ZAPROSZENIE. Zamawiający: Warszawa, dn. 7 sierpnia 2014 r. Krajowa Rada Drobiarstwa Izba Gospodarcza z siedzibą w Warszawie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPROSZENIE. Zamawiający: Warszawa, dn. 7 sierpnia 2014 r. Krajowa Rada Drobiarstwa Izba Gospodarcza z siedzibą w Warszawie"

Transkrypt

1 ZAPROSZENIE do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przetargowym na przygotowanie i realizację kampanii informacyjno-promocyjnej dotyczącej drobiu wysokiej jakości na rynkach krajów trzecich pt. Europejski drób - w jakości siła Zamawiający: Krajowa Rada Drobiarstwa Izba Gospodarcza z siedzibą w Warszawie Warszawa, dn. 7 sierpnia 2014 r. 1

2 1. Informacje o zamawiającym Krajowa Rada Drobiarstwa Izba Gospodarcza Krajowa Rada Drobiarstwa - Izba Gospodarcza w Warszawie powstała 11 marca 1998 r. Aktualnie do KRD-IG należy 69 podmiotów gospodarczych, reprezentujących hodowlę, reprodukcję, wylęgi, produkcję towarową drobiu i jaj, przetwórstwo mięsa drobiowego i jaj, zbyt drobiu i przetworów mięsa drobiowego oraz produkcję pasz dla drobiu. Członkami KRD-IG są m.in. Uniwersytety Rolnicze, związki hodowców i producentów drobiu, zakłady przetwórcze mięsa drobiowego, wytwórnie pasz oraz indywidualni hodowcy i producenci drobiu. Celem działalności Krajowej Rady Drobiarstwa - Izby Gospodarczej jest m.in. dalszy rozwój i unowocześnianie polskiego drobiarstwa, ochrona interesów hodowców i producentów drobiu oraz przetwórców mięsa drobiowego, ich integracja, reprezentowanie krajowego drobiarstwa wobec władz państwowych. Członkowie KRD-IG realizują około 70% produkcji żywca drobiowego, a w uboju i przetwórstwie mięsa drobiowego około 80% produkcji krajowej. Od 2005 r. KRD-IG jest członkiem a. v. e. c. Europejskiego Stowarzyszenia Producentów, Importerów i Eksporterów Mięsa Drobiowego z siedzibą w Kopenhadze, a w 2012 r. przystąpiła do CLITRAVI Europejskiej Organizacji Przetwórców Mięsa i Drobiu. 2. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: przygotowanie strategii trzyletniej kampanii informacyjno-promocyjnej dotyczącej drobiu wysokiej jakości na rynkach krajów trzecich pt. Europejski drób - w jakości siła, jak również oferty na realizację trzyletniej kampanii informacyjno-promocyjnej dotyczącej drobiu wysokiej jakości na rynkach krajów trzecich pt. Europejski drób - w jakości siła, a następnie jej wdrożenie, w oparciu o założenia strategiczne, stanowiące załącznik do SIWZ, w tym m. in.: analizę danych mającą na celu wyłonienie wiodącej grupy docelowej kampanii na każdym z poniższych rynków: Republika Południowej Afryki Chiny z Hongkongiem dobór działań w optymalny sposób docierających do wyznaczonych grup docelowych, w szczególności: udział w targach spożywczych o zasięgu regionalnym, organizacja misji gospodarczych, prowadzenie działań o charakterze PR, 2

3 promocja w mediach, direct-marketing; Opracowanie wstępnej koncepcji wizualnej kampanii (logo, przykładowa kreacja materiału informacyjno-promocyjnego); Dobór najefektywniejszych kosztowo i zasięgowo narzędzi marketingowych dla zaproponowanych działań informacyjno-promocyjnych dla poszczególnych rynków docelowych i grup docelowych; przygotowanie i przedstawienie technik oraz sposobów realizacji kampanii; opracowanie szczegółowego harmonogramu działań przewidzianych w ramach kampanii w podziale na miesiące realizacji programu, a nie miesiące kalendarzowe (tj. I miesiąc realizacji programu, II miesiąc realizacji programu bez podawania nazwy miesiąca kalendarzowego); przygotowanie szczegółowych kosztorysów wszystkich rekomendowanych działań informacyjno-promocyjnych; realizacja trzyletniego programu informacyjno-promocyjnego, w przypadku akceptacji propozycji programu przez Komisję Europejską; dokonanie pomiaru efektywności kampanii informacyjno-promocyjnej przez niezależny podmiot badawczy, zgodnie z przedstawionym w ofercie opisem. Cele kampanii: Celem kampanii jest wygenerowanie wzrostu popytu na mięso drobiowe wysokiej jakości pochodzące z Unii Europejskiej i wyprodukowane zgodnie z obowiązującymi na terenie UE regulacjami, poprzez przekazanie obiektywnych i wyczerpujących informacji na temat jego różnorodności, właściwości organoleptycznych oraz wartości odżywczych, jak również odnośnie systemu bezpieczeństwa i gwarancji jakości mięsa drobiowego wyprodukowanego w Unii Europejskiej. Miarą realizacji celu będzie wzrost intencji zakupu mięsa drobiowego wysokiej jakości pochodzącego z Unii Europejskiej wśród przedstawicieli grupy docelowej wskazanej jako wiodąca na danym rynku docelowym: a. Chiny z Hongkongiem wzrost intencji zakupu drobiu wysokiej jakości pochodzącego z UE w grupie docelowej wskazanej jako wiodąca o minimum 5% w 3

4 skali 3 lat od momentu rozpoczęcia kampanii. Pomiary będą dokonywane na początku kampanii (pomiar bazowy) i następnie w trzecim lub czwartym kwartale każdego roku kampanii. Wskaźnik wzrostu intencji zakupu powinien wynieść minimum 2% w roku, kiedy realizowane są działania targowe i minimum 1% w roku, kiedy brak jest działań targowych; b. Republika Południowej Afryki wzrost intencji zakupu drobiu wysokiej jakości pochodzącego z UE w grupie docelowej wskazanej jako wiodąca o minimum 5% w skali 3 lat od momentu rozpoczęcia kampanii. Pomiary będą dokonywane na początku kampanii (pomiar bazowy) i następnie w trzecim lub czwartym kwartale każdego roku kampanii. Wskaźnik wzrostu intencji zakupu powinien wynieść minimum 2% w roku, kiedy realizowane są działania targowe i minimum 1% w roku, kiedy brak jest działań targowych; prowadzący do wzrostu eksportu drobiu wysokiej jakości pochodzącego z UE na rynki docelowe: c. Chiny z Hongkongiem wzrost eksportu mięsa drobiowego wysokiej jakości pochodzącego z UE o T, co stanowi 3,3% wzrostu eksportu z Unii Europejskiej na rynek Chin z Hongkongiem, z poziomu T (szacunek na bazie raportu Komisji Europejskiej Agriculture and Rural Development I-XII 2013, dane Comext, 17 lipca 2014). Roczny wzrost eksportu planowany jest na T, co stanowi 1,1% wzrostu eksportu mięsa drobiowego z Unii Europejskiej na rynek Chin z Hongkongiem. Wzrost o T stanowi wartość 5,4 mln Euro w okresie 3 lat od rozpoczęcia do zakończenia kampanii; d. Republika Południowej Afryki - wzrost eksportu mięsa drobiowego wysokiej jakości pochodzącego z UE o T, co stanowi 3,4% wzrostu eksportu z Unii Europejskiej na rynek Republiki Południowej Afryki, z poziomu T (szacunek na bazie raportu Komisji Europejskiej Agriculture and Rural Development I-XII 2013, dane Comext, 17 lipca 2014). Roczny wzrost eksportu planowany jest na T, co stanowi 1,1% wzrostu eksportu mięsa drobiowego z Unii Europejskiej na rynek Republiki Południowej Afryki. Wzrost o T stanowi wartość 6 mln Euro w okresie 3 lat od rozpoczęcia do zakończenia kampanii. Na kampanię składać się będą m.in. następujące działania: 4

5 1. udział w targach spożywczych minimum 3 imprezy targowe w czasie realizacji 3- letniego programu, na każdym z rynków docelowych, preferowane imprezy o zasięgu i znaczeniu regionalnym; 2. promocja w mediach oraz działania direct-marketingowe skierowane do uprzednio zdefiniowanej części kluczowych grup docelowych spośród następujących: a. producenci i przetwórcy drobiu wysokiej jakości, b. dystrybutorzy (sieci handlowe, hurtownicy, detaliści), c. HoReCa, d. środowiska opiniotwórcze i liderzy opinii, służby publiczne obejmująca m. in.: prasę branżową, direct mailing, portal internetowy prezentujący i promujący przedmiot kampanii; 3. działania z zakresu Public Relations obejmujące konferencje /spotkania branżowe, kontakty z mediami i liderami opinii. Uwaga: działania komunikacyjne i targowe powinny być ze sobą skorelowane wizualnie i czasowo. 4. organizacja misji gospodarczych dla liderów opinii i służb publicznych mające na celu budowę świadomości nt. jakości europejskiego drobiu wysokiej jakości i usprawnienie procesu przygotowania do eksportu; 5. przeprowadzenie badań efektywności kampanii na początku pierwszego roku oraz w trzecim lub czwartym kwartale każdego roku kampanii. Grupy docelowe: (na każdym rynku docelowym należy wyznaczyć wiodącą grupę docelową spośród poniższych grup) 1. producenci i przetwórcy mięsa drobiowego wysokiej jakości - organizacje i zrzeszenia producentów i przetwórców drobiu 2. dystrybucja hurtowa i detaliczna - indywidualni importerzy surowców i produktów mięsnych / drobiowych - osoby decyzyjne w zakresie zakupu produktów mięsnych w sieciach handlowych i hurtowniach 3. HoReCa 5

6 - osoby decyzyjne w zakresie zakupu produktów mięsnych w placówkach żywienia zbiorowego (szkoły, szpitale, restauracje, sieci gastronomiczne) 4. środowiska opiniotwórcze, liderzy opinii, służby publiczne - dziennikarze / media branżowe, poradnikowe, kulinarne i promujące zdrowie; - politycy w komisjach zajmujących się zdrowiem i produktami rolnymi; - służby sanitarno-weterynaryjne 5. Wartość przedmiotu zamówienia Szacowana całkowita wartość budżetu programu do wykorzystania stanowi 3 mln Euro netto (w tym koszty przygotowania i realizacji wszelkich działań w ramach programu, pomiar efektywności programu, koszty gwarancji bankowej, koszty ogólne organizacji proponującej oraz wynagrodzenie organizacji wdrażającej). Do wskazanej kwoty należy doliczyć podatek VAT na poziomie 23%. Wartość kampanii w PLN naliczona będzie wg średniego kursu EURO ustanowionego przez Narodowy Bank Polski na dzień 1 sierpnia 2014 roku, tj. kurs wymiany EURO/PLN równy 4,1887 PLN za 1 Euro. 6. Podstawa prawna Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U ze zm.) art , z zachowaniem uczciwej konkurencji. Program realizowany będzie w ramach mechanizmu Wspólnej Polityki Rolnej Wsparcie działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych. Szczegółowe zasady ubiegania się o dofinansowanie ze środków UE i rozliczania programu określają: rozporządzenie Rady (WE) NR 3/2008 z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku wewnętrznym i w krajach trzecich, z późn. zm.; rozporządzenie Komisji (WE) NR 501/2008 z dnia 5 czerwca 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 3/2008 w sprawie 6

7 działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku wewnętrznym i w krajach trzecich, z późn. zm; rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) NR 1085/2011 z dnia 27 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 501/2008 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 3/2008 w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku wewnętrznym i w krajach trzecich; rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) NR 737/2013 z dnia 30 lipca 2013 roku zmieniające rozporządzenie (WE) nr 501/2008 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 3/2008 w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku wewnętrznym i w krajach trzecich. rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 796/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 501/2008 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 3/2008 w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku wewnętrznym i w krajach trzecich. 7. Termin realizacji zamówienia Zamówienie realizowane będzie od dnia podpisania umowy na realizację ww. programu, pomiędzy Zamawiającym, a Agencją Rynku Rolnego (ARR), tj. najwcześniej od 1 maja 2015 roku, do zakończenia realizacji działań informacyjno-promocyjnych (36 miesięcy). Warunkiem zawarcia ww. umowy jest akceptacja oferty kampanii informacyjno-promocyjnej dotyczącej drobiu wysokiej jakości na rynkach krajów trzecich pt. Europejski drób - w jakości siła przez Komisję Europejską. 8. Zasady dotyczące postępowania 1. Postępowanie prowadzone jest w trzech etapach: 1.1. I etap - zaproszenie do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 1.2. II etap - negocjacje z oferentami spełniającymi wymogi formalno-prawne, 1.3. III etap - zaproszenie do składania ofert programu informacyjno-promocyjnego, 7

8 po których nastąpi wybór Wykonawcy: ETAP TERMIN Ogłoszenie przetargu 7 sierpnia 2014 r. Etap I Zaproszenie do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Ogłoszenie wyników zakwalifikowania do postępowania przetargowego Etap II Zaproszenie do negocjacji firm spełniających kryteria formalno-prawne i przesłanie SIWZ-u oraz przeprowadzenie negocjacji. Od 7 sierpnia 2014 r. do 21 sierpnia 2014 r. do godz sierpnia 2014 r. Od 22 sierpnia 2014 r. do 26 sierpnia 2014 r. Etap III Zaproszenie do składania ofert programu informacyjno-promocyjnego - przesłanie zaktualizowanego SIWZ-u Od 27 sierpnia 2014 r. do 22 września 2014 r. do godz września 2014 r. Ogłoszenie wyników o wyborze firmy 2. Postępowanie prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. 3. Postępowanie prowadzi się w języku polskim. 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 6. Zamawiający zastrzega sobie na każdym etapie postępowania prawo do odwołania przetargu bez wskazania przyczyn oraz zakończenia przetargu bez wyboru Wykonawcy I ETAP - ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, spełniający następujące warunki formalno-prawne: a) Posiadają status przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 672 z późn. zm.); b) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie umowy; 8

9 c) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie; d) Dysponują odpowiednim potencjałem ludzkim; e) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym; f) Posiadają rekomendowanych wykonawców we wszystkich regionach objętych projektem; g) Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej; h) Nie podlegają wykluczeniu z procedury Z NINIEJSZEJ PROCEDURY WYKLUCZA SIĘ: a) Oferentów, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem procedury wyrządzili szkodę nie wykonując umowy lub wykonując ją nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Oferent nie ponosi odpowiedzialności. Podany okres 3 lat rozumie się tak, że jeśli Oferent istnieje na rynku krócej niż 3 lata, to bierze się pod uwagę cały okres jego istnienia. Jeśli natomiast Oferent istnieje na rynku dłużej niż 3 lata, to bierze się pod uwagę jedynie ostatnie 3 lata; b) Oferentów, w stosunku, do których otwarto likwidację lub, których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Oferentów, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego; c) Oferentów, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt ; d) Oferentów, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonej procedury lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności; e) Oferentów, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania; f) Oferentów, którzy nie złożyli wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków formalno-prawnych, o których mowa w pkt ; g) Zgłoszenie Oferenta wykluczonego uznaje się za odrzucone. 9

10 Dokumentacja wymagana w celu spełnienia warunków formalno-prawnych na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: I. Warunek dopuszczenia do udziału w postępowaniu weryfikacja spełnienia warunku w oparciu o wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik 1 do niniejszego Zaproszenia; Jeżeli do przetargu przystępuje konsorcjum firm, komplet dokumentów składa jego lider, który zobowiązany jest również dostarczyć umowę konsorcjum. Wyjątek stanowi sprawozdanie finansowe (pkt. V a), które w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie składa każdy z Wykonawców. II. Warunek posiadania doświadczenia i wiedzy weryfikacja w oparciu o: a. wykaz kampanii łączących różne kanały komunikacji o budżecie brutto powyżej 1 mln PLN dotyczących branży FMCG zrealizowanych w ostatnich 5 latach na rynkach zagranicznych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres, w podziale na klient/produkt/całkowity budżet kampanii brutto/ wykorzystywane kanały komunikacji oraz minimum 1 kampanii dotyczącej branży spożywczej o całkowitym budżecie brutto powyżej 2 mln PLN, zrealizowanej na rynkach zagranicznych, bez ograniczeń czasowych; b. załączone dokumenty potwierdzające (referencje), że wyżej wymienione usługi zostały wykonane należycie; c. oświadczenie Oferenta, że posiada doświadczenie i wiedzę zapewniające poprawną i terminową realizację zamówienia, zawarte we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, stanowiącym Załącznik 1 do Zaproszenia. III. Warunek dysponowania odpowiednim potencjałem ludzkim weryfikacja w oparciu o: a) wykaz członków zespołu (w przypadku konsorcjum firm, w podziale na członków zespołu zatrudnionych przez lidera i konsorcjanta), którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z opisem ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia oraz listy czynności przypisanych każdej ze wskazanych osób, planowanych do realizacji w ramach programu. 10

11 Dodatkowym kryterium w odniesieniu do powyższego będzie: - przedstawienie co najmniej 3 członków zespołu, z których każdy posługuje się płynnie językiem angielskim: Zarządzający Projektem min. 5 lat doświadczenia zawodowego w marketingu, w tym min. 3 lat na stanowiskach zarządzających oraz ma doświadczenie w prowadzeniu projektów dla branży spożywczej oraz w projektach na rzecz instytucji publicznych lub współfinansowanych przez Unię Europejską; Członek zespołu ds. kreacji min. 3 lata doświadczenia zawodowego w przygotowywaniu projektów kreatywnych w branży spożywczej oraz w projektach na rzecz instytucji publicznych lub współfinansowanych przez Unię Europejską; Członek zespołu ds. organizacji imprez targowych min. 3 lata doświadczenia zawodowego, w tym doświadczenie w prowadzeniu działań targowych / wystawienniczych na rzecz podmiotów z branży spożywczej; b) oświadczenie Oferenta, że dysponuje odpowiednim potencjałem ludzkim zapewniającym poprawną i terminową realizację zamówienia, zawarte we Wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, stanowiącym Załącznik 1 do Zaproszenia. IV. Warunek wskazanie rekomendowanych wykonawców w regionach, w których realizowany będzie projekt: Wykaz podmiotów posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie we wszystkich regionach, gdzie realizowany będzie projekt: Afryka, Azja Środkowa, rekomendowanych jako podwykonawcy projektu, wraz z wykazem przeprowadzonych działań dotyczących promocji w mediach lub za pośrednictwem direct-marketingu oraz organizacji działań na targach międzynarodowych; V. Warunek sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewniająca realizację zamówienia oraz posiadanie statusu przedsiębiorcy weryfikacja w oparciu o: a) sprawozdanie finansowe, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym 11

12 sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku Oferentów nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty (w wysokości nie mniejszej niż 500 tys. PLN netto w jednym roku) oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres; W przypadku kiedy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia - dokument ten składa każdy z nich. b) zaświadczenia z banku o posiadanych środkach finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 2 mln PLN (słownie: dwa miliony złotych); c) oświadczenie Oferenta, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej poprawną i terminową realizację zamówienia, zawarte we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, stanowiącym Załącznik 1 do Zaproszenia; d) poniższe dokumenty poświadczające wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz niezaleganie z obowiązkowymi składkami w ZUS i US: aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania zgłoszenia; aktualne zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu do składania zgłoszenia; aktualne zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami z Urzędu Skarbowego, wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu do składania zgłoszenia. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa lider konsorcjum. e) opis działalności firmy, w tym zakres świadczonych usług; Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa lider konsorcjum. f) W przypadku gdy Wykonawcą jest konsorcjum firm, przedłożenie także umowy konsorcjum z wyszczególnieniem szczegółowego zakresu obowiązków każdego z konsorcjantów. 12

13 VI. Warunek ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności - weryfikacja w oparciu o aktualną polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę 1 mln PLN (słownie: jeden milion złotych). Jeżeli Wykonawcy wspólnie (np. w ramach konsorcjum) ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa lider konsorcjum, bądź grupa konsorcjantów na wspólną kwotę 1 mln PLN. UWAGA! Ocena spełnienia warunków przeprowadzona będzie w oparciu o złożone przez Oferentów oświadczenia i inne dokumenty zgodnie z metodą zerojedynkową (tabela oceny stanowi Załącznik 2 do niniejszego Zaproszenia) Liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do II etapu: 1. Spośród Oferentów którzy złożą wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - wraz z oświadczeniami i dokumentami żądanymi przez Zamawiającego do składania ofert wstępnych zostanie zaproszonych pięciu Oferentów (wyjątek będzie stanowiła sytuacja opisana w pkt ), którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu i otrzymali najwyższe oceny spełnienia tych warunków. 2. Do II etapu zostaną zaproszeni wszyscy Oferenci, którzy uzyskają ilość punktów równą Oferentowi sklasyfikowanemu na piątym miejscu. 3. Jeżeli liczba Oferentów, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, będzie mniejsza niż pięć, Zamawiający zaprosi do składania ofert wstępnych wszystkich Oferentów spełniających te warunki. 4. Oferent nie zaproszony do złożenia oferty wstępnej będzie traktowany jako wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia Sposób, termin i miejsce składania dokumentów. a. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu przetargowym, o których mowa powyżej, muszą być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii 13

14 poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Oferenta. Wnioski oraz wymagane dokumenty muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta; b. Do dokumentów musi być dołączony czytelnie wypełniony i podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (będący Załącznikiem 1 do niniejszego dokumentu); c. Jeżeli prawo do reprezentacji i podpisywania dokumentów w postępowaniu przetargowym nie wynika z dokumentów rejestrowych Oferenta, do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa lub kopię pełnomocnictwa poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Oferenta; d. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przetargowym, wraz ze wszystkimi dokumentami, o których mowa powyżej, należy przesłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub dostarczyć na adres: Krajowa Rada Drobiarstwa Izba Gospodarcza ul. Czackiego 3/ Warszawa Koperta musi być opatrzona opisem NIE OTWIERAĆ PRZED ROKU PRZED GODZ. 10:00 - KAMPANIA INFORMACYJNO-PROMOCYJNA PT. EUROPEJSKI DRÓB - W JAKOŚCI SIŁA (postępowanie przetargowe - I etap). Ostateczny termin składania wniosków wraz z dokumentacją upływa 21 sierpnia 2014 roku, o godz. 10:00. Ofertę uważa się za złożoną w terminie, jeżeli wpłynęła do siedziby Krajowej Rady Drobiarstwa Izby Gospodarczej w terminie do roku, do godz. 10:00 Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Oferentami są: Łukasz Dominiak, tel , mail: Małgorzata Leszczyńska, tel , mail: 1.2. II ETAP - NEGOCJACJE Z OFERENTAMI SPEŁNIAJĄCYMI WYMOGI FORMALNO-PRAWNE 14

15 Do negocjacji zaproszeni zostaną Oferenci spełniający wymogi formalno-prawne, o których mowa w pkt Podczas negocjacji wymagane jest zaprezentowanie zespołu (przypisanych do programu osób z podziałem na osoby zatrudnione przez Lidera i Konsorcjanta w przypadku konsorcjum firm), w tym ich zakresu zadań oraz: doświadczenia Oferenta w realizacji kampanii łączącej różne kanały komunikacji o budżecie brutto powyżej 1 mln PLN dotyczących branży FMCG zrealizowanych w ostatnich 5 latach na rynkach zagranicznych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres, w podziale na klient/produkt/całkowity budżet kampanii brutto/ wykorzystywane kanały komunikacji oraz min. 1 kampanii dotyczącej branży spożywczej o całkowitym budżecie brutto powyżej 2 mln PLN, zrealizowanej na rynkach zagranicznych, bez ograniczeń czasowych; wstępnej oferty programu, w tym przedstawienie strategii programu, propozycji działań informacyjno-promocyjnych, koncepcji kreacji oraz wstępnego kosztorysu programu. Planowany czas prezentacji 2 godziny, w tym: 60 min. na prezentację firmy i wstępnej oferty programu, 60 min. na pytania i odpowiedzi do przesłanego SIWZ-u III ETAP - ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT PROGRAMU INFORMACYJNO PROMOCYJNEGO Oferenci spełniający wymogi formalno-prawne, o których mowa w pkt oraz uczestniczący w negocjacjach na wyżej opisanych zasadach zostaną zaproszeni do składania oferty programu informacyjno-promocyjnego. UWAGA: Wszystkie szczegółowe warunki przystąpienia do postępowania przetargowego znajdą się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przekazanej wraz z zaproszeniem do II etapu Oferentom, którzy spełnią warunki formalno-prawne zawarte w niniejszym Zaproszeniu i znajdą się w grupie pięciu Oferentów (z uwzględnieniem sytuacji opisanej w pkt i ), którzy uzyskają najwyższą całkowitą ilość punktów za spełnienie warunków formalno-prawnych. 15

16 Zamawiający zastrzega sobie prawo, po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty do modyfikacji niektórych części oferty, w szczególności do jej uzupełnienia i doprecyzowania zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów Unii Europejskiej. Ponadto, Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji zapisów Istotnych Postanowień Umowy, których ramowy projekt stanowi Załącznik 3 do niniejszego Zaproszenia. Załączniki: Załącznik 1 Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Załącznik 2 Tabela oceny Załącznik 3 Projekt Istotnych Postanowień Umowy (IPU) 16

Załącznik 1 do Zaproszenia

Załącznik 1 do Zaproszenia Załącznik 1 do Zaproszenia Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przetargowym NA PRZYGOTOWANIE I REALIZACJĘ KAMPANII INFORMACYJNO-PROMOCYJNEJ DOTYCZĄCEJ DROBIU WYSOKIEJ JAKOŚCI NA RYNKACH

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK SADOWNIKÓW RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Zamawiający: Grójec, 01 wrzesień 2016 r.

ZWIĄZEK SADOWNIKÓW RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Zamawiający: Grójec, 01 wrzesień 2016 r. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na przygotowanie projektu i wykonanie zabudowy Polskiego Narodowego Stoiska na Międzynarodowych Targach Owoców i Warzyw FRUIT LOGISTICA 8-10 luty 2017 r. Niniejsze

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu przetargowym na

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu przetargowym na Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu przetargowym na PRZYGOTOWANIE, A NASTĘPNIE WDROŻENIE 3-LETNIEJ KAMPANII PROMOCYJNO- INFORMACYJNEJ

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 czerwca 2014 r. I. Podstawy prawne i zasady przeprowadzenia przetargu.

Warszawa, dnia 2 czerwca 2014 r. I. Podstawy prawne i zasady przeprowadzenia przetargu. Warszawa, dnia 2 czerwca 2014 r. Zaproszenie Polskiego Związku Hodowców Koni do składania ofert na dostarczenie i wdrożenie serwisu ogłoszeniowego wspierającego sprzedaż koni polskiej hodowli. I. Podstawy

Bardziej szczegółowo

Budowa kompleksu boisk sportowych. przy IV LO w Rzeszowie

Budowa kompleksu boisk sportowych. przy IV LO w Rzeszowie OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGRANICZONYM GMINA MIASTO Rzeszów Rynek 1 35-064 Rzeszów tel. (0-17) 875 46 36, fax. (0-17) 875 46 34 ogłasza przetarg ograniczony na wybór wykonawcy robót dla realizacji zadania

Bardziej szczegółowo

Zamawiający : Polska Izba Makaronu, ul. Piłsudskiego 180, 05-091 Ząbki. Ząbki, 22.12.2014 r.

Zamawiający : Polska Izba Makaronu, ul. Piłsudskiego 180, 05-091 Ząbki. Ząbki, 22.12.2014 r. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na przygotowanie i realizację kampanii promocyjno-informacyjnej dotyczącej makaronu na rynkach krajów trzecich pt. Makarony Europy Zamawiający : Polska Izba Makaronu,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Zgierz: Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z systemem hakowym i żurawiem typu HDS do selektywnej zbiórki odpadów z wysepek ekologicznych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGŁOSZENIE O PRZETARGU Usługa Nr sprawy : 2013-0318898 (NKa.7.224.66.2013) SEKCJA I: ORGANIZATOR PRZETARGU I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Nazwa PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 lipca 2015 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGRANICZONYM o wartości poniżej 207.000

Warszawa, dnia 9 lipca 2015 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGRANICZONYM o wartości poniżej 207.000 Warszawa, dnia 9 lipca 2015 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGRANICZONYM o wartości poniżej 207.000 Orkiestra Sinfonia Varsovia ul. Grochowska 272 03-849 Warszawa PL 5252414353 jako Zamawiający ogłasza przetarg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzoz-bielsk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzoz-bielsk.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzoz-bielsk.pl Bielsk Podlaski: Dostawa, wykonanie i wdrożenie systemu monitoringu wizyjnego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Czerwionka-Leszczyny: Opracowanie koncepcji wraz z wykonaniem wstępnego studium wykonalności dla przedsięwzięcia o nazwie Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM B I A L S K I E C E N T R U M K U L T U R Y 21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 11 tel. 83 341 67 12 fax 83 342 62 94 e-mail: sekretariat@bckbialapodlaska.pl OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Bialskie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cupt.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cupt.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cupt.gov.pl Warszawa: Cykl publikacji promocyjnych poświęconych projektom transportowym w tygodnikach

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM (nazwa i adres wykonawcy) WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM Nazwa i adres Wykonawcy:..... Telefon: fax:.. Numer REGON numer NIP W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na usługę

Bardziej szczegółowo

STRONA INTERNETOWA ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ NR PO-II-370/ZZP-3/27/14

STRONA INTERNETOWA ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ NR PO-II-370/ZZP-3/27/14 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 09.08.2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

I. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW.

I. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW. I. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW. 1. Warunki udziału w postępowaniu. O dzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy :

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 19 maja 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 19 maja 2006 r. ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa i adres: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa, woj. mazowieckie, nr tel. (22) 551 55 80, nr fax: (22) 551 55 80

1. Nazwa i adres: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa, woj. mazowieckie, nr tel. (22) 551 55 80, nr fax: (22) 551 55 80 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I. ZAMAWIAJĄCY 1. Nazwa i adres: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa, woj. mazowieckie, nr tel. (22) 551 55 80, nr fax: (22) 551 55 80 2. Adres

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Grójec, dn. 05 kwietnia 2016 r.

Grójec, dn. 05 kwietnia 2016 r. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na przygotowanie i realizację kampanii promocyjno- informacyjnej dotyczącej jabłek świeżych i przetworzonych pt. Teraz jabłka europejskie Zamawiający: Związek

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY 1 ... (pieczęć Wykonawcy) OFERTA Nawiązując do ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach na podst. art.11 ust.8.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie ZP/23/13. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.

Ogłoszenie ZP/23/13. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na druk i dostawę ulotek i plakatów zgodnie z dostarczonymi przez Zamawiającego projektami graficznymi na potrzeby organizacji targów

Bardziej szczegółowo

Usługi doradztwa prawnego dla Centrum Usług Wspólnych

Usługi doradztwa prawnego dla Centrum Usług Wspólnych Usługi doradztwa prawnego dla Centrum Usług Wspólnych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dotyczy postępowania prowadzonego zgodnie z art. 5a ust. 2-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych I:

Bardziej szczegółowo

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : Ewa Kępska, Anna Cielas tel. (0-55) 640 3565.

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : Ewa Kępska, Anna Cielas tel. (0-55) 640 3565. Sztum, dnia 28.11.2014 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie ul. Żeromskiego 8, 82-400 Sztum, ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwot określonych w art 11

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nowyteatr.org/pl/nowyteatr/zamowienia-publiczne Warszawa: Obsługa prawna przedsięwzięcia inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Nazwa: Sądeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Nowym Sączu Adres pocztowy: ul. 29 Listopada 16a/23

Nazwa: Sądeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Nowym Sączu Adres pocztowy: ul. 29 Listopada 16a/23 Rodzaj zamówienia OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane Dostawy Usługi Publikacja obowiązkowa Publikacja nieobowiązkowa SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.1) NAZWA, ADRESY I OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Nazwa:

Bardziej szczegółowo

na wykonanie zamówienia pn.:

na wykonanie zamówienia pn.: Załącznik nr 1 do SIWZ...,... FORMULARZ OFERTOWY na wykonanie zamówienia pn.: Konsorcjum oprócz lidera wymienionego powyżej składa się z (wypełnić tylko w przypadku składania oferty wspólnej): Nazwa Wykonawcy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, r.

Warszawa, r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PRZYGOTOWANIE I REALIZACJĘ NA RYNKU POLSKIM I NIEMIECKIM TRZYLETNIEJ KAMPANII INFORMACYJNO PROMOCYJNEJ DOTYCZĄCEJ POMIDORÓW ZAMAWIAJĄCY: Stowarzyszenie Producentów

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:134424-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 Gdański Uniwersytet Medyczny, ul. M. Skłodowskiej-Curie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I. ZAMAWIAJĄCY 1. Nazwa i adres: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa, woj. mazowieckie, nr tel. 022 237 00 00, nr fax: 022 237 00 99 2. Adres strony

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO NEGOCJACJI Z OGŁOSZENIEM

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO NEGOCJACJI Z OGŁOSZENIEM 1 Zamawiający: ul. Konwojowa 96 43-346 Bielsko-Biała WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO NEGOCJACJI Z OGŁOSZENIEM w przetargu na roboty budowlane pn.: Przebudowa budynku hali i zmiana sposobu użytkowania dla działalności

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Wrocław, dnia 20 stycznia 2015 r. Nasz znak: IZ/3840/1/1/2015 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości, która nie przekracza wyrażonej w

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Postępowanie znak MPL/BS/SZ/241/1/95/12

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Postępowanie znak MPL/BS/SZ/241/1/95/12 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Postępowanie znak MPL/BS/SZ/241/1/95/12 I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków - Balice Sp. z o.o. (MPL), ul. kpt. M. Medweckiego 1,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA I MONTAŻ SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA GASTRONOMICZNEGO DO SO STAY HOTEL POŁOŻONEGO PRZY UL. KARTUSKIEJ 18 W GDAŃSKU. SPIS TREŚCI. I. Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń online w BZP http://www.portal.uzp.gov.pl Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane (zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane (zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego) Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pogotowie.lomza.pl (w zakładce -zamówienia publiczne upzp) Zamówienie oznaczone jest znakiem:

Bardziej szczegółowo

Poznań, 4 lipca 2016r. ENEA Serwis Sp. z o.o. Gronówko 30, Lipno

Poznań, 4 lipca 2016r. ENEA Serwis Sp. z o.o. Gronówko 30, Lipno Poznań, 4 lipca 2016r. ENEA Serwis Sp. z o.o. Gronówko 30, 64-111 Lipno ENEA Serwis sp. z o.o., Gronówko 30 64-111 Lipno ogłasza przetarg nieograniczony i zaprasza do złożenia oferty na: Dostawa dla ENEA

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty na badanie sprawozdania finansowego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie za 2016 rok. I.

Zaproszenie do złożenia oferty na badanie sprawozdania finansowego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie za 2016 rok. I. Zaproszenie do złożenia oferty na badanie sprawozdania finansowego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie za 2016 rok I. Zamawiający Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (zwana dalej: Zamawiającym lub SGH

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Gliwicach ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Gliwicach ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Oznaczenie sprawy: SP1.2260.4.2015 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Gliwicach ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Modernizacja zaplecza sali

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Aleje Grunwaldzkie 1, 22-600

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Aleje Grunwaldzkie 1, 22-600 1 z 6 2014-02-26 09:41 Tomaszów Lubelski: Usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia mienia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim, Al. Grunwaldzkie

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009. Trzebinia: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i specjalistycznych placówek oświatowych na trasie: miejsce zamieszkania - szkoła - miejsce zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Suwałki: Olej napędowy 2010/S 181-276233

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Suwałki: Olej napędowy 2010/S 181-276233 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276233-2010:text:pl:html PL-Suwałki: Olej napędowy 2010/S 181-276233 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1 : pełna nazwa wykonawcy albo imię i nazwisko...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania i adres wykonawcy...... Nr NIP... Regon... Nr konta

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Poznań, Plac Kolegiacki 17, Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Poznań, Plac Kolegiacki 17, Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 1 z 6 2011-07-21 13:02 Poznań: Obsługa Miasta Poznania w zakresie Public Relations. Numer ogłoszenia: 210632-2011; data zamieszczenia: 21.07.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

I. ZAMAWIAJĄCY NAZWA I ADRES: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jaroty, 10-684 Olsztyn, ul. Wańkowicza 9

I. ZAMAWIAJĄCY NAZWA I ADRES: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jaroty, 10-684 Olsztyn, ul. Wańkowicza 9 OGŁOSZENIE Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Jaroty w Olsztynie ogłasza pierwszy etap przetargu na wybór Wykonawcy zamówienia pn. Zakup i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego na potrzeby Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.umww.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.umww.pl 1 z 5 2015-07-31 14:52 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.umww.pl Poznań: Przygotowanie oraz przeprowadzenie kampanii mediowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO OTWARTEGO

REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO OTWARTEGO REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO OTWARTEGO prowadzonego w trybie art. 70 1-70 5 kodeksu cywilnego w przedmiocie: dostawa własnym transportem artykułów spożywczych wg określonych grup. Załącznik nr 4 do Regulaminu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAŁĄCZNIK NR 1 Na: / Nazwa postępowania / 1) ZAMAWIAJĄCY:..... 2) WYKONAWCA Niniejsza oferta zostaje złożona przez:...... 3) OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Sprawa: ZP.3/2013 Zielona Góra, 4 września 2013 r. Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

(pieczęć oferenta) FORMULARZ OFERTOWY PRZETARG NIEOGRANICZONY

(pieczęć oferenta) FORMULARZ OFERTOWY PRZETARG NIEOGRANICZONY a FORMULARZ OFERTOWY PRZETARG NIEOGRANICZONY Opracowanie aktualizacji projektu budowlanego adaptacji poddasza budynku głównego Muzeum Narodowego we Wrocławiu do pełnienia funkcji wystawienniczych i użytkowych.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawa samochodów osobowych i dostawczych o DMC do 3,5 tony dla Oddziałów Spółki PGNiG S.A., wyprodukowanych nie wcześniej niż w roku 2014 CRZ: NP/PGNG/15/0037/CS/WD I. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Kraków: Konkurs na opracowanie koncepcji projektu Miejskiej Platformy Internetowej (MPI) Magiczny Kraków

Kraków: Konkurs na opracowanie koncepcji projektu Miejskiej Platformy Internetowej (MPI) Magiczny Kraków Kraków: Konkurs na opracowanie koncepcji projektu Miejskiej Platformy Internetowej (MPI) Magiczny Kraków Numer ogłoszenia: 221082-2008; data zamieszczenia: 15.09.2008 OGŁOSZENIE O KONKURSIE Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Wrocław: Świadczenie kompleksowej obsługi prawnej na rzecz Wrocławskich

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Opatrunki 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Kraków: Opatrunki 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:308878-2016:text:pl:html Polska-Kraków: Opatrunki 2016/S 172-308878 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2014/24/UE

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. (kwota ryczałtowa brutto łączna za nadzór montażu 429 zestawów kolektorów słonecznych) w tym VAT (..%) w kwocie.. ...

OFERTA PRZETARGOWA. (kwota ryczałtowa brutto łączna za nadzór montażu 429 zestawów kolektorów słonecznych) w tym VAT (..%) w kwocie.. ... Załącznik Nr 1 Dane wykonawcy:... (miejscowość i data) Nazwa:... Siedziba:... numer NIP:... numer telefonu:... numer faksu:... e-mail:... Wójt Gminy Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9 OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa, woj. mazowieckie, tel.

I. 1) NAZWA I ADRES: Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piap.pl/bip Warszawa: Usługi bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia oraz prowadzenia dozoru

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego Gminy Radzyń Chełmiński

Regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego Gminy Radzyń Chełmiński Regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego Gminy Radzyń Chełmiński Konkurs ma charakter otwarty. Przedmiotem konkursu jest wybór brokera ubezpieczeniowego. W wyniku konkursu zostanie zawarta

Bardziej szczegółowo

Łódź: Audyt podatkowy ŁSI sp. z o. o. za rok 2014 Numer ogłoszenia: 40844-2015; data zamieszczenia: 24.02.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Łódź: Audyt podatkowy ŁSI sp. z o. o. za rok 2014 Numer ogłoszenia: 40844-2015; data zamieszczenia: 24.02.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2015-02-24 12:14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lsi.net.pl Łódź: Audyt podatkowy ŁSI sp. z o. o. za rok 2014 Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.warka.pl/zp

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.warka.pl/zp Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.warka.pl/zp Warka: Sprzedaż energii elektrycznej czynnej dla Nabywców Gminy Warka Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla 1 z 5 2012-03-02 14:46 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.am.wroc.pl Link przetargi ZZP 2012 nr PN-20/12 Wrocław: AM/AZ/PN-20/12

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: z 7 21.01.2016 12:46 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ciechocinek.bipst.pl Ciechocinek: Adaptacja budynku przy ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Warszawa: dostawa i montaż mebli biurowych Numer ogłoszenia: 139338-2013; data zamieszczenia: 09.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: dostawa i montaż mebli biurowych Numer ogłoszenia: 139338-2013; data zamieszczenia: 09.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Warszawa: dostawa i montaż mebli biurowych Numer ogłoszenia: 139338-2013; data zamieszczenia: 09.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU ROZDZIAŁ 1 PRZEPISY OGÓLNE 1 Do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO Do przedmiotowego konkursu nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Konkurs prowadzony jest w oparciu o art. 70 1 K.C.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: up.lublin.pl/szp/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: up.lublin.pl/szp/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: up.lublin.pl/szp/ Lublin: Wykonanie remontu 10 kuchni (I-X piętro) w domu studenckim Manhattan przy

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA ...

OFERTA PRZETARGOWA ... OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 00 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:... Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp17.net.pl Wrocław: Usługa cateringowa polegająca na przygotowaniu, dostarczeniu

Bardziej szczegółowo

Przetarg na obsługę bankową budżetu Gminy Gniezno OFERTA

Przetarg na obsługę bankową budżetu Gminy Gniezno OFERTA Załącznik nr 1 Przetarg na obsługę bankową budżetu OFERTA......... Gmina Gniezno al. Reymonta 2 62-200 Gniezno W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: 1. Oferujemy wykonanie pełnego zakresu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: AZI-79/I/EJ/2011 Bielsko-Biała, 31.05.2011 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie negocjacje z ogłoszeniem, o wartości nie przekraczającej

Bardziej szczegółowo

Opracowanie opisu wymagao funkcjonalnych i technicznych dla Syriusz_broker.

Opracowanie opisu wymagao funkcjonalnych i technicznych dla Syriusz_broker. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługa I. ZAMAWIAJĄCY 1. Nazwa i adres: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich,, woj. mazowieckie, nr tel. 022 237 00 00, nr fax: 022 237 00 99 2. Adres strony internetowej zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Nowa Ruda: Wozy strażackie 2011/S 83-136509

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Nowa Ruda: Wozy strażackie 2011/S 83-136509 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:136509-2011:text:pl:html PL-Nowa Ruda: Wozy strażackie 2011/S 83-136509 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA

OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA Załącznik 1. Wzór oferty Druk nr 1 DANE OFERENTA Nazwa Wykonawcy -... Adres Wykonawcy -... Telefon - fax.e-mail OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA Odpowiadając

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla pacjentów SPDSK

Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla pacjentów SPDSK SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY 00-576 Warszawa Filia: 01-184 Warszawa REGON: 000288969 tel.: (0 22) 522 74 79 (0 22) 522 74 72 ul. Marszałkowska 24 ul. Działdowska 1 NIP: 526-025-15-98

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1 : FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ dnia.. r. pełna nazwa wykonawcy albo...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura ograniczona. PL-Dzierżoniów: Usługi zarządzania budową

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura ograniczona. PL-Dzierżoniów: Usługi zarządzania budową 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:278483-2010:text:pl:html PL-Dzierżoniów: Usługi zarządzania budową 2010/S 183-278483 Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Warszawa, 17 czerwca 2014 OGŁOSZENIE O PRZETARGU GESTAMP WIND 10 SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Racławickiej 130, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I. ZAMAWIAJĄCY 1. Nazwa i adres: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa, woj. mazowieckie, nr tel. 022 237 00 00, nr fax: 022 237 00 99 2. Adres strony

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Sztuczne stawy 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Kraków: Sztuczne stawy 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:31372-2017:text:pl:html Polska-Kraków: Sztuczne stawy 2017/S 019-031372 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2014/24/UE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl Warszawa: Przeprowadzenie badania Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich metodą

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cezamat.eu/index.php/o cezamacie/zamowienia publiczne Warszawa: Świadczenie usługi cateringowej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: nie dotyczy

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: nie dotyczy 1 z 6 2016-02-23 12:28 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: nie dotyczy Tomaszów Lubelski: Usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 5 2014-06-11 13:28 Słupsk: Budowa placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła przy SP 10 w Słupsku Numer ogłoszenia: 197588-2014; data zamieszczenia: 11.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.theworldgames2017.com

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.theworldgames2017.com Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.theworldgames2017.com Wrocław: Stworzenie, wdrożenie i obsługa międzynarodowej strategii kampanii

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S

Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:387568-2015:text:pl:html Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S 213-387568 Wielkopolskie

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Warszawa: Wykonywanie w okresie 12 miesięcy usług w zakresie ochrony pomieszczeń, mienia i pracowników zamawiającego, znajdujących się w budynku położonym w Warszawie Numer ogłoszenia: 7994 2016; data

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2016/S 063-108112. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2016/S 063-108112. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:108112-2016:text:pl:html Polska-Łódź: Samochody osobowe 2016/S 063-108112 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, woj. lubelskie, tel. 81 4586035, faks 81 4586199.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, woj. lubelskie, tel. 81 4586035, faks 81 4586199. Puławy: Realizacja zadań promocyjnych z zakresu marketingu gospodarczego miasta Puławy Numer ogłoszenia: 173356-2014; data zamieszczenia: 22.05.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ciechocinek.bipst.pl Ciechocinek: Budowa nawierzchni drogi od sanatorium Krystynka do ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: Łódź: Obsługa prawna Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny w Łodzi Numer ogłoszenia: 352880-2015; data zamieszczenia: 24.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawa: Kompleksowa modernizacja Pracowni Krawieckiej Męskiej w budynku Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie Numer ogłoszenia: 138657-2014; data zamieszczenia: 27.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068 Strona 1 z 5 Świebodzin: Odbudowa zbiornika wodnego dz. 279/1 pod nazwą JEZIORO BABA Etap I Numer ogłoszenia: 194609-2009; data zamieszczenia: 02.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa 20 szt. laptopów Numer ogłoszenia: 31694-2015; data zamieszczenia: 12.02.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa 20 szt. laptopów Numer ogłoszenia: 31694-2015; data zamieszczenia: 12.02.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.kprm.gov.pl/portal/kpr/84/postepowania_wszczete.html. Warszawa: Dostawa 20 szt.

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:

OFERTA PRZETARGOWA. Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres: 1 OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 19 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:... Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... ul

FORMULARZ OFERTOWY ... ul Załącznik Nr 1 (pieczęć Wykonawcy)... ( miejscowość i data) FORMULARZ OFERTOWY... ul......-...... Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne

ZAPYTANIE OFERTOWE. ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne ZAPYTANIE OFERTOWE Znak: ZPO SN 273-1/2013 ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne TYTUŁ PROJEKTU, KTÓREGO DOTYCZY ZAMÓWIENIE Dunajec- wspólna

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I. ZAMAWIAJĄCY 1. Nazwa i adres: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa, woj. mazowieckie, nr tel. 022 237 00 00, nr fax: 022 237 00 99 2. Adres strony

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE WARP-38/Z/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE WARP-38/Z/2015 Poznań, 28 października 2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE WARP-38/Z/2015 I. ZAMAWIAJĄCY: Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Spółka z o.o. ul. Piekary 19, 61-823 Poznań NIP 7781411344, REGON 634512019,

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Kreacja kampanii medialnej Numer ogłoszenia: 97479-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Kreacja kampanii medialnej Numer ogłoszenia: 97479-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 7 Warszawa: Kreacja kampanii medialnej Numer ogłoszenia: 97479-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo