Program szkolenia niezatrudnionych kobiet 50+ doświadczających przemocy domowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program szkolenia niezatrudnionych kobiet 50+ doświadczających przemocy domowej"

Transkrypt

1 Załącznik nr 4 do Wstępnej wersji Produktu Finalnego Przewodnik po Modelu Wsparcia 1 Program szkolenia niezatrudnionych kobiet 50+ doświadczających przemocy domowej

2 Projekt pt. Model Wsparcia jako innowacyjne narzędzie wzmacniające współpracę publicznych i niepublicznych instytucji pomocy społecznej oraz Temat innowacyjny: Współpraca podmiotów działających w obszarze zatrudnienia oraz integracji i pomocy społecznej z przedsiębiorcami w zakresie ułatwiania wchodzeniu na rynek pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. 2 Nazwa projektodawcy, Lider projektu: Gmina Wrocław, Realizator w imieniu Gminy Wrocław: Centrum Integracji Społecznej we Wrocławiu Partner 1: Fundacja Centrum Praw Kobiet Partner 2: Biurovita Sp. z. o.o. Tytuł projektu: Model Wsparcia jako innowacyjne narzędzie wzmacniające współpracę publicznych i niepublicznych instytucji pomocy społecznej wzmacniające współpracę publicznych i niepublicznych instytucji pomocy społecznej oraz przedsiębiorców dedykowane gminnym zespołom interdyscyplinarnym Numer umowy: UDA.POKL /11-00 Okres realizacji projektu:

3 Program szkolenia niezatrudnionych kobiet 50+ doświadczających przemocy Innowacyjność podejścia do aktywizacji społeczno-zawodowej (program szkoleń w CIS: Szkolenia rozwój praca polega na odwołaniu się do Transteoretycznego Modelu Zmiany (TMZ) zmodyfikowanego przez psychologów i doradców zawodowych CIS i przygotowanego do zaimplementowania na grunt pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Dotychczas był on stosowany w pracy terapeutycznej, głównie z osobami uzależnionymi. Modyfikacja polega na zastosowaniu tego modelu w odniesieniu do gotowości uczestnika do wejścia na rynek pracy (zmiana dotyczy zatem wzbudzenia/wzmocnienia motywacji do podjęcia zatrudnienia). Model zakłada sześć faz gotowości do zmiany, tj: pre-rozważania, rozważania (refleksji), przygotowania, działanie, podtrzymanie, zakończenie. Dokonanie diagnozy w zakresie gotowości do podjęcia pracy u uczestniczek będzie pomocne w dostosowaniu programu warsztatów aktywizacyjnych/wsparcia grupowego do potrzeb grupy wynikających z dominującej u nich fazy gotowości. Określenie obecnego stanu umożliwi psychologowi i doradcy kariery optymalne dopasowanie narzędzia indywidualnego wsparcia doradczego, wzmacniając efektywność działań aktywizacyjnych. 3 Stosowane przez CIS podejście do aktywizacji uczestniczek będzie się opierać na zasadzie kompleksowości wsparcia, która często jest niemożliwa do realizacji z powodu ograniczonych zasobów jednostek specjalizujących się na ogół w pojedynczych formach wsparcia (np. tylko pośrednictwo, poradnictwo, szkolenia, organizacja staży). Zamierzamy wykorzystać różnorodne narzędzia służące aktywizacji i powiązać je w efektywny system oddziaływania. Cel ten osiągniemy opierając się na zasadzie ścisłej współpracy specjalistów prowadzących warsztaty w zakresie programów szkoleń oraz procesu ich realizacji. Położymy nacisk na zachowanie spójności treści i metod oraz ukazanie praktycznego wymiaru rozwijanych umiejętności.

4 Bazować będziemy na aktywizowaniu zasobów osobistych, odwołując się do zapomnianych sukcesów, mocnych stron, potrzeb i praw. Warsztaty rozwijające kompetencje osobiste i społeczne będą silnie osadzone na dotychczasowych pozytywnych doświadczeniach uczestniczek związanych z realizacją celów osobistych i zawodowych. Zwrócimy uwagę na możliwość transferu umiejętności uczestniczek z jednego obszaru aktywności do innego, co pozwoli uczestniczkom uwierzyć, że zmiana nie jest zbyt trudna/wymagająca/ponad siły. Dzięki wsparciu materialnemu (dobór i zakup zestawów odzieży) i poradom stylisty proces aktywizacji zasobów osobistych w kontekście autoprezentacji na rynku pracy, również nabierze praktycznego wymiaru, umożliwiając realizację zaleceń wskazywanych w trakcie warsztatów Dresscode. 4 Niestosowane do tej pory połączenie zaproponowanych form wsparcia stanowi o nowej jakości metody pracy z nieaktywnymi zawodowo kobietami, po przemocy w wieku 50+. Na etapie testowania projektu zajęcia prowadzone są przez zatrudnionych w ramach projektu specjalistów, natomiast po wdrożeniu produktu finalnego przez daną gminę (perspektywa długofalowa) Koordynator Wsparcia powinien zorganizować wsparcie szkoleniowo doradcze w oparciu o rozpoznane zasoby lokalne. Elementy programu Moja droga do zmiany: Nowa Ja oraz Rozwój szkolenia praca A. WSPARCIE TERAPEUTYCZNE Nowa-Ja 1. Trening przeciw wyuczonej bezradności (24h) prowadzi psychoterapeuta 2. Grupa wsparcia (razem 12 spotkań w sumie 36h) prowadzi psychoterapeuta 3. Poradnictwo prawne (4h/osobę) prowadzi prawnik

5 4. Terapia indywidualna (średnio 6h/osobę) - prowadzi psycholog Ad.1. Propozycja ramowego programu szkolenia przeciw wyuczonej bezradności (szkolenie jest elementem Modelu Wsparcia rozbudowanego i wielowymiarowego programu aktywizacji społeczno zawodowej dla kobiet) 5 Uczestniczki szkolenia: 15 kobiet powyżej 50 roku życia, niepracujące, doświadczające przemocy. Ogólny cel szkolenia : przeciwdziałanie skutkom syndromu wyuczonej bezradności przy wykorzystaniu Transteoretycznego Modelu Zmiany (TMZ). Transteoretyczny Model Zmiany (TMZ) zastosowany do aktywizacji społecznozawodowej uczestniczek zakłada sześć faz gotowości do zmiany, oraz stosowanie adekwatne do stadium zmiany odpowiednich podejść terapeutycznych oraz zestawów procesów wpływających na dokonanie się zmiany. W zależności od fazy w jakiej znajduje się dana osoba uruchamia się odpowiedni zbiór procesów wspomagających w przejściu do następnej fazy zmiany. Szkolenie przeciwko wyuczonej bezradności zakłada skupienie się na trzech początkowych stadiach zmiany stadium pre-rozważania, rozważania (refleksji) i przygotowania - w związku z nimi przewidziane są cele szczegółowe. Cele szczegółowe: 1. Poszerzenie świadomości na temat wyuczonej bezradności. 2. Rozwijanie umiejętności rozpoznawania syndromu wyuczonej bezradności w swoim zachowaniu, postawach i emocjach. 3. Kształtowanie umiejętności wychodzenia z schematów wyuczonej bezradności.

6 4. Rozwijanie świadomości na temat zewnętrznego i wewnętrznego poczucia kontroli. 5. Rozpoznanie i aktywizacja zasobów osobistych oraz wykorzystanie ich do ekstrapolacji na nowe zachowania. 6. Kształtowanie umiejętności podejmowania inicjatywy i wprowadzania zmian na bazie własnych zasobów. Cele szczegółowe szkolenia będą realizowane głównie przy użyciu procesów takich jak : 6 1. Poszerzanie świadomości (wykorzystanie zadań i ćwiczeń z elementami autodiagnozy i informacji zwrotnych, psychoedukacja, prezentowanie własnych doświadczeń uczestników szkolenia). 2. Wsparcie (modelowanie zachowań alternatywnych do zachowań niekorzystnych, zadania budujące świadomość mocnych stron uczestniczek, odgrywanie ról, budowanie marzeń, wizualizacja). 3. Wspierające relacje (wysłuchanie, zrozumienie, dyskusje grupowe z wykorzystaniem informacji o faktach, wyrażanie własnego zdania, zadania budujące nadzieję i poczucie samoskuteczności). 4. Wzbudzanie emocji (np. dramy, play role). 5. Ponowna samoocena zadania sprzyjające analizie zgodności między zachowaniami a osobistymi wartościami, pragnieniami, potrzebami i celami, bilans decyzyjny: analiza zysków i kosztów zmiany lub braku zmiany, budowanie pozytywnej wizji przyszłości) 6. Wzbudzanie zaangażowania (np. zadania tworzenia indywidualnych planów działania) Czas szkolenia: 3 dni szkoleniowe 24 godz. Zakładane bloki szkoleniowe: Blok I: Czy mam wpływ na rzeczywistość wokół mnie?

7 Wyuczona bezradność co to jest? - psychoedukacja, poznanie przyczyn na poziomie behawioralnym - utrata związku przyczynowo skutkowego pomiędzy własnym działaniem a jego konsekwencjami i efektami, na poziomie emocjonalnym smutek, depresja, utrata sensu, lęk, wrogość, utrata nadziei; na poziomie poznawczym - deficyty w rozumieniu i przewidywaniu sytuacji; deficyty motywacyjne (brak motywacji wewnętrznej do działania); na poziomie relacji stopniowe wycofanie z kontaktów społecznych; wykorzystanie zadań i ćwiczeń z elementami autodiagnozy i informacji zwrotnych, psychoedukacja, prezentowanie własnych doświadczeń uczestników szkolenia. 7 Blok II: Jakie są konsekwencje mojego myślenia i zachowania? ćwiczenie się w kwestionowaniu pesymistycznych myśli; diagnozowanie schematycznego myślenia, modelowanie zachowań alternatywnych do zachowań niekorzystnych, ćwiczenie się w niestandardowych zachowaniach, zadania rozbudzające kreatywność. Blok III: Nowy Autoportret - opowiem wam w czym jestem dobra i co mi się w życiu udało. - budowanie mapy sukcesów oraz zasobów, dzięki którym udało się je osiągnąć uczestniczkom; zadania budujące świadomość mocnych stron, odgrywanie ról, wizualizacja, wyrażanie własnego zdania, zadania budujące nadzieję i poczucie samoskuteczności; szukanie obszarów, w których uczestniczki mają choć częściowa kontrolę, wzbudzanie wiary, że jest możliwe rozszerzenie tej kontroli na inne aspekty i dziedziny życia. Blok IV: Moje marzenia, pragnienia i plany co mi się jeszcze w życiu uda dzięki temu co już wiem o sobie.

8 - budowanie marzeń; zadania rozwijające pozytywne myślenie o przyszłych wydarzeniach osadzone na dotychczasowych pozytywnych doświadczeniach uczestniczek; szukanie możliwości poszerzania wachlarza umiejętności i zasobów uczestniczek oraz szukanie możliwości transferu umiejętności z jednego obszaru aktywności do innego; tworzenie realistycznych planów działania; zadania wspierające rozwój zachowań asertywnych, ćwiczenie się w nowych rolach dramy, play role; zadania stymulujące aktywność. 8 Ad.2 Grupa wsparcia dla bezrobotnych ofiar przemocy Dla kogo: Grupa przeznaczona jest dla bezrobotnych kobiet, które na co dzień doświadczają przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej bądź ekonomicznej i nie potrafią przerwać destrukcyjnej relacji. Poczucie bezradności, lęk, obawa o własne życie i poczucie winy to nie jedyne uczucia z jakimi mogą zmagać się osoby doświadczające krzywdy. Celem udziału w grupie jest otrzymanie wsparcia w bezpiecznej atmosferze, gdzie zaufanie do innych ludzi i wiara we własne możliwości ponownie może zostać odbudowana. Celem spotkań jest: minimalizowanie poczucia osamotnienia w problemach zwiększenie świadomości skutków życia w przemocy nauka nowych sposobów radzenia sobie z przemocą zwiększenie świadomości wewnętrznych i zewnętrznych zasobów podnoszenie poczucia własnej wartości stosowanie asertywności w życiu rodzinnym i zawodowym poprawa funkcjonowania w rolach społecznych wzmocnienie oraz przywrócenie umiejętności podejmowania decyzji dotyczących własnego życia gotowość do przeprowadzenia zmiany

9 gotowość do rozwiązania relacji z przemocą chęć podjęcia pracy Głównym celem działania jest pomoc bezrobotnym kobietom doznającym przemocy, które chcą odzyskać godność osobistą, zmienić swoje życie, uwierzyć we własne siły, wyjść z izolacji, dać sobie pomóc. Celem grupowej formy wsparcia jest uzyskanie przez uczestniczki wiedzy oraz oparcia emocjonalnego, dzięki możliwości omówienia z innymi kobietami wspólnych doświadczeń związanych z doznaną przemocą. 9 Dzięki działaniom podejmowanym podczas grupy wsparcia, ofiara przemocy ma okazję przyjrzeć się swojej sytuacji oraz dostrzec nowe możliwości i sposoby radzenia sobie ze skutkami związanymi życiem w przemocowych związkach. Na spotkaniach grupy uczestniczki pracują nad budową poczucia własnej wartości poprzez pracę w grupach, wykłady, ćwiczenia i wskazówki do przemyślenia. Dla wielu osób jest to pierwszy w ich życiu krok na drodze do zbudowania poczucia własnej wartości, pokochania siebie i zainwestowania w swoją przyszłość. To one same po tych zajęciach rozpoczną nowy etap w życiu. Ad. 3 Poradnictwo prawne zakłada indywidualna spotkania z klientkami, w czasie których będą przekazywane informacje z poniższych bloków tematycznych. Poszczególne zagadnienia można dostosowywać do indywidualnej sytuacji klientek, tzn. nie jest konieczne przekazywanie informacji, które klientki nie dotyczą. 1. Wyjście z sytuacji przemocowej procedura karna

10 - Informacje na temat przebiegu procedury karnej, wyjaśnienia dotyczące oskarżyciela posiłkowego - Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, pomoc w sporządzeniu pisma/wzór pisma prawo rodzinne: - Rozwód a separacja, podobieństwa i różnice 10 - Pozew o rozwód (pomoc w sporządzeniu/wzór pozwu), zwolnienie od kosztów sądowych, postępowanie w sprawach o rozwód - Alimenty dla byłego małżonka - Stosunki majątkowe między małżonkami, podział majątku po rozwodzie 2. Prawo pracy - Dane osobowe i dokumenty, które pracodawca może żądać od osoby ubiegającej się o pracę - Umowa o pracę a umowy cywilno prawne (umowa zlecenia, umowa o dzieło) - Rodzaje umów o pracę (umowa o pracę na okres próbny, na czas wykonania określonej pracy, na czas określony, na zastępstwo, na czas nieokreślony) - Treść umowy o pracę (rodzaj pracy, miejsce wykonywania, wymiar czasu pracy, wynagrodzenie, termin rozpoczęcia pracy) - Rozwiązanie stosunku pracy (porozumienie stron, wypowiedzenie, bez wypowiedzenia)

11 - Czas pracy (system podstawowy, system zadaniowy, systemy równoważnego czasu pracy, praca w ruchu ciągłym, system pracy weekendowej, system skróconego tygodnia pracy). - Norma a wymiar czasu pracy (norma dobowa, tygodniowa, łączna), okresy odpoczynku - Praca w niedziele i święta 11 - Praca w godzinach nadliczbowych (rekompensata za czas pracy w godzinach nadliczbowych wynagrodzenie, czas wolny) - Urlop - Odpowiedzialność pracownika (za szkodę wyrządzoną w mieniu pracodawcy lub osobom trzecim). 3. Edukacja finansowa - Założenie konta w banku, jakie konto wybrać - Budżet domowy, dochody i wydatki, planowanie wydatków - Jak wydawać, jak oszczędzać pieniądze - Jak wyjść z długów i przestać wpadać w kolejne - Jak zarządzać finansami Ad.4. Propozycja ramowego programu terapii indywidualnej

12 Terapią indywidualną uczestniczki programu będą objęte w trakcie realizacji wparcia terapeutycznego Nowa Ja realizowanego przez Centrum Praw Kobiet. Terapia indywidualna obejmuje średnio po 6 godzin pracy z każdą uczestniczką programu. Uczestniczkami programu są kobiety po 50 roku życia, doświadczające przemocy domowej, niepracujące. Zgodnie z założeniami programu kobiety te mają otrzymać wsparcie w wejściu na rynek pracy, będą uczestniczyć w szeregu szkoleń, warsztatów oraz udzielane im będzie poradnictwo prawne. W związku z tym, że uczestniczki programu będą doświadczać intensywnych zmian będą konfrontowane z licznymi trudnościami. Terapia indywidualna jest przewidziana w celu pomocy uczestniczkom programu w poradzeniu sobie z tymi trudnościami. 12 Terapia indywidualna realizowana będzie przy wykorzystaniu Transteoretycznego Modelu Zmiany, który powstał jako próba wykorzystania istniejących systemów psychoterapeutycznych dla optymalizacji zmiany. Każda zmiana, niezależnie od tego, czego dotyczy, podlega takim samym prawidłowościom jest cyklem składającym się z sześciu stadiów, a kluczem do sukcesu jest rozpoznanie, w którym stadium zmiany aktualnie znajduje się osoba i dostosowanie do tego stadium właściwych procesów. Dlatego ważne jest aby terapia indywidualna prowadzona była ze szczególnym uwzględnieniem obserwacji w jakim stadium zmiany znajduje się uczestniczka programu po to by udzielić jej maksymalnego wsparcia potrzebnego na danym etapie. Każda osoba dokonuje zmian we własnym tempie wynika to z faktu, że każda osoba przejawia inną gotowość do zmiany i posiada odmienne predyspozycje do jej przeprowadzenia (uzależnione jest to od wielu czynników min. od rodzaju i czasu trwania przemocy, czasu pozostawania bez pracy, wykształcenia i posiadanych umiejętności). Terapia indywidualna powinna być zatem dostosowana do tempa przeprowadzania zmiany przez daną uczestniczkę programu. Ramowy pogram terapii indywidualnej uzależniony jest od tego w którym stadium zmiany znajduje się dana uczestniczka Projektu Model Wsparcia. Stadium prekontemplacji (przedrefleksyjne):

13 uczestniczka nie jest świadoma, nie docenia swojego problemu lub prezentuje opór przed dostrzeżeniem problemu; nie ma zamiaru zmieniać swoich zachowań w najbliższym czasie; niekiedy pod wpływem namów lub presji ze strony osób z najbliższego otoczenia, podejmuje pewne próby, które zarzuca gdy presja znika i wraca do poprzednich zachowań; 13 Proponowane działania: poszerzenie świadomości uczestniczki na temat występującego problemu min. poprzez pokazanie powiązań pomiędzy niezależnością finansową tj. podjęciem pracy a wyjściem z sytuacji przemocowej; budzenie w uczestniczce niepokoju w związku z brakiem pracy/aktywności zawodowej min. poprzez analizę dotychczasowego modelu życia i pokazanie jak jej życie będzie wyglądało kiedy będzie miała stałe dochody; wspierające relacje Stadium kontemplacji (refleksji): uczestniczka uświadamia sobie swój problem i poważnie myśli o zmianie w najbliższym czasie; rozważa za i przeciw (z jednej strony widzi powody do zmiany, z drugiej strony widzi też powody, żeby niczego nie zmieniać), ale jeszcze nie jest gotowa do wprowadzenia zmiany w życie; Proponowane działania: podkreślanie istotności/atrakcyjności powodów przemawiających za zmianą przechylanie bilansu decyzyjnego w kierunku zmian; analizowanie zmiany w kontekście ważnych dla uczestniczki wartości;

14 badanie oczekiwań uczestniczki wobec terapii; wspierające relacje; Stadium przygotowania: uczestniczka dostrzega, że lista ponoszonych strat jest większa niż lista korzyści wynikających z braku pracy, w związku z czym pojawia się wewnętrzną gotowość do podjęcia działania; 14 uczestniczka podejmuje decyzję o zmianie zachowania i planuje dokonać jej w najbliższym czasie; Proponowane działania: określanie celów uczestniczki i włączenie ich w plan terapii; tworzenie konkretnego planu działania; określenie celu oraz małych kroczków zbliżających do jego realizacji/osiągnięcia; opracowanie kryteriów ewaluacji, czyli tego co będzie wskaźnikiem, iż zmiana została wprowadzona, a jej efekt w postaci celu został osiągnięty; odkrywanie mocnych stron uczestniczki w celu ich wykorzystania do wprowadzenia zmian; analiza tego co może przeszkadzać w podjęciu i utrzymaniu pracy zawodowej; wspierające relacje; Stadium działania: uczestniczka modyfikuje swoje zachowania, praktyki i środowisko aby rozwiązać swój problem;

15 uświadamia sobie i akceptuje fakt, że wymaga to konsekwencji, czasu i energii dla osiągnięcia założonego celu; Proponowane działania: analiza modelu życia jaki został wykreowany w ramach realizacji projektu tj. jak wygląda życie uczestniczki w trakcie odbywania praktyk zawodowych; analiza zachowań i emocji uczestniczki pojawiających się w związku z wykonywaniem praktyk zawodowych; 15 budowanie pozytywnego obrazu uczestniczki programu jako osoby pracującej; omawianie sytuacji ryzykownych tj. po zakończeniu praktyk kiedy uczestniczka programu zaprzestanie pracy i będzie musiała samodzielnie pozyskać kolejną; nagradzanie za osiągnięcie/realizację poszczególnych elementów planu opracowanie systemu nagród; wspierające relacje; Stadium podtrzymania: uczestniczka stara się zapobiegać powrotowi do poprzednich zachowań oraz utrwalać to co uzyskała przez swoje działanie; jest to faza kontynuacji zmian (a nie stagnacji); w razie wystąpienia nawrotu do poprzednich zachowań postrzeganie nawrotu nie jako porażki tylko jako procesu uczenia się na temat tego, co konkretnie jest realnym zagrożeniem dla podjęcia i utrzymania przez uczestniczkę pracy zawodowej; Proponowane działania:

16 wypracowanie umiejętności, które pomogą uczestniczce utrzymać wprowadzone zmiany dotyczące stylu życia osoby pracującej; wyciąganie wniosków z ewentualnego nawrotu tj. braku pracy rozwijanie umiejętności nauki na błędach; wspierające relacje; Stadium rozwiązania: 16 zmiana jest całkowicie zintegrowana ze stylem życia uczestniczki; proces zmiany zakończył się. Opracowano na podstawie 1 B szkolenia rozwój praca Część z zakresu aktywizacji społeczno - zawodowej (dotyczy pracy konsultanta kariery oraz psychologa) prowadzona będzie w oparciu o Transteoretyczny Model Zmiany (TMZ) dostosowany do grupy docelowej/ odbiorczyń projektu zakładający VI fazy gotowości do zmiany, tj. etapy: pre-rozważania, rozważania (refleksji), przygotowania, działania, podtrzymania, zakończenia. TMZ stanowi narzędzie dedykowane doradcom zawodowym i psychologom. Na podstawie diagnozy (wywiad indywidualny+ ankieta) indywidualnej gotowości do zmiany każdej z 1 William R. Miller Wzmacnianie motywacji do zmiany w terapii nadużywania substancji. Zalecenia do optymalizacji terapii. Jadwiga Fudała Transteoretyczny model zmiany integracja systemów psychoterapii. Prochaska J. O., DiClemente C. C., Norcross J. C. : In search of how people change. Applications to addictive behaviours. American Psychologist 1992, 47, 9, 1102 (B.Woynarowska) Dr Anna Syrek Kosowska Zmiana jest procesem jak to łatwo powiedzieć!

17 uczestniczek konsultant kariery i psycholog dobierać będą narzędzia terapeutyczne służące zwiększeniu motywacji do zmiany sytuacji życiowej (dom - praca). Wsparcie szkoleniowo- doradcze zawiera: 1. Warsztat kompetencji osobistych i społecznych (40 h, prowadzi psycholog) 2. Warsztat poruszania się po rynku pracy (40 h, prowadzi doradca kariery) Szkolenie komputerowe (40h, prowadzi trener) 4. Warsztat Dresscode podczas rozmowy kwalifikacyjne i w miejscu pracy (5h, prowadzi stylista) 5. Konsultacje indywidualne z psychologiem i doradcą zawodowym (średnio 2h na osobę) 6. Konsultacje indywidualne i zakupy ze stylistą (średnio.3h na osobę) Ad.1. Warsztat kompetencji osobistych i społecznych Cel warsztatu: Rozwijanie wartości i umiejętności w zakresie kontaktów interpersonalnych, dzięki którym uczestniczki będą mogły sobie lepiej radzić zarówno z problemami osobistymi jak i zawodowymi. a) Komunikacja interpersonalna - sposób rozumienia, rodzaje komunikacji, komunikacja jedno - i dwukierunkowa - bariery w komunikacji sposoby przezwyciężania, aktywne słuchanie - komunikacja niewerbalna

18 - zasady skutecznej komunikacji oraz autoprezentacji w warunkach rozmowy kwalifikacyjnej b) Zarządzanie czasem i zasobami - analiza własnego potencjału jako warunek efektywnego zarządzania czasem i zasobami 18 - MARZENIA CELE PLANY, zasady stawiania celów (SMART) - sposoby efektywnego zarządzania czasem i planowania c) Radzenie sobie ze stresem - sposób rozumienia stresu, rodzaje, czynniki stresogenne, objawy stresu - metody radzenia sobie ze stresem - trening asertywności jako sposób na stres Ad.2. Warsztat poruszania się po rynku pracy Cel warsztatu: Odbudowanie zdolności oraz nabycie umiejętności niezbędnych do wejścia na otwarty rynek pracy. poprzez nabycie umiejętności przygotowywania dokumentów aplikacyjnych, przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej, pozyskiwanie ofert zatrudnienia oraz dopasowanie swoich kwalifikacji do oczekiwań pracodawcy). Zakres warsztatu: - Analiza rynku pracy;

19 - Metody poszukiwania pracy - Komputer pomocny w poszukiwaniu pracy - Umiejętne poruszanie się po rynku pracy - Przygotowanie profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych - Rozmowa kwalifikacyjna z elementami autoprezentacji 19 - Formy zatrudnienia - Kompetencje i predyspozycje zawodowe; - Bariery na drodze do zatrudnienia - Oferty na rynku pracy - Plan poszukiwania pracy; Ad. 3 Szkolenie komputerowe Cel szkolenia: Przygotowanie uczestników szkolenia do wejścia na rynek pracy poprzez wyposażenie ich w podstawową lub średniozaawansowaną umiejętność obsługi komputera. Warsztaty komputerowe wyposażą uczestniczki m.in. w umiejętność samodzielnego poszukiwania pracy za pomocą Internetu oraz poszukiwania informacji np. na temat dostępnych form / miejsc pomocy dla kobiet doświadczonych przemocą w rodzinie. Zakres szkolenia: - Podstawy budowy komputera i urządzenia peryferyjne - Podstawy obsługi systemu operacyjnego Microsoft Windows

20 - Podstawy obsługi edytora tekstowego Microsoft Office Word - Obsługa arkusza kalkulacyjnego Microsoft Office Excel - Podstawy obsługi Internetu - Wyszukiwarki Internetowe - Poczta elektroniczna zakładanie i obsługa konta Ad. 4. Warsztat Dresscode podczas rozmowy kwalifikacyjnej i w miejscu pracy 20 Cel warsztatu: Poznanie głównych zasad autoprezentacji kreowanie własnego wizerunku podczas rozmowy kwalifikacyjnej i w miejscu pracy. Warsztat ma na celu przełamanie barier wizerunkowych uczestniczek oraz wzmocnienie ich pewności siebie. Zajęcia stanowią uzupełnienie modelu gotowości do zmiany. Zakres warsztatu: - podstawy kosmetyki użytkowej (pielęgnacja cery, pielęgnacja dłoni i paznokci - makijaż dzienny odpowiedni do budowy twarzy, w tym odpowiedni w miejscu pracy - określenie typu sylwetki, eksponowanie atutów i tuszowanie wad figury - style ubierania się, z szczególnym uwzględnieniem strojów odpowiednich podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz w miejscu pracy - dobór fasonu fryzury i koloru włosów Ad.5. Konsultacje indywidualne z psychologiem i doradcą zawodowym Cel konsultacji: Na podstawie diagnozy indywidualnej gotowości do zmiany (wywiad indywidualny + ankieta) każdej z uczestniczek konsultant kariery i psycholog dobierać będą narzędzia

21 Zakres Konsultacji: terapeutyczne służące zwiększeniu motywacji do zmiany sytuacji życiowej (dom - praca). Indywidualnie dobrany do potrzeb klientki, uzależniony od etapy gotowości do zmiany. 21 Ad.6. Konsultacje indywidualne i zakupy ze stylistą Cel: Warsztat ma na celu przełamanie barier wizerunkowych uczestniczek oraz wzmocnienie ich pewności siebie. Zakres konsultacji: Dobór stroju, makijażu i fryzury odpowiednich do uczestniczki uwzględniając jej indywidualne cechy.

22 Literatura: William R. Miller Wzmacnianie motywacji do zmiany w terapii nadużywania substancji. Zalecenia do optymalizacji terapii. Jadwiga Fudała Transteoretyczny model zmiany integracja systemów psychoterapii. Prochaska J. O., DiClemente C. C., Norcross J. C. : In search of how people change. Applications to addictive behaviours. American Psychologist 1992, 47, 9, 1102 (B.Woynarowska) 22 Dr Anna Syrek Kosowska Zmiana jest procesem jak to łatwo powiedzieć!

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Projekt systemowy Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

SZANSA BEZ MUNDURU Partnerstwo na rzecz aktywizacji zawodowej mieszkańców terenów powojskowych

SZANSA BEZ MUNDURU Partnerstwo na rzecz aktywizacji zawodowej mieszkańców terenów powojskowych SZANSA BEZ MUNDURU Partnerstwo na rzecz aktywizacji zawodowej mieszkańców terenów powojskowych Opis metody prowadzenia działań doradczych Opis metody aktywizacji zawodowej przygotowany w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Fundacja Ekspert Kujawy

Fundacja Ekspert Kujawy Publikacja zawiera opracowane i przetestowane metodyki wsparcia motywacyjnego, określania postaw przedsiębiorczych i potrzeb szkoleniowodoradczych oraz praktycznych form prowadzenia Inkubatora Aktywizacji

Bardziej szczegółowo

Wstępny opis produktu innowacyjnego: Kompetencje w ramach nowego zawodu brokera zawodowego

Wstępny opis produktu innowacyjnego: Kompetencje w ramach nowego zawodu brokera zawodowego Projekt Akademia EKO-logicznego rozwoju jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wstępny opis produktu innowacyjnego: Kompetencje w ramach nowego

Bardziej szczegółowo

PI DROGA DO SAMODZIELNOŚCI

PI DROGA DO SAMODZIELNOŚCI PI DROGA DO SAMODZIELNOŚCI SKRYPT DLA PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Z ZAKRESU NOWOCZESNYCH I SKUTECZNYCH METOD PRACY, EFEKTYWNIE ZWIĘKSZAJĄCYCH AKTYWNOŚĆ ZAWODOWĄ I SPOŁECZNĄ GRUPY OSÓB

Bardziej szczegółowo

Opis produktu finalnego. projektu innowacyjnego Nawigator zdobywców przyszłości

Opis produktu finalnego. projektu innowacyjnego Nawigator zdobywców przyszłości Opis produktu finalnego projektu innowacyjnego Nawigator zdobywców przyszłości Temat innowacyjny Poszukiwanie nowych, skutecznych metod aktywizacji zawodowej i społecznej grup docelowych wymagających szczególnego

Bardziej szczegółowo

Perfected to your needs

Perfected to your needs Perfected to your needs Firma TTS CONSULTING Training & Translation Services współpracowała z nami przez 4 lata w obszarze szkoleń językowych dla pracowników banku oraz najwyższej kadry menedżerskiej.

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ EKSPERCKI DO SPRAW OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY w składzie: Jadwiga Pauli, Anna Kłos, Tomasz Musielski, Sławomir Lipke, Maciej Sosnowski

ZESPÓŁ EKSPERCKI DO SPRAW OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY w składzie: Jadwiga Pauli, Anna Kłos, Tomasz Musielski, Sławomir Lipke, Maciej Sosnowski ZESPÓŁ EKSPERCKI DO SPRAW OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY w składzie: Jadwiga Pauli, Anna Kłos, Tomasz Musielski, Sławomir Lipke, Maciej Sosnowski ZE OPBP_OR_IV_V_W3 Standardy pracy socjalnej z osobami pozostającymi

Bardziej szczegółowo

Strategia wdrażania projektu innowacyjnego testującego.

Strategia wdrażania projektu innowacyjnego testującego. Strategia wdrażania projektu innowacyjnego testującego. Strona 0 I. Uzasadnienie: W analizie sytuacji problemowej, do której odnosi się Projekt, na podstawie dostępnych danych i opracowań źródłowych wysnuto

Bardziej szczegółowo

Udostępnione przez właściciela, na bazie dostępnych mu praw na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach 3.

Udostępnione przez właściciela, na bazie dostępnych mu praw na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach 3. Copyright by Stowarzyszenie Edukacji Pozaformalnej Meritum, Kraków 2014 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Fihel w Miechowie, Kraków 2014 Udostępnione przez właściciela, na bazie dostępnych

Bardziej szczegółowo

MODEL PROGRAMU AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ OSÓB Z ZESPOŁEM ASPERGERA I WYSOKOFUNKCJONUJĄCYCH OSÓB Z AUTYZMEM

MODEL PROGRAMU AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ OSÓB Z ZESPOŁEM ASPERGERA I WYSOKOFUNKCJONUJĄCYCH OSÓB Z AUTYZMEM MODEL PROGRAMU AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ OSÓB Z ZESPOŁEM ASPERGERA I WYSOKOFUNKCJONUJĄCYCH OSÓB Z AUTYZMEM Fundacja SYNAPSIS Warszawa 2012 1 Model programu aktywizacji społecznej i zawodowej osób

Bardziej szczegółowo

Poradnictwo. kariery przez całe życie. Dorota Pisula

Poradnictwo. kariery przez całe życie. Dorota Pisula Poradnictwo kariery przez całe życie Dorota Pisula P Poradnictwo kariery przez całe życie Dorota Pisula Warszawa 2009 Ilustracje: Malwina Wieczorek-Bradé Projekt graficzny okładki: Pracownia C&C Sp. z

Bardziej szczegółowo

Wybieram. życie PRACA I GODNE ŻYCIE DLA KOBIET OFIAR PRZEMOCY

Wybieram. życie PRACA I GODNE ŻYCIE DLA KOBIET OFIAR PRZEMOCY Wybieram życie PRACA I GODNE ŻYCIE DLA KOBIET OFIAR PRZEMOCY " Godne życie należy się każdemu" Spis treści Urszula Nowakowska Model aktywizacji zawodowej i pomocy dla kobiet doświadczających przemocy

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.2: Współpraca podmiotów działających w zakresie ułatwiania wchodzeniu na rynek pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym

Działanie 1.2: Współpraca podmiotów działających w zakresie ułatwiania wchodzeniu na rynek pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym Publikacja opracowana w trakcie realizacji projektu: Pomost model aktywnej formy wsparcia osób karanych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Działanie

Bardziej szczegółowo

Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy. Załącznik 2 PODRĘCZNIK DLA ABSOLWENTÓW

Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy. Załącznik 2 PODRĘCZNIK DLA ABSOLWENTÓW Strona1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy Załącznik 2 PODRĘCZNIK

Bardziej szczegółowo

Jan Paweł II. Przemówienie wygłoszone podczas 68. Sesji Międzynarodowej Organizacji Pracy, Genewa 1982.

Jan Paweł II. Przemówienie wygłoszone podczas 68. Sesji Międzynarodowej Organizacji Pracy, Genewa 1982. Nie mogę uwierzyć, by współczesna ludzkość, zdolna do tak wspaniałych osiągnięć naukowych i technicznych, nie była w stanie na drodze twórczego wysiłku inspirowanego przez samą solidarność, która łączy

Bardziej szczegółowo

Akademickie Biuro Karier Absolwent wyższej uczelni na rynku pracy

Akademickie Biuro Karier Absolwent wyższej uczelni na rynku pracy WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE ul. Młynarska 16, 01-205 Warszawa, tel.centrali (0-22)631-22-15 do 17, fax 631-42-03, www.wup.mazowsze.pl e-mail: wawu@praca.gov.pl URZĄD PRACY Akademickie Biuro Karier

Bardziej szczegółowo

Poradnik dotyczący realizacji wsparcia dla osób wykluczonych społecznie oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Programu Operacyjnego

Poradnik dotyczący realizacji wsparcia dla osób wykluczonych społecznie oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Programu Operacyjnego Poradnik dotyczący realizacji wsparcia dla osób wykluczonych społecznie oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poradnik dotyczący realizacji wsparcia dla

Bardziej szczegółowo

Inkubator Dojrzałej Przedsiębiorczości. klucz do sukcesu osób 45+

Inkubator Dojrzałej Przedsiębiorczości. klucz do sukcesu osób 45+ Inkubator Dojrzałej Przedsiębiorczości klucz do sukcesu osób 45+ 1 SPIS TREŚCI I. Słowo wstępne... 3 II. Realizacja projektu Inkubator Dojrzałej Przedsiębiorczości... 4 1. Profil kompetencji przedsiębiorcy...

Bardziej szczegółowo

AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB PO 50. ROKU ŻYCIA BERUFSAKTIVIERUNG VON PERSONEN ÜBER 50

AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB PO 50. ROKU ŻYCIA BERUFSAKTIVIERUNG VON PERSONEN ÜBER 50 AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB PO 50. ROKU ŻYCIA BERUFSAKTIVIERUNG VON PERSONEN ÜBER 50 1 2 AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB PO 50. ROKU ŻYCIA BERUFSAKTIVIERUNG VON PERSONEN ÜBER 50 Model wsparcia osób wykluczonych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2009 r.

Warszawa, czerwiec 2009 r. Poradnik dla projektodawców Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dotyczący zwiększenia dostępności wsparcia dla osób wykluczonych społecznie w ramach PO KL Warszawa, czerwiec 2009 r. 1 Poradnik został

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2009 r.

Warszawa, październik 2009 r. Poradnik dotyczący realizacji wsparcia dla osób wykluczonych społecznie oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, październik 2009 r. Poradnik został

Bardziej szczegółowo

7 3 1 1 5 1 P P n 400 2 n sr to c A e r f C o s k r o tw e N 1 2 Éducation et culture

7 3 1 1 5 1 P P n 400 2 n sr to c A e r f C o s k r o tw e N 1 2 Éducation et culture Éducation et culture Spis tresci WSTĘP PROFIL KRE AKTORÓW Potencjalna grupa docelowa młodych Kre aktorów Charakterystyka Kre aktorów ORYGINALNA METODOLOGIA SIECIOWEGO WSPARCIA MŁODZIEŻY Tworzenie sieci

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Świat Dobrej Przyszłości

Podręcznik Świat Dobrej Przyszłości Podręcznik Świat Dobrej Przyszłości innowacyjna metoda i narzędzia pracy wychowawczej Lublin 2014 Spis treści Podręcznik został opracowany w ramach projektu Świat dobrej przyszłości realizowanego przez

Bardziej szczegółowo

STANDARD SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA RODZINNEGO, DLA RODZINY Z DZIEĆMI

STANDARD SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA RODZINNEGO, DLA RODZINY Z DZIEĆMI Dorota Ławniczak, Magdalena Marszałkowska, Beata Mierzejewska, Danuta Polczyk, Lidia Zeller STANDARD SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA RODZINNEGO, DLA RODZINY Z DZIEĆMI Strona1 Projekt 1.18 Tworzenie i rozwijanie

Bardziej szczegółowo

CO PO TERAPII? RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU

CO PO TERAPII? RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU CO PO TERAPII? RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU Publikacja wspó finansowana przez Uni Europejskà w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego. CZ OWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Wydawca: Fundacja Civis Polonus Tel:

Bardziej szczegółowo

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DO PRZEDMIOTU: PORADNICTWO I DORADZTWO

MATERIAŁY DO PRZEDMIOTU: PORADNICTWO I DORADZTWO MATERIAŁY DO PRZEDMIOTU: PORADNICTWO I DORADZTWO I. ZAGADNIENIA WSTĘPNE Konieczność świadczenia profesjonalnej pomocy doradczej wynika ze zmienności i destabilizacji współczesnego świata, globalizacji

Bardziej szczegółowo