Rekordowe polskie drogi. Obecnie całkowita długość najważniejszychdrógpublicznych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rekordowe polskie drogi. Obecnie całkowita długość najważniejszychdrógpublicznych"

Transkrypt

1 rp.pl Modernizacja roku OgólnOPOlski konkurs edycja XiX 24 kwietnia 2015 Dodatek specjalny Element rozwoju lokalnego i rewitalizacji PawełOrłOwski pod se kre tarz sta nu w Mi ni ster stwie In fra struk tu ry i Roz wo ju Elementem codzienności każdego z nas jest publiczna przestrzeń, infrastruktura,w tymotaczające nas budynki. Od ich estetyki, funkcjonalnościczystanuzależyjakośćnaszegożycia.dlatego tak ważne jest promowanie i propagowaniedobrychwzorców, ciekawych rozwiązań. Konkurs ModernizacjaRoku jest przejawem takiej właśnie inicjatywy. Popieram ją z pełnymprzekonaniem,zwłaszcza żeresortinfrastrukturyi rozwojuna codzieńwspieraprojekty modernizacjiobiektówi przestrzeni. Są one często jednym z elementów rewitalizacji obszarówzdegradowanych,która stałasięprzedmiotemzintensyfikowanychdziałańrządu. W marcu Rada Ministrów przyjęłazałożeniaustawyo rewitalizacji,a jejuchwalenieplanuje się w tej kadencji parlamentu.nasząintencjąjest,żeby zarównosamorządy,jaki lokalnespołecznościotrzymałyinstrument ułatwiający realizowanieskutecznychdziałańrewitalizacyjnych powiązanych z planowaniemprzestrzennym, przywracaniem ładu przestrzennegoi ograniczaniemżywiołowej suburbanizacji. Wprowadzeniezmianw prawie jest potrzebne, zwłaszcza w kontekścieszacunkówinstytutu Rozwoju Miast, według których 20 proc. obszarów miejskich w Polsce wymaga wsparciaw działaniachrewitalizacyjnych. Kluczowe jest jednak, aby zapewnić właściwe podejście do rewitalizacji. Musi być ona dobrze zaplanowana i uwzględniaćsferęspołeczną, gospodarczą i przestrzenną. Rewitalizacja to nie tylko remont fasady, to coś znacznie szerszego. Obejmuje zarówno odbudowę ulic, domów, unowocześnienie infrastruktury technicznej,jaki poprawęjakościżyciamieszkańcówrealizowanąpoprzezróżnedziałaniatworzenienowychmiejscpracy, aktywizację zawodową i społeczną grup obywateli, lepszy dostęp do kultury i edukacji, warunkido odpoczynkui integracji. Istotą rewitalizacji jest prowadzenietychdziałańjednocześnie, tak aby wzajemnie się wzmacniały i uzupełniały. W tym kontekście istotna jest zarównoustawao rewitalizacji, jaki właściwakoordynacjafunduszyuena poziomieregionalnymii lokalnymorazinnedziałaniamiir,takiejakprojektypilotażowe.samorządybędąmogły korzystać z doświadczeń oraz z proponowanych przez nas wzorcowych rozwiązań, abytworzyćkompleksoweprogramyrewitalizacjiniezależnie od docelowychrozwiązańustawowych. Dziękiśrodkomeuropejskim zapewnione jest finansowe wsparcietakiegomodelurewitalizacji. W latach przewidziano ok. 25 mld zł na tencel,a większośćpochodzićbędziez programówoperacyjnych polityki spójności. Warto podkreślić, że projekty powinny być realizowane z udziałemlokalnychspołecznościwłączonychwewszystkie etapy procesu rewitalizacji od planowaniaprzezrealizację po ocenędziałań. Projekty modernizacyjne dotyczące budynków i przestrzeni publicznych powinny stanowić jeden z elementów kompleksowej rewitalizacji. Chciałbym, żeby najlepsze z nichbyłyelementemsukcesu rewitalizacji w polskich miastach.życzętegozarównoorganizatorom Konkursu, jak i wszystkimlokalnymspołecznościom, z udziałem których powstały i będą powstawać projektymodernizacyjne. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród tegorocznej edycji odbędzie się na Zamku Królewskim w Warszawie 27 sierpnia 2015 roku. Ceremonię uświetni występ Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk" im. Stanisława Hadyny. Rekordowe polskie drogi PrOf.nzw.drhab.inż. Januszrymsza za stęp ca dy rek to ra In sty tu tu Ba daw cze go Dróg i Mo stów Polska, będąc szóstym co do liczby ludności i powierzchni krajem Unii Europejskiej, w 1994 r. miała zaledwie 337 kmdrógszybkiegoruchu, w tym 171 km autostrad i 166 kmdrógekspresowych. W maju 2004 r.polskaprzystąpiłado Unii.Korzystającz funduszy unijnych, zaczęto mo- dernizowaćsiećdrogową,któ- ra w 2007 r. miała już około 1000 kmdrógszybkiegoruchu,w tym 700 kmautostrad i 300 kmdrógekspresowych. Realizacjainwestycjidrogowychw ramachperspektywyfinansowej byławielkim wyzwaniem, zarówno dla administracji drogowej, jak i firmprojektowychorazwykonawczych.w tymokresiewybudowano ponad 1800 km drógszybkiegoruchu.takwięc w okresiesiedmiulatdługość drógszybkiegoruchuw Polsce wzrosła prawie trzykrotnie, a wciąguostatnich 20lat ponadośmiokrotnie. Obecnie całkowita długość najważniejszychdrógpublicznych w Polsce dróg krajowych,wynosiokoło km, w tymponad 2800 kmstanowią drogi szybkiego ruchu ponad 1500 km autostrady i 1300 kmdrogiekspresowe. Dynamiczna modernizacja siecidrógkrajowychw Polsce znajduje również swoje odzwierciedlenie we wzroście liczby obiektów mostowych wybudowanych na tych drogach. Zmianę łatwo dostrzec, porównując ostatnie 15 lat. W 2000 r.generalnadyrekcja DrógKrajowychi Autostradzarządzała 3363 obiektami, a w 2013 r obiektami. Takwięcw tymokresieliczba obiektów w sieci dróg krajowychwzrosłaprawiedwukrotnie. Niespotykany, skokowy wzrostliczbyobiektównastąpił w latach ,w związku z realizacjąprogramubudowy DrógKrajowych.W ciągutych trzechlatwybudowanow Polsce około 1500 obiektów; aż trudno uwierzyć budowano około 500 obiektów rocznie. Gdyby w Księdze rekordów Guinnessabyłatakadyscyplina,totenwynikmożnabyłoby wpisaćjakorekordowy.w tym okresie ponaddwukrotnie wzrosłatakżeliczbaobiektów dużych o długości większej niż 200 m. Nigdy wcześniej ani w Polsce,aniw Europieniezmodernizowanosiecidrogowejw tak krótkim okresie na tak dużą skalę. Instytut Badawczy Dróg i Mostówod latsprawujepatronat nad Ogólnopolskim Konkursem Modernizacja Roku i jestfundatoremnagrodydla najlepszej przebudowy, modernizacji,odbudowyobiektu drogowego lub mostowego. W tegorocznejedycjikonkursu będą również przyznane nagrodyza noweobiektydrogowelub mostowe.

2 X 2 24 kwietnia 2015 rp.pl Modernizacja bez barier Na zamku w Gniewie, który w ostatnich latach stał się prawdziwą turystyczną atrakcją, odbyło się w styczniu III seminarium Rewitalizacja przestrzeni publicznej architektura bez barier. Towarzyszyło obradom Kapituły Ogólnopolskiego Konkursu Modernizacja Roku. Po dzię ko wa nie i no bi li ta cja Oczywiście, gdy przystępuje się doremontuzabytkowegoobiektu,myśli sięnieo nagrodzie,nawetnieo udziale wkonkursie,aleotym,byuratowaćniszczejącybudynek,przywrócićjegodawnefunkcjelubnadaćmunowe,poprawić estetykęprzestrzenimiejskiej.konkurs pozwalajednakpokazaćinnym,żemożna odrestaurować zdegradowany obiekt,jestinspiracjądlainnych,promocją ochrony materialnego dziedzictwa narodowego przed zniszczeniem i otwierania przestrzeni publicznej naosobyniepełnosprawne mówiłpiotr Kubańda, miejski konserwator zabytkówz Bielska-Białej,miasta,któreniejednokrotnie,i toz sukcesami,stawało wkonkursoweszranki. Nagrodaw Konkursietopodziękowaniedlawszystkichtych,którzypodejmujądziałaniana rzeczprzywrócenia dawnego blasku zdegradowanym obiektom,wielkanobilitacja dodawał SławomirMomot,leśniczyz Nadleśnictwa Zawadzkie, docenionego w Konkursieza rewitalizacjęzbiornikawodnego Liszczok. Zbiornik ten został uszkodzonyw latach 90.ubiegłegowiekuprzezpowódźi od tejporyniebył cie. Wykonawcą robót było konsorcjum firm Inżynieria Rzeszów S.A. oraz Krevox ECE Sp. z o.o. z Warszawy. Koszt zadania dotyczącego modernizacjistacjiuzdatniania wodywyniósłprawie 44mlnzł netto(bruttoprawie 54mlnzł). Równolegleprowadzonebyły pracezwiązanez budowąsieci wodociągowej przesyłowej - spinającej, a także budową zbiornikawyrównawczego.realizacjatychzadańzapewniła stabilizacjępracysieci. Czystość wody, niezawodność jej dostaw, zmniejszenie ryzykazachorowalnościmieszkańców aglomeracji to efekty osiągniętedziękimodernizacji stacjiuzdatnianiawodyw Trepczyi budowienowychsieciwodociągowych.realizacjaprzedsięwzięciazwiększyłaefektywnośćurządzeńi zapewniładostawę wody wysokiej jakości oraz lepsze gospodarowanie i racjonalnewykorzystaniezasobówwodnych. DoGniewuprzyjechaliczłonkowie Kapituły Konkursu inwestorzy,samorządowcy, przedstawiciele firm budowlanych, projektanci ideweloperzynajlepszychmodernizacji w Polsce.Równieżwieleinnychosóbzainteresowanych jak najlepszym zagospodarowaniemprzestrzenipublicznej, za stęp ca dy rek to ra Biu ra Peł no moc ni ka alinawojtowicz--pomierna przyjaznejdlawszystkich,bezwzględu Rzą du ds. Osób Nie peł no spraw nych na stopień sprawności. Dostosowanie modernizowanych obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych to bowiemjednoz kryteriówocenyobiektów zgłoszonychdo Konkursu ModernizacjaRoku. wykorzystywany.dziś,dziękiwysiłkom leśników,na skrajulasujest 3,5-hektarowyzbiornikwodny,przepięknyzakątek chętnie odwiedzany przez ludzi, ale i przezptactwo,którenatychmiastzasiedliłotomiejsce. Nie peł no spraw ność? Nor mal na rzecz Jesteśmyspołeczeństwemstarzejącym się mówiła natomiast Alina Wojtowicz-Pomierna,zastępcadyrektora Biura Pełnomocnika Rządu ds. OsóbNiepełnosprawnych. Astarzeniusięspołeczeństwabędzietowarzyszyłwzrostliczbyosóbniepełnosprawnychi o ograniczeniachruchowychczy percepcyjnych. Musimy więc myśleć o tym,żeniepełnosprawnośćtozjawisko,któredotykaznacznejczęścispołeczeństwa, że może dotyczyć każdego z nas.musimyteżzdawaćsobiesprawę z tego, że nie tylko stan zdrowia, ale i środowisko,w jakimżyjeosobaniepełnosprawna,sposób,w jakijestzorganizowane,mogąwykluczaćjąz aktywności,z życiaw społeczności.dzieje siętak,gdyśrodowiskojestzorganizowane w sposób pomijający stopień sprawności członków społeczności, nieuwzględniającyfaktu,żeniewszyscy są jednakowo, wysoce sprawni. Ważnesąwszelkieinicjatywyadresowanedo osóbniew pełnisprawnych. Są one ważne i dlatego, że uczą nas wrażliwościna różnorodność,pokazują,jakodmiennemogąbyćnaszepotrzebyi sposóbichzaspokajania. Oficjalnieszacujesię,że 12procent mieszkańcówpolskitoosobyniepełnosprawne,jednakrozmaiteograniczenia dotycząwiększejgrupyosób dodawał prof.januszrymsza,zastępcadyrektora Instytutu Badawczego Dróg i Mostów. Dlatychwszystkichosóbbezkolizyjne poruszanie się po ciągach dla pieszych,pozbawionychzbędnychelementów,jakkrawężnikiczyschody,to warunek aktywności. Co należy podkreślić,takiezorganizowanieruchuto niespecjalnie kwestia pieniędzy, bardziejkwestianaszejwrażliwości. Dostępne dla niepełnosprawnych Roman Uhlig, doradca prezesa PFRON TRAINER DISABLED to rodzime urządzenia treningowe, przeznaczonedlaosóbniepełnosprawnych i o ograniczonejsprawnościfizycznej.doskonałedo corazpopularniejszychsiłownizewnętrznychinstalowanych w parkach, ale równieżprzy ośrodkachwczasowych czyrehabilitacyjnych. Według oficjalnych szacunków przeszło 12 procent Polaków to osoby niepełnosprawne, wiele z nichcierpiz powoduograniczeń ruchowych.trudnościw poruszaniusięuniemożliwiająimaktywne uczestnictwow życiuspołecznym, utrudniajądostępdo centrówkulturyi miejscwypoczynku.nawet dostęp do parków, skwerów, placów zabaw jest dla nich niełatwy. Przeszkodąsąbarieryarchitektonicznei komunikacyjne:krawężniki,schody,niedostosowanedo ich potrzebwindy,ciężkielubobrotowe drzwi. Jeszcze gorzej jest w przypadku siłowni zewnętrznych. Choćw naszychmiastach,miasteczkach,a nawetna wsiachjest ichcorazwięcej,niepełnosprawni niemogąz nichkorzystać,boniesą onedostosowanedo potrzebosób o ograniczonejsprawnościlubporuszającychsięna wózkach.trudnoimnietylkoćwiczyćz ichwykorzystaniem, lecz także nie mogą do nichpodjechać,bypodjąćtaką próbę, istniejące siłownie zewnętrznesąbowiemadresowane do osóbsprawnychfizycznie. -Naszymobowiązkiemjestzadbanie o dostępność przestrzeni publicznej, a nie tylko jakichś jej określonych wycinków, dla osób niepełnosprawnych - podkreśla tymczasemromanuhlig,doradca prezesapfron.-w takrozumianej dbałości o jej dostępność dla niepełnosprawnychmieścisiętakżetworzeniezewnętrznychsiłowni z urządzeniami dostosowanymi do ichpotrzeb. TakieurządzeniaoferujedziśfirmaTRAINER,którawewspółpracy z CollegiumMedicumorazUniwersytetemTechnologiczno-Przyrodniczym,dwiemabydgoskimiuczelniami rozpoczęła produkcję specjalnejliniiurządzeńtreningowych dla osób niepełnosprawnych TRAINERDISABLED.Jednoz tych urządzeń-rowerekskośny-otrzymałowyróżnieniena MiędzynarodowychTargachSprzętuRehabilitacyjnego-REHABILITACJA,które odbywająsięw Łodzi. Zarówno wyróżniony rowerek skośny,jakipozostałesprzętyztejliniitonajwyższejklasyurządzenia przeznaczone do ćwiczeń sportowo-rekreacyjnychorazdo rehabilitacjiruchowejosóbporuszających się na wózkach inwalidzkich. To pierwszetakieurządzeniaw Polsce, mogącestanowićuzupełnieniejuż istniejącychsiłownizewnętrznych, do tejporyadresowanychwyłącznie do osób sprawnych fizycznie. Mogąonewzbogacaćofertętakich miejsc,czyniącjeatrakcyjnymitakże dla osób niepełnosprawnych. Mogą to być siłownie pozostające w gestiigmin,aleteżorganizacjipozarządowych,ośrodkówwypoczynkowych i rehabilitacyjnych, klinik, domówpomocyspołecznejczyrozmaitychinnychplacówek,podopiekąktórychpozostająosobyniepełnosprawne.do wszystkichtegotypuinstytucjiiorganizacjiadresowanajestofertafirmytrainer. Pracezostałyprzeprowadzone w ramach z r e a l i z o w a n e g o przez Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.projektu Poprawagospodarkiwodno-ściekowejw aglomeracjisanok. Przygotowaniado takwielkiego przedsięwzięcia trwały od lat.w 2006rokurozpoczętopracezwiązanez przygotowaniem niezbędnej dokumentacjiprojektowej.w 2009 rokuzłożonownioseko dofinansowanie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.Rokpóźniejprojektotrzymałdofinansowaniez FunduszuSpójnościw ramachprogramu operacyjnego Infrastrukturai środowisko w wysokości prawie 62 proc. wydatkównetto. Inwestycja, na którą Sanok czekałod lat,ruszyław 2011roku. Zarówno oczyszczalnia ścieków,jaki stacjauzdatniania wodybyłyjużtechnologicznie przestarzałe,stądpotrzebaich modernizacji. Przebudowasystemuwodociągówi kanalizacjitorównież Nowocześnie i ekologicznie sanok Zakończyła się największa inwestycja komunalna w historii Sanoka dotycząca ujęcia i stacji uzdatniania wody w Trepczy oraz oczyszczalni ścieków. CzesławbartkOwski pre zes za rzą du SPGK Jesteśmyspołeczeństwemstarzejącymsię.Tentrendjestniedo odwrócenia.a starzeniusięspołeczeństwabędzietowarzyszyłwzrostliczbyosóbniepełnosprawnychi o ograniczeniachruchowychczypercepcyjnych. Wkwestiigospodarkiściekowej przebudowaliśmy miejską oczyszczalnię ścieków w Trepczy,jakrównieżwybudowaliśmysiećkanalizacjisanitarnejw Sanoku.Drugiczłonprac dotyczył gospodarki wodnej, amianowicieprzebudowystacji Uzdatniania Wody w Trepczy. Wybudowaliśmyokoło 3 kmnowejsieciwodociągowej,spinającej dwasystemyzasilaniamiastaw wodęz ujęćwodyw Trepczyi Zasławiu.Powstałrównieżzbiornikwyrównawczyoobjętości2000m sześc.wrazz kilometrowąmagistralązasilającątenzbiornik. dostosowaniedo obowiązujących przepisów i norm unijnych.przezrealizacjęinwestycjiunowocześnionotechnologię oczyszczania ścieków, a mieszkańcypijąwodęo najwyższychstandardach. Kosztcałegoprojektuobej- mującegogospodarkęwodno- -ściekowąwyniósłprawie 100 mlnzłnetto(122mlnzłbrutto) przy dofinansowaniuześrodkówuniieuropejskiejw wysokościponad61mlnzł. Przedsięwzięcieobejmowało przebudowęistniejącychi budowęnowychobiektówna tereniestacjiuzdatnianiawody w Trepczyorazłączącychjerurociągów technologicznych. Stacja Uzdatniania Wody w Trepczywymagałabardzoradykalnychzmian,gdyżpowstaław latach 30.ubiegłegowieku. Przezcałyokresfunkcjonowania poddawana była jedynie drobnym przebudowom. Ze względu na stan techniczny oraz stosowaną technologię uzdatnianiawodystałosięniezbędneprzeprowadzeniekompleksowejmodernizacji. Głównycel,jakimiałzostać osiągnięty poprzez moderni- Stacja Uzdatniania Wody w Trepczy zacjęsuw,toprodukcjawody o parametrach odpowiadających warunkom wody przeznaczonej do spożycia przez ludziorazzabezpieczenieciągłości dostawy wody odbiorcom.stacjauzdatnianiawody w Trepczyzaopatrujew wodę miasto Sanok i kilka okolicznychmiejscowości. Technologia uzdatniania wodyopartabyłana procesie koagulacji, sedymentacji, filtracji w filtrach piaskowych oraz dezynfekcji chlorem gazowym. W wyniku modernizacji większośćobiektówdotychczas eksploatowanych została zlikwidowana, a na ich miejsce wybudowanonowe.zachowanobudyneklaboratoriumz kotłowniąi zbiornikiwodyuzdatnionej. Zostały one włączone w nowy ciąg technologiczny uzdatniania wody. Wszelkie wbudowane urządzenia oraz armatura są jednymi z najnowocześniejszych dostępnych na rynku.zastosowanerozwiązaniatechnologicznegwarantująuzyskaniebardzowysokich parametrówjakościwodyprzeznaczonejdo spożyciaprzezludzi,zgodnychz prawemi oczekiwaniemspołecznym. Po modernizacjiuzdatnianie wody prowadzone jest przez proces utleniania wstępnego, koagulację, sedymentację, filtrację przez filtry piaskowe, a następniewęglowe,orazdezynfekcjępodchlorynemsodu, produkowanym na miejscu z solikuchennej. Przedsięwzięcieobejmowałotakżeprzebudowęrurociągów technologicznych. Zabudowanorurociągii kanałytechnologiczne wraz z komorami technologicznymi,pompownie technologiczne,kanalizacjęsanitarną,deszczową,siećenergetycznąi sterowniczą,a także dojścia i dojazdy do poszczególnychobiektów. Prace budowlane prowadzonebyłyna czynnymobiek-

3 rp.pl 24 kwietnia 2015 X 3 rozmowa Wojciech Wojtowicz, prezes zarządu, dyrektor naczelny Chemobudowy-Kraków SA, generalny wykonawca Cricoteki. Ekstremalny mariaż: Cricoteka i Chemobudowa-Kraków Jak do szło do po wie rze nia pa na fir mie wy ko na nia tak zna mien ne - go i nie tu zin ko we go obiek tu jak no wy bu dy nek Mu zeum Ta de usza Kan to ra i za ra zem sie dzi ba Ośrod - ka Do ku men ta cji Sztu ki Ta de usza Kan to ra Cri co te ka? Woj ciech Woj to wicz: Wygraliśmykontraktw postępowaniuprzetargowym nieograniczonym,jakojedna spośródwielu,bardzodobrychfirmbudowlanych. TradycjąChemobudowa- -Kraków S.A.jest podejmowanietrudnychprojektówstanowiących wyzwaniez punktuwidzenia inżynierii,organizacjii zarządzania.takimprojektemjest niewątpliwienietuzinkowa w swejprzestrzennejformie bryłabudynkumuzeumtadeuszakantorai zarazem siedzibyośrodkadokumentacjisztukitadeuszakantora Cricoteka.Obiekttenjestinteresującympołączeniem nowoczesnejdominantyarchitektonicznejw postaci nowowybudowanegoelementuo charakterze swoistegomostulubłuku, w kolorzepatynowanejmiedzi,rozpiętego nad zabytkowymbudynkiem dawnejelektrownipodgórskiej. Tenelementzabytkowy ukrytypod dominującąprostopadłościennąbryłąmostu spinającegodwatrzonyprzeglądasięw lustrzanym poszyciuspodumostu. Wszystkotooddajepewnąsiłęprzyciągania,jakąmataki obiekt.dlategorównolegle do zagadnieńi problemów biznesowychw Chemobudowie-Kraków SAzawszebyły branepod uwagęi sąnadal uwzględnianeprzy podejmowaniudecyzji o przystąpieniudo takiego czyinnegoprzetargudodatkoweaspekty,takiejak: poziomwymagańtechnicznychi stopieńjego skomplikowania,któremu trzebasprostać,i atrakcyjnośćwizualnaobiektuoraz perspektywaosiągnięciasatysfakcjiz realizacjibardzo trudnegozadania.znającnaszemożliwościwykonawcze, ówczesnekierownictwospółkipodjęłodecyzję o przystąpieniudo przetargu na realizacjęcricoteki. Czy po za Cri co te ką zre ali zo wa li - ście jesz cze in ne obiek ty, w któ rych łą czy się za byt ko we ele - men ty z no wą sub stan cją bu dow la ną? W ostatnichlatachwykonaliśmykilkatakichzadań, w którychharmonijniełączy sięto,cozabytkowez tym,co nowoczesne.niemożnanie wymienićtuwykonanej przeznas,jakogeneralnego wykonawcę,rewitalizacji i modernizacjizabytkowego budynkupochodzącego z wczesnychlat XX wieku wchodzącegow składpoaustriackichumocnień Krakowa,przekształconego w siedzibęmuzeumarmii Krajowejw Krakowie.Równieżbardzociekawa realizacjatoodnowienie i rozbudowadawnejzabytkowejwillimieszczańskiej w Żorachi przystosowanie jejdo potrzebmuzeummiejskiegow Żorachorazbiur KatowickiejSpecjalnejStrefy Ekonomicznej.Niebędę ukrywał,żeobydwawymienioneobiektyzyskały uznaniew oczachoceniającychjegremiówi jako generalnywykonawcatych zadańinwestycyjnychzostaliśmynagrodzeni przyznaniemtymobiektom tytułówmodernizacjaroku. MuzeumArmiiKrajowej w Krakowieotrzymałotytuł ModernizacjaRoku 2011, Muzeum Tadeusza Kantora i siedziba Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka a MuzeumMiejskiew Żorach tytułmodernizacjaroku 2013.Wykonaliśmytakże adaptacjęi rozbudowęzabytkowegomłynanr 2 Ziarno na loftyw Krakowie, któryuzyskałnagrodęmodernizacjaroku Ja kie in ne za da nia wcho dzą w za kres pań stwa dzia łal no ści? W budownictwiedziałamy jużponad 65lat.Obecnewarunkirynkowespowodowały, żez firmyzajmującejsię, zgodniez nasząnazwą,realizacjązadańinwestycyjnych dlaprzemysłu,w tymchemicznego,staliśmysięfirmą gotowąi zdolnązrealizować praktyczniekażdezadanie budowlanew zakresiebudownictwaogólnego, inżynieryjnego,infrastrukturalnego,a także przemysłowego,energetycznegoi innych.w naszej historiisązapisyo wiodącym udzialew realizacjinaprawdę dużychinwestycji,takichjak ZakładyChemicznew Oświęcimiu,ZakładyAzotowe w Tarnowie,Elektrownia w Skawiniei wieluinnychzadań,którychłącznąliczbę szacujemyna ponad 1500 obiektów.podejmujemysię wykonawstwawszelkich obiektówkubaturowych, a wśródzrealizowanych przeznasi powszechnieznanychmożemywymienić: bazylikę SanktuariumBożegoMiłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, BibliotekęUniwersytetuPapieskiegoim.św.Jana Pawła II w Krakowie(IIetap), CentrumSztukii TechnikiJapońskiejMangghaKraków, budynekpolskiegoradia w Krakowie,budynekKSądu Okręgowegow Krakowie,budynekPANw Krakowieul. Niezapominajek 8,Oddział Kardiochirurgiiw Szpitalu im.janapawła II w Krakowie i wieleinnych.budujemy osiedlamieszkaniowe,apartamentowce,biurowce, obiektysłużbyzdrowia, obiektysportowe,w tympływalniei inne.działamytakże z prze budowąliniitramwajowej dokonano przebicia podcieniaw narożniku.szczęśliwie odbyło się to ze stosunkowo nieznacznymuszczerbkiemdla architekturybudowli.później, w 1968r.,zdjętyzostałskorodowanyglobusz hełmuwieży. ObecniegmachzajmujeWydawnictwo Literackie. W la- za granicą,główniew Niemczech,gdzieod ponad 25lat działazarejestrowanyzgodniez prawemniemieckim naszoddziałwefrankfurcie nad Menem.Z naszychdokonańzagranicznychtrzeba wymienićterminalbw kompleksieportulotniczego FlughafenFrankfurtamMain,udziałw budowienowej trasysuperszybkiego pociąguna odcinkuköln FrankfurtamMain,wykonaniestanówsurowychkilkuset biurowców,dziesiątkówwiaduktówautostradowych i mostównp.nad Łabą w Dreźniei nad Menemwe Frankfurcie,wielucentrów handlowych,budynków mieszkalnychi innych.pomimosilnejkonkurencjifirm prywatnychi pewnychuwarunkowańformalnych wynikającychz faktu,żejesteśmyjednoosobowąspółką SkarbuPaństwa,staramysię powiększaćnaszportfelzamówieńi zwiększaćnasz udziałna rynkurobótbudowlanych. Dom pod Globusem na szczęście prawie jak nowy kraków Dom pod Globusem z 1905 roku przy ul. Długiej 1 będący w użytkowaniu Wydawnictwa Literackiego wygląda jak nowy. Modernizacja robi duże wrażenie. Dom pod Globusem PiOtrbiałO szef fir my kon ser wa tor skiej deuszstryjeńskiwewspółpra- cyz FranciszkiemMączyńskim. Jak mówi Piotr Białko, szeffirmykonserwatorskiej,któraprzywróciłcu 1904 roku, a zakończono Budowę rozpoczęto w lip- obiektowi dawną 28 grudnia 1905 roku. Losy świetność,niejestkomplementem gmachuizbyhandloweji Prze- dla konserwatora, gdyzabytkowyobiektprzesadnieemanujenowościąi świeżością.sztukąjestbowiemprzywróceniezabytkowiurody,ale mysłowejukładałysięzasadni czopomyślniedo końcaistnieniatejinstytucji,tj.do 1950roku. Na okres ten przypadają wielokrotnie drobne zniszczenia i przemysłowejukładałysięzasadniczopomyślniedo błędembyłybyzabiegikonserwatorskie,którezatarłybyefekkształcenia obiektu oraz jego kapitalny remont o cechach upływającegoczasu.itosięudało.tobyłzabiegtrudny,aledla konserwatorskich. Remontu elewacji i wnętrz dokonano takinteresującegohistorycznie obiektubyłowarto. Dompod Globusemjestbowiem jednym z ciekawszych przykładówwczesnegomodernizmuw Krakowie,a znajdująca sięw jegownętrzutzw.salamehofferowska w latach pod nadzorem Józefa Mehoffera. Prace objęły elewacje i wnętrze budynku.zakrespracna zewnątrz budynkubyłstosunkowoniewielki.przywróconopełnepokrycieblachąmiedzianąhełmna jest uznawa- wieży(usuniętew trakcie I woj- za najwybitniejszyprzykład nyświatowej),oczyszczonoka- krakowskiej architektury miennyportalwejściowy,wyre- wnętrzz początku XX stulecia. Zgodniez głoszonymw okresie modernizmu postulatem jednościartystycznejdziełagmach Izby Handlowo-Przemysłowej jestzamkniętącałościąłączącą w sobiewybitneosiągnięciaarchitektury, malarstwa, rzeźby i sztukistosowanej.realizacja tegoobiektuskupiłagrupęnajwybitniejszych twórców kra- montowano kamienny cokół, odnowionodrewnianewitryny sklepowe,zachowującichmodernistycznycharakterstylowy, naprawionozegar. Właściwepraceskoncentrowałysięna wnętrzach.po II wojnieświatowejmieściłsięw Domuskleppapierniczy,a po likwidacjiw 1950IzbyHandlowo-Przemysłowejbudynekzajmował kowskichepoki,reprezentują- komitet powiatowy cych różne dziedziny sztuki. Dompod Globusemw Krakowie to dawna siedziba Izby Handloweji Przemysłowej.Plany PZPR oraz hurtownia Centrali Spożywców.Pozbawionyopieki konserwatorskiej budynek ulegałpostępującejdewastacji. realizacyjne opracował Ta- W 1953 roku w związku Wyzwaniembyłamiędzyinnymi konserwacja cegły. Oglądającinneobiektypochodzące z podobnychczasów,wyobrażaliśmy sobie, że powinien on miećcharakterciężkiego,ciemnego zamczyska. Dlatego gdy rozpoczynaliśmy czyszczenie, sprawdzaliśmy, czygdzieśpo drodzeniezostał popełnionychoćbymałybłąd.wielerazyprosiliśmyrzeczoznawcówo konsultacje,czyna przykładnieusuwamyczegoś,cobezwzględnieniepowinnoz obiektuzostaćusunięte.podczastego rodzajupractrzebaniezwykleuważać,byniczegoniezniszczyć. Czyszczeniecegływ sposób,którybyjejnieniszczył,jestoczywistymstandardem.efektnaszychpracbyłnawetdlanasszokujący. Ciekawymzadaniem,z którymprzyszłonamsięzmierzyć,był takżehełmwieży.maondośćciekawąkonstrukcję,którajeśli chodzi o naprawę, przysporzyła nam sporo problemów konstrukcyjnych.wartojedyniewspomnieć,żepo razpierwszyzastosowanow Krakowieblachęfabryczniepatynowaną.Niejestto pomalowana blacha,leczuruchomiona chemiczniepatyna w warunkachfabrycznychna blaszemiedzianej.kosztytakiejblachy sąoczywiściewiększeniżzwykłej,alewydawnictwuliterackiemu, które użytkuje Dom pod Globusem, niezwykle zależało na najwyższejjakościi fantastycznymefekcieestetycznym.takie zastosowanieblachybyłowięcnietylkonowościąw Krakowie,ale takżeogromnymwyzwaniemdlanasjakowykonawców.wszyscy sąoczywiściebardzociekawi,jaktakablachabędziesięzachowywała,w jakisposóbciągleaktywnychemicznyprocespatynowaniabędzieprzebiegał. tach przeprowadzonokompleksowąkonserwację Domu,przywróconooryginalnewyposażenie,którejedynie częściowo zrekonstruowano. W latach budynek przejęło w użytkowanie Wydawnictwo Literackie. Z jego inicjatywyw 1975r.podjętorekonstrukcjęglobusa.

4 X 4 24 kwietnia 2015 rp.pl Nowy ośrodek zdrowia zębowice mieszkańcyzębowiczyskalidawno oczekiwanyośrodekzdrowia Rzeszów w trakcie wielkich zmian Ośrodek zdrowia w Zębowicach Jak mówi wójt Zębowic WaldemarCzaja,inwestycja to efekt uważnego wsłuchiwania się w potrzeby mieszkańców. Wieleosóbuskarżałosię,że stary ośrodek zdrowia został zbudowany dawno temu, bez wzięciapoduwagęmożliwości osóbniepełnosprawnych. mówiwaldemarczaja. Ponadto dostosowaniestarychpomieszczeń wiązało się z olbrzymim nakłademfinansowym,ponieważmieliśmydo czynieniaze współwłasnością,gdyżw części budynkuznajdowałysięlokale mieszkalne. Podjęliśmy zatem decyzję, aby na działce, która byłanasząwłasnością,wkomponowaćnaszobiekt.udałosię zadowolićmieszkańców.spełnia ich oczekiwania pod każ- Przygotowani na powódź i suszę JaŹwIn budowazbiornikaretencyjnegow leśnictwie Jaźwinpolegałana modernizacjiistniejącychrowów,ich konserwacjii umocnieniuorazbudowienowychodcinków. Zbiornik w leśnictwie Jaźwin Wybudowanozbiornik o powierzchnilustra wody około 3000 mkw. i objętości retencyjnej 4800 m sześc. z żelbetowym mnichem, przelewem i przepustami. Zadaniem budowli będzie zmagazynowaniewodyw czasiejejniedoborów,copozwoli racjonalnie gospodarować wodą, zwłaszcza w okresach przesuszenia gleb na skutek braku opadów atmosferycznych. Przedsięwzięcie dotyczyło projektu realizowanego przez Lasy Państwowe pod nazwą Zwiększeniemożliwościretencyjnychorazprzeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych,współfinansowanego przezunięeuropejskąześrodkówfunduszuspójnościw ramachprogramu Infrastruktura i środowisko na lata Waldemar Czaja, wójt Zębowic dymwzględem.dziśmieszkań- cy mają ośrodek zdrowia z prawdziwegozdarzenia.mieliśmypo drodzepewnetrudnościtechniczne,aleudałosięje pokonać. Mia sto zy ska ło dwie atrak cyj ne mo der ni za cje - za adap to wa ny na po trze by kul tu ral no -oświa to we bu dy nek i pięk ny dep tak. Z cze go wy ni ka ła po trze ba tych mo der ni - za cji? Ma rek ustro biń ski: Przy ulicywieniawskiego od dawnastałzabytkowybudynek,któryniebył wykorzystywanyi niszczał. Społecznośćlokalna,głównie harcerze,zwróciłasiędo prezydentaz propozycją poprawystanutechnicznego tegoobiektui przeznaczeniu gona celekulturalne.tobyła bardzodobrapropozycja. Poddaliśmyobiektrozbudowie.Po zakończeniuprac siedzibęzyskałakolejnafilia RzeszowskiegoDomuKultury.Młodzieżmożedziśbrać udziałw warsztatachgry na instrumentach,zajęciach fotograficznych,tanecznych, plastycznychi wieluinnych. W obiekcieznalazłosiętakże miejscena zapleczeklubu sportowegozimowit,zrzeszającegosportowców amatorów.obiektzaspokaja dziśwszelkiepotrzeby oświatowe,kulturalnei sportowemieszkańcówosiedla Zalesie.Doskonalewpisałsię w krajobraztegoosiedlai jest naprawdęintensywniewykorzystywany.cieszęsię,żetaki obiektzrodziłsięz inicjatywy mieszkańcówi okazałsięautentyczniepotrzebny. Czy po przed ni stan obiek tu i je go do tych cza so we funk cje przy spo - rozmowa Marek Ustrobiński, zastępca prezydenta Rzeszowa. rzy ły pań stwu trud no ści pod czas mo der ni za cji? Dziśjużmałoktopamięta, w jakichcelachbyłwykorzystywanypozaharcówką, którąurządzilitamharcerze. Tojeszczeprzedwojenny,zabytkowyobiektz cegły, w którymprzed latymieściła sięszkołapodstawowa. Od dawnapod nadzorem konserwatorskim.tooczywiściebyłotrudnością, ponieważwszelkiepracemusiałybyćkonsultowane i uzgadnianez konserwatorem.udałosięjednak sprostaćwszystkimwymaganiom,więctymbardziejnas cieszy,żepodołaliśmytym wyzwaniom,zahamowaliśmy dalszeniszczenieobiektu, któryobecniejestnietylko piękny,aletakżeużyteczny. To jed nak nie wszyst kie zmia ny w Rze szo wie. Stwo rzo no pięk ny okole Historia mostu kolejki wąskotorowej w Okolu to wyjątkowo burzliwe dzieje, a jej początek datowany jest na rok Wtedy pierwszy raz kolejka wąskotorowa przejechała po moście, wioząc pasażerów z Bydgoszczy do Koronowa. Kolejka cieszyła się sporymzainteresowaniem. W czerwcowe,wolneod pracy dni korzystało z niej niemal 3500 pasażerów w tym wielu kajakarzy, którymudostępnionospecjalniewydzielonywagondo przewożeniakajaków.mimotakdużegozainteresowaniaruchpasażerski kolejki zawieszono 1 października 1969 roku. W 1992rokuzamkniętona tej trasierównieżruchtowarowy. GrzeGOrzfurmański nad le śni czy Nad le śnic twa Za wadz kie Zbiornikwodnywybudowanyw leśnictwiejaźwinbędzie pełnił funkcję retencyjną i przeciwpowodziową. Ma to Most 120 mdługości,wznoszący się 18 m nad leniwym na tym odcinku nurtem Brdy (jest to najwyższa tego typu konstrukcja w Europie), charakteryzującysięstalowąażurową konstrukcją, wspieraną na murowanychprzyczółkach, duże znaczenie na terenie, pełniłw ostatnichlatachfunkcję gdzieod latwystępujągwałtownewezbraniarzekimałapanew. prowizorycznej kładki, znacznie skracając drogę Obiekttenpodniesiewaloryestetyczne do Koronowa mieszkańcom okolicznych lasów, okolicznychwsi. wzbogacikrajobrazorazzwiększyatrakcyjnośćterenówprzyległychpod względemprzyrodniczymi rekreacyjnym. Niestety,rok 2011przyniósł decyzjęo zamknięciuobiektu z uwagina złystantechniczny i grożące użytkownikom niebezpieczeństwo osunięcia się nasypukolejowego. Decyzjao modernizacjiunikatowegona skalęeuropejską zabytku i przywrócenie go do funkcjikładkipieszo-rowerowejbyłajednymz głównych punktóww procesierozbudowyścieżekrowerowychw powieciebydgoskimw 2014roku. Tutajzaplanowanościeżkęrowerową z Unisławia (powiat chełmiński)do Koronowai dalej do ZalewuKoronowskiego (powiatbydgoski). W ostatnich latach było to największe przedsięwzięcie ścieżkowe w powieciebydgoskim, które realizowane przez powiat bydgoski w partnerstwiezgminamiunisław,sicienko,koronowo,dąbrowachełmińska oraz z miastem Bydgoszcz zostało dofinansowane w 85proc.ześrodkówEuropejskiegoFunduszuRozwojuRegionalnegowramachProgramu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Towłaśniew ramachtejinwestycjiwiedzie,ślademnieistniejącejjużkolejkiwąskotorowej, przez zabytkowy most Deptak w Rzeszowie dep tak, nie mal w sa mym ser cu mia sta. Tenciągpieszyw planach zagospodarowaniaprzestrzennegoprzeznaczonyjest pod budowęstrefyadministracyjno-sądowej.w tym miejscuniedawnopowstała nowasiedzibasądurejonowego.przewidzianejesttakże miejscena nowysądokręgowyi bibliotekęprawniczą. Chcieliśmystworzyć,i mam wrażenie,żetosięudało,wygodnei efektownedojście do placumaurycegoallerhanda,znakomitego prawnika,któryurodziłsię w 1868rokuw Rzeszowie. Czy li, two rząc no wy ciąg pie szy, nie ja ko przy go to wa ne zo sta ły pod wa li ny pod za ta cza ją ce co raz więk szy krąg roz bu do wu ją ce się cen trum. Dokładnietak.Ścisłecentrumznajdujesięw bardzo bliskimsąsiedztwietejinwestycjii poprzezjejrealizację rozbudowujesięw bardzo atrakcyjnysposób,rezerwującmiejscepod nowe obiekty,którepowstaną w niedalekiejprzyszłości. Jużdziśmieszkańcydostrzegająogromnąróżnicę. Wcześniejbyłotutargowiskomiejskie,pełne odrażającychbudek i szczęk.handlowcyzostali przeniesieniw innemiejsce, a całyterenjużnieprzysparzapowodówdo wstydu. Przyszedłczasna ucywilizowanietegomiejsca.centrum powinnobyćwizytówką miasta.udałosięi mieszkańcyzamiastbrzydkiegoplacu targowegomająpięknąaleję,efektownieoświetloną, atrakcyjniezagospodarowaną,gdziemożna z przyjemnościąprzysiąść na ławcei odetchnąć. Zabytkowy most znów łączy Most w Okolu wojciechporzych sta ro sta po wia tu byd go skie go Przywróconydo świetności moststanowijednąz najciekawszychatrakcjinietylkopowiatu bydgoskiego,alei całegowojewództwakujawsko-pomorskiego,służącmieszkańcomokolicznychmiejscowościorazlicznie przybywającym turystom jako trasapieszo-rowerowaorazźródłoinspiracjiartystycznychzarówno malarskich, fotograficznych,jaki poetyckich. Z uwagi na wyjątkową, rozpościerającąsięna malowniczą dolinę Brdy panoramę, most nieistniejącejjużkolejkiwąskotorowejstanowiobecniewspaniałąwizytówkępowiatu,będąc jednocześniefunkcjonalnymi istotnymelementemw rozwoju turystykiw regionie. w Okolu,odcinekścieżkirowerowej. Zabytkowymostzostałgruntownie wyremontowany, zabezpieczonyi w pełnidostosowany infrastrukturalnie do przyjęciaruchupieszo-rowerowego.oficjalneoddanieobiektu, w ramach uroczystości otwarcia trasy rowerowej Toruń-Koronowo, nastąpiło 15 października 2014roku. Realizacjategoprojektuinwestycyjnego znacznie się przyczyniłapoprzezpoprawę dostępności komunikacyjnej m.in. dla Torunia do wzrostu popularnościpieczyski Samociążka-największychkąpielisk ZalewuKoronowskiego.

5 rp.pl 24 kwietnia 2015 X 5 Małachowianka więcej niż szkoła PłoCk Głównym celem projektu rewitalizacji Małachowianki było odrestaurowanie budynków szkoły funkcjonującej od XII wieku w Płocku. Zre ali zo wa ne pra ce Całe przedsięwzięcie,przy aktualnych uwarunkowaniach prawnychi inwestycyjnych, było ewenementemw skalipolski.przebudowa uwzględniała bardzo wysokipoziomhistoryczno-architektoniczny obiektów oraz współczesnewymogifunkcjonowaniaszkoły. Podczaspracw podziemiach kolegiaty św. Michała odkryte zostałydotądnieznanefundamentyi detalearchitektoniczne z czasów panowania księcia Konrada I Mazowieckiego.Tej klasyarchitekturawczesnogotyckaw Polscewystępujejedyniena Śląsku. WauliMałachowiankiodkryto fragmenty absydy, chóru wschodniego,a takżepolichromie o charakterze sakralnym pokrytetynkiemw okresieprl. Zrekonstruowanoiodtworzono sztukaterie i złocenia zgodnie z koncepcją odwzorowującą projekt Władysława Drapiewskiegoz początku XX w. W trakciepracarcheologicznych odkryto ponad 600 pochówków,którepochodząna- wetz I połowy XIII wieku,coodpowiada momentowi zakończenia budowy kościoła. Inne pochówki odkryte w czasie prac pochodzą z przełomu XVI i XVII wieku.odkryte szczątki zostały umieszczone w specjalniedo tegoceluwybudowanym ossuarium. Ważny element projektu to dostosowaniezabytkowychbudynków dawnegokolegiumi dawnejkolegiatydo potrzebosóbniepełnosprawnychpoprzezlikwidację barier architektonicznych. Umowę o dofinansowanie projektu Rewitalizacja zabytkowych budynków dawnego Kolegiumi dawnejkolegiatyśw. Michała w Płocku podpisano wmaju2012roku.projektotrzymał wsparcie w ramach RPO Województwa Mazowieckiego , Priorytet V, Wzmocnienierolimiastw rozwojuregionu,działanie 5.2,Rewitalizacja miast. Zgodnie z umowąo dofinansowaniecałkowity koszt inwestycji to blisko 30mlnzł.Wartośćdofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowiła 85 proc. wydatkówkwalifikowanych. W daw nym ko le gium je zu ic kim:pracekonstrukcyjneorazzabezpieczeniemykologicznew poziomiepiwnicprzy realizacjimałejauli,przebudowawnętrz,wymianastolarkiokienneji drzwiowej,wymianainstalacjiwewnętrznych,wymianawięźbydachowej i pokryciedachowegoorazremontelewacji. W ko le gia cie św. Mi cha ła:wzmocnienieelementówkonstrukcji nośnej budynku, zabezpieczenie mykologiczne podziemi, przebudowawnętrz,wymianastropupoddaszaorazpokryciadachowego,przebudowaklatkischodowej,montażwindy,wymiana stolarkiokienneji drzwiowej,wymianainstalacjiwewnętrznych, remontelewacjiwrazz odtworzeniemdetaliarchitektonicznych. Przy czę ści mu ze al nej wykonanoelementyzewnętrznesali ekspozycyjnejw poziomiepiwnic,któraumożliwiławyeksponowanieśredniowiecznychreliktówarcheologicznychorazfosyusytuowanejprzy wejściugłównymdo muzeum.w odrestaurowanychpodziemiachobiektuobecnieprezentowanesąwykopaliska.istotnymelementemedukacjikulturalnejjestaranżacjaścieżkiedukacyjnejz wykorzystaniemoświetlanialedeksponującego reliktyz poszczególnychepokhistorycznychod XII do XVIII w. Małachowianka w Płocku andrzejnowakowski pre zy dent Płoc ka Małachowiankatocoświęcej niż szkoła. Mieszkańcy stawiają Małachowiankę wśród najważniejszychsymbolipłockarazem z katedrą,nadwiślańskąskarpą czystarymrynkiem.tonietylko najstarsza szkoła w Polsce, ale przedewszystkimponad 800lat tradycji, 800latwychowywania wielu pokoleń Polaków, a także 800latludzkichhistoriipisanychprzezżycie. Abynajstarszapolskaszkołamogławypełniaćswojąmisję,jejwiekowemurymusiałyzostaćgruntownieodrestaurowane.UrządMiastaPłockapostawiłprzedsobątrudnezadaniedostosowaniaMałachowiankido wymogównowoczesnejedukacji,przy zachowaniu dziedzictwahistorycznego.skuteczniepołączyliśmypracekonserwatorskiezmodernizacjąszkolnychpomieszczeń,zakładającąpowstanienowychsaldydaktycznych,sanitariatówizapleczatechnicznego,przyjaznychrównieżdlaosóbniepełnosprawnych.zmodernizowanyobiektna nowostałsięperłąarchitektury,a jednocześnie wzbogacona funkcja muzeum i odrestaurowana aula stanowią atrakcyjnąofertędlamieszkańcówiturystów. Do zrealizowaniatakambitnegoplanupotrzebowaliśmy 30mln zł.kluczoweokazałosiępartnerstwoz władzamiwojewództwa mazowieckiego. Rewitalizacja Małachowianki to jeden z wielu przykładówwykorzystaniaunijnychfunduszyw Płocku.CzłonkostwoPolskiw UniiEuropejskiejjestzdecydowaniekorzystnedla naszego miasta, a efekty rewitalizacji zabytkowych budynków dawnegokolegiumi dawnejkolegiatyśw.michałamożnajużpodziwiać.serdeczniezapraszamdo Płockarównieżosobypodróżującetransportemzbiorowym,którenaszemiastopowitazmodernizowanymw 2014rokudworcemmiejskim,zrewitalizowanymześrodkówinicjatywyJessica. Przedszkole po szpitalu PonIEC realizacjainwestycjipolegającejnamodernizacji iadaptacjibudynkówposzpitalnychnaprzedszkolewponiecu odbyłasięwramachprojektu Odnowainadanienowych funkcjizdekapitalizowanymbudynkomposzpitalnympoprzez stworzenieprzedszkolasamorządowegowponiecu. realizacjaprojektuzostałasfinansowanazpożyczkiudzielonej wramachinicjatywyjessica. Podstawowymcelemrealizacji projektu było rozwiązanie problemu brakuwystarczającejliczbymiejsc w placówkachzajmującychsię edukacjąprzedszkolnąna tereniemiastaponiec.obecniemiastoniejestw staniezaoferować wystarczającej liczby miejsc w przedszkolach. Często dochodzi do sytuacji, w których rodzicedziecichcącychumieścićswojepociechyw takiejplacówcespotykająsięz odmową ze względu na brak wolnych miejsc. Aktualnie w Poniecu miejsce w przedszkolu dla znacznejczęścidziecijestniedostępne. Projektprzyczyniłsiędo wyrównywania szans w dostępie do edukacji,boobecnieokreślonagruparodzicówchcących umieścić swoje dzieci w placówceprzedszkolnejniemoże tegouczynićzewzględuna zbyt małąliczbęmiejsc.dziękiinwestycjipoprawiłasiętakżesytuacjaspołecznaorazmaterialna rodziców,którzydo tejpory,ze względu na brak miejsca dla swojego dziecka w placówce przedszkolnej, musieli zrezygnować z kariery zawodowej. Istotnymcelemprzedsięwzięcia była rewitalizacja obecnie nieużytkowanychobiektówposzpitalnych zlokalizowanych przy ul.kościuszki 7oraznadanieimnowychfunkcji.Zarówno obiekty te, jak i teren do nich przyległybyłyniezagospodarowane,zaniedbanei psuływizerunek miasta. Jednym z głównychcelówrewitalizacjijestpodejmowanie planowych, zintegrowanych działań mających na celuzmianęstrukturyprzestrzenno-funkcjonalnejzdegradowanych obszarów miasta i w konsekwencjiichożywienie gospodarczei społeczne.w cel ten idealnie wpisywał się projekt, gdyż obiekt, który został przekształcony w przedszkole, byłbardzozniszczonyi psułwizerunek centralnej części miasta. Także teren bezpośrednio przyległydobudynkubyłzaniedbany,zdegradowanyi nieestetyczny.realizacjaprojektuspowodowała ożywienie tego obszaru,nadaniemunowychfunkcji, podniesienie jego walorów estetycznych. WedługwładzPoniecarealizacjaprojektumatakżepozytywny wpływ na wyrównanie szansmieszkańcóww dostępie do zrewitalizowanego terenu. Ułatwiono dostęp do obiektu osobom niepełnosprawnym. W tymceluzostałonwyposażony w odpowiednie podjazdy. W ramachprojektuwyposażonoprzedszkolew pomocedydaktyczne i zabawki, sprzęt multimedialny urządzono kuchnię,założonomonitoring. Obiektytewpisanesądo rejestruzabytków. katowice Wjeżdżając do śląskiej stolicy od północnej strony, nie przywita nas strasząca dotąd ruina, lecz reprezentacyjny, nowoczesny budynek biurowy. Budynek w Katowicach Stary, zrujnowany... piękny! Aż trudno uwierzyć, że na szkielecie obiektu, który na pierwszyrzutoka nadawałsięjedynie do wyburzenia,udałosięstworzyćpiękny,funkcjonalnyi poprawiający wizerunek całej okolicybudynek. Zadaniejednakłatweniebyło,bojakprzyznajeszeffirmy Tel-Met,prezesMichałWójcik, którakupiłai wyremontowała obiekt,byłtobudynekz lat 60., stary,brzydkii zrujnowany. Michał Wójcik, prezes Tel-Met Jego sprzedaż ogłoszono jakiśczastemu mówimichał Wójcik,prezesTel-Met. Zainteresowaliśmy się nim przypadkowo, przejeżdżając aleją Korfantego.Kupiliśmygo,ponieważ mimo fatalnego stanu dostrzegliśmyw tymobiekcie potencjał. Przeprowadziliśmy remonti sprzedaliśmy.obecnie jestw troskliwychrękach.dawniejsiedzibęmiaław nimpaństwowafirma.następniekupił goprywatnyprzedsiębiorca,by wynajmować lokale. Budynek niebyłjednakotaczanynależytąopieką,więcjegostanz roku na rok był coraz gorszy. Przy obiekcie o powierzchni użytkowej 4100mkw.byłoledwie dziesięć miejsc parkingowych. Remont dobiegł końca w czerwcuubiegłegoroku.jednakna długoprzed jegozakończeniem tak bardzo przypadł do gustupotencjalnymnajemcom,żewszystkiepomieszczeniabyływynajęteprzed oddaniemgodo użytku. -Naszestaraniazostałynagrodzone mówiprezesmichał Wójcik. A łatwoniebyło.to byłbudynekstaregotypuz niewielkimi pomieszczeniami, z kominami,wentylacjągrawitacyjną.wyburzyliśmywszystkieścianydziałowe.w rezultacie pozostał jedynie szkielet budynku.wykonaliśmydodatkoweprzebiciaw ścianachnośnych,bymócstworzyćatrakcyjne powierzchnie. Wyposażyliśmycałybudynekw wysokiej klasy wentylację mechaniczną. Wymieniliśmy całą stolarkę, zachowując dawny charakterobiektu.modernizacja, którą przeprowadziliśmy, udała się fantastycznie, a dodatkowo zyskała na niej cała okolica. Obiekt jest bowiem usytuowany przy wjeździe do Katowicod północnejstrony.taczęśćmiastanienależała do atrakcyjnych.żebyobecnie pięknyobiektbiurowybyłwidoczny i dysponował parkingiemz prawdziwegozdarzenia na 160samochodów,przeprowadziliśmywycinkęokoło 180 dużych brzóz. Dawna ruina, której nikt nie dawał żadnych szans, jest dziś wysokiej klasy obiektembiurowym,dodatkowobardzociekawymarchitektonicznie. Przedszkole w Poniecu JaCekwidyński bur mistrz Po nie ca Naszagmina,licząca 3tysiącemieszkańców,niemiaławystarczającejbazyoświatowejzaspokajającej potrzeby przedszkolne. Mieliśmy wybór: albo budowę nowego przedszkola przy starym,alboadaptacjęistniejącychbudynkówposzpitalnych. Musieliśmy zdecydować, czy rewitalizujemy niszczejące pustebudynkiszpitalne,ponieważsiostryniemiałykoncepcji na zagospodarowanie tych obiektów,a na horyzoncieniebyłopotencjalnegokupca.zdecydowaliśmysięna rewitalizacjęobiektu.zadanieniebyłołatwe,ponieważjestonwpisanydo rejestruzabytków,a jegorewitalizacja wymagaładużychnakładówfinansowych.byłojednakdlanas oczywiste,żetrzebagoratować,choćtorozwiązanienapotkało opórczęścinaszejradymiejskiej.niebrakowałobowiemgłosów, żeniejestdobrympomysłemadaptacjana przedszkoleobiektu, w którymwcześniejchorowalii umieraliludzie.udałonamsięjednakprzeforsowaćtenpomysł,boprzecieżchodzituo zadbanie o dziedzictwo,którejesteśmywinnikolejnympokoleniom.tym bardziejżewiązałosiętojednocześniez zaspokojeniempotrzeb oświatowychdlanajmłodszychmieszkańcówgminy.przedszkole jużdziała,jestnowoczesne,niezwyklefunkcjonalnei dziśjużchybaniktniemawątpliwości,czybyłowarto.

6 X 6 24 kwietnia 2015 rp.pl Woda pitna najwyższej jakości BoLEsławIEC wmieściemodernizacjipoddanostację uzdatnianiawodyrakowice. Stacja uzadtniania wody w Bolesławcu krotoszyn Miasto zyskało nowe centrum. Rewitalizacji poddano Rynek, Mały Rynek, plac Jana Pawła II, ulicę Zdunowską na odcinku od Rynku do ulicy Piastowskiej, ulice: Farną na odcinku od Rynku do Gołębiej, Klasztorną i Wąską. Miastobezdyskusyjniezasłużyło na takgruntowne inwestycje, choćbyz powodu swej 600-letniej historii. Krotoszynjestjednymz najcenniejszycharchitektonicznieobszaróww województwiewielkopolskim. Obszar projektu posiadazabytkowązabudowę architektoniczną,którapodlegaochroniekonserwatorskiej. Charakterystycznącechącentrummiastasąwysokiewalory historyczne,kulturowei zabytkowe. Liczne atrakcje turystyczne,zabytkiorazelementy dziedzictwakulturowegowpływająna szerokiezainteresowanietymterenembadaczysztukii kultury,historykóworazturystówodwiedzającychkrotoszyn. Z uwagina strategicznycharakterprzylegającychdorynku ulic jakogłównycharteriikomunikacyjnych prowadzących hydraulicznymi.zoptymalizo- Wymieniono obudowy wanokosztyogrzewaniaobiek- tusuw.zadbanoo pełnymoni- studzienne wraz z uzbrojeniemi wyposażeniem toring i automatyzację proce- technologicznym, sów ujmowania, uzdatniania wyremontowano podziemną i dystrybucjiwodydo sieci.monitoringjakościwodysurowej obudowę podziemnej studni i wykonano studnie pomiarowe. W zakresie modernizacji byłytakżebudowarurociągów i uzdatnionejodbywasięonline. Cały koszt modernizacji to 7,6mlnnetto. lewarowych oraz wykonanie Modernizacja pozwala nowej instalacji elektrycznej i sterowniczej. Modernizacja wymagałatakżenowychinstalacjiwentylacyjneji grzewczej. Koniecznebyłotakżeprzepro- na utrzymanieprocesówwydobycia,uzdatnianiai dystrybucji wodypitnejna wysokimpoziomiezgodnymz obowiązującymiprzepisamiprawaorazza- do zabytkowego wadzenierobótbudowlano-re- montowychw budynkusuw. To jednak tylko niektóre pewnieniebezpieczeństwaja- kości zasobów wodnych ujęć. Celtenbędzierealizowanypoprzez ratusza w Krotoszynie konieczne byłopodjęciedzia- z pracmodernizacyjnych.efektem utrzymanie urządzeń łań rewitalizacyj- ich przeprowadzenia jest wodociągowych w wysokiej nych obejmują- obecniezwiększeniezdolności sprawnościtechnicznej,ciągłe produkcyjnej najtańszego monitorowanie procesów wydobycia,uzdatnianiai energetycznie ujęcia stacji dystry- uzdatniania. Osiągnięto też bucji wody, prowadzenie eksploatacji efekt ekologiczny uzdatniania urządzeń w sposób wód popłucznych odprowadzanychdo zapewniający dostarczanie rzekibóbr.moder- do klientawodyo dobrejjako- nizacja przyczyniła się ści i w sposób nieprzerwany, do ochrony sieci wodociągowych przed tzw. uderzeniami ciągłedoskonalenieprocesów uzdatnianiai dystrybucjiwody. cych obszar centrummiasta,tj.rynek,małyrynek,pl.janapawła II, ulice: Zdunowską na odcinku od Rynku do Piastowskiej, Wąską, Klasztorną, Farną na odcinku od Rynku do ul.gołębiej. Głównymcelemprojektubyły wzmocnienie i odnowa Centrum z rozmachem ośrodkamiejskiego,podniesienieestetykitkankiurbanistyczno-architektonicznej,zwiększenie atrakcyjności turystycznej igospodarczejobszaruorazpoprawawarunkówżyciamieszkańców.inwestoremi podmiotemodpowiedzialnymza przygotowanieiwdrożenieprojektu byłomiastoi GminaKrotoszyn, któraw ramachswychstatutowych obowiązków realizuje m.in. zadania inwestycyjne w zakresie wszystkich spraw publicznycho znaczeniulokalnym oraz tworzy warunki dla racjonalnego rozwoju gminy. Praceobejmowałyprzebudowę nawierzchni i układu funkcjonalnego ulic oraz placów, przebudowę i budowę miejscparkingowych,przebudowęi budowęsiecikanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieciwodociągowej,przebudowęi budowęsiecioświetlenia ulicznegoi zasilaniaogródków letnich,remontbudynkuratuszawrazz jegopodświetleniem, budowę obiektów małej architektury, rozbudowę fontannywrazz koniecznymi instalacjami, nasadzenie zieleni wymienia prezes Wiesław Gembiak z firmy Gembiak Mikstacki, którapodjęłasięmodernizacji centrumkrotoszyna. Podczas rewitalizacji uporządkowanosystemkanalizacji deszczowej,sanitarneji wodociągowej,copozytywniewpłynie na poprawę środowiska. franciszekmarszałek bur mistrz Kro to szy na Obecny,pięknywyglądnaszejstarówkijestefektemprocesu rewitalizacjimiastakrotoszyna,któryrozpocząłsięjużw 2007r. opracowaniemkoncepcji,przebudowąfontannyw rynkui rewitalizacjąul.rynkowej.na bazietychdoświadczeńpodjęliśmysiętak dużegozadania,jakimbyłarewitalizacjacałegocentrummiasta. Wykonaliśmyto,wykorzystującpożyczkęz BGKzaciągniętąw ramach inicjatywy JESSICA. Pożyczka ta jest bardzo korzystnie oprocentowana,a jejspłatarozłożonajestna 20lat.Realizacjatak dużegozakresupracobarczonabyłaproblemamii utrudnieniami, szczególniedlamieszkańców,jednakdziękidużemuzaangażowaniuwykonawcyi osóbrealizującychtozadanie,jakrównieżwyrozumiałościmieszkańców,pracezakończonow ciąguroku,wcześniej,niżprzewidywałaumowa.rok 2015jestszczególnyw historii miastakrotoszynaz uwagina przypadającyjubileusz 600-lecia nadaniaprawmiejskich.odnowionastarówkanaszegomiastajest wspaniałymprezentemna tęokrągłąrocznicę. Ratusz w Krotoszynie Przebudowanaprzestrzeńpubliczna, nowe ciągi pieszych orazzniwelowanenierówności i spękania to dostosowanie w pełnido potrzebosóbniepełnosprawnych. Brak barier architektonicznychdaimmożliwość łatwego dostępu do ścisłegocentrummiasta.atrakcyjność tego miejsca podkreśla fontanna rozbudowana o 24 dodatkowe strumienie, które tworząspektaklwodnyuatrakcyjniony pokazem muzyczno- -wodnym.na płycierynkuwykonano 24czasowezadaszenia, stwarzającmożliwośćaranżacji ogródkówletnichi podkreślającrekreacyjnąstrefętejczęści rynku. Rekreacja i edukacja na światowym poziomie ŚwIĘtoCHłowICE Zrealizowanymi w ubiegłym roku inwestycjami miasto zadbało jednocześnie o ducha i ciało. Do dyspozycji mieszkańcówwróciło zamknięte przed kilkunastomalatykąpielisko. Otwartotakżemuzeummogąceśmiałokonkurowaćz najnowocześniejszymiobiektamitegotypuw Europie. JakmówiprezydentŚwiętochłowic Dawid Kostempski, do Konkursu Modernizacja roku 2014 zgłoszono dwie sztandarowemiejskieinwestycje, które udało się doprowadzićdo finałuw ubiegłymroku rewitalizację kąpieliska miejskiegona Skałcei modernizacjębudynkuprzy ul.polaka 1 na potrzebymuzeumpowstań Śląskich. Kąpieliskozostałodostrzeżonei w szczególnysposóbdocenioneprzezmieszkańców mówi Dawid Kostempski. Ubiegłoroczneotwarcieobiektu przyciągnęło dwukrotnie więcej chętnych, niż może on obsłużyć.infrastrukturakąpieliskajestjednakbardzodobrze przemyślana, więc liczba odwiedzającychniebyłaproblemem. Tak dobre przyjęcie tej inwestycji nie jest zaskoczeniem. Basen na Skałce został bowiemzamknięty 13lattemu, więc mieszkańcy oczekiwali na jegootwarciez wielkąniecierpliwością. Jest to obiekt szczególny ze względu na jakośćwykonaniai technologię uzdatnianiawody.tuwodanie jest oczyszczana konwencjonalnie.zastosowaliśmymetodębiologiczną wodaoczysz- Dawid Kostempski, prezydent Świętochłowic czana jestza pomocąspecjalniedobranychkruszyw,roślin orazprzyjaznychczłowiekowi bakterii.wodaw baseniepodgrzewana jestw miarępotrzeb kolektoramisłonecznymi.filtrybiologicznesąumieszczone w ziemii w tzw.częściregeneracyjnej, która jednocześnie służymłodzieżyszkolnejjako obiekt edukacyjny, w którym można badaćzachodzącetam procesy biologiczne. Nasz obiekttojednaknietylkobasen.tonowoczesnykompleks rekreacyjno-sportowydysponujący wielofunkcyjnym budynkiem z boiskami do squashai zapleczemfitness.nieopodal basenu znajdują się: park linowy, boisko do siatkówkii ściana wspinaczkowa. Stworzenie tak atrakcyjnego obiektu kosztowało blisko 16 Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach milionów złotych. Część tej kwoty pochodzi ze środków europejskich. Drugąinwestycjąw Świętochłowicach jest Muzeum Powstań Śląskich jedyne takie muzeumna Śląsku.Trudnoteż szukaćw całejpolscedrugiego tegotypuobiektustworzonego z podobnymrozmachem. Tonietylkowystawa,która zostałazrealizowanaw duchu niezwykłejdbałościo transparentnośći uczciwośćhistoryczną mówidawidkostempski. Tu zadbaliśmy, by forma prezentacji odpowiadała oczekiwaniom odbiorców, którym w codziennymżyciutowarzyszą nowinki technologiczne. W naszymmuzeumniepoznaje się historii powstań śląskich, spacerując od gabloty do gabloty.tuw historiisięuczestniczy.obiektnaszpikowanyjest najnowszą technologią. Pełno tumultimediów,ekranówdotykowych pozwalających zwiedzającym na niebanalny, naprawdę bardzo wciągający udziałw historycznychwydarzeniach. WystawastałaMuzeumPowstań Śląskich ma charakter wystawynarracyjnej.jejcelem jestnietylkoprezentacjawiedzy dotyczącej powstań śląskich,leczrównieżoddanieatmosfery tamtych lat tak, aby widzprzeżywałpodróżw czasie. Na wystawę składają się materiałyfilmowe,scenografia, eksponaty,rekonstrukcjeoraz multimedialne aplikacje. Wykorzystującbardzoszerokągamęmultimediów(prezentacje, zadania/gry,aplikacjeinteraktywne), ekspozycja zachęca Kąpielisko miejskie na Skałce do zadawania pytań i samodzielnych poszukiwań odpowiedzi.ekspozycjazrealizowanajestw trzechjęzykach(polskim,angielskimi niemieckim). Na początkuścieżkizwiedzaniaodwiedzającywitanisą filmem fabularyzowanym, a potem narracyjnie prowadzeniprzezposzczególnewydarzeniaokresupo pierwszej wojnie światowej, a następnie powstańśląskich,plebiscytu oraz działań militarnych mówi Dawid Kostempski. W muzeum można zobaczyć w pełnej skali wóz pancerny Korfanty, który brał udział w trzecimpowstaniuśląskim, orazmiejskitramwaj.a wszystkotow budynkuz dusząi przepięknąrzeźbąarchitektoniczną,wyraźniewyróżniającymgo na tleinnychobiektóww mieście.muzeummajużna koncie wielkisukces zostałootwarte w połowiepaździernikaubiegłegorokui do tejporyodwiedziłojeponad 15tysięcyturystów.Samarenowacjabudynkupochłonęłaprzeszło 9milionówzłotych.Ekspozycjamuzealna oparta na programie funkcjonalno-użytkowym kosztowała blisko 5 milionów złotych. Bez fałszywej skromności mogę w imieniu miasta stwierdzić, że nasze muzeum jużo krokwyprzedzapolskie obiekty muzealne uznawane dotądza najbardziejinnowacyjne,nowoczesnei atrakcyjne. Doceniają ten obiekt mieszkańcymiastai regionu,którym bardzobliskajesthistoriapowstańśląskich,aletakżeturyści, którzy byli uprzejmi nas odwiedzić.

7 rp.pl 24 kwietnia 2015 X 7 Od handlu do kultury rozprza Jesienią roku 2014 zakończył się długo oczekiwany remont budynku po byłej spółdzielni GS w Rozprzy, w którym powstało Gminne Centrum Kultury. Zabrze stawia na termomodernizację zabrze drugązgłoszonądokonkursu modernizacjaroku 2014 inwestycjąwzabrzujesttermomodernizacjabudynku zespołuszkółogólnokształcącychprzyul.wolności323. Budynekod wielulat był nieużytkowany i niszczał, bo jak przyznaje Janusz Jędrzejczyk, wójt gminyrozprza,niebyłopomysłuna jegozagospodarowanie. Wroku 2011 rada gminy podjęłajednakdecyzjęo nabyciu budynku od spółdzielni w celuutworzeniaw nimośrodkakulturalnego,któregodo tej poryw Rozprzyniebyło-mówi JanuszJędrzejczyk. Po przeprowadzonej kompleksowej przebudowie obiekt ma m.in.: czytelnię,wypożyczalnię,magazynksiążek,salękonferencyjną, pracownie artystyczne, pomieszczeniabiurowe,archiwum oraz pomieszczenia socjalne, możliwości sanitarne,magazynoweigospodarcze. Wymienione zostały wszystkieinstalacje,odnowiono elewację i dach budynku. Ponadto obiekt został w pełni przystosowanydopotrzebosób niepełnosprawnych. DodatkowoCentrumKulturyzostałowyposażonew nowemeble,sprzęt informatycznyi multimedialny. Obecniew budynkugminnegocentrumkulturyw Rozprzy siedzibę ma nie tylko Gminna Biblioteka Publiczna, alerównieżlicznestowarzyszenia.odbywająsiętuzajęciaplastyczne, taneczne, warsztaty orazprezentacje. Ostatnia konferencja poświęcona została uroczystej inauguracji jubileuszu 950-lecia powstania miejscowości Rozprzai cieszyłasięwielkim zainteresowaniem mieszkań- Janusz Jędrzejczyk, wójt gminy Rozprza ców dodaje Janusz Jędrzejczyk.GminneCentrumKultury oferuje kompleksowe usługi pod jednymdachem. Tooznaczazupełnienowe przedstawienia mieszkańcom oferty kulturalnej,jakiejwcześniejniebyło mówijanuszjędrzejczyk. Mamynadzieję,żew Rozprzynie będziejużmowyo nudnychferiach czy popołudniach. Estetycznyi zadbanyobiektjestteraz wizytówką naszej gminy. Jesttakżeprzykłademdobrego wykorzystania funduszy unijnych.inwestycjazostałazrealizowanaz pomocąfunduszyeuropejskichw ramachdziałania Odnowai rozwójwsi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskichna lata Gmina Rozprza od lat skutecznie aplikuje o środki zewnętrzne. W ubiegłych latach pozyskano fundusze europejskie na budowę przedszkola w Rozprzy oraz na budowę oczyszczalniściekówi modernizacjęstadionuw Niechcicach. Gminne Cetrum Kultury w Rozprzy Z udziałem dofinansowania unijnego wybudowano także chodniki, zatoki parkingowe oraz oświetlenie energooszczędne w kilku miejscowościach.gminarozprzarealizuje również zadania inwestycyjne dotowaneprzezurzędycentralne;ministerstwosportui Turystyki Budowaboiskawielofunkcyjnegow Rozprzy,MinisterstwoAdministracjii Cyfryzacji Rozbudowaul.Północnejw Milejowie,Ministerstwo Edukacji Narodowej przyszkolneplacezabaww ramach programu Radosna szkoła. Niektóreinwestycjegminarealizujesamodzielnie,jakchoćby modernizację Rynku Piastowskiegow Rozprzy. Realizacja tego zadania z uwagina długiprocesprzygotowaniaipozyskaniaodpowiednich zgód ciągle odsuwała się wczasie mówijanuszjędrzejczyk. Aktualnie jesteśmy już po przeprowadzeniu dwóch etapówmodernizacji.na realizacjęoczekujejeszczeetaptrze- ciwrazz budowąfontannyi wykonaniem nowych nasadzeń. Centrum Rozprzy już zyskało na atrakcyjności wyremontowanechodnikii jezdnieoświetlająnowestylowelatarnie,przybyłomiejscpostojowych,wybudowanonowąwiatęprzystankową,a na skwerachzamontowanoestetyczneławkiikosze. Gmina zamierza przekonać do inwestowaniana swoimterenieprywatnychinwestorów. Dlatego podjęliśmy starania o utworzenie w okolicach Niechcic,na gruntachobejmującychłącznieobszar 200hektarów,ŁódzkiejSpecjalnejPodstrefyEkonomicznej.Znaczny obszar po nieaktywnej już oczyszczalni ścieków w zachodniejczęścigminy,wzdłuż trasyzwanej gierkówką znalazłby nowe przeznaczenie. Uchwalonyjużzostałmiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,dlategomamy nadzieję,żeterenytewkrótce będąstanowiłyatrakcyjnąofertęinwestycyjną. W tym przypadku zakresrobótobejmował wymianę całego pokryciadachui lukarnwrazz obróbką blacharską i instalacją odgromową,dociepleniestropodachuwrazz robotamiprzygotowawczymi,częściowąwymianę lub renowację stolarki drzwiowejw poziomieprzyziemiaorazmontażw istniejących oknachpvcnawiewnikówhigrosterowalnych.wymieniono takżeobróbkiblacharskieoraz ruryspustowewrazz koszami i rynnami. Uzupełniono szlachetnytynk.renowacjipoddanokamiennefigury,strefęwejściowąz granitowegolastryka orazgzymsyi betonowedetale. W oknach wymieniono kraty. Zadbanotakżeo izolacjepionowe ścian fundamentowych oraz tarasu nieużytkowego nad bramąwjazdową. małgorzata mańka-szulik pre zy dent Za brza Kilka lat temu w Zabrzu podjęliśmyogromnewyzwanie, jakim był program termomodernizacjiobiektówużytecznościpublicznej.dziękipozyskanym funduszom zewnętrznym oraz zaangażowaniu środków budżetowychwyremontowane zostały m.in. budynki szkół i przedszkoli.poprawiłasięestetyka,uzyskaliśmyoszczędności związanez eksploatacją.jednocześnie realizujemy w mieście programograniczeniaemisjizanieczyszczeń. Tak więc w Zabrzupotwierdziliśmy,żetermomodernizacjaprzynosiwymiernekorzyściekologicznei ekonomiczne,a zarazemstanowiokazję do edukacji mieszkańców w zakresieochronyśrodowiska naturalnego. Budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Wolności 323 Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu Podczas działań wojennychw 1945roku orazradzieckiejkomendanturywojennejw Zabrzuobiekt uległznacznymzniszczeniom. Wiele muzealnych zbiorów przeniesionow głąbniemiec, zniszczono i rozszabrowano. Po przeprowadzeniupracremontowychponownieotwarto muzeum 15 lipca 1946 roku. Wewrześniutegosamegoroku muzeum zostało przeprofilowane na Muzeum Przemysłu i Techniki.Po wielulatachjego świetności, ze względu na uszkodzenia budynku, 2 sierpnia 2006rokupowiatowy inspektor nadzoru budowlanegow Zabrzuwydałdecyzję o zamknięciu dla zwiedzających budynku muzeum przy pl.krakowskim 9oraznakazopuszczeniakamienicy. W celuuratowaniaobiektu władzemiastapodjęłydecyzję o przeniesieniu tam siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu. Budynekprzed modernizacją miał cztery kondygnacje z pełnym podpiwniczeniem. Na całośćskładałysiętrzy bryły frontowa o kształcie wydłużonegoprostokąta,oficyna prowadzącaw kierunkupołudniowym wzdłuż wschodniej granicy działki oraz dwukondygnacyjny ryzalit wejściowy (wykusz)przy zachodniejścianiekompleksu.wejściegłówne znajdowało się od strony zachodniej, po zewnętrznych schodachkamiennych.układ wewnętrzny miał charakter korytarzowo-amf iladowy z dwiemaklatkamischodowymi.konstrukcjefundamentów i ścianpiwnicwykonanebyły z kamieniałamanego,kolejne kondygnacjez cegłyklinkierowejpełnej.stropodachpłaski o konstrukcji drewnianej w bardzozłymstanietechnicznym. Ścianki działowe murowane,na poddaszuczęściowo drewniane. Pokrycie dachu z papy.obiektmiałpodstawowe wyposażenie instalacyjne, ogrzewanie z sieci miejskiej. Ścianywykończonebyłytynkamiwapiennymi,podłogipokryte wykładziną PVC, drewnianą stolarkę drzwiową i okienną.do istniejącegobudynku została dobudowana jednakondygnacjaorazcałkowicienowybudynek. W częściistniejącejwykonanowzmocnieniefundamentów przezposzerzenieistniejących ławkamiennychw postaciobustronnychopasekżelbetowych uciągnionychrdzeniamiwykutymi w ścianach kamiennych. Dodatkowow przypadkuścian zewnętrznych (od strony pl. Krakowskiego) oraz ściany przydylatacyjnej wykonano odcinkową wymianę istniejącychławkamiennychna ławy żelbetowe.ponadtowykonano Urząd zamiast muzeum zabrze W mieście postanowiono przywrócić dawną świetność wybudowanemu około 1880 r. w południowej części placu Krakowskiego nieużytkowanemu od wielu lat budynkowi dawnego Muzeum Miejskiego w Zabrzu. nowe fundamenty w postaci stóp i ław fundamentowych pod nowo projektowane elementykonstrukcyjne.pod ścianązewnętrzną(pomiędzyczęściąistniejącąa nowoprojektowaną) przewidziano wzmocnienie podłoża gruntowego w postaci kolumn formowanychw grunciew systemie jet grouting. Nowy budynek zostałposadowionyna płycieżelbetowej. Nawierzchniedojśćdo budynków, schodów wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnychw obiekciezostaływykonanez materiałówniepowodujących niebezpieczeństwa poślizgu. Na schodach wewnętrznychi w ciągachkomunikacyjnych wykonano posadzkiz płytekceramicznych gresowych.na wszystkichposadzkachw pomieszczeniach sanitarnych zaprojektowano płytkiceramicznełazienkowe antypoślizgowe. W pomieszczeniachbiurowychpołożono posadzkiz homogenicznejwykładzinypvcmającejspecjalne powłoki z poliuretanu. W pomieszczeniach biurowychi salkachnarad,którewymagająizolacjiakustycznej,zastosowanopodwieszanesufity akustyczne. Forma budynku dawnego muzeumpozostałabezzmian, elewacje i detale architektonicznepoddanezostałyreno- wacji i odtworzeniu do stanu pierwotnego. Nadbudowa tomaszsaternus dy rek tor Jed nost ki Ob słu gi Fi nan so wej Go spo dar ki Nie ru cho mo ścia mi w Za brzu. Jesteśmytymbardziejzadowoleniz przeprowadzonejinwestycji,żezostałaonazrealizowanaz pieniędzypochodzących z budżetugminy.niekorzystaliśmyześrodkówzewnętrznych. Gdynatomiastchodzio ideętejinwestycji,nałożyłysiętudwie sprawy:dotychczasowasiedzibaurzędupracyznajdowałasię w bliskimsąsiedztwiezabrzańskiegooddziałupolitechnikiśląskieji w związkuz rozbudowątegożoddziałuwładzeuczelniszukałybudynkuo charakterzebiurowymw celuposzerzeniaswojejsiedziby.dobrymobiektemdo tegocelubyłurządpracy.innymimpulsembyłoto,żestojącyod latbudynekdawnegomuzeumniszczałi byłwyłączonyz użytkowaniaprzezpowiatowego inspektorabudowlanego.w związkuz tympaniprezydentzabrzazdecydowała,żemożnaprzenieśćpowiatowyurządpracy do budynkubyłegomuzeum.gminaoddałazatempolitechnice budynekbiurowyi jednocześnieuratowałaprzed zniszczeniem budynekdawnegomuzeum,którymadlamiastaznaczeniehistoryczne.jegoodnowieniekorzystniewpłynęłona wizerunek całejokolicy. obiektuzostaławykonanajako stonowanaprostabryła,wycofana poza istniejący gzyms, niezakłócającaodbioruelewacji historycznej. Nowa część stanowiprostąbryłęz pionowympodziałemokiennadającym obiektowi charakter reprezentacyjny. Wejściegłównedo budynku zaakcentowano szklaną fasadą,a ścianynowejczęściwykonanoz cegłyklinkierowej.ze względu na konieczność zachowaniazabytkowychelewacjii równocześnieabydostosować parametry energetyczne budynku do współczesnych wymagań, wykonano docieplenie istniejących ścian od wewnątrzmineralnymipłytami izolacyjnymi. Budynek wykonanow technologiimieszanej.fundamentyorazścianyfundamentowesążelbetowe. Ściany kondygnacji nadziemnych murowane.stropy międzykondygnacyjnesążelbetowe.nad całościąobiektu wykonano dach płaski na dwóchpoziomach niższy nad nową częścią na stropie żelbetowymi wyższynad częścią istniejącą na konstrukcji stalowej.ostatniakondygnacja nad budynkiem istniejącym osłoniętazostałażaluzjamistałymi jako elementem osłonowymnadającymjejneutralny charakter.

8 X 8 24 kwietnia 2015 rp.pl Wramachinwestycjiwybudowanosalęgimnastyczną,którazostałapołączona z istniejącą szkołą w poziomieparterudwukondygnacyjnym łącznikiem. W istniejącymbudynkuszkoły wykonano rozbiórkę klatki schodowej i wykonano nową klatkę łączącą wszystkie kondygnacje. Na zapleczu sali gimnastycznejznalazłmiejsceogrodzony,oświetlonyi monitorowany teren sportowy z boiskiem do piłki nożnej z nawierzchniąz trawysyntetycznej, a także boisko Dla uczniów ze sportowym zacięciem gdynia W mieście przebudowano i rozbudowano Szkołę Podstawową nr 6 przy ulicy Cechowej. do koszykówki i siatkówki, bieżnieorazskoczniado skokuw dal.w łącznikubudynków zlokalizowano szatnie wrazz zapleczemsanitarnym, harcówkęz kominkiem,dwie sale lekcyjne, małą salę do gimnastykikorekcyjnej. Na wewnętrznej ścianie szczytowej budynku sali gimnastycznejzbudowanościankę wspinaczkowąspełniającąkryteria rozgrywania zawodów wspinaczkowychrangilokalnej lub krajowej. Obecnie obiekt jest bardzo funkcjonalny iwpełniprzystosowanydo potrzeb osób niepełnosprawnych. Inwestycjęudałosięzrealizowaćw harmoniiz istnieją- Szkoła Podstawowa nr 6 w Gdyni cymzagospodarowaniemte- renu. Zadbano o niezbędną infrastrukturęnaziemnąi nowezagospodarowanieterenu obniżonopłytyboisk,dodano tzw. małą architekturę, oświetlenie,zewnętrznymonitoring, zieleń ogrodzenie, wyposażenie boisk w sprzęt sportowy. Całą inwestycję zrealizowano z wykorzystaniem nowoczesnych technologiii bardzostarannymdoborem kolorystyki materiałów. Obiektobecniesłużynietylkouczniom,aletakżepozostałymmieszkańcomGdyni. Internetowy strzał w dziesiątkę Już po raz czwarty Konkursowi Modernizacja Roku towarzyszyć będzie plebiscyt dla internautów. marekstępa wi ce pre zy dent Gdy ni Jest to jedna z ostatnich szkółw mieście,któraniemiała zapleczasportowegona odpowiednimpoziomie,którynazywamy gdyńskim standardem. Znajdowałasiętamtylkomała i dodatkowomocnowyeksploatowana salka gimnastyczna. Dodatkowymimpulsemdo inwestycji był duży, praktycznie niewykorzystanyobszarwokół szkoły. Przekształcenie tego obiektu wymagało wielu prac nad zmianąukształtowaniaterenu.decydującsięjednakna tak szerokizakresprac,zdawaliśmyobiesprawę,żenowyobiektbędziesłużyłnietylkouczniomtejżeszkoły,aletakżeaktywnym sportowomieszkańcomgdyni.w mieściefunkcjonujebowiem program Szkołyotwarte,któryobligujekierownictwawszystkich szkółdo udostępnianiaswoichobiektówdlaróżnegorodzajuzajęćorganizowanychprzezradydzielniclubstowarzyszenia.chodzio to,abywszelkieobiektysportowei przestrzeniebędące w dyspozycjiszkółmogłybyćwykorzystywaneprzezmieszkańcówtakżepóźnymipopołudniamii wieczorami,gdyw tychobiektachniesąjużprowadzonezajęcialekcyjne. Wszystkie obiekty zgłoszone do Konkursuprzezinwestorów, projektantów bądź wykonawcówocenianesąnietylkoprzez Komisję Konkursową. Od dwóchlatwypowiadająsięna ichtematrównieżinternauci. Pomysł,bykonkursowitowarzyszyłtakiplebiscyt, zrodził się w głowie młodego architekta, członkakapitułykonkursu.przekonałonswych starszychkolegów,bydaćszansęocenieniaprzeprowadzonychinwestycjirównieżosobomspoza branży budowlanej, potencjalnym użytkownikommodernizowanychobiektówczydróg. I tobyłstrzałw dziesiątkę,bojakwspomina RomanPikuła,KomisarzKonkursu,jużw pierwszymrokuswójgłosoddałow plebiscycieprzeszło 105tysięcyinternautów,wskazującobiekty ichzdaniemnajciekawsze,najbardziejatrakcyjne,najlepiejzmodernizowane.w drugimroku funkcjonowania plebiscytu tych głosów było jeszczewięcej. Oczywiście ogłaszając plebiscyt po raz czwarty,organizatorzykonkursulicząna jeszcze większezainteresowanie.zapewnenieprzeliczą się,bojakpokazujeżycie,plebiscyttoświetny sposób integrowania lokalnych społeczności, budowaniapoczuciadumyz własnychdokonań. Do głosowanianamawiająbowiemnietylkoinwestorzy,projektancii wykonawcy,aletakżelokalnemedia,organizacjeturystyczne,portaleinternetowe.bywa,żejakswegoczasuw Międzyzdrojach, wywieszają billboardy zachęcające do głosowania,bywa,żezawieszająplakatyi rozdają ulotki lub przypominają o tym na swych stronachw internecie.cozrobiąw tymroku okaże się wkrótce, gdy ruszy głosowanie. A nastąpi to 3 czerwca 2015 roku. Wystarczy wówczas wejść na stronę najlepiej, najciekawiej zmodernizowany obiekti zagłosować. Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymająspecjalnydyplomzaimiejscew Plebiscycie MR 2012 w internetowym głosowaniu na najpopularniejszemodernizacjew Polsce.Nagrodaprzysługujezgłaszającemuobiektizostanie wręczonapodczasuroczystejgalinazamkukrólewskimw Warszawie.Zwycięskierealizacjezostaną również zaprezentowane w katalogu pokonkursowym. Wśródgłosującychzostanieprzyznanych 21nagród. NagrodaGłówna tablet zostaniewręczona na Zamku Królewskim w Warszawie podczas uroczystejgaliw obecnościfinalistówkonkursu,przedstawicieliministerstw,instytucji,mediów. Właścicielewybranych 20 iotrzymają monetęokolicznościowąogólnopolskiegokonkursu ModernizacjaRoku w etui,zaproszenie na ZamekKrólewskiw Warszawieorazkatalog pokonkursowy ModernizacjiRoku Zwycięzcy Plebiscytu MR2014 znajdą się równieżw fotorelacji z UroczystejGaliwręczenia nagródna ZamkuKrólewskiw Warszawie. Serdeczniezapraszamy!

przekrój prostokàtny

przekrój prostokàtny Szcze gól ne miej sce w wen ty la cji me cha nicz nej znaj du je wen ty - la cja o prze kro ju pro sto kąt nym. Co raz czę ściej sto so wa na i co raz czę ściej po szu ki wa na przez wy ko naw ców. Naj

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 5. Pro mie nio wa nie elek tro ma gne tycz ne (PEM) nie jo ni - zu ją ce wy stę pu je w po sta ci na tu ral nej (źró dła mi są Zie - mia, Słoń ce, zja wi ska at mos fe rycz ne) oraz sztucz nej (zwią za

Bardziej szczegółowo

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych odwiedził płockie inwestycje

Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych odwiedził płockie inwestycje Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych odwiedził płockie inwestycje Rekultywacja składowisk w Kobiernikach dzięki unijnej dotacji Dyrektor M. Frankowski przecina wstęgę na składowisku

Bardziej szczegółowo

FASADY FOTOWOLTAICZNE

FASADY FOTOWOLTAICZNE JANUSZ MARCHWIŃSKI FASADY FOTOWOLTAICZNE TECHNOLOGIA PV W ARCHITEKTURZE WARSZAWA 2012 SPIS TREŚCI WSTĘP...........................................................7 1. Przedmiot, uzasadnienie i cel pracy....................................7

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM REMONTOWY DLA NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH ZLOKALIZOWANYCH W STREFIE WIELKOMIEJSKIEJ ŁODZI NA LATA 2011-2014 OBSZAR DZIAŁANIA Programem objęty

Bardziej szczegółowo

Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt.

Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt. Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt. Grzej ni ki po ko jo we LUX RAD ofe ru ją bo gac two aran żo wa nia no wo czes nych miesz kań. In no wa cyj ne wzo ry,

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11 SPIS TRE ŚCI WSTĘP.....................................................9 ROZ DZIAŁ I ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI.......................11 1. TEO RIE OR GA NI ZA CJI A NA UKI O ZAR ZĄ

Bardziej szczegółowo

1. Poprawa bezpieczeństwa ciągu pieszego łączącego ulicę Prusa i Krasickiego Działanie 9.1, Priorytet 9 RPO WD 2007-2013

1. Poprawa bezpieczeństwa ciągu pieszego łączącego ulicę Prusa i Krasickiego Działanie 9.1, Priorytet 9 RPO WD 2007-2013 Projekty zrealizowane w Gminie Świebodzice w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji, dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Projekty zakończone:

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego PROJEKT PN.: OŻYWIENIE SPOŁECZNO-GOSPODARCZE W PÓŁNOCNO-WSCHODNIEJ CZĘŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO POPRZEZ REWITALIZACJĘ TERENÓW POWOJSKOWYCH W SKIERNIEWICACH Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Bardziej szczegółowo

Cele i Priorytety Regionalnych Programów Operacyjnych.

Cele i Priorytety Regionalnych Programów Operacyjnych. Cele i Priorytety Regionalnych Programów Operacyjnych. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego Głównym celem Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego jest

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Transportu Zbiorowego w aglomeracji krakowskiej POIiŚ 7.3-7

Zintegrowany System Transportu Zbiorowego w aglomeracji krakowskiej POIiŚ 7.3-7 Zintegrowany System Transportu Zbiorowego w aglomeracji krakowskiej POIiŚ 7.3-7 Projekt ubiega się o finansowanie przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Karty podstawowych projektów. Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Lipowa do 2020 roku

Załącznik 2. Karty podstawowych projektów. Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Lipowa do 2020 roku Załącznik 2. Karty podstawowych projektów Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy do 2020 roku Adaptacja i modernizacja poprzemysłowego budynku wraz z zagospodarowaniem otoczenia w celu powstania Centrum

Bardziej szczegółowo

W okresie programowym 2009-2013 zrealizowany został przez miasto Zduńska Wola największy w dotychczasowej historii samorządu terytorialnego projekt z

W okresie programowym 2009-2013 zrealizowany został przez miasto Zduńska Wola największy w dotychczasowej historii samorządu terytorialnego projekt z W okresie programowym 2009-2013 zrealizowany został przez miasto Zduńska Wola największy w dotychczasowej historii samorządu terytorialnego projekt z dofinansowaniem z funduszy unijnych. Dzięki umiejętnemu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LX/660/10. Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 1 września 2010 r.

Uchwała Nr LX/660/10. Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 1 września 2010 r. Uchwała Nr LX/660/10 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 1 września 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Kędzierzyn-Koźle na lata 2007-2015 Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja Bielskiej Starówki. Sosnowiec czerwiec 2007r.

Rewitalizacja Bielskiej Starówki. Sosnowiec czerwiec 2007r. Rewitalizacja Bielskiej Starówki Sosnowiec czerwiec 2007r. Bielska Starówka z lotu ptaka Informacje ogólne historia miasta Miasto Bielsko lokowane było na prawie niemieckim w XIII w. Od XVII w. datuje

Bardziej szczegółowo

(OR-KA II, III, IV, VII).

(OR-KA II, III, IV, VII). Projekt Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych w budynku Zamku oraz zabytkowym Parku

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja szkieletowa

Konstrukcja szkieletowa Obudowa wanny Obudowę wanny mocuje się na konstrukcji szkieletowej zbudowanej z listewek o grubości 40 x 40 mm, rozstawionej wzdłuż boków wanny i przymocowanej do ściany. NARZĘDZIA poziomnica wyrzynarka

Bardziej szczegółowo

BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020

BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020 BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020 Zespół nr III Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska Grzegorz Boroń -Z-ca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony

Bardziej szczegółowo

Planowane do realizacji przedsięwzięcia na terenie Gminy Rogowo w okresie

Planowane do realizacji przedsięwzięcia na terenie Gminy Rogowo w okresie Planowane do realizacji przedsięwzięcia na terenie Gminy Rogowo w okresie 2008-2015 Lp Przedsięwzięcie Koszt Źródła finansowania 1. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami zagrodowymi we wsi Huta-Chojno

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Gospodarka wodno-ściekowa miasta Nowa Sól i gmin ościennych Etap 2

Gospodarka wodno-ściekowa miasta Nowa Sól i gmin ościennych Etap 2 Gospodarka wodno-ściekowa miasta Nowa Sól i gmin ościennych Etap 2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko i przyczynia

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja Parku Miejskiego w Przemyślu

Rewitalizacja Parku Miejskiego w Przemyślu Rewitalizacja Parku Miejskiego w Przemyślu www..pl Wojciech Błachowicz Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla w w w. p r z e m y s l. p l Historia Parku Miejskiego w Przemyślu Jeden z najokazalszych i najpiękniejszych

Bardziej szczegółowo

Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa

Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa Zasady bezpieczeństwa WAŻNE Przed użyciem piły należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi, dołączoną do urządzenia. 1. Pi łę na le ży moc no trzy mać obiema rę ka mi.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr do Uchwały RM Nr XXXII/611/2009. Strona 1 z 7

Załącznik Nr do Uchwały RM Nr XXXII/611/2009. Strona 1 z 7 Załącznik Nr do Uchwały RM Nr XXXII/611/2009 Projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych Beneficjent Gmina Mikołów Lp. Program Nazwa projektu Lata realizacji Pozycja

Bardziej szczegółowo

Recenzent: Prof. dr hab. Małgorzata Sulmicka. Copyright do wydania polskiego CeDeWu Sp. z o.o. Wszel kie prawa za strze żo ne.

Recenzent: Prof. dr hab. Małgorzata Sulmicka. Copyright do wydania polskiego CeDeWu Sp. z o.o. Wszel kie prawa za strze żo ne. Recenzent: Prof. dr hab. Małgorzata Sulmicka Copyright do wydania polskiego CeDeWu Sp. z o.o. Wszel kie prawa za strze żo ne. Za bro nio ne jest ko pio wa nie, prze twa rza nie i roz po wszech nia nie

Bardziej szczegółowo

Warszawa jako beneficjent unijnych funduszy

Warszawa jako beneficjent unijnych funduszy Warszawa jako beneficjent unijnych funduszy Podsumowanie I półrocza p 2009r. Ogólne informacje Łączne dofinansowanie projektów m.st. Warszawy - 6,66 mld zł Dane dla projektów zrealizowanych i realizowanych

Bardziej szczegółowo

Szydłowiec, 16 czerwca 2011 r.

Szydłowiec, 16 czerwca 2011 r. Ważna decyzja 19 kwietnia 2011r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę zatwierdzającą dofinansowanie projektu Gminy Szydłowiec w kwocie 26.052.378,97 Dofinansowanie pochodzi z Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Spotkanie warsztatowe dotyczące opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Wielka Wieś

Spotkanie warsztatowe dotyczące opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Wielka Wieś Spotkanie warsztatowe dotyczące opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Wielka Wieś Jacek Kwiatkowski, Marcin Papuga Fundacja Małopolska Izba Samorządowa Wielka Wieś, 19 stycznia 2017 r. email:

Bardziej szczegółowo

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni?

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? 2 Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? biuletyn informacyjny dotyczący ochrony praw pracowników USTA WA z dnia 19 grud nia 2008 r. o po stę po wa niu kom pen sa cyj nym w pod mio tach o szcze

Bardziej szczegółowo

Nowa funkcja w starych murach rewitalizacja terenów fortecznych jako szansa na rozwój i promocję regionu (na wybranych przykładach)

Nowa funkcja w starych murach rewitalizacja terenów fortecznych jako szansa na rozwój i promocję regionu (na wybranych przykładach) Nowa funkcja w starych murach rewitalizacja terenów fortecznych jako szansa na rozwój i promocję regionu (na wybranych przykładach) Ewa Wojtoń Instytut Dziedzictwa Europejskiego, Międzynarodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

2. Promocja turystyki

2. Promocja turystyki załącznik nr 1 do uchwały nr XIV/117/2016 rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 25.01.2016 r. 6. Określenie celów rozwoju i planowanych zadań inwestycyjnych 6.1 Cel główny, cele szczegółowe i planowane przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a 16 17 2.1. Identyfikacja Interesariuszy Gru py In te re sa riu szy zo sta y wy bra ne w opar ciu o ana li z dzia al - no Êci ope ra cyj nej Gru py Ban ku Mil len nium. W wy ni ku pro ce su ma - po wa nia

Bardziej szczegółowo

Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego

Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju społecznego Cel: Niwelowanie różnic w dostępie do usług społecznych i zatrudnienia na obszarach objętych Lokalną Strategią

Bardziej szczegółowo

POWIAT RZESZOWSKI WYKORZYSTUJE ŚRODKI UNIJNE NA INWESTYCJE

POWIAT RZESZOWSKI WYKORZYSTUJE ŚRODKI UNIJNE NA INWESTYCJE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE POWIAT RZESZOWSKI WYKORZYSTUJE ŚRODKI UNIJNE NA INWESTYCJE Zarząd Powiatu Rzeszowskiego od wielu lat dokłada starań by sprostać wymaganiom postawionym przez Unię Europejską i konsekwentnie

Bardziej szczegółowo

Działania Gminy Wrocław w zakresie

Działania Gminy Wrocław w zakresie Działania Gminy Wrocław w zakresie efektywności energetycznej Działania Gminy Budowa energooszczędnych obiektów Termomodernizacja obiektów Grupa zakupowa Edukacja ekologiczna STAN WROCŁAWSKIEJ EDUKACJI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Dla: Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Łukanowicach - BUDOWA DWUKOMOROWEGO OSADNIKA POKOAGULACYJNEGO WRAZ Z INSTALACJAMI TECHNOLOGICZNYMI I ELEKTRYCZNYMI NA DZ. NR 386/16

Bardziej szczegółowo

Muzeum Sztuki Współczesnej

Muzeum Sztuki Współczesnej Muzeum Sztuki Współczesnej 2012-02-14 Całkowity planowany koszt inwestycji: około 75 mln złotych Termin zakończenia robót budowlanych: grudzień 2010 Termin oddania do użytku: styczeń 2011 W postindustrialnej

Bardziej szczegółowo

Pojemniki niestandardowe

Pojemniki niestandardowe Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Pojemniki niestandardowe 236 Pojemniki specjalnego przeznaczenia Pojemniki specjalnego przeznaczenia 237 Rozwiązania dopasowane do potrzeb klienta Po jem ni ki spe

Bardziej szczegółowo

Montaż okna połaciowego

Montaż okna połaciowego Montaż okna połaciowego L Okna do pod da szy do star czają na pod da sze pra wie 40% świa tła wię cej niż okna o tej sa mej po wierzch ni za mon to wa ne pio no wo. Wy bór okna za le ży od: po wierzch

Bardziej szczegółowo

Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce w 2011 r.

Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce w 2011 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Regionalnych i Środowiska Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Warszawa, 03.09.2012 Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej

Bardziej szczegółowo

Od 2010 roku powstały nowe oczyszczalnie ścieków i stacje uzdatniania wody. Na nadchodzące lata spółka planuje kolejne inwestycje.

Od 2010 roku powstały nowe oczyszczalnie ścieków i stacje uzdatniania wody. Na nadchodzące lata spółka planuje kolejne inwestycje. Za kompleksową gospodarkę wodno-kanalizacyjną na terenie Gminy Lesznowola odpowiedzialne jest Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne (zobacz portal), którego kapitał zakładowy wynosi ponad 125 mln złotych.

Bardziej szczegółowo

A. W ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013:

A. W ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Gmina Nowe Miasto nad Wartą realizuje następujące

Bardziej szczegółowo

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze Załącznik Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze GMINA ZWIERZYNIEC Cel Strategiczny 1. Lepsza dostępność komunikacyjna

Bardziej szczegółowo

Informacja w zakresie prowadzonych inwestycji przez Zakład Komunalny w Halinowie w latach 2013-2014:

Informacja w zakresie prowadzonych inwestycji przez Zakład Komunalny w Halinowie w latach 2013-2014: Informacja w zakresie prowadzonych inwestycji przez Zakład Komunalny w Halinowie w latach 2013-2014: Rozbudowa oraz przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Wielgolesie Duchnowskim Od listopada 2013 roku trwa

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja rzeki Bystrzycy

Rewitalizacja rzeki Bystrzycy Rewitalizacja rzeki Bystrzycy Rzeka Bystrzyca jest główną rzeką przepływającą przez Lublin. Dopływami Bystrzycy na terenie miasta są rzeki Czerniejówka i Czechówka. Rzeka Bystrzyca Rzeka Czerniejówka Rzeka

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Trakt Wielu Kultur - rozwój j potencjału u turystycznego Miasta poprzez rewitalizację

Bardziej szczegółowo

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze Załącznik Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze GMINA JÓZEFÓW Cel Strategiczny 1. Lepsza dostępność komunikacyjna

Bardziej szczegółowo

Z Podlaskiego głosować można na: 1. Inkubator Przedsiębiorczości w Łapach został nominowany w konkursie Top Inwestycje Komunalne Polski Wschodniej.

Z Podlaskiego głosować można na: 1. Inkubator Przedsiębiorczości w Łapach został nominowany w konkursie Top Inwestycje Komunalne Polski Wschodniej. Głosowanie trwa do 14. września. Najlepiej oceniona inwestycja otrzyma specjalną nagrodę od czytelników Portalusamorzadowego.pl. Celem konkursu Top Inwestycje Komunalne Polski Wschodniej 2015 jest wskazanie

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane w Ostrowie Wielkopolskim w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Projekty realizowane w Ostrowie Wielkopolskim w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Projekty realizowane w Ostrowie m w ramach ego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Urząd Miejski w Ostrowie m al. Powstańców ch 18 63-400 Ostrów um@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl prom@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Bukowsko na lata

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Bukowsko na lata Projekt Opracowanie i przyjęcie do realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Bukowsko realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 2020 Plan prezentacji 1. Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Katowice wczoraj i dziś

Katowice wczoraj i dziś Katowice wczoraj i dziś Modernizacja infrastruktury ul. Bocheńskiego -1998 Modernizacja infrastruktury Modernizacja infrastruktury Przebudowa ul.bocheńskiego oddano 2002 Ul. Chorzowska w 2003 roku Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie Konwentu Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w dniu 4 października 2013 roku

Posiedzenie Konwentu Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w dniu 4 października 2013 roku Wsparcie przedsięwzięć z zakresu gospodarki wodno-kanalizacyjnej oraz gospodarki odpadami w Projekcie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Posiedzenie Konwentu Burmistrzów

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD PRASY 31 października 2013 roku

PRZEGLĄD PRASY 31 października 2013 roku Zeskanuj kod QR i przeczytaj przegląd prasy w Serwisie Biura Prasowego PRZEGLĄD PRASY 31 października 2013 roku Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Biuro Prasowe tel. (41) 342-13-45;

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W SZCZUTOWIE

OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W SZCZUTOWIE OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W SZCZUTOWIE I. DANE OGÓLNE 1. Nazwa i adres obiektu budowlanego Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy Stacji Uzdatniania

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie. Strategia zmiany. Marek Sowa. Członek Zarządu Województwa Małopolskiego. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 1

Fundusze Europejskie. Strategia zmiany. Marek Sowa. Członek Zarządu Województwa Małopolskiego. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 1 Fundusze Europejskie Strategia zmiany Marek Sowa Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 1 Cele programu regionalnego: wzmocnienie pozycji konkurencyjnej

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od po wie dzi.

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Wojciech Świątek Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Praktyczne wskazówki dla specjalistów ds. ochrony środowiska Ochrona środowiska VERLAG DASHÖFER www.dashofer.pl Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp.

Bardziej szczegółowo

Budowa dróg dojazdowych do strefy aktywności gospodarczej w Bielawie

Budowa dróg dojazdowych do strefy aktywności gospodarczej w Bielawie Wnioskodawca Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 24/K/9.1/2009 Całkowita wartość Tytuł projektu projektu w PLN Kwota dofinansowania w PLN Gmina Bielawa Budowa dróg dojazdowych

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE GMINY SARNAKI

INWESTYCJE GMINY SARNAKI INWESTYCJE GMINY SARNAKI 2010-2014 1. Inwestycje realizowane przez Gminę Sarnaki z współfinansowaniem ze środków zewnętrznych. 1) Nazwa Projektu: Rozbudowa Ochotniczej Straży Pożarnej z wyznaczeniem świetlicy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REALIZOWANY JEST W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA

PROJEKT REALIZOWANY JEST W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA ZAPEWNIENIE PRAWIDŁOWEJ GOSPODARKI WODNO ŚCIEKOWEJ MIASTA MIKOŁÓW PROJEKT REALIZOWANY JEST W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO PRIORYTET I GOSPODARKA WODNO ŚCIEKOWA Cel inwestycji:

Bardziej szczegółowo

Jak odczarować hutę? Czyli poszukiwanie sposobu na rewitalizację terenu pohutniczego

Jak odczarować hutę? Czyli poszukiwanie sposobu na rewitalizację terenu pohutniczego Ogólnopolski konkurs dla studentów i młodych pracowników nauki na prace naukowo-badawcze dotyczące rewitalizacji terenów zdegradowanych Jak odczarować hutę? Czyli poszukiwanie sposobu na rewitalizację

Bardziej szczegółowo

3.4.2.2. EDUKACJA I NAUKA

3.4.2.2. EDUKACJA I NAUKA 3.4.2.2. EDUKACJA I NAUKA Akademia Sztuki w Szczecinie Wydział Kultury i Ochrony Zabytków Wsparcie finansowe Akademii Sztuki zgodnie z uchwałą Rady Miasta Szczecin. 1. Modernizacja obiektu przy ul. Grodzkiej.

Bardziej szczegółowo

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia masazyk_layout 1 10/9/13 2:29 PM Page 1 Ćwi cze nie Spo sób wy ko na nia Ma su je te ra peu ta lub sa mo dziec ko ko lej no każ dą rę kę od od ra mie nia w kie run ku dło ni po stro nie ze wnętrz nej ra

Bardziej szczegółowo

10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej

10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej 10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej INWESTYCJE REALIZOWANE W GMINIE PŁONIAWY-BRAMURA DOFINANSOWANE ZE SRODKÓW UE Rozbudowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę oraz infrastruktury

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA. Rewitalizacja w mieście Dlaczego? Dla kogo? Przykłady dobrych praktyk oraz przyszłość rewitalizacji w nowej perspektywie finansowej

KONFERENCJA. Rewitalizacja w mieście Dlaczego? Dla kogo? Przykłady dobrych praktyk oraz przyszłość rewitalizacji w nowej perspektywie finansowej KONFERENCJA Rewitalizacja w mieście Dlaczego? Dla kogo? Przykłady dobrych praktyk oraz przyszłość rewitalizacji w nowej perspektywie finansowej Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Włocławek do 2015 roku

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie PROW 2007-2013

Podsumowanie PROW 2007-2013 Podsumowanie PROW 2007-2013 Całkowita alokacja PROW 2007-2013 dla województwa lubuskiego wynosi ok. 550 mln zł. 1789 podpisane umowy w ramach PROW 2007-2013 na kwotę: 496 825 537,29 mln zł. Stan zawartych

Bardziej szczegółowo

Zasady ubiegania się o pomoc finansową w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji odpowiadających dla działania

Zasady ubiegania się o pomoc finansową w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji odpowiadających dla działania Zasady ubiegania się o pomoc finansową w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji odpowiadających dla działania Odnowa i rozwój wsi Świdwin 2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz

Bardziej szczegółowo

Walizki. Walizki i pojemniki zamykane

Walizki. Walizki i pojemniki zamykane Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Pod kluczem 62 i pojemniki zamykane 63 Systemy zamknięć Po jem ni ki RA KO moż na za my kać za po mo cą po kry - wy z za wia sa mi. Je że li do te go na dłuż szym bo

Bardziej szczegółowo

Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013. 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013:

Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013. 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013: Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 jest realizowany

Bardziej szczegółowo

MIKOŁÓW OCHRONA ŚRODOWISKA INWESTYCJE 2015 REALIZACJA

MIKOŁÓW OCHRONA ŚRODOWISKA INWESTYCJE 2015 REALIZACJA MIKOŁÓW INWESTYCJE 2015 REALIZACJA 1 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1. Przedszkole nr 5 w Mikołowie Bujakowie przy ul. ks. Górka 27 (BGI) (zadanie zakończone) Roboty remontowe Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej

Bardziej szczegółowo

Środki unijne napędzają rozwój gminy

Środki unijne napędzają rozwój gminy Środki unijne napędzają rozwój gminy Kończy się powoli kadencja w samorządzie. Myślę, że na jej zakończenie jesteśmy winni mieszkańcom informacje, co zostało zrobione w tym czasie, z jakich pieniędzy były

Bardziej szczegółowo

Umowy podpisane. Ponad 30 milionów dofinansowania z RPOWP na inwestycje drogowe w Łomży

Umowy podpisane. Ponad 30 milionów dofinansowania z RPOWP na inwestycje drogowe w Łomży Umowy podpisane. Ponad 30 milionów dofinansowania z RPOWP na inwestycje drogowe w Łomży Cztery łomżyńskie ulice: Zawadzka, Glogera, Poligonowa i Nowogrodzka zostaną wyremontowane i przebudowane dzięki

Bardziej szczegółowo

MIKOŁÓW OCHRONA ŚRODOWISKA INWESTYCJE 2015 REALIZACJA

MIKOŁÓW OCHRONA ŚRODOWISKA INWESTYCJE 2015 REALIZACJA MIKOŁÓW INWESTYCJE 2015 REALIZACJA 1 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1. Przedszkole nr 5 w Mikołowie-Bujakowie przy ul. ks. Górka 27 (BGI) (zadanie zakończone) Roboty remontowe Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UNIJNE 2014-2020 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014 2020 WYBRANE PRIORYTETY DLA GMINY

FUNDUSZE UNIJNE 2014-2020 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014 2020 WYBRANE PRIORYTETY DLA GMINY FUNDUSZE UNIJNE 2014-2020 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014 2020 WYBRANE PRIORYTETY DLA GMINY 1 PERSPEKTYWA 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska ma do dyspozycji 82,5 mld euro

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Dynów na lata

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Dynów na lata Projekt Opracowanie i przyjęcie do realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Dynów realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 2020 Celem pracy jest opracowanie dokumentu,

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2012-2014

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2012-2014 Załącznik do uchwały Rady Gminy Wydminy Nr XXXIII/130/2012 z dnia 03.10.2012r. WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2012-2014 Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

7 lat w Unii Europejskiej

7 lat w Unii Europejskiej 7 lat w Unii Europejskiej z perspektywy Województwa Podlaskiego Podlaskie w perspektywie 2004-2006 Wartość projektów 2 587,38 mln zł Wkład UE 1 268,82 mln zł Przykładowe realizacje Poprawa jakości wody

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 STRUKTURA DOKUMENTU 2 1. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego, 2. Strategia realizacji Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WOJEWÓDZKIEGO PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM NA LATA 2012 2015

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WOJEWÓDZKIEGO PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM NA LATA 2012 2015 CEL, ZAKRES I METODA OPRACOWANIA CEL, ZAKRES I METODA OPRACOWANIA Zarząd województwa artykułem 87 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 162 poz. 1568

Bardziej szczegółowo

RAZEM DLA ŚRODOWISKA. Projekt Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

RAZEM DLA ŚRODOWISKA. Projekt Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko RAZEM DLA ŚRODOWISKA Projekt Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Lokalizacja Projektu

Bardziej szczegółowo

Opracowała: Anna Mickiewicz Sekretarz Konkursu

Opracowała: Anna Mickiewicz Sekretarz Konkursu Opracowała: Anna Mickiewicz Sekretarz Konkursu Zestawienie przedsięwzięć zgłoszonych do VIII edycji Konkursu NPPWZ Do Konkursu zgłoszono sześć przedsięwzięć spełniających wymogi formalne 3 ust. 3 regulaminu

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia w rewitalizacji na przykładzie Wejherowa

Doświadczenia w rewitalizacji na przykładzie Wejherowa Doświadczenia w rewitalizacji na przykładzie Wejherowa Wojciech Kozłowski 1999-2010 Zastępca Prezydenta Miasta Wejherowa Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Rewitalizacji Od 2010 r. Wiceprzewodniczący Rady

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Górnośląskim Przedsiębiorstwie Wodociągów S.A. 26 listopada 2014

Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Górnośląskim Przedsiębiorstwie Wodociągów S.A. 26 listopada 2014 Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Górnośląskim Przedsiębiorstwie Wodociągów S.A. 26 listopada 2014 Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. jest największym w kraju i jednym z większych w

Bardziej szczegółowo

5 stycznia 2017 r. Gminne inwestycje

5 stycznia 2017 r. Gminne inwestycje 5 stycznia 2017 r. Gminne inwestycje 2016-2017 Podsumowanie 2016 roku Budżet inwestycyjny na 2016 r. Fundusz sołecki 69 549,97 zł Budżet 3 804 140,53 zł Dofinansowanie zewnętrzne 783 423,93 zł Pozyskane

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE ANKIETA OCENY POTRZEB REALIZACJI DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH W ZAKRESIE REWITALIZACJI MIASTA PRUSZKOWA

KONSULTACJE SPOŁECZNE ANKIETA OCENY POTRZEB REALIZACJI DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH W ZAKRESIE REWITALIZACJI MIASTA PRUSZKOWA KONSULTACJE SPOŁECZNE ANKIETA OCENY POTRZEB REALIZACJI DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH W ZAKRESIE REWITALIZACJI MIASTA PRUSZKOWA Czy Pana(i)/Państwa zdaniem naszemu miastu potrzebny jest program ożywienia gospodarczego,

Bardziej szczegółowo

Odbudowa zniszczeń popowodziowych przy ul. Waryńskiego.

Odbudowa zniszczeń popowodziowych przy ul. Waryńskiego. załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/331/12 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 8 maja 2012 roku Odbudowa zniszczeń popowodziowych przy ul. Waryńskiego. Przedmiotem projektu jest inwestycja polegająca

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Płocka Aktualizacja na lata i lata następne

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Płocka Aktualizacja na lata i lata następne Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Płocka Aktualizacja na lata 2007-2013 i lata następne Uchwała Nr 525/XXXVII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 26 maja 2009 roku z późniejszymi zmianami Lokalny Program Rewitalizacji

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja RAZEM. ZAAWANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTÓW październik 2012 r. Rewitalizacja RAZEM

Rewitalizacja RAZEM. ZAAWANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTÓW październik 2012 r. Rewitalizacja RAZEM ZAAWANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTÓW październik 2012 r. Rewitalizacja RAZEM Szczecińskie TBS Sp. z o.o. Gmina Miasto Szczecin Wspólnoty Mieszkaniowe Rewitalizacja RAZEM to wspólne przedsięwzięcie: Szczecińskiego

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Odnowa i rozwój wsi Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 2. Przebudowa ulicy Mickiewicza 11 ZAKOŃCZENIE..12

SPIS TREŚCI 2. Przebudowa ulicy Mickiewicza 11 ZAKOŃCZENIE..12 SPIS TREŚCI: SPIS TREŚCI 2 WSTĘP..3 MAPA I OPIS TRASY.4 PROJEKTY: Stacja wodociągowa.....5 Składowisko odpadów.... 6 Przebudowa ulicy Dubiażyńskiej.....7 Integracja dróg gminnych z systemem dróg krajowej

Bardziej szczegółowo

Skutecznie korzystamy z obecności naszego kraju w Unii Europejskiej. Stawiamy na rozwój regionów i lepszą jakość życia.

Skutecznie korzystamy z obecności naszego kraju w Unii Europejskiej. Stawiamy na rozwój regionów i lepszą jakość życia. Możliwości finansowania projektów budowlanych w Polsce ze środków UE w świetle nowej perspektywy finansowania 2014-2020 Warszawa, 24 września 2013 r. 1 Dotychczasowe doświadczenia Skutecznie korzystamy

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Puławy do roku 2020 z PUŁAWY,

Strategia Rozwoju Miasta Puławy do roku 2020 z PUŁAWY, Strategia Rozwoju Miasta Puławy do roku 2020 z perspektywą do 2030 r. PUŁAWY, 07.10.2014 Plan prezentacji Metodyka prac nad Strategią Struktura dokumentu Horyzont czasowy Strategii Wizja rozwoju Puław

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJON ŻORY CENTRUM AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ W ŻORACH

GIMNAZJON ŻORY CENTRUM AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ W ŻORACH GIMNAZJON CENTRUM AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ W ŻORACH ŻORY śory TO: DOSKONAŁA LOKALIZACJA I DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA W REGIONIE ponad 60-tysięczne miasto położone przy głównych szlakach komunikacyjnych A-1 śory

Bardziej szczegółowo

Statut Zarządu Dróg i Zieleni

Statut Zarządu Dróg i Zieleni Statut Zarządu Dróg i Zieleni załącznik nr 1 do uchwały nr XLV/1089/06 Rady Miasta Gdyni z 27 września 2006 roku STATUT jednostki budżetowej "Zarząd Dróg i Zieleni" (tekst ujednolicony) Postanowienia ogólne.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA DOSTĘPU. Program rewitalizacji 0/1

KRYTERIA DOSTĘPU. Program rewitalizacji 0/1 Załącznik do Uchwały nr./xxiii//2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 z dnia kwietnia 2017 roku KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 6.2 Rewitalizacja

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały RM Nr XXIV/402/2008. Strona 1 z 7

Załącznik do Uchwały RM Nr XXIV/402/2008. Strona 1 z 7 Załącznik do Uchwały RM Nr XXIV/402/2008. Projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych Beneficjent Gmina Mikołów Lp. Program Nazwa projektu Lata realizacji Pozycja w

Bardziej szczegółowo