Sektor Kolejowy w Polsce The railway sector in Poland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sektor Kolejowy w Polsce The railway sector in Poland"

Transkrypt

1 Sektor Kolejowy w Polsce The railway sector in Poland

2 SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS INTRODUCTION 2 AN OVERALL CHARACTERISTICS OF THE RAILWAY INFRASTRUCTURE IN POLAND 4 WSTĘP 2 POLISH RAILWAY NETWORK COMPARED TO OTHER EU MEMBER STATES 10 MODERNIZATION OF THE RAILWAY LINES INFRASTRUCTURE IN POLAND. A SUMMARY OF THE EU FINANCIAL PERSPECTIVE 16 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ W POLSCE 4 POLSKA SIEĆ KOLEJOWA NA TLE INNYCH PAŃSTW UE 10 MODERNIZACJA LINIOWEJ INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ W POLSCE. PODSUMOWANIE PERSPEKTYWY FINANSOWEJ UE MODERNIZACJA DWORCÓW KOLEJOWYCH 24 PRZEJMOWANIE DWORCÓW PRZEZ SAMORZĄDY 30 NOWA PERSPEKTYWA UE W SEKTORZE KOLEJOWYM 32 UTRZYMANIE INFRASTRUKTURY 38 MODERNIZATION OF RAILWAY STATION BUILDINGS TAKING OVER RAILWAY STATION BUILDINGS BY LOCAL GOVERNMENTS 30 Wydawca / Publisher: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Ministry of Infrastructure and Development ul. Wspólna 2/4, Warszawa ISBN: Egzemplarz bezpłatny / Free copy THE NEW EU PERSPECTIVE IN THE RAILWAY SECTOR INFRASTRUCTURE MAINTENANCE 38

3 ZMIANY PRAWNO-SYSTEMOWE. NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY LEGISLACYJNE W OKRESIE OD LISTOPADA 2013 DO WRZEŚNIA 2015 ROKU 74 DZIAŁANIA MINISTERSTWA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU PODSUMOWANIE 60 PRZEWOŹNICY TOWAROWI ORAZ TRANSPORT INTERMODALNY 54 KORYTARZE TOWAROWE NR 5 I 8 START JUŻ JESIENIĄ 50 UDOSTĘPNIANIE INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ 40 PRZEWOŹNICY PASAŻERSCY LEGAL AND SYSTEMIC CHANGES: THE 48 PROGRAM WYMIANY TABORU KOLEJOWEGO MOST IMPORTANT LEGISLATIVE CHAN- GES IN THE PERIOD BETWEEN NO- VEMBER 2013 AND SEPTEMBER ACTIVITIES OF THE MINISTRY OF INFRASTRUCTURE AND DEVELOPMENT SUMMARY FREIGHT CARRIERS AND INTERMODAL TRANSPORT FREIGHT CORRIDORS NO 5 AND 8 TO BE OPENED IN AUTUMN 50 OPENING ACCESS TO RAILWAY INFRASTRUCTURE 40 PASSENGER CARRIERS 48 ROLLING STOCK REPLACEMENT PROGRAMME 1

4 WSTĘP INTRODUCTION Szanowni Państwo, z przyjemnością oddaję w Państwa ręce materiał informacyjny Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, przygotowany w związku z XI edycją Międzynarodowych Targów TRAKO. Są one jednym z najważniejszych wydarzeń targowych w branży infrastruktury transportowej w Polsce, a także w Europie. Dlatego, wzorem lat ubiegłych, doceniając rangę tego wydarzenia oraz rolę transportu kolejowego w Polsce, targi TRAKO zostały objęte honorowym patronatem Ministra Infrastruktury i Rozwoju. Zapraszam Państwa do odwiedzenia wspólnego stoiska wystawienniczego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (MIiR), Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) i Instytutu Kolejnictwa (IK). Naszym celem było umożliwienie przedstawicielom branży kolejowej kontaktu w jednym miejscu z przedstawicielami trzech instytucji, których działalność ma zasadniczy wpływ na funkcjonowanie transportu kolejowego w jego wielu obszarach. Eksperci z MIiR, UTK i IK pozostaną do dyspozycji odwiedzających, odpowiadając na Państwa pytania. Będzie to również okazja do zgłoszenia uwag, postulatów i propozycji, które powinny być wzięte pod uwagę w procesie kształtowania prawa, zasad jego stosowania oraz praktycznych i technicznych aspektów wdrożenia ich w życie. W prezentowanej broszurze znajdą Państwo wiele informacji dotyczących sektora kolejowego w Polsce, a także krótkie omówienie działań podejmowanych w tym zakresie przez ministerstwo. Przedstawia ona podstawowe fakty na temat infrastruktury kolejowej w naszym kraju na tle europejskim. Omówione są najważniejsze inwestycje na liniach kolejowych, zarówno te realizowane przy wsparciu środków unijnych w ramach mijającej perspektywy finansowej UE , jak i te rozpoczynające się lub przygotowywane Dear Readers, With utmost pleasure, I would like to present to you the information material of the Ministry of Infrastructure and Development, prepared with the view to the XI edition of International Railway Fair TRAKO. This is a major fair event in the transport infrastructure sector in Poland as well as in Europe. Therefore, as in the previous years, while appreciating the importance of the event and the role of railway transport in Poland, the Minister of Infrastructure and Development has assumed honorary patronage over the TRAKO fair. Let me invite you to visit a joint exhibition stand of the Ministry of Infrastructure and Development (MID), the Office of Rail Transport (RTO) and the Railway Institute (RI). Our aim is to facilitate contacts between the railway sector representatives and the representatives of those three institutions whose activities have a fundamental impact on numerous aspects of the railway transport. Experts from MID, RTO and RI are there to answer your questions. It will also be an opportunity to formulate remarks, postulates and proposals to be taken into account within the legisla- 2

5 do realizacji w kolejnym okresie programowania, dla którego okres kwalifikowalności wydatków upływa z końcem 2023 roku. Wśród poruszonych zagadnień znajdują się także informacje na temat inwestycji dworcowych oraz możliwości współpracy w tym zakresie z samorządami lokalnymi. Kolejne, równie istotne tematy obejmują m.in. kwestie przewozów pasażerskich, projekty dotyczące modernizacji taboru, kolejowe korytarze towarowe czy też zagadnienia dotyczące udostępniania infrastruktury. W broszurze znalazła się również informacja o kluczowych obszarach legislacji oraz działaniach podejmowanych przez MIiR w ostatnim czasie i planowanych do realizacji w najbliższej przyszłości w zakresie transportu kolejowego. Jestem przekonana, że targi będą dla wszystkich uczestników przedstawicieli biznesu, samorządu oraz innych organizacji, których działalność związana jest z transportem kolejowym, okazją do wielu owocnych spotkań i dyskusji. Życzę Państwu, by uczestnictwo w towarzyszących targom konferencjach oraz panelach dyskusyjnych było okazją do wymiany doświadczeń oraz inspiracją do nowych działań, u podstawy których leży troska o rozwój sektora kolejowego w Polsce. Maria Wasiak Minister Infrastruktury i Rozwoju tive process and rules of compliance with the law as well as practical and technical aspects of their implementation. The presented brochure contains plenty of information concerning the railway sector in Poland as well as a short overview of activities undertaken in this scope by the Ministry. It presents basic facts concerning the railway infrastructure in Poland, also with reference to the European situation. It describes the most important investments carried out on railway lines, both those supported with the EU funds from the closing EU financial perspective and those at the kickoff stage or in preparation for execution during the next programming period, where the expenditure eligibility period lasts till the end of The discussed issues also include information on investments in railway station buidlings and possibilities of cooperation with local government units in this regard. Other significant topics include i.a. passenger service, rolling stock projects, railway freight corridors or access to the infrastructure issues. Additionally, the brochure provides information on key legislative areas and activities concerning raialway transport recently undertaken by MID and planned for execution in the near future. I am certain that the fair is going to be an opportunity for all participants representatives of business, the local government and other organizations operating in the field of railway transport to attend plenty of fruitful meetings and discussions. I hope that the participation in conferences and discussion panels that accompany the fair will constitute a chance to share experiences and will spark inspiration to new actions based upon the concern about the development of railway sector in Poland. Maria Wasiak Minister of Infrastructure and Development 3

6 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ W POLSCE AN OVERALL CHARACTERISTICS OF THE RAILWAY INFRASTRUCTURE IN POLAND 160 km/h maksymalna prędkość dostępna na 7,5% tras kolejowych the maximum speed available on 7.5% railway routes

7 km długość linii kolejowych w 2013 roku length of railway lines in 2013 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 10 firm zarządzających infrastrukturą infrastructure managers

8 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ W POLSCE AN OVERALL CHARACTERISTICS OF THE RAILWAY INFRASTRUCTURE IN POLAND Sieć kolejowa w Polsce, ze względu na położenie geograficzne, spełnia ważną rolę w tranzytowych przewozach osób i towarów w Europie. Równocześnie jest miejscem styku europejskiej sieci normalnotorowej 1435 mm z siecią szerokotorową 1520 mm. Według danych Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego (UTK), długość linii kolejowych eksploatowanych przez wszystkich zarządców infrastruktury (włączając koleje szeroko- i wąskotorowe) wyniosła w 2013 roku km. W porównaniu z rokiem 2012, łączna długość sieci kolejowej spadła o 625,09 km (spadek o około 3%). Na przestrzeni lat gęstość sieci kolejowej w poszczególnych województwach mierzona w kilometrach linii na 100 km 2 powierzchni nie uległa znaczącej zmianie. W 2013 roku zauważalny był jednak we wszystkich województwach oprócz łódzkiego spadek tego współczynnika, tj. gęstość kształtowała się na poziomie od 3,57 km/100 km 2 w województwie podlaskim do 16,62 km/100 km 2 w województwie śląskim, a na koniec 2013 roku średnia krajowa gęstość wyniosła 6,39 km/100 km 2 w stosunku do 6,59 km/100 km 2 w roku Przede wszystkim zmalała łączna długość linii kolejowych eksploatowanych przez głównego zarządcę infrastruktury, tj. PKP PLK S.A. (o 658,57 km, tj. o ponad 3%) i na koniec 2013 roku wyniosła km. Due to geographic location the railway network in Poland plays an important part in the transit traffic of passenger and freight in Europe. At the same time, it is a contact point of the European normal gauge network (1435 mm) and broad gauge network (1520 mm). According to the data delivered by the President of the Office of Rail Transport (RTO) the length of railway lines operated by all infrastructure managers (including broad and narrow gauge lines) was 19,995 km in Compared to 2012, the total length of the railway network decreased by km (a decline by ca. 3%). First of all, the decline in the total length of railway lines concerned the lines owned by the main infrastructure manager, i.e. PKP PLK S.A. (by km, i.e. by over 3%), and amounted to 18,532 km by the end of PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Between 2011 and 2013, the railway network density in particular Voivodeships, in terms of kilometres of lines per 100 km 2 of the surface area did not change considerably. However, in 2013 we there was a distinct decline in this ratio in all Voivodeships except Łódzkie Voivodeship, i.e. the density ranged between 3.57 km/100 km 2 in Podlaskie Voivodeship to km/100 km 2 in Śląskie Voivodeship, while the average national density was 6.39 km/100 km 2 by the end 2013, compared to 6.59 km/100 km 2 in

9 Na koniec 2013 roku działalność polegającą na zarządzaniu liniową infrastrukturą kolejową realizowało 10 przedsiębiorców, w tym 7 świadczyło wyłącznie takie usługi: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Infra SILESIA S.A. Kopalnia Piasku Kotlarnia Linie Kolejowe Sp. z o.o. Jastrzębska Spółka Kolejowa Sp. z o.o. CTL Maczki-Bór S.A. UBB Polska Sp. z o.o. PMT Linie Kolejowe Sp. z o.o. PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. pełniła jednocześnie rolę przewoźnika i zarządcy ogólnodostępnej infrastruktury kolejowej. Pozostałe dwa przedsiębiorstwa, w tym Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o. oraz PKP LHS Sp. z o.o., łączyły funkcję przewoźnika i zarządcy, przy czym nie udostępniały one własnej infrastruktury innym przewoźnikom. By the end 2013 the railway lines infrastructure was managed by 10 enterprises, of which 7 focused exclusively on those services: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Infra SILESIA S.A. Kopalnia Piasku Kotlarnia Linie Kolejowe Sp. z o.o. Jastrzębska Spółka Kolejowa Sp. z o.o. CTL Maczki-Bór S.A. UBB Polska Sp. z o.o. PMT Linie Kolejowe Sp. z o.o. PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. combined the function of a carrier and of a manager of open access railway infrastructure. The remaining two enterprises, including Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o. and PKP LHS Sp. z o.o., also combined the functions of a carrier and a manager, however, they did not make their own infrastructure available to other carriers. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 7

10 Struktura prędkości rozkładowych na eksploatowanych liniach kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. według stanu na dzień roku została zaprezentowana poniżej. Na koniec 2013 roku, spośród zarządzanych przez spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. linii eksploatowanych, prawie 23% to linie magistralne, 54% stanowią linie pierwszorzędne, ponad 17% linie drugorzędne i około 6% to linie znaczenia miejscowego. W stanie dobrym znajdowało się 47% linii będących w zarządzie PKP PLK S.A. względem 43% w 2012 roku. Dzięki prowadzonym przez PKP PLK S.A. modernizacjom i innym działaniom związanymi z poprawą stanu linii kolejowych, w latach zmniejszyła się długość torów z maksymalną prędkością V 30 km/h. The timetable speed structure for the operational railway lines managed by PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., based on the data as of , is presented below. By the end 2013, the trunk, primary and secondary railway lines accounted for, respectively, nearly 23%, 54% and over 17% of of all operational lines managed by PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., whereas local railway lines accounted for about 6%. 47% of lines under PKP PLK S.A. management were in good shape, compared to 43% in Modernization and other activities carried out by PKP PLK S.A. in order to improve the condition of railway lines contributed to the reduction of the length of lines with the maximum speed V 30 km/h over the years Źródło/Source: PKP PLK S.A. 8

11 V = 160 km/h 120 < V < 160 km/h 80 < V < 120 km/h 40 < V < 80 km/h 0 < V < 40 km/h 7,5% 18,0% 37,1% 30,4% 7,0% 9

12 POLSKA SIEĆ KOLEJOWA NA TLE INNYCH PAŃSTW UE POLISH RAILWAY NETWORK COMPARED TO OTHER EU MEMBER STATES Polski system transportowy jest częścią sieci europejskiej. Jednym z jej kluczowych elementów jest Transeuropejska Sieć Transportowa (ang. Transeuropean Transport Network TEN-T), którą zaprojektowano w taki sposób, aby zwiększać efektywność funkcjonowania wspólnego rynku, zapewnić wewnętrzną spójność gospodarczą Unii oraz umożliwić obywatelom i podmiotom gospodarczym czerpanie korzyści ze swobód wspólnego rynku. W ramach ostatniej rewizji TEN-T (przeprowadzonej w latach ), zaproponowano nową, dwupoziomową strukturę sieci, która obejmuje swoim zakresem szeroką sieć kompleksową (ang. comprehensive network) oraz nałożoną na nią sieć bazową (ang. core network), stanowiącą priorytetowe połączenia, które są istotne z punktu widzenia realizacji celów europejskiej polityki transportowej. Jedną z najważniejszych innowacji w nowych wytycznych w zakresie TEN-T jest wprowadzenie dziewięciu korytarzy dla sieci bazowej. Mają one służyć wspieraniu rozwoju tej sieci. Każdy z korytarzy powinien obejmować trzy rodzaje transportu, trzy państwa członkowskie i dwa odcinki transgraniczne. The Polish transport system is a part of the European network. One of its key elements is the Trans-European Transport Network which was designed to improve the efficiency of the Single Market, to provide internal economic coherence of the EU and to allow the citizens and business entities to benefit from the freedoms of the Single Market. As a result of the latest revision of TEN-T (carried out in the years ), a new, two-layer structure of the network was proposed. It consists of a broad comprehensive network and its superimposed core network, which would provide for all priority connections that are important for fulfilling the objectives of the European Transport Policy. Przebieg korytarzy sieci bazowej TEN-T The routing of TEN-T core network corridors Legenda / Legend BALTIC - ADRIATIC NORTH SEA - BALTIC MEDITERRANEAN ORIENT / EAST-MED SCANDINAVIAN - MEDITERRANEAN RHINE - ALPINE ATLANTIC NORTH SEA - MEDITERRANEAN RHINE - DANUBE OTHER CORE NETWORK Introduction of nine corridors for the core network has been a major innovation in the new guidelines as regards TEN-T. They are to contribute to the development of this network. Each corridor should cover three types of transport, three Member States and two crossborder sections. 10

13 Źródło: Komisja Europejska Source: The European Commission 11

14 W oparciu o dostępne dane 1 należy stwierdzić, iż w 2013 roku najdłuższą sieć linii kolejowych w całej Unii Europejskiej (za wyjątkiem Malty i Cypru gdzie brakuje czynnych linii kolejowych), posiadały Niemcy ( km), Francja ( km) oraz Polska ( km). Najkrótszą zaś Luksemburg (275 km), Słowenia (1 228 km) oraz Estonia (1 166 km). Warto nadmienić, iż najdłuższą zelektryfikowaną sieć kolejową w UE posiadają Niemcy ( km) oraz Francja ( km), a następnie Włochy ( km), które tylko nieznacznie wyprzedzają Polskę ( km) pod tym względem. Z kolei najkrótsze odcinki wyposażone w trakcję elektryczną występują w krajach nadbałtyckich (Litwa: 122 km, Estonia: 132 km) oraz w Irlandii (145 km). Biorąc pod uwagę stosunek odcinków trakcji elektrycznej do ogólnej długości linii kolejowych, zdecydowanie najlepiej wypada Luksemburg (ponad 95% odcinków zelektryfikowanych), następnie Belgia (ponad 84%) i Szwecja (prawie 75%). Niemcy mają zelektryfikowane ponad 51% sieci, zaś Polska ponad 59%. On the basis of the data available 1, it has to be noted that in 2013 the longest railway networks in the European Union (with the exclusion of Malta and Cyprus with no operational railway lines) were found in Germany (38,703 km), France (29,784 km) and Poland (19,995 km). At the other end there were Luxembourg (275 km), Slovenia (1,228 km) and Estonia (1,166 km). It is worth mentioning that Germany (19,857 km) and France (15,687 km) have the longest electric railway networks in the EU, followed by Italy (11,969 km) which beats Poland (11,868 km) only by a little in this regard while the shortest sections fitted with electric traction are found in the Baltic States (Lithuania: 122 km, Estonia: 132 km) and Ireland (145 km).taking into account the ratio of sections with electric traction to the overall length of railway lines, Luxembourg tops the rank (over 95% of electrified sections), followed by Belgium (over 84%) and Sweden (almost 75%). In Germany 51% of the network is electrified, while in Poland over 59%. 1 Independent Regulators Group Rail, 3rd Annual Market Monitoring Report 2014, April Oficjalny serwis internetowy Eurostat: 12 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 1 Independent Regulators Group Rail, 3rd Annual Market Monitoring Report 2014, April The official Eurostat website:

15 Powierzchnia (tys. km 2 ) Długość linii kolejowych (km) 2013 r. Długość linii kolejowych zelektryfikowanych (km) 2013 r. Państwo Area (thousand km 2 ) Length of railway lines (km) as of 2013 Length of electrified railway lines (km) as of 2013 Country Niemcy Germany 357, Francja France 551, Polska Poland 312, Włochy Italy 301, Wielka Brytania Great Britain 244, Hiszpania Spain 506, Szwecja Sweden 450, Rumunia Romania 238, Czechy The Czech Republic 78, Węgry Hungary 93, Finlandia Finland 338, Austria Austria 83, Bułgaria Bulgaria 110, Słowacja Slovakia 49, Belgia Belgium 30, Holandia The Netherlands 41, Chorwacja Croatia 56, Dania Denmark 43, Grecja Greece 132, Portugalia Portugal 92, Łotwa Latvia 64, Irlandia Ireland 70, Litwa Lithuania 65, Estonia Estonia 45, Słowenia Slovenia 20, Luksemburg Luxembourg 2, Źródło: Opracowanie własne MIiR w oparciu o dane statystyczne Państw Członkowskich UE Source: Own study by MID based on statistical data from EU Member States 13

16 Jak wskazują dane zgromadzone przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, w krajach UE większość pracy eksploatacyjnej jest realizowana przez pociągi pasażerskie. Średnia dla wszystkich krajów Unii wynosi 80,8% pracy eksploatacyjnej zrealizowanej przez pociągi pasażerskie w stosunku do 19,2% pociągokilometrów zrealizowanych przez pociągi towarowe. Więcej niż połowa pracy eksploatacyjnej wykonywanej przez pociągi towarowe realizowana jest jedynie na sieci dwóch państw: Estonii i Łotwy. W przypadku Polski, stosunek pracy eksploatacyjnej pociągów pasażerskich do pociągów towarowych wyniósł 65% do 35%, co wskazuje na dość duże obciążenie linii kolejowych przewozami towarowymi. The data collected by the President of the Office of Rail Transport indicate that the majority of operations in the EU Member States are carried out by the passenger trains. The average for all EU Member States amounts to 80.8% of the operations performed by passenger trains compared to 19.2% of train-km for freight trains. Only in two countries, Estonia and Latvia, more than a half of operations are performed by freight trains using their railway networks. In the case of Poland the ratio of passenger trains to freight trains operations is 65% to 35%, which indicates quite a high load of freight services provided on railway lines. 14

17 Największe wyzwania na najbliższe lata w zakresie europejskiej infrastruktury kolejowej dotyczą: zapewnienia interoperacyjności systemów kolejowych, podwyższania standardów linii kolejowych do parametrów wskazanych m.in. w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE 1315/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej i uchylające decyzję nr 661/2010/UE (w tym europejskiego rozstawu torów, prędkości i długości pociągów towarowych, minimalnych nacisków osi, elektryfikacji), rozbudowy systemów kolei dużych prędkości, zabudowy nowoczesnych systemów sterowania ruchem kolejowym poprawiających bezpieczeństwo prowadzenia pociągów (Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym ERTMS). As regards the European railway infrastructure, the greatest challenges of the years to come concern: Provision of the railway systems interoperability, Improvement of railway lines standards up to the parameters provided for i.a. in Regulation (EU) of the European Parliament and of the Council 1315/2013 of 11 December 2013 on Union guidelines for the development of the trans-european transport network and repealing Decision No 661/2010/EU (including the European track gauge, velocity and length of freight trains, minimum axle loads and electrification), Extension of the high-speed railway systems, Construction of modern railway traffic control systems that enhance security of train driving (European Railway Traffic Management System). 15

18 MODERNIZACJA LINIOWEJ INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ W POLSCE. PODSUMOWANIE PERSPEKTYWY FINANSOWEJ UE MODERNIZATION OF THE RAILWAY LINES INFRASTRUCTURE IN POLAND. A SUMMARY OF THE EU FINANCIAL PERSPECTIVE 2,6 tys. km torów zmodernizowanych w ramach PO IiŚ i RPO track modernized under OP IE and ROP

19 21 mld PLN w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko under the Operational Programme Infrastructure and Environment ,3 tys. km torów zmodernizowanych w latach track modernized between ,5 mld PLN w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych PLN under the Regional Operational Programmes

20 MODERNIZACJA LINIOWEJ INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ W POLSCE. PODSUMOWANIE PERSPEKTYWY FINANSOWEJ UE MODERNIZATION OF THE RAILWAY LINES INFRASTRUCTURE IN POLAND. A SUMMARY OF THE EU FINANCIAL PERSPECTIVE Inwestycje w infrastrukturę kolejową w Polsce realizowane są w przeważającej większości z wykorzystaniem środków pochodzących z funduszy europejskich, a ponadto z budżetu państwa, Funduszu Kolejowego, obligacji oraz środków własnych PKP PLK S.A. Od 2008 do końca 2014 roku zmodernizowano około 6,3 tys. km torów. W 2015 roku planowane jest oddanie do użytkowania około 820 km zmodernizowanych i zrewitalizowanych torów. Inwestycje na liniach kolejowych zarządzanych przez PKP PLK S.A. ujęte są w Wieloletnim Programie Inwestycji Kolejowych do roku 2015 z perspektywą do roku 2020 (tzw. WPIK), przyjętym uchwałą Rady Ministrów z dn r. (z późn. zm.). Ostatnia aktualizacja WPIK została przyjęta uchwałą Rady Ministrów z dn. 13 marca 2015 r. The vast majority of investments in the railway infrastructure in Poland have been carried out with the support of EU funds and, additionally, of the state budget, the Railway Fund, bonds and PKP PLK S.A. own resources. Between 2008 and the end of 2014 around 6.3 thousand km of tracks were modernized. About 820 km of modernized and revitalized tracks are planned for opening in Investments on the railway lines managed by PKP PLK S.A. are included in the Multiannual Programme for Railway Investments until 2015 with the perspective to 2020 (the so-called WPIK), adopted by way of Resolution of the Council of Ministers of (as amended). The last updating of WPIK was adopted by the Resolution of the Council of Ministers of 13 March

21 Jak ważną rolę odgrywają w modernizacji linii kolejowych fundusze europejskie, pokazuje łączna wartość inwestycji kolejowych, które są przedmiotem wsparcia ze środków dostępnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) Jest to ponad 21 mld PLN oraz 1,50 mld PLN w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO). Efektem realizacji 60 projektów finansowanych w ramach POIiŚ oraz 32 w ramach RPO będą prace modernizacyjne/rewitalizacyjne na ponad 2,6 tys. km torów, na których zwiększona zostanie prędkość oraz dopuszczalne naciski na oś. Ogólnokrajowe inwestycje z zakresu modernizacji/rewitalizacji linii kolejowych realizowane są w ramach Priorytetu VII Transport przyjazny środowisku, działanie 7.1. Rozwój transportu kolejowego POIiŚ. Priorytetowe ciągi kolejowe, na których skupione zostały wysiłki inwestycyjne (modernizacje), przy znacznym zaangażowaniu powyższych środków, to między innymi: wybrane odcinki linii kolejowej E65 Warszawa Gdynia, E59 Wrocław Poznań, E75 Warszawa Białystok, E20 Siedlce Terespol. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. The total value of railway investments supported with the funds available under the Operational Programme Infrastructure and Environment (OP IE) proves how important the European Funds are for the process of modernizing railway lines. This is over PLN 21 billion and PLN 1.50 billion availabale under Regional Operational Programmes (ROP). The execution of 60 projects financed under OP IE and 32 under ROP will result in modernization/revitalization of over 2.6 thousand km of tracks, on which the speed and acceptable axle loads will be increased. Nationwide investments in modernization/revitalization of railway lines are implemented under OP IE Priority VII Environment-friendly Transport, Measure 7.1. Development of railway transport. Priority railway routes, which concentrate investment efforts (modernizations) with a considerable involvement of the abovementioned funds include, i.a.: selected sections of the E65 railway line Warsaw Gdynia, E59 Wrocław Poznań, E75 Warsaw Białystok, E20 Siedlce Terespol. 19

22 Przykładowe realizacje w ramach POIiŚ i RPO w latach : Modernizacja linii kolejowej E65/C-E 65 na odcinku Warszawa Gdynia obszar LCS Ciechanów Szacunkowy koszt całkowity: 1 250,26 mln PLN Lata realizacji: Projekt obejmował pełną modernizację linii kolejowej E65 o długości ponad 60 km na obszarze Lokalnego Centrum Sterowania Ruchem Ciechanów. Linia została dostosowana do prędkości 160 km/h dla pociągów pasażerskich. Modernizacja linii kolejowej umożliwiła osiągnięcie najkrótszego czasu przejazdu pociągu ED 250 (Pendolino) w rozkładzie jazdy 2014/2015 w relacji Gdynia Warszawa. Examples of projects executed under OP IE and ROP between 2007 and 2013: Modernization of the E65/C-E 65 railway line between Warsaw and Gdynia LCS Ciechanów area Estimated total cost: PLN 1, million Years of implementation: The project included full modernization of the E65 railway line over 60 km long within the area of Ciechanów Local Railway Traffic Control Centre. The line was adjusted to the speed of 160 km/h for passenger trains. Modernization of the railway line allowed reaching the shortest travel time of ED 250 (Pendolino) train from Gdynia to Warsaw for the 2014/2015 timetable. 20 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

23 Modernizacja linii kolejowej Warszawa Łódź, etap II, Lot A odcinek Warszawa Zachodnia Miedniewice (Skierniewice) Szacunkowy koszt całkowity 2 : 1 186,89 mln PLN Lata realizacji: Linia kolejowa nr 1 na odcinku Warszawa Łódź charakteryzuje się najwyższymi potokami ruchu pasażerskiego w skali całego kraju. Modernizacja ww. linii rozpoczęła się ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dostępnych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport w latach Wówczas zmodernizowany został odcinek linii kolejowej nr 1 Skierniewice Koluszki Łódź Widzew. Projekt POIiŚ stanowi kontynuację rozpoczętych prac i obejmuje modernizację istniejącej infrastruktury na odcinku od Warszawy Zachodniej do Miedniewic (Skierniewice). Zmodernizowana linia umożliwi prowadzenie ruchu pociągów pasażerskich z prędkością maksymalną 160 km/h oraz pociągów towarowych z prędkością maksymalną 120 km/h, o maksymalnym nacisku 22,5 t/os. 2 Dane zgodne z WPIK, przyjętym uchwałą Rady Ministrów 5 listopada 2013 r. z późn. zm. Modernization of Warsaw Łódź railway line, stage II, Lot A section Warsaw West Railway Station Miedniewice (Skierniewice) Estimated total cost 2 : PLN 1, million. Years of implementation: The section of the railway line No 1 between Warsaw and Łódź carries the highest passenger flows at the national level. Modernization of the the line began with the support of the European Regional Development Fund s resources available under the Sectoral Operational Programme Transport between 2004 and At that time the No 1 line section Skierniewice Koluszki Łódź Widzew was modernized. The OP IE project is a continuation of the ongoing works and includes modernization of the existing infrastructure between Warsaw West Railway Station and Miedniewice Skierniewice). The modernized line will take on passenger train traffic with the maximum speed of 160 km/h and freight train traffic with the maximum speed of 120 km/h and with the maximum axle load of 22.5 tons/axle. 2 Data in accordance with WPIK, adopted by the Resolution of the Council of Ministers of 5 Movember 2013, as amended. 21

24 Modernizacja linii kolejowej nr 357 Sulechów Luboń na terenie województwa wielkopolskiego, mającej duże znaczenie w obsłudze połączeń małych miejscowości z aglomeracją poznańską na odcinku Wolsztyn Luboń Szacunkowy koszt całkowity: 69,71 mln PLN Lata realizacji: Projekt obejmował modernizację ponad 40 km istniejącej nawierzchni kolejowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (w szczególności podtorza, przepusty i obiekty inżynieryjne) oraz budowę nowego i przebudowę istniejących peronów, a także budowę nowego przystanku osobowego. Realizacja inwestycji przyczyniła się do skrócenia czasu podróży, zwiększenia przepustowości linii, poprawy dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz poprawy dostępności regionów peryferyjnych. Projekt sfinansowany w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego. Oprócz projektów o charakterze modernizacyjnym/rewitalizacyjnym wsparcie ze środków unijnych obejmuje także przygotowanie dokumentacji dla planowanych modernizacji linii kolejowych. Modernization of the railway line No 357 Sulechów Luboń in Wielkopolskie Voivodeship of high significance for connections between small towns and Poznań agglomeration along Wolsztyn Luboń section. Estimated total cost: PLN million Years of implementation: The project included the modernization of over 40 km long existing track superstructure along with accompanying infrastructure (in particular track beds, culverts and engineering objects) and the construction of a new and reconstruction of existing platforms as well as the construction of a new passenger station. The investment has contributed to the shortening of travel time, increasing the line capacity, improving access for disabled persons and residents of peripheral regions. The project was financed from the funds of the Regional Operational Programme for Wielkopolskie Voivodeship. Apart from modernization/revitalization projects, the support of the Union funds also covers the preparation of documentation for the planned modernization works on railway lines. 22

25 Przykładowe realizacje w ramach POIiŚ: Prace na wybranych liniach kolejowych w perspektywie UE PRACE PRZYGOTOWAWCZE Szacunkowy koszt całkowity: 28,66 mln PLN Lata realizacji: W ramach projektu przygotowane zostaną studia wykonalności, które posłużą do realizacji inwestycji na wybranych liniach kolejowych. Opracowana dokumentacja pozwoli określić uwarunkowania techniczno- -ekonomiczne, ocenę przepustowości linii oraz konieczny do wykonania zakres prac inwestycyjnych. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Examples of projects executed under OP IE: Works on selected railway lines in the EU Perspective PREPARATORY WORK Estimated total cost: PLN million Years of implementation: Within the framework of the project the feasibility studies will be drawn up that will be used for execution of investments along selected railway lines. The documentation prepared will allow specifying technical and economic conditions, to assess the line capacity and the scope of necessary investment work. 23

26 MODERNIZACJA DWORCÓW KOLEJOWYCH MODERNIZATION OF RAILWAY STATION BUILDINGS 2500 dworców kolejowych w Polsce railway station buildings in Poland

27 25 dworców kolejowych w trakcie modernizacji railway station buildings modernisation in progress 80 dworców kolejowych zmodernizowanych od 2010 r. railway station buildings modernized since 2010

28 MODERNIZACJA DWORCÓW KOLEJOWYCH MODERNIZATION OF RAILWAY STATION BUILDINGS Elementem infrastruktury kolejowej są także dworce kolejowe. W wyniku komercjalizacji w 2000 r. przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe wszystkie dworce kolejowe w Polsce stały się własnością PKP S.A., w której Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem. Obowiązujące przepisy ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe umożliwiają PKP S.A. przekazywanie na rzecz jednostek samorządu terytorialnego nieruchomości, na których usytuowane są dworce kolejowe. PKP S.A. sukcesywnie realizuje program modernizacji dworców kolejowych, wykorzystując różne źródła jego finansowania. Jednocześnie zmieniają się funkcje pełnione przez dworce kolejowe skraca się czas przebywania podróżnych na dworcu kolejowym, zmniejsza się zatem zapotrzebowanie na wykorzystanie powierzchni dworca kolejowego w zakresie bezpośrednio związanym z obsługą podróżnych, a wolne powierzchnie przeznaczane są na wynajem dla podmiotów komercyjnych. Obecnie w Polsce istnieje ponad dworców kolejowych. Ruch pasażerski obsługuje około 600 dworców kolejowych pozostających w gestii PKP S.A. Około 250 dworców kolejowych zostało przekazanych od 2001 r. do jednostek samorządu terytorialnego, z których niewielka część pełni nadal funkcje transportowe. Railway station buildings are also a part of the railway infrastructure. Following the commercialization of the stateowned company Polskie Koleje Państwowe in 2000, all railway station buldings in Poland became the property of PKP S.A. with the State Treasury as the sole shareholder. The applicable regulations of the Act of 8 September 2000 on the commercialization, restructuring and privatization of the state-owned company Polskie Koleje Państwowe allow PKP S.A. to transfer the land with railway station buildings located upon to the local government units. Currently, there are over 2,500 railway station buildings in Poland. About 600 railway of them owned by PKP S.A. serve the passenger traffic. Since 2001 about 250 railway station buildings have been transferred to local government units, of which a small number still provide transport services. PKP S.A. is successively impelementing the railway station buildings modernization programme using various financing sources to this end. At the same time, their functions are changing time spent by passengers in railway station buildings is becoming shorter, therefore, the need for the use of station space for purposes directly related to providing passenger services has decreased and the free spaces can be rented to commercial entities. 26

29 Przystąpienie Polski do UE umożliwiło PKP S.A. ubieganie się o środki unijne, natomiast nowelizacja ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, która weszła w życie 6 grudnia 2008 r., umożliwiła PKP S.A. ubieganie się o środki publiczne na finansowanie lub współfinansowanie wydatków na budowę lub przebudowę dworców kolejowych w zakresie bezpośrednio związanym z obsługą podróżnych. Obecnie inwestycje polegające na budowie, przebudowie lub modernizacji dworców kolejowych realizowane są zatem: ze środków własnych, ze środków budżetu państwa, ze środków unijnych bądź w systemie deweloperskim, przy udziale partnera prywatnego. Od 2010 r. PKP S.A. udostępniła podróżnym blisko 80 dworców kolejowych, zmodernizowanych z udziałem środków budżetu państwa (m.in. Warszawa Wschodnia, Tarnów, Przemyśl Główny, Iława Główna, Opole Główne, Legnica). Obecnie prowadzonych jest 25 inwestycji (w tym 22 z udziałem środków budżetu państwa), a ich udostępnienie podróżnym planowane jest na 2015 r. The Poland s accession to the EU allowed PKP S.A. to apply for the Union funds, whereas the amendment of the Act of 28 March 2003 on railway transport which entered into force on 6 December 2008 allowed PKP S.A. to apply for public funds for the financing or co-financing the expenditures on the construction or reconstruction of railway station buildings to the extent directly related to passenger services. Currently, the outlays for the projects consisting in construction, reconstruction or modernization of railway station buildings are drawn from own funds, the state budget, EU funds or under the PPP system. Since 2010 PKP S.A. has made available to passengers nearly 80 railway station buildings which were modernized with the state funds (i.a., Warsaw East Railway Station, Tarnów, Przemyśl Central, Iława Central, Opole Central, Legnica). Currently, 25 projects are under way (including 22 with the participation of state funds); they are planned for opening in

30 Największe modernizacje są realizowane z udziałem środków unijnych. Trzy spośród nich zostały zakończone (Gdynia Główna, Wrocław Główny i Kraków Główny), a trzy kolejne (Szczecin Główny, Gliwice oraz Bydgoszcz Główna) są w trakcie realizacji. Odtworzenie Zabytkowego Historycznego Kompleksu Dworca Wrocław Główny z przebudową kolejowej infrastruktury technicznej (POIiŚ ) Koszt całkowity: 397,32 mln PLN Lata realizacji: W ramach inwestycji odtworzono historyczną zabytkową architekturę według wskazań konserwatorskich odnoszących się do dworca, peronów i wiat, wybudowano parking podziemny, zagospodarowano plac przeddworcowy oraz przebudowano układ funkcjonalny dworca, układ peronowy, przejścia podziemne i wiaty peronowe. Inwestycja obejmowała także modernizację infrastruktury i urządzeń służących bezpośrednio do obsługi ruchu pociągów. The most extensive modernizations are implemented with the participation of Community funds. Three of them have been completed (Gdynia Central, Wrocław Central and Kraków Central), while other three (Szczecin Central, Gliwice and Bydgoszcz Central) are yet to be finished. Reconstruction of the historical complex of the Wrocław Central railway station building along with the modification of the railway technical infrastructure (OP IE ) Total cost: PLN million Years of implementation: Under the project the historical architecture has been reconstructed according to the monument conservator s recommendations concerning the station, platforms and shelters; an underground parking lot has been built; the square in front of the railway building has been arranged and the functional system of the station, platform layout, underpasses and platform shelters have been modified. The project also included the modernization of traffic control infrastructure and devices. 28

31 Budowa zintegrowanego centrum komunikacyjnego w Bydgoszczy (POIiŚ ) Koszt całkowity: 192,02 mln PLN Lata realizacji: Inwestycja obejmuje dwa budynki dworca, infrastrukturę torowo-peronową oraz teren wokół stacji. Znajdujący się między peronami zabytkowy obiekt jest obecnie rewitalizowany i odzyska swój wygląd z czasów pruskich. Budynek frontowy został już wyburzony, a w jego miejscu powstaje nowy obiekt. Zakres inwestycji obejmuje także gruntowną modernizację przejścia podziemnego, peronów, na których powstaną nowe wiaty, a także uporządkowanie terenu otaczającego dworzec. Construction of an integrated transport centre in Bydgoszcz (OP IE ) Total cost: PLN million Years of implementation: The project covers two stations buildings, track and platform infrastructure and the area around the station. The historical object located between the platforms is undergoing revitalization works and will regain its original, Prussian-era appearance. The front building has already been demolished and a new object is being constructed at the site. The scope of investment also covers a thorough modernization of an underpass, platforms where new shelters will be fixed, as well as the arrangement of the area surrounding the station. 29

32 PRZEJMOWANIE DWORCÓW PRZEZ SAMORZĄDY TAKING OVER RAILWAY STATION BUILDINGS BY LOCAL GOVERNMENTS Obowiązujące przepisy ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe umożliwiają PKP S.A. przekazywanie, na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, nieruchomości, na których zlokalizowane są obiekty dworców kolejowych. Zawarte w ustawie mechanizmy pozwalają PKP S.A. m.in. na: nieodpłatne przekazywanie mienia jednostkom samorządu terytorialnego na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu zadań własnych tych jednostek w dziedzinie transportu, nieodpłatne przekazywanie Skarbowi Państwa, jednostce samorządu terytorialnego lub państwowej jednostce organizacyjnej mienia, którego zagospodarowanie nie było możliwe w sposób przewidziany ustawą (tj. m.in. sprzedaż, oddanie do odpłatnego korzystania w drodze umów prawa cywilnego), przenoszenia na jednostki samorządu terytorialnego praw do nieruchomości w zamian za wygaśnięcie zaległości podatkowych na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. przeniesienie w drodze umowy na jednostkę samorządu terytorialnego praw do nieruchomości, na których znajdują się budynki dworców kolejowych w granicach niezbędnych do prawidłowego z nich korzystania, pod warunkiem zobowiązania się jednostki samorządu terytorialnego do wykonania w określonym terminie przebudowy lub remontu dworca kolejowego oraz zapewnienia spółkom prowadzącym działalność w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich możliwości i warunków obsługi przewozu osób. W wyniku prowadzenia działań związanych z zagospodarowaniem nieruchomości, na których zlokalizowane są obiekty dworcowe, PKP S.A. w latach (do r.) zbyła łącznie na rzecz jednostek samorządu terytorialnego 252 obiekty dworcowe (w tym 46 czynnych obiektów dworcowych w chwili ich zbycia). Binding regulations of the Act of 8 September 2000 on the commercialization, restructuring and privatization of the state-owned company Polskie Koleje Państwowe allow PKP S.A. to transfer the land with railway station buildings located upon to local government units. The mechanisms laid down in the Act allow PKP S.A. to: transfer property free of charge to local government units for the purposes related to infrastructural investments for the performance of own tasks by these units in the field of transport, transfer property free of charge to the State Treasury, local government units or state organizational units, the management of which is not possible in the way specified by the Act (i.e., i.a., sale, making it available to the third parties for consideration under civil law contracts), transfer of the property rights to a local government unit in return for revocation in tax arrears under the conditions specified in the Tax Ordinance of 29 August transfer of the property on which railway station buildings are located to a local government unit under a contract to the extent necessary an appropriate use, provided that the local government unit undertakes to reconstruct or renovate the railway station buildings within a specific time limit and to provide railway passenger service companies with the opportunity and conditions to provide passenger services, As a result of activities related to the development of property on which railway station buildings are located, PKP S.A. transferred 252 of them to local government units (including 46 railway station buildings objects in operation at the moment of transfer) in the years (until ). 30

33 31

34 NOWA PERSPEKTYWA UE W SEKTORZE KOLEJOWYM THE NEW EU PERSPECTIVE IN THE RAILWAY SECTOR ok 3,3 mld euro Instrument Łącząc Europę Connecting Europe Facility ponad 5 mld euro Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Operational Programme Infrastructure and Environment

35 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ok 0,33 mld euro Program Operacyjny Polska Wschodnia Operational Programme Eastern Poland

36 NOWA PERSPEKTYWA UE W SEKTORZE KOLEJOWYM THE NEW EU PERSPECTIVE IN THE RAILWAY SECTOR Na przestrzeni ostatnich lat Polska dokonała znacznego postępu w zakresie rozwoju infrastruktury transportu kolejowego, jak również odnowy parku taborowego. Realizacja tego etapu modernizacji kolei w Polsce była możliwa głównie dzięki środkom POIiŚ Proces ten będzie kontynuowany przy zwiększonym poziomie wsparcia ze strony UE tak, aby do roku 2023 zakończyć modernizację m.in. najważniejszych fragmentów podstawowych szlaków transportowych i stworzyć spójną sieć transportową o wysokich parametrach technicznych. Inwestycje kolejowe planowane w latach będą mogły być dofinansowane ze środków europejskich w ramach następujących programów operacyjnych oraz instrumentów UE: W perspektywie finansowej UE na lata przewidziano na kolej, zgodnie z podpisaną Umową Partnerstwa miedzy rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Komisją Europejską, kwotę 10,2 mld euro. Przeznaczenie tak znacznych środków na inwestycje kolejowe związane jest z priorytetami Komisji Europejskiej określonymi w Białej Księdze, tj. przechodzenie na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach i wzmacnianie kolei w rozwoju zrównoważonego transportu. In recent years, Poland has achieved a considerable success as regards the development of the railway transport infrastructure as well as modernization of the rolling stock. The execution of this stage of railway modernization in Poland mainly owed to OP IE funds. This process will be continued with an increased level of the EU support, so that the modernization of, i.a., the most important sections of basic transport routes and the creation of a coherent transport network with high technical parameters could be completed until The EU financial perspective for provides for EUR 10.2 billion to be allocated to the railway, pursuant to the Partnership Agreement signed between the government of the Republic of Poland and the European Commission. The allocation of such substantial funds to railway investments is related to the European Commission priorities laid out in the White Paper, i.e. converting to low-emission economy in all sectors and strengthening the railway in the sustainable transport development. Railway investments planned for the years will allow the financing from European funds as part of the following EU operational programmes and instruments: 34

37 POIiŚ Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko OP IE Operational Programme Infrastructure and Environment POPW Program Operacyjny Polska Wschodnia OP EP Operational Programme Eastern Poland RPO 16 regionalnych programów operacyjnych ROPs CEF Instrument Łącząc Europę CEF 16 regional operational programmes Connecting Europe Facility 35

38 W Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko przewidziano wsparcie inwestycji w zakresie infrastruktury kolejowej, taboru kolejowego, systemów teleinformatycznych, systemów sterowania ruchem kolejowym, etc. Realizacja tych inwestycji będzie możliwa zarówno w działaniu poświęconym ściśle kolei (oś priorytetowa V), jak i innym działaniom (np. inwestycje dotyczące terminali intermodalnych będą realizowane w osi priorytetowej III. Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego, zaś modernizacja linii kolejowych związanych z poprawą dostępu do portu kolejowego ze środków dostępnych dla transportu morskiego). W osi priorytetowej V. Rozwój transportu kolejowego w Polsce przewidziano wsparcie projektów dotyczących budowy, modernizacji, rehabilitacji linii kolejowych, przebudowy dworców kolejowych, zakupu i/lub modernizacji taboru kolejowego. Na te zadania przewidziano z budżetu UE kwotę ponad 5 mld euro, w tym prawie 4,5 mld na linie kolejowe, ponad 0,4 mld euro na tabor i 0,15 mld euro na dworce. Poprawa stanu sieci linii kolejowej w 5 województwach Polski Wschodniej (województwo warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, świętokrzyskie i podkarpackie) możliwa będzie również dzięki funduszom dostępnym w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia Na ten cel przewidziano kwotę 0,33 mld euro. The Operational Programme Infrastructure and Environment provides for support for the projects in the field of railway infrastructure, rolling stock, IT systems, railway traffic control systems, etc. Implementation of these projects will be possible both within the framework of the measure directly related to railway (Priority Axis V) and other measures (e.g. projects of intermodal terminals will be executed as part of Priority Axis III. Development of TEN-T road network and multimodal transport, whereas modernization of railway lines related to an improved access to the railway port from funds available to marine transport). The Priority Axis V. Development of railway transport in Poland provides for support of the projects in the field of construction, modernization and restoration of railway lines, reconstruction of railway station buildings, purchase and/or modernization of rolling stock. To this end, more than EUR 5 billion, including nearly EUR 4.5 billion to railway lines, over EUR 0.4 billion to rolling stock and EUR 0.15 billion for stations has been allocated from the EU budget. The funds available under Operational Programme Eastern Poland will aslo allow improvement of the railway network condition in five eastern Poland Voivodeships (Warmińsko-Mazurskie, Podlaskie, Lubelskie, Świętokrzyskie and Podkarpackie). To this end, EUR 0.33 billion has been allocated. 36

Strategia i priorytety inwestycyjne w transporcie kolejowym

Strategia i priorytety inwestycyjne w transporcie kolejowym Strategia i priorytety inwestycyjne w transporcie kolejowym Sektor kolejowy w Polsce priorytety, możliwości inwestycyjne i największe wyzwania w nowej perspektywie finansowej British Embassy Warsaw British

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA / SUBJECT OF INTEREST

PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA / SUBJECT OF INTEREST PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA / SUBJECT OF INTEREST 4% komunikacja tramwajowa i trolejbusowa / tram and trolleybus transport 2% finanse, consulting, doradztwo / finance, consulting, counselling 4% IT 2% organizacje

Bardziej szczegółowo

Inwestycje kolejowe w latach 2014 2023 Warszawa 16 kwietnia 2014 r.

Inwestycje kolejowe w latach 2014 2023 Warszawa 16 kwietnia 2014 r. Inwestycje kolejowe w latach 2014 2023 Warszawa 16 kwietnia 2014 r. Źródła finansowania inwestycji kolejowych w latach 2014 2023 1) FS/POIiŚ2014-2020 uzupełnienie i zakończenie inwestycji na ciągach, na

Bardziej szczegółowo

Priorytety w zakresie inwestycji kolejowych w latach (2023) Warszawa, 3 czerwca 2015 r.

Priorytety w zakresie inwestycji kolejowych w latach (2023) Warszawa, 3 czerwca 2015 r. Priorytety w zakresie inwestycji kolejowych w latach 2014 2020 (2023) Warszawa, 3 czerwca 2015 r. Zadania PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jest zarządcą narodowej sieci kolejowej.

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju kolei dużych prędkości w Polsce

Kierunki rozwoju kolei dużych prędkości w Polsce Kierunki rozwoju kolei dużych prędkości w Polsce Konrad Gawłowski Z-ca Dyrektora PKP PLK S.A. Centrum Kolei Dużych Prędkości Warszawa, 4 marca 2011 r. Historia linii dużych prędkości na świecie. Przykłady

Bardziej szczegółowo

TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO 2014

TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO 2014 TTS TRANSPORTU SZYNOWEGO 2014 2 Ze Świata 8 Z Unii Europejskiej 11 Z kraju SPIS TREŚCI nr 1/2 15 Poprawa stanu infrastruktury kolejowej w Polsce 23 Możliwości rozwoju transportu towarowego w korytarzu

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty. Mierniki dobrobytu gospodarczego. Jak mierzyć dobrobyt?

Akademia Młodego Ekonomisty. Mierniki dobrobytu gospodarczego. Jak mierzyć dobrobyt? Akademia Młodego Ekonomisty Mierniki dobrobytu gospodarczego. Jak mierzyć dobrobyt? dr Anna Gardocka-Jałowiec Uniwersytet w Białymstoku 7 marzec 2013 r. Dobrobyt, w potocznym rozumieniu, utożsamiać można

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

ODDZIAŁ REGIONALNY w SZCZECINIE 70-211 Szczecin, ul. Korzeniowskiego 1, tel.(091) 471-33-00, fax.(091) 471-18-00,

ODDZIAŁ REGIONALNY w SZCZECINIE 70-211 Szczecin, ul. Korzeniowskiego 1, tel.(091) 471-33-00, fax.(091) 471-18-00, ODDZIAŁ REGIONALNY w SZCZECINIE 70-211 Szczecin, ul. Korzeniowskiego 1, tel.(091) 471-33-00, fax.(091) 471-18-00, Połączenia Portów Szczecin, Świnoujście polskimi liniami kolejowymi osi Północ - Południe

Bardziej szczegółowo

Plany inwestycyjne dotyczące infrastruktury sieci TEN-T. Warszawa, 25-26 lutego 2014 r.

Plany inwestycyjne dotyczące infrastruktury sieci TEN-T. Warszawa, 25-26 lutego 2014 r. Plany inwestycyjne dotyczące infrastruktury sieci TEN-T Warszawa, 25-26 lutego 2014 r. 1 Uwarunkowania rozwoju kolejowej sieci TEN-T Podstawowy dokument UE dotyczący sieci TEN-T Rozporządzenie Parlamentu

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Pomiar dobrobytu gospodarczego

Pomiar dobrobytu gospodarczego Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Pomiar dobrobytu gospodarczego Uniwersytet w Białymstoku 07 listopada 2013 r. dr Anna Gardocka-Jałowiec EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA

OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA Politechnika Poznańska Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Inż. NATALIA LEMTIS OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA Promotor: DR INŻ. MARCIN KICIŃSKI Poznań, 2016

Bardziej szczegółowo

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 Załącznik nr 1 General information (Informacje ogólne) 1. Please specify your country. (Kraj pochodzenia:) 2. Is this your country s ECPA

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

Rozwój współpracy gospodarczej między Polską i Niemcami w kontekście wzrostu znaczenia kolei

Rozwój współpracy gospodarczej między Polską i Niemcami w kontekście wzrostu znaczenia kolei Podsekretarz stanu Zbigniew Klepacki Rozwój współpracy gospodarczej między Polską i Niemcami w kontekście wzrostu znaczenia kolei www.mir.gov.pl Berlin, dn. 22.09.2014 r. INNOTRANS MIĘDZYNARODOWE TARGI

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ. Andrzej Massel Podsekretarz Stanu. Kraków, 16 X 2012 r.

MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ. Andrzej Massel Podsekretarz Stanu. Kraków, 16 X 2012 r. MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ Andrzej Massel Podsekretarz Stanu Kraków, 16 X 2012 r. Strategiczne podstawy podejmowanych działań sanacyjnych M a s t e r P l a n d l a t r a

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

System opłat za udostępnianie infrastruktury kolejowej w Polsce. Zbigniew Szafrański Vice-president PKP Polish Railway Lines Jsc

System opłat za udostępnianie infrastruktury kolejowej w Polsce. Zbigniew Szafrański Vice-president PKP Polish Railway Lines Jsc System opłat za udostępnianie infrastruktury kolejowej w Polsce Zbigniew Szafrański Vice-president PKP Polish Railway Lines Jsc TransRussia2006 Moscow, 21.03.2006 Podstawy ustalania opłat za udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011 Implementation of the JEREMIE initiative in Poland Prague, 8 November 2011 Poland - main beneficiary of EU structural funds - 20% of allocation within cohesion policy (EUR 67 bln) Over EUR 10 bln of NSRF

Bardziej szczegółowo

solutions for demanding business Zastrzeżenia prawne

solutions for demanding business Zastrzeżenia prawne Zastrzeżenia prawne Zawartośd dostępna w prezentacji jest chroniona prawem autorskim i stanowi przedmiot własności. Teksty, grafika, fotografie, dźwięk, animacje i filmy, a także sposób ich rozmieszczenia

Bardziej szczegółowo

Zwiększanie Potencjału Na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Building Road Safety Capacity

Zwiększanie Potencjału Na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Building Road Safety Capacity Zwiększanie Potencjału Na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Building Road Safety Capacity Training and certification of Road Safety Experts for the application of Road Safety Audit and Road Safety Inspection

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY CEF INFO DAY 22 PAŹDZIERNIKA 2014 R. Warszawa

WARSZTATY CEF INFO DAY 22 PAŹDZIERNIKA 2014 R. Warszawa WARSZTATY CEF INFO DAY 22 PAŹDZIERNIKA 2014 R. Warszawa Ogólne założenia konkursu w 2014 r. Polskie projekty będą mogły ubiegać się o dofinansowanie z 2 puli środków: z puli środków Funduszu Spójności

Bardziej szczegółowo

Szanowna Pani Marszałek! Odpowiadając na interpelację pana posła Zbigniewa Matuszczaka (znak: SPS /14) przesłaną przy piśmie z dnia 29

Szanowna Pani Marszałek! Odpowiadając na interpelację pana posła Zbigniewa Matuszczaka (znak: SPS /14) przesłaną przy piśmie z dnia 29 Szanowna Pani Marszałek! Odpowiadając na interpelację pana posła Zbigniewa Matuszczaka (znak: SPS-023-24089/14) przesłaną przy piśmie z dnia 29 stycznia br. w sprawie inwestycji kolejowych planowanych

Bardziej szczegółowo

Rynkowe perspektywy dużych szybkości w Polsce zastosowanie projektu UIC dla krajów w Europy Centralnej i Wschodniej.

Rynkowe perspektywy dużych szybkości w Polsce zastosowanie projektu UIC dla krajów w Europy Centralnej i Wschodniej. Andrzej Żurkowski PKP SA Rynkowe perspektywy dużych szybkości w Polsce zastosowanie projektu UIC dla krajów w Europy Centralnej i Wschodniej. Market perspective for HST in Poland - implementation of UIC

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju kolei dużych prędkości w Polsce

Kierunki rozwoju kolei dużych prędkości w Polsce Kierunki rozwoju kolei dużych prędkości w Polsce Konrad Gawłowski Zastępca Dyrektora Centrum Kolei Dużych Prędkości Katowice, 16.03.2011 r. Historia linii dużych prędkości na świecie. Przykłady pierwszych

Bardziej szczegółowo

Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) www.viaregiaplus.eu

Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) www.viaregiaplus.eu Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) THE ANALYSIS CONCERNING THE DESIGNATION OF THE ROUTE THAT INTEGRATES THE SOUTH OF THE LOWER SILESIA PROVINCE TOGETHER WITH NORTH - SOUTHLINKS Analiza

Bardziej szczegółowo

Revenue to gminas budgets from service charges in division 756 per capita

Revenue to gminas budgets from service charges in division 756 per capita CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

Length of expressways and highways per 100 km 2

Length of expressways and highways per 100 km 2 CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Transport drogowy w Polsce wybrane dane

Transport drogowy w Polsce wybrane dane Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce Transport drogowy w Polsce wybrane dane RAPORT ZMPD 2012 marzec 2013 Liczba firm transportowych w międzynarodowym transporcie drogowym rzeczy

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI EKSPORTU / EXPORT DIRECTIONS Belgia / Belgium Białoruś / Byelarussia Bułgaria / Bulgaria Dania / Denmark Estonia / Estonia Francja / France Hiszpania / Spain Holandia / Holland Litwa / Lithuania

Bardziej szczegółowo

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges www.european-ecotourism.pl registration: office@european-ecotourism.pl enquires: biuro@sie.org.pl tel. +48 725 994 964 Social Ecological Institute is pleased to invite to III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, luty 2012 r. www.plk-sa.pl

Warszawa, luty 2012 r. www.plk-sa.pl Description of the activity of PKP PLK S.A. and development perspective of Polish rail infrastructure Charakterystyka działalności PKP PLK S.A. oraz perspektywy rozwoju polskiej infrastruktury kolejowej

Bardziej szczegółowo

Wyzwania Energetyki 2012 CEF

Wyzwania Energetyki 2012 CEF Wyzwania Energetyki 2012 CEF Janusz Piechociński Luty 2012 Nowe narzędzie CEF Dnia 29 czerwca 2011 r. Komisja Europejska przyjęła wniosek dotyczący kolejnych wieloletnich ram finansowych obejmujących lata

Bardziej szczegółowo

Wsparcie transportu intermodalnego w Polsce

Wsparcie transportu intermodalnego w Polsce Wsparcie transportu intermodalnego w Polsce III FORUM TRANSPORTU INTERMODALNEGO FRACHT 2015 Gdańsk, 29 kwietnia 2015 r. 1 Strategia Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.) Zgodnie z SRT

Bardziej szczegółowo

Analiza wybranych logistycznych inwestycji wspieranych środkami publicznymi w transporcie kolejowym

Analiza wybranych logistycznych inwestycji wspieranych środkami publicznymi w transporcie kolejowym WIŚNIEWSKI Tomasz 1 ZAJĄC Mateusz 2 Analiza wybranych logistycznych inwestycji wspieranych środkami publicznymi w transporcie kolejowym WPROWADZENIE Jako jeden z ważniejszych celów rozwoju Polski w najbliższych

Bardziej szczegółowo

Warunki rozwoju przewozów kolejowych

Warunki rozwoju przewozów kolejowych Warunki rozwoju przewozów kolejowych Andrzej Massel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Warszawa, kwiecień 2012 r. Kilka wielkości Przewozy towarowe koleją ponad

Bardziej szczegółowo

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU by Marek Oppeln-Bronikowski, 17 of March 2005, Brussels POLISH ECONOMICAL SITUATION POLISH ECONOMICAL SITUATION REAL ECONOMY: YEAR GDP CPI year-end Investment

Bardziej szczegółowo

EKSPORT WYROBÓW WYSOKIEJ TECHNIKI W UNII EUROPEJSKIEJ EXPORT OF HIGH TECH IN THE EUROPEAN UNION

EKSPORT WYROBÓW WYSOKIEJ TECHNIKI W UNII EUROPEJSKIEJ EXPORT OF HIGH TECH IN THE EUROPEAN UNION PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU RESEARCH PAPERS OF WROCŁAW UNIVERSITY OF ECONOMICS nr 416 2016 Współczesne problemy ekonomiczne. ISSN 1899-3192 Rozwój zrównoważony w wymiarze globalnym

Bardziej szczegółowo

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates Call 2013 national eligibility criteria and funding rates POLAND a) National eligibility criteria Funding Organisation National Contact Point National Center for Research and Development (Narodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Koleje Co zostało zrobione? Janusz Piechociński

Koleje Co zostało zrobione? Janusz Piechociński Koleje Co zostało zrobione? Janusz Piechociński Wykorzystanie przez PKP PLK S.A. funduszy Unii Europejskiej w projektach kolejowych perspektywy 2000-2006 W ramach funduszy przedakcesyjnych i akcesyjnych

Bardziej szczegółowo

Priorytety i działania transportowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 MINISTERSTWO TRANSPORTU

Priorytety i działania transportowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 MINISTERSTWO TRANSPORTU Priorytety i działania transportowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 MINISTERSTWO TRANSPORTU ŚRODKI UNIJNE PRZEZNACZONE NA GAŁĘZIE TRANSPORTU W RAMACH PO IiŚ Gałęzie

Bardziej szczegółowo

Iwona Nurzyńska. Fundusze Unii Europejskiej a system finansowania inwestycji ze środków publicznych w Polsce

Iwona Nurzyńska. Fundusze Unii Europejskiej a system finansowania inwestycji ze środków publicznych w Polsce Iwona Nurzyńska Fundusze Unii Europejskiej a system finansowania inwestycji ze środków publicznych w Polsce Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk Warszawa 2011 Iwona Nurzyńska European

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE NR 12 (84) AKADEMII MORSKIEJ Szczecin 2007

ZESZYTY NAUKOWE NR 12 (84) AKADEMII MORSKIEJ Szczecin 2007 ISSN 1733-8670 ZESZYTY NAUKOWE NR 12 (84) AKADEMII MORSKIEJ Szczecin 2007 WYDZIAŁ INŻYNIERYJNO-EKONOMICZNY TRANSPORTU Anna Białas Motyl Przewozy ładunków transportem śródlądowym i praca przewozowa w krajach

Bardziej szczegółowo

Znaczenie projektu w Sopocie dla PKP S.A. w kontekście kolejowych inwestycji dworcowych

Znaczenie projektu w Sopocie dla PKP S.A. w kontekście kolejowych inwestycji dworcowych Znaczenie projektu w Sopocie dla PKP S.A. w kontekście kolejowych inwestycji dworcowych Paweł Olczyk Członek Zarządu PKP S.A. Dyrektor Zarządzania Nieruchomościami I Nadzoru Właścicielskiego Sopot, 2 luty

Bardziej szczegółowo

Wpływ polityki zrównoważonego rozwoju UE na przemiany systemu transportowego w Poznaniu na tle wybranych miast w Polsce

Wpływ polityki zrównoważonego rozwoju UE na przemiany systemu transportowego w Poznaniu na tle wybranych miast w Polsce Wpływ polityki zrównoważonego rozwoju UE na przemiany systemu transportowego w Poznaniu na tle wybranych miast w Polsce dr Jędrzej Gadziński mgr Janusz Górny Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i

Bardziej szczegółowo

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND 2014 WWW.ADVICERO.EU RETAIL MARKET IN POLAND The Polish retail market enjoyed substantial development in recent years and is expected to continue growing in the near

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

Program budowy linii dużych prędkości w Polsce

Program budowy linii dużych prędkości w Polsce Program budowy linii dużych prędkości w Polsce Poznań, 11.06.2010 r. Budowa nowych linii kolejowych o wysokich parametrach technicznych (prędkość maksymalna powyżej 300 km/h) jest dominującą tendencją

Bardziej szczegółowo

Goodman Toruń Logistics Centre. Up to 26,000 sqm available for built to suit development. regional choices+

Goodman Toruń Logistics Centre. Up to 26,000 sqm available for built to suit development. regional choices+ Goodman Toruń Logistics Centre Up to 26,000 sqm available for built to suit development regional choices Goodman Toruń Logistics Centre Ostaszewo 57B, 87-148 Łysomice/Toruń, Poland Elastyczna powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Liberalizacja rynku gazu a bezpieczeństwo energetyczne

Liberalizacja rynku gazu a bezpieczeństwo energetyczne Liberalizacja rynku gazu a bezpieczeństwo energetyczne 8 grudnia 2010 roku, Hotel SOFITEL Victoria, Warszawa 1 Rynek gazu w Europie Środkowej. Polska na przecięciu tras przesyłu gazu Północ-Południe i

Bardziej szczegółowo

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIVE SCIENCES POZNAŃ BRANCH Department of Environmental Management in Livestock Buildings and

Bardziej szczegółowo

Structure of councilors in the legislative organs of local government units

Structure of councilors in the legislative organs of local government units CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Westpomeranian Integrated Territorial Investments Źródło: Biuletyn Informacyjny 1 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Koszalińsko-Kołobrzesko-

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

Elwira Skibicka-Sokołowska, dr Uniwersytet w Białymstoku

Elwira Skibicka-Sokołowska, dr Uniwersytet w Białymstoku Ekonomia i Środowisko 2 (49) 2014 Elwira Skibicka-Sokołowska REALIZACJA PRIORYTETÓW STRATEGII EUROPA 2020 POPRZEZ DZIAŁANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO W OBECNEJ I PRZYSZŁEJ PERSPEKTYWIE

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

1. Mechanizm alokacji kwot

1. Mechanizm alokacji kwot 1. Mechanizm alokacji kwot Zgodnie z aneksem do propozycji Komisji Europejskiej w sprawie przejęcia przez kraje UE 120 tys. migrantów znajdujących się obecnie na terenie Włoch, Grecji oraz Węgier, algorytm

Bardziej szczegółowo

Kliknij, aby edytować styl

Kliknij, aby edytować styl Kliknij, aby edytować styl Inwestycje kolejowe perspektywą dla metropolii Arnold Bresch Członek Zarządu - Dyrektor ds. realizacji inwestycji Poznań, 21 kwietnia 2017 r. Projekty ujęte w aktualizacji KPK

Bardziej szczegółowo

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland Country fact sheet Noise in Europe 2015 overview of policy-related data Poland April 2016 The Environmental Noise Directive (END) requires EU Member States to assess exposure to noise from key transport

Bardziej szczegółowo

Ograniczenie skutków zdrowotnych palenia najważniejszym strategicznym celem polityki zdrowia. Witold Zatoński Warszawa, 8-9 grudnia 2011

Ograniczenie skutków zdrowotnych palenia najważniejszym strategicznym celem polityki zdrowia. Witold Zatoński Warszawa, 8-9 grudnia 2011 Ograniczenie skutków zdrowotnych palenia najważniejszym strategicznym celem polityki zdrowia Witold Zatoński Warszawa, 8-9 grudnia 2011 Wprowadzenie w życie ograniczenia palenia w miejscach publicznych

Bardziej szczegółowo

SEGRO BUSINESS PARK WARSAW

SEGRO BUSINESS PARK WARSAW SEGRO BUSINESS PARK WARSAW OŻAROWSKA 40/42 DUCHNICE NOWOCZESNA POWIERZCHNIA BIZNESOWA MODERN BUSINESS SPACE 36 400 m 2 / 36,400 sq m SEGRO.pl SEGRO BUSINESS PARK WARSAW Nowoczesny park logistyczno-biznesowy

Bardziej szczegółowo

Nowa jakość podróży na Opolszczyźnie

Nowa jakość podróży na Opolszczyźnie Nowa jakość podróży na Opolszczyźnie Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 132 na odcinku Błotnica Strzelecka Opole Groszowice POIiŚ 7.1-65 www.plk-sa.pl

Bardziej szczegółowo

Polityka spójności 2007-2013

Polityka spójności 2007-2013 Regionalne Programy Operacyjne jako źródło finansowania centrów nauki i wystaw interaktywnych Agnieszka Dawydzik Departament Koordynacji Programów Regionalnych Konferencja INTERAKCJA-INTEGRACJA INTEGRACJA

Bardziej szczegółowo

IP/08/618. Bruksela, dnia 22 kwietnia 2008 r.

IP/08/618. Bruksela, dnia 22 kwietnia 2008 r. IP/08/618 Bruksela, dnia 22 kwietnia 2008 r. Gry wideo: Komisja z zadowoleniem przyjmuje postęp dokonany w zakresie ochrony małoletnich w 23 państwach członkowskich UE, ale zwraca się o ulepszenie branżowych

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Monika Borowiec Scenariusz zajęć edukacyjnych nr 2.10 Temat zajęć: Sprawdzian z działu 2 1. Cele lekcji: Uczeń: sprawdza stopień opanowania wiedzy i umiejętności z działu 2, zna podstawowe pojęcia

Bardziej szczegółowo

Wyniki pomiaru ruchu na terenie 26 gmin Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego

Wyniki pomiaru ruchu na terenie 26 gmin Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego Wyniki pomiaru ruchu na terenie 26 gmin Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego provided by "TRAKO" WIERZBICKI I WSPÓLNICY S.J..23 This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

ASTERN BORDERIAND OF ENLARGED EUROPEAN UNION

ASTERN BORDERIAND OF ENLARGED EUROPEAN UNION ASTERN BORDERIAND OF ENLARGED EUROPEAN UNION COMPETITIUENESS FACTORS Editedby Eufemia Teichmann WARSAW SCHOOL OF ECONOMICS WARSAW 2006 Spis treści Przedmowa 9 Część I CZYNNIKI I OGRANICZENIA KONKURENCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Polska na tle Świata i Europy w latach 1995-2014 (w liczbach) Poland in World and Europe 1995-2014 (in figures)

Polska na tle Świata i Europy w latach 1995-2014 (w liczbach) Poland in World and Europe 1995-2014 (in figures) MINISTERSTWO GOSPODARKI Ministry of Economy Polska na tle Świata i Europy w latach 1995-2014 (w liczbach) Poland in World and Europe 1995-2014 (in figures) Warszawa, wrzesień 2015 roku Warsaw, September

Bardziej szczegółowo

Kluczowe działania zrealizowane w 2016 roku. inwestycje. Priorytety 2017

Kluczowe działania zrealizowane w 2016 roku. inwestycje. Priorytety 2017 Kluczowe działania zrealizowane w 2016 roku ZARZĄDZANIE inwestycje KLIENCI Priorytety 2017 ZARZĄDZANIE Organizacja przewozów podczas Światowych Dni Młodzieży 2500 pociągów rejsowych 400 pociągów specjalnych

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy ponadnarodowej

Umowa o współpracy ponadnarodowej Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Umowa o współpracy ponadnarodowej Nazwa Programu Operacyjnego w Polsce: : Numer i nazwa Priorytetu: Numer i nazwa Działania: Numer

Bardziej szczegółowo

25 27 May th Logistics, Warehousing and Transport Expo. summary.

25 27 May th Logistics, Warehousing and Transport Expo. summary. summary On logistics in a complex manner, at the Expo Silesia fair only Over two thousand visitors came to Expo Silesia on 25-27 May 2010 during the Logistics, and the Rail Transport Fair held at the same

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

Instructions for student teams

Instructions for student teams The EduGIS Academy Use of ICT and GIS in teaching of the biology and geography subjects and environmental education (junior high-school and high school level) Instructions for student teams Additional

Bardziej szczegółowo

03 April 2015 03 kwietnia 2015 r. Zmiana satelity dostarczającego sygnał Animal Planet HD. Change of Delivery Satellite for Animal Planet HD

03 April 2015 03 kwietnia 2015 r. Zmiana satelity dostarczającego sygnał Animal Planet HD. Change of Delivery Satellite for Animal Planet HD 03 April 2015 03 kwietnia 2015 r. Dear Sirs, Change of Delivery Satellite for Animal Planet HD We refer to the Affiliation Agreement with a Commencement Date of 01/11/2009 between ( DCEL / we ) and you,

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ ITS W RAMACH POIIS W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ ORAZ ŚRODKÓW ŁĄCZĄC EUROPĘ - CEF

FINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ ITS W RAMACH POIIS W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ ORAZ ŚRODKÓW ŁĄCZĄC EUROPĘ - CEF FINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ ITS W RAMACH POIIS W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020 ORAZ ŚRODKÓW ŁĄCZĄC EUROPĘ - CEF Centrum Unijnych Projektów Transportowych styczeń 2017 r. PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA

Bardziej szczegółowo

Perspektywy funkcjonowania infrastruktury kolejowej na terenie województwa dolnośląskiego. Wrocław, 3 lutego 2011 r.

Perspektywy funkcjonowania infrastruktury kolejowej na terenie województwa dolnośląskiego. Wrocław, 3 lutego 2011 r. Perspektywy funkcjonowania infrastruktury kolejowej na terenie województwa dolnośląskiego Wrocław, 3 lutego 2011 r. Model finansowania infrastruktury zarządzanej przez PKP PLK S.A.: Wydatki w Polsce (w

Bardziej szczegółowo

The average number of people in a household receiving social benefits in relation to the average number of persons per household

The average number of people in a household receiving social benefits in relation to the average number of persons per household CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module The average number of people in a household receiving social benefits in relation to the average

Bardziej szczegółowo

Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!"

Awareness campaign Safe rail-road level crossing Stop and Live! Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!" www.plk-sa.pl Geneva, 12-13 May 2014 The key objective of the campaign is: What are our objectives? - to promote the correct patterns of

Bardziej szczegółowo

REGION MORZA BAŁTYCKIEGO JAKO OBSZAR INTEGRACJI MAKROEGIONALNEJ MAREK GRZYBOWSKI

REGION MORZA BAŁTYCKIEGO JAKO OBSZAR INTEGRACJI MAKROEGIONALNEJ MAREK GRZYBOWSKI REGION MORZA BAŁTYCKIEGO JAKO OBSZAR INTEGRACJI MAKROEGIONALNEJ W UNII EUROPEJSKIEJ MAREK GRZYBOWSKI BALTIC SEA REGION OBSERVATORY Akademia Morska w Gdyni m.grzybowski@wpit.am.gdynia.pl Plan wystąpienia

Bardziej szczegółowo

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA Atrakcyjne tereny inwestycyjne znajdują się przy ul. Leśnej w Bytomiu, w bezpośrednim sąsiedztwie Alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Przeznaczona do sprzedaży uzbrojona

Bardziej szczegółowo

Program budowy linii dużych prędkości

Program budowy linii dużych prędkości Program budowy linii dużych prędkości zachodnia część województwa łódzkiego Jan Raczyński Dyrektor Centrum Kolei Dużych Prędkości PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Warta, 12.11.2010 Program budowy linii

Bardziej szczegółowo

ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland

ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland OECD Przegląd krajowej polityki miejskiej National Urban Policy Review of Poland 17-19 19 March 2010 ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland Zygmunt Ziobrowski Instytut Rozwoju Miast The

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

Struktura sektora energetycznego w Europie

Struktura sektora energetycznego w Europie Struktura sektora energetycznego w Europie seminarium Energia na jutro 15-16, września 2014 źródło: lion-deer.com 1. Mieszkańcy Europy, 2. Struktura wytwarzania energii w krajach Europy, 3. Uzależnienie

Bardziej szczegółowo

Łódzki Węzeł Multimodalny MAJ 2012

Łódzki Węzeł Multimodalny MAJ 2012 Łódzki Węzeł Multimodalny MAJ 2012 Łódź Trzecie co do wielkości miasto w Polsce 740 tys. mieszkańców Aglomeracja 1,3 mln mieszkańców Region 2,6 mln mieszkańców Centrum Akademickie: 24 uczelnie wyższe 120

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market Dzień dobry Good morning Hyvää huomenta Buenos dĺas Projekt Partnerski Grundtviga Spotkanie w Katowicach 26-29 Listopad 2013 Grundtvig partnership project Kick off meeting in Katowice 26 29 November 2013

Bardziej szczegółowo