OCENA MERYTORYCZNA PROJEKTU Obszar: BEZPIECZEŃSTWO W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROJEKT UWAGI MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OCENA MERYTORYCZNA PROJEKTU Obszar: BEZPIECZEŃSTWO W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROJEKT UWAGI MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW"

Transkrypt

1 OCENA MERYTORYCZNA PROJEKTU Obszar: BEZPIECZEŃSTWO W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Numer ocenianego projektu: PROJEKT UWAGI MAKSYMALNA PUNKTÓW Adresaci/beneficjenci: pośredni, bezpośredni (czy grupa docelowa jest adekwatna do celów projektu) UZYSKANA PUNKT ÓW Czy projekt włącza w działania różne podmioty odpowiedzialne za bezpieczeństwo w działalności gospodarczej, czy zakłada aktywizację społeczności lokalnej Czy projekt zakłada działania mające na celu ochronę małej i średniej przedsiębiorczości np. przed wymuszeniami, napadami, przestępczością pospolitą Liczba podmiotów włączonych do współpracy: - powyżej 3: 13pkt., - od 2 do 3: 8 12pkt., - od 1 do 2: 1 7pkt. Ochrona małej i średniej przedsiębiorczości: Przeprowadzenie 3 działań: pkt. Przeprowadzenie 2 działań: 6-9pkt. Przeprowadzenie 1 działania: 1- pkt. 13 Czy projekt ma na celu zapewnienie dostępności i przejrzystości ewidencji działalności gospodarczej, procesu wydawania zezwoleń i licencji np. poprzez wprowadzenie ewidencji internetowej Czy projekt zakłada podjęcie działań szkoleniowych i edukacyjnych Wypracowanie minimum 2 rozwiązań usprawniających działalność gospodarczą: pkt. Wypracowanie do 2 rozwiązań usprawniających działalność gospodarczą: 1-9 pkt. Minimum 2 rodzaje działań: 7pkt., do 2 rodzajów działań: 1-6pkt. 7 Czy projekt przewiduje organizowanie forów dialogu i partnerstwa dla bezpieczeństwa w działalności gospodarczej. Punkty dodatkowe za inne działania, które nie zostały wskazane powyżej (należy je napisać w rubryce uwagi) Minimum 2 forów pkt., -do 2 forów 1-9pkt. Innowacyjność i atrakcyjność Zastosowanie działań: 20

2 projektu Adekwatność kwoty wnioskowanego dofinansowania do realnych kosztów projektu - innowacyjnych i wpływających na atrakcyjność: - 3 działania: 20pkt., innowacyjne i wpływające na atrakcyjność projektu : - 19pkt., - tylko wpływających na atrakcyjność projektu: 1 9pkt. Koszt jednostkowy kwoty dofinansowania w ramach projektu: Powyżej zł/podmiot 1pkt. Od 1.000,00 zł. do ,99 zł /podmiot: 2-8pkt., Od zł do ,99 zł/podmiot 9-14pkt. Poniżej 7.999,99 zł/podmiot 1pkt. 1 Ogółem liczba uzyskanych punktów../0 pkt. (Czytelny podpis osoby wypełniającej formularz, instytucja)...

3 OCENA MERYTORYCZNA PROJEKTU Obszar: BEZPIECZEŃSTWO W MIEJSCACH PUBLICZNYCH I W MIEJSCU ZAMIESZKANIA Numer ocenianego projektu: PROJEKT UWAGI MAKSYMALNA PUNKTÓW Adresaci/beneficjenci: pośredni, bezpośredni (czy grupa docelowa jest adekwatna do celów projektu) UZYSKANA PUNKT ÓW Czy projekt opiera się i/lub przewiduje analizę zagrożeń bezpieczeństwa i realnych potrzeb społeczności lokalnych Czy projekt włącza w działania różne podmioty odpowiedzialne za bezpieczeństwo, czy zakłada aktywizację społeczności lokalnych, wypracowanie mechanizmów współpracy Czy projekt przewiduje zastosowanie właściwych rozwiązań w celu zagospodarowania przestrzeni publicznej sprzyjających niwelowaniu zagrożeń W ramach projektu: - przeprowadzona będzie/była analiza min. 2 zagrożeń i realnych potrzeb społeczności lokalnych: pkt., - przeprowadzona będzie/była analiza min. 1 zagrożenia i analiza realnych potrzeb społeczności lokalnych: -9pkt., - przeprowadzona będzie/była analiza potrzeb społeczności lokalnych: 1-4pkt. Liczba podmiotów włączonych do współpracy: - powyżej 3: pkt., - od 1do 3: 1-4pkt. Liczba zastosowanych rozwiązań z zakresu zagospodarowa nia przestrzeni: - powyżej 4: pkt.,

4 Czy projekt przewiduje zastosowanie działań mających na celu podniesienie poziomu zaufania do formacji ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego Czy projekt promuje efektywne wykorzystanie możliwości technicznych (m.in. monitoring wizyjny miejsc publicznych) poprzez zastosowanie w sposób bezpośredni lub pośredni konkretnych rozwiązań technicznych Czy projekt przewiduje budowę lokalnych systemów powiadamiania o zagrożeniach, patologiach etc. Czy projekt przewiduje prace w dziedzinie napraw dewastacji, a także eksponowanie odpowiedzialności za dbałość o utrzymanie porządku Czy projekt przewiduje działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa imprez o charakterze masowym (ze szczególnym uwzgl. imprez sportowych i działań propagujących zasady bezpiecznego kibicowania) Punkty dodatkowe za inne działania, które nie zostały wskazane powyżej (należy je napisać w rubryce uwagi) Innowacyjność i atrakcyjność projektu - od 1 do 4: 1-4pkt. Liczba zastosowanych działań z zakresu podniesienia poziomu zaufania i bezpieczeństwa: - powyżej 3: 4pkt., - od 1 do 3: 1-3pkt. - Jeśli tak (w sposób bezpośredni, tj. zastosowanie konkretnych rozwiązań): pkt., - jeśli tak (w sposób pośredni, tj. projekt wpływa pośrednio na wdrożenie konkretnych rozwiązań): 1-4pkt. Liczba zastosowanych lokalnych systemów powiadamiania: - powyżej 2: pkt., - od 1 do 2: 1-4pkt. - Naprawa pow. 2 dewastacji: pkt., - 1-2: -9pkt., - Działania z eksponowaniem odpowiedzialnoś ci za dbałość i utrzymanie porządku: 1-4pkt. Jeśli tak: - działania bezpośrednie: pkt., - działania pośrednie: 1-4pkt. Zastosowanie działań:

5 Adekwatność kwoty wnioskowanego dofinansowania do realnych kosztów projektu - innowacyjnych i wpływających na atrakcyjność: - 3 działania: 20pkt., innowacyjne i wpływające na atrakcyjność projektu : -19pkt., - tylko wpływających na atrakcyjność projektu: 1-9pkt. Koszt jednostkowy dofinansowania w ramach projektu (na osobę): - powyżej 1.000,00zł: 1pkt., - od 00,00zł do 999,99zł: 2-8pkt., - 0,00zł do 499,99zł: 9-14pkt., - poniżej 0,00zł: 1pkt. 1 Ogółem liczba uzyskanych punktów../0pkt. (Czytelny podpis osoby wypełniającej formularz, instytucja)...

6 OCENA MERYTORYCZNA PROJEKTU Obszar: BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM Numer ocenianego projektu: PROJEKT UWAGI MAKSYMA LNA PUNKT ÓW Adresaci i beneficjenci: bezpośredni i pośredni (czy grupa docelowa jest adekwatna do celów projektu) UZYSKAN A LICZB A PUNK TÓW Czy projekt włącza w działania różne podmioty odpowiedzialne za bezpieczeństwo w ruchu drogowym, czy zakłada aktywizację społeczności lokalnej, zakłada wypracowanie mechanizmów współpracy Czy projekt zakłada podniesienie świadomości społecznej poprzez realizację programów profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym Czy projekt zakłada wdrażanie zasad kształtowania bezpiecznej przestrzeni w ruchu drogowym Liczba podmiotów włączonych do współpracy: - powyżej 8: 13pkt., - od 4 do 7: 8-12pkt., - od 1 do 3: 1-7pkt. Liczba programów: - powyżej 4: 12pkt., - od 3 do 4: 7-11pkt., - od 1 do 2: 1-6pkt. Wdrażanie zasad: - powyżej 3 zasad: 8-pkt., zasady: 1-7pkt., Czy projekt przewiduje usprawnienie działań z zakresu kontroli technicznej pojazdów Usprawnienie działań: - powyżej 3 usprawnień: pkt., usprawnienia: 2-4pkt., usprawnienia: 1pkt. Czy projekt przewiduje edukację w celu kształtowania świadomego i kulturalnego uczestnika ruchu drogowego, respektującego prawo i szanującego prawa innych uczestników tego ruchu Edukacja obejmująca wszystkie cele - kształtowanie świadomego i kulturalnego uczestnika ruchu drogowego, respektującego prawo i szanującego prawa innych uczestników tego ruchu pkt. - edukacja częściowa 1-4pkt.

7 Czy projekt zakłada działania mające na celu upowszechnianie zasad ratownictwa drogowego oraz uczy udzielania pierwszej pomocy - Projekt zakłada działania mające na celu upowszechnianie zasad ratownictwa drogowego i uczy udzielania pierwszej pomocy: pkt. - Projekt zakłada naukę udzielania pierwszej pomocy: 1-4pkt. - Projekt zakłada upowszechnienie zasad ratownictwa drogowego: 1-4pkt. Punkty dodatkowe za inne działania, które nie zostały wskazane powyżej (należy je napisać w rubryce uwagi) Innowacyjność i atrakcyjność projektu Adekwatność kwoty wnioskowanego dofinansowania do realnych kosztów projektu Zastosowanie działań: - innowacyjnych i wpływających na atrakcyjność: - 3 działania: 20pkt innowacyjne i wpływające na atrakcyjność projektu : -19pkt. - tylko wpływających na atrakcyjność projektu: 1-9pkt. Koszt jednostkowy dofinansowania w ramach projektu (na osobę): - powyżej 1.000,00 zł: 1pkt., - od 00,00 zł do 999,99 zł: od 2-8pkt., -0,00 do 499,99 zł: od 9-14pkt. - poniżej 0,00 zł: 1pkt Ogółem liczba uzyskanych punktów../0 pkt. (Czytelny podpis osoby wypełniającej formularz)...

8 OCENA MERYTORYCZNA PROJEKTU Obszar: BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE Numer ocenianego projektu: PROJEKT UWAGI MAKSYMALNA PUNKTÓW Adresaci i beneficjenci: pośredni, bezpośredni (czy grupa docelowa jest adekwatna do celów projektu) UZYSKANA PUNKT ÓW Czy projekt włącza w działania różne podmioty odpowiedzialne za bezpieczeństwo w szkole, czy zakłada aktywizację społeczności lokalnej, zakłada wypracowanie mechanizmów współpracy Czy projekt opiera się o analizę i identyfikację problemów bezpieczeństwa szkolnego Czy projekt zakłada ograniczenie liczby przestępstw i wykroczeń w szkołach oraz w bezpośredni m otoczeniu szkół Czy w ramach projektu prowadzona będzie edukacja dla bezpieczeństwa zakładająca podnoszenie świadomości społecznej w zakresie Liczba podmiotów włączonych do współpracy: - więcej niż 7 podmiotów: 9pkt. - 7 i mniej: 1-8pkt. Analiza: - powyżej 3 problemów: 9pkt problemy: 1-8pkt. - Ograniczenie liczby przestępstw i wykroczeń o min. %: 9pkt. - Ograniczenie liczby przestępstw i wykroczeń o -9%: -8pkt. Ograniczenie w stopniu o 1-4%: od 1-4pkt. 00 osób i więcej: 9pkt., osób: 8pkt., osób: 7pkt., osób: 6pkt., osób: pkt., osób: 4pkt., 199 osób: 3pkt do 149 osób: od 1 do 2pkt

9 przemocy i agresji w szkole oraz budowanie przekonania o konieczności walki z tymi zjawiskami Czy projekt zakłada realizację w szkołach programów profilaktycznych ukierunkowanych na wyeliminowanie agresji wśród młodzieży oraz używania przez nią substancji psychoaktywnych. Czy w ramach projektu przewiduje się wykorzystanie środków masowego przekazu w celu promowania prospołecznych wzorców zachowań. Punkty dodatkowe za inne działania, które nie zostały wskazane powyżej (należy je napisać w rubryce uwagi) Innowacyjność i atrakcyjność projektu Adekwatność kwoty wnioskowanego dofinansowania do realnych kosztów projektu Realizacja 2 lub więcej programów: 9pkt., Upowszechnianie 1-2 programów: 1-8pkt. Wykorzystanie 2 lub więcej środków masowego przekazu: pkt. Wykorzystanie 1-2 środków masowego przekazu: 1-4pkt. Zastosowanie działań: - innowacyjnych i wpływających na atrakcyjność: 3 działania: 20pkt., działania innowacyjne i wpływające na atrakcyjność projektu: -19pkt., - tylko wpływających na atrakcyjność projektu: 1-9pkt. Koszt jednostkowy dofinansowania w ramach projektu (na osobę): - powyżej 1.000,00 zł: 1pkt., - od 00,00 zł do 999,99 zł: 2-8pkt., - 0,00 do 499,99 zł: 9-14pkt., - poniżej 0,00 zł: 1pkt

10 Ogółem liczba uzyskanych punktów../0 pkt. (Czytelny podpis osoby wypełniającej formularz, instytucja)...

11 OCENA MERYTORYCZNA PROJEKTU Obszar: BEZPIECZEŃSTWO W ŚRODKACH KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ Numer ocenianego projektu: PROJEKT UWAGI MAKSYMALNA PUNKTÓW Adresaci/beneficjenci: pośredni, bezpośredni (czy grupa docelowa jest adekwatna do celów projektu) UZYSKANA PUNKT ÓW Czy projekt włącza w działania różne podmioty odpowiedzialne za bezpieczeństwo w środkach komunikacji publicznej, czy zakłada aktywizację społeczności lokalnej, zakłada wypracowanie mechanizmów współpracy Czy projekt opiera się i/lub zakłada analizę i identyfikację problemów bezpieczeństwa środków komunikacji publicznej (np. ustalenie szlaków, miejsc, czasu i charakteru najpoważniejszych zagrożeń) Czy projekt zakłada działania mające na celu promowanie technicznych środków wspierających bezpieczeństwo (np. komunikacyjnych systemów antynapadowych) Czy w ramach projektu zakłada się prowadzenie nasilonych akcji zwalczania przestępstw i patologii w środkach komunikacji publicznej Czy projekt zakłada wprowadzanie skutecznych metod i środków Liczba podmiotów włączonych do współpracy: - i więcej: 8pkt., podmioty: 1-7pkt. - Przeprowadzenie analizy czterech zidentyfikowanych obszarów - ustalenie szlaków, miejsc, czasu i charakteru najpoważniejszych zagrożeń: 8pkt., - przeprowadzenie analizy trzech zidentyfikowanych obszarów: 4-7pkt., - przeprowadzenie analizy do dwóch zidentyfikowanych obszarów: 1-3pkt. - Promowanie co najmniej 3 rodzajów środków technicznych: 8pkt., - promowanie 1-2 środków technicznych: 1-7pkt. Liczba planowanych akcji: co najmniej 4: 8pkt., od 1do 3: 1-7pkt. - Wprowadzenie co najmniej 3 rodzajów środków technicznych - znakowanie elementów

12 technicznego zabezpieczenia mienia (np. znakowanie elementów infrastruktury, instalowanie monitoringu wizyjnego w pojazdach i na dworcach, zapewnienie środków łączności) z jednoczesną kontrolą np. punktów skupu metali kolorowych lub złomu w celu zlikwidowania paserstwa Czy w ramach projektu przewiduje się budowę sprawnego powiadamiania o zagrożeniach i patologiach w środkach komunikacji publicznej, przy wykorzystaniu środków technicznych (z udziałem przewoźników) Czy projekt zakłada organizację szkoleń dla pracowników komunikacji publicznej nt. reagowania na zagrożenia i patologie w środkach komunikacji publicznej Punkty dodatkowe za inne działania, które nie zostały wskazane powyżej (należy je napisać w rubryce uwagi) Innowacyjność i atrakcyjność projektu Adekwatność kwoty wnioskowanego dofinansowania do realnych kosztów projektu infrastruktury, instalowanie monitoringu wizyjnego w pojazdach i na dworcach, zapewnienie środków łączności: 8pkt., - wprowadzenie 1-3 środków technicznych: 1-7pkt. - budowa sprawnego powiadamiania z co najmniej 2 przewoźnikami pkt., - budowa sprawnego powiadamiania z co najmniej 1 przewoźnikiem: 2-4pkt., - pozostałe projekty: 1pkt. - organizacja więcej niż 2 szkoleń: pkt., - organizacja 1-2 szkoleń: 1-4pkt. Zastosowanie działań: - innowacyjnych i wpływających na atrakcyjność: - 3 działania: 20pkt., innowacyjne i wpływające na atrakcyjność projektu : -19pkt, - tylko wpływających na atrakcyjność projektu: 1-9pkt. Koszt jednostkowy kwoty dofinansowania w ramach projektu: - powyżej 800 zł/osobę: 1pkt., - od 00,00 zł. do 799,99 zł na osobę: 2-8pkt., - od 0 zł do 499,99 zł na osobę: 9-14pkt., - poniżej 0 zł na osobę: 1pkt. 20 1

13 Ogółem liczba uzyskanych punktów../0 pkt. (Czytelny podpis osoby wypełniającej formularz, instytucja)...

14 OCENA MERYTORYCZNA PROJEKTU Obszar: OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Numer ocenianego projektu: PROJEKT UWAGI MAKS. LICZB A PUNKT ÓW Adresaci/beneficjenci: pośredni, bezpośredni (czy grupa docelowa jest adekwatna do celów projektu) UZYSKANA PUNKTÓ W Czy projekt włącza w działania różne podmioty odpowiedzialne za ochronę dziedzictwa narodowego, czy zakłada aktywizację społeczności lokalnej, zakłada podejmowanie wspólnych, międzyinstytucjonalnych inicjatyw Liczba podmiotów włączonych do współpracy: - powyżej 3: 13 pkt., - od 2 do 3: 8 12 pkt., - poniżej 2: 1 7 pkt., 13 Czy projekt zakłada podniesienie świadomości społecznej w zakresie ochrony dziedzictwa narodowego poprzez m.in. prowadzenie szkoleń, wydawanie publikacji, udostępnianie na stronach internetowych, itd. Czy projekt zakłada działania mające na celu wyeliminowanie wszelkich form niszczenia dziedzictwa narodowego, zwłaszcza drewnianych zabytkowych kościołów, co skutkuje utratą dóbr tj. kradzież, zniszczenie, zaginięcie, nielegalny wywóz, pożary. - Powyżej 2 działań -13 pkt, - do 2: 1-9 pkt działania mające na celu wyeliminowanie wszystkich zagrożeń - kradzież, zniszczenie, zaginięcie, nielegalny wywóz, pożary - 14 pkt., - działania mające na celu częściowe wyeliminowanie zagrożeń, powyżej 3: 7-13 pkt. -3 i poniżej zagrożeń: 1-7 pkt Czy projekt zakłada działania z zakresu upowszechnianie nowoczesnych technicznych środków zabezpieczeń (np. z monitoringiem) zarówno na wypadek klęsk żywiołowych, jak i przestępczej działalności człowieka. - Minimum 2 działania upowszechnienia nowoczesnych technicznych środków zabezpieczeń pkt, - poniżej 2 działań upowszechniania nowoczesnych technicznych środków zabezpieczeń 1-4

15 Czy projekt przewiduje kontynuowanie systemowej rejestracji zbiorów, wraz z dokumentacją fotograficzną i opisową, z uwzględnieniem znakowania obiektów ruchomych Punkty dodatkowe za inne działania, które nie zostały wskazane powyżej (należy je napisać w rubryce uwagi) Innowacyjność i atrakcyjność projektu Adekwatność kwoty wnioskowanego dofinansowania do realnych kosztów projektu Projekt zakłada kontynuację pkt, Pośrednio wpływa na kontynuację 1-4 pkt, Zastosowanie działań: - innowacyjnych i wpływających na atrakcyjność: 3 działania: 20 pkt., innowacyjne i wpływające na atrakcyjność projektu : -19 pkt, - tylko wpływających na atrakcyjność projektu: 1 9 pkt.. Koszt jednostkowy kwoty dofinansowania w ramach projektu: Powyżej zł/podmiot 1pkt. Od ,00 zł. do ,99 zł /podmiot: 2-8pkt., Od.000 zł do ,99 zł/podmiot 9-14pkt. Poniżej 9.999,99 zł/podmiot 1pkt Ogółem liczba uzyskanych punktów../0 pkt. (Czytelny podpis osoby wypełniającej formularz, instytucja)...

16 OCENA MERYTORYCZNA PROJEKTU Obszar: PRZEMOC W RODZINIE Numer ocenianego projektu: PROJEKT UWAGI MAKS. PUNKTÓ W Adresaci i beneficjenci: pośredni, bezpośredni (czy grupa docelowa jest adekwatna do celów projektu) Czy projekt włącza w działania różne podmioty, czy zakłada aktywizację społeczności lokalnej, czy zakłada wypracowanie mechanizmów współpracy Czy projekt zakłada wykorzystanie różnorakich form przekazu wiedzy dot. podniesienia świadomości społecznej o przejawach przemocy w rodzinie Czy projekt przewiduje działania mające na celu promowanie odpowiednich wzorców życia rodzinnego Czy projekt dotyczy edukowania osób dotkniętych przemocą w rodzinie w zakresie procedury prawnej Czy projekt przewiduje organizację szkoleń tematycznych dla Liczba podmiotów włączonych do współpracy: - i więcej: 1pkt., - od 2 do 4 podmiotów: -14pkt., - poniżej 2 podmiotów: 1-9pkt. W projekcie wykorzystano: - min. 3 formy przekazu: 9pkt., - od 1 do 2 form przekazu: 1-8pkt. Projekt promuje: - min. 2 wzorce: 8pkt., wzorce: 3-7pkt. Edukacja: - 2 osób i więcej: pkt., - od do 24 osób: 2-4pkt., - poniżej osób: 1pkt. Organizacja szkoleń: - 3 i więcej: 8pkt., - od 1-2 : 1-7pkt UZYSKANA PUNKTÓ W

17 osób pracujących nad ograniczeniem zjawiska Czy projekt aktywizuje działanie instytucji odpowiedzialnych za udzielanie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie Punkty dodatkowe za inne działania, które nie zostały wskazane powyżej (należy je napisać w rubryce uwagi) Aktywizacja: - instytucji: pkt., - 4 instytucje: 4pkt., - 3 instytucje: 3pkt., - 2 instytucje: 2pkt., - 1 instytucja: 1pkt. Innowacyjność i atrakcyjność projektu Adekwatność kwoty wnioskowanego dofinansowania do realnych kosztów projektu Zastosowanie działań: - innowacyjnych i wpływających na atrakcyjność: - 3 działania: 20pkt., innowacyjne i wpływające na atrakcyjność projektu : -19pkt., - tylko wpływających na atrakcyjność projektu: 1-9pkt. Koszt jednostkowy dofinansowania w ramach projektu (na osobę): - powyżej 1.000,00zł: 1pkt., - od 00,00zł do 999,99zł: 2-8pkt., - 0,00zł do 499,99zł: 9-14pkt., - poniżej 0,00zł: 1pkt Ogółem liczba uzyskanych punktów../0 pkt. (Czytelny podpis osoby wypełniającej formularz, instytucja)...

Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem Bezpieczniej"

Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem Bezpieczniej" Program Razem Bezpieczniej to formuła kompleksowego i zdecydowanego działania w celu ograniczenia zjawisk i zachowań,

Bardziej szczegółowo

Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych RAZEM BEZPIECZNIEJ. czas realizacji: lata

Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych RAZEM BEZPIECZNIEJ. czas realizacji: lata Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań RAZEM BEZPIECZNIEJ czas realizacji: lata 2007-2015 RAZEM BEZPIECZNIEJ Ustawa o systemie oświaty: Art. 33. Nadzór pedagogiczny polega

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Harmonogram realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej

Załącznik nr 2 Harmonogram realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej Załącznik nr 2 Harmonogram realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej Obszary działania Zadania 1. Rzetelna analiza zagrożeń bezpieczeństwa i realnych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 107 WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 15 maja 2007 r.

ZARZĄDZENIE NR 107 WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 15 maja 2007 r. ZARZĄDZENIE NR 107 WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 15 maja 2007 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw wdrożenia i koordynowania realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI NA LATA 2012-2015

POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI NA LATA 2012-2015 Załącznik do uchwały nr Rady Powiatu Pabianickiego z dnia roku 26 stycznia 2012 POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI NA LATA 2012-2015 1 1.

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Strona główna Działania PROJEKTY ZAKOŃCZONE Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania

Bardziej szczegółowo

Załącznik Do uchwały Nr XVIII/161/12 Rady Powiatu Gostyńskiego Z dnia 28 czerwca 2012 r. BEZPIECZNY POWIAT GOSTYŃSKI

Załącznik Do uchwały Nr XVIII/161/12 Rady Powiatu Gostyńskiego Z dnia 28 czerwca 2012 r. BEZPIECZNY POWIAT GOSTYŃSKI Załącznik Do uchwały Nr XVIII/161/12 Rady Powiatu Gostyńskiego Z dnia 28 czerwca 2012 r. BEZPIECZNY POWIAT GOSTYŃSKI Założenia powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego

Bardziej szczegółowo

w ramach Programu BEZPIECZNY POWIAT

w ramach Programu BEZPIECZNY POWIAT Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/207/06 Rady Gminy w Górznie z dnia 27.10.2206 r. WÓJT GMINY W GÓRZNIE KIEROWNIK KOMISARIATU POLICJI PRZEWODNICZĄCY KOMISJI OŚWIATY, SPORTU, KULTURY, SPRAW SOCJALNYCH

Bardziej szczegółowo

2.1. Posiedzenia Zespołu zwołuje Szef Zespołu z własnej inicjatywy lub na wniosek któregokolwiek z szefów grup.

2.1. Posiedzenia Zespołu zwołuje Szef Zespołu z własnej inicjatywy lub na wniosek któregokolwiek z szefów grup. Z A T W I E R D Z A M....................................... / Wojewoda Kujawsko-Pomorski / Bydgoszcz, dnia 30 marca 2007 r. Regulamin organizacji pracy Wojewódzkiego zespołu ds. rządowego programu ograniczania

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny merytorycznej

Kryteria oceny merytorycznej Kryteria oceny merytorycznej Ocena merytoryczna składa się z: a) oceny zgodności operacji z LSR; b) oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami przyjętymi przez LGD. Ocenę zgodności operacji z LSR

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań

Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezp iieczn iiej SPIS TREŚCI 1. Ogólne założenia programu Razem bezpieczniej.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XVI/118/16 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. BEZPIECZNY POWIAT GOSTYŃSKI

Załącznik do uchwały Nr XVI/118/16 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. BEZPIECZNY POWIAT GOSTYŃSKI Załącznik do uchwały Nr XVI/118/16 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. BEZPIECZNY POWIAT GOSTYŃSKI Powiatowy program zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku. Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań

Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku. Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezp iieczn iiej SPIS TREŚCI 1. Ogólne założenia programu

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH I ZAPOBIEGAWCZYCH

PROPOZYCJE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH I ZAPOBIEGAWCZYCH PROPOZYCJE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH I ZAPOBIEGAWCZYCH 4.1 BEZPIECZEŃSTWO W MIEJSCACH PUBLICZNYCH I MIEJSCACH ZAMIESZKANIA Promowanie i efektywne wykorzystywanie możliwości technicznych, a w szczególności

Bardziej szczegółowo

RZĄDOWY PROGRAM OGRANICZANIA PRZESTĘPCZOŚCI I ASPOŁECZNYCH ZACHOWAŃ

RZĄDOWY PROGRAM OGRANICZANIA PRZESTĘPCZOŚCI I ASPOŁECZNYCH ZACHOWAŃ RZĄDOWY PROGRAM OGRANICZANIA PRZESTĘPCZOŚCI I ASPOŁECZNYCH ZACHOWAŃ R A Z E M B E Z P I E C Z N I E J SPIS TREŚCI 1. Ogólne założenia programu Razem bezpieczniej. 2. Cele programu. 3. Podmioty zaangażowane

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Programu Bezpieczny Powiat Działdowski PROGRAM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU

Załącznik do Programu Bezpieczny Powiat Działdowski PROGRAM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU Załącznik do Programu Bezpieczny Powiat Działdowski PROGRAM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU 1 Lp. Zamierzony cel Zadania Sposób realizacji Instytucje realizujące Termin realizacji

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA LATA 2011 2014 DLA POWIATU KWIDZYŃSKIEGO

POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA LATA 2011 2014 DLA POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Załącznik Nr 1..... do uchwały Nr VII/54/2011 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 kwietnia 2011 r. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku POWIAT KWIDZYŃSKI POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ

Bardziej szczegółowo

1.Wzrost aktywności gospodarczej na obszarze LGD Krajna Złotowska do 2023 roku

1.Wzrost aktywności gospodarczej na obszarze LGD Krajna Złotowska do 2023 roku Załącznik nr 6 Regulaminu Rady CEL OGÓLNY NUMER 1 : CEL SZCZEGÓŁOWY NUMER 1.1 PRZEDSIĘWZIĘCIE: 1.Wzrost aktywności gospodarczej na obszarze LGD Krajna Złotowska do 2023 roku 1.1 Zwiększenie aktywności

Bardziej szczegółowo

Plan pracy z zakresu bezpieczeństwa na rok szkolny 2012/2013 w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Budzowie

Plan pracy z zakresu bezpieczeństwa na rok szkolny 2012/2013 w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Budzowie Plan pracy z zakresu bezpieczeństwa na rok szkolny 2012/2013 w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Budzowie Wstęp W związku z realizacją uchwały Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2006 r. w sprawie działań administracji

Bardziej szczegółowo

insp. Rafał Batkowski Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu Poznań, 10 luty 2015 roku

insp. Rafał Batkowski Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu Poznań, 10 luty 2015 roku insp. Rafał Batkowski Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu Poznań, 10 luty 2015 roku Struktura wielkopolskiej Policji Komendy miejskie Policji 4 Komendy powiatowe Policji 27 Komisariaty

Bardziej szczegółowo

Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.

Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Cel Działania: Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających

Bardziej szczegółowo

Funkcje powiatowych programów zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego teoria i praktyka

Funkcje powiatowych programów zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego teoria i praktyka Funkcje powiatowych programów zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego teoria i praktyka mgr Ewa Radomska Międzynarodowa konferencja naukowa KOORDYNACJA

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII GMINY RADOMSKO NA ROK 2013

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII GMINY RADOMSKO NA ROK 2013 Załącznik do Uchwały NR XXII/../2012 Rady Gminy Radomsko z dnia..2012 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII GMINY RADOMSKO NA ROK 2013 Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Radomsko

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata Załącznik do Uchwały Nr XXXIX/430/10 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia29 kwietnia 2010 roku Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2010-2015 WSTĘP Rodzina jest najważniejszym środowiskiem

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013 REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE W latach 2007-2013 w ramach Narodowej Strategii Spójności (Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia)

Bardziej szczegółowo

Operacje w ramach wniosku są dedykowane grupom defaworyzowany m

Operacje w ramach wniosku są dedykowane grupom defaworyzowany m Kryteria wyboru operacji LGD KRASNYSTAW PLUS L.p. Kryterium Uszczegółowienie kryterium/ Sposób oceny Uzasadnienie 1. 2. Operacje w ramach wniosku są dedykowane grupom defaworyzowany m Operacja przewiduje

Bardziej szczegółowo

Mapa aktywności społecznej organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Kieleckiego

Mapa aktywności społecznej organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Kieleckiego Lp. Nazwa organizacji Miejscowość Adres organizacji nr tel./fax Przedstawiciel Zakres działania Informacje dodatkowe 1. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Rakowskiej i Regionu Świętokrzyskiego Raków ul. Bardzka

Bardziej szczegółowo

Programy prewencyjne realizowane w KMP Przemyśl

Programy prewencyjne realizowane w KMP Przemyśl Komenda Miejska Policji w Przemyślu Źródło: http://bip.przemysl.kmp.policja.gov.pl/286/programy-prewencyjne/18263,programy-prewencyjne-realizowane-w-kmp-p rzemysl.html Wygenerowano: Czwartek, 4 lutego

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Dolina Noteci Załącznik nr 3d

Stowarzyszenie Dolina Noteci Załącznik nr 3d Stowarzyszenie Dolina Noteci Załącznik nr 3d Karta merytoryczna Oceny operacji według lokalnych kryteriów Działanie: Projekty Grantowe promocja turystyczna obszaru Cel ogólny Cel szczegółowy Przedsięwzięcie

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY WG. LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU. Liczba uzyskanych punktów. Granty. - 1 pkt. - 3 pkt. - 1 pkt. - 2 pkt. - 3 pkt.

KARTA OCENY WG. LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU. Liczba uzyskanych punktów. Granty. - 1 pkt. - 3 pkt. - 1 pkt. - 2 pkt. - 3 pkt. Załącznik nr 6 do procedury wyboru i oceny grantów KARTA OCENY WG. LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU. Nazwa kryterium Źródło informacji Waga Punktacja Liczba uzyskanych punktów Uwagi Granty Operacja ma wpływ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/276/14 RADY POWIATU OPOLSKIEGO

UCHWAŁA NR XXXIX/276/14 RADY POWIATU OPOLSKIEGO UCHWAŁA NR XXXIX/276/14 RADY POWIATU OPOLSKIEGO z dnia 4 września 2014 r. Projekt w sprawie uchwalenia Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO

POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO Załącznik do uchwały Nr XIX/116/2012 Rady Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 31 sierpnia 2012 r. POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Program BEZPIECZNY DOM, OSIEDLE, PARKING, SĄSIEDZKIEGO CZUWANIA

Program BEZPIECZNY DOM, OSIEDLE, PARKING, SĄSIEDZKIEGO CZUWANIA Program BEZPIECZNY DOM, OSIEDLE, PARKING, SĄSIEDZKIEGO CZUWANIA ZAŁOŻENIA PROGRAMU: nawiązanie na zasadach partnerstwa, współpracy i współdziałania, pomiędzy społecznością lokalną, a policją, uchronienie

Bardziej szczegółowo

Obywatele dla Demokracji. program dla organizacji pozarządowych finansowany z funduszy EOG

Obywatele dla Demokracji. program dla organizacji pozarządowych finansowany z funduszy EOG Obywatele dla Demokracji program dla organizacji pozarządowych finansowany z funduszy EOG Obywatele dla Demokracji Realizatorzy: Fundacja im. Stefana Batorego w partnerstwie z Polską Fundacją Dzieci i

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata

Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata Konferencja Rewitalizacja szansą rozwoju miasta Warszawy 30 czerwca 2006r Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata 2005-2013 1. Czy Państwa zdaniem Warszawa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 DO PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA BĘDZINA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA - w ramach projektu Razem Blisko Krakowa zintegrowany rozwój podkrakowskiego obszaru

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej

Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej Cele i wskaźniki 1.0 CEL OGÓLNY Poprawa warunków życia i wypoczynku na terenie Ziemi Człuchowskiej 1.1 Rozwój turystyki i rekreacji na obszarze oraz zachowanie lokalnego dziedzictwa CELE 1.2 Wzmocnienie

Bardziej szczegółowo

Lokalne kryteria wyboru operacji Stowarzyszenia Euro-Country

Lokalne kryteria wyboru operacji Stowarzyszenia Euro-Country Lokalne kryteria wyboru operacji Stowarzyszenia Euro-Country OPERACJE INNE NIŻ PRZYCZYNIAJACE SIĘ DO REALIZACJI PROJEKTU GRANTOWEGO PRZEDSIĘBIORCY Przedsięwzięcie I L.p. Kryterium lokalne Punktacja Opis/Uzasadnienie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa oś priorytetowa III. Cyfrowe kompetencje społeczeństwa. Warszawa, 6.10.2015 r.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa oś priorytetowa III. Cyfrowe kompetencje społeczeństwa. Warszawa, 6.10.2015 r. Program Operacyjny Polska Cyfrowa oś priorytetowa III. Cyfrowe kompetencje społeczeństwa Warszawa, 6.10.2015 r. Adresaci III osi priorytetowej POPC: - grupy o zróżnicowanych poziomach kompetencji cyfrowych,

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2017 r.

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2017 r. Harmonogram realizacji planu komunikacji na Cel komunikacji 1. Termin Działanie komunikacyj ne Grupa docelowa Środki przekazu Zakładane wskaźniki Budżet Planowane efekty Jednostka miary Wartość Poinformowanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA W ZESPOLE SZKÓŁ W RUDZIE HUCIE ROK SZKOLNY 2016/2017

PROGRAM BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA W ZESPOLE SZKÓŁ W RUDZIE HUCIE ROK SZKOLNY 2016/2017 PROGRAM BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA W ZESPOLE SZKÓŁ W RUDZIE HUCIE ROK SZKOLNY 2016/2017 Celem programu jest podjęcie działań podnoszących jakość procesu wychowania, będących kontynuacją zadań w obszarze

Bardziej szczegółowo

Wzory dokumentów stosowane w procedurze oceny zgodności operacji z LSR i wyboru operacji

Wzory dokumentów stosowane w procedurze oceny zgodności operacji z LSR i wyboru operacji Załącznik nr 16 do wniosku o wybór LGD do realizacji LSR: Wzory dokumentów stosowane w procedurze oceny zgodności operacji z LSR i wyboru operacji Karta oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY SYSTEMOWE przewidziane do realizacji w 2011 r.

PROJEKTY SYSTEMOWE przewidziane do realizacji w 2011 r. Warszawa, 2011-02-03 WYKAZ PROJEKTÓW PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W PLANIE DZIAŁANIA NA 2011 ROK DLA DZIAŁANIA 5.4 ROZWÓJ POTENCJAŁU TRZECIEGO SEKTORA ORAZ DZIAŁANIA 5.5 ROZWÓJ DIALOGU SPOŁECZNEGO Działając

Bardziej szczegółowo

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy PROJEKT Program współpracy Gminy Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Strategii Rozwoju Zakładu Utylizacji Odpadów na lata Wybrane elementy

Aktualizacja Strategii Rozwoju Zakładu Utylizacji Odpadów na lata Wybrane elementy Aktualizacja Strategii Rozwoju Zakładu Utylizacji Odpadów na lata 2015-2030 Wybrane elementy 1 PROJEKTOWANIE CELÓW STRATEGICZNYCH I KIERUNKÓW ROZWOJU ZAKŁADU UTYLIZACJI ODPADÓW SP. Z O.O. W GORZOWIE WLKP.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2011-2014

Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2011-2014 Załącznik do uchwały Nr VIII/99/2011 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 30 czerwca 2011 roku Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik 5 Plan Komunikacji Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dolina Stobrawy w procesie wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata

Załącznik 5 Plan Komunikacji Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dolina Stobrawy w procesie wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata Załącznik 5 Plan Komunikacji Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dolina Stobrawy w procesie wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022 Z.5.1. Wprowadzenie Komunikacja w procesie tworzenia

Bardziej szczegółowo

Przeciwdziałanie. anie kradzieżom i dewastacji infrastruktury technicznej. 12 listopada 2012 r.

Przeciwdziałanie. anie kradzieżom i dewastacji infrastruktury technicznej. 12 listopada 2012 r. Przeciwdziałanie anie kradzieżom i dewastacji infrastruktury technicznej 12 listopada 2012 r. 24 listopada 2011 r. pierwsze spotkanie przedstawicieli branży energetycznej, kolejowej i telekomunikacyjnej.

Bardziej szczegółowo

Zadania przewidziane do realizacji w poszczególnych obszarach współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi w 2011 roku:

Zadania przewidziane do realizacji w poszczególnych obszarach współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi w 2011 roku: Załącznik Nr 1 do Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIII/267/04 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 30 grudnia 2004 r.

Uchwała Nr XXIII/267/04 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 30 grudnia 2004 r. Uchwała Nr XXIII/267/04 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Polkowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2005 roku. Na

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI na lata

POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI na lata Załącznik nr. 1 Do Uchwały Rady Powiatu Nr VI/046/2011 Z dnia 31.03.2011 r. POWIAT MIKOŁOWSKI POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI na lata

Bardziej szczegółowo

Tabela 19. Cele i wskaźniki LSR. 1.0 CEL OGÓLNY I 1.0 Stworzenie potencjału dla rozwoju lokalnej gospodarki i tworzenia miejsc pracy na obszarze LGD

Tabela 19. Cele i wskaźniki LSR. 1.0 CEL OGÓLNY I 1.0 Stworzenie potencjału dla rozwoju lokalnej gospodarki i tworzenia miejsc pracy na obszarze LGD Tabela 19. Cele i wskaźniki LSR 1.0 CEL OGÓLNY I 1.0 Stworzenie potencjału dla rozwoju lokalnej gospodarki i tworzenia miejsc pracy na obszarze 1.1 CELE 1.1. Rozwój i wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców.

Bardziej szczegółowo

Program Bezpieczna i przyjazna szkoła na lata 2014-2016

Program Bezpieczna i przyjazna szkoła na lata 2014-2016 Program Bezpieczna i przyjazna szkoła na lata 2014-2016 Rada Ministrów uchwałą nr 130/2014 z dnia 8 lipca 2014 r. przyjęła rządowy program na lata 2014 2016 Bezpieczna i przyjazna szkoła. Cel główny: Zwiększenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXIII/.../14 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 28 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR LXIII/.../14 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 28 marca 2014 r. Projekt druk nr... UCHWAŁA NR LXIII/.../14 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia założeń polityki poprawy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Kościerzyna

Bardziej szczegółowo

Projekt do konsultacji

Projekt do konsultacji Projekt do konsultacji Załącznik Nr do Programu współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi w roku Harmonogram otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych należących

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Miasta Zamość na lata 2008 2013.

Harmonogram realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Miasta Zamość na lata 2008 2013. Harmonogram realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Miasta Zamość na lata 2008 2013. Cel operacyjny: 1. Podnoszenie świadomości społecznej na temat przyczyn i skutków

Bardziej szczegółowo

RZĄDOWY PROGRAM OGRANICZENIA PRZESTĘPCZOŚCI I ASPOŁECZNYCH ZACHOWAŃ. Razem bezpieczniej

RZĄDOWY PROGRAM OGRANICZENIA PRZESTĘPCZOŚCI I ASPOŁECZNYCH ZACHOWAŃ. Razem bezpieczniej RZĄDOWY PROGRAM OGRANICZENIA PRZESTĘPCZOŚCI I ASPOŁECZNYCH ZACHOWAŃ Razem bezpieczniej Program jest zgodny z przyjętym przez Radę Ministrów dokumentem Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015, którego jednym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI AGRESJI Gimnazjum nr 24 im. Janusza Korczaka we Wrocławiu Rok szkolny 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012

PROGRAM PROFILAKTYKI AGRESJI Gimnazjum nr 24 im. Janusza Korczaka we Wrocławiu Rok szkolny 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 PROGRAM PROFILAKTYKI AGRESJI Gimnazjum nr 24 im. Janusza Korczaka we Wrocławiu Rok szkolny 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 (załącznik do Programu Wychowawczego i Profilaktycznego Gimnazjum) Nie idź przede

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.../.../06 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia..

Uchwała Nr.../.../06 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia.. /projekt/ Uchwała Nr.../.../06 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia.. w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Polkowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2007 roku. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

,,Wzmocnienie potencjału samorządu Miasta i Gminy Chmielnik Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

,,Wzmocnienie potencjału samorządu Miasta i Gminy Chmielnik Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego NAZWA ORGANIZACJI: Siedziba organizacji: Adres do korespondencji: Biuro: TAK Dni i godziny pracy biura: Telefon: Strona internetowa: E-mail: GG: Skype: Osoba do kontaktu: Data powstania (rok rejestracji):

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr LIX/582/14 RADY MIASTA OTWOCKA z dnia 30 października 2014 roku

UCHWAŁA Nr LIX/582/14 RADY MIASTA OTWOCKA z dnia 30 października 2014 roku UCHWAŁA Nr LIX/582/14 RADY MIASTA OTWOCKA z dnia 30 października 2014 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Miasta Otwocka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na rok 2010

Plan Działania na rok 2010 Konferencja Regionalna Plan Działania na rok 2010 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU I WZMOCNIENIE SEKTORA

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy oddolne w ramach

Inicjatywy oddolne w ramach Konferencja Regionalna Inicjatywy oddolne w ramach Działania 6.3 i 7.3 Cel Działania 6.3 Podniesienie zdolności do zatrudnienia oraz mobilności przestrzennej i zawodowej osób zamieszkujących na obszarach

Bardziej szczegółowo

- samorząd miasta Ełku -samorząd województwa -dotacje z budżetu państwa -inne dotacje -fundusze Unii Europejskiej -fundusze grantowe 2016-2020

- samorząd miasta Ełku -samorząd województwa -dotacje z budżetu państwa -inne dotacje -fundusze Unii Europejskiej -fundusze grantowe 2016-2020 Załącznik do Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Miasta Ełk na lata przyjętego Uchwałą nr Rady Miasta z dnia 2015 r. Harmonogram realizacji

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA RZĄDU W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

DZIAŁANIA RZĄDU W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE DZIAŁANIA RZĄDU W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 1. Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw 2. Nowy Krajowy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoła Podstawowa ( klasy IV-VI) im. Jana Pawła II w Michałowicach rok szk. 2014/2015

PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoła Podstawowa ( klasy IV-VI) im. Jana Pawła II w Michałowicach rok szk. 2014/2015 PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa ( klasy IV-VI) im. Jana Pawła II w Michałowicach rok szk. 2014/2015 I. Podstawy prawne opracowania Programu Profilaktyki 1. Konstytucja RP z dnia 17.10.1997 r. 2.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 12 do Wniosku o wybór LSR. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Gniazdo

Załącznik nr 12 do Wniosku o wybór LSR. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Gniazdo Załącznik nr 12 do Wniosku o wybór LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Gniazdo Kryteria wyboru grantobiorców, a także procedury zmiany tych kryteriów w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 27 grudnia 2013 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 27 grudnia 2013 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Plan Działania na rok Priorytet IX. Biuro Koordynacji Projektów Oddział Projektów Społecznych

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Plan Działania na rok Priorytet IX. Biuro Koordynacji Projektów Oddział Projektów Społecznych Program Operacyjny Kapitał Ludzki Plan Działania na rok 2011 Priorytet IX Biuro Koordynacji Projektów Oddział Projektów Społecznych 1 Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy do projektu

Formularz zgłoszeniowy do projektu Formularz zgłoszeniowy do projektu Nazwa organizacji: Strona internetowa: Telefon/ E-mail: Osoba do kontaktu: 1. Informacje o podmiocie (proszę zaznaczyć X przy obszarach działań, które realizuje organizacja):

Bardziej szczegółowo

Karta oceny zgodności operacji z LSROR Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński

Karta oceny zgodności operacji z LSROR Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński Karta oceny zgodności operacji z LSROR Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński Wniosek nr: Złożony przez: Nazwa operacji: Rodzaj operacji Osi 4 PO RYBY: Wnioskodawca reprezentuje sektor: 1. Czy realizacja

Bardziej szczegółowo

VI OGÓLNOPOLSKI KONGRES DYREKTORÓW MOW 16-18 WRZEŚNIA 2015 R. GONIĄDZ

VI OGÓLNOPOLSKI KONGRES DYREKTORÓW MOW 16-18 WRZEŚNIA 2015 R. GONIĄDZ VI OGÓLNOPOLSKI KONGRES DYREKTORÓW MOW 16-18 WRZEŚNIA 2015 R. GONIĄDZ System reagowania na sytuacje zagrażające bezpieczeństwu wychowanków i placówki Teresa Kaniowska Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i środki przekazu. Informacja na stronie www. LGD, na stronach powiatu i gmin wchodzących w skład LGD a także na portalach społecznościowych

Narzędzia i środki przekazu. Informacja na stronie www. LGD, na stronach powiatu i gmin wchodzących w skład LGD a także na portalach społecznościowych Załącznik nr 5. Plan komunikacji Tabela 24 przedstawia działania komunikacyjne, odpowiadające im środki przekazu, grupy docelowe, zakładane wskaźniki, a także odniesienie do informacji zwrotnej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie Szanowni Państwo, Prosimy o wypełnienie czytelnie (elektronicznie lub pismem drukowanym) wyłącznie białych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU Z DNIA. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2018.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU Z DNIA. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2018. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU Z DNIA Projekt w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2018. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/28/07 RADY GMINY AUGUSTÓW z dnia 5 marca 2007 roku

UCHWAŁA NR IV/28/07 RADY GMINY AUGUSTÓW z dnia 5 marca 2007 roku UCHWAŁA NR IV/28/07 RADY GMINY AUGUSTÓW z dnia 5 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Augustów z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2007 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru operacji LGD Północne Mazowsze

Kryteria wyboru operacji LGD Północne Mazowsze Kryteria wyboru operacji LGD Północne Mazowsze PRZED ZMIANĄ L.p. 1 Kryterium Doświadczenie wnioskodawcy lub partnera deklarującego udział w projekcie, w aplikowaniu lub realizacji projektów dofinansowanych

Bardziej szczegółowo

Karta merytoryczna Oceny operacji według lokalnych kryteriów. Działanie: Projekty Grantowe wzmocnienie kapitału społecznego

Karta merytoryczna Oceny operacji według lokalnych kryteriów. Działanie: Projekty Grantowe wzmocnienie kapitału społecznego Stowarzyszenie Dolina Noteci Załącznik nr 3d Karta merytoryczna Oceny operacji według lokalnych kryteriów Działanie: Projekty Grantowe wzmocnienie kapitału społecznego Cel ogólny Cel szczegółowy Przedsięwzięcie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2 Zasady współpracy

Rozdział 2 Zasady współpracy Załącznik Nr 1 do uchwały Nr. XXI/153/12 Rady Gminy Krasnystaw z dnia 29 listopada 2012 PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY KRASNYSTAW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY

Bardziej szczegółowo

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Koordynacji Programów Europejskich 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 66, fax +48 81

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Rady Gminy w Regiminie nr.. z dnia

Załącznik do Uchwały Rady Gminy w Regiminie nr.. z dnia Załącznik do Uchwały Rady Gminy w Regiminie nr.. z dnia WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY REGIMIN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST.3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Organizacji Pozarządowych

Program Współpracy Organizacji Pozarządowych Program Współpracy Organizacji Pozarządowych Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Rostkowo 2014. Program Współpracy

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR NUMER KONKURSU:... NUMER WNIOSKU:... DATA WPŁYWU:. TYTUŁ OPERACJI :... NAZWA BENEFICJENTA:...

KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR NUMER KONKURSU:... NUMER WNIOSKU:... DATA WPŁYWU:. TYTUŁ OPERACJI :... NAZWA BENEFICJENTA:... KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR NUMER KONKURSU:... NUMER WNIOSKU:... DATA WPŁYWU: TYTUŁ OPERACJI :... NAZWA BENEFICJENTA:.... Karta oceny zgodności operacji z LSR jest wypełniana przez Członków Rady

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR III/13/14 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 30 grudnia 2014 roku Urząd Miejski w Leśnicy GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII 2015 rok SPIS TREŚCI: STRONA I. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Planowany termin konkursu i tryb procedury konkursowej. Wartość alokacji na konkurs. III kwartał 2011 r. Konkurs zamknięty. II kwartał 2011 r.

Planowany termin konkursu i tryb procedury konkursowej. Wartość alokacji na konkurs. III kwartał 2011 r. Konkurs zamknięty. II kwartał 2011 r. Planowany harmonogram konkursów ogłaszanych przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w 2011 roku Poddziałanie Typ/typy projektów przewidzianych

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH na 2017 rok

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH na 2017 rok Projekt GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH na 2017 rok 1. Postanowienia ogólne ROZDZIAŁ I Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, 04.12.2014 2012 Gwarancje dla Młodzieży (GdM) to propozycja Komisji Europejskiej przedstawiona w ramach Pakietu na rzecz Zatrudnienia Młodzieży (Youth Employment Package). GdM to: zapewnienie wszystkim

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR NUMER KONKURSU:... NUMER WNIOSKU:... DATA WPŁYWU:. TYTUŁ OPERACJI :... NAZWA BENEFICJENTA:...

KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR NUMER KONKURSU:... NUMER WNIOSKU:... DATA WPŁYWU:. TYTUŁ OPERACJI :... NAZWA BENEFICJENTA:... KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR NUMER KONKURSU:... NUMER WNIOSKU:... DATA WPŁYWU: TYTUŁ OPERACJI :..... NAZWA BENEFICJENTA:.... Karta oceny zgodności operacji z LSR jest wypełniana przez Członków

Bardziej szczegółowo

Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu

Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu Wsparcie rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Tomasz Napiórkowski Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia 29 października 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia 29 października 2013 r. Projekt z dnia 4 listopada 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU z dnia 29 października 2013 r. w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/144/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE. z dnia 30 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/144/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE. z dnia 30 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XV/144/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W ZEGRZU w roku szkolnym 2014/2015

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W ZEGRZU w roku szkolnym 2014/2015 Strona1 PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W ZEGRZU w roku szkolnym 2014/2015 CELE: 1. Zapobieganie problemom i zachowaniom problemowym młodzieży. 2. Kreowanie zdrowego, bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

Komplementarność w ramach RPO WO jako narzędzie zwiększania efektywności realizacji celów

Komplementarność w ramach RPO WO jako narzędzie zwiększania efektywności realizacji celów Komplementarność w ramach RPO WO 2007-2013 jako narzędzie zwiększania efektywności realizacji celów rozwojowych regionu Karina Bedrunka Opole, 28 czerwca 2012 r. Zakres prezentacji I. Komplementarność

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE NASZE KALETY

STOWARZYSZENIE NASZE KALETY STOWARZYSZENIE NASZE KALETY Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 r. SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO...4 II. BILANS...10 III. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT...12

Bardziej szczegółowo

Działania komunikacyjne w projektach LIFE

Działania komunikacyjne w projektach LIFE Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Działania komunikacyjne w projektach LIFE Marta Wojtaniec Specjalista w Wydziale ds. Programu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 8 W JAWORZNIE

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 8 W JAWORZNIE PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 8 W JAWORZNIE Naczelnym zadaniem profilaktyki w naszej szkole jest kształtowanie dojrzałości społecznej uczniów, wyrabianie właściwego systemu wartości oraz praca nad

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. 2) organizacjach - rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust.

Postanowienia ogólne. 2) organizacjach - rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr356/14 Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 26 września 2014 r. PROJEKT Programu współpracy Gminy Ostrów Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których

Bardziej szczegółowo

Strategia Polskiego Czerwonego Krzyża na lata 2012-2016

Strategia Polskiego Czerwonego Krzyża na lata 2012-2016 1 Strategia Polskiego Czerwonego Krzyża na lata 2012-2016 Wstęp Strategia Polskiego Czerwonego Krzyża na lata 2012-2016 uwzględnia: 1. misję i Podstawowe Zasady Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża

Bardziej szczegółowo

PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI WYCHOWANIA

PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI WYCHOWANIA PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI WYCHOWANIA Podstawa prawna - art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (j t. Dz. U z 2004 r. nr 256, poz. 2572) - Rozporządzenie MEN z dnia 15.12.2006 r.

Bardziej szczegółowo