ZAPROSZENIE. Zamawiający: Warszawa, dn. 7 sierpnia 2014 r. Krajowa Rada Drobiarstwa Izba Gospodarcza z siedzibą w Warszawie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPROSZENIE. Zamawiający: Warszawa, dn. 7 sierpnia 2014 r. Krajowa Rada Drobiarstwa Izba Gospodarcza z siedzibą w Warszawie"

Transkrypt

1 ZAPROSZENIE do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przetargowym na przygotowanie i realizację kampanii informacyjno-promocyjnej dotyczącej drobiu wysokiej jakości na rynkach krajów trzecich pt. Europejski drób - w jakości siła Zamawiający: Krajowa Rada Drobiarstwa Izba Gospodarcza z siedzibą w Warszawie Warszawa, dn. 7 sierpnia 2014 r. 1

2 1. Informacje o zamawiającym Krajowa Rada Drobiarstwa Izba Gospodarcza Krajowa Rada Drobiarstwa - Izba Gospodarcza w Warszawie powstała 11 marca 1998 r. Aktualnie do KRD-IG należy 69 podmiotów gospodarczych, reprezentujących hodowlę, reprodukcję, wylęgi, produkcję towarową drobiu i jaj, przetwórstwo mięsa drobiowego i jaj, zbyt drobiu i przetworów mięsa drobiowego oraz produkcję pasz dla drobiu. Członkami KRD-IG są m.in. Uniwersytety Rolnicze, związki hodowców i producentów drobiu, zakłady przetwórcze mięsa drobiowego, wytwórnie pasz oraz indywidualni hodowcy i producenci drobiu. Celem działalności Krajowej Rady Drobiarstwa - Izby Gospodarczej jest m.in. dalszy rozwój i unowocześnianie polskiego drobiarstwa, ochrona interesów hodowców i producentów drobiu oraz przetwórców mięsa drobiowego, ich integracja, reprezentowanie krajowego drobiarstwa wobec władz państwowych. Członkowie KRD-IG realizują około 70% produkcji żywca drobiowego, a w uboju i przetwórstwie mięsa drobiowego około 80% produkcji krajowej. Od 2005 r. KRD-IG jest członkiem a. v. e. c. Europejskiego Stowarzyszenia Producentów, Importerów i Eksporterów Mięsa Drobiowego z siedzibą w Kopenhadze, a w 2012 r. przystąpiła do CLITRAVI Europejskiej Organizacji Przetwórców Mięsa i Drobiu. 2. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: przygotowanie strategii trzyletniej kampanii informacyjno-promocyjnej dotyczącej drobiu wysokiej jakości na rynkach krajów trzecich pt. Europejski drób - w jakości siła, jak również oferty na realizację trzyletniej kampanii informacyjno-promocyjnej dotyczącej drobiu wysokiej jakości na rynkach krajów trzecich pt. Europejski drób - w jakości siła, a następnie jej wdrożenie, w oparciu o założenia strategiczne, stanowiące załącznik do SIWZ, w tym m. in.: analizę danych mającą na celu wyłonienie wiodącej grupy docelowej kampanii na każdym z poniższych rynków: Republika Południowej Afryki Chiny z Hongkongiem dobór działań w optymalny sposób docierających do wyznaczonych grup docelowych, w szczególności: udział w targach spożywczych o zasięgu regionalnym, organizacja misji gospodarczych, prowadzenie działań o charakterze PR, 2

3 promocja w mediach, direct-marketing; Opracowanie wstępnej koncepcji wizualnej kampanii (logo, przykładowa kreacja materiału informacyjno-promocyjnego); Dobór najefektywniejszych kosztowo i zasięgowo narzędzi marketingowych dla zaproponowanych działań informacyjno-promocyjnych dla poszczególnych rynków docelowych i grup docelowych; przygotowanie i przedstawienie technik oraz sposobów realizacji kampanii; opracowanie szczegółowego harmonogramu działań przewidzianych w ramach kampanii w podziale na miesiące realizacji programu, a nie miesiące kalendarzowe (tj. I miesiąc realizacji programu, II miesiąc realizacji programu bez podawania nazwy miesiąca kalendarzowego); przygotowanie szczegółowych kosztorysów wszystkich rekomendowanych działań informacyjno-promocyjnych; realizacja trzyletniego programu informacyjno-promocyjnego, w przypadku akceptacji propozycji programu przez Komisję Europejską; dokonanie pomiaru efektywności kampanii informacyjno-promocyjnej przez niezależny podmiot badawczy, zgodnie z przedstawionym w ofercie opisem. Cele kampanii: Celem kampanii jest wygenerowanie wzrostu popytu na mięso drobiowe wysokiej jakości pochodzące z Unii Europejskiej i wyprodukowane zgodnie z obowiązującymi na terenie UE regulacjami, poprzez przekazanie obiektywnych i wyczerpujących informacji na temat jego różnorodności, właściwości organoleptycznych oraz wartości odżywczych, jak również odnośnie systemu bezpieczeństwa i gwarancji jakości mięsa drobiowego wyprodukowanego w Unii Europejskiej. Miarą realizacji celu będzie wzrost intencji zakupu mięsa drobiowego wysokiej jakości pochodzącego z Unii Europejskiej wśród przedstawicieli grupy docelowej wskazanej jako wiodąca na danym rynku docelowym: a. Chiny z Hongkongiem wzrost intencji zakupu drobiu wysokiej jakości pochodzącego z UE w grupie docelowej wskazanej jako wiodąca o minimum 5% w 3

4 skali 3 lat od momentu rozpoczęcia kampanii. Pomiary będą dokonywane na początku kampanii (pomiar bazowy) i następnie w trzecim lub czwartym kwartale każdego roku kampanii. Wskaźnik wzrostu intencji zakupu powinien wynieść minimum 2% w roku, kiedy realizowane są działania targowe i minimum 1% w roku, kiedy brak jest działań targowych; b. Republika Południowej Afryki wzrost intencji zakupu drobiu wysokiej jakości pochodzącego z UE w grupie docelowej wskazanej jako wiodąca o minimum 5% w skali 3 lat od momentu rozpoczęcia kampanii. Pomiary będą dokonywane na początku kampanii (pomiar bazowy) i następnie w trzecim lub czwartym kwartale każdego roku kampanii. Wskaźnik wzrostu intencji zakupu powinien wynieść minimum 2% w roku, kiedy realizowane są działania targowe i minimum 1% w roku, kiedy brak jest działań targowych; prowadzący do wzrostu eksportu drobiu wysokiej jakości pochodzącego z UE na rynki docelowe: c. Chiny z Hongkongiem wzrost eksportu mięsa drobiowego wysokiej jakości pochodzącego z UE o T, co stanowi 3,3% wzrostu eksportu z Unii Europejskiej na rynek Chin z Hongkongiem, z poziomu T (szacunek na bazie raportu Komisji Europejskiej Agriculture and Rural Development I-XII 2013, dane Comext, 17 lipca 2014). Roczny wzrost eksportu planowany jest na T, co stanowi 1,1% wzrostu eksportu mięsa drobiowego z Unii Europejskiej na rynek Chin z Hongkongiem. Wzrost o T stanowi wartość 5,4 mln Euro w okresie 3 lat od rozpoczęcia do zakończenia kampanii; d. Republika Południowej Afryki - wzrost eksportu mięsa drobiowego wysokiej jakości pochodzącego z UE o T, co stanowi 3,4% wzrostu eksportu z Unii Europejskiej na rynek Republiki Południowej Afryki, z poziomu T (szacunek na bazie raportu Komisji Europejskiej Agriculture and Rural Development I-XII 2013, dane Comext, 17 lipca 2014). Roczny wzrost eksportu planowany jest na T, co stanowi 1,1% wzrostu eksportu mięsa drobiowego z Unii Europejskiej na rynek Republiki Południowej Afryki. Wzrost o T stanowi wartość 6 mln Euro w okresie 3 lat od rozpoczęcia do zakończenia kampanii. Na kampanię składać się będą m.in. następujące działania: 4

5 1. udział w targach spożywczych minimum 3 imprezy targowe w czasie realizacji 3- letniego programu, na każdym z rynków docelowych, preferowane imprezy o zasięgu i znaczeniu regionalnym; 2. promocja w mediach oraz działania direct-marketingowe skierowane do uprzednio zdefiniowanej części kluczowych grup docelowych spośród następujących: a. producenci i przetwórcy drobiu wysokiej jakości, b. dystrybutorzy (sieci handlowe, hurtownicy, detaliści), c. HoReCa, d. środowiska opiniotwórcze i liderzy opinii, służby publiczne obejmująca m. in.: prasę branżową, direct mailing, portal internetowy prezentujący i promujący przedmiot kampanii; 3. działania z zakresu Public Relations obejmujące konferencje /spotkania branżowe, kontakty z mediami i liderami opinii. Uwaga: działania komunikacyjne i targowe powinny być ze sobą skorelowane wizualnie i czasowo. 4. organizacja misji gospodarczych dla liderów opinii i służb publicznych mające na celu budowę świadomości nt. jakości europejskiego drobiu wysokiej jakości i usprawnienie procesu przygotowania do eksportu; 5. przeprowadzenie badań efektywności kampanii na początku pierwszego roku oraz w trzecim lub czwartym kwartale każdego roku kampanii. Grupy docelowe: (na każdym rynku docelowym należy wyznaczyć wiodącą grupę docelową spośród poniższych grup) 1. producenci i przetwórcy mięsa drobiowego wysokiej jakości - organizacje i zrzeszenia producentów i przetwórców drobiu 2. dystrybucja hurtowa i detaliczna - indywidualni importerzy surowców i produktów mięsnych / drobiowych - osoby decyzyjne w zakresie zakupu produktów mięsnych w sieciach handlowych i hurtowniach 3. HoReCa 5

6 - osoby decyzyjne w zakresie zakupu produktów mięsnych w placówkach żywienia zbiorowego (szkoły, szpitale, restauracje, sieci gastronomiczne) 4. środowiska opiniotwórcze, liderzy opinii, służby publiczne - dziennikarze / media branżowe, poradnikowe, kulinarne i promujące zdrowie; - politycy w komisjach zajmujących się zdrowiem i produktami rolnymi; - służby sanitarno-weterynaryjne 5. Wartość przedmiotu zamówienia Szacowana całkowita wartość budżetu programu do wykorzystania stanowi 3 mln Euro netto (w tym koszty przygotowania i realizacji wszelkich działań w ramach programu, pomiar efektywności programu, koszty gwarancji bankowej, koszty ogólne organizacji proponującej oraz wynagrodzenie organizacji wdrażającej). Do wskazanej kwoty należy doliczyć podatek VAT na poziomie 23%. Wartość kampanii w PLN naliczona będzie wg średniego kursu EURO ustanowionego przez Narodowy Bank Polski na dzień 1 sierpnia 2014 roku, tj. kurs wymiany EURO/PLN równy 4,1887 PLN za 1 Euro. 6. Podstawa prawna Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U ze zm.) art , z zachowaniem uczciwej konkurencji. Program realizowany będzie w ramach mechanizmu Wspólnej Polityki Rolnej Wsparcie działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych. Szczegółowe zasady ubiegania się o dofinansowanie ze środków UE i rozliczania programu określają: rozporządzenie Rady (WE) NR 3/2008 z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku wewnętrznym i w krajach trzecich, z późn. zm.; rozporządzenie Komisji (WE) NR 501/2008 z dnia 5 czerwca 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 3/2008 w sprawie 6

7 działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku wewnętrznym i w krajach trzecich, z późn. zm; rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) NR 1085/2011 z dnia 27 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 501/2008 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 3/2008 w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku wewnętrznym i w krajach trzecich; rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) NR 737/2013 z dnia 30 lipca 2013 roku zmieniające rozporządzenie (WE) nr 501/2008 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 3/2008 w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku wewnętrznym i w krajach trzecich. rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 796/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 501/2008 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 3/2008 w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku wewnętrznym i w krajach trzecich. 7. Termin realizacji zamówienia Zamówienie realizowane będzie od dnia podpisania umowy na realizację ww. programu, pomiędzy Zamawiającym, a Agencją Rynku Rolnego (ARR), tj. najwcześniej od 1 maja 2015 roku, do zakończenia realizacji działań informacyjno-promocyjnych (36 miesięcy). Warunkiem zawarcia ww. umowy jest akceptacja oferty kampanii informacyjno-promocyjnej dotyczącej drobiu wysokiej jakości na rynkach krajów trzecich pt. Europejski drób - w jakości siła przez Komisję Europejską. 8. Zasady dotyczące postępowania 1. Postępowanie prowadzone jest w trzech etapach: 1.1. I etap - zaproszenie do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 1.2. II etap - negocjacje z oferentami spełniającymi wymogi formalno-prawne, 1.3. III etap - zaproszenie do składania ofert programu informacyjno-promocyjnego, 7

8 po których nastąpi wybór Wykonawcy: ETAP TERMIN Ogłoszenie przetargu 7 sierpnia 2014 r. Etap I Zaproszenie do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Ogłoszenie wyników zakwalifikowania do postępowania przetargowego Etap II Zaproszenie do negocjacji firm spełniających kryteria formalno-prawne i przesłanie SIWZ-u oraz przeprowadzenie negocjacji. Od 7 sierpnia 2014 r. do 21 sierpnia 2014 r. do godz sierpnia 2014 r. Od 22 sierpnia 2014 r. do 26 sierpnia 2014 r. Etap III Zaproszenie do składania ofert programu informacyjno-promocyjnego - przesłanie zaktualizowanego SIWZ-u Od 27 sierpnia 2014 r. do 22 września 2014 r. do godz września 2014 r. Ogłoszenie wyników o wyborze firmy 2. Postępowanie prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. 3. Postępowanie prowadzi się w języku polskim. 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 6. Zamawiający zastrzega sobie na każdym etapie postępowania prawo do odwołania przetargu bez wskazania przyczyn oraz zakończenia przetargu bez wyboru Wykonawcy I ETAP - ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, spełniający następujące warunki formalno-prawne: a) Posiadają status przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 672 z późn. zm.); b) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie umowy; 8

9 c) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie; d) Dysponują odpowiednim potencjałem ludzkim; e) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym; f) Posiadają rekomendowanych wykonawców we wszystkich regionach objętych projektem; g) Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej; h) Nie podlegają wykluczeniu z procedury Z NINIEJSZEJ PROCEDURY WYKLUCZA SIĘ: a) Oferentów, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem procedury wyrządzili szkodę nie wykonując umowy lub wykonując ją nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Oferent nie ponosi odpowiedzialności. Podany okres 3 lat rozumie się tak, że jeśli Oferent istnieje na rynku krócej niż 3 lata, to bierze się pod uwagę cały okres jego istnienia. Jeśli natomiast Oferent istnieje na rynku dłużej niż 3 lata, to bierze się pod uwagę jedynie ostatnie 3 lata; b) Oferentów, w stosunku, do których otwarto likwidację lub, których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Oferentów, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego; c) Oferentów, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt ; d) Oferentów, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonej procedury lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności; e) Oferentów, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania; f) Oferentów, którzy nie złożyli wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków formalno-prawnych, o których mowa w pkt ; g) Zgłoszenie Oferenta wykluczonego uznaje się za odrzucone. 9

10 Dokumentacja wymagana w celu spełnienia warunków formalno-prawnych na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: I. Warunek dopuszczenia do udziału w postępowaniu weryfikacja spełnienia warunku w oparciu o wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik 1 do niniejszego Zaproszenia; Jeżeli do przetargu przystępuje konsorcjum firm, komplet dokumentów składa jego lider, który zobowiązany jest również dostarczyć umowę konsorcjum. Wyjątek stanowi sprawozdanie finansowe (pkt. V a), które w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie składa każdy z Wykonawców. II. Warunek posiadania doświadczenia i wiedzy weryfikacja w oparciu o: a. wykaz kampanii łączących różne kanały komunikacji o budżecie brutto powyżej 1 mln PLN dotyczących branży FMCG zrealizowanych w ostatnich 5 latach na rynkach zagranicznych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres, w podziale na klient/produkt/całkowity budżet kampanii brutto/ wykorzystywane kanały komunikacji oraz minimum 1 kampanii dotyczącej branży spożywczej o całkowitym budżecie brutto powyżej 2 mln PLN, zrealizowanej na rynkach zagranicznych, bez ograniczeń czasowych; b. załączone dokumenty potwierdzające (referencje), że wyżej wymienione usługi zostały wykonane należycie; c. oświadczenie Oferenta, że posiada doświadczenie i wiedzę zapewniające poprawną i terminową realizację zamówienia, zawarte we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, stanowiącym Załącznik 1 do Zaproszenia. III. Warunek dysponowania odpowiednim potencjałem ludzkim weryfikacja w oparciu o: a) wykaz członków zespołu (w przypadku konsorcjum firm, w podziale na członków zespołu zatrudnionych przez lidera i konsorcjanta), którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z opisem ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia oraz listy czynności przypisanych każdej ze wskazanych osób, planowanych do realizacji w ramach programu. 10

11 Dodatkowym kryterium w odniesieniu do powyższego będzie: - przedstawienie co najmniej 3 członków zespołu, z których każdy posługuje się płynnie językiem angielskim: Zarządzający Projektem min. 5 lat doświadczenia zawodowego w marketingu, w tym min. 3 lat na stanowiskach zarządzających oraz ma doświadczenie w prowadzeniu projektów dla branży spożywczej oraz w projektach na rzecz instytucji publicznych lub współfinansowanych przez Unię Europejską; Członek zespołu ds. kreacji min. 3 lata doświadczenia zawodowego w przygotowywaniu projektów kreatywnych w branży spożywczej oraz w projektach na rzecz instytucji publicznych lub współfinansowanych przez Unię Europejską; Członek zespołu ds. organizacji imprez targowych min. 3 lata doświadczenia zawodowego, w tym doświadczenie w prowadzeniu działań targowych / wystawienniczych na rzecz podmiotów z branży spożywczej; b) oświadczenie Oferenta, że dysponuje odpowiednim potencjałem ludzkim zapewniającym poprawną i terminową realizację zamówienia, zawarte we Wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, stanowiącym Załącznik 1 do Zaproszenia. IV. Warunek wskazanie rekomendowanych wykonawców w regionach, w których realizowany będzie projekt: Wykaz podmiotów posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie we wszystkich regionach, gdzie realizowany będzie projekt: Afryka, Azja Środkowa, rekomendowanych jako podwykonawcy projektu, wraz z wykazem przeprowadzonych działań dotyczących promocji w mediach lub za pośrednictwem direct-marketingu oraz organizacji działań na targach międzynarodowych; V. Warunek sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewniająca realizację zamówienia oraz posiadanie statusu przedsiębiorcy weryfikacja w oparciu o: a) sprawozdanie finansowe, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym 11

12 sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku Oferentów nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty (w wysokości nie mniejszej niż 500 tys. PLN netto w jednym roku) oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres; W przypadku kiedy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia - dokument ten składa każdy z nich. b) zaświadczenia z banku o posiadanych środkach finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 2 mln PLN (słownie: dwa miliony złotych); c) oświadczenie Oferenta, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej poprawną i terminową realizację zamówienia, zawarte we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, stanowiącym Załącznik 1 do Zaproszenia; d) poniższe dokumenty poświadczające wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz niezaleganie z obowiązkowymi składkami w ZUS i US: aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania zgłoszenia; aktualne zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu do składania zgłoszenia; aktualne zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami z Urzędu Skarbowego, wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu do składania zgłoszenia. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa lider konsorcjum. e) opis działalności firmy, w tym zakres świadczonych usług; Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa lider konsorcjum. f) W przypadku gdy Wykonawcą jest konsorcjum firm, przedłożenie także umowy konsorcjum z wyszczególnieniem szczegółowego zakresu obowiązków każdego z konsorcjantów. 12

13 VI. Warunek ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności - weryfikacja w oparciu o aktualną polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę 1 mln PLN (słownie: jeden milion złotych). Jeżeli Wykonawcy wspólnie (np. w ramach konsorcjum) ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa lider konsorcjum, bądź grupa konsorcjantów na wspólną kwotę 1 mln PLN. UWAGA! Ocena spełnienia warunków przeprowadzona będzie w oparciu o złożone przez Oferentów oświadczenia i inne dokumenty zgodnie z metodą zerojedynkową (tabela oceny stanowi Załącznik 2 do niniejszego Zaproszenia) Liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do II etapu: 1. Spośród Oferentów którzy złożą wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - wraz z oświadczeniami i dokumentami żądanymi przez Zamawiającego do składania ofert wstępnych zostanie zaproszonych pięciu Oferentów (wyjątek będzie stanowiła sytuacja opisana w pkt ), którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu i otrzymali najwyższe oceny spełnienia tych warunków. 2. Do II etapu zostaną zaproszeni wszyscy Oferenci, którzy uzyskają ilość punktów równą Oferentowi sklasyfikowanemu na piątym miejscu. 3. Jeżeli liczba Oferentów, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, będzie mniejsza niż pięć, Zamawiający zaprosi do składania ofert wstępnych wszystkich Oferentów spełniających te warunki. 4. Oferent nie zaproszony do złożenia oferty wstępnej będzie traktowany jako wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia Sposób, termin i miejsce składania dokumentów. a. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu przetargowym, o których mowa powyżej, muszą być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii 13

14 poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Oferenta. Wnioski oraz wymagane dokumenty muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta; b. Do dokumentów musi być dołączony czytelnie wypełniony i podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (będący Załącznikiem 1 do niniejszego dokumentu); c. Jeżeli prawo do reprezentacji i podpisywania dokumentów w postępowaniu przetargowym nie wynika z dokumentów rejestrowych Oferenta, do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa lub kopię pełnomocnictwa poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Oferenta; d. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przetargowym, wraz ze wszystkimi dokumentami, o których mowa powyżej, należy przesłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub dostarczyć na adres: Krajowa Rada Drobiarstwa Izba Gospodarcza ul. Czackiego 3/ Warszawa Koperta musi być opatrzona opisem NIE OTWIERAĆ PRZED ROKU PRZED GODZ. 10:00 - KAMPANIA INFORMACYJNO-PROMOCYJNA PT. EUROPEJSKI DRÓB - W JAKOŚCI SIŁA (postępowanie przetargowe - I etap). Ostateczny termin składania wniosków wraz z dokumentacją upływa 21 sierpnia 2014 roku, o godz. 10:00. Ofertę uważa się za złożoną w terminie, jeżeli wpłynęła do siedziby Krajowej Rady Drobiarstwa Izby Gospodarczej w terminie do roku, do godz. 10:00 Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Oferentami są: Łukasz Dominiak, tel , mail: Małgorzata Leszczyńska, tel , mail: 1.2. II ETAP - NEGOCJACJE Z OFERENTAMI SPEŁNIAJĄCYMI WYMOGI FORMALNO-PRAWNE 14

15 Do negocjacji zaproszeni zostaną Oferenci spełniający wymogi formalno-prawne, o których mowa w pkt Podczas negocjacji wymagane jest zaprezentowanie zespołu (przypisanych do programu osób z podziałem na osoby zatrudnione przez Lidera i Konsorcjanta w przypadku konsorcjum firm), w tym ich zakresu zadań oraz: doświadczenia Oferenta w realizacji kampanii łączącej różne kanały komunikacji o budżecie brutto powyżej 1 mln PLN dotyczących branży FMCG zrealizowanych w ostatnich 5 latach na rynkach zagranicznych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres, w podziale na klient/produkt/całkowity budżet kampanii brutto/ wykorzystywane kanały komunikacji oraz min. 1 kampanii dotyczącej branży spożywczej o całkowitym budżecie brutto powyżej 2 mln PLN, zrealizowanej na rynkach zagranicznych, bez ograniczeń czasowych; wstępnej oferty programu, w tym przedstawienie strategii programu, propozycji działań informacyjno-promocyjnych, koncepcji kreacji oraz wstępnego kosztorysu programu. Planowany czas prezentacji 2 godziny, w tym: 60 min. na prezentację firmy i wstępnej oferty programu, 60 min. na pytania i odpowiedzi do przesłanego SIWZ-u III ETAP - ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT PROGRAMU INFORMACYJNO PROMOCYJNEGO Oferenci spełniający wymogi formalno-prawne, o których mowa w pkt oraz uczestniczący w negocjacjach na wyżej opisanych zasadach zostaną zaproszeni do składania oferty programu informacyjno-promocyjnego. UWAGA: Wszystkie szczegółowe warunki przystąpienia do postępowania przetargowego znajdą się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przekazanej wraz z zaproszeniem do II etapu Oferentom, którzy spełnią warunki formalno-prawne zawarte w niniejszym Zaproszeniu i znajdą się w grupie pięciu Oferentów (z uwzględnieniem sytuacji opisanej w pkt i ), którzy uzyskają najwyższą całkowitą ilość punktów za spełnienie warunków formalno-prawnych. 15

16 Zamawiający zastrzega sobie prawo, po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty do modyfikacji niektórych części oferty, w szczególności do jej uzupełnienia i doprecyzowania zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów Unii Europejskiej. Ponadto, Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji zapisów Istotnych Postanowień Umowy, których ramowy projekt stanowi Załącznik 3 do niniejszego Zaproszenia. Załączniki: Załącznik 1 Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Załącznik 2 Tabela oceny Załącznik 3 Projekt Istotnych Postanowień Umowy (IPU) 16

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ 1 Załącznik nr 1 do SIWZ Założenia strategiczne dla kampanii promocyjno-informacyjnej dotyczącej europejskiego drobiu wysokiej jakości na rynku Zjednoczonych Emiratów Arabskich. SYTUACJA NA RYNKU DOCELOWYM

Bardziej szczegółowo

Krajowa Rada Drobiarstwa Izba Gospodarcza w Warszawie

Krajowa Rada Drobiarstwa Izba Gospodarcza w Warszawie Krajowa Rada Drobiarstwa Izba Gospodarcza w Warszawie Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa Dział Hodowli i Oceny Drobiu tel. 022/336 13 38 ul. Sarmacka 7, 60-975 Poznań tel./fax. 022/ 828 23 89 skr. poczt. 11

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 1

Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 1 Gliwice, dnia 06.12.2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 193 000 euro Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego Organizacja i przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Łomianki. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl 1 z 11 2013-06-11 11:05 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl Wrocław: Mapowanie i optymalizacja procesów w UWr. wraz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OPRACOWANIE PLANÓW ZARZĄDZANIA RYZYKIEM POWODZIOWYM DLA OBSZARÓW DORZECZY I REGIONÓW WODNYCH Zatwierdzam Warszawa, styczeń 2014 1 Znak: KZGW/DPiZW-op/POPT/

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 137-252188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 137-252188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:252188-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 137-252188 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: przeprojektowanie, wykonanie, zainstalowanie, uruchomienie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu 05-55 Magdalenka, ul. Postępu 36A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy DAZ 4 0 / 59 /14 Wdrożenie Centralnego Systemu Informatycznego

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193.000 EURO

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193.000 EURO Znak: ZP- 341/16 /2010 Zamawiający: Gmina Mircze 22-530 Mircze; ul. Kryłowska 20 tel. (84) 6519004, (84) 6519015, fax (84) 6519015 strona internetowa: www.mircze.biuletyn.net e-mail: gmina@mircze.pl S

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla wykonawców składających wniosek o dopuszczenie do udziału w procedurze ograniczonej na:

Instrukcja dla wykonawców składających wniosek o dopuszczenie do udziału w procedurze ograniczonej na: Instrukcja dla wykonawców składających wniosek o dopuszczenie do udziału w procedurze ograniczonej na: USŁUGI PRZEWOZÓW KOLEJOWYCH, OBSŁUGI BOCZNICY KOLEJOWEJ I NAWĘGLANIA (ZAMÓWIENIE SEKTOROWE) Skawina,

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA. Dla przedsięwzięcia:

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA. Dla przedsięwzięcia: Ogłoszenie o zamówieniu wraz z istotnymi warunkami zamówienia Dla przedsięwzięcia Budowa instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej o mocy elektrycznej 1,56 MW z biogazu w Skarżynie ISTOTNE

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi reklamowe i marketingowe 2014/S 196-347280. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi reklamowe i marketingowe 2014/S 196-347280. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Usługi 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:347280-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi reklamowe i marketingowe 2014/S 196-347280 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie rozległej sieci komputerowej 2014/S 176-311372. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie rozległej sieci komputerowej 2014/S 176-311372. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:311372-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie rozległej sieci komputerowej 2014/S 176-311372 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na wykonanie:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 185 23 59, 22 185 28 20, faks 22 185

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 185 23 59, 22 185 28 20, faks 22 185 Strona 1 z 9 http://bzpo.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=168470&rok=20. 2015-07-07 Warszawa: Świadczenie usług doradczych w procesie zbycia udziałów spółki Bazy i Systemy Bankowe Sp.

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:245683-2014:text:pl:html Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Znak sprawy: ZZ-271-47-U-PN/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Zarządu MPL Kraków-Balice nr 37/82/12 z dn. 26.10.2012 r. ( tekst jednolity z dnia 31.01.2014r.)

Załącznik do Uchwały Zarządu MPL Kraków-Balice nr 37/82/12 z dn. 26.10.2012 r. ( tekst jednolity z dnia 31.01.2014r.) Załącznik do Uchwały Zarządu MPL Kraków-Balice nr 37/82/12 z dn. 26.10.2012 r. ( tekst jednolity z dnia 31.01.2014r.) Regulamin udzielania zamówień publicznych oraz doprogowych przez jednostki organizacyjne

Bardziej szczegółowo

M I N I S T E R S T W O E D U K A C J I N A R O D O W E J

M I N I S T E R S T W O E D U K A C J I N A R O D O W E J M I N I S T E R S T W O E D U K A C J I N A R O D O W E J DE-WZP.321.1.39.2014.JC SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) WYKONANIE AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO I WYDANIE OPINII O ROCZNYM POŚWIADCZENIU

Bardziej szczegółowo

M I N I S T E R S T W O E D U K A C J I N A R O D O W E J

M I N I S T E R S T W O E D U K A C J I N A R O D O W E J M I N I S T E R S T W O E D U K A C J I N A R O D O W E J DE-WZP.321.1.39.2014.JC SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) WYKONANIE AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO I WYDANIE OPINII O ROCZNYM POŚWIADCZENIU

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Inwestycyjne usługi bankowe i usługi powiązane 2015/S 118-215008. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Inwestycyjne usługi bankowe i usługi powiązane 2015/S 118-215008. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:215008-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Inwestycyjne usługi bankowe i usługi powiązane 2015/S 118-215008 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Projekt: System Informacji Przestrzennej wraz z Portalem e-urząd w Gminie Lędziny. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Dialog konkurencyjny

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Dialog konkurencyjny 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:23888-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2012/S 15-023888 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Grodzisk Mazowiecki, dn. 16.01.2014 r. Samodzielny PublicznySpecjalistyczny Szpital Zachodni im. Jana Pawła II 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11 tel. 22 755-91-10; fax. 22 755-91-15

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamówienie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 302234 2012 z dnia 16.08.2012

x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 302234 2012 z dnia 16.08.2012 ZP-400 Urząd Zamówień Publicznych ul.postepu 17a,Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 302234 2012 z dnia 16.08.2012

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Serwery 2015/S 027-045001. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Wrocław: Serwery 2015/S 027-045001. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/20 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:45001-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Serwery 2015/S 027-045001 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo