Program szkolenia niezatrudnionych kobiet 50+ doświadczających przemocy domowej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program szkolenia niezatrudnionych kobiet 50+ doświadczających przemocy domowej"

Transkrypt

1 Załącznik nr 4 do Wstępnej wersji Produktu Finalnego Przewodnik po Modelu Wsparcia 1 Program szkolenia niezatrudnionych kobiet 50+ doświadczających przemocy domowej

2 Projekt pt. Model Wsparcia jako innowacyjne narzędzie wzmacniające współpracę publicznych i niepublicznych instytucji pomocy społecznej oraz Temat innowacyjny: Współpraca podmiotów działających w obszarze zatrudnienia oraz integracji i pomocy społecznej z przedsiębiorcami w zakresie ułatwiania wchodzeniu na rynek pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. 2 Nazwa projektodawcy, Lider projektu: Gmina Wrocław, Realizator w imieniu Gminy Wrocław: Centrum Integracji Społecznej we Wrocławiu Partner 1: Fundacja Centrum Praw Kobiet Partner 2: Biurovita Sp. z. o.o. Tytuł projektu: Model Wsparcia jako innowacyjne narzędzie wzmacniające współpracę publicznych i niepublicznych instytucji pomocy społecznej wzmacniające współpracę publicznych i niepublicznych instytucji pomocy społecznej oraz przedsiębiorców dedykowane gminnym zespołom interdyscyplinarnym Numer umowy: UDA.POKL /11-00 Okres realizacji projektu:

3 Program szkolenia niezatrudnionych kobiet 50+ doświadczających przemocy Innowacyjność podejścia do aktywizacji społeczno-zawodowej (program szkoleń w CIS: Szkolenia rozwój praca polega na odwołaniu się do Transteoretycznego Modelu Zmiany (TMZ) zmodyfikowanego przez psychologów i doradców zawodowych CIS i przygotowanego do zaimplementowania na grunt pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Dotychczas był on stosowany w pracy terapeutycznej, głównie z osobami uzależnionymi. Modyfikacja polega na zastosowaniu tego modelu w odniesieniu do gotowości uczestnika do wejścia na rynek pracy (zmiana dotyczy zatem wzbudzenia/wzmocnienia motywacji do podjęcia zatrudnienia). Model zakłada sześć faz gotowości do zmiany, tj: pre-rozważania, rozważania (refleksji), przygotowania, działanie, podtrzymanie, zakończenie. Dokonanie diagnozy w zakresie gotowości do podjęcia pracy u uczestniczek będzie pomocne w dostosowaniu programu warsztatów aktywizacyjnych/wsparcia grupowego do potrzeb grupy wynikających z dominującej u nich fazy gotowości. Określenie obecnego stanu umożliwi psychologowi i doradcy kariery optymalne dopasowanie narzędzia indywidualnego wsparcia doradczego, wzmacniając efektywność działań aktywizacyjnych. 3 Stosowane przez CIS podejście do aktywizacji uczestniczek będzie się opierać na zasadzie kompleksowości wsparcia, która często jest niemożliwa do realizacji z powodu ograniczonych zasobów jednostek specjalizujących się na ogół w pojedynczych formach wsparcia (np. tylko pośrednictwo, poradnictwo, szkolenia, organizacja staży). Zamierzamy wykorzystać różnorodne narzędzia służące aktywizacji i powiązać je w efektywny system oddziaływania. Cel ten osiągniemy opierając się na zasadzie ścisłej współpracy specjalistów prowadzących warsztaty w zakresie programów szkoleń oraz procesu ich realizacji. Położymy nacisk na zachowanie spójności treści i metod oraz ukazanie praktycznego wymiaru rozwijanych umiejętności.

4 Bazować będziemy na aktywizowaniu zasobów osobistych, odwołując się do zapomnianych sukcesów, mocnych stron, potrzeb i praw. Warsztaty rozwijające kompetencje osobiste i społeczne będą silnie osadzone na dotychczasowych pozytywnych doświadczeniach uczestniczek związanych z realizacją celów osobistych i zawodowych. Zwrócimy uwagę na możliwość transferu umiejętności uczestniczek z jednego obszaru aktywności do innego, co pozwoli uczestniczkom uwierzyć, że zmiana nie jest zbyt trudna/wymagająca/ponad siły. Dzięki wsparciu materialnemu (dobór i zakup zestawów odzieży) i poradom stylisty proces aktywizacji zasobów osobistych w kontekście autoprezentacji na rynku pracy, również nabierze praktycznego wymiaru, umożliwiając realizację zaleceń wskazywanych w trakcie warsztatów Dresscode. 4 Niestosowane do tej pory połączenie zaproponowanych form wsparcia stanowi o nowej jakości metody pracy z nieaktywnymi zawodowo kobietami, po przemocy w wieku 50+. Na etapie testowania projektu zajęcia prowadzone są przez zatrudnionych w ramach projektu specjalistów, natomiast po wdrożeniu produktu finalnego przez daną gminę (perspektywa długofalowa) Koordynator Wsparcia powinien zorganizować wsparcie szkoleniowo doradcze w oparciu o rozpoznane zasoby lokalne. Elementy programu Moja droga do zmiany: Nowa Ja oraz Rozwój szkolenia praca A. WSPARCIE TERAPEUTYCZNE Nowa-Ja 1. Trening przeciw wyuczonej bezradności (24h) prowadzi psychoterapeuta 2. Grupa wsparcia (razem 12 spotkań w sumie 36h) prowadzi psychoterapeuta 3. Poradnictwo prawne (4h/osobę) prowadzi prawnik

5 4. Terapia indywidualna (średnio 6h/osobę) - prowadzi psycholog Ad.1. Propozycja ramowego programu szkolenia przeciw wyuczonej bezradności (szkolenie jest elementem Modelu Wsparcia rozbudowanego i wielowymiarowego programu aktywizacji społeczno zawodowej dla kobiet) 5 Uczestniczki szkolenia: 15 kobiet powyżej 50 roku życia, niepracujące, doświadczające przemocy. Ogólny cel szkolenia : przeciwdziałanie skutkom syndromu wyuczonej bezradności przy wykorzystaniu Transteoretycznego Modelu Zmiany (TMZ). Transteoretyczny Model Zmiany (TMZ) zastosowany do aktywizacji społecznozawodowej uczestniczek zakłada sześć faz gotowości do zmiany, oraz stosowanie adekwatne do stadium zmiany odpowiednich podejść terapeutycznych oraz zestawów procesów wpływających na dokonanie się zmiany. W zależności od fazy w jakiej znajduje się dana osoba uruchamia się odpowiedni zbiór procesów wspomagających w przejściu do następnej fazy zmiany. Szkolenie przeciwko wyuczonej bezradności zakłada skupienie się na trzech początkowych stadiach zmiany stadium pre-rozważania, rozważania (refleksji) i przygotowania - w związku z nimi przewidziane są cele szczegółowe. Cele szczegółowe: 1. Poszerzenie świadomości na temat wyuczonej bezradności. 2. Rozwijanie umiejętności rozpoznawania syndromu wyuczonej bezradności w swoim zachowaniu, postawach i emocjach. 3. Kształtowanie umiejętności wychodzenia z schematów wyuczonej bezradności.

6 4. Rozwijanie świadomości na temat zewnętrznego i wewnętrznego poczucia kontroli. 5. Rozpoznanie i aktywizacja zasobów osobistych oraz wykorzystanie ich do ekstrapolacji na nowe zachowania. 6. Kształtowanie umiejętności podejmowania inicjatywy i wprowadzania zmian na bazie własnych zasobów. Cele szczegółowe szkolenia będą realizowane głównie przy użyciu procesów takich jak : 6 1. Poszerzanie świadomości (wykorzystanie zadań i ćwiczeń z elementami autodiagnozy i informacji zwrotnych, psychoedukacja, prezentowanie własnych doświadczeń uczestników szkolenia). 2. Wsparcie (modelowanie zachowań alternatywnych do zachowań niekorzystnych, zadania budujące świadomość mocnych stron uczestniczek, odgrywanie ról, budowanie marzeń, wizualizacja). 3. Wspierające relacje (wysłuchanie, zrozumienie, dyskusje grupowe z wykorzystaniem informacji o faktach, wyrażanie własnego zdania, zadania budujące nadzieję i poczucie samoskuteczności). 4. Wzbudzanie emocji (np. dramy, play role). 5. Ponowna samoocena zadania sprzyjające analizie zgodności między zachowaniami a osobistymi wartościami, pragnieniami, potrzebami i celami, bilans decyzyjny: analiza zysków i kosztów zmiany lub braku zmiany, budowanie pozytywnej wizji przyszłości) 6. Wzbudzanie zaangażowania (np. zadania tworzenia indywidualnych planów działania) Czas szkolenia: 3 dni szkoleniowe 24 godz. Zakładane bloki szkoleniowe: Blok I: Czy mam wpływ na rzeczywistość wokół mnie?

7 Wyuczona bezradność co to jest? - psychoedukacja, poznanie przyczyn na poziomie behawioralnym - utrata związku przyczynowo skutkowego pomiędzy własnym działaniem a jego konsekwencjami i efektami, na poziomie emocjonalnym smutek, depresja, utrata sensu, lęk, wrogość, utrata nadziei; na poziomie poznawczym - deficyty w rozumieniu i przewidywaniu sytuacji; deficyty motywacyjne (brak motywacji wewnętrznej do działania); na poziomie relacji stopniowe wycofanie z kontaktów społecznych; wykorzystanie zadań i ćwiczeń z elementami autodiagnozy i informacji zwrotnych, psychoedukacja, prezentowanie własnych doświadczeń uczestników szkolenia. 7 Blok II: Jakie są konsekwencje mojego myślenia i zachowania? ćwiczenie się w kwestionowaniu pesymistycznych myśli; diagnozowanie schematycznego myślenia, modelowanie zachowań alternatywnych do zachowań niekorzystnych, ćwiczenie się w niestandardowych zachowaniach, zadania rozbudzające kreatywność. Blok III: Nowy Autoportret - opowiem wam w czym jestem dobra i co mi się w życiu udało. - budowanie mapy sukcesów oraz zasobów, dzięki którym udało się je osiągnąć uczestniczkom; zadania budujące świadomość mocnych stron, odgrywanie ról, wizualizacja, wyrażanie własnego zdania, zadania budujące nadzieję i poczucie samoskuteczności; szukanie obszarów, w których uczestniczki mają choć częściowa kontrolę, wzbudzanie wiary, że jest możliwe rozszerzenie tej kontroli na inne aspekty i dziedziny życia. Blok IV: Moje marzenia, pragnienia i plany co mi się jeszcze w życiu uda dzięki temu co już wiem o sobie.

8 - budowanie marzeń; zadania rozwijające pozytywne myślenie o przyszłych wydarzeniach osadzone na dotychczasowych pozytywnych doświadczeniach uczestniczek; szukanie możliwości poszerzania wachlarza umiejętności i zasobów uczestniczek oraz szukanie możliwości transferu umiejętności z jednego obszaru aktywności do innego; tworzenie realistycznych planów działania; zadania wspierające rozwój zachowań asertywnych, ćwiczenie się w nowych rolach dramy, play role; zadania stymulujące aktywność. 8 Ad.2 Grupa wsparcia dla bezrobotnych ofiar przemocy Dla kogo: Grupa przeznaczona jest dla bezrobotnych kobiet, które na co dzień doświadczają przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej bądź ekonomicznej i nie potrafią przerwać destrukcyjnej relacji. Poczucie bezradności, lęk, obawa o własne życie i poczucie winy to nie jedyne uczucia z jakimi mogą zmagać się osoby doświadczające krzywdy. Celem udziału w grupie jest otrzymanie wsparcia w bezpiecznej atmosferze, gdzie zaufanie do innych ludzi i wiara we własne możliwości ponownie może zostać odbudowana. Celem spotkań jest: minimalizowanie poczucia osamotnienia w problemach zwiększenie świadomości skutków życia w przemocy nauka nowych sposobów radzenia sobie z przemocą zwiększenie świadomości wewnętrznych i zewnętrznych zasobów podnoszenie poczucia własnej wartości stosowanie asertywności w życiu rodzinnym i zawodowym poprawa funkcjonowania w rolach społecznych wzmocnienie oraz przywrócenie umiejętności podejmowania decyzji dotyczących własnego życia gotowość do przeprowadzenia zmiany

9 gotowość do rozwiązania relacji z przemocą chęć podjęcia pracy Głównym celem działania jest pomoc bezrobotnym kobietom doznającym przemocy, które chcą odzyskać godność osobistą, zmienić swoje życie, uwierzyć we własne siły, wyjść z izolacji, dać sobie pomóc. Celem grupowej formy wsparcia jest uzyskanie przez uczestniczki wiedzy oraz oparcia emocjonalnego, dzięki możliwości omówienia z innymi kobietami wspólnych doświadczeń związanych z doznaną przemocą. 9 Dzięki działaniom podejmowanym podczas grupy wsparcia, ofiara przemocy ma okazję przyjrzeć się swojej sytuacji oraz dostrzec nowe możliwości i sposoby radzenia sobie ze skutkami związanymi życiem w przemocowych związkach. Na spotkaniach grupy uczestniczki pracują nad budową poczucia własnej wartości poprzez pracę w grupach, wykłady, ćwiczenia i wskazówki do przemyślenia. Dla wielu osób jest to pierwszy w ich życiu krok na drodze do zbudowania poczucia własnej wartości, pokochania siebie i zainwestowania w swoją przyszłość. To one same po tych zajęciach rozpoczną nowy etap w życiu. Ad. 3 Poradnictwo prawne zakłada indywidualna spotkania z klientkami, w czasie których będą przekazywane informacje z poniższych bloków tematycznych. Poszczególne zagadnienia można dostosowywać do indywidualnej sytuacji klientek, tzn. nie jest konieczne przekazywanie informacji, które klientki nie dotyczą. 1. Wyjście z sytuacji przemocowej procedura karna

10 - Informacje na temat przebiegu procedury karnej, wyjaśnienia dotyczące oskarżyciela posiłkowego - Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, pomoc w sporządzeniu pisma/wzór pisma prawo rodzinne: - Rozwód a separacja, podobieństwa i różnice 10 - Pozew o rozwód (pomoc w sporządzeniu/wzór pozwu), zwolnienie od kosztów sądowych, postępowanie w sprawach o rozwód - Alimenty dla byłego małżonka - Stosunki majątkowe między małżonkami, podział majątku po rozwodzie 2. Prawo pracy - Dane osobowe i dokumenty, które pracodawca może żądać od osoby ubiegającej się o pracę - Umowa o pracę a umowy cywilno prawne (umowa zlecenia, umowa o dzieło) - Rodzaje umów o pracę (umowa o pracę na okres próbny, na czas wykonania określonej pracy, na czas określony, na zastępstwo, na czas nieokreślony) - Treść umowy o pracę (rodzaj pracy, miejsce wykonywania, wymiar czasu pracy, wynagrodzenie, termin rozpoczęcia pracy) - Rozwiązanie stosunku pracy (porozumienie stron, wypowiedzenie, bez wypowiedzenia)

11 - Czas pracy (system podstawowy, system zadaniowy, systemy równoważnego czasu pracy, praca w ruchu ciągłym, system pracy weekendowej, system skróconego tygodnia pracy). - Norma a wymiar czasu pracy (norma dobowa, tygodniowa, łączna), okresy odpoczynku - Praca w niedziele i święta 11 - Praca w godzinach nadliczbowych (rekompensata za czas pracy w godzinach nadliczbowych wynagrodzenie, czas wolny) - Urlop - Odpowiedzialność pracownika (za szkodę wyrządzoną w mieniu pracodawcy lub osobom trzecim). 3. Edukacja finansowa - Założenie konta w banku, jakie konto wybrać - Budżet domowy, dochody i wydatki, planowanie wydatków - Jak wydawać, jak oszczędzać pieniądze - Jak wyjść z długów i przestać wpadać w kolejne - Jak zarządzać finansami Ad.4. Propozycja ramowego programu terapii indywidualnej

12 Terapią indywidualną uczestniczki programu będą objęte w trakcie realizacji wparcia terapeutycznego Nowa Ja realizowanego przez Centrum Praw Kobiet. Terapia indywidualna obejmuje średnio po 6 godzin pracy z każdą uczestniczką programu. Uczestniczkami programu są kobiety po 50 roku życia, doświadczające przemocy domowej, niepracujące. Zgodnie z założeniami programu kobiety te mają otrzymać wsparcie w wejściu na rynek pracy, będą uczestniczyć w szeregu szkoleń, warsztatów oraz udzielane im będzie poradnictwo prawne. W związku z tym, że uczestniczki programu będą doświadczać intensywnych zmian będą konfrontowane z licznymi trudnościami. Terapia indywidualna jest przewidziana w celu pomocy uczestniczkom programu w poradzeniu sobie z tymi trudnościami. 12 Terapia indywidualna realizowana będzie przy wykorzystaniu Transteoretycznego Modelu Zmiany, który powstał jako próba wykorzystania istniejących systemów psychoterapeutycznych dla optymalizacji zmiany. Każda zmiana, niezależnie od tego, czego dotyczy, podlega takim samym prawidłowościom jest cyklem składającym się z sześciu stadiów, a kluczem do sukcesu jest rozpoznanie, w którym stadium zmiany aktualnie znajduje się osoba i dostosowanie do tego stadium właściwych procesów. Dlatego ważne jest aby terapia indywidualna prowadzona była ze szczególnym uwzględnieniem obserwacji w jakim stadium zmiany znajduje się uczestniczka programu po to by udzielić jej maksymalnego wsparcia potrzebnego na danym etapie. Każda osoba dokonuje zmian we własnym tempie wynika to z faktu, że każda osoba przejawia inną gotowość do zmiany i posiada odmienne predyspozycje do jej przeprowadzenia (uzależnione jest to od wielu czynników min. od rodzaju i czasu trwania przemocy, czasu pozostawania bez pracy, wykształcenia i posiadanych umiejętności). Terapia indywidualna powinna być zatem dostosowana do tempa przeprowadzania zmiany przez daną uczestniczkę programu. Ramowy pogram terapii indywidualnej uzależniony jest od tego w którym stadium zmiany znajduje się dana uczestniczka Projektu Model Wsparcia. Stadium prekontemplacji (przedrefleksyjne):

13 uczestniczka nie jest świadoma, nie docenia swojego problemu lub prezentuje opór przed dostrzeżeniem problemu; nie ma zamiaru zmieniać swoich zachowań w najbliższym czasie; niekiedy pod wpływem namów lub presji ze strony osób z najbliższego otoczenia, podejmuje pewne próby, które zarzuca gdy presja znika i wraca do poprzednich zachowań; 13 Proponowane działania: poszerzenie świadomości uczestniczki na temat występującego problemu min. poprzez pokazanie powiązań pomiędzy niezależnością finansową tj. podjęciem pracy a wyjściem z sytuacji przemocowej; budzenie w uczestniczce niepokoju w związku z brakiem pracy/aktywności zawodowej min. poprzez analizę dotychczasowego modelu życia i pokazanie jak jej życie będzie wyglądało kiedy będzie miała stałe dochody; wspierające relacje Stadium kontemplacji (refleksji): uczestniczka uświadamia sobie swój problem i poważnie myśli o zmianie w najbliższym czasie; rozważa za i przeciw (z jednej strony widzi powody do zmiany, z drugiej strony widzi też powody, żeby niczego nie zmieniać), ale jeszcze nie jest gotowa do wprowadzenia zmiany w życie; Proponowane działania: podkreślanie istotności/atrakcyjności powodów przemawiających za zmianą przechylanie bilansu decyzyjnego w kierunku zmian; analizowanie zmiany w kontekście ważnych dla uczestniczki wartości;

14 badanie oczekiwań uczestniczki wobec terapii; wspierające relacje; Stadium przygotowania: uczestniczka dostrzega, że lista ponoszonych strat jest większa niż lista korzyści wynikających z braku pracy, w związku z czym pojawia się wewnętrzną gotowość do podjęcia działania; 14 uczestniczka podejmuje decyzję o zmianie zachowania i planuje dokonać jej w najbliższym czasie; Proponowane działania: określanie celów uczestniczki i włączenie ich w plan terapii; tworzenie konkretnego planu działania; określenie celu oraz małych kroczków zbliżających do jego realizacji/osiągnięcia; opracowanie kryteriów ewaluacji, czyli tego co będzie wskaźnikiem, iż zmiana została wprowadzona, a jej efekt w postaci celu został osiągnięty; odkrywanie mocnych stron uczestniczki w celu ich wykorzystania do wprowadzenia zmian; analiza tego co może przeszkadzać w podjęciu i utrzymaniu pracy zawodowej; wspierające relacje; Stadium działania: uczestniczka modyfikuje swoje zachowania, praktyki i środowisko aby rozwiązać swój problem;

15 uświadamia sobie i akceptuje fakt, że wymaga to konsekwencji, czasu i energii dla osiągnięcia założonego celu; Proponowane działania: analiza modelu życia jaki został wykreowany w ramach realizacji projektu tj. jak wygląda życie uczestniczki w trakcie odbywania praktyk zawodowych; analiza zachowań i emocji uczestniczki pojawiających się w związku z wykonywaniem praktyk zawodowych; 15 budowanie pozytywnego obrazu uczestniczki programu jako osoby pracującej; omawianie sytuacji ryzykownych tj. po zakończeniu praktyk kiedy uczestniczka programu zaprzestanie pracy i będzie musiała samodzielnie pozyskać kolejną; nagradzanie za osiągnięcie/realizację poszczególnych elementów planu opracowanie systemu nagród; wspierające relacje; Stadium podtrzymania: uczestniczka stara się zapobiegać powrotowi do poprzednich zachowań oraz utrwalać to co uzyskała przez swoje działanie; jest to faza kontynuacji zmian (a nie stagnacji); w razie wystąpienia nawrotu do poprzednich zachowań postrzeganie nawrotu nie jako porażki tylko jako procesu uczenia się na temat tego, co konkretnie jest realnym zagrożeniem dla podjęcia i utrzymania przez uczestniczkę pracy zawodowej; Proponowane działania:

16 wypracowanie umiejętności, które pomogą uczestniczce utrzymać wprowadzone zmiany dotyczące stylu życia osoby pracującej; wyciąganie wniosków z ewentualnego nawrotu tj. braku pracy rozwijanie umiejętności nauki na błędach; wspierające relacje; Stadium rozwiązania: 16 zmiana jest całkowicie zintegrowana ze stylem życia uczestniczki; proces zmiany zakończył się. Opracowano na podstawie 1 B szkolenia rozwój praca Część z zakresu aktywizacji społeczno - zawodowej (dotyczy pracy konsultanta kariery oraz psychologa) prowadzona będzie w oparciu o Transteoretyczny Model Zmiany (TMZ) dostosowany do grupy docelowej/ odbiorczyń projektu zakładający VI fazy gotowości do zmiany, tj. etapy: pre-rozważania, rozważania (refleksji), przygotowania, działania, podtrzymania, zakończenia. TMZ stanowi narzędzie dedykowane doradcom zawodowym i psychologom. Na podstawie diagnozy (wywiad indywidualny+ ankieta) indywidualnej gotowości do zmiany każdej z 1 William R. Miller Wzmacnianie motywacji do zmiany w terapii nadużywania substancji. Zalecenia do optymalizacji terapii. Jadwiga Fudała Transteoretyczny model zmiany integracja systemów psychoterapii. Prochaska J. O., DiClemente C. C., Norcross J. C. : In search of how people change. Applications to addictive behaviours. American Psychologist 1992, 47, 9, 1102 (B.Woynarowska) Dr Anna Syrek Kosowska Zmiana jest procesem jak to łatwo powiedzieć!

17 uczestniczek konsultant kariery i psycholog dobierać będą narzędzia terapeutyczne służące zwiększeniu motywacji do zmiany sytuacji życiowej (dom - praca). Wsparcie szkoleniowo- doradcze zawiera: 1. Warsztat kompetencji osobistych i społecznych (40 h, prowadzi psycholog) 2. Warsztat poruszania się po rynku pracy (40 h, prowadzi doradca kariery) Szkolenie komputerowe (40h, prowadzi trener) 4. Warsztat Dresscode podczas rozmowy kwalifikacyjne i w miejscu pracy (5h, prowadzi stylista) 5. Konsultacje indywidualne z psychologiem i doradcą zawodowym (średnio 2h na osobę) 6. Konsultacje indywidualne i zakupy ze stylistą (średnio.3h na osobę) Ad.1. Warsztat kompetencji osobistych i społecznych Cel warsztatu: Rozwijanie wartości i umiejętności w zakresie kontaktów interpersonalnych, dzięki którym uczestniczki będą mogły sobie lepiej radzić zarówno z problemami osobistymi jak i zawodowymi. a) Komunikacja interpersonalna - sposób rozumienia, rodzaje komunikacji, komunikacja jedno - i dwukierunkowa - bariery w komunikacji sposoby przezwyciężania, aktywne słuchanie - komunikacja niewerbalna

18 - zasady skutecznej komunikacji oraz autoprezentacji w warunkach rozmowy kwalifikacyjnej b) Zarządzanie czasem i zasobami - analiza własnego potencjału jako warunek efektywnego zarządzania czasem i zasobami 18 - MARZENIA CELE PLANY, zasady stawiania celów (SMART) - sposoby efektywnego zarządzania czasem i planowania c) Radzenie sobie ze stresem - sposób rozumienia stresu, rodzaje, czynniki stresogenne, objawy stresu - metody radzenia sobie ze stresem - trening asertywności jako sposób na stres Ad.2. Warsztat poruszania się po rynku pracy Cel warsztatu: Odbudowanie zdolności oraz nabycie umiejętności niezbędnych do wejścia na otwarty rynek pracy. poprzez nabycie umiejętności przygotowywania dokumentów aplikacyjnych, przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej, pozyskiwanie ofert zatrudnienia oraz dopasowanie swoich kwalifikacji do oczekiwań pracodawcy). Zakres warsztatu: - Analiza rynku pracy;

19 - Metody poszukiwania pracy - Komputer pomocny w poszukiwaniu pracy - Umiejętne poruszanie się po rynku pracy - Przygotowanie profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych - Rozmowa kwalifikacyjna z elementami autoprezentacji 19 - Formy zatrudnienia - Kompetencje i predyspozycje zawodowe; - Bariery na drodze do zatrudnienia - Oferty na rynku pracy - Plan poszukiwania pracy; Ad. 3 Szkolenie komputerowe Cel szkolenia: Przygotowanie uczestników szkolenia do wejścia na rynek pracy poprzez wyposażenie ich w podstawową lub średniozaawansowaną umiejętność obsługi komputera. Warsztaty komputerowe wyposażą uczestniczki m.in. w umiejętność samodzielnego poszukiwania pracy za pomocą Internetu oraz poszukiwania informacji np. na temat dostępnych form / miejsc pomocy dla kobiet doświadczonych przemocą w rodzinie. Zakres szkolenia: - Podstawy budowy komputera i urządzenia peryferyjne - Podstawy obsługi systemu operacyjnego Microsoft Windows

20 - Podstawy obsługi edytora tekstowego Microsoft Office Word - Obsługa arkusza kalkulacyjnego Microsoft Office Excel - Podstawy obsługi Internetu - Wyszukiwarki Internetowe - Poczta elektroniczna zakładanie i obsługa konta Ad. 4. Warsztat Dresscode podczas rozmowy kwalifikacyjnej i w miejscu pracy 20 Cel warsztatu: Poznanie głównych zasad autoprezentacji kreowanie własnego wizerunku podczas rozmowy kwalifikacyjnej i w miejscu pracy. Warsztat ma na celu przełamanie barier wizerunkowych uczestniczek oraz wzmocnienie ich pewności siebie. Zajęcia stanowią uzupełnienie modelu gotowości do zmiany. Zakres warsztatu: - podstawy kosmetyki użytkowej (pielęgnacja cery, pielęgnacja dłoni i paznokci - makijaż dzienny odpowiedni do budowy twarzy, w tym odpowiedni w miejscu pracy - określenie typu sylwetki, eksponowanie atutów i tuszowanie wad figury - style ubierania się, z szczególnym uwzględnieniem strojów odpowiednich podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz w miejscu pracy - dobór fasonu fryzury i koloru włosów Ad.5. Konsultacje indywidualne z psychologiem i doradcą zawodowym Cel konsultacji: Na podstawie diagnozy indywidualnej gotowości do zmiany (wywiad indywidualny + ankieta) każdej z uczestniczek konsultant kariery i psycholog dobierać będą narzędzia

21 Zakres Konsultacji: terapeutyczne służące zwiększeniu motywacji do zmiany sytuacji życiowej (dom - praca). Indywidualnie dobrany do potrzeb klientki, uzależniony od etapy gotowości do zmiany. 21 Ad.6. Konsultacje indywidualne i zakupy ze stylistą Cel: Warsztat ma na celu przełamanie barier wizerunkowych uczestniczek oraz wzmocnienie ich pewności siebie. Zakres konsultacji: Dobór stroju, makijażu i fryzury odpowiednich do uczestniczki uwzględniając jej indywidualne cechy.

22 Literatura: William R. Miller Wzmacnianie motywacji do zmiany w terapii nadużywania substancji. Zalecenia do optymalizacji terapii. Jadwiga Fudała Transteoretyczny model zmiany integracja systemów psychoterapii. Prochaska J. O., DiClemente C. C., Norcross J. C. : In search of how people change. Applications to addictive behaviours. American Psychologist 1992, 47, 9, 1102 (B.Woynarowska) 22 Dr Anna Syrek Kosowska Zmiana jest procesem jak to łatwo powiedzieć!

Model Wsparcia jako innowacyjne narzędzie wzmacniające współpracę publicznych i niepublicznych instytucji pomocy społecznej oraz przedsiębiorców

Model Wsparcia jako innowacyjne narzędzie wzmacniające współpracę publicznych i niepublicznych instytucji pomocy społecznej oraz przedsiębiorców Projekt innowacyjno-testujący pn. Model Wsparcia jako innowacyjne narzędzie wzmacniające współpracę publicznych i niepublicznych instytucji pomocy społecznej oraz przedsiębiorców dedykowane gminnym zespołom

Bardziej szczegółowo

PO KL Priorytet I. Zatrudnienie i integracja społeczna Działanie 1.2. Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej

PO KL Priorytet I. Zatrudnienie i integracja społeczna Działanie 1.2. Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Projekt innowacyjno-testujący pt. Model Wsparcia jako innowacyjne narzędzie wzmacniające współpracę publicznych i niepublicznych instytucji pomocy społecznej oraz przedsiębiorców dedykowane gminnym zespołom

Bardziej szczegółowo

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Działania Klubu Integracji Społecznej od 2010 roku. TUTUŁ PROGRAMU Zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych poprzez stworzenie kompleksowego systemu wsparcia dla osób zagrożonych

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE : Grupowe poradnictwo zawodowe i warsztaty aktywizacyjne w praktyce

SZKOLENIE : Grupowe poradnictwo zawodowe i warsztaty aktywizacyjne w praktyce SZKOLENIE : Grupowe poradnictwo zawodowe i warsztaty aktywizacyjne w praktyce Cel szkolenia: Nabycie praktycznych umiejętności prowadzenia grupowego poradnictwa zawodowego i warsztatów aktywizacyjnych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REALIZOWANY W NOWYM SĄCZU W OKRESIE OD DNIA 01.01.2015 ROKU DO DNIA 31.12.2015 ROKU

PROJEKT REALIZOWANY W NOWYM SĄCZU W OKRESIE OD DNIA 01.01.2015 ROKU DO DNIA 31.12.2015 ROKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Nowego Sącza z dnia PROJEKT SOCJALNY SĄDECKA POMOCNA DŁOŃ PROJEKT REALIZOWANY W NOWYM SĄCZU W OKRESIE OD DNIA 01.01.2015 ROKU DO DNIA 31.12.2015 ROKU PROJEKTODAWCA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWIZACJA I INTEGRACJA RAPORT Z REALIZACJI

PROGRAM AKTYWIZACJA I INTEGRACJA RAPORT Z REALIZACJI 2016 PROGRAM AKTYWIZACJA I INTEGRACJA RAPORT Z REALIZACJI POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE Program Aktywizacja i Integracja (PAI) w 2016 roku realizowany był przez Powiatowy Urząd Pracy w Nysie w oparciu

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU BANK PROGRAMÓW GRUPOWYCH PORAD ZAWODOWYCH I GRUPOWEJ INFORMACJI ZAWODOWEJ 2014r. Bank Programów Porad Grupowych i Grupowych Informacji Zawodowych w Powiatowym Urzędzie Pracy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU BANK PROGRAMÓW GRUPOWYCH PORAD ZAWODOWYCH I GRUPOWEJ INFORMACJI ZAWODOWEJ 2013r. Bank Programów Porad Grupowych i Grupowych Informacji Zawodowych w Powiatowym Urzędzie Pracy

Bardziej szczegółowo

Wykaz zajęć aktywizacyjnych organizowanych w Dziale Poradnictwa i Informacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie w I kwartale 2014 roku

Wykaz zajęć aktywizacyjnych organizowanych w Dziale Poradnictwa i Informacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie w I kwartale 2014 roku Wykaz zajęć aktywizacyjnych organizowanych w Dziale Poradnictwa i Informacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie w I kwartale roku Tematyka zajęć aktywizacyjnych Termin zajęć Termin przyjmowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Specyfikacji. tel. 29 761 73 95 faks 29 643 24 22 http://www.rzekun.pl/osrodek-pomocy-spolecznej.html ops@rzekun.

Załącznik nr 1 do Specyfikacji. tel. 29 761 73 95 faks 29 643 24 22 http://www.rzekun.pl/osrodek-pomocy-spolecznej.html ops@rzekun. Załącznik nr 1 do Specyfikacji Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie konsultacji, warsztatów, treningów oraz szkoleń w zakresie umiejętności

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Miejsce odbywania zajęć: Poznań, ul. Kościelna 37

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Miejsce odbywania zajęć: Poznań, ul. Kościelna 37 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Miejsce odbywania zajęć: Poznań, ul. Kościelna 37 KWIECIEŃ Jak efektywnie zarządzać czasem i skutecznie realizować swoje cele Termin: 8-9. 4. 2015 r., godz. 9.00 14.00

Bardziej szczegółowo

Kurs inspiracji poradnictwo grupowe

Kurs inspiracji poradnictwo grupowe SZKOLENIA OTWARTE-DOSTĘPNE DLA WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH Zgłoszenia przyjmujemy do dnia poprzedzającego rozpoczęcie zajęć. Nabór: e-mail: walbrzych.ciz@dwup.pl, tel. 74/ 88 66 539, 537, 522 08-12 kwietnia

Bardziej szczegółowo

BANK PROGRAMÓW ZAJĘĆ AKTYWIZACYJNYCH W KLUBIE PRACY

BANK PROGRAMÓW ZAJĘĆ AKTYWIZACYJNYCH W KLUBIE PRACY Powiatowy Urząd Pracy w Śremie Centrum Aktywizacji Zawodowej ul. Gostyńska 49, 63-100 Śrem tel. 61/2829361, 61/2837075, 61/2837053, fax 61/2837075 wew. 38 www.pup.srem.pl; e-mail: doradca@pup.srem.pl BANK

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PORAD GRUPOWYCH NA KWIECIEŃ 2016

WYKAZ PORAD GRUPOWYCH NA KWIECIEŃ 2016 WYKAZ PORAD GRUPOWYCH NA KWIECIEŃ 2016 NAZWA PRZYJMOWANIA 05.04.2016 9.00-13.30 07.04.2016 9.00-15.0000 INTERNET NARZĘDZIEM W POSZUKIWANIU PRACY przydatne strony internetowe,,zaprojektuj SWÓJ SUKCES uzupełnienie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu. Bank programów porad grupowych i informacji grupowych

Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu. Bank programów porad grupowych i informacji grupowych Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu Bank programów porad grupowych i informacji grupowych Kamilla Russ doradca zawodowy Kołobrzeg, 2015 Strona1 Dokumenty aplikacyjne kluczem do sukcesu na rynku pracy Zajęcia

Bardziej szczegółowo

Centrum Aktywizacji Zawodowej

Centrum Aktywizacji Zawodowej POWIATOWY URZĄD PRACY W SZCZYTNIE Centrum Aktywizacji Zawodowej BANK PROGRAMÓW PORAD GRUPOWYCH I SPOTKAŃ INFORMACYJNYCH W ZAKRESIE INFORMACJI GRUPOWEJ 2016 r. ABC POSZUKIWANIA PRACY Cel szkolenia: Nabycie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM LECZENIA W OŚRODKU PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIENIA KCTU

PROGRAM LECZENIA W OŚRODKU PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIENIA KCTU PROGRAM LECZENIA W OŚRODKU PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIENIA KCTU PROCES DIAGNOSTYCZNY I KONSULTACJA SPECJALISTY PSYCHOTERAPII/TERAPII UZALEŻNIEŃ > wstępna diagnoza nozologiczna > analiza kontekstu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VII / 18 / 04 Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2004 r.

Uchwała Nr VII / 18 / 04 Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2004 r. Uchwała Nr VII / 18 / 04 Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej realizacji w latach 2004 2005 projektów: Bemowski Program Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/18/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 r.

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/18/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/18/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK 2015 GNOJNIK 2015 SPIS TREŚCI: I. WPROWADZENIE II. CELE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO pt. Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w gminie Budry w 2010 roku

INFORMACJA O REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO pt. Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w gminie Budry w 2010 roku INFORMACJA O REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO pt. Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w gminie Budry w 2010 roku W 2010r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budrach przystąpił po raz trzeci

Bardziej szczegółowo

Zajęcia aktywizacyjne są prowadzone w grupach składających się z nie więcej niż 16 osób.

Zajęcia aktywizacyjne są prowadzone w grupach składających się z nie więcej niż 16 osób. http://www.pup-rybnik.pl/dla_bezrobotnych/zajecia_aktywizacyjne.html Grafika : drukuj / nie drukuj Zajęcia aktywizacyjne Zajęcia aktywizacyjne dotyczą szczegółowych zagadnień przydatnych w uzupełnianiu

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie projektu. Efektywny rozwój aktywnej integracji w gminie Ożarowice

Podsumowanie projektu. Efektywny rozwój aktywnej integracji w gminie Ożarowice Podsumowanie projektu Efektywny rozwój aktywnej integracji w gminie Ożarowice Kilka słów o projekcie... Główny problem, na potrzeby którego został stworzony i zrealizowany niniejszy projekt......zagrożenie

Bardziej szczegółowo

Poziom 5 EQF Starszy trener

Poziom 5 EQF Starszy trener Poziom 5 EQF Starszy trener Opis Poziomu: Trener, który osiągnął ten poziom rozwoju kompetencji jest gotowy do wzięcia odpowiedzialności za przygotowanie i realizację pełnego cyklu szkoleniowego. Pracuje

Bardziej szczegółowo

Chełm, 2014 rok. Bank programów

Chełm, 2014 rok. Bank programów Bank programów Podstawa prawna: 60 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy ( Dz. U. z 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Program doradztwa edukacyjnego i orientacji zawodowej

Program doradztwa edukacyjnego i orientacji zawodowej 1 Program doradztwa edukacyjnego i orientacji zawodowej dla uczniów Gimnazjum nr 44 im. gen. Mariusza Zaruskiego w Poznaniu w roku szkolnym: 2015/2016. 1. Program obejmuje ogół działań podejmowanych przez

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010

Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010 Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010 W 2010 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Grybowie realizował projekt systemowy DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Dyżur psychologa w postaci udzielania porad psychologicznych:

Dyżur psychologa w postaci udzielania porad psychologicznych: W ramach niniejszego projektu oferujemy: poradnictwo psychologiczne poradnictwo prawne telefon zaufania - 32 426 00 33 wew. 11 program psychoedukacyjny dla rodziców i opiekunów prawnych,,szkoła dla rodziców

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego obejmuje ogół działań podejmowanych

Wstęp. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego obejmuje ogół działań podejmowanych Wstęp Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego obejmuje ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu prawidłowego przygotowania uczniów do planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej. Wewnątrzszkolny

Bardziej szczegółowo

CENTRUM INFORMACJI I PLANOWANIA KARIERY ZAWODOWEJ W WAŁBRZYCHU. Zajęcia warsztatowe w III kwartale 2013r.

CENTRUM INFORMACJI I PLANOWANIA KARIERY ZAWODOWEJ W WAŁBRZYCHU. Zajęcia warsztatowe w III kwartale 2013r. CENTRUM INFORMACJI I PLANOWANIA KARIERY ZAWODOWEJ W WAŁBRZYCHU Zajęcia warsztatowe w III kwartale 2013r. SZKOLENIA OTWARTE DOSTĘPNE DLA WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH Zgłoszenia przyjmujemy do dnia poprzedzającego

Bardziej szczegółowo

Tematyka zajęć na Godzinę z wychowawcą dla klasy I technikum i zasadniczej szkoły zawodowej

Tematyka zajęć na Godzinę z wychowawcą dla klasy I technikum i zasadniczej szkoły zawodowej Tematyka zajęć na Godzinę z wychowawcą dla klasy I technikum i zasadniczej szkoły zawodowej 1. Zapoznanie ze Statutem Szkoły, Programem Wychowawczym, Programem Profilaktyki, (dokumenty są dostępne na stronie

Bardziej szczegółowo

WEWENĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 6 IM. JOACHIMA LELEWLA W POZNANIU

WEWENĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 6 IM. JOACHIMA LELEWLA W POZNANIU WEWENĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 6 IM. JOACHIMA LELEWLA W POZNANIU Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256,

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO III LO im S. ŻEROMSKIEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W BIELSKU - BIAŁEJ Bielsko Biała; sierpień 2015 Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego obejmuje ogół

Bardziej szczegółowo

Projekt "Maksymilian" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wstępny opis przedmiotu zamówienia

Projekt Maksymilian współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wstępny opis przedmiotu zamówienia Wstępny opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia i poradnictwa w ramach Klubu Integracji Społecznej w zakresie doradztwa zawodowego, psychologicznego

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PORAD GRUPOWYCH PLANOWANYCH W II PÓŁROCZU 2011R. W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W PAJĘCZNIE

WYKAZ PORAD GRUPOWYCH PLANOWANYCH W II PÓŁROCZU 2011R. W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W PAJĘCZNIE WYKAZ PORAD GRUPOWYCH PLANOWANYCH W II PÓŁROCZU 2011R. W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W PAJĘCZNIE Nazwa i zakres tematyczny porady Termin porady Godzina Termin przyjmowania zgłoszeń Adresaci Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE : Indywidualne poradnictwo zawodowe w praktyce

SZKOLENIE : Indywidualne poradnictwo zawodowe w praktyce SZKOLENIE : Indywidualne poradnictwo zawodowe w praktyce Cel szkolenia: Nabycie praktycznych umiejętności prowadzenia indywidualnego poradnictwa zawodowego dostosowanego do potrzeb klienta Rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAWODOWYCH PORAD GRUPOWYCH III kwartał 2013 r. Lp TERMIN NAZWA TEMATYKA ADRESACI CZAS 1. 09.07.13r. Warsztat Cele zajęć:

PLAN ZAWODOWYCH PORAD GRUPOWYCH III kwartał 2013 r. Lp TERMIN NAZWA TEMATYKA ADRESACI CZAS 1. 09.07.13r. Warsztat Cele zajęć: PLAN ZAWODOWYCH PORAD GRUPOWYCH III kwartał 2013 r. Lp TERMIN NAZWA TEMATYKA ADRESACI CZAS 1. 09.07.13r. Warsztat Osoby bezrobotne, które nie są 11:30 samopoznania - pogłębienie refleksji uczestników nad

Bardziej szczegółowo

dr n. med. Swetłana Mróz mgr Joanna Pęska

dr n. med. Swetłana Mróz mgr Joanna Pęska dr n. med. Swetłana Mróz mgr Joanna Pęska Diagnoza psychologiczna. Rozmowy wspierające. Psychoedukacja. Rehabilitacja funkcjonowania procesów poznawczych. Organizacja spotkań informacyjno edukacyjnych.

Bardziej szczegółowo

OFERTA WARSZTATÓW PSYCHOEDUKACYJNYCH DLA SZKÓŁ

OFERTA WARSZTATÓW PSYCHOEDUKACYJNYCH DLA SZKÓŁ OFERTA WARSZTATÓW PSYCHOEDUKACYJNYCH DLA SZKÓŁ Rok szkolny 2013/2014 Pracownia SENSOS przeprowadza ambitne i bezpieczne programy szkoleniowe dla dziec i i młodzieży. Program każdego warsztatu jest dostosowany

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DZIAŁAŃ GRUPY WSPARCIA DLA KOBIET OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

PROJEKT DZIAŁAŃ GRUPY WSPARCIA DLA KOBIET OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE PROJEKT REALIZACJI III GRUPY ZADAŃ PROJEKT DZIAŁAŃ GRUPY WSPARCIA DLA KOBIET OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE Wstęp Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu w 2011 roku przystąpił do realizacji Programu

Bardziej szczegółowo

8 października 2014 Rola zainteresowań, predyspozycji i umiejętności w wyborze zawodu

8 października 2014 Rola zainteresowań, predyspozycji i umiejętności w wyborze zawodu Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Przemyślu informuje o możliwości uczestnictwa w grupowych zajęciach aktywizujących dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Zajęcia dotyczą zagadnień

Bardziej szczegółowo

r

r CAZ.531.3.2013 Pajęczno, 30.08.2013r. WYKAZ PORAD GRUPOWYCH PLANOWANYCH W IV KWARTALE 2013R. W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W PAJĘCZNIE Nazwa i zakres tematyczny porady Termin porady Czas trwania Termin przyjmowania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM NR 1 im. Noblistów Polskich w ELBLĄGU

PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM NR 1 im. Noblistów Polskich w ELBLĄGU PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM NR 1 im. Noblistów Polskich w ELBLĄGU Obowiązujące akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy w wyborze zawodu i kierunku kształcenia: - Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Szkoła Trenerów STO. pomożemy Ci w tym!

Szkoła Trenerów STO. pomożemy Ci w tym! Szkoła Trenerów STO Jeśli chcesz: zdobyć nowy, prestiżowy zawód doskonalić swoje umiejętności rozwijać się pomożemy Ci w tym! Dzięki udziałowi w naszym projekcie możesz: zrealizować swoje życiowe cele

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji projektu systemowego Małe kroki do sukcesu

Sprawozdanie z realizacji projektu systemowego Małe kroki do sukcesu Warszawa, dnia 24.01.2012 r. Sprawozdanie z realizacji projektu systemowego Małe kroki do sukcesu Projekt systemowy Małe kroki do sukcesu realizowany był w terminie od 01.04.2011 r. do 30.12.2011 r. przez

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do Wstępnej. wersji Produktu Finalnego. Przewodnik po Modelu Wsparcia

Załącznik nr 5 do Wstępnej. wersji Produktu Finalnego. Przewodnik po Modelu Wsparcia Załącznik nr 5 do Wstępnej wersji Produktu Finalnego Przewodnik po Modelu Wsparcia 1 Zasady współpracy Koordynatora Wsparcia z gminnymi zespołami interdyscyplinarnymi, instytucjami pomocy społecznej, organizacjami

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ORAZ ZALECENIA ORGANIZACYJNE POMOCY/DORADZTWA PROFESJONALNEGO DLA KOBIET

PROGRAM ORAZ ZALECENIA ORGANIZACYJNE POMOCY/DORADZTWA PROFESJONALNEGO DLA KOBIET PROGRAM ORAZ ZALECENIA ORGANIZACYJNE POMOCY/DORADZTWA PROFESJONALNEGO DLA KOBIET PI INNOWACYJNY MODEL GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO Kamila Jeżowska Hułas, Radom, 6.08.2013 Człowiek

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO ZAWODOWE. Strona1. Doradztwo zawodowe

DORADZTWO ZAWODOWE. Strona1. Doradztwo zawodowe Strona1 DORADZTWO ZAWODOWE Moduł 1: Diagnoza zawodowa Pierwsze spotkanie poświęcone jest określeniu problemu z jakim zmaga się klient, oraz zaproponowaniu sposobu jego rozwiązania. Jeśli klient jest zainteresowany

Bardziej szczegółowo

Szkolenie motywacyjne-bądź aktywny na rynku pracy. Załącznik nr 1

Szkolenie motywacyjne-bądź aktywny na rynku pracy. Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 Liczba uczestników: 20 osób bezrobotnych (dwie grupy po 10 osób) zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Złotowie w wieku do 25 r. ż. z ustalonym III profilem pomocy, uczestniczących

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO na lata

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO na lata SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO na lata 2016-2019 Gimnazjum w Piotrowicach I. GŁÓWNE CELE PROGRAMU : a) wyposażenie uczniów w umiejętności służące podejmowaniu właściwych decyzji życiowych, określeniu

Bardziej szczegółowo

Wracam do pracy. Ośrodek Pomocy Społecznej. Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy WAWER

Wracam do pracy. Ośrodek Pomocy Społecznej. Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy WAWER Wracam do pracy Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy Budżet projektu Całkowite wydatki projektu 166 112,72 zł Wnioskowana kwota dofinansowania 132 866,72 zł 80% - dofinansowane z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

W roku 2008 Ośrodek Pomocy Społecznej w Uścimowie przystąpił do realizacji projektu systemowego pt. Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość

W roku 2008 Ośrodek Pomocy Społecznej w Uścimowie przystąpił do realizacji projektu systemowego pt. Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość W roku 2008 Ośrodek Pomocy Społecznej w Uścimowie przystąpił do realizacji projektu systemowego pt. Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Prof. Jerzego Buzka w Węgierskiej Górce

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Prof. Jerzego Buzka w Węgierskiej Górce PROGRAM ROZWIJANIA KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH I PROFILAKTYKA ZACHOWAŃ AGRESYWNYCH. I. Wstęp Rozwój kompetencji społecznych jest niezbędnym czynnikiem warunkującym prawidłowe i dobre funkcjonowanie jednostki.

Bardziej szczegółowo

Zasadnicza Szkoła Zawodowa (3 letnia) Klasa 2

Zasadnicza Szkoła Zawodowa (3 letnia) Klasa 2 Propozycja tematów zajęć z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego do realizacji na godzinach wychowawczych (zajęć przygotowujących uczniów do świadomego planowania dalszego kształcenia, ścieżki kariery

Bardziej szczegółowo

Projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

Projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim zbliża się do końca realizacji działań w partnerskim Projekcie systemowym Integracja społeczna w powiecie stargardzkim. Miejski Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

Grupa wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie

Grupa wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W GRUDZIĄDZU Dział Wspierania Rodziny i Interwencji Kryzysowej Zespół ds. interwencji kryzysowej i poradnictwa specjalistycznego Grupa wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO w Szkole Podstawowej nr 118 im. Przyjaciół Mazowsza w Warszawie na rok szkolny 2014/2015

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO w Szkole Podstawowej nr 118 im. Przyjaciół Mazowsza w Warszawie na rok szkolny 2014/2015 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO w Szkole Podstawowej nr 118 im. Przyjaciół Mazowsza w Warszawie na rok szkolny 2014/2015 1. Ocena zapotrzebowania na WSDZ w Szkole Podstawowej nr 118 Wewnątrzszkolny

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Gimnazjum Nr 38 im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Gimnazjum Nr 38 im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie Wewnątrz System Doradztwa Zawodowego Gimnazjum Nr 38 im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 15, poz. 142) 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAKRES SZKOLEŃ

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAKRES SZKOLEŃ ZAKRES SZKOLEŃ Część I: indywidualne spotkania z psychologiem dla 10 BO po 5h na jedną osobę planowany okres realizacji kwiecień 2012r. Część II: indywidualne spotkania z doradcą zawodowym dla 10 BO po

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja merytoryczna za okres od 1 stycznia 2009r. do 31grudnia 2009r. z realizacji Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach. INFORMACJA O PROJEKCIE PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Bardziej szczegółowo

r

r CAZ.531.4.2013 Pajęczno, 03.12.2013r. WYKAZ PORAD GRUPOWYCH PLANOWANYCH W I KWARTALE 2014R. W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W PAJĘCZNIE Nazwa i zakres tematyczny porady Termin porady Czas trwania Termin przyjmowania

Bardziej szczegółowo

MAM SZANSĘ BYĆ AKTYWNYM

MAM SZANSĘ BYĆ AKTYWNYM Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baniach Mazurskich pod Kierownictwem Pani Marianny Wus pozyskał w roku 2011 dodatkowe środki finansowe na realizację projektu Mam szansę być aktywnym współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

RAPORT EWALUACYJNY PROJEKTU PRZEZ AKTYWNOŚĆ DO PRACY

RAPORT EWALUACYJNY PROJEKTU PRZEZ AKTYWNOŚĆ DO PRACY RAPORT EWALUACYJNY PROJEKTU PRZEZ AKTYWNOŚĆ DO PRACY PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PRIORYTETU VI RYNEK PRACY OTWARTY DLA WSZYSTKICH - DZIAŁANIE 6.3 INICJATYWY

Bardziej szczegółowo

Klub Integracji Społecznejprzy Ośrodku Pomocy Społecznej w Libiążu

Klub Integracji Społecznejprzy Ośrodku Pomocy Społecznej w Libiążu Klub Integracji Społecznejprzy Ośrodku Pomocy Społecznej w Libiążu Zjawisko marginalizacji i wykluczenia społecznego jest jednym z elementów strategicznych polityki społecznej państwa w zakresie rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy realizowanego. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie

R E G U L A M I N. Szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy realizowanego. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie Załącznik do Zarządzenia nr 24/2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie z dnia 31 grudnia 2014 r. R E G U L A M I N Szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy realizowanego w Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Grupy psychoedukacyjno-wsparciowe oraz indywidualne wsparcie psychologiczno-terapeutyczne dla rozwodzących się rodziców

Grupy psychoedukacyjno-wsparciowe oraz indywidualne wsparcie psychologiczno-terapeutyczne dla rozwodzących się rodziców Grupy psychoedukacyjno-wsparciowe oraz indywidualne wsparcie psychologiczno-terapeutyczne dla rozwodzących się rodziców Karolina Budzik psycholog, psychoterapeuta, seksuolog kliniczny ul. Oleandrów 6,

Bardziej szczegółowo

CAZ-531-2/12 Pajęczno, 29.02.2012r. WYKAZ PORAD GRUPOWYCH PLANOWANYCH W II KWARTALE 2012R. W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W PAJĘCZNIE

CAZ-531-2/12 Pajęczno, 29.02.2012r. WYKAZ PORAD GRUPOWYCH PLANOWANYCH W II KWARTALE 2012R. W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W PAJĘCZNIE CAZ-531-2/12 Pajęczno, 29.02.2012r. WYKAZ PORAD GRUPOWYCH PLANOWANYCH W II KWARTALE 2012R. W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W PAJĘCZNIE Nazwa i zakres tematyczny porady Termin porady Godzina Termin przyjmowania

Bardziej szczegółowo

Innowacyjny model aktywizacji

Innowacyjny model aktywizacji Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ Temat innowacyjny: "Współpraca podmiotów działających w obszarze zatrudnienia oraz integracji i pomocy społecznej z przedsiębiorcami w zakresie ułatwiania

Bardziej szczegółowo

KURSY I SZKOLENIA DLA MAM

KURSY I SZKOLENIA DLA MAM KURSY I SZKOLENIA DLA MAM Mama może wszystko możliwości, jakie dają fundusze europejskie kobietom powracającym na rynek pracy Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach Chojnice, 19

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Gimnazjum nr 131 im. K.K.Baczyńskiego w Warszawie Monika Polesiak

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Gimnazjum nr 131 im. K.K.Baczyńskiego w Warszawie Monika Polesiak PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM Gimnazjum nr 131 im. K.K.Baczyńskiego w Warszawie Monika Polesiak Obszar pracy nauczyciela doradcy zawodowego w szkole i jego najważniejsze zadania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ KLUBU PRACY ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ KLUBU PRACY ZA 2013 ROK Powiatowy Urząd Pracy w Mławie Centrum Aktywizacji Zawodowej ul. Piłsudskiego 43, Mława ul. Wyspiańskiego 7, Mława tel. 654-39-18, 654-52-85 tel. 655-19-96, 654-34-00, 654-34-01 fax. 654-52-86 fax. 654-34-04

Bardziej szczegółowo

WAWER. Projekt systemowy Małe kroki do sukcesu w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

WAWER. Projekt systemowy Małe kroki do sukcesu w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy Projekt systemowy Małe kroki do sukcesu w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy Projekt systemowy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO. GIMNAZJUM MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 2 w Rybniku

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO. GIMNAZJUM MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 2 w Rybniku SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 2 w Rybniku rok szkolny 2015/2016 Obowiązujące akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy w wyborze zawodu i kierunku kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu Filia w Pionkach BANK PROGRAMÓW KLUBU PRACY NA 2014 ROK

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu Filia w Pionkach BANK PROGRAMÓW KLUBU PRACY NA 2014 ROK Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu Filia w Pionkach BANK PROGRAMÓW KLUBU PRACY NA 2014 ROK KLUB PRACY jest miejscem, w którym osoba bezrobotna lub poszukująca pracy może zdobyć umiejętności z zakresu aktywnego

Bardziej szczegółowo

Podnoszę swoje kwalifikacje

Podnoszę swoje kwalifikacje Podnoszę swoje kwalifikacje Dorota Marszałek Podejmując działania edukacyjne musisz brać pod uwagę fakt, iż współczesny rynek pracy wymaga ciągłego dokształcania i rozwoju od wszystkich poszukujących pracy,

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ OSOBISTA. CYKL WARSZTATÓW natalis- psychoterapia dla pracowników firm

EFEKTYWNOŚĆ OSOBISTA. CYKL WARSZTATÓW natalis- psychoterapia dla pracowników firm EFEKTYWNOŚĆ OSOBISTA CYKL WARSZTATÓW natalis- psychoterapia dla pracowników firm Efektywność osobista Cele: Rozwinięcie umiejętności interpersonalnych i intrapersonalnych Odkrycie swojego potencjału i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY IV Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Warszawie w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013 na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia

Bardziej szczegółowo

Zajęcia dla młodzieży. 3 spotkania po 2h/dyd.. 1 spotkanie w tyg. zależności od siebie

Zajęcia dla młodzieży. 3 spotkania po 2h/dyd.. 1 spotkanie w tyg. zależności od siebie Nr. Niepubliczna a iczno-pedagogiczna Halina Chorążewicz ul. Lidzbarska 6 2 00 Szczytno tel. 89 623 27 33 www.szczytno.manifo.com Oferta pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

1. Ja, czyli kim jestem, co mogę i w jak mogę liczyć na swoje predyspozycje i możliwości?

1. Ja, czyli kim jestem, co mogę i w jak mogę liczyć na swoje predyspozycje i możliwości? Moduł 1 Materiały dla uczniów szkół gimnazjalnych I. Scenariusze lekcji wychowawczych 1. Ja, czyli kim jestem, co mogę i w jak mogę liczyć na swoje predyspozycje i możliwości? 2. Ja wobec innych 3. My,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie dotyczące projektu systemowego Małe kroki do sukcesu

Sprawozdanie dotyczące projektu systemowego Małe kroki do sukcesu Warszawa, dnia 21.01.2011 r. Sprawozdanie dotyczące projektu systemowego Małe kroki do sukcesu Projekt systemowy Małe kroki do sukcesu realizowany był w terminie od 04.05.2010 r. do 31.12.2010 r. przez

Bardziej szczegółowo

Czas trwania r

Czas trwania r CAZ.531.1.2014 Pajęczno, 03.03.2014r. WYKAZ PORAD GRUPOWYCH PLANOWANYCH W II KWARTALE 2014R. W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W PAJĘCZNIE Nazwa i zakres tematyczny porady Termin porady Czas trwania Termin przyjmowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DZIAŁAŃ GRUPY WSPARCIA DLA KOBIET OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ GRUPY WSPRACIA DLA DZIECI ŚWIADKÓW PRZEMOCY W RODZNIE

PROJEKT DZIAŁAŃ GRUPY WSPARCIA DLA KOBIET OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ GRUPY WSPRACIA DLA DZIECI ŚWIADKÓW PRZEMOCY W RODZNIE Wstęp PROJEKT DZIAŁAŃ PROJEKT REALIZACJI II GRUPY ZADAŃ 2012 GRUPY WSPARCIA DLA KOBIET OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ GRUPY WSPRACIA DLA DZIECI ŚWIADKÓW PRZEMOCY W RODZNIE W 2012 roku Miejski Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK 2014. Załącznik 1 do Uchwały nr XXXIII/333/14 Rady Gminy Gnojnik z dnia 16 kwietnia 2014 r.

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK 2014. Załącznik 1 do Uchwały nr XXXIII/333/14 Rady Gminy Gnojnik z dnia 16 kwietnia 2014 r. Załącznik 1 do Uchwały nr XXXIII/333/14 Rady Gminy Gnojnik z dnia 16 kwietnia 2014 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK 2014 GNOJNIK 2014 SPIS TREŚCI: I. WPROWADZENIE II. CELE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY CZCHÓW NA ROK 2015 PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY CZCHÓW NA ROK 2015

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY CZCHÓW NA ROK 2015 PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY CZCHÓW NA ROK 2015 PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY CZCHÓW NA ROK 2015 CZCHÓW, LUTY 2015 SPIS TREŚCI: I. WPROWADZENIE II. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU AKTYWNOŚCI LOKALNEJ III.CELE PROGRAMU AKTYWNOŚCI LOKALNEJ ORAZ KIERUNKI

Bardziej szczegółowo

Fundacja Edukacji Europejskiej

Fundacja Edukacji Europejskiej Scenariusz Indywidualnego Wywiadu Pogłębionego (IDI) ankieta badawcza na potrzeby innowacyjnego projektu pn. młodzieży wykluczonej lub zagrożonej wykluczeniem społecznym współfinansowanego ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

"INNOWACJE 50+ program testowania i wdrażania innowacyjnych metod utrzymania aktywności zawodowej pracowników po 50 roku życia -prezentacja

INNOWACJE 50+ program testowania i wdrażania innowacyjnych metod utrzymania aktywności zawodowej pracowników po 50 roku życia -prezentacja "INNOWACJE 50+ program testowania i wdrażania innowacyjnych metod utrzymania aktywności zawodowej pracowników po 50 roku życia -prezentacja produktówfinalnychprojektu w obszarze szkoleń pracowników 50+

Bardziej szczegółowo

DIALOG MOTYWUJĄCY W PRACY Z MŁODZIEŻĄ PRZEJAWIAJĄCĄ TRUDNOŚCI WYCHOWAWCZE

DIALOG MOTYWUJĄCY W PRACY Z MŁODZIEŻĄ PRZEJAWIAJĄCĄ TRUDNOŚCI WYCHOWAWCZE DIALOG MOTYWUJĄCY W PRACY Z MŁODZIEŻĄ PRZEJAWIAJĄCĄ TRUDNOŚCI WYCHOWAWCZE Wprowadzenie do tematyki szkolenia Wiek dorastania wiąże się z szeregiem trudności, które rodzą frustrację rodziców, nauczycieli,

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

PLAN PRACY DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 PLAN PRACY DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Cele ogólne: 1. Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery

Bardziej szczegółowo

Gmina Aleksandrów Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Umiesz więcej, możesz więcej nowe kwalifikacje poprzez aktywne działania i integrację społeczną O Gminie Aleksandrów Ludność - 3317 mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 298 im. Jana Kasprowicza w Warszawie SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO

Szkoła Podstawowa nr 298 im. Jana Kasprowicza w Warszawie SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO Szkoła Podstawowa nr 298 im. Jana Kasprowicza w Warszawie SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO 1 Współczesny rynek edukacji i pracy charakteryzuje się ciągłymi zmianami. Globalizacja gospodarki, postęp

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po projekcie LEPSZE JUTRO

Przewodnik po projekcie LEPSZE JUTRO Przewodnik po projekcie LEPSZE JUTRO Projekt realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - CZĘŚĆ NR III

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - CZĘŚĆ NR III UE.43000.9.2014 Załącznik nr 9c do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - CZĘŚĆ NR III 1) Zadanie nr 1 Trening samooceny i poczucia własnej wartości 1. Liczba uczestników: 7 osób mniej niż 5 i nie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO Zespołu Szkół nr 60 w Warszawie

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO Zespołu Szkół nr 60 w Warszawie SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO Zespołu Szkół nr 60 w Warszawie Obowiązujące akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy w wyborze zawodu i kierunku kształcenia: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Załącznik Nr 2 do sprawozdania Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy zaprasza na kolejne warsztaty w Białymstoku, Łomży i Suwałkach.

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy zaprasza na kolejne warsztaty w Białymstoku, Łomży i Suwałkach. Warsztaty dla bezrobotnych Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy zaprasza na kolejne warsztaty w Białymstoku, Łomży i Suwałkach. Suwałki 14.03.2007 Pisanie dokumentów

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM ZAJĘĆ AKTYWIZACYJNYCH W I KWARTALE 2013 STYCZEŃ 2013

HARMONOGRAM ZAJĘĆ AKTYWIZACYJNYCH W I KWARTALE 2013 STYCZEŃ 2013 HARMONOGRAM ZAJĘĆ AKTYWIZACYJNYCH W I KWARTALE 2013 STYCZEŃ 2013 Data Tematyka i zakres tematyczny Godziny 07.01. 2013 Dokumenty aplikacyjne Termin rekrutacji do 28.12.2012 08. 01. 2013 Dokumenty aplikacyjne

Bardziej szczegółowo

Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy Zmieniony

Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy Zmieniony Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy 2009-04-01 Zmieniony 2014-06-26 Uwaga!!! - Aktualny harmonogram pracy Klubu Pracy oraz Zajęć Aktywizacyjnych na rok 2013 znajduje się na stronach WWW Urzędu Pracy: www.praca.lukow.pl

Bardziej szczegółowo

Zawodowy Nawigator PROGRAM ROZWOJOWY Z ZAKRESU DORADZTWA ZAWODOWEGO

Zawodowy Nawigator PROGRAM ROZWOJOWY Z ZAKRESU DORADZTWA ZAWODOWEGO Zawodowy Nawigator PROGRAM ROZWOJOWY Z ZAKRESU DORADZTWA ZAWODOWEGO Program stanowi propozycję skierowaną do uczniów szkół zawodowych na każdym etapie nauki, tzn.: klas I III Zasadniczych Szkół Zawodowych

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Długość szkolenia do wyboru: 4h szkoleniowe (4x45 min.) 6h szkoleniowych (6x45 min.) 8h szkoleniowych (8x45 min.

Szanowni Państwo. Długość szkolenia do wyboru: 4h szkoleniowe (4x45 min.) 6h szkoleniowych (6x45 min.) 8h szkoleniowych (8x45 min. Szanowni Państwo Katarzyna Kudyba Centrum Szkoleń Profilaktycznych EDUKATOR z Krakowa oferuje Państwu szkolenia które mają na celu zwiększenie i usystematyzowanie wiedzy pracowników Komisji Rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

OFERTA ZAJĘĆ GRUPOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ CENTRUM INFORMACJI I PLANOWANIA KARIERY ZAWODOWEJ W ŁODZI W I KWARTALE 2013 ROKU

OFERTA ZAJĘĆ GRUPOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ CENTRUM INFORMACJI I PLANOWANIA KARIERY ZAWODOWEJ W ŁODZI W I KWARTALE 2013 ROKU OFERTA ZAJĘĆ GRUPOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ CENTRUM INFORMACJI I PLANOWANIA KARIERY ZAWODOWEJ W ŁODZI W I KWARTALE 2013 ROKU Tytuł Forma Adresat Korzystaj z sieci komputer w poszukiwaniu pracy Zajęcia

Bardziej szczegółowo

AKTYWNI NA RYNKU PRACY

AKTYWNI NA RYNKU PRACY PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Bardziej szczegółowo