Miasta Polskie w Polityce Spójności wdrażanie, finansowanie, instrumenty finansowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Miasta Polskie w Polityce Spójności wdrażanie, finansowanie, instrumenty finansowe"

Transkrypt

1 Miasta Polskie w Polityce Spójności wdrażanie, finansowanie, instrumenty finansowe Agnieszka Dawydzik Z-ca Dyrektora, Kierujący Pracą Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej MRR Katowice 19 kwietnia 2013 r. 1

2 Cele wsparcia obszarów miejskich Zasady, cele oraz kierunki działań służące rozwojowi miast w latach z polityki spójności wynikają z: Strategii Europa 2020 Zapisów projektów rozporządzeń polityki spójności na lata Krajowych dokumentów strategicznych: Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030; Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego: regiony, miasta, obszary miejskie ; Projektu Założeń Krajowej Polityki Miejskiej. Zapisów Założeń Umowy Partnerstwa (terytorialny wymiar prowadzonej interwencji) 2

3 Wymiar miejski częścią wymiaru terytorialnego Znaczne wzmocnienie wymiaru miejskiego w nowym okresie programowania UE Różne instrumenty dla różnego typu miast, odpowiadające na specyficzne potrzeby oraz potencjał rozwojowy poszczególnych miast Zgodnie z podejściem terytorialnym wsparcie miast, obszarów funkcjonalnych miast lub dla wyszczególnionych dzielnic miast Wsparcie wszystkich typów ośrodków miejskich: miasta wojewódzkie, ośrodki regionalne, ośrodki subregionalne oraz ośrodki lokalne Zintegrowane podejście: Zdiagnozowanie i określenie celów w odniesieniu do różnego typu obszarów miejskich (w tym wskazanie Obszarów Strategicznej Interwencji: Miasta wojewódzkie i ich obszary funkcjonalne, Miasta i dzielnice miast wymagające rewitalizacji) Identyfikacja działań służących rozwojowi miast (specjalne działania różnych PO) Stworzenie mechanizmów zapewniających wsparcie zintegrowanych działań/projektów (system koordynacji UP, PO/RPO, delegacja zarządzania na najniższy poziom), podejście strategiczne i negocjacyjne (kontrakt terytorialny) 3

4 Instrumenty rozwoju miast w Polityce Spójności Zintegrowane Inwestycje Terytorialne instrument realizacji strategii rozwoju terytorialnego, do wykorzystania wsparcia z min. 2 osi priorytetowych 1 lub więcej PO, jeden z możliwych rozwiązań wdrażania zintegrowanych działań na rzecz rozwoju miejskiego (min. 5% krajowej alokacji EFRR). Dodatkowo specjalne instrumenty dla miast: Platforma Rozwoju Obszarów Miejskich; Innowacyjne działań w zakresie zrównoważonego rozwoju miast; Program sieciowania miast URBACT; Instrumenty finansowe typu JESSICA. Podejście tematyczne jest dominujące (logika interwencji PS). 4

5 Cele realizacji ZIT w Polsce Wynikają z Założeń UP oraz Zasad uwzględniania wymiaru miejskiego polityki spójności UE, w tym realizacja ZIT sprzyjanie rozwoju współpracy i integracji na obszarach funkcjonalnych miast (szczególnie miast wojewódzkich); realizacja zintegrowanych projektów odpowiadających w sposób kompleksowy na potrzeby i problemy miast i ich obszarów funkcjonalnych; zwiększanie wpływu miast i ich obszarów funkcjonalnych na kształt i sposób realizacji działań na ich obszarze w ramach polityki spójności. 5

6 Warunki realizacji ZIT Warunki obligatoryjne: Przygotowanie Planu działań ZIT (+++) Zawiązanie zinstytucjonalizowanej formy partnerstwa (+) w zależności od stopnia delegacji zadań np.: związek międzygminny, porozumienie, stowarzyszenie Posiadanie odpowiedniej zdolności instytucjonalnej (+) Podpisanie porozumienia do realizacji ZIT w województwie pomiędzy Związkiem ZIT a IZ RPO (+) Warunki fakultatywne: Przygotowanie strategii rozwoju obszaru funkcjonalnego miasta (KPZK). 6

7 Plan działań ZIT Przygotowanie Planu działań ZIT (+++) Podstawa udzielenia wsparcia z oznaczonych działań/osi priorytetowych RPO Określa wizję terytorialną (strategia z art. 7 EFRR) i wskazuje cele, najważniejsze działania/przedsięwzięcia do realizacji Jest narzędziem dla realizacji polityki w miejskim obszarze funkcjonalnym, ale obejmuje obszarowo te JST, które wyraziły wolę współpracy (powinien uwzględniać cele SRW oraz prace nad delimitacją FOMOW rola MRR i samorządów województw) Wskazuje stopień realizacji celów RPO (interwencja przyporządkowana logice programowania oczekiwanej przez KE, w tym przypisanie priorytetów inwestycyjnych, wskaźników i ich monitorowanie) Określa system realizacji (m.in. struktura organizacyjna ZIT, procedury wyboru projektów) Dokumentuje proces przebiegu prac i zaangażowania partnerów z obszaru, którego dotyczy (powinien być to proces transparentny) Wskazuje listę przedsięwzięć (do realizacji w ramach ZIT + komplementarne) 7

8 Kierunki interwencji ZIT: Realizacja podejścia zintegrowanego główne kryterium realizacji projektów w formule ZIT Realizacja wiązki zintegrowanych (głównie małych) projektów realizowanych na całym obszarze ZIT *************************************************************** Ścisła koordynacja działań w ramach ZIT z komplementarnymi działaniami realizowanymi w programach krajowych i RPO nie objętymi ZIT - poprzez realizację kontraktu terytorialnego 8

9 Kierunki interwencji ZIT: Obszary tematyczne do wsparcia w ramach ZIT: Rozwój zrównoważonego, sprawnego transportu łączącego miasto i jego obszar funkcjonalny (cele tematyczne nr 4 i 7); Przywracanie funkcji społeczno-gospodarczych zdegradowanych obszarów miejskiego obszaru funkcjonalnego realizowana na wybranych (zdegradowanych) obszarach miejskiego obszaru funkcjonalnego, rozumiana w sposób zintegrowany (cele tematyczne nr 6, 8, 9, 10); Poprawa stanu środowiska przyrodniczego na obszarze funkcjonalnym miasta głównie małe projekty (cel tematyczny nr 6); Wspieranie efektywności energetycznej (cel tematyczny nr 4); Wzmacnianie rozwoju funkcji symbolicznych budujących międzynarodowy charakter i ponadregionalną rangę miejskiego obszaru funkcjonalnego oraz poprawa dostępu i jakości usług publicznych w całym obszarze funkcjonalnym (cele tematyczne nr 2, 6, 8, 9). Nie może dotyczyć tylko jednego obszaru tematycznego. Ostateczne ustalenia w zakresie doboru celów tematycznych i priorytetów inwestycyjnych na etapie negocjacji kontraktu terytorialnego oraz ustalania zawartości programów operacyjnych. 9

10 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w Polsce Realizacja wyłącznie w ramach RPO (EFRR, EFS). ZIT realizowane na: obszarach funkcjonalnych miast wojewódzkich (FOMOW) 16 ZIT, Finansowanie z rezerwy programowej w miastach regionalnych i subregionalych (na ich obszarach funkcjonalnych) Finansowanie z podstawowej alokacji RPO decyzja w gestii samorządów województw (ew. w ramach OSI) na innych obszarach (na których realizowane będą strategie terytorialne) 10

11 Ramy finansowe (wymiar terytorialny, w tym ZIT) Rezerwa programowa - mechanizm motywacyjny, który premiuje lepsze terytorialne ukierunkowanie interwencji. Wynosi 10% alokacji funduszy strukturalnych (po uprzednim odjęciu 5% rezerwy wykonania) Środki rezerwy programowej będą służyły dwóm celom: Wsparciu realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na obszarach funkcjonalnych miast wojewódzkich (FOMOW) 4,5% środków rezerwy, w tym EFRR i EFS, na dofinansowanie RPO środki uruchamiane warunkowo podział na podstawie algorytmu uwzględniającego liczbę mieszkańców Wsparciu terytorialnego ukierunkowania interwencji programów operacyjnych do celów odnoszących się do OSI 3,5% środków rezerwy na rzecz realizacji zintegrowanych planów rewitalizacyjnych (OSI 2) oraz działania służące podniesieniu dostępu do podstawowych usług publicznych (OSI 3). Środki na RPO 2% środków rezerwy na łączenie węzłów 2-go i 3-cio rzędnych z siecią TEN-T. Środki na PO IiŚ bis 11

12 Harmonogram prac Przygotowanie zasad funkcjonowania ZIT w kontekście kontraktu terytorialnego, UP i programów operacyjnych: Ustalenia w sprawie przeznaczenia ZIT będą wpisane do UP (terytoria, szacunkowa alokacja, wybrane fundusze, mechanizmy koordynacji) RPO będą zawierać podejście do realizacji ZIT w kontekście wykorzystania 5% EFRR na zrównoważony rozwój miejski oraz na innych terytoriach (cele i kierunki interwencji, wybrane fundusze, alokacja w podziale na osie priorytetowe, rozwiązania wdrożeniowe np. monitorowanie, instytucje etc.) Powinien zawierać listę zintegrowanych projektów, w tym możliwych do wsparcia z poziomu krajowego (PO krajowe, środki krajowe) Powiązane działania na różnych poziomach: Rola MRR kryteria wyznaczania obszarów funkcjonalnych, wsparcie organizacyjne, nadzór Rola samorządu województwa inicjator prac w regionie Związki ZIT przygotowanie Programów działań ZIT Zgranie w czasie z harmonogramem prac nad perspektywą : Uwzględnienie propozycji projektów w mandacie strony samorządowej przed przyjęciem wstępnej wersji kontraktu terytorialnego Uwzględnienie uzgodnień wynikających z kontraktu w programach operacyjnych, które będą negocjowane z KE Zatwierdzenie KT i przyjęcie programów operacyjnych przez KE 12

13 ZIT w Polsce - podsumowanie Rola ZIT w rozwoju miast i realizacji polityki rozwoju: Ukierunkowanie wsparcia dla obszarów miejskich, pełniących kluczowe funkcje w systemie osadniczym województw lub obszarów obciążonych problemami strukturalnymi (realizacja celów polityki regionalnej, KSRR i SRW); Identyfikacja indywidualnych potrzeb obszarów miejskich i realizacji skuteczniejszej polityki adresowanej w postaci zintegrowanego wsparcia ( zaszczepienie terytorialnego podejścia w praktyce); Promowanie myślenia w kategoriach obszaru miejskiego i jego otoczenia funkcjonalnego, nie tylko w miastach wojewódzkich (podejście funkcjonalne); Budowanie wielopoziomowego systemu zarządzania oraz wzmocnienie współpracy JST w obszarach funkcjonalnych; Przyczynia się do zwiększenia efektywności polityki rozwoju (integrowanie różnych instrumentów zarządzanych na poziomie krajowym i regionalnym, przełożenie myśli strategicznej na poziom operacyjny realizowane projekty). O czym należy pamiętać: ZIT powinien być instrumentem realizacji Strategii Rozwoju Województwa w aspekcie wspierania określonych w niej obszarów interwencji (w tym obszarów interwencji strategicznej państwa); ZIT nie jest jedynym możliwym instrumentem podejścia terytorialnego. 13

14 Instrumenty finansowe podstawowe założenia W perspektywie planowany jest wzrost wykorzystania instrumentów finansowych w programach polityki spójności. Wysokość środków z polityki spójności jaka zostanie zaangażowana na IF wynikać będzie z oceny ex-ante IF. Wstępne szacunki wskazują, że może to być kwota z przedziału 4-10 mld euro. Planowane jest wykorzystanie w ramach IF środków wniesionych do instrumentów inżynierii finansowej w obecnej perspektywie, w szczególności w ramach RPO (kontynuacja pozadotacyjnego wsparcia). Instrumenty finansowe będą mogły znaleźć zastosowanie także dla realizacji celów Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej. W odpowiedzi na potrzeby ostatecznych odbiorców w perspektywie finansowej znajdą szersze zastosowanie określone instrumenty finansowe kapitałowe (np. seed capital) lub też nowe dotychczas niestosowane (np. mezzazine). 14

15 Podstawowe założenia W perspektywie MRR zapewni komplementarność między instrumentami finansowymi ustanowionymi na poziomie UE oraz krajowymi. Research, Development Innovation EU level, zarządzane przez EC Horizon 2020 Equity and Risk Sharing Instruments EUR 3.5bn Shared Management Instruments under Structural and Cohesion Funds Growth, Jobs and Social Cohesion Competitiveness & SME (COSME) Equity & guarantees EUR 1.4bn Social Change & Innovation Micro-finance EUR 192m Creative Europe Guarantee Facility EUR 210m Erasmus for all Guarantee Facility EUR 881m EU level Off-the shelf instruments Infrastructure Connecting Europe Facility (CEF) Risk sharing (e.g. project bonds) and equity instruments Budget not yet decided Tailor made instruments Significant higher amounts than currently 15

16 Ocena ex-ante podstawą funkcjonowania IF Podstawą dokonania alokacji środków UE do instrumentów finansowych będą wyniki oceny ex-ante IF (art. 32 projektu rozporządzenia). Ocena ex-ante ma na celu m.in.: - zidentyfikowanie nieprawidłowości rynku oraz potrzeb inwestycyjnych w ramach danych polityk lub obszarów tematycznych, - określenie szacunkowego poziomu niezbędnego wsparcia ze środków publicznych w ramach IF, - wskazanie na właściwe formy wsparcia (narzędzia dłużne, kapitałowe, inne). Ocena ex-ante IF może zostać przeprowadzona etapami. Przewiduje się możliwość aktualizacji oceny ex-ante w trakcie wdrażania instrumentu finansowego jeżeli instytucja zarządzająca uzna, że jest to konieczne z uwagi na zmiany jakie zaszły na rynku od momentu opublikowania wyników poprzedniej oceny ex-ante. 16

17 Katalog IF finansowanych w ramach programów PS krajowy fundusz venture capital, beneficjent systemowy Krajowy Fundusz Kapitałowy, zakres analogiczny do obecnego w PO IG, - mechanizmy pożyczkowe/poręczeniowe dla finansowania wysokobudżetowych przedsięwzięć, np. w energetyce odnawialnej i efektywności energetycznej, do rozważenia NFOŚiGW jako fundusz funduszy/beneficjent systemowy, BOŚ jako pośrednik finansowy, - fundusze pożyczkowe/poręczeniowe do finansowania przedsięwzięć niższej wartości w energetyce odnawialnej i efektywności energetycznej, do rozważenia wykorzystanie systemu oferowanego przez WFOS, 17

18 Katalog IF finansowanych w ramach programów PS pożyczki/linie kredytowe udzielane/organizowane bezpośrednio przez IZ lub IW, analogiczne do działalności RIF (art c), na zasadzie refundacji płatności dokonanych na rzecz ostatecznych odbiorców, - fundusze pożyczkowe oferujące różne linie produktów (do decyzji IZ jeden fundusz-jedna linia, jeden fundusz kilka różnych linii), - fundusze poręczeniowe, poręczenia indywidualne, poręczenia portfelowe, rożne linie produktów (do decyzji IZ jeden fundusz-jedna linia, jeden fundusz kilka różnych linii), - fundusze kapitałowe (equity), seed capital oferujące środki w zamian za nabycie udziałów, fundusze typu mezzanine, 18

19 Katalog IF finansowanych w ramach programów PS fundusze łączące wszystkie produkty, Fundusze Rozwoju Obszarów Miejskich, Fundusze na OZE, ochronę środowiska, efektywność energetyczną, - fundusze mieszane, łączące instrumenty finansowe z grantami, nie musi być w ramach jednego podmiotu, koordynacja produktów różnych instytucji, - NOWOŚĆ, nowa formuła funduszy gwarancyjnych spółki/fundusze gwarancji wzajemnych, na kapitał takiego funduszu poza środkami UE i wkładem krajowym składają się środki pochodzące od MSP, 2% wartości inwestycji/kredytu/poręczenia wnosi MSP, nabywa udziały w funduszu gwarancji wzajemnych i po 2 latach może udziały sprzedać (nie musi), jest to rozwiązanie które ogranicza uzależnienie kapitał funduszu od środków krajowych, zastępując je prywatnymi, do zastosowania w B+R i innowacjach z uwagi na konieczność zwiększenia do 0,8 % PKB nakładów pochodzących z sektora prywatnego na B+R i innowacje. 19

20 Katalog IF finansowanych w ramach programów PS Założenia Umowy Partnerskiej. Programowanie perspektywy finansowej przyjętej przez Radę Ministrów w dniu 15 stycznia 2013 r. Ostateczną decyzję o realizacji określonych celów programu operacyjnego na lata poprzez zastosowanie instrumentów finansowych podejmą instytucje zarządzające danym programem, na podstawie oceny ex-ante. 20

21 Katalog IF finansowanych w ramach programów PS Z uwagi na art. 35 projektu Rozporządzenia ogólnego w zakresie systemu płatności (transzowanie) oraz doświadczenia obecnego okresu programowania rekomenduje się by w ramach PO na lata stosować model systemu z funduszem funduszy. 21

22 Wdrażanie inicjatywy JESSICA w Polsce ŁĄCZNA ALOKACJA niemal 257 mln euro: - woj. wielkopolskie 67 mln - woj. zachodniopomorskie 33 mln - woj. pomorskie 57 mln - woj. śląskie 60 mln - woj. mazowieckie 40 mln 22

23 Wdrażanie inicjatywy JESSICA w Polsce województwo Wielkopolska Zachodniopomorskie Pomorskie Śląskie Mazowieckie Fundusz Rozwoju Obszarów Miejskich BGK BZ WBK / BOŚ KARR S.A./ ZARR S.A. BGK/ BOŚ ARP S.A./ AMT Partner S.A. BOŚ CPR S.A. BGK ARM S.A, MAE Sp. z o.o. Obszar Całe województwo SOM / poza SOM Gdańsk, Gdynia, Sopot, Słupsk/ pozostałe miasta Całe województwo Całe województwo Podpisanie umowy / / Rozpoczęcie naboru projektów / / Dostępna kwota 66 mln EUR 33 mln EUR 57 mln EUR 60 mln EUR 39 mln EUR 23

24 Województwo śląskie najlepsze praktyki wartość środków przeznaczonych na inicjatywę JESSICA (60 mln euro): Rolę FROM dla województwa śląskiego pełni BOŚ. Podpisano umowy dot. pożyczki w ramach JESSICA na projekty miejskie: 1) Rewitalizacja obiektu po kinie Andromeda w Tychach, 2) Multicentrum Stara Kablownia w Czechowicach Dziedzicach, 3) Rewitalizacja placów zabaw wraz z budową kortu tenisowego, boisk do gry w badmintona oraz instalacja monitoringowa, Jastrzębie Zdrój, 4) Rewitalizacja kąpieliska OSIR Skałka, Świętochłowice 24

25 Najlepsze praktyki projekt Andromeda w Tychach inwestor publiczny, 4,5 mln zł pożyczki JESSICA, całkowita wartość projektu 11,4mln zł 25

26 Najlepsze praktyki projekt Multicentrum Stara Kablownia w Czechowicach Dziedzicach inwestor prywatny, 31 mln zł pożyczki JESSICA, całkowita wartość projektu 76 mln zł 26

27 Instrumenty zwrotne dla miast w przyszłości Przewiduje się, że rola instrumentów o charakterze zwrotnym także dedykowanych obszarom miejskim, będzie znacznie większa w przyszłym okresie programowania UE. Bowiem środki, które Polska już otrzymała na dofinansowanie instrumentów finansowych i środki, które zostaną pozyskane w perspektywie finansowej staną się w przyszłości jednym z głównych źródeł finansowania działań prorozwojowych. Trudno jednak jest jednoznacznie określić, jaka pula środków zostanie przeznaczona na zastosowanie instrumentów zwrotnych w miastach. Bez wątpienia, wpływ na to będą miały m.in. wyniki ewaluacji zleconej przez EBI, której głównym zadaniem jest zbadanie szacowanego zapotrzebowania na instrumenty finansowe w polityce miejskiej w 9 polskich regionach, które zgłosiły zapotrzebowanie na przeprowadzenie takiego badania. 27

28 Dziękuję za uwagę! 28

Zasady realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce. Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej MRR

Zasady realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce. Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej MRR Zasady realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej MRR 1 Cele realizacji ZIT w Polsce Wynikają z projektu UP oraz Zasad realizacji ZIT w

Bardziej szczegółowo

Założenia Umowy Partnerstwa 2014-2020. Warszawa, 24 stycznia 2013 r.

Założenia Umowy Partnerstwa 2014-2020. Warszawa, 24 stycznia 2013 r. Założenia Umowy Partnerstwa 2014-2020 Warszawa, 24 stycznia 2013 r. Dokumenty strategiczne na lata 2014-2020 Założenia Umowy Partnerstwa, zaakceptowane przez Radę Ministrów 15 stycznia 2013 r. stanowią

Bardziej szczegółowo

Pozadotacyjne instrumenty finansowe w polityce spójności UE po 2013 roku wymiar wspólnotowy i krajowy

Pozadotacyjne instrumenty finansowe w polityce spójności UE po 2013 roku wymiar wspólnotowy i krajowy Pozadotacyjne instrumenty finansowe w polityce spójności UE po 2013 roku wymiar wspólnotowy i krajowy Analiza propozycji Komisji Europejskiej dotyczącej rozszerzenia zakresu stosowania instrumentów inżynierii

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020 przyjęty Uchwałą nr 34/1171/15 Zarządu Województwa z dnia 26 sierpnia 2015 r. Spis

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne jako nowe narzędzie polityki regionalnej w Perspektywie Finansowej 2014 2020

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne jako nowe narzędzie polityki regionalnej w Perspektywie Finansowej 2014 2020 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH STUDIA PODYPLOMOWE MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji

Bardziej szczegółowo

Fundusze europejskie na lata 2014-2020 wyniki negocjacji programów operacyjnych w zakresie działań skierowanych do MŚP

Fundusze europejskie na lata 2014-2020 wyniki negocjacji programów operacyjnych w zakresie działań skierowanych do MŚP Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Fundusze europejskie na lata 2014-2020 wyniki negocjacji programów operacyjnych w zakresie działań skierowanych do MŚP Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego o Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego. Wersja wstępna Warszawa, 28 maja 2014 r Autorzy: Zespół Sektora Publicznego Deloitte Business Consulting

Bardziej szczegółowo

Założenia do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 2012-11-19

Założenia do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 2012-11-19 Założenia do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 2012-11-19 Spis treści I. Wstęp... 4 II. Uwarunkowania zewnętrzne procesu programowania RPO WM na lata 2014-2020...

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego Warszawa, 30 czerwca 2014 r. Autorzy: Zespół Sektora Publicznego Deloitte Business Consulting S.A. Spis

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020 projekt wersja 1.0 z 10 czerwca 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Programowanie perspektywy finansowej na lata 2014-2020 23 maja 2014 r. Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 - Umowa Partnerstwa - Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 1 Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp., 22 maja 2015 r. 2 Spis treści Słowniczek...4 Wstęp...5 1. Podstawa prawna Zintegrowanych

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA. Projekt

STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA. Projekt STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA Projekt Stowarzyszenie Metropolia Poznań Maj 2014 r. Spis treści WPROWADZENIE... 4 1. PODSTAWY REALIZACJI ZINTEGROWANYCH

Bardziej szczegółowo

Zasady wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Zasady wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 1 do uchwały nr 628/54/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2015 r. Zasady wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (z dnia 30

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA EX-ANTE PROJEKTU REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 RAPORT KOŃCOWY

EWALUACJA EX-ANTE PROJEKTU REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 RAPORT KOŃCOWY EWALUACJA EX-ANTE PROJEKTU REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 RAPORT KOŃCOWY Wykonawca: Agrotec Polska sp. z o.o. ul. Dzika 19/23 lok. 55 00-172 Warszawa Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Wykonanie usługi doradczej i badania ewaluacyjnego Ewaluacja ex-ante Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Wykonanie usługi doradczej i badania ewaluacyjnego Ewaluacja ex-ante Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Wykonanie usługi doradczej i badania ewaluacyjnego Ewaluacja ex-ante Regionalnego 29/11/2013 Wykonanie usługi doradczej i badania ewaluacyjnego Ewaluacja ex-ante Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 w zakresie I (dz.1.1 i ) i V osi priorytetowej (dz. 5.1) Warszawa, dnia 27

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowej Pomoc techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Szczegółowy opis osi priorytetowej Pomoc techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały nr 34/358/15/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 czerwca 2015 r. WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE Szczegółowy opis osi priorytetowej Pomoc techniczna Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Wrocław, 8 kwietnia 2014 r. 1 Spis treści Wstęp... 4 WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ W OSIĄGNIĘCIE

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 20142020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Katowice, maj 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 57/1240/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 maja 2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 20142020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Katowice, kwiecień 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Lp Pytania i wątpliwości

Lp Pytania i wątpliwości Lp Pytania i wątpliwości 1 Prośba o dookreślenie ostatecznego podejścia do OSI. Odpowiedzi Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego w oparciu o wewnętrzne analizy sytuacji społeczno ekonomicznej oraz

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 23 lipca 2015 r.

Warszawa, 23 lipca 2015 r. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Wersja 1.0 Warszawa, 23 lipca 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis programu oraz głównych warunków realizacji...

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 536/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 21 maja 2015 r. Zarząd Województwa Łódzkiego Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

POLSKA WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

POLSKA WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE POLSKA WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 /PROJEKT wersja 1.2/ Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Warszawa, 30 wrzesieo

Bardziej szczegółowo

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 821/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 lipca 2014 r. Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa programowo - finansowa UE 2014 2020 - najważniejsze zmiany. [Wpisz podtytuł dokumentu]

Nowa perspektywa programowo - finansowa UE 2014 2020 - najważniejsze zmiany. [Wpisz podtytuł dokumentu] Nowa perspektywa programowo - finansowa UE 2014 2020 - najważniejsze zmiany [Wpisz podtytuł dokumentu] Opracowano w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie Kraków; 2013 Spis treści

Bardziej szczegółowo

1. Fundusze UE system dotacyjny vs. zwrotne instrumenty finansowe

1. Fundusze UE system dotacyjny vs. zwrotne instrumenty finansowe 1. Fundusze UE system dotacyjny vs. zwrotne instrumenty finansowe W. Kwiatkowski, M. Zawadzka 1.1. System dystrybucji funduszy unijnych w perspektywie finansowej 2007 2013 W ramach obowiązującej perspektywy

Bardziej szczegółowo

Grupa Tematyczna Instrumenty Finansowe

Grupa Tematyczna Instrumenty Finansowe Grupa Tematyczna Instrumenty Finansowe Podsumowanie pracy GT-IF Opracował: Michał Muszyński Żagań, 13-15 luty 2013 r. Plan prezentacji Grupa Tematyczna Instrumenty Finansowe (GT-IF): 1. Analiza stosowanych

Bardziej szczegółowo