Rekordowe polskie drogi. Obecnie całkowita długość najważniejszychdrógpublicznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rekordowe polskie drogi. Obecnie całkowita długość najważniejszychdrógpublicznych"

Transkrypt

1 rp.pl Modernizacja roku OgólnOPOlski konkurs edycja XiX 24 kwietnia 2015 Dodatek specjalny Element rozwoju lokalnego i rewitalizacji PawełOrłOwski pod se kre tarz sta nu w Mi ni ster stwie In fra struk tu ry i Roz wo ju Elementem codzienności każdego z nas jest publiczna przestrzeń, infrastruktura,w tymotaczające nas budynki. Od ich estetyki, funkcjonalnościczystanuzależyjakośćnaszegożycia.dlatego tak ważne jest promowanie i propagowaniedobrychwzorców, ciekawych rozwiązań. Konkurs ModernizacjaRoku jest przejawem takiej właśnie inicjatywy. Popieram ją z pełnymprzekonaniem,zwłaszcza żeresortinfrastrukturyi rozwojuna codzieńwspieraprojekty modernizacjiobiektówi przestrzeni. Są one często jednym z elementów rewitalizacji obszarówzdegradowanych,która stałasięprzedmiotemzintensyfikowanychdziałańrządu. W marcu Rada Ministrów przyjęłazałożeniaustawyo rewitalizacji,a jejuchwalenieplanuje się w tej kadencji parlamentu.nasząintencjąjest,żeby zarównosamorządy,jaki lokalnespołecznościotrzymałyinstrument ułatwiający realizowanieskutecznychdziałańrewitalizacyjnych powiązanych z planowaniemprzestrzennym, przywracaniem ładu przestrzennegoi ograniczaniemżywiołowej suburbanizacji. Wprowadzeniezmianw prawie jest potrzebne, zwłaszcza w kontekścieszacunkówinstytutu Rozwoju Miast, według których 20 proc. obszarów miejskich w Polsce wymaga wsparciaw działaniachrewitalizacyjnych. Kluczowe jest jednak, aby zapewnić właściwe podejście do rewitalizacji. Musi być ona dobrze zaplanowana i uwzględniaćsferęspołeczną, gospodarczą i przestrzenną. Rewitalizacja to nie tylko remont fasady, to coś znacznie szerszego. Obejmuje zarówno odbudowę ulic, domów, unowocześnienie infrastruktury technicznej,jaki poprawęjakościżyciamieszkańcówrealizowanąpoprzezróżnedziałaniatworzenienowychmiejscpracy, aktywizację zawodową i społeczną grup obywateli, lepszy dostęp do kultury i edukacji, warunkido odpoczynkui integracji. Istotą rewitalizacji jest prowadzenietychdziałańjednocześnie, tak aby wzajemnie się wzmacniały i uzupełniały. W tym kontekście istotna jest zarównoustawao rewitalizacji, jaki właściwakoordynacjafunduszyuena poziomieregionalnymii lokalnymorazinnedziałaniamiir,takiejakprojektypilotażowe.samorządybędąmogły korzystać z doświadczeń oraz z proponowanych przez nas wzorcowych rozwiązań, abytworzyćkompleksoweprogramyrewitalizacjiniezależnie od docelowychrozwiązańustawowych. Dziękiśrodkomeuropejskim zapewnione jest finansowe wsparcietakiegomodelurewitalizacji. W latach przewidziano ok. 25 mld zł na tencel,a większośćpochodzićbędziez programówoperacyjnych polityki spójności. Warto podkreślić, że projekty powinny być realizowane z udziałemlokalnychspołecznościwłączonychwewszystkie etapy procesu rewitalizacji od planowaniaprzezrealizację po ocenędziałań. Projekty modernizacyjne dotyczące budynków i przestrzeni publicznych powinny stanowić jeden z elementów kompleksowej rewitalizacji. Chciałbym, żeby najlepsze z nichbyłyelementemsukcesu rewitalizacji w polskich miastach.życzętegozarównoorganizatorom Konkursu, jak i wszystkimlokalnymspołecznościom, z udziałem których powstały i będą powstawać projektymodernizacyjne. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród tegorocznej edycji odbędzie się na Zamku Królewskim w Warszawie 27 sierpnia 2015 roku. Ceremonię uświetni występ Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk" im. Stanisława Hadyny. Rekordowe polskie drogi PrOf.nzw.drhab.inż. Januszrymsza za stęp ca dy rek to ra In sty tu tu Ba daw cze go Dróg i Mo stów Polska, będąc szóstym co do liczby ludności i powierzchni krajem Unii Europejskiej, w 1994 r. miała zaledwie 337 kmdrógszybkiegoruchu, w tym 171 km autostrad i 166 kmdrógekspresowych. W maju 2004 r.polskaprzystąpiłado Unii.Korzystającz funduszy unijnych, zaczęto mo- dernizowaćsiećdrogową,któ- ra w 2007 r. miała już około 1000 kmdrógszybkiegoruchu,w tym 700 kmautostrad i 300 kmdrógekspresowych. Realizacjainwestycjidrogowychw ramachperspektywyfinansowej byławielkim wyzwaniem, zarówno dla administracji drogowej, jak i firmprojektowychorazwykonawczych.w tymokresiewybudowano ponad 1800 km drógszybkiegoruchu.takwięc w okresiesiedmiulatdługość drógszybkiegoruchuw Polsce wzrosła prawie trzykrotnie, a wciąguostatnich 20lat ponadośmiokrotnie. Obecnie całkowita długość najważniejszychdrógpublicznych w Polsce dróg krajowych,wynosiokoło km, w tymponad 2800 kmstanowią drogi szybkiego ruchu ponad 1500 km autostrady i 1300 kmdrogiekspresowe. Dynamiczna modernizacja siecidrógkrajowychw Polsce znajduje również swoje odzwierciedlenie we wzroście liczby obiektów mostowych wybudowanych na tych drogach. Zmianę łatwo dostrzec, porównując ostatnie 15 lat. W 2000 r.generalnadyrekcja DrógKrajowychi Autostradzarządzała 3363 obiektami, a w 2013 r obiektami. Takwięcw tymokresieliczba obiektów w sieci dróg krajowychwzrosłaprawiedwukrotnie. Niespotykany, skokowy wzrostliczbyobiektównastąpił w latach ,w związku z realizacjąprogramubudowy DrógKrajowych.W ciągutych trzechlatwybudowanow Polsce około 1500 obiektów; aż trudno uwierzyć budowano około 500 obiektów rocznie. Gdyby w Księdze rekordów Guinnessabyłatakadyscyplina,totenwynikmożnabyłoby wpisaćjakorekordowy.w tym okresie ponaddwukrotnie wzrosłatakżeliczbaobiektów dużych o długości większej niż 200 m. Nigdy wcześniej ani w Polsce,aniw Europieniezmodernizowanosiecidrogowejw tak krótkim okresie na tak dużą skalę. Instytut Badawczy Dróg i Mostówod latsprawujepatronat nad Ogólnopolskim Konkursem Modernizacja Roku i jestfundatoremnagrodydla najlepszej przebudowy, modernizacji,odbudowyobiektu drogowego lub mostowego. W tegorocznejedycjikonkursu będą również przyznane nagrodyza noweobiektydrogowelub mostowe.

2 X 2 24 kwietnia 2015 rp.pl Modernizacja bez barier Na zamku w Gniewie, który w ostatnich latach stał się prawdziwą turystyczną atrakcją, odbyło się w styczniu III seminarium Rewitalizacja przestrzeni publicznej architektura bez barier. Towarzyszyło obradom Kapituły Ogólnopolskiego Konkursu Modernizacja Roku. Po dzię ko wa nie i no bi li ta cja Oczywiście, gdy przystępuje się doremontuzabytkowegoobiektu,myśli sięnieo nagrodzie,nawetnieo udziale wkonkursie,aleotym,byuratowaćniszczejącybudynek,przywrócićjegodawnefunkcjelubnadaćmunowe,poprawić estetykęprzestrzenimiejskiej.konkurs pozwalajednakpokazaćinnym,żemożna odrestaurować zdegradowany obiekt,jestinspiracjądlainnych,promocją ochrony materialnego dziedzictwa narodowego przed zniszczeniem i otwierania przestrzeni publicznej naosobyniepełnosprawne mówiłpiotr Kubańda, miejski konserwator zabytkówz Bielska-Białej,miasta,któreniejednokrotnie,i toz sukcesami,stawało wkonkursoweszranki. Nagrodaw Konkursietopodziękowaniedlawszystkichtych,którzypodejmujądziałaniana rzeczprzywrócenia dawnego blasku zdegradowanym obiektom,wielkanobilitacja dodawał SławomirMomot,leśniczyz Nadleśnictwa Zawadzkie, docenionego w Konkursieza rewitalizacjęzbiornikawodnego Liszczok. Zbiornik ten został uszkodzonyw latach 90.ubiegłegowiekuprzezpowódźi od tejporyniebył cie. Wykonawcą robót było konsorcjum firm Inżynieria Rzeszów S.A. oraz Krevox ECE Sp. z o.o. z Warszawy. Koszt zadania dotyczącego modernizacjistacjiuzdatniania wodywyniósłprawie 44mlnzł netto(bruttoprawie 54mlnzł). Równolegleprowadzonebyły pracezwiązanez budowąsieci wodociągowej przesyłowej - spinającej, a także budową zbiornikawyrównawczego.realizacjatychzadańzapewniła stabilizacjępracysieci. Czystość wody, niezawodność jej dostaw, zmniejszenie ryzykazachorowalnościmieszkańców aglomeracji to efekty osiągniętedziękimodernizacji stacjiuzdatnianiawodyw Trepczyi budowienowychsieciwodociągowych.realizacjaprzedsięwzięciazwiększyłaefektywnośćurządzeńi zapewniładostawę wody wysokiej jakości oraz lepsze gospodarowanie i racjonalnewykorzystaniezasobówwodnych. DoGniewuprzyjechaliczłonkowie Kapituły Konkursu inwestorzy,samorządowcy, przedstawiciele firm budowlanych, projektanci ideweloperzynajlepszychmodernizacji w Polsce.Równieżwieleinnychosóbzainteresowanych jak najlepszym zagospodarowaniemprzestrzenipublicznej, za stęp ca dy rek to ra Biu ra Peł no moc ni ka alinawojtowicz--pomierna przyjaznejdlawszystkich,bezwzględu Rzą du ds. Osób Nie peł no spraw nych na stopień sprawności. Dostosowanie modernizowanych obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych to bowiemjednoz kryteriówocenyobiektów zgłoszonychdo Konkursu ModernizacjaRoku. wykorzystywany.dziś,dziękiwysiłkom leśników,na skrajulasujest 3,5-hektarowyzbiornikwodny,przepięknyzakątek chętnie odwiedzany przez ludzi, ale i przezptactwo,którenatychmiastzasiedliłotomiejsce. Nie peł no spraw ność? Nor mal na rzecz Jesteśmyspołeczeństwemstarzejącym się mówiła natomiast Alina Wojtowicz-Pomierna,zastępcadyrektora Biura Pełnomocnika Rządu ds. OsóbNiepełnosprawnych. Astarzeniusięspołeczeństwabędzietowarzyszyłwzrostliczbyosóbniepełnosprawnychi o ograniczeniachruchowychczy percepcyjnych. Musimy więc myśleć o tym,żeniepełnosprawnośćtozjawisko,któredotykaznacznejczęścispołeczeństwa, że może dotyczyć każdego z nas.musimyteżzdawaćsobiesprawę z tego, że nie tylko stan zdrowia, ale i środowisko,w jakimżyjeosobaniepełnosprawna,sposób,w jakijestzorganizowane,mogąwykluczaćjąz aktywności,z życiaw społeczności.dzieje siętak,gdyśrodowiskojestzorganizowane w sposób pomijający stopień sprawności członków społeczności, nieuwzględniającyfaktu,żeniewszyscy są jednakowo, wysoce sprawni. Ważnesąwszelkieinicjatywyadresowanedo osóbniew pełnisprawnych. Są one ważne i dlatego, że uczą nas wrażliwościna różnorodność,pokazują,jakodmiennemogąbyćnaszepotrzebyi sposóbichzaspokajania. Oficjalnieszacujesię,że 12procent mieszkańcówpolskitoosobyniepełnosprawne,jednakrozmaiteograniczenia dotycząwiększejgrupyosób dodawał prof.januszrymsza,zastępcadyrektora Instytutu Badawczego Dróg i Mostów. Dlatychwszystkichosóbbezkolizyjne poruszanie się po ciągach dla pieszych,pozbawionychzbędnychelementów,jakkrawężnikiczyschody,to warunek aktywności. Co należy podkreślić,takiezorganizowanieruchuto niespecjalnie kwestia pieniędzy, bardziejkwestianaszejwrażliwości. Dostępne dla niepełnosprawnych Roman Uhlig, doradca prezesa PFRON TRAINER DISABLED to rodzime urządzenia treningowe, przeznaczonedlaosóbniepełnosprawnych i o ograniczonejsprawnościfizycznej.doskonałedo corazpopularniejszychsiłownizewnętrznychinstalowanych w parkach, ale równieżprzy ośrodkachwczasowych czyrehabilitacyjnych. Według oficjalnych szacunków przeszło 12 procent Polaków to osoby niepełnosprawne, wiele z nichcierpiz powoduograniczeń ruchowych.trudnościw poruszaniusięuniemożliwiająimaktywne uczestnictwow życiuspołecznym, utrudniajądostępdo centrówkulturyi miejscwypoczynku.nawet dostęp do parków, skwerów, placów zabaw jest dla nich niełatwy. Przeszkodąsąbarieryarchitektonicznei komunikacyjne:krawężniki,schody,niedostosowanedo ich potrzebwindy,ciężkielubobrotowe drzwi. Jeszcze gorzej jest w przypadku siłowni zewnętrznych. Choćw naszychmiastach,miasteczkach,a nawetna wsiachjest ichcorazwięcej,niepełnosprawni niemogąz nichkorzystać,boniesą onedostosowanedo potrzebosób o ograniczonejsprawnościlubporuszającychsięna wózkach.trudnoimnietylkoćwiczyćz ichwykorzystaniem, lecz także nie mogą do nichpodjechać,bypodjąćtaką próbę, istniejące siłownie zewnętrznesąbowiemadresowane do osóbsprawnychfizycznie. -Naszymobowiązkiemjestzadbanie o dostępność przestrzeni publicznej, a nie tylko jakichś jej określonych wycinków, dla osób niepełnosprawnych - podkreśla tymczasemromanuhlig,doradca prezesapfron.-w takrozumianej dbałości o jej dostępność dla niepełnosprawnychmieścisiętakżetworzeniezewnętrznychsiłowni z urządzeniami dostosowanymi do ichpotrzeb. TakieurządzeniaoferujedziśfirmaTRAINER,którawewspółpracy z CollegiumMedicumorazUniwersytetemTechnologiczno-Przyrodniczym,dwiemabydgoskimiuczelniami rozpoczęła produkcję specjalnejliniiurządzeńtreningowych dla osób niepełnosprawnych TRAINERDISABLED.Jednoz tych urządzeń-rowerekskośny-otrzymałowyróżnieniena MiędzynarodowychTargachSprzętuRehabilitacyjnego-REHABILITACJA,które odbywająsięw Łodzi. Zarówno wyróżniony rowerek skośny,jakipozostałesprzętyztejliniitonajwyższejklasyurządzenia przeznaczone do ćwiczeń sportowo-rekreacyjnychorazdo rehabilitacjiruchowejosóbporuszających się na wózkach inwalidzkich. To pierwszetakieurządzeniaw Polsce, mogącestanowićuzupełnieniejuż istniejącychsiłownizewnętrznych, do tejporyadresowanychwyłącznie do osób sprawnych fizycznie. Mogąonewzbogacaćofertętakich miejsc,czyniącjeatrakcyjnymitakże dla osób niepełnosprawnych. Mogą to być siłownie pozostające w gestiigmin,aleteżorganizacjipozarządowych,ośrodkówwypoczynkowych i rehabilitacyjnych, klinik, domówpomocyspołecznejczyrozmaitychinnychplacówek,podopiekąktórychpozostająosobyniepełnosprawne.do wszystkichtegotypuinstytucjiiorganizacjiadresowanajestofertafirmytrainer. Pracezostałyprzeprowadzone w ramach z r e a l i z o w a n e g o przez Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.projektu Poprawagospodarkiwodno-ściekowejw aglomeracjisanok. Przygotowaniado takwielkiego przedsięwzięcia trwały od lat.w 2006rokurozpoczętopracezwiązanez przygotowaniem niezbędnej dokumentacjiprojektowej.w 2009 rokuzłożonownioseko dofinansowanie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.Rokpóźniejprojektotrzymałdofinansowaniez FunduszuSpójnościw ramachprogramu operacyjnego Infrastrukturai środowisko w wysokości prawie 62 proc. wydatkównetto. Inwestycja, na którą Sanok czekałod lat,ruszyław 2011roku. Zarówno oczyszczalnia ścieków,jaki stacjauzdatniania wodybyłyjużtechnologicznie przestarzałe,stądpotrzebaich modernizacji. Przebudowasystemuwodociągówi kanalizacjitorównież Nowocześnie i ekologicznie sanok Zakończyła się największa inwestycja komunalna w historii Sanoka dotycząca ujęcia i stacji uzdatniania wody w Trepczy oraz oczyszczalni ścieków. CzesławbartkOwski pre zes za rzą du SPGK Jesteśmyspołeczeństwemstarzejącymsię.Tentrendjestniedo odwrócenia.a starzeniusięspołeczeństwabędzietowarzyszyłwzrostliczbyosóbniepełnosprawnychi o ograniczeniachruchowychczypercepcyjnych. Wkwestiigospodarkiściekowej przebudowaliśmy miejską oczyszczalnię ścieków w Trepczy,jakrównieżwybudowaliśmysiećkanalizacjisanitarnejw Sanoku.Drugiczłonprac dotyczył gospodarki wodnej, amianowicieprzebudowystacji Uzdatniania Wody w Trepczy. Wybudowaliśmyokoło 3 kmnowejsieciwodociągowej,spinającej dwasystemyzasilaniamiastaw wodęz ujęćwodyw Trepczyi Zasławiu.Powstałrównieżzbiornikwyrównawczyoobjętości2000m sześc.wrazz kilometrowąmagistralązasilającątenzbiornik. dostosowaniedo obowiązujących przepisów i norm unijnych.przezrealizacjęinwestycjiunowocześnionotechnologię oczyszczania ścieków, a mieszkańcypijąwodęo najwyższychstandardach. Kosztcałegoprojektuobej- mującegogospodarkęwodno- -ściekowąwyniósłprawie 100 mlnzłnetto(122mlnzłbrutto) przy dofinansowaniuześrodkówuniieuropejskiejw wysokościponad61mlnzł. Przedsięwzięcieobejmowało przebudowęistniejącychi budowęnowychobiektówna tereniestacjiuzdatnianiawody w Trepczyorazłączącychjerurociągów technologicznych. Stacja Uzdatniania Wody w Trepczywymagałabardzoradykalnychzmian,gdyżpowstaław latach 30.ubiegłegowieku. Przezcałyokresfunkcjonowania poddawana była jedynie drobnym przebudowom. Ze względu na stan techniczny oraz stosowaną technologię uzdatnianiawodystałosięniezbędneprzeprowadzeniekompleksowejmodernizacji. Głównycel,jakimiałzostać osiągnięty poprzez moderni- Stacja Uzdatniania Wody w Trepczy zacjęsuw,toprodukcjawody o parametrach odpowiadających warunkom wody przeznaczonej do spożycia przez ludziorazzabezpieczenieciągłości dostawy wody odbiorcom.stacjauzdatnianiawody w Trepczyzaopatrujew wodę miasto Sanok i kilka okolicznychmiejscowości. Technologia uzdatniania wodyopartabyłana procesie koagulacji, sedymentacji, filtracji w filtrach piaskowych oraz dezynfekcji chlorem gazowym. W wyniku modernizacji większośćobiektówdotychczas eksploatowanych została zlikwidowana, a na ich miejsce wybudowanonowe.zachowanobudyneklaboratoriumz kotłowniąi zbiornikiwodyuzdatnionej. Zostały one włączone w nowy ciąg technologiczny uzdatniania wody. Wszelkie wbudowane urządzenia oraz armatura są jednymi z najnowocześniejszych dostępnych na rynku.zastosowanerozwiązaniatechnologicznegwarantująuzyskaniebardzowysokich parametrówjakościwodyprzeznaczonejdo spożyciaprzezludzi,zgodnychz prawemi oczekiwaniemspołecznym. Po modernizacjiuzdatnianie wody prowadzone jest przez proces utleniania wstępnego, koagulację, sedymentację, filtrację przez filtry piaskowe, a następniewęglowe,orazdezynfekcjępodchlorynemsodu, produkowanym na miejscu z solikuchennej. Przedsięwzięcieobejmowałotakżeprzebudowęrurociągów technologicznych. Zabudowanorurociągii kanałytechnologiczne wraz z komorami technologicznymi,pompownie technologiczne,kanalizacjęsanitarną,deszczową,siećenergetycznąi sterowniczą,a także dojścia i dojazdy do poszczególnychobiektów. Prace budowlane prowadzonebyłyna czynnymobiek-

3 rp.pl 24 kwietnia 2015 X 3 rozmowa Wojciech Wojtowicz, prezes zarządu, dyrektor naczelny Chemobudowy-Kraków SA, generalny wykonawca Cricoteki. Ekstremalny mariaż: Cricoteka i Chemobudowa-Kraków Jak do szło do po wie rze nia pa na fir mie wy ko na nia tak zna mien ne - go i nie tu zin ko we go obiek tu jak no wy bu dy nek Mu zeum Ta de usza Kan to ra i za ra zem sie dzi ba Ośrod - ka Do ku men ta cji Sztu ki Ta de usza Kan to ra Cri co te ka? Woj ciech Woj to wicz: Wygraliśmykontraktw postępowaniuprzetargowym nieograniczonym,jakojedna spośródwielu,bardzodobrychfirmbudowlanych. TradycjąChemobudowa- -Kraków S.A.jest podejmowanietrudnychprojektówstanowiących wyzwaniez punktuwidzenia inżynierii,organizacjii zarządzania.takimprojektemjest niewątpliwienietuzinkowa w swejprzestrzennejformie bryłabudynkumuzeumtadeuszakantorai zarazem siedzibyośrodkadokumentacjisztukitadeuszakantora Cricoteka.Obiekttenjestinteresującympołączeniem nowoczesnejdominantyarchitektonicznejw postaci nowowybudowanegoelementuo charakterze swoistegomostulubłuku, w kolorzepatynowanejmiedzi,rozpiętego nad zabytkowymbudynkiem dawnejelektrownipodgórskiej. Tenelementzabytkowy ukrytypod dominującąprostopadłościennąbryłąmostu spinającegodwatrzonyprzeglądasięw lustrzanym poszyciuspodumostu. Wszystkotooddajepewnąsiłęprzyciągania,jakąmataki obiekt.dlategorównolegle do zagadnieńi problemów biznesowychw Chemobudowie-Kraków SAzawszebyły branepod uwagęi sąnadal uwzględnianeprzy podejmowaniudecyzji o przystąpieniudo takiego czyinnegoprzetargudodatkoweaspekty,takiejak: poziomwymagańtechnicznychi stopieńjego skomplikowania,któremu trzebasprostać,i atrakcyjnośćwizualnaobiektuoraz perspektywaosiągnięciasatysfakcjiz realizacjibardzo trudnegozadania.znającnaszemożliwościwykonawcze, ówczesnekierownictwospółkipodjęłodecyzję o przystąpieniudo przetargu na realizacjęcricoteki. Czy po za Cri co te ką zre ali zo wa li - ście jesz cze in ne obiek ty, w któ rych łą czy się za byt ko we ele - men ty z no wą sub stan cją bu dow la ną? W ostatnichlatachwykonaliśmykilkatakichzadań, w którychharmonijniełączy sięto,cozabytkowez tym,co nowoczesne.niemożnanie wymienićtuwykonanej przeznas,jakogeneralnego wykonawcę,rewitalizacji i modernizacjizabytkowego budynkupochodzącego z wczesnychlat XX wieku wchodzącegow składpoaustriackichumocnień Krakowa,przekształconego w siedzibęmuzeumarmii Krajowejw Krakowie.Równieżbardzociekawa realizacjatoodnowienie i rozbudowadawnejzabytkowejwillimieszczańskiej w Żorachi przystosowanie jejdo potrzebmuzeummiejskiegow Żorachorazbiur KatowickiejSpecjalnejStrefy Ekonomicznej.Niebędę ukrywał,żeobydwawymienioneobiektyzyskały uznaniew oczachoceniającychjegremiówi jako generalnywykonawcatych zadańinwestycyjnychzostaliśmynagrodzeni przyznaniemtymobiektom tytułówmodernizacjaroku. MuzeumArmiiKrajowej w Krakowieotrzymałotytuł ModernizacjaRoku 2011, Muzeum Tadeusza Kantora i siedziba Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka a MuzeumMiejskiew Żorach tytułmodernizacjaroku 2013.Wykonaliśmytakże adaptacjęi rozbudowęzabytkowegomłynanr 2 Ziarno na loftyw Krakowie, któryuzyskałnagrodęmodernizacjaroku Ja kie in ne za da nia wcho dzą w za kres pań stwa dzia łal no ści? W budownictwiedziałamy jużponad 65lat.Obecnewarunkirynkowespowodowały, żez firmyzajmującejsię, zgodniez nasząnazwą,realizacjązadańinwestycyjnych dlaprzemysłu,w tymchemicznego,staliśmysięfirmą gotowąi zdolnązrealizować praktyczniekażdezadanie budowlanew zakresiebudownictwaogólnego, inżynieryjnego,infrastrukturalnego,a także przemysłowego,energetycznegoi innych.w naszej historiisązapisyo wiodącym udzialew realizacjinaprawdę dużychinwestycji,takichjak ZakładyChemicznew Oświęcimiu,ZakładyAzotowe w Tarnowie,Elektrownia w Skawiniei wieluinnychzadań,którychłącznąliczbę szacujemyna ponad 1500 obiektów.podejmujemysię wykonawstwawszelkich obiektówkubaturowych, a wśródzrealizowanych przeznasi powszechnieznanychmożemywymienić: bazylikę SanktuariumBożegoMiłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, BibliotekęUniwersytetuPapieskiegoim.św.Jana Pawła II w Krakowie(IIetap), CentrumSztukii TechnikiJapońskiejMangghaKraków, budynekpolskiegoradia w Krakowie,budynekKSądu Okręgowegow Krakowie,budynekPANw Krakowieul. Niezapominajek 8,Oddział Kardiochirurgiiw Szpitalu im.janapawła II w Krakowie i wieleinnych.budujemy osiedlamieszkaniowe,apartamentowce,biurowce, obiektysłużbyzdrowia, obiektysportowe,w tympływalniei inne.działamytakże z prze budowąliniitramwajowej dokonano przebicia podcieniaw narożniku.szczęśliwie odbyło się to ze stosunkowo nieznacznymuszczerbkiemdla architekturybudowli.później, w 1968r.,zdjętyzostałskorodowanyglobusz hełmuwieży. ObecniegmachzajmujeWydawnictwo Literackie. W la- za granicą,główniew Niemczech,gdzieod ponad 25lat działazarejestrowanyzgodniez prawemniemieckim naszoddziałwefrankfurcie nad Menem.Z naszychdokonańzagranicznychtrzeba wymienićterminalbw kompleksieportulotniczego FlughafenFrankfurtamMain,udziałw budowienowej trasysuperszybkiego pociąguna odcinkuköln FrankfurtamMain,wykonaniestanówsurowychkilkuset biurowców,dziesiątkówwiaduktówautostradowych i mostównp.nad Łabą w Dreźniei nad Menemwe Frankfurcie,wielucentrów handlowych,budynków mieszkalnychi innych.pomimosilnejkonkurencjifirm prywatnychi pewnychuwarunkowańformalnych wynikającychz faktu,żejesteśmyjednoosobowąspółką SkarbuPaństwa,staramysię powiększaćnaszportfelzamówieńi zwiększaćnasz udziałna rynkurobótbudowlanych. Dom pod Globusem na szczęście prawie jak nowy kraków Dom pod Globusem z 1905 roku przy ul. Długiej 1 będący w użytkowaniu Wydawnictwa Literackiego wygląda jak nowy. Modernizacja robi duże wrażenie. Dom pod Globusem PiOtrbiałO szef fir my kon ser wa tor skiej deuszstryjeńskiwewspółpra- cyz FranciszkiemMączyńskim. Jak mówi Piotr Białko, szeffirmykonserwatorskiej,któraprzywróciłcu 1904 roku, a zakończono Budowę rozpoczęto w lip- obiektowi dawną 28 grudnia 1905 roku. Losy świetność,niejestkomplementem gmachuizbyhandloweji Prze- dla konserwatora, gdyzabytkowyobiektprzesadnieemanujenowościąi świeżością.sztukąjestbowiemprzywróceniezabytkowiurody,ale mysłowejukładałysięzasadni czopomyślniedo końcaistnieniatejinstytucji,tj.do 1950roku. Na okres ten przypadają wielokrotnie drobne zniszczenia i przemysłowejukładałysięzasadniczopomyślniedo błędembyłybyzabiegikonserwatorskie,którezatarłybyefekkształcenia obiektu oraz jego kapitalny remont o cechach upływającegoczasu.itosięudało.tobyłzabiegtrudny,aledla konserwatorskich. Remontu elewacji i wnętrz dokonano takinteresującegohistorycznie obiektubyłowarto. Dompod Globusemjestbowiem jednym z ciekawszych przykładówwczesnegomodernizmuw Krakowie,a znajdująca sięw jegownętrzutzw.salamehofferowska w latach pod nadzorem Józefa Mehoffera. Prace objęły elewacje i wnętrze budynku.zakrespracna zewnątrz budynkubyłstosunkowoniewielki.przywróconopełnepokrycieblachąmiedzianąhełmna jest uznawa- wieży(usuniętew trakcie I woj- za najwybitniejszyprzykład nyświatowej),oczyszczonoka- krakowskiej architektury miennyportalwejściowy,wyre- wnętrzz początku XX stulecia. Zgodniez głoszonymw okresie modernizmu postulatem jednościartystycznejdziełagmach Izby Handlowo-Przemysłowej jestzamkniętącałościąłączącą w sobiewybitneosiągnięciaarchitektury, malarstwa, rzeźby i sztukistosowanej.realizacja tegoobiektuskupiłagrupęnajwybitniejszych twórców kra- montowano kamienny cokół, odnowionodrewnianewitryny sklepowe,zachowującichmodernistycznycharakterstylowy, naprawionozegar. Właściwepraceskoncentrowałysięna wnętrzach.po II wojnieświatowejmieściłsięw Domuskleppapierniczy,a po likwidacjiw 1950IzbyHandlowo-Przemysłowejbudynekzajmował kowskichepoki,reprezentują- komitet powiatowy cych różne dziedziny sztuki. Dompod Globusemw Krakowie to dawna siedziba Izby Handloweji Przemysłowej.Plany PZPR oraz hurtownia Centrali Spożywców.Pozbawionyopieki konserwatorskiej budynek ulegałpostępującejdewastacji. realizacyjne opracował Ta- W 1953 roku w związku Wyzwaniembyłamiędzyinnymi konserwacja cegły. Oglądającinneobiektypochodzące z podobnychczasów,wyobrażaliśmy sobie, że powinien on miećcharakterciężkiego,ciemnego zamczyska. Dlatego gdy rozpoczynaliśmy czyszczenie, sprawdzaliśmy, czygdzieśpo drodzeniezostał popełnionychoćbymałybłąd.wielerazyprosiliśmyrzeczoznawcówo konsultacje,czyna przykładnieusuwamyczegoś,cobezwzględnieniepowinnoz obiektuzostaćusunięte.podczastego rodzajupractrzebaniezwykleuważać,byniczegoniezniszczyć. Czyszczeniecegływ sposób,którybyjejnieniszczył,jestoczywistymstandardem.efektnaszychpracbyłnawetdlanasszokujący. Ciekawymzadaniem,z którymprzyszłonamsięzmierzyć,był takżehełmwieży.maondośćciekawąkonstrukcję,którajeśli chodzi o naprawę, przysporzyła nam sporo problemów konstrukcyjnych.wartojedyniewspomnieć,żepo razpierwszyzastosowanow Krakowieblachęfabryczniepatynowaną.Niejestto pomalowana blacha,leczuruchomiona chemiczniepatyna w warunkachfabrycznychna blaszemiedzianej.kosztytakiejblachy sąoczywiściewiększeniżzwykłej,alewydawnictwuliterackiemu, które użytkuje Dom pod Globusem, niezwykle zależało na najwyższejjakościi fantastycznymefekcieestetycznym.takie zastosowanieblachybyłowięcnietylkonowościąw Krakowie,ale takżeogromnymwyzwaniemdlanasjakowykonawców.wszyscy sąoczywiściebardzociekawi,jaktakablachabędziesięzachowywała,w jakisposóbciągleaktywnychemicznyprocespatynowaniabędzieprzebiegał. tach przeprowadzonokompleksowąkonserwację Domu,przywróconooryginalnewyposażenie,którejedynie częściowo zrekonstruowano. W latach budynek przejęło w użytkowanie Wydawnictwo Literackie. Z jego inicjatywyw 1975r.podjętorekonstrukcjęglobusa.

4 X 4 24 kwietnia 2015 rp.pl Nowy ośrodek zdrowia zębowice mieszkańcyzębowiczyskalidawno oczekiwanyośrodekzdrowia Rzeszów w trakcie wielkich zmian Ośrodek zdrowia w Zębowicach Jak mówi wójt Zębowic WaldemarCzaja,inwestycja to efekt uważnego wsłuchiwania się w potrzeby mieszkańców. Wieleosóbuskarżałosię,że stary ośrodek zdrowia został zbudowany dawno temu, bez wzięciapoduwagęmożliwości osóbniepełnosprawnych. mówiwaldemarczaja. Ponadto dostosowaniestarychpomieszczeń wiązało się z olbrzymim nakłademfinansowym,ponieważmieliśmydo czynieniaze współwłasnością,gdyżw części budynkuznajdowałysięlokale mieszkalne. Podjęliśmy zatem decyzję, aby na działce, która byłanasząwłasnością,wkomponowaćnaszobiekt.udałosię zadowolićmieszkańców.spełnia ich oczekiwania pod każ- Przygotowani na powódź i suszę JaŹwIn budowazbiornikaretencyjnegow leśnictwie Jaźwinpolegałana modernizacjiistniejącychrowów,ich konserwacjii umocnieniuorazbudowienowychodcinków. Zbiornik w leśnictwie Jaźwin Wybudowanozbiornik o powierzchnilustra wody około 3000 mkw. i objętości retencyjnej 4800 m sześc. z żelbetowym mnichem, przelewem i przepustami. Zadaniem budowli będzie zmagazynowaniewodyw czasiejejniedoborów,copozwoli racjonalnie gospodarować wodą, zwłaszcza w okresach przesuszenia gleb na skutek braku opadów atmosferycznych. Przedsięwzięcie dotyczyło projektu realizowanego przez Lasy Państwowe pod nazwą Zwiększeniemożliwościretencyjnychorazprzeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych,współfinansowanego przezunięeuropejskąześrodkówfunduszuspójnościw ramachprogramu Infrastruktura i środowisko na lata Waldemar Czaja, wójt Zębowic dymwzględem.dziśmieszkań- cy mają ośrodek zdrowia z prawdziwegozdarzenia.mieliśmypo drodzepewnetrudnościtechniczne,aleudałosięje pokonać. Mia sto zy ska ło dwie atrak cyj ne mo der ni za cje - za adap to wa ny na po trze by kul tu ral no -oświa to we bu dy nek i pięk ny dep tak. Z cze go wy ni ka ła po trze ba tych mo der ni - za cji? Ma rek ustro biń ski: Przy ulicywieniawskiego od dawnastałzabytkowybudynek,któryniebył wykorzystywanyi niszczał. Społecznośćlokalna,głównie harcerze,zwróciłasiędo prezydentaz propozycją poprawystanutechnicznego tegoobiektui przeznaczeniu gona celekulturalne.tobyła bardzodobrapropozycja. Poddaliśmyobiektrozbudowie.Po zakończeniuprac siedzibęzyskałakolejnafilia RzeszowskiegoDomuKultury.Młodzieżmożedziśbrać udziałw warsztatachgry na instrumentach,zajęciach fotograficznych,tanecznych, plastycznychi wieluinnych. W obiekcieznalazłosiętakże miejscena zapleczeklubu sportowegozimowit,zrzeszającegosportowców amatorów.obiektzaspokaja dziśwszelkiepotrzeby oświatowe,kulturalnei sportowemieszkańcówosiedla Zalesie.Doskonalewpisałsię w krajobraztegoosiedlai jest naprawdęintensywniewykorzystywany.cieszęsię,żetaki obiektzrodziłsięz inicjatywy mieszkańcówi okazałsięautentyczniepotrzebny. Czy po przed ni stan obiek tu i je go do tych cza so we funk cje przy spo - rozmowa Marek Ustrobiński, zastępca prezydenta Rzeszowa. rzy ły pań stwu trud no ści pod czas mo der ni za cji? Dziśjużmałoktopamięta, w jakichcelachbyłwykorzystywanypozaharcówką, którąurządzilitamharcerze. Tojeszczeprzedwojenny,zabytkowyobiektz cegły, w którymprzed latymieściła sięszkołapodstawowa. Od dawnapod nadzorem konserwatorskim.tooczywiściebyłotrudnością, ponieważwszelkiepracemusiałybyćkonsultowane i uzgadnianez konserwatorem.udałosięjednak sprostaćwszystkimwymaganiom,więctymbardziejnas cieszy,żepodołaliśmytym wyzwaniom,zahamowaliśmy dalszeniszczenieobiektu, któryobecniejestnietylko piękny,aletakżeużyteczny. To jed nak nie wszyst kie zmia ny w Rze szo wie. Stwo rzo no pięk ny okole Historia mostu kolejki wąskotorowej w Okolu to wyjątkowo burzliwe dzieje, a jej początek datowany jest na rok Wtedy pierwszy raz kolejka wąskotorowa przejechała po moście, wioząc pasażerów z Bydgoszczy do Koronowa. Kolejka cieszyła się sporymzainteresowaniem. W czerwcowe,wolneod pracy dni korzystało z niej niemal 3500 pasażerów w tym wielu kajakarzy, którymudostępnionospecjalniewydzielonywagondo przewożeniakajaków.mimotakdużegozainteresowaniaruchpasażerski kolejki zawieszono 1 października 1969 roku. W 1992rokuzamkniętona tej trasierównieżruchtowarowy. GrzeGOrzfurmański nad le śni czy Nad le śnic twa Za wadz kie Zbiornikwodnywybudowanyw leśnictwiejaźwinbędzie pełnił funkcję retencyjną i przeciwpowodziową. Ma to Most 120 mdługości,wznoszący się 18 m nad leniwym na tym odcinku nurtem Brdy (jest to najwyższa tego typu konstrukcja w Europie), charakteryzującysięstalowąażurową konstrukcją, wspieraną na murowanychprzyczółkach, duże znaczenie na terenie, pełniłw ostatnichlatachfunkcję gdzieod latwystępujągwałtownewezbraniarzekimałapanew. prowizorycznej kładki, znacznie skracając drogę Obiekttenpodniesiewaloryestetyczne do Koronowa mieszkańcom okolicznych lasów, okolicznychwsi. wzbogacikrajobrazorazzwiększyatrakcyjnośćterenówprzyległychpod względemprzyrodniczymi rekreacyjnym. Niestety,rok 2011przyniósł decyzjęo zamknięciuobiektu z uwagina złystantechniczny i grożące użytkownikom niebezpieczeństwo osunięcia się nasypukolejowego. Decyzjao modernizacjiunikatowegona skalęeuropejską zabytku i przywrócenie go do funkcjikładkipieszo-rowerowejbyłajednymz głównych punktóww procesierozbudowyścieżekrowerowychw powieciebydgoskimw 2014roku. Tutajzaplanowanościeżkęrowerową z Unisławia (powiat chełmiński)do Koronowai dalej do ZalewuKoronowskiego (powiatbydgoski). W ostatnich latach było to największe przedsięwzięcie ścieżkowe w powieciebydgoskim, które realizowane przez powiat bydgoski w partnerstwiezgminamiunisław,sicienko,koronowo,dąbrowachełmińska oraz z miastem Bydgoszcz zostało dofinansowane w 85proc.ześrodkówEuropejskiegoFunduszuRozwojuRegionalnegowramachProgramu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Towłaśniew ramachtejinwestycjiwiedzie,ślademnieistniejącejjużkolejkiwąskotorowej, przez zabytkowy most Deptak w Rzeszowie dep tak, nie mal w sa mym ser cu mia sta. Tenciągpieszyw planach zagospodarowaniaprzestrzennegoprzeznaczonyjest pod budowęstrefyadministracyjno-sądowej.w tym miejscuniedawnopowstała nowasiedzibasądurejonowego.przewidzianejesttakże miejscena nowysądokręgowyi bibliotekęprawniczą. Chcieliśmystworzyć,i mam wrażenie,żetosięudało,wygodnei efektownedojście do placumaurycegoallerhanda,znakomitego prawnika,któryurodziłsię w 1868rokuw Rzeszowie. Czy li, two rząc no wy ciąg pie szy, nie ja ko przy go to wa ne zo sta ły pod wa li ny pod za ta cza ją ce co raz więk szy krąg roz bu do wu ją ce się cen trum. Dokładnietak.Ścisłecentrumznajdujesięw bardzo bliskimsąsiedztwietejinwestycjii poprzezjejrealizację rozbudowujesięw bardzo atrakcyjnysposób,rezerwującmiejscepod nowe obiekty,którepowstaną w niedalekiejprzyszłości. Jużdziśmieszkańcydostrzegająogromnąróżnicę. Wcześniejbyłotutargowiskomiejskie,pełne odrażającychbudek i szczęk.handlowcyzostali przeniesieniw innemiejsce, a całyterenjużnieprzysparzapowodówdo wstydu. Przyszedłczasna ucywilizowanietegomiejsca.centrum powinnobyćwizytówką miasta.udałosięi mieszkańcyzamiastbrzydkiegoplacu targowegomająpięknąaleję,efektownieoświetloną, atrakcyjniezagospodarowaną,gdziemożna z przyjemnościąprzysiąść na ławcei odetchnąć. Zabytkowy most znów łączy Most w Okolu wojciechporzych sta ro sta po wia tu byd go skie go Przywróconydo świetności moststanowijednąz najciekawszychatrakcjinietylkopowiatu bydgoskiego,alei całegowojewództwakujawsko-pomorskiego,służącmieszkańcomokolicznychmiejscowościorazlicznie przybywającym turystom jako trasapieszo-rowerowaorazźródłoinspiracjiartystycznychzarówno malarskich, fotograficznych,jaki poetyckich. Z uwagi na wyjątkową, rozpościerającąsięna malowniczą dolinę Brdy panoramę, most nieistniejącejjużkolejkiwąskotorowejstanowiobecniewspaniałąwizytówkępowiatu,będąc jednocześniefunkcjonalnymi istotnymelementemw rozwoju turystykiw regionie. w Okolu,odcinekścieżkirowerowej. Zabytkowymostzostałgruntownie wyremontowany, zabezpieczonyi w pełnidostosowany infrastrukturalnie do przyjęciaruchupieszo-rowerowego.oficjalneoddanieobiektu, w ramach uroczystości otwarcia trasy rowerowej Toruń-Koronowo, nastąpiło 15 października 2014roku. Realizacjategoprojektuinwestycyjnego znacznie się przyczyniłapoprzezpoprawę dostępności komunikacyjnej m.in. dla Torunia do wzrostu popularnościpieczyski Samociążka-największychkąpielisk ZalewuKoronowskiego.

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM REMONTOWY DLA NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH ZLOKALIZOWANYCH W STREFIE WIELKOMIEJSKIEJ ŁODZI NA LATA 2011-2014 OBSZAR DZIAŁANIA Programem objęty

Bardziej szczegółowo

1. Poprawa bezpieczeństwa ciągu pieszego łączącego ulicę Prusa i Krasickiego Działanie 9.1, Priorytet 9 RPO WD 2007-2013

1. Poprawa bezpieczeństwa ciągu pieszego łączącego ulicę Prusa i Krasickiego Działanie 9.1, Priorytet 9 RPO WD 2007-2013 Projekty zrealizowane w Gminie Świebodzice w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji, dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Projekty zakończone:

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Karty podstawowych projektów. Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Lipowa do 2020 roku

Załącznik 2. Karty podstawowych projektów. Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Lipowa do 2020 roku Załącznik 2. Karty podstawowych projektów Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy do 2020 roku Adaptacja i modernizacja poprzemysłowego budynku wraz z zagospodarowaniem otoczenia w celu powstania Centrum

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego PROJEKT PN.: OŻYWIENIE SPOŁECZNO-GOSPODARCZE W PÓŁNOCNO-WSCHODNIEJ CZĘŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO POPRZEZ REWITALIZACJĘ TERENÓW POWOJSKOWYCH W SKIERNIEWICACH Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Bardziej szczegółowo

W okresie programowym 2009-2013 zrealizowany został przez miasto Zduńska Wola największy w dotychczasowej historii samorządu terytorialnego projekt z

W okresie programowym 2009-2013 zrealizowany został przez miasto Zduńska Wola największy w dotychczasowej historii samorządu terytorialnego projekt z W okresie programowym 2009-2013 zrealizowany został przez miasto Zduńska Wola największy w dotychczasowej historii samorządu terytorialnego projekt z dofinansowaniem z funduszy unijnych. Dzięki umiejętnemu

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja Bielskiej Starówki. Sosnowiec czerwiec 2007r.

Rewitalizacja Bielskiej Starówki. Sosnowiec czerwiec 2007r. Rewitalizacja Bielskiej Starówki Sosnowiec czerwiec 2007r. Bielska Starówka z lotu ptaka Informacje ogólne historia miasta Miasto Bielsko lokowane było na prawie niemieckim w XIII w. Od XVII w. datuje

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020

BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020 BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020 Zespół nr III Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska Grzegorz Boroń -Z-ca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Transportu Zbiorowego w aglomeracji krakowskiej POIiŚ 7.3-7

Zintegrowany System Transportu Zbiorowego w aglomeracji krakowskiej POIiŚ 7.3-7 Zintegrowany System Transportu Zbiorowego w aglomeracji krakowskiej POIiŚ 7.3-7 Projekt ubiega się o finansowanie przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Katowice wczoraj i dziś

Katowice wczoraj i dziś Katowice wczoraj i dziś Modernizacja infrastruktury ul. Bocheńskiego -1998 Modernizacja infrastruktury Modernizacja infrastruktury Przebudowa ul.bocheńskiego oddano 2002 Ul. Chorzowska w 2003 roku Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Nowa funkcja w starych murach rewitalizacja terenów fortecznych jako szansa na rozwój i promocję regionu (na wybranych przykładach)

Nowa funkcja w starych murach rewitalizacja terenów fortecznych jako szansa na rozwój i promocję regionu (na wybranych przykładach) Nowa funkcja w starych murach rewitalizacja terenów fortecznych jako szansa na rozwój i promocję regionu (na wybranych przykładach) Ewa Wojtoń Instytut Dziedzictwa Europejskiego, Międzynarodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

Jak odczarować hutę? Czyli poszukiwanie sposobu na rewitalizację terenu pohutniczego

Jak odczarować hutę? Czyli poszukiwanie sposobu na rewitalizację terenu pohutniczego Ogólnopolski konkurs dla studentów i młodych pracowników nauki na prace naukowo-badawcze dotyczące rewitalizacji terenów zdegradowanych Jak odczarować hutę? Czyli poszukiwanie sposobu na rewitalizację

Bardziej szczegółowo

POWIAT RZESZOWSKI WYKORZYSTUJE ŚRODKI UNIJNE NA INWESTYCJE

POWIAT RZESZOWSKI WYKORZYSTUJE ŚRODKI UNIJNE NA INWESTYCJE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE POWIAT RZESZOWSKI WYKORZYSTUJE ŚRODKI UNIJNE NA INWESTYCJE Zarząd Powiatu Rzeszowskiego od wielu lat dokłada starań by sprostać wymaganiom postawionym przez Unię Europejską i konsekwentnie

Bardziej szczegółowo

Działania Gminy Wrocław w zakresie

Działania Gminy Wrocław w zakresie Działania Gminy Wrocław w zakresie efektywności energetycznej Działania Gminy Budowa energooszczędnych obiektów Termomodernizacja obiektów Grupa zakupowa Edukacja ekologiczna STAN WROCŁAWSKIEJ EDUKACJI

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE ANKIETA OCENY POTRZEB REALIZACJI DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH W ZAKRESIE REWITALIZACJI MIASTA PRUSZKOWA

KONSULTACJE SPOŁECZNE ANKIETA OCENY POTRZEB REALIZACJI DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH W ZAKRESIE REWITALIZACJI MIASTA PRUSZKOWA KONSULTACJE SPOŁECZNE ANKIETA OCENY POTRZEB REALIZACJI DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH W ZAKRESIE REWITALIZACJI MIASTA PRUSZKOWA Czy Pana(i)/Państwa zdaniem naszemu miastu potrzebny jest program ożywienia gospodarczego,

Bardziej szczegółowo

Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013. 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013:

Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013. 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013: Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 jest realizowany

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA. Rewitalizacja w mieście Dlaczego? Dla kogo? Przykłady dobrych praktyk oraz przyszłość rewitalizacji w nowej perspektywie finansowej

KONFERENCJA. Rewitalizacja w mieście Dlaczego? Dla kogo? Przykłady dobrych praktyk oraz przyszłość rewitalizacji w nowej perspektywie finansowej KONFERENCJA Rewitalizacja w mieście Dlaczego? Dla kogo? Przykłady dobrych praktyk oraz przyszłość rewitalizacji w nowej perspektywie finansowej Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Włocławek do 2015 roku

Bardziej szczegółowo

Informacja w zakresie prowadzonych inwestycji przez Zakład Komunalny w Halinowie w latach 2013-2014:

Informacja w zakresie prowadzonych inwestycji przez Zakład Komunalny w Halinowie w latach 2013-2014: Informacja w zakresie prowadzonych inwestycji przez Zakład Komunalny w Halinowie w latach 2013-2014: Rozbudowa oraz przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Wielgolesie Duchnowskim Od listopada 2013 roku trwa

Bardziej szczegółowo

Od 2010 roku powstały nowe oczyszczalnie ścieków i stacje uzdatniania wody. Na nadchodzące lata spółka planuje kolejne inwestycje.

Od 2010 roku powstały nowe oczyszczalnie ścieków i stacje uzdatniania wody. Na nadchodzące lata spółka planuje kolejne inwestycje. Za kompleksową gospodarkę wodno-kanalizacyjną na terenie Gminy Lesznowola odpowiedzialne jest Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne (zobacz portal), którego kapitał zakładowy wynosi ponad 125 mln złotych.

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie Konwentu Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w dniu 4 października 2013 roku

Posiedzenie Konwentu Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w dniu 4 października 2013 roku Wsparcie przedsięwzięć z zakresu gospodarki wodno-kanalizacyjnej oraz gospodarki odpadami w Projekcie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Posiedzenie Konwentu Burmistrzów

Bardziej szczegółowo

3.4.2.2. EDUKACJA I NAUKA

3.4.2.2. EDUKACJA I NAUKA 3.4.2.2. EDUKACJA I NAUKA Akademia Sztuki w Szczecinie Wydział Kultury i Ochrony Zabytków Wsparcie finansowe Akademii Sztuki zgodnie z uchwałą Rady Miasta Szczecin. 1. Modernizacja obiektu przy ul. Grodzkiej.

Bardziej szczegółowo

V a. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stryków.

V a. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stryków. V a Plan Rozwoju Lokalnego Gminy. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Strykowie z dnia.. Planowane projekty i zadania inwestycyjne długoterminowe. Sytuacja Gminy ulega ciągłej zmianie. Skrzyżowanie

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia w Gminie Stalowa Wola

Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia w Gminie Stalowa Wola Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia w Gminie Stalowa Wola numer projektu WND-RPPK.05.02.00-18-027/09 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie. Strategia zmiany. Marek Sowa. Członek Zarządu Województwa Małopolskiego. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 1

Fundusze Europejskie. Strategia zmiany. Marek Sowa. Członek Zarządu Województwa Małopolskiego. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 1 Fundusze Europejskie Strategia zmiany Marek Sowa Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 1 Cele programu regionalnego: wzmocnienie pozycji konkurencyjnej

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie PROW 2007-2013

Podsumowanie PROW 2007-2013 Podsumowanie PROW 2007-2013 Całkowita alokacja PROW 2007-2013 dla województwa lubuskiego wynosi ok. 550 mln zł. 1789 podpisane umowy w ramach PROW 2007-2013 na kwotę: 496 825 537,29 mln zł. Stan zawartych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REALIZOWANY JEST W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA

PROJEKT REALIZOWANY JEST W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA ZAPEWNIENIE PRAWIDŁOWEJ GOSPODARKI WODNO ŚCIEKOWEJ MIASTA MIKOŁÓW PROJEKT REALIZOWANY JEST W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO PRIORYTET I GOSPODARKA WODNO ŚCIEKOWA Cel inwestycji:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WOJEWÓDZKIEGO PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM NA LATA 2012 2015

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WOJEWÓDZKIEGO PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM NA LATA 2012 2015 CEL, ZAKRES I METODA OPRACOWANIA CEL, ZAKRES I METODA OPRACOWANIA Zarząd województwa artykułem 87 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 162 poz. 1568

Bardziej szczegółowo

A. W ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013:

A. W ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Gmina Nowe Miasto nad Wartą realizuje następujące

Bardziej szczegółowo

STAN REALIZACJI PROJEKTÓW KLUCZOWYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2007-2013

STAN REALIZACJI PROJEKTÓW KLUCZOWYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2007-2013 XXV POSIEDZENIE KOMITETU MONITORUJĄCEGO STAN REALIZACJI PROJEKTÓW KLUCZOWYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2007-2013 Kielce, 13 marca 2015 r. dla rozwoju

Bardziej szczegółowo

Budowa dróg dojazdowych do strefy aktywności gospodarczej w Bielawie

Budowa dróg dojazdowych do strefy aktywności gospodarczej w Bielawie Wnioskodawca Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 24/K/9.1/2009 Całkowita wartość Tytuł projektu projektu w PLN Kwota dofinansowania w PLN Gmina Bielawa Budowa dróg dojazdowych

Bardziej szczegółowo

RAZEM DLA ŚRODOWISKA. Projekt Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

RAZEM DLA ŚRODOWISKA. Projekt Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko RAZEM DLA ŚRODOWISKA Projekt Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Lokalizacja Projektu

Bardziej szczegółowo

Warszawa jako beneficjent unijnych funduszy

Warszawa jako beneficjent unijnych funduszy Warszawa jako beneficjent unijnych funduszy Podsumowanie I półrocza p 2009r. Ogólne informacje Łączne dofinansowanie projektów m.st. Warszawy - 6,66 mld zł Dane dla projektów zrealizowanych i realizowanych

Bardziej szczegółowo

10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej

10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej 10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej INWESTYCJE REALIZOWANE W GMINIE PŁONIAWY-BRAMURA DOFINANSOWANE ZE SRODKÓW UE Rozbudowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę oraz infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Twój pomysł, europejskie pieniądze. RPO dla Kultury

Twój pomysł, europejskie pieniądze. RPO dla Kultury Twój pomysł, europejskie pieniądze RPO dla Kultury 02» rpo dla kultury rpo dla kultury» 03 Lubelskie to jeden z ciekawszych przyrodniczo i kulturowo regionów Polski. Tereny Lubelszczyzny od wieków były

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Trakt Wielu Kultur - rozwój j potencjału u turystycznego Miasta poprzez rewitalizację

Bardziej szczegółowo

Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce w 2011 r.

Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce w 2011 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Regionalnych i Środowiska Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Warszawa, 03.09.2012 Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Działanie 5.2. Rewitalizacja miast. l. Nazwa programu operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 2. Numer i nazwa

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Odnowa i rozwój wsi Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013 REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE W latach 2007-2013 w ramach Narodowej Strategii Spójności (Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia)

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2012-2014

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2012-2014 Załącznik do uchwały Rady Gminy Wydminy Nr XXXIII/130/2012 z dnia 03.10.2012r. WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2012-2014 Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX /453/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009 r. Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY GMINA IWANISKA POWIAT OPATOWSKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Kujawy, październik

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja RAZEM. ZAAWANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTÓW październik 2012 r. Rewitalizacja RAZEM

Rewitalizacja RAZEM. ZAAWANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTÓW październik 2012 r. Rewitalizacja RAZEM ZAAWANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTÓW październik 2012 r. Rewitalizacja RAZEM Szczecińskie TBS Sp. z o.o. Gmina Miasto Szczecin Wspólnoty Mieszkaniowe Rewitalizacja RAZEM to wspólne przedsięwzięcie: Szczecińskiego

Bardziej szczegółowo

Skutecznie korzystamy z obecności naszego kraju w Unii Europejskiej. Stawiamy na rozwój regionów i lepszą jakość życia.

Skutecznie korzystamy z obecności naszego kraju w Unii Europejskiej. Stawiamy na rozwój regionów i lepszą jakość życia. Możliwości finansowania projektów budowlanych w Polsce ze środków UE w świetle nowej perspektywy finansowania 2014-2020 Warszawa, 24 września 2013 r. 1 Dotychczasowe doświadczenia Skutecznie korzystamy

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UNIJNE 2014-2020 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014 2020 WYBRANE PRIORYTETY DLA GMINY

FUNDUSZE UNIJNE 2014-2020 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014 2020 WYBRANE PRIORYTETY DLA GMINY FUNDUSZE UNIJNE 2014-2020 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014 2020 WYBRANE PRIORYTETY DLA GMINY 1 PERSPEKTYWA 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska ma do dyspozycji 82,5 mld euro

Bardziej szczegółowo

Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Borek Strzeliński

Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Borek Strzeliński Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Borek Strzeliński strona 1 Partnerstwo Publiczno - Prywatne Spis treści Memorandum informacyjne...3 Gmina Borów...4 System gospodarki wodno-ściekowej...5

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 1 POWT Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 CEL PROGRAMU 2 POWT Republika Czeska - Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od po wie dzi.

Bardziej szczegółowo

Zestawienie środków zewnętrznych pozyskanych przez gminę Krzeszowice w 2009 r.

Zestawienie środków zewnętrznych pozyskanych przez gminę Krzeszowice w 2009 r. Zestawienie środków zewnętrznych pozyskanych przez gminę Krzeszowice w 2009 r. Tytuł projektu Rekultywacja stawu w Żarach na terenie Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie w gminie Krzeszowice Źródło

Bardziej szczegółowo

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a 16 17 2.1. Identyfikacja Interesariuszy Gru py In te re sa riu szy zo sta y wy bra ne w opar ciu o ana li z dzia al - no Êci ope ra cyj nej Gru py Ban ku Mil len nium. W wy ni ku pro ce su ma - po wa nia

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Scalanie gruntów

Bardziej szczegółowo

NOTATKA PRASOWA. Pierwsi w Europie

NOTATKA PRASOWA. Pierwsi w Europie NOTATKA PRASOWA Pierwsi w Europie Od początku lipca br. Bank Ochrony Środowiska S.A. podpisał trzy nowe umowy na realizację projektów miejskich ze środków Inicjatywy JESSICA Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich (M07) Działanie wspiera rozwój infrastruktury wiejskiej oraz odnowę wsi, przyczyniając się tym samym do

Bardziej szczegółowo

Pojemniki niestandardowe

Pojemniki niestandardowe Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Pojemniki niestandardowe 236 Pojemniki specjalnego przeznaczenia Pojemniki specjalnego przeznaczenia 237 Rozwiązania dopasowane do potrzeb klienta Po jem ni ki spe

Bardziej szczegółowo

REWITALIZACJA TERENÓW DWORCA PKP W SOPOCIE ORAZ SĄSIADUJĄCYCH Z NIM TERENÓW PRZY UDZIALE PARTNERA PRYWATNEGO

REWITALIZACJA TERENÓW DWORCA PKP W SOPOCIE ORAZ SĄSIADUJĄCYCH Z NIM TERENÓW PRZY UDZIALE PARTNERA PRYWATNEGO REWITALIZACJA TERENÓW DWORCA PKP W SOPOCIE ORAZ SĄSIADUJĄCYCH Z NIM TERENÓW PRZY UDZIALE PARTNERA PRYWATNEGO OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA Przedsięwzięcie, o wartości ca. 100 mln zł, ma na celu rewitalizację terenów

Bardziej szczegółowo

Najwyższy laur - statuetka i Tytuł Modernizacja Roku 2012 oraz Nagroda Ministerstwa Edukacji Narodowej w kategorii obiekty edukacyjne za Modernizacja

Najwyższy laur - statuetka i Tytuł Modernizacja Roku 2012 oraz Nagroda Ministerstwa Edukacji Narodowej w kategorii obiekty edukacyjne za Modernizacja i Tytuł Modernicja Roku Gmina 41-300 i Tytuł Modernicja Roku Gmina 41-300 Celem XVII edycji Konkursu było wyłonienie i nagrodzenie realicji przedsięwzięć budowlanych ukończonych w 2012 roku wyróżniających

Bardziej szczegółowo

Nowa jakość podróży na Opolszczyźnie

Nowa jakość podróży na Opolszczyźnie Nowa jakość podróży na Opolszczyźnie Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 132 na odcinku Błotnica Strzelecka Opole Groszowice POIiŚ 7.1-65 www.plk-sa.pl

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE INFORMACJE O BUDŻECIE

OGÓLNE INFORMACJE O BUDŻECIE Powiat Kościański OGÓLNE INFORMACJE O BUDŻECIE DOCHODY Lata Wykonanie ogółem Wykonanie planu dochodów inwestycyjnych Wykonanie ogółem WYDATKI Wykonanie planu wydatków inwestycyjnych 2002 31 186 208,00

Bardziej szczegółowo

w województwie kujawsko-pomorskim!

w województwie kujawsko-pomorskim! Pierwsze centrum wyprzedażowe w województwie kujawsko-pomorskim! Toruń lokalizacja Centralne położenie, w środkowo-północnej części Polski, w województwie kujawsko-pomorskim. Na skrzyżowaniu głównych dróg

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego Uwaga: ubiegający się o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJON ŻORY CENTRUM AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ W ŻORACH

GIMNAZJON ŻORY CENTRUM AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ W ŻORACH GIMNAZJON CENTRUM AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ W ŻORACH ŻORY śory TO: DOSKONAŁA LOKALIZACJA I DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA W REGIONIE ponad 60-tysięczne miasto położone przy głównych szlakach komunikacyjnych A-1 śory

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 2. Przebudowa ulicy Mickiewicza 11 ZAKOŃCZENIE..12

SPIS TREŚCI 2. Przebudowa ulicy Mickiewicza 11 ZAKOŃCZENIE..12 SPIS TREŚCI: SPIS TREŚCI 2 WSTĘP..3 MAPA I OPIS TRASY.4 PROJEKTY: Stacja wodociągowa.....5 Składowisko odpadów.... 6 Przebudowa ulicy Dubiażyńskiej.....7 Integracja dróg gminnych z systemem dróg krajowej

Bardziej szczegółowo

informacja prasowa 12 listopada 2014 r. SZYDŁOWIECKIE ZABYTKI ODNOWIONE

informacja prasowa 12 listopada 2014 r. SZYDŁOWIECKIE ZABYTKI ODNOWIONE informacja prasowa 12 listopada 2014 r. SZYDŁOWIECKIE ZABYTKI ODNOWIONE Trwająca od 2008 roku unijna inwestycja zakończyła się pełnym sukcesem. Dzięki pozyskanym środkom z UE w kwocie ponad 25 mln zł przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

OSTATNIA SZANSA NA NOWE ŻYCIE CRACOVII

OSTATNIA SZANSA NA NOWE ŻYCIE CRACOVII OSTATNIA SZANSA NA NOWE ŻYCIE CRACOVII Kraków 6 czerwca 2013 NOWA CRACOVIA 2 1. Echo Investment 2. Ocena techniczna istniejącego budynku 3. Wpis do ewidencji zabytków 4. Projekt planu miejscowego Błonia

Bardziej szczegółowo

Podział na projekty i zadania inwestycyjne Projekty i zadania przewidziane na lata 2007-2013 (projekty samorządowe):

Podział na projekty i zadania inwestycyjne Projekty i zadania przewidziane na lata 2007-2013 (projekty samorządowe): Podział na projekty i zadania inwestycyjne Projekty i zadania przewidziane na lata 2007-20 (projekty samorządowe): Projekt I: Rewitalizacja Osiedla Rejów w Skarżysku-Kamiennej Etap I Nazwa zadania Rewitalizacja

Bardziej szczegółowo

15 17,9 15,8 16,9 25 10 8,1 5. w w w. w f o s i g w. k a t o w i c e. p l

15 17,9 15,8 16,9 25 10 8,1 5. w w w. w f o s i g w. k a t o w i c e. p l Finansowanie inwestycji wodno- ściekowych z wykorzystaniem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Pawłowice, 2 września 2014 roku Nakłady Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła Kryteria Wyboru Operacji przez Radę LGD Etap I ocena zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Poniżej przedstawiono tabelę zawierającą cele ogólne i szczegółowe LSR. Operacja musi być zgodna przynajmniej

Bardziej szczegółowo

Środki unijne napędzają rozwój gminy

Środki unijne napędzają rozwój gminy Środki unijne napędzają rozwój gminy Kończy się powoli kadencja w samorządzie. Myślę, że na jej zakończenie jesteśmy winni mieszkańcom informacje, co zostało zrobione w tym czasie, z jakich pieniędzy były

Bardziej szczegółowo

Szybka Kolej Regionalna Tychy Dąbrowa Górnicza etap I Tychy Miasto Katowice

Szybka Kolej Regionalna Tychy Dąbrowa Górnicza etap I Tychy Miasto Katowice Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego realna odpowiedź na realne potrzeby Mapa projektów dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego znajduje się na stronie http://rpo.slaskie.pl/mapa/?wnioskodawca=miasto+tychy

Bardziej szczegółowo

Rys historyczny. Przedmieście Nyskie najstarsza, zabytkowa część miasta. Teren zurbanizowany. Infrastruktura z połowy XIX wieku

Rys historyczny. Przedmieście Nyskie najstarsza, zabytkowa część miasta. Teren zurbanizowany. Infrastruktura z połowy XIX wieku Rys historyczny Przedmieście Nyskie najstarsza, zabytkowa część miasta Teren zurbanizowany Infrastruktura z połowy XIX wieku Miejsca ważne dla historii Zgorzelca i Görlitz Dom Jakuba Böhme Zgorzelecki

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Krupski Młyn

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Krupski Młyn Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Krupski Młyn Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 0050/34/14 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 31 marca 2014 roku W skład mienia komunalnego wchodzą grunty, budynki

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia w rewitalizacji na przykładzie Wejherowa

Doświadczenia w rewitalizacji na przykładzie Wejherowa Doświadczenia w rewitalizacji na przykładzie Wejherowa Wojciech Kozłowski 1999-2010 Zastępca Prezydenta Miasta Wejherowa Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Rewitalizacji Od 2010 r. Wiceprzewodniczący Rady

Bardziej szczegółowo

Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce w 2012 r.

Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce w 2012 r. mld zł GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Regionalnych i Środowiska Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce w 2012

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki

PROJEKT. Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki PROJEKT Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim Plac Kościuszki 2, 95-070 Aleksandrów Łódzki www.kanalizacja-aleksandrowlodzki.pl

Bardziej szczegółowo

Fundusz Spójności Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Fundusz Spójności Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Fundusz Spójności 2000-2006 1 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Projekty realizowane w ramach FS Sektor Liczba projektów Suma kosztów kwalifikowanych w mln euro Środki FS w mln euro Udział środków FS %

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Miejsce na naklejk z kodem ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Instrukcja dla zdajàcego POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut 1. Spraw dê, czy ar kusz eg za mi na cyj ny za wie ra 11 stron (zadania

Bardziej szczegółowo

PRIORYTET 6 WYKORZYSTANIE I PROMOCJA POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO I KULTUROWEGO DOLNEGO ŚLASKA ( TURYSTYKA I KULTURA )

PRIORYTET 6 WYKORZYSTANIE I PROMOCJA POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO I KULTUROWEGO DOLNEGO ŚLASKA ( TURYSTYKA I KULTURA ) INFORMACJA DOTYCZĄCA POZYSKANIA SRODKÓW UNIJNYCH W RAMACH RPO WD ( DZIAŁANIA 6. 4) PRIORYTET 6 WYKORZYSTANIE I PROMOCJA POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO I KULTUROWEGO DOLNEGO ŚLASKA ( TURYSTYKA I KULTURA ) DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH PLANOWANYCH DO DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA IGOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH

LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH PLANOWANYCH DO DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA IGOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH PLANOWANYCH DO DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA IGOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH NA 2015 ROK I. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

Programy współfinansujące rozwój turystyki wiejskiej

Programy współfinansujące rozwój turystyki wiejskiej 1 Programy współfinansujące rozwój turystyki wiejskiej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013. Program Samorządu Województwa Wielkopolskiego Wielkopolska Odnowa Wsi. Program Operacyjny Zrównoważony

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dr Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 1_GOSPODARKA WIEDZY 2_CYFROWA MAŁOPOLSKA 3_PRZEDSIĘBIORCZA

Bardziej szczegółowo

Wodociągi Płockie Sp. z o.o. ROK ZAŁOŻENIA 1892

Wodociągi Płockie Sp. z o.o. ROK ZAŁOŻENIA 1892 Wodociągi Płockie Sp. z o.o. ROK ZAŁOŻENIA 1892 Wodociągi Płockie Sp. z o.o. od 2010 roku rozpoczęła realizację Projektu pn. Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA DROGOWA

INFRASTRUKTURA DROGOWA 1 INFRASTRUKTURA DROGOWA 2 Od początku kadencji do października 2010 r. wyremontowano 12.527 m 2 dróg gminnych za łączną sumę 1.413.077 zł. Dla porównania w kadencji 2002 2006 wykonano 3.900 m 2. 3 Utwardzenie

Bardziej szczegółowo

Regionalny program operacyjny województwa świętokrzyskiego na lata 2007-2013

Regionalny program operacyjny województwa świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Regionalny program operacyjny województwa świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Niniejsza prezentacja ma na celu popularyzację projektów dofinansowanych przez Unię Europejską. Informacje oraz fotografie pochodzą

Bardziej szczegółowo

Gmina Olesno otrzymała tytuł LIDERA w wykorzystaniu środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w Województwie Opolskim.

Gmina Olesno otrzymała tytuł LIDERA w wykorzystaniu środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w Województwie Opolskim. Gmina Olesno otrzymała tytuł LIDERA w wykorzystaniu środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w Województwie Opolskim. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich W ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Na p Na ocząt ą e t k

Na p Na ocząt ą e t k Program Ochrony Jezior Polski Północnej prezentacja nowego programu Krzysztof Mączkowski Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Na początek Woda jest jednym z komponentów

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja RAZEM. Rewitalizacja RAZEM. Szczecińskie TBS Sp. z o.o. Gmina Miasto Szczecin Wspólnoty Mieszkaniowe

Rewitalizacja RAZEM. Rewitalizacja RAZEM. Szczecińskie TBS Sp. z o.o. Gmina Miasto Szczecin Wspólnoty Mieszkaniowe Rewitalizacja RAZEM Szczecińskie TBS Sp. z o.o. Gmina Miasto Szczecin Wspólnoty Mieszkaniowe Wszystkie umowy o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF Strona 1 Wykaz przedsięwzięć do WPF kwoty w zł 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 45 409 180,02 22 352 742,05 12 449 787,12 0,00 0,00 8 140 144,44 1.a - wydatki bieżące 20 025 442,00 6 731

Bardziej szczegółowo

Ochrona zabytków 2007 2014

Ochrona zabytków 2007 2014 Ochrona zabytków 2007 2014 Prace ratownicze zabytkowego zespołu poklasztornego Opactwa cystersów w Lubiążu Koszt prac w latach 2007-2013: 3 016 424,53 zł Dofinansowanie MKiDN: 2 699 453,89 zł Kompleksowa

Bardziej szczegółowo

Projekt Z/2.32/III/3.2/93/04 Remont zabytkowego budynku po Szkole Podstawowej z przeznaczeniem na Muzeum Regionalne w Szczecinku

Projekt Z/2.32/III/3.2/93/04 Remont zabytkowego budynku po Szkole Podstawowej z przeznaczeniem na Muzeum Regionalne w Szczecinku Remont zabytkowego budynku po Szkole Podstawowej z przeznaczeniem na Muzeum Regionalne w WPROWADZENE Szczecinek to liczące prawie 40 tysięcy mieszkańców miasto, połoŝone na Pojezierzu Drawskim, na południowo-wschodnim

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r.

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r. MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne Podegrodzie, 22.02.2011 r. Cele ogólne LSR - przedsięwzięcia CEL OGÓLNY 1 Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00 Wydatki majątkowe Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/735/2010 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/608/2009 z dnia 17 grudnia 2009 roku Rady Miejskiej Środy Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Małopolskiego. Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Małopolskiego. Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Małopolskiego Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego 2015r. 2016r. 2017r. 2018r. 2019r. 2020r. 2021r. 2022r. 2023r. 2024r. 2025r. 2026r. 2027r. 2028r.

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: 1. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich 2. Scalanie

Bardziej szczegółowo

Wspieranie przedsięwzięć z zakresu turystyki w ramach programów operacyjnych 2007-13

Wspieranie przedsięwzięć z zakresu turystyki w ramach programów operacyjnych 2007-13 Wspieranie przedsięwzięć z zakresu turystyki w ramach programów operacyjnych 2007-13 wsparcie dla samorządów i organizacji pozarządowych Warszawa, 8 maja 2008 r. Zarys prezentacji środki finansowe na wspieranie

Bardziej szczegółowo

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2016 ROKU

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2016 ROKU Załącznik do uchwały Nr 14/15 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Kielcach z dnia 29 czerwca 2015 r. L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta 2011 r. INWESTYCJE MIEJSKIE

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta 2011 r. INWESTYCJE MIEJSKIE Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta 2011 r. INWESTYCJE MIEJSKIE DROGI PUBLICZNE GMINNE Łączne nakłady poniesione na budowę ulic gminnych wraz z infrastrukturą w roku 2011 wynoszą 3 960,1 tys. zł Zrealizowano

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla województwa podkarpackiego w latach 2007-2015

Fundusze unijne dla województwa podkarpackiego w latach 2007-2015 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO www.mrr.gov.pl tel. 022 461 31 45 media@mrr.gov.pl faks 022 461 33 10 Fundusze unijne dla województwa podkarpackiego w latach 2007-2015 W latach 2007-2015 do województwa

Bardziej szczegółowo

Zakończenie kontraktu Budowa kanalizacji sanitarnej w mieście Starachowice etap I

Zakończenie kontraktu Budowa kanalizacji sanitarnej w mieście Starachowice etap I Zakończenie kontraktu Budowa kanalizacji sanitarnej w mieście Starachowice etap I Wykonawca zadania 03/1 Zakład Instalacyjny Wod.- Kan. CO i Gaz Jan Orczyk zakończył realizację kontraktu i w dniu 14.01.2010r

Bardziej szczegółowo

numer projektu WND-RPPK.02.01.00-18-149/08

numer projektu WND-RPPK.02.01.00-18-149/08 Poprawa dostępności terenów przemysłowych Huty Stalowa Wola do regionalnego układu komunikacyjnego poprzez przebudowę odcinka ul. Kwiatkowskiego i odcinka ul. Bojanowskiej numer projektu WND-RPPK.02.01.00-18-149/08

Bardziej szczegółowo