SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 ZATWIERDZAM DOWÓDCA JW 4620 wz. mjr Wojciech ŁUKSZA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: USŁUGI I ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE WYNIKAJĄCE Z KODEKSU PRACY. PO 1 MODYFIKACJI (ZAZACZONO KOLOREM CZERWONYM) CPV Usługi medyczne Załączniki: Nr 1 Katalog usług medycznych. Nr 2 Formularz ofertowy. Nr 3 Projekt umowy. Nr 4 Oświadczanie o spełnianiu warunków, określonych w art. 22 Nr 5 Oświadczanie o braku podstaw do wykluczenia, z art. 24, ust. 1 Ustawy. Strona 1 z 30

2 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została sporządzona zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) i uregulowaniami prawnymi wydanymi na jej podstawie oraz innymi aktami prawnymi. 2. Zamawiający jest jednostką budżetową i nie jest płatnikiem podatku VAT UE w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.). 3. Ilekroć w treści występuje słowo Ustawa, Zamawiający przywołuje Ustawę - Prawo Zamówień Publicznych. 4. Ilekroć w treści występuje słowo SIWZ, Zamawiający przywołuje Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia. I NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4620 UL. OKÓLNA 37, TORUŃ faks , tel strona internetowa: NIP: ; REGON: II TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Zamawiający zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11, ust. 8 Ustawy. III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług i świadczeń zdrowotnych w zakresie medycyny pracy na rzecz kadry i pracowników zatrudnionych w JW 4620 w Toruniu oraz kadry i pracowników zatrudnionych w jednostkach, wg wykazu stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz. U. z 1996r., Nr 69, poz. 332, z późn. zm.). 3. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług i świadczeń zdrowotnych w zakresie: 1) wykonywania badań profilaktycznych wstępnych, okresowych i kontrolnych dla osób przyjmowanych do pracy i pracowników, 2) wykonywania badań celowych w razie stwierdzenia choroby zawodowej u pracownika zatrudnionego u Zamawiającego lub w podległej jednostce, 3) Prowadzenie dyspanseryzacji w ramach corocznych badań profilaktycznych żołnierzy zawodowych oraz prowadzenie odpowiedniej dokumentacji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie niektórych świadczeń zdrowotnych przysługujących żołnierzom zawodowym (Dz. U Nr 8 poz. 36), 4) uczestniczenia lekarza w pracach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy, powołanej przez Zamawiającego, 5) współdziałania z Zamawiającym w procesach rozpoznawania i oceny czynników występujących w środowisku pracy oraz sposobów wykonywania pracy, mogących mieć ujemny wpływ na zdrowie, 6) współdziałania z Zamawiającym w procesach rozpoznawania i oceny ryzyka zawodowego w środowisku pracy oraz informowanie jego pracowników o możliwości wystąpienia niekorzystnych skutków zdrowotnych będących jego następstwem, 7) udzielania porad z zakresu organizacji pracy, ergonomii, fizjologii i psychologii pracy na bazie danych medycyny pracy, 8) wykonywania badań lekarskich do celów sanitarno epidemiologicznych. 4. Bieżąca realizacja usług medycznych będzie wykonywana w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, od godz do godz Strona 2 z 30

3 5. Sposób wykonania zamówienia: sukcesywny w zależności od terminu skierowania oraz pracy komisji oceny ryzyka zawodowego. 6. Badania dodatkowe i konsultacje Wykonawca wykonuje zgodnie z aktualną wiedzą medyczną a także wskazówkami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dn r. z późn. zm. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz. U. z 1996 r., nr 69, poz. 332 z późn. zm). 7. Świadczenia winny zostać wykonane na zasadach określonych w obowiązujących aktach prawnych ze szczególnym uwzględnieniem ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2004 r., nr 125 poz z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz. U. z 1996 r., nr 69 poz. 332 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie niektórych świadczeń zdrowotnych przysługujących żołnierzom zawodowym (Dz. U Nr 8 poz. 36), odpowiadać powszechnie przyjętym standardom oraz wykonane na sprzęcie odpowiadającym Polskiej Normie i Normie Branżowej oraz uwzględniać Wytyczne Komendanta JW 4620 w sprawie zabezpieczenia funkcjonowania jednostek i instytucji wojskowych będących na zaopatrzeniu JW 4620 w danym roku budżetowym. 8. Wykonawca przeprowadza badania dodatkowe i konsultacje oraz wystawią zaświadczenie o zdolności/niezdolności do pracy na zajmowanym stanowisku w dniu zgłoszenia się pracownika ze skierowaniem (1 dzień roboczy) albo maksymalnie w ciągu dwóch dni roboczych następujących po sobie wliczając w to dzień zgłoszenia się pracownika. Nie dotyczy to przeprowadzenia badań sanitarno-epidemiologicznych, których czas trwania uzależniony jest od stacji sanitarno-epidemiologicznej i specyfiki badania 9. Zamawiający dopuszcza wykonanie orzeczeń lekarskich, badań dodatkowych i konsultacji przez posiadających uprawnienia Podwykonawców Wykonawcy, z zastrzeżeniem wykonania tych usług w pełnym zakresie w jednej placówce Zleceniobiorcy dla orzekanego, adekwatnie dla części 1 w m. Toruń oraz części nr 2 - m. Inowrocław. Warunek ten nie dotyczy badań z zakresu rentgenodiagnostyki ogólnej. W tym celu należy zapewnić dostęp oraz wskazać miejsce wykonania w/w badań. 10. Wykonawca akceptuje fakt, iż ilość badań lekarskich wyszczególnionych w załączniku nr 1 do SIWZ jest ilością szacunkową. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ich zmniejszenia lub zwiększenia. Zamawiający nie ponosi konsekwencji finansowych zmniejszenia ilości badań. 11. Wykonawca zobowiązuje się prowadzić dokumentację medyczną pacjentów według zasad obowiązujących publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz do wydania orzeczenia lekarskiego na obowiązującym formularzu. 12. Wykonawca powinien dysponować potencjałem technicznym oraz ludzkim umożliwiającym przeprowadzenie kompletu badań z zakresu medycyny pracy zakończonych orzeczeniem lekarza medycyny pracy dla minimum 25 osób dziennie części nr 1 i Wykonawca gwarantuje wykonanie 100% wymaganych przez Zamawiającego procedur medycznych adekwatnie do wykazu procedur określonych dla poszczególnych części nr 1 i 2 - w załączniku nr 1 do SIWZ. 14. Gabinety, zarówno Wykonawcy i Podwykonawcy gdzie przeprowadzane są badania, powinny spełniać standardowe wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z r. w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U r., poz. 739). 15. Wykonawca powinien posiadać doświadczenie w zakresie orzekania żołnierzy jednostek i instytucji wojskowych. 16. Terminy badań okresowych są ustalane w trybie bieżącym, pomiędzy osobami odpowiedzialnymi za wystawienie skierowania (organ kadrowy JW/Instytucji), a osobą koordynującą rejestrację Wykonawcy. 17. Pracownik zgłosi się do Wykonawcy lub jego Podwykonawcy ze skierowaniem wystawionym przez uprawniony organ kadrowy wskazany przez Zamawiającego. 18. Wykonawca jest zobowiązany do przyjęcia pracownika Zamawiającego ze skierowaniem tylko w umówionym terminie. 19. Zamawiający udostępni Wykonawcy wykaz jednostek i instytucji wojskowych mających prawo do badań na koszt Zamawiającego Strona 3 z 30

4 20. W momencie orzeczenia o niezdolności pracownika do pracy na zajmowanym stanowisku Wykonawca przerywa dalsze badania i wystawia odpowiednie zaświadczenie dotyczy to badań wstępnych. Wykonawca zobowiązuje się również wykorzystać badania dodatkowe bądź ich kserokopię (np. EKG, morfologia, RTG) przedstawione przez pracownika dot. badań okresowych i kontrolnych. 21. Wykonawca ma prawo zlecić badania dodatkowe oraz skierować na konsultację specjalistyczną, jeżeli lekarz uzna, że jest to niezbędne do wydania orzeczenia pracownikowi. Specjalistyczne badania profilaktyczne wstępne, okresowe i kontrolne poszerzone o badania wynikające z charakterystyki stanowiska pracy Wykonawca wykonuje zgodnie z obowiązującymi przepisami. 22. Wykonawca lub jego Podwykonawcy wystawią: - zaświadczenia o zdolności/braku/ lub ograniczeniach do pracy na zajmowanym stanowisku oraz zaświadczenie na potrzeby sanitarno-epidemiologiczne, - na prośbę orzekanego kserokopię wyników z przeprowadzonych dodatkowych badań i konsultacji. 23. Zleceniodawcy oraz upoważnionym przez Zamawiającego przedstawicielom Jednostek Wojskowych/ Instytucji pozostających na zaopatrzeniu przysługuje prawo kontrolowania sposobu wykonywania postanowień umowy przez Wykonawcę z częstotliwością raz na miesiąc. 24. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawieszenia realizacji przedmiotowej umowy w sytuacji wyczerpania kwoty umowy bądź nie przydzielenia wystarczających środków finansowych w planie finansowym przez Dysponenta wyższego stopnia, bez prawa żądania odszkodowania ze strony Wykonawcy. 25. Miejsce wykonania zamówienia: a. Podmiot leczniczy wykonujący badania lekarskie z zakresu medycyny pracy na terenie miasta Toruń (część nr 1), Inowrocław (część nr 2) b. Praca w komisji BHP w jednostkach i instytucjach wojskowych będących na zaopatrzeniu medycznym JW 4620 Toruń. 26. Wybrany Wykonawca wyznaczy koordynatora, w celu prawidłowej realizacji umowy, do kontaktów z IV Zamawiającym. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części. Zamawiający dopuszcza składanie przez wykonawcę ofert na wszystkie lub na wybraną część. Część nr 1 Usługi i świadczenia zdrowotne w zakresie medycyny pracy wykonywane będą w miejscowości Toruń, na rzecz Jednostki Wojskowej nr 4620 w Toruniu oraz jednostek i instytucji pozostających na jej zaopatrzeniu, według wykazu: 1. Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu 2. Radiowe Centrum RWŁ Bydgoszcz (Toruń Chorągiewka) 3. Wojskowa Komenda Uzupełnień Toruń 4. 6 Samodzielny Oddział Geograficzny w Toruniu (JW 1440) 5. Parafia Wojskowa Toruń 6. Orkiestra Wojskowa Toruń 7. Prawosławna Parafia Wojskowa Ciechocinek 8. Archiwum Wojskowe Toruń 9. Komórka Wewnętrzna zamiejscowa OŻW Bydgoszcz Placówka w Toruniu 10. Delegatura Wojskowej Komendy Transportu Gdańsk 11. Skład nr 1 1 RBLog (JW 4224) 12. Skład nr 2 1 RBLog (JW 4224) 13. Warsztaty Techniki Lotniczej (JW 4224) 14. Węzeł Łączności Toruń 15. Wojskowa Pracownia Psychologiczna we Włocławku 16. Wojskowa Komenda Uzupełnień Włocławek Część nr 2 Usługi i świadczenia zdrowotne w zakresie medycyny pracy wykonywane będą w miejscowości Inowrocław, na rzecz Jednostki Wojskowej nr 4620 w Toruniu oraz jednostek i instytucji pozostających na jej zaopatrzeniu, według wykazu: 1. 2 Pułk Inżynieryjny Inowrocław (JW 1523) 2. Dowództwo 1 Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych Inowrocław (JW 1984) Strona 4 z 30

5 3. 56 Baza Lotnicza Inowrocław (JW 1641) 4. Komórka Wewnętrzna zamiejscowa OŻW Bydgoszcz Placówka w Inowrocławiu 5. Wojskowa Komenda Uzupełnień Inowrocław 6. Węzeł Łączności Inowrocław Numer referencyjny P/01/IW/14 V INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH, O KTÓRYCH MOWA w art. 67, ust. 1, pkt 6 i 7 LUB art. 134, ust. 6, pkt 3 i 4 Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. VI OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIENIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. VII TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Wymagany termin realizacji zamówienia od r. do r. VIII WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu: 1.1. wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy, dotyczące: Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający uzna spełnienie tego warunku jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada uprawnienia do wykonywania profilaktycznych badań lekarskich zgodnie z ustawą z dnia r. o służbie medycyny pracy (Dz.U. 2004r. Nr 125 poz. 1317), Kodeksem Pracy i przepisów wydanych na ich podstawie, Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz.U. Nr 69 poz. 332 z późn. zm.). Spełnienie warunku ocenione zostanie na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zał. nr 4 do SIWZ). oraz dokumentu o którym mowa w rozdziale IX ust. 1 SIWZ Posiadania wiedzy i doświadczenia. Zamawiający odstępuje od określania szczegółowego warunku w tym zakresie. Spełnienie warunku ocenione zostanie na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.(zał. nr 4 do SIWZ) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna spełnienie tego warunku jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje bazą lokalową gwarantującą pełen zakres usług medycznych spełniającą wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia r. w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U r., nr 123, poz. 739). Spełnienie warunku ocenione zostanie na podstawie złożonego oświadczenia (zał. Nr 6 do SIWZ) Dysponowania odpowiednim osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna spełnienie tego warunku jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje osobami które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi wymagane uprawnienia, o których mowa w ustawie o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2004r. Nr 125, poz.1317 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami. Strona 5 z 30

6 Spełnienie warunku ocenione zostanie na podstawie złożonego oświadczenia (zał. nr 7 do SIWZ) Sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zamawiający odstępuje od określania szczegółowego warunku w tym zakresie. Spełnienie warunku ocenione zostanie na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.(zał. nr 4 do SIWZ) wynikające z art. 24 ustawy, dotyczące: Braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. Spełnienie warunku ocenione zostanie na podstawie złożonego oświadczenia i odpowiednich dokumentów wymienionych w rozdziale IX SIWZ Braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy. Spełnienie warunku ocenione zostanie na podstawie złożonego oświadczenia i odpowiednich dokumentów wymienionych w rozdziale IX SIWZ. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w pkt 1.1 winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców, albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. Warunek określony w pkt 1.2 powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie. 3. Wykonawca musi wykazać spełnienie każdego z warunków na podstawie oświadczeń oraz dokumentów złożonych wraz z ofertą. Nie spełnienie któregokolwiek z warunków spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania (z zastosowaniem art. 26. ust. 3 i 4 Ustawy). IX WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA ORAZ POTWIERDZENIA, ŻE OFEROWANE USŁUGI ODPOWIADAJĄ WYMAGANIOM OKREŚLONYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy wraz z ofertą należy złożyć następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną z zachowaniem sposobu reprezentacji: 1.1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy (zał. nr 4); 1.2. Zaświadczenie o posiadaniu wpisu do rejestru podstawowych jednostek służby medycyny pracy w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o służbie medycyny pracy (Dz.U. z 2004 r., nr 125, poz. 1317); 1.3. Oświadczenie Wykonawcy o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia (zał. nr 6 do SIWZ) 1.4. Oświadczenie Wykonawcy o dysponowaniu odpowiednim osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (zał. nr 7 do SIWZ) 1.5. Jeżeli Wykonawca polegał będzie na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do Strona 6 z 30

7 dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (art. 26 ust. 2b Ustawy). 2. W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy wraz z ofertą należy złożyć następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną z zachowaniem sposobu reprezentacji: 2.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy (zał. nr 5); 2.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów, w zakresie wymaganym od Wykonawcy, określonym w pkt Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, to zamiast dokumentów, o których mowa w pkt dostarcza dokumenty określone w 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 2.5. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. 3. W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy wraz z ofertą należy złożyć następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną z zachowaniem sposobu reprezentacji: 3.1. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia r., o ochronie konkurencji i konsumentów (jeżeli Wykonawca należy do grupy kapitałowej); 4. Pozostałe dokumenty: 4.1. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez kilku Wykonawców, zobowiązani oni są do dostarczenia dokumentu upoważniającego wybranego pełnomocnika do ich reprezentowania zgodnie z art. 23 ustawy, określając zakres udzielonego pełnomocnictwa i podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawców Wykaz części zamówienia, której wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom jeżeli dotyczy Dokumenty, które nie są dokumentami wytworzonymi przez Wykonawcę, mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, (o którym mowa w pkt. 4.1.) należy przedstawić Zamawiającemu pełnomocnictwo, określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. W przypadku złożenia kserokopii, pełnomocnictwo musi być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pełnomocnika. Strona 7 z 30

8 5. Wykonawca składa wszystkie dokumenty w języku polskim, a sporządzone w języku obcym wraz z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie musi być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 6. Dokumenty mogą być złożone w formie kserokopii poświadczonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. X INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 1. Zamawiający dopuszcza wszystkie ustawowe formy wzajemnego porozumiewania się oraz przekazywania dokumentów i oświadczeń. 2. Wszelka korespondencja związana z przedmiotem zamówienia prowadzona jest w języku polskim na adres Zamawiającego, wskazany w rozdz. I niniejszej specyfikacji. 3. Wszelkie informacje dotyczące postępowania przetargowego Zamawiający będzie publikował na własnej stronie internetowej Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem określonego terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 5. Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma i faksy w godzinach urzędowania, to znaczy od 7 00 do w dni robocze od poniedziałku do piątku. 6. Pracownikiem Zamawiającego, upoważnionym do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest p. Małgorzata WOJDAŁA-GARWOLIŃSKA, tel. 56/ , faks 56/ XI WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium XII TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Termin związania ofertą 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert. XIII OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 1. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 2. Ofertę należy złożyć w terminie i miejscu określonym w rozdz. XIV, na formularzu ofertowym (zał. nr 2 do SIWZ). Do oferty należy dołączyć oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdz. IX SIWZ. 3. Ofertę należy przygotować zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej SIWZ w języku polskim, w formie pisemnej i zwartej, na papierze przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów. 4. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania firmy zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy, określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy. 5. Wszystkie strony oferty oraz wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być parafowane przez osoby określone w pkt 4. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być ponumerowane. 6. Za podpisany dokument uznaje się dokument opatrzony pieczęcią imienną i podpisem lub czytelnym podpisem osób określonych w pkt Oferta musi być złożona w jednym egzemplarzu w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub opakowaniu, zabezpieczającym jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Kopertę (opakowanie) należy opatrzyć: 7.1. Napisem - Oferta i tytułem lub oznaczeniem postępowania, który będzie dostatecznie wyróżniał ofertę spośród innej korespondencji wpływającej do Zamawiającego i jednoznacznie wskazywał, do jakiego postępowania została oferta złożona; 7.2. Nazwą i adresem Wykonawcy (lub odciskiem pieczęci); 7.3. Napisem - Nie otwierać przed dniem (wpisać datę określoną w rozdz. XIV, pkt 5). Strona 8 z 30

9 Oferty nieopakowane i nieoznaczone w w/w sposób, nie będą brane pod uwagę podczas otwarcia ofert. Brak adnotacji na opakowaniu dotyczącej Wykonawcy może uniemożliwić Zamawiającemu wycofanie lub zwrot oferty. XIV MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Za złożenie oferty w miejscu i terminie określonym w pkt 2 i 3 oraz właściwy stan opakowania i zabezpieczenia odpowiedzialność ponosi Wykonawca, który na własne ryzyko i własną odpowiedzialność dokonuje wyboru sposobu dostarczenia oferty do Zamawiającego. Za nieterminowe złożenie oferty oraz naruszony stan opakowania Zamawiający nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności. 2. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: JEDNOSTKA WOJSKOWA Toruń, ul. Okólna 37 w Kancelarii Jawnej w bud. Nr 97, pok. Nr 11. Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do lub przesłać pocztą na adres JW Termin składania ofert upływa w dniu r. o godzinie 10:00 dotyczy to również ofert złożonych inaczej niż osobiście. 4. Oferty złożone po terminie, Zamawiający niezwłocznie zwróci Wykonawcom, bez ich otwierania. 5. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w dniu r. o godzinie 11:00 w budynku nr 98, w gabinecie Dowódcy JW UWAGA: na terenie JW 4620 obowiązuje system przepustek wydawanych każdorazowo na Biurze Przepustek. Osoby chcące osobiście złożyć ofertę lub wziąć udział w otwarciu ofert powinny uwzględnić czas potrzebny na uzyskanie przepustki. Za datę wpłynięcia oferty uznaje się datę i godzinę zarejestrowania oferty w Kancelarii Jawnej. XV OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 1. Cena odpowiada definicji określonej w art. 2, pkt 1 Ustawy Pzp. 2. Cena jednostkowa obejmuje wszystkie koszty związane z usługą. 3. Cena oferty to cena całkowita brutto przedmiotu zamówienia, ustalona poprzez pomnożenie cen jednostkowych brutto przez ilość badań w poszczególnych rubrykach i zsumowana w rubryce wartość brutto oferty. Tak wyliczona cena stanowi podstawę oceny i porównania ofert. 4. Cena musi być podana w złotych polskich (PLN) za pomocą cyfr i słownie (po zaokrągleniu do pełnych groszy), jak określono w druku oferty. 5. Jeżeli natomiast Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 6. Jeżeli w ofercie nastąpią omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, Zamawiający poprawi je zgodnie z art. 87, ust. 2 Ustawy. 7. Cena w czasie obowiązywania umowy jest stała. XVI INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich (PLN) bez względu na uwarunkowania Wykonawcy. XVII OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT Strona 9 z 30

10 1. Po stwierdzeniu ważności złożonej oferty jedynym kryterium wyboru jest jej cena. 2. Za kryterium cenowe X (cena brutto) przyznane będą punkty od wg zasady: X = C n x 100 C b gdzie: C n najniższa zaoferowana cena; C b cena badana; 100 wielkość punktowa. 3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który otrzyma największą liczbę punktów. XVIII INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została wybrana do podpisania umowy w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o wyborze oferty. 2. Podmioty występujące wspólnie mają obowiązek dostarczenia umowy regulującej ich współpracę. 3. Podmiot korzystający z usług podwykonawcy dostarczy umowę powierzającą wykonanie części umowy podwykonawcy. XIX WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY Nie wymagane. XX ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY Warunki umowy zawarto w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. XXI PODWYKONAWCY Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie, części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. XXII POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. XXIII WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. XXIV MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. XXV INNE POSTANOWIENIA 1. Wykazane w formularzu ofertowym (stanowiącym załącznik nr 1) ilości badań każdego rodzaju, zostały określone szacunkowo na podstawie danych z ostatnich 12 m-cy w celu porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Rodzaje i liczba badań mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża zgodę tym samym oświadczając, że nie będzie dochodził roszczeń z tytułu zmian rodzajowych i ilościowych w trakcie realizacji umowy. W przypadku realizacji badań nieujętych w formularzu ofertowym podstawą rozliczeń będą ceny z aktualnego cennika usług Wykonawcy. 2. W sytuacjach nie przewidzianych w niniejszej SIWZ, Zamawiający będzie się stosował do zapisów Ustawy oraz przepisów do których się odwołuje. XXVI POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 1. Wykonawcy przysługuje odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, od niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania lub jej zaniechania, do której Zamawiający jest obowiązany na jej podstawie. 2. Odwołanie należy wnieść na zasadach określonych w art. 180 Ustawy. Strona 10 z 30

11 KATALOG USŁUG MEDYCZNYCH TORUŃ Numer referencyjny P/01/IW/14 Załącznik Nr 1 do SIWZ Lp. Rodzaj badania Ilość badań w Toruniu 1 Badanie profilaktyczne z wydaniem zaświadczenia lekarskiego Badanie profilaktyczne osób pracujących w narażeniu na hałas (b. laryngologiczne, b. audiometryczne, b. ogólnolekarskie) Badanie profilaktyczne osób do pracy na wysokości (b. laryngologiczne, b. okulistyczne, b. neurologiczne, b. ogólnolekarskie) 4 Badanie okulistyczne zakończone wydaniem zaświadczenia( w ramach med. pracy) Badanie oraz wystawienie orzeczenia lekarskiego i psychologicznego psychiatrycznego osób bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym (saperzy) Dz. U nr 67, poz Wydanie zaświadczenia( recepta na okulary) 60 7 Badanie laryngologiczne 60 8 Badanie neurologiczne 80 9 Badanie dermatologiczne Badanie ginekologiczne Cytologia USG ginekologiczne Badanie sanitarno-epidemiologiczne Badanie audiometryczne Badanie spirometryczne EKG bez opisu Badanie kierowców kat. B bez psychologa Badanie kierowców kat. C bez psychologa Badanie kierowców kat. D bez psychologa Badanie kierowców pojazdów uprzywilejowanych bez psychologa Badanie osób pracujących w narażeniu na promieniowanie jonizujące RTG klatki piersiowej Udział lekarza medycyny pracy w zakładowej komisji BHP 6 24 Morfologia z rozmazem Glukoza 60 Strona 11 z 30

12 26 ASPAT ALAT Cholesterol Trójglicerydy Kreatynina Badanie moczu ogólne Pobranie krwi do analizy Lipidogram Czas k-k Miedź Przeciwciała Anty HIV GGTP Grupa krwi Ołów we krwi Przeciwciała Anty HCV Antygen Hbs Bilirubina OB. 10 Lp. KATALOG USŁUG MEDYCZNYCH INOWROCŁAW Rodzaj badania Ilość badań w Inowrocławiu 1 Badanie profilaktyczne z wydaniem zaświadczenia lekarskiego Badanie profilaktyczne osób pracujących w narażeniu na hałas (b. laryngologiczne, b. audiometryczne, b. ogólnolekarskie) Badanie profilaktyczne osób do pracy na wysokości (b. laryngologiczne, b. okulistyczne, b. neurologiczne, b. ogólnolekarskie) 4 Badanie okulistyczne zakończone wydaniem zaświadczenia (w ramach med. pracy) Wydanie zaświadczenia ( recepta na okulary) Badanie laryngologiczne Badanie neurologiczne Badanie dermatologiczne 10 9 Badanie ginekologiczne Cytologia Strona 12 z 30

13 11 USG ginekologiczne Badanie oraz wystawienie orzeczenia lekarskiego i psychologicznego psychiatrycznego osób bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym (saperzy) Dz. U nr 67, poz Badanie sanitarno-epidemiologiczne Badanie audiometryczne Badanie spirometryczne EKG bez opisu Badanie kierowców kat. B bez psychologa Badanie kierowców kat. C bez psychologa Badanie kierowców kat. D bez psychologa Badanie kierowców pojazdów uprzywilejowanych bez psychologa Badanie osób pracujących w narażeniu na promieniowanie jonizujące RTG klatki piersiowej Udział lekarza medycyny pracy w zakładowej komisji BHP 6 24 Morfologia z rozmazem Glukoza ASPAT ALAT Cholesterol Trójglicerydy Kreatynina Retikulocyty Badanie moczu ogólne APTT Czas k-k 8 35 Przeciwciała Anty HIV GGTP Grupa krwi Ołów we krwi Przeciwciała Anty HCV Antygen Hbs Bilirubina 20 Strona 13 z 30

14 42 przeciwciała WZW Transaminazy OB Płytki Bolerioza (IGM) 100 Strona 14 z 30

15 WYKONAWCA Załącznik Nr 2 do SIWZ Pieczęć Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWY do przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 130 tys. na: wykonywanie usług i świadczeń zdrowotnych w zakresie medycyny pracy na rzecz kadry i pracowników zatrudnionych w JW 4620 w Toruniu oraz kadry i pracowników zatrudnionych w jednostkach wg wykazu firma z siedzibą (adres, kod, miejscowość) NIP tel. REGON fax. oferuje wykonanie zamówienia zgodnie z przedmiotem zamówienia, w cenie podanej poniżej, obliczonej wg zasad opisanych w SIWZ: Część nr 1 usługi i świadczenia zdrowotne w zakresie medycyny pracy na rzecz JW 4620 w Toruniu oraz jednostek i instytucji pozostających na jej zabezpieczeniu (placówka Wykonawcy musi mieścić się w Toruniu) Lp. Rodzaj badania Ilość badań w Toruniu 1 Badanie profilaktyczne z wydaniem zaświadczenia lekarskiego Badanie profilaktyczne osób pracujących w narażeniu na hałas (b. laryngologiczne, b. audiometryczne, b. ogólnolekarskie) Badanie profilaktyczne osób do pracy na wysokości (b. laryngologiczne, b. okulistyczne, b. neurologiczne, b. ogólnolekarskie) Badanie okulistyczne zakończone wydaniem zaświadczenia ( w ramach med. pracy) Badanie oraz wystawienie orzeczenia lekarskiego i psychologicznego psychiatrycznego osób bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym (saperzy) Dz. U nr 67, poz Wydanie zaświadczenia( recepta na okulary) 60 7 Badanie laryngologiczne 60 8 Badanie neurologiczne 80 9 Badanie dermatologiczne Badanie ginekologiczne Cytologia USG ginekologiczne Cena jednostkowa brutto Wartość łączna brutto Strona 15 z 30

16 13 Badanie sanitarno-epidemiologiczne Badanie audiometryczne Badanie spirometryczne EKG bez opisu Badanie kierowców kat. B bez psychologa Badanie kierowców kat. C bez psychologa Badanie kierowców kat. D bez psychologa Badanie kierowców pojazdów uprzywilejowanych bez psychologa Badanie osób pracujących w narażeniu na promieniowanie jonizujące 22 RTG klatki piersiowej Udział lekarza medycyny pracy w zakładowej komisji BHP 6 24 Morfologia z rozmazem Glukoza ASPAT ALAT Cholesterol Trójglicerydy Kreatynina Badanie moczu ogólne Pobranie krwi do analizy Lipidogram Czas k-k Miedź Przeciwciała Anty HIV GGTP Grupa krwi Ołów we krwi Przeciwciała Anty HCV Antygen Hbs Bilirubina OB RAZEM Strona 16 z 30

17 Słownie: Wartość łączna brutto (część nr 1)... zł. Stawka podatku VAT -...%, Zamówienie wykonamy w terminie: od r do r. Świadczenia zdrowotne z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej wykonywane będą w.... przy ul.. w Toruniu, od poniedziałku do piątku w godzinach.., telefon Oświadczamy, że: 1. Spełniamy wymagania zawarte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2. Zaoferowane usługi spełniają wszystkie wymagania określone w SIWZ. 3. Zapoznaliśmy się z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz posiedliśmy informacje konieczne do przygotowania oferty. 4. Projekt umowy (załącznik nr 3 do SIWZ) i zawarte w nim postanowienia, zostały przez nas zaakceptowane. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na określonych w nim warunkach, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 5. Czujemy się związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ. 6. Usługę zamierzamy wykonać sami bez udziału podwykonawców. (W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, należy podać części powierzone podwykonawcom). 7. Nasza firma nie należy do grupy kapitałowej. (W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej należy podać listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych) miejscowość data... Podpis (podpisy) osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy Strona 17 z 30

18 Część nr 2 usługi i świadczenia zdrowotne w zakresie medycyny pracy na rzecz JW 4620 w Toruniu oraz jednostek i instytucji pozostających na jej zabezpieczeniu Inowrocław (placówka Wykonawcy musi mieścić się w Inowrocławiu) Lp. Rodzaj badania Ilość badań w Inowrocławiu 1 Badanie profilaktyczne z wydaniem zaświadczenia lekarskiego Badanie profilaktyczne osób pracujących w narażeniu na hałas (b. laryngologiczne, b. audiometryczne, b. ogólnolekarskie) Badanie profilaktyczne osób do pracy na wysokości (b. laryngologiczne, b. okulistyczne, b. neurologiczne, b. ogólnolekarskie) Badanie okulistyczne zakończone wydaniem zaświadczenia( w ramach med. pracy) 5 Wydanie zaświadczenia ( recepta na okulary) Badanie laryngologiczne Badanie neurologiczne Badanie dermatologiczne 10 9 Badanie ginekologiczne Cytologia USG ginekologiczne Badanie oraz wystawienie orzeczenia lekarskiego i psychologicznego psychiatrycznego osób bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym (saperzy) Dz. U nr 67, poz Badanie sanitarno-epidemiologiczne Badanie audiometryczne Badanie spirometryczne EKG bez opisu Badanie kierowców kat. B bez psychologa Badanie kierowców kat. C bez psychologa Badanie kierowców kat. D bez psychologa Badanie kierowców pojazdów uprzywilejowanych bez psychologa Badanie osób pracujących w narażeniu na promieniowanie jonizujące 22 RTG klatki piersiowej Udział lekarza medycyny pracy w zakładowej komisji BHP 6 24 Morfologia z rozmazem Glukoza Cena jednostkowa brutto Wartość łączna brutto Strona 18 z 30

19 26 ASPAT ALAT Cholesterol Trójglicerydy Kreatynina Retykulocyty Badanie moczu ogólne APTT Czas k-k 8 35 Przeciwciała Anty HIV GGTP Grupa krwi Ołów we krwi Przeciwciała Anty HCV Antygen Hbs Bilirubina przeciwciała WZW Transaminazy OB Płytki Borelioza (IGM) 100 RAZEM Słownie: Wartość łączna brutto (część nr 2)... zł. Stawka podatku VAT -...%, Zamówienie wykonamy w terminie: od r do r. Świadczenia zdrowotne z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej wykonywane będą w.. przy ul.. w Inowrocławiu, od poniedziałku do piątku w godzinach.., telefon Oświadczamy, że: 1. Spełniamy wymagania zawarte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2. Zaoferowane usługi spełniają wszystkie wymagania określone w SIWZ. 3. Zapoznaliśmy się z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz posiedliśmy informacje konieczne do przygotowania oferty. 4. Projekt umowy (załącznik nr 3 do SIWZ) i zawarte w nim postanowienia, zostały przez nas Strona 19 z 30

20 zaakceptowane. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na określonych w nim warunkach, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 5. Czujemy się związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ. 6. Usługę zamierzamy wykonać sami bez udziału podwykonawców. (W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, należy podać części powierzone podwykonawcom). 7. Nasza firma nie należy do grupy kapitałowej. (W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej należy podać listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych) miejscowość data... Podpis (podpisy) osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy Strona 20 z 30

21 załącznik Nr 3 do SIWZ U m o w a Nr... (projekt) Zawarta w Toruniu w dniu... r. pomiędzy: JEDNOSTKĄ WOJSKOWĄ 4620 z siedzibą w Toruniu, ul. Okólna 37, NIP: , REGON: , zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM, którą reprezentuje: Dowódca.. a Firmą: z siedzibą w, ul., NIP:.., zwaną dalej WYKONAWCĄ, którą reprezentuje/ą:.. - p p... na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.. Umowa została zawarta w wyniku postępowania przeprowadzonego na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż 134 tys.. 1. PRZEDMIOT UMOWY 1. Przedmiotem umowy jest wykonywanie usług i świadczeń zdrowotnych w zakresie medycyny pracy na rzecz kadry i pracowników zatrudnionych w JW 4620 w Toruniu oraz kadry i pracowników zatrudnionych w jednostkach, według poniższego wykazu: 1.1. przypisane jednostki do placówki służby zdrowia w Toruniu: 1. Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu 2. Radiowe Centrum RWŁ Bydgoszcz (Toruń Chorągiewka) 3. Wojskowa Komenda Uzupełnień Toruń 4. 6 Samodzielny Oddział Geograficzny w Toruniu 5. Parafia Wojskowa Toruń 6. Orkiestra Wojskowa Toruń 7. Prawosławna Parafia Wojskowa Ciechocinek 8. Archiwum Wojskowe Toruń 9. Komórka Wewnętrzna zamiejscowa OŻW Bydgoszcz Placówka w Toruniu 10. Delegatura Wojskowej Komendy Transportu Gdańsk 11. Skład nr 1 1 RBLog (JW 4224) 12. Skład nr 2 1 RBLog (JW 4224) 13. Warsztaty Techniki Lotniczej (JW 4224) 14. Węzeł Łączności Toruń 15. Wojskowa Pracownia Psychologiczna we Włocławku 16. Wojskowa Komenda Uzupełnień Włocławek 2.1. przypisane jednostki do placówki służby zdrowia w Inowrocławiu: 1. 2 Pułk Inżynieryjny Inowrocław (JW 1523) 2. Dowództwo 1 Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych Inowrocław (JW 1984) Baza Lotnicza Inowrocław (JW 1641) 4. Komórka Wewnętrzna zamiejscowa OŻW Bydgoszcz Placówka w Inowrocławiu Strona 21 z 30

22 5. Wojskowa Komenda Uzupełnień Inowrocław 6. Węzeł Łączności Inowrocław 2. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do: 1) wykonywania badań profilaktycznych wstępnych, okresowych i kontrolnych dla osób przyjmowanych do pracy i pracowników, 2) wykonywania badań celowych w razie stwierdzenia choroby zawodowej u pracownika zatrudnionego u Zamawiającego lub w podległej jednostce, 3) Prowadzenie dyspanseryzacji w ramach corocznych badań profilaktycznych żołnierzy zawodowych oraz prowadzenie odpowiedniej dokumentacji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie niektórych świadczeń zdrowotnych przysługujących żołnierzom zawodowym (Dz. U Nr 8 poz. 36), 4) uczestniczenia lekarza w pracach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy, powołanej przez Zamawiającego, 5) współdziałania z Zamawiającym w procesach rozpoznawania i oceny czynników występujących w środowisku pracy oraz sposobów wykonywania pracy, mogących mieć ujemny wpływ na zdrowie, 6) współdziałania z Zamawiającym w procesach rozpoznawania i oceny ryzyka zawodowego w środowisku pracy oraz informowanie jego pracowników o możliwości wystąpienia niekorzystnych skutków zdrowotnych będących jego następstwem, 7) udzielania porad z zakresu organizacji pracy, ergonomii, fizjologii i psychologii pracy na bazie danych medycyny pracy, 8) wykonywania badań lekarskich do celów sanitarno epidemiologicznych. 3. Bieżąca realizacja usług medycznych będzie wykonywana w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, od godz do godz Sposób wykonania zamówienia: sukcesywny w zależności od terminu skierowania oraz pracy komisji oceny ryzyka zawodowego. 5. Badania dodatkowe i konsultacje Wykonawca wykonuje zgodnie z aktualną wiedzą medyczną a także wskazówkami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dn r. z późn. zm. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz. U. z 1996 r., nr 69, poz. 332 z późn. zm). 6. Świadczenia winny zostać wykonane na zasadach określonych w obowiązujących aktach prawnych ze szczególnym uwzględnieniem ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2004 r., nr 125 poz z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz. U. z 1996 r., nr 69 poz. 332 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie niektórych świadczeń zdrowotnych przysługujących żołnierzom zawodowym (Dz. U Nr 8 poz. 36), odpowiadać powszechnie przyjętym standardom oraz wykonane na sprzęcie odpowiadającym Polskiej Normie i Normie Branżowej oraz uwzględniać Wytyczne Komendanta JW 4620 w sprawie zabezpieczenia funkcjonowania jednostek i instytucji wojskowych będących na zaopatrzeniu JW 4620 w danym roku budżetowym. 7. Wykonawca przeprowadza badania dodatkowe i konsultacje oraz wystawią zaświadczenie o zdolności/niezdolności do pracy na zajmowanym stanowisku w dniu zgłoszenia się pracownika ze skierowaniem (1 dzień roboczy) albo maksymalnie w ciągu dwóch dni roboczych następujących po sobie wliczając w to dzień zgłoszenia się pracownika. Nie dotyczy to przeprowadzenia badań sanitarno-epidemiologicznych, których czas trwania uzależniony jest od stacji sanitarnoepidemiologicznej i specyfiki badania 8. Zamawiający dopuszcza wykonanie orzeczeń lekarskich, badań dodatkowych i konsultacji przez posiadających uprawnienia Podwykonawców Wykonawcy, z zastrzeżeniem wykonania tych usług w pełnym zakresie w jednej placówce Zleceniobiorcy dla orzekanego, adekwatnie dla części 1 w m. Toruń oraz części nr 2 - m. Inowrocław. Warunek ten nie dotyczy badań z zakresu rentgenodiagnostyki ogólnej. W tym celu należy zapewnić dostęp oraz wskazać miejsce wykonania w/w badań. 9. Wykonawca akceptuje fakt, iż ilość badań lekarskich wyszczególnionych w załączniku nr 1 do SIWZ jest ilością szacunkową. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ich zmniejszenia lub zwiększenia. Strona 22 z 30

23 Zamawiający nie ponosi konsekwencji finansowych zmniejszenia ilości badań. 10. Wykonawca zobowiązuje się prowadzić dokumentację medyczną pacjentów według zasad obowiązujących publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz do wydania orzeczenia lekarskiego na obowiązującym formularzu. 11. Wykonawca powinien dysponować potencjałem technicznym oraz ludzkim umożliwiającym przeprowadzenie kompletu badań z zakresu medycyny pracy zakończonych orzeczeniem lekarza medycyny pracy dla minimum 25 osób dziennie części nr 1 i Wykonawca gwarantuje wykonanie 100% wymaganych przez Zamawiającego procedur medycznych adekwatnie do wykazu procedur określonych dla poszczególnych części nr 1 i 2 - w załączniku nr 1 do SIWZ. 13. Gabinety, zarówno Wykonawcy i Podwykonawcy gdzie przeprowadzane są badania, powinny spełniać standardowe wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z r. w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U r., poz. 739). 14. Wykonawca powinien posiadać doświadczenie w zakresie orzekania żołnierzy jednostek i instytucji wojskowych. 15. Terminy badań okresowych są ustalane w trybie bieżącym, pomiędzy osobami odpowiedzialnymi za wystawienie skierowania (organ kadrowy JW/Instytucji), a osobą koordynującą rejestrację Wykonawcy. 16. Pracownik zgłosi się do Wykonawcy lub jego Podwykonawcy ze skierowaniem wystawionym przez uprawniony organ kadrowy wskazany przez Zamawiającego. 17. Wykonawca jest zobowiązany do przyjęcia pracownika Zamawiającego ze skierowaniem tylko w umówionym terminie. 18. Zamawiający udostępni Wykonawcy wykaz jednostek i instytucji wojskowych mających prawo do badań na koszt Zamawiającego 19. W momencie orzeczenia o niezdolności pracownika do pracy na zajmowanym stanowisku Wykonawca przerywa dalsze badania i wystawia odpowiednie zaświadczenie dotyczy to badań wstępnych. Wykonawca zobowiązuje się również wykorzystać badania dodatkowe bądź ich kserokopię (np. EKG, morfologia, RTG) przedstawione przez pracownika dot. badań okresowych i kontrolnych. 20. Wykonawca ma prawo zlecić badania dodatkowe oraz skierować na konsultację specjalistyczną, jeżeli lekarz uzna, że jest to niezbędne do wydania orzeczenia pracownikowi. Specjalistyczne badania profilaktyczne wstępne, okresowe i kontrolne poszerzone o badania wynikające z charakterystyki stanowiska pracy Wykonawca wykonuje zgodnie z obowiązującymi przepisami. 21. Wykonawca lub jego Podwykonawcy wystawią: - zaświadczenia o zdolności/braku/ lub ograniczeniach do pracy na zajmowanym stanowisku oraz zaświadczenie na potrzeby sanitarno-epidemiologiczne, - na prośbę orzekanego kserokopię wyników z przeprowadzonych dodatkowych badań i konsultacji. 22. Zleceniodawcy oraz upoważnionym przez Zamawiającego przedstawicielom Jednostek Wojskowych/ Instytucji pozostających na zaopatrzeniu przysługuje prawo kontrolowania sposobu wykonywania postanowień umowy przez Wykonawcę z częstotliwością raz na miesiąc. 23. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawieszenia realizacji przedmiotowej umowy w sytuacji wyczerpania kwoty umowy bądź nie przydzielenia wystarczających środków finansowych w planie finansowym przez Dysponenta wyższego stopnia, bez prawa żądania odszkodowania ze strony Wykonawcy. 24. Miejsce wykonania zamówienia: a. Zakład Opieki Zdrowotnej wykonujący badania lekarskie z zakresu medycyny pracy na terenie miasta Toruń (część nr 1), Inowrocław (część nr 2) b. Praca w komisji BHP w jednostkach i instytucjach wojskowych będących na zaopatrzeniu medycznym JW 4620 Toruń. 25. Wybrany Wykonawca wyznaczy koordynatora, w celu prawidłowej realizacji umowy, do kontaktów z Zamawiającym. 2. WARTOŚĆ BRUTTO UMOWY 1. Łączne wynagrodzenie za wykonane usługi w okresie obowiązywania umowy nie może przekroczyć łącznej kwoty brutto: w roku Strona 23 z 30

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: USŁUGI I ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE WYNIKAJĄCE Z KODEKSU PRACY. CPV 85121000-3 Usługi medyczne Załączniki: Nr 1 Katalog usług medycznych. Nr

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, Katowice, woj. śląskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, Katowice, woj. śląskie, tel , faks Świadczenie usług medycznych dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w zakresie medycyny pracy Numer ogłoszenia: 345259-2010; data zamieszczenia: 02.12.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej EURO

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej EURO Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej 200 000 EURO Powiatowy Urząd Pracy w Tychach ul. Budowlanych 59 tel. (32) 781 58 61, fax (32) 781 58 60 e-mail: poczta@pup.tychy.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej

Zapytanie ofertowe. zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej Elbląg, dnia 30 kwietnia 2015 r. DTE.2431.1.2015.AW Zapytanie ofertowe I. ZAMAWIAJĄCY Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Karowa 1 82-300 Elbląg Tel: 55 625 63 00 Fax: 55 625 63 12 e-mail: mosir@mosir.elblag.eu

Bardziej szczegółowo

Dostawa węgla i miału węglowego

Dostawa węgla i miału węglowego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO Dostawa węgla i miału węglowego I. Zamawiający: Gmina Rogowo tel. /054/ 280 16 22 fax /054/

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu operacyjnego

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu operacyjnego Zatwierdzam: Kielce, dnia 10 listopada 2014 r. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach w/z Zastępca Komendanta Miejskiego st.bryg. Robert Sabat SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pup.wroclaw.ibip.pl Wrocław: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badań lekarskich i psychologicznych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA USŁUGI MEDYCZNE Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY W 2013 ROKU

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA USŁUGI MEDYCZNE Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY W 2013 ROKU Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA USŁUGI MEDYCZNE Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY W 2013 ROKU KOD CPV: 85121000 3 usługi medyczne 85120000 6 usługi medyczne i podobne 85121200 5 specjalistyczne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA USŁUGI MEDYCZNE Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY W 2013 ROKU II

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA USŁUGI MEDYCZNE Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY W 2013 ROKU II Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA USŁUGI MEDYCZNE Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY W 2013 ROKU II KOD CPV: 85121000 3 usługi medyczne 85120000 6 usługi medyczne i podobne 85121200 5 specjalistyczne

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. / 2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy :

UMOWA NR.. / 2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Załącznik nr 2 UMOWA NR.. / 2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Strażą Miejską w Białymstoku z siedzibą 15-399 Białystok, ul. Składowa 11, NIP 542-305-98-42, REGON 200175012, którą reprezentuje:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ I. Nazwa oraz adres zamawiającego Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 II. Tryb udzielenia zamówienia Przetarg

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGLOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/04/15

STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGLOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/04/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Data wykonania: Lipiec 2008 r. Strona numer: 1/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: Numer sprawy:... 2. SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Toruń, dnia 19.07.2011 r.

Toruń, dnia 19.07.2011 r. Toruń, dnia 19.07.2011 r. DZ.RI.332-4/11 OGŁOSZENIE Wojewódzki Urząd Pracy, 87-100 Toruń, ul Szosa Chełmińska 30/32 ogłasza trzy częściowy przetarg nieograniczonego poniżej kwoty określonej w art. 11 ust.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTEPOWANIU O WARTOSCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 200 000 euro (po modyfikacji)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTEPOWANIU O WARTOSCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 200 000 euro (po modyfikacji) Oznaczenie sprawy: 5/ZP/2012 Gliwice, 12-12-2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTEPOWANIU O WARTOSCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 200 000 euro (po modyfikacji) Nazwa nadana zamówieniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH ZE ZBIORNIKA SZAMBA SCHRONISKA DLA NIELETNICH W DOMINOWIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH ZE ZBIORNIKA SZAMBA SCHRONISKA DLA NIELETNICH W DOMINOWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH ZE ZBIORNIKA SZAMBA SCHRONISKA DLA NIELETNICH W DOMINOWIE Zamawiający: Schronisko dla Nieletnich, Dominów 81C, 20-388 Lublin 6,

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra: Świadczenie usług medycznych dla Izby Wytrzeźwień w Zielonej Górze z podziałem na zadania liczba zadań 4.

Zielona Góra: Świadczenie usług medycznych dla Izby Wytrzeźwień w Zielonej Górze z podziałem na zadania liczba zadań 4. Izba Wytrzeźwień ul. Racula Im. Rodła 6 66-004 Zielona Góra Zielona Góra, dnia: 02 czerwca 2016 r. Sprawa 6/2016 Zielona Góra: Świadczenie usług medycznych dla Izby Wytrzeźwień w Zielonej Górze z podziałem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwana dalej SIWZ. Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli, ul. Muzealna 5, 66-006 Ochla

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwana dalej SIWZ. Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli, ul. Muzealna 5, 66-006 Ochla SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ I. Nazwa oraz adres zamawiającego Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli, ul. Muzealna 5, 66-006 Ochla II. Tryb udzielenia zamówienia

Bardziej szczegółowo

Katowice: Usługa archiwizacji i brakowania dokumentów Numer ogłoszenia: 146089-2015; data zamieszczenia: 06.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Katowice: Usługa archiwizacji i brakowania dokumentów Numer ogłoszenia: 146089-2015; data zamieszczenia: 06.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Katowice: Usługa archiwizacji i brakowania dokumentów Numer ogłoszenia: 146089-2015; data zamieszczenia: 06.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Institute of Mother and Child L Institut de la Mère et de l Enfant Znak sprawy: A/ZP/SZP.251-1/15 Warszawa, 14 stycznia 2015 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nazwa i adres zamawiającego: Instytut Matki i Dziecka

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na zakup systemu bezzałogowego statku powietrznego klasy mini do szkolenia obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (Zp/pn/22/2016)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam: Chocianów 08.07.2010 r. Franciszek Skibicki Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów Nr sprawy: 3410 11/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa oraz adres zamawiającego Gmina Chocianów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-08-28 11:08 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa pieluchomajtek dla noworodków, dzieci, dorosłych.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi związane z organizacją programowych obozów szkoleniowych z windsurfingu dla studentów Akademii

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO zamawiający: 21 Baza Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie Adres: ul. Połczyńska 32 78-301 Świdwin Numer telefonu: 261 533 509 Numer faksu: 261 533 509 Adres

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wssk.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wssk.wroc.pl Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wssk.wroc.pl Wrocław: DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH STOSOWANYCH W KARDIOLOGII INWAZYJNEJ

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-11-24 11:53 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Usługa wykonania i dostawy druków medycznych, etykiet

Bardziej szczegółowo

usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych

usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 tel. +4822 3451200, fax: +4822 836 6363 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586, KRS 0000088963 Specyfikacja istotnych warunków

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. Znak: GP MEN/ZP-01/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO I. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego. Gospodarstwo

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.hospital.com.pl Bielsko-Biała: Świadczenie usług w zakresie wykonywania przeglądów technicznych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, woj. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msw.gov.pl. lub bip.msw.gov.pl (link: zamówienia publiczne) Warszawa: Hosting dedykowany oraz

Bardziej szczegółowo

Wykonanie ogrodzenia wraz z bramami wjazdowymi i furtkami na terenie działki nr 120/3 w Muzeum Etnograficznym w Zielonej Górze z/s w Ochli

Wykonanie ogrodzenia wraz z bramami wjazdowymi i furtkami na terenie działki nr 120/3 w Muzeum Etnograficznym w Zielonej Górze z/s w Ochli SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ I. Nazwa oraz adres zamawiającego Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli, ul. Muzealna 5, 66-006 Ochla II. Tryb udzielenia zamówienia

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usługi badań profilaktycznych pracowników Starostwa Powiatowego w Tarnowie

Świadczenie usługi badań profilaktycznych pracowników Starostwa Powiatowego w Tarnowie Świadczenie usługi badań profilaktycznych pracowników Starostwa Powiatowego w Tarnowie Data publikacji 2014-01-22 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia Usługi Przetarg nieograniczony Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ www.bip.podgik-poznan.pl tel. (61) 8410-508,

Bardziej szczegółowo

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona internetowa www.szpital.elblag.pl Elbląg dnia 05.03.2014 r. Oznaczenie postępowania 13/2014 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) za cenę:

FORMULARZ CENOWY. Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) za cenę: Nr sprawy ZP/11/2016 Pieczęć firmowa Wykonawcy Załącznik nr 2 A do SIWZ FORMULARZ CENOWY Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... (nazwa Wykonawcy) ... (telefon, fax) numer wpisu podmiotu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą OFERTA NA:

FORMULARZ OFERTOWY ... (nazwa Wykonawcy) ... (telefon, fax) numer wpisu podmiotu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą OFERTA NA: . (nazwa lub pieczęć Wykonawcy) Załącznik nr 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY... (nazwa Wykonawcy)... (dokładny adres (siedziba) Wykonawcy)... (telefon, fax). numer wpisu podmiotu do Rejestru Podmiotów Wykonujących

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Usługa transportu posiłków z kuchni przy ul. Traugutta 57/59 we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający - nazwa i adres. 2. Tryb udzielenia zamówienia

1. Zamawiający - nazwa i adres. 2. Tryb udzielenia zamówienia Gliwice, 30-04-2013 r. Oznaczenie sprawy: 2/PN/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 200 000 euro Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:  bip.poznan. 1 z 6 2014-09-08 11:19 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, bip.poznan.pl/public/ Poznań: Wykonanie nadruków na kopertach

Bardziej szczegółowo

ZP.272.GS AŁ Warszawa, dnia 19 marca 2014 r.

ZP.272.GS AŁ Warszawa, dnia 19 marca 2014 r. ZP.272.GS.26.58.2014.AŁ Warszawa, dnia 19 marca 2014 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM ZAKOŃCZONYM AUKCJĄ ELEKTRONICZNĄ o wartości zamówienia mniejszej od kwoty 207 000 euro określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Rzeszów: Wybór psychologów do świadczenia usług z zakresu doradztwa psychologicznego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Zaproszenie do składania ofert Nazwa zamówienia: Wykonanie Usług Remontowo - Malarskich w pomieszczeniach Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach Zamawiający: Samodzielny Publiczny

Bardziej szczegółowo

Poznań: Dostawa aplikacji MAPA V8 SDO Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Poznań: Dostawa aplikacji MAPA V8 SDO Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 6 2013-04-15 16:46 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.geopoz.pl Poznań: Dostawa aplikacji MAPA V8 SDO Numer ogłoszenia: 57009-2013;

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy : RIZ.3401-8/10 DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości nie przekraczającej równowartość do kwoty 14 000 EURO na podstawie regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.12wog.pl Toruń: USŁUGA W ZAKRESIE DEZYNSEKCJI, DERATYZACJI ORAZ MONITORINGU WYSTĘPOWANIA SZKODNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 7 2015-06-22 13:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Usługa transportu posiłków z kuchni przy ul. Traugutta

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psouu.pl Gdańsk: Przebudowa budynku szkolnego polegająca na dobudowie windy w części północnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalzelazna.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalzelazna.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalzelazna.pl Warszawa: Dostawa implantów do leczenia zaburzeń statyki narządów miednicy

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-10-09 12:14 Częstochowa: Kompleksowe czyszczenie i dezynfekcja kanałów instalacji wentylacji i klimatyzacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2012-11-02 09:27 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umlub.pl Lublin: Świadczenie usług w zakresie medycyny pracy i profilaktycznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH I. Informacje o zamawiającym CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiającym jest Zarząd Transportu Miejskiego z Warszawie - działający

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Warszawa: Druk, nagranie treści publikacji na płytę CD oraz dostawa 1668 sztuk publikacji - Materiały dydaktyczne dla uczestników kursu specjalistycznego Kompleksowa pielęgniarska opieka nad pacjentem

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Sprawa: ZP.3/2013 Zielona Góra, 4 września 2013 r. Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź, woj. łódzkie, tel. 0-42 6643751, faks 0-42 6643750.

I. 1) NAZWA I ADRES: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź, woj. łódzkie, tel. 0-42 6643751, faks 0-42 6643750. Łódź: Kompleksowe wykonanie i demontaż stoiska targowego na targach Expo Real w Monachium, w dniach 6-8 października 2014 r., wraz z transportem materiałów na podstawie załączonego opisu technicznego warunków

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.wloclawek.pl Włocławek: ZP-2-2013 Obsługa serwisowa aparatury medycznej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: szpital.wloclawek.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: szpital.wloclawek. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: szpital.wloclawek.pl/przetargi/ Włocławek: Usługa sukcesywnego odbioru i transportu odpadów niemedycznych

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Dostawa defibrylatora dwufazowego Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wrocław: Dostawa defibrylatora dwufazowego Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 6 2016-04-14 12:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa defibrylatora dwufazowego Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Wrocław: Przegląd techniczny, konserwacja, czyszczenie, naprawa i modernizacja sieci komputerowej, wydawanie opinii technicznych dotyczących sieci komputerowej i sprzętu komputerowego dla jednostek administracji

Bardziej szczegółowo

III. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓEJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

III. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓEJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OGŁOSZENIE O PRZETARGU nieograniczonym o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL /09-00).

UDA-POKL /09-00). Wrocław: Przygotowanie i dostawa materiałów szkoleniowych (długopis i teczka) oraz przygotowanie do druku, druk i dostawa dwóch publikacji (publikacja nr 1 i publikacja nr 2) dla uczestników szkoleń w

Bardziej szczegółowo

PROCON Spółka Biegłych i Projektantów Budowlanych. 3.2. Szczegółowe określenie przedmiotu i zakresu zamówienia zawarte jest w dodatku nr 3 do SIWZ.

PROCON Spółka Biegłych i Projektantów Budowlanych. 3.2. Szczegółowe określenie przedmiotu i zakresu zamówienia zawarte jest w dodatku nr 3 do SIWZ. Oleśnica dnia 17-01-2009 r. 1. Zamawiający: WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE W ZARZĄDZIE PROWADZONYM PRZEZ PROCON SPÓŁKĘ BIEGŁYCH I PROJEKTANTÓW BUDOWLANYCH - wykaz wg załącznika nr 1 do umowy 1.1. Adres zamawiającego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę samochodów osobowych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach o wartości

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dęblin, r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dęblin, r. WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH www.wsosp.deblin.pl PION KANCLERZA Dział Organizacyjny 08-521 Dęblin, ul. 2 Pułku Kraków Nr 22 tel. 261 518 298; fax 261 517 452 Dęblin, 25.11.2016 r. ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

Wykonanie szkolenia lekarzy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wykonanie szkolenia lekarzy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Wykonanie szkolenia lekarzy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie,

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cezamat.eu/index.php/o cezamacie/zamowienia publiczne Warszawa: Wykonanie i dostawa materiałów

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 207 85 62, faks 32 207 85 78.

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 207 85 62, faks 32 207 85 78. Katowice: Wykonanie szkolenia lekarzy i lekarzy dentystów Numer ogłoszenia: 62217-2014; data zamieszczenia: 24.03.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

POKL.04.01.01-00-162/09-00

POKL.04.01.01-00-162/09-00 Wrocław: Usługa dydaktyczna polegająca na prowadzeniu zajęć w formie ćwiczeń z przedmiotu: Estymacja parametrów, w roku akademickim 2011/2012 w semestrze letnim na kierunku Bioinformatyka na Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

SĄDU REJONOWEGO W ŻORACH Aleja Jana Pawła II Nr 15 44-240 Żory, tel. 32 4759688 NIP 651-16-02-565, REGON 277920183 Żory, dnia 27 listopada 2014 roku

SĄDU REJONOWEGO W ŻORACH Aleja Jana Pawła II Nr 15 44-240 Żory, tel. 32 4759688 NIP 651-16-02-565, REGON 277920183 Żory, dnia 27 listopada 2014 roku DYREKTOR Adm. 0183-134/14 SĄDU REJONOWEGO W ŻORACH Aleja Jana Pawła II Nr 15 44-240 Żory, tel. 32 4759688 NIP 651-16-02-565, REGON 277920183 Żory, dnia 27 listopada 2014 roku Sąd Rejonowy w Żorach zwraca

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 6 2015-02-26 12:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: usługa konserwacji i naprawy wentylatorów i klimatyzatorów

Bardziej szczegółowo

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV Jelenia Góra 25.07.2008 r Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Oznaczenie postępowania: ZP IVG.230/96/08 ZAMAWIAJĄCY: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze (pełna nazwa) 58-500 Jelenia Góra ul. Muzealna

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA (STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ) NR PO-II-/370/ZZP-3/23/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA (STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ) NR PO-II-/370/ZZP-3/23/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

F.226 3/2010 Tarnobrzeg, 15.12.2010 r.

F.226 3/2010 Tarnobrzeg, 15.12.2010 r. F.226 3/2010 Tarnobrzeg, 15.12.2010 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM w trybie przetargu nieograniczonego pn. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym powyżej 50 g dla Sądu Rejonowego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... (nazwa Wykonawcy) ... (telefon, fax) numer wpisu podmiotu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą OFERTA NA:

FORMULARZ OFERTOWY ... (nazwa Wykonawcy) ... (telefon, fax) numer wpisu podmiotu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą OFERTA NA: . (nazwa lub pieczęć Wykonawcy) Załącznik nr 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY... (nazwa Wykonawcy)... (dokładny adres (siedziba) Wykonawcy)... (telefon, fax). numer wpisu podmiotu do Rejestru Podmiotów Wykonujących

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl 1 z 6 2015-09-22 16:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl Łódź: Informatyzacja Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA postępowania o udzielenie zamówienia na sukcesywne dostawy pasków testowych do pomiaru poziomu cholesterolu i poziomu glukozy we krwi metodą paskową

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.wroc.pl Wrocław: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla jednostek Administracji

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Wasz znak: Nasz znak: IZ/3840/1/48/2014 Wrocław, dnia 26 listopada 2014 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości, która nie przekracza

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania propozycji cenowej

Zaproszenie do składania propozycji cenowej Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim Ul. Lwowska 55 tel. (84) 664-74-31, fax (84) 665-74-90, e-mail administracja@tomaszowlub.sr.gov.pl K.I.130/3/2015 Tomaszów Lubelski, dnia 27 stycznia 2015r. Zaproszenie

Bardziej szczegółowo

ZRZ 23/2011 Jasionka, dn. 09.06.2011 r. OGŁOSZENIE

ZRZ 23/2011 Jasionka, dn. 09.06.2011 r. OGŁOSZENIE ZRZ 23/2011 Jasionka, dn. 09.06.2011 r. OGŁOSZENIE PORT LOTNICZY RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. 36-002 Jasionka 942 Tel. 17/ 852 00 81 fax 17/ 852 07 09 www.rzeszowairport.pl ogłasza przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Page 1 of 10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą butli i zbiorników

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 1 Znak sprawy...po 225 6 /2015 SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA TEMAT: DOSTAWA ARTYKUŁÓW CZYSTOŚCIOWYCH Tryb: Zapytanie ofertowe Informacja prawna: Do niniejszego zamówienia nie mają zastosowania przepisy

Bardziej szczegółowo