PROGRAM OGRANICZANIA PRZESTĘPCZOŚCI I ASPOŁECZNYCH ZACHOWAŃ RAZEM BEZPIECZNIEJ NA LATA DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM OGRANICZANIA PRZESTĘPCZOŚCI I ASPOŁECZNYCH ZACHOWAŃ RAZEM BEZPIECZNIEJ NA LATA 2007 2015 DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO"

Transkrypt

1 PROGRAM OGRANICZANIA PRZESTĘPCZOŚCI I ASPOŁECZNYCH ZACHOWAŃ RAZEM BEZPIECZNIEJ NA LATA DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, czerwiec 2007 r. 1

2 2

3 3

4 4

5 BEZPIECZEŃSTWO W MIEJSCACH PUBLICZNYCH I W MIEJSCU ZAMIESZKANIA Analiza sytuacji: Poczucie bezpieczeństwa to jedna z podstawowych potrzeb każdego człowieka. Z tego też powodu bezpieczeństwo publiczne znajduje się obecnie na samej górze listy priorytetów polityki całej Polski, a także województwa łódzkiego. Wspólne działania antykryzysowe w terenie oraz zarządzanie podczas sytuacji nadzwyczajnych jest priorytetem dla administracji rządowej, jak również samorządowej, służb, inspekcji i straży oraz organizacji pozarządowych, które muszą współdziałać, aby osiągnąć pożądany rezultat. Wskaźnik zagrożenia przestępczością na 100 tys. mieszkańców w roku 2006 w województwie łódzkim wyniósł i był mniejszy w porównaniu z rokiem 2005 o 265,5 przestępstw. W odniesieniu do przestępczości kryminalnej ta średnia zmniejszyła się o 320,3 z 2 593,8 do 2 273,5. Statystyka dotycząca rozwoju przestępczości w naszym regionie w 2006 roku wskazuje na pozytywne trendy przejawiające się spadkiem wobec danych z roku 2005, głównie wiąże się to z liczbą przestępstw kryminalnych oraz ogólną liczbą przestępstw w kategoriach uznanych za najbardziej uciążliwe społecznie (rozboje, włamania, kradzieże, kradzieże i włamania do samochodu), tylko w kategorii bójki i pobicia odnotowano niewielki wzrost. W skali województwa zaznaczyła się także pozytywna tendencja wzrostu wykrywalności przestępczości rozbójniczej. Wykryto 50% rozbojów i wymuszeń rozbójniczych, wobec poziomu wykrywalności w poprzednim okresie, który kształtował się na poziomie 40,2% (wzrost o 9,8%). Znacznie wzrosła także ujawnialność przestępstw narkotykowych i gospodarczych. Najbardziej zagrożonymi rejonami województwa łódzkiego są tereny większych miast. Najwięcej takich przestępstw popełniono w Łodzi (1 618). Obok Łodzi znacznemu zagrożeniu charakteryzowaną kategorią ulegają powiaty 5

6 piotrkowski (181 przestępstw), zgierski (106 przestępstw), radomszczański (93 przestępstwa) i pabianicki (91 przestępstw). Powiaty, które odnotowały w tej kategorii wzrost wykrywalności i znaczny spadek ilości popełnianych przestępstw to: łódzki, skierniewicki, wieluński, tomaszowski, sieradzki, łowicki i łaski. - w okresie 12 miesięcy minionego roku na terenie województwa łódzkiego odnotowano kradzieży z włamaniem. Dynamika tych przestępstw wykazuje wyjątkowo korzystną tendencję malejącą, kształtując się na poziomie 68,0%. Równocześnie wzrosła wykrywalność do poziomu 19,2% (wzrost o 3,3%). Spadek dynamiki w tej kategorii należy przypisać coraz lepszemu zabezpieczeniu techniczno osobowemu obiektów narażonych na kradzieże, które czyni je mniej dostępnymi dla włamywaczy. Na tą przestępczość składają się głównie włamania do obiektów handlowych, pojazdów, mieszkań oraz piwnic. Bardzo dobry wynik w zakresie zwalczania i wykrywalności tego rodzaju przestępczości został wypracowany przez wszystkie jednostki miejskie i powiatowe. Niewielki wzrost ilości popełnionych tego typu przestępstw odnotowano jedynie w powiatach zduńskowolskim i wieruszowskim. W 2006 roku łódzka Policja odniosła poważny sukces w walce ze złodziejami samochodowymi, ograniczając tę przestępczość, w porównaniu z rokiem 2005, aż o ok. 30%. Liczba odzyskanych pojazdów wyniosła 875, czyli 25,7% wszystkich skradzionych w roku W 2006 roku odnotowano wzrost ujawnialności stwierdzonych przestępstw narkotykowych (o 21,1%), a także postępowań wszczętych (o 22,6%). Wykrywalność w tej kategorii przestępczości wynosiła 95,2%. Bardzo budującym jest fakt, że na obszarze województwa łódzkiego utrzymuje się zaobserwowana w zeszłym roku wyraźna poprawa opinii o stanie bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania, w tej dziedzinie pozostaje jednak jeszcze wiele do zrobienia, co stanowi swoiste wyzwanie dla administracji publicznej każdego szczebla. 6

7 Główne problemy: utrzymujące się zagrożenie przestępczością pospolitą, wciąż wysoki poziom zjawisk chuligańskich i patologicznych, wzrastające zagrożenie przestępstwami popełnianymi przez osoby pozostające pod wpływem alkoholu czy narkotyków, brak rzetelnej analizy realnego poziomu zagrożenia przestępczością i wykroczeniami, anonimowość, bierność, brak poczucia odpowiedzialności za dobro wspólne, dające nieme przyzwolenie na popełnianie przestępstw i wykroczeń, brak adekwatnej i sprawnej reakcji na zawiadomienie o przestępstwach, a w szczególności na zawiadomienia o wykroczeniach naruszeniach ładu publicznego, zachowaniach i czynach patologicznych, niewłaściwa organizacja i zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz osiedli sprzyjające zachowaniom aspołecznym, popełnianiu przestępstw i wykroczeń, brak koordynacji działań oraz bierność i mała skuteczność podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo (Policja, straż gminna, miejska) i przestrzeń publiczną (np. odpowiedzialnych za stan dróg, porządku, oświetlenia, warunki sanitarne). Brak ich współpracy z lokalnymi społecznościami i organizacjami, nieefektywna organizacja i dyslokacja służby prewencyjnej Policji, w tym patroli interwencyjnych, dzielnicowych, wynikająca m.in. z: rutyny, braku dobrej analizy i koordynacji w organizacji służby, zbyt częstego braku reakcji lub reakcji nieskutecznej, szczególnie na tzw. drobne przestępstwa i wykroczenia, mało skutecznego nadzoru służbowego, zbyt częstych przypadków tolerancji wobec patologii w służbie, 7

8 wciąż zbyt niski poziom zaufania społeczeństwa do formacji ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, zbyt mała gotowość do uczestniczenia w przedsięwzięciach partnerskich, funkcjonowanie licznych lokali gastronomicznych czy sklepów nocnych, które często są ogniskami zachowań patologicznych lub zakłóceń porządku publicznego, przestępstwa z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii popełniają przede wszystkim zorganizowane grupy przestępcze, które zajmują się wytwarzaniem, wprowadzaniem do obrotu, handlem jak i przemytem substancji odurzających i środków psychotropowych, biorąc pod uwagę uwarunkowania społeczne, gospodarcze i geograficzne naszego województwa można przyjąć, iż sukcesywne ograniczanie liczby popełnianych przestępstw jest sukcesem w działalności Policji. Osiągany postęp jest również wynikiem współpracy wszystkich instytucji mających w swym statusie zawartą działalność na rzecz poprawy bezpieczeństwa regionu. Zadania do realizacji: analiza zagrożeń bezpieczeństwa i realnych potrzeb społeczności lokalnych pod względem bezpieczeństwa, w tym m.in. opracowanie mapy zagrożeń, analiza stanu służby prewencyjnej Policji, ze wskazaniem głównych problemów i oceną współpracy ze strażami gminnymi (miejskimi) i innymi podmiotami ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, m.in. poprzez dokonywanie okresowych ocen działalności ww. podmiotów, zintegrowana organizacja i dyslokacja służby: oparta na analizach, uwzględniających dane i doświadczenia różnych komórek organizacyjnych Policji, oraz na mapach 8

9 zagrożeń, opracowanych wspólnie z podmiotami pozapolicyjnymi, a zawierających informacje m.in. uzyskane w wyniku konsultacji społecznych, badań potrzeb oraz problemów społeczeństwa, zapewniająca komunikację między różnymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz bezpieczeństwa w celu wspólnego planowania i koordynacji działań oraz oceny osiągniętych efektów, m.in. poprzez organizację wspólnych spotkań. zwiększenie liczby patroli Policji i innych formacji w tych miejscach i czasie, gdzie są najbardziej potrzebne, poprzez: efektywniejsze wykorzystanie zasobów kadrowych w Policji, m.in. poprzez uwzględnianie propozycji organów samorządu terytorialnego, większy udział Straży Granicznej w realizacji zadań policyjnych (m.in. zatrzymania, poszukiwania, kontrole, służba patrolowa) oraz działań administracyjno-porządkowych, zwłaszcza w rejonach przygranicznych (konieczność nowelizacji ustawy), m.in. poprzez stałe współdziałanie, wykorzystywanie sił i środków Żandarmerii Wojskowej, m.in. poprzez stałe współdziałanie, przekazanie przez Policję części zadań innym podmiotom, takim jak Komendant Placówki Straży Granicznej w Łodzi (konwoje cudzoziemców, strzeżone ośrodki dla cudzoziemców, areszty w celu deportacji), Służba Więzienna (konwoje między jednostkami penitencjarnymi), m.in. poprzez dokonanie oceny zawartych porozumień i możliwości ich modyfikacji lub zawarcia nowych. promowanie i efektywne wykorzystanie możliwości technicznych, a w szczególności monitoringu wizyjnego miejsc publicznych, 9

10 skorelowanego z odpowiednią organizacją służby Policji i straży gminnych (miejskich), m.in. poprzez organizację prezentacji, wzmocnienie roli dyżurnego jednostek organizacyjnych Policji, położenie szczególnego nacisku na profesjonalne przyjmowanie zawiadomień o przestępstwach i wykroczeniach, w tym naruszeniach ładu i porządku publicznego, zachowaniach i czynach patologicznych, m.in. poprzez modyfikację procedur postępowania i stworzenie warunków do obsługi klientów, aktywny dzielnicowy, jako policjant pierwszego kontaktu, który identyfikuje lokalne problemy bezpieczeństwa i porządku publicznego, dostarcza ważnych informacji pochodzących z rozpoznania rejonu i inicjuje lokalne inicjatywy na rzecz bezpieczeństwa, m.in. poprzez organizację szkoleń dla dzielnicowych, prowadzenie spotkań z Radami Osiedli i grupami mieszkańców, budowa lokalnych systemów powiadamiania o zagrożeniach, patologiach z wykorzystaniem: rad osiedli, sołtysów na obszarach wiejskich, korporacji taksówkowych, itd., m.in. poprzez organizowanie spotkań z Radami Osiedli, grupami mieszkańców i firmami transportowymi. podniesienie jakości realizacji zadań poprzez: wzmocnienie systematycznego nadzoru służbowego jako stałego elementu organizacji służby, stanowcze piętnowanie i eliminowanie przypadków patologii, bierności i braku reakcji na zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego. wypracowanie mechanizmów współpracy między administracją samorządową, Policją wraz ze strażami gminnymi (miejskimi), prywatnymi przewoźnikami, w szczególności korporacjami taksówkowymi, m.in. poprzez określenie zasad współpracy ww. pomiotów, 10

11 zwiększenie odpowiedzialności Policji (przy zachowaniu integralności i spójności formacji) oraz innych podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie bezpieczeństwa i porządku, m.in. poprzez zintensyfikowanie działań wszystkich podmiotów, podjęcie systematycznej kontroli lokali gastronomicznych, punktów sprzedaży alkoholu pod względem: posiadania zezwolenia na sprzedaż alkoholu, spełniania norm sanitarno-epidemiologicznych i budowlanych (konieczna współpraca Policji z administracją samorządową, Sanepidem, PIH, PINB itd.), m.in. poprzez określenie zasad koordynacji przeprowadzanych kontroli, przygotowanie i promowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo przestrzeni publicznych, a zmniejszających anonimowość, takich jak: promowanie tzw. bezpiecznej architektury, oświetlenia, oznakowania informacyjnego, m.in. poprzez współdziałanie dzielnicowych z nadzorem budowlanym oraz Radami Osiedli, wspieranie i promowanie działań budujących więzi społeczne poprzez prowadzenie ogólnopolskiej kampanii społecznych w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, utworzenie i promocja Banku Dobrych Praktyk, m.in. poprzez publikację na stronie internetowej, utworzenie i prowadzenie interaktywnej strony internetowej, w ramach serwisu internetowego ŁUW w Łodzi, organizacja konferencji i seminariów promocyjnych i edukacyjnych, m.in. poprzez opracowanie szczegółowego harmonogramu, monitorowanie prawa i inicjowanie w nim zmian, mających poprawić efektywność działań, m.in. poprzez analizowanie przepisów prawa utrudniających skuteczne reagowanie, prowadzenie edukacji na rzecz bezpieczeństwa, m.in. poprzez organizowanie seminariów, wydawanie broszur i ulotek, 11

12 inicjowanie i prowadzenie prac w dziedzinie napraw dewastacji, eksponowanie odpowiedzialności za dbałość o utrzymanie porządku, m.in. poprzez propagowanie pozytywnych zachowań i odpowiedzialności za mienie publiczne, wprowadzanie skutecznych metod i środków technicznego zabezpieczania mienia (np. znakowanie), m.in. poprzez propagowanie sposobów zabezpieczeń mienia i nieruchomości, wypracowanie skutecznych mechanizmów zapewnienia bezpieczeństwa imprez masowych, m.in. poprzez organizowanie spotkań z organizatorami imprez masowych oraz skuteczne egzekwowanie wszelkich naruszeń prawa podczas imprez masowych. PRZEMOC W RODZINIE Analiza sytuacji: Problem nadużyć w rodzinie nie jest zjawiskiem nowym, ale diagnoza jego rozmiarów stanowi trudne zadanie badawcze. Ludzie często nie chcą się przyznać, nawet przed samym sobą do negatywnych zdarzeń, które mają miejsce w ich najbliższym otoczeniu. Wiele osób uważa, że stosowanie przemocy w rodzinie od czasu do czasu jest wręcz wskazane i nikogo nie powinno to obchodzić. Dopiero, gdy nasilenie tego rodzaju zachowań staje się duże i widoczne dla osób z zewnątrz, zostaje przez społeczeństwo rozpoznane i wtedy potępione. Biorąc pod uwagę powyższe, bardzo trudno jest ocenić skalę tego zjawiska w województwie łódzkim, faktem jest jednak, że dotyka ono rodziny w naszym regionie na pewno nie w mniejszym stopniu, niż w innych województwach. Analizy policyjne potwierdzają częste współwystępowanie przemocy domowej ze zjawiskiem nadużywania alkoholu. Ponad połowa uczestników 12

13 tragedii rozgrywających się w czterech ścianach deklaruje, że przemoc domowa występuje zawsze lub czasami z powodu, lub przy udziale uzależnionego od alkoholu członka rodziny. Ponad 34% pacjentów lecznictwa odwykowego, stwierdza, że w okresie nadużywania alkoholu stosowało przemoc fizyczną wobec swoich najbliższych. Przemoc domowa to przemoc w stosunku do współmałżonka, a także wobec dzieci - jest to zjawisko coraz częstsze zarówno w skali całego kraju, jak i w regionie łódzkim. Trudno jest jednak przedstawić jego rozmiary, ponieważ ofiary przemocy nie zgłaszają się na policje, a dzieci często nie zdają sobie sprawy, że dorosły człowiek robi im krzywdę. Przemoc w domu jest skrywaną tajemnicą bardzo rzadko wychodzącą na jaw. Sprzyja temu zjawisku bierność sąsiadów jak również bezsilność służb publicznych, które bez oficjalnego zgłoszenia nie mogą podjąć stosownych działań. O zjawisku obojętności czy też znieczulicy społecznej słyszymy często. Śmierć 4-letniego Oskarka z Piotrkowa wstrząsnęła ludźmi z całej Polski, a także z poza jej granic. Codziennie media donoszą o zabójstwach, pobiciach, gwałtach i innych dramatach rozgrywających się w zaciszu domów. Ile z tych przypadków nie miałoby miejsca gdyby ktoś zareagował? Słyszymy płaczące dziecko za ścianą - ale przecież inni też słyszą - myślimy, że z pewnością ktoś już to sprawdził, ktoś się zainteresował. W sytuacjach niepewnych ludzie zwykli kierować się zachowaniem innych osób (społeczny dowód słuszności). Jeżeli wszyscy wokół tak robią (lub nie robią nic), to widocznie tak jest dobrze. Wyniki badań wskazują, iż: w wyniku przemocy wobec swoich dzieci, co szósty dwunastolatek doznał urazów ciała. Wśród młodzieży, w przedziale wiekowym lat, 23% przyznaje, że w ich domach dochodziło do przemocy fizycznej, a 37% mówi o występowaniu przemocy psychicznej. Przemoc domowa wyrządza dziecku szkody fizyczne i emocjonalne. Rodzaj i zasięg szkód zależy m.in. od wieku i etapu rozwoju dziecka oraz od czynników zewnętrznych. Skutki możemy podzielić na krótkoterminowe i długotrwałe. Do krótkoterminowych zaliczamy: lęki, zaburzenia łaknienia, 13

14 zaburzenia snu, obniżony nastrój, apatia, depresja, nadmierna potrzeba uczuć, bądź odwrotnie - zamknięcie w sobie, agresja, autodestrukcja, izolowanie się, niepokój, problemy szkolne, zaburzenia kontroli czynności fizjologicznych, jąkanie się. Natomiast skutki długotrwałe to takie, które przejawiają się w życiu dorosłym. Osoby takie mogą nigdy nie nadrobić zaległości w nauce lub umiejętności kształtowania stosunków międzyludzkich. Wzorce wyniesione z domu mogą przyczynić się do wchodzenia w związki oparte na przemocy. Walka z przemocą rodzinną to obowiązek zarówno państwa jak i społeczeństwa problem tragedii rozgrywających się w zaciszu czterech ścian, to problem natury społecznej, a nie tylko prywatna sprawa ofiary czy jej prześladowcy. Główne problemy: brak reakcji, bierność i tolerancja dla przemocy w rodzinie i zachowań patologicznych, niska aktywność instytucji odpowiedzialnych za ustalanie potrzebujących pomocy oraz pomoc ofiarom przemocy w rodzinie, brak skutecznej współpracy instytucji odpowiedzialnych za zwalczanie przemocy w rodzinie, niski poziom świadomości społecznej i wiedzy o zachowaniach, reakcjach i działaniach, które są przejawami pomocy w rodzinie. Zadania do realizacji: promowanie odpowiednich wzorców życia rodzinnego takich jak wzajemna pomoc, szacunek, partnerstwo, umiejętność rozwiązania konfliktów bez przemocy itp. poprzez prowadzenie szeroko zakrojonej akcji informacyjnej w mediach, organizację spotkań, pogadanek, wykładów, przygotowanie ulotek, materiałów informacyjnych, 14

15 edukowanie osób dotkniętych przemocą w rodzinie. Informowanie o tym, czym jest przemoc w rodzinie, jakie prawa ma osoba, która stała się jej ofiarą, gdzie mogą szukać pomocy osoby dotknięte przemocą i czego mogą oczekiwać od służb, które proszą o interwencję. Propagowanie numeru telefonu Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia, tworzenie nowych i udoskonalanie pracy już funkcjonujących jednostek niosących pomoc osobom dotkniętym problemem przemocy w rodzinie takich jak Centra Pomocy Rodzinie, Ośrodki Interwencji Kryzysowej, Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne, Punkty Konsultacyjno- Informacyjne dla Ofiar Przemocy, zwiększenie skuteczności procedury NIEBIESKICH KART, poprzez prowadzenie szkoleń dla policjantów oraz dzielnicowych, a także rozpowszechnianie w społeczeństwie wiedzy o systemie niebieskich kart, zacieśnienie współpracy instytucji i organizacji społecznych świadczących pomoc prawną, psychologiczną i socjalną dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie poprzez usprawnienie przepływu informacji o przypadkach wystąpienia takich zjawisk na danym obszarze i podjęcie wspólnych działań, organizowanie szkoleń tematycznych dla osób pracujących nad ograniczeniem zjawiska. Podniesienie wiedzy na temat symptomów przemocy w rodzinie wśród personelu medycznego podstawowej opieki zdrowotnej, szpitali, szkół, świetlic środowiskowych, wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 15

16 BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE Analiza sytuacji: Czy dzieci w województwie łódzkim są w szkołach bezpieczne? W mediach codziennie można usłyszeć i przeczytać o przestępczości wśród młodzieży. Wiedza, która dociera do społeczeństwa poprzez media jest niepełna. Ofiary szkolnych przestępstw rzadko chcą mówić o swoich problemach. Skala szkolnych dramatów jest coraz większa, a przestępczość w szkole nie sprowadza się już tylko do przepychanek na przerwie. Pobicia, kradzieże, przestępstwa narkotykowe, a nawet gwałty słychać o tym bardzo często w kontekście problemów szkolnych. Przeraża zwłaszcza fakt, że przestępczość w szkołach dotyczy coraz młodszych dzieci. Funkcjonariusze Policji diagnozując i podsumowując sytuację w szkołach gromadzą dane i budują statystyki, te z kolei są podstawą do przygotowania działań profilaktycznych. Co wynika z policyjnych diagnoz? Po pierwsze, że problem przestępczości w szkołach w naszym regionie istnieje. Po drugie, że liczba przestępstw popełnianych w szkołach wciąż rośnie. Są także dobre wieści, ale wciąż pozostaje wiele spraw, które niepokoją. W 2006 roku na terenie województwa łódzkiego ujawniono 3361 nieletnich sprawców, którym w wyniku postępowań przygotowawczych udowodniono popełnienie 4138 czynów karalnych. W porównaniu z 2005 rokiem liczba popełnionych czynów uległa zwiększeniu o 689 (z 3449 do 4138), natomiast liczba nieletnich sprawców zwiększyła się o 315 (z 3046 do 3361). Na terenie woj. łódzkiego od 2002 do 2006 roku rejestrowano niestety postępujący wzrost ilości popełnianych czynów karalnych przez nieletnich (2002r. 3149; 2003r. 3677; 2004 r. 3839; 2005r. 3449; 2006r ), wiele z nich miało miejsce na terenie szkół lub w bezpośrednim ich otoczeniu. Podstawowym źródłem przestępczości, niedostosowania społecznego i demoralizacji nieletnich jest ich trudna sytuacja rodzinna. Faktem jest, 16

17 iż ponad 80% nieletnich sprawców czynów karalnych i zagrożonych demoralizacją wywodzi się z rodzin patologicznych, rozbitych. Ten wskaźnik utrzymuje się od lat. Trudna sytuacja dzieci wywodzących się z rodzin patologicznych, dysfunkcyjnych, codzienne obcowanie z agresją fizyczną i psychiczną powodują, iż znajduje to swoje odzwierciedlenie w kontaktach z rówieśnikami, również na terenie szkoły, dokonywaniem kradzieży, rozbojów, wymuszeń rozbójniczych. Rodzice takich nieletnich, którzy w przeszłości lub aktualnie wchodzą notorycznie w konflikt z prawem nie są zainteresowani ich wychowywaniem, stosowaniem jakichkolwiek środków wychowawczych. Bywa wręcz odwrotnie. Często rodzice żyją z owoców działalności przestępczej swoich dzieci. Nieletni odpowiadają za kradzież z włamaniem, rodzice za paserstwo. Opisane wyżej rodziny borykają się z problemami materialnymi. Jest to dodatkowy motyw prowadzenia przez nieletnich działalności przestępczej. Stąd najczęściej obiektami czynów karalnych są obiekty handlowe, komórki, mieszkania, samochody osobowe, a przedmiotem przestępstw artykuły spożywcze, pieniądze, odzież, sprzęt elektroniczny, telefonu komórkowe. W wielu rodzinach rodzice nie interesują się socjalizacją potomstwa. Stąd bardzo często policjanci spotykają w późnych godzinach nocnych na terenach podległych nawet kilkunastoletnie dzieci przebywające bez opieki. Zjawisko to występuje zwłaszcza w okresie wolnym od zajęć szkolnych, od piątku do soboty, w porze trwania dyskotek i imprez masowych. Nieletni ci bardzo szybko nawiązują kontakt z rówieśnikami niedostosowanymi społecznie, a w dalszej kolejności wchodzą w istniejące grupy przestępcze. Nierzadko nawiązują kontakty z dorosłymi, z którymi następnie popełniają przestępstwa, w tym kradzieże i kradzieże z włamaniem. Negatywne wzorce kulturowe, niekontrolowany dostęp dzieci i młodzieży do środków masowego przekazu: telewizji, radio, internetu, prasy oraz popularnych rozrywek takich jak gry komputerowe itp., w których kultywowana jest siła, przemoc i agresja. 17

18 Wszystkie te negatywne elementy i wartości przenoszone są przez nieletnich do życia codziennego, w kontaktach z rówieśnikami, w szkołach. Wiele placówek szkolnych odchodzi od realizacji zadań wychowawczych. Większość nauczycieli koncentruje się na realizacji funkcji dydaktycznych, nie chcąc widzieć problemów wychowawczych uczniów. Poczucie bezkarności nieletnich wywołane brakiem możliwości natychmiastowego, skutecznego odizolowania nieletniego przestępcy od społeczeństwa, złym funkcjonowaniem zakładów wychowawczych i poprawczych, zbyt dużo przepustek, zbyt duże możliwości ucieczki. Bardzo niepokojącym jest fakt powrotu do przestępstw przez nieletnich, którzy w przeszłości byli karani przez sądy rodzinne oraz sądy dla nieletnich, bądź oczekują na postępowanie opiekuńczo wychowawcze. Świadczy to, o poczuciu bezkarności nieletnich sprawców czynów karalnych. Sędziowie, mimo iż coraz częściej decydują się na orzeczenie kary umieszczenia nieletniego w zakładzie wychowawczym lub poprawczym, to realizacja tego odkłada się całymi miesiącami. W tym czasie nieletni w poczuciu bezkarności popełniają następne czyny karalne, a prowadzone postępowania przygotowawcze są umarzane przez sędziego z uwagi na wcześniej zastosowany środek wychowawczy lub poprawczy w stosunku do tego nieletniego. Główne problemy: przestępstwa i wykroczenia w szkołach oraz bezpośrednim sąsiedztwie szkół, łatwy dostęp do alkoholu i narkotyków w środowisku szkolnym, niewłaściwa reakcja społeczna na przejawy zjawisk patologicznych w otoczeniu szkół, niezadowalający stan współpracy osób, a także instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w środowisku szkolnym, a zwłaszcza na linii: dyrekcje nauczyciele uczniowie rodzice 18

19 policja, niski pozom wzajemnego zaufania, co niesie za sobą trudność istniejących identyfikacji istniejących problemów, obawę, niechęć przed zajęciem się niepokojącym zjawiskami, tolerancja społeczna dla zachowań patologicznych. Zadania do realizacji: ustalenie i poddanie analizie największych problemów występujących wśród młodzieży szkolnej w odniesieniu do poszczególnych placówek oświatowych i ich okolic, tworzenie indywidualnych programów, w odniesieniu do każdej z placówek oświatowych oddzielnie, mających za zadanie eliminowanie występujących tam zagrożeń, ograniczenie liczby przestępstw i wykroczeń w szkołach oraz w bezpośrednim ich otoczeniu poprzez zwiększenie ilości patroli w okolicach placówek szkolno - wychowawczych, powiązanie odpowiedzialności policjantów i strażaków gminnych (miejskich) za poszczególne rejony szkolne, upowszechnienie wizyjnego monitorowania wejść do publicznych i niepublicznych placówek oświatowych dla dzieci i młodzieży, budowanie skutecznych mechanizmów współpracy pomiędzy nauczycielami rodzicami uczniami a policją i strażami gminnymi w zakresie bezpieczeństwa w szkołach - opracowanie zasad tej współpracy, powoływanie zespołów nadzorujących sytuację i wykonywanie programów przy placówkach szczególnie zagrożonych przestępczością, organizowanie szkoleń dla rodziców i nauczycieli z zakresu przeciwdziałania występowaniu patologii w szkołach, upowszechnianie wśród dzieci oraz ich opiekunów wiedzy na temat uzależnień: narkomanii i alkoholizmu. Organizacja zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym oraz 19

20 atrakcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży podczas ferii letnich i zimowych, konsekwentne zwalczanie patologii i budowanie przekonania, że nie ma na nią przyzwolenia. BEZPIECZEŃSTWO W ŚRODKACH KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ Analiza sytuacji: Na terenie województwa łódzkiego zanotowano od początku 2007 roku 66 przestępstw dotyczących dewastacji w taborze kolejowym: kradzieży mienia, obrzucenia pociągów, kradzieży podróżnych, włamań do pomieszczeń w infrastrukturze kolejowej. Wzrost negatywnych zachowań takich jak niedozwolone malowanie taboru tzw. graffiti czy akty wandalizmu na terenie kolei nasila się w okresie ferii lub podczas przejazdów uczestników imprez masowych. Najbardziej zagrożonymi trasami w województwie łódzkim są: 1. Łódź-Fabryczna Warszawa Wschodnia, 2. Koluszki Skierniewice Kutno, 3. Łódź Kaliska Kalisz, 4. Piotrków Trybunalski Częstochowa. W zakresie poprawy bezpieczeństwa na obszarach kolejowych powołane zostały wojewódzkie zespoły, w skład, których wchodzą przedstawiciele Policji, Służby Ochrony Kolei, Żandarmerii Wojskowej, Straży Miejskiej oraz Spółek Grupy PKP S.A. Zwiększono ilość wspólnych patroli funkcjonariuszy Policji i Służby Ochrony Kolei na najbardziej zagrożonych obszarach (na szlakach lub w pociągach), które zostały wytypowane na podstawie zgłoszeń oraz meldunków. Uruchomiono dodatkowe patrole na terenie dworców w celu wyeliminowania kradzieży kieszonkowej pasażerów oraz mienia kolejowego, a także ograniczenia procederu żebractwa. 20

21 Organizowane są także wspólne patrole w przypadku organizacji przejazdu uczestników imprez masowych (3 marca br., służby Policji oraz SOK konwojowały przejazd kibiców ŁKS Łódź). W okresie ferii zimowych skierowano wniosek do Kuratorium z prośbą o ujęcie tematyki zagrożeń na obszarze kolejowym w ramach edukacji szkolnej. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi w okresie stycznia i lutego br., wspólnie z Komendą Miejską Policji w Łodzi przeprowadził akcję sprawdzania stanu technicznego autokarów wycieczkowych oraz stanu trzeźwości kierujących tymi pojazdami. Kontrole pojazdów dotyczą głównie przestrzegania norm czasu pracy, trzeźwości kierowców, przestrzegania dopuszczalnych prędkości pojazdów z uwzględnieniem ochrony środowiska a także oceniające prawidłowość wykonywanych przewozów towarów niebezpiecznych. Z udziałem Kuratorium Oświaty w Łodzi przeprowadzono cykl spotkań z dziećmi oraz młodzieżą na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Łodzi akcję rozdawania ulotek kierowcom, które stanowiły instrukcję udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach drogowych. Główne problemy: utrzymujące się zagrożenie przestępczością pospolitą na szlakach kolejowych (mimo spadku ogólnej liczby przestępstw z jednoczesnym wzrostem wykrywalności w tej kategorii), zwłaszcza zwiększenie się liczby: przestępstw pospolitych, w tym kradzieży kieszonkowych, zakłóceń porządku publicznego, w szczególności zachowań chuligańskich, wybryków grup młodzieżowych na dworcach, stacjach i przystankach kolejowych, 21

22 wysoki poziom zagrożenia przestępczością, wykroczeniami oraz innymi zjawiskami nieakceptowanymi społecznie w środkach komunikacji miejskiej: rozbojami, kradzieżami, wymuszeniami rozbójniczymi, wandalizmem, dewastacją, agresją słowną (wyzwiska, zaczepki), zakłócenia porządku podczas przemieszczania się uczestników imprez masowych (festiwale, koncerty, imprezy sportowe), zagrożenie dla bezpieczeństwa wielu osób spowodowane kradzieżami i dewastacją elementów infrastruktury środków komunikacji publicznej. zobojętnienie pracowników komunikacji publicznej na łamanie prawa, w szczególności brak reakcji na przypadki okradania pasażerów, akty chuligańskie i wandalizm. Zadania do realizacji: analiza zagrożeń przeprowadzona wspólnie przez Policję, Straż Graniczną, administrację odpowiedzialną za transport, Komendant Rejonu Straży Ochrony Kolei w Łodzi, spółki kolejowe - ustalenie szlaków, miejsc, czasu i charakteru najpoważniejszych zagrożeń, m.in. poprzez dokonywanie analizy zdarzeń, dokonanie podobnej analizy publicznej komunikacji miejskiej we współpracy z administracją samorządową i przy wykorzystaniu opinii mieszkańców, m.in. poprzez dokonywanie analizy zdarzeń, organizacja służby adekwatnie do zidentyfikowanych zagrożeń. Wykorzystanie do realizacji zadań w dziedzinie ochrony bezpieczeństwa Straży Granicznej, m.in. poprzez dokonanie oceny zawartych porozumień i możliwości ich modyfikacji lub zawarcia nowych, stematyczne ocenianie efektów działań i dokonywanie ewentualnych korekt, m.in. poprzez opracowanie mierników ocen i ich analizę, 22

23 promowanie technicznych środków wspierających bezpieczeństwo (np. komunikacyjnych systemów antynapadowych), m.in. poprzez organizowanie akcji edukacyjnych. BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM Analiza sytuacji: W 2006 roku na terenie województwa łódzkiego miały miejsce wypadki drogowe, w których śmierć poniosło 414 osób, a doznało obrażeń ciała. W porównaniu z rokiem 2005 stwierdzono spadek liczby wypadków o 4,2%. Ponadto statystyki policyjne zanotowały: spadek liczby osób rannych o 2,3% spadek liczby ofiar śmiertelnych o 7,2% nieznaczny wzrost liczby zgłoszonych Policji kolizji drogowych o 0,9% spadek ogólnej liczby zdarzeń drogowych o 1 460, tj. o 9,6%, Na ogólną liczbę wypadków drogowych, w 79,7% przypadkach sprawcami byli kierujący pojazdami, natomiast w 14,3% piesi uczestnicy ruchu drogowego. Wśród najczęściej wymienianych przyczyn zaistnienia wypadków drogowych powodowanych winą kierujących pojazdami znajdują się m.in.: nieudzielanie pierwszeństwa przejazdu, niedostosowanie prędkości do warunków ruchu, nieprawidłowe przejeżdżanie przejść dla pieszych, nieprawidłowe wykonywanie manewrów: wyprzedzania, omijania, wymijania, Do przyczyn wypadków powodowanych winą pieszego m.in. należało: 23

24 nieostrożne wejście na jezdnię przed jadącym pojazdem; nieprawidłowe przekraczanie jezdni, przebieganie; wejście na jezdnię przy czerwonym świetle; nieostrożne wejście na jezdnię zza pojazdu lub przeszkody. Niepokój budzi fakt znacznego wzrostu, bo aż o 60,7% liczby wypadków spowodowanych przez stojących lub leżących na jezdni pieszych. Do najbardziej zagrożonych zdarzeniami drogowymi powiatów należały: łódzki, zgierski, piotrkowski, bełchatowski. W łódzkiem najbardziej zagrożonym wypadkami odcinkiem drogi krajowej jest odcinek drogi krajowej nr 1, który przebiega przez, i w pobliżu największych miast w naszym województwie oraz wokół miejsc handlowych, w których ruch pojazdów jest znacznie zwiększony. W roku 2006 na tej arterii komunikacyjnej zaistniało 335 wypadków drogowych, w których zostało rannych 410 osób, a 43 zginęły, co stanowi 10 % wszystkich ofiar śmiertelnych. Natomiast do najbardziej zagrożonych zdarzeniami drogowymi dróg wojewódzkich należały droga wojewódzka nr 713 oraz nr 484. Największy spadek liczby wypadków drogowych odnotowały następujące powiaty: wieruszowski, pabianicki, łowicki, wieluński. Największy wzrost liczby wypadków drogowych odnotowały z kolei następujące powiaty: bełchatowski, rawski, łódzki wschodni. Z analizy wynika, że na przestrzeni ostatnich trzech lat najwięcej zdarzeń drogowych zanotowano między godziną 14 a 18. W tych godzinach najwyższa była też liczba osób rannych, w samym roku 2006 było ich Inaczej przedstawiała się natomiast ilość ofiar śmiertelnych, które występowały najczęściej w godzinach między 18 a 22. W ubiegłym roku zaobserwowano pogorszenie stanu bezpieczeństwa w piątki - liczba wypadków, kolizji oraz osób rannych była w tym dniu najwyższa. Najbezpieczniejszym dniem tygodnia była niedziela - jedynie 11% liczby spośród wszystkich zaistniałych w roku 2006 wypadków miało miejsce w ostatnim dniu tygodnia. Nadal utrzymuje się wysoki wskaźnik śmiertelnych 24

25 wypadków drogowych w sobotę, co spowodowane jest prawdopodobnie tzw. wyjazdami za miasto i towarzyszącym im pośpiechem, spożywaniem alkoholu, a także roztargnieniem. Zauważalne jest również nasilenie zagrożenia wypadkami drogowymi w porze jesienno-zimowej. W roku 2006, podobnie jak w 2005, najwięcej wypadków zaistniało w miesiącach: wrześniu i październiku - 20 % liczby wszystkich wypadków. Z uwagi na bardzo trudne warunki drogowe podczas ubiegłorocznej zimy (szczególnie w miesiącu styczniu i lutym) doszło do większej o 35% liczby kolizji niż w roku W województwie łódzkim na stanie Policji znajduje się 7 przenośnych fotoradarów oraz 3 umieszczone na pojazdach służbowych, natomiast na drogach krajowych województwa łódzkiego nr 1, 12 i 14 zainstalowanych jest 14 masztów do mocowania fotoradarów, w roku 2007 planuje się instalację następnych 15. Dwa fotoradary na statywach wykorzystywane są również w każdym powiecie. W 2006 r. urządzenia te wykonały ogółem zdjęć, a za ujawnione wykroczenia nałożono mandatów karnych na kwotę zł. Ponadto łódzka Policja posiada 6 videorejestratorów, dzięki którym zostało ujawnionych wykroczeń, za które nałożono mandatów karnych na kwotę zł. W okresie 2006 roku nietrzeźwi kierujący byli sprawcami 264 wypadków drogowych, w których śmierć poniosło 21 osób. Ogólna liczba wypadków drogowych spowodowanych przez nietrzeźwych kierujących pojazdami była niższa o 20,7%, w stosunku do analogicznego okresu roku 2005, natomiast liczba ofiar śmiertelnych o 56,2%. Nietrzeźwi piesi spowodowali 243 wypadków drogowych (wzrost o 57,8%), w których 96 osób poniosło śmieć (wzrost o 2,1%). W analizowanym okresie policjanci województwa łódzkiego zatrzymali łącznie kierujących znajdujących się pod działaniem alkoholu (wzrost o 7,3% w stosunku do 2005 roku), w tym kierujących pojazdem 25

26 mechanicznym (spadek o 4%). W roku 2006 stwierdzono przestępstw prowadzenia pojazdu przez osobę w stanie nietrzeźwym, o 8,5% więcej niż w roku ubiegłym, postępowań w tej kategorii także wszczęto więcej (o 10,4%). Wzrost liczby zatrzymanych kierujących znajdujących się pod działaniem alkoholu (tj. wkroczenie z art. 87 Kodeksu Wykroczeń oraz przestępstwo z art. 178a Kodeksu Karnego) odnotowano na terenie działania 13 komend, w tym największy o 101,5% w KPP w Tomaszowie Mazowieckim. Największy spadek skuteczności takich działań odnotowano w KMP w Łodzi, gdzie liczba ujawnionych kierujących znajdujących się pod działaniem alkoholu spadła z do 1 163, tj. o 24,9%. Z przytoczonych danych wynika, że problem nietrzeźwych kierujących na łódzkich drogach jest zaliczany do priorytetów. Z uwagi na fakt, iż są oni przyczyną wielu wypadków drogowych i często decydują o życiu i zdrowiu innych użytkowników dróg, łódzka Policja prowadzi działania zmierzające do zwiększenia ujawniania takich przypadków. Prowadzone działania znalazły odzwierciedlenie w malejącej liczbie ofiar, zwłaszcza śmiertelnych. Główne problemy: duża ilość wypadków drogowych, szczególnie ze skutkiem śmiertelnym, duża ilość przypadków kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu lub środków psychotropowych, nadmierna prędkość pojazdów i liczne przypadki nieużywania pasów bezpieczeństwa. Zadania do realizacji: zwiększenie liczby i aktywności patroli policyjnych na drogach, szczególnie w rejonie dużych miast (zintensyfikowanie wykrywania substancji psychoaktywnych u kierowców, intensyfikacja kontroli prędkości pojazdów wraz z ciągłym wdrażaniem nadzoru 26

27 automatycznego), m.in. poprzez organizację wspólnych patroli z innymi podmiotami, rozbudowa systemu automatycznego pomiaru prędkości, doposażenie w testery do wykrywania substancji psychoaktywnych, usprawnienie działań z zakresu kontroli technicznej pojazdu, m.in. poprzez organizację bezpłatnych badań technicznych, zwiększenie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów, intensyfikacja kontroli przewoźników pod względem przestrzegania przepisów ustawy o transporcie drogowym (współpraca Policji z Inspekcją Transportu Drogowego), edukacja w celu kształtowania świadomego i kulturalnego uczestnika ruchu drogowego, respektującego prawo i szanującego prawa innych uczestników tego ruchu, upowszechnianie zasad ratownictwa drogowego oraz z zakresu udzielania pierwszej pomocy, promowanie działań na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym, przygotowanie propozycji zaostrzenie przepisów prawa w stosunku do sprawców łamiących przepisy ruchu drogowego, których naruszanie jest przyczyną najcięższych i najczęstszych wypadków drogowych (np. tych, którzy prowadzą pojazd pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, nie używają pasów bezpieczeństwa), usprawnienie systemu ściągalności mandatów karnych w celu wykształcenia w kierowcach przeświadczenia o surowości i nieuchronności kary za naruszanie przepisów. 27

28 BEZPIECZEŃSTWO W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Analiza sytuacji: Liczba stwierdzonych przestępstw gospodarczych w I kwartale 2006 r. oraz 2007 r. na obszarze województwa łódzkiego utrzymała się praktycznie na tym samym poziomie (w 2006r. 1209, w 2007 r. 1206), analogicznie liczba dochodzeń i śledztw wszczętych (w 2006r. 1227, w 2007 r. 1191), niewielki wzrost wykrywalności zaznaczył się jedynie w liczbie wszczętych postępowań wydzielonej kategorii przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu w I kwartale 2006 r. wszczęto w tej kategorii 225 postępowań, a w tym samym okresie 2007 r Stwierdzono natomiast 198 (203 w roku 2006). Liczba stwierdzonych oszustw o charakterze gospodarczym wyniosła w I kwartale 2007 r. 473 w województwie łódzkim (404 w tym okresie roku ubiegłego), natomiast liczba wszczętych postępowań w tych okresach wyniosła analogicznie 389 (394 w 2006r.) Fałszerstwa o charakterze gospodarczym zamknęły się w I kwartale 2007 r. w liczbie przestępstw 79 (58 wszczętych postępowań), w odniesieniu do I kwartału roku ubiegłego liczby te wyniosły 76 (38 wszczętych). Przestępstw korupcyjnych ujawniono w okresie sprawozdawczym 2007 r. 94, liczba stwierdzonych przestępstw w tej kategorii wyniosła 92. W tym samym czasie roku 2006 ujawniono ich 66, a 50 stwierdzono. Biorąc pod uwagę trendy sześcioletnie w zakresie ujawniania i ścigania przestępczości gospodarczej można stwierdzić, że w latach utrzymywał się wzrost przestępstw o takim charakterze. W roku 2000 stwierdzono przestępstwa o charakterze gospodarczym, w roku 2006 r. takich przestępstw odnotowano W 2000 r. wszczęto postępowań przygotowawczych natomiast w 2006 r Wzrost ten miał przełożenie na ilość stwierdzonych 28

29 przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu z 711 do 831 w 2006 r. Jednocześnie wzrosła liczba stwierdzonych fałszerstw gospodarczych (z 247 do 361) oraz przestępstw korupcyjnych z 94 w 2000 r. do 451 w 2006 r. Odnotowano natomiast spadek liczby stwierdzonych przestępstw naruszenia przepisów ustawy o prawach autorskich i pokrewnych oraz Kodeksu Karnego Skarbowego. Ważnym aspektem po wstąpieniu naszego kraju do UE stała się walka z przestępstwami wyłudzania dotacji, subwencji, dopłat oraz pozyskiwania funduszy pomocowych. Oceniając działania podejmowane w poszczególnych jednostkach Policji województwa łódzkiego można posłużyć się wskaźnikiem dynamiki stwierdzonych przestępstw. Najlepsze efekty w tej dziedzinie uzyskały jednostki w: Rawie Mazowieckiej, Tomaszowie Mazowieckim, Łowiczu, Bełchatowie oraz Opocznie. Najniższy wskaźnik odnotowały KPP w Zduńskiej Woli, Łodzi Wschód, Zgierzu, Kutnie, Pabianicach oraz Łęczycy. Najwyższy wzrost postępowań wszczętych w stosunku do roku 2005 odnotowano w powiatach opoczyńskim i kutnowskim, natomiast największy spadek w brzezińskim i bełchatowskim. Główne problemy: ochrona małej i średniej przestępczości przed wymuszeniami, napadami oraz przestępczością pospolitą, Zadania do realizacji: zapewnienie dostępności i przejrzystości ewidencji działalności gospodarczej, procesu wydawania zezwoleń i licencji (np. przez wprowadzenie ewidencji internetowej głównie: zadanie administracji samorządowej), zorganizowanie przejrzystej komunikacji między Policją a przedsiębiorcami, przez włączenie rzetelnych przedsiębiorców 29

30 do współpracy na rzecz bezpieczeństwa oraz wspólną identyfikację najistotniejszych problemów w celu bezpiecznego prowadzenia uczciwej działalności gospodarczej, objęcie wzmożonym dozorem policyjnym miejsc, gdzie prowadzenie działalności gospodarczej jest szczególnie zagrożone. OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Analiza sytuacji: Zabytki odgrywają ogromną rolę w procesie identyfikacji kulturowej, w utrwalaniu poczucia tożsamości i związków z danym miejscem, regionem czy krajem zarówno poszczególnych jednostek, jak i całych grup etnicznych. Na pytanie: "po co chronić zabytki?" odpowiadamy: "dla dobra ogółu", gdyż jeśli nawet stanowią indywidualna własność, są jednocześnie własnością wspólną jako dobra kultury. Z powodu utraty kulturowego dziedzictwa cierpi nie tylko społeczność, na której terenie toczy się wojna, to również my wszyscy stajemy się biedniejsi z chwilą zniszczenia zabytku. Dobra kultury narażone są na różnorodne zagrożenia. Natura zagrożeń jest dwojaka. Są one powodowane przez przyrodę (trzęsienia ziemi i morza, huragany, ulewy, powodzie, pioruny), bądź przez samego człowieka: przez jego złą wolę (wojny, kradzieże, podpalenia, wandalizmy, nieposzanowanie, terroryzm), zaniedbanie, lekceważenie, ignorancję, brak wyobraźni i zwykłą głupotę. Zagrożenia te niezależnie od tego, czy mają charakter jednostkowy, lokalny, lub ponadregionalny, wymagają regulacji i działań wewnętrznych w obrębie samorządów oraz regulacji i działań ogólnowojewódzkich. Przedstawiciele Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Policji i Państwowej Straży Pożarnej przeprowadzili w pierwszym kwartale 2006 roku wizytacje w obiektach sakralnych na terenie województwa łódzkiego, podczas 30

31 których wypełniano formularze dotyczące Ewidencji Obiektów Sakralnych. Formularze zawierają dane dotyczące: ubezpieczenia zbiorów, ochrony fizycznej, zabezpieczeń budowlano-mechanicznych, systemów sygnalizacji włamania i napadu, systemów telewizji dozorowej, systemów kontroli dostępu, systemów alarmu pożaru, systemów ochrony pożarowej. Główne problemy: systematyczne niszczenia dziedzictwa narodowego na terenie województwa łódzkiego, zwłaszcza drewnianych zabytkowych kościołów, skutkujące utratą dóbr kultury (kradzież, zniszczenie, zaginięcie, nielegalny wywóz, pożary). Zadania do realizacji: - podejmowanie międzyinstytucjonalnych skoordynowanych inicjatyw w celu ochrony zabytków, m.in. wspólne inspekcje i kontrole obiektów ze zgromadzonymi dobrami kultury, prowadzone przez przedstawicieli wojewódzkich konserwatorów zabytków, Policji i Państwowej Straży Pożarnej, - upowszechnianie nowoczesnych technicznych środków zabezpieczeń (wraz z monitoringiem) zarówno na wypadek klęsk żywiołowych, jak i przestępczej działalności człowieka, np. kradzieży, dewastacji, - kontynuowanie systemowej rejestracji zbiorów, wraz z dokumentacją fotograficzną i opisową, z uwzględnieniem znakowania obiektów ruchomych, - przeprowadzanie szkoleń, wydawanie publikacji, współpraca z wyspecjalizowanymi strukturami resortu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, stowarzyszeniami, towarzystwami itd., - poprawa wymiany informacji o skradzionych i poszukiwanych zabytkach, 31

32 w oparciu o przepis art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, - stworzenie wojewódzkiego systemu informacji o wydanych pozwoleniach na wywóz zabytków za granicę, - podjęcie działań nad stworzeniem w strukturach organów ścigania specjalistycznej komórki do zwalczania tego rodzaju przestępczości. 32

33 Harmonogram realizacji na obszarze województwa łódzkiego rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej 33

34 Bezpieczeństwo w miejscach publicznych i miejscu zamieszkania Zadanie Podmiot odpowiedzialny Podmioty współpracujące Łódzki Komendant Wojewódzki Policji 0. Analiza zagrożeń bezpieczeństwa i realnych potrzeb społeczności lokalnych pod względem bezpieczeństwa, w tym m.in. opracowanie mapy zagrożeń. terytorialnego, Komendant Rejonu Straży Ochrony Kolei w Łodzi Termin realizacji Pierwsza analiza do końca 2007 r., następnie kwartalnie. 1. Analiza stanu służby prewencyjnej Policji, ze wskazaniem głównych problemów i oceną współpracy ze strażami gminnymi (miejskimi) i innymi podmiotami ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, m.in. poprzez dokonywanie okresowych ocen działalności ww. podmiotów. Łódzki Komendant Wojewódzki Policji terytorialnego, Komendant Placówki Żandarmerii Wojskowej w Łodzi, Komendant Rejonu Straży Ochrony Kolei w Łodzi Pierwsza analiza do końca 2007 r., następnie półrocznie. 3. Zintegrowana organizacja i dyslokacja służby: - oparta na analizach, uwzględniających dane i doświadczenia różnych komórek organizacyjnych Policji, oraz na mapach zagrożeń, opracowanych wspólnie z podmiotami pozapolicyjnymi, a zawierających informacje m.in. uzyskane w wyniku konsultacji społecznych, badań potrzeb oraz problemów społeczeństwa, m.in. poprzez ocenę organizacji i dyslokacji, Łódzki Komendant Wojewódzki Policji terytorialnego - zapewniająca koordynację działań poszczególnych komórek organizacyjnych Policji, m.in. poprzez stałe monitorowanie pracy, - zapewniająca komunikację między różnymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz bezpieczeństwa w celu wspólnego planowania i koordynacji działań oraz oceny osiągniętych efektów, m.in. poprzez organizację wspólnych spotkań. 4. Zwiększenie liczby patroli Policji i innych formacji w tych miejscach i czasie, gdzie są najbardziej potrzebne, poprzez: - efektywniejsze wykorzystanie zasobów kadrowych w Policji, m.in. poprzez uwzględnianie propozycji organów samorządu terytorialnego, Łódzki Komendant Wojewódzki Policji terytorialnego, Komendant Placówki Straży Granicznej w Łodzi, Komendant 34

35 - większy udział Straży Granicznej w realizacji zadań policyjnych (m.in. zatrzymania, poszukiwania, kontrole, służba patrolowa) oraz działań administracyjno-porządkowych, zwłaszcza w rejonach przygranicznych (konieczność nowelizacji ustawy), m.in. poprzez stałe współdziałanie, - wykorzystywanie sił i środków Żandarmerii Wojskowej, m.in. poprzez stałe współdziałanie, Placówki Żandarmerii Wojskowej w Łodzi, Komendant Rejonu Straży Ochrony Kolei w Łodzi, Służba Więzienna - przekazanie przez Policję części zadań innym podmiotom, takim jak Komendant Placówki Straży Granicznej w Łodzi (konwoje cudzoziemców, strzeżone ośrodki dla cudzoziemców, areszty w celu deportacji), Służba Więzienna (konwoje między jednostkami penitencjarnymi), m.in. poprzez dokonanie oceny zawartych porozumień i możliwości ich modyfikacji lub zawarcia nowych. 5. Promowanie i efektywne wykorzystanie możliwości technicznych, a w szczególności monitoringu wizyjnego miejsc publicznych, skorelowanego z odpowiednią organizacją służby Policji i straży gminnych (miejskich), m.in. poprzez organizację prezentacji. Łódzki Komendant Wojewódzki Policji terytorialnego 6. Wzmocnienie roli dyżurnego jednostek organizacyjnych Policji, położenie szczególnego nacisku na profesjonalne przyjmowanie zawiadomień o przestępstwach i wykroczeniach, w tym naruszeniach ładu i porządku publicznego, zachowaniach i czynach patologicznych, m.in. poprzez modyfikację procedur postępowania i stworzenie warunków do obsługi klientów. Łódzki Komendant Wojewódzki Policji terytorialnego Do końca 2007 r. 7. Aktywny dzielnicowy, jako policjant pierwszego kontaktu, który identyfikuje lokalne problemy bezpieczeństwa i porządku publicznego, dostarcza ważnych informacji pochodzących z rozpoznania rejonu i inicjuje lokalne inicjatywy na rzecz bezpieczeństwa, m.in. poprzez organizację szkoleń dla dzielnicowych, prowadzenie spotkań z Radami Osiedli i grupami mieszkańców. Łódzki Komendant Wojewódzki Policji terytorialnego 8. Budowa lokalnych systemów powiadamiania o zagrożeniach, patologiach z wykorzystaniem: rad osiedli, sołtysów na obszarach wiejskich, korporacji taksówkowych, itd., m.in. poprzez organizowanie spotkań z Radami Osiedli, grupami mieszkańców i firmami transportowymi. Łódzki Komendant Wojewódzki Policji terytorialnego, firmy transportowe Na bieżąco do końca 2008 r. 9. Podniesienie jakości realizacji zadań poprzez: - wzmocnienie systematycznego nadzoru służbowego jako stałego Łódzki Komendant Wojewódzki Policji terytorialnego 35

36 elementu organizacji służby, - stanowcze piętnowanie i eliminowanie przypadków patologii, bierności i braku reakcji na zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego. 10. Wypracowanie mechanizmów współpracy między administracją samorządową, Policją wraz ze strażami gminnymi (miejskimi), prywatnymi przewoźnikami, w szczególności korporacjami taksówkowymi, m.in. poprzez określenie zasad współpracy ww. pomiotów. Łódzki Komendant Wojewódzki Policji Łódzki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, organy samorządu terytorialnego, firmy transportowe, spółki grupy PKP SA. Na bieżąco do końca 2008 r. 11. Zwiększenie odpowiedzialności Policji (przy zachowaniu integralności i spójności formacji) oraz innych podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie bezpieczeństwa i porządku, m.in. poprzez zintensyfikowanie działań wszystkich podmiotów. Łódzki Komendant Wojewódzki Policji terytorialnego Do końca 2007 r. 12. Podjęcie systematycznej kontroli lokali gastronomicznych, punktów sprzedaży alkoholu pod względem: posiadania zezwolenia na sprzedaż alkoholu, spełniania norm sanitarno-epidemiologicznych i budowlanych (konieczna współpraca Policji z administracją samorządową, Sanepidem, PIH, PINB itd.), m.in. poprzez określenie zasad koordynacji przeprowadzanych kontroli. Łódzki Komendant Wojewódzki Policji terytorialnego, Państwowy Inspektor Sanitarny, Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej, Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego 13. Przygotowanie i promowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo przestrzeni publicznych, a zmniejszających anonimowość, takich jak: promowanie tzw. bezpiecznej architektury, oświetlenia, oznakowania informacyjnego, m.in. poprzez współdziałanie dzielnicowych z nadzorem budowlanym oraz Radami Osiedli. Łódzki Komendant Wojewódzki Policji terytorialnego, Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego Na bieżąco do końca 2008 r. 14. Wspieranie i promowanie działań budujących więzi społeczne poprzez prowadzenie ogólnopolskiej kampanii społecznych w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej ŁUW w Łodzi terytorialnego, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe 15. Utworzenie i promocja Banku Dobrych Praktyk, m.in. poprzez publikację na Łódzki Komendant Wojewódzki 36

Załącznik nr 2 Harmonogram realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej

Załącznik nr 2 Harmonogram realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej Załącznik nr 2 Harmonogram realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej Obszary działania Zadania 1. Rzetelna analiza zagrożeń bezpieczeństwa i realnych

Bardziej szczegółowo

Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem Bezpieczniej"

Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem Bezpieczniej" Program Razem Bezpieczniej to formuła kompleksowego i zdecydowanego działania w celu ograniczenia zjawisk i zachowań,

Bardziej szczegółowo

Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych RAZEM BEZPIECZNIEJ. czas realizacji: lata

Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych RAZEM BEZPIECZNIEJ. czas realizacji: lata Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań RAZEM BEZPIECZNIEJ czas realizacji: lata 2007-2015 RAZEM BEZPIECZNIEJ Ustawa o systemie oświaty: Art. 33. Nadzór pedagogiczny polega

Bardziej szczegółowo

OCENA MERYTORYCZNA PROJEKTU Obszar: BEZPIECZEŃSTWO W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROJEKT UWAGI MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW

OCENA MERYTORYCZNA PROJEKTU Obszar: BEZPIECZEŃSTWO W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROJEKT UWAGI MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW OCENA MERYTORYCZNA PROJEKTU Obszar: BEZPIECZEŃSTWO W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Numer ocenianego projektu: PROJEKT UWAGI MAKSYMALNA PUNKTÓW Adresaci/beneficjenci: pośredni, bezpośredni (czy grupa docelowa

Bardziej szczegółowo

2.1. Posiedzenia Zespołu zwołuje Szef Zespołu z własnej inicjatywy lub na wniosek któregokolwiek z szefów grup.

2.1. Posiedzenia Zespołu zwołuje Szef Zespołu z własnej inicjatywy lub na wniosek któregokolwiek z szefów grup. Z A T W I E R D Z A M....................................... / Wojewoda Kujawsko-Pomorski / Bydgoszcz, dnia 30 marca 2007 r. Regulamin organizacji pracy Wojewódzkiego zespołu ds. rządowego programu ograniczania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/ /2017 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia kwietnia 2017r. uchwala się, co następuje:

UCHWAŁA NR XVIII/ /2017 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia kwietnia 2017r. uchwala się, co następuje: UCHWAŁA NR XVIII/ /2017 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia kwietnia 2017r. Projekt w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji w Żninie ze swojej działalności, a także informacji

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI NA LATA 2012-2015

POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI NA LATA 2012-2015 Załącznik do uchwały nr Rady Powiatu Pabianickiego z dnia roku 26 stycznia 2012 POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI NA LATA 2012-2015 1 1.

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PREWENCJI KWP W KATOWICACH. Rola współpracy międzyresortowej w przeciwdziałaniu przemocy domowej

WYDZIAŁ PREWENCJI KWP W KATOWICACH. Rola współpracy międzyresortowej w przeciwdziałaniu przemocy domowej Rola współpracy międzyresortowej w przeciwdziałaniu przemocy domowej Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (...) Art.1 2. Do podstawowych zadań Policji należą: 1)ochrona życia i zdrowia ludzi oraz

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku. Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań

Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku. Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezp iieczn iiej SPIS TREŚCI 1. Ogólne założenia programu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XVI/118/16 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. BEZPIECZNY POWIAT GOSTYŃSKI

Załącznik do uchwały Nr XVI/118/16 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. BEZPIECZNY POWIAT GOSTYŃSKI Załącznik do uchwały Nr XVI/118/16 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. BEZPIECZNY POWIAT GOSTYŃSKI Powiatowy program zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

RZĄDOWY PROGRAM OGRANICZANIA PRZESTĘPCZOŚCI I ASPOŁECZNYCH ZACHOWAŃ

RZĄDOWY PROGRAM OGRANICZANIA PRZESTĘPCZOŚCI I ASPOŁECZNYCH ZACHOWAŃ RZĄDOWY PROGRAM OGRANICZANIA PRZESTĘPCZOŚCI I ASPOŁECZNYCH ZACHOWAŃ R A Z E M B E Z P I E C Z N I E J SPIS TREŚCI 1. Ogólne założenia programu Razem bezpieczniej. 2. Cele programu. 3. Podmioty zaangażowane

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań

Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezp iieczn iiej SPIS TREŚCI 1. Ogólne założenia programu Razem bezpieczniej.

Bardziej szczegółowo

Rodzaj przestępstwa. 2012 2013 Dynamika w % 2012 2013 Dynamika w % 807 668 82,8 841 658 78,2. Ogółem przestępstwa o charakterze kryminalnym

Rodzaj przestępstwa. 2012 2013 Dynamika w % 2012 2013 Dynamika w % 807 668 82,8 841 658 78,2. Ogółem przestępstwa o charakterze kryminalnym Z dniem 1 stycznia 2013 r. siedlecka komenda rozpoczęła funkcjonowanie w zreorganizowanych strukturach. W miejsce działających na terenie powiatu 9 Posterunków Policji utworzono 3 Komisariaty Policji z

Bardziej szczegółowo

Załącznik Do uchwały Nr XVIII/161/12 Rady Powiatu Gostyńskiego Z dnia 28 czerwca 2012 r. BEZPIECZNY POWIAT GOSTYŃSKI

Załącznik Do uchwały Nr XVIII/161/12 Rady Powiatu Gostyńskiego Z dnia 28 czerwca 2012 r. BEZPIECZNY POWIAT GOSTYŃSKI Załącznik Do uchwały Nr XVIII/161/12 Rady Powiatu Gostyńskiego Z dnia 28 czerwca 2012 r. BEZPIECZNY POWIAT GOSTYŃSKI Założenia powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO PREWENCJI

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO PREWENCJI KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO PREWENCJI Informacja dotycząca stanu zagrożenia przestępczością na terenie placówek oświatowych i wychowawczych (szkół podstawowych i gimnazjów, szkół średnich i zawodowych,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W STALOWEJ WOLI 2010 ROKU

INFORMACJA PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W STALOWEJ WOLI 2010 ROKU KOMENDA POWIATOWA POLICJI W STALOWEJ WOLI INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W STALOWEJ WOLI 21 ROKU Stalowa Wola dnia 211-1-29 Wykres

Bardziej szczegółowo

RZĄDOWY PROGRAM OGRANICZENIA PRZESTĘPCZOŚCI I ASPOŁECZNYCH ZACHOWAŃ. Razem bezpieczniej

RZĄDOWY PROGRAM OGRANICZENIA PRZESTĘPCZOŚCI I ASPOŁECZNYCH ZACHOWAŃ. Razem bezpieczniej RZĄDOWY PROGRAM OGRANICZENIA PRZESTĘPCZOŚCI I ASPOŁECZNYCH ZACHOWAŃ Razem bezpieczniej Program jest zgodny z przyjętym przez Radę Ministrów dokumentem Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015, którego jednym

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO

POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO Załącznik do uchwały Nr XIX/116/2012 Rady Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 31 sierpnia 2012 r. POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO NA LATA 2005 2008

PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO NA LATA 2005 2008 Lp. PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO NA LATA 2005 2008 Rodzaj Zagrożenia 1. Kradzieże samochodów 2. Kradzieże

Bardziej szczegółowo

Powierzchnia: 855,18 km². Ludność: ok. 166 tys. Gęstość zaludnienia: 194 osoby/km²

Powierzchnia: 855,18 km². Ludność: ok. 166 tys. Gęstość zaludnienia: 194 osoby/km² Powierzchnia: 855,18 km² Ludność: ok. 166 tys Gęstość zaludnienia: 194 osoby/km² Drogi: ok. 2000 km Drogi: krajowe: 123 km; wojewódzkie: 70 km; powiatowe: 460 km; gminne: 1350 km 23.04.2015 r. Wakaty -

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z działalności Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce. za 2014 rok. Hajnówka, dn TPP Z A T W I E R D Z A M

SPRAWOZDANIE. z działalności Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce. za 2014 rok. Hajnówka, dn TPP Z A T W I E R D Z A M Hajnówka, dn. 2015-02-09 Komenda Powiatowa Policji w Hajnówce TPP.036.1.2015 Z A T W I E R D Z A M KOMENDANT POWIATOWY POLICJI W HAJNÓWCE /podpis nieczytelny/ kom. mgr Dariusz Kułak SPRAWOZDANIE z działalności

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE KONSULTACJE SPOŁECZNE WE WŁOSZCZOWIE ZAŁOŻENIA KRAJOWEJ MAPY ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA W POLSCE

POWIATOWE KONSULTACJE SPOŁECZNE WE WŁOSZCZOWIE ZAŁOŻENIA KRAJOWEJ MAPY ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA W POLSCE POWIATOWE KONSULTACJE SPOŁECZNE WE WŁOSZCZOWIE ZAŁOŻENIA KRAJOWEJ MAPY ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA W POLSCE, dnia 5lutego 26 roku PRZESTĘPCZOŚĆ OGÓLNA I KRYMINALNA Opracowanie przygotowano w oparciu o informacje

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z realizacji zadań za rok 2015 oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy i miasta Nisko

SPRAWOZDANIE. z realizacji zadań za rok 2015 oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy i miasta Nisko SPRAWOZDANIE z realizacji zadań za rok 2015 oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy i miasta Nisko Nisko luty 2016 WSTĘP Teren Gminy i Miasta Nisko obejmuje obszar

Bardziej szczegółowo

,0 60,2 59,1-1, ,8 50,6 49,6-1, , ,7-2, ,7 36,6 45,5 + 8, ,1 77,9 54,6-23,4

,0 60,2 59,1-1, ,8 50,6 49,6-1, , ,7-2, ,7 36,6 45,5 + 8, ,1 77,9 54,6-23,4 Kategoria Postępowania wszczęte w roku 2012 Postępowania wszczęte w roku 2013 Dynamika % Wykrywalność 2012 Wykrywalność 2013 Wzrost/ spadek Przestępstwa ogółem 2101 2122 101,0 60,2 59,1-1,1 Przestępstwa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Komendanta Policji o działalności w roku 2013 oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu

Sprawozdanie Komendanta Policji o działalności w roku 2013 oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu Sprawozdanie Komendanta Policji o działalności w roku 2013 oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu kamiennogórskiego Kamienna Góra, luty 2014 1. Zagrożenie przestępczością

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LUTYM 2016 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LUTYM 2016 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LUTYM 216 ROKU 2 W lutym 216 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 78 wypadków drogowych (o 21 więcej niż w lutym 215 r.), w wyniku których 5 osób poniosło

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WOJEWÓDZKA POLICJI

STRATEGIA WOJEWÓDZKA POLICJI KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Z SIEDZIBĄ W RADOMIU STRATEGIA WOJEWÓDZKA POLICJI NA LATA 2013 2015 RADOM, MARZEC 2014 R. Województwo mazowieckie jest największym w kraju pod względem powierzchni i ludności.

Bardziej szczegółowo

Komenda Miejska Policji w Łomży. Analiza stanu bezpieczeństwa na terenie miasta i powiatu łomżyńskiego za rok 2009

Komenda Miejska Policji w Łomży. Analiza stanu bezpieczeństwa na terenie miasta i powiatu łomżyńskiego za rok 2009 Komenda Miejska Policji w Łomży Analiza stanu bezpieczeństwa na terenie miasta i powiatu łomżyńskiego za rok 2009 LICZBA ZDARZEŃ ZA ROK 2009 r W PORÓWNANIU DO ROKU 2008r KATEGORIA ZDARZEŃ LICZBA ZDARZEŃ

Bardziej szczegółowo

Straż Miejska m. st. Warszawy

Straż Miejska m. st. Warszawy Straż Miejska m. st. Warszawy Podsumowanie roku wybrane dane W opracowaniu przedstawiono wybrane informacje dotyczące działalności Straży Miejskiej m.st. Warszawy w r. dotyczące charakterystyki zgłoszeń,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WOJEWÓDZKA POLICJI

STRATEGIA WOJEWÓDZKA POLICJI KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Z SIEDZIBĄ W RADOMIU STRATEGIA WOJEWÓDZKA POLICJI NA LATA 2013 2015 RADOM, MARZEC 2013 R. 2 Województwo mazowieckie jest największym w kraju pod względem powierzchni i ludności.

Bardziej szczegółowo

w ramach Programu BEZPIECZNY POWIAT

w ramach Programu BEZPIECZNY POWIAT Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/207/06 Rady Gminy w Górznie z dnia 27.10.2206 r. WÓJT GMINY W GÓRZNIE KIEROWNIK KOMISARIATU POLICJI PRZEWODNICZĄCY KOMISJI OŚWIATY, SPORTU, KULTURY, SPRAW SOCJALNYCH

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. OCENA REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ FUNKCJONARIUSZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W RYBNIKU NA TERENIE POWIATU RYBNICKIEGO W ROKU 2015

Załącznik nr 3. OCENA REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ FUNKCJONARIUSZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W RYBNIKU NA TERENIE POWIATU RYBNICKIEGO W ROKU 2015 Załącznik nr 3. OCENA REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ FUNKCJONARIUSZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W RYBNIKU NA TERENIE POWIATU RYBNICKIEGO W ROKU 215 1. STAN ETATOWY KOMISARIATÓW PODLEGŁYCH KMP W RYBNIKU W ROKU 215

Bardziej szczegółowo

Pokaz strona internetowa

Pokaz strona internetowa Pokaz strona internetowa * Postępowanie RSD-349/9 KP Trzebinia - 669 czynów * * 1 wykrywalność przestępstw w powiecie w latach 21-211 8 6 4 2 przestępstwa ogółem przestępstwa kryminalne ogółem 21 22 23

Bardziej szczegółowo

GMINNE KONSULTACJE SPOŁECZNE W WODZISŁAWIU ZAŁOŻENIA KRAJOWEJ MAPY ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA W POLSCE

GMINNE KONSULTACJE SPOŁECZNE W WODZISŁAWIU ZAŁOŻENIA KRAJOWEJ MAPY ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA W POLSCE GMINNE KONSULTACJE SPOŁECZNE W WODZISŁAWIU ZAŁOŻENIA KRAJOWEJ MAPY ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA W POLSCE Wodzisław, dnia 22.02.2016 roku Na przestrzeni ostatnich kilku lat w Polsce odnotowywany jest systematyczny

Bardziej szczegółowo

Program BEZPIECZNY DOM, OSIEDLE, PARKING, SĄSIEDZKIEGO CZUWANIA

Program BEZPIECZNY DOM, OSIEDLE, PARKING, SĄSIEDZKIEGO CZUWANIA Program BEZPIECZNY DOM, OSIEDLE, PARKING, SĄSIEDZKIEGO CZUWANIA ZAŁOŻENIA PROGRAMU: nawiązanie na zasadach partnerstwa, współpracy i współdziałania, pomiędzy społecznością lokalną, a policją, uchronienie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE POWIATU ZGIERSKIEGO 2010 rok REALIZACJA ZADAŃ STRATEGII KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W ŁODZI NA LATA

ANALIZA STANU BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE POWIATU ZGIERSKIEGO 2010 rok REALIZACJA ZADAŃ STRATEGII KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W ŁODZI NA LATA ANALIZA STANU BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE POWIATU ZGIERSKIEGO 2010 rok REALIZACJA ZADAŃ STRATEGII KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W ŁODZI NA LATA 2010-2012 PROGRAMY STWORZONE W CELU POPRAWY STANU BEZPIECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A nr XLI/239/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 26 lutego 2014 roku

U C H W A Ł A nr XLI/239/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 26 lutego 2014 roku U C H W A Ł A nr XLI/239/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2014

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2007 ROK

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2007 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Pabianicach Nr VI/ 50 /07 z dnia 28 lutego 2007 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2007 ROK CELE MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji działań w 2014r. Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach 2011-2020

Harmonogram realizacji działań w 2014r. Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach 2011-2020 Harmonogram realizacji działań w 2014r. Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach 2011-2020 Propozycje działań realizowanych w ramach programu zostały

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH I ZAPOBIEGAWCZYCH

PROPOZYCJE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH I ZAPOBIEGAWCZYCH PROPOZYCJE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH I ZAPOBIEGAWCZYCH 4.1 BEZPIECZEŃSTWO W MIEJSCACH PUBLICZNYCH I MIEJSCACH ZAMIESZKANIA Promowanie i efektywne wykorzystywanie możliwości technicznych, a w szczególności

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata Załącznik do Uchwały Nr XXXIX/430/10 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia29 kwietnia 2010 roku Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2010-2015 WSTĘP Rodzina jest najważniejszym środowiskiem

Bardziej szczegółowo

JELENIA GÓRA, PAŹDZIERNIK 2006 R.

JELENIA GÓRA, PAŹDZIERNIK 2006 R. STRATEGIE DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH I INTERWENCYJNYCH WOBEC DZIECI I MŁODZIEŻY Z GIMNAZJUM NR 4 W JELENIEJ GÓRZE ZAGROŻONYCH UZALEŻNIENIEM Uchwała Nr24/06 Rady Pedagogicznej Gimnazjum Nr 4 w Jeleniej Górze

Bardziej szczegółowo

Osiągnięte wyniki przez KMP w Rudzie Śląskiej w 2013 roku

Osiągnięte wyniki przez KMP w Rudzie Śląskiej w 2013 roku Osiągnięte wyniki przez KMP w Rudzie Śląskiej w 213 roku WYBRANE KATEGORIE PRZESTĘPCZOŚCI PION KRYMINALNY KMP Ruda Śląska WSZCZĘTE POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZE OGÓŁEM W ROZBICIU NA KOMISARIATY 6 588 5 4654

Bardziej szczegółowo

insp. Rafał Batkowski Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu Poznań, 10 luty 2015 roku

insp. Rafał Batkowski Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu Poznań, 10 luty 2015 roku insp. Rafał Batkowski Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu Poznań, 10 luty 2015 roku Struktura wielkopolskiej Policji Komendy miejskie Policji 4 Komendy powiatowe Policji 27 Komisariaty

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA POLICJI w OPATOWIE

KOMENDA POWIATOWA POLICJI w OPATOWIE KOMENDA POWIATOWA POLICJI w OPATOWIE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W OPATOWIE ZA ROK 2015 MISJA ŚWIĘTOKRZYSKIEJ POLICJI: Systematycznie poprawiając skuteczność, służymy społeczeństwu

Bardziej szczegółowo

- samorząd miasta Ełku -samorząd województwa -dotacje z budżetu państwa -inne dotacje -fundusze Unii Europejskiej -fundusze grantowe 2016-2020

- samorząd miasta Ełku -samorząd województwa -dotacje z budżetu państwa -inne dotacje -fundusze Unii Europejskiej -fundusze grantowe 2016-2020 Załącznik do Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Miasta Ełk na lata przyjętego Uchwałą nr Rady Miasta z dnia 2015 r. Harmonogram realizacji

Bardziej szczegółowo

A N A L I Z A REALIZACJI PROCEDURY PN. NIEBIESKIE KARTY PRZEZ KOMENDY MIEJSKIE I POWIATOWE POLICJI WOJ. LUBUSKIEGO W 2013 ROKU

A N A L I Z A REALIZACJI PROCEDURY PN. NIEBIESKIE KARTY PRZEZ KOMENDY MIEJSKIE I POWIATOWE POLICJI WOJ. LUBUSKIEGO W 2013 ROKU A N A L I Z A REALIZACJI PROCEDURY PN. NIEBIESKIE KARTY PRZEZ KOMENDY MIEJSKIE I POWIATOWE POLICJI WOJ. LUBUSKIEGO W 2013 ROKU Wydział Prewencji Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp.,

Bardziej szczegółowo

zadanie ciągłe Ochrona dzieci i młodzieży Ograniczenie niedostosowania społecznego oraz

zadanie ciągłe Ochrona dzieci i młodzieży Ograniczenie niedostosowania społecznego oraz Ograniczenie niedostosowania społecznego oraz przestępczości dzieci i młodzieży 4. Harmonogram realizacji zadań Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012

Bardziej szczegółowo

W 2003 roku zaistniało wypadków drogowych, w których zginęło osób, a zostało rannych. Wporównaniu do roku ubiegłego odnotowano:

W 2003 roku zaistniało wypadków drogowych, w których zginęło osób, a zostało rannych. Wporównaniu do roku ubiegłego odnotowano: POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/kgp/brd/statystyki/wypadki-drogowe/161,wypadki-drogowe-w-2003-r.html Wygenerowano: Czwartek, 31 sierpnia 2017, 06:10 WYPADKI DROGOWE W 2003 R. W 2003 roku zaistniało

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2016 / PROCEDURY POSTEPOWANIA w sytuacjach związanych z zagrożeniem patologią

Rok szkolny 2016 / PROCEDURY POSTEPOWANIA w sytuacjach związanych z zagrożeniem patologią PROCEDURY POSTEPOWANIA w sytuacjach związanych z zagrożeniem patologią Procedura postępowania nauczycieli i metody współpracy szkoły z policją w sytuacjach zagrożeń młodzieży przestępczością i demoralizacją

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA ROK DLA GMINY KRZYKOSY

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA ROK DLA GMINY KRZYKOSY Załącznik do Uchwały Nr XIII/80/2015 Rady Gminy Krzykosy z dnia 17 grudnia 2015 roku GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA ROK 2016 2019 DLA GMINY

Bardziej szczegółowo

Działania podejmowane przez Komendę Miejską Policji w Białymstoku w celu poprawy bezpieczeństwa na terenie placówek oświatowych.

Działania podejmowane przez Komendę Miejską Policji w Białymstoku w celu poprawy bezpieczeństwa na terenie placówek oświatowych. EDUKACJA PRAWNA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI Razem o Bezpieczeństwie Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku Działania podejmowane przez Komendę Miejską Policji w Białymstoku w celu poprawy

Bardziej szczegółowo

STAN BEZPIECZEŃSTWA NA DROGACH POWIATU WYSZKOWSKIEGO W okresie roku

STAN BEZPIECZEŃSTWA NA DROGACH POWIATU WYSZKOWSKIEGO W okresie roku STAN BEZPIECZEŃSTWA NA DROGACH POWIATU WYSZKOWSKIEGO W okresie 1.1-31.8 13 roku W okresie od 1.1.13 r. do 31.8.13 r. na terenie powiatu wyszkowskiego zaistniało 67 wypadków drogowych, w tym 11 wypadków

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Programu Bezpieczny Powiat Działdowski PROGRAM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU

Załącznik do Programu Bezpieczny Powiat Działdowski PROGRAM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU Załącznik do Programu Bezpieczny Powiat Działdowski PROGRAM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU 1 Lp. Zamierzony cel Zadania Sposób realizacji Instytucje realizujące Termin realizacji

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna. 3. Ustawa z dnia 26 października 1982r.o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

Podstawa prawna. 3. Ustawa z dnia 26 października 1982r.o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 1982 r. Nr 35, poz. 230 ze zmianami). 2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE DZIAŁANIA POSTERUNKU POLICJI W BIAŁEJ ZA OKRES III KWARTAŁÓW 2012 ROKU:

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE DZIAŁANIA POSTERUNKU POLICJI W BIAŁEJ ZA OKRES III KWARTAŁÓW 2012 ROKU: Biała, dnia 23.10.2012r. PP 990/12 INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE DZIAŁANIA POSTERUNKU POLICJI W BIAŁEJ ZA OKRES III KWARTAŁÓW 2012 ROKU: Posterunek Policji w Białej, w którego skład wchodzi

Bardziej szczegółowo

Raport. z działań Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz patologiom społecznym w 2008 roku. Warszawa, marzec 2009 r.

Raport. z działań Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz patologiom społecznym w 2008 roku. Warszawa, marzec 2009 r. Raport z działań Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz patologiom społecznym w 2008 roku Warszawa, marzec 2009 r. Szanowni Państwo, Opracowany w Biurze Prewencji Komendy Głównej Policji Raport

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Rozdział 1. Postanowienia ogólne ZAŁĄCZNIK do Uchwały Nr VII/43/2015 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25.03.2015 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i RozwiązywaniaProblemów Alkoholowych na rok 2015." Gminny Program Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Strategia Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu na lata 2013-2015

Strategia Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu na lata 2013-2015 Strategia Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu na lata 2013-2015 Komenda Wojewódzka Policji w Opolu Strategia Wojewódzka Policji na lata 2013-2015 W 2012 r. w województwie opolskim ograniczono przestępczość

Bardziej szczegółowo

podpalaniem śmietników

podpalaniem śmietników Podstawowym czynnikiem kształtującym bezpieczeństwo publiczne i wpływającym na jego społeczną ocenę są uwarunkowania społeczne. Ciągłym przemianom społeczno - gospodarczym towarzyszą coraz częściej takie

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie powiatu łęczyckiego w 2015 roku

Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie powiatu łęczyckiego w 2015 roku Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie powiatu łęczyckiego w 2015 roku KPP w Łęczycy 1500 564 557 788 1 010 500 1 109 1000 1 228 Liczba przestępstw Przestępstwa ogółem 2014 2015 0 2010 2011 2012

Bardziej szczegółowo

KOMISARIAT POLICJI Luboń, dnia 15 luty 2013r. W LUBONIU OCENA

KOMISARIAT POLICJI Luboń, dnia 15 luty 2013r. W LUBONIU OCENA KOMISARIAT POLICJI Luboń, dnia 15 luty 2013r. W LUBONIU OCENA STANU ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE MIASTA LUBONIA ORAZ PRACY KOMISARIATU POLICJI W LUBONIU W ROKU 2012 I. przestępczości

Bardziej szczegółowo

Komenda Powiatowa Policji w Wyszkowie

Komenda Powiatowa Policji w Wyszkowie INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE MIASTA I GMINY WYSZKÓW W 215 ROKU Komenda Powiatowa Policji w Wyszkowie INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W NISKU

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W NISKU KOMENDA POWIATOWA POLICJI W NISKU INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POWIECIE NIŻAŃSKIM W ROKU 2015 Nisko styczeń 2016 1 WPROWADZENIE Komenda Powiatowa Policji w Nisku jest jednostką

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LUTYM 2017 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LUTYM 2017 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LUTYM 2017 ROKU 2 W lutym 2017 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 74 wypadki drogowe (o 12 więcej niż w lutym 2016 r.), w wyniku których 3 osoby poniosły

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE Załącznik do Uchwały Nr V/15/11 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 23 utego 2011 GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE na lata 2011-2014 1 I. Wstęp Gminny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/78/2008. RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 03 marca 2008 roku

UCHWAŁA NR XII/78/2008. RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 03 marca 2008 roku UCHWAŁA NR XII/78/2008 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 03 marca 2008 roku w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Czernikowo Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MARCU 2016 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MARCU 2016 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MARCU 2016 ROKU 2 W marcu 2016 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 79 wypadków drogowych (o 2 więcej niż w marcu 2015 r.), w wyniku których 4 osoby poniosły

Bardziej szczegółowo

Wypadki drogowe w Polsce w 2004 roku analiza ilościowa. I. Liczba wypadków w 2004 roku

Wypadki drogowe w Polsce w 2004 roku analiza ilościowa. I. Liczba wypadków w 2004 roku POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/kgp/brd/statystyki/wypadki-drogowe/10,wypadki-drogowe-w-2004-r.html Wygenerowano: Czwartek, 31 sierpnia 2017, 06:10 WYPADKI DROGOWE W 2004 R. Wypadki drogowe

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE DALESZYCE NA LATA 2014 2017

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE DALESZYCE NA LATA 2014 2017 PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE DALESZYCE NA LATA 2014 2017 I. WSTĘP Rodzina jest najważniejszym środowiskiem w życiu człowieka kształtującym

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach 60%

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach 60% ANALIZA I OCENA stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w w okresie 01.01. - 31.12. 2011 r. 25 maj 2012 1 Powiat oświęcimski Analiza

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2013 ROK

RAPORT Z REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2013 ROK RAPORT Z REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2013 ROK Opracował: - Pełnomocnik Prezydenta ds. Profilaktyki Uzależnień przy udziale: - Biura Programów Zdrowotnych i Spraw Społecznych

Bardziej szczegółowo

Lokalne strategie bezpieczeństwa

Lokalne strategie bezpieczeństwa Komenda Miejska Policji w Gliwicach MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA Lokalne strategie bezpieczeństwa Gliwice, 5 i 6 października 2006 roku podinsp. mgr Jarosław SZYMCZYK Komendant Miejski Policji w Gliwicach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W SKWIERZYNIE

PROGRAM POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W SKWIERZYNIE PROGRAM POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W SKWIERZYNIE CEL STRATEGICZNY PROGRAMU Podniesienie poziomu bezpieczeństwa uczniów w szkole i poza nią. CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV.12.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE

UCHWAŁA NR IV.12.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE UCHWAŁA NR IV.12.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017 Załącznik do Uchwały Nr. Rady Gminy Zabrodzie z dnia..2016 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017 I. WSTĘP Narkomania jest jednym z najpoważniejszych problemów społecznych ostatnich

Bardziej szczegółowo

Źródło: Wygenerowano: Czwartek, 5 stycznia 2017, 21:11

Źródło:  Wygenerowano: Czwartek, 5 stycznia 2017, 21:11 Komenda Powiatowa Policji w Jarocinie Źródło: http://bip.jarocin.kpp.policja.gov.pl/182/realizowane-programy/8730,bezpieczna-szkola.html Wygenerowano: Czwartek, 5 stycznia 2017, 21:11 Bezpieczna Szkoła

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji procedury Niebieskie karty przez jednostki organizacyjne Policji w I półroczu 2008 roku

Sprawozdanie z realizacji procedury Niebieskie karty przez jednostki organizacyjne Policji w I półroczu 2008 roku Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji Dokument zatwierdził: insp. Michał Czeszejko-Sochacki Dyrektor Biura Prewencji KGP Sprawozdanie z realizacji procedury Niebieskie karty przez jednostki organizacyjne

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ POPRAWY PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW MIASTA RUDA ŚLĄSKA.

MIEJSKI PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ POPRAWY PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW MIASTA RUDA ŚLĄSKA. Załącznik do Uchwały Rady Miasta Nr 62 / VI / 2007 z dnia 22.01.2007r. MIEJSKI PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ POPRAWY PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW MIASTA RUDA ŚLĄSKA na lata

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym Bezpieczeństwo w ruchu drogowym W 2008 roku na terenie KPP Inowrocław zaistniało 2391 zdarzeń drogowych, z czego 2270 to kolizje drogowe, a 121 to wypadki drogowe. W zdarzeniach tych 152 osoby doznały

Bardziej szczegółowo

IV. Zadania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

IV. Zadania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Opoczno na 2014 rok. I. Wstęp. Podstawą prawną działań związanych z zapobieganiem narkomanii w Polsce jest ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr Rady Miejskiej Leszna z dnia 2012r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2013

Załącznik do Uchwały nr Rady Miejskiej Leszna z dnia 2012r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2013 Załącznik do Uchwały nr Rady Miejskiej Leszna z dnia 2012r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2013 1 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/276/14 RADY POWIATU OPOLSKIEGO

UCHWAŁA NR XXXIX/276/14 RADY POWIATU OPOLSKIEGO UCHWAŁA NR XXXIX/276/14 RADY POWIATU OPOLSKIEGO z dnia 4 września 2014 r. Projekt w sprawie uchwalenia Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZADANIA PROGRAMU

SZCZEGÓŁOWE ZADANIA PROGRAMU SZCZEGÓŁOWE ZADANIA PROGRAMU 1.Działania edukacyjne i profilaktyczne na rzecz kształtowania bezpiecznych zachowań uczestników ruchu drogowego. Lp. ZADANIE DZIAŁANIE CZAS REALIZACJI ODPOWIEDZIALNY REALIZUJĄCY

Bardziej szczegółowo

KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU. Poprawa jakości życia oraz atrakcyjności przestrzeni i architektury miasta. (Obszar: Jakość życia)

KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU. Poprawa jakości życia oraz atrakcyjności przestrzeni i architektury miasta. (Obszar: Jakość życia) Programy strategiczne 133 KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU Nazwa programu: Bezpieczny Poznań nr programu: 4 Kontynuacja Planu Rozwoju Miasta Cel strategiczny: Poprawa jakości życia oraz atrakcyjności przestrzeni

Bardziej szczegółowo

Informacja z działań Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz patologiom społecznym w 2011 roku

Informacja z działań Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz patologiom społecznym w 2011 roku Informacja z działań Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz patologiom społecznym w 2011 roku Warszawa, 2012 r. 2 Spis treści 1 CHARAKTERYSTYKA PRZESTĘPCZOŚCI NIELETNICH... 5 1.1. Rozmiar

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W BORNEM SULINOWIE ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

URZĄD MIEJSKI W BORNEM SULINOWIE ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE URZĄD MIEJSKI W BORNEM SULINOWIE ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE AKCEPTUJĘ BURMISTRZ BORNEGO SULINOWA /-/ PLAN DZIAŁANIA I WSPÓŁDZIAŁANIA DOTYCZĄCY UTRZYMANIA WŁAŚCIWEGO STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM

BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM www.kwp.radom.pl BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM 25000 2013 2014 20000 19856 19 334 15000 10000 5000 0 2 474 2 354 348 321 3047 2 890 Wypadki Zabici Ranni Wypadki ze skutkiem śmiertelnym 311 300 Kolizje

Bardziej szczegółowo

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok.

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. UCHWAŁA NR 19/V/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. Na podstawie art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

ANALIZA STANU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ANALIZA STANU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W ŁODZI styczeń grudzień 2015 r. I. STATYSTYKA WYPADKÓW DROGOWYCH. 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/28/2011 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU z dnia 31 stycznia 2011 r.

UCHWAŁA NR VIII/28/2011 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU z dnia 31 stycznia 2011 r. UCHWAŁA NR VIII/28/2011 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/409/2009 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH. 2006 roku

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH. 2006 roku MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Pabianicach Nr LX/533/06 z dnia 22 lutego 2006 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W PAŹDZIERNIKU 2015 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W PAŹDZIERNIKU 2015 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W PAŹDZIERNIKU 215 ROKU 2 W październiku 215 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 14 wypadki drogowe (o 8 mniej niż w październiku 214r.), w wyniku których

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE. na lata 2015 2020

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE. na lata 2015 2020 GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE na lata 2015 2020 I. Wstęp Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie określa zadania własne gminy wynikające

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY I MIASTA DOBCZYCE ZA 2013 ROK.

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY I MIASTA DOBCZYCE ZA 2013 ROK. Dobczyce dnia 20 stycznia 2014 r. L.dz. GDK 076/14 OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY I MIASTA DOBCZYCE ZA 2013 ROK. Gmina i miasto Dobczyce jest jedną z trzech Gmin obsługiwanych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

ANALIZA STANU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ANALIZA STANU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W ŁODZI styczeń czerwiec 2016 r. ANALIZA O STANIE BEZPIECZEŃ STYCZEŃ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY GNIEZNO

UCHWAŁA NR... RADY GMINY GNIEZNO Projekt z dnia 16 grudnia 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY GNIEZNO z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

Projekt GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2015 ROK

Projekt GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2015 ROK Projekt GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2015 ROK 1 Gmina Reszel ROZDZIAŁ I zasoby umożliwiające prowadzenie działalności profilaktyczno terapeutycznej i realizację

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁANIA W LATACH

GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁANIA W LATACH PROGRAM POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁANIA W LATACH 2016 2020. 1. DIAGNOZA STANU BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA.

Bardziej szczegółowo