REGULAMIN KONKURSU - PODCHODÓW Złap ciepło!

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU - PODCHODÓW Złap ciepło!"

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU - PODCHODÓW Złap ciepło! 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki i zasady uczestnictwa w konkursie pod nazwą Złap ciepło!, w dalszej części Regulaminu zwanego Konkursem lub Podchodami. 2. Organizatorem Konkursu w ramach programu edukacyjnego Akademia Ciepła jest Multi Communications Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (02-677), przy ul. Cybernetyki 19B, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: , posiadającą kapitał zakładowy w wysokości zł, legitymującą się numerem identyfikacji podatkowej NIP: , zwaną dalej Organizatorem". 3. Podwykonawcą Podchodów z ramienia Organizatora jest Grupa Mast Karolina Bober z siedzibą w Halinowie (05-074), mieszcząca się w Wielgolesie Brzezińskim 7, legitymująca się numerem identyfikacji podatkowej NIP Koordynacją czynności związanych z obsługą Podchodów, zajmuje się Organizator. 5. Fundatorem nagród w Konkursie jest PGNiG TERMIKA SA z siedzibą w Warszawie (03-216), przy ul. Modlińskiej 15, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS , posiadająca kapitał zakładowy w wysokości: zł, wpłacony w całości, legitymująca się numerem identyfikacji podatkowej NIP , zwana dalej PGNiG TERMIKA. 6. Konkurs jest elementem programu edukacyjnego Akademia ciepła, realizowanego w ramach kampanii NASZE CIEPŁO, prowadzonej przez PGNiG TERMIKA pod patronatem Urzędu Miasta Pruszkowa. Program dotyczy sposobów ogrzewania budynków i źródeł ciepła. Adresatami programu są uczniowie klas czwartych, piątych i szóstych szkół podstawowych z Pruszkowa, Piastowa i gminy Michałowice. 7. Uczestnikami Podchodów mogą być wyłącznie przedstawiciele szkół podstawowych spełniający warunki, o których mowa w paragrafie 2 Regulaminu. 8. Konkurs ma na celu poszerzenie wiedzy uczniów klas czwartych, piątych i szóstych szkół podstawowych realizujących program edukacyjny Akademia ciepła w zakresie sposobu ogrzewania mieszkań, ze szczególnym uwzględnieniem ciepła sieciowego oraz efektywnego i ekonomicznego wykorzystywania ciepła. 9. W trakcie Podchodów Uczestnicy mają obowiązek postępować zgodnie z Regulaminem pod rygorem wykluczenia ich z Podchodów. 10. Uczestników obowiązuje zasada wzajemnego poszanowania i tolerancji. 11. Udział w Podchodach nie wymaga od Uczestników wniesienia opłat.

2 12. Podchody nie są grą losową, w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz.1540 z późn. zm.). 13. Zasady Podchodów opisane są w Regulaminie, wszelkie inne opracowania i materiały mają charakter wyłącznie informacyjny. 2 Uczestnicy Konkursu 1. Uczestnikami Podchodów (zwanymi dalej Zespołami lub Uczestnikami ) mogą być uczniowie - przedstawiciele klas IV VI szkół podstawowych znajdujących się na terenie Pruszkowa, Piastowa i gminy Michałowice, które spełnią łącznie następujące warunki: a. odeślą prawidłowo wypełniony Formularz Zgłoszeniowy do programu edukacyjnego Akademia Ciepła, stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu, deklarując tym samym chęć udziału w programie edukacyjnym Akademia ciepła i zostaną do niego zakwalifikowane; b. zrealizują zajęcia programowe określone w scenariuszu lekcji, który otrzymają w pakiecie nieodpłatnych materiałów edukacyjnych; c. zorganizują szkolną Akademię Ciepła i opiszą ją w Raporcie, stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu. Szkoły otrzymają wzór Raportu wraz z bezpłatnymi materiałami edukacyjnymi. Wszystkie dokumenty oraz wzory załączników są dostępne na stronie d. uzupełnią i odeślą Raport opisany w 2 ust. 1 lit. c) Regulaminu wraz z wypełnionym Formularzem dotyczącym zgłoszenia do Konkursu Podchody Złap ciepło!, stanowiącym Załącznik nr 3 do Regulaminu. Dokumenty opisane w 2 ust. 1 od litery a) do d) powinny zostać przez Szkoły przesłane Organizatorowi do dnia 31 maja 2012 r. pod numer faksu lub na adres mailowy: 2. Szkoły, które prześlą nie wypełnione dokumenty lub nieprawidłowo wypełnione dokumenty nie zostaną dopuszczone do udziału w Podchodach. 3. Każdy Zespół może składać się z maksymalnie sześciorga uczniów: dwojga uczniów klasy IV, dwojga uczniów klasy V oraz dwojga uczniów klasy VI, a także jednego dorosłego opiekuna zgodnie z 2 ust. 5 Regulaminu. Liczba Zespołów wystawionych przez jedną szkołę zależna jest od liczby klas, które zrealizowały zajęcia edukacyjne programu Akademia Ciepła (np. jeśli dana szkoła zrealizowała program Akademia Ciepła w klasie IV a i V c, może wystawić Drużynę składającą się z dwojga uczniów klasy IV a oraz dwojga uczniów z klasy V c). 4. W przypadku, gdy w szkole program Akademia Ciepła nie zostanie zrealizowany we wszystkich klasach IV, V i VI, szkoła może wystawić w Podchodach Zespoły składające się tylko z przedstawicieli tych klas, które zrealizowały program (po dwie osoby z każdej klasy). 5. W skład każdego Zespołu biorącego udział w Podchodach musi wchodzić opiekun osoba dorosła wyznaczona przez szkołę np. nauczyciel, która będzie nadzorować

3 pracę Zespołu, dbać o bezpieczeństwo uczniów oraz o przestrzeganie zasad Regulaminu. 6. W Konkursie może wziąć udział maksymalnie 25 (dwadzieścia pięć) Zespołów, a decyduje kolejność zgłoszeń. 7. Zgłoszenie przez szkołę udziału w Podchodach oznacza zobowiązanie się szkoły do poinformowania rodziców o udziale ich dzieci w Podchodach oraz uzyskanie uprzedniej, pisemnej zgody rodziców. 3 Zasady Podchodów REJESTRACJA 1. Podchody zostaną przeprowadzone dnia 13 czerwca 2012 r. na terenie Parku Potulickich w Pruszkowie w godzinach od do Zgłoszenia do Podchodów prowadzone są poprzez zgłoszenie wypełnionego formularza Podchody Złap Ciepło, stanowiącego Załącznik nr 3, który szkoły powinny przesłać do Organizatora Podchodów faxem na numer lub mailowo na adres Formularz przesłany zostanie do szkół biorących udział w programie Akademia Ciepła, jak również jest dostępny na stronie 3. Zgłoszenia będą przyjmowane przez Organizatora do dnia 31 maja 2012 r. Organizator nie odpowiada za działanie lub zaniechanie Poczty Polskiej, ani firm kurierskich jak również za nieterminowe doręczenie zgłoszeń. 4. Wszystkie wiadomości wysłane przez serwer pocztowy uznane będą za dostarczone. 5. Odbiór Kart Podchodów udostępniony zostanie dnia 13 czerwca 2012 r. od godz do godziny w Punkcie Startowym. 6. Warunkiem koniecznym do potwierdzenia uczestnictwa w Podchodach jest stawienie się Zespołu w Punkcie Startowym dnia 13 czerwca 2012 r., do godziny Zespoły poprzez przystąpienie do Podchodów potwierdzają pozostawanie w dobrym stanie zdrowia, pozwalającym na branie udziału w Podchodach. 8. Odbierając Kartę Podchodów, Zespoły zgadzają się na warunki Podchodów i potwierdzają, że wszyscy członkowie Zespołu zapoznali się z ich Regulaminem. 4 Zasady Podchodów - START PODCHODÓW 1. Uczestnicy grają w Zespołach składających się z maksymalnie siedmiu osób (sześciu uczniów oraz dorosły opiekun). 2. Podchody rozpoczynają się odprawą Uczestników, która odbędzie się w Punkcie Startowym Podchodów po rozdaniu wszystkim Uczestnikom Kart Podchodów.

4 3. Punkt Startowy znajdować się będzie w miejscu wyznaczonym przez Organizatora. Informacja, gdzie będzie znajdował się Punkt Startowy, zostanie umieszczona do dnia 4 czerwca 2012 r. na stronie 4. Start Podchodów przewidziany jest na godz Uczestnicy ruszają na trasę Podchodów po sygnale Organizatora. 5 Zasady Podchodów - ZADANIA 1. Do wykonania jest 7 (siedem) zadań głównych nadzorowanych przez Animatorów stacjonarnych. 2. Animatorzy znajdują się na terenie zaznaczonym na mapie jako Teren Podchodów. 3. Zlokalizowanie punktów nadzorowanych przez Animatorów jest zadaniem Uczestników. 4. Na wykonanie każdego zadania w punkcie danego Animatora Uczestnicy mają maksymalnie 20 minut licząc od momentu zgłoszenia się do konkretnego Animatora. 5. Po wykonaniu zadania należy uzyskać od Animatora wpis potwierdzający zaliczenie zadania. Animator dokona wpisu poprzez przyznanie Uczestnikom stosownej liczby punktów za wykonane zadanie. 6. Za każde prawidłowo rozwiązane zadanie Animatorzy mogą przyznać Uczestnikom maksymalnie 5 punktów. 7. Za każde rozwiązane zadanie Animator nagradza dodatkowo Zespół poprzez przekazanie hasła. Zadanie Finałowe polegać będzie na dopasowaniu zebranych dotychczas haseł do krzyżówki i ułożeniu wyjaśnień do każdego z nich. 8. Podchody toczą się w normalnym ruchu miejskim i zalecane jest zachowanie przez Uczestników szczególnej ostrożności podczas Podchodów. Organizator zapewni wszystkim Uczestnikom Podchodów kamizelki odblaskowe, w których powinni oni poruszać się w trakcie trwania Podchodów. 6 Zasady Podchodów - PUNKTACJA 1. Ostateczną ilość zdobytych przez Zespół punktów będzie stanowiła suma punktów obliczonych na podstawie zaszyfrowanych ocen z wykonanych zadań wpisanych przez Animatorów do Karty Podchodów oraz oceny wykonania Zadania Finałowego. 2. Karta Podchodów musi być podpisana imionami i nazwiskami wszystkich członków Zespołu lub przyjętą na potrzeby Podchodów nazwą Zespołu. 3. Kolejność wykonywania zadań na trasie Podchodów jest dowolna. 4. W przypadku, gdy na wykonanie zadania czeka już inny Zespół, decyzja o szukaniu następnego punktu lub też o pozostaniu w kolejce należy wyłącznie do Zespołu. 5. Po trasie Podchodów Uczestnicy poruszają się wyłącznie pieszo pod rygorem zdyskwalifikowania Zespołu.

5 6. Zakazane jest jakiekolwiek kontaktowanie się Zespołów między sobą lub Zespołu z osobami trzecimi w trakcie Podchodów i wykonywania zadań. 7. Zakazane jest rozdzielanie się Uczestników danego Zespołu podczas Podchodów i realizacji zadań pod rygorem zdyskwalifikowania Zespołu. 8. Przebieg Podchodów monitorowany będzie przez przedstawicieli Organizatora. W przypadku naruszenia przez Uczestników danego Zespołu zasad zawartych w Regulaminie, Organizator może podjąć decyzję o obniżeniu punktacji danego Zespołu lub zdyskwalifikować Zespół w przypadku zaistnieniu naruszeń opisanych w 6 ust. 5 i 7 Regulaminu. 7 Zasady Podchodów - ZAKOŃCZENIE GRY 1. Gra kończy się dnia 13 czerwca 2012 r. o godz Zespoły zobowiązane są zdać Karty Podchodów w Miejscu Zakończenia Podchodów do godziny Animatorom obecnym w Miejscu Zakończenia Podchodów. 3. Uczestnicy mogą podjąć decyzję o wcześniejszym oddaniu Karty Podchodów niż godzina zakończenia Podchodów. 4. Miejsce Zakończenia Podchodów zostanie wskazane Zespołom w Punkcie Startowym podczas rozdawania Kart Podchodów. 8 Nagrody 1. Warunkiem przyznania nagrody jest ukończenie Podchodów w Miejscu Zakończenia Podchodów zgodnie z zasadami Regulaminu. 2. Nagrodą w Podchodach za zajęcie pierwszego miejsca jest voucher na pomoce edukacyjne o wartości 3.000,- PLN netto (słownie: trzy tysiące złotych netto), który otrzyma szkoła Zespołu, który zajął I miejsce. Członkowie zwycięskiego Zespołu otrzymają nagrody niespodzianki. 3. Nagrodą w Podchodach za zajęcie drugiego miejsca jest voucher na pomoce edukacyjne o wartości 2.000,- PLN netto (słownie: dwa tysiące złotych netto), który otrzyma szkoła Zespołu, który zajął II miejsce. Członkowie nagrodzonego Zespołu otrzymają nagrody niespodzianki. 4. Nagrodą w Podchodach za zajęcie trzeciego miejsca jest voucher na pomoce edukacyjne o wartości 1.000,- PLN netto (słownie: jeden tysiąc złotych netto), który otrzyma szkoła Zespołu, który zajął III miejsce. Członkowie nagrodzonego Zespołu otrzymają nagrody niespodzianki. 5. Szkoła będzie mogła wykorzystać otrzymany voucher wyłącznie na zakup pomocy edukacyjnych do wartości wskazanej na voucherze i zrealizować w miejscach wskazanych na voucherach. Vouchery będzie można zrealizować do dnia 31 sierpnia 2012 r.

6 6. Członkowie wszystkich Zespołów uczestniczących w Podchodach otrzymają dodatkowe nagrody - upominki, niezależnie od miejsca, które Zespół zajmie w Podchodach. 7. Zgłoszenie przez szkołę udziału w Podchodach oznacza kategoryczne zobowiązanie nagrodzonej szkoły do wykorzystania przyznanych nagród, tj. wykorzystania przyznanych środków pieniężnych na zakup pomocy edukacyjnych zgodnie z uzyskanym voucherem. 8. Szkoły, których drużyny zdobędą Pierwszą, Drugą i Trzecią Nagrodę w Podchodach, zostaną dodatkowo powiadomione o tym fakcie listem poleconym, który zostanie wysłany do dnia 22 czerwca 2012 roku. List ten będzie zawierał również vouchery wraz z instrukcją ich wykorzystania. 9. Przez wysłanie listów rozumie się ich nadanie w placówce operatora publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 12 czerwca 2003r. Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 189 poz. 1159). 10. W przypadku nieodebrania nagród, uprawnieni tracą do nich prawo, bez możliwości otrzymania ekwiwalentu pieniężnego. 9 Postanowienia końcowe 1. Wszelkie kwestie związane z przebiegiem Podchodów rozstrzyga Organizator, czuwa nad przestrzeganiem Regulaminu przez Uczestników, a także wyłania zwycięzców Podchodów. 2. Decyzje Organizatora są ostateczne i nieodwołalne, bez prawa wnoszenia reklamacji. 3. W sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu lub zdrowiu Uczestników, Organizator ma prawo przerwać Podchody w dowolnej chwili. 4. Organizator nie będzie ponosić odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody przez zwycięzcę Podchodów lub nagrodzony Zespół z przyczyn leżących po ich stronie. 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody wynikające z działania operatora publicznego w rozumieniu ustawy Prawo Pocztowe. 6. Wszelkie koszty związane z dotarciem na miejsce, w którym odbywać się będą Podchody ponoszą Uczestnicy Podchodów. 7. Regulamin obowiązuje przez cały okres trwania Podchodów aż do momentu wyłonienia zwycięzcy oraz nagrodzonych Zespołów i przekazania nagród. 8. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem Podchodów, w przypadku wystąpienia istotnych zdarzeń mających wpływ na organizację Podchodów. 9. W przypadku naruszenia przez Uczestnika lub cały Zespół Regulaminu lub niedochowania zasad fair play, albo utrudniania udziału w Podchodach innym Uczestnikom, Organizator ma prawo wykluczyć cały Zespół z Podchodów. Decyzja

7 Organizatora w powyższej kwestii będzie ostateczna, bez prawa odwołania się od niej. 10. Organizator gromadzi dane osobowe Uczestników i będzie używać ich jedynie w celu i przez okres niezbędny do przeprowadzenia Podchodów. Dane osobowe Uczestników nie będą wykorzystywane w celach marketingowych, a także udostępniane innym podmiotom. 11. Zgłoszenie udziału w Podchodach traktowane będzie jako wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników Podchodów do celów realizacji Konkursu. 12. Podanie danych ma charakter dobrowolny. Szkołom udostępniającym dane przysługuje prawo sprawdzenia poprawności danych oraz ich korekta w przypadku błędnych zapisów. 13. Regulamin Podchodów dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Na wniosek rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika niniejszy Regulamin zostanie wysłany mu pocztą pod warunkiem przesłania na adres: Multi Communications sp. z o.o., ul. Cybernetyki 19B, Warszawa zaadresowanej koperty zwrotnej z dopiskiem REGULAMIN AKADEMIA CIEPŁA wraz ze znaczkiem pocztowym o nominale pozwalającym na przesłanie listu poleconego. 14. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia lub umieszczenia na stronie

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ WARSAW STARTUP GAME 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1.

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ WARSAW STARTUP GAME 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ WARSAW STARTUP GAME 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. Gra gra miejska Warsaw Startup Game prowadzona na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem 1 Postanowienia ogólne. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Historia opowiedziana smartfonem oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy 1 Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Szkrabie uśmiechy (dalej: Konkursu ) jest HYPERhouse of media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Piękno wygrywa (dalej zwany Regulaminem )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Piękno wygrywa (dalej zwany Regulaminem ) REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Piękno wygrywa (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej pod nazwą Piękno wygrywa zwanej dalej Loterią jest IQ Marketing (Poland)

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wyjedź na letni festiwal z MasterCard zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej. Szczęśliwy numer w Radiu VOX FM II Edycja

Regulamin Loterii Audioteksowej. Szczęśliwy numer w Radiu VOX FM II Edycja 1 Nazwa loterii audioteksowej Regulamin Loterii Audioteksowej Szczęśliwy numer w Radiu VOX FM II Edycja Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Poczuj smak greckiego lata z NESCAFE

REGULAMIN KONKURSU Poczuj smak greckiego lata z NESCAFE REGULAMIN KONKURSU Poczuj smak greckiego lata z NESCAFE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu Poczuj smak greckiego lata z NESCAFE, zwanego dalej Konkursem jest Albedo Marketing sp. o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ KUP I WYGRAJ (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Kup i wygraj zwanej dalej Loterią jest IQ Marketing (Poland) Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA SZKÓŁ W II EDYCJI PROJEKTU Mała ojczyzna wspólna sprawa

REGULAMIN UCZESTNICTWA SZKÓŁ W II EDYCJI PROJEKTU Mała ojczyzna wspólna sprawa REGULAMIN UCZESTNICTWA SZKÓŁ W II EDYCJI PROJEKTU Mała ojczyzna wspólna sprawa 1 1. Projekt Mała ojczyzna wspólna sprawa jest realizowany przez Fundację Rozwoju Wolontariatu oraz Fundację BGK i finansowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj rodzinne wakacje! (dalej zwany Regulaminem )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj rodzinne wakacje! (dalej zwany Regulaminem ) REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj rodzinne wakacje! (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wygraj rodzinne wakacje! zwanej dalej Loterią jest IQ Marketing

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Letnie orzeźwienie z DecoMorreno oraz zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna (dalej zwana Loterią ) urządzana jest pod nazwą LOTERIA ŚWIĄTECZNA. 2. Organizatorem Loterii jest Expansja

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards

Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards 1 Nazwa loterii audioteksowej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej pod nazwą: Eska Music

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Zęby jak perełki.

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Zęby jak perełki. REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Zęby jak perełki. I. Nazwa loterii audioteksowej. 1.1. Loteria audioteksowa, zwana dalej Loterią, jest urządzana pod nazwą Zęby jak perełki.. II. Nazwa podmiotu urządzającego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Pokażcie styl Trójmiasta! (dalej: Konkurs ) jest Gong Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach ul. Długosza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU. Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Zostań detektywem! oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T E R I I AUDIOTEKSOWEJ Wszystkie drogi prowadzą do Nescafe w Tesco

R E G U L A M I N L O T E R I I AUDIOTEKSOWEJ Wszystkie drogi prowadzą do Nescafe w Tesco 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE R E G U L A M I N L O T E R I I AUDIOTEKSOWEJ Wszystkie drogi prowadzą do Nescafe w Tesco 1.1. Organizatorem konsumenckiej loterii audioteksowej Wszystkie drogi prowadzą do Nescafe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie. I. Nazwa loterii promocyjnej. 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest urządzana pod nazwą Uśmiech wygrywa 4 x dziennie.. II. Nazwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Przywołaj wspomnienia 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Przywołaj wspomnienia 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Przywołaj wspomnienia 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu pt. Przywołaj wspomnienia w sieci Intermarche (dalej Konkurs ) jest Smart Loyalty Platform sp. z o.o. sp. k. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 16 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Płać kartą i wygrywaj

Regulamin loterii promocyjnej Płać kartą i wygrywaj Regulamin loterii promocyjnej Płać kartą i wygrywaj 1. Nazwa loterii promocyjnej Loteria promocyjna nosi nazwę: Płać kartą i wygrywaj. 2. Nazwa podmiotu organizującego loterię promocyjną Organizatorem

Bardziej szczegółowo

7. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie Internetowej pod adresem www.lays.pl, w siedzibie Organizatora oraz w siedzibie Orange Polska S.A.

7. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie Internetowej pod adresem www.lays.pl, w siedzibie Organizatora oraz w siedzibie Orange Polska S.A. REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Viva Lay s Vegas Darmowy Internet 24h w Orange I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja w formie sprzedaży premiowej prowadzona będzie pod nazwą Viva Lay s Vegas Darmowy Internet

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Poczuj smak greckiego lata z NESCAFE

REGULAMIN KONKURSU Poczuj smak greckiego lata z NESCAFE REGULAMIN KONKURSU Poczuj smak greckiego lata z NESCAFE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu Poczuj smak greckiego lata z NESCAFE, zwanego dalej Konkursem jest Albedo Marketing sp. o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ PT. GIGAWĘZEŁ. 1. Organizator. 2. Zasady Gry

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ PT. GIGAWĘZEŁ. 1. Organizator. 2. Zasady Gry REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ PT. GIGAWĘZEŁ 1. Organizator 1. Organizatorem Gry Miejskiej pt. GIGAWĘZEŁ (zwanej dalej Grą) jest BringMore Advertsing Włodzimierz Rajczyk, ul. Armii Krajowej 9A, Chorzów (zwanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej. Pod nazwą. Najlepsza Loteria w ESKA TV. Nazwa loterii audioteksowej

Regulamin Loterii Audioteksowej. Pod nazwą. Najlepsza Loteria w ESKA TV. Nazwa loterii audioteksowej Regulamin Loterii Audioteksowej Pod nazwą Najlepsza Loteria w ESKA TV 1 Nazwa loterii audioteksowej Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 2 DO REGULAMINU PROGRAMU Cisza zyskuje rozgłos

ANEKS NR 2 DO REGULAMINU PROGRAMU Cisza zyskuje rozgłos ANEKS NR 2 DO REGULAMINU PROGRAMU Cisza zyskuje rozgłos Wydany w dniu 01.07.2015 roku przez Organizatora programu sprzedaży premiowej Cisza zyskuje rozgłos (dalej: Promocja ), spółkę Albedo Marketing sp.

Bardziej szczegółowo

Odjazdowa Loteria. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 5 listopada 2010r. i trwać będzie do dnia 7 marca 2011r.

Odjazdowa Loteria. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 5 listopada 2010r. i trwać będzie do dnia 7 marca 2011r. R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J Odjazdowa Loteria 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

18 Urodziny Castoramy

18 Urodziny Castoramy R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J 18 Urodziny Castoramy 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą 18 Urodziny Castoramy", zwanej

Bardziej szczegółowo