Rekordowe polskie drogi. Obecnie całkowita długość najważniejszychdrógpublicznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rekordowe polskie drogi. Obecnie całkowita długość najważniejszychdrógpublicznych"

Transkrypt

1 rp.pl Modernizacja roku OgólnOPOlski konkurs edycja XiX 24 kwietnia 2015 Dodatek specjalny Element rozwoju lokalnego i rewitalizacji PawełOrłOwski pod se kre tarz sta nu w Mi ni ster stwie In fra struk tu ry i Roz wo ju Elementem codzienności każdego z nas jest publiczna przestrzeń, infrastruktura,w tymotaczające nas budynki. Od ich estetyki, funkcjonalnościczystanuzależyjakośćnaszegożycia.dlatego tak ważne jest promowanie i propagowaniedobrychwzorców, ciekawych rozwiązań. Konkurs ModernizacjaRoku jest przejawem takiej właśnie inicjatywy. Popieram ją z pełnymprzekonaniem,zwłaszcza żeresortinfrastrukturyi rozwojuna codzieńwspieraprojekty modernizacjiobiektówi przestrzeni. Są one często jednym z elementów rewitalizacji obszarówzdegradowanych,która stałasięprzedmiotemzintensyfikowanychdziałańrządu. W marcu Rada Ministrów przyjęłazałożeniaustawyo rewitalizacji,a jejuchwalenieplanuje się w tej kadencji parlamentu.nasząintencjąjest,żeby zarównosamorządy,jaki lokalnespołecznościotrzymałyinstrument ułatwiający realizowanieskutecznychdziałańrewitalizacyjnych powiązanych z planowaniemprzestrzennym, przywracaniem ładu przestrzennegoi ograniczaniemżywiołowej suburbanizacji. Wprowadzeniezmianw prawie jest potrzebne, zwłaszcza w kontekścieszacunkówinstytutu Rozwoju Miast, według których 20 proc. obszarów miejskich w Polsce wymaga wsparciaw działaniachrewitalizacyjnych. Kluczowe jest jednak, aby zapewnić właściwe podejście do rewitalizacji. Musi być ona dobrze zaplanowana i uwzględniaćsferęspołeczną, gospodarczą i przestrzenną. Rewitalizacja to nie tylko remont fasady, to coś znacznie szerszego. Obejmuje zarówno odbudowę ulic, domów, unowocześnienie infrastruktury technicznej,jaki poprawęjakościżyciamieszkańcówrealizowanąpoprzezróżnedziałaniatworzenienowychmiejscpracy, aktywizację zawodową i społeczną grup obywateli, lepszy dostęp do kultury i edukacji, warunkido odpoczynkui integracji. Istotą rewitalizacji jest prowadzenietychdziałańjednocześnie, tak aby wzajemnie się wzmacniały i uzupełniały. W tym kontekście istotna jest zarównoustawao rewitalizacji, jaki właściwakoordynacjafunduszyuena poziomieregionalnymii lokalnymorazinnedziałaniamiir,takiejakprojektypilotażowe.samorządybędąmogły korzystać z doświadczeń oraz z proponowanych przez nas wzorcowych rozwiązań, abytworzyćkompleksoweprogramyrewitalizacjiniezależnie od docelowychrozwiązańustawowych. Dziękiśrodkomeuropejskim zapewnione jest finansowe wsparcietakiegomodelurewitalizacji. W latach przewidziano ok. 25 mld zł na tencel,a większośćpochodzićbędziez programówoperacyjnych polityki spójności. Warto podkreślić, że projekty powinny być realizowane z udziałemlokalnychspołecznościwłączonychwewszystkie etapy procesu rewitalizacji od planowaniaprzezrealizację po ocenędziałań. Projekty modernizacyjne dotyczące budynków i przestrzeni publicznych powinny stanowić jeden z elementów kompleksowej rewitalizacji. Chciałbym, żeby najlepsze z nichbyłyelementemsukcesu rewitalizacji w polskich miastach.życzętegozarównoorganizatorom Konkursu, jak i wszystkimlokalnymspołecznościom, z udziałem których powstały i będą powstawać projektymodernizacyjne. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród tegorocznej edycji odbędzie się na Zamku Królewskim w Warszawie 27 sierpnia 2015 roku. Ceremonię uświetni występ Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk" im. Stanisława Hadyny. Rekordowe polskie drogi PrOf.nzw.drhab.inż. Januszrymsza za stęp ca dy rek to ra In sty tu tu Ba daw cze go Dróg i Mo stów Polska, będąc szóstym co do liczby ludności i powierzchni krajem Unii Europejskiej, w 1994 r. miała zaledwie 337 kmdrógszybkiegoruchu, w tym 171 km autostrad i 166 kmdrógekspresowych. W maju 2004 r.polskaprzystąpiłado Unii.Korzystającz funduszy unijnych, zaczęto mo- dernizowaćsiećdrogową,któ- ra w 2007 r. miała już około 1000 kmdrógszybkiegoruchu,w tym 700 kmautostrad i 300 kmdrógekspresowych. Realizacjainwestycjidrogowychw ramachperspektywyfinansowej byławielkim wyzwaniem, zarówno dla administracji drogowej, jak i firmprojektowychorazwykonawczych.w tymokresiewybudowano ponad 1800 km drógszybkiegoruchu.takwięc w okresiesiedmiulatdługość drógszybkiegoruchuw Polsce wzrosła prawie trzykrotnie, a wciąguostatnich 20lat ponadośmiokrotnie. Obecnie całkowita długość najważniejszychdrógpublicznych w Polsce dróg krajowych,wynosiokoło km, w tymponad 2800 kmstanowią drogi szybkiego ruchu ponad 1500 km autostrady i 1300 kmdrogiekspresowe. Dynamiczna modernizacja siecidrógkrajowychw Polsce znajduje również swoje odzwierciedlenie we wzroście liczby obiektów mostowych wybudowanych na tych drogach. Zmianę łatwo dostrzec, porównując ostatnie 15 lat. W 2000 r.generalnadyrekcja DrógKrajowychi Autostradzarządzała 3363 obiektami, a w 2013 r obiektami. Takwięcw tymokresieliczba obiektów w sieci dróg krajowychwzrosłaprawiedwukrotnie. Niespotykany, skokowy wzrostliczbyobiektównastąpił w latach ,w związku z realizacjąprogramubudowy DrógKrajowych.W ciągutych trzechlatwybudowanow Polsce około 1500 obiektów; aż trudno uwierzyć budowano około 500 obiektów rocznie. Gdyby w Księdze rekordów Guinnessabyłatakadyscyplina,totenwynikmożnabyłoby wpisaćjakorekordowy.w tym okresie ponaddwukrotnie wzrosłatakżeliczbaobiektów dużych o długości większej niż 200 m. Nigdy wcześniej ani w Polsce,aniw Europieniezmodernizowanosiecidrogowejw tak krótkim okresie na tak dużą skalę. Instytut Badawczy Dróg i Mostówod latsprawujepatronat nad Ogólnopolskim Konkursem Modernizacja Roku i jestfundatoremnagrodydla najlepszej przebudowy, modernizacji,odbudowyobiektu drogowego lub mostowego. W tegorocznejedycjikonkursu będą również przyznane nagrodyza noweobiektydrogowelub mostowe.

2 X 2 24 kwietnia 2015 rp.pl Modernizacja bez barier Na zamku w Gniewie, który w ostatnich latach stał się prawdziwą turystyczną atrakcją, odbyło się w styczniu III seminarium Rewitalizacja przestrzeni publicznej architektura bez barier. Towarzyszyło obradom Kapituły Ogólnopolskiego Konkursu Modernizacja Roku. Po dzię ko wa nie i no bi li ta cja Oczywiście, gdy przystępuje się doremontuzabytkowegoobiektu,myśli sięnieo nagrodzie,nawetnieo udziale wkonkursie,aleotym,byuratowaćniszczejącybudynek,przywrócićjegodawnefunkcjelubnadaćmunowe,poprawić estetykęprzestrzenimiejskiej.konkurs pozwalajednakpokazaćinnym,żemożna odrestaurować zdegradowany obiekt,jestinspiracjądlainnych,promocją ochrony materialnego dziedzictwa narodowego przed zniszczeniem i otwierania przestrzeni publicznej naosobyniepełnosprawne mówiłpiotr Kubańda, miejski konserwator zabytkówz Bielska-Białej,miasta,któreniejednokrotnie,i toz sukcesami,stawało wkonkursoweszranki. Nagrodaw Konkursietopodziękowaniedlawszystkichtych,którzypodejmujądziałaniana rzeczprzywrócenia dawnego blasku zdegradowanym obiektom,wielkanobilitacja dodawał SławomirMomot,leśniczyz Nadleśnictwa Zawadzkie, docenionego w Konkursieza rewitalizacjęzbiornikawodnego Liszczok. Zbiornik ten został uszkodzonyw latach 90.ubiegłegowiekuprzezpowódźi od tejporyniebył cie. Wykonawcą robót było konsorcjum firm Inżynieria Rzeszów S.A. oraz Krevox ECE Sp. z o.o. z Warszawy. Koszt zadania dotyczącego modernizacjistacjiuzdatniania wodywyniósłprawie 44mlnzł netto(bruttoprawie 54mlnzł). Równolegleprowadzonebyły pracezwiązanez budowąsieci wodociągowej przesyłowej - spinającej, a także budową zbiornikawyrównawczego.realizacjatychzadańzapewniła stabilizacjępracysieci. Czystość wody, niezawodność jej dostaw, zmniejszenie ryzykazachorowalnościmieszkańców aglomeracji to efekty osiągniętedziękimodernizacji stacjiuzdatnianiawodyw Trepczyi budowienowychsieciwodociągowych.realizacjaprzedsięwzięciazwiększyłaefektywnośćurządzeńi zapewniładostawę wody wysokiej jakości oraz lepsze gospodarowanie i racjonalnewykorzystaniezasobówwodnych. DoGniewuprzyjechaliczłonkowie Kapituły Konkursu inwestorzy,samorządowcy, przedstawiciele firm budowlanych, projektanci ideweloperzynajlepszychmodernizacji w Polsce.Równieżwieleinnychosóbzainteresowanych jak najlepszym zagospodarowaniemprzestrzenipublicznej, za stęp ca dy rek to ra Biu ra Peł no moc ni ka alinawojtowicz--pomierna przyjaznejdlawszystkich,bezwzględu Rzą du ds. Osób Nie peł no spraw nych na stopień sprawności. Dostosowanie modernizowanych obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych to bowiemjednoz kryteriówocenyobiektów zgłoszonychdo Konkursu ModernizacjaRoku. wykorzystywany.dziś,dziękiwysiłkom leśników,na skrajulasujest 3,5-hektarowyzbiornikwodny,przepięknyzakątek chętnie odwiedzany przez ludzi, ale i przezptactwo,którenatychmiastzasiedliłotomiejsce. Nie peł no spraw ność? Nor mal na rzecz Jesteśmyspołeczeństwemstarzejącym się mówiła natomiast Alina Wojtowicz-Pomierna,zastępcadyrektora Biura Pełnomocnika Rządu ds. OsóbNiepełnosprawnych. Astarzeniusięspołeczeństwabędzietowarzyszyłwzrostliczbyosóbniepełnosprawnychi o ograniczeniachruchowychczy percepcyjnych. Musimy więc myśleć o tym,żeniepełnosprawnośćtozjawisko,któredotykaznacznejczęścispołeczeństwa, że może dotyczyć każdego z nas.musimyteżzdawaćsobiesprawę z tego, że nie tylko stan zdrowia, ale i środowisko,w jakimżyjeosobaniepełnosprawna,sposób,w jakijestzorganizowane,mogąwykluczaćjąz aktywności,z życiaw społeczności.dzieje siętak,gdyśrodowiskojestzorganizowane w sposób pomijający stopień sprawności członków społeczności, nieuwzględniającyfaktu,żeniewszyscy są jednakowo, wysoce sprawni. Ważnesąwszelkieinicjatywyadresowanedo osóbniew pełnisprawnych. Są one ważne i dlatego, że uczą nas wrażliwościna różnorodność,pokazują,jakodmiennemogąbyćnaszepotrzebyi sposóbichzaspokajania. Oficjalnieszacujesię,że 12procent mieszkańcówpolskitoosobyniepełnosprawne,jednakrozmaiteograniczenia dotycząwiększejgrupyosób dodawał prof.januszrymsza,zastępcadyrektora Instytutu Badawczego Dróg i Mostów. Dlatychwszystkichosóbbezkolizyjne poruszanie się po ciągach dla pieszych,pozbawionychzbędnychelementów,jakkrawężnikiczyschody,to warunek aktywności. Co należy podkreślić,takiezorganizowanieruchuto niespecjalnie kwestia pieniędzy, bardziejkwestianaszejwrażliwości. Dostępne dla niepełnosprawnych Roman Uhlig, doradca prezesa PFRON TRAINER DISABLED to rodzime urządzenia treningowe, przeznaczonedlaosóbniepełnosprawnych i o ograniczonejsprawnościfizycznej.doskonałedo corazpopularniejszychsiłownizewnętrznychinstalowanych w parkach, ale równieżprzy ośrodkachwczasowych czyrehabilitacyjnych. Według oficjalnych szacunków przeszło 12 procent Polaków to osoby niepełnosprawne, wiele z nichcierpiz powoduograniczeń ruchowych.trudnościw poruszaniusięuniemożliwiająimaktywne uczestnictwow życiuspołecznym, utrudniajądostępdo centrówkulturyi miejscwypoczynku.nawet dostęp do parków, skwerów, placów zabaw jest dla nich niełatwy. Przeszkodąsąbarieryarchitektonicznei komunikacyjne:krawężniki,schody,niedostosowanedo ich potrzebwindy,ciężkielubobrotowe drzwi. Jeszcze gorzej jest w przypadku siłowni zewnętrznych. Choćw naszychmiastach,miasteczkach,a nawetna wsiachjest ichcorazwięcej,niepełnosprawni niemogąz nichkorzystać,boniesą onedostosowanedo potrzebosób o ograniczonejsprawnościlubporuszającychsięna wózkach.trudnoimnietylkoćwiczyćz ichwykorzystaniem, lecz także nie mogą do nichpodjechać,bypodjąćtaką próbę, istniejące siłownie zewnętrznesąbowiemadresowane do osóbsprawnychfizycznie. -Naszymobowiązkiemjestzadbanie o dostępność przestrzeni publicznej, a nie tylko jakichś jej określonych wycinków, dla osób niepełnosprawnych - podkreśla tymczasemromanuhlig,doradca prezesapfron.-w takrozumianej dbałości o jej dostępność dla niepełnosprawnychmieścisiętakżetworzeniezewnętrznychsiłowni z urządzeniami dostosowanymi do ichpotrzeb. TakieurządzeniaoferujedziśfirmaTRAINER,którawewspółpracy z CollegiumMedicumorazUniwersytetemTechnologiczno-Przyrodniczym,dwiemabydgoskimiuczelniami rozpoczęła produkcję specjalnejliniiurządzeńtreningowych dla osób niepełnosprawnych TRAINERDISABLED.Jednoz tych urządzeń-rowerekskośny-otrzymałowyróżnieniena MiędzynarodowychTargachSprzętuRehabilitacyjnego-REHABILITACJA,które odbywająsięw Łodzi. Zarówno wyróżniony rowerek skośny,jakipozostałesprzętyztejliniitonajwyższejklasyurządzenia przeznaczone do ćwiczeń sportowo-rekreacyjnychorazdo rehabilitacjiruchowejosóbporuszających się na wózkach inwalidzkich. To pierwszetakieurządzeniaw Polsce, mogącestanowićuzupełnieniejuż istniejącychsiłownizewnętrznych, do tejporyadresowanychwyłącznie do osób sprawnych fizycznie. Mogąonewzbogacaćofertętakich miejsc,czyniącjeatrakcyjnymitakże dla osób niepełnosprawnych. Mogą to być siłownie pozostające w gestiigmin,aleteżorganizacjipozarządowych,ośrodkówwypoczynkowych i rehabilitacyjnych, klinik, domówpomocyspołecznejczyrozmaitychinnychplacówek,podopiekąktórychpozostająosobyniepełnosprawne.do wszystkichtegotypuinstytucjiiorganizacjiadresowanajestofertafirmytrainer. Pracezostałyprzeprowadzone w ramach z r e a l i z o w a n e g o przez Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.projektu Poprawagospodarkiwodno-ściekowejw aglomeracjisanok. Przygotowaniado takwielkiego przedsięwzięcia trwały od lat.w 2006rokurozpoczętopracezwiązanez przygotowaniem niezbędnej dokumentacjiprojektowej.w 2009 rokuzłożonownioseko dofinansowanie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.Rokpóźniejprojektotrzymałdofinansowaniez FunduszuSpójnościw ramachprogramu operacyjnego Infrastrukturai środowisko w wysokości prawie 62 proc. wydatkównetto. Inwestycja, na którą Sanok czekałod lat,ruszyław 2011roku. Zarówno oczyszczalnia ścieków,jaki stacjauzdatniania wodybyłyjużtechnologicznie przestarzałe,stądpotrzebaich modernizacji. Przebudowasystemuwodociągówi kanalizacjitorównież Nowocześnie i ekologicznie sanok Zakończyła się największa inwestycja komunalna w historii Sanoka dotycząca ujęcia i stacji uzdatniania wody w Trepczy oraz oczyszczalni ścieków. CzesławbartkOwski pre zes za rzą du SPGK Jesteśmyspołeczeństwemstarzejącymsię.Tentrendjestniedo odwrócenia.a starzeniusięspołeczeństwabędzietowarzyszyłwzrostliczbyosóbniepełnosprawnychi o ograniczeniachruchowychczypercepcyjnych. Wkwestiigospodarkiściekowej przebudowaliśmy miejską oczyszczalnię ścieków w Trepczy,jakrównieżwybudowaliśmysiećkanalizacjisanitarnejw Sanoku.Drugiczłonprac dotyczył gospodarki wodnej, amianowicieprzebudowystacji Uzdatniania Wody w Trepczy. Wybudowaliśmyokoło 3 kmnowejsieciwodociągowej,spinającej dwasystemyzasilaniamiastaw wodęz ujęćwodyw Trepczyi Zasławiu.Powstałrównieżzbiornikwyrównawczyoobjętości2000m sześc.wrazz kilometrowąmagistralązasilającątenzbiornik. dostosowaniedo obowiązujących przepisów i norm unijnych.przezrealizacjęinwestycjiunowocześnionotechnologię oczyszczania ścieków, a mieszkańcypijąwodęo najwyższychstandardach. Kosztcałegoprojektuobej- mującegogospodarkęwodno- -ściekowąwyniósłprawie 100 mlnzłnetto(122mlnzłbrutto) przy dofinansowaniuześrodkówuniieuropejskiejw wysokościponad61mlnzł. Przedsięwzięcieobejmowało przebudowęistniejącychi budowęnowychobiektówna tereniestacjiuzdatnianiawody w Trepczyorazłączącychjerurociągów technologicznych. Stacja Uzdatniania Wody w Trepczywymagałabardzoradykalnychzmian,gdyżpowstaław latach 30.ubiegłegowieku. Przezcałyokresfunkcjonowania poddawana była jedynie drobnym przebudowom. Ze względu na stan techniczny oraz stosowaną technologię uzdatnianiawodystałosięniezbędneprzeprowadzeniekompleksowejmodernizacji. Głównycel,jakimiałzostać osiągnięty poprzez moderni- Stacja Uzdatniania Wody w Trepczy zacjęsuw,toprodukcjawody o parametrach odpowiadających warunkom wody przeznaczonej do spożycia przez ludziorazzabezpieczenieciągłości dostawy wody odbiorcom.stacjauzdatnianiawody w Trepczyzaopatrujew wodę miasto Sanok i kilka okolicznychmiejscowości. Technologia uzdatniania wodyopartabyłana procesie koagulacji, sedymentacji, filtracji w filtrach piaskowych oraz dezynfekcji chlorem gazowym. W wyniku modernizacji większośćobiektówdotychczas eksploatowanych została zlikwidowana, a na ich miejsce wybudowanonowe.zachowanobudyneklaboratoriumz kotłowniąi zbiornikiwodyuzdatnionej. Zostały one włączone w nowy ciąg technologiczny uzdatniania wody. Wszelkie wbudowane urządzenia oraz armatura są jednymi z najnowocześniejszych dostępnych na rynku.zastosowanerozwiązaniatechnologicznegwarantująuzyskaniebardzowysokich parametrówjakościwodyprzeznaczonejdo spożyciaprzezludzi,zgodnychz prawemi oczekiwaniemspołecznym. Po modernizacjiuzdatnianie wody prowadzone jest przez proces utleniania wstępnego, koagulację, sedymentację, filtrację przez filtry piaskowe, a następniewęglowe,orazdezynfekcjępodchlorynemsodu, produkowanym na miejscu z solikuchennej. Przedsięwzięcieobejmowałotakżeprzebudowęrurociągów technologicznych. Zabudowanorurociągii kanałytechnologiczne wraz z komorami technologicznymi,pompownie technologiczne,kanalizacjęsanitarną,deszczową,siećenergetycznąi sterowniczą,a także dojścia i dojazdy do poszczególnychobiektów. Prace budowlane prowadzonebyłyna czynnymobiek-

3 rp.pl 24 kwietnia 2015 X 3 rozmowa Wojciech Wojtowicz, prezes zarządu, dyrektor naczelny Chemobudowy-Kraków SA, generalny wykonawca Cricoteki. Ekstremalny mariaż: Cricoteka i Chemobudowa-Kraków Jak do szło do po wie rze nia pa na fir mie wy ko na nia tak zna mien ne - go i nie tu zin ko we go obiek tu jak no wy bu dy nek Mu zeum Ta de usza Kan to ra i za ra zem sie dzi ba Ośrod - ka Do ku men ta cji Sztu ki Ta de usza Kan to ra Cri co te ka? Woj ciech Woj to wicz: Wygraliśmykontraktw postępowaniuprzetargowym nieograniczonym,jakojedna spośródwielu,bardzodobrychfirmbudowlanych. TradycjąChemobudowa- -Kraków S.A.jest podejmowanietrudnychprojektówstanowiących wyzwaniez punktuwidzenia inżynierii,organizacjii zarządzania.takimprojektemjest niewątpliwienietuzinkowa w swejprzestrzennejformie bryłabudynkumuzeumtadeuszakantorai zarazem siedzibyośrodkadokumentacjisztukitadeuszakantora Cricoteka.Obiekttenjestinteresującympołączeniem nowoczesnejdominantyarchitektonicznejw postaci nowowybudowanegoelementuo charakterze swoistegomostulubłuku, w kolorzepatynowanejmiedzi,rozpiętego nad zabytkowymbudynkiem dawnejelektrownipodgórskiej. Tenelementzabytkowy ukrytypod dominującąprostopadłościennąbryłąmostu spinającegodwatrzonyprzeglądasięw lustrzanym poszyciuspodumostu. Wszystkotooddajepewnąsiłęprzyciągania,jakąmataki obiekt.dlategorównolegle do zagadnieńi problemów biznesowychw Chemobudowie-Kraków SAzawszebyły branepod uwagęi sąnadal uwzględnianeprzy podejmowaniudecyzji o przystąpieniudo takiego czyinnegoprzetargudodatkoweaspekty,takiejak: poziomwymagańtechnicznychi stopieńjego skomplikowania,któremu trzebasprostać,i atrakcyjnośćwizualnaobiektuoraz perspektywaosiągnięciasatysfakcjiz realizacjibardzo trudnegozadania.znającnaszemożliwościwykonawcze, ówczesnekierownictwospółkipodjęłodecyzję o przystąpieniudo przetargu na realizacjęcricoteki. Czy po za Cri co te ką zre ali zo wa li - ście jesz cze in ne obiek ty, w któ rych łą czy się za byt ko we ele - men ty z no wą sub stan cją bu dow la ną? W ostatnichlatachwykonaliśmykilkatakichzadań, w którychharmonijniełączy sięto,cozabytkowez tym,co nowoczesne.niemożnanie wymienićtuwykonanej przeznas,jakogeneralnego wykonawcę,rewitalizacji i modernizacjizabytkowego budynkupochodzącego z wczesnychlat XX wieku wchodzącegow składpoaustriackichumocnień Krakowa,przekształconego w siedzibęmuzeumarmii Krajowejw Krakowie.Równieżbardzociekawa realizacjatoodnowienie i rozbudowadawnejzabytkowejwillimieszczańskiej w Żorachi przystosowanie jejdo potrzebmuzeummiejskiegow Żorachorazbiur KatowickiejSpecjalnejStrefy Ekonomicznej.Niebędę ukrywał,żeobydwawymienioneobiektyzyskały uznaniew oczachoceniającychjegremiówi jako generalnywykonawcatych zadańinwestycyjnychzostaliśmynagrodzeni przyznaniemtymobiektom tytułówmodernizacjaroku. MuzeumArmiiKrajowej w Krakowieotrzymałotytuł ModernizacjaRoku 2011, Muzeum Tadeusza Kantora i siedziba Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka a MuzeumMiejskiew Żorach tytułmodernizacjaroku 2013.Wykonaliśmytakże adaptacjęi rozbudowęzabytkowegomłynanr 2 Ziarno na loftyw Krakowie, któryuzyskałnagrodęmodernizacjaroku Ja kie in ne za da nia wcho dzą w za kres pań stwa dzia łal no ści? W budownictwiedziałamy jużponad 65lat.Obecnewarunkirynkowespowodowały, żez firmyzajmującejsię, zgodniez nasząnazwą,realizacjązadańinwestycyjnych dlaprzemysłu,w tymchemicznego,staliśmysięfirmą gotowąi zdolnązrealizować praktyczniekażdezadanie budowlanew zakresiebudownictwaogólnego, inżynieryjnego,infrastrukturalnego,a także przemysłowego,energetycznegoi innych.w naszej historiisązapisyo wiodącym udzialew realizacjinaprawdę dużychinwestycji,takichjak ZakładyChemicznew Oświęcimiu,ZakładyAzotowe w Tarnowie,Elektrownia w Skawiniei wieluinnychzadań,którychłącznąliczbę szacujemyna ponad 1500 obiektów.podejmujemysię wykonawstwawszelkich obiektówkubaturowych, a wśródzrealizowanych przeznasi powszechnieznanychmożemywymienić: bazylikę SanktuariumBożegoMiłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, BibliotekęUniwersytetuPapieskiegoim.św.Jana Pawła II w Krakowie(IIetap), CentrumSztukii TechnikiJapońskiejMangghaKraków, budynekpolskiegoradia w Krakowie,budynekKSądu Okręgowegow Krakowie,budynekPANw Krakowieul. Niezapominajek 8,Oddział Kardiochirurgiiw Szpitalu im.janapawła II w Krakowie i wieleinnych.budujemy osiedlamieszkaniowe,apartamentowce,biurowce, obiektysłużbyzdrowia, obiektysportowe,w tympływalniei inne.działamytakże z prze budowąliniitramwajowej dokonano przebicia podcieniaw narożniku.szczęśliwie odbyło się to ze stosunkowo nieznacznymuszczerbkiemdla architekturybudowli.później, w 1968r.,zdjętyzostałskorodowanyglobusz hełmuwieży. ObecniegmachzajmujeWydawnictwo Literackie. W la- za granicą,główniew Niemczech,gdzieod ponad 25lat działazarejestrowanyzgodniez prawemniemieckim naszoddziałwefrankfurcie nad Menem.Z naszychdokonańzagranicznychtrzeba wymienićterminalbw kompleksieportulotniczego FlughafenFrankfurtamMain,udziałw budowienowej trasysuperszybkiego pociąguna odcinkuköln FrankfurtamMain,wykonaniestanówsurowychkilkuset biurowców,dziesiątkówwiaduktówautostradowych i mostównp.nad Łabą w Dreźniei nad Menemwe Frankfurcie,wielucentrów handlowych,budynków mieszkalnychi innych.pomimosilnejkonkurencjifirm prywatnychi pewnychuwarunkowańformalnych wynikającychz faktu,żejesteśmyjednoosobowąspółką SkarbuPaństwa,staramysię powiększaćnaszportfelzamówieńi zwiększaćnasz udziałna rynkurobótbudowlanych. Dom pod Globusem na szczęście prawie jak nowy kraków Dom pod Globusem z 1905 roku przy ul. Długiej 1 będący w użytkowaniu Wydawnictwa Literackiego wygląda jak nowy. Modernizacja robi duże wrażenie. Dom pod Globusem PiOtrbiałO szef fir my kon ser wa tor skiej deuszstryjeńskiwewspółpra- cyz FranciszkiemMączyńskim. Jak mówi Piotr Białko, szeffirmykonserwatorskiej,któraprzywróciłcu 1904 roku, a zakończono Budowę rozpoczęto w lip- obiektowi dawną 28 grudnia 1905 roku. Losy świetność,niejestkomplementem gmachuizbyhandloweji Prze- dla konserwatora, gdyzabytkowyobiektprzesadnieemanujenowościąi świeżością.sztukąjestbowiemprzywróceniezabytkowiurody,ale mysłowejukładałysięzasadni czopomyślniedo końcaistnieniatejinstytucji,tj.do 1950roku. Na okres ten przypadają wielokrotnie drobne zniszczenia i przemysłowejukładałysięzasadniczopomyślniedo błędembyłybyzabiegikonserwatorskie,którezatarłybyefekkształcenia obiektu oraz jego kapitalny remont o cechach upływającegoczasu.itosięudało.tobyłzabiegtrudny,aledla konserwatorskich. Remontu elewacji i wnętrz dokonano takinteresującegohistorycznie obiektubyłowarto. Dompod Globusemjestbowiem jednym z ciekawszych przykładówwczesnegomodernizmuw Krakowie,a znajdująca sięw jegownętrzutzw.salamehofferowska w latach pod nadzorem Józefa Mehoffera. Prace objęły elewacje i wnętrze budynku.zakrespracna zewnątrz budynkubyłstosunkowoniewielki.przywróconopełnepokrycieblachąmiedzianąhełmna jest uznawa- wieży(usuniętew trakcie I woj- za najwybitniejszyprzykład nyświatowej),oczyszczonoka- krakowskiej architektury miennyportalwejściowy,wyre- wnętrzz początku XX stulecia. Zgodniez głoszonymw okresie modernizmu postulatem jednościartystycznejdziełagmach Izby Handlowo-Przemysłowej jestzamkniętącałościąłączącą w sobiewybitneosiągnięciaarchitektury, malarstwa, rzeźby i sztukistosowanej.realizacja tegoobiektuskupiłagrupęnajwybitniejszych twórców kra- montowano kamienny cokół, odnowionodrewnianewitryny sklepowe,zachowującichmodernistycznycharakterstylowy, naprawionozegar. Właściwepraceskoncentrowałysięna wnętrzach.po II wojnieświatowejmieściłsięw Domuskleppapierniczy,a po likwidacjiw 1950IzbyHandlowo-Przemysłowejbudynekzajmował kowskichepoki,reprezentują- komitet powiatowy cych różne dziedziny sztuki. Dompod Globusemw Krakowie to dawna siedziba Izby Handloweji Przemysłowej.Plany PZPR oraz hurtownia Centrali Spożywców.Pozbawionyopieki konserwatorskiej budynek ulegałpostępującejdewastacji. realizacyjne opracował Ta- W 1953 roku w związku Wyzwaniembyłamiędzyinnymi konserwacja cegły. Oglądającinneobiektypochodzące z podobnychczasów,wyobrażaliśmy sobie, że powinien on miećcharakterciężkiego,ciemnego zamczyska. Dlatego gdy rozpoczynaliśmy czyszczenie, sprawdzaliśmy, czygdzieśpo drodzeniezostał popełnionychoćbymałybłąd.wielerazyprosiliśmyrzeczoznawcówo konsultacje,czyna przykładnieusuwamyczegoś,cobezwzględnieniepowinnoz obiektuzostaćusunięte.podczastego rodzajupractrzebaniezwykleuważać,byniczegoniezniszczyć. Czyszczeniecegływ sposób,którybyjejnieniszczył,jestoczywistymstandardem.efektnaszychpracbyłnawetdlanasszokujący. Ciekawymzadaniem,z którymprzyszłonamsięzmierzyć,był takżehełmwieży.maondośćciekawąkonstrukcję,którajeśli chodzi o naprawę, przysporzyła nam sporo problemów konstrukcyjnych.wartojedyniewspomnieć,żepo razpierwszyzastosowanow Krakowieblachęfabryczniepatynowaną.Niejestto pomalowana blacha,leczuruchomiona chemiczniepatyna w warunkachfabrycznychna blaszemiedzianej.kosztytakiejblachy sąoczywiściewiększeniżzwykłej,alewydawnictwuliterackiemu, które użytkuje Dom pod Globusem, niezwykle zależało na najwyższejjakościi fantastycznymefekcieestetycznym.takie zastosowanieblachybyłowięcnietylkonowościąw Krakowie,ale takżeogromnymwyzwaniemdlanasjakowykonawców.wszyscy sąoczywiściebardzociekawi,jaktakablachabędziesięzachowywała,w jakisposóbciągleaktywnychemicznyprocespatynowaniabędzieprzebiegał. tach przeprowadzonokompleksowąkonserwację Domu,przywróconooryginalnewyposażenie,którejedynie częściowo zrekonstruowano. W latach budynek przejęło w użytkowanie Wydawnictwo Literackie. Z jego inicjatywyw 1975r.podjętorekonstrukcjęglobusa.

4 X 4 24 kwietnia 2015 rp.pl Nowy ośrodek zdrowia zębowice mieszkańcyzębowiczyskalidawno oczekiwanyośrodekzdrowia Rzeszów w trakcie wielkich zmian Ośrodek zdrowia w Zębowicach Jak mówi wójt Zębowic WaldemarCzaja,inwestycja to efekt uważnego wsłuchiwania się w potrzeby mieszkańców. Wieleosóbuskarżałosię,że stary ośrodek zdrowia został zbudowany dawno temu, bez wzięciapoduwagęmożliwości osóbniepełnosprawnych. mówiwaldemarczaja. Ponadto dostosowaniestarychpomieszczeń wiązało się z olbrzymim nakłademfinansowym,ponieważmieliśmydo czynieniaze współwłasnością,gdyżw części budynkuznajdowałysięlokale mieszkalne. Podjęliśmy zatem decyzję, aby na działce, która byłanasząwłasnością,wkomponowaćnaszobiekt.udałosię zadowolićmieszkańców.spełnia ich oczekiwania pod każ- Przygotowani na powódź i suszę JaŹwIn budowazbiornikaretencyjnegow leśnictwie Jaźwinpolegałana modernizacjiistniejącychrowów,ich konserwacjii umocnieniuorazbudowienowychodcinków. Zbiornik w leśnictwie Jaźwin Wybudowanozbiornik o powierzchnilustra wody około 3000 mkw. i objętości retencyjnej 4800 m sześc. z żelbetowym mnichem, przelewem i przepustami. Zadaniem budowli będzie zmagazynowaniewodyw czasiejejniedoborów,copozwoli racjonalnie gospodarować wodą, zwłaszcza w okresach przesuszenia gleb na skutek braku opadów atmosferycznych. Przedsięwzięcie dotyczyło projektu realizowanego przez Lasy Państwowe pod nazwą Zwiększeniemożliwościretencyjnychorazprzeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych,współfinansowanego przezunięeuropejskąześrodkówfunduszuspójnościw ramachprogramu Infrastruktura i środowisko na lata Waldemar Czaja, wójt Zębowic dymwzględem.dziśmieszkań- cy mają ośrodek zdrowia z prawdziwegozdarzenia.mieliśmypo drodzepewnetrudnościtechniczne,aleudałosięje pokonać. Mia sto zy ska ło dwie atrak cyj ne mo der ni za cje - za adap to wa ny na po trze by kul tu ral no -oświa to we bu dy nek i pięk ny dep tak. Z cze go wy ni ka ła po trze ba tych mo der ni - za cji? Ma rek ustro biń ski: Przy ulicywieniawskiego od dawnastałzabytkowybudynek,któryniebył wykorzystywanyi niszczał. Społecznośćlokalna,głównie harcerze,zwróciłasiędo prezydentaz propozycją poprawystanutechnicznego tegoobiektui przeznaczeniu gona celekulturalne.tobyła bardzodobrapropozycja. Poddaliśmyobiektrozbudowie.Po zakończeniuprac siedzibęzyskałakolejnafilia RzeszowskiegoDomuKultury.Młodzieżmożedziśbrać udziałw warsztatachgry na instrumentach,zajęciach fotograficznych,tanecznych, plastycznychi wieluinnych. W obiekcieznalazłosiętakże miejscena zapleczeklubu sportowegozimowit,zrzeszającegosportowców amatorów.obiektzaspokaja dziśwszelkiepotrzeby oświatowe,kulturalnei sportowemieszkańcówosiedla Zalesie.Doskonalewpisałsię w krajobraztegoosiedlai jest naprawdęintensywniewykorzystywany.cieszęsię,żetaki obiektzrodziłsięz inicjatywy mieszkańcówi okazałsięautentyczniepotrzebny. Czy po przed ni stan obiek tu i je go do tych cza so we funk cje przy spo - rozmowa Marek Ustrobiński, zastępca prezydenta Rzeszowa. rzy ły pań stwu trud no ści pod czas mo der ni za cji? Dziśjużmałoktopamięta, w jakichcelachbyłwykorzystywanypozaharcówką, którąurządzilitamharcerze. Tojeszczeprzedwojenny,zabytkowyobiektz cegły, w którymprzed latymieściła sięszkołapodstawowa. Od dawnapod nadzorem konserwatorskim.tooczywiściebyłotrudnością, ponieważwszelkiepracemusiałybyćkonsultowane i uzgadnianez konserwatorem.udałosięjednak sprostaćwszystkimwymaganiom,więctymbardziejnas cieszy,żepodołaliśmytym wyzwaniom,zahamowaliśmy dalszeniszczenieobiektu, któryobecniejestnietylko piękny,aletakżeużyteczny. To jed nak nie wszyst kie zmia ny w Rze szo wie. Stwo rzo no pięk ny okole Historia mostu kolejki wąskotorowej w Okolu to wyjątkowo burzliwe dzieje, a jej początek datowany jest na rok Wtedy pierwszy raz kolejka wąskotorowa przejechała po moście, wioząc pasażerów z Bydgoszczy do Koronowa. Kolejka cieszyła się sporymzainteresowaniem. W czerwcowe,wolneod pracy dni korzystało z niej niemal 3500 pasażerów w tym wielu kajakarzy, którymudostępnionospecjalniewydzielonywagondo przewożeniakajaków.mimotakdużegozainteresowaniaruchpasażerski kolejki zawieszono 1 października 1969 roku. W 1992rokuzamkniętona tej trasierównieżruchtowarowy. GrzeGOrzfurmański nad le śni czy Nad le śnic twa Za wadz kie Zbiornikwodnywybudowanyw leśnictwiejaźwinbędzie pełnił funkcję retencyjną i przeciwpowodziową. Ma to Most 120 mdługości,wznoszący się 18 m nad leniwym na tym odcinku nurtem Brdy (jest to najwyższa tego typu konstrukcja w Europie), charakteryzującysięstalowąażurową konstrukcją, wspieraną na murowanychprzyczółkach, duże znaczenie na terenie, pełniłw ostatnichlatachfunkcję gdzieod latwystępujągwałtownewezbraniarzekimałapanew. prowizorycznej kładki, znacznie skracając drogę Obiekttenpodniesiewaloryestetyczne do Koronowa mieszkańcom okolicznych lasów, okolicznychwsi. wzbogacikrajobrazorazzwiększyatrakcyjnośćterenówprzyległychpod względemprzyrodniczymi rekreacyjnym. Niestety,rok 2011przyniósł decyzjęo zamknięciuobiektu z uwagina złystantechniczny i grożące użytkownikom niebezpieczeństwo osunięcia się nasypukolejowego. Decyzjao modernizacjiunikatowegona skalęeuropejską zabytku i przywrócenie go do funkcjikładkipieszo-rowerowejbyłajednymz głównych punktóww procesierozbudowyścieżekrowerowychw powieciebydgoskimw 2014roku. Tutajzaplanowanościeżkęrowerową z Unisławia (powiat chełmiński)do Koronowai dalej do ZalewuKoronowskiego (powiatbydgoski). W ostatnich latach było to największe przedsięwzięcie ścieżkowe w powieciebydgoskim, które realizowane przez powiat bydgoski w partnerstwiezgminamiunisław,sicienko,koronowo,dąbrowachełmińska oraz z miastem Bydgoszcz zostało dofinansowane w 85proc.ześrodkówEuropejskiegoFunduszuRozwojuRegionalnegowramachProgramu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Towłaśniew ramachtejinwestycjiwiedzie,ślademnieistniejącejjużkolejkiwąskotorowej, przez zabytkowy most Deptak w Rzeszowie dep tak, nie mal w sa mym ser cu mia sta. Tenciągpieszyw planach zagospodarowaniaprzestrzennegoprzeznaczonyjest pod budowęstrefyadministracyjno-sądowej.w tym miejscuniedawnopowstała nowasiedzibasądurejonowego.przewidzianejesttakże miejscena nowysądokręgowyi bibliotekęprawniczą. Chcieliśmystworzyć,i mam wrażenie,żetosięudało,wygodnei efektownedojście do placumaurycegoallerhanda,znakomitego prawnika,któryurodziłsię w 1868rokuw Rzeszowie. Czy li, two rząc no wy ciąg pie szy, nie ja ko przy go to wa ne zo sta ły pod wa li ny pod za ta cza ją ce co raz więk szy krąg roz bu do wu ją ce się cen trum. Dokładnietak.Ścisłecentrumznajdujesięw bardzo bliskimsąsiedztwietejinwestycjii poprzezjejrealizację rozbudowujesięw bardzo atrakcyjnysposób,rezerwującmiejscepod nowe obiekty,którepowstaną w niedalekiejprzyszłości. Jużdziśmieszkańcydostrzegająogromnąróżnicę. Wcześniejbyłotutargowiskomiejskie,pełne odrażającychbudek i szczęk.handlowcyzostali przeniesieniw innemiejsce, a całyterenjużnieprzysparzapowodówdo wstydu. Przyszedłczasna ucywilizowanietegomiejsca.centrum powinnobyćwizytówką miasta.udałosięi mieszkańcyzamiastbrzydkiegoplacu targowegomająpięknąaleję,efektownieoświetloną, atrakcyjniezagospodarowaną,gdziemożna z przyjemnościąprzysiąść na ławcei odetchnąć. Zabytkowy most znów łączy Most w Okolu wojciechporzych sta ro sta po wia tu byd go skie go Przywróconydo świetności moststanowijednąz najciekawszychatrakcjinietylkopowiatu bydgoskiego,alei całegowojewództwakujawsko-pomorskiego,służącmieszkańcomokolicznychmiejscowościorazlicznie przybywającym turystom jako trasapieszo-rowerowaorazźródłoinspiracjiartystycznychzarówno malarskich, fotograficznych,jaki poetyckich. Z uwagi na wyjątkową, rozpościerającąsięna malowniczą dolinę Brdy panoramę, most nieistniejącejjużkolejkiwąskotorowejstanowiobecniewspaniałąwizytówkępowiatu,będąc jednocześniefunkcjonalnymi istotnymelementemw rozwoju turystykiw regionie. w Okolu,odcinekścieżkirowerowej. Zabytkowymostzostałgruntownie wyremontowany, zabezpieczonyi w pełnidostosowany infrastrukturalnie do przyjęciaruchupieszo-rowerowego.oficjalneoddanieobiektu, w ramach uroczystości otwarcia trasy rowerowej Toruń-Koronowo, nastąpiło 15 października 2014roku. Realizacjategoprojektuinwestycyjnego znacznie się przyczyniłapoprzezpoprawę dostępności komunikacyjnej m.in. dla Torunia do wzrostu popularnościpieczyski Samociążka-największychkąpielisk ZalewuKoronowskiego.