konsultacjach w sprawie sprawozdania Polski z wykonywania Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Socjalnych i Kulturalnych.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "konsultacjach w sprawie sprawozdania Polski z wykonywania Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Socjalnych i Kulturalnych."

Transkrypt

1 Małgorzata Sarzalska Z-ca Dyrektora Departamentu Analiz Ekonomicznych i Prognoz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Warszawa, 25 lutego 2014 Szanowna Pani, Międzynarodowy Program Polityki Narkotykowej (Global Drug Policy program) w Open Society Foundations od 2008 roku aktywnie działa na gruncie polskim i międzynarodowym na rzecz przestrzegania praw osób używających i uzależnionych od substancji psychoaktywnych, w tym osób żyjących z HIV W Polsce współpracujemy z licznymi instytucjami i organizacjami, w tym z Helsińską Fundacją Praw Człowieka, która poinformowała nas o trwających konsultacjach w sprawie sprawozdania Polski z wykonywania Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Socjalnych i Kulturalnych. Pozwalam sobie przesłać kilka uwag dotyczących przestrzegania na gruncie polskim prawa do ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji użytkowników (rekreacyjnych i uzależnionych) substancji psychoaktywnych i osób zakażonych HIV, odnotowując fakt, iż zapobieganie zaburzeniom psychicznym przez działania prewencyjno-promocyjne; ograniczenie używania substancji psychoaktywnych i związanych z tym szkód zdrowotnych; oraz zwiększenie skuteczności zapobiegania chorobom zakaźnym i zakażeniom znalazły się wśród celów Narodowego Programu Zdrowia na lata Odnośnie punktu 583 Sprawozdania Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z HIV, , i punktu 584 Sprawozdania Paragraf 30 konkluzji: ograniczony dostęp nosicieli wirusa HIV do terapii, szczególnie osób uzależnionych od narkotyków. Stwierdzenie, iż "wszyscy pacjenci zakażeni HIV i chorzy na AIDS wymagający leczenia antyretrowirusowego ze wskazań klinicznych i medycznych mają dostęp do ujednoliconego systemu opieki medycznej i nowoczesnej terapii HAART" nie odpowiada prawdzie. Pracownicy programów pomocowych skierowanych do użytkowników substancji psychoaktywnych, zwłaszcza do użytkowników iniekcyjnych, raportują wciąż luki w dostępie do leczenia swoich klientów. Co więcej, nie możemy mówić w Polsce o dostępie do leczenia dla wszystkich zakażonych, podczas gdy nie znana jest ich liczba. Od lat kraj nasz ma jeden z najniższych wskaźników testowania na obecność HIV w Europie. Jest to zaledwie 4,9 testu na 1000 mieszkańców. Dla porównania ten wskaznik na Słowacji wynosi 20,1, na

2 Łotwie 26,2, w Czechach 33,6, a w krajach o najlepszych wynikach sięga 60,1 w Belgii i 76,9 we Francji (na podst. ECDC and WHO (2011) Surveillance Report: HIV/AIDS Surveillance in Europe 2011). Bardzo ograniczona jest także nasza wiedza epidemiologiczna o drogach zakażenia u osób, u których wykryto wirusa. Według danych z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego np. we wrześniu 2012 w przypadku 88,1% zarejestrowanych 101 nowowykrytych zakażeń HIV nie podano drogi zakażenia. Z powodu niekompletności danych pochodzących z Polski, Europejskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC, ang. European Centre for Disease Prevention and Control) nie uwzględnia ich w swoich raportach nt. trendów panujących w Europie, mogłyby bowiem zafałszować obraz regionu. Taka sytuacja ma miejsce poza Polską jeszcze tylko w jednym państwie europejskim. Nie tylko samo poszerzenie dostępności do testowania jest więc naglącą potrzebą, również pełna informacja na temat tego, w jaki sposób zakaziły się osoby juz przetestowane, to konieczność. Dopiero kompletna wiedza na temat rozwoju epidemii HIV w naszym kraju pozwoli na stwierdzenie, że wszyscy potrzebujący mają zagwarantowane nieodpłatne i adekwatne leczenie. Odnośnie punktu 672 Sprawozdania Działania wynikające z Krajowego programu przeciwdziałania narkomanii na lata oraz i punktu 678 Sprawozdania Paragraf 26 konkluzji: zapewnienie wszystkim dostępu do skutecznej terapii zastępczej, w tym osobom przebywającym w zakładach karnych. Jakkolwiek prawdą jest, że dostęp do terapii zastępczej dla uzależnionych od opiatów, przebywających w zakładach karnych poprawił się w ciągu ostatnich miesięcy, to dostęp do programów leczenia substytucyjnego dla osób pozostających na wolności jest nadal niewystarczający. Jest ono dostępne zaledwie dla 8% potrzebujących według danych Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA, ang. European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction) (na podst. EMCDDA (2012) Opioid substitution treatment coverage. Statistical bulletin 2012) lub dla 15% według danych Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii (na podst. Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii (2012) Leczenie substytucyjne. oraz Sierosławski J (2012) Oszacowanie liczby problemowych użytkowników opioidów w Polsce. Alkoholizm i Narkomania 25, 4, ). Dla porównania, w tym samym czasie w Niemczech leczonych substytucyjnie było 49% potrzebujących, a w Czechach 54% (na podst. EMCDDA (2012) Opioid substitution treatment coverage. Statistical bulletin 2012). Odnośnie punktu 672 Sprawozdania Działania wynikające z Krajowego programu przeciwdziałania narkomanii na lata oraz i punktu 674 Sprawozdania Działania z zakresu ograniczania ryzyka szkód zdrowotnych wśród okazjonalnych użytkowników narkotyków...

3 Według zapisów Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata (w rozdziale Leczenie, rehabilitacja, ograniczanie szkód zdrowotnych i reintegracja społeczna. Kierunek 2: Poprawa stanu zdrowia osób używających szkodliwie i osób uzależnionych od narkotyków ) Polska zobowiązała się do realizowania założeń redukcji szkód. Filozofia ta i wynikający z niej szeroki wachlarz działań, nastawionych na zmniejszanie negatywnych konsekwencji używania i nadużywania substancji psychoaktywnych, dotykających osoby używające, ale także ich rodziny i całe społeczeństwo - jest jednym z filarów skutecznej i opartej na faktach naukowych polityki narkotykowej. Jej efektywność została niejednokrotnie potwierdzona badaniami (m.in. na podst. UNAIDS (2005) Joint UNAIDS statement on HIV Prevention and Care Strategies for Drug Users; Hunt N, Ashton M, Lenton S, Mitcheson L, Nelles B, Stimson G (2003) A review of the evidence-base for harm reduction approaches to drug use. UK: Forward Thinking on Drugs; Degenhardt L, Mathers B, Vickerman P, Rhodes T, Latkin C, Hickman M (2010) Prevention of HIV infection for people who inject drugs: Why individual, structural, and combination approaches are needed. Lancet, July 24, 376, ). Do przykładowych działań z zakresu redukcji szkód należą: wymiana igieł i strzykawek oraz rozdawanie prezerwatyw; prowadzenie terapii substytucyjnej osób uzależnionych od opioidów; zapewnienie dostępu do leczenia w szczególności związanego z zakażeniami HIV, HCV i gruźlicą; prowadzenie rzetelnych, opartych na badaniach naukowych i uczciwych programów profilaktycznych i prewencyjnych (tj. wszelkich działań mających przyczynić się do zwiększenia wiedzy na temat substancji psychoaktywnych). Tymczasem Sprawozdanie odnosi się tylko do działań podejmowanych w miejscach o zwiększonym narażeniu na kontakt ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i środkami zastępczymi (kluby, dyskoteki, imprezy masowe), z pominięciem wszelkich pozostałych typów oddziaływań. A trzeba zauważyć, że (poza ograniczonym dostępem do terapii substytucyjnej oraz testów i terapii w przypadku zakażenia HIV): - liczba i zakres programów wymiany igieł i strzykawek, rekomendowanych jako najskuteczniejsza forma zapobiegania zakażeniom HIV wśród iniekcyjnych użytkowników substancji psychoaktwynych (na podst. UNAIDS (2007) Practical Guidelines for Intensifying HIV Prevention: Towards Universal Access), w Polsce od lat systematycznie spade (co potwierdzają dane z Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii); - naloksonem, czyli substancją ratującą życie osobom uzależnionym w momencie przedawkowania, nie dysponują nawet wszystkie polskie karetki; - nie istnieją w Polsce tzw. pokoje iniekcyjne, które z powodzeniem funkcjonują w Szwecji, Norwegii, Portugalii, Holandii, Hiszpanii, Luksemburgu, Niemczech, Kanadzie, a od niedawna także we Francji. Na opisane powyżej kwestie zwrócił uwagę Anand Grover, Specjalny Sprawozdawca ONZ ds. Zdrowia podczas misji do Polski w 2009 roku. W przedstawionym później przed Radą Praw Człowieka ONZ raporcie (Report of the Special Rapporteur on the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health, Anand Grover, 2010) wezwał on Polskę do realizowania polityki redukcji szkód, w tym do zapewnienia szerokiego dostępu do wymiany igieł i

4 strzykawek, terapii substytucyjnej oraz innych form redukcji szkód na terenie całego kraju, (...) nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii tak, by uniknąć penalizacji posiadania małych ilości narkotyków, (...) zapewnienia aktywnego udziału użytkowników narkotyków oraz innych marginalizowanych grup w stanowieniu polityki i programów na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym. W swoim raporcie Specjalny Sprawozdawca pisze: 57. Państwa będące stronami Międzynarodowego Paktu Praw Ekonomicznych, Społecznych i Kulturalnych są zobligowane do przestrzegania, chronienia i realizowania prawa do zdrowia i muszą znaleźć środki, by zapobiegać rozwojowi epidemii. (...) 58. Profilaktyka i leczenie HIV opiera się w znaczącym stopniu na redukcji szkód prowadzonej przez państwo. Redukcja szkód może być rozumiana szeroko jako redukcja zdrowotnych i społecznych szkód związanych z używaniem narkotyków. 59. Strategie redukcji szkód obejmują dystrybucję czystych igieł i strzykawek, pracę w środowisku (outreach) i edukację rówieśniczą (peer education), promocję używania prezerwatyw wśród sięgających po narkotyki i ich partnerów. Jest również powszechnie uznane, że do interwencji z zakresu redukcji szkód należy też leczenie substytucyjne jako niezwykle skuteczna metoda zapobiegania transmisji HIV oraz poprawy jakości życia osób stosujących narkotyki drogą iniekcyjną. (...) 60. Specjalny Sprawozdawca pragnie podkreślić, że krajowe zapisy prawa karnego oraz inne regulacje prawne mają ogromne znaczenie dla sukcesu działań reduk cji szkód prowadzonych w danym państwie. Krajowe prawo karne musi być komplementarne ze strategiami i programami redukcji szkód. W tym sensie prawo karne nie powinno utrudniać, ale wspierać środki podejmowane przez państwo w celu redukcji przenoszenia zakażenia HIV, zapewnienia opieki i lecze nia związanego z zakażeniem HIV ludziom używającym substancji psychoaktywnych. Badania wykazały, że prawo zakazujące posiadania strzykawek i promujące takie praktyki organów ścigania, które skierowane są przeciwko użytkownikom narkotyków, zwiększają ryzyko rozprzestrzeniania się HIV oraz pośrednio i bezpośrednio prowadzą do innymi konsekwencji związanych ze zdrowiem. Ponadto bardzo prawdopodobne, że takie prawo wywoła u użytkowników narkotyków strach przed szukaniem leczenia i innych form pomocy, sprzyjając dalszym niebezpiecznym praktykom i ryzykownym zachowaniom. (...) 70. (...) trendy wskazują, że choć leczenie substytucyjne jest [w Polsce] dostępne, to leczenie polegające na utrzymaniu całkowitej abstynencji wciąż jest metodą dominującą. Jest to przedmiotem szczególnej troski, ponieważ badania wykazują, że leczenie substytucyjne jest znacznie skuteczniejszym i mniej kosztownym sposobem leczenia uzależnienia. 71. (...) należy kontynuować wysiłki, by zapewnić szerszy i łatwiejszy dostęp do metadonu. Każdy, kto jest uzależniony od opiatów, ma prawo do skutecznego leczenia opartego na dowodach naukowych. (...) 76. Co więcej, bardzo niepokoi, że ludzie nie traktują poważnie ryzyka zakażenia HIV, że zakażenie HIV jest często wykrywane za późno, że istnieje stała konieczność zwiększania dostępności do leczenia antyretrowirusowego oraz że niewiele środków finansowych przeznacza się na profilaktykę HIV, w

5 wyniku czego punktów konsultacyjno-diagnostycznych jest niewiele, a organizacjom pozarządowym brakuje środków finansowych na wdrażanie programów. (...) 79. Ponieważ większość funduszy wydawana jest na leczenie HIV, martwi luka w finansowaniu i realizowaniu profilaktyki. Ma to wpływ na działania profilaktyczne, także w postaci redukcji szkód. W związku z tym potrzebny jest rozwój profilaktyki, łącznie z redukcją szkód. Mam nadzieję, że powyższe uwagi będą przydatne w uzupełnianiu Sprawozdania Polski z wykonywania Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Socjalnych i Kulturalnych. Liczę, że znajdą swój oddźwięk zarówno w jego treści, jak i w dalszych strategiach z dziedziny polityki narkotykowej opracowywanych i wdrażanych w przyszłości w Polsce. Ze swojej strony deklaruję gotowość do współpracy, jeśli doświadczenia Global Drug Policy program okazałyby się dla Ministerstwa użyteczne. Z wyrazami szacunku, Kasia Malinowska-Sempruch Dyrektor Global Drug Policy program, Open Society Foundations Kontakt w Polsce poprzez: Magdalena Dąbkowska, krajowy konsultant Global Drug Policy program tel

Nowe zakażenia HIV wśród osób używających narkotyków drogą iniekcji Czy możemy spać spokojnie?

Nowe zakażenia HIV wśród osób używających narkotyków drogą iniekcji Czy możemy spać spokojnie? M I S C E L L A N E A Alkoholizm i Narkomania 2013, Tom 26, nr 2, 187 198 2013, Instytut Psychiatrii i Neurologii Nowe zakażenia HIV wśród osób używających narkotyków drogą iniekcji Czy możemy spać spokojnie?

Bardziej szczegółowo

Leczenie i profilaktyka chorób zakaźnych wśród osób iniekcyjnie używających substancji psychoaktywnych

Leczenie i profilaktyka chorób zakaźnych wśród osób iniekcyjnie używających substancji psychoaktywnych Leczenie i profilaktyka chorób zakaźnych wśród osób iniekcyjnie używających substancji psychoaktywnych Wytyczne ECDC/EMCDDA i polskie rekomendacje Konferencja na temat dostępności i skuteczności serwisów

Bardziej szczegółowo

II debata platformy Puls Medycyny dialog dla zdrowia. Raport. Przeciwdziałanie narkomanii dostępne formy terapii. Warszawa, 26 kwietnia 2012 r.

II debata platformy Puls Medycyny dialog dla zdrowia. Raport. Przeciwdziałanie narkomanii dostępne formy terapii. Warszawa, 26 kwietnia 2012 r. II debata platformy Puls Medycyny dialog dla zdrowia Raport Przeciwdziałanie narkomanii dostępne formy terapii Warszawa, 26 kwietnia 2012 r. Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Lista uczestników... 4 3. Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Zapewnienie opieki i leczenia zakażenia HIV

Zapewnienie opieki i leczenia zakażenia HIV Zapewnienie opieki i leczenia zakażenia HIV osobom przyjmującym narkotyki: wnioski płynące z badań i praktyki OPEN SOCIETY INSTITUTE Public Health Program Zapewnienie opieki i leczenia zakażenia HIV osobom

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na lata 2011-2015

WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na lata 2011-2015 WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na lata 2011-2015 Łódź 2011 SPIS TREŚCI Wprowadzenie 4 I. Podstawy prawne Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dokumenty międzynarodowe, krajowe

Bardziej szczegółowo

wprowadzenie Drodzy Czytelnicy,

wprowadzenie Drodzy Czytelnicy, wprowadzenie Drodzy Czytelnicy, w związku z zakończeniem 5-letniego okresu realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006 2010 przedstawiamy skrót sprawozdania z wykonania Programu.

Bardziej szczegółowo

Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020

Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020 Załącznik do Uchwały Nr IV/5/2/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 14 lutego 2011 r. REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011 2016

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011 2016 Dziennik Ustaw Nr 78 4810 Poz. 428 428 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011 2016 Na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uzale nienie od narkotyków PODRÊCZNIK DLA TERAPEUTÓW. Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdzia³ania Narkomanii

Uzale nienie od narkotyków PODRÊCZNIK DLA TERAPEUTÓW. Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdzia³ania Narkomanii Uzale nienie od narkotyków PODRÊCZNIK DLA TERAPEUTÓW Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdzia³ania Narkomanii Redaktorzy prowadzący i redakcja merytoryczna: Piotr Jabłoński Bogusława Bukowska Jan Czesław Czabała

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2012 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2012 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok. Na podstawie art. 10 ust. 3 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM NA LATA 2013-2017

WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM NA LATA 2013-2017 WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM NA LATA 2013-2017 Olsztyn, grudzień 2012 1 Strona Spis treści...... 2 Wprowadzenie........ 3 Rozdział I. PRZEPISY PRAWNE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O REALIZACJI DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z KRAJOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII w 2013 r.

INFORMACJA O REALIZACJI DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z KRAJOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII w 2013 r. MINISTERSTWO ZDROWIA INFORMACJA O REALIZACJI DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z KRAJOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII w 2013 r. Podstawa prawna: art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu

Bardziej szczegółowo

Biuro ds. Narkotyków i Przestępczości przy Organizacji Narodów Zjednoczonych i Światowa Organizacja Zdrowia

Biuro ds. Narkotyków i Przestępczości przy Organizacji Narodów Zjednoczonych i Światowa Organizacja Zdrowia http://www.who.int/substance_abuse/publications/principles_drug_dependence_treatment.pdf Biuro ds. Narkotyków i Przestępczości przy Organizacji Narodów Zjednoczonych i Światowa Organizacja Zdrowia ZASADY

Bardziej szczegółowo

W dniu 24 maja 2012 r. w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW)

W dniu 24 maja 2012 r. w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) www.swiss-contribution.admin.ch/poland www.programszwajcarski.gov.pl Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Raport za rok 2013 z realizacji Małopolskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008-2013

Raport za rok 2013 z realizacji Małopolskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008-2013 Raport za rok 2013 z realizacji Małopolskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008-2013 Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Kraków, marzec

Bardziej szczegółowo

2012 STAN PROBLEMU NARKOTYKOWEGO W EUROPIE

2012 STAN PROBLEMU NARKOTYKOWEGO W EUROPIE ISSN 1830-0790 SPRAWOZDANIE ROCZNE 2012 STAN PROBLEMU NARKOTYKOWEGO W EUROPIE PL SPRAWOZDANIE ROCZNE 2012 STAN PROBLEMU NARKOTYKOWEGO W EUROPIE Nota prawna Niniejsza publikacja Europejskiego Centrum Monitorowania

Bardziej szczegółowo

Podziêkowania: Bogus³awa Bukowska, Piotr Jab³oñski, Krzysztof Krajewski, Artur Malczewski, Jacek Moskalewicz

Podziêkowania: Bogus³awa Bukowska, Piotr Jab³oñski, Krzysztof Krajewski, Artur Malczewski, Jacek Moskalewicz Autorzy: Marta Rychert, Klaudia Palczak, Frank Zobel, Brendan Hughes Tytu³ orygina³u: Drug Policy Poland, ISBN 978-92-9168-735-0 (wersja angielska) European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction,

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego ul. Foksal 16, II p. 00-372 Warszawa redakcja@krytykapolityczna.pl, narkopolityka@krytykapolityczna.

Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego ul. Foksal 16, II p. 00-372 Warszawa redakcja@krytykapolityczna.pl, narkopolityka@krytykapolityczna. Autorzy: Marcin Chałupka, Justyna Drath Współpraca merytoryczna: Magdalena Dąbkowska, Aleksandra Denst-Sadura, Karolina Karwowska, Agnieszka Sieniawska Redakcja: Marta Konarzewska Opracowanie graficzne

Bardziej szczegółowo

- Informacja o realizacji działań wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2010 roku".

- Informacja o realizacji działań wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2010 roku. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA-4822-26(5)11 Druk nr 36 Warszawa, 24 listopada 2011 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek

Bardziej szczegółowo

Pakiet 3 Dossier: podsumowanie dokumentacji promującej darmowe, poufne i dobrowolne testy w kierunku HIV

Pakiet 3 Dossier: podsumowanie dokumentacji promującej darmowe, poufne i dobrowolne testy w kierunku HIV Pakiet 3 Dossier: podsumowanie dokumentacji promującej darmowe, poufne i dobrowolne testy w kierunku HIV Dziękujemy za pobranie dossier zawierającego podstawowe informacje dotyczące dostępnej prezentacji

Bardziej szczegółowo

WOJNA Z NARKOTYKAMI R A P O R T NARKOTYKOWEJ

WOJNA Z NARKOTYKAMI R A P O R T NARKOTYKOWEJ WOJNA Z NARKOTYKAMI R A P O R T Ś W I AT O W E J KO M I S J I D O S P R AW P O L I T Y K I NARKOTYKOWEJ CZERWIEC 2011 RAPORT ŚWIATOWEJ KOMISJI DO SPRAW POLITYKI NARKOTYKOWEJ Członkowie Komisji Asna Jahangir,

Bardziej szczegółowo

Dostępność pomocy w lecznictwie uzależnień w Polsce dla pacjentów uzależnionych od substancji psychoaktywnych

Dostępność pomocy w lecznictwie uzależnień w Polsce dla pacjentów uzależnionych od substancji psychoaktywnych Dostępność pomocy w lecznictwie uzależnień w Polsce dla pacjentów uzależnionych od substancji psychoaktywnych Jacek Moskalewicz, Łukasz Wieczorek Instytut Psychiatrii i Neurologii Zakład Badań nad Alkoholizmem

Bardziej szczegółowo

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia... NARODOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia... NARODOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia... NARODOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO 2 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 1 NIE MA ZDROWIA BEZ ZDROWIA PSYCHICZNEGO... 3 OCENA SYTUACJI... 4 1 Priorytet

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski Instytut Stosowanych Nauk Społecznych

Uniwersytet Warszawski Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytet Warszawski Instytut Stosowanych Nauk Społecznych mgr Magdalena Ankiersztejn-Bartczak PSYCHOSPOŁECZNA SYTUACJA OSÓB ŻYJĄCYCH Z HIV I CHORYCH NA AIDS W POLSCE Praca doktorska Praca wykonana pod

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE PROBLEMU NARKOTYKÓW I NARKOMANII NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2012 ROKU

MONITOROWANIE PROBLEMU NARKOTYKÓW I NARKOMANII NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2012 ROKU Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego MONITOROWANIE PROBLEMU NARKOTYKÓW I NARKOMANII NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2012 ROKU Katowice, 2013 rok I. WPROWADZENIE Zadania z zakresu

Bardziej szczegółowo

Druk nr 78 Warszawa, 6 listopada 2007 r.

Druk nr 78 Warszawa, 6 listopada 2007 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-114,121,122,123,164-07 Druk nr 78 Warszawa, 6 listopada 2007 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

szczypta naszej nadziei

szczypta naszej nadziei SZCZYPTA NASZEJ NADZIEI 1 szczypta naszej nadziei Leczenie substytucyjne uzależnionych od opiatów w Krakowie, 2000-2007 Red. Jan Chrostek Maj, Grzegorz Wodowski STOWARZYSZENIE ŻYCZLIWA DŁOŃ Kraków 2008

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr 21/276/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 marca 2010 r.

Załącznik do uchwały Nr 21/276/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 marca 2010 r. Załącznik do uchwały Nr 21/276/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 marca 2010 r. RAPORT z wykonania w 2009 r. Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

Bardziej szczegółowo

V FORUM BEZPIECZEŃSTWA TRANSPORTU. Alkohol w ruchu drogowym polski problem? Instytut Transportu Samochodowego, 30 stycznia 2014

V FORUM BEZPIECZEŃSTWA TRANSPORTU. Alkohol w ruchu drogowym polski problem? Instytut Transportu Samochodowego, 30 stycznia 2014 V FORUM BEZPIECZEŃSTWA TRANSPORTU Alkohol w ruchu drogowym polski problem? Instytut Transportu Samochodowego, 30 stycznia 2014 1. Wprowadzenie Instytut Transportu Samochodowego kontynuuje nową formułę

Bardziej szczegółowo

wprowadzenie Drodzy Czytelnicy, Życzę Państwu przyjemnej lektury Piotr Jabłoński

wprowadzenie Drodzy Czytelnicy, Życzę Państwu przyjemnej lektury Piotr Jabłoński wprowadzenie Drodzy Czytelnicy, wiosną 2009 roku weszła w życie ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Mimo iż ustawa funkcjonuje od roku, wydaje się, że jej znajomość jest niewielka zarówno

Bardziej szczegółowo