Obecni : 1. Radni zgodnie z lista obecności stanowiąca załącznik nr 1 do protokołu. 2. zaproszeni goście 3. mieszkańcy miasta

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Obecni : 1. Radni zgodnie z lista obecności stanowiąca załącznik nr 1 do protokołu. 2. zaproszeni goście 3. mieszkańcy miasta"

Transkrypt

1 Rada Miasta Poręba Nr RM PROTOKÓŁ NR VIII/15 Sesji Rady Miasta Poręba odbytej dnia 27 kwietnia 2015 roku w godzinach od do godz w sali konferencyjnej Miejskiego Ośrodka Kultury w Porębie, ul. Mickiewicza 2 Numery podjętych uchwał: VIII/43/15 do VIII/47/15 Prowadzący obrady: Przewodnicząca Rady Miasta Poręba Pani Urszula Milka Protokolantka: Karolina Szlachetka Załączniki do protokołu: Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym. Uchwały od nr VIII/43/15 do nr VIII/47/15 Lista mówców Lista Obecności radnych Lista obecności gości zaproszonych Interpelacje i zapytania radnych Odpowiedzi na zapytania i interpelacje Zapytania mieszkańców Obecni : 1. Radni zgodnie z lista obecności stanowiąca załącznik nr 1 do protokołu. 2. zaproszeni goście 3. mieszkańcy miasta Przewodnicząca Rady Miasta Pani Urszula Milka otworzyła VIII Sesję Rady Miasta Poręba w dniu 27 kwietnia 2015 roku o godz , powitała radnych, Burmistrza Miasta, Sekretarza Miasta, przedstawicieli Urzędu Miasta, jednostek organizacyjnych gminy, zaproszonych gości, mieszkańców miasta. Na podstawie listy obecności Przewodnicząca stwierdziła prawomocność obrad i zdolność do podejmowania uchwał w obradach uczestniczy 14 radnych. Wraz z zawiadomieniem o zwołaniu VIII Sesji Rady na dzień 27 kwietnia 2015 otrzymali następujący porządek obrad sesji: roku radni I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. II. Zatwierdzenie protokołu z VII sesji Rady Miasta Poręba. III. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

2 IV. Interpelacje i zapytania. V. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. VI. Podjęcie uchwał: 1. W sprawie zmian w budżecie Miasta Poręba na 2015 r. 2. W sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność gminy Poręba 3. W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami nieruchomości stanowiących własność Gminy Poręba 4. W sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Poręba VII. VIII. IX. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wnioski. Sprawy różne. Zamknięcie obrad sesji. Przewodnicząca Rady Miasta zgłosiła wniosek o zmianę porządku obrad tj. 1. o usunięcie punktu II tj. Zatwierdzenie protokołu z VII sesji Rady Miasta Poręba, ponieważ protokół z VII sesji Rady Miasta, która odbyła się w dniu 23 marca 2015 r. został udostępniony w Biurze Obsługi Rady zbyt późno, aby Radni mogli zapoznać się z jego treścią. W związku z powyższym zatwierdzenie protokołu z VII sesji Rady Miasta Poręba odbędzie się na następnej sesji. Głosowanie Za 14 głosów Przeciw 0 głosów Wstrzymało się 0 głosów Radny Gabriel Zieliński złożył wniosek formalny o zdjęcie z porządku obrad punktu V Radni głosowali za zdjęciem z porządku obrad powołania Komisji Uchwał i Wniosków. Głosowanie Za 6 głosów Przeciw 8 głosów Wstrzymało się 0 głosów Radny Edward Dorobisz zgłosił wniosek formalny o zdjęcie z porządku obrad podpunktu 4 w punkcie VI tj. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Poręba. Głosowanie Za 14 głosów Przeciw 0 głosów Wstrzymało się 0 głosów Wniosek o zmianę porządku obrad został przyjęty jednogłośnie. Przewodnicząca zgłosiła wniosek o zmianę porządku obrad poprzez:

3 2. Rozszerzenie porządku obrad w punkcie II o ustalenie zasad dostępności dla radnych protokołów z sesji i protokołów z komisji stałych Rady Głosowanie Za 10 głosów Przeciw 4 głosy Wstrzymało się 0 głosów Wniosek o zmianę porządku obrad został przyjęty 10 głosami za. Przewodnicząca zgłosiła wniosek o zmianę porządku obrad poprzez: 1. Ujęcie w punkcie VI podpunktu 5-tego o podjęciu uchwały w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Poręba wniesionej przez Państwa Barbarę i Jana Koteckich w dniu r. 2. Głosowanie Za 14 głosów Przeciw 0 głosów Wstrzymało się 0 głosów Wniosek o zmianę porządku obrad został przyjęty jednogłośnie. Przewodnicząca Rady Miasta Poręba Urszula Milka odczytała nowy porządek obrad. I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. II. Ustalenie zasad dostępności protokołów z sesji i komisji stałych III. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym. IV. Interpelacje i zapytania. V. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków VI. Podjęcie uchwał: 1. W sprawie zmian w budżecie Miasta Poręba na 2015 rok. 2. W sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego - służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność gminy Poręba. 3. W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres do 3 lat, kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami nieruchomości stanowiących własność Gminy Poręba 4. W sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Poręba. 5. W sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Poręba VII. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wnioski. VIII. Sprawy różne. IX. Zamknięcie obrad sesji. Realizacja punktu II obrad sesji Ustalenie zasad dostępności protokołów z sesji i komisji stałych.

4 1.Po konsultacjach z radnymi i Biurem Obsługi Rady Przewodnicząca zaproponowała przyjąć następujące zasady: Protokoły będą przesyłane droga elektroniczną do radnych, którzy wrażą zgodę i udostępnią obsłudze Rady Miasta adres owy, jak również będzie wyłożony w Biurze Obsługi Rady Miasta: - po 10 dniach po każdej sesji, - po 14 dniach po posiedzeniach Komisji Stałych. 2.Zamieszczanie zatwierdzonych protokołów z sesji Rady Miasta na stronie Urzędu Miasta w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Rada Miasta. 3.Zamieszczenie nagrania z sesji Rady Miasta na stronie internetowej Urzędu Miasta w następnym dniu roboczym po sesji. Głosowanie Za 12 głosów Przeciw 0 głosów Wstrzymało się 2 głosy Zasady dostępności protokołów z sesji i protokołów z komisji stałych zostały przyjęte 12 głosami za. Zamknięcie punktu II i przystąpienie do realizacji punktu III porządku obrad. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym Burmistrz Miasta Poręba Ryszard Spyra przystąpił do odczytania sprawozdania z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym tj. od dnia do r. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Radny Gabriel Zieliński wniósł zapytanie do przedstawionego sprawozdania dotyczące metody naprawiania dróg. Burmistrz odpowiedział, ze prace są wykonywane bardzo rzetelnie techniką szerokiego cięcia. Zamknięcie punktu III i przystąpienie do realizacji punktu IV porządku obrad. Interpelacje i zapytania Interpelacje i zapytania złożyli według listy - - lista mówców stanowi załącznik niniejszego protokołu do 1. Karol Hadrych interpelacja stanowi załącznik do protokołu: 2. Elżbieta Kołodziej - interpelacja stanowi załącznik do protokołu: 3. Barbara Gola - interpelacja stanowi załącznik do protokołu: 4. Tomasz Cebula - interpelacja stanowi załącznik do protokołu: 5. Ewelina Janeczek - interpelacja stanowi załącznik do protokołu:

5 6. Agnieszka Andrzejewska - interpelacja stanowi załącznik do protokołu: 7. Zofia Gocyła - interpelacja stanowi załącznik do protokołu: 8. Gabriel Zieliński - interpelacja stanowi załącznik do protokołu: 9. Krystyna Rauk - interpelacja stanowi załącznik do protokołu: 10. Edward Dorobisz - interpelacja stanowi załącznik do protokołu: O godzinie Radny Grzegorz Gaska po zgłoszeniu Przewodniczącej Rady zamiaru opuszczenia obrad, wyszedł z sali w której odbywała się Sesji Rady Miasta, w związku z czym na sali obrad pozostało 13 radnych. Zamknięcie punktu IV i przystąpienie do realizacji punktu V porządku obrad. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków Zgłoszono do Komisji uchwał i wniosków następujących radnych; 1. Agnieszka Andrzejewska - wyraziła zgodę na pracę w Komisji. 2. Tomasz Cebula - wyraził zgodę na pracę w Komisji. 3. Barbara Gola - wyraziła zgodę na pracę w Komisji. Głosowanie Za Przeciw Wstrzymało się 13 głosów 0 głosów 0 głosów Za przedstawionym składem komisji głosowało 13 radnych. Przewodnicząca Urszula Milka ogłosiła 10 minutową przerwę( od godziny do godziny 18.38) Po przerwie: Zamkniecie punktu V i przystąpienie do realizacji VI punktu porządku obrad. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie Miasta Poręba na 2015 r. Projekt uchwały był przedłożony do zaopiniowania przez komisje Rady Miasta.- został pozytywnie zaopiniowany.

6 Przewodnicząca Rady Miasta poddała pod głosowanie projekt uchwały Za - 13, przeciw 0, wstrzyma. 0. Rada Miasta podjęła uchwałę Nr VIII/43/15. Uchwała stanowi załącznik do protokołu w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność gminy Poręba Projekt uchwały był przedłożony do zaopiniowania przez komisje Rady Miasta.- został pozytywnie zaopiniowany. Przewodnicząca Rady Miasta poddała pod głosowanie projekt uchwały Za - 13, przeciw 0, wstrzyma. 0. Rada Miasta podjęła uchwałę Nr VIII/44/15. Uchwała stanowi załącznik do protokołu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami nieruchomości stanowiących własność Gminy Poręba Projekt uchwały był przedłożony do zaopiniowania przez komisje Rady Miasta.- został pozytywnie zaopiniowany. Przewodnicząca Rady Miasta poddała pod głosowanie projekt uchwały Za - 13, przeciw 0, wstrzyma. 0. Rada Miasta podjęła uchwałę Nr VIII/45/15. Uchwała stanowi załącznik do protokołu w sprawie w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Poręba. (skarga Państwa Koteckich) Przewodnicząca poinformowała, że projekt niniejszej uchwały został przedstawiony Komisji Rewizyjnej Rady Miasta. Wszyscy radni zapoznali się z projektem niniejszej uchwały w dniu o godzinie przed sesją, na spotkaniu zwołanym przez Przewodniczącą Rady, a z uwagi na skomplikowany charakter sprawy przedłożony został Radnym projekt uchwały o przedłużeniu terminu rozpatrzenia skargi. Projekt uchwały był przedłożony do zaopiniowania przez komisje Rady Miasta.- został pozytywnie zaopiniowany. Przewodnicząca Rady Miasta poddała pod głosowanie projekt uchwały Za - 13, przeciw 0, wstrzyma. 0. Rada Miasta podjęła uchwałę Nr VIII/46/15. Uchwała stanowi załącznik do protokołu VI.5 w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Poręba(skarga E. Dorobisza)

7 Przewodnicząca poinformowała, że projekt niniejszej uchwały został przedstawiony Komisji Rewizyjnej Rady Miasta. Wszyscy radni zapoznali się z projektem niniejszej uchwały w dniu o godzinie przed sesją, na spotkaniu zwołanym przez Przewodniczącą Rady, a z uwagi na skomplikowany charakter sprawy przedłożony został Radnym projekt uchwały o przedłużeniu terminu rozpatrzenia skargi. Przewodnicząca Rady Miasta poddała pod głosowanie projekt uchwały Za - 13, przeciw 0, wstrzyma. 0. Rada Miasta podjęła uchwałę Nr VIII/47/15. Uchwała stanowi załącznik do protokołu Zamknięcie punktu VI i rozpoczęcie punktu VII porządku Obrad Odpowiedzi na zapytania interpelacje i wnioski Burmistrz Miasta Pan Ryszard Spyra odpowiedział na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na VII sesji Rady Miasta Poręba w dniu r.-Odpowiedzi na zapytania i interpelacje są załącznikiem do protokołu. Zamknięcie punktu VII i rozpoczęcie punktu VIII porządku obrad Sprawy różne Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poprosiła o zorganizowanie szkolenia dot. absolutorium. Pani Radna Gocyła Zofia prosi o zajęcie się psami bezdomnymi oraz tymi które maja właścicieli. Pani Agnieszka Andrzejewska poinformowała, że za nie pilnowanie swojego psa w innych gminach właściciele czworonogów dostają mandaty. Mieszkańcy Poręby zabrali głos: Pan Marian Machura, Pan Lazar. T. Pan Machura Mieczysław Zapytania mieszkańców są załącznikiem do protokołu KORESPONDENCJA: 1. W dniu r. udzielono odpowiedzi na pismo z dnia Pana Mieczysława Machury dotyczące zatruwania środowiska i jednocześnie przekazano je do załatwienia według właściwości - Burmistrzowi Miasta Poręba. 2. W dniu udzielono odpowiedzi na pismo z dnia r., które wpłynęło od Pana Kazimierza Buchli. W piśmie poinformowano Pana Buchlę o przekazaniu sprawy do załatwienia według kompetencji Burmistrzowi Miasta Poręba oraz powiadomiono, że skarga na prezesa MPGK i M winna być przekazana do Rady Nadzorczej Spółki.

8 3. Wpłynęło pismo od Wojewody Śląskiego nr KOI z dnia w sprawie skargi Pana Edwarda Dorobisza na Burmistrza Miasta Poręba. Zgodnie z właściwością Rada rozpatrzyła skargę i podjęła odpowiednią uchwałę. 4. Wpłynęło pismo Pana Kazimierza Rauka z dnia , w którym zawarte zostały zapytania jakie Pan Rauk zgłosił na sesji w dniu r. Pismo przekazano do załatwienia według właściwości do Burmistrza Miasta Poręba. 5. W dniu wpłynęła skarga od Państwa Barbary i Jana Koteckich na działanie referatów Urzędu Miasta Poręba - Referatu Gospodarki Miejskiej, biura meldunkowego i działu podatkowego - skarga była przekazana Komisji Rewizyjnej a na dzisiejszej sesji podejmowali Państwo uchwałę w tej sprawie. 6. W dniu wpłynęło pismo znak 26/ED/2015 od Pana Edwarda Dorobisza zaadresowane na Przewodniczącą Rady Miasta Poręba Urszulę Kurzeję. Obsługa Rady udzieliła odpowiedzi na to pismo informując, że w składzie Rady Miasta Poręba nie widnieje Radna o takim nazwisku. 7. W dniu wpłynęły 2 pisma od Pana Radnego Edwarda Dorobisza znak 30/ED/2015 oraz znak 29/ED/2015. Przekazuję pisma do Komisji Stałych Rady. 8. W dniu wpłynęła skarga od pana Radnego Edwarda Dorobisza na Przewodniczącą Rady Miasta Poręba Urszulę Milkę 9. W dniu wpłynęła skarga od Pana Radnego Edwarda Dorobisza na Radę Miasta Poręba. 10. W dniu wpłynęła skarga od Pana Radnego Edwarda Dorobisza na Przewodniczącą Rady Miasta Poręba Urszulę Milkę. Pkt 8, 9, 1 0 zostaną przekazane zgodnie z właściwością do Wojewody Śląskiego. KOMUNIKATY 1. Posiedzenia Komisji: Komisja Rewizyjna 11 maja 2015 r. godz Komisja Gospodarki i Ochrony Środowiska 12 maja 2015r. godz Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej 14 maja 2015r. godz Sesja Rady Miasta 25 maja 2015r. godz Przewodnicząca Rady poinformowała radnych o obowiązku składania oświadczeń majątkowych w terminie do 30 kwietnia 2015 r. wg. stanu na dzień r. 4. Pani Przewodnicząca Urszula Milka poprosila o sprawdzenie czy Obsługa Biura Rady posiada prawidłowe adresy owe radnych 5. Przewodnicząca poinformowała radnych, ze otrzymali celem zapoznania się sprawozdanie z realizacji w 2014 roku Programu współpracy Miasta Poręba z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego Pan Pucek zaprosił zgromadzonych na wycieczkę historyczną do Ciągowic.

9 Punkt IX obrad sesji O godzinie prowadząca obrady Przewodnicząca Rady Miasta Pai Urszula Milka wobec wyczerpania się porządku obrad zamknęła obrady VIII sesji Rady Miasta Poręba. Informacja: Przewodnicząca Rady Miasta na kilka dni przed sesją poprosiła radnych o spotkanie się o godzinie w dniu r. (w dniu i miejscu odbycia się sesji) w celu dostarczenia i omówienia materiałów sesyjnych, które z uwagi na skomplikowany charakter spraw powstały zbyt późno, aby dostarczyć je radnym w wysłanych do nich przed sesją materiałach. Sprawy te dotyczyły: -projekt chwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Poręba -projekt uchwały w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Poręba. Po rozdaniu projektów uchwał Pani Przewodnicząca Urszula Milka przekazała wszystkim radnym materiały dotyczące sposobu załatwiania skarg wpływających do Rady Miasta Przewodnicząca Rady Miasta Poręba Urszula Milka Protokół sporządziła Karolina Szlachetka- Obsługa Rady Miasta

10 Lista obecności radnych

11 Lista obecności gości zaproszonych

12

13 Lista mówców

14

15 Interpelacje i zapytania radnych INTERPELACJE RADNEGO MARCINA KUCI 1. Szanowny Panie Burmistrzu. W imieniu mieszkańców zwracam się z prośbą o przedstawienie kompleksowego wyliczenia stawki opłat za wodę w Porębie. Przedstawienia wszystkich składowych które wpływają na cenę wody w mieście. Ponadto proszę o przedstawienie porównania wysokości opłat za wodę w Porębie i gminach sąsiednich. Proszę również o informację, co można zrobić aby w obliczu rosnących kosztów wywozu śmieci, ulżyć mieszkańcom zmniejszając wysokość opłat za wodę. Odp.: udzielona przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Porębie Zgodnie z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia r. oraz Rozporządzeniem Ministra Budownictwa przedsiębiorstwo wodociągowe ma obowiązek opracować taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w sposób zapewniający uzyskanie niezbędnych przychodów i ochronę odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem cen i stawek opłat. Przedsiębiorstwo wodociągowo kanalizacyjne ustala niezbędne przychody dla potrzeb obliczenia taryfowych cen i stawek opłat planowanych na rok obowiązywania taryf uwzględniając w szczególności: 1. Koszty eksploatacji i utrzymania, w tym: - Amortyzację lub odpisy umorzeniowe, - Podatki i opłaty niezależne od przedsiębiorstwa, - Opłaty za korzystanie ze środowiska, - Wynagrodzenia oraz świadczenia na rzecz pracowników, - Koszty materiałów i usług, 2. Spłaty rat kapitałowych i odsetek od kredytów zaciągniętych na realizację inwestycji. 3. Kosztów wynikających z inwestycji modernizacyjno rozwojowych ustalonych na podstawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. 4. Marża zysku. Koszty o których mowa planuje się na podstawie kosztów poniesionych w roku obrachunkowym poprzedzającym rok, w którym wprowadzona jest taryfa z uwzględnieniem planowanych zmian warunków ekonomicznych wpływających na poziom kosztów w roku obowiązywania taryfy. MPWiK Sp. z o.o w dniu r. złożyła wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres obowiązywania od r. do r. Po pozytywnym zaopiniowaniu na posiedzeniu Komisji Gospodarczej Rada Miasta podjęła w dniu r. Uchwałę XXXII/266/13 zatwierdzającą przedstawioną taryfę jako obowiązującą na okres 1 roku. W dniu r. MPWiK Sp. z o.o. przedłożyła wniosek o przedłużenie okresu obowiązywania taryfy cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na okres od dnia r. do r. wraz z uzasadnieniem. Po przeprowadzonej analizie ekonomiczno finansowej, realizacji zadań przewidzianych w planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na rok 2015 i zaciągniętych zobowiązaniach kredytowych oraz planowanych na 2015r. wskaźnikach

16 ekonomicznych wynikających z projektu budżetu państwa spółka w roku 2015 osiągnie przychody i koszty z poziomu roku poprzedniego pozwalające jej na prawidłowe funkcjonowanie i realizację zamierzonych zadań. Przedłużenie okresu obowiązywania aktualnej taryfy na 2015r. przy stałej dyscyplinie kosztów nie wpłynie w znaczący sposób na pogorszenie kondycji finansowej spółki i pozwoli na realizację zamierzonych zadań oraz na uzyskanie wyniku finansowego na poziomie aktualnie obowiązującej taryfy. Rada Miasta uchwałą XLIV/350/14 z dnia r. uchwaliła przedłużenie taryfy o 1 rok tj.: od r. do r. Poniżej przedstawiamy porównanie wysokości opłat za wodę w Porębie i gminach sąsiednich: Gmina Zawiercie 4,84 zł/m 3 Gmina Włodowice 4,84 zł/m 3, Gmina Łazy 5,11 zł/m 3, Gmina Pilica 5,63 zł/m 3 (Gmina dopłaca mieszkańcom 0,68 zł/m 3 ) Gmina Poręba 5,10 zł/m 3. Na kształtowanie się cen wody w poszczególnych gminach wpływają różne warunki ekonomiczne i potrzeby inwestycyjne. Spółka MPWiK od momentu powstania musi podejmować działania wynikające z zaniechań z lat minionych tj.: modernizacja zdegradowanych sieci wodociągowych, wymiana wodomierzy które utraciły legalizację do 2010 r. tj. powstania spółki. Pomimo tych działań cena wody w Porębie kształtuje się pośrodku cen w powiecie zawierciańskim. Średnio mieszkańcy Poręby zużywają ok. 8 m 3 wody na gospodarstwo domowe na miesiąc. Porównując średnie zużycie wody różnice w poszczególnych gminach wynoszą: Zawiercie: 5,10 4,84 = 0,27 zł x 8 m3 = + 2,16 zł Łazy: 5,10 5,11 = - 0,01 zł x 8 m3 = - 0,08 zł, Pilica: 5,10 5,63 = -0,52 zł x 8 m3 = - 4,16 zł, Włodowice: 5,10 4,84 = 0,27 zł x 8 m3 = + 2,16 zł Wysokość opłat za wodę obowiązuje przez okres 1 roku. W 2015r. brak jest możliwości obniżenia ceny wody. Jedyna możliwość aby ulżyć mieszkańcom Poręby i obniżyć cenę wody to rozważenie podjęcia uchwały o dopłacie przez Gminę do 1m 3 wody tak jak to ma miejsce w Pilicy. Gmina Pilica dopłaca 0,68 zł do 1 m 3 wody. 2. Szanowny Panie Burmistrzu. W imieniu mieszkańców zwracam się z prośba skontrolowania prawidłowości przeprowadzenia prac przy ocieplaniu budynków Przychodni i MOK-u. Ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia prac, jak również mienia gminy. Z informacji uzyskanych od mieszkańców jak i naocznych obserwacji wnoszę, że wykonawcy mogą wykazać większą staranność i dbałość w wykonywanych pracach. W razie potrzeby dysponuję dokumentacją zdjęciową.

17 Odp.: Referat Gospodarki Miejskiej, Mienia Komunalnego i Rolnictwa W odpowiedzi na interpelację z dnia 23 marca 2015r., z uwagi na fakt, że nie precyzowała zarzutów co do cytuję prawidłowości przeprowadzania prac po telefonicznym sprecyzowaniu zarzutów mieszkańców informuję, że podczas prac budowlanych faktycznie wokół termo-modernizowanych budynków mógł znajdować się styropian i elementy demontowanych okien, które zostały usunięte z placów budów jednym transportem. Obecnie nie obserwujemy zanieczyszczeń, które mogłyby utrudniać życie mieszkańcom naszego miasta. Wykonawca robót zarówno na budynku SPZOZ, jak i MOK kołkował styropian, na co posiadamy dokumentację fotograficzną z placu budowy dostępną u Inspektora Nadzoru. 3. Szanowny Panie Burmistrzu. W imieniu mieszkańców zwracam się z prośbą o przedstawienie kwartalnego sprawozdania z działalności Straży Miejskiej w Porębie. Proszę o informację o kosztach poniesionych na funkcjonowanie Straży Miejskiej, o wpływach z mandatów z fotoradaru i mandatów nałożonych na mieszkańców. Proszę o informację o realnych wpływach a nie wystawionych mandatach. Proszę również o informację na temat ilości interwencji przywracających porządek w mieście. Odp.: Straż Miejska W okresie od 1 stycznia br. do 31 marca 2015 roku Straż Miejska podjęła 176 interwencji na terenie miasta Poręba w wyniku czego wylegitymowano 55 sprawców wykroczeń, zastosowani 42 pouczenia oraz nałożono 13 mandatów karnych Odp.: Referat finansowy Realne wpływy z mandatów nałożone na mieszkańców za okres styczeń do końca marca 2015r. - NIE dotyczy fotoradarów zł Realne wpływy mandatów - FOTORADAR za kres od stycznia do końca marca 2015r ,10 zł Wydatki na straż miejską w pierwszym kwartale 2015r ,13 zł w tym nie zapłacone zobowiązania z 2014 roku na łączną kwotę ,24 ekwiwalent za pranie 120 zł płace i pochodne ,40 zł zakupy ( paliwo, środki czystości, druki mandatów ) 3.710,66 energia, ciepło, woda 2.671,89 remont samochodu 3.785,80 zł usługi pocztowe Obsługa fotoradaru Pozostałe usługi ,91 telefony 2444,94 koszty komornicze 1456,53 Szkolenia 350,00 zł RAZEM: zł INTERPELACJE RADNEGO TOMASZA CEBULI

18 1. W imieniu mieszkańców jako radny składam informację do Pana Burmistrza Ryszarda Spyry dotyczące usunięcia szkód drogowych powstałych w naszej dzielnicy a szczególnie widocznych na ul. Głównej i Krawieckiej-widoczne dziury uniemożliwiają normalne poruszanie się samochodem po prawidłowej stronie jezdni. Na wymienionych drogach również mocno zauważalne są ubytki krawężników drogowych co powoduje zalewania posesji wodą deszczową z jezdni, proszę o interwencję. Odp.: Referat Gospodarki Miejskiej Mienia Komunalnego i Rolnictwa Planowany termin prac związanych z remontem cząstkowym nawierzchni bitumicznych planowany jest od r. (w zależności od warunków atmosferycznych). W chwili obecnej czekamy na zakończenie terminu składania ofert na w/w prace. Termin zakończenia został określony na godz Wskazane ulice w interpelacji zostaną uwzględnione w harmonogramie prac. Powierzchnia remontu na przedmiotowych ulicach będzie uzależniona od posiadanych środków finansowych. 2. Za zgodą Pana Burmistrza zgłosiłem miasto Poręba do Programu Podwórko Nivea i uczestniczymy w konkursie w którym sponsor realizuje budowę 40 placów zabaw w całej Polsce. Przed nami bardzo ważny etap w realizacji tego przedsięwzięcia, mianowicie głosowanie od 1 kwietnia do 31 maja na plac zabaw w naszym mieście. Zwracam się z prośbą do Pana Burmistrza o umieszczenie takiej informacji na stronie UM Poręba oraz w najbliższym wydaniu gazety miejskiej. Jednocześnie proszę wszystkich zebranych o wsparcie w głosowaniu na lokalizację placu zabaw w Porębie na stronie: nie zapominajmy, że robimy do dla naszych dzieci. Odp : Informacja o głosowaniu na lokalizację placu zabaw w Porębie została zamieszczona na stronie oraz w gazecie miejskiej Sprawy Lokalne 3. Na wniosek mieszkańców dzielnicy Krawce proszę o interwencję Straży Miejskiej na skrzyżowaniu ulic Wiosennej, Głównej i Ciemnej w celu sprawdzenia oprawności ustawienia kontenera PCK koło sklepu spożywczego, wymieniony kontener do zbiórki odzieży mocno ogranicza i tak już trudną widoczność na tym skrzyżowaniu drogowym. Odp.: Straż Miejska Straż Miejska Podjęła stosowne czynności w przedmiotowej sprawie w wyniku czego nie stwierdzono znamion utrudniania widoczności dla kierujących przy skrzyżowaniu ulic Wiosennej, Głównej i Ciemnej. 4. Na wniosek nowych mieszkańców z ulicy Dębowej z działki o nr. 251/3 p. Eweliny i Tomasza Kubisów składam wniosek na ręce Pana Burmistrza o ponowne sprawdzenie możliwości wykonania przez spółkę Miejską MPWiK przyłącza wody pitnej. W roku 2013 i 2014 rodzina Kubisów starała się o podłączenie ujęcia wody pitnej z rurociągu z ulicy Dębowej, jednak spółka miejska MPWiK odmówiła wykonania takowego

19 przyłącza tłumacząc to małą przepustowością wodociągu. Zasugerowano modernizację wodociągu na koszt zainteresowanych w celu ich przyłączenia do sieci wodociągowej, spółka miejska zrobiła kosztorys dla rodziny opiewający na kwotę 30 tys. zł. wraz z robocizną. Po zaistniałej sytuacji wykonano na terenie ulicy Dębowej kilka innych przyłączy wodnych pomijając wymieniona rodzinę, zainteresowani nie mogą zamieszkać w nowo wybudowanym domu z powodu braku ujęcia wody i wymaganych odbiorów prawnych z tym związanych. Odp.: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Porębie W ul. Dębowej istnieje wodociąg 1¼ wybudowany przez mieszkańców jako przyłącze wodociągowe do budynku. Do tego zostało przyłączone jeszcze 3 budynki mieszkalne. Pod koniec lat 90 w/w wodociąg został przekazany na stan ówczesnego RPWiK w Zawierciu. Całość w/w wodociągu przebiega na prywatnych posesjach. Podczas okresu letniego mieszkańcy ul. Dębowej zwłaszcza ostatniego budynku zgłaszają interwencje o niskim ciśnieniu wody. Spowodowane jest to tym, że w sposób oszczędnościowy mieszkańcy podłączali się do istniejącej nitki aby tylko mieć wodę a nie konsultowali tego z zakładem wodociągowym lub wymuszając na wodociągach takowe podłączenie nie biorąc pod uwagę faktu zbyt małego przekroju zasilającego wodociągu. W związku z powyższym zakład nasz nie wydaje pozwolenia na włączenie się do tego wodociągu. Również ze względu na brak planu zagospodarowania przestrzennego miasta Poręba nie posiadamy wiedzy czy w dalszym ciągu będzie następowało przekształcanie działek przy ul. Dębowej z rolnych na budowlane aby móc zaplanować ewentualną budowę nowej nitki wodociągu w/w ulicy. Nadmieniamy, że jest to inwestycja dość kosztowna z czego spora część kosztów potrzebna będzie na odtworzenie nawierzchni drogi. Pani Kubisa po zakupie działki zwracając się do nas z zapytaniem o możliwość podłączenia do miejskiej sieci wodociągowej otrzymała odpowiedź negatywną tak jak pozostałe osoby które o to pytały u nas. Aby uzyskać pozwolenie na budowę inwestor winien przedstawić do Starostwa Powiatowego skąd będzie zaopatrzony budynek w wodę czyli zapewnienie dostawy wody od naszego przedsiębiorstwa lub oświadczenie że będzie budował studnię. Pani Kubisa w/w zapewnienia od nas nie otrzymała, czyli aby uzyskać zezwolenie musiała podać, że będzie budować własną studnię. Prowadzone były rozmowy, aby wspólnie na zasadzie porozumienia stron wybudować nowy wodociąg od ul. Niweckiej do pięciu nowopowstałych działek. Pani Kubisa jako inicjatorka w/w porozumienia prowadziła rozmowy z sąsiadami w celu partycypacji w kosztach budowy lecz były one bezowocne. Przedstawiony Pani Kubisa wstępny kosztorys na budowę ok 500 mb wodociągu opiewał na kwotę 30 tyś zł wraz z robocizną. Założeniem porozumienia było aby podzielić się kosztami inwestycji po połowie lub zakład nasz miał pokryć robociznę a inwestor koszty materiału. Jest to najlepsze rozwiązanie praktykowane w naszym przedsiębiorstwie oraz ościennych przedsiębiorstwach wodociągowych. Jednak nie było woli właścicieli czterech nowopowstałych działek do przystąpienia do w/w porozumienia. Nieprawdą jest aby nasze przedsiębiorstwo wykonało jakiekolwiek nowe przyłącze wodociągowe na ul. Dębowej od istniejącego wodociągu w związku z przestawionymi wcześniej faktami czyli nie wydawaniem pozwolenia na włączenie do sieci wodociągowej oraz niskim ciśnieniem w sieci wodociągowej. Załącznik: Mapa sytuacyjno-wysokościowa z naniesionym wodociągiem oraz podzieloną działką nr 251 na pięć działek.

20 INTERPELACJE RADNEGO EDWARDA DOROBISZA 1. Najbardziej przeraża mnie i mieszkańców Poręby to, że oszczędza Pan na mieszkańcach likwidując szkoły, zmniejszając godziny oświetleń ulic itp. Pana jako osobę publiczną nie interesuje dobro mieszkańców. W swoich decyzjach powinien mieć pan na względzie interes publiczny względem Poręby i jej mieszkańców. Zamiast zmniejszać godziny oświetleń można było pomyśleć o oszczędnym oświetleniu miedzy innymi oświetlenie żarówkami ledowymi. Odp.: Referat Gospodarki Miejskiej, Mienia Komunalnego i Rolnictwa Na zlecenie Tauron Dystrybucja firma wykonała projekt modernizacji oświetlenia ulicznego. W planach przewiduje się zmianę opraw oświetlenia ulicznego na ledowe. Prognozowane rozpoczęcie realizacji Inwestycji nastąpi z początkiem roku 2016, po zaakceptowaniu warunków umowy dwóch stron. 2. Czy dom P. Spyry jest odebrany przez Nadzór Budowlany, gdyż w oświadczeniu majątkowym ujęty jest jako w budowie? Zmniejszyła się również powierzchnia domu z 220 m 2 na 110 m 2 jaka jest tego przyczyna? Odp.: Nie zamierzam publicznie odpowiadać na zapytania i interpelacje dotyczące mojego życia prywatnego oraz decyzji dotyczących bezpośrednio mojej rodziny lub mnie jako osoby prywatnej, a także wszelkich decyzji dotyczących mojego majątku i sposobu w jaki jest rozporządzany.wszelkie wymagane prawem, a także zgodne z prawem informacje są zawarte w moim oświadczeniu majątkowym. Za nieruchomości jakie posiadam zarówno w Porębie jak i gdzie indziej odprowadzam zgodnie z prawem podatki, opłaty oraz rachunki. 3. Brak odpowiedzi Burmistrza na złożone pisma? 4. Nie otrzymałem odpowiedzi od Burmistrza odnoście podania podstaw prawnych, które pozwalają na czytanie moich pism publiczne na sesji R.M. Poręba? 5. Podejrzewam Pana Burmistrza wraz z mieszkańcami o dokonanie przekłamania polegającego na wprowadzeniu wyborców w błąd, obiecując przekazanie połowy swojej pensji na cele charytatywne. Nie zaznaczył Pan, że po zakończeniu czteroletniej kadencji przekaże Pan informację, gdzie zostały przekazane środki z Pana pensji. W kampanii wyborczej przekazał Pan mieszkańcom obietnicę o przekazywaniu co miesiąc kwoty na cele charytatywne, lecz teraz nie mają mieszkańcy żadnej informacji o Pana obietnicy. Odp.: Nie zamierzam po raz kolejny odpowiadać na jedno i to samo pytanie, na które udzieliłem już wyczerpującej odpowiedzi wielokrotnie i to publicznie- w prasie, na spotkaniach z mieszkańcami, a także na sesjach Rady Miasta.

21 6. Radna Milka wspólnie i w porozumieniu z radną Radwan na moje skargi z dn , , nie odpowiedziały, ponieważ w/w panie skargi zmieniły na pisma co jest niezgodne z prawem. Dniu 11 marca 2015 r. byłem obecny na komisji rewizyjnej, gdzie w ogóle komisja nie podjęła dyskusji, a ja nie otrzymałem żadnych pytań. Skargi napisałem w imieniu mieszkańców i własnym. Przewodnicząca komisji rewizyjnej P. Radwan jak i przewodnicząca R.M. P. Milka dokonały wraz z członkami komisji manipulacje prawe, szykany połączone z prowokacjami na mojej osobie. W związku z powyższym na brak odpowiedzi na złożone skargi napisze skargi do wyższej instancji. Odp.: Informuję, ze odpowiedz na pisma zatytułowane skargi z dnia , i została Panu udzielona pismem z dnia r. 7. Dlaczego radny Gąska płaci podatki w Myszkowie, a nie w Porębie gdzie powinien wspomagać swoją gminę jako radny? INTERPELACJE RADNEJ AGNIESZKI ANDRZEJEWSKIEJ 1. W sprawie: organizacji ruchu samochodów dostawczych Biedronki Treść interpelacji: Samochody dostawcze Biedronki łamiąc zakaz wjazdu podjeżdżają do biedronki od strony Przemysłowej (wzdłuż sklepu zielarskiego i fryzjera). Jest to droga gminna wewnętrzna ul. Przemysłowej. Straty tego stanu są zauważalne: droga zapada się na całej szerokości na wysokości sklepu zielarskiego, niszczone są chodniki oraz dochodzi do stłuczek z samochodami zaparkowanymi wzdłuż tej drogi oraz zaparkowanymi na parkingu naprzeciwko wyjazdu od Biedronki. Nie jest to nowa sprawa i była już zgłaszana przez mieszkańców ul. LWP w poprzedniej kadencji. Istniały plany zupełnie innego wjazdu i wyjazdu dla samochodów dostawczych dla Biedronki. Proszę Pana Burmistrza o interwencję w tej sprawie, gdyż aktualna organizacja ruchu wywołuje niszczenie mienia gminnego i zakłóca funkcjonowanie osób mieszkających i poruszających się w obrębie opisywanej drogi. Odp.: Referat Gospodarki Komunalnej, Mienia Komunalnego i Rolnictwa Dojazd do Biedronki od strony ul. Przemysłowej jest jedyną techniczną możliwością dowozu towaru, bowiem od strony DK78 samochód dostawczy o takich gabarytach nie ma możliwości skrętu i dojazdu do rampy rozładunkowej. Możliwość innego wjazdu samochodów wiąże się ze zmianą organizacji ruchu na terenie, którego właścicielem jest nie tylko gmina oraz przebudową dróg dojazdowych (ich poszerzeniem), między innymi przebudową zjazdu z DK 78 znajdującego się na terenie zarządzanym przez GDDKiA oraz Gminę Poręba. Sklep Biedronka jest płatnikiem podatków do kasy gminnej i jednocześnie pracodawcą dla mieszkańców miasta, a zatem dla dobra ogółu na dzień dzisiejszy taka organizacja ruchu jest jedyną możliwą, nie ingerującą w budżet gminy.

22 2. Dot.: lokalnego transportu zbiorowego i przesunięcia środków w budżecie, a przez to przywrócenia wszystkich kursów do poziomu z roku Decyzja Pana Burmistrza o zlikwidowaniu części kursów ZKM spowodowała znaczące utrudnienia i problemy w dojazdach mieszkańców do miasta powiatowego, gdzie znajdują się m.in.: miejsca nauki, pracy, ośrodki zdrowia, Powiatowy Urząd Pracy, Starostwo. Problemy zgłaszane przez mieszkańców to m.in.: Brak dojazdu do pracy w dni wolne na 6:00 do Zawiercie; Trudna sytuacja dla osób, dla których Zawiercie jest miejscem przesiadki ostatni autobus z Dworca PKP w dni wolne 22:05, a w dni robocze 22:19; Aby w dni robocze dojechać do pracy na 22:00 trzeba jechać autobusem już o 19:35; Osoby kończące pracę w szpitalu w dni robocze o 18:00 autobus mają 19:20; Kilkugodzinne przerwy w rozkładzie jazdy zmuszają do pokonywania drogi pieszo z i do Zawiercia, a autobusy jadące po takiej przerwie są przeładowane, mieszkańcy jeżdżą w upokarzających warunkach. Część osób zostaje na przystankach bo nie ma miejsca w autobusie. Porębianie nabywając bilet miesięczny w ZKM mogą poruszać się po całym mieście powiatowym wszystkimi liniami. Jest to szczególnie ważne dla osób, które dojeżdżają kilkoma autobusami ramach dwóch gmin. Transport łączony uniemożliwi taką sytuację. Powyższe zgłoszone problemy oznaczają paraliż komunikacyjny dla mieszkańców gminy Poręba i izolację od miasta powiatowego Zawiercie, a dla wielu mieszkańców nawet od centrum Poręby brak dogodnej komunikacji miejskiej wskazuje na niesprawność gminy i jest poważnym mankamentem dla potencjalnych mieszkańców i inwestorów. Powołując się na ustawę o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 j.t) art. 7 ust 1 pkt 4 Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy: 4) lokalnego transportu zbiorowego. W związku z powyższym zgłaszam interpelację o przygotowanie zmian w budżecie i przeniesienie środków z działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; rozdział Pozostała działalność: Remont i przebudowa targowiska przy ul. Przemysłowej w Porębie do Działu 600 Transport i łączność; Rozdział Lokalny transport zbiorowy, w wysokości, która pozwoli na to przywrócenia wszystkich kursów linii 2 ZKM do poziomu z roku Odp.: Referat Gospodarki Miejskiej, Mienia Komunalnego i Rolnictwa Odnosząc się do treści interpelacji dot. transportu zbiorowego informuję, że do Urzędu Miasta Poręba zwróciły się dwie firmy przewozowe tj. JAW-BUS i MATI TRANS z prośbą o możliwość korzystania z przystanków, którymi zarządza Gmina Poręba i otrzymały zgody.

23 Te firmy zabezpieczałyby dodatkowe kursy w uzupełnieniu ZKM. Z informacji od tych przedsiębiorców wynika, iż ostateczne załatwienie stosownych zezwoleń i organizacja przewozu może nastąpić w okresie do dwóch miesięcy. (tj. połowa maja 2015r.). Jednocześnie informuję, że dodatkowe przejazdy busów nie będą pociągały za sobą konsekwencji dla budżetu Gminy. 3. Zgłaszam interpelację/wniosek o nagrywanie przebiegu sesji oraz wprowadzenie elektronicznej formy protokołów i upublicznianie ich na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta. Uzasadnienie: Mieszkańcy zgłaszają problem z brakiem dostępu do rzetelnej informacji z sesji. Radnym takie rozwiązania znacznie ułatwi organizację pracy i skróci czas niezbędny na zapoznanie się z protokołem. Czasy, w których funkcjonujemy umożliwiają i wymuszają na nas takie rozwiązania, które mają ułatwić dostęp do informacji. Wnoszę o przekazywanie radnym protokołu w formie elektronicznej np.: mailowo, w po zatwierdzeniu na kolejnej sesji o upublicznianie go w formie dokumentu tekstowego i nagrania dla mieszkańców Poręby na stronie Urzędu Miasta Poręba. Odp.: Informuję, że protokół z sesji będzie zamieszczony na stronie BIP dopiero po kolejnej sesji, ponieważ najpierw musi zostać zatwierdzony przez Radnych. Nagrania z przebiegu sesji będą zamieszczane w następnym dniu roboczym po sesji. INTERPELACJE RADNEJ ELŻBIETY KOŁODZIEJ 1. Przekształcenie działek gminnych zagospodarowanych obecnie na place zabaw tak, aby w dokumentacji istniał zapis jako miejskie place zabaw. 2. Komisja Oświata, Kultury i Opieki Społecznej na posiedzeniu w dniu r. rozpatrywała m.in. temat miejskich placów zabaw, którymi również żywo są zainteresowani mieszkańcy miasta. Tereny zajmowane przez miejskie place zabaw wymagają dostosowania do uregulowań prawnych w tym zakresie, m.in. ogrodzenia, właściwego podłoża, zapewnienia warunków do utrzymania czystości, opracowania i wywieszenia regulaminów korzystania z placu, doposażenia, podniesienia estetyki, aby mogły być w pełni wykorzystane i bezpieczne dla użytkowników. Postuluję w imieniu mieszkańców o wnikliwe zajęcie się tym tematem przez odpowiednie służby urzędu miasta co przyniesie niewątpliwe korzyści społeczne. Odp.: Referat Gospodarki Miejskiej, Mienia Komunalnego i Rolnictwa Ad 1.Place zabaw powstały za kadencji Burmistrza Włodzimierza Spyry, w miejscach, które wówczas odpowiadały oczekiwaniom społecznym i te lokalizacje do dziś pozostają niezmienione. Grunty, na których zlokalizowane są urządzenia to działki gminne, tereny PKP, tereny gdzie użytkownikami wieczystymi są Spółdzielnia Mieszkaniowa i osoby fizyczne, mające udział w gruncie po wykupieniu mieszkań na własność oraz Skarb Państwa.

24 Ad 2.Regulacja stanów prawnych wiąże się z podziałami nieruchomości, w niektórych przypadkach to wnioski o zasiedzenie, odszkodowania, a wszystkie te czynności wiążą się z wydatkowaniem środków finansowych. Obecnie regulujemy stan prawny drogi w rejonie masarni, za którą gmina musi zapłacić do listopada 2015r. kwotę 7 tys. zł odszkodowania zgodnie z operatem szacunkowym. 3. Mieszkańcy skarżą się, że przystanki autobusowe szczególnie te na Górce i Kierszuli (koło sklepu) należą do najbardziej zaniedbanych w Poręba. Czy w związku z tym będą podjęte konkretne działania, aby ten temat definitywnie rozwiązać. Wygląd przystanków jest wizytówką każdej miejscowości. Mieszkańcom chodzi zarówno o sprzątanie terenu wiaty, jak również działek przylegających do miejsc usytuowania przystanków, który to obowiązek mają właściciele posesji. Odp.: Referat Gospodarki Miejskiej, Mienia Komunalnego i Rolnictwa Właścicielem przystanków jest gmina i to gmina ma obowiązek zapewnić czystość zarówno przystanków jak i zatok autobusowych. Tak jak i inne tereny gminne utrzymujemy porządek w miarę możliwości kadrowych. Obecnie na terenie całego miasta Poręba do dyspozycji pozostaje trzech pracowników z urzędu pracy na prace społeczno użyteczne, a od 22 kwietnia dojdzie jedna kobieta. Gmina nie dysponuje dodatkowymi środkami na zlecenia celem sprzątania i mycia przystanków. 4. Poręba posiada dwa zbiorniki wodne usytuowane przy ul. Rzecznej i Czarnej Przemszy, które mogłyby stanowić przy odpowiednim zagospodarowaniu źródło dochodów dla miasta, a dla mieszkańców teren rekreacji, sportu a nawet nowe miejsca pracy. W związku z tym, iż obecny budżet gminy nie pozwala na podejmowanie inwestycji w tym zakresie, wnioskuję o upublicznienie informacji o wydzierżawienie zalewów i terenu przy zalewach na działalność rekreacyjną bądź gospodarczą. Odp.: Referat Gospodarki Miejskiej, Mienia Komunalnego i Rolnictwa Obydwa zbiorniki wodne są dzierżawione do 31 maja 2018r. Tereny nad zalewem oraz nad rzeką Czarna Przemsza są terenami zalewowymi i nie mogą być zabudowywane. W ostatnich 10 latach nie wpłynął żaden wniosek, który moglibyśmy rozpatrywać pod kątem wykorzystania tych terenów jak w interpelacji. 5. Mieszkańcy postrzegają naszą dzielnicę, jako najbardziej zaniedbaną i traktowaną po macoszemu. Brak bieżącego utrzymywania porządku, pielęgnowania drzew i wycinki wszelkiego rodzaju traw, roślin powoduje, że mieszkańcy boją się poruszać po tym terenie wieczorem i nocą, a także miejscowo stwarza zagrożenie dla ruchu samochodowego ul. Rzeczna przy całej długości ulicy pas terenu od ulicy do rzeki jest zakrzewiony, zarośnięty drzewami i trawą. Niektóre drzewa wymagają wycinki lub cięć kosmetycznych, również ze względów bezpieczeństwa (kruche, łamliwe gałęzie). Mieszkańcy boją się uczęszczać tą drogą wieczorem i nocą. Ponadto systematycznie obniża się estetyka tej ładnej kiedyś części miasta

25 ul. Wiedzy teren za szkołą, działka gminna nr 4823/1 wymaga wycinki krzaków i drzew. Mieszkańcy postulują o zniesienie będącej na tym terenie skarpy, ewentualnie o systematyczne w sezonie koszenie traw i wyrastających wysoko roślin, które zasłaniają widoczność wyjeżdżających zza zakrętu samochodom oraz powodują, że mieszkańcy boją się chodzić pieszo, kiedy jest ciemno. ul. Górna przycięcie krzaków i drzew ograniczających widoczność użytkownikom drogi. ul. Projektowana niedrożna studzienka tuż przy parkingu szkolnym. W tej części drogi gromadzi się woda, która ze względu na utwardzone podłoże nie wsiąka w ziemię, natomiast powoduje rozjeżdżanie terenu i niedogodność dla pieszych użytkowników m. in. dzieci. ul. Rzeczna studzienki wymagają przeczyszczenia ze względu na gromadzącą się w czasie opadów wodę. Są one prawdopodobnie w większości zamulone piaskiem z drogi, który jest zgromadzony również przy krawężnikach, a w niektórych miejscach mocno zakorzeniła się już trawa. Szczególny problem stwarza studzienka przy ul. Rzecznej 24A, która prawdopodobnie nie ma odpływu (pisma Zofii Woźniak w tej sprawie). Mieszkańcy oczekują również, że wraz z oczyszczeniem studzienek będzie również oczyszczona droga wzdłuż krawężników. Odp.: Referat Gospodarki Miejskiej, Mienia Komunalnego i Rolnictwa, Referat Ochrony Środowiska Utrzymanie terenów miejskich w naszej gminie będzie od maja powierzone spółce gminnej MPGKiM oczywiście w ramach środków finansowych zaplanowanych w budżecie i zgodnie z harmonogramem robót, w którym zawarte są takie elementy jak: krotność wykaszania terenów, powierzchnie tych terenów, szerokość pasów przydrożnych, rozruch i utrzymanie fontanny. Studzienki w ilości trzech sztuk w drodze ul. Rzecznej były oczyszczone w roku Wskazane studzienki nie posiadają odpływu do kanalizacji deszczowej. Planowane na ten rok finanse uniemożliwiają podłączenie wszystkich trzech. W najbliższych miesiącach planujemy podłączenie jednej z nich. 1) w zakresie dotyczącym wycinki drzew i krzewów przy ul. Rzecznej i ul. Wiedzy (dz. nr ew. 4823/1): W miesiącu kwietniu 2015 roku przeprowadzone zostaną oględziny terenu wzdłuż ul. Rzecznej oraz na terenie działki 4823/1 przy ul. Wiedzy w celu wyznaczenia drzew i krzewów przeznaczonych do wycięcia oraz do wykonania cięć w koronach. W przypadku drzew przeznaczonych do usunięcia Gmina zwróci się do Starosty Zawierciańskiego o udzielenie zezwolenia w tym zakresie. Wystosowane zostanie zapytanie ofertowe do potencjalnych wykonawców przedmiotowych prac. Po uzyskaniu ofert przekażemy stosowną informację co do możliwości wykonania wnioskowanej wycinki i wykonania cięć drzew na omawianym terenie. 2) w zakresie dotyczącym wycinki drzew i krzewów przy ul. Górnej: W dniu 10 kwietnia 2015 roku została zawarta umowa w zakresie usuwania i pielęgnacji drzew i krzewów na terenie Poręby. W ramach tej umowy prace w przedmiotowym zakresie przy ul. Górnej zostały już częściowo wykonane i będą kontynuowane.

26 6. W związku ze skargami okolicznych mieszkańców na uciążliwość emitowanego z komina piekarni dymu i sadzy (szczególnie w okresie wiosenno-letnim, kiedy dużą część dnia spędzają na posesjach przed domem) proszę o rzetelne ustalenie stanu faktycznego. W przypadku ponadnormatywnego zanieczyszczenia środowiska proszę w imieniu mieszkańców o podjęcie działań wobec podmiotu w celu wyeliminowania lub ograniczenia zanieczyszczenia. Odp.: Referat Ochrony Środowiska W zakresie dotyczącym uciążliwości piekarni Organem właściwym do przeprowadzenia kontroli w zakresie przestrzegania przepisów ochrony środowiska w przypadku podmiotów gospodarczych jest Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. W związku z tym skierowany zostanie wniosek do Wojewódzkiego Inspektoratu ochrony Środowiska w Katowicach Delegatura w Częstochowie o przeprowadzenie kontroli w tym zakresie w piekarni przy ul. Wiedzy w Porębie. 7. Zaprowadzenie porządku w ruchu drogowym przy szkole nr 2 w Porębie. Problem dotyczy blokowania ul. Wiedzy i Projektowanej przez rodziców dowożących dzieci do szkoły. Okoliczni mieszkańcy proszą o nasilenie kontroli straży miejskiej dotyczącej stosowania się do przepisów ruchu drogowego przy szkole. Odp.: Straż Miejska Sukcesywnie prowadzone są kontrole w obrębie szkoły SP 2 przy ul. Wiedzy pod kątem zatrzymywania pojazdów przez kierowców na czas odprowadzania dzieci do szkoły. INTERPELACJE RADNEJ KRYSTYNY RAUK 1. Mieszkańcy Poręby po raz kolejny doświadczają niepopularnych decyzji Pana burmistrza. O ile podwyżki czynszu, ograniczenia kursów autobusów miejskich i wyłączenia oświetlenia ulic przyjęli z niezadowoleniem ale i ze zrozumieniem, to podwyżki opłat za odbiór śmieci o 60% już z oburzeniem. Dlatego mam do Pana następujące pytania: 1) Ile firm brało udział w przetargu na wywóz śmieci z Poręby. 2) Kto reprezentował miasto w tym przetargu. 3) Czy były rozmowy z przedstawicielami miast i miejscowości tego rejony odbioru śmieci w celu wypracowania wspólnego stanowiska tzn. ceny. 4) Gdy powstawała uchwała w Urzędzie Marszałkowskim na temat rejonizacji odbioru śmieci, odbywały się na pewno konsultacje społeczne w tej sprawie jakie wówczas zaprezentował stanowisko Pan Burmistrz i jego służby. Geograficznie jesteśmy skupiskiem miast takich jak Siewierz, Łazy czy Ogrodzieniec, więc powinniśmy być w tym samym rejonie, a nie należeć pod Częstochowę, gdzie wysypiska usytuowane są w odległości około 50 km od Poręby.

27 5) Czy nie warto już myśleć o wybudowaniu własnego wysypiska dla potrzeb naszego miasta. Odp.: Referat Ochrony Środowiska Odp. 1) W przetargu na świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy w gminie Poręba brały udział 4 firmy, a mianowicie: Z.O.WiU.N "EKO-SYSTEM" Bożena Strach i Waldemar Strach Sp. j. ul. Spółdzielcza 1/ Konopiska ,00 zł Remondis Sp. z o. o. O/Częstochowa ul. Radomska Częstochowa ,00 zł P.H.U. PAVER Karol Sienkiewicz ul. Sienkiewicza 58a Włoszczowa ,00 zł P.P.H.U. "TAMAX" Tadeusz Cieślik ul. Dworcowa Sędziszów ,00 zł. Odp.2) Organem właściwym do udzielenia zamówienia jest Burmistrz Miasta Poręba, natomiast postępowanie przetargowe przeprowadza Zespół przetargowy. Odp. 3) W celu ustalenia wysokości stawki za odpady komunalne na terenie gminy Poręba nie było prowadzonych rozmów z przedstawicielami miast i miejscowości tego rejonu odbioru odpadów, ponieważ wysokość tej stawki uzależniona jest od warunków występujących w danej gminie. W roku 2013, kiedy gmina Poręba brała udział we wspólnym przetargu organizowanym przez 5 gmin powiatu zawierciańskiego, nasza gmina musiała być wyłączona jako odrębna gmina, ponieważ warunki odbioru odpadów na terenie Poręby wymagały ustalenia innych zasad niż w gminach pozostałych (np. częstotliwość odbioru odpadów, posiadanie budynków wielorodzinnych itd.) Odp. 4) Gdy powstawał w Urzędzie Marszałkowskim Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014", Gmina Poręba optowała za możliwością przekazywania odpadów komunalnych pochodzących z naszego terenu do instalacji w Zawierciu. Wystąpiono z takim wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach. Jednakże, ostatecznie Gmina Poręba została przypisana do instalacji regionalnej w Sobuczynie (zgodnie z Uchwałą Nr IV/25/2/2012 z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014"- Dz. Urz. Woj. Śl. z 25 września 2012r. poz. 3777). Obecnie w regionie I gospodarowania odpadami komunalnymi znajdują się 2 regionalne instalacje przetwarzania odpadów komunalnych, do których Gmina Poręba może przekazywać odpady komunalne, tj. instalacja Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. w Sobuczynie oraz instalacja Prywatnego Zakładu Oczyszczania Miasta Waldemar Strach w Konopiskach (zgodnie z uchwałą nr IV/50/6/2014Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/25/2/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 24 sierpnia2012 roku w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014,zmienionej uchwałą Nr IV/32/9/2013

P r o t o k ó ł Nr 32/2013 z XXXII Sesji Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 maja 2013 r.

P r o t o k ó ł Nr 32/2013 z XXXII Sesji Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 maja 2013 r. P r o t o k ó ł Nr 32/2013 z XXXII Sesji Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 maja 2013 r. Ad.1 Zgodnie z art. 20 ustawy o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 594) Przewodniczący Rady

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r.

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r. 1 PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r. odbytej w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Iłowej, przy ul. Żagańskiej 15 Pan Przewodniczący Rady na podstawie listy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM PROTOKÓŁ XVI/2012 Z obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim kadencji 2010 2014, odbytej 16 lutego 2012 roku w godzinach 16 30 20 30 w sali konferencyjnej UMiG w Solcu Kujawskim. Otwarcia sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XL/2006 z Sesji Rady Powiatu we Wrześni, z dnia 03.03.2006 r. w sali konferencyjnej Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni

Protokół nr XL/2006 z Sesji Rady Powiatu we Wrześni, z dnia 03.03.2006 r. w sali konferencyjnej Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni Protokół nr XL/2006 z Sesji Rady Powiatu we Wrześni, z dnia 03.03.2006 r. w sali konferencyjnej Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni Przewodniczący Rady Tadeusz Świątkiewicz o godz. 6 00 otworzył XL Sesję

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr III/10. z Sesji Rady Miejskiej w Łazach. odbytej w dniu 20 grudnia 2010 roku o godz. 10.00. w Urzędzie Miejskim w Łazach.

P R O T O K Ó Ł Nr III/10. z Sesji Rady Miejskiej w Łazach. odbytej w dniu 20 grudnia 2010 roku o godz. 10.00. w Urzędzie Miejskim w Łazach. P R O T O K Ó Ł Nr III/10 z Sesji Rady Miejskiej w Łazach odbytej w dniu 20 grudnia 2010 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Łazach. Stan Rady Miejskiej w Łazach - 15 radnych Obecnych na sesji Rady

Bardziej szczegółowo

Pytania radnych XIV sesja 28 kwietnia 2015 r.

Pytania radnych XIV sesja 28 kwietnia 2015 r. Pytania radnych XIV sesja 28 kwietnia 2015 r. Radny p. Mirosław Bukiewicz: 1. Czy mieszkańcom naszego miasta należą się porządne chodniki? Wiele ostatnio mówi się i robi w sprawie ścieżek rowerowych w

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr ORN.0002.6.2014 Sesji Rady Miejskiej w Olecku odbytej w dniu 27 czerwca 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku

Protokół Nr ORN.0002.6.2014 Sesji Rady Miejskiej w Olecku odbytej w dniu 27 czerwca 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku Protokół Nr ORN.0002.6.2014 Sesji Rady Miejskiej w Olecku odbytej w dniu 27 czerwca 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku Sesję rozpoczęto o godzinie 11.00 zakończono o godzinie 14.05

Bardziej szczegółowo

Protokół nr VII/2011 z posiedzenia Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 31 marca 2011 r.

Protokół nr VII/2011 z posiedzenia Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 31 marca 2011 r. Protokół nr VII/2011 z posiedzenia Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 31 marca 2011 r. Rozpoczęcie sesji: godz. 10.00 Zakończenie Sesji: godz. 14.30 Miejsce Sesji: sala konferencyjna nr 11 Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2010. z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie. z dnia 30 grudnia 2010r.

Protokół Nr IV/2010. z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie. z dnia 30 grudnia 2010r. Protokół Nr IV/2010 z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 grudnia 2010r. Ad 1. Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Pan Krzysztof Grzywnowicz, słowami: Otwieram IV Sesję VI kadencji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VIII / 07 VIII SESJI RADY MIASTA BRZEZINY

PROTOKÓŁ NR VIII / 07 VIII SESJI RADY MIASTA BRZEZINY PROTOKÓŁ NR VIII / 07 VIII SESJI RADY MIASTA BRZEZINY początek: 29 maja 2007 r. godz. 13.00 Proponowany porządek obrad w załączeniu. Zatwierdzony porządek obrad przedstawia się następująco: 1. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

Z sesji Rady Gminy Nadarzyn. Inwestycje Gminne. Wszystkim Mieszkańcom Gminy Nadarzyn życzymy zdrowych, spokojnych i pogodnych Świąt Wielkanocnych

Z sesji Rady Gminy Nadarzyn. Inwestycje Gminne. Wszystkim Mieszkańcom Gminy Nadarzyn życzymy zdrowych, spokojnych i pogodnych Świąt Wielkanocnych Gazeta Samorządowa Wydawnictwo bezpłatne ISSN 1508-1540 Nr 3 (192) Marzec 2015 Wszystkim Mieszkańcom Gminy Nadarzyn życzymy zdrowych, spokojnych i pogodnych Świąt Wielkanocnych Przewodnicząca Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. P r o t o k ó ł Nr XII/2011 sesji Rady Gminy Podegrodzie, która odbyła się w dniu 22 września 2011 r. w sali obrad Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu. Obrady trwały od godz. 9.00 12.00. Posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012. z obrad sesji Rady Miasta Mława. odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury

PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012. z obrad sesji Rady Miasta Mława. odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012 z obrad sesji Rady Miasta Mława odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury Obrady dwudziestej trzeciej zwyczajnej sesji Rady Miasta otworzył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i

Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku. Otwarcie obrad XVIII sesji. Obrady

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 15. Zakończono o godz. 14.00

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 15. Zakończono o godz. 14.00 . Protokół Nr XXVIII z XXVIII Sesji Rady Gminy Sochocin z dnia 31 marca 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy Sochocin pod przewodnictwem Pana Dariusza Świercza - Przewodniczącego Rady Gminy Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr 45/2014 z XLV Sesji Rady Miasta Nowy Targ z dnia 18 lipca 2014 r.

P r o t o k ó ł Nr 45/2014 z XLV Sesji Rady Miasta Nowy Targ z dnia 18 lipca 2014 r. P r o t o k ó ł Nr 45/2014 z XLV Sesji Rady Miasta Nowy Targ z dnia 18 lipca 2014 r. Ad.1 Zgodnie z art. 20 ustawy o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych 2 - uchwała nr V/215/2013 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z LXX Sesji Rady Miasta Lędziny w dniu 08.11.2010 r. OTWIERAM LXX SESJĘ RADY MIASTA LĘDZINY V KADENCJI

PROTOKÓŁ z LXX Sesji Rady Miasta Lędziny w dniu 08.11.2010 r. OTWIERAM LXX SESJĘ RADY MIASTA LĘDZINY V KADENCJI PROTOKÓŁ z LXX Sesji Rady Miasta Lędziny w dniu 08.11.2010 r. Obecni według listy obecności. Radni Rady Miasta: Stan radnych: 15 Ponadto w obradach udział wzięli: Burmistrz Miasta - Wiesław Stambrowski

Bardziej szczegółowo

DI (Pan P. Urbański) WO (Pan K. Woźniak)

DI (Pan P. Urbański) WO (Pan K. Woźniak) Pytania radnych LXXIII sesja 30 września 2014 r. Radny Grzegorz Hryniewicz: 1. Mieszkańcy ulicy Mrągowskiej zwrócili się do mnie z prośbą o interwencję. Chodzi dokładnie o ulicę. Mieszkańcy obawiają się

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr V/2011 z obrad Rady Gminy Borzęcin odbytej w dniu 15 lutego 2011 r. w sali narad Domu Ludowego w Borzęcinie

P R O T O K Ó Ł Nr V/2011 z obrad Rady Gminy Borzęcin odbytej w dniu 15 lutego 2011 r. w sali narad Domu Ludowego w Borzęcinie P R O T O K Ó Ł Nr V/2011 z obrad Rady Gminy Borzęcin odbytej w dniu 15 lutego 2011 r. w sali narad Domu Ludowego w Borzęcinie Data utworzenia 2011-02-15 Numer aktu 5 Kadencja Kadencja 2010-2014 P R O

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIII/2008 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 27.06.2008 r.

Protokół Nr XXIII/2008 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 27.06.2008 r. Protokół Nr XXIII/2008 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 27.06.2008 r. Data utworzenia 2008-06-27 Numer aktu 23 Kadencja Kadencja 2002-2006 Miejsce sesji: Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy

Bardziej szczegółowo

Pytania radnych na LXIV sesję 25 marca 2014 r.

Pytania radnych na LXIV sesję 25 marca 2014 r. Pytania radnych na LXIV sesję 25 marca 2014 r. Radny p. Grzegorz Hryniewicz: 1. Media podają, że podwyżki dla pracowników uchwalili radni. Proszę więc, aby Pan Prezydent wskazał mi źródła finansowania

Bardziej szczegółowo

Lista obecności w załączeniu do protokołu.

Lista obecności w załączeniu do protokołu. Lista obecności w załączeniu do protokołu. PROTOKÓŁ NR II/2011 z posiedzenia Rady Miejskiej w Miastku z dnia 31 marca 2011 roku Stan statutowy radnych 21 Stan radnych obecnych na sesji 19 Stan radnych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 50/06 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 października 2006r.

PROTOKÓŁ Nr 50/06 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 października 2006r. PROTOKÓŁ Nr 50/06 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 października 2006r. Data utworzenia 2006-10-26 Numer aktu 50 Kadencja Kadencja 2002-2006 Posiedzenie sesyjne Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLI.2014 z Sesji Rady Gminy Stegna odbytej w dniu 31 marca 2014 r. czas rozpoczęcia sesji: 15:15 czas zakończenia: 17:40

Protokół Nr XLI.2014 z Sesji Rady Gminy Stegna odbytej w dniu 31 marca 2014 r. czas rozpoczęcia sesji: 15:15 czas zakończenia: 17:40 Protokół Nr XLI.2014 z Sesji Rady Gminy Stegna odbytej w dniu 31 marca 2014 r. czas rozpoczęcia sesji: 15:15 czas zakończenia: 17:40 (Nagranie I 00:00:00 01:16:47) (00:00:00 00:00:25) Ad. Pkt. Nr 1. XLI

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie

Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Kacprzak o godzinie 15:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

Nr 202. Burmistrzowie Dorota Nowacka i Zbigniew Zastrożny oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Renata Jończyk z Radnymi:

Nr 202. Burmistrzowie Dorota Nowacka i Zbigniew Zastrożny oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Renata Jończyk z Radnymi: L IULETYN Nr 202 WYDAWCA: Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach egzemplarz bezpłatny wwwpobiedziskapl 26032015 r Niechciane drogi str 2 Zdrowych i radosnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIX/09 z sesji Rady Miejskiej w Łazach odbytej w dniu 13 lipca 2009 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Łazach.

Protokół Nr XXIX/09 z sesji Rady Miejskiej w Łazach odbytej w dniu 13 lipca 2009 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Łazach. Protokół Nr XXIX/09 z sesji Rady Miejskiej w Łazach odbytej w dniu 13 lipca 2009 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Łazach. Stan Rady Miejskiej w Łazach - 15 radnych Obecnych na sesji Rady - 14 radnych

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXIX/2009. z sesji Rady Gminy Bestwina, która odbyła się w dniu 27 maja 2009 roku w Urzędzie Gminy Bestwina.

P r o t o k ó ł Nr XXIX/2009. z sesji Rady Gminy Bestwina, która odbyła się w dniu 27 maja 2009 roku w Urzędzie Gminy Bestwina. 1 P r o t o k ó ł Nr XXIX/2009 Bestwina, dn. 27 maja 2009r. z sesji Rady Gminy Bestwina, która odbyła się w dniu 27 maja 2009 roku w Urzędzie Gminy Bestwina. Protokół obejmuje uchwały Rady Gminy Bestwina

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. z XXIV sesji Rady Gminy w Mircu. odbytej w dniu 19 września 2012 roku.

P R O T O K Ó Ł. z XXIV sesji Rady Gminy w Mircu. odbytej w dniu 19 września 2012 roku. P R O T O K Ó Ł z XXIV sesji Rady Gminy w Mircu odbytej w dniu 19 września 2012 roku. Tematyka obrad sesji: 1. Otwarcie sesji Rady Gminy. 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad. 3. Informacja

Bardziej szczegółowo