SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Zamawiający: Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego ul. Barbary 21A Katowice tel faks SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawę dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zatwierdzam: Katowice, dnia r.... Lipiec 2011 rok (podpis)

2 1. ZAMAWIAJĄCY Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego Katowice, ul. Barbary 21A Telefon: 32/ Faks: 32/ Strona internetowa: 2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp. Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego prowadzone jest na podstawie art. 39 ustawy Pzp Ilekroć w treści jest mowa o SIWZ, rozumie się przez to niniejszą Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia. 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych dla potrzeb Zamawiającego spełniających następujące wymagania: Samochód pierwszy: a) Homologacja fabryczna na 5 osób, b) Rok produkcji 2011, c) Samochód powinien posiadać następujące minimalne wyposażenie: - automatyczny włącznik świateł z funkcją tunelu, - lusterko wewnętrzne światłoczułe, - czujnik deszczu, - atermiczną szybę przednią, - chromowane zewnętrzne listwy dookoła okien, - elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne, - elektrycznie sterowane szyby boczne przednie i tylne, - funkcję opóźnionego wyłączania reflektorów, - klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia z chromowaną listwą, - lusterko zewnętrzne w kolorze nadwozia, - przednie światła przeciwmgielne, - światła do jazdy dziennej, - aktywne zagłówki foteli przednich z cztero kierunkową regulacją, - boczny schowek kierowcy,

3 - dźwignię zmiany biegów pokrytą skórą, - gniazdko zasilania 12 V z przodu, na konsoli centralnej, - kierownicę z przyciskami sterowania i gałkę dźwigni zmiany biegów pokryte skórą, - klimatyzację dwustrefową sterowaną elektronicznie, - kolumnę kierownicy z możliwością regulacji nachylenia i długości, - komfortowe fotele przednie, - podłokietnik z tyłu z otworem na długie przedmioty, - podłokietnik ze schowkiem między fotelami przednimi, - regulację wysokości fotela pasażera z przodu, - ręczną regulację fotela kierowcy w sześciu kierunkach, - regulację wysokości fotela i podparcia lędźwiowego regulowaną elektrycznie, - kluczyk z pilotem zdalnego sterowania, - przyciski sterowane na kierownicy, - radioodtwarzacz CD/MP3 z systemem nagłośnienia 7 głośników, - wyświetlacz informacyjny graficzny pomiędzy tarczami wskaźników, - boczne poduszki powietrzne kierowcy i pasażera, - poduszki kurtynowe, - dwustopniowe napinacze pasów bezpieczeństwa z przodu, - elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy ESP, - elektrycznie sterowany hamulec postojowy, - immobiliser, - ABS, - tempomat automatyczną kontrolę prędkości, - układ wspomagania ruszania na pochyłościach HSA, - zdalnie sterowany centralny zamek, - felgi aluminiowe 17 cali. - tapicerkę skórzaną w kolorze czarnym, - regulację wysokości oraz podparcia lędźwiowego fotela kierowcy elektryczną, - regulację kolumny kierownicy w dwóch płaszczyznach, - elektryczną regulację wysokości fotela kierowcy, - skórzaną sportową kierownicę, - automatyczną skrzynię biegów, - chromowe obramowanie okien bocznych, - lakier metalizowany szary, - gniazdo 230 V w konsoli podłogowej tył,

4 - pełnowymiarowe koło zapasowe, - rolety bocznych tylnych okien, - radiowy toner cyfrowy, - wejście USB, - osłonę silnika, - komplet kół zimowych 17 cali, - dywaniki wewnętrzne, - blokadę skrzyni biegów, - nawigację satelitarną. d) Silnik: - spełniający normę emisji spalin Euro -5, - emisja dwutlenku węgla g/km - rodzaj paliwa benzyna, średnie zużycie paliwa 9,1 9,5 l/100 km, - moc minimalna co najmniej 220 KM, - pojemność minimum 1950 centymetrów sześciennych. Samochód drugi: a) Homologacja fabryczna na 5 osób, b) Rok produkcji 2011, c) Samochód powinien posiadać następujące minimalne wyposażenie: - osłonę chłodnicy z chromowaną listwą ozdobną, - przyciemnione elementy reflektorów przednich, - konsolę środkową mat chrome srebrną, - wspomaganie układu kierowniczego, - radio CD z systemem nagłośnienia 6 głośników, - wyświetlacz trójfunkcyjny ( godzina, data, temperatura zewnętrzna), - ABS, - ESP, - przednie i boczne poduszki powietrzne kierowcy i pasażera, - zagłówki foteli tylnych ( dwa zewnętrzne ), - pełnowymiarowe koło zapasowe, - klimatyzację manualną, - felgi aluminiowe 16 cali. - lusterka boczne sterowane i podgrzewane elektrycznie, - lakier metalizowany szary,

5 - lusterka w kolorze nadwozia, - dywaniki, - autoalarm, - blokadę skrzyni biegów, - komplet opon zimowych. d) Silnik: - spełniający normę emisji spalin Euro-5, - emisja dwutlenku węgla g/km. - rodzaj paliwa: benzyna, średnie zużycie paliwa 6,1-6,5 l/100 km - moc minimalna co najmniej 115 KM, - pojemność minimum 1550 centymetrów sześciennych Pozostałe wymagania ( dla obu samochodów ): - gwarancja na silnik i podzespoły: minimum dwa lata bez limitu kilometrów, - gwarancja na perforację korozyjną blach: minimum 12 lat, - autoryzowany serwis w promieniu do 15 km od siedziby Zamawiającego Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu za wyjątkiem przypadku określonego w art. 93 ust. 4 ustawy Pzp. 3.8 Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. 3.9 Kod CPV: TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Wymagany termin wykonania zamówienia: do 21 dni liczonych od daty zawarcia umowy. 5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW 5.1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą się ubiegać Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający dokona oceny spełnienia w/w warunków, na podstawie przedłożonych dokumentów wymienionych w pkt 6 SIWZ. 6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WARUNKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 1 USTAWY PZP.

6 W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca powinien złożyć wraz z ofertą: 6.1 Oświadczenie, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (załącznik 3a do SIWZ). W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca powinien złożyć wraz z ofertą: 6.2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 3b do SIWZ) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Uwagi: 1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 6.3, Wykonawca składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert. 2. Dokumenty powinny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, na każdej zapisanej stronie dokumentu. 3. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku: a) Każdy z Wykonawców oddzielnie musi wykazać brak podstaw do wykluczenia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, tj. przedstawić dokument i oświadczenie wymienione w pkt: 6.2 (Załącznik nr 3b) i 6.3 SIWZ. W odniesieniu do oświadczenia wymienionego w pkt: 6.1 SIWZ (Załącznik nr 3a) Wykonawcy mogą złożyć jedno wspólne oświadczenie, b) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez tego Wykonawcę. 7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 7.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim, a także Zamawiający wprowadza jako obowiązującą w toku niniejszego postępowania formę pisemną przekazywania informacji, dokumentów, oświadczeń, wniosków, zawiadomień itp. (art. 9 ust. 1 i 2 oraz art. 27 ust. 1 i 2 ustawy Pzp) Zamawiający dopuszcza przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz

7 informacji faksem pod warunkiem obligatoryjnego niezwłocznego przekazania ich w formie pisemnej. Każda ze stron na żądanie drugiej, potwierdza fakt otrzymania faksu. Zamawiający nie dopuszcza możliwości porozumiewania się drogą elektroniczną Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Inspektor Henryk Majnusz w godz. pomiędzy 7:30 a 14:30 tel faks WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 9. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ 9.1. Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez 30 dni Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, przy czym dzień składania ofert jest pierwszym dniem związania ofertą. 10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, a jej treść musi odpowiadać treści SIWZ Oferta powinna być sporządzona, pod rygorem nieważności w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej, tzn. powinna być własnoręcznie podpisana (czytelny podpis albo pieczątka imienna i podpis) przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Jeżeli oferta będzie podpisana przez osoby nie upoważnione do składania oświadczeń woli, Wykonawca powinien dołączyć pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w jego imieniu dla osób podpisujących ofertę. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Oferta powinna być umieszczona w trwale zaklejonej kopercie, uniemożliwiającej jej bezśladowe otwarcie (np. opieczętowana na wszystkich połączeniach), oznaczonej napisem Przetarg nieograniczony dostawa dwóch samochodów osobowych. Koperta powinna być opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy, nazwą i adresem Zamawiającego, jak również napisem: Nie otwierać przed dniem , godzina 12:30." Jeżeli koperta nie będzie opisana i oznakowana jak wyżej, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe lub przedwczesne otwarcie koperty Wszystkie oświadczenia i wykazy powinny być podpisane w sposób i przez osoby, o których mowa w punkcie 10.3 SIWZ Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie, Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Umocowanie może wynikać z treści umowy zawartej pomiędzy Wykonawcami występującymi wspólnie lub zostać przedłożone oddzielnie wraz z ofertą.

8 10.8. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Pełnomocnictwo może być przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, powinny być parafowane przez Wykonawcę. Zaleca się, aby zmiany były dokonane jedynie przez czytelne przekreślenie istniejącego zapisu i wstawienie obok zapisu innego Zaleca się, aby wszystkie strony oferty (włącznie z załącznikami) były spięte w sposób uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek ze stron oraz aby do oferty dołączony był spis treści Oferta powinna zawierać: wypełniony Formularz Ofertowy (Załącznik nr 1 do SIWZ). Do oferty należy dołączyć: dokumenty wymienione w punkcie 6 SIWZ W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert Zamawiający poprawia w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać złożoną ofertę. Oświadczenia o wprowadzanych zmianach lub wycofaniu oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: ZMIANA lub WYCOFANIE MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 11.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, Katowice, ul. Barbary 21A, parter, pokój nr 014 (kancelaria) w godzinach pracy KZK GOP, tj. w godzinach od 7 00 do Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) w księdze kancelaryjnej, a ofercie zostanie nadany kolejny numer Termin składania ofert upływa w dniu o godz Za moment złożenia oferty przyjmuje się termin otrzymania oferty przez Zamawiającego Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie, zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania niezwłocznie Otwarcie ofert nastąpi w dniu o godz w siedzibie Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP, parter, pokój nr 015.

9 11.5 Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana zostanie kwota, jaką zamierza Zamawiający przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny Na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert Zamawiający przekaże niezwłocznie informacje, o których mowa w punktach i OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT Cena podana w ofercie winna uwzględniać wszystkie zobowiązania i powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą), z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy. 13. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 13.1 Zamawiający ustala jedno kryterium oceny ofert i jego znaczenie: cena 100% Przy ocenie poszczególnych ofert członkowie Komisji Zamawiającego będą posługiwać się skalą ocen od 0 do 100 punktów. Ocena ofert wg kryterium ceny odbywać się będzie wg następującego przydziału punktów: Każdy z członków komisji przetargowej, którzy będą dokonywać oceny ofert, przyzna ofercie z najniższą ceną (C n ) 100 punktów. Oferta z ceną najniższą (C n ) pkt. Punkty dla pozostałych ofert przyznawane będą wg wzoru: X OB = Cn x 100 pkt C OB X OB ilość punktów dla oferty badanej C OB cena badanej oferty C n - cena najniższa spośród wszystkich ofert Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą, to jest ofertę z największą ilością punktów spośród ofert nieodrzuconych oraz spośród ofert Wykonawców niewykluczonych z postępowania.

10 13.2 Jeżeli w postępowaniu zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż podane w złożonych ofertach. 14. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Umowa w sprawie zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę Przed podpisaniem umowy Wykonawca poda Zamawiającemu w wyznaczonym terminie, informacje niezbędne do podpisania umowy, w tym m.in. numer konta bankowego ( 6 ust. 3 wzoru umowy) oraz osobę uprawnioną do reprezentowania ( 2 ust. 3 wzoru umowy). Jeżeli Wykonawcą będzie osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, przed zawarciem umowy Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Nie podanie danych, o których mowa powyżej będzie uznane jako uchylanie się Wykonawcy od zawarcia umowy. 15. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 16. WZÓR UMOWY Wzór umowy w sprawie zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ. 17. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ W postępowaniu o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w Dziale VI ustawy Pzp Załączniki będące integralną częścią SIWZ: 1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1. 2 Wzór umowy - załącznik nr Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy załącznik nr 3a. 4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania załącznik nr 3b.

11 .. Pieczęć Wykonawcy Załącznik Nr 1 do SIWZ Dane dotyczące Wykonawcy Nazwa:... Siedziba:... FORMULARZ OFERTOWY Numer telefonu:... Numer faksu:... Dane dotyczące Zamawiającego Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego Katowice ul. Barbary 21 A Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu na: dostawę dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych (numer sprawy: ZP/DO/3/PZ/33/2011) oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 1. Oferujemy dostawę dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych: (marka, model, pojemność silnika, wersja wyposażenia) o następujących parametrach: Samochód pierwszy: a) Homologacja fabryczna na 5 osób, b) Rok produkcji 2011, c) Samochód posiada następujące wyposażenie: - automatyczny włącznik świateł z funkcją tunelu, - lusterko wewnętrzne światłoczułe, - czujnik deszczu, - atermiczną szybę przednią, - chromowane zewnętrzne listwy dookoła okien, - elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne, - elektrycznie sterowane szyby boczne przednie i tylne, - funkcję opóźnionego wyłączania reflektorów, - klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia z chromowaną listwą, - lusterko zewnętrzne w kolorze nadwozia, - przednie światła przeciwmgielne,

12 - światła do jazdy dziennej, - aktywne zagłówki foteli przednich z cztero kierunkową regulacją, - boczny schowek kierowcy, - dźwignię zmiany biegów pokrytą skórą, - gniazdko zasilania 12 V z przodu, na konsoli centralnej, - kierownicę z przyciskami sterowania i gałkę dźwigni zmiany biegów pokryte skórą, - klimatyzację dwustrefową sterowaną elektronicznie, - kolumnę kierownicy z możliwością regulacji nachylenia i długości, - komfortowe fotele przednie, - podłokietnik z tyłu z otworem na długie przedmioty, - podłokietnik ze schowkiem miedzy fotelami przednimi, - regulację wysokości fotela pasażera z przodu, - ręczną regulację fotela kierowcy w sześciu kierunkach, - regulację wysokości fotela i podparcia lędźwiowego regulowaną elektrycznie, - kluczyk z pilotem zdalnego sterowania, - przyciski sterowane na kierownicy, - radioodtwarzacz CD/MP3 z systemem nagłośnienia 7 głośników, - wyświetlacz informacyjny graficzny pomiędzy tarczami wskaźników, - boczne poduszki powietrzne kierowcy i pasażera, - poduszki kurtynowe, - dwustopniowe napinacze pasów bezpieczeństwa z przodu, - elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy ESP, - elektrycznie sterowany hamulec postojowy, - immobiliser, - ABS, - tempomat automatyczną kontrolę prędkości, - układ wspomagania ruszania na pochyłościach HSA, - zdalnie sterowany centralny zamek, - felgi aluminiowe 17 cali. - tapicerkę skórzaną w kolorze czarnym, - regulację wysokości oraz podparcia lędźwiowego fotela kierowcy elektryczną, - regulację kolumny kierownicy w dwóch płaszczyznach, - elektryczną regulację wysokości fotela kierowcy, - skórzaną sportową kierownicę,

13 - automatyczną skrzynię biegów, - chromowe obramowanie okien bocznych, - lakier metalizowany szary, - gniazdo 230 V w konsoli podłogowej tył, - pełnowymiarowe koło zapasowe, - rolety bocznych tylnych okien, - radiowy toner cyfrowy, - wejście USB, - osłonę silnika, - komplet kół zimowych 17 cali, - dywaniki wewnętrzne, - blokadę skrzyni biegów. - nawigację satelitarną. d) Silnik: - spełniający normę emisji spalin Euro-5, - emisja dwutlenku węgla g/km, - rodzaj paliwa benzyna, - średnie zużycie paliwa 9,1-9,5 l/100 km, - moc minimalna co najmniej 220 KM, - pojemność minimum 1950 centymetrów sześciennych. e) gwarancja na silnik i podzespoły:.. (minimum dwa lata bez limitu kilometrów) f) gwarancja na perforację korozyjną blach:. (minimum dwanaście lat) g) autoryzowany serwis w promieniu do 15 km od siedziby Zamawiającego. za cenę: cena netto... zł (słownie:...) podatek VAT...zł cena brutto... zł (słownie:...) Samochód drugi: a) Homologacja fabryczna na 5 osób, b) Rok produkcji 2011, c) Samochód posiada następujące wyposażenie: - osłonę chłodnicy z chromowaną listwą ozdobną, - przyciemnione elementy reflektorów przednich,

14 - konsolę środkową mat chrome srebrną, - wspomaganie układu kierowniczego, - radio CD z systemem nagłośnienia 6 głośników, - wyświetlacz trójfunkcyjny ( godzina, data, temperatura zewnętrzna), - ABS, - ESP, - przednie i boczne poduszki powietrzne kierowcy i pasażera, - zagłówki foteli tylnych ( dwa zewnętrzne ), - pełnowymiarowe koło zapasowe, - klimatyzację manualną, - felgi aluminiowe 16 cali. - lusterka boczne sterowane i podgrzewane elektrycznie, - lakier metalizowany szary, - lusterka w kolorze nadwozia, - dywaniki, - autoalarm, - blokadę skrzyni biegów, - komplet opon zimowych. d) Silnik: - spełniający normę emisji spalin Euro-5, - emisja dwutlenku węgla g/km, - rodzaj paliwa benzyna, średnie zużycie paliwa 6,1-6,5 l/100 km, - moc minimalna co najmniej 115 KM, - pojemność minimum 1550 centymetrów sześciennych, a) gwarancja na silnik i podzespoły:.. (minimum dwa lata bez limitu kilometrów) b) gwarancja na perforację korozyjną blach:. (minimum dwanaście lat) c) autoryzowany serwis w promieniu do 15 km od siedziby Zamawiającego. za cenę: cena netto... zł (słownie:...) podatek VAT...zł cena brutto... zł (słownie:...) Łączna cena brutto za dwa samochody wynosi. zł ( słownie zł )

15 2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty. 3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą przez czas wskazany w SIWZ. 4. Oświadczamy, że załączone do SIWZ postanowienia wzoru umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 5. Oświadczamy, iż nie zamierzam/zamierzamy* powierzyć podwykonawcy wykonanie zamówienia w części.. 6. Na czas prowadzonego postępowania wyznaczam(y): a) osobę do bezpośrednich kontaktów z Zamawiającym w sprawie niniejszego zamówienia publicznego (podać: imię, nazwisko, stanowisko służbowe, nr telefonu).... i podajemy: b) adres do korespondencji:.... c) nr faksu do korespondencji:.... Do oferty załączam(y): * niepotrzebne skreślić.... (data i czytelny podpis Wykonawcy)

16 Wzór Załącznik Nr 2 do SWIZ UMOWA NR DO/.../PZ/.../2011 z dnia... zawarta pomiędzy: Komunikacyjnym Związkiem Komunalnym Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, z siedzibą w Katowicach ul. Barbary 21A, zwanym dalej Zamawiającym, w imieniu którego działają: a... z siedzibą w... ul..., zwanym dalej Wykonawcą, w imieniu którego działają: Umowa została zawarta po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. 1. DEFINICJE związane z przedmiotem umowy: 1. Umowa: oznacza umowę zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, na warunkach zapisanych w niniejszym dokumencie i związanych z nim załącznikach, stanowiących jej integralną część. 2. Strony umowy: ZAMAWIAJĄCY, WYKONAWCA. 3. Odbiór końcowy: protokolarne, z udziałem Stron umowy przekazanie przedmiotu umowy bez zastrzeżeń w stanie gotowym do eksploatacji po pozytywnym zakończeniu odbioru. 4. Wynagrodzenie: Wynagrodzenie oznacza wynagrodzenie Wykonawcy wyrażone w polskich złotych, płatne w ramach umowy, za pełne i właściwe wykonanie przedmiotu umowy. 5. Należyta staranność: ogólnie wymagana staranność w wykonaniu postanowień umowy.

17 2. 1. Przedmiotem umowy jest dostawa i przeniesienie własności przez Wykonawcę na Zamawiającego fabrycznie nowych dwóch samochodów osobowych określonego w ust Wykonawca dostarczy samochód osobowy pierwszy marki, (model, silnik, wersja wyposażenia) oraz samochód osobowy drugi marki, (model, silnik, wersja wyposażenia) 3. Strony postanawiają, że osobami uprawnionymi do ich reprezentowania i odpowiedzialnymi za realizację przedmiotu umowy są: Z ramienia Wykonawcy:... Z ramienia Zamawiającego: Termin realizacji przedmiotu umowy wynosi 21 dni liczonych od daty zawarcia Umowy. 2. Za dzień zakończenia wszystkich zobowiązań umowy uważa się dzień, w którym podpisany został Protokół Odbioru. 3. W przypadku stwierdzenia, że dostarczony przedmiot zamówienia jest: a) niezgodny z wymogami określonymi dla przedmiotu umowy lub nie jest kompletny, b) posiada ślady zewnętrznego uszkodzenia, Zamawiający odmówi odbioru przedmiotu umowy sporządzając protokół zawierający przyczyny odmowy odbioru. Zamawiający wyznaczy nowy termin dostawy przedmiotu umowy wolnego od wad. Procedura czynności odbioru zostanie powtórzona. 4. W przypadku innych zastrzeżeń Zamawiającego dotyczących dostawy, Zamawiający wskaże w protokole odbioru przyczyny odmowy odbioru wraz z określeniem terminu dostarczenia przedmiotu zamówienia, nowego, wolnego od wad. 5. Prawo własności przechodzi na Zamawiającego w dniu podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru bez wad, nie wcześniej jednak niż w dniu wpływu środków stanowiących płatność za przedmiot zamówienia na konto Wykonawcy Wykonawca zobowiązuje się wykonać swoje zobowiązania z należytą starannością. 2. Wykonawca zapewni o odpowiednich kwalifikacjach osoby do wykonania zobowiązań umowy. 3. Wykonawca przy wykonaniu umowy ponosi pełną odpowiedzialność za kompetentne, rzetelne i terminowe wykonanie zobowiązań umowy. 4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone podczas wykonywania zobowiązań umowy przez zatrudnione do wykonania umowy osoby. 5. Okres trwania gwarancji wynosi: 2 lata na silnik i podzespoły bez limitu kilometrów oraz 12 lat na perforację korozyjną blach nadwozia W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swe roszczenia do Zamawiającego. 2. Zamawiający zobowiązany jest do ustosunkowania się do roszczeń Wykonawcy w ciągu 21 dni od chwili zgłoszenia roszczeń Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za przedmiot umowy w łącznej kwocie.. zł netto + VAT (23%), cena zł razem brutto.zł słownie ( )

18 2. Podstawę do zapłaty faktury stanowi dokument odbioru bez zastrzeżeń, podpisany przez strony umowy. Protokół ten potwierdza wolne od wad zrealizowanie dostawy. 3. Należność płatna będzie przelewem na konto Wykonawcy: Strony ustalają następujące kary umowne na rzecz Zamawiającego: 1. W wysokości 3 % netto wartości wynagrodzenia określonego w 6 ust. 1 Umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca. 2. Za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy i nie dotrzymanie terminu dostawy w wysokości 0,5 % określonej w niniejszej umowie wartości wynagrodzenia określonego w 6 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 3. Kary płatne są w terminie do 5 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę wezwania do ich zapłaty. 4. Jeżeli na skutek nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy powstanie szkoda przewyższająca zastrzeżoną karę umowną, bądź szkoda powstanie z innych przyczyn niż te, dla których zastrzeżono karę, Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowań na zasadach ogólnych. 8. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 9. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania przedmiotu umowy strony rozstrzygać będą polubownie. 2. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 11. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. Zamawiający: Wykonawca:

19 Załącznik Nr 3a do SIWZ. Pieczęć Wykonawcy OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy... Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych (Nr sprawy: ZP/DO/3/PZ/33/11) niniejszym oświadczam/y, że spełniam/y warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych..... (data i czytelny podpis Wykonawcy) Miejscowość... Data...

20 Załącznik Nr 3b do SIWZ. Pieczęć Wykonawcy OŚWIADCZENIE Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy... Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych (Nr sprawy: ZP/DO/3/PZ/33/11) niniejszym oświadczam/y, że: brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych..... (data i czytelny podpis Wykonawcy) Miejscowość. Data...

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Katowice: Dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych. Numer ogłoszenia: 195630-2011; data zamieszczenia: 12.07.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego ul. Barbary 21A 40-053 Katowice tel. 32-74-38-401 faks 32-25-19-745 www.kzkgop.com.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Dostawę energii elektrycznej oraz zapewnienie świadczenia usługi dystrybucji energii

Dostawę energii elektrycznej oraz zapewnienie świadczenia usługi dystrybucji energii Zamawiający: Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego ul. Barbary 21A 40-053 Katowice tel. 32 74-38-401 32 74-38-501 fax. 32 251 97 45 www.kzkgop.com.pl Znak sprawy: ZP/DOA/1/PZ/

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego ul. Barbary 21A 40-053 Katowice tel. 032 743 84 01 fax. 032 251 97 45 www.kzkgop.com.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: tel. 32-74-38-401 faks 32-25-19-745 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. zwanym, w dalszej części umowy Zamawiającym a... reprezentowanym przez:...,...

Wzór Umowy. zwanym, w dalszej części umowy Zamawiającym a... reprezentowanym przez:...,... Załącznik nr 6 Wzór Umowy zawarta w Katowicach w dniu... 2010 roku pomiędzy: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice, NIP: 954-22-39-831,

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Końskie: Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego w wersji combi do przewozu 5-ciu osób, rok produkcji 2012 Numer ogłoszenia: 56704-2013; data zamieszczenia: 12.02.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na zakup samochodu osobowego o wartości nie przekraczającej 60 000 Euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na zakup samochodu osobowego o wartości nie przekraczającej 60 000 Euro SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na zakup samochodu osobowego o wartości nie przekraczającej 60 000 Euro 1. Nazwa i adres Zamawiającego Powiatowy Urząd Pracy w Żarach ul. Mieszka I 15, 68-200

Bardziej szczegółowo

WZP/WO/D /12 FORMULARZ OFERTY. Imiona i nazwiska osób reprezentujących wykonawcę

WZP/WO/D /12 FORMULARZ OFERTY. Imiona i nazwiska osób reprezentujących wykonawcę WZP/WO/D-332-49/2 Załącznik nr do SIWZ Pieczęć wykonawcy(ów) Ja (my), FORMULARZ OFERTY Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ul. Jagiellońska 74 03 30 Warszawa działając w imieniu i na rzecz

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Zamawiający: Załącznik nr 2. Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/ Gdańsk

OFERTA. Zamawiający: Załącznik nr 2. Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/ Gdańsk Załącznik nr 2 OFERTA Zamawiający: Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Nawiązując do ogłoszenia o udzielanym zamówieniu na dostawę fabrycznie nowego, kompletnego, wolnego od wad

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A PRZETARG OFERTOWY o szacunkowej wartości poniżej 14 000 euro Sprawa nr: DOA-230-15/HM/2011 Przedmiot zamówienia: Zakup samochodu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna oferowanych samochodów

Specyfikacja techniczna oferowanych samochodów ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik nr 5 Specyfikacja techniczna oferowanych samochodów Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

214/IH/PN/7/2014. zwanym dalej: Wykonawcą. lub

214/IH/PN/7/2014. zwanym dalej: Wykonawcą. lub UMOWA /214/2014 na zamówienie publiczne udzielone na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póżn. zm.) zawarta w dniu..w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Gorzów Wlkp., 28.11.2012 r. Postępowanie: BG-IV.272.43.2012 Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWITZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWITZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWITZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU TYPU BUS DO PRZEWOZU

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY... NIP... Nr telefonu / faxu. ..

FORMULARZ OFERTOWY... NIP... Nr telefonu / faxu.  .. Załącznik Nr 1 DPSJ.KG.252.23.2017.. (pieczęć Wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY Nazwa, siedziba Wykonawcy...... NIP... REGON Nr telefonu / faxu. E-mail.. Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach ul. Poznańska

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. 2. WYKONAWCA: Nazwa/Firma... Adres siedziby... Adres do korespondencji... Tel... Fax... NIP... REGON...

O F E R T A. 2. WYKONAWCA: Nazwa/Firma... Adres siedziby... Adres do korespondencji... Tel... Fax... NIP... REGON... O F E R T A 1. ZAMAWIAJĄCY: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Rolniczy Zakład Doświadczalny im. prof. Adama Skoczylasa, Żelazna 43, 96-116 Dębowa Góra. 2. WYKONAWCA: Nazwa/Firma... Adres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. Fax:..., . "Leasing fabrycznie nowego samochodu " ... złotych (słownie:... złotych).

O F E R T A. Fax:...,  . Leasing fabrycznie nowego samochodu  ... złotych (słownie:... złotych). Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY.. /miejscowość i data/.. /pieczęć Wykonawcy/ Do: Warszawski Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy Sp. z o.o. ul. Odlewnicza 8, 03-231 Warszawa O F E R T A Nazwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Legnickie Centrum Kultury im. Henryka Karlińskiego, 59-220 Legnica, ul. Chojnowska 2, tel. 767233700, fax 767233282, www.lck.art.pl, E- mail lck@lck,art.pl zwany

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat-ostrowski.pl Ostrów Wielkopolski: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Dane dotyczące wykonawcy/wykonawców w przypadku oferty wspólnej: Nazwa... Adres... TEL; FAX;... ;..

Dane dotyczące wykonawcy/wykonawców w przypadku oferty wspólnej: Nazwa... Adres... TEL; FAX;... ;.. NO-223/XIV/15 OFERTA Dane dotyczące wykonawcy/wykonawców w przypadku oferty wspólnej: Nazwa... Adres... REGON;. NIP;. TEL; FAX;...e-mail;.. (nazwa (firma), dokładny adres wykonawcy/wykonawców, a w przypadku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa w formie leasingu operacyjnego używanej koparki gąsiennicowej

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa w formie leasingu operacyjnego używanej koparki gąsiennicowej nr sprawy: ZP/025/2019 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 389142-2011; data zamieszczenia: 21.11.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 389142-2011; data zamieszczenia: 21.11.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 382236-2011 z dnia 2011-11-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa Opis przedmiotu zamówienia 1. Zamówienie obejmuje dostawę samochodu typu MINIBUS oraz pięciu samochodów

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Nr... Umowa została zawarta w wyniku wyboru Wykonawcy w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego. 2

WZÓR UMOWY Nr... Umowa została zawarta w wyniku wyboru Wykonawcy w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego. 2 WZÓR UMOWY Nr... Załącznik Nr 6 Postępowanie nr ADM/ZP-240/02/13 z dnia 18.10.2013 r. Umowa zawarta w dniu... 2013r. na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.

Bardziej szczegółowo

Dostawa samochodu osobowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. Nr postępowania : GP DGM FORMULARZ OFERTY

Dostawa samochodu osobowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. Nr postępowania : GP DGM FORMULARZ OFERTY WYKONAWCA:......... tel... fax.... Załącznik Nr 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Urząd Gminy w Wicku Wicko 60 84-352 Wicko W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pod nazwą Dostawa samochodu osobowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przygotowanie do druku trzech broszur oraz zaproszeń

Bardziej szczegółowo

Zakup fabrycznie nowego samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Zakup fabrycznie nowego samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza. Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.271.180.2011 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zakup fabrycznie nowego samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza. Przedmiotem zamówienia jest

Bardziej szczegółowo

NZ-NTZ/I/PN/04/08 Gdynia, 27. 05.2008 r.

NZ-NTZ/I/PN/04/08 Gdynia, 27. 05.2008 r. NZ-NTZ/I/PN/04/08 Gdynia, 27. 05.2008 r. Dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę dwóch samochodów dla Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 382236-2011 z dnia 2011-11-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa Opis przedmiotu zamówienia 1. Zamówienie obejmuje dostawę samochodu typu MINIBUS oraz pięciu samochodów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Dębicy 39-200 Dębica ul. Parkowa 28 Tel. 14 683 4030 pinbdebica@interia.pl Dębica, dnia 06.06.2012 r. Zaproszenie do składania ofert w ramach zamówienia publicznego,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania. Gminą Węgorzewo, ul. Zamkowa 3; Węgorzewo NIP: ; REGON: ,

Załącznik nr 1 do Zapytania. Gminą Węgorzewo, ul. Zamkowa 3; Węgorzewo NIP: ; REGON: , Załącznik nr 1 do Zapytania U M O W A - dostawy O zamówienie przeprowadzone w trybie zapytania ofertowego o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro netto zawarta w Węgorzewie dnia 2018 roku pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY Pieczęć wykonawcy:. FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY Dane dotyczące wykonawcy Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:.... Numer REGON:...

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Nazwa(imię i nazwisko)... Siedziba (adres)... Tel...Faks NIP...PESEL*... REGON... Ser. Nr d.o.*...

FORMULARZ OFERTOWY. Nazwa(imię i nazwisko)... Siedziba (adres)... Tel...Faks NIP...PESEL*... REGON... Ser. Nr d.o.*... Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego Nr OR-I.271.3.1.2017 FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące wykonawcy: Nazwa(imię i nazwisko)... Siedziba (adres)... Tel...Faks....email.. NIP...PESEL*... REGON... Ser.

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Dane dotyczące wykonawcy/wykonawców w przypadku oferty wspólnej: Nazwa... Adres... TEL; FAX;...e-mail;.

OFERTA. Dane dotyczące wykonawcy/wykonawców w przypadku oferty wspólnej: Nazwa... Adres... TEL; FAX;...e-mail;. NO-223/XVI/15 OFERTA Dane dotyczące wykonawcy/wykonawców w przypadku oferty wspólnej: Nazwa... Adres... REGON;. NIP;. TEL; FAX;...e-mail;. (nazwa (firma), dokładny adres wykonawcy/wykonawców, a w przypadku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W PRZEMYŚLU Ul. Lwowska 7a 37 700 Przemyśl tel/fax 6784259, tel. centr. 6768360, 6785310 Nr sprawy: PIW.ZP.3.2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY Na: Dostawa fabrycznie nowego samochodu 9-osobowego z silnikiem Diesla dla Gminy Zębowice 1. Dane dotyczące wykonawcy: Nazwa. Siedziba Nr telefonu/faks.. adres

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Oferowany model samochodu: Producent:. Rok produkcji:. Lp. Opis Wymagania Parametry oferowanego samochodu (należy wpisać dokładnie parametr) 1. Stan samochodu Fabrycznie nowy,

Bardziej szczegółowo

OPEL INSIGNIA OPC 2.8 Bi-Turbo 4x4

OPEL INSIGNIA OPC 2.8 Bi-Turbo 4x4 OPEL INSIGNIA OPC 2.8 Bi-Turbo 4x4 Adres źródłowy: http://www.presidents.pl/ogloszenie,91,html Silnik Benzyna Pojemność 2.792 cm3 Moc 325 KM Nadwozie Limuzyna Skrzynia biegów 6-biegowa, manualna Napęd

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Dostawa fabrycznie nowych samochodów dla jednostek organizacyjnych podległych Ministerstwu Sprawiedliwości. CZĘŚĆ 1 Dostawa 1 sztuki samochodu osobowego

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym nr WF/BOZ-251-3/2012

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym nr WF/BOZ-251-3/2012 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym nr WF/BOZ-251-3/2012 I Zamawiający: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu adres siedziby: 53-148 Wrocław, ul. Jastrzębia 24 tel. 071

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 23/2016 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przygotowanie do druku (opracowanie

Bardziej szczegółowo

Dostawa dwóch samochodów osobowych na potrzeby Straży Miejskiej w Tychach

Dostawa dwóch samochodów osobowych na potrzeby Straży Miejskiej w Tychach Dane Wykonawcy / Lidera Konsorcjum: Nazwa..... Adres telefon.... fax... e-mail. Członek/ Członkowie Konsorcjum Nazwa..... Adres telefon.... fax... e-mail OFERTA Na realizację zadania pn.: Dostawa dwóch

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy. Numer ogłoszenia: 227579-2014 data zamieszczenia: 29.10.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy. Numer ogłoszenia: 227579-2014 data zamieszczenia: 29.10.2014 Kawęczyn: Przetarg nieograniczony na dostawę samochodu 9 - cio miejscowego, specjalnie przystosowanego do przewozu jednej osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Numer

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 52864-2012; data zamieszczenia: 22.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Numer ogłoszenia: 52864-2012; data zamieszczenia: 22.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krosno/nadl_lutowiska/zamowienia_publiczne Lutowiska:

Bardziej szczegółowo

DOSTAWĘ DRUKAREK I URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH NA POTRZEBY BIURA KZK GOP.

DOSTAWĘ DRUKAREK I URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH NA POTRZEBY BIURA KZK GOP. Zamawiający: Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego ul. Barbary 21A 40-053 Katowice tel. 32-743-84-01 faks 32-251-97-45 www.kzkgop.com.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty

Zaproszenie do złożenia oferty Płock, 18 października 2018r. Zaproszenie do złożenia oferty Zamawiający: Skarb Państwa - Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Płocku, ul. Piękna 6, 09-402 Płock, NIP: 774-24-19-092, zaprasza do złożenia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. SAMOCHÓD OSOBOWY KLASY NIŻSZEJ ŚREDNIEJ (TZW. SEGMENT C TYP 1) Udostępnienie samochodów Zamawiającemu musi nastąpić zgodnie z poniższym harmonogramem:

Bardziej szczegółowo

Dostawę samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 tony dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie.

Dostawę samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 tony dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie. WiMBP VIII-212/2/2013 Rzeszów, dnia 08.10.2013r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ do przetargu nieograniczonego na: Dostawę samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 6 2016-04-15 09:26 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zdw.opole.pl Opole: DOSTAWA PIĘCIU FABRYCZNIE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert dla dostaw nie przekraczających 30 000 euro

Zaproszenie do składania ofert dla dostaw nie przekraczających 30 000 euro Kowalewo Pom. 14.08.2015r. Zaproszenie do składania ofert dla dostaw nie przekraczających 30 000 euro Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Brodnicka 1 87-410 Kowalewo

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU OSOBOWEGO WRAZ Z FINANSOWANIEM W FORMIE LEASINGU EG MS FORMULARZ OFERTOWY

DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU OSOBOWEGO WRAZ Z FINANSOWANIEM W FORMIE LEASINGU EG MS FORMULARZ OFERTOWY DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU OSOBOWEGO WRAZ Z FINANSOWANIEM W FORMIE LEASINGU FORMULARZ OFERTOWY (Pieczęć Wykonawcy) Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz:... (pełna nazwa

Bardziej szczegółowo

Klub Przyrodników. Zapytanie ofertowe dla zamówienia, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Klub Przyrodników. Zapytanie ofertowe dla zamówienia, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro Klub Przyrodników ul. 1 Maja 22, 66-200-Świebodzin Konto: BZ WBK SA o/świebodzin nr 28 1090 1593 0000 0001 0243 0645 tel./fax 068 3828236, e-mail: kp@kp.org.pl, http:// www.kp.org.pl Projekt i zakupy finansowane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego ul. Barbary 21A 40-053 Katowice tel. 32-743-84-01 faks 32-251-97-45 www.kzkgop.com.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Nr. rejestu wydatków 3/2015 Słupsk, dnia 02.02.2015

Nr. rejestu wydatków 3/2015 Słupsk, dnia 02.02.2015 Nr. rejestu wydatków 3/2015 Słupsk, dnia 02.02.2015 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY w postępowaniu o wartości zamówienia do kwoty określonej w art. 4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. 1. Zamawiający: Teatr Narodowy, Warszawa, Plac Teatralny 3.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. 1. Zamawiający: Teatr Narodowy, Warszawa, Plac Teatralny 3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1. Zamawiający: Teatr Narodowy, 00-077 Warszawa, Plac Teatralny 3. 2. Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony. 3. Przedmiot zamówienia: Dostawa bonów podarunkowych,

Bardziej szczegółowo

8. Faktura VAT TAK 9. Napęd na przednią oś 10. Typ nadwozia blaszak 11. Wymiary samochodu a) rozstaw osi mm b) długość min.

8. Faktura VAT TAK 9. Napęd na przednią oś 10. Typ nadwozia blaszak 11. Wymiary samochodu a) rozstaw osi mm b) długość min. Radlin, dn. 11.06.2019 r. MOSiR/ZD-381/06/19 ZAPROSZENIE do złożenia propozycji cenowej na: Dostawę samochodu dostawczego do 3,5 tony dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radlinie I. ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ART. 39 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: r.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: r. Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 83720-2016 z dnia 2016-04-11 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Bytom Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia Część I Dostawa dwóch samochodów osobowych dla Oddziału Administracja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej i restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu.

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. Zatwierdzam: Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. ZAMÓWIENIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nie przekraczającej kwoty

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr.. NA: DOSTAWĘ SAMOCHODU 9-CIO OSOBOWEGO DLA CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ.

U M O W A Nr.. NA: DOSTAWĘ SAMOCHODU 9-CIO OSOBOWEGO DLA CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ. U M O W A Nr.. NA: DOSTAWĘ SAMOCHODU 9-CIO OSOBOWEGO DLA CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ. zawarta w dniu... 2014 r., pomiędzy: Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetarg nieograniczony poniżej 60 tys. euro na: ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetarg nieograniczony poniżej 60 tys. euro na: ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetarg nieograniczony poniżej 60 tys. euro na: ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO 1. Postępowanie będzie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. 2.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka 96-100 SKIERNIEWICE, ul. Pomologiczna 18 tel. 046 833 20 21 fax 046 833 32 28 www.insad.pl Nr postępowania: ZP-25/09 SPECYFIKACJA Istotnych Warunków

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 1 do SIWZ Załącznik Nr 1 do SIWZ Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr na: Zakup samochodu osobowego klasy średniej wyższej. Parametry techniczne samochodu osobowego klasy średniej wyższej Lp. Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

WEDŁUG ROZDZIELNIKA / DO ZAMIESZCZENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ

WEDŁUG ROZDZIELNIKA / DO ZAMIESZCZENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ IM.2601.255.2015 WEDŁUG ROZDZIELNIKA / DO ZAMIESZCZENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. SAMOCHÓD OSOBOWY KLASY NIŻSZEJ ŚREDNIEJ (TZW. SEGMENT C TYP 1) TERMINY Udostępnienie samochodów Zamawiającemu musi nastąpić zgodnie w terminie nieprzekraczającym

Bardziej szczegółowo

Termo Eko Energia Sp. z o.o. Adres: ul. Powstańców Styczniowych 9 32-500 Chrzanów

Termo Eko Energia Sp. z o.o. Adres: ul. Powstańców Styczniowych 9 32-500 Chrzanów Chrzanów dn. 29.09.2015 r. Zapytanie ofertowe nr 4 Zapraszamy do złożenia oferty cenowej w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu na dostawę samochodu osobowego. Dotyczy: Projektu Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie ul. Koszykowa 6a, 00-564 Warszawa tel. (22) 628 28 62; 628 78 42 e-mail: warszawa@warszawa.rio.gov.pl BI.241.1.2016 Warszawa, 2016-01-18 Wykonawcy zaproszeni do

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Umowy. OPIS PRZEDMIOTU UMOWY po sprostowaniu. Zadanie 1 - Dostawa samochodów osobowych klasy C/D - 10 szt.

Załącznik nr 1 do Umowy. OPIS PRZEDMIOTU UMOWY po sprostowaniu. Zadanie 1 - Dostawa samochodów osobowych klasy C/D - 10 szt. OPIS PRZEDMIOTU UMOWY po sprostowaniu Załącznik nr 1 do Umowy Zadanie 1 - Dostawa samochodów osobowych klasy C/D - 10 szt. Marka, model oferowanego samochodu:. 1. Specyfikacja techniczna samochodu: o Rok

Bardziej szczegółowo

IV Wymagania stawiane wykonawcy Formularzu Ofertowym V. Termin i miejsce wykonania zamówienia

IV Wymagania stawiane wykonawcy Formularzu Ofertowym V. Termin i miejsce wykonania zamówienia CPV 39200000-4 opakowania jednorazowe przeznaczone do żywności 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych IV Wymagania stawiane wykonawcy: 1.Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność

Bardziej szczegółowo

II. Wymagany przez Zamawiającego termin realizacji zamówienia: do 14 dni licząc od daty podpisania umowy.

II. Wymagany przez Zamawiającego termin realizacji zamówienia: do 14 dni licząc od daty podpisania umowy. Numer sprawy ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do 30.000 euro Zamawiający : Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki tel. (84) 677 33 33 fax (84) 638 66 69 Zaprasza do złożenia oferty na dostawę i montaż

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. 1. Zamawiający: Teatr Narodowy, Warszawa, Plac Teatralny 3.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. 1. Zamawiający: Teatr Narodowy, Warszawa, Plac Teatralny 3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1. Zamawiający: Teatr Narodowy, 00-077 Warszawa, Plac Teatralny 3. 2. Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony. 3. Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa elektronicznych

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy : RIZ.3401-8/10 DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości nie przekraczającej równowartość do kwoty 14 000 EURO na podstawie regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT P i e c z ę ć z a m a w i a j ą c e g o SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT dotyczące sprzedaży samochodu osobowego Volvo V70 należącego do środków trwałych SP ZOZ Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej

Bardziej szczegółowo

ZTM-przetarg nieograniczony nr 92/2015 FORMULARZ OFERTOWY.... Osobą uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym jest (imię, nazwisko):..

ZTM-przetarg nieograniczony nr 92/2015 FORMULARZ OFERTOWY.... Osobą uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym jest (imię, nazwisko):.. ZTM-przetarg nieograniczony nr 92/2015 Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa i adres Wykonawcy: FORMULARZ OFERTOWY...... Osobą uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym jest (imię, nazwisko):.. tel.: fax.: e-mail Nr

Bardziej szczegółowo

ZMIANA DO SIWZ nr 2 ORAZ PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

ZMIANA DO SIWZ nr 2 ORAZ PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT Dot. ZDW-ZG-IV-3310-113/2010 Zielona Góra, 07.09.2010r. ZMIANA DO SIWZ nr 2 ORAZ PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT Dot. przetargu nieograniczonego: Dostawa samochodu osobowego fabrycznie nowego wraz

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Nr postępowania: CAZ.9800/03/MF/2011 ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP MEBLI BIUROWYCH MIĘKKICH - KRZESEŁ OBROTOWYCH 1.Nazwa i adres Zamawiającego. Zamawiającym jest Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Adres: ul.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

reprezentowanym przez: zwanym dalej Wykonawcą

reprezentowanym przez: zwanym dalej Wykonawcą UMOWA PROJEKT Zawarta w dniu r. w Ruścu, pomiędzy: Gminą Rusiec z siedzibą 97-438 Rusiec ul. Wieluńska 35, reprezentowaną przez: Wójta Gminy przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy zwaną dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo