SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 ZATWIERDZAM DOWÓDCA JW 4620 wz. mjr Wojciech ŁUKSZA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: USŁUGI I ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE WYNIKAJĄCE Z KODEKSU PRACY. PO 1 MODYFIKACJI (ZAZACZONO KOLOREM CZERWONYM) CPV Usługi medyczne Załączniki: Nr 1 Katalog usług medycznych. Nr 2 Formularz ofertowy. Nr 3 Projekt umowy. Nr 4 Oświadczanie o spełnianiu warunków, określonych w art. 22 Nr 5 Oświadczanie o braku podstaw do wykluczenia, z art. 24, ust. 1 Ustawy. Strona 1 z 30

2 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została sporządzona zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) i uregulowaniami prawnymi wydanymi na jej podstawie oraz innymi aktami prawnymi. 2. Zamawiający jest jednostką budżetową i nie jest płatnikiem podatku VAT UE w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.). 3. Ilekroć w treści występuje słowo Ustawa, Zamawiający przywołuje Ustawę - Prawo Zamówień Publicznych. 4. Ilekroć w treści występuje słowo SIWZ, Zamawiający przywołuje Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia. I NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4620 UL. OKÓLNA 37, TORUŃ faks , tel strona internetowa: NIP: ; REGON: II TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Zamawiający zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11, ust. 8 Ustawy. III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług i świadczeń zdrowotnych w zakresie medycyny pracy na rzecz kadry i pracowników zatrudnionych w JW 4620 w Toruniu oraz kadry i pracowników zatrudnionych w jednostkach, wg wykazu stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz. U. z 1996r., Nr 69, poz. 332, z późn. zm.). 3. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług i świadczeń zdrowotnych w zakresie: 1) wykonywania badań profilaktycznych wstępnych, okresowych i kontrolnych dla osób przyjmowanych do pracy i pracowników, 2) wykonywania badań celowych w razie stwierdzenia choroby zawodowej u pracownika zatrudnionego u Zamawiającego lub w podległej jednostce, 3) Prowadzenie dyspanseryzacji w ramach corocznych badań profilaktycznych żołnierzy zawodowych oraz prowadzenie odpowiedniej dokumentacji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie niektórych świadczeń zdrowotnych przysługujących żołnierzom zawodowym (Dz. U Nr 8 poz. 36), 4) uczestniczenia lekarza w pracach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy, powołanej przez Zamawiającego, 5) współdziałania z Zamawiającym w procesach rozpoznawania i oceny czynników występujących w środowisku pracy oraz sposobów wykonywania pracy, mogących mieć ujemny wpływ na zdrowie, 6) współdziałania z Zamawiającym w procesach rozpoznawania i oceny ryzyka zawodowego w środowisku pracy oraz informowanie jego pracowników o możliwości wystąpienia niekorzystnych skutków zdrowotnych będących jego następstwem, 7) udzielania porad z zakresu organizacji pracy, ergonomii, fizjologii i psychologii pracy na bazie danych medycyny pracy, 8) wykonywania badań lekarskich do celów sanitarno epidemiologicznych. 4. Bieżąca realizacja usług medycznych będzie wykonywana w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, od godz do godz Strona 2 z 30

3 5. Sposób wykonania zamówienia: sukcesywny w zależności od terminu skierowania oraz pracy komisji oceny ryzyka zawodowego. 6. Badania dodatkowe i konsultacje Wykonawca wykonuje zgodnie z aktualną wiedzą medyczną a także wskazówkami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dn r. z późn. zm. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz. U. z 1996 r., nr 69, poz. 332 z późn. zm). 7. Świadczenia winny zostać wykonane na zasadach określonych w obowiązujących aktach prawnych ze szczególnym uwzględnieniem ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2004 r., nr 125 poz z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz. U. z 1996 r., nr 69 poz. 332 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie niektórych świadczeń zdrowotnych przysługujących żołnierzom zawodowym (Dz. U Nr 8 poz. 36), odpowiadać powszechnie przyjętym standardom oraz wykonane na sprzęcie odpowiadającym Polskiej Normie i Normie Branżowej oraz uwzględniać Wytyczne Komendanta JW 4620 w sprawie zabezpieczenia funkcjonowania jednostek i instytucji wojskowych będących na zaopatrzeniu JW 4620 w danym roku budżetowym. 8. Wykonawca przeprowadza badania dodatkowe i konsultacje oraz wystawią zaświadczenie o zdolności/niezdolności do pracy na zajmowanym stanowisku w dniu zgłoszenia się pracownika ze skierowaniem (1 dzień roboczy) albo maksymalnie w ciągu dwóch dni roboczych następujących po sobie wliczając w to dzień zgłoszenia się pracownika. Nie dotyczy to przeprowadzenia badań sanitarno-epidemiologicznych, których czas trwania uzależniony jest od stacji sanitarno-epidemiologicznej i specyfiki badania 9. Zamawiający dopuszcza wykonanie orzeczeń lekarskich, badań dodatkowych i konsultacji przez posiadających uprawnienia Podwykonawców Wykonawcy, z zastrzeżeniem wykonania tych usług w pełnym zakresie w jednej placówce Zleceniobiorcy dla orzekanego, adekwatnie dla części 1 w m. Toruń oraz części nr 2 - m. Inowrocław. Warunek ten nie dotyczy badań z zakresu rentgenodiagnostyki ogólnej. W tym celu należy zapewnić dostęp oraz wskazać miejsce wykonania w/w badań. 10. Wykonawca akceptuje fakt, iż ilość badań lekarskich wyszczególnionych w załączniku nr 1 do SIWZ jest ilością szacunkową. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ich zmniejszenia lub zwiększenia. Zamawiający nie ponosi konsekwencji finansowych zmniejszenia ilości badań. 11. Wykonawca zobowiązuje się prowadzić dokumentację medyczną pacjentów według zasad obowiązujących publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz do wydania orzeczenia lekarskiego na obowiązującym formularzu. 12. Wykonawca powinien dysponować potencjałem technicznym oraz ludzkim umożliwiającym przeprowadzenie kompletu badań z zakresu medycyny pracy zakończonych orzeczeniem lekarza medycyny pracy dla minimum 25 osób dziennie części nr 1 i Wykonawca gwarantuje wykonanie 100% wymaganych przez Zamawiającego procedur medycznych adekwatnie do wykazu procedur określonych dla poszczególnych części nr 1 i 2 - w załączniku nr 1 do SIWZ. 14. Gabinety, zarówno Wykonawcy i Podwykonawcy gdzie przeprowadzane są badania, powinny spełniać standardowe wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z r. w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U r., poz. 739). 15. Wykonawca powinien posiadać doświadczenie w zakresie orzekania żołnierzy jednostek i instytucji wojskowych. 16. Terminy badań okresowych są ustalane w trybie bieżącym, pomiędzy osobami odpowiedzialnymi za wystawienie skierowania (organ kadrowy JW/Instytucji), a osobą koordynującą rejestrację Wykonawcy. 17. Pracownik zgłosi się do Wykonawcy lub jego Podwykonawcy ze skierowaniem wystawionym przez uprawniony organ kadrowy wskazany przez Zamawiającego. 18. Wykonawca jest zobowiązany do przyjęcia pracownika Zamawiającego ze skierowaniem tylko w umówionym terminie. 19. Zamawiający udostępni Wykonawcy wykaz jednostek i instytucji wojskowych mających prawo do badań na koszt Zamawiającego Strona 3 z 30

4 20. W momencie orzeczenia o niezdolności pracownika do pracy na zajmowanym stanowisku Wykonawca przerywa dalsze badania i wystawia odpowiednie zaświadczenie dotyczy to badań wstępnych. Wykonawca zobowiązuje się również wykorzystać badania dodatkowe bądź ich kserokopię (np. EKG, morfologia, RTG) przedstawione przez pracownika dot. badań okresowych i kontrolnych. 21. Wykonawca ma prawo zlecić badania dodatkowe oraz skierować na konsultację specjalistyczną, jeżeli lekarz uzna, że jest to niezbędne do wydania orzeczenia pracownikowi. Specjalistyczne badania profilaktyczne wstępne, okresowe i kontrolne poszerzone o badania wynikające z charakterystyki stanowiska pracy Wykonawca wykonuje zgodnie z obowiązującymi przepisami. 22. Wykonawca lub jego Podwykonawcy wystawią: - zaświadczenia o zdolności/braku/ lub ograniczeniach do pracy na zajmowanym stanowisku oraz zaświadczenie na potrzeby sanitarno-epidemiologiczne, - na prośbę orzekanego kserokopię wyników z przeprowadzonych dodatkowych badań i konsultacji. 23. Zleceniodawcy oraz upoważnionym przez Zamawiającego przedstawicielom Jednostek Wojskowych/ Instytucji pozostających na zaopatrzeniu przysługuje prawo kontrolowania sposobu wykonywania postanowień umowy przez Wykonawcę z częstotliwością raz na miesiąc. 24. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawieszenia realizacji przedmiotowej umowy w sytuacji wyczerpania kwoty umowy bądź nie przydzielenia wystarczających środków finansowych w planie finansowym przez Dysponenta wyższego stopnia, bez prawa żądania odszkodowania ze strony Wykonawcy. 25. Miejsce wykonania zamówienia: a. Podmiot leczniczy wykonujący badania lekarskie z zakresu medycyny pracy na terenie miasta Toruń (część nr 1), Inowrocław (część nr 2) b. Praca w komisji BHP w jednostkach i instytucjach wojskowych będących na zaopatrzeniu medycznym JW 4620 Toruń. 26. Wybrany Wykonawca wyznaczy koordynatora, w celu prawidłowej realizacji umowy, do kontaktów z IV Zamawiającym. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części. Zamawiający dopuszcza składanie przez wykonawcę ofert na wszystkie lub na wybraną część. Część nr 1 Usługi i świadczenia zdrowotne w zakresie medycyny pracy wykonywane będą w miejscowości Toruń, na rzecz Jednostki Wojskowej nr 4620 w Toruniu oraz jednostek i instytucji pozostających na jej zaopatrzeniu, według wykazu: 1. Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu 2. Radiowe Centrum RWŁ Bydgoszcz (Toruń Chorągiewka) 3. Wojskowa Komenda Uzupełnień Toruń 4. 6 Samodzielny Oddział Geograficzny w Toruniu (JW 1440) 5. Parafia Wojskowa Toruń 6. Orkiestra Wojskowa Toruń 7. Prawosławna Parafia Wojskowa Ciechocinek 8. Archiwum Wojskowe Toruń 9. Komórka Wewnętrzna zamiejscowa OŻW Bydgoszcz Placówka w Toruniu 10. Delegatura Wojskowej Komendy Transportu Gdańsk 11. Skład nr 1 1 RBLog (JW 4224) 12. Skład nr 2 1 RBLog (JW 4224) 13. Warsztaty Techniki Lotniczej (JW 4224) 14. Węzeł Łączności Toruń 15. Wojskowa Pracownia Psychologiczna we Włocławku 16. Wojskowa Komenda Uzupełnień Włocławek Część nr 2 Usługi i świadczenia zdrowotne w zakresie medycyny pracy wykonywane będą w miejscowości Inowrocław, na rzecz Jednostki Wojskowej nr 4620 w Toruniu oraz jednostek i instytucji pozostających na jej zaopatrzeniu, według wykazu: 1. 2 Pułk Inżynieryjny Inowrocław (JW 1523) 2. Dowództwo 1 Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych Inowrocław (JW 1984) Strona 4 z 30

5 3. 56 Baza Lotnicza Inowrocław (JW 1641) 4. Komórka Wewnętrzna zamiejscowa OŻW Bydgoszcz Placówka w Inowrocławiu 5. Wojskowa Komenda Uzupełnień Inowrocław 6. Węzeł Łączności Inowrocław Numer referencyjny P/01/IW/14 V INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH, O KTÓRYCH MOWA w art. 67, ust. 1, pkt 6 i 7 LUB art. 134, ust. 6, pkt 3 i 4 Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. VI OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIENIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. VII TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Wymagany termin realizacji zamówienia od r. do r. VIII WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu: 1.1. wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy, dotyczące: Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający uzna spełnienie tego warunku jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada uprawnienia do wykonywania profilaktycznych badań lekarskich zgodnie z ustawą z dnia r. o służbie medycyny pracy (Dz.U. 2004r. Nr 125 poz. 1317), Kodeksem Pracy i przepisów wydanych na ich podstawie, Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz.U. Nr 69 poz. 332 z późn. zm.). Spełnienie warunku ocenione zostanie na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zał. nr 4 do SIWZ). oraz dokumentu o którym mowa w rozdziale IX ust. 1 SIWZ Posiadania wiedzy i doświadczenia. Zamawiający odstępuje od określania szczegółowego warunku w tym zakresie. Spełnienie warunku ocenione zostanie na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.(zał. nr 4 do SIWZ) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna spełnienie tego warunku jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje bazą lokalową gwarantującą pełen zakres usług medycznych spełniającą wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia r. w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U r., nr 123, poz. 739). Spełnienie warunku ocenione zostanie na podstawie złożonego oświadczenia (zał. Nr 6 do SIWZ) Dysponowania odpowiednim osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna spełnienie tego warunku jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje osobami które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi wymagane uprawnienia, o których mowa w ustawie o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2004r. Nr 125, poz.1317 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami. Strona 5 z 30

6 Spełnienie warunku ocenione zostanie na podstawie złożonego oświadczenia (zał. nr 7 do SIWZ) Sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zamawiający odstępuje od określania szczegółowego warunku w tym zakresie. Spełnienie warunku ocenione zostanie na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.(zał. nr 4 do SIWZ) wynikające z art. 24 ustawy, dotyczące: Braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. Spełnienie warunku ocenione zostanie na podstawie złożonego oświadczenia i odpowiednich dokumentów wymienionych w rozdziale IX SIWZ Braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy. Spełnienie warunku ocenione zostanie na podstawie złożonego oświadczenia i odpowiednich dokumentów wymienionych w rozdziale IX SIWZ. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w pkt 1.1 winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców, albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. Warunek określony w pkt 1.2 powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie. 3. Wykonawca musi wykazać spełnienie każdego z warunków na podstawie oświadczeń oraz dokumentów złożonych wraz z ofertą. Nie spełnienie któregokolwiek z warunków spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania (z zastosowaniem art. 26. ust. 3 i 4 Ustawy). IX WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA ORAZ POTWIERDZENIA, ŻE OFEROWANE USŁUGI ODPOWIADAJĄ WYMAGANIOM OKREŚLONYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy wraz z ofertą należy złożyć następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną z zachowaniem sposobu reprezentacji: 1.1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy (zał. nr 4); 1.2. Zaświadczenie o posiadaniu wpisu do rejestru podstawowych jednostek służby medycyny pracy w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o służbie medycyny pracy (Dz.U. z 2004 r., nr 125, poz. 1317); 1.3. Oświadczenie Wykonawcy o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia (zał. nr 6 do SIWZ) 1.4. Oświadczenie Wykonawcy o dysponowaniu odpowiednim osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (zał. nr 7 do SIWZ) 1.5. Jeżeli Wykonawca polegał będzie na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do Strona 6 z 30

7 dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (art. 26 ust. 2b Ustawy). 2. W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy wraz z ofertą należy złożyć następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną z zachowaniem sposobu reprezentacji: 2.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy (zał. nr 5); 2.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów, w zakresie wymaganym od Wykonawcy, określonym w pkt Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, to zamiast dokumentów, o których mowa w pkt dostarcza dokumenty określone w 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 2.5. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. 3. W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy wraz z ofertą należy złożyć następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną z zachowaniem sposobu reprezentacji: 3.1. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia r., o ochronie konkurencji i konsumentów (jeżeli Wykonawca należy do grupy kapitałowej); 4. Pozostałe dokumenty: 4.1. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez kilku Wykonawców, zobowiązani oni są do dostarczenia dokumentu upoważniającego wybranego pełnomocnika do ich reprezentowania zgodnie z art. 23 ustawy, określając zakres udzielonego pełnomocnictwa i podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawców Wykaz części zamówienia, której wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom jeżeli dotyczy Dokumenty, które nie są dokumentami wytworzonymi przez Wykonawcę, mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, (o którym mowa w pkt. 4.1.) należy przedstawić Zamawiającemu pełnomocnictwo, określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. W przypadku złożenia kserokopii, pełnomocnictwo musi być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pełnomocnika. Strona 7 z 30

8 5. Wykonawca składa wszystkie dokumenty w języku polskim, a sporządzone w języku obcym wraz z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie musi być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 6. Dokumenty mogą być złożone w formie kserokopii poświadczonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. X INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 1. Zamawiający dopuszcza wszystkie ustawowe formy wzajemnego porozumiewania się oraz przekazywania dokumentów i oświadczeń. 2. Wszelka korespondencja związana z przedmiotem zamówienia prowadzona jest w języku polskim na adres Zamawiającego, wskazany w rozdz. I niniejszej specyfikacji. 3. Wszelkie informacje dotyczące postępowania przetargowego Zamawiający będzie publikował na własnej stronie internetowej Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem określonego terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 5. Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma i faksy w godzinach urzędowania, to znaczy od 7 00 do w dni robocze od poniedziałku do piątku. 6. Pracownikiem Zamawiającego, upoważnionym do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest p. Małgorzata WOJDAŁA-GARWOLIŃSKA, tel. 56/ , faks 56/ XI WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium XII TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Termin związania ofertą 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert. XIII OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 1. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 2. Ofertę należy złożyć w terminie i miejscu określonym w rozdz. XIV, na formularzu ofertowym (zał. nr 2 do SIWZ). Do oferty należy dołączyć oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdz. IX SIWZ. 3. Ofertę należy przygotować zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej SIWZ w języku polskim, w formie pisemnej i zwartej, na papierze przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów. 4. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania firmy zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy, określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy. 5. Wszystkie strony oferty oraz wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być parafowane przez osoby określone w pkt 4. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być ponumerowane. 6. Za podpisany dokument uznaje się dokument opatrzony pieczęcią imienną i podpisem lub czytelnym podpisem osób określonych w pkt Oferta musi być złożona w jednym egzemplarzu w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub opakowaniu, zabezpieczającym jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Kopertę (opakowanie) należy opatrzyć: 7.1. Napisem - Oferta i tytułem lub oznaczeniem postępowania, który będzie dostatecznie wyróżniał ofertę spośród innej korespondencji wpływającej do Zamawiającego i jednoznacznie wskazywał, do jakiego postępowania została oferta złożona; 7.2. Nazwą i adresem Wykonawcy (lub odciskiem pieczęci); 7.3. Napisem - Nie otwierać przed dniem (wpisać datę określoną w rozdz. XIV, pkt 5). Strona 8 z 30

9 Oferty nieopakowane i nieoznaczone w w/w sposób, nie będą brane pod uwagę podczas otwarcia ofert. Brak adnotacji na opakowaniu dotyczącej Wykonawcy może uniemożliwić Zamawiającemu wycofanie lub zwrot oferty. XIV MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Za złożenie oferty w miejscu i terminie określonym w pkt 2 i 3 oraz właściwy stan opakowania i zabezpieczenia odpowiedzialność ponosi Wykonawca, który na własne ryzyko i własną odpowiedzialność dokonuje wyboru sposobu dostarczenia oferty do Zamawiającego. Za nieterminowe złożenie oferty oraz naruszony stan opakowania Zamawiający nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności. 2. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: JEDNOSTKA WOJSKOWA Toruń, ul. Okólna 37 w Kancelarii Jawnej w bud. Nr 97, pok. Nr 11. Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do lub przesłać pocztą na adres JW Termin składania ofert upływa w dniu r. o godzinie 10:00 dotyczy to również ofert złożonych inaczej niż osobiście. 4. Oferty złożone po terminie, Zamawiający niezwłocznie zwróci Wykonawcom, bez ich otwierania. 5. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w dniu r. o godzinie 11:00 w budynku nr 98, w gabinecie Dowódcy JW UWAGA: na terenie JW 4620 obowiązuje system przepustek wydawanych każdorazowo na Biurze Przepustek. Osoby chcące osobiście złożyć ofertę lub wziąć udział w otwarciu ofert powinny uwzględnić czas potrzebny na uzyskanie przepustki. Za datę wpłynięcia oferty uznaje się datę i godzinę zarejestrowania oferty w Kancelarii Jawnej. XV OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 1. Cena odpowiada definicji określonej w art. 2, pkt 1 Ustawy Pzp. 2. Cena jednostkowa obejmuje wszystkie koszty związane z usługą. 3. Cena oferty to cena całkowita brutto przedmiotu zamówienia, ustalona poprzez pomnożenie cen jednostkowych brutto przez ilość badań w poszczególnych rubrykach i zsumowana w rubryce wartość brutto oferty. Tak wyliczona cena stanowi podstawę oceny i porównania ofert. 4. Cena musi być podana w złotych polskich (PLN) za pomocą cyfr i słownie (po zaokrągleniu do pełnych groszy), jak określono w druku oferty. 5. Jeżeli natomiast Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 6. Jeżeli w ofercie nastąpią omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, Zamawiający poprawi je zgodnie z art. 87, ust. 2 Ustawy. 7. Cena w czasie obowiązywania umowy jest stała. XVI INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich (PLN) bez względu na uwarunkowania Wykonawcy. XVII OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT Strona 9 z 30

10 1. Po stwierdzeniu ważności złożonej oferty jedynym kryterium wyboru jest jej cena. 2. Za kryterium cenowe X (cena brutto) przyznane będą punkty od wg zasady: X = C n x 100 C b gdzie: C n najniższa zaoferowana cena; C b cena badana; 100 wielkość punktowa. 3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który otrzyma największą liczbę punktów. XVIII INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została wybrana do podpisania umowy w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o wyborze oferty. 2. Podmioty występujące wspólnie mają obowiązek dostarczenia umowy regulującej ich współpracę. 3. Podmiot korzystający z usług podwykonawcy dostarczy umowę powierzającą wykonanie części umowy podwykonawcy. XIX WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY Nie wymagane. XX ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY Warunki umowy zawarto w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. XXI PODWYKONAWCY Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie, części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. XXII POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. XXIII WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. XXIV MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. XXV INNE POSTANOWIENIA 1. Wykazane w formularzu ofertowym (stanowiącym załącznik nr 1) ilości badań każdego rodzaju, zostały określone szacunkowo na podstawie danych z ostatnich 12 m-cy w celu porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Rodzaje i liczba badań mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża zgodę tym samym oświadczając, że nie będzie dochodził roszczeń z tytułu zmian rodzajowych i ilościowych w trakcie realizacji umowy. W przypadku realizacji badań nieujętych w formularzu ofertowym podstawą rozliczeń będą ceny z aktualnego cennika usług Wykonawcy. 2. W sytuacjach nie przewidzianych w niniejszej SIWZ, Zamawiający będzie się stosował do zapisów Ustawy oraz przepisów do których się odwołuje. XXVI POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 1. Wykonawcy przysługuje odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, od niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania lub jej zaniechania, do której Zamawiający jest obowiązany na jej podstawie. 2. Odwołanie należy wnieść na zasadach określonych w art. 180 Ustawy. Strona 10 z 30

11 KATALOG USŁUG MEDYCZNYCH TORUŃ Numer referencyjny P/01/IW/14 Załącznik Nr 1 do SIWZ Lp. Rodzaj badania Ilość badań w Toruniu 1 Badanie profilaktyczne z wydaniem zaświadczenia lekarskiego Badanie profilaktyczne osób pracujących w narażeniu na hałas (b. laryngologiczne, b. audiometryczne, b. ogólnolekarskie) Badanie profilaktyczne osób do pracy na wysokości (b. laryngologiczne, b. okulistyczne, b. neurologiczne, b. ogólnolekarskie) 4 Badanie okulistyczne zakończone wydaniem zaświadczenia( w ramach med. pracy) Badanie oraz wystawienie orzeczenia lekarskiego i psychologicznego psychiatrycznego osób bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym (saperzy) Dz. U nr 67, poz Wydanie zaświadczenia( recepta na okulary) 60 7 Badanie laryngologiczne 60 8 Badanie neurologiczne 80 9 Badanie dermatologiczne Badanie ginekologiczne Cytologia USG ginekologiczne Badanie sanitarno-epidemiologiczne Badanie audiometryczne Badanie spirometryczne EKG bez opisu Badanie kierowców kat. B bez psychologa Badanie kierowców kat. C bez psychologa Badanie kierowców kat. D bez psychologa Badanie kierowców pojazdów uprzywilejowanych bez psychologa Badanie osób pracujących w narażeniu na promieniowanie jonizujące RTG klatki piersiowej Udział lekarza medycyny pracy w zakładowej komisji BHP 6 24 Morfologia z rozmazem Glukoza 60 Strona 11 z 30

12 26 ASPAT ALAT Cholesterol Trójglicerydy Kreatynina Badanie moczu ogólne Pobranie krwi do analizy Lipidogram Czas k-k Miedź Przeciwciała Anty HIV GGTP Grupa krwi Ołów we krwi Przeciwciała Anty HCV Antygen Hbs Bilirubina OB. 10 Lp. KATALOG USŁUG MEDYCZNYCH INOWROCŁAW Rodzaj badania Ilość badań w Inowrocławiu 1 Badanie profilaktyczne z wydaniem zaświadczenia lekarskiego Badanie profilaktyczne osób pracujących w narażeniu na hałas (b. laryngologiczne, b. audiometryczne, b. ogólnolekarskie) Badanie profilaktyczne osób do pracy na wysokości (b. laryngologiczne, b. okulistyczne, b. neurologiczne, b. ogólnolekarskie) 4 Badanie okulistyczne zakończone wydaniem zaświadczenia (w ramach med. pracy) Wydanie zaświadczenia ( recepta na okulary) Badanie laryngologiczne Badanie neurologiczne Badanie dermatologiczne 10 9 Badanie ginekologiczne Cytologia Strona 12 z 30

13 11 USG ginekologiczne Badanie oraz wystawienie orzeczenia lekarskiego i psychologicznego psychiatrycznego osób bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym (saperzy) Dz. U nr 67, poz Badanie sanitarno-epidemiologiczne Badanie audiometryczne Badanie spirometryczne EKG bez opisu Badanie kierowców kat. B bez psychologa Badanie kierowców kat. C bez psychologa Badanie kierowców kat. D bez psychologa Badanie kierowców pojazdów uprzywilejowanych bez psychologa Badanie osób pracujących w narażeniu na promieniowanie jonizujące RTG klatki piersiowej Udział lekarza medycyny pracy w zakładowej komisji BHP 6 24 Morfologia z rozmazem Glukoza ASPAT ALAT Cholesterol Trójglicerydy Kreatynina Retikulocyty Badanie moczu ogólne APTT Czas k-k 8 35 Przeciwciała Anty HIV GGTP Grupa krwi Ołów we krwi Przeciwciała Anty HCV Antygen Hbs Bilirubina 20 Strona 13 z 30

14 42 przeciwciała WZW Transaminazy OB Płytki Bolerioza (IGM) 100 Strona 14 z 30

15 WYKONAWCA Załącznik Nr 2 do SIWZ Pieczęć Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWY do przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 130 tys. na: wykonywanie usług i świadczeń zdrowotnych w zakresie medycyny pracy na rzecz kadry i pracowników zatrudnionych w JW 4620 w Toruniu oraz kadry i pracowników zatrudnionych w jednostkach wg wykazu firma z siedzibą (adres, kod, miejscowość) NIP tel. REGON fax. oferuje wykonanie zamówienia zgodnie z przedmiotem zamówienia, w cenie podanej poniżej, obliczonej wg zasad opisanych w SIWZ: Część nr 1 usługi i świadczenia zdrowotne w zakresie medycyny pracy na rzecz JW 4620 w Toruniu oraz jednostek i instytucji pozostających na jej zabezpieczeniu (placówka Wykonawcy musi mieścić się w Toruniu) Lp. Rodzaj badania Ilość badań w Toruniu 1 Badanie profilaktyczne z wydaniem zaświadczenia lekarskiego Badanie profilaktyczne osób pracujących w narażeniu na hałas (b. laryngologiczne, b. audiometryczne, b. ogólnolekarskie) Badanie profilaktyczne osób do pracy na wysokości (b. laryngologiczne, b. okulistyczne, b. neurologiczne, b. ogólnolekarskie) Badanie okulistyczne zakończone wydaniem zaświadczenia ( w ramach med. pracy) Badanie oraz wystawienie orzeczenia lekarskiego i psychologicznego psychiatrycznego osób bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym (saperzy) Dz. U nr 67, poz Wydanie zaświadczenia( recepta na okulary) 60 7 Badanie laryngologiczne 60 8 Badanie neurologiczne 80 9 Badanie dermatologiczne Badanie ginekologiczne Cytologia USG ginekologiczne Cena jednostkowa brutto Wartość łączna brutto Strona 15 z 30

16 13 Badanie sanitarno-epidemiologiczne Badanie audiometryczne Badanie spirometryczne EKG bez opisu Badanie kierowców kat. B bez psychologa Badanie kierowców kat. C bez psychologa Badanie kierowców kat. D bez psychologa Badanie kierowców pojazdów uprzywilejowanych bez psychologa Badanie osób pracujących w narażeniu na promieniowanie jonizujące 22 RTG klatki piersiowej Udział lekarza medycyny pracy w zakładowej komisji BHP 6 24 Morfologia z rozmazem Glukoza ASPAT ALAT Cholesterol Trójglicerydy Kreatynina Badanie moczu ogólne Pobranie krwi do analizy Lipidogram Czas k-k Miedź Przeciwciała Anty HIV GGTP Grupa krwi Ołów we krwi Przeciwciała Anty HCV Antygen Hbs Bilirubina OB RAZEM Strona 16 z 30

17 Słownie: Wartość łączna brutto (część nr 1)... zł. Stawka podatku VAT -...%, Zamówienie wykonamy w terminie: od r do r. Świadczenia zdrowotne z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej wykonywane będą w.... przy ul.. w Toruniu, od poniedziałku do piątku w godzinach.., telefon Oświadczamy, że: 1. Spełniamy wymagania zawarte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2. Zaoferowane usługi spełniają wszystkie wymagania określone w SIWZ. 3. Zapoznaliśmy się z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz posiedliśmy informacje konieczne do przygotowania oferty. 4. Projekt umowy (załącznik nr 3 do SIWZ) i zawarte w nim postanowienia, zostały przez nas zaakceptowane. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na określonych w nim warunkach, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 5. Czujemy się związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ. 6. Usługę zamierzamy wykonać sami bez udziału podwykonawców. (W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, należy podać części powierzone podwykonawcom). 7. Nasza firma nie należy do grupy kapitałowej. (W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej należy podać listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych) miejscowość data... Podpis (podpisy) osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy Strona 17 z 30

18 Część nr 2 usługi i świadczenia zdrowotne w zakresie medycyny pracy na rzecz JW 4620 w Toruniu oraz jednostek i instytucji pozostających na jej zabezpieczeniu Inowrocław (placówka Wykonawcy musi mieścić się w Inowrocławiu) Lp. Rodzaj badania Ilość badań w Inowrocławiu 1 Badanie profilaktyczne z wydaniem zaświadczenia lekarskiego Badanie profilaktyczne osób pracujących w narażeniu na hałas (b. laryngologiczne, b. audiometryczne, b. ogólnolekarskie) Badanie profilaktyczne osób do pracy na wysokości (b. laryngologiczne, b. okulistyczne, b. neurologiczne, b. ogólnolekarskie) Badanie okulistyczne zakończone wydaniem zaświadczenia( w ramach med. pracy) 5 Wydanie zaświadczenia ( recepta na okulary) Badanie laryngologiczne Badanie neurologiczne Badanie dermatologiczne 10 9 Badanie ginekologiczne Cytologia USG ginekologiczne Badanie oraz wystawienie orzeczenia lekarskiego i psychologicznego psychiatrycznego osób bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym (saperzy) Dz. U nr 67, poz Badanie sanitarno-epidemiologiczne Badanie audiometryczne Badanie spirometryczne EKG bez opisu Badanie kierowców kat. B bez psychologa Badanie kierowców kat. C bez psychologa Badanie kierowców kat. D bez psychologa Badanie kierowców pojazdów uprzywilejowanych bez psychologa Badanie osób pracujących w narażeniu na promieniowanie jonizujące 22 RTG klatki piersiowej Udział lekarza medycyny pracy w zakładowej komisji BHP 6 24 Morfologia z rozmazem Glukoza Cena jednostkowa brutto Wartość łączna brutto Strona 18 z 30

19 26 ASPAT ALAT Cholesterol Trójglicerydy Kreatynina Retykulocyty Badanie moczu ogólne APTT Czas k-k 8 35 Przeciwciała Anty HIV GGTP Grupa krwi Ołów we krwi Przeciwciała Anty HCV Antygen Hbs Bilirubina przeciwciała WZW Transaminazy OB Płytki Borelioza (IGM) 100 RAZEM Słownie: Wartość łączna brutto (część nr 2)... zł. Stawka podatku VAT -...%, Zamówienie wykonamy w terminie: od r do r. Świadczenia zdrowotne z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej wykonywane będą w.. przy ul.. w Inowrocławiu, od poniedziałku do piątku w godzinach.., telefon Oświadczamy, że: 1. Spełniamy wymagania zawarte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2. Zaoferowane usługi spełniają wszystkie wymagania określone w SIWZ. 3. Zapoznaliśmy się z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz posiedliśmy informacje konieczne do przygotowania oferty. 4. Projekt umowy (załącznik nr 3 do SIWZ) i zawarte w nim postanowienia, zostały przez nas Strona 19 z 30

20 zaakceptowane. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na określonych w nim warunkach, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 5. Czujemy się związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ. 6. Usługę zamierzamy wykonać sami bez udziału podwykonawców. (W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, należy podać części powierzone podwykonawcom). 7. Nasza firma nie należy do grupy kapitałowej. (W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej należy podać listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych) miejscowość data... Podpis (podpisy) osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy Strona 20 z 30

21 załącznik Nr 3 do SIWZ U m o w a Nr... (projekt) Zawarta w Toruniu w dniu... r. pomiędzy: JEDNOSTKĄ WOJSKOWĄ 4620 z siedzibą w Toruniu, ul. Okólna 37, NIP: , REGON: , zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM, którą reprezentuje: Dowódca.. a Firmą: z siedzibą w, ul., NIP:.., zwaną dalej WYKONAWCĄ, którą reprezentuje/ą:.. - p p... na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.. Umowa została zawarta w wyniku postępowania przeprowadzonego na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż 134 tys.. 1. PRZEDMIOT UMOWY 1. Przedmiotem umowy jest wykonywanie usług i świadczeń zdrowotnych w zakresie medycyny pracy na rzecz kadry i pracowników zatrudnionych w JW 4620 w Toruniu oraz kadry i pracowników zatrudnionych w jednostkach, według poniższego wykazu: 1.1. przypisane jednostki do placówki służby zdrowia w Toruniu: 1. Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu 2. Radiowe Centrum RWŁ Bydgoszcz (Toruń Chorągiewka) 3. Wojskowa Komenda Uzupełnień Toruń 4. 6 Samodzielny Oddział Geograficzny w Toruniu 5. Parafia Wojskowa Toruń 6. Orkiestra Wojskowa Toruń 7. Prawosławna Parafia Wojskowa Ciechocinek 8. Archiwum Wojskowe Toruń 9. Komórka Wewnętrzna zamiejscowa OŻW Bydgoszcz Placówka w Toruniu 10. Delegatura Wojskowej Komendy Transportu Gdańsk 11. Skład nr 1 1 RBLog (JW 4224) 12. Skład nr 2 1 RBLog (JW 4224) 13. Warsztaty Techniki Lotniczej (JW 4224) 14. Węzeł Łączności Toruń 15. Wojskowa Pracownia Psychologiczna we Włocławku 16. Wojskowa Komenda Uzupełnień Włocławek 2.1. przypisane jednostki do placówki służby zdrowia w Inowrocławiu: 1. 2 Pułk Inżynieryjny Inowrocław (JW 1523) 2. Dowództwo 1 Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych Inowrocław (JW 1984) Baza Lotnicza Inowrocław (JW 1641) 4. Komórka Wewnętrzna zamiejscowa OŻW Bydgoszcz Placówka w Inowrocławiu Strona 21 z 30

22 5. Wojskowa Komenda Uzupełnień Inowrocław 6. Węzeł Łączności Inowrocław 2. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do: 1) wykonywania badań profilaktycznych wstępnych, okresowych i kontrolnych dla osób przyjmowanych do pracy i pracowników, 2) wykonywania badań celowych w razie stwierdzenia choroby zawodowej u pracownika zatrudnionego u Zamawiającego lub w podległej jednostce, 3) Prowadzenie dyspanseryzacji w ramach corocznych badań profilaktycznych żołnierzy zawodowych oraz prowadzenie odpowiedniej dokumentacji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie niektórych świadczeń zdrowotnych przysługujących żołnierzom zawodowym (Dz. U Nr 8 poz. 36), 4) uczestniczenia lekarza w pracach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy, powołanej przez Zamawiającego, 5) współdziałania z Zamawiającym w procesach rozpoznawania i oceny czynników występujących w środowisku pracy oraz sposobów wykonywania pracy, mogących mieć ujemny wpływ na zdrowie, 6) współdziałania z Zamawiającym w procesach rozpoznawania i oceny ryzyka zawodowego w środowisku pracy oraz informowanie jego pracowników o możliwości wystąpienia niekorzystnych skutków zdrowotnych będących jego następstwem, 7) udzielania porad z zakresu organizacji pracy, ergonomii, fizjologii i psychologii pracy na bazie danych medycyny pracy, 8) wykonywania badań lekarskich do celów sanitarno epidemiologicznych. 3. Bieżąca realizacja usług medycznych będzie wykonywana w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, od godz do godz Sposób wykonania zamówienia: sukcesywny w zależności od terminu skierowania oraz pracy komisji oceny ryzyka zawodowego. 5. Badania dodatkowe i konsultacje Wykonawca wykonuje zgodnie z aktualną wiedzą medyczną a także wskazówkami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dn r. z późn. zm. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz. U. z 1996 r., nr 69, poz. 332 z późn. zm). 6. Świadczenia winny zostać wykonane na zasadach określonych w obowiązujących aktach prawnych ze szczególnym uwzględnieniem ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2004 r., nr 125 poz z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz. U. z 1996 r., nr 69 poz. 332 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie niektórych świadczeń zdrowotnych przysługujących żołnierzom zawodowym (Dz. U Nr 8 poz. 36), odpowiadać powszechnie przyjętym standardom oraz wykonane na sprzęcie odpowiadającym Polskiej Normie i Normie Branżowej oraz uwzględniać Wytyczne Komendanta JW 4620 w sprawie zabezpieczenia funkcjonowania jednostek i instytucji wojskowych będących na zaopatrzeniu JW 4620 w danym roku budżetowym. 7. Wykonawca przeprowadza badania dodatkowe i konsultacje oraz wystawią zaświadczenie o zdolności/niezdolności do pracy na zajmowanym stanowisku w dniu zgłoszenia się pracownika ze skierowaniem (1 dzień roboczy) albo maksymalnie w ciągu dwóch dni roboczych następujących po sobie wliczając w to dzień zgłoszenia się pracownika. Nie dotyczy to przeprowadzenia badań sanitarno-epidemiologicznych, których czas trwania uzależniony jest od stacji sanitarnoepidemiologicznej i specyfiki badania 8. Zamawiający dopuszcza wykonanie orzeczeń lekarskich, badań dodatkowych i konsultacji przez posiadających uprawnienia Podwykonawców Wykonawcy, z zastrzeżeniem wykonania tych usług w pełnym zakresie w jednej placówce Zleceniobiorcy dla orzekanego, adekwatnie dla części 1 w m. Toruń oraz części nr 2 - m. Inowrocław. Warunek ten nie dotyczy badań z zakresu rentgenodiagnostyki ogólnej. W tym celu należy zapewnić dostęp oraz wskazać miejsce wykonania w/w badań. 9. Wykonawca akceptuje fakt, iż ilość badań lekarskich wyszczególnionych w załączniku nr 1 do SIWZ jest ilością szacunkową. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ich zmniejszenia lub zwiększenia. Strona 22 z 30

23 Zamawiający nie ponosi konsekwencji finansowych zmniejszenia ilości badań. 10. Wykonawca zobowiązuje się prowadzić dokumentację medyczną pacjentów według zasad obowiązujących publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz do wydania orzeczenia lekarskiego na obowiązującym formularzu. 11. Wykonawca powinien dysponować potencjałem technicznym oraz ludzkim umożliwiającym przeprowadzenie kompletu badań z zakresu medycyny pracy zakończonych orzeczeniem lekarza medycyny pracy dla minimum 25 osób dziennie części nr 1 i Wykonawca gwarantuje wykonanie 100% wymaganych przez Zamawiającego procedur medycznych adekwatnie do wykazu procedur określonych dla poszczególnych części nr 1 i 2 - w załączniku nr 1 do SIWZ. 13. Gabinety, zarówno Wykonawcy i Podwykonawcy gdzie przeprowadzane są badania, powinny spełniać standardowe wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z r. w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U r., poz. 739). 14. Wykonawca powinien posiadać doświadczenie w zakresie orzekania żołnierzy jednostek i instytucji wojskowych. 15. Terminy badań okresowych są ustalane w trybie bieżącym, pomiędzy osobami odpowiedzialnymi za wystawienie skierowania (organ kadrowy JW/Instytucji), a osobą koordynującą rejestrację Wykonawcy. 16. Pracownik zgłosi się do Wykonawcy lub jego Podwykonawcy ze skierowaniem wystawionym przez uprawniony organ kadrowy wskazany przez Zamawiającego. 17. Wykonawca jest zobowiązany do przyjęcia pracownika Zamawiającego ze skierowaniem tylko w umówionym terminie. 18. Zamawiający udostępni Wykonawcy wykaz jednostek i instytucji wojskowych mających prawo do badań na koszt Zamawiającego 19. W momencie orzeczenia o niezdolności pracownika do pracy na zajmowanym stanowisku Wykonawca przerywa dalsze badania i wystawia odpowiednie zaświadczenie dotyczy to badań wstępnych. Wykonawca zobowiązuje się również wykorzystać badania dodatkowe bądź ich kserokopię (np. EKG, morfologia, RTG) przedstawione przez pracownika dot. badań okresowych i kontrolnych. 20. Wykonawca ma prawo zlecić badania dodatkowe oraz skierować na konsultację specjalistyczną, jeżeli lekarz uzna, że jest to niezbędne do wydania orzeczenia pracownikowi. Specjalistyczne badania profilaktyczne wstępne, okresowe i kontrolne poszerzone o badania wynikające z charakterystyki stanowiska pracy Wykonawca wykonuje zgodnie z obowiązującymi przepisami. 21. Wykonawca lub jego Podwykonawcy wystawią: - zaświadczenia o zdolności/braku/ lub ograniczeniach do pracy na zajmowanym stanowisku oraz zaświadczenie na potrzeby sanitarno-epidemiologiczne, - na prośbę orzekanego kserokopię wyników z przeprowadzonych dodatkowych badań i konsultacji. 22. Zleceniodawcy oraz upoważnionym przez Zamawiającego przedstawicielom Jednostek Wojskowych/ Instytucji pozostających na zaopatrzeniu przysługuje prawo kontrolowania sposobu wykonywania postanowień umowy przez Wykonawcę z częstotliwością raz na miesiąc. 23. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawieszenia realizacji przedmiotowej umowy w sytuacji wyczerpania kwoty umowy bądź nie przydzielenia wystarczających środków finansowych w planie finansowym przez Dysponenta wyższego stopnia, bez prawa żądania odszkodowania ze strony Wykonawcy. 24. Miejsce wykonania zamówienia: a. Zakład Opieki Zdrowotnej wykonujący badania lekarskie z zakresu medycyny pracy na terenie miasta Toruń (część nr 1), Inowrocław (część nr 2) b. Praca w komisji BHP w jednostkach i instytucjach wojskowych będących na zaopatrzeniu medycznym JW 4620 Toruń. 25. Wybrany Wykonawca wyznaczy koordynatora, w celu prawidłowej realizacji umowy, do kontaktów z Zamawiającym. 2. WARTOŚĆ BRUTTO UMOWY 1. Łączne wynagrodzenie za wykonane usługi w okresie obowiązywania umowy nie może przekroczyć łącznej kwoty brutto: w roku Strona 23 z 30

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAKUP I DOSTAWA OKIEN DO NAMIOTU NS 97

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAKUP I DOSTAWA OKIEN DO NAMIOTU NS 97 Z A T W I E R D Z A M D O W Ó D C A J W 4 6 2 0 z up. mjr Leszek WOJNICZ dnia... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: ZAKUP I DOSTAWA OKIEN DO NAMIOTU NS 97 CPV 39525000-8 Różne

Bardziej szczegółowo

Katowice, 24 listopada 2014r. Znak Sprawy: BII.272.65.2014

Katowice, 24 listopada 2014r. Znak Sprawy: BII.272.65.2014 Adres do korespondencji w postępowaniu: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach 40-032 Katowice, ul. Jagiellońska 25 Biuro Inwestycji, Zamówień Publicznych i Logistyki telefon: 032 20 77 799, faks: 032 20

Bardziej szczegółowo

Zatwierdził: w dniu: 16 października 2014r.

Zatwierdził: w dniu: 16 października 2014r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Termin wykonania zamówienia: od 01 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2018r.

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Termin wykonania zamówienia: od 01 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2018r. I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO DO KORESPONDENCJI Biuro Logistyki Służby Kontrwywiadu Wojskowego ul. W. Oczki 1 00-909 Warszawa 60 II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony o wartości powyżej

Bardziej szczegółowo

REGON: 670223451 NIP:

REGON: 670223451 NIP: BZP.271.1.1552.2013.AĆ Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej siwz ) o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w zł równowartość kwoty 200.000 euro przeprowadzanego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sygnatura postępowania: BZP/19/DI/2013 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO art. 39 ustawy

Bardziej szczegółowo

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR ogłoszenia Data zamieszczenia TRYB PRZETARG NIEOGRANICZONY Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach ul. Pl. 1 Maja 6, 11-710 Piecki PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

tel. 87/562 89 70, fax 87/562 89 71 e-mail: biuro@mops.suwalki.pl www.mops.suwalki.pl Znak:MOPS-Or-A ZP-341/2/14 Suwałki 10 marca 2014 r.

tel. 87/562 89 70, fax 87/562 89 71 e-mail: biuro@mops.suwalki.pl www.mops.suwalki.pl Znak:MOPS-Or-A ZP-341/2/14 Suwałki 10 marca 2014 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach 16 400 Suwałki, ul. 23 Października 20 tel. 87/562 89 70, fax 87/562 89 71 e-mail: biuro@mops.suwalki.pl www.mops.suwalki.pl Znak:MOPS-Or-A ZP-341/2/14 Suwałki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi zasób Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi zasób Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Biuro Prezesa ul. Chałubińskiego 3a 02-004 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi zasób Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Przedmiotowe

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 134 000 EURO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 134 000 EURO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 134 000 EURO PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: USŁUGA DOBROWOLNEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku 15-404 Białystok, ul. Młynowa 29, tel. 85 74 86 900

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku 15-404 Białystok, ul. Młynowa 29, tel. 85 74 86 900 ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku 15-404 Białystok, ul. Młynowa 29, tel. 85 74 86 900 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 010000-37/15w/2011/ZAP PROFILAKTYCZNE BADANIA

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zamówienie jest współfinansowane w ramach projektu POIS.05.03.00-00-186/09

Niniejsze zamówienie jest współfinansowane w ramach projektu POIS.05.03.00-00-186/09 Rozdział I: Nazwa oraz adres zamawiającego. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach 40-032 Katowice ul. Dąbrowskiego 22 Tel. 32 42 06 801, faks: 32 42 06 884, e-mail: sekretariat.katowice@rdos.gov.pl

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU ul. Kombatantów 7 15 110 Białystok SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU ul. Kombatantów 7 15 110 Białystok SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU ul. Kombatantów 7 15 110 Białystok SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu ul. Strzegomska 6; 53-611 Wrocław tel. 71 78-22-300 fax 71 78-22-405 ----------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Postępowanie nr PT.2370.1.2013 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w WOŁOWIE ul. Wojska Polskiego 38, 56-100 Wołów Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Postępowanie prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony usługa prywatnego grupowego ubezpieczenia zdrowotnego w okresie 12 miesięcy Oznaczenie postępowania: DZ-2501/95/15

Przetarg nieograniczony usługa prywatnego grupowego ubezpieczenia zdrowotnego w okresie 12 miesięcy Oznaczenie postępowania: DZ-2501/95/15 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DZ-2501/95/14 ZAMAWIAJĄCY: Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy Al. Partyzantów 57 24-100

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SKARB PAŃSTWA DYREKCJA GENERALNA LASÓW PAŃSTWOWYCH ul. Grójecka 127 02-124 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na świadczenie usług z zakresu opieki zdrowotnej oraz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

ZAKUP i DOSTAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

ZAKUP i DOSTAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH Z A T W I E R D Z A M DOWÓDCA JW 4620 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ZAKUP i DOSTAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH CPV główne: 341 100 00-1 Samochody osobowe. Załączniki: Nr 1 Wymagania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DLA INSTYTUTU MEDYCYNY PRACY I ZDROWIA ŚRODOWISKOWEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DLA INSTYTUTU MEDYCYNY PRACY I ZDROWIA ŚRODOWISKOWEGO Numer sprawy: ZP/6/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DLA INSTYTUTU MEDYCYNY PRACY I ZDROWIA ŚRODOWISKOWEGO (DALEJ ZWANA SIWZ) Komisja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI 00-950 WARSZAWA Skr. Poczt. 33 Al. Ujazdowskie 11 Znak sprawy: BDG-III-3820-42/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup usług monitoringu mediów:

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług transmisji danych pomiędzy filią Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Kaliszu a Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu.

Świadczenie usług transmisji danych pomiędzy filią Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Kaliszu a Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z póź. zm.) procedura jak dla

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA N u m e r s p r a w y : ZP.271.1.21.2014.AS Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA STOWARZYSZENIE RADA OGRODÓW BOTANICZNYCH I ARBORETÓW W POLSCE ul. Sosnowa 5 43-190 Mikołów SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZSP.271.1.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) PRZETARG NIEOGRANICZONY W TRYBIE ART.39 USTAWY-PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ( T.J. DZ.U. z 2013r., POZ.907 ZE ZM. ) NA ; ROBOTY REMONTOWE

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CENTRALA Departament Zakupów i Administracji ul. Szczęśliwicka 62 00-973 Warszawa Tel.: +48 (22) 4749401 Fax: +48 (22) 4749402 www.pkpsa.pl e-mail: kpda@pkp.pl Znak postępowania: WNP-001554 postępowania

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację usług pn.: Usługa tłumaczenia ustnego konsekutywnego i

Bardziej szczegółowo