Obecni : 1. Radni zgodnie z lista obecności stanowiąca załącznik nr 1 do protokołu. 2. zaproszeni goście 3. mieszkańcy miasta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Obecni : 1. Radni zgodnie z lista obecności stanowiąca załącznik nr 1 do protokołu. 2. zaproszeni goście 3. mieszkańcy miasta"

Transkrypt

1 Rada Miasta Poręba Nr RM PROTOKÓŁ NR VIII/15 Sesji Rady Miasta Poręba odbytej dnia 27 kwietnia 2015 roku w godzinach od do godz w sali konferencyjnej Miejskiego Ośrodka Kultury w Porębie, ul. Mickiewicza 2 Numery podjętych uchwał: VIII/43/15 do VIII/47/15 Prowadzący obrady: Przewodnicząca Rady Miasta Poręba Pani Urszula Milka Protokolantka: Karolina Szlachetka Załączniki do protokołu: Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym. Uchwały od nr VIII/43/15 do nr VIII/47/15 Lista mówców Lista Obecności radnych Lista obecności gości zaproszonych Interpelacje i zapytania radnych Odpowiedzi na zapytania i interpelacje Zapytania mieszkańców Obecni : 1. Radni zgodnie z lista obecności stanowiąca załącznik nr 1 do protokołu. 2. zaproszeni goście 3. mieszkańcy miasta Przewodnicząca Rady Miasta Pani Urszula Milka otworzyła VIII Sesję Rady Miasta Poręba w dniu 27 kwietnia 2015 roku o godz , powitała radnych, Burmistrza Miasta, Sekretarza Miasta, przedstawicieli Urzędu Miasta, jednostek organizacyjnych gminy, zaproszonych gości, mieszkańców miasta. Na podstawie listy obecności Przewodnicząca stwierdziła prawomocność obrad i zdolność do podejmowania uchwał w obradach uczestniczy 14 radnych. Wraz z zawiadomieniem o zwołaniu VIII Sesji Rady na dzień 27 kwietnia 2015 otrzymali następujący porządek obrad sesji: roku radni I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. II. Zatwierdzenie protokołu z VII sesji Rady Miasta Poręba. III. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

2 IV. Interpelacje i zapytania. V. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. VI. Podjęcie uchwał: 1. W sprawie zmian w budżecie Miasta Poręba na 2015 r. 2. W sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność gminy Poręba 3. W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami nieruchomości stanowiących własność Gminy Poręba 4. W sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Poręba VII. VIII. IX. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wnioski. Sprawy różne. Zamknięcie obrad sesji. Przewodnicząca Rady Miasta zgłosiła wniosek o zmianę porządku obrad tj. 1. o usunięcie punktu II tj. Zatwierdzenie protokołu z VII sesji Rady Miasta Poręba, ponieważ protokół z VII sesji Rady Miasta, która odbyła się w dniu 23 marca 2015 r. został udostępniony w Biurze Obsługi Rady zbyt późno, aby Radni mogli zapoznać się z jego treścią. W związku z powyższym zatwierdzenie protokołu z VII sesji Rady Miasta Poręba odbędzie się na następnej sesji. Głosowanie Za 14 głosów Przeciw 0 głosów Wstrzymało się 0 głosów Radny Gabriel Zieliński złożył wniosek formalny o zdjęcie z porządku obrad punktu V Radni głosowali za zdjęciem z porządku obrad powołania Komisji Uchwał i Wniosków. Głosowanie Za 6 głosów Przeciw 8 głosów Wstrzymało się 0 głosów Radny Edward Dorobisz zgłosił wniosek formalny o zdjęcie z porządku obrad podpunktu 4 w punkcie VI tj. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Poręba. Głosowanie Za 14 głosów Przeciw 0 głosów Wstrzymało się 0 głosów Wniosek o zmianę porządku obrad został przyjęty jednogłośnie. Przewodnicząca zgłosiła wniosek o zmianę porządku obrad poprzez:

3 2. Rozszerzenie porządku obrad w punkcie II o ustalenie zasad dostępności dla radnych protokołów z sesji i protokołów z komisji stałych Rady Głosowanie Za 10 głosów Przeciw 4 głosy Wstrzymało się 0 głosów Wniosek o zmianę porządku obrad został przyjęty 10 głosami za. Przewodnicząca zgłosiła wniosek o zmianę porządku obrad poprzez: 1. Ujęcie w punkcie VI podpunktu 5-tego o podjęciu uchwały w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Poręba wniesionej przez Państwa Barbarę i Jana Koteckich w dniu r. 2. Głosowanie Za 14 głosów Przeciw 0 głosów Wstrzymało się 0 głosów Wniosek o zmianę porządku obrad został przyjęty jednogłośnie. Przewodnicząca Rady Miasta Poręba Urszula Milka odczytała nowy porządek obrad. I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. II. Ustalenie zasad dostępności protokołów z sesji i komisji stałych III. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym. IV. Interpelacje i zapytania. V. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków VI. Podjęcie uchwał: 1. W sprawie zmian w budżecie Miasta Poręba na 2015 rok. 2. W sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego - służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność gminy Poręba. 3. W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres do 3 lat, kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami nieruchomości stanowiących własność Gminy Poręba 4. W sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Poręba. 5. W sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Poręba VII. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wnioski. VIII. Sprawy różne. IX. Zamknięcie obrad sesji. Realizacja punktu II obrad sesji Ustalenie zasad dostępności protokołów z sesji i komisji stałych.

4 1.Po konsultacjach z radnymi i Biurem Obsługi Rady Przewodnicząca zaproponowała przyjąć następujące zasady: Protokoły będą przesyłane droga elektroniczną do radnych, którzy wrażą zgodę i udostępnią obsłudze Rady Miasta adres owy, jak również będzie wyłożony w Biurze Obsługi Rady Miasta: - po 10 dniach po każdej sesji, - po 14 dniach po posiedzeniach Komisji Stałych. 2.Zamieszczanie zatwierdzonych protokołów z sesji Rady Miasta na stronie Urzędu Miasta w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Rada Miasta. 3.Zamieszczenie nagrania z sesji Rady Miasta na stronie internetowej Urzędu Miasta w następnym dniu roboczym po sesji. Głosowanie Za 12 głosów Przeciw 0 głosów Wstrzymało się 2 głosy Zasady dostępności protokołów z sesji i protokołów z komisji stałych zostały przyjęte 12 głosami za. Zamknięcie punktu II i przystąpienie do realizacji punktu III porządku obrad. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym Burmistrz Miasta Poręba Ryszard Spyra przystąpił do odczytania sprawozdania z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym tj. od dnia do r. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Radny Gabriel Zieliński wniósł zapytanie do przedstawionego sprawozdania dotyczące metody naprawiania dróg. Burmistrz odpowiedział, ze prace są wykonywane bardzo rzetelnie techniką szerokiego cięcia. Zamknięcie punktu III i przystąpienie do realizacji punktu IV porządku obrad. Interpelacje i zapytania Interpelacje i zapytania złożyli według listy - - lista mówców stanowi załącznik niniejszego protokołu do 1. Karol Hadrych interpelacja stanowi załącznik do protokołu: 2. Elżbieta Kołodziej - interpelacja stanowi załącznik do protokołu: 3. Barbara Gola - interpelacja stanowi załącznik do protokołu: 4. Tomasz Cebula - interpelacja stanowi załącznik do protokołu: 5. Ewelina Janeczek - interpelacja stanowi załącznik do protokołu:

5 6. Agnieszka Andrzejewska - interpelacja stanowi załącznik do protokołu: 7. Zofia Gocyła - interpelacja stanowi załącznik do protokołu: 8. Gabriel Zieliński - interpelacja stanowi załącznik do protokołu: 9. Krystyna Rauk - interpelacja stanowi załącznik do protokołu: 10. Edward Dorobisz - interpelacja stanowi załącznik do protokołu: O godzinie Radny Grzegorz Gaska po zgłoszeniu Przewodniczącej Rady zamiaru opuszczenia obrad, wyszedł z sali w której odbywała się Sesji Rady Miasta, w związku z czym na sali obrad pozostało 13 radnych. Zamknięcie punktu IV i przystąpienie do realizacji punktu V porządku obrad. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków Zgłoszono do Komisji uchwał i wniosków następujących radnych; 1. Agnieszka Andrzejewska - wyraziła zgodę na pracę w Komisji. 2. Tomasz Cebula - wyraził zgodę na pracę w Komisji. 3. Barbara Gola - wyraziła zgodę na pracę w Komisji. Głosowanie Za Przeciw Wstrzymało się 13 głosów 0 głosów 0 głosów Za przedstawionym składem komisji głosowało 13 radnych. Przewodnicząca Urszula Milka ogłosiła 10 minutową przerwę( od godziny do godziny 18.38) Po przerwie: Zamkniecie punktu V i przystąpienie do realizacji VI punktu porządku obrad. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie Miasta Poręba na 2015 r. Projekt uchwały był przedłożony do zaopiniowania przez komisje Rady Miasta.- został pozytywnie zaopiniowany.

6 Przewodnicząca Rady Miasta poddała pod głosowanie projekt uchwały Za - 13, przeciw 0, wstrzyma. 0. Rada Miasta podjęła uchwałę Nr VIII/43/15. Uchwała stanowi załącznik do protokołu w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność gminy Poręba Projekt uchwały był przedłożony do zaopiniowania przez komisje Rady Miasta.- został pozytywnie zaopiniowany. Przewodnicząca Rady Miasta poddała pod głosowanie projekt uchwały Za - 13, przeciw 0, wstrzyma. 0. Rada Miasta podjęła uchwałę Nr VIII/44/15. Uchwała stanowi załącznik do protokołu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami nieruchomości stanowiących własność Gminy Poręba Projekt uchwały był przedłożony do zaopiniowania przez komisje Rady Miasta.- został pozytywnie zaopiniowany. Przewodnicząca Rady Miasta poddała pod głosowanie projekt uchwały Za - 13, przeciw 0, wstrzyma. 0. Rada Miasta podjęła uchwałę Nr VIII/45/15. Uchwała stanowi załącznik do protokołu w sprawie w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Poręba. (skarga Państwa Koteckich) Przewodnicząca poinformowała, że projekt niniejszej uchwały został przedstawiony Komisji Rewizyjnej Rady Miasta. Wszyscy radni zapoznali się z projektem niniejszej uchwały w dniu o godzinie przed sesją, na spotkaniu zwołanym przez Przewodniczącą Rady, a z uwagi na skomplikowany charakter sprawy przedłożony został Radnym projekt uchwały o przedłużeniu terminu rozpatrzenia skargi. Projekt uchwały był przedłożony do zaopiniowania przez komisje Rady Miasta.- został pozytywnie zaopiniowany. Przewodnicząca Rady Miasta poddała pod głosowanie projekt uchwały Za - 13, przeciw 0, wstrzyma. 0. Rada Miasta podjęła uchwałę Nr VIII/46/15. Uchwała stanowi załącznik do protokołu VI.5 w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Poręba(skarga E. Dorobisza)

7 Przewodnicząca poinformowała, że projekt niniejszej uchwały został przedstawiony Komisji Rewizyjnej Rady Miasta. Wszyscy radni zapoznali się z projektem niniejszej uchwały w dniu o godzinie przed sesją, na spotkaniu zwołanym przez Przewodniczącą Rady, a z uwagi na skomplikowany charakter sprawy przedłożony został Radnym projekt uchwały o przedłużeniu terminu rozpatrzenia skargi. Przewodnicząca Rady Miasta poddała pod głosowanie projekt uchwały Za - 13, przeciw 0, wstrzyma. 0. Rada Miasta podjęła uchwałę Nr VIII/47/15. Uchwała stanowi załącznik do protokołu Zamknięcie punktu VI i rozpoczęcie punktu VII porządku Obrad Odpowiedzi na zapytania interpelacje i wnioski Burmistrz Miasta Pan Ryszard Spyra odpowiedział na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na VII sesji Rady Miasta Poręba w dniu r.-Odpowiedzi na zapytania i interpelacje są załącznikiem do protokołu. Zamknięcie punktu VII i rozpoczęcie punktu VIII porządku obrad Sprawy różne Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poprosiła o zorganizowanie szkolenia dot. absolutorium. Pani Radna Gocyła Zofia prosi o zajęcie się psami bezdomnymi oraz tymi które maja właścicieli. Pani Agnieszka Andrzejewska poinformowała, że za nie pilnowanie swojego psa w innych gminach właściciele czworonogów dostają mandaty. Mieszkańcy Poręby zabrali głos: Pan Marian Machura, Pan Lazar. T. Pan Machura Mieczysław Zapytania mieszkańców są załącznikiem do protokołu KORESPONDENCJA: 1. W dniu r. udzielono odpowiedzi na pismo z dnia Pana Mieczysława Machury dotyczące zatruwania środowiska i jednocześnie przekazano je do załatwienia według właściwości - Burmistrzowi Miasta Poręba. 2. W dniu udzielono odpowiedzi na pismo z dnia r., które wpłynęło od Pana Kazimierza Buchli. W piśmie poinformowano Pana Buchlę o przekazaniu sprawy do załatwienia według kompetencji Burmistrzowi Miasta Poręba oraz powiadomiono, że skarga na prezesa MPGK i M winna być przekazana do Rady Nadzorczej Spółki.

8 3. Wpłynęło pismo od Wojewody Śląskiego nr KOI z dnia w sprawie skargi Pana Edwarda Dorobisza na Burmistrza Miasta Poręba. Zgodnie z właściwością Rada rozpatrzyła skargę i podjęła odpowiednią uchwałę. 4. Wpłynęło pismo Pana Kazimierza Rauka z dnia , w którym zawarte zostały zapytania jakie Pan Rauk zgłosił na sesji w dniu r. Pismo przekazano do załatwienia według właściwości do Burmistrza Miasta Poręba. 5. W dniu wpłynęła skarga od Państwa Barbary i Jana Koteckich na działanie referatów Urzędu Miasta Poręba - Referatu Gospodarki Miejskiej, biura meldunkowego i działu podatkowego - skarga była przekazana Komisji Rewizyjnej a na dzisiejszej sesji podejmowali Państwo uchwałę w tej sprawie. 6. W dniu wpłynęło pismo znak 26/ED/2015 od Pana Edwarda Dorobisza zaadresowane na Przewodniczącą Rady Miasta Poręba Urszulę Kurzeję. Obsługa Rady udzieliła odpowiedzi na to pismo informując, że w składzie Rady Miasta Poręba nie widnieje Radna o takim nazwisku. 7. W dniu wpłynęły 2 pisma od Pana Radnego Edwarda Dorobisza znak 30/ED/2015 oraz znak 29/ED/2015. Przekazuję pisma do Komisji Stałych Rady. 8. W dniu wpłynęła skarga od pana Radnego Edwarda Dorobisza na Przewodniczącą Rady Miasta Poręba Urszulę Milkę 9. W dniu wpłynęła skarga od Pana Radnego Edwarda Dorobisza na Radę Miasta Poręba. 10. W dniu wpłynęła skarga od Pana Radnego Edwarda Dorobisza na Przewodniczącą Rady Miasta Poręba Urszulę Milkę. Pkt 8, 9, 1 0 zostaną przekazane zgodnie z właściwością do Wojewody Śląskiego. KOMUNIKATY 1. Posiedzenia Komisji: Komisja Rewizyjna 11 maja 2015 r. godz Komisja Gospodarki i Ochrony Środowiska 12 maja 2015r. godz Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej 14 maja 2015r. godz Sesja Rady Miasta 25 maja 2015r. godz Przewodnicząca Rady poinformowała radnych o obowiązku składania oświadczeń majątkowych w terminie do 30 kwietnia 2015 r. wg. stanu na dzień r. 4. Pani Przewodnicząca Urszula Milka poprosila o sprawdzenie czy Obsługa Biura Rady posiada prawidłowe adresy owe radnych 5. Przewodnicząca poinformowała radnych, ze otrzymali celem zapoznania się sprawozdanie z realizacji w 2014 roku Programu współpracy Miasta Poręba z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego Pan Pucek zaprosił zgromadzonych na wycieczkę historyczną do Ciągowic.

9 Punkt IX obrad sesji O godzinie prowadząca obrady Przewodnicząca Rady Miasta Pai Urszula Milka wobec wyczerpania się porządku obrad zamknęła obrady VIII sesji Rady Miasta Poręba. Informacja: Przewodnicząca Rady Miasta na kilka dni przed sesją poprosiła radnych o spotkanie się o godzinie w dniu r. (w dniu i miejscu odbycia się sesji) w celu dostarczenia i omówienia materiałów sesyjnych, które z uwagi na skomplikowany charakter spraw powstały zbyt późno, aby dostarczyć je radnym w wysłanych do nich przed sesją materiałach. Sprawy te dotyczyły: -projekt chwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Poręba -projekt uchwały w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Poręba. Po rozdaniu projektów uchwał Pani Przewodnicząca Urszula Milka przekazała wszystkim radnym materiały dotyczące sposobu załatwiania skarg wpływających do Rady Miasta Przewodnicząca Rady Miasta Poręba Urszula Milka Protokół sporządziła Karolina Szlachetka- Obsługa Rady Miasta

10 Lista obecności radnych

11 Lista obecności gości zaproszonych

12

13 Lista mówców

14

15 Interpelacje i zapytania radnych INTERPELACJE RADNEGO MARCINA KUCI 1. Szanowny Panie Burmistrzu. W imieniu mieszkańców zwracam się z prośbą o przedstawienie kompleksowego wyliczenia stawki opłat za wodę w Porębie. Przedstawienia wszystkich składowych które wpływają na cenę wody w mieście. Ponadto proszę o przedstawienie porównania wysokości opłat za wodę w Porębie i gminach sąsiednich. Proszę również o informację, co można zrobić aby w obliczu rosnących kosztów wywozu śmieci, ulżyć mieszkańcom zmniejszając wysokość opłat za wodę. Odp.: udzielona przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Porębie Zgodnie z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia r. oraz Rozporządzeniem Ministra Budownictwa przedsiębiorstwo wodociągowe ma obowiązek opracować taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w sposób zapewniający uzyskanie niezbędnych przychodów i ochronę odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem cen i stawek opłat. Przedsiębiorstwo wodociągowo kanalizacyjne ustala niezbędne przychody dla potrzeb obliczenia taryfowych cen i stawek opłat planowanych na rok obowiązywania taryf uwzględniając w szczególności: 1. Koszty eksploatacji i utrzymania, w tym: - Amortyzację lub odpisy umorzeniowe, - Podatki i opłaty niezależne od przedsiębiorstwa, - Opłaty za korzystanie ze środowiska, - Wynagrodzenia oraz świadczenia na rzecz pracowników, - Koszty materiałów i usług, 2. Spłaty rat kapitałowych i odsetek od kredytów zaciągniętych na realizację inwestycji. 3. Kosztów wynikających z inwestycji modernizacyjno rozwojowych ustalonych na podstawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. 4. Marża zysku. Koszty o których mowa planuje się na podstawie kosztów poniesionych w roku obrachunkowym poprzedzającym rok, w którym wprowadzona jest taryfa z uwzględnieniem planowanych zmian warunków ekonomicznych wpływających na poziom kosztów w roku obowiązywania taryfy. MPWiK Sp. z o.o w dniu r. złożyła wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres obowiązywania od r. do r. Po pozytywnym zaopiniowaniu na posiedzeniu Komisji Gospodarczej Rada Miasta podjęła w dniu r. Uchwałę XXXII/266/13 zatwierdzającą przedstawioną taryfę jako obowiązującą na okres 1 roku. W dniu r. MPWiK Sp. z o.o. przedłożyła wniosek o przedłużenie okresu obowiązywania taryfy cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na okres od dnia r. do r. wraz z uzasadnieniem. Po przeprowadzonej analizie ekonomiczno finansowej, realizacji zadań przewidzianych w planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na rok 2015 i zaciągniętych zobowiązaniach kredytowych oraz planowanych na 2015r. wskaźnikach

16 ekonomicznych wynikających z projektu budżetu państwa spółka w roku 2015 osiągnie przychody i koszty z poziomu roku poprzedniego pozwalające jej na prawidłowe funkcjonowanie i realizację zamierzonych zadań. Przedłużenie okresu obowiązywania aktualnej taryfy na 2015r. przy stałej dyscyplinie kosztów nie wpłynie w znaczący sposób na pogorszenie kondycji finansowej spółki i pozwoli na realizację zamierzonych zadań oraz na uzyskanie wyniku finansowego na poziomie aktualnie obowiązującej taryfy. Rada Miasta uchwałą XLIV/350/14 z dnia r. uchwaliła przedłużenie taryfy o 1 rok tj.: od r. do r. Poniżej przedstawiamy porównanie wysokości opłat za wodę w Porębie i gminach sąsiednich: Gmina Zawiercie 4,84 zł/m 3 Gmina Włodowice 4,84 zł/m 3, Gmina Łazy 5,11 zł/m 3, Gmina Pilica 5,63 zł/m 3 (Gmina dopłaca mieszkańcom 0,68 zł/m 3 ) Gmina Poręba 5,10 zł/m 3. Na kształtowanie się cen wody w poszczególnych gminach wpływają różne warunki ekonomiczne i potrzeby inwestycyjne. Spółka MPWiK od momentu powstania musi podejmować działania wynikające z zaniechań z lat minionych tj.: modernizacja zdegradowanych sieci wodociągowych, wymiana wodomierzy które utraciły legalizację do 2010 r. tj. powstania spółki. Pomimo tych działań cena wody w Porębie kształtuje się pośrodku cen w powiecie zawierciańskim. Średnio mieszkańcy Poręby zużywają ok. 8 m 3 wody na gospodarstwo domowe na miesiąc. Porównując średnie zużycie wody różnice w poszczególnych gminach wynoszą: Zawiercie: 5,10 4,84 = 0,27 zł x 8 m3 = + 2,16 zł Łazy: 5,10 5,11 = - 0,01 zł x 8 m3 = - 0,08 zł, Pilica: 5,10 5,63 = -0,52 zł x 8 m3 = - 4,16 zł, Włodowice: 5,10 4,84 = 0,27 zł x 8 m3 = + 2,16 zł Wysokość opłat za wodę obowiązuje przez okres 1 roku. W 2015r. brak jest możliwości obniżenia ceny wody. Jedyna możliwość aby ulżyć mieszkańcom Poręby i obniżyć cenę wody to rozważenie podjęcia uchwały o dopłacie przez Gminę do 1m 3 wody tak jak to ma miejsce w Pilicy. Gmina Pilica dopłaca 0,68 zł do 1 m 3 wody. 2. Szanowny Panie Burmistrzu. W imieniu mieszkańców zwracam się z prośba skontrolowania prawidłowości przeprowadzenia prac przy ocieplaniu budynków Przychodni i MOK-u. Ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia prac, jak również mienia gminy. Z informacji uzyskanych od mieszkańców jak i naocznych obserwacji wnoszę, że wykonawcy mogą wykazać większą staranność i dbałość w wykonywanych pracach. W razie potrzeby dysponuję dokumentacją zdjęciową.

17 Odp.: Referat Gospodarki Miejskiej, Mienia Komunalnego i Rolnictwa W odpowiedzi na interpelację z dnia 23 marca 2015r., z uwagi na fakt, że nie precyzowała zarzutów co do cytuję prawidłowości przeprowadzania prac po telefonicznym sprecyzowaniu zarzutów mieszkańców informuję, że podczas prac budowlanych faktycznie wokół termo-modernizowanych budynków mógł znajdować się styropian i elementy demontowanych okien, które zostały usunięte z placów budów jednym transportem. Obecnie nie obserwujemy zanieczyszczeń, które mogłyby utrudniać życie mieszkańcom naszego miasta. Wykonawca robót zarówno na budynku SPZOZ, jak i MOK kołkował styropian, na co posiadamy dokumentację fotograficzną z placu budowy dostępną u Inspektora Nadzoru. 3. Szanowny Panie Burmistrzu. W imieniu mieszkańców zwracam się z prośbą o przedstawienie kwartalnego sprawozdania z działalności Straży Miejskiej w Porębie. Proszę o informację o kosztach poniesionych na funkcjonowanie Straży Miejskiej, o wpływach z mandatów z fotoradaru i mandatów nałożonych na mieszkańców. Proszę o informację o realnych wpływach a nie wystawionych mandatach. Proszę również o informację na temat ilości interwencji przywracających porządek w mieście. Odp.: Straż Miejska W okresie od 1 stycznia br. do 31 marca 2015 roku Straż Miejska podjęła 176 interwencji na terenie miasta Poręba w wyniku czego wylegitymowano 55 sprawców wykroczeń, zastosowani 42 pouczenia oraz nałożono 13 mandatów karnych Odp.: Referat finansowy Realne wpływy z mandatów nałożone na mieszkańców za okres styczeń do końca marca 2015r. - NIE dotyczy fotoradarów zł Realne wpływy mandatów - FOTORADAR za kres od stycznia do końca marca 2015r ,10 zł Wydatki na straż miejską w pierwszym kwartale 2015r ,13 zł w tym nie zapłacone zobowiązania z 2014 roku na łączną kwotę ,24 ekwiwalent za pranie 120 zł płace i pochodne ,40 zł zakupy ( paliwo, środki czystości, druki mandatów ) 3.710,66 energia, ciepło, woda 2.671,89 remont samochodu 3.785,80 zł usługi pocztowe Obsługa fotoradaru Pozostałe usługi ,91 telefony 2444,94 koszty komornicze 1456,53 Szkolenia 350,00 zł RAZEM: zł INTERPELACJE RADNEGO TOMASZA CEBULI

18 1. W imieniu mieszkańców jako radny składam informację do Pana Burmistrza Ryszarda Spyry dotyczące usunięcia szkód drogowych powstałych w naszej dzielnicy a szczególnie widocznych na ul. Głównej i Krawieckiej-widoczne dziury uniemożliwiają normalne poruszanie się samochodem po prawidłowej stronie jezdni. Na wymienionych drogach również mocno zauważalne są ubytki krawężników drogowych co powoduje zalewania posesji wodą deszczową z jezdni, proszę o interwencję. Odp.: Referat Gospodarki Miejskiej Mienia Komunalnego i Rolnictwa Planowany termin prac związanych z remontem cząstkowym nawierzchni bitumicznych planowany jest od r. (w zależności od warunków atmosferycznych). W chwili obecnej czekamy na zakończenie terminu składania ofert na w/w prace. Termin zakończenia został określony na godz Wskazane ulice w interpelacji zostaną uwzględnione w harmonogramie prac. Powierzchnia remontu na przedmiotowych ulicach będzie uzależniona od posiadanych środków finansowych. 2. Za zgodą Pana Burmistrza zgłosiłem miasto Poręba do Programu Podwórko Nivea i uczestniczymy w konkursie w którym sponsor realizuje budowę 40 placów zabaw w całej Polsce. Przed nami bardzo ważny etap w realizacji tego przedsięwzięcia, mianowicie głosowanie od 1 kwietnia do 31 maja na plac zabaw w naszym mieście. Zwracam się z prośbą do Pana Burmistrza o umieszczenie takiej informacji na stronie UM Poręba oraz w najbliższym wydaniu gazety miejskiej. Jednocześnie proszę wszystkich zebranych o wsparcie w głosowaniu na lokalizację placu zabaw w Porębie na stronie: nie zapominajmy, że robimy do dla naszych dzieci. Odp : Informacja o głosowaniu na lokalizację placu zabaw w Porębie została zamieszczona na stronie oraz w gazecie miejskiej Sprawy Lokalne 3. Na wniosek mieszkańców dzielnicy Krawce proszę o interwencję Straży Miejskiej na skrzyżowaniu ulic Wiosennej, Głównej i Ciemnej w celu sprawdzenia oprawności ustawienia kontenera PCK koło sklepu spożywczego, wymieniony kontener do zbiórki odzieży mocno ogranicza i tak już trudną widoczność na tym skrzyżowaniu drogowym. Odp.: Straż Miejska Straż Miejska Podjęła stosowne czynności w przedmiotowej sprawie w wyniku czego nie stwierdzono znamion utrudniania widoczności dla kierujących przy skrzyżowaniu ulic Wiosennej, Głównej i Ciemnej. 4. Na wniosek nowych mieszkańców z ulicy Dębowej z działki o nr. 251/3 p. Eweliny i Tomasza Kubisów składam wniosek na ręce Pana Burmistrza o ponowne sprawdzenie możliwości wykonania przez spółkę Miejską MPWiK przyłącza wody pitnej. W roku 2013 i 2014 rodzina Kubisów starała się o podłączenie ujęcia wody pitnej z rurociągu z ulicy Dębowej, jednak spółka miejska MPWiK odmówiła wykonania takowego

19 przyłącza tłumacząc to małą przepustowością wodociągu. Zasugerowano modernizację wodociągu na koszt zainteresowanych w celu ich przyłączenia do sieci wodociągowej, spółka miejska zrobiła kosztorys dla rodziny opiewający na kwotę 30 tys. zł. wraz z robocizną. Po zaistniałej sytuacji wykonano na terenie ulicy Dębowej kilka innych przyłączy wodnych pomijając wymieniona rodzinę, zainteresowani nie mogą zamieszkać w nowo wybudowanym domu z powodu braku ujęcia wody i wymaganych odbiorów prawnych z tym związanych. Odp.: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Porębie W ul. Dębowej istnieje wodociąg 1¼ wybudowany przez mieszkańców jako przyłącze wodociągowe do budynku. Do tego zostało przyłączone jeszcze 3 budynki mieszkalne. Pod koniec lat 90 w/w wodociąg został przekazany na stan ówczesnego RPWiK w Zawierciu. Całość w/w wodociągu przebiega na prywatnych posesjach. Podczas okresu letniego mieszkańcy ul. Dębowej zwłaszcza ostatniego budynku zgłaszają interwencje o niskim ciśnieniu wody. Spowodowane jest to tym, że w sposób oszczędnościowy mieszkańcy podłączali się do istniejącej nitki aby tylko mieć wodę a nie konsultowali tego z zakładem wodociągowym lub wymuszając na wodociągach takowe podłączenie nie biorąc pod uwagę faktu zbyt małego przekroju zasilającego wodociągu. W związku z powyższym zakład nasz nie wydaje pozwolenia na włączenie się do tego wodociągu. Również ze względu na brak planu zagospodarowania przestrzennego miasta Poręba nie posiadamy wiedzy czy w dalszym ciągu będzie następowało przekształcanie działek przy ul. Dębowej z rolnych na budowlane aby móc zaplanować ewentualną budowę nowej nitki wodociągu w/w ulicy. Nadmieniamy, że jest to inwestycja dość kosztowna z czego spora część kosztów potrzebna będzie na odtworzenie nawierzchni drogi. Pani Kubisa po zakupie działki zwracając się do nas z zapytaniem o możliwość podłączenia do miejskiej sieci wodociągowej otrzymała odpowiedź negatywną tak jak pozostałe osoby które o to pytały u nas. Aby uzyskać pozwolenie na budowę inwestor winien przedstawić do Starostwa Powiatowego skąd będzie zaopatrzony budynek w wodę czyli zapewnienie dostawy wody od naszego przedsiębiorstwa lub oświadczenie że będzie budował studnię. Pani Kubisa w/w zapewnienia od nas nie otrzymała, czyli aby uzyskać zezwolenie musiała podać, że będzie budować własną studnię. Prowadzone były rozmowy, aby wspólnie na zasadzie porozumienia stron wybudować nowy wodociąg od ul. Niweckiej do pięciu nowopowstałych działek. Pani Kubisa jako inicjatorka w/w porozumienia prowadziła rozmowy z sąsiadami w celu partycypacji w kosztach budowy lecz były one bezowocne. Przedstawiony Pani Kubisa wstępny kosztorys na budowę ok 500 mb wodociągu opiewał na kwotę 30 tyś zł wraz z robocizną. Założeniem porozumienia było aby podzielić się kosztami inwestycji po połowie lub zakład nasz miał pokryć robociznę a inwestor koszty materiału. Jest to najlepsze rozwiązanie praktykowane w naszym przedsiębiorstwie oraz ościennych przedsiębiorstwach wodociągowych. Jednak nie było woli właścicieli czterech nowopowstałych działek do przystąpienia do w/w porozumienia. Nieprawdą jest aby nasze przedsiębiorstwo wykonało jakiekolwiek nowe przyłącze wodociągowe na ul. Dębowej od istniejącego wodociągu w związku z przestawionymi wcześniej faktami czyli nie wydawaniem pozwolenia na włączenie do sieci wodociągowej oraz niskim ciśnieniem w sieci wodociągowej. Załącznik: Mapa sytuacyjno-wysokościowa z naniesionym wodociągiem oraz podzieloną działką nr 251 na pięć działek.

20 INTERPELACJE RADNEGO EDWARDA DOROBISZA 1. Najbardziej przeraża mnie i mieszkańców Poręby to, że oszczędza Pan na mieszkańcach likwidując szkoły, zmniejszając godziny oświetleń ulic itp. Pana jako osobę publiczną nie interesuje dobro mieszkańców. W swoich decyzjach powinien mieć pan na względzie interes publiczny względem Poręby i jej mieszkańców. Zamiast zmniejszać godziny oświetleń można było pomyśleć o oszczędnym oświetleniu miedzy innymi oświetlenie żarówkami ledowymi. Odp.: Referat Gospodarki Miejskiej, Mienia Komunalnego i Rolnictwa Na zlecenie Tauron Dystrybucja firma wykonała projekt modernizacji oświetlenia ulicznego. W planach przewiduje się zmianę opraw oświetlenia ulicznego na ledowe. Prognozowane rozpoczęcie realizacji Inwestycji nastąpi z początkiem roku 2016, po zaakceptowaniu warunków umowy dwóch stron. 2. Czy dom P. Spyry jest odebrany przez Nadzór Budowlany, gdyż w oświadczeniu majątkowym ujęty jest jako w budowie? Zmniejszyła się również powierzchnia domu z 220 m 2 na 110 m 2 jaka jest tego przyczyna? Odp.: Nie zamierzam publicznie odpowiadać na zapytania i interpelacje dotyczące mojego życia prywatnego oraz decyzji dotyczących bezpośrednio mojej rodziny lub mnie jako osoby prywatnej, a także wszelkich decyzji dotyczących mojego majątku i sposobu w jaki jest rozporządzany.wszelkie wymagane prawem, a także zgodne z prawem informacje są zawarte w moim oświadczeniu majątkowym. Za nieruchomości jakie posiadam zarówno w Porębie jak i gdzie indziej odprowadzam zgodnie z prawem podatki, opłaty oraz rachunki. 3. Brak odpowiedzi Burmistrza na złożone pisma? 4. Nie otrzymałem odpowiedzi od Burmistrza odnoście podania podstaw prawnych, które pozwalają na czytanie moich pism publiczne na sesji R.M. Poręba? 5. Podejrzewam Pana Burmistrza wraz z mieszkańcami o dokonanie przekłamania polegającego na wprowadzeniu wyborców w błąd, obiecując przekazanie połowy swojej pensji na cele charytatywne. Nie zaznaczył Pan, że po zakończeniu czteroletniej kadencji przekaże Pan informację, gdzie zostały przekazane środki z Pana pensji. W kampanii wyborczej przekazał Pan mieszkańcom obietnicę o przekazywaniu co miesiąc kwoty na cele charytatywne, lecz teraz nie mają mieszkańcy żadnej informacji o Pana obietnicy. Odp.: Nie zamierzam po raz kolejny odpowiadać na jedno i to samo pytanie, na które udzieliłem już wyczerpującej odpowiedzi wielokrotnie i to publicznie- w prasie, na spotkaniach z mieszkańcami, a także na sesjach Rady Miasta.

21 6. Radna Milka wspólnie i w porozumieniu z radną Radwan na moje skargi z dn , , nie odpowiedziały, ponieważ w/w panie skargi zmieniły na pisma co jest niezgodne z prawem. Dniu 11 marca 2015 r. byłem obecny na komisji rewizyjnej, gdzie w ogóle komisja nie podjęła dyskusji, a ja nie otrzymałem żadnych pytań. Skargi napisałem w imieniu mieszkańców i własnym. Przewodnicząca komisji rewizyjnej P. Radwan jak i przewodnicząca R.M. P. Milka dokonały wraz z członkami komisji manipulacje prawe, szykany połączone z prowokacjami na mojej osobie. W związku z powyższym na brak odpowiedzi na złożone skargi napisze skargi do wyższej instancji. Odp.: Informuję, ze odpowiedz na pisma zatytułowane skargi z dnia , i została Panu udzielona pismem z dnia r. 7. Dlaczego radny Gąska płaci podatki w Myszkowie, a nie w Porębie gdzie powinien wspomagać swoją gminę jako radny? INTERPELACJE RADNEJ AGNIESZKI ANDRZEJEWSKIEJ 1. W sprawie: organizacji ruchu samochodów dostawczych Biedronki Treść interpelacji: Samochody dostawcze Biedronki łamiąc zakaz wjazdu podjeżdżają do biedronki od strony Przemysłowej (wzdłuż sklepu zielarskiego i fryzjera). Jest to droga gminna wewnętrzna ul. Przemysłowej. Straty tego stanu są zauważalne: droga zapada się na całej szerokości na wysokości sklepu zielarskiego, niszczone są chodniki oraz dochodzi do stłuczek z samochodami zaparkowanymi wzdłuż tej drogi oraz zaparkowanymi na parkingu naprzeciwko wyjazdu od Biedronki. Nie jest to nowa sprawa i była już zgłaszana przez mieszkańców ul. LWP w poprzedniej kadencji. Istniały plany zupełnie innego wjazdu i wyjazdu dla samochodów dostawczych dla Biedronki. Proszę Pana Burmistrza o interwencję w tej sprawie, gdyż aktualna organizacja ruchu wywołuje niszczenie mienia gminnego i zakłóca funkcjonowanie osób mieszkających i poruszających się w obrębie opisywanej drogi. Odp.: Referat Gospodarki Komunalnej, Mienia Komunalnego i Rolnictwa Dojazd do Biedronki od strony ul. Przemysłowej jest jedyną techniczną możliwością dowozu towaru, bowiem od strony DK78 samochód dostawczy o takich gabarytach nie ma możliwości skrętu i dojazdu do rampy rozładunkowej. Możliwość innego wjazdu samochodów wiąże się ze zmianą organizacji ruchu na terenie, którego właścicielem jest nie tylko gmina oraz przebudową dróg dojazdowych (ich poszerzeniem), między innymi przebudową zjazdu z DK 78 znajdującego się na terenie zarządzanym przez GDDKiA oraz Gminę Poręba. Sklep Biedronka jest płatnikiem podatków do kasy gminnej i jednocześnie pracodawcą dla mieszkańców miasta, a zatem dla dobra ogółu na dzień dzisiejszy taka organizacja ruchu jest jedyną możliwą, nie ingerującą w budżet gminy.

22 2. Dot.: lokalnego transportu zbiorowego i przesunięcia środków w budżecie, a przez to przywrócenia wszystkich kursów do poziomu z roku Decyzja Pana Burmistrza o zlikwidowaniu części kursów ZKM spowodowała znaczące utrudnienia i problemy w dojazdach mieszkańców do miasta powiatowego, gdzie znajdują się m.in.: miejsca nauki, pracy, ośrodki zdrowia, Powiatowy Urząd Pracy, Starostwo. Problemy zgłaszane przez mieszkańców to m.in.: Brak dojazdu do pracy w dni wolne na 6:00 do Zawiercie; Trudna sytuacja dla osób, dla których Zawiercie jest miejscem przesiadki ostatni autobus z Dworca PKP w dni wolne 22:05, a w dni robocze 22:19; Aby w dni robocze dojechać do pracy na 22:00 trzeba jechać autobusem już o 19:35; Osoby kończące pracę w szpitalu w dni robocze o 18:00 autobus mają 19:20; Kilkugodzinne przerwy w rozkładzie jazdy zmuszają do pokonywania drogi pieszo z i do Zawiercia, a autobusy jadące po takiej przerwie są przeładowane, mieszkańcy jeżdżą w upokarzających warunkach. Część osób zostaje na przystankach bo nie ma miejsca w autobusie. Porębianie nabywając bilet miesięczny w ZKM mogą poruszać się po całym mieście powiatowym wszystkimi liniami. Jest to szczególnie ważne dla osób, które dojeżdżają kilkoma autobusami ramach dwóch gmin. Transport łączony uniemożliwi taką sytuację. Powyższe zgłoszone problemy oznaczają paraliż komunikacyjny dla mieszkańców gminy Poręba i izolację od miasta powiatowego Zawiercie, a dla wielu mieszkańców nawet od centrum Poręby brak dogodnej komunikacji miejskiej wskazuje na niesprawność gminy i jest poważnym mankamentem dla potencjalnych mieszkańców i inwestorów. Powołując się na ustawę o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 j.t) art. 7 ust 1 pkt 4 Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy: 4) lokalnego transportu zbiorowego. W związku z powyższym zgłaszam interpelację o przygotowanie zmian w budżecie i przeniesienie środków z działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; rozdział Pozostała działalność: Remont i przebudowa targowiska przy ul. Przemysłowej w Porębie do Działu 600 Transport i łączność; Rozdział Lokalny transport zbiorowy, w wysokości, która pozwoli na to przywrócenia wszystkich kursów linii 2 ZKM do poziomu z roku Odp.: Referat Gospodarki Miejskiej, Mienia Komunalnego i Rolnictwa Odnosząc się do treści interpelacji dot. transportu zbiorowego informuję, że do Urzędu Miasta Poręba zwróciły się dwie firmy przewozowe tj. JAW-BUS i MATI TRANS z prośbą o możliwość korzystania z przystanków, którymi zarządza Gmina Poręba i otrzymały zgody.

23 Te firmy zabezpieczałyby dodatkowe kursy w uzupełnieniu ZKM. Z informacji od tych przedsiębiorców wynika, iż ostateczne załatwienie stosownych zezwoleń i organizacja przewozu może nastąpić w okresie do dwóch miesięcy. (tj. połowa maja 2015r.). Jednocześnie informuję, że dodatkowe przejazdy busów nie będą pociągały za sobą konsekwencji dla budżetu Gminy. 3. Zgłaszam interpelację/wniosek o nagrywanie przebiegu sesji oraz wprowadzenie elektronicznej formy protokołów i upublicznianie ich na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta. Uzasadnienie: Mieszkańcy zgłaszają problem z brakiem dostępu do rzetelnej informacji z sesji. Radnym takie rozwiązania znacznie ułatwi organizację pracy i skróci czas niezbędny na zapoznanie się z protokołem. Czasy, w których funkcjonujemy umożliwiają i wymuszają na nas takie rozwiązania, które mają ułatwić dostęp do informacji. Wnoszę o przekazywanie radnym protokołu w formie elektronicznej np.: mailowo, w po zatwierdzeniu na kolejnej sesji o upublicznianie go w formie dokumentu tekstowego i nagrania dla mieszkańców Poręby na stronie Urzędu Miasta Poręba. Odp.: Informuję, że protokół z sesji będzie zamieszczony na stronie BIP dopiero po kolejnej sesji, ponieważ najpierw musi zostać zatwierdzony przez Radnych. Nagrania z przebiegu sesji będą zamieszczane w następnym dniu roboczym po sesji. INTERPELACJE RADNEJ ELŻBIETY KOŁODZIEJ 1. Przekształcenie działek gminnych zagospodarowanych obecnie na place zabaw tak, aby w dokumentacji istniał zapis jako miejskie place zabaw. 2. Komisja Oświata, Kultury i Opieki Społecznej na posiedzeniu w dniu r. rozpatrywała m.in. temat miejskich placów zabaw, którymi również żywo są zainteresowani mieszkańcy miasta. Tereny zajmowane przez miejskie place zabaw wymagają dostosowania do uregulowań prawnych w tym zakresie, m.in. ogrodzenia, właściwego podłoża, zapewnienia warunków do utrzymania czystości, opracowania i wywieszenia regulaminów korzystania z placu, doposażenia, podniesienia estetyki, aby mogły być w pełni wykorzystane i bezpieczne dla użytkowników. Postuluję w imieniu mieszkańców o wnikliwe zajęcie się tym tematem przez odpowiednie służby urzędu miasta co przyniesie niewątpliwe korzyści społeczne. Odp.: Referat Gospodarki Miejskiej, Mienia Komunalnego i Rolnictwa Ad 1.Place zabaw powstały za kadencji Burmistrza Włodzimierza Spyry, w miejscach, które wówczas odpowiadały oczekiwaniom społecznym i te lokalizacje do dziś pozostają niezmienione. Grunty, na których zlokalizowane są urządzenia to działki gminne, tereny PKP, tereny gdzie użytkownikami wieczystymi są Spółdzielnia Mieszkaniowa i osoby fizyczne, mające udział w gruncie po wykupieniu mieszkań na własność oraz Skarb Państwa.

24 Ad 2.Regulacja stanów prawnych wiąże się z podziałami nieruchomości, w niektórych przypadkach to wnioski o zasiedzenie, odszkodowania, a wszystkie te czynności wiążą się z wydatkowaniem środków finansowych. Obecnie regulujemy stan prawny drogi w rejonie masarni, za którą gmina musi zapłacić do listopada 2015r. kwotę 7 tys. zł odszkodowania zgodnie z operatem szacunkowym. 3. Mieszkańcy skarżą się, że przystanki autobusowe szczególnie te na Górce i Kierszuli (koło sklepu) należą do najbardziej zaniedbanych w Poręba. Czy w związku z tym będą podjęte konkretne działania, aby ten temat definitywnie rozwiązać. Wygląd przystanków jest wizytówką każdej miejscowości. Mieszkańcom chodzi zarówno o sprzątanie terenu wiaty, jak również działek przylegających do miejsc usytuowania przystanków, który to obowiązek mają właściciele posesji. Odp.: Referat Gospodarki Miejskiej, Mienia Komunalnego i Rolnictwa Właścicielem przystanków jest gmina i to gmina ma obowiązek zapewnić czystość zarówno przystanków jak i zatok autobusowych. Tak jak i inne tereny gminne utrzymujemy porządek w miarę możliwości kadrowych. Obecnie na terenie całego miasta Poręba do dyspozycji pozostaje trzech pracowników z urzędu pracy na prace społeczno użyteczne, a od 22 kwietnia dojdzie jedna kobieta. Gmina nie dysponuje dodatkowymi środkami na zlecenia celem sprzątania i mycia przystanków. 4. Poręba posiada dwa zbiorniki wodne usytuowane przy ul. Rzecznej i Czarnej Przemszy, które mogłyby stanowić przy odpowiednim zagospodarowaniu źródło dochodów dla miasta, a dla mieszkańców teren rekreacji, sportu a nawet nowe miejsca pracy. W związku z tym, iż obecny budżet gminy nie pozwala na podejmowanie inwestycji w tym zakresie, wnioskuję o upublicznienie informacji o wydzierżawienie zalewów i terenu przy zalewach na działalność rekreacyjną bądź gospodarczą. Odp.: Referat Gospodarki Miejskiej, Mienia Komunalnego i Rolnictwa Obydwa zbiorniki wodne są dzierżawione do 31 maja 2018r. Tereny nad zalewem oraz nad rzeką Czarna Przemsza są terenami zalewowymi i nie mogą być zabudowywane. W ostatnich 10 latach nie wpłynął żaden wniosek, który moglibyśmy rozpatrywać pod kątem wykorzystania tych terenów jak w interpelacji. 5. Mieszkańcy postrzegają naszą dzielnicę, jako najbardziej zaniedbaną i traktowaną po macoszemu. Brak bieżącego utrzymywania porządku, pielęgnowania drzew i wycinki wszelkiego rodzaju traw, roślin powoduje, że mieszkańcy boją się poruszać po tym terenie wieczorem i nocą, a także miejscowo stwarza zagrożenie dla ruchu samochodowego ul. Rzeczna przy całej długości ulicy pas terenu od ulicy do rzeki jest zakrzewiony, zarośnięty drzewami i trawą. Niektóre drzewa wymagają wycinki lub cięć kosmetycznych, również ze względów bezpieczeństwa (kruche, łamliwe gałęzie). Mieszkańcy boją się uczęszczać tą drogą wieczorem i nocą. Ponadto systematycznie obniża się estetyka tej ładnej kiedyś części miasta

25 ul. Wiedzy teren za szkołą, działka gminna nr 4823/1 wymaga wycinki krzaków i drzew. Mieszkańcy postulują o zniesienie będącej na tym terenie skarpy, ewentualnie o systematyczne w sezonie koszenie traw i wyrastających wysoko roślin, które zasłaniają widoczność wyjeżdżających zza zakrętu samochodom oraz powodują, że mieszkańcy boją się chodzić pieszo, kiedy jest ciemno. ul. Górna przycięcie krzaków i drzew ograniczających widoczność użytkownikom drogi. ul. Projektowana niedrożna studzienka tuż przy parkingu szkolnym. W tej części drogi gromadzi się woda, która ze względu na utwardzone podłoże nie wsiąka w ziemię, natomiast powoduje rozjeżdżanie terenu i niedogodność dla pieszych użytkowników m. in. dzieci. ul. Rzeczna studzienki wymagają przeczyszczenia ze względu na gromadzącą się w czasie opadów wodę. Są one prawdopodobnie w większości zamulone piaskiem z drogi, który jest zgromadzony również przy krawężnikach, a w niektórych miejscach mocno zakorzeniła się już trawa. Szczególny problem stwarza studzienka przy ul. Rzecznej 24A, która prawdopodobnie nie ma odpływu (pisma Zofii Woźniak w tej sprawie). Mieszkańcy oczekują również, że wraz z oczyszczeniem studzienek będzie również oczyszczona droga wzdłuż krawężników. Odp.: Referat Gospodarki Miejskiej, Mienia Komunalnego i Rolnictwa, Referat Ochrony Środowiska Utrzymanie terenów miejskich w naszej gminie będzie od maja powierzone spółce gminnej MPGKiM oczywiście w ramach środków finansowych zaplanowanych w budżecie i zgodnie z harmonogramem robót, w którym zawarte są takie elementy jak: krotność wykaszania terenów, powierzchnie tych terenów, szerokość pasów przydrożnych, rozruch i utrzymanie fontanny. Studzienki w ilości trzech sztuk w drodze ul. Rzecznej były oczyszczone w roku Wskazane studzienki nie posiadają odpływu do kanalizacji deszczowej. Planowane na ten rok finanse uniemożliwiają podłączenie wszystkich trzech. W najbliższych miesiącach planujemy podłączenie jednej z nich. 1) w zakresie dotyczącym wycinki drzew i krzewów przy ul. Rzecznej i ul. Wiedzy (dz. nr ew. 4823/1): W miesiącu kwietniu 2015 roku przeprowadzone zostaną oględziny terenu wzdłuż ul. Rzecznej oraz na terenie działki 4823/1 przy ul. Wiedzy w celu wyznaczenia drzew i krzewów przeznaczonych do wycięcia oraz do wykonania cięć w koronach. W przypadku drzew przeznaczonych do usunięcia Gmina zwróci się do Starosty Zawierciańskiego o udzielenie zezwolenia w tym zakresie. Wystosowane zostanie zapytanie ofertowe do potencjalnych wykonawców przedmiotowych prac. Po uzyskaniu ofert przekażemy stosowną informację co do możliwości wykonania wnioskowanej wycinki i wykonania cięć drzew na omawianym terenie. 2) w zakresie dotyczącym wycinki drzew i krzewów przy ul. Górnej: W dniu 10 kwietnia 2015 roku została zawarta umowa w zakresie usuwania i pielęgnacji drzew i krzewów na terenie Poręby. W ramach tej umowy prace w przedmiotowym zakresie przy ul. Górnej zostały już częściowo wykonane i będą kontynuowane.

26 6. W związku ze skargami okolicznych mieszkańców na uciążliwość emitowanego z komina piekarni dymu i sadzy (szczególnie w okresie wiosenno-letnim, kiedy dużą część dnia spędzają na posesjach przed domem) proszę o rzetelne ustalenie stanu faktycznego. W przypadku ponadnormatywnego zanieczyszczenia środowiska proszę w imieniu mieszkańców o podjęcie działań wobec podmiotu w celu wyeliminowania lub ograniczenia zanieczyszczenia. Odp.: Referat Ochrony Środowiska W zakresie dotyczącym uciążliwości piekarni Organem właściwym do przeprowadzenia kontroli w zakresie przestrzegania przepisów ochrony środowiska w przypadku podmiotów gospodarczych jest Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. W związku z tym skierowany zostanie wniosek do Wojewódzkiego Inspektoratu ochrony Środowiska w Katowicach Delegatura w Częstochowie o przeprowadzenie kontroli w tym zakresie w piekarni przy ul. Wiedzy w Porębie. 7. Zaprowadzenie porządku w ruchu drogowym przy szkole nr 2 w Porębie. Problem dotyczy blokowania ul. Wiedzy i Projektowanej przez rodziców dowożących dzieci do szkoły. Okoliczni mieszkańcy proszą o nasilenie kontroli straży miejskiej dotyczącej stosowania się do przepisów ruchu drogowego przy szkole. Odp.: Straż Miejska Sukcesywnie prowadzone są kontrole w obrębie szkoły SP 2 przy ul. Wiedzy pod kątem zatrzymywania pojazdów przez kierowców na czas odprowadzania dzieci do szkoły. INTERPELACJE RADNEJ KRYSTYNY RAUK 1. Mieszkańcy Poręby po raz kolejny doświadczają niepopularnych decyzji Pana burmistrza. O ile podwyżki czynszu, ograniczenia kursów autobusów miejskich i wyłączenia oświetlenia ulic przyjęli z niezadowoleniem ale i ze zrozumieniem, to podwyżki opłat za odbiór śmieci o 60% już z oburzeniem. Dlatego mam do Pana następujące pytania: 1) Ile firm brało udział w przetargu na wywóz śmieci z Poręby. 2) Kto reprezentował miasto w tym przetargu. 3) Czy były rozmowy z przedstawicielami miast i miejscowości tego rejony odbioru śmieci w celu wypracowania wspólnego stanowiska tzn. ceny. 4) Gdy powstawała uchwała w Urzędzie Marszałkowskim na temat rejonizacji odbioru śmieci, odbywały się na pewno konsultacje społeczne w tej sprawie jakie wówczas zaprezentował stanowisko Pan Burmistrz i jego służby. Geograficznie jesteśmy skupiskiem miast takich jak Siewierz, Łazy czy Ogrodzieniec, więc powinniśmy być w tym samym rejonie, a nie należeć pod Częstochowę, gdzie wysypiska usytuowane są w odległości około 50 km od Poręby.

27 5) Czy nie warto już myśleć o wybudowaniu własnego wysypiska dla potrzeb naszego miasta. Odp.: Referat Ochrony Środowiska Odp. 1) W przetargu na świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy w gminie Poręba brały udział 4 firmy, a mianowicie: Z.O.WiU.N "EKO-SYSTEM" Bożena Strach i Waldemar Strach Sp. j. ul. Spółdzielcza 1/ Konopiska ,00 zł Remondis Sp. z o. o. O/Częstochowa ul. Radomska Częstochowa ,00 zł P.H.U. PAVER Karol Sienkiewicz ul. Sienkiewicza 58a Włoszczowa ,00 zł P.P.H.U. "TAMAX" Tadeusz Cieślik ul. Dworcowa Sędziszów ,00 zł. Odp.2) Organem właściwym do udzielenia zamówienia jest Burmistrz Miasta Poręba, natomiast postępowanie przetargowe przeprowadza Zespół przetargowy. Odp. 3) W celu ustalenia wysokości stawki za odpady komunalne na terenie gminy Poręba nie było prowadzonych rozmów z przedstawicielami miast i miejscowości tego rejonu odbioru odpadów, ponieważ wysokość tej stawki uzależniona jest od warunków występujących w danej gminie. W roku 2013, kiedy gmina Poręba brała udział we wspólnym przetargu organizowanym przez 5 gmin powiatu zawierciańskiego, nasza gmina musiała być wyłączona jako odrębna gmina, ponieważ warunki odbioru odpadów na terenie Poręby wymagały ustalenia innych zasad niż w gminach pozostałych (np. częstotliwość odbioru odpadów, posiadanie budynków wielorodzinnych itd.) Odp. 4) Gdy powstawał w Urzędzie Marszałkowskim Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014", Gmina Poręba optowała za możliwością przekazywania odpadów komunalnych pochodzących z naszego terenu do instalacji w Zawierciu. Wystąpiono z takim wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach. Jednakże, ostatecznie Gmina Poręba została przypisana do instalacji regionalnej w Sobuczynie (zgodnie z Uchwałą Nr IV/25/2/2012 z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014"- Dz. Urz. Woj. Śl. z 25 września 2012r. poz. 3777). Obecnie w regionie I gospodarowania odpadami komunalnymi znajdują się 2 regionalne instalacje przetwarzania odpadów komunalnych, do których Gmina Poręba może przekazywać odpady komunalne, tj. instalacja Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. w Sobuczynie oraz instalacja Prywatnego Zakładu Oczyszczania Miasta Waldemar Strach w Konopiskach (zgodnie z uchwałą nr IV/50/6/2014Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/25/2/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 24 sierpnia2012 roku w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014,zmienionej uchwałą Nr IV/32/9/2013

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu

Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu Ad.1 Obrady sesji rozpoczęto o godz. 14 30. Przewodniczący Rady Gminy Janusz Wawer dokonał otwarcia sesji.

Bardziej szczegółowo

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie.

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie. Protokół nr LVII/2014 z obrad nadzwyczajnej LVII sesji Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego odbytej w dniu 7 października 2014 r. w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia Dobrzynia Ad. 1 O godzinie 15.00 nadzwyczajną

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR VI/15 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 14 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

PROTOKOŁ Nr XVII/2015 z sesji Rady Gminy Wiązowna odbytej w dniu 24 listopada 2015 roku

PROTOKOŁ Nr XVII/2015 z sesji Rady Gminy Wiązowna odbytej w dniu 24 listopada 2015 roku PROTOKOŁ Nr XVII/2015 z sesji Rady Gminy Wiązowna odbytej w dniu 24 listopada 2015 roku W obradach XVII sesji Rady Gminy Wiązowna, która odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiązowna przy ul.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IV/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IV/15 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 10 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku.

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło szesnastu

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie otworzył Przewodniczący komisji Grzegorz Jaworski. Powitał zgromadzonych, stwierdziła prawomocność obrad i odczytała porządek posiedzenia:

Posiedzenie otworzył Przewodniczący komisji Grzegorz Jaworski. Powitał zgromadzonych, stwierdziła prawomocność obrad i odczytała porządek posiedzenia: PROTOKÓŁ Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2015 roku Lista obecności radnych w załączeniu. Posiedzenie otworzył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz Protokół Nr XV/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 26 czerwca 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IX/11 IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku

Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku Tematyka sesji: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu

Bardziej szczegółowo

Ad 4 Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Ad 4 Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Ad 4 Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Komisja nie zajęła stanowiska w przedmiotowej sprawie, ponieważ wszyscy obecni członkowie wstrzymali się od

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do 10.40. Obradom przewodniczy Przewodniczący Rady Gminy Anna Kosela Protokolant

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z obrad VII otwartej Sesji Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie odbytej w dniu 17 września 2007 roku w Urzędzie Miejskim sala konferencyjna

PROTOKÓŁ Z obrad VII otwartej Sesji Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie odbytej w dniu 17 września 2007 roku w Urzędzie Miejskim sala konferencyjna PROTOKÓŁ Z obrad VII otwartej Sesji Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie odbytej w dniu 17 września 2007 roku w Urzędzie Miejskim sala konferencyjna Obrady Sesji Rady Miejskiej rozpoczęto o godz.17. 00 a zakończono

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/07 sesji Rady Miejskiej w Przemkowie odbytej w dniu 30 października 2007.

Protokół Nr XIII/07 sesji Rady Miejskiej w Przemkowie odbytej w dniu 30 października 2007. Protokół Nr XIII/07 sesji Rady Miejskiej w Przemkowie odbytej w dniu 30 października 2007. Sesję Rady Miejskiej w Przemkowie rozpoczęto o godz. 9.00, a zakończono o godz. 11.30. Na ogólny stan radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 14/2012 Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Miastkowo z dnia 21 listopada 2012 r.

Protokół Nr 14/2012 Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Miastkowo z dnia 21 listopada 2012 r. Protokół Nr 14/2012 Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Miastkowo z dnia 21 listopada 2012 r. Posiedzenie Komisji odbyło się dnia 21 listopada 2012 r. w lokalu Urzędu Gminy pokój nr 9

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XV/11. z XV sesji Rady Miejskiej Śmigla, odbytej w dniu 15 grudnia 2011 r. o godz

Protokół nr XV/11. z XV sesji Rady Miejskiej Śmigla, odbytej w dniu 15 grudnia 2011 r. o godz Protokół nr XV/11 z XV sesji Rady Miejskiej Śmigla, odbytej w dniu 15 grudnia 2011 r. o godz. 16.00 w sali sesyjnej Rady, w Urzędzie Miejskim Śmigla. Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 76/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 31 maja 2016 roku

P R O T O K Ó Ł NR 76/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 31 maja 2016 roku P R O T O K Ó Ł NR 76/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 31 maja 2016 roku W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi załącznik

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 6/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 16 lutego 2016 r. W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej udział wzięli wszyscy jej członkowie.

PROTOKÓŁ NR 6/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 16 lutego 2016 r. W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej udział wzięli wszyscy jej członkowie. PROTOKÓŁ NR 6/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 16 lutego 2016 r. W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej udział wzięli wszyscy jej członkowie. Skład Komisji Rewizyjnej 5 osobowy. Maria Moszczeńska

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział brali:

W posiedzeniu udział brali: P r o t o k ó ł 26/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 29 sierpnia 2013 r. w godzinach od 8.00 do 9.50 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku

Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku PROTOKÓŁ NR XVII/08 Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku Przewodniczący Rady Gminy Janusz Konieczny o godzinie 11-tej otworzył obrady XVII Sesji Rady Gminy. Po powitaniu radnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia r. Projekt z dnia 19 grudnia 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji stałych na 2017 rok Na podstawie 72 ust. 1 i 101 ust. 1 Statutu

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIX/17 sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 24 lipca 2017 roku.

PROTOKÓŁ Nr XXIX/17 sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 24 lipca 2017 roku. PROTOKÓŁ Nr XXIX/17 sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 24 lipca 2017 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych, od nr 2 do nr 16 - uchwały Rady Miejskiej w Trzebnicy, 17 - protokół

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł obrad XXI -nadzwyczajnej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 26 lipca 2012 r.

P R O T O K Ó Ł obrad XXI -nadzwyczajnej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 26 lipca 2012 r. P R O T O K Ó Ł obrad XXI -nadzwyczajnej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 26 lipca 2012 r. XXI Sesja IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku rozpoczęła się o godz. 14.00 w budynku Starostwa

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł nr XLIV/2005 z sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach kadencji

P R O T O K Ó Ł nr XLIV/2005 z sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach kadencji OA.0052-1/XLIV/ 05 P R O T O K Ó Ł nr XLIV/2005 z sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach kadencji 2002 2006 14 LIPCA 2005r. - 2 Porządek obrad XLIV Sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach Kadencji 2002 2006

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul.

PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24 W sesji, której przewodniczył Tadeusz Kunaj Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

ul. Bronowskiej i ul. Kadetów, rejon budowy zostanie ograniczony znakami B-1 (Zakaz

ul. Bronowskiej i ul. Kadetów, rejon budowy zostanie ograniczony znakami B-1 (Zakaz Czy ul. Pokrzywowa jest uwzględniona w dokumentacji projektowej sięgaczy? Czy wszystkie wymogi formalno-prawne zostały spełnione przez właścicieli posesji? Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Porządek posiedzenia:

Porządek posiedzenia: 1 BRMG-0012/KR-I/07/2015 PROTOKÓŁ NR 9-7/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdańska, które odbyło się 1 czerwca 2015 r. w sali 007 Nowy Ratusz, ul. Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku. Posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XX/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 25/9/2016 Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług posiedzenie w dniu 29 sierpnia 2016 r.

Protokół Nr 25/9/2016 Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług posiedzenie w dniu 29 sierpnia 2016 r. Protokół Nr 25/9/2016 Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług posiedzenie w dniu 29 sierpnia 2016 r. Posiedzeniu przewodniczyła Pani Wiesława Sabat Przewodnicząca Komisji. Obecni jak w załączonej

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku.

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Sesja odbyła się Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło 20 radnych,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 0012.6.2011.KPPiZ z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 15 czerwca 2011 r.

Protokół Nr 0012.6.2011.KPPiZ z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 15 czerwca 2011 r. Protokół Nr 0012.6.2011.KPPiZ z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 15 czerwca 2011 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta - sala nr 305. Godzina rozpoczęcia: 15 00. Obecnych: a. 5

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku.

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 18 radnych,

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXXII/13 z sesji Rady Miasta Otwocka 26 marca 2013 r.

Protokół nr XXXII/13 z sesji Rady Miasta Otwocka 26 marca 2013 r. Protokół nr XXXII/13 z sesji Rady Miasta Otwocka 26 marca 2013 r. XXXII sesja Rady Miasta Otwocka odbyła się w Urzędzie Miasta w godzinach 15 00 16 20. Obrady prowadził Przewodniczący Rady P.Kudlicki.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 8/15 PORZĄDEK OBRAD: ul. Kościuszki 29 lokal nr 10 ul. Młynarskiej 14 ul. Żwirki i Wigury 19a

Protokół Nr 8/15 PORZĄDEK OBRAD: ul. Kościuszki 29 lokal nr 10 ul. Młynarskiej 14 ul. Żwirki i Wigury 19a Protokół Nr 8/15 Z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Inwentaryzacji, które odbyło się dnia 25.03.2015r. o godz.14.00 w sali Nr 4, Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16. Obecni wg załączonej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 OG.0002.3.2011 PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 odbytej dnia 29 grudnia 2010 roku w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu Ad.1. Otwarcie III

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Rady Miejskiej Łomży na 2016 rok przyjęty podczas obrad XX sesji Rady Miejskiej w dniu 29 grudnia 2015 r.

Plan pracy Rady Miejskiej Łomży na 2016 rok przyjęty podczas obrad XX sesji Rady Miejskiej w dniu 29 grudnia 2015 r. Plan pracy Rady Miejskiej Łomży na 2016 rok przyjęty podczas obrad XX sesji Rady Miejskiej w dniu 29 grudnia 2015 r. Lp. Tematy sesji miesiąc Odpowiedzialny za przygotowanie materiałów, Komisja wiodąca

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r.

PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r. Sesja trwała od godz. 14.05 do godz. 14.25. PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r. Na ogólną liczbę 15 radnych obecnych było 15, zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Posiedzeniu Komisji przewodniczyła Przewodnicząca Komisji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/278/2016 RADY MIEJSKIEJ W WOLBROMIU. z dnia 27 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/278/2016 RADY MIEJSKIEJ W WOLBROMIU. z dnia 27 października 2016 r. Projekt z dnia 13 października 2016 roku zatwierdzony przez Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom UCHWAŁA NR XXVIII/278/2016 RADY MIEJSKIEJ W WOLBROMIU z dnia 27 października 2016 r. w sprawie likwidacji zakładu

Bardziej szczegółowo

Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku

Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu 25.09.2014 roku Otwarcia obrad sesji w dniu 25 września 2014 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko wypowiadając formułę

Bardziej szczegółowo

Ad. 1. Ad. 2. Ad. 3. Ad. 4

Ad. 1. Ad. 2. Ad. 3. Ad. 4 Protokół Nr XLI/13 z sesji Rady Miejskiej w Kolbuszowej, odbytej w dniu 1 sierpnia 2013 roku o godz. 15.15 w budynku Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, sala nr 1. Sesje otworzył i prowadził Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r.

PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r. PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r. Obrady rozpoczęto o godz. 9 00, zakończono o godz. 9 40. Podjęto uchwały od Nr VII/59/2011 do Nr VII/62/2011. Przed otwarciem

Bardziej szczegółowo

Zleceniodawca: Miasto Pabianice - Gmina Miejska Pabianice RAPORT

Zleceniodawca: Miasto Pabianice - Gmina Miejska Pabianice RAPORT Opracowanie: Kancelaria Prawna Krzyszczak& Wspólnicy Spk Zleceniodawca: Miasto Pabianice - Gmina Miejska Pabianice Tytuł: Audyt taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 33. z posiedzenia Komisji Gospodarczo-Finansowej Rady Gminy Pabianice z dnia 21 grudnia 2009 r.

Protokół Nr 33. z posiedzenia Komisji Gospodarczo-Finansowej Rady Gminy Pabianice z dnia 21 grudnia 2009 r. Protokół Nr 33 z posiedzenia Komisji Gospodarczo-Finansowej Rady Gminy Pabianice z dnia 21 grudnia 2009 r. W posiedzeniu Komisji uczestniczyli radni- członkowie Komisji obecni zgodnie z załączoną listą

Bardziej szczegółowo

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 R A D A G M I N Y M A Ł A W I E Ś VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 29 czerwca 2015 r. 0 Protokół Nr VII / 2015 z obrad Sesji Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 czerwca 2015r.

Bardziej szczegółowo

Lista obecności członków Komisji jak i zaproszonych gości, stanowi załącznik do protokołu.

Lista obecności członków Komisji jak i zaproszonych gości, stanowi załącznik do protokołu. Protokół Nr 8/2011 Z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej odbytej w dniu 7 listopada 2011 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 4 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XV/126/2015 RADY MIEJSKIEJ W WOLBROMIU. z dnia 29 października 2015 roku

Kraków, dnia 4 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XV/126/2015 RADY MIEJSKIEJ W WOLBROMIU. z dnia 29 października 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 4 listopada 2015 r. Poz. 6334 UCHWAŁA NR XV/126/2015 RADY MIEJSKIEJ W WOLBROMIU z dnia 29 października 2015 roku w sprawie połączenia zakładów budżetowych

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 października 2008 roku

Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 października 2008 roku Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach Posiedzenie trwało od godziny 10-tej do godziny 12.30. W posiedzeniu udział wzięli Radni Rady Gminy zgodnie z załączoną listą obecności. Poza tym

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 8/11. Posiedzeniu przewodniczył Jacek Wróblewski Przewodniczący ww. Komisji. Ad-1.Do powyższego porządku obrad nie wniesiono żadnych uwag.

Protokół Nr 8/11. Posiedzeniu przewodniczył Jacek Wróblewski Przewodniczący ww. Komisji. Ad-1.Do powyższego porządku obrad nie wniesiono żadnych uwag. Protokół Nr 8/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 20.10.2011r. o godz.14.00-15.50 w sali nr 32 Urzędu Miejskiego w Pabianicach Posiedzeniu przewodniczył Jacek Wróblewski Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr III/15 z posiedzenia Rady Miejskiej w Pyzdrach w dniu 11 lutego 2015 roku

Protokół Nr III/15 z posiedzenia Rady Miejskiej w Pyzdrach w dniu 11 lutego 2015 roku Protokół Nr III/15 z posiedzenia Rady Miejskiej w Pyzdrach w dniu 11 lutego 2015 roku Przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Kłossowska o godz. 14 00 otworzyła III sesję Rady Miejskiej w Pyzdrach. Powitała

Bardziej szczegółowo

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r.

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu:

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu: AB.0002.12.2015 Protokół XII/15 XII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 06 listopada 2015 roku, która odbyła się w Ośrodku Kultury w Młynarach. Na ogólną liczbę 15 radnych w sesji udział

Bardziej szczegółowo

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r.

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r. Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej - Pani Józefa Rekieć w dniu 24 listopada 2016 r. o godzinie 9:00 otworzyła posiedzenie

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ODPOWIEDZI NA WNIOSKI I INTERPELACJE

ZESTAWIENIE ODPOWIEDZI NA WNIOSKI I INTERPELACJE BURMISTRZ MIASTA Bielsk Podlaski, 2014-09-09 BIELSK PODLASKI 17-100 Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1 Br.0003.9.2014 ZESTAWIENIE ODPOWIEDZI NA WNIOSKI I INTERPELACJE ZGŁOSZONE PRZEZ RADNYCH PODCZAS OBRAD

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł III/2014 z III sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r. w Domu kultury w Kłecku

P r o t o k ó ł III/2014 z III sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r. w Domu kultury w Kłecku P r o t o k ó ł III/2014 z III sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r. w Domu kultury w Kłecku Obrady rozpoczęto się o godzinie od 17 00 Na 15-to osobowy skład Rady w sesji

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XII/15 z Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach odbytej w dniu 27 lipca 2015 r.

P R O T O K Ó Ł NR XII/15 z Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach odbytej w dniu 27 lipca 2015 r. P R O T O K Ó Ł NR XII/15 z Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach odbytej w dniu 27 lipca 2015 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 14:00 Sesja zakończyła się o godz. 14:40 Lista obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 2/08. Ad. 1 Przewodniczący Komisji wystąpił o przyjęcie protokołu nr 1/08 z poprzedniego posiedzenia Komisji.

PROTOKÓŁ Nr 2/08. Ad. 1 Przewodniczący Komisji wystąpił o przyjęcie protokołu nr 1/08 z poprzedniego posiedzenia Komisji. PROTOKÓŁ Nr 2/08 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta, Handlu, Rolnictwa i Przekształceń Własnościowych - Komisji IV Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach pod przewodnictwem Jerzego Matuszczyka Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku WRZ.0002.1.2016 Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego rozpoczęła się w dniu 28 stycznia 2016 roku o godz. 14.00. Miejscem

Bardziej szczegółowo

Ad.pkt. 2. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Słupska za I półrocze 2016 roku

Ad.pkt. 2. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Słupska za I półrocze 2016 roku 1 Protokół Nr 21/16 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 16 września 2016 r. 1. Sprawy regulaminowe. Przewodnicząca Komisji Jadwiga Stec otworzyła posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III/14 z III sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 12 grudnia 2014 r.

Protokół nr III/14 z III sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 12 grudnia 2014 r. RM. 0002.3.2014 Protokół nr III/14 z III sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 12 grudnia 2014 r. III sesja Rady Miejskiej odbyła się w Domu Kultury Uśmiech w Ożarowie Mazowieckim przy ul.

Bardziej szczegółowo

Dz.18.0020.1.51.2014 Podsumowanie:

Dz.18.0020.1.51.2014 Podsumowanie: Dz.18.0020.1.51.2014 Podsumowanie: LI sesja VI kadencji w dniu 13 października 2014 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z L sesji. 4. Projekty

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r.

PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r. PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r. Sesja odbywała się od godz.10.00 do godz. 10.45 Sesji przewodniczyła Przewodnicząca Rady Miasta Pani Halina Skorek-Kawka. W sesji

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku.

P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. Obrady rozpoczęto się o godzinie od 9.00 zakończono o godzinie

Bardziej szczegółowo

Głosowanie nad przyjęciem poprawki do porządku obrad: za - 15, przeciw 0, wstrzymało się 0. Poprawka została przyjęta.

Głosowanie nad przyjęciem poprawki do porządku obrad: za - 15, przeciw 0, wstrzymało się 0. Poprawka została przyjęta. Protokół Nr XIX z Sesji Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 24.11.2015r. Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bukownie ul. Kolejowa 16. Sesja rozpoczęła się o godz.14.30., a zakończyła

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu Przewodniczący Rady Tomasz Zakrzewski o godz. 14:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR 40/VII/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Dębowiec na 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r.

Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r. ROI.0012.3.7.2012 kat. arch. A Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXV/2012 z przebiegu XXV sesji Rady Gminy w Dąbrowie Zielonej VI kadencji (2010 2014) w dniu 29 listopada 2012 r.

Protokół nr XXV/2012 z przebiegu XXV sesji Rady Gminy w Dąbrowie Zielonej VI kadencji (2010 2014) w dniu 29 listopada 2012 r. Protokół nr XXV/2012 z przebiegu XXV sesji Rady Gminy w Dąbrowie Zielonej VI kadencji (2010 2014) w dniu 29 listopada 2012 r. Radnych obecni w chwili rozpoczęcia sesji o godz. 9 00 15 radnych (Lista obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXV/09. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2009 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XXXV/09. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2009 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XXXV/09 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2009 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset - Przewodniczący Rady Gminy Dłutów.

Bardziej szczegółowo

Ad 3 Pani Przewodnicząca Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminy odczytała proponowany porządek obrad, który stanowi zał. nr 2 nin. protokołu.

Ad 3 Pani Przewodnicząca Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminy odczytała proponowany porządek obrad, który stanowi zał. nr 2 nin. protokołu. Protokół nr 2/14 z posiedzenia Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminy, które odbyło się w dniu 4 grudnia 2014 r., o godz. 15.00, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rudziniec. Ad 1,2 Przewodnicząca Komisji

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska w Rakoniewicach

Rada Miejska w Rakoniewicach Rada Miejska w Rakoniewicach PROTOKÓŁ Nr IX/2007 z IX Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Rakoniewicach, która odbyła się w dniu 22 czerwca 2007r., w sali Wielkopolskiego Muzeum PoŜarnictwa w Rakoniewicach,

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 41/V/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie

Protokół nr 41/V/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie Protokół nr 41/V/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie W dniu 1 października 2015 r. w godz. od 9 30 do 14 30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, odbyło się posiedzenie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2219/2008 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 4 listopada 2008 roku

ZARZĄDZENIE NR 2219/2008 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 4 listopada 2008 roku ZARZĄDZENIE NR 2219/2008 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 4 listopada 2008 roku w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr III/2006

PROTOKÓŁ Nr III/2006 PROTOKÓŁ Nr III/2006 z przebiegu III zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Zbąszynku odbytej w dniu 12 grudnia 2006 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zbąszynku Przewodniczący Rady Wioleta Muszyńska

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE. z dnia r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE. z dnia r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych Pobrano dnia 29.06.2016: http://bip.barcin.pl/g2/2016_05/b11a98c72a19696c608d2d5f67a5fa7f.pdf Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE z dnia... 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego

Bardziej szczegółowo

Radni Rady Miejskiej uchwalili budżet. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok

Radni Rady Miejskiej uchwalili budżet. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok Radni Rady Miejskiej uchwalili budżet. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok 2016.01.05Aktualizacja: 2016.01.07, 09:10 Dokładnie 2 622 641, 35 mln złotych to suma jaką Gmina Janów Lubelski przeznaczy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VIII/2015 obrad VIII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca 2015 r.

PROTOKÓŁ NR VIII/2015 obrad VIII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca 2015 r. PROTOKÓŁ NR VIII/2015 obrad VIII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca 2015 r. Sesja Rady Miasta odbyła się na Sali Sesyjnej Urzędu Miasta w Ustroniu w godz. od 14 00 do 16 15. Na ogólną liczbę 15

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 57/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 listopada 2011 roku

Protokół nr 57/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 listopada 2011 roku Protokół nr 57/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 listopada 2011 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 8 00 a zakończyło o godz. 10 10. Obecni (lista obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r.

Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r. Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie wg załączonej listy obecności

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU BIAŁEJ. z dnia 2011 r.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU BIAŁEJ. z dnia 2011 r. Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU BIAŁEJ z dnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 70/07 Burmistrza Tarczyna z dnia 16 sierpnia 2007 roku. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tarczynie.

Zarządzenie Nr 70/07 Burmistrza Tarczyna z dnia 16 sierpnia 2007 roku. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tarczynie. Zarządzenie Nr 70/07 Burmistrza Tarczyna z dnia 16 sierpnia 2007 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tarczynie. Na podstawie art. 33 ust. 2, ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 6 listopada 2014 roku

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 6 listopada 2014 roku Protokół Nr 169/14 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 6 listopada 2014 roku W posiedzeniu udział wzięli: Sebastian Niżnik Wacław Krawczyk Grażyna Borek Waldemar Och Krystyna Chrząszcz Lista

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr V/2015. Przewodniczący przedstawił porządek obrad, a mianowicie: PORZĄDEK OBRAD:

PROTOKÓŁ Nr V/2015. Przewodniczący przedstawił porządek obrad, a mianowicie: PORZĄDEK OBRAD: PROTOKÓŁ Nr V/2015 z obrad sesji Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 22 stycznia 2015r., która odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy ulicy Białostockiej 7. Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XLVIII/13. z Sesji Rady Miejskiej w Warce. odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r.

Protokół nr XLVIII/13. z Sesji Rady Miejskiej w Warce. odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r. Protokół nr XLVIII/13 z Sesji Rady Miejskiej w Warce odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r. Przewodniczący Rady Pan Łukasz Celejewski o godz. 16:06 otworzył XLVIII Sesję, witając radnych i gości. Poinformował,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r.

PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r. PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r. Protokół nr V/15 obrad sesji zwyczajnej Rady Powiatu Sulęcińskiego w świetlicy Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/360/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE. z dnia 23 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XLII/360/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE. z dnia 23 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XLII/360/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 54/2009 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 9 lutego 2009 roku

Protokół Nr 54/2009 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 9 lutego 2009 roku Protokół Nr 54/2009 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 9 lutego 2009 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Marian Janicki Wicestarosta Piotr Kłosowski Członkowie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice.

Protokół nr 3 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice. BRM.0012.8.2.2015.ŁB Protokół nr 3 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice. Data posiedzenia: 24.03.2015 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice, ul. Młyńska 4. Godzina rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

BR /09 Protokół nr 125/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 28 kwietnia 2009 roku

BR /09 Protokół nr 125/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 28 kwietnia 2009 roku BR.0062-18/09 Protokół nr 125/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 28 kwietnia 2009 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 8 00, a zakończyło o godz. 10 15. Obecni

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr z obrad Sesji Rady Gminy Dubicze Cerkiewne,

Protokół Nr z obrad Sesji Rady Gminy Dubicze Cerkiewne, Protokół Nr 34.2014 z obrad Sesji Rady Gminy Dubicze Cerkiewne, która odbyła się w dniu 31 października 2014r. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych Obradom

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 21/2010 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 20 maja 2010 r.

Protokół Nr 21/2010 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 20 maja 2010 r. Protokół Nr 21/2010 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 20 maja 2010 r. W posiedzeniu udział wzięli: Wacław Krawczyk Andrzej Radwański Stanisław Gołda Roman Konieczny Krystyna Chrząszcz Marian

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 125/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 30 września 2014 r.

Protokół nr 125/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 30 września 2014 r. Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godz. 14.10. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Dariusz Ejchart Starosta Sulęciński 2. Magdalena Chochulska członek Zarządu 3. Marian Burdzy członek Zarządu Z głosem doradczym:

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Protokół Nr IV/2015 z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Stec otworzył obrady sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół. Posiedzeniu przewodniczył Tomasz Bylina Przewodniczący Komisji.

Protokół. Posiedzeniu przewodniczył Tomasz Bylina Przewodniczący Komisji. Protokół z posiedzenia Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Biała Podlaska odbytego w dniu 15 października 2008 roku w Urzędzie Gminy w Białej Podlaskiej ul. Prosta 31. Godzina

Bardziej szczegółowo