Debata tematyczna Rady Miasta Tarnobrzega Pozyskiwanie i wykorzystanie środków pomocowych unijnych dla rozwoju miasta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Debata tematyczna Rady Miasta Tarnobrzega Pozyskiwanie i wykorzystanie środków pomocowych unijnych dla rozwoju miasta"

Transkrypt

1 Debata tematyczna Rady Miasta Tarnobrzega Pozyskiwanie i wykorzystanie środków pomocowych unijnych dla rozwoju miasta Sesja Rady Miasta Tarnobrzeg, 30 lipiec 2009 r.

2 Spis treści: I. Zasady funkcjonowania funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w nowym okresie programowania - w latach II. Fundusze pomocowe i Fundusz Spójności... 7 III. Środki pozyskane przez miasto Tarnobrzeg w ramach programów przedakcesyjnych... 9 IV. Okres finansowy V. Fundusze pomocowe dla miasta Tarnobrzega w latach VI. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Tarnobrzeg dokument umożliwiający wsparcie zadań zgłaszanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego dotyczących zdegradowanych obszarów miejskich i poprzemysłowych VII. Działania Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnobrzegu współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego VIII. Dotacje unijne dla rolników IX. Podsumowanie Sesja Rady Miasta Tarnobrzeg lipiec

3 I. Zasady funkcjonowania funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w nowym okresie programowania - w latach I.2. Akty prawne regulujące zasady funkcjonowania funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Zasady funkcjonowania funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, w nowym okresie programowania - w latach , zostały zawarte w pięciu nowych rozporządzeniach, zastąpią one akty prawne obowiązujące w tym zakresie w poprzednim okresie programowania. Należą do nich: 1. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności. (Uchyla rozporządzenie (WE) nr 1260/1999). 2. Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Uchyla rozporządzenie (WE) nr 1783/1999). 3. Rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego. (Uchyla rozporządzenie (WE) nr 1784/1999). 4. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1084/2006 z 11 lipca 2006 r. ustanawiające Fundusz Spójności. (Uchyla rozporządzenie (WE) 1164/94). 5. Rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 5 lipca 2006 r. w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT). I. 3 Polityka spójności UE na lata Wraz z opublikowaniem w 2001 r. II Raportu Komisji Europejskiej nt. spójności społecznej i gospodarczej, rozpoczęła się dyskusja nad kształtem polityki spójności UE. Efektem debaty są założenia reformy polityki strukturalnej, które znalazły swoje odzwierciedlenie w projektach pięciu rozporządzeń dotyczących zasad funkcjonowania funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w latach , opublikowanych przez Komisję Europejską w lipcu 2004 r. Do podstawowych założeń reformy polityki spójności na lata należą: 1. utrzymanie dotychczasowej wagi i budżetu polityki spójności (utrzymanie ukierunkowania polityki na wszystkie państwa członkowskie oraz utrzymanie budżetu polityki na wysokim poziomie, ponad 1/3 budżetu UE) 2. koncentrację działań na trzech nowych celach: Cel 1 Konwergencja, wspierający wzrost i tworzenie nowych miejsc pracy w regionach najbiedniejszych (o PKB na głowę mieszkańca poniżej 75% średniej dla UE oraz w regionach tzw. efektu statystycznego). Na cel Konwergencja przeznaczone zostanie ponad 81% całości środków na politykę spójności; Sesja Rady Miasta Tarnobrzeg lipiec

4 Cel 2 Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie, wspierający zmiany strukturalne w regionach nie kwalifikujących się do celu Konwergencja oraz zmiany na rynku pracy. Środki przeznaczone na cel Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie wyniosą blisko 16% całości środków polityki spójności; Cel 3 Europejska współpraca terytorialna (kontynuacja Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG),wspierający terytorialną konkurencyjność oraz promujący harmonijny i zrównoważony rozwój terytorium UE w ramach trzech komponentów: transgranicznego, transnarodowego oraz międzyregionalnego. Na cel Europejska współpraca terytorialna przeznaczono ok. 2,5% środków polityki spójności. Beneficjentami będą także zewnętrzne regiony graniczne UE; 3. ograniczenie liczby funduszy strukturalnych do dwóch, tj. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Nadal funkcjonuje także nie będący funduszem strukturalnym Fundusz Spójności. Z polityki spójności wyłączono fundusze wspierające rolnictwo oraz rybołówstwo i przeniesiono je odpowiednio do Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybackiej, natomiast Fundusz Spójności został włączony do głównego nurtu programowania i będzie podlegał podobnym zasadom jak fundusze strukturalne; 4. rezygnację z Inicjatyw Wspólnotowych (EQUAL, INTERREG, LEADER, URBAN) i włączenie ich specyficznych dziedzin wsparcia do trzech nowych celów; 5. uproszczenie systemu wdrażania poprzez nowe dokumenty programowe, rezygnację z uzupełnień programów operacyjnych, jednofunduszowe programowanie, zarządzanie oraz alokowanie środków na poziomie priorytetów a nie działań, bardziej elastyczne reguły kwalifikowalności kosztów; 6. zachowanie podstawowych zasad: wieloletniego programowania, dodatkowości, partnerstwa, współfinansowania i ewaluacji. Istotnym elementem reformy polityki spójności w nowym okresie programowania jest jej bezpośrednie powiązanie z założeniami odnowionej Strategii Lizbońskiej, tj. podporządkowanie jej celów wymogowi zwiększenia konkurencyjności poprzez zapewnienie wysokiego tempa wzrostu gospodarczego oraz tworzenie miejsc pracy. W latach polityka spójności ma być filarem realizacji odnowionej Strategii Lizbońskiej. W tym celu państwa członkowskie zostały zobowiązane do przeznaczenia na realizację działań bezpośrednio przyczyniających się do osiągania celów Strategii odpowiednio 60% całości środków polityki spójności w ramach celu Konwergencja oraz 75% - w ramach celu Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie (tzw. earmarking). I. 4 Unijne oraz krajowe dokumenty programowe I.4.1 Strategiczne Wytyczne Wspólnoty Strategiczne Wytyczne Wspólnoty (SWW) zostały przyjęte przez Radę UE 6 października 2006 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE z 21 października 2006 r. Sesja Rady Miasta Tarnobrzeg lipiec

5 Strategiczne Wytyczne Wspólnoty stanowią dokument wyznaczający kierunki realizacji polityki spójności UE w latach Wytyczne, w odróżnieniu od rozporządzeń, które definiują cel i zakres wsparcia w ramach poszczególnych funduszy, dążą do zidentyfikowania obszarów, w których polityka spójności może najskuteczniej przyczynić się do realizacji priorytetów Wspólnoty zorientowanych na osiąganie celów odnowionej Strategii Lizbońskiej Strategia Rozwoju Kraju Strategia Rozwoju Kraju (SRK) jest podstawowym dokumentem strategicznym określającym cele i priorytety w obszarze rozwoju społeczno-gospodarczego Polski oraz warunki, które powinny ten rozwój zapewnić. Strategia wyznacza cele oraz identyfikuje obszary uznane za najważniejsze z punktu widzenia osiągnięcia tych celów, w których koncentrowane będą działania państwa. Uwzględnia jednocześnie najważniejsze trendy rozwoju światowej gospodarki oraz cele, jakie stawia Unia Europejska w Strategii Lizbońskiej. SRK nadaje priorytet działaniom, jakie podejmie rząd w latach w celu realizacji wizji Polski. Głównym celem Strategii Rozwoju Kraju na lata jest podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców Polski: - poszczególnych obywateli i rodzin. W ramach Strategii Rozwoju Kraju (SRK) określone zostały następujące priorytety: wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakości budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej i jej bezpieczeństwa rozwój obszarów wiejskich rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej Relacje celów szczegółowych Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (NSRO) do priorytetów określonych w Strategicznych Wytycznych Wspólnoty (SWW) oraz celów Strategii Lizbońskiej. Sesja Rady Miasta Tarnobrzeg lipiec

6 I.4.3 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia Strategiczne Wytyczne Wspólnoty są podstawą opracowania Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (NSRO), które z kolei określają priorytety zawierane w programach operacyjnych w każdym z państw UE. W Polsce Rada Ministrów zaakceptowała 29 listopada 2006 r. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (równorzędna nazwa tego dokumentu to Narodowa Strategia Spójności - NSS),które służą wspieraniu wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Celem strategicznym Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia dla Polski jest tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz podniesienia poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej. Obok celu strategicznego NSRO zakłada realizację celów szczegółowych, wynikających z wyzwań Strategii Lizbońskiej, Strategicznych Wytycznych Wspólnoty oraz wniosków wynikających z analizy słabych i mocnych stron polskiej gospodarki, a także stojących przed nią szans i zagrożeń. Cel strategiczny będzie osiągany poprzez realizację horyzontalnych celów szczegółowych. Oznacza to, że wszystkie programy, działania i projekty podejmowane w ramach NSRO realizują cele jednocześnie aczkolwiek w różnym zakresie. Celami horyzontalnymi NSRO są: poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa mechanizmów partnerstwa, poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej, budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski, podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, (szczególnie sektora wytwórczego o wysokiej wartości dodanej) oraz rozwój sektora usług, wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej, wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarach wiejskich. NSRO będą realizowane przy pomocy Programów Operacyjnych (PO), zarządzanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), zarządzanych przez Samorządy poszczególnych województw. Sesja Rady Miasta Tarnobrzeg lipiec

7 II. Fundusze pomocowe i Fundusz Spójności Fundusze strukturalne są instrumentem realizacji polityki spójności Unii Europejskiej, nazywanej również polityką strukturalną. Rolą funduszy strukturalnych jest pomoc państwom członkowskim w wyrównywaniu różnic w rozwoju regionalnym oraz w przemianach gospodarczych i społecznych na tzw. obszarach problemowych. Od początku istnienia Wspólnoty Europejskiej polityka regionalna należała do głównego obszaru jej interwencji. Treść Artykułu 130A Jednolitego Aktu Europejskiego (JAE), przyjętego w 1987 r., wskazuje, że Wspólnota powinna wzmacniać swoją aktywność w zakresie zapewnienia spójności ekonomiczno-społecznej. Osiągnięcie tego celu wspomagane jest działaniami podejmowanymi przez trzy fundusze strukturalne. 1. Fundusze strukturalne 1.1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1080/2006 współfinansuje: a. inwestycje produkcyjne przyczyniające się do tworzenia i ochrony trwałych miejsc pracy, przede wszystkim poprzez bezpośrednie wspieranie inwestycji zwłaszcza w małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP); b. inwestycje w infrastrukturę; c. tworzenie i rozwój instrumentów finansowania, takich jak kapitał podwyższonego ryzyka, fundusze pożyczkowe i gwarancyjne, fundusze rozwoju lokalnego, dotacje na spłatę odsetek, tworzenie sieci, współpracę i wymianę doświadczeń pomiędzy regionami, miastami oraz stosownymi podmiotami sfery społeczno-gospodarczej i środowiskowej; d. pomoc techniczną Europejski Fundusz Społeczny (EFS) zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1081/2006 współfinansuje: a. wzrost zdolności adaptacyjnych pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców w celu lepszego przewidywania zmian gospodarczych i pozytywnego zarządzania nimi; b. rozszerzenie dostępu do zatrudnienia oraz trwała integracja na rynku pracy osób poszukujących pracy i nieaktywnych zawodowo, zapobieganie bezrobociu, zwłaszcza bezrobociu długoterminowemu i bezrobociu wśród młodzieży, zachęcanie do aktywności w starszym wieku i dłuższej aktywności zawodowej oraz zwiększanie uczestnictwa w rynku pracy; c. poprawę integracji społecznej osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji w celu ich trwałej integracji na rynku pracy oraz zwalczanie wszelkich form dyskryminacji na rynku pracy; d. wzmacnianie kapitału ludzkiego, w szczególności poprzez wspieranie: opracowywania i wprowadzania reform systemów edukacji i szkoleń w celu rozwijania zdolności do zatrudnienia, lepszego dopasowania kształcenia ogólnego i zawodowego oraz szkoleń do potrzeb rynku pracy oraz stałego podnoszenia kwalifikacji personelu szkoleniowego w celu rozwijania innowacyjności i gospodarki opartej na wiedzy, tworzenie sieci obejmujących instytucje szkolnictwa wyższego, centra badawczotechnologiczne oraz przedsiębiorstwa, e. wspieranie partnerstw, paktów i inicjatyw poprzez tworzenie sieci obejmujących zainteresowane strony, takie jak partnerzy społeczni i organizacje pozarządowe, na Sesja Rady Miasta Tarnobrzeg lipiec

8 poziomie transnarodowym, krajowym, regionalnym lokalnym w celu mobilizacji na rzecz reform w obszarze zatrudnienia i integracji na rynku pracy. 2. Fundusz Spójności zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1084/2006 współfinansuje: a. transeuropejskie sieci transportowe, w szczególności priorytetowe projekty, określone w decyzji nr 1692/96/WE; b. ochronę środowiska w ramach priorytetów wspólnotowej polityki zgodnie z jej założeniami i programem działania. Fundusz może także udzielać wsparcia dziedzinom związanym ze zrównoważonym rozwojem, które przedstawiają wyraźne korzyści w wymiarze środowiskowym, czyli efektywność energetyczną i energię odnawialną. W sektorze transportowym, poza sieciami transeuropejskimi, Fundusz wspomaga kolej, transport rzeczny i morski intermodalne systemy transportowe i ich interoperacyjności, zarządzanie ruchem drogowym, morskim i lotniczym, ekologiczny transport miejski i transport publiczny. Sesja Rady Miasta Tarnobrzeg lipiec

9 III. Środki pozyskane przez miasto Tarnobrzeg w ramach programów przedakcesyjnych Mapa inwestycji miasta Tarnobrzeg, które uzyskały wsparcie z funduszy przedakcesyjnych Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej regionu tarnobrzeskiego dla sektora MŚP Phare 2003 Wartość inwestycji ,09, w tym środki z UE ,78 wkład własny ,31 Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Tarnobrzega poprzez modernizację głównego ciągu komunikacyjnego (droga wojewódzka nr 723) w ramach strategicznego programu usprawnienia ruchu tranzytowego miasta Tarnobrzega Phare 99 Wartość projektu , w tym: dotacji Phare wkład własny: wkład budżetu państwa: Sesja Rady Miasta Tarnobrzeg lipiec

10 IV. Okres finansowy Fundusze strukturalne są instrumentami Polityki Strukturalnej Unii Europejskiej. Ich zadaniem jest wspieranie restrukturyzacji i modernizacji gospodarek krajów UE. W ten sposób wpływa się na zwiększenie spójności ekonomicznej i społecznej Unii. Fundusze kierowane są do tych sektorów gospodarki i regionów, które bez pomocy finansowej nie są w stanie dorównać do średniego poziomu ekonomicznego w UE. Polityka Strukturalna i Fundusze mają pomóc władzom centralnym i regionalnym słabiej rozwiniętych regionów w rozwiązaniu ich najważniejszych problemów gospodarczych. Dokumentem określającym kierunki i wysokość wsparcia finansowego ze strony Funduszy strukturalnych na realizację zamierzeń rozwojowych w Polsce w latach były Podstawy Wsparcia Wspólnoty (PWW). Był to dokument przedstawiający strategię i priorytety działań funduszy i państwa członkowskiego UE, ich cele szczegółowe, wielkość wkładu funduszy i innych środków finansowych. W latach istniały cztery Fundusze strukturalne, realizujące cele polityki spójności UE: Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Finansowy Instrument Orientacji Rybołówstwa Ponadto istnieje Fundusz Spójności będący instrumentem finansowym UE, nienależącym do Funduszy strukturalnych i wdrażany na poziomie wybranych państw a nie regionów. Jego celem jest ułatwienie integracji słabiej rozwiniętych krajów poprzez budowę sieci transportowych oraz obiektów ochrony środowiska o znaczeniu ponadregionalnym. O dofinansowanie ze środków unijnych można było ubiegać się również w ramach dwufunduszowego Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR), który zarządzany był na poziomie krajowym, ale wdrażany w systemie zdecentralizowanym na poziomie poszczególnych województw. Z kolei wsparciu procesu wdrażania Funduszy strukturalnych służy stworzony do tego celu Program Operacyjny Pomocy Technicznej. Sesja Rady Miasta Tarnobrzeg lipiec

11 Mapa inwestycji zrealizowanych w latach które uzyskały dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej Modernizacja ewidencji gruntów i budynków trzech obrębów ewidencyjnych (Tarnobrzeg, Wielowieś, Sielec), a także opracowanie numerycznej mapy zasadniczej Wartość projektu: zł wkład ZPORR: zł wkład własny: zł Program gospodarki wodno-ściekowej w Tarnobrzegu (program obejmuje obszar całego miasta) Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi , z czego: Fundusz Spójności (81%) pozostałe 19% kosztów zostanie sfinansowane przez Miasto Tarnobrzeg, PGK Sp. z o.o. Tarnobrzeg i pożyczkę z NFOŚiGW. Przywrócenie Starówce Miasta Tarnobrzeg funkcji centrum aktywności społeczno-usługowej - II etap Wartość zadania: ,46 zł EFRR: ,73 zł Gmina Tarnobrzeg: ,98 zł Budżet Państwa: ,75 zł Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Zakładu Pielęgnacyjno Opiekuńczego Wartość projektu wynosi zł, w tym wkład UE zł, wkład zakładu zł, Adaptacja zespołu parkowo-zamkowego w Dzikowie dla potrzeb Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzeg etap I Wartość zadania: ,40zł Wydatki kwalifikowane : ,11 zł EFRR: ,08 zł Gmina Tarnobrzeg: ,42 zł Budżet Państwa: ,61zł Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu tarnobrzeskiego poprzez modernizację drogi wojewódzkiej nr 871 Wartość zadania: ,14 zł EFRR: ,35zł Gmina Tarnobrzeg: ,79 zł Poprawa funkcjonowania ruchu kołowego, ruchu pieszego i estetyki przestrzeni publicznych w obrębie ulic Mickiewicza, Moniuszki, Wyspiańskiego i Targowej I etap Wartość zadania: ,06 zł EFRR: ,53 zł Gmina Tarnobrzeg: ,97 zł wkład TSM: ,66 zł Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 871 poprzez przebudowę skrzyżowania ulic: Sikorskiego Wyspiańskiego Kopernika w Tarnobrzegu Wartość projektu: ,69 zł Wydatki kwalifikowane ,26 zł EFRR: ,94 Gmina Tarnobrzeg : ,32 zł Sesja Rady Miasta Tarnobrzeg lipiec

12 IV. 1 Środki pozyskane przez Miasto Tarnobrzeg z programów pomocowych UE w okresie Tab. 1 Środki pozyskane w ramach programów pomocowych UE w okresie (stan na 14 lipca 2009) Lp. Tytuł projektu Program/Działanie Zakres rzeczowy Czas realizacji Wartość projekt Program gospodarki wodno-ściekowej w Tarnobrzegu. Utworzenie systemu informacji geograficznej (GIS) dla miasta Tarnobrzega Fundusz Spójności ZPORR Działanie 1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Kompleksowa budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla miasta, oraz modernizacja stacji uzdatniania wody Zakres rzeczowy projektu obejmuje m.in.: budowę kanalizacji sanitarnej miasta na długości ok.120 km, modernizację ujęcia wody i Stacji Uzdatniania Wody, budowę kanalizacji deszczowej, rozbudowę oczyszczalni ścieków (wyposażenie w technologię oczyszczania ścieków deszczowych oraz higienizacji osadów pościekowych) komputerową obsługę sieci Projekt obejmował wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków trzech obrębów ewidencyjnych (Tarnobrzeg, Wielowieś, Sielec) o łącznej powierzchni 2652 ha, a także opracowanie na bazie istniejącej analogowej mapy sytuacyjno-wysokościowej mapy zasadniczej oraz numerycznej obejmującej 6 obrębów ewidencyjnych (Wielowieś, Sielec, Sobów, Zakrzów, Dzików, Miechocin) miasta Tarnobrzega o łącznej powierzchni 4570 ha. Zadanie zostało wykonane w 2006 roku Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi , z czego: Fundusz Spójności (81%) pozostałe 19% kosztów zostanie sfinansowane przez Miasto Tarnobrzeg, PGK Sp. z o.o. Tarnobrzeg i pożyczkę z NFOŚiGW. Wartość projektu: zł wkład ZPORR: zł wkład własny: zł 3. Remont Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej w Tarnobrzegu oraz zakup sprzętu medycznego ZPORR Działanie 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna Remont ośrodka oraz zakup sprzętu medycznego.: wykonanie termomodernizacji budynku w tym: wymianę okien, wymianę drzwi zewnętrznych, remont schodów zewnętrznych, ocieplenie ścian. Ponadto w ramach projektu zakupiono 60 sztuk sprzętu do inhalacji, fizjoterapii, masażu, kinezyterapii oraz zakup sprzętu komputerowego Wartość projektu wynosi zł, w tym wkład UE zł, wkład Miasta zł, wkład budżetu Państwa zł 4. Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla pacjentów SPOZOZ w Tarnobrzegu ZPORR Działanie 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna W ramach projektu zakupiono: łóżka rehabilitacyjne z regulacją wysokości, z materacami przeciwodleżynowymi oraz uchwytem na kroplówki, podnośnik do udźwigu pacjentów w celach opiekuńczo-higienicznych oraz transport z wózka na łóżko, lampy do leczenia odleżyn, stół terapeutyczny z Wartość projektu wynosi zł, w tym wkład UE zł, wkład zakładu zł, wkład budżetu Państwa zł Sesja Rady Miasta lipiec

13 elektryczną regulacją wysokości. 5. Poprawa funkcjonowania ruchu kołowego, ruchu pieszego i estetyki przestrzeni publicznych w obrębie ulic Mickiewicza, Moniuszki, Wyspiańskiego i Targowej I etap ZPORR Działanie 3.3 Zdegradowane tereny miejskie, poprzemysłowe i powojskowe Modernizacja ulic i 4 pawilonów wzdłuż ul. Wyspiańskiego Wartość zadania: ,06 zł EFRR: ,53 zł Gmina Tarnobrzeg: ,97 zł wkład TSM: ,66 zł Budżet Państwa: ,90 zł 6. Przywrócenie Starówce Miasta Tarnobrzeg funkcji centrum aktywności społeczno-usługowej - II etap ZPORR Działanie 3.3 Zdegradowane tereny miejskie, poprzemysłowe i powojskowe Modernizacja ul. Sandomierskiej Wartość zadania: ,46 zł EFRR: ,73 zł Gmina Tarnobrzeg: ,98 zł Budżet Państwa: ,75 zł 7. Adaptacja zespołu parkowo-zamkowego w Dzikowie dla potrzeb Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzeg etap I ZPORR Działanie 3.2 Obszary podlegające restrukturyzacji I etap: - rewaloryzacja piwnic zamku oraz wprowadzenie niezbędnych instalacji, mediów i systemów ochrony, - wyposażenie sal ekspozycyjnych, - modernizacja tarasu Wartość zadania: ,40zł Wydatki kwalifikowane : ,11 zł EFRR: ,08 zł Gmina Tarnobrzeg: ,42 zł Budżet Państwa: ,61zł Roboty dodatkowe: ,68 zł 8. Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu tarnobrzeskiego poprzez modernizację drogi wojewódzkiej nr 871 ZPORR Działanie 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego Remont ul. Wisłostrada: - modernizacja nawierzchni dwóch jezdni drogi nr 871 na długości 2x7,5 km, - utwardzenie poboczy dwóch jezdni na długości 2x7,5 km, - budowa dwóch zatok autobusowych, - budowa chodników na długości 800m Wartość zadania: ,14 zł EFRR: ,35zł Gmina Tarnobrzeg: ,79 zł 9. Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 871 poprzez przebudowę skrzyżowania ulic: Sikorskiego-Wyspiańskiego- Kopernika w Tarnobrzegu ZPORR Działanie 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego Remont skrzyżowania ul. Sikorskiego, Wyspiańskiego i Kopernika Wartość projektu: ,69 zł Wydatki kwalifikowane ,26 zł EFRR: ,94 Gmina Tarnobrzeg : ,32 zł Roboty dodatkowe: ,75 zł 10. Dostosowanie kwalifikacji zawodowych tarnobrzeskich pracowników do wymagań rynku pracy ZPORR Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy Kursy językowe i komputerowe dla 120 osób Wartość projektu ,65 zł wkład Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) ,49 zł Budżet państwa ,16 zł Sesja Rady Miasta lipiec

14 11. I edycja - Program stypendialny dla uczniów pochodzących z obszarów wiejskich ZPORR Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Celem działania było wsparcie stypendialne uczniów szkół ponadgimnazjalnych Wartość projektu ,15 zł EFS/budżet państwa 12. II edycja - Program stypendialny dla uczniów pochodzących z obszarów wiejskich w roku szkolnym 2005/2006 ZPORR Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Wsparcie stypendialne uczniów szkół ponadgimnazjalnych Wartość projektu ,28 zł, EFS/budżet państwa 13. III edycja - Program stypendialny dla uczniów pochodzących z obszarów wiejskich w roku szkolnym 2006/2007 ZPORR Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Wsparcie stypendialne uczniów szkół ponadgimnazjalnych Wartość projektu ,55 zł, EFS/budżet państwa 14. I edycja - Wsparcie stypendialne studentów z terenu województwa podkarpackiego w roku akademickim 2004/2005 ZPORR Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Wsparcie stypendialne studentów Wartość projektu ,25 zł, EFS/budżet państwa 15. II edycja - Wsparcie stypendialne studentów z terenu województwa podkarpackiego w roku akademickim 2005/2006, ZPORR Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Wsparcie stypendialne studentów Wartość projektu ,00 zł, EFS/budżet państwa 16. III edycja - Wsparcie stypendialne studentów z terenu województwa podkarpackiego w roku akademickim 2006/2007, ZPORR Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Wsparcie stypendialne studentów Wartość projektu ,63 EFS/budżet państwa Sesja Rady Miasta lipiec

15 17. Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenie pracowni w szkołach Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich Szkoły podstawowe - 6 pracowni komputerowych, Gimnazja - 1 pracownia, Szkoły ponadgimnazjalne - 7 pracowni komputerowych, wyposażenie pracowni mechatronicznej Poradnie psychologiczno pedagogiczne wyposażenie 3 poradni w sprzęt komputerowy, Centrum Kształcenia Praktycznego - pracownia komputerowa, doposażenie pracowni do praktyk zawodowych, program doskonalenia i nabywania kwalifikacji zawodowych, Z Funduszu PHARE sfinansowano wyposażenie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Centrum Kształcenia Praktycznego oraz wyposażenia pracowni komputerowych, Realizacja projektów Programu Wspólnoty Europejskiej Socrates Comenius Zespół Szkół Specjalnych w latach pozyskał środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie ,70 na zakup wyposażenia dla: pracowni komputerowej, logopedycznej, sensorycznej, doświadczania świata, pracowni biologiczno fizycznej oraz zakupiono pomocedydaktyczne i matematyczno techniczne Wysokość dotacji zł EFS 18. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 7 w Tarnobrzegu ZPORR Działanie 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna Budowa sali gimnastycznej przy szkole Podstawowej nr 7 (osiedle Mokrzyszów) wraz z zapleczem socjalnym oraz łącznikiem Wartość zadania: ,69 zł EFRR: ,01 zł Gmina Tarnobrzeg: ,68 zł Wartość ogółem: , 97 zł w tym wkład UE: ,13 zł Sesja Rady Miasta lipiec

16 V. Fundusze pomocowe dla miasta Tarnobrzega w latach V. 1 Fundusze Unii Europejskiej w Polsce w latach Dokumentem określającym kierunki i wysokość wsparcia finansowego ze strony Funduszy na realizację zamierzeń rozwojowych w Polsce w latach jest Narodowa Strategia Spójności (Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia). Narodowa Strategia Spójności (NSS) to dokument strategiczny określający priorytety i obszary wykorzystania oraz system wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w Polsce w ramach budżetu Wspólnoty na lata Łączna suma środków zaangażowanych w realizację NSS w latach w skali kraju wyniesie około 85,6 mld euro, z czego 67,3 mld euro będzie pochodziło z budżetu UE. Narodowa Strategia Spójności będzie realizowana za pomocą następujących programów operacyjnych: Program Infrastruktura i Środowisko, Program Kapitał Ludzki, Program Innowacyjna Gospodarka, Program Rozwój Polski Wschodniej, Program Pomoc Techniczna, Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej - 16 regionalnych programów (1 dla każdego z województw) W okresie finansowym nadal funkcjonuje Fundusz Spójności. Sesja Rady Miasta lipiec

17 V. 2 Zadania Miasta Tarnobrzeg realizowane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej Tab. 2 Zadania Miasta Tarnobrzeg realizowane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej Lp. PO RPW/ Nazwa projektu/ zakres inwestycji Wartość zadnia (mln. zł) Okres realizacji Studium wykonalności Pozwolenie na budowę Dokumentacja Lider Finansowanie, uwagi Oś Priorytetowa I Nowoczesna gospodarka Działanie 1.3 Wspieranie innowacji 1. Tarnobrzeski Park Przemysłowo-Technologiczny umowa zawarta w dniu r. projekt zgłoszony do indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych pod nr 43 33, w realiz acji w realiz acji - UM Tarnobrzeg TARR (pełni funkcję inwestora zastępczego) a) wkład własny Beneficjenta: ,88 zł b) dofinansowanie: ,12 zł Został ogłoszony w czerwcu br. przetarg na wykonanie dokumentacji technicznej projektu 2. Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 871 przebiegającej przez Tarnobrzeg umowa zawarta w dniu r. projekt zgłoszony do indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych pod nr 90 57, w realiz acji w realizacji UM Tarnobrzeg a) wkład własny Beneficjenta: ,00 zł b) dofinansowanie: ,00 zł Trwa opracowywanie dokumentacji technicznej projektu termin wykonania wrzesień 2009, trwa procedura uzyskiwania decyzji środowiskowej i pozwolenia na budowę Sesja Rady Miasta lipiec

18 V. 3 Projekty planowane do zgłoszenia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata Tab. 3 Projekty planowane do zgłoszenia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata Lp. PO RPW/ Nazwa projektu/ zakres inwestycji Wartość zadnia (mln. zł) Okres realizacji Lider Progi finansowe Priorytet V Dobre rządzenie Działanie Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej 1. Szkolenia dla pracowników Urzędu Miasta Tarnobrzeg podnoszące kwalifikacje zawodowe 0, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach UM Tarnobrzeg projekt realizowany w partnerstwie z ościennymi gminami Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Nowatorskie metody nauczania w warsztacie twórczego nauczyciela 0,5 mln zł 2. Podstawowymi założeniami projektu jest przeprowadzenie następujących typów kursów dla nauczycieli: a) nowoczesne metody nauki programowania w formie zabaw dla nauczycieli przedszkoli i I-go etapu nauczania w szkole podstawowej pt. Kurs twórczej informatyki z Baltie" środowisko Baltie 2.0) b) nowoczesne metody nauki programowania dla nauczycieli I-go etapu nauczania w szkole podstawowej (klasy IV - VI) - Kurs twórczej informatyki z Baltie" (środowisko Baltie 3.0) c) nauka programowania dla nauczycieli uczniów zdolnych szkoły podstawowej oraz uczniów gimnazjum - Kurs nowoczesnego programowania i algorytmów w środowisku Baltie 4.0". d) Kurs nauki programowania i algorytmów dla nauczycieli mających zdolnych uczniów w gimnazjum oraz nauczycieli szkół średnich) 0, Szkoła Podstawowa nr 10 Min. 50 tys. zł Sesja Rady Miasta lipiec

19 Perły przyrody w mojej okolicy wspólne tworzenie międzyszkolnej platformy zdalnego nauczania Podstawowymi założeniami projektu są: Ewidencja i pomiary starych drzew Poszukiwanie unikatowych, zagrożonych wyginięciem gatunków roślin i zwierząt badanie i ewidencja zbiorników wodnych itp. ewidencja występujących na tym terenie ptaków, owadów itd przygotowanie mapy najcenniejszych obiektów przyrodniczych na Podkarpaciu. kursy podstaw e-learningu dla nauczycieli biorących udział w projekcie Poprawa dostępności i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacji przedszkolnej na terenie miasta Tarnobrzeg Projekt zakłada: - Zwiększenie uczestnictwa dzieci w wychowaniu przedszkolnym - Zapewnienie wysokiej jakości usług opiekuńczych i edukacyjno- wychowawczych - Objęcie opieką przedszkolną dzieci od 1,5 roku życia do rozpoczęcia edukacji szkolnej (tworzenie grup żłobkowych przy przedszkolach ). 0, Szkoła Podstawowa nr 10 Min. 50 tys. zł Przedszkola Min. 50 tys. zł Sesja Rady Miasta lipiec

20 V. 4 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata jest najważniejszym instrumentem polityki rozwoju regionu dla nowej perspektywy finansowej. Celem nadrzędnym RPO WP jest wzrost krajowej i międzynarodowej konkurencyjności gospodarki oraz poprawa dostępności przestrzennej Podkarpacia. Osiąganie tego celu będzie następować poprzez inwestycje strukturalne służące m.in. wzmacnianiu dostępności regionu, podnoszeniu jego konkurencyjności, wspieraniu innowacyjności, poprawie stanu środowiska naturalnego, kulturowego i podnoszeniu poziomu edukacji. Cele szczegółowe RPO WP zostały określone w oparciu o analizę poziomu społeczno gospodarczego rozwoju województwa i obejmują najważniejsze obszary interwencji wymagające wsparcia w celu usunięcia głównych barier rozwojowych i podniesienia poziomu rozwoju gospodarczego województwa. W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podkarpackiego wyznaczono 8 osi priorytetowych. Celem nadrzędnym wyznaczonym dla osi 1. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka jest tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości i gospodarki opartej na wiedzy. Realizacja tego celu będzie następować poprzez nw. cele szczegółowe: - wsparcie dla rozwoju przedsiębiorstw poprzez zwiększenie dostępności do zewnętrznych źródeł finansowania, - rozwój sieci instytucji otoczenia biznesu, - stworzenie warunków dla rozwoju gospodarczego i wzrostu potencjału innowacyjnego w regionie oraz transferu wiedzy, - zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i wsparcie aktywności w zakresie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej. Wdrożenie osi 2. Infrastruktura techniczna przyczyni się do poprawy dostępności i atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez realizację przedsięwzięć w sferze komunikacyjnej i energetycznej. Cele szczegółowe wyznaczone w ramach osi 2. obejmują: - poprawę powiązań komunikacyjnych i systemu komunikacji publicznej w województwie, - poprawę stanu i efektywności wykorzystania infrastruktury energetycznej. Tworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa informacyjnego w regionie będzie realizowane w ramach 3. osi Społeczeństwo informacyjne. Podniesienie jakości usług w zakresie infrastruktury informatycznej pozwoli na istotne zmniejszenie dystansu województwa w stosunku do bardziej rozwiniętych regionów kraju i Unii Europejskiej. Zapobieganie degradacji środowiska oraz zagrożeniom naturalnym i technologicznym, a także efektywna gospodarka zasobami naturalnymi to cel nadrzędny osi 4. Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom. Realizacja tego celu przyczyni się do: - ograniczenia ilości zanieczyszczeń, w tym odpadów przedostających się do środowiska, a także poprawy zaopatrzenia w wodę, - poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego oraz racjonalnego zagospodarowania zasobów wodnych, Sesja Rady Miasta lipiec

21 - ograniczenia degradacji środowiska oraz ochrony zasobów różnorodności biologicznej, - poprawy poziomu bezpieczeństwa w regionie pod względem zagrożeń naturalnych i technologicznych. Celem realizacji 5. osi Infrastruktura publiczna jest tworzenie warunków dla rozwoju kapitału społecznego poprzez inwestycje w edukację, ochronę zdrowia, pomoc społeczną, sport i rekreację. Cele szczegółowe określone w ramach tej osi obejmują: - poprawę dostępności i podniesienie jakości regionalnego systemu edukacji, - poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego ludności i rozwój infrastruktury pomocy społecznej, - zwiększenie dostępności mieszkańców do obiektów sportowych i rekreacyjnych. Wzrost udziału turystyki w gospodarce regionu oraz ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój instytucji kultury zapewni realizacja osi 6. Turystyka i kultura. Szczególnie, że w województwie istnieje znaczny, lecz niewykorzystany, potencjał zarówno w obszarze turystyki, jak i kultury. Zmniejszenie występujących wewnątrz województwa różnic rozwojowych poprzez wzmocnienie ośrodków miejskich, ożywienie społeczno gospodarcze obszarów zdegradowanych i zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej obszarów marginalizowanych gospodarczo nastąpi poprzez wdrożenie działań zaplanowanych w ramach osi 7. Spójność wewnątrzregionalna. Wdrażanie Osi. 8. Pomoc techniczna ma na celu efektywną realizację RPO WP, a w tym: - umożliwienie sprawnego funkcjonowania systemu realizacji programu oraz zapewnienie ciągłości procesu programowania, - upowszechnienie informacji o dostępnym wsparciu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego oraz promocja efektów programu, - zagwarantowanie prawidłowego przygotowania projektów w celu ulepszenia ich wdrażania, - pełne uczestnictwo w jednolitym komputerowym systemie monitoringu. Sesja Rady Miasta lipiec

22 Tab. 4 Układ osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata Oś priorytetowa 1. Oś priorytetowa 2. Oś priorytetowa 3. Oś priorytetowa 4. Oś priorytetowa 5. Oś priorytetow a 6. Oś priorytetowa 7. Oś priorytetow a 8. Konkurencja i innowacyjna gospodarka Infrastruktura techniczna Społeczeństwo informacyjne Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom Infrastruktura publiczna Turystyka i kultura Spójność wewnątrzregional na Pomoc techniczna Lista działań: Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczośc i (131,64 mln ); Instytucje otoczenia biznesu (20,45 mln ); Regionalny system innowacji (98,54 mln ); Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu (38 mln ). Lista działań: 2.1 Infrastruktura komunikacyjna (294,53 mln ); Infrastruktura energetyczna (46,52 mln ). Lista działań: Społeczeństwo informacyjne (67,98 mln ) Lista działań: Infrastruktura ochrony środowiska (87,27 mln ); Infrastruktura przeciwpowodzio wa i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi (51,13 mln ) Zachowanie oraz ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej, (11,59 mln ); Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom (20,45 mln ) Lista działań: Infrastruktura edukacyjna, (60,91 mln ); Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, (39,54 mln ); Infrastruktura sportowa i rekreacyjna, (20,00 mln ); Lista działań: Turystyka i kultura (37,1 mln ) Lista działań: Rewitalizacja miast (36,93 mln ) Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, (25,57 mln ) Aktywizacja obszarów zmarginalizowany ch gospodarczo (17,04 mln ) Lista działań: Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania, (21,09 mln ) Informowani e, promocja oraz wsparcie przygotowan ia i realizacji projektów. (10 mln ) 288,63 mln 341,05 mln 67,98 mln ) 170,44 mln 120,45 mln 37,1 mln 79,54 mln 31,09 mln Całkowity wkład wspólnotowy na Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata ,3 mln Sesja Rady Miasta lipiec

23 V Tryb wyboru wniosków składanych do dofinansowania ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata Wnioski o dofinansowanie składane są w terminie ustalonym przez Urząd Marszałkowski w ogłoszeniu konkursu. Złożone projekty o dofinansowanie wybierane są w trybie tzw. preselekcji. W trybie preselekcji wnioskodawca składa: Wniosek o dofinansowanie (wg standardowego wzoru) oraz załączniki: obliczenie dochodów generowanych przez projekt (wg wzoru tabeli), odniesienie do kryteriów oceny merytorycznej - technicznej mapy i szkice sytuacyjne. Wstępna ocena formalna dokonywana jest przez Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego oparciu o kryteria oceny formalnej. Następnie przeprowadzana jest ocena jakościowa (punktowa) wniosków. W efekcie dokonanej oceny ustalany jest ranking wniosków, który przekazywany jest Zarządowi Województwa celem dokonania oceny strategicznej. Po dokonaniu oceny Zarząd dokonuje wyboru projektów w drodze uchwały, przy czym uchwała podjęta jest z zastrzeżeniem, że przyznanie dofinansowania ma charakter warunkowy i uzależnione jest od dostarczenia przez wnioskodawcę kompletu wymaganych dokumentów w terminie ustalonym dla danego naboru wniosków (3 miesiące). Weryfikacja końcowa dokonywana jest po złożeniu przez wnioskodawcę kompletu wymaganych dokumentów (m. in. Studium wykonalności projektu, wyciąg z dokumentacji technicznej). W stosunku do pozytywnie ocenionych w trakcie weryfikacji końcowej wniosków o dofinansowanie sukcesywnie podpisywane są umowy o dofinansowanie. Istotnym załącznikiem z punktu widzenia składanego wniosku jest odniesienie do kryteriów oceny merytorycznej technicznej. Na podstawie tego załącznika przyznawane są podczas oceny punkty, które decydują o miejscu projektu w rankingu wniosków. Przykładowe odniesienie do kryteriów oceny merytorycznej jakościowej w ramach działania 2.1 Infrastruktura komunikacyjna Schemat A - Drogi wojewódzkie przedstawiono poniżej. Sesja Rady Miasta lipiec

24 Kryteria według których oceniane są projekty dotyczące dróg łącznie z punktacją Tab.5 Kryteria oceny projektów drogowych Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium Wyjaśnienia Mak. Liczba punktów 1. Efektywność kosztowa projektu (stopień wpływu na osiągnięcie wskaźników RPO) Kryterium mierzone będzie ilorazem wartości dofinansowania z EFRR oraz, w zależności od rodzaju projektu: - wskaźnika długości wybudowanych dróg w wyniku realizacji projektu, albo - wskaźnika długości zrekonstruowanych /zmodernizowanych dróg w wyniku realizacji projektu, lub innego wskaźnika produktu. Długość wybudowanych/ zrekonstruowanych/zmodernizowanych dróg będzie obowiązkowym wskaźnikiem produktu dla tego typu projektów. Kryterium promować będzie projekty o najkorzystniejszej wartości ilorazu (czyli o najmniejszej jego wartości, która oznacza, iż najniższym kosztem środków unijnych uzyskuje się największy efekt w postaci długości wybudowanych /zrekonstruowanych / zmodernizowanych dróg/inny produkt). W przypadku łączenia przez projekt różnych co do zakresu rzeczowego przedsięwzięć (budowa/modernizacja drogi, budowa/modernizacja mostu),punktacja dla projektu w ramach niniejszego kryterium będzie odzwierciedlać procentowy udział kosztów poszczególnych części projektu w wartości całkowitej projektu. Z uwagi na konieczność porównania projektów złożonych w ramach niniejszego naboru wniosków należy podać (w zależności od zakresu projektu): 1. Długość dróg przebudowanych lub wyremontowanych w wyniku realizacji projektu, 2. Długość mostu/mostów wybudowanego, przebudowanego lub wyremontowanego w wyniku realizacji projektu, 3. Procentowy rozdział wartości części inwestycyjnej wydatków kwalifikowanych w ramach projektu w podziale na: - zakres wniosku odnoszący się do dróg przebudowanych lub wyremontowanych, - zakres wniosku odnoszący się do mostu/mostów wybudowanego, przebudowanego lub wyremontowanego. Biorąc pod uwagę doświadczenia z pierwszych naborów wniosków należy wrócić szczególną uwagę na racjonalność planowanych kosztów realizacji zadań i przyjętych rozwiązań technicznych. Kwestie te będą przedmiotem szczególnej analizy komisji konkursowej pod kątem zapewnienia trwałości projektu Wpływ projektu na rozwój gospodarczy Kryterium oceniane będzie na podstawie wskaźnika liczby firm oraz gospodarstw agroturystycznych, które funkcjonować będą w obszarze bezpośredniego oddziaływania drogi będącej przedmiotem projektu oraz W przypadku firm oraz Gospodarstw agroturystycznych należy uwzględnić wyłącznie podmioty mające bezpośrednie i najkorzystniejsze połączenie z odcinkiem drogi stanowiącym zakres rzeczowy wniosku o dofinansowanie lub w przypadku 20 Sesja Rady Miasta lipiec

25 wskaźnika powierzchni terenów inwestycyjnych, które uzyskają lepszą dostępność komunikacyjną w wyniku realizacji projektu. obiektów punktowych drogą, w ciągu której zlokalizowany jest obiekt, będący przedmiotem wniosku o dofinansowanie. W przypadku niezagospodarowanych terenów inwestycyjnych (z wyłączeniem terenów pod budownictwo mieszkaniowe) pod działalność gospodarczą, w tym produkcyjną i usługową należy uwzględnić wyłącznie tereny mające bezpośrednie i najkorzystniejsze połączenie z odcinkiem drogi stanowiącym zakres rzeczowy wniosku o dofinansowanie, położone w bezpośrednim jego sąsiedztwie lub w przypadku obiektów punktowych tereny mające bezpośrednie i najkorzystniejsze połączenie z daną drogą, w ciągu której zlokalizowany jest obiekt objęty wnioskiem o dofinansowanie. 3. Poprawa dostępności do autostrad, dróg ekspresowych, dróg krajowych, lotnisk, przejść granicznych lub kluczowych regionalnych szlaków transportowych Kryterium oceniane będzie na podstawie wykazanej poprawy dostępności do poszczególnych elementów regionalnego układu komunikacyjnego. W przypadku kumulacji poszczególnych składników kryterium projekt nie może uzyskać więcej punktów niż maksymalna dopuszczalna ich ilość. Dodatkowo uwzględniony zostanie wpływ zakładanej realizacji projektu na rozwój turystyki poprzez premiowanie poprawy dostępności do terenów atrakcyjnych turystycznie. Punkty mogą być przyznane jedynie w przypadku dróg stanowiących bezpośredni dojazd do wskazanych elementów regionalnego układu komunikacyjnego oraz terenów atrakcyjnych turystycznie. Punktacja w zależności od dostępności drogi będącej przedmiotem projektu do: - autostrady 10 punktów, - dróg ekspresowych, krajowych wojewódzkich 8 punktów, - lotnisk 8 punktów, przejść granicznych 8 punktów, - kluczowych regionalnych szlaków transportowych (drogi powiatowe, szlaki kolejowe) 5 punktów, - terenów atrakcyjnych turystycznie 5 punktów, - projekt nie wykazuje poprawy dostępności do żadnego z ww. 0 punktów. 20 Sesja Rady Miasta lipiec

26 4. Oszczędność finansowa na nowych i zmodernizowanych drogach w przewozach pasażerskich i towarowych Kryterium oceniane będzie na podstawie wskaźnika rezultatu Oszczędność czasu na nowych i zmodernizowanych drogach w przewozach pasażerskich i towarowych (euro/rok). Wskaźnik Oszczędność czasu na nowych i zmodernizowanych drogach w przewozach pasażerskich i towarowych (euro/rok) należy obliczyć zgodnie z metodologią określoną w Instrukcji oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć drogowych i mostowych dla dróg wojewódzkich Wydawnictwo IBDiM, Warszawa, luty 2008 Należy zwrócić szczególną uwagę na racjonalność przyjętych założeń Wpływ projektu na zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym Kryterium promować będzie projekty przyczyniające się do zwiększenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym uwzględniające środki poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym 1 Projekt uwzględnia 2 lub więcej środki poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym -10 punktów. Projekt uwzględnia 1 środek poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym - 5 punktów. Projekt nie uwzględnia środków poprawy 10 Sesja Rady Miasta lipiec

27 V. 5 Zadania inwestycyjne zgłoszone do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata Tab.6 Zadania inwestycyjne zgłoszone do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata Lp. Tytuł projektu Działanie Zakres rzeczowy Czas realizacji Wartość projekt Poprawa powiązań komunikacyjnych regionu poprzez modernizację dróg gminnych w centralnej części Tarnobrzega Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Tarnobrzegu poprzez zakup wyposażenia i dostosowanie obiektów szkoły do potrzeb osób niepełnosprawnych. Działanie 2.1 Infrastruktura komunikacyjna (Schemat C drogi gminne Działanie 5.1 Infrastruktura edukacyjna (Schemat B system oświaty Zakres rzeczowy projektu obejmuje modernizację ul. Kościuszki oraz łączących się z nią odcinków ulic: dr Lilien, Szkolnej, Dominikańskiej. Realizacja projektu zakłada modernizację instalacji CO, która obejmie cały budynek szkoły oraz salę gimnastyczną wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi tj. gabinetami, rozbieralnią, natryskami, łazienkami. Realizacja projektu zakłada także wykonanie wentylacji sali gimnastycznej. Ponadto projekt zakłada wykonanie 2 podjazdów dla niepełnosprawnych oraz modernizację zaplecza sanitarnego remont łazienki znajdującej się na parterze budynku szkoły w celu jej dostosowania do osób niepełnosprawnych. Podjazdy zostaną wykonane przy wejściu głównym budynku szkoły oraz przy wejściu do budynku szkoły od strony obiektów sportowych, aby ułatwić osobom niepełnosprawnym korzystanie z sali gimnastycznej. Projekt zakłada ponadto zakup wyposażenia do pracowni geodezyjno-budowlanej, fotogrametrycznej oraz do laboratorium instrumentów geodezyjnych Łączna wartość projektu wynosi: ,12 zł - wkład Gminy Tarnobrzeg ,94 zł - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ,18 zł. Projekt pozytywnie oceniony Łączna wartość projektu wynosi: ,60 zł w tym: - wkład Gminy Tarnobrzeg ,88 zł - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ,72 zł. Projekt został pozytywnie oceniony 3. Zakup wyposażenia oraz modernizacja obiektów Zespołu Szkół im. ks. St. Staszica w Tarnobrzegu Działanie 5.1 Infrastruktura edukacyjna (Schemat B system oświaty Zakres projektu przewiduje następujące zadnia: 1. Modernizację i doposażenie 2 pracowni zawodowych mechanicznej i elektrycznoelektronicznej w nowoczesne wyposażenie technodydaktyczne. 2. Modernizację instalacji elektrycznej w klasopracowniach elektryczno-elektronicznej i mechanicznej, 2 salach gimnastycznych oraz łączniku i ich zapleczu sanitarnym, hydrowęźle ciepłowniczym, oraz w łazience przystosowanej do potrzeb uczniów niepełnosprawnych. 3. Modernizację zaplecza sanitarnego przy salach gimnastycznych Łączna wartość projektu wynosi: ,14 zł w tym: - wkład Gminy Tarnobrzeg ,54zł - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ,60 zł. Projekt został pozytywnie oceniony Sesja Rady Miasta lipiec

Debata tematyczna Rady Miasta Tarnobrzega. Pozyskiwanie i wykorzystanie środków unijnych dla rozwoju miasta

Debata tematyczna Rady Miasta Tarnobrzega. Pozyskiwanie i wykorzystanie środków unijnych dla rozwoju miasta Debata tematyczna Rady Miasta Tarnobrzega Pozyskiwanie i wykorzystanie środków unijnych dla rozwoju miasta Sesja Rady Miasta Tarnobrzeg wrzesień 2008 Spis treści: I. Strategia Lizbońska (Europejski Fundusz

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 STRUKTURA DOKUMENTU 2 1. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego, 2. Strategia realizacji Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020. Lublin, 26.06.2013 r.

Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020. Lublin, 26.06.2013 r. Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Lublin, 26.06.2013 r. Logika procesu programowania RPO WL na lata 2014-2020 Główne założenia wydatkowania środków

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwo Podkarpackie. 1.Oś Priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

Regionalny Program Operacyjny Województwo Podkarpackie. 1.Oś Priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalny Program Operacyjny Województwo Podkarpackie 1.Oś Priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Zwiększone urynkowienie działalności badawczo rozwojowej. Zwiększona działalność B+R przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE STRUKTURALNE NA LATA 2007-2013 ŹRÓDŁEM DOFINANSOWANIA SAMORZĄDÓW I ICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

FUNDUSZE STRUKTURALNE NA LATA 2007-2013 ŹRÓDŁEM DOFINANSOWANIA SAMORZĄDÓW I ICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH FUNDUSZE STRUKTURALNE NA LATA 2007-2013 ŹRÓDŁEM DOFINANSOWANIA SAMORZĄDÓW I ICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH FUNDUSZE STRUKTURALNE NA LATA 2007-2013 ŹRÓDŁEM DOFINANSOWANIA SAMORZĄDÓW I ICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwo Kujawsko-Pomorskie

Regionalny Program Operacyjny Województwo Kujawsko-Pomorskie Regionalny Program Operacyjny Województwo Kujawsko-Pomorskie 1.Oś Priorytetowa 1 wzmocnienia innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej

Bardziej szczegółowo

Debata tematyczna Rady Miasta Tarnobrzega Pozyskiwanie i wykorzystanie środków pomocowych unijnych dla rozwoju miasta

Debata tematyczna Rady Miasta Tarnobrzega Pozyskiwanie i wykorzystanie środków pomocowych unijnych dla rozwoju miasta Debata tematyczna Rady Miasta a Pozyskiwanie i wykorzystanie środków pomocowych unijnych dla rozwoju miasta Sesja Rady Miasta, czerwiec 2010 r. Spis treści: I. Zasady funkcjonowania funduszy strukturalnych

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Narodowej Strategii Spójności (NSRO) 2007 2013

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Narodowej Strategii Spójności (NSRO) 2007 2013 Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Narodowej Strategii Spójności (NSRO) 2007 2013 GraŜyna Gęsicka Minister Rozwoju Regionalnego Dokumenty programowe UE Kapitał Ludzki Odnowiona Strategia Lizbońska Zintegrowany

Bardziej szczegółowo

Polityka regionalna Unii Europejskiej. mgr Ewa Matejko

Polityka regionalna Unii Europejskiej. mgr Ewa Matejko Polityka regionalna Unii Europejskiej mgr Ewa Matejko Polityka regionalna w UE Dlaczego polityka regionalna? Cele polityki regionalnej Fundusze Strukturalne i Fundusz Spójności Zasady działania funduszy

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE STRUKTURALNE ĆWICZENIA SEMESTR ZIMOWY 2014/2015

FUNDUSZE STRUKTURALNE ĆWICZENIA SEMESTR ZIMOWY 2014/2015 FUNDUSZE STRUKTURALNE ĆWICZENIA SEMESTR ZIMOWY 2014/2015 Książki Małgorzata Sikora- Gaca, Urszula Kosowska (Fundusze Europejskie w teorii i praktyce, Warszawa 2014 Magdalena Krasuska, Fundusze Unijne w

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Założenia perspektywy finansowej 2014-2020 www.pgie.pl Perspektywa 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Na

Bardziej szczegółowo

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Załącznik do Uchwały Nr 37/375/ Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 21 kwietnia r. Harmonogram o w trybie konkursowym na rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata

Bardziej szczegółowo

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Załącznik do Uchwały Nr 58/590/2015 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 30 czerwca 2015 r. Harmonogram o dofinansowanie w trybie konkursowym na rok 2015 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

Konferencja inaugurująca Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego w Województwie Śląskim Katowice, 18 maja 2004 Materiały konferencyjne

Konferencja inaugurująca Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego w Województwie Śląskim Katowice, 18 maja 2004 Materiały konferencyjne Konferencja inaugurująca Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego w Województwie Śląskim Katowice, 18 maja 2004 Materiały konferencyjne Członkostwo w Unii Europejskiej daje ogromne szanse regionom,

Bardziej szczegółowo

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Harmonogram o w trybie konkursowym na rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ( 2014-2020) Numer SzOOP 1.1 EFRR 1.2 EFRR 1.3 EFRR 1.4 EFRR 1.5 EFRR 2.1

Bardziej szczegółowo

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r.

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r. Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata 2007-2013 Kielce, kwiecień 2008 r. Problemy ograniczające rozwój Województwa Świętokrzyskiego Problemy

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Kryteria zatwierdzone na posiedzeniu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020 na 2016 rok

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020 na 2016 rok Załącznik do Uchwały Nr 48/1720/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 listopada 2015 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO 2014+ - założenia programowe Wielkopolskiego Departament Wdrażania Programu Regionalnego Wsparcie przedsiębiorczości w ramach WRPO 2007-2013 Podział

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy Wspólnotowe

Inicjatywy Wspólnotowe Inicjatywy Wspólnotowe INTERREG III Podstawowe informacje i dokumenty AUTOR: DOMINIKA RARÓG-OŚLIŹLOK 1.06.2004 Opracowano na podstawie informacji z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, MGPiPS oraz stron

Bardziej szczegółowo

Niniejsza prezentacja jest materiałem merytorycznym powstałym w ramach projektu Fundusze Europejskie dla Organizacji Pozarządowych w Polsce

Niniejsza prezentacja jest materiałem merytorycznym powstałym w ramach projektu Fundusze Europejskie dla Organizacji Pozarządowych w Polsce Niniejsza prezentacja jest materiałem merytorycznym powstałym w ramach projektu Fundusze Europejskie dla Organizacji Pozarządowych w Polsce Beneficjent: Towarzystwo Amicus Celem projektu jest też upowszechnienie

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA RYGLICE

FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA RYGLICE FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA RYGLICE 29.10.2014 r. dr Stanisław Sorys Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 z wyłączeniem Osi Priorytetowej

Bardziej szczegółowo

System programowania strategicznego w Polsce

System programowania strategicznego w Polsce System programowania strategicznego w Polsce Dr Piotr Żuber Dyrektor Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, listopad 2007 r. 1 Podstawowe zalety programowania

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. mgr Piotr Modzelewski

Pozyskiwanie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. mgr Piotr Modzelewski Pozyskiwanie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej mgr Piotr Modzelewski Ramowy program zajęć 1. Instrumenty realizacji polityki regionalnej UE w latach 2007-2013 2. Struktura zarządzania programami

Bardziej szczegółowo

Wsparcie obszarów wiejskich w RPO WK-P Bydgoszcz, 19 stycznia 2017 r.

Wsparcie obszarów wiejskich w RPO WK-P Bydgoszcz, 19 stycznia 2017 r. Wsparcie obszarów wiejskich w RPO WK-P 2014-2020 Bydgoszcz, 19 stycznia 2017 r. Obszary strategicznej interwencji określone w Umowie Partnerstwa 2014-2020 UP zawiera zobowiązanie Polski do szczególnego

Bardziej szczegółowo

Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020

Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020 Konferencja Wiejska Polska 25 26 maja 2013 r. Konin/Licheń Krajowe podstawy strategiczne polityki

Bardziej szczegółowo

Środki RPO WK-P na lata jako instrument realizacji procesów rewitalizacyjnych

Środki RPO WK-P na lata jako instrument realizacji procesów rewitalizacyjnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Środki RPO WK-P na lata 2014-2020 jako instrument realizacji procesów rewitalizacyjnych Toruń, luty 2016 r. Definicja Rewitalizacja

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ X. Plan finansowy realizacji programu rewitalizacji

ROZDZIAŁ X. Plan finansowy realizacji programu rewitalizacji ROZDZIAŁ X Plan finansowy realizacji programu rewitalizacji 10.1 Źródła finansowania planu rewitalizacji miasta Makowa Mazowieckiego Realizacja zadań inwestycyjnych objętych w latach 2006-2013 kosztować

Bardziej szczegółowo

I. BADANIA I ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY (B+RT), INNOWACJE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

I. BADANIA I ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY (B+RT), INNOWACJE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Wydatki strukturalne klasyfikowane są i wykazywane w sprawozdaniu według oznaczonych cyfrą rzymską obszarów tematycznych oraz oznaczonych cyframi arabskimi Kodów interwencji funduszy strukturalnych zgodnie

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Wprowadzenie

Rozdział I Wprowadzenie Rozdział I Wprowadzenie Przedmiotem Strategii Nowe szanse, nowe możliwości wspierania przedsiębiorczości MMSP na terenie powiatu bełchatowskiego, 2005-2013 jest pokazanie możliwości współfinansowania zadań

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA LIZBOŃSKA A POLITYKA ZATRUDNIENIA W POLSCE

STRATEGIA LIZBOŃSKA A POLITYKA ZATRUDNIENIA W POLSCE STRATEGIA LIZBOŃSKA A POLITYKA ZATRUDNIENIA W POLSCE Wpływ funduszy unijnych na tworzenie nowych miejsc pracy dr Jerzy Kwieciński Podsekretarz Stanu Warszawa, 17 maja 2007 r. 1 Odnowiona Strategia Lizbońska

Bardziej szczegółowo

Cele i Priorytety Regionalnych Programów Operacyjnych.

Cele i Priorytety Regionalnych Programów Operacyjnych. Cele i Priorytety Regionalnych Programów Operacyjnych. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego Głównym celem Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego jest

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WYDZIAŁ EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO Zadania wdrożeniowe EFRR WYDZIAŁ ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Mazowieckiego na lata

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Mazowieckiego na lata Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 Priorytety RPO WM 2007-2013 I. Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu II.

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA

TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 24.06.2014 r. Katowice Koncentracja tematyczna - EFS 8.5

Bardziej szczegółowo

Analiza wdrażania funduszy UE w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod kątem realizacji zasady zrównoważonego rozwoju

Analiza wdrażania funduszy UE w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod kątem realizacji zasady zrównoważonego rozwoju Analiza wdrażania funduszy UE w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod kątem realizacji zasady zrównoważonego rozwoju Olsztyn 2013-09-23 Regionalny Program Operacyjny Warmia

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady współfinansowania rewitalizacji Żarowa ze środków UE w okresie programowania Przygotowanie do aplikowania o dofinansowanie.

Ogólne zasady współfinansowania rewitalizacji Żarowa ze środków UE w okresie programowania Przygotowanie do aplikowania o dofinansowanie. Ogólne zasady współfinansowania rewitalizacji Żarowa ze środków UE w okresie programowania 2014-2020. Przygotowanie do aplikowania o dofinansowanie. Plan spotkania: 1. Rewitalizacja - definicja 2. Zasady

Bardziej szczegółowo

Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Rozwoju Regionalnego Katowice, 10 maja 2016 r. Postęp wdrażania RPO WSL

Bardziej szczegółowo

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Program Badań Stosowanych Projekty Badawcze Rozwojowe Projekty Celowe Inicjatywa Technologiczna Innotech Program Badań Stosowanych PBS Program Badań Stosowanych Narodowego

Bardziej szczegółowo

Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego

Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju społecznego Cel: Niwelowanie różnic w dostępie do usług społecznych i zatrudnienia na obszarach objętych Lokalną Strategią

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwo Dolnośląskie

Regionalny Program Operacyjny Województwo Dolnośląskie Regionalny Program Operacyjny Województwo Dolnośląskie 1.Oś Priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa

Bardziej szczegółowo

Organizacje pozarządowe jako potencjalni beneficjenci w MRPO 2014-2020. Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej

Organizacje pozarządowe jako potencjalni beneficjenci w MRPO 2014-2020. Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Organizacje pozarządowe jako potencjalni beneficjenci w MRPO 2014-2020 Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej SCHEMAT RPO 2014-2020: DWUFUNDUSZOWY I ZINTEGROWANY 1. WARUNKI DLA ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r.

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

Tworzenie programów w Unii Europejskiej

Tworzenie programów w Unii Europejskiej Tworzenie programów w Unii Europejskiej Fundusze unijne w okresie programowania 2007-2013 Plan Programowanie na poziomie Unii Europejskiej Strategiczne Wytyczne Wspólnoty Cele polityki spójności Wymagania

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dr Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 1_GOSPODARKA WIEDZY 2_CYFROWA MAŁOPOLSKA 3_PRZEDSIĘBIORCZA

Bardziej szczegółowo

Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Katowice, 2 grudzień 2004

Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Katowice, 2 grudzień 2004 KSZTAŁTOWANIE I REALIZACJA POLITYKI ENERGETYCZNEJ NA POZIOMIE WOJEWÓDZTWA STAN OBECNY, PRIORYTETY NA PRZYSZŁOŚĆ W KONTEKŚCIE PROWADZONEJ AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA. Wydział Programowania

Bardziej szczegółowo

Wydatkowanie czy rozwój

Wydatkowanie czy rozwój Wydatkowanie czy rozwój priorytety Polityki Spójności 2014-2020 i nowego RPO Województwa Łódzkiego Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Łódź, 27 maja 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Miasta w polityce spójności 2014-2020 Negocjacje międzyinstytucjonalne. Jan Olbrycht Poseł do Parlamentu Europejskiego

Miasta w polityce spójności 2014-2020 Negocjacje międzyinstytucjonalne. Jan Olbrycht Poseł do Parlamentu Europejskiego Miasta w polityce spójności 2014-2020 Negocjacje międzyinstytucjonalne Jan Olbrycht Poseł do Parlamentu Europejskiego Architektura rozporządzeń Rozporządzenie Ogólne Rozporządzenie dla Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Wydział Rozwoju Regionalnego Kraków, dn. 10.02.2015 r. Alokacja RPO WSL 2014 2020 projekt v. 7 EFS 978 mln EFRR 2 498,9 mln w sumie

Bardziej szczegółowo

Pakiet legislacyjny dla Polityki Spójności 2014-2020 Projekty rozporządzeń opublikowane 6 października 2011 r.:

Pakiet legislacyjny dla Polityki Spójności 2014-2020 Projekty rozporządzeń opublikowane 6 października 2011 r.: Pakiet legislacyjny dla Polityki Spójności 2014-2020 Projekty rozporządzeń opublikowane 6 października 2011 r.: Rozporządzenie ogólne (dwie części dla funduszy oraz dla polityki spójności) Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020

Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Agnieszka Pidek-Klepacz Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Lublin,

Bardziej szczegółowo

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Cel 1: Cel 2: Cel 3: Cel 4: Cel 5: Cel 6: Celem głównym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest: Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej CELE SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Puławy na lata 2005 2014

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Puławy na lata 2005 2014 VII. Źródła finansowania 7.1. Środki unijne Możliwości finansowania wynikają z celów Unii Europejskiej. Do najważniejszych celów Unii należą: bezpieczeństwo, postęp społeczny, ochrona wolności praw i interesów

Bardziej szczegółowo

Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata rok

Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata rok Podsumowanie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 2008 rok Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Kościuszki 83, 10-950 Olsztyn Tel. (0-89) 521-96-00,

Bardziej szczegółowo

Aglomeracja Wałbrzyska

Aglomeracja Wałbrzyska Aglomeracja Wałbrzyska Prezydent Wałbrzycha dr Roman Szełemej Nowa Ruda, wrzesień 2014 AGLOMERACJA WAŁBRZYSKA 400 000 mieszkańców 22 gminy - sygnatariusze porozumienia AW 10% powierzchni Dolnego Śląska

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne dla nauki i infrastruktury szkolnictwa wyższego

Fundusze strukturalne dla nauki i infrastruktury szkolnictwa wyższego Unia Europejska Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne dla nauki i infrastruktury szkolnictwa wyższego Departament Funduszy Europejskich Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4. Katowice, 28 marca 2014 r.

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4. Katowice, 28 marca 2014 r. Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4 Katowice, 28 marca 2014 r. Alokacja na działania skierowane dla Przedsiębiorców w okresie 2007-2013 Alokacja na poddziałania skierowane

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców

PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców 1 Autor: Aneta Para PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców Informacje ogólne o PO KL 29 listopada br. Rada Ministrów przyjęła projekt Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), który jest

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne na lata

Fundusze unijne na lata Fundusze unijne na lata 2014-2020 źródło prezentacji: www.mrr.gov.pl Budżet 2014-2020 (mld euro) Administracja 62 56 UE jako partner globalny 60 56 Obywatelstwo, wolność, bezpieczeństwo 16 12 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata na 2016 rok

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata na 2016 rok Załącznik do Uchwały Nr 46/1826/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2016 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Załącznik nr 13 do Regulaminu konkursu Wyjaśnienia do kryteriów oceny merytorycznej jakościowej Projekty z zakresu działania 5.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

Programowanie polityki strukturalnej

Programowanie polityki strukturalnej Fundusze strukturalne są instrumentami polityki strukturalnej Unii Europejskiej. Ich zadaniem jest wspieranie restrukturyzacji i modernizacji gospodarek krajów UE. W ten sposób wpływa się na zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Ewa Cłapa www.ewaclapa.pl

Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Ewa Cłapa www.ewaclapa.pl Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Ewa Cłapa www.ewaclapa.pl październik 2011 Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Pomoc przedakcesyjna począwszy od roku 2000 przyznana

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne Unii Europejskiej 2007-2013

Fundusze strukturalne Unii Europejskiej 2007-2013 Fundusze strukturalne Unii Europejskiej 2007-2013 Narada Dyrektorów Archiwów Państwowych Radziejowice, 24 maja 2007 r. Wydział Integracji Europejskiej NDAP Ewa Rosowska 1 Cele polityki spójności Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja. Komplementarny proces. Kompleksowa zmiana

Rewitalizacja. Komplementarny proces. Kompleksowa zmiana Rewitalizacja. Komplementarny proces. Kompleksowa zmiana Rewitalizacja to wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe, obejmujące różne sfery życia. Sama definicja

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA TUCHÓW

FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA TUCHÓW FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA TUCHÓW 24.10.2014 r. dr Stanisław Sorys Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 z wyłączeniem Osi Priorytetowej

Bardziej szczegółowo

PO KL dla Szkół i Placówek Oświatowych. Człowiek - najlepsza inwestycja

PO KL dla Szkół i Placówek Oświatowych. Człowiek - najlepsza inwestycja PO KL 2007-2013 dla Szkół i Placówek Oświatowych Człowiek - najlepsza inwestycja STRUKTURA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Komponent Centralny Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Priorytet

Bardziej szczegółowo

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Łódź, 27 maja 2015 r.

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Łódź, 27 maja 2015 r. Główne założenia i komplementarność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Łódź, 27 maja 2015 r. RPO WŁ na lata 2014-2020 Konstrukcja RPO WŁ 2014-2020: LP. WOJEWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Politechnika Białostocka. Nazwa beneficjenta:

Tytuł projektu: Politechnika Białostocka. Nazwa beneficjenta: Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości i Wybranych Nowych Technologii Politechniki Białostockiej" jako instrument na rzecz tworzenia warunków dla rozwoju innowacyjności gospodarki i regionu Tytuł projektu:

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA I METODY FINANSOWANIA PROJEKTÓW SMART

ŹRÓDŁA I METODY FINANSOWANIA PROJEKTÓW SMART ŹRÓDŁA I METODY FINANSOWANIA PROJEKTÓW SMART PANELIŚCI Przedstawiciel MIiR: Agnieszka Dawydzik, Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Przedstawiciel

Bardziej szczegółowo

Fundusze dla oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Fundusze dla oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki Fundusze dla oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Warszawa 2008 2 Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 oraz KONTRAKT TERYTORIALNY DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 oraz KONTRAKT TERYTORIALNY DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 oraz KONTRAKT TERYTORIALNY DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Stefania Koczar-Sikora Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego Ornontowice,

Bardziej szczegółowo

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 1 22 grudnia 2014 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie, przyjęta przez Radę

Bardziej szczegółowo

półrocze I II I II I II I II I II I II I II I II I II Oś priorytetowa 1. Rozwój przedsiębiorczości WSKAŹNIKI PRODUKTU

półrocze I II I II I II I II I II I II I II I II I II Oś priorytetowa 1. Rozwój przedsiębiorczości WSKAŹNIKI PRODUKTU wskaźniki Jedno stka Kod odpowia dajacego wskaźnik a kluczow ego KSI (SIMIK 73) rok 27 28 29 2 2 22 23 24 25 półrocze I II I II I II I II I II I II I II I II I II wskaźnik z bezpośredniej pomocy inwestycyjnej

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Kielce, luty 2016 r.

Kielce, luty 2016 r. Kielce, luty 2016 r. POROZUMIENIE Kielecki Obszar Funkcjonalny podpisane 11 maja 2015 r. określa zasady współpracy przy programowaniu i wdrażaniu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, wrzesień 2014 r.

Zielona Góra, wrzesień 2014 r. Zielona Góra, wrzesień 2014 r. Oś Priorytetowa Poziom alokacji EFRR Wielkość środków w mln euro OP 1 - Gospodarka i innowacje. 27% 176 409 467,00 OP 2 - Rozwój Cyfrowy 6% 39 202 4,00 OP 3 - Gospodarka

Bardziej szczegółowo

V a. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stryków.

V a. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stryków. V a Plan Rozwoju Lokalnego Gminy. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Strykowie z dnia.. Planowane projekty i zadania inwestycyjne długoterminowe. Sytuacja Gminy ulega ciągłej zmianie. Skrzyżowanie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

3,47 2,87 2,45. śląskie małopolskie wielkopolskie

3,47 2,87 2,45. śląskie małopolskie wielkopolskie 3,47 2,87 2,45 śląskie małopolskie wielkopolskie sprzęt, badania i rozwój technologii, to kwota wydana na inwestycje w pobudzanie innowacji, transfer technologii, usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Działanie 5.2. Rewitalizacja miast. l. Nazwa programu operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 2. Numer i nazwa

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie Konwentu Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w dniu 4 października 2013 roku

Posiedzenie Konwentu Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w dniu 4 października 2013 roku Wsparcie przedsięwzięć z zakresu gospodarki wodno-kanalizacyjnej oraz gospodarki odpadami w Projekcie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Posiedzenie Konwentu Burmistrzów

Bardziej szczegółowo

Skutecznie korzystamy z obecności naszego kraju w Unii Europejskiej. Stawiamy na rozwój regionów i lepszą jakość życia.

Skutecznie korzystamy z obecności naszego kraju w Unii Europejskiej. Stawiamy na rozwój regionów i lepszą jakość życia. Możliwości finansowania projektów budowlanych w Polsce ze środków UE w świetle nowej perspektywy finansowania 2014-2020 Warszawa, 24 września 2013 r. 1 Dotychczasowe doświadczenia Skutecznie korzystamy

Bardziej szczegółowo

Skala wsparcia obszarów wiejskich w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2007-2013

Skala wsparcia obszarów wiejskich w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2007-2013 Konferencja Polityka spójności na rzecz rozwoju obszarów wiejskich Skala wsparcia obszarów wiejskich w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2007-2013 dr Hanna Jahns Sekretarz

Bardziej szczegółowo

Strategia na rzecz rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego

Strategia na rzecz rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim Strategia na rzecz rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego Sępólno Krajeńskie listopad 2016 r. Podmioty zaangażowane w tworzenie

Bardziej szczegółowo

Bogusław Kotarba. Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska

Bogusław Kotarba. Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska Bogusław Kotarba Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska 2014-2020 Europejska współpraca terytorialna (EWT) EWT stanowi jeden z dwóch celów polityki spójności

Bardziej szczegółowo

Regionalne Programy Operacyjne Konkursy planowane na lata

Regionalne Programy Operacyjne Konkursy planowane na lata Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 Konkursy planowane na lata 2014-2015 WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Numer i nazwa Działania 1.1. Inwestycje dla przedsiębior stw 5.4. Zwiększenie efektywnośc i energetyczn

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r Możliwości finansowania dla MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII 03 czerwca 2008 r OLGA WARZECHA CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AGH Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych tel. 12 617 31 59 warzecha@agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju

Lokalna Strategia Rozwoju Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Podgrodzie Toruńskie Spotkanie z Przedstawicielami sektora publicznego Wielka Nieszawka, 18.09.2015 AGENDA 1. Idea i cele RLKS 2. Źródła

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Tabele wskaźników rezultatu bezpośredniego, produktu i finansowych dla Działań i Poddziałań ZIT SUBREGION CENTRALNY

Załącznik nr 3 Tabele wskaźników rezultatu bezpośredniego, produktu i finansowych dla Działań i Poddziałań ZIT SUBREGION CENTRALNY Załącznik nr 3 Tabele wskaźników rezultatu bezpośredniego, produktu i finansowych dla Działań i Poddziałań ZIT SUBREGION CENTRALNY WSKAŹNIKI PRODUKTU I REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO - Wskaźniki uznaje się za

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze środków Unii Europejskiej

Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze środków Unii Europejskiej Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze środków Unii Europejskiej Aleksandra Malarz Z-ca Dyrektora Departament Integracji Europejskiej Ministerstwo Środowiska Katowice, 23 marca 2004

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE Możliwości finansowania inwestycji w biomasę DZIAŁALNOŚĆ WFOŚIGW PRZYCHODY Przychody statutowe WF - ogółem Przychody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska WYDATKI

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020 projekt Projekt przyjęty Uchwałą nr 196/2816/2013 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 8 listopada 2013 r. Minimalne poziomy koncentracji

Bardziej szczegółowo