STRATEGIA ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIM NA LATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STRATEGIA ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIM NA LATA 2008 2013"

Transkrypt

1

2

3 Załącznik do uchwały nr / /2008 Rady Miasta Oświęcim z dnia r. STRATEGIA ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIM NA LATA Oświęcim, marzec 2008 r.

4 Spis treści: 1. ANALIZA ZAPISU STRATEGIA ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIM Znaczenie słów strategia oraz rozwój ZAGADNIENIA FORMALNO ORGANIZACYJNE WPROWADZENIE POMYSŁ NA MIASTO: ANALIZA DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH MIASTA OŚWIĘCIM POD KĄTEM DOKTRYNY JEGO ROZWOJU LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA MIASTA OŚWIĘCIM PLAN ROZWOJU LOKALNEGO STRATEGIA PROMOCJI MIASTA OŚWIĘCIMIA STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA OŚWIĘCIM NA LATA Podsumowanie. Doktryna rozwoju miasta Oświęcim w dokumentach strategicznych Analiza dokumentu, pt. Audyt społeczno gospodarczy miasta Oświęcim raport 2006, Kraków Oświęcim Społeczna ocena zrealizowanej strategii na lata ANALIZA STANU OBECNEGO MIASTA OŚWIĘCIM Ogólna charakterystyka miasta Oświęcim - podstawowe dane Charakterystyka Miasta Oświęcim opis Diagnoza budżetu Miasta Oświęcim na lata Miasto Oświęcim Infrastruktura podstawowe dane Miasto Oświęcim turystyka, kultura, oświata, sport Lokaty miasta Oświęcim w ogólnopolskich rankingach jednostek samorządu terytorialnego Rys historyczny Miasta Miasto Oświęcim rozpatrywane w kategoriach pogranicza REGIONALNE UREGULOWANIA STRATEGICZNE WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

5 6.1 Strategia Rozwoju Miasta Oświęcim a Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata SYTUACJA WYJŚCIOWA ANALIZA SWOT...42 MOCNE STRONY (ATUTY) MIASTA OŚWIĘCIM...43 POTENCJAŁY ROZWOJOWE (SZANSE) MIASTA OŚWIĘCIM...45 SŁABE STRONY MIASTA OŚWIĘCIM...46 ZAGROŻENIA MIASTA OŚWIĘCIM Jak Cię widzą, tak Cię piszą - ocena miejskiego portalu internetowego ZAŁOŻENIA DO STRATEGII ZAMIERZENIA ROZWOJOWE DLA MIASTA OŚWIĘCIM Misja rozwoju Wizja rozwoju Orientacja strategii ze względu na wartości zapisane w wizji Problemy i konflikty związane z realizacją wizji rozwoju Miasta Oświęcim Priorytety i cele rozwoju Cele strategiczne miasta Oświęcim Pola rozwoju Kierunki działań Horyzont realizacji Potencjalne projekty rozwojowe w poszczególnych polach rozwoju WDRAŻANIE STRATEGII Zasady wdrażania strategii Realizacja strategii System monitorowania, oceny i komunikacji społecznej PROGRAMY I PROJEKTY ROZWOJU

6 ZAŁĄCZNIK NR 1 KARTA PROJEKTOWA...72 ZAŁĄCZNIK NR 2 WYKAZ PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH W KTÓRYCH GMINA OŚWIĘCIM POSIADA UDZIAŁY STAN NA R...73 ZAŁĄCZNIK NR 3 WYBRANE WARTOŚCI LOKALNEGO RYNKU NIERUCHOMOŚCI MAJ 2007R...74 ZAŁĄCZNIK NR 4 PROJEKTY, KTÓRE UZYSKAŁY DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH, STAN NA MAJ 2007R...75 ZAŁĄCZNIK NR 5 LISTA INWESTYCJI O WARTOŚCI POWYŻEJ 500 TYS. ZŁ. ZREALIZOWANYCH PRZEZ MIASTO W LATACH ZAŁĄCZNIK NR 6 OCENA REALIZACJI STRATEGII...77 ZAŁĄCZNIK NR 7 LISTA ZDEFINIOWANYCH PROJEKTÓW...86 NIZIELSKI & BORYS C o n s u l t i n G Spółka jawna Katowice, ul. Astrów10; tel , fax

7 1. Analiza zapisu Strategia Rozwoju Miasta Oświęcim. 1.1 Znaczenie słów strategia oraz rozwój. Przedmiotem niniejszego dokumentu jest opracowanie strategii rozwoju jednostki samorządu terytorialnego. Dla uporządkowanie znaczeń tych terminów odwołać się można do jednych z bardziej dostępnych opracowań, jakimi są wydawnictwa encyklopedyczne. A) Strategia w znaczeniu ogólnym oznacza naczelną orientację gospodarczą, społeczną, militarną, która wyraża dominujący kierunek działania danego systemu. Ta naczelna orientacja jest główną linią i zarazem wytyczną postępowania kierownictwa systemu w związku z sytuacjami, jakie zachodzą w otoczeniu i przy uwzględnieniu własnego potencjału kadrowego, organizacyjnego, finansowego i techniczno - produkcyjnego. Należy jednak podkreślić, że strategia w wymiarze podstawowym ma zawsze charakter kompleksowy, ponieważ jest projektem przyszłej organizacji i funkcjonowania całego systemu. Źródło: B) Rozwój 1) wszelki długotrwały proces kierunkowych zmian, w których można wyróżnić prawidłowo po sobie następujące etapy przemian danego obiektu, 2) proces kierunkowych przemian, w którego toku obiekty przechodzą od form lub stanów prostszych i mniej doskonałych do form lub stanów bardziej złożonych i doskonalszych pod określonym względem. Źródło: Encyklopedia Gazety Wyborczej, Hasła encyklopedyczne opracowane przez Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2005 r., tom. 16 (rosja simeau), str Dokument ten określi zatem jaką naczelną orientację, dominujący kierunek działania wyznaczy sobie Miasto, i jaki wybierze sposób organizacji swoich struktur i zasobów, by przejść do stanu bardziej doskonalszego, usystematyzowanego, pełniej realizującego zadania stojące przed jednostką samorządu terytorialnego i powodującego wzrost jego zamożności. 5

8 2. Zagadnienia formalno organizacyjne. Podstawą formalną opracowania dokumentu jest umowa Nr Z P.I /07 z dnia 13 marca 2007 r. zawarta pomiędzy Miastem Oświęcim, a firmą Nizielski&Borys Consulting Sp. j. Przy redagowaniu Strategii Rozwoju Miasta Oświęcimia na lata korzystano z następujących dokumentów i opracowań: 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2006, 2005 i Strategia Rozwoju Miasta Oświęcimia na lata Audyt społeczno gospodarczy miasta Oświęcim raport 2006, Kraków, Oświęcim Audyt społeczno gospodarczy miasta Oświęcim metodologia 2006, Kraków, Oświęcim Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Oświęcim 8 Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Oświęcim Strategia rozwiązywania problemów społecznych Miasta Oświęcim na lata Program Ochrony Środowiska dla Miasta Oświęcim 11 Program Rozwoju Gospodarczego Miasta Oświęcim na lata Sprawozdanie Prezydenta Miasta z realizacji Strategii rozwoju miasta Oświęcimia na lata wg stanu na dzień 31 lipca 2003 r. 13 Sprawozdanie Prezydenta Miasta Oświęcim z realizacji Strategii rozwoju miasta Oświęcimia na lata wg stanu na dzień 31 grudnia 2004 r. 14 Sprawozdanie Prezydenta Miasta Oświęcim z realizacji Strategii rozwoju miasta Oświęcimia na lata wg stanu na dzień 31 grudnia 2005 r. 15 Oświęcim i ziemia oświęcimska, praca zbiorowa pod redakcją Aureli Hołubowskiej, Wydawnictwo Bezdroża, Kraków 2004 r. 16 Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Oświęcim na lata projekt 17 Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy W celu podsumowania i usystematyzowania wiedzy o doktrynie władz miasta, pracowników samorządowych i jego mieszkańców, dotyczącej strategicznych czynników warunkujących rozwój miasta, na podstawie powyższych dokumentów określono: 1. Zestaw wskaźników, które posłużą do monitorowania strategii; 2. Zestaw danych statystycznych miasta dotyczących aspektów społeczno gospodarczych; 3. Stopień realizacji Strategii Rozwoju Miasta Oświęcimia na lata , która została opracowana w latach 1999/2000 i przyjęta uchwałą Rady Miasta Oświęcimia w 2000 roku. 6

9 Wymogi dotyczące zawartości Strategii Rozwoju Miasta Oświęcim na lata opis metody opracowania, ocena realizacji Strategii rozwoju miasta Oświęcimia na lata , wypracowanie polityki rozwoju, analizę ex - ante realizacji strategii w korelacji ze strukturą organizacyjną Urzędu Miasta Oświęcim i miejskich jednostek organizacyjnych oraz budżetem miasta, schemat monitorowania realizacji Strategii oraz rozwoju społeczno gospodarczego miasta. Struktura dokumentu jest dostosowana do struktury Strategii rozwoju województwa małopolskiego na lata Zadania zapisane w tym opracowaniu zawierają również odnośnik o zgodności z Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata Na zasadzie 1 punkt 4 umowy nr Zp.I /07 pomiędzy firmą Nizielski&Borys Consulting Sp. j. z Katowic a Miastem Oświęcim dokument ten został opracowany metodą ekspercko-warsztatową z wykorzystaniem zasady partnerstwa. Na każdym etapie redagowania dokumentu przeprowadzano konsultacje społeczne wśród reprezentatywnych grup mieszkańców miasta. Ich liczbę, rodzaj oraz czas i miejsce pokazuje tabela poniżej: NAZWA GRUPY Pracownicy samorządowi RODZAJ MIEJSCE DATA LICZBA UCZESTNIKÓW Warsztaty Urząd Miasta Oświęcim Przedsiębiorcy Warsztaty Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. Organizacje Warsztaty Centrum Organizacji pozarządowe Młodzież ucząca się Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu Warsztaty Spotkanie z Dyrekcją Pozarządowych Liceum im. Stanisława Konarskiego Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu W ramach konsultacji społecznych podjęto również akcję przeprowadzenia konsultacji społecznych za pośrednictwem Internetu. Przedsięwzięcie, pt. WPISZ SWÓJ GŁOS DO STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIM NA LATA , przeprowadzono na miejskim portalu internetowym Internauci mogli włączyć się do prac nad zaplanowaniem rozwoju miasta do 2013 roku. 7

10 3. Wprowadzenie Strategia rozwoju Miasta Oświęcim na lata została opracowana jako dokument, który ma uporządkować wiedzę o mieście, wyznaczyć długofalowe kierunki jego rozwoju oraz pobudzić władze samorządowe oraz społeczność lokalną do współdziałania w jej realizacji. Strategia udziela odpowiedzi na dwa główne pytania: W jakim kierunku powinna się rozwijać miasto w wyznaczonym horyzoncie czasowym? Jakimi środkami i w jaki sposób należy realizować założone cele? Strategia umożliwia prowadzenie racjonalnej polityki lokalnej i sprawne zarządzanie miastem. Pozwala na podejmowanie strategicznych decyzji dostosowujących miasto do zmieniających się uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych. Dokumenty o charakterze strategicznym, w tym także niniejsze opracowanie, charakteryzują się następującymi cechami: kompleksowość spojrzenia polegająca na łączeniu różnych aspektów rozwoju lokalnego, poszukiwaniu związków pomiędzy różnymi funkcjami i działaniami realizowanymi w mieście, rozpatrywanie miasta w powiązaniu z otoczeniem, myślenie o trwałości rozwoju i tworzeniu podstaw dla długofalowego rozwoju miasta, tworzenie oparcia dla precyzyjnych programów i projektów wdrażających wizję strategiczną. Prace nad strategią były prowadzone przy szerokim udziale podmiotów lokalnych. W pierwszej kolejności ustalono harmonogram działań i zakres czasowy i tematyczny poszczególnych prac. Następnie, przeprowadzono konsultacje z mieszkańcami miasta, a w szczególności z organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami, młodzieżą uczącą się w Oświęcimiu oraz pracownikami samorządowymi. Spotkania z przedstawicielami środowisk lokalnych były prowadzone w formie warsztatów i miały na celu: informowanie o celach prac nad strategią, dokonanie diagnozy sytuacji miasta, definiowanie wizji i kierunków rozwoju miasta. W celu dotarcia do możliwie dużej liczby lokalnych podmiotów wykorzystano również metody ankietowe. Na podstawie wypracowanych w drodze konsultacji społecznych rozwiązań został przygotowany dokument końcowy. W ramach prac nad strategią wykonano następujące kroki, znajdujące odzwierciedlenie w prezentowanym dokumencie: zdefiniowano zakres tematyczny opracowania, przeprowadzono analizę sytuacji i perspektyw rozwojowych miasta, 8

11 porównano oczekiwania mieszkańców i różnych grup społecznych z przewidywaną przyszłością, ustalono wizję rozwoju miasta, zidentyfikowano główne priorytety i pola rozwoju, w których podjęcie działań jest najistotniejsze z punktu widzenia realizacji celów, wskazano kierunki wraz z podstawowymi działaniami umożliwiające realizację wizji i celów, sformułowano wstępne programy i projekty rozwojowe, określono podstawy wdrożenia strategii wraz z elementami monitoringu i modyfikacji strategii. Efektem przyjętego sposobu formułowania strategii opartego na zasadach partnerstwa społecznego było stworzenie dokumentu stanowiącego podstawę skutecznego zarządzania rozwojem miasta oraz zwiększenie prawdopodobieństwa realizacji założonych celów. 4. Pomysł na miasto: analiza dokumentów strategicznych miasta Oświęcim pod kątem doktryny jego rozwoju. 4.1 LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA MIASTA OŚWIĘCIM W dokumencie tym wskazano pięć potencjalnych obszarów rewitalizacji miejskiej na terenie miasta: OBSZAR I - proponowany do ujęcia w pierwszym etapie realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Oświęcim, obejmujący tereny miasta o znaczeniu historycznym: Stare Miasto śródmieście wraz z Bulwarami nad Rzeką Sołą oraz Osiedle Pileckiego. OBSZARY KOLEJNE - proponowane do rozważenia i ujęcia w kolejnych etapach przygotowania i realizacji LPR: Nad Sołą (osiedle Zasole oraz Stare Stawy), Osiedle Chemików oraz Dwory - Kruki obejmujący tereny przylegające do strefy przemysłowej miasta. Wśród mocnych stron obszarów wskazano m.in. rozwiniętą działalność handlowo usługową, stosunkowo dużą liczbę zabytków, bogatą i ciekawą historię miasta Oświęcim, duży potencjał intelektualny mieszkańców czy potencjał rozwoju turystyki pieszej i rowerowej. Jako szanse rozwoju obszaru zdiagnozowano m.in. wspieranie przez Unię Europejską inwestycji w kulturę i zabytki, bliskość lotniska w Pyrzowicach i Balicach, wzrost zainteresowania turystów obiektami historycznymi w rejonie Starego Miasta. Nadrzędnym celem Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Oświęcim jest ożywienie społeczno-gospodarcze i poprawa wizerunku Oświęcimia, dzięki odnowie społecznej i ekonomicznej kluczowych obszarów miasta o znaczeniu historycznym. Cel strategiczny I. Cel strategiczny II. Cel strategiczny III. Aktywna polityka społeczno-gospodarcza Miasta w obszarze os. Pileckiego Rozwinięta atrakcyjność i infrastruktura turystyczna w rejonie Starego Miasta Kompleksowe zagospodarowanie brzegów rzeki Soły dla celów turystyczno-wypoczynkowych 9

12 Do projektów inwestycyjnych związanych z rozwojem miasta zaliczono m.in. uruchomienie Akademii Społecznych Działań, remont i adaptacja zespołu zamkowego wraz z XIII-wieczną wieżą zamkową, przebudowę układu drogowego w Śródmieściu, adaptację i modernizację istniejącego budynku Klubu Sportowego "Soła" w Oświęcimiu na cele rekreacyjno-sportowe i usługowe - obiekty zlokalizowane na prawym brzegu Soły w rejonie mostu Jagiellońskiego, zagospodarowanie brzegów Soły na cele rekreacyjne, sportowe, hotelowe. Wśród projektów organizacyjno-planistycznych wymieniono m.in. przygotowanie kierunkowych ofert inwestycyjnych i ofert najmu na cele związane z obsługą ruchu turystycznego lub działalnością kulturalną, objęcie całości Obszaru I rewitalizacji aktywną polityką rozwoju gospodarczego (ujęcie jako obszar aktywnej polityki w stosownym programie opracowywanym równolegle przez Urząd Miasta) i opracowanie kompleksowej koncepcji zagospodarowania brzegów Soły na odcinku przylegającym do Obszaru I rewitalizacji. Do projektów marketingowo-produktowych zaliczono m.in. promocję oferty zagospodarowania terenu Podzamcza z preferowanym przeznaczeniem na cele turystyczne lub centrum konferencyjne, uruchomienie drugiego punktu informacji turystycznej na terenie Starego Miasta, optymalnie w rejonie wzgórza zamkowego, oznakowanie obiektów o znaczeniu historycznym, wytyczenie i wyraźne oznakowanie nowych tras turystycznych np. "szlak solny", "szlak ołowiany", "śladami znanych mieszkańców Oświęcimia" i ożywienie płyty Rynku Głównego - organizacja imprez plenerowych nawiązujących do tradycji miejsca np. cyklicznych jarmarków kulturowych, targów staroci itp. 4.2 PLAN ROZWOJU LOKALNEGO W Planie Rozwoju Lokalnego wyznaczono następującą wizję miasta Oświęcim: Europejskie miasto średniej wielkości, stolicy silnego powiatu o dużej sile oddziaływania w regionie, pełniącej również funkcje ponadlokalne, miasto rozwijające się zgodnie z zasadami ekorozwoju, miejsce dobrobytu mieszkańców, otwartego i przyjaznego dla wszystkich, miasto będące ośrodkiem edukacyjnym, w tym szkolnictwa wyższego, znaczący ośrodek przemysłowy, m.in. z nowoczesnym, konkurencyjnym przemysłem chemicznym, budowlano-montażowym, miasto z silnym sektorem usług, ośrodek z dziedzictwem historycznym i dorobkiem kulturowym, międzynarodowe centrum komunikacji, miasto rozwijające współpracę regionalną, międzyregionalną i międzynarodową, centrum kongresowe i konferencyjne o znaczeniu międzynarodowym, wyspecjalizowane w tematyce pokoju, wychowania młodzieży, ekologii, zdrowia, turystyki, ponadregionalny ośrodek kultury i sportu. 10

13 Nadrzędny cel strategiczny: STRATEGIA ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIM NA LATA Oświęcim - atrakcyjne europejskie miasto, realizujące zasadę zrównoważonego rozwoju, o nowym wizerunku, z nowoczesną gospodarką, zapewniające wzrost poziomu życia mieszkańców. Zdefiniowano zhierarchizowane obszary kluczowe rozwoju miasta wraz z działaniami przewidzianymi do podjęcia: 1. Gospodarka Stworzenie optymalnych warunków dla rozwoju gospodarczego miasta Zapewnienie atrakcyjnych warunków dla inwestowania Rozwój turystyki Zarządzanie miastem udoskonalanie systemów zarządzania i finansowania 2. Poziom życia mieszkańców Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych Rozwiązywanie problemów komunikacyjnych miasta Rozwój usług komunalnych Zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców Bezpieczeństwo ludności miasta 3. Promocja miasta Wypracowanie profesjonalnej i efektywnej promocji miasta. 4. Ośrodek administracyjny Międzynarodowy charakter miasta Ośrodek edukacyjny 5. Ochrona środowiska Poprawa stanu środowiska naturalnego Realizacja zadań i projektów Spośród listy zadań przewidzianych do realizacji na terenie gminy Oświęcim w okresie od 2004 do 2006 oraz w perspektywie do 2010 roku Planem Rozwoju Lokalnego objęto następujące projekty: Kompleksowa modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Zaborze w Oświęcimiu Remont sieci wodociągowej na odcinku od ulicy Jagiełły w Oświęcimiu do hydroforni w Grojcu Adaptacja budynku wraz z rozbudową dla potrzeb Centrum Romano Pheniben. 4.3 STRATEGIA PROMOCJI MIASTA OŚWIĘCIMIA Promocja stanowi czynnik wspierający politykę władz samorządowych prowadzoną tak względem otoczenia gminy jak i wobec społeczności lokalnej. 11

14 Oświęcim początku XXI wieku, to: europejskie centrum dialogu ważny ośrodek miejski Małopolski stolica dynamicznie rozwijającego się powiatu odkrywana na nowo siedziba książąt oświęcimskich miejsce skrzyżowania się kultur i doświadczeń historycznych siedziba ważnych instytucji i prężnych środowisk kulturotwórczych miasto ludzi kreatywnych, pracowitych, przyjaznych i otwartych na współpracę ośrodek dynamicznego przemysłu i rozbudowanego sektora prywatnego ważne centrum komunikacyjne szlaków drogowych i kolejowych centrum kotliny o unikalnych walorach krajobrazowych miasto nauki i edukacji, siedziba wielu szkół i uczelni ośrodek sportu o znaczeniu międzynarodowym centrum wypoczynku i rekreacji Wśród mocnych stron miasta wymieniono m. in. międzynarodowy charakter miasta, istniejące międzynarodowe instytucje kultury, dziedzictwo kulturowe i historyczne miasta, dobrze rozwinięte szkolnictwo, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa i filie innych wyższych uczelni, dużą liczbę organizacji i stowarzyszeń, rozwijający się ruch pielgrzymkowy, dobrze rozwinięte firmy i przedsiębiorstwa, uporządkowany urbanistycznie rozwój miasta (ład przestrzenny), dostępność komunikacyjną. Jako potencjalne szanse proponuje się wykorzystać możliwość rozwoju miasta jako centrum kongresowego, stworzenie nowego produktu markowego - festiwalu o charakterze wielokulturowym, odpowiadającego nowemu wizerunkowi miasta, możliwość pozyskania inwestorów w sferze gospodarczej i branży turystycznej, możliwość kontynuacji realizacji zadań Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego, rozwój turystyki kulturowej, rekreacyjnej i kongresowej, w tym w oparciu o branżę turystyczną. Uzgodniono następujące priorytety strategii promocji: 1. promocja gospodarcza 2. promocja turystyczna 3. promocja kultury 4. promocja nauki 5. promocja sportu 6. dostosowanie struktur organizacyjnych Urzędu Miasta do właściwego wdrażania strategii promocji MISJA: Wypromowanie wizerunku Oświęcimia jako miejsca godnego życia mieszkańców, otwartego i przyjaznego dla wszystkich, miejsca spotkań kultur i porozumienia ludzi. OŚWIĘCIM - MIASTO POKOJU Cele nadrzędne: I Promowanie rozwoju gospodarczego MIASTO SPRZYJAJĄCE ROZWOJOWI II Promowanie rozwoju turystyki MIASTO PRZYJAZNE TURYSTOM III Promowanie rozwoju kultury MIASTO KULTUR I TRADYCJI IV Promowanie rozwoju nauki KADRY DLA PRZYSZŁOŚCI 12

15 V Reorganizacja zarządzania promocją przez Urząd Miasta Oświęcim 4.4 STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI Największe znaczenie dla gospodarki turystycznej miasta posiadają następujące rodzaje turystyki: turystyka religijno pielgrzymkowa. Trwający w Oświęcimiu nieustanny ruch pielgrzymkowy powoduje, iż ta forma turystyki pozostaje jedną z najważniejszych. turystyka kwalifikowana - często nazywana turystyką aktywną jest specyficzną formą uprawiania turystyki wymagającą przygotowania kondycyjnego i zawodowo turystycznego. Jej cechą charakterystyczną jest czasowa i dobrowolna zmiana miejsca pobytu turysty, połączona ze zmianą codziennego trybu życia, zaspokojeniem potrzeby ruchu i wysiłku fizycznego. Do silnych stron Oświęcimia pod względem turystyki zaliczono, ciekawe zabytki, infrastrukturę sportową umożliwiającą organizację imprez o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej, działające w mieście instytucje o charakterze międzynarodowym, pełniące rolę jednostek kulturalno edukacyjnych, ciekawe inicjatywy o charakterze pokojowym podejmowane w regionie czy posiadanie wielu tytułów Miasto Orędownik Pokoju, Gmina przyjazna środowisku, Mądra Gmina. Jako szanse zauważa się zwiększający się napływ pielgrzymów do Oświęcimia, częste wizyty osobistości świata polityki, nauki i kultury, możliwość utworzenia w Oświęcimiu centrum konferencyjno-kongresowego poświęconego tematyce pokojowej, wdrożenie na rynek nowego produktu turystycznego kreującego nowy wizerunek miasta, organizację corocznej imprezy o charakterze wielokulturowym podkreślającej specyficzną ofertę miasta, zjednoczenie działań podmiotów świadczących usługi turystyczne i paraturystyczne w zakresie wspólnej promocji i budowy wizerunku miasta w oparciu o przyjętą koncepcję rozwoju turystyki czy wykorzystanie dominującej pozycji zaplecza gastronomiczno-hotelowego dla turystyki budowanej w oparciu o walory przyległych miejscowości. Turystycznym produktem uzupełniającym dla Oświęcimia będą wszystkie inicjatywy i przedsięwzięcia, których celem jest generowanie dodatkowego ruchu turystycznego. Do najważniejszych form turystyki, na podstawie których budowane będą produkty uzupełniające zaliczono: turystykę konferencyjną, turystykę krajoznawczą, turystykę kulturową, turystykę wypoczynkowo rekreacyjną. 4.5 STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA OŚWIĘCIM NA LATA Wskazano najważniejsze obszary problemowe, których rozwiązanie powinno stać się przedmiotem działań samorządu lokalnego: Rodzina powinna zapewniać swoim członkom oparcie i pomoc. Może to uczynić tylko silna rodzina, w związku z czym wszelkie problemy opiekuńczo-wychowawcze osłabiające jej funkcje powinny być diagnozowane i rozwiązywane. Istnienie bezrobocia uniemożliwiającego realizację celów osobistych i zawodowych grupie mieszkańców miasta, pogłębiając obszary ubóstwa oraz zwiększając zagrożenie bezdomnością, prowadząc do wykluczenia i marginalizowania znacznej grupy mieszkańców. 13

16 Zapewnienie opieki osobom starszym, niepełnosprawnym i chorym, niezdolnym do samodzielnego funkcjonowania. Przeciwdziałanie uzależnieniom. Właściwa ocena możliwości lokalnego systemu pomocy społecznej i jego rozwój zgodnie ze zmieniającymi się potrzebami społecznymi może przyczynić się do skuteczniejszego wspierania mieszkańców. MISJA OŚWIĘCIM MIASTEM BEZPIECZNYM SOCJALNIE, ZAPEWNIAJĄCYM, W OPARCIU O WSPÓŁPRACĘ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI, WYSOKI POZIOM ŻYCIA SWOIM MIESZKAŃCOM Cel strategiczny 1 Cele szczegółowe Sprawny system zapobiegania kryzysom rodziny i wspierania rodzin w kryzysie, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży. 1. Pomoc w likwidacji przyczyn dysfunkcji oraz wspieranie i usprawnianie systemu wsparcia dla rodziny: psychologicznego, prawnego, socjalnego. 2. Zapewnienie dzieciom i młodzieży odpowiednich warunków do życia i rozwoju zgodnie z ich potrzebami i przysługującymi im prawami. 3. Współpraca z instytucjami i organizacjami zajmującymi się opieką i pomocą rodzinie. Cel strategiczny 2 Cele szczegółowe: Cel strategiczny 3 Cele szczegółowe Cel strategiczny 4 Cele szczegółowe: Integracja grup społecznych zagrożonych wykluczeniem społecznym: bezrobotnych, ubogich i bezdomnych. 1. Rozwijanie aktywnych form pomocy osobom bezrobotnym, w tym szczególnie bezrobotnym długotrwale i kobietom. 2. Ograniczanie ubóstwa i zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego rodzinom najuboższym. 3. Przeciwdziałanie bezdomności oraz wspieranie osób i rodzin w procesie wychodzenia z bezdomności. Rozwijanie systemu pomocy służącego zaspokajaniu podstawowych potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych 1. Poprawa jakości życia oraz zwiększenie możliwości udziału w życiu społecznym Seniorów. 2. Umożliwienie osobom niepełnosprawnym pełnego udziału w życiu społecznym. Sprawny i zintegrowany system profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień na terenie miasta 1. Zapobieganie powstawaniu nowych problemów związanych z uzależnieniem od alkoholu i narkotyków. 2. Zmniejszanie rozmiarów problemów, które aktualnie występują. 3. Zwiększenie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z problemami już istniejącymi. Cel strategiczny 5 Monitoring problemów społecznych i rozwój partnerskiej współpracy z organizacjami pozarządowymi 14

17 Cele szczegółowe: 1. Ocena stanu potrzeb społecznych. 2. Ocena możliwości skutecznego reagowania na pojawiające się kwestie społeczne. 3. Analiza działań organizacji pozarządowych funkcjonujących na terenie miasta. 4. Zwiększenie możliwości współpracy pomiędzy grupami społecznymi i organizacjami pozarządowymi a instytucjami rządowymi i samorządowymi PROPONOWANE PROJEKTY: PROJEKT 1 Ośrodek Profilaktyki Środowiskowej dla młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo CEL STRATEGICZNY PROJEKTU Kompensowanie niedoborów psychospołecznych wychowanków celem aktywizowania ich do pozytywnych samodzielnych działań. PROJEKT 2 Pomoc na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi w postaci: 1. Oddziału Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie (powiększenie obecnego oddziału z 10 do 30 miejsc). 2. Klubu integracji społecznej. 3. Zespołów wyjazdowych do miejsc zamieszkania osób z zaburzeniami psychicznymi w sytuacjach kryzysowych. 4. Mieszkań o charakterze chronionym i hostelowym dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 5. Pracy dla osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi. CEL STRATEGICZNY PROJEKTU Celem poszczególnych projektów jest zapobieganie marginalizacji osób z zaburzeniami psychicznymi. Realizacja poszczególnych programów przyczyni się do podjęcia działań adekwatnych do potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin. PROJEKT 3 Uwierz w siebie (Podniesienie poczucia własnej wartości i samooceny; działania wśród uczniów pochodzących z rodzin o niskim statusie ekonomicznym (problem ubóstwa) oraz zagrożonych patologią). CEL STRATEGICZNY PROJEKTU Wzmocnienie poczucia własnej wartości i godności u dzieci pochodzących z rodzin dotkniętych ubóstwem i patologią. PROJEKT 4 Żyj zdrowo na sportowo. CEL STRATEGICZNY PROJEKTU Krzewienie zdrowego stylu życia: sport i turystyka jako wiodący rodzaj aktywności w zwalczaniu deficytów w sferze psychicznej dzieci i młodzieży. 4.6 Podsumowanie. Doktryna rozwoju miasta Oświęcim w dokumentach strategicznych. 15

18 Nadrzędnym celem rozwoju miasta ujętym Lokalnym Programie Rewitalizacji dla miasta Oświęcim jest ożywienie społeczno-gospodarcze i poprawa wizerunku Oświęcimia, dzięki odnowie społecznej i ekonomicznej niektórych kluczowych obszarów miasta o znaczeniu historycznym. Zaplanowany cel realizowany będzie przez: aktywną polityka społeczno-gospodarczą miasta w obszarze os. Pileckiego, podnoszenie atrakcyjności i rozwój infrastruktury turystycznej w rejonie Starego Miasta, kompleksowe zagospodarowanie brzegów rzeki Soły dla celów turystycznowypoczynkowych. Plan Rozwoju Lokalnego definiuje Oświęcim jako atrakcyjne europejskie miasto, realizujące zasadę zrównoważonego rozwoju, o nowym wizerunku, z nowoczesną gospodarką, zapewniające wzrost poziomu życia mieszkańców. Najważniejszymi obszarami kluczowymi, w których ma się tenże cel realizować jest gospodarka, poziom życia mieszkańców, promocja miasta, ochrona środowiska oraz miasto jako ośrodek administracyjny i edukacyjny. Strategia Rozwoju Turystyki upatruje największe znaczenie dla gospodarki turystycznej miasta posiadanie następujących rodzajów turystyki: turystyka religijno pielgrzymkowa. Trwający w Oświęcimiu nieustanny ruch pielgrzymkowy powoduje, iż ta forma turystyki pozostaje jedną z najważniejszych. turystyka kwalifikowana - często nazywana turystyką aktywną jest specyficzną formą uprawiania turystyki wymagającą przygotowania kondycyjnego i zawodowoturystycznego. Jej cechą charakterystyczną jest czasowa i dobrowolna zmiana miejsca pobytu turysty, połączoną ze zmianą codziennego trybu życia, zaspokojeniem potrzeby ruchu i wysiłku fizycznego. Poza tym oferta turystyczna winna być rozszerzona o następujące formy turystyki: turystyka konferencyjna, turystyka krajoznawcza, turystyka kulturowa, turystyka wypoczynkowo rekreacyjna. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA OŚWIĘCIM NA LATA wskazuje, że Oświęcim winien być MIASTEM BEZPIECZNYM SOCJALNIE, ZAPEWNIAJĄCYM, W OPARCIU O WSPÓŁPRACĘ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI, WYSOKI POZIOM ŻYCIA SWOIM MIESZKAŃCOM. 16

19 4.7 Analiza dokumentu, pt. Audyt społeczno gospodarczy miasta Oświęcim raport 2006, Kraków Oświęcim Jednym z ważniejszych dokumentów diagnozujących kondycję społeczną gospodarczą miasta Oświęcimia jest Audyt Społeczno Gospodarczy Miasta Oświęcim Raport z roku Celem opracowania Audytu Społeczno-Gospodarczego było właściwe przygotowanie miasta do aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Oświęcim na lata Metodą realizacji tego zamierzenia było ujednolicenie systemu zbierania, opracowywania i analizowania danych, ukazujących poziom i kierunki rozwoju miasta, a także wzbogacenie bazy danych o informacje, które dotąd nie były gromadzone i analizowane, a w szczególności: dane dotyczące opinii przedsiębiorstw na temat lokalnego klimatu dla działalności gospodarczej oraz dane dotyczące pozycji konkurencyjnej miasta na tle innych podobnych ośrodków. Dla uzyskania generalnego obrazu miasta i jego mieszkańców autorzy proponują wytypować wskaźniki opisujące podstawowe wybrane cechy społeczności, gospodarki i środowiska Oświęcimia. Zestawienie tych wskaźników w kontekście porównawczym pozwoli na wytworzenie ogólnego obrazu miasta i jego mieszkańców. Generalny obraz miasta = wskaźniki w skali miasta wskaźniki w skali makro Rzeczą niezbędną przy tego typu opracowaniach jest sposób czytania wskaźników i wyciągania wniosków, będących wyznacznikiem realizacji dokumentów programowych przyjmowanych przez Radę Miasta Oświęcim. Zestawienie wskaźników zaproponowane w opracowaniu jest pełne, szczegółowe i porównane z otoczeniem. Jednakże widoczny jest brak uznania występowania czynnika lokalnego(tzw. specyfiki lokalnej), co zakłóca trafne zinterpretowanie danego czynnika. Intencją autorów w dodaniu tła regionalnego oraz porównania z wybranymi miastami referencyjnymi, było wykazanie specyficznych cech w stosunku do swego otoczenia, co decyduje w znacznej mierze o pozycji konkurencyjnej miasta. Konkurencyjność w tym ujęciu jest zdolnością miasta do zaoferowania porównywalnych lub lepszych niż inne miasta warunków dla klientów miasta i użytkowników jego przestrzeni, czyli mieszkańców, przedsiębiorstw, turystów, inwestorów. Mankamentem jest jednak brak instrukcji dla czytania wskaźników ich wzajemnej korelacji oraz oddania lokalnej specyfiki i opisania wskaźników na tle ogólnej sytuacji miasta i jego otoczenia. Autorzy opracowania usystematyzowali wskaźniki w pięciu grupach tematycznych: dane ogólne, atrakcyjność społeczna i jakość życia, konkurencyjność gospodarcza i klimat dla działalności gospodarczej, atrakcyjność turystyczna, potencjał finansowy. 17

20 Wskaźniki dodatkowo podzielone są na te opisujące podstawową charakterystykę i pozycje konkurencyjną miasta w układzie porównawczym oraz te pokazujące kierunek i tempo zmian zachodzące w społeczeństwie, gospodarce i środowisku i pokazane w ujęciu dynamicznym. Rzeczą charakterystyczną audytu jest brak jednoznacznych odniesień do strategii rozwoju miasta Oświęcim. Poniżej zestawiono pola tematyczne dla strategii rozwoju oraz audytu społeczno gospodarczego. GRUPY TEMATYCZNE DLA WSKAŹNIKÓW W AUDYCIE SPOŁECZNO GOSPODARCZYM dane ogólne atrakcyjność społeczna i jakość życia konkurencyjność gospodarcza i klimat dla działalności gospodarczej atrakcyjność turystyczna potencjał finansowy OBSZARY KLUCZOWE ROZWOJU MIASTA ZAWARTE W STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA gospodarka poziom życia mieszkańców ośrodek administracyjny ochrona środowiska W porównaniu metodologii przyjętej dla opracowania audytu i strategii widoczny jest brak jednoznacznego odniesienia grup tematycznych wskaźników z audytu i obszarów kluczowych zawartych w strategii. Powoduje to znaczne kłopoty w odczytaniu stopnia realizacji strategii zapisanego w audycie. W założeniu audyt miał właściwe przygotowanie się miasta Oświęcim do aktualizacji strategii rozwoju miasta Oświęcim na lata Jednakże na etapie budowania strategii definiuje się obszary kluczowe, które zawierają konkretne projekty, których realizacja przyczyni się do wypełnienia wizji i misji miasta. Audyt miał być dokumentem podporządkowanym strategii, z niej wynikać i uzupełniać wskaźniki, które zostały założone w strategii. Brak zbieżności metodologii. 4.8 Społeczna ocena zrealizowanej strategii na lata W ramach prac związanych z przygotowaniem strategii na lata wśród mieszkańców miasta została przeprowadzona ankieta, oceniająca stopień w jakim zostały osiągnięte poszczególne elementy wizji rozwoju miasta. Elementy wizji zostały wyartykułowane w 2000 roku podczas prac warsztatowych. Mieszkańcy poddali weryfikacji założone elementy wizji rozwoju. W skali od 1 do 5 (1 nie zostało osiągnięte, 5 zostało osiągnięte w bardzo zadowalającym stopniu), zostały scharakteryzowane poszczególne jej elementy. ELEMENT WIZJI ROZWOJU MIASTA WARTOŚĆ W SKALI 1-5 Mocny ośrodek edukacyjny 3,8 Centrum kongresowe i konferencyjne oraz edukacyjne 3,8 o znaczeniu międzynarodowym, wyspecjalizowane w tematyce pokoju, współpracy międzynarodowej i praw człowieka Prężny ośrodek sportu o znaczeniu międzynarodowym 3,6 Miasto z dobrze rozwiniętą infrastrukturą społeczną 3,1 18

21 Znaczący ośrodek gospodarczy min. z nowoczesnym, 3,0 konkurencyjnym przemysłem chemicznym, Miasto rozwijające się zgodnie z zasadami ekorozwoju 2,7 Miejsce dobrobytu mieszkańców, otwarte i przyjazne dla 2,4 wszystkich Znaczący ośrodek administracyjny woj. małopolskiego 2,3 Zamożne miasto o międzynarodowej renomie 2,1 Średnia 2,98 Średnia uzyskana ocena wynosi 2,98 co wskazuje na to, że mieszkańcy Oświęcimia w umiarkowanym stopniu są przekonani o tym, że realizacja strategii przybliżyła miasto do osiągnięcia pożądanego kształtu i stanu miasta. 5. ANALIZA STANU OBECNEGO MIASTA OŚWIĘCIM 5.1 Ogólna charakterystyka miasta Oświęcim - podstawowe dane. Podstawowe wskaźniki Powierzchnia (km 2 ) Ludność Ludność w wieku przedprodukcyjnym (%) 22% 19% 18% 17% 17% Ludność w wieku produkcyjnym (%) 61% 63% 63% 62% 63% Ludność w wieku poprodukcyjnym (%) 17% 19% 19% 18% 20% Przyrost naturalny urodzenia minus zgony (osoby) Saldo migracji zameldowania minus wymeldowania (osoby) Zatrudnienie (tys. osób) bd Podmioty gospodarcze ogółem (liczba) bd w tym: działalności osób fizycznych Bezrobocie (osoby) b.d Dochody budżetu (zł/1 mieszkańca) 1443, , , , ,26 *Opracowanie własne 5.2 Charakterystyka Miasta Oświęcim opis. Miasto Oświęcim jest gminą miejską obejmującą obszar 30,3 km 2, jako jedna z 9 gmin wchodzi w skład powiatu oświęcimskiego. Cała gmina podzielona jest na 12 osiedli: Wschód, Zachód, Północ, Południe, Stare Miasto, Stare Stawy, Domki Szeregowe, Zasole, Błonie, Dwory-Kruki, Monowice, Pod Borem. 19

22 Oświęcim znajduje się w pobliżu znanych miejscowości turystycznych: Krakowa, Wieliczki, Wadowic, Kalwarii Zebrzydowskiej i Pszczyny. W niewielkiej odległości od miasta znajdują się niezwykle atrakcyjne tereny Beskidu Małego i Jury Krakowsko- Wieluńskiej. Miasto leży na skrzyżowaniu tranzytowych krajowych i wojewódzkich ciągów komunikacyjnych: droga nr 44 Gliwice - Tychy - Oświęcim - Zator Skawina - Kraków droga nr 933 Chrzanów - Oświęcim - Pszczyna droga nr 948 Oświęcim Kęty. W najbliższej okolicy przebiegają autostrady A-4 i A-1, a planowana do realizacji jest droga S-1 i Droga Współpracy Regionalnej. Oświęcim jest ważnym węzłem kolejowym z dostępem do połączeń Inter-city i Euro-city. Ma stosunkowo dobre powiązania krajowe, a także międzynarodowe z Wiedniem, Pragą i Bratysławą. W stosunkowo niewielkiej odległości znajdują się dwa największe porty lotnicze w Polsce południowej: Kraków - Balice - ok.55 km Katowice - Pyrzowice - ok. 70 km Oświęcim jest siedzibą wielu urzędów i instytucji szczebla lokalnego oraz wojewódzkiego. Swą siedzibę mają tu Urząd Miasta, Urząd Gminy, Starostwo Powiatowe, Urząd Skarbowy, Straż Pożarna, Szpital Powiatowy, Pogotowie Ratunkowe, Sąd Rejonowy, Prokuratura Rejonowa i Powiatowa Komenda Policji, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Agenda Kancelarii Marszałka. Pod koniec 2005 r. w mieście zameldowanych było osób, w tym (47,3%) mężczyzn i (52,7%) kobiet. W ostatnich latach w Oświęcimiu, podobnie jak w porównywalnych jednostkach terytorialnych, liczba mieszkańców miasta systematycznie spada. W stosunku do 2000 roku, ta liczba zmniejszyła się o osób. Było to relatywnie więcej niż na przykład w Chrzanowie czy Tarnowie. Liczba mieszkańców w latach Zmiana liczby Liczba mieszkańców mieszkańców Nazwa JST Osób % Woj. Małopolskie ,78% Chrzanów ,97% Oświęcim ,25% Tarnów ,71% Źródło: Główny Urząd Statystyczny w Krakowie. Główny Urząd Statystyczny w 2002 roku przeprowadził prognozy zmiany liczby ludności dla całej Polski. Niestety, prognoza obejmuje poziom jedynie całego powiatu oświęcimskiego, a nie samej gminy, dlatego może być ona traktowana jedynie jako pewna wskazówka. Przewidywanie GUS u wskazują, że w latach liczba mieszkańców powiatu oświęcimskiego spadnie o osób, czyli 3,1%. Jest to wynik bardzo pozytywny, gdyż dla przykładu w całym kraju w tym czasie liczba mieszkańców zmniejszy się o ponad 6,6%. Jeżeli chodzi o strukturę wieku mieszkańców Oświęcimia to jest ona relatywnie niekorzystna. Udział osób w przedziale wieku 0 24 jest najmniejszy spośród wszystkich porównywanych JST. Natomiast udział osób starszych jest zdecydowanie wyższy niż w całym województwie i innych miastach. 20

23 Procentowy podział mieszkańców ze względu na wiek. Liczba mieszkańców >64 % % % % % Nazwa JST Ogółem Woj. Małopolskie ,9% 22,1% 13,9% 16,7% 13,4% Chrzanów ,3% 21,2% 15,5% 20,8% 13,3% Oświęcim ,7% 21,5% 13,9% 20,0% 16,0% Tarnów ,2% 21,8% 14,6% 18,9% 13,7% Źródło: Główny Urząd Statystyczny w Krakowie. Powyższe dane w naturalny sposób przekładają się na dane dotyczące podziału mieszkańców ze względu na wiek przedprodukcyjny, produkcyjny i poprodukcyjny. Struktura mieszkańców według wieku. Liczba mieszkańców Nazwa JST Ogółem Wiek przedprodukcyjny Wiek produkcyjny Wiek poprodukcyjny Woj. Małopolskie ,85% 62,66% 15,49% Chrzanów ,71% 66,40% 15,88% Oświęcim ,36% 62,85% 18,80% Tarnów ,38% 64,57% 16,06% Źródło: Główny Urząd Statystyczny w Krakowie. Struktura mieszkańców według wieku. 100% 15,49% 15,88% 18,80% 16,06% 75% 50% 62,66% 66,40% 62,85% 64,57% 25% 21,85% 17,71% 18,36% 19,38% 0% Woj. Małopolskie Chrzanów Oświęcim Tarnów Wiek przedprodukcyjny Wiek produkcyjny Wiek poprodukcyjny Według danych z Narodowego Spisu Powszechnego ludności z 2002 roku poziom wykształcenia mieszkańców Oświęcimia jest podobny do poziomu występującego w całym województwie. Ponad 11% mieszkańców legitymizuje się wykształceniem wyższym, co trzeci wykształceniem średnim bądź policealnym, natomiast reszta mieszkańców, czyli ponad połowa ma wykształcenie co najwyżej zawodowe. Należy przypuszczać, że w chwili obecnej liczba ludności z co najmniej średnim wykształceniem znacznie się podniosła. Jest to efektem wysokiego współczynnika osób uczących się i studiujących dla całego kraju. 21

24 Struktura wykształcenia mieszkańców. Procentowy udział ludności wg wykształcenia Nazwa JST Podstawowe Wyższe Policealne Średnie Zawodowe ukończone Nieukończone Podst. Woj. Małopolskie 10,24% 3,33% 28,36% 25,50% 29,39% 3,19% Chrzanów 11,35% 4,31% 32,92% 22,93% 26,43% 2,05% Oświęcim 11,14% 2,79% 33,31% 25,71% 24,74% 2,31% Tarnów 14,30% 4,30% 35,40% 21,59% 22,22% 2,19% Źródło: Główny Urząd Statystyczny w Krakowie. Poziom bezrobocia w mieście Oświęcim w pierwszym kwartale 2007 roku wynosił 14,30%. Spośród 2182 osób bezrobotnych 1305 było kobiet, co stanowi ponad 59%. 419 osób pozostających bez pracy nie ukończyło 25 roku życia, natomiast 208 osób uprawnionych jest do pobierania zasiłku. Oświęcim na tle innych jednostek samorządu terytorialnego wygląda następująco: Stopa bezrobocia na r. Obszar Stopa bezrobocia Polska 11,4 % Woj. Małopolskie 8,8 % Chrzanów (powiat) 13,3 % Oświęcim (powiat) 10,6 % Oświęcim (miasto) 6,5 % Tarnów 6,8 % 0,14 0,13 0,12 0,11 0,1 0,09 0,08 0,07 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01 0 Polska Woj. Małopolskie Chrzanów (powiat) Oświęcim (powiat) Oświęcim (miasto) Tarnów Oświęcim można scharakteryzować jako miasto głównie przemysłowe, z dobrze wykształconym sektorem usług i handlu. Dzisiejsza struktura przemysłowa miasta przeważnie kontynuuje tradycje przemysłu mechanicznego i produkcji materiałów 22

25 budowlanych oraz powiązania gospodarcze z przemysłem znajdującym się w rejonie Oświęcimia. Elementem, który zdecydował o przemysłowym charakterze miasta było powstanie na jego wschodnich obrzeżach potężnych zakładów chemicznych, które zapoczątkowały rozwój przemysłu chemicznego w Oświęcimiu. Działalność gospodarcza na terenie miasta charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem branżowym. Funkcjonujące tu podmioty gospodarcze należy zaliczyć do grupy średnich i małych przedsiębiorstw. Oprócz branży chemicznej dobrze rozwinął się przemysł mechaniczny, elektromaszynowy, produkcji materiałów budowlanych, budownictwa przemysłowego i specjalistycznego oraz gazów technicznych. W przypadku podmiotów gospodarczych, na koniec 2005 roku w Oświęcimiu było zarejestrowanych w systemie REGON podmiotów. Na tą liczbę w 71% składały się podmioty będące własnością osób fizycznych. Działało ponadto 179 spółek handlowych. W porównaniu do innych jednostek samorządu terytorialnego wygląda to następująco: Podmioty gospodarcze w 2006 roku. Liczba podmiot Nazwa JST ów w REGON Liczba osób fizycznych w REGON Udział osób fizycznych w liczbie REGON Liczba spółek handlowyc h Udział spółek handlowych w liczbie REGON Woj. Małopolskie ,13 % ,98% Oświęcim (powiat) ,39 % 446 3,51% Oświęcim (miasto) ,08 % 197 4,75% Chrzanów ,69 % 228 5,67% Tarnów ,01 % 675 6,74% Źródło: Główny Urząd Statystyczny w Krakowie. Najbardziej syntetycznym wskaźnikiem przedsiębiorczości obywateli jest liczba przedsiębiorstw na mieszkańców. Pokazuje on jak często mieszkańcy podejmują ryzyko działania na własny rachunek. W 2005 roku liczba tych firm wynosiła 1027, co stanowi dobry wynik. Jest to dużo lepsza sytuacja niż średnio w całym województwie oraz w miastach porównywalnych. Znacząca jest także dynamika tego wskaźnika na przestrzeni lat. W 2005 roku było blisko o jedną czwartą więcej firm na mieszkańców niż w 2000 roku. Zmiana liczby firm na mieszańców Liczba firm Liczba firm Nazwa JST na na mieszkańców mieszkańców Dynamika w latach Woj. Małopolskie ,78 % Chrzanów ,15 % Oświęcim (powiat) ,70 % Oświęcim (miasto) ,18 % Tarnów ,42 % Źródło: Główny Urząd Statystyczny w Krakowie. Zmiana liczby firm na mieszańców. 1 Rejestr REGON jest bieżąco aktualizowanym zbiorem informacji o podmiotach gospodarki narodowej prowadzonym w systemie informatycznym w postaci centralnej bazy danych oraz terenowych baz danych. 23

26 Woj. Małopolskie Chrzanów Oświęcim (powiat) Oświęcim (miasto) Tarnów Tak duży wzrost może wskazywać na duży stopień przedsiębiorczości mieszkańców. Okazało się, że w wyniku dużego bezrobocia część mieszkańców była w stanie założyć własną działalność gospodarczą. Wskazuje to także na to, że dość duża część firm w mieście jest jeszcze w początkowej fazie swojej działalności. Ważnym wskaźnikiem charakteryzującym lokalną gospodarkę jest struktura zatrudnienia mieszkańców. Dane statystyczne pochodzące z 2003 roku wskazują, że baza ekonomiczna Oświęcimia jest oparta już o typową relację dla gospodarek państw kapitalistycznych. Blisko 2/3 osób pracuje w usługach, a pozostała część w przemyśle i rolnictwie. Dane statystyczne wskazują, że jest to sytuacja typowa dla całego regionu małopolskiego. Trzeba zaznaczyć, że w regonie i miastach śląskich, z którymi sąsiaduje Oświęcim, relacje przemysł usługi są bardzo często wręcz odwrotne. Podział pracujących ze względu na sektor rolniczy, przemysłowy i usługowy. Nazwa JST Rolniczy Przemysłowy Usługowy Woj. Małopolskie 0,78% 35,30% 63,92% Chrzanów 0,35% 33,49% 66,16% Oświęcim 0,58% 35,95% 63,47% Tarnów 0,14% 39,41% 60,45% Źródło: Główny Urząd Statystyczny w Krakowie. Gospodarka lokalna Oświęcimia podąża za trendami ogólnokrajowymi także w kwestii relacji sektora publicznego i prywatnego. Ponad połowa pracujących pracuje na rachunek osób prywatnych, natomiast druga połowa pracuje w sektorze państwowym. Podział pracujących ze względu na sektor publiczny i prywatny. 24

27 Nazwa JST Liczba pracujących Publiczny Prywatny Woj. Małopolskie ,89% 52,11% Chrzanów ,33% 47,67% Oświęcim ,48% 51,52% Tarnów ,83% 47,17% Źródło: Główny Urząd Statystyczny w Krakowie. Podział pracujących ze względu na sektor rolniczy, przemysłowy i usługowy. 100% 75% 63,92% 66,16% 63,47% 60,45% 50% 25% 35,30% 33,49% 35,95% 39,41% 0% 0,78% 0,35% 0,58% 0,14% Woj. Małopolskie Chrzanów Oświęcim Tarnów Rolniczy Przemysłowy Usługowy Największymi pracodawcami w mieście są: Synthos S.A., Energetyka Dwory Sp. z o. o., Austrotherm Sp. z o. o., Nicromet Edward Wyciślok, Dekochem Sp. z o.o., Solvent Wistol S.A., Urząd Miasta Oświęcim wraz z podległymi jednostkami i spółkami, Starostwo Powiatowe wraz z podległymi jednostkami i spółkami oraz Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau. Oprócz struktury i dynamiki lokalnej gospodarki ważna jest także kondycja finansowa przedsiębiorstw ją tworzących. Jedynym ogólnodostępną informacją charakteryzującą tą sytuację na poziome NUTS 5 2 są dochody budżetu samorządu uzyskiwane z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych. W 2005 roku dochody Oświęcimia z tego tytułu wynosiły zł, zł, ,28 zł. Dochody samorządu terytorialnego z podatku CIT w 2005 r. Nazwa JST Dochody samorządu Dochody samorządu z z tytułu CIT/REGON tytułu CIT/mieszkańca Chrzanów 303,19 zł 26,67 zł Oświęcim 463,50 zł 38,19 zł Tarnów 505,56 zł 42,69 zł Średnio w województwie 215,61 zł 19,03 zł 2 NUTS (skrót od fr. Nomenclature des Unites Territoriales Statistique, ang. Nomenclature of Units for Territorial Statistics) - statystyczne jednostki terytorialne wprowadzone w Unii Europejskiej w 1988, do celów realizacji polityki regionalnej. Według tych jednostek zbierane są dane statystyczne (zobacz: Europejski Urząd Statystyczny, Eurostat) oraz według nich dzielone są środki funduszy pomocowych Unii. Źródło: pl.wikapedia.org 25

28 Średnio w województwie (bez Krakowa) 133,46 zł 10,24 zł Dane zawarte w tej tabeli w przybliżony sposób pokazują relacje zyskowności lokalnych firm w przełożeniu na liczbę firm i per capita na mieszkańca. Pamiętać trzeba, że samorząd gminny otrzymuje jedynie 6,71% wartości podatku CIT, który wynosi 19%. Sytuacja Oświęcimia jest ponadto specyficzna, gdyż znacząca część dochodów podatkowych (ok. 20%) pochodziła ze spółki giełdowej Synthos S.A. (dawniej Dwory S.A.), która osiągnęła w 2005 roku ponad 20 mln. zł zysku netto. Średnio zyski osiągane przez oświęcimskie firmy były znacząco wyższe niż w całym województwie, zarówno gdy do statystki wliczony był Kraków (zysk był dwukrotnie wyższy), jak i bez stolicy województwa (zysk był ponad trzykrotnie wyższy). Relacje te potwierdzają się także w przeliczeniu na mieszkańca. Władze miasta bardzo dużą wagę przywiązują do kondycji gospodarki lokalnej, wykorzystują szereg nowoczesnych instrumentów wspierających i przyciągających firmy prywatne. Powołane zostało w październiku 2001 Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. (CBMZ). Jest to spółka działająca na rzecz inicjowania i wspierania rozwoju gospodarczego. Udziałowcami spółki są Miasto Oświęcim, Gmina Oświęcim, Powiat Oświęcim, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego, Fundacja Promocji Gospodarczej Regionu Krakowskiego. Najważniejszym obszarem działalności Centrum jest pomoc doradcza i organizacyjna skierowana do małych i średnich przedsiębiorstw, a także do osób rozpoczynających działalność na własny rachunek. CBMZ ma służyć przedsiębiorcom pomocą organizacyjną oraz doradztwem w zakładaniu, prowadzeniu i rozwijaniu własnej działalności gospodarczej. Od roku 2002 zajmuje się działalnością doradczą w pozyskiwaniu Funduszy z Unii Europejskiej dla przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych. W chwili obecnej spółka zatrudnia 4 osoby. Aktualnie CMBZ jest instytucją administrującą Oświęcimskim Inkubatorem Przedsiębiorczości (OIP) umiejscowionym w Miejskiej Strefie Aktywności Gospodarczej Nowe Dwory. MSAG ND położona jest przy drodze krajowej nr 44 (Gliwice - Tychy Zator Skawina - Kraków), która stanowi obwodnicę centrum miasta. MSAG ND docelowo obejmować będzie tereny inwestycyjne o powierzchni ok. 40 ha (z możliwością ich poszerzenia o kolejne 40 ha), z czego miasto jest właścicielem około 15 ha. W ramach Strefy oferowane są między innymi cztery obszary inwestycyjne oraz Oświęcimski Inkubator Przedsiębiorczości. Głównym źródłem finansowania infrastruktury na terenie MSAG jest projekt,,zintegrowany Rozwój Miejskiej Strefy Aktywności Gospodarczej NOWE DWORY w Oświęcimiu współfinansowany ze środków programu Phare SSG 2003 Unii Europejskiej. Zakres inwestycji obejmował osiem niezależnych zadań inwestycyjnych realizowanych na podstawie odrębnych pozwoleń na budowę: 1. Zaadaptowanie budynku I-39 na potrzeby lokalnego centrum wspierania biznesu wraz z inkubatorem przedsiębiorczości pod nazwą:,,oświęcimskie Centrum Przedsiębiorczości obejmujące kompletne roboty projektowe, budowlane i wszelkich instalacji. Charakterystyka obiektu: powierzchnia zabudowy m 2 kubatura budynku m 3 ciągi pieszo-jezdne wraz z parkingiem o powierzchni 2000 m 2 2. Budowę drogi dojazdowej łączącej ul. Olszewskiego z ul. Tysiąclecia wraz z budową kanalizacji sanitarnej, deszczowej, oświetlenia ulicznego oraz poziomego i pionowego oznakowania drogi. Inwestycja ta obejmowała wykonanie drogi 26

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 Strategią rozwoju nazywa się rozmaite sposoby oddziaływania w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Spotkanie organizacyjne STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Puławy, 19 marca 2014 Agenda spotkania Zespołu ds. opracowania Strategii 2 Rozwoju Miasta Puławy do roku

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO MIASTA KOŚCIANA (zarys prognoz do 2015r.)

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO MIASTA KOŚCIANA (zarys prognoz do 2015r.) STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO (zarys prognoz do 2015r.) "Żeglarz, który nie wie dokąd płynie, nigdy nie będzie miał pomyślnych wiatrów" Seneka STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do Uchwały Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska

Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska Analiza SWOT Wrzesień 2015 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Zadanie współfinansowane

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO GMINY KWIDZYN NA LATA PROJEKT

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO GMINY KWIDZYN NA LATA PROJEKT STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO GMINY KWIDZYN NA LATA 2014-2020 PROJEKT Opracowano: dr inż. Marcin Duda Kwidzyn 2014 Spis treści Wprowadzenie... 4 Metodologia prac... 5 Harmonogram prac...

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata

Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata Konferencja Rewitalizacja szansą rozwoju miasta Warszawy 30 czerwca 2006r Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata 2005-2013 1. Czy Państwa zdaniem Warszawa

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 STRUKTURA DOKUMENTU 2 1. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego, 2. Strategia realizacji Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Ostrów Mazowiecka na lata Spotkanie konsultacyjne 18/10/16 Ostrów Mazowiecka

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Ostrów Mazowiecka na lata Spotkanie konsultacyjne 18/10/16 Ostrów Mazowiecka Gminny Program Rewitalizacji Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2016-2023 Spotkanie konsultacyjne 18/10/16 Ostrów Mazowiecka 1 Agenda Wprowadzenie o GPR Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych Obszar zdegradowany

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY Załącznik do Uchwały Nr X/71/2003 Rady Powiatu Polickiego z dnia 28 sierpnia 2003 roku POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY Police Czerwiec 2003 Podstawa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLICE NA LATA

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLICE NA LATA PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLICE NA LATA 2014 2020 1 Spis treści 1. Wstęp 3 2. Cele Programu Aktywności Lokalnej 5 3. Kierunki działań 6 4. Adresaci Programu 7 5. Metody wykorzystywane do realizacji

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Przyjazna Ziemia Limanowska. Analiza SWOT

Lokalna Grupa Działania Przyjazna Ziemia Limanowska. Analiza SWOT Lokalna Grupa Działania Przyjazna Ziemia Limanowska Analiza SWOT Wrzesień 2015 Analiza SWOT jest to jedna z najpopularniejszych i najskuteczniejszych metod analitycznych wykorzystywanych we wszystkich

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Bardziej szczegółowo

Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim

Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim STRATEGIA ROZWOJU POWIATU DĄBROWSKIEGO NA LATA 2014 2020 Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim 1. Czy według Pani/Pana Powiatowi Dąbrowskiemu potrzebna jest strategia rozwoju mająca

Bardziej szczegółowo

Jaworzno Elektryków. Opis nieruchomości:

Jaworzno Elektryków. Opis nieruchomości: Opis nieruchomości: Jaworzno Elektryków Strona 1 1) O Jaworznie Jaworzno jest miastem położonym we wschodniej części województwa śląskiego, na pograniczu regionów Górnego Śląska i Małopolski. miasta. Obecnie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do uchwały Nr XXXII/219/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 marca 2006 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4. Wytyczne do opracowania Lokalnych Programów Rewitalizacji

Załącznik nr 4. Wytyczne do opracowania Lokalnych Programów Rewitalizacji Załącznik nr 4 Wytyczne do opracowania Lokalnych Programów Rewitalizacji Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Katowice, czerwiec 2008

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW Szanowni Państwo Urząd Gminy rozpoczął prace nad przygotowaniem Strategii Rozwoju. istotnym elementem, niezbędnym dla stworzenia strategii jest poznanie opinii

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r.

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r. MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne Podegrodzie, 22.02.2011 r. Cele ogólne LSR - przedsięwzięcia CEL OGÓLNY 1 Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek

Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek Integracja terytorialna Obszar funkcjonalny Poznania Integracja instytucjonalna Samorządy 3 szczebli, instytucje, organizacje działające na obszarze Metropolii Koncepcja

Bardziej szczegółowo

STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W NOWYM TARGU

STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W NOWYM TARGU STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W NOWYM TARGU NOWOTARSKA STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ Uwarunkowania dla Miasta Nowy Targ Miasto Nowy Targ jest obszarem o znacznym potencjale sprzyjającym rozwojowi gospodarki.

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju

Lokalna Strategia Rozwoju Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Podgrodzie Toruńskie Spotkanie z Przedstawicielami sektora publicznego Wielka Nieszawka, 18.09.2015 AGENDA 1. Idea i cele RLKS 2. Źródła

Bardziej szczegółowo

Środki RPO WK-P na lata jako instrument realizacji procesów rewitalizacyjnych

Środki RPO WK-P na lata jako instrument realizacji procesów rewitalizacyjnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Środki RPO WK-P na lata 2014-2020 jako instrument realizacji procesów rewitalizacyjnych Toruń, luty 2016 r. Definicja Rewitalizacja

Bardziej szczegółowo

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Analiza SWOT 62 MOCNE STRONY 1. Wzrost środków na aktywne formy

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes PROGRAM ROZWOJU MIASTA ŁOMŻA DO ROKU 2020 PLUS CEL HORYZONTALNY I: KULTURA, EDUKACJA I SPORT JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO CEL HORYZONTALNY II: INFRASTRUKTURA JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO -

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ POWIATU ŻARSKIEGO NA LATA

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ POWIATU ŻARSKIEGO NA LATA Załącznik do Uchwały Nr... Rady Powiatu Żarskiego z dnia..2016 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ POWIATU ŻARSKIEGO NA LATA 2016-2021 Żary, 2016 r. 1 SPIS TREŚCI: I. WPROWADZENIE.3 II. DIAGNOZA..4 III. CEL

Bardziej szczegółowo

PROFIL SPOŁECZNO GOSPODARCZY GMINY CZECHOWICE-DZIEDZICE

PROFIL SPOŁECZNO GOSPODARCZY GMINY CZECHOWICE-DZIEDZICE Załącznik nr 3 do Planu operacyjnego na lata 2008 2015 PROFIL SPOŁECZNO GOSPODARCZY GMINY CZECHOWICE-DZIEDZICE Wydział Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach 2007 SPIS

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r. UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie rozwoju gospodarczego i innowacji na terenie Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Analiza SWOT 56 MOCNE STRONY 1. Wzrost środków na aktywne formy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SWOT. położenia oraz potencjał przyrodniczokulturowy; Certyfikat miasta Najlepszy Produkt

ANALIZA SWOT. położenia oraz potencjał przyrodniczokulturowy; Certyfikat miasta Najlepszy Produkt ANALIZA SWOT MOCNE STRONY SŁABE STRONY Intensywna promocja marki Miasto Nieefektywnie wykorzystany potencjał Zakochanych położenia oraz potencjał przyrodniczokulturowy; Certyfikat miasta Najlepszy Produkt

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI. Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata za okres

RAPORT Z REALIZACJI. Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata za okres RAPORT Z REALIZACJI Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011 2020 za okres 2011 2013 SPIS TREŚCI CEL GŁÓWNY...9 Wskaźniki osiągnięć... 9 OBSZAR 1. GOSPODARKA WIEDZY I AKTYWNOŚCI... 11 Wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej Konsultacje Zespołu Problemowego Identyfikacji głównych obszarów problemowych w sferze pomocy społecznej w gminie Więcbork dokonano

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 72 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

STRATEGIĄ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH KRAKOWA

STRATEGIĄ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH KRAKOWA SPOTKANIE INAUGURUJĄCE ROZPOCZĘCIE PRAC NAD STRATEGIĄ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH KRAKOWA NA LATA 2014-2020 Kraków 2014 1 AGENDA SPOTKANIA Wprowadzenie Pani Anna Okońska-Walkowicz, Pełnomocnik

Bardziej szczegółowo

Plan badań, analiz i ekspertyz na 2016 rok w zakresie rozwoju regionalnego województwa opolskiego

Plan badań, analiz i ekspertyz na 2016 rok w zakresie rozwoju regionalnego województwa opolskiego III Spotkanie Grupy Sterującej Ewaluacją I Monitoringiem Plan badań, analiz i ekspertyz na 2016 rok w zakresie rozwoju regionalnego województwa opolskiego Jagoda Sokołowska Kierownik Referatu Badań i Ewaluacji

Bardziej szczegółowo

II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY MIASTO I GMINA SEROCK NA LATA 2016-2025

II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY MIASTO I GMINA SEROCK NA LATA 2016-2025 II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY MIASTO I GMINA SEROCK NA LATA 2016-2025 DRZEWO CELÓW CELE STRATEGICZNE Prężna gospodarczo gmina ukierunkowana na tworzenie innowacyjnych klastrów

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady współfinansowania rewitalizacji Żarowa ze środków UE w okresie programowania Przygotowanie do aplikowania o dofinansowanie.

Ogólne zasady współfinansowania rewitalizacji Żarowa ze środków UE w okresie programowania Przygotowanie do aplikowania o dofinansowanie. Ogólne zasady współfinansowania rewitalizacji Żarowa ze środków UE w okresie programowania 2014-2020. Przygotowanie do aplikowania o dofinansowanie. Plan spotkania: 1. Rewitalizacja - definicja 2. Zasady

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata KONSULTACJE SPOŁECZNE

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata KONSULTACJE SPOŁECZNE Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata 2015-2020 KONSULTACJE SPOŁECZNE CELE OPERACYJNE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I AKTYWIZACJA ZAWODOWA ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ I DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ

Bardziej szczegółowo

Rola Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej w programowaniu i monitorowaniu rozwoju województwa

Rola Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej w programowaniu i monitorowaniu rozwoju województwa Rola Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej w programowaniu i monitorowaniu rozwoju województwa KRZYSZTOF MĄCZEWSKI ANETA STANIEWSKA BIURO GEODETY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością.

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością. Wizja 1. Roztoczańskie Centrum Rekreacyjne wykorzystujące położenie transgraniczne, walory przyrodnicze i gospodarcze dla poszerzania oferty turystycznowypoczynkowej. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem

Bardziej szczegółowo

Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków. z UE. Barbara Pędzich-Ciach. ekspertka: prowadząca: Dorota Kostowska

Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków. z UE. Barbara Pędzich-Ciach. ekspertka: prowadząca: Dorota Kostowska Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków ekspertka: z UE. Barbara Pędzich-Ciach prowadząca: Dorota Kostowska Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc

Bardziej szczegółowo

ANKIETA INFORMACYJNA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWANIEM STRATEGII ROZWOJU GMINY PRZYTYK NA LATA

ANKIETA INFORMACYJNA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWANIEM STRATEGII ROZWOJU GMINY PRZYTYK NA LATA ANKIETA INFORMACYJNA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWANIEM STRATEGII ROZWOJU GMINY PRZYTYK NA LATA 2016-2023 Zapraszamy Państwa do wypełnienia Ankiety Informacyjnej, której celem jest opracowanie Strategii Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Kwestie społeczne w Strategii Rozwoju Powiatu Tarnogórskiego do roku 2022

Kwestie społeczne w Strategii Rozwoju Powiatu Tarnogórskiego do roku 2022 Kwestie społeczne w Strategii Rozwoju Powiatu Tarnogórskiego do roku 2022 Wizja Powiat tarnogórski będzie miejscem życia harmonijnie rozwijających się społeczności, które szanują wartości budowane przez

Bardziej szczegółowo

Budowa i wdrażanie strategii rozwoju gminy. Dr Piotr Szamrowski Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Budowa i wdrażanie strategii rozwoju gminy. Dr Piotr Szamrowski Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Budowa i wdrażanie strategii rozwoju gminy Dr Piotr Szamrowski Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Czym jest strategia? Strategia jest to kierunek i zakres działania,

Bardziej szczegółowo

Wyzwania rozwojowe gmin województwa śląskiego w kontekście zachodzących procesów demograficznych

Wyzwania rozwojowe gmin województwa śląskiego w kontekście zachodzących procesów demograficznych Wyzwania rozwojowe gmin województwa śląskiego w kontekście zachodzących procesów demograficznych Cel badania Główny: Identyfikacja kierunków i czynników rozwoju województwa śląskiego w kontekście zachodzących

Bardziej szczegółowo

Szanowni mieszkańcy Gmin Bojadła, Czerwieńsk, Kolsko, Nowogród Bobrzański, Sulechów, Świdnica, Trzebiechów, Zabór!

Szanowni mieszkańcy Gmin Bojadła, Czerwieńsk, Kolsko, Nowogród Bobrzański, Sulechów, Świdnica, Trzebiechów, Zabór! Szanowni mieszkańcy Gmin Bojadła, Czerwieńsk, Kolsko, Nowogród Bobrzański, Sulechów, Świdnica, Trzebiechów, Zabór! Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem rozpoczęła działania zmierzające

Bardziej szczegółowo

Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Program jest instrumentem realizacji Strategii Województwa

Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Program jest instrumentem realizacji Strategii Województwa Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Szeroko rozumiana poprawa jakości życia na wsi, zaspokajanie potrzeb społeczno-kulturalnych mieszkańców a także zidentyfikowanie i promowanie

Bardziej szczegółowo

System monitorowania realizacji strategii rozwoju. Andrzej Sobczyk

System monitorowania realizacji strategii rozwoju. Andrzej Sobczyk System monitorowania realizacji strategii rozwoju Andrzej Sobczyk System monitorowania realizacji strategii rozwoju Proces systematycznego zbierania, analizowania publikowania wiarygodnych informacji,

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Wolbrom na lata 2008-2020

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Wolbrom na lata 2008-2020 Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 (MRPO) zakłada, że Lokalne Programy Rewitalizacji (LPR) powinny dotyczyć wyselekcjonowanych obszarów miejskich, za wyjątkiem miast o liczbie mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/ 143 /12 RADY GMINY W OZORKOWIE. z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata

UCHWAŁA NR XIV/ 143 /12 RADY GMINY W OZORKOWIE. z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata UCHWAŁA NR XIV/ 143 /12 RADY GMINY W OZORKOWIE z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012-2014 Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

CEL STRATEGICZNY 1. Podwyższenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańcom gminy

CEL STRATEGICZNY 1. Podwyższenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańcom gminy CEL STRATEGICZNY 1 Podwyższenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańcom gminy 1. Wzrost bezpieczeństwa publicznego. 2. Wdrażanie sprawnego systemu informacji w sytuacjach kryzysowych. 3. Edukacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r.

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r. Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata 2007-2013 Kielce, kwiecień 2008 r. Problemy ograniczające rozwój Województwa Świętokrzyskiego Problemy

Bardziej szczegółowo

LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA

LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA Pole C Gospodarstwo, kapitał, kreatywność, technologie LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA przygotowana przez Warszawa, 25 lipca 2005 r. Wstęp Niniejszy dokument prezentuje listę wskaźników ogólnych

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja na obszarach mieszkaniowych i o mieszanych funkcjach problemy obszarów

Rewitalizacja na obszarach mieszkaniowych i o mieszanych funkcjach problemy obszarów Rewitalizacja na obszarach mieszkaniowych i o mieszanych funkcjach problemy obszarów Obszary mieszkaniowe obszary o dominującej funkcji mieszkaniowej ( blokowiska ) obszary z przeważającą funkcją mieszkaniową

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 1 POWT Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 CEL PROGRAMU 2 POWT Republika Czeska - Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki.

Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki. Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki. Efektem pierwszego etapu prac na Programem Rozwoju Miasta Łomża było powstanie analizy SWOT i

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXXV/211/2010 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 27 kwietnia 2010 r. Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem

Załącznik do Uchwały Nr XXXV/211/2010 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 27 kwietnia 2010 r. Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem Załącznik do Uchwały Nr XXXV/211/2010 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 27 kwietnia 2010 r. Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2010-2013 I. Wstęp II. Założenia ogólne III.

Bardziej szczegółowo

Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT. z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach

Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT. z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach i analizy SWOT powiatu MOCNE STRONY 1. Atrakcyjne walory krajobrazowo przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ GMINY SZEMUD

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ GMINY SZEMUD Załącznik do Uchwały nr XXIV/196/08 Rady Gminy Szemud z dnia 08 września 2008 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ GMINY SZEMUD NA LATA 2008 2013 Szemud 2008 SPIS TREŚCI: I. WSTĘP.. 3 II. III. IV. ZAŁOŻENIA

Bardziej szczegółowo

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Charakterystyka miejscowości, opis planowanych zadań inwestycyjnych, inwentaryzacja zasobów

Bardziej szczegółowo

Realizacja: MillwardBrown SMG/KRC Warszawa, ul. Nowoursynowska 154A

Realizacja: MillwardBrown SMG/KRC Warszawa, ul. Nowoursynowska 154A Badanie specyfiki bezrobocia w wybranych powiatach województwa mazowieckiego, w zakresie stanu obecnego, perspektyw rozwoju sytuacji na lokalnych rynkach pracy oraz wniosków dla polityki rynku pracy. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna Możliwości wsparcia wolontariatu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI i VII PO KL Struktura PO KL Priorytety centralne I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze.

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze. Jej prowadzenie służy realizacji celu publicznego, jakim jest ochrona

Bardziej szczegółowo

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA RUDA ŚLĄSKA DO ROKU 2030

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA RUDA ŚLĄSKA DO ROKU 2030 LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA RUDA ŚLĄSKA DO ROKU 2030 Warsztat 1 Prowadzenie: prof. dr hab. Andrzej Klasik, dr Krzysztof Wrana, dr Adam Polko, mgr Marcin Budziński Fundacja Edukacji Przedsiębiorczej

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Z góry dziękuję za udział w naszym badaniu. Zygmunt Frańczak Burmistrz Miasta Dynowa

Szanowni Państwo. Z góry dziękuję za udział w naszym badaniu. Zygmunt Frańczak Burmistrz Miasta Dynowa Szanowni Państwo Trwają prace nad Strategią Rozwoju Gminy Miejskiej Dynów do roku 2026 oraz nad Gminnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Dynów na lata 2016 2026. Będą to dokumenty wyznaczające

Bardziej szczegółowo

Opracowanie Lokalnego programu rewitalizacji miasta Przemyśla na lata

Opracowanie Lokalnego programu rewitalizacji miasta Przemyśla na lata Opracowanie Lokalnego programu rewitalizacji miasta Przemyśla na lata 2016-2023 Konsultacje społeczne 31.01.2017 Projekt realizowany przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Wprowadzenie

Rozdział I Wprowadzenie Rozdział I Wprowadzenie Przedmiotem Strategii Nowe szanse, nowe możliwości wspierania przedsiębiorczości MMSP na terenie powiatu bełchatowskiego, 2005-2013 jest pokazanie możliwości współfinansowania zadań

Bardziej szczegółowo

Badaniu podlegają 3 podstawowe obszary aktywności: gospodarka, środowisko (zarówno przyrodnicze, jak i przestrzenne) oraz społeczeństwo.

Badaniu podlegają 3 podstawowe obszary aktywności: gospodarka, środowisko (zarówno przyrodnicze, jak i przestrzenne) oraz społeczeństwo. Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad tworzeniem Strategii Rozwoju Gminy Jasieniec na lata 2014-2020, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Badaniu podlegają 3

Bardziej szczegółowo

Ocena potencjału gospodarczego w świetle wskaźników rozwoju gospodarczego

Ocena potencjału gospodarczego w świetle wskaźników rozwoju gospodarczego Ocena potencjału gospodarczego w świetle wskaźników rozwoju gospodarczego dla powiatów biłgorajskiego, tomaszowskiego i zamojskiego Transgraniczny Rezerwat Biosfery Roztocze szansą na zrównoważony rozwój

Bardziej szczegółowo

II Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Kwiecień, 2010

II Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Kwiecień, 2010 II Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Kwiecień, 2010 Wizją Tczewa jest miasto, które będzie rozwijać się jako silny gospodarczo ośrodek subregionalny, dogodnie skomunikowany

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL powstała w 1989 roku największa w Polsce organizacja pozarządowa wspomagająca samorządy terytorialne i rozwój społeczeństwa obywatelskiego laureat Nagrody Głównej

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne platformy współpracy mające na celu kształtowanie i wdrażanie lokalnej oraz regionalnej polityki energetycznej

Nowoczesne platformy współpracy mające na celu kształtowanie i wdrażanie lokalnej oraz regionalnej polityki energetycznej Nowoczesne platformy współpracy mające na celu kształtowanie i wdrażanie lokalnej oraz regionalnej polityki energetycznej II SPOTKANIE KOALICJI Katowice 12.06.2014r. BOŻENA HERBUŚ NACZELNIK WYDZIAŁU KOMUNALNEGO

Bardziej szczegółowo

Organizacje pozarządowe jako potencjalni beneficjenci w MRPO 2014-2020. Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej

Organizacje pozarządowe jako potencjalni beneficjenci w MRPO 2014-2020. Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Organizacje pozarządowe jako potencjalni beneficjenci w MRPO 2014-2020 Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej SCHEMAT RPO 2014-2020: DWUFUNDUSZOWY I ZINTEGROWANY 1. WARUNKI DLA ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Leszna z dnia MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na lata 2014-2016 1 OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy o rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Strategiczne kierunki działań Województwa Opolskiego dla obszarów wiejskichna lata

Strategiczne kierunki działań Województwa Opolskiego dla obszarów wiejskichna lata Strategiczne kierunki działań Województwa Opolskiego dla obszarów wiejskichna lata 2014-2020 Pawłowice, 20 lutego 2015 r. Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 roku Powstała z myślą o optymalnym

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO BIAŁA PODLASKA NA LATA (Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030)

ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO BIAŁA PODLASKA NA LATA (Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030) ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO BIAŁA PODLASKA NA LATA 2015-2020 2020 (Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030) Michał Romanowski 5 wrzesień 2014 r. 375 km² 75,5 tys. mieszkańców Horyzont

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Agnieszka Matuszak 1 Strona 0 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA BADAŃ PRZEMYSŁOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH ORAZ WDROŻEŃ INNOWACJI Jednym

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 80 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim

Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim Konińska Izba Gospodarcza Maj 212 Charakterystyka podmiotów gospodarczych w regionie W subregionach województwa Wielkopolskiego średnio ok. 97%

Bardziej szczegółowo

Realizacja: MillwardBrown SMG/KRC Warszawa, ul. Nowoursynowska 154A

Realizacja: MillwardBrown SMG/KRC Warszawa, ul. Nowoursynowska 154A Badanie specyfiki bezrobocia w wybranych powiatach województwa mazowieckiego, w zakresie stanu obecnego, perspektyw rozwoju sytuacji na lokalnych rynkach pracy oraz wniosków dla polityki rynku pracy. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka podmiotów gospodarczych w regionie

Charakterystyka podmiotów gospodarczych w regionie Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim Opracowanie przygotowane przez Radę Konińskiej Izby Gospodarczej na spotkanie przedstawicieli Władz Izby z Prezydentem Miasta Konina Józefem Nowickim

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Streszczenie. Program Rewitalizacji Miasta Zakliczyn na lata

ROZDZIAŁ I. Streszczenie. Program Rewitalizacji Miasta Zakliczyn na lata Streszczenie Program Rewitalizacji Miasta Zakliczyn na lata 2008-2015 9 1.1. Tytuł: PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA ZAKLICZYN 1.2. Lokalizacja: 1.3. Obszar na lata 2008-2015 MIASTO ZAKLICZYN stolica gminy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLANICA ZDRÓJ NA LATA 2010-2013

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLANICA ZDRÓJ NA LATA 2010-2013 Załącznik do Uchwały Nr XL/222 /2010 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 28 stycznia 2010 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLANICA ZDRÓJ NA LATA 2010-2013 1.Wstęp Program Aktywności Lokalnej

Bardziej szczegółowo

Obszar strategiczny Metropolia Poznań

Obszar strategiczny Metropolia Poznań Obszar strategiczny Metropolia Poznań Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek Ocena aktualności wyzwań strategicznych w kontekście uwarunkowań rozwoju społeczno-gospodarczego miasta Poznania Rada Strategii rozwoju

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego

Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego OBSZARY OBJĘTE WSPÓŁPRACĄ W RAMACH OIOF Zagadnienia z zakresu: zagospodarowanie przestrzenne, ochrona środowiska Plan spotkania 2 Prezentacja:

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. działalnością gospodarczą. działalnością edukacyjno-doradczą (kształcenie) inną działalnością publiczną/społeczną

ANKIETA. działalnością gospodarczą. działalnością edukacyjno-doradczą (kształcenie) inną działalnością publiczną/społeczną ANKIETA Ankieta kierowana jest do mieszkańców Jaworzna w ramach projektu Partnerstwo- Wiedza-Rozwój program kompleksowego przygotowania gminy Jaworzno do zarządzania zmianą gospodarczą. Projekt realizuje

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022

ANKIETA. do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 ANKIETA do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 W związku z prowadzonymi pracami nad Strategią Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 zachęcamy

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA LIZBOŃSKA A POLITYKA ZATRUDNIENIA W POLSCE

STRATEGIA LIZBOŃSKA A POLITYKA ZATRUDNIENIA W POLSCE STRATEGIA LIZBOŃSKA A POLITYKA ZATRUDNIENIA W POLSCE Wpływ funduszy unijnych na tworzenie nowych miejsc pracy dr Jerzy Kwieciński Podsekretarz Stanu Warszawa, 17 maja 2007 r. 1 Odnowiona Strategia Lizbońska

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej

Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej Cele i wskaźniki 1.0 CEL OGÓLNY Poprawa warunków życia i wypoczynku na terenie Ziemi Człuchowskiej 1.1 Rozwój turystyki i rekreacji na obszarze oraz zachowanie lokalnego dziedzictwa CELE 1.2 Wzmocnienie

Bardziej szczegółowo

Miasto TYCHY WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 82 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto TYCHY WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 82 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 82 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1572 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto TYCHY LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

Zrozumieć zintegrowany rozwój filary zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju miast

Zrozumieć zintegrowany rozwój filary zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju miast Zrozumieć zintegrowany rozwój filary zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju miast Integracja systemu zarzadzania rozwojem Integrcja : Od wizji rozwoju, planów zagospodarowania, przez sredniookresowe strategie

Bardziej szczegółowo

wspieranie potencjału ludzkiego, kreowanie równych szans rozwoju i sku teczne wspomaganie jednostki i grup w realizacji ich celów życiowych.

wspieranie potencjału ludzkiego, kreowanie równych szans rozwoju i sku teczne wspomaganie jednostki i grup w realizacji ich celów życiowych. V. Cele strategii 5.1. Misją Misja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Puławy jest Misją Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Puławy jest wspieranie potencjału ludzkiego,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Poniżej podano wyłącznie stronę tytułową i spis treści Uszczegółowienia RPO, oraz, poniżej, zał. nr 6 do tego dokumetu.

Bardziej szczegółowo