2016/2017

Regulamin rekrutacji do Gimnazjum w Chwaliszewie na rok szkolny 2016/2017 Regulamin rekrutacji do Gimnazjum w Chwaliszewie na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: 1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn zm.) 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Procedura weryfikacji badania czasu przebiegu 1 paczek pocztowych

Procedura weryfikacji badania czasu przebiegu 1 paczek pocztowych Procedura weryfikacji badania czasu przebiegu 1 paczek pocztowych Warszawa 2012 (nowelizacja 2014) 1 zmiana nazwy zgodnie z terminologią zawartą w ustawie Prawo pocztowe Jednostka zlecająca: Urząd Komunikacji

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne Dr inż. Andrzej Tatarek Siłownie cieplne 1 Wykład 3 Sposoby podwyższania sprawności elektrowni 2 Zwiększenie sprawności Metody zwiększenia sprawności elektrowni: 1. podnoszenie temperatury i ciśnienia

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Projekt: wersja β do konsultacji społecznych Opracowanie: Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi Ul. Piotrkowska 175 90-447 Łódź Spis treści

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP str. 3 2. MATERIAŁY str. 3 3. SPRZĘT str. 4 4.TRANSPORT str. 4 5. WYKONANIE

Bardziej szczegółowo

Rekrutacją do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2015/2016 objęte są dzieci, które w roku 2015 ukończą:

Rekrutacją do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2015/2016 objęte są dzieci, które w roku 2015 ukończą: Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Radzyniu Podlaskim z dnia 27 lutego 2015 r. Regulamin rekrutacji uczniów do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Bohaterów

Bardziej szczegółowo

Wykorzystaj szans na wi kszy zysk Inwestuj w metale szlachetne. Inwestycyjne ubezpieczenie na ycie subskrypcja Z OTO i PLATYNA

Wykorzystaj szans na wi kszy zysk Inwestuj w metale szlachetne. Inwestycyjne ubezpieczenie na ycie subskrypcja Z OTO i PLATYNA Wykorzystaj szans na wi kszy zysk Inwestuj w metale szlachetne Inwestycyjne ubezpieczenie na ycie subskrypcja Z OTO i PLATYNA Inwestycyjne ubezpieczenie na ycie to: mo liwoêç udzia u w zyskach z inwestycji

Bardziej szczegółowo

System obsługi pacjenta w ośrodku zdrowia

System obsługi pacjenta w ośrodku zdrowia Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu Wydział Zastosowań Informatyki System studiów: zaoczne inżynierskie Kierunek: Informatyka i Ekonometria System obsługi pacjenta w ośrodku zdrowia Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Rudniki, dnia 10.02.2016 r. PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowaną realizacją projektu pn. Rozwój działalności

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie 1. 5.3.4 Oś 4 Leader Poziom wsparcia Usunięcie zapisu. Maksymalny

Bardziej szczegółowo

SUPPORTING EQUIPMENT. LoopMaster EL650 D000056556/PL/B 1(10) PRODUCT DESCRIPTION LOOPMASTER EL650

SUPPORTING EQUIPMENT. LoopMaster EL650 D000056556/PL/B 1(10) PRODUCT DESCRIPTION LOOPMASTER EL650 1(10) SUPPORTING EQUIPMENT LoopMaster EL650 Słowa kluczowe: LoopMaster, płyty kanałowe, stropy sprężone, ściany, pętle transportowe 2(10) Zawartość: strona 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zalety... 4 1.2. Dane

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 11 sierpnia 2004 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 11 sierpnia 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 198 13932 Poz. 2041 2041 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodnoêci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców. przy Gimnazjum w Jasienicy. Postanowienia ogólne

Regulamin Rady Rodziców. przy Gimnazjum w Jasienicy. Postanowienia ogólne Regulamin Rady Rodziców przy Gimnazjum w Jasienicy Postanowienia ogólne 1. Rada Rodziców zwana dalej Radą a/ reprezentuje interesy ogółu rodziców, b/ wpływając na sprawy szkoły może przyczynić się do lepszej

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie kompleksowej optymalizacji funkcjonowania jednostki, wprowadzenie nowego systemu zarządzania i wynagradzania

Przeprowadzenie kompleksowej optymalizacji funkcjonowania jednostki, wprowadzenie nowego systemu zarządzania i wynagradzania zakres rzeczowy zał. 6 Przeprowadzenie kompleksowej optymalizacji funkcjonowania jednostki, wprowadzenie nowego systemu zarządzania i wynagradzania Zamawiający: ZIKiT w Krakowie, zatrudniający ok. 500

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: "Ruch harmoniczny i fale"

Ćwiczenie: Ruch harmoniczny i fale Ćwiczenie: "Ruch harmoniczny i fale" Opracowane w ramach projektu: "Wirtualne Laboratoria Fizyczne nowoczesną metodą nauczania realizowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki. Zakres ćwiczenia:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca Dziennik Ustaw Nr 16 1954 Poz. 84 84 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca Na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Projekt MES. Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe

Projekt MES. Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe Projekt MES Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe 1. Ugięcie wieszaka pod wpływem przyłożonego obciążenia 1.1. Wstęp Analizie poddane zostało ugięcie wieszaka na ubrania

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Białystok, 19 grudzień 2012 r. Seminarium współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Moduł 2/3 Projekt procesu technologicznego obróbki przedmiotu typu bryła obrotowa

Moduł 2/3 Projekt procesu technologicznego obróbki przedmiotu typu bryła obrotowa Moduł 2/3 Projekt procesu technologicznego obróbki przedmiotu typu bryła obrotowa Zajęcia nr: 4 Temat zajęć: Dokumentacja technologiczna (Karta KT oraz KIO) Materiał przygotowany z wykorzystaniem opracowań

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH SKONCENTROWANA MOC Solidność i precyzja Wysokowydajne młoty hydrauliczne Terex, poszerzające wszechstronność koparko-ładowarek,

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 grudnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i us ug oraz

Bardziej szczegółowo

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu,

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu, R E G U L A M I N Zebrania Mieszkańców oraz kompetencji i uprawnień Samorządu Mieszkańców Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Zebranie Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Human Resource. Benchmarking. Saratoga. Kompleksowa analiza kluczowych mierników efektywnoêci HR w Polsce

Human Resource. Benchmarking. Saratoga. Kompleksowa analiza kluczowych mierników efektywnoêci HR w Polsce Human Resource Benchmarking Kompleksowa analiza kluczowych mierników efektywnoêci HR w Polsce Pomiar efektywnoêci Zarzàdzania Kapita em Ludzkim Baza danych najwa niejszych wskaêników efektywnoêci HR Saratoga

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 1 Pytanie nr 1: Czy oferta powinna zawierać informację o ewentualnych podwykonawcach usług czy też obowiązek uzyskania od Państwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy)

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) 1. Wejście na stronę http://www.officemedia.com.pl strona główną Office Media 2. Logowanie do zakupowej części serwisu. Login i hasło należy

Bardziej szczegółowo

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłuŝania waŝności i uniewaŝniania profili zaufanych epuap. Załącznik nr 1

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłuŝania waŝności i uniewaŝniania profili zaufanych epuap. Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 204/2014 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 5 sierpnia 2014 r. Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłuŝania waŝności i uniewaŝniania profili zaufanych

Bardziej szczegółowo

Co zrobić, jeśli uważasz, że decyzja w sprawie zasiłku mieszkaniowego lub zasiłku na podatek lokalny jest niewłaściwa

Co zrobić, jeśli uważasz, że decyzja w sprawie zasiłku mieszkaniowego lub zasiłku na podatek lokalny jest niewłaściwa Polish Co zrobić, jeśli uważasz, że decyzja w sprawie zasiłku mieszkaniowego lub zasiłku na podatek lokalny jest niewłaściwa (What to do if you think the decision about your Housing Benefit or Council

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eitplus.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eitplus.pl 1 z 5 2015-12-18 11:28 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eitplus.pl Wrocław: Przeglądy i serwisy systemu SAP i oddymiania, SMS,

Bardziej szczegółowo

Raport z przeprowadzenia ankiety dotyczącej oceny pracy dziekanatu POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA. WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ i INFORMATYKI

Raport z przeprowadzenia ankiety dotyczącej oceny pracy dziekanatu POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA. WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ i INFORMATYKI POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ i INFORMATYKI WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Raport z przeprowadzenia ankiety dotyczącej oceny pracy dziekanatu CZĘSTOCHOWA

Bardziej szczegółowo

Projektowanie bazy danych

Projektowanie bazy danych Projektowanie bazy danych Pierwszą fazą tworzenia projektu bazy danych jest postawienie definicji celu, założeo wstępnych i określenie podstawowych funkcji aplikacji. Każda baza danych jest projektowana

Bardziej szczegółowo

Kategoria środka technicznego

Kategoria środka technicznego Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/08423/14/02/14 Nr zlecenia/szkody: Data zlecenia: 14-02-2014 DEKRA Polska - Centrala tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36 Zleceniodawca: Marcin Migdalski PKO Leasing

Bardziej szczegółowo

Zagospodarowanie magazynu

Zagospodarowanie magazynu Zagospodarowanie magazynu Wymagania wobec projektu magazynu - 1 jak najlepsze wykorzystanie pojemności związane z szybkością rotacji i konieczną szybkością dostępu do towaru; im większa wymagana szybkość

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności APWiR Rodzaj zajęć: projekt I KARTA PRZEDMIOTU PRACA PRZEJŚCIOWA Control work Forma studiów: stacjonarne

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY KOMISJI PRZYZNAJĄCEJ

PLAN PRACY KOMISJI PRZYZNAJĄCEJ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej przyznającej środki na rozwój przedsiębiorczości PLAN PRACY

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Prezes SN Lech Paprzycki

POSTANOWIENIE. Prezes SN Lech Paprzycki Sygn. akt III KK 239/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 23 kwietnia 2013 r. Prezes SN Lech Paprzycki na posiedzeniu w trybie art. 535 3 kpk po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 23 kwietnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 17 marca 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 17 marca 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 43 4067 Poz. 346 346 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegó owego zakresu i form audytu energetycznego oraz cz Êci audytu remontowego, wzorów

Bardziej szczegółowo

Generowanie kodów NC w środowisku Autodesk Inventor 2014

Generowanie kodów NC w środowisku Autodesk Inventor 2014 Biuletyn techniczny Inventor nr 41 Generowanie kodów NC w środowisku Autodesk Inventor 2014 Opracowanie: Tomasz Jędrzejczyk 2014, APLIKOM Sp. z o.o. 94-102 Łódź ul. Nowe Sady 6 tel.: (+48) 42 288 16 00

Bardziej szczegółowo

1) TUnŻ WARTA S.A. i TUiR WARTA S.A. należą do tej samej grupy kapitałowej,

1) TUnŻ WARTA S.A. i TUiR WARTA S.A. należą do tej samej grupy kapitałowej, Zasady finansowania działalności kulturalno-oświatowej ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w TUnŻ WARTA S.A. w okresie od 1 września 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku 1. Świadczenia finansowane

Bardziej szczegółowo

2 Ocena operacji w zakresie zgodno ci z dzia aniami KSOW, celami KSOW, priorytetami PROW, celami SIR.

2 Ocena operacji w zakresie zgodno ci z dzia aniami KSOW, celami KSOW, priorytetami PROW, celami SIR. 1 Ocena formalna. Prowadzona jest przez CDR/WODR i odpowiada na pytania: 1. Czy wniosek zosta z ony przez partnera SIR. Negatywna ocena tego punktu skutkuje odrzuceniem wniosku? 2. Czy wniosek zosta z

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1 (wybrane artykuły regulujące przepisy o cenach transferowych) Dział IIa Porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych

Bardziej szczegółowo

Kupno spółki Metodologia Azimutus Warszawa 2008 1

Kupno spółki Metodologia Azimutus Warszawa 2008 1 Kupno spółki Metodologia Azimutus Warszawa 2008 1 Zakres prac przy kupnie spółki Oferowany przez nas zakres prac obejmuje przegląd branży oraz szczegółową analizę operacyjnofinansową potencjalnych celów

Bardziej szczegółowo

Komentarz technik dróg i mostów kolejowych 311[06]-01 Czerwiec 2009

Komentarz technik dróg i mostów kolejowych 311[06]-01 Czerwiec 2009 Strona 1 z 14 Strona 2 z 14 Strona 3 z 14 Strona 4 z 14 Strona 5 z 14 Strona 6 z 14 Uwagi ogólne Egzamin praktyczny w zawodzie technik dróg i mostów kolejowych zdawały wyłącznie osoby w wieku wskazującym

Bardziej szczegółowo

2.Prawo zachowania masy

2.Prawo zachowania masy 2.Prawo zachowania masy Zdefiniujmy najpierw pewne podstawowe pojęcia: Układ - obszar przestrzeni o określonych granicach Ośrodek ciągły - obszar przestrzeni którego rozmiary charakterystyczne są wystarczająco

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 133 8399 Poz. 1119 i 1120

Dziennik Ustaw Nr 133 8399 Poz. 1119 i 1120 Dziennik Ustaw Nr 133 8399 Poz. 1119 i 1120 7. 1. Podatnicy zamierzajàcy wystawiaç i przesy- aç faktury w formie elektronicznej przed dniem 1 stycznia 2006 r. mogà stosowaç t form wystawiania faktur pod

Bardziej szczegółowo

PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy

PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy Warszawa, dnia 03 marca 2016 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZARZADZANYCH PRZEZ BIURO MAKLERSKIE PORTFELI Z UWZGLĘDNIENIEM ZWIĄZANYCH Z NIMI RYZYK

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZARZADZANYCH PRZEZ BIURO MAKLERSKIE PORTFELI Z UWZGLĘDNIENIEM ZWIĄZANYCH Z NIMI RYZYK INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZARZADZANYCH PRZEZ BIURO MAKLERSKIE PORTFELI Z UWZGLĘDNIENIEM ZWIĄZANYCH Z NIMI RYZYK Akcje Akcje są papierem wartościowym reprezentującym odpowiedni

Bardziej szczegółowo

IV Krakowska Konferencja Matematyki Finansowej

IV Krakowska Konferencja Matematyki Finansowej IV Krakowska Konferencja Matematyki Finansowej dr inż. Bartosz Krysta Członek Zarządu ds. Zarządzania Portfelem Enea Trading Sp. z o.o. Kraków, 18.04.2015 r. Agenda Wycena ryzyka - istota Zniżkowy trend

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 J ZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2011 J ZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2011 J ZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2011 2 ZAANIA OTWARTE Zadanie 1. (0,5 pkt) Przetwarzanie tekstu 1.1. foreigners 1.2. Zdaj cy stosuje

Bardziej szczegółowo

JUKAWA. Co dalej? Metoda analizy

JUKAWA. Co dalej? Metoda analizy JUKAWA Co dalej? Metoda analizy Na czym polega warto JUKAWY dla miasta? Jakie s cele miasta? Podstawowy: utrzyma budynek z powodu jego unikalnej i cennej historycznie architektury Uzupe niaj ce (o ile

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego.

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego. ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu Wrocław, 31-07-2014 r. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego. Zamówienie jest planowane do realizacji z wyłączeniem

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Formy w przedsiębiorstwach przemysłowych Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Production Engineering Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Rodzaj zajęć: Wykład, ćwiczenia,

Bardziej szczegółowo

Zadania. SiOD Cwiczenie 1 ;

Zadania. SiOD Cwiczenie 1 ; 1. Niech A będzie zbiorem liczb naturalnych podzielnych przez 6 B zbiorem liczb naturalnych podzielnych przez 2 C będzie zbiorem liczb naturalnych podzielnych przez 5 Wyznaczyć zbiory A B, A C, C B, A

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014 Kierunek studiów: Informatyka Stosowana Forma

Bardziej szczegółowo

Oferta współpracy Wydziału Mechanicznego UZ z przemysłem

Oferta współpracy Wydziału Mechanicznego UZ z przemysłem Wydział Mechaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego www.wm.uz.zgora.pl Oferta współpracy Wydziału Mechanicznego UZ z przemysłem Dziekan Wydziału Mechanicznego UZ Dr hab. inż. Sławomir Kłos, prof. UZ Instytut

Bardziej szczegółowo

Lokalne kryteria wyboru operacji polegającej na rozwoju działalności gospodarczej

Lokalne kryteria wyboru operacji polegającej na rozwoju działalności gospodarczej polegającej na rozwoju działalności gospodarczej Lp. 1. 2. 3. 4. Nazwa kryterium Liczba miejsc pracy utworzonych w ramach operacji i planowanych do utrzymania przez okres nie krótszy niż 3 lata w przeliczeniu

Bardziej szczegółowo

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania Profili Zaufanych w Urzędzie Gminy w Ryjewie

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania Profili Zaufanych w Urzędzie Gminy w Ryjewie WÓJT GMINY RYJEWO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 13/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 20 lutego 2015 roku w sprawie zmiany treści zarządzenia Nr 45/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Sterowanie maszyn i urządzeń

Sterowanie maszyn i urządzeń Sterowanie maszyn i urządzeń Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Sterowanie objętościowe Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie zasad sterowania objętościowego oraz wyznaczenie chłonności jednostkowej

Bardziej szczegółowo

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których:

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których: Warszawa, dnia 25 stycznia 2013 r. Szanowny Pan Wojciech Kwaśniak Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa Wasz znak: DRB/DRB_I/078/247/11/12/MM W

Bardziej szczegółowo

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych by Antoni Jeżowski, 2013 W celu kalkulacji kosztów realizacji zadania (poszczególnych działań i czynności) konieczne jest przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo