Debata tematyczna Rady Miasta Tarnobrzega Pozyskiwanie i wykorzystanie środków pomocowych unijnych dla rozwoju miasta

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Debata tematyczna Rady Miasta Tarnobrzega Pozyskiwanie i wykorzystanie środków pomocowych unijnych dla rozwoju miasta"

Transkrypt

1 Debata tematyczna Rady Miasta Tarnobrzega Pozyskiwanie i wykorzystanie środków pomocowych unijnych dla rozwoju miasta Sesja Rady Miasta Tarnobrzeg, 30 lipiec 2009 r.

2 Spis treści: I. Zasady funkcjonowania funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w nowym okresie programowania - w latach II. Fundusze pomocowe i Fundusz Spójności... 7 III. Środki pozyskane przez miasto Tarnobrzeg w ramach programów przedakcesyjnych... 9 IV. Okres finansowy V. Fundusze pomocowe dla miasta Tarnobrzega w latach VI. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Tarnobrzeg dokument umożliwiający wsparcie zadań zgłaszanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego dotyczących zdegradowanych obszarów miejskich i poprzemysłowych VII. Działania Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnobrzegu współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego VIII. Dotacje unijne dla rolników IX. Podsumowanie Sesja Rady Miasta Tarnobrzeg lipiec

3 I. Zasady funkcjonowania funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w nowym okresie programowania - w latach I.2. Akty prawne regulujące zasady funkcjonowania funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Zasady funkcjonowania funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, w nowym okresie programowania - w latach , zostały zawarte w pięciu nowych rozporządzeniach, zastąpią one akty prawne obowiązujące w tym zakresie w poprzednim okresie programowania. Należą do nich: 1. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności. (Uchyla rozporządzenie (WE) nr 1260/1999). 2. Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Uchyla rozporządzenie (WE) nr 1783/1999). 3. Rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego. (Uchyla rozporządzenie (WE) nr 1784/1999). 4. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1084/2006 z 11 lipca 2006 r. ustanawiające Fundusz Spójności. (Uchyla rozporządzenie (WE) 1164/94). 5. Rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 5 lipca 2006 r. w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT). I. 3 Polityka spójności UE na lata Wraz z opublikowaniem w 2001 r. II Raportu Komisji Europejskiej nt. spójności społecznej i gospodarczej, rozpoczęła się dyskusja nad kształtem polityki spójności UE. Efektem debaty są założenia reformy polityki strukturalnej, które znalazły swoje odzwierciedlenie w projektach pięciu rozporządzeń dotyczących zasad funkcjonowania funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w latach , opublikowanych przez Komisję Europejską w lipcu 2004 r. Do podstawowych założeń reformy polityki spójności na lata należą: 1. utrzymanie dotychczasowej wagi i budżetu polityki spójności (utrzymanie ukierunkowania polityki na wszystkie państwa członkowskie oraz utrzymanie budżetu polityki na wysokim poziomie, ponad 1/3 budżetu UE) 2. koncentrację działań na trzech nowych celach: Cel 1 Konwergencja, wspierający wzrost i tworzenie nowych miejsc pracy w regionach najbiedniejszych (o PKB na głowę mieszkańca poniżej 75% średniej dla UE oraz w regionach tzw. efektu statystycznego). Na cel Konwergencja przeznaczone zostanie ponad 81% całości środków na politykę spójności; Sesja Rady Miasta Tarnobrzeg lipiec

4 Cel 2 Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie, wspierający zmiany strukturalne w regionach nie kwalifikujących się do celu Konwergencja oraz zmiany na rynku pracy. Środki przeznaczone na cel Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie wyniosą blisko 16% całości środków polityki spójności; Cel 3 Europejska współpraca terytorialna (kontynuacja Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG),wspierający terytorialną konkurencyjność oraz promujący harmonijny i zrównoważony rozwój terytorium UE w ramach trzech komponentów: transgranicznego, transnarodowego oraz międzyregionalnego. Na cel Europejska współpraca terytorialna przeznaczono ok. 2,5% środków polityki spójności. Beneficjentami będą także zewnętrzne regiony graniczne UE; 3. ograniczenie liczby funduszy strukturalnych do dwóch, tj. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Nadal funkcjonuje także nie będący funduszem strukturalnym Fundusz Spójności. Z polityki spójności wyłączono fundusze wspierające rolnictwo oraz rybołówstwo i przeniesiono je odpowiednio do Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybackiej, natomiast Fundusz Spójności został włączony do głównego nurtu programowania i będzie podlegał podobnym zasadom jak fundusze strukturalne; 4. rezygnację z Inicjatyw Wspólnotowych (EQUAL, INTERREG, LEADER, URBAN) i włączenie ich specyficznych dziedzin wsparcia do trzech nowych celów; 5. uproszczenie systemu wdrażania poprzez nowe dokumenty programowe, rezygnację z uzupełnień programów operacyjnych, jednofunduszowe programowanie, zarządzanie oraz alokowanie środków na poziomie priorytetów a nie działań, bardziej elastyczne reguły kwalifikowalności kosztów; 6. zachowanie podstawowych zasad: wieloletniego programowania, dodatkowości, partnerstwa, współfinansowania i ewaluacji. Istotnym elementem reformy polityki spójności w nowym okresie programowania jest jej bezpośrednie powiązanie z założeniami odnowionej Strategii Lizbońskiej, tj. podporządkowanie jej celów wymogowi zwiększenia konkurencyjności poprzez zapewnienie wysokiego tempa wzrostu gospodarczego oraz tworzenie miejsc pracy. W latach polityka spójności ma być filarem realizacji odnowionej Strategii Lizbońskiej. W tym celu państwa członkowskie zostały zobowiązane do przeznaczenia na realizację działań bezpośrednio przyczyniających się do osiągania celów Strategii odpowiednio 60% całości środków polityki spójności w ramach celu Konwergencja oraz 75% - w ramach celu Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie (tzw. earmarking). I. 4 Unijne oraz krajowe dokumenty programowe I.4.1 Strategiczne Wytyczne Wspólnoty Strategiczne Wytyczne Wspólnoty (SWW) zostały przyjęte przez Radę UE 6 października 2006 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE z 21 października 2006 r. Sesja Rady Miasta Tarnobrzeg lipiec

5 Strategiczne Wytyczne Wspólnoty stanowią dokument wyznaczający kierunki realizacji polityki spójności UE w latach Wytyczne, w odróżnieniu od rozporządzeń, które definiują cel i zakres wsparcia w ramach poszczególnych funduszy, dążą do zidentyfikowania obszarów, w których polityka spójności może najskuteczniej przyczynić się do realizacji priorytetów Wspólnoty zorientowanych na osiąganie celów odnowionej Strategii Lizbońskiej Strategia Rozwoju Kraju Strategia Rozwoju Kraju (SRK) jest podstawowym dokumentem strategicznym określającym cele i priorytety w obszarze rozwoju społeczno-gospodarczego Polski oraz warunki, które powinny ten rozwój zapewnić. Strategia wyznacza cele oraz identyfikuje obszary uznane za najważniejsze z punktu widzenia osiągnięcia tych celów, w których koncentrowane będą działania państwa. Uwzględnia jednocześnie najważniejsze trendy rozwoju światowej gospodarki oraz cele, jakie stawia Unia Europejska w Strategii Lizbońskiej. SRK nadaje priorytet działaniom, jakie podejmie rząd w latach w celu realizacji wizji Polski. Głównym celem Strategii Rozwoju Kraju na lata jest podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców Polski: - poszczególnych obywateli i rodzin. W ramach Strategii Rozwoju Kraju (SRK) określone zostały następujące priorytety: wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakości budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej i jej bezpieczeństwa rozwój obszarów wiejskich rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej Relacje celów szczegółowych Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (NSRO) do priorytetów określonych w Strategicznych Wytycznych Wspólnoty (SWW) oraz celów Strategii Lizbońskiej. Sesja Rady Miasta Tarnobrzeg lipiec

6 I.4.3 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia Strategiczne Wytyczne Wspólnoty są podstawą opracowania Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (NSRO), które z kolei określają priorytety zawierane w programach operacyjnych w każdym z państw UE. W Polsce Rada Ministrów zaakceptowała 29 listopada 2006 r. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (równorzędna nazwa tego dokumentu to Narodowa Strategia Spójności - NSS),które służą wspieraniu wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Celem strategicznym Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia dla Polski jest tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz podniesienia poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej. Obok celu strategicznego NSRO zakłada realizację celów szczegółowych, wynikających z wyzwań Strategii Lizbońskiej, Strategicznych Wytycznych Wspólnoty oraz wniosków wynikających z analizy słabych i mocnych stron polskiej gospodarki, a także stojących przed nią szans i zagrożeń. Cel strategiczny będzie osiągany poprzez realizację horyzontalnych celów szczegółowych. Oznacza to, że wszystkie programy, działania i projekty podejmowane w ramach NSRO realizują cele jednocześnie aczkolwiek w różnym zakresie. Celami horyzontalnymi NSRO są: poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa mechanizmów partnerstwa, poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej, budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski, podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, (szczególnie sektora wytwórczego o wysokiej wartości dodanej) oraz rozwój sektora usług, wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej, wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarach wiejskich. NSRO będą realizowane przy pomocy Programów Operacyjnych (PO), zarządzanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), zarządzanych przez Samorządy poszczególnych województw. Sesja Rady Miasta Tarnobrzeg lipiec

7 II. Fundusze pomocowe i Fundusz Spójności Fundusze strukturalne są instrumentem realizacji polityki spójności Unii Europejskiej, nazywanej również polityką strukturalną. Rolą funduszy strukturalnych jest pomoc państwom członkowskim w wyrównywaniu różnic w rozwoju regionalnym oraz w przemianach gospodarczych i społecznych na tzw. obszarach problemowych. Od początku istnienia Wspólnoty Europejskiej polityka regionalna należała do głównego obszaru jej interwencji. Treść Artykułu 130A Jednolitego Aktu Europejskiego (JAE), przyjętego w 1987 r., wskazuje, że Wspólnota powinna wzmacniać swoją aktywność w zakresie zapewnienia spójności ekonomiczno-społecznej. Osiągnięcie tego celu wspomagane jest działaniami podejmowanymi przez trzy fundusze strukturalne. 1. Fundusze strukturalne 1.1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1080/2006 współfinansuje: a. inwestycje produkcyjne przyczyniające się do tworzenia i ochrony trwałych miejsc pracy, przede wszystkim poprzez bezpośrednie wspieranie inwestycji zwłaszcza w małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP); b. inwestycje w infrastrukturę; c. tworzenie i rozwój instrumentów finansowania, takich jak kapitał podwyższonego ryzyka, fundusze pożyczkowe i gwarancyjne, fundusze rozwoju lokalnego, dotacje na spłatę odsetek, tworzenie sieci, współpracę i wymianę doświadczeń pomiędzy regionami, miastami oraz stosownymi podmiotami sfery społeczno-gospodarczej i środowiskowej; d. pomoc techniczną Europejski Fundusz Społeczny (EFS) zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1081/2006 współfinansuje: a. wzrost zdolności adaptacyjnych pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców w celu lepszego przewidywania zmian gospodarczych i pozytywnego zarządzania nimi; b. rozszerzenie dostępu do zatrudnienia oraz trwała integracja na rynku pracy osób poszukujących pracy i nieaktywnych zawodowo, zapobieganie bezrobociu, zwłaszcza bezrobociu długoterminowemu i bezrobociu wśród młodzieży, zachęcanie do aktywności w starszym wieku i dłuższej aktywności zawodowej oraz zwiększanie uczestnictwa w rynku pracy; c. poprawę integracji społecznej osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji w celu ich trwałej integracji na rynku pracy oraz zwalczanie wszelkich form dyskryminacji na rynku pracy; d. wzmacnianie kapitału ludzkiego, w szczególności poprzez wspieranie: opracowywania i wprowadzania reform systemów edukacji i szkoleń w celu rozwijania zdolności do zatrudnienia, lepszego dopasowania kształcenia ogólnego i zawodowego oraz szkoleń do potrzeb rynku pracy oraz stałego podnoszenia kwalifikacji personelu szkoleniowego w celu rozwijania innowacyjności i gospodarki opartej na wiedzy, tworzenie sieci obejmujących instytucje szkolnictwa wyższego, centra badawczotechnologiczne oraz przedsiębiorstwa, e. wspieranie partnerstw, paktów i inicjatyw poprzez tworzenie sieci obejmujących zainteresowane strony, takie jak partnerzy społeczni i organizacje pozarządowe, na Sesja Rady Miasta Tarnobrzeg lipiec

8 poziomie transnarodowym, krajowym, regionalnym lokalnym w celu mobilizacji na rzecz reform w obszarze zatrudnienia i integracji na rynku pracy. 2. Fundusz Spójności zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1084/2006 współfinansuje: a. transeuropejskie sieci transportowe, w szczególności priorytetowe projekty, określone w decyzji nr 1692/96/WE; b. ochronę środowiska w ramach priorytetów wspólnotowej polityki zgodnie z jej założeniami i programem działania. Fundusz może także udzielać wsparcia dziedzinom związanym ze zrównoważonym rozwojem, które przedstawiają wyraźne korzyści w wymiarze środowiskowym, czyli efektywność energetyczną i energię odnawialną. W sektorze transportowym, poza sieciami transeuropejskimi, Fundusz wspomaga kolej, transport rzeczny i morski intermodalne systemy transportowe i ich interoperacyjności, zarządzanie ruchem drogowym, morskim i lotniczym, ekologiczny transport miejski i transport publiczny. Sesja Rady Miasta Tarnobrzeg lipiec

9 III. Środki pozyskane przez miasto Tarnobrzeg w ramach programów przedakcesyjnych Mapa inwestycji miasta Tarnobrzeg, które uzyskały wsparcie z funduszy przedakcesyjnych Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej regionu tarnobrzeskiego dla sektora MŚP Phare 2003 Wartość inwestycji ,09, w tym środki z UE ,78 wkład własny ,31 Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Tarnobrzega poprzez modernizację głównego ciągu komunikacyjnego (droga wojewódzka nr 723) w ramach strategicznego programu usprawnienia ruchu tranzytowego miasta Tarnobrzega Phare 99 Wartość projektu , w tym: dotacji Phare wkład własny: wkład budżetu państwa: Sesja Rady Miasta Tarnobrzeg lipiec

10 IV. Okres finansowy Fundusze strukturalne są instrumentami Polityki Strukturalnej Unii Europejskiej. Ich zadaniem jest wspieranie restrukturyzacji i modernizacji gospodarek krajów UE. W ten sposób wpływa się na zwiększenie spójności ekonomicznej i społecznej Unii. Fundusze kierowane są do tych sektorów gospodarki i regionów, które bez pomocy finansowej nie są w stanie dorównać do średniego poziomu ekonomicznego w UE. Polityka Strukturalna i Fundusze mają pomóc władzom centralnym i regionalnym słabiej rozwiniętych regionów w rozwiązaniu ich najważniejszych problemów gospodarczych. Dokumentem określającym kierunki i wysokość wsparcia finansowego ze strony Funduszy strukturalnych na realizację zamierzeń rozwojowych w Polsce w latach były Podstawy Wsparcia Wspólnoty (PWW). Był to dokument przedstawiający strategię i priorytety działań funduszy i państwa członkowskiego UE, ich cele szczegółowe, wielkość wkładu funduszy i innych środków finansowych. W latach istniały cztery Fundusze strukturalne, realizujące cele polityki spójności UE: Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Finansowy Instrument Orientacji Rybołówstwa Ponadto istnieje Fundusz Spójności będący instrumentem finansowym UE, nienależącym do Funduszy strukturalnych i wdrażany na poziomie wybranych państw a nie regionów. Jego celem jest ułatwienie integracji słabiej rozwiniętych krajów poprzez budowę sieci transportowych oraz obiektów ochrony środowiska o znaczeniu ponadregionalnym. O dofinansowanie ze środków unijnych można było ubiegać się również w ramach dwufunduszowego Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR), który zarządzany był na poziomie krajowym, ale wdrażany w systemie zdecentralizowanym na poziomie poszczególnych województw. Z kolei wsparciu procesu wdrażania Funduszy strukturalnych służy stworzony do tego celu Program Operacyjny Pomocy Technicznej. Sesja Rady Miasta Tarnobrzeg lipiec

11 Mapa inwestycji zrealizowanych w latach które uzyskały dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej Modernizacja ewidencji gruntów i budynków trzech obrębów ewidencyjnych (Tarnobrzeg, Wielowieś, Sielec), a także opracowanie numerycznej mapy zasadniczej Wartość projektu: zł wkład ZPORR: zł wkład własny: zł Program gospodarki wodno-ściekowej w Tarnobrzegu (program obejmuje obszar całego miasta) Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi , z czego: Fundusz Spójności (81%) pozostałe 19% kosztów zostanie sfinansowane przez Miasto Tarnobrzeg, PGK Sp. z o.o. Tarnobrzeg i pożyczkę z NFOŚiGW. Przywrócenie Starówce Miasta Tarnobrzeg funkcji centrum aktywności społeczno-usługowej - II etap Wartość zadania: ,46 zł EFRR: ,73 zł Gmina Tarnobrzeg: ,98 zł Budżet Państwa: ,75 zł Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Zakładu Pielęgnacyjno Opiekuńczego Wartość projektu wynosi zł, w tym wkład UE zł, wkład zakładu zł, Adaptacja zespołu parkowo-zamkowego w Dzikowie dla potrzeb Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzeg etap I Wartość zadania: ,40zł Wydatki kwalifikowane : ,11 zł EFRR: ,08 zł Gmina Tarnobrzeg: ,42 zł Budżet Państwa: ,61zł Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu tarnobrzeskiego poprzez modernizację drogi wojewódzkiej nr 871 Wartość zadania: ,14 zł EFRR: ,35zł Gmina Tarnobrzeg: ,79 zł Poprawa funkcjonowania ruchu kołowego, ruchu pieszego i estetyki przestrzeni publicznych w obrębie ulic Mickiewicza, Moniuszki, Wyspiańskiego i Targowej I etap Wartość zadania: ,06 zł EFRR: ,53 zł Gmina Tarnobrzeg: ,97 zł wkład TSM: ,66 zł Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 871 poprzez przebudowę skrzyżowania ulic: Sikorskiego Wyspiańskiego Kopernika w Tarnobrzegu Wartość projektu: ,69 zł Wydatki kwalifikowane ,26 zł EFRR: ,94 Gmina Tarnobrzeg : ,32 zł Sesja Rady Miasta Tarnobrzeg lipiec

12 IV. 1 Środki pozyskane przez Miasto Tarnobrzeg z programów pomocowych UE w okresie Tab. 1 Środki pozyskane w ramach programów pomocowych UE w okresie (stan na 14 lipca 2009) Lp. Tytuł projektu Program/Działanie Zakres rzeczowy Czas realizacji Wartość projekt Program gospodarki wodno-ściekowej w Tarnobrzegu. Utworzenie systemu informacji geograficznej (GIS) dla miasta Tarnobrzega Fundusz Spójności ZPORR Działanie 1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Kompleksowa budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla miasta, oraz modernizacja stacji uzdatniania wody Zakres rzeczowy projektu obejmuje m.in.: budowę kanalizacji sanitarnej miasta na długości ok.120 km, modernizację ujęcia wody i Stacji Uzdatniania Wody, budowę kanalizacji deszczowej, rozbudowę oczyszczalni ścieków (wyposażenie w technologię oczyszczania ścieków deszczowych oraz higienizacji osadów pościekowych) komputerową obsługę sieci Projekt obejmował wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków trzech obrębów ewidencyjnych (Tarnobrzeg, Wielowieś, Sielec) o łącznej powierzchni 2652 ha, a także opracowanie na bazie istniejącej analogowej mapy sytuacyjno-wysokościowej mapy zasadniczej oraz numerycznej obejmującej 6 obrębów ewidencyjnych (Wielowieś, Sielec, Sobów, Zakrzów, Dzików, Miechocin) miasta Tarnobrzega o łącznej powierzchni 4570 ha. Zadanie zostało wykonane w 2006 roku Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi , z czego: Fundusz Spójności (81%) pozostałe 19% kosztów zostanie sfinansowane przez Miasto Tarnobrzeg, PGK Sp. z o.o. Tarnobrzeg i pożyczkę z NFOŚiGW. Wartość projektu: zł wkład ZPORR: zł wkład własny: zł 3. Remont Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej w Tarnobrzegu oraz zakup sprzętu medycznego ZPORR Działanie 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna Remont ośrodka oraz zakup sprzętu medycznego.: wykonanie termomodernizacji budynku w tym: wymianę okien, wymianę drzwi zewnętrznych, remont schodów zewnętrznych, ocieplenie ścian. Ponadto w ramach projektu zakupiono 60 sztuk sprzętu do inhalacji, fizjoterapii, masażu, kinezyterapii oraz zakup sprzętu komputerowego Wartość projektu wynosi zł, w tym wkład UE zł, wkład Miasta zł, wkład budżetu Państwa zł 4. Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla pacjentów SPOZOZ w Tarnobrzegu ZPORR Działanie 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna W ramach projektu zakupiono: łóżka rehabilitacyjne z regulacją wysokości, z materacami przeciwodleżynowymi oraz uchwytem na kroplówki, podnośnik do udźwigu pacjentów w celach opiekuńczo-higienicznych oraz transport z wózka na łóżko, lampy do leczenia odleżyn, stół terapeutyczny z Wartość projektu wynosi zł, w tym wkład UE zł, wkład zakładu zł, wkład budżetu Państwa zł Sesja Rady Miasta lipiec

13 elektryczną regulacją wysokości. 5. Poprawa funkcjonowania ruchu kołowego, ruchu pieszego i estetyki przestrzeni publicznych w obrębie ulic Mickiewicza, Moniuszki, Wyspiańskiego i Targowej I etap ZPORR Działanie 3.3 Zdegradowane tereny miejskie, poprzemysłowe i powojskowe Modernizacja ulic i 4 pawilonów wzdłuż ul. Wyspiańskiego Wartość zadania: ,06 zł EFRR: ,53 zł Gmina Tarnobrzeg: ,97 zł wkład TSM: ,66 zł Budżet Państwa: ,90 zł 6. Przywrócenie Starówce Miasta Tarnobrzeg funkcji centrum aktywności społeczno-usługowej - II etap ZPORR Działanie 3.3 Zdegradowane tereny miejskie, poprzemysłowe i powojskowe Modernizacja ul. Sandomierskiej Wartość zadania: ,46 zł EFRR: ,73 zł Gmina Tarnobrzeg: ,98 zł Budżet Państwa: ,75 zł 7. Adaptacja zespołu parkowo-zamkowego w Dzikowie dla potrzeb Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzeg etap I ZPORR Działanie 3.2 Obszary podlegające restrukturyzacji I etap: - rewaloryzacja piwnic zamku oraz wprowadzenie niezbędnych instalacji, mediów i systemów ochrony, - wyposażenie sal ekspozycyjnych, - modernizacja tarasu Wartość zadania: ,40zł Wydatki kwalifikowane : ,11 zł EFRR: ,08 zł Gmina Tarnobrzeg: ,42 zł Budżet Państwa: ,61zł Roboty dodatkowe: ,68 zł 8. Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu tarnobrzeskiego poprzez modernizację drogi wojewódzkiej nr 871 ZPORR Działanie 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego Remont ul. Wisłostrada: - modernizacja nawierzchni dwóch jezdni drogi nr 871 na długości 2x7,5 km, - utwardzenie poboczy dwóch jezdni na długości 2x7,5 km, - budowa dwóch zatok autobusowych, - budowa chodników na długości 800m Wartość zadania: ,14 zł EFRR: ,35zł Gmina Tarnobrzeg: ,79 zł 9. Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 871 poprzez przebudowę skrzyżowania ulic: Sikorskiego-Wyspiańskiego- Kopernika w Tarnobrzegu ZPORR Działanie 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego Remont skrzyżowania ul. Sikorskiego, Wyspiańskiego i Kopernika Wartość projektu: ,69 zł Wydatki kwalifikowane ,26 zł EFRR: ,94 Gmina Tarnobrzeg : ,32 zł Roboty dodatkowe: ,75 zł 10. Dostosowanie kwalifikacji zawodowych tarnobrzeskich pracowników do wymagań rynku pracy ZPORR Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy Kursy językowe i komputerowe dla 120 osób Wartość projektu ,65 zł wkład Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) ,49 zł Budżet państwa ,16 zł Sesja Rady Miasta lipiec

14 11. I edycja - Program stypendialny dla uczniów pochodzących z obszarów wiejskich ZPORR Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Celem działania było wsparcie stypendialne uczniów szkół ponadgimnazjalnych Wartość projektu ,15 zł EFS/budżet państwa 12. II edycja - Program stypendialny dla uczniów pochodzących z obszarów wiejskich w roku szkolnym 2005/2006 ZPORR Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Wsparcie stypendialne uczniów szkół ponadgimnazjalnych Wartość projektu ,28 zł, EFS/budżet państwa 13. III edycja - Program stypendialny dla uczniów pochodzących z obszarów wiejskich w roku szkolnym 2006/2007 ZPORR Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Wsparcie stypendialne uczniów szkół ponadgimnazjalnych Wartość projektu ,55 zł, EFS/budżet państwa 14. I edycja - Wsparcie stypendialne studentów z terenu województwa podkarpackiego w roku akademickim 2004/2005 ZPORR Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Wsparcie stypendialne studentów Wartość projektu ,25 zł, EFS/budżet państwa 15. II edycja - Wsparcie stypendialne studentów z terenu województwa podkarpackiego w roku akademickim 2005/2006, ZPORR Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Wsparcie stypendialne studentów Wartość projektu ,00 zł, EFS/budżet państwa 16. III edycja - Wsparcie stypendialne studentów z terenu województwa podkarpackiego w roku akademickim 2006/2007, ZPORR Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Wsparcie stypendialne studentów Wartość projektu ,63 EFS/budżet państwa Sesja Rady Miasta lipiec

15 17. Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenie pracowni w szkołach Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich Szkoły podstawowe - 6 pracowni komputerowych, Gimnazja - 1 pracownia, Szkoły ponadgimnazjalne - 7 pracowni komputerowych, wyposażenie pracowni mechatronicznej Poradnie psychologiczno pedagogiczne wyposażenie 3 poradni w sprzęt komputerowy, Centrum Kształcenia Praktycznego - pracownia komputerowa, doposażenie pracowni do praktyk zawodowych, program doskonalenia i nabywania kwalifikacji zawodowych, Z Funduszu PHARE sfinansowano wyposażenie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Centrum Kształcenia Praktycznego oraz wyposażenia pracowni komputerowych, Realizacja projektów Programu Wspólnoty Europejskiej Socrates Comenius Zespół Szkół Specjalnych w latach pozyskał środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie ,70 na zakup wyposażenia dla: pracowni komputerowej, logopedycznej, sensorycznej, doświadczania świata, pracowni biologiczno fizycznej oraz zakupiono pomocedydaktyczne i matematyczno techniczne Wysokość dotacji zł EFS 18. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 7 w Tarnobrzegu ZPORR Działanie 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna Budowa sali gimnastycznej przy szkole Podstawowej nr 7 (osiedle Mokrzyszów) wraz z zapleczem socjalnym oraz łącznikiem Wartość zadania: ,69 zł EFRR: ,01 zł Gmina Tarnobrzeg: ,68 zł Wartość ogółem: , 97 zł w tym wkład UE: ,13 zł Sesja Rady Miasta lipiec

16 V. Fundusze pomocowe dla miasta Tarnobrzega w latach V. 1 Fundusze Unii Europejskiej w Polsce w latach Dokumentem określającym kierunki i wysokość wsparcia finansowego ze strony Funduszy na realizację zamierzeń rozwojowych w Polsce w latach jest Narodowa Strategia Spójności (Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia). Narodowa Strategia Spójności (NSS) to dokument strategiczny określający priorytety i obszary wykorzystania oraz system wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w Polsce w ramach budżetu Wspólnoty na lata Łączna suma środków zaangażowanych w realizację NSS w latach w skali kraju wyniesie około 85,6 mld euro, z czego 67,3 mld euro będzie pochodziło z budżetu UE. Narodowa Strategia Spójności będzie realizowana za pomocą następujących programów operacyjnych: Program Infrastruktura i Środowisko, Program Kapitał Ludzki, Program Innowacyjna Gospodarka, Program Rozwój Polski Wschodniej, Program Pomoc Techniczna, Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej - 16 regionalnych programów (1 dla każdego z województw) W okresie finansowym nadal funkcjonuje Fundusz Spójności. Sesja Rady Miasta lipiec

17 V. 2 Zadania Miasta Tarnobrzeg realizowane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej Tab. 2 Zadania Miasta Tarnobrzeg realizowane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej Lp. PO RPW/ Nazwa projektu/ zakres inwestycji Wartość zadnia (mln. zł) Okres realizacji Studium wykonalności Pozwolenie na budowę Dokumentacja Lider Finansowanie, uwagi Oś Priorytetowa I Nowoczesna gospodarka Działanie 1.3 Wspieranie innowacji 1. Tarnobrzeski Park Przemysłowo-Technologiczny umowa zawarta w dniu r. projekt zgłoszony do indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych pod nr 43 33, w realiz acji w realiz acji - UM Tarnobrzeg TARR (pełni funkcję inwestora zastępczego) a) wkład własny Beneficjenta: ,88 zł b) dofinansowanie: ,12 zł Został ogłoszony w czerwcu br. przetarg na wykonanie dokumentacji technicznej projektu 2. Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 871 przebiegającej przez Tarnobrzeg umowa zawarta w dniu r. projekt zgłoszony do indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych pod nr 90 57, w realiz acji w realizacji UM Tarnobrzeg a) wkład własny Beneficjenta: ,00 zł b) dofinansowanie: ,00 zł Trwa opracowywanie dokumentacji technicznej projektu termin wykonania wrzesień 2009, trwa procedura uzyskiwania decyzji środowiskowej i pozwolenia na budowę Sesja Rady Miasta lipiec

18 V. 3 Projekty planowane do zgłoszenia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata Tab. 3 Projekty planowane do zgłoszenia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata Lp. PO RPW/ Nazwa projektu/ zakres inwestycji Wartość zadnia (mln. zł) Okres realizacji Lider Progi finansowe Priorytet V Dobre rządzenie Działanie Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej 1. Szkolenia dla pracowników Urzędu Miasta Tarnobrzeg podnoszące kwalifikacje zawodowe 0, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach UM Tarnobrzeg projekt realizowany w partnerstwie z ościennymi gminami Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Nowatorskie metody nauczania w warsztacie twórczego nauczyciela 0,5 mln zł 2. Podstawowymi założeniami projektu jest przeprowadzenie następujących typów kursów dla nauczycieli: a) nowoczesne metody nauki programowania w formie zabaw dla nauczycieli przedszkoli i I-go etapu nauczania w szkole podstawowej pt. Kurs twórczej informatyki z Baltie" środowisko Baltie 2.0) b) nowoczesne metody nauki programowania dla nauczycieli I-go etapu nauczania w szkole podstawowej (klasy IV - VI) - Kurs twórczej informatyki z Baltie" (środowisko Baltie 3.0) c) nauka programowania dla nauczycieli uczniów zdolnych szkoły podstawowej oraz uczniów gimnazjum - Kurs nowoczesnego programowania i algorytmów w środowisku Baltie 4.0". d) Kurs nauki programowania i algorytmów dla nauczycieli mających zdolnych uczniów w gimnazjum oraz nauczycieli szkół średnich) 0, Szkoła Podstawowa nr 10 Min. 50 tys. zł Sesja Rady Miasta lipiec

19 Perły przyrody w mojej okolicy wspólne tworzenie międzyszkolnej platformy zdalnego nauczania Podstawowymi założeniami projektu są: Ewidencja i pomiary starych drzew Poszukiwanie unikatowych, zagrożonych wyginięciem gatunków roślin i zwierząt badanie i ewidencja zbiorników wodnych itp. ewidencja występujących na tym terenie ptaków, owadów itd przygotowanie mapy najcenniejszych obiektów przyrodniczych na Podkarpaciu. kursy podstaw e-learningu dla nauczycieli biorących udział w projekcie Poprawa dostępności i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacji przedszkolnej na terenie miasta Tarnobrzeg Projekt zakłada: - Zwiększenie uczestnictwa dzieci w wychowaniu przedszkolnym - Zapewnienie wysokiej jakości usług opiekuńczych i edukacyjno- wychowawczych - Objęcie opieką przedszkolną dzieci od 1,5 roku życia do rozpoczęcia edukacji szkolnej (tworzenie grup żłobkowych przy przedszkolach ). 0, Szkoła Podstawowa nr 10 Min. 50 tys. zł Przedszkola Min. 50 tys. zł Sesja Rady Miasta lipiec

20 V. 4 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata jest najważniejszym instrumentem polityki rozwoju regionu dla nowej perspektywy finansowej. Celem nadrzędnym RPO WP jest wzrost krajowej i międzynarodowej konkurencyjności gospodarki oraz poprawa dostępności przestrzennej Podkarpacia. Osiąganie tego celu będzie następować poprzez inwestycje strukturalne służące m.in. wzmacnianiu dostępności regionu, podnoszeniu jego konkurencyjności, wspieraniu innowacyjności, poprawie stanu środowiska naturalnego, kulturowego i podnoszeniu poziomu edukacji. Cele szczegółowe RPO WP zostały określone w oparciu o analizę poziomu społeczno gospodarczego rozwoju województwa i obejmują najważniejsze obszary interwencji wymagające wsparcia w celu usunięcia głównych barier rozwojowych i podniesienia poziomu rozwoju gospodarczego województwa. W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podkarpackiego wyznaczono 8 osi priorytetowych. Celem nadrzędnym wyznaczonym dla osi 1. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka jest tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości i gospodarki opartej na wiedzy. Realizacja tego celu będzie następować poprzez nw. cele szczegółowe: - wsparcie dla rozwoju przedsiębiorstw poprzez zwiększenie dostępności do zewnętrznych źródeł finansowania, - rozwój sieci instytucji otoczenia biznesu, - stworzenie warunków dla rozwoju gospodarczego i wzrostu potencjału innowacyjnego w regionie oraz transferu wiedzy, - zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i wsparcie aktywności w zakresie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej. Wdrożenie osi 2. Infrastruktura techniczna przyczyni się do poprawy dostępności i atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez realizację przedsięwzięć w sferze komunikacyjnej i energetycznej. Cele szczegółowe wyznaczone w ramach osi 2. obejmują: - poprawę powiązań komunikacyjnych i systemu komunikacji publicznej w województwie, - poprawę stanu i efektywności wykorzystania infrastruktury energetycznej. Tworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa informacyjnego w regionie będzie realizowane w ramach 3. osi Społeczeństwo informacyjne. Podniesienie jakości usług w zakresie infrastruktury informatycznej pozwoli na istotne zmniejszenie dystansu województwa w stosunku do bardziej rozwiniętych regionów kraju i Unii Europejskiej. Zapobieganie degradacji środowiska oraz zagrożeniom naturalnym i technologicznym, a także efektywna gospodarka zasobami naturalnymi to cel nadrzędny osi 4. Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom. Realizacja tego celu przyczyni się do: - ograniczenia ilości zanieczyszczeń, w tym odpadów przedostających się do środowiska, a także poprawy zaopatrzenia w wodę, - poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego oraz racjonalnego zagospodarowania zasobów wodnych, Sesja Rady Miasta lipiec

21 - ograniczenia degradacji środowiska oraz ochrony zasobów różnorodności biologicznej, - poprawy poziomu bezpieczeństwa w regionie pod względem zagrożeń naturalnych i technologicznych. Celem realizacji 5. osi Infrastruktura publiczna jest tworzenie warunków dla rozwoju kapitału społecznego poprzez inwestycje w edukację, ochronę zdrowia, pomoc społeczną, sport i rekreację. Cele szczegółowe określone w ramach tej osi obejmują: - poprawę dostępności i podniesienie jakości regionalnego systemu edukacji, - poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego ludności i rozwój infrastruktury pomocy społecznej, - zwiększenie dostępności mieszkańców do obiektów sportowych i rekreacyjnych. Wzrost udziału turystyki w gospodarce regionu oraz ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój instytucji kultury zapewni realizacja osi 6. Turystyka i kultura. Szczególnie, że w województwie istnieje znaczny, lecz niewykorzystany, potencjał zarówno w obszarze turystyki, jak i kultury. Zmniejszenie występujących wewnątrz województwa różnic rozwojowych poprzez wzmocnienie ośrodków miejskich, ożywienie społeczno gospodarcze obszarów zdegradowanych i zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej obszarów marginalizowanych gospodarczo nastąpi poprzez wdrożenie działań zaplanowanych w ramach osi 7. Spójność wewnątrzregionalna. Wdrażanie Osi. 8. Pomoc techniczna ma na celu efektywną realizację RPO WP, a w tym: - umożliwienie sprawnego funkcjonowania systemu realizacji programu oraz zapewnienie ciągłości procesu programowania, - upowszechnienie informacji o dostępnym wsparciu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego oraz promocja efektów programu, - zagwarantowanie prawidłowego przygotowania projektów w celu ulepszenia ich wdrażania, - pełne uczestnictwo w jednolitym komputerowym systemie monitoringu. Sesja Rady Miasta lipiec

22 Tab. 4 Układ osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata Oś priorytetowa 1. Oś priorytetowa 2. Oś priorytetowa 3. Oś priorytetowa 4. Oś priorytetowa 5. Oś priorytetow a 6. Oś priorytetowa 7. Oś priorytetow a 8. Konkurencja i innowacyjna gospodarka Infrastruktura techniczna Społeczeństwo informacyjne Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom Infrastruktura publiczna Turystyka i kultura Spójność wewnątrzregional na Pomoc techniczna Lista działań: Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczośc i (131,64 mln ); Instytucje otoczenia biznesu (20,45 mln ); Regionalny system innowacji (98,54 mln ); Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu (38 mln ). Lista działań: 2.1 Infrastruktura komunikacyjna (294,53 mln ); Infrastruktura energetyczna (46,52 mln ). Lista działań: Społeczeństwo informacyjne (67,98 mln ) Lista działań: Infrastruktura ochrony środowiska (87,27 mln ); Infrastruktura przeciwpowodzio wa i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi (51,13 mln ) Zachowanie oraz ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej, (11,59 mln ); Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom (20,45 mln ) Lista działań: Infrastruktura edukacyjna, (60,91 mln ); Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, (39,54 mln ); Infrastruktura sportowa i rekreacyjna, (20,00 mln ); Lista działań: Turystyka i kultura (37,1 mln ) Lista działań: Rewitalizacja miast (36,93 mln ) Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, (25,57 mln ) Aktywizacja obszarów zmarginalizowany ch gospodarczo (17,04 mln ) Lista działań: Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania, (21,09 mln ) Informowani e, promocja oraz wsparcie przygotowan ia i realizacji projektów. (10 mln ) 288,63 mln 341,05 mln 67,98 mln ) 170,44 mln 120,45 mln 37,1 mln 79,54 mln 31,09 mln Całkowity wkład wspólnotowy na Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata ,3 mln Sesja Rady Miasta lipiec

23 V Tryb wyboru wniosków składanych do dofinansowania ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata Wnioski o dofinansowanie składane są w terminie ustalonym przez Urząd Marszałkowski w ogłoszeniu konkursu. Złożone projekty o dofinansowanie wybierane są w trybie tzw. preselekcji. W trybie preselekcji wnioskodawca składa: Wniosek o dofinansowanie (wg standardowego wzoru) oraz załączniki: obliczenie dochodów generowanych przez projekt (wg wzoru tabeli), odniesienie do kryteriów oceny merytorycznej - technicznej mapy i szkice sytuacyjne. Wstępna ocena formalna dokonywana jest przez Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego oparciu o kryteria oceny formalnej. Następnie przeprowadzana jest ocena jakościowa (punktowa) wniosków. W efekcie dokonanej oceny ustalany jest ranking wniosków, który przekazywany jest Zarządowi Województwa celem dokonania oceny strategicznej. Po dokonaniu oceny Zarząd dokonuje wyboru projektów w drodze uchwały, przy czym uchwała podjęta jest z zastrzeżeniem, że przyznanie dofinansowania ma charakter warunkowy i uzależnione jest od dostarczenia przez wnioskodawcę kompletu wymaganych dokumentów w terminie ustalonym dla danego naboru wniosków (3 miesiące). Weryfikacja końcowa dokonywana jest po złożeniu przez wnioskodawcę kompletu wymaganych dokumentów (m. in. Studium wykonalności projektu, wyciąg z dokumentacji technicznej). W stosunku do pozytywnie ocenionych w trakcie weryfikacji końcowej wniosków o dofinansowanie sukcesywnie podpisywane są umowy o dofinansowanie. Istotnym załącznikiem z punktu widzenia składanego wniosku jest odniesienie do kryteriów oceny merytorycznej technicznej. Na podstawie tego załącznika przyznawane są podczas oceny punkty, które decydują o miejscu projektu w rankingu wniosków. Przykładowe odniesienie do kryteriów oceny merytorycznej jakościowej w ramach działania 2.1 Infrastruktura komunikacyjna Schemat A - Drogi wojewódzkie przedstawiono poniżej. Sesja Rady Miasta lipiec

24 Kryteria według których oceniane są projekty dotyczące dróg łącznie z punktacją Tab.5 Kryteria oceny projektów drogowych Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium Wyjaśnienia Mak. Liczba punktów 1. Efektywność kosztowa projektu (stopień wpływu na osiągnięcie wskaźników RPO) Kryterium mierzone będzie ilorazem wartości dofinansowania z EFRR oraz, w zależności od rodzaju projektu: - wskaźnika długości wybudowanych dróg w wyniku realizacji projektu, albo - wskaźnika długości zrekonstruowanych /zmodernizowanych dróg w wyniku realizacji projektu, lub innego wskaźnika produktu. Długość wybudowanych/ zrekonstruowanych/zmodernizowanych dróg będzie obowiązkowym wskaźnikiem produktu dla tego typu projektów. Kryterium promować będzie projekty o najkorzystniejszej wartości ilorazu (czyli o najmniejszej jego wartości, która oznacza, iż najniższym kosztem środków unijnych uzyskuje się największy efekt w postaci długości wybudowanych /zrekonstruowanych / zmodernizowanych dróg/inny produkt). W przypadku łączenia przez projekt różnych co do zakresu rzeczowego przedsięwzięć (budowa/modernizacja drogi, budowa/modernizacja mostu),punktacja dla projektu w ramach niniejszego kryterium będzie odzwierciedlać procentowy udział kosztów poszczególnych części projektu w wartości całkowitej projektu. Z uwagi na konieczność porównania projektów złożonych w ramach niniejszego naboru wniosków należy podać (w zależności od zakresu projektu): 1. Długość dróg przebudowanych lub wyremontowanych w wyniku realizacji projektu, 2. Długość mostu/mostów wybudowanego, przebudowanego lub wyremontowanego w wyniku realizacji projektu, 3. Procentowy rozdział wartości części inwestycyjnej wydatków kwalifikowanych w ramach projektu w podziale na: - zakres wniosku odnoszący się do dróg przebudowanych lub wyremontowanych, - zakres wniosku odnoszący się do mostu/mostów wybudowanego, przebudowanego lub wyremontowanego. Biorąc pod uwagę doświadczenia z pierwszych naborów wniosków należy wrócić szczególną uwagę na racjonalność planowanych kosztów realizacji zadań i przyjętych rozwiązań technicznych. Kwestie te będą przedmiotem szczególnej analizy komisji konkursowej pod kątem zapewnienia trwałości projektu Wpływ projektu na rozwój gospodarczy Kryterium oceniane będzie na podstawie wskaźnika liczby firm oraz gospodarstw agroturystycznych, które funkcjonować będą w obszarze bezpośredniego oddziaływania drogi będącej przedmiotem projektu oraz W przypadku firm oraz Gospodarstw agroturystycznych należy uwzględnić wyłącznie podmioty mające bezpośrednie i najkorzystniejsze połączenie z odcinkiem drogi stanowiącym zakres rzeczowy wniosku o dofinansowanie lub w przypadku 20 Sesja Rady Miasta lipiec

25 wskaźnika powierzchni terenów inwestycyjnych, które uzyskają lepszą dostępność komunikacyjną w wyniku realizacji projektu. obiektów punktowych drogą, w ciągu której zlokalizowany jest obiekt, będący przedmiotem wniosku o dofinansowanie. W przypadku niezagospodarowanych terenów inwestycyjnych (z wyłączeniem terenów pod budownictwo mieszkaniowe) pod działalność gospodarczą, w tym produkcyjną i usługową należy uwzględnić wyłącznie tereny mające bezpośrednie i najkorzystniejsze połączenie z odcinkiem drogi stanowiącym zakres rzeczowy wniosku o dofinansowanie, położone w bezpośrednim jego sąsiedztwie lub w przypadku obiektów punktowych tereny mające bezpośrednie i najkorzystniejsze połączenie z daną drogą, w ciągu której zlokalizowany jest obiekt objęty wnioskiem o dofinansowanie. 3. Poprawa dostępności do autostrad, dróg ekspresowych, dróg krajowych, lotnisk, przejść granicznych lub kluczowych regionalnych szlaków transportowych Kryterium oceniane będzie na podstawie wykazanej poprawy dostępności do poszczególnych elementów regionalnego układu komunikacyjnego. W przypadku kumulacji poszczególnych składników kryterium projekt nie może uzyskać więcej punktów niż maksymalna dopuszczalna ich ilość. Dodatkowo uwzględniony zostanie wpływ zakładanej realizacji projektu na rozwój turystyki poprzez premiowanie poprawy dostępności do terenów atrakcyjnych turystycznie. Punkty mogą być przyznane jedynie w przypadku dróg stanowiących bezpośredni dojazd do wskazanych elementów regionalnego układu komunikacyjnego oraz terenów atrakcyjnych turystycznie. Punktacja w zależności od dostępności drogi będącej przedmiotem projektu do: - autostrady 10 punktów, - dróg ekspresowych, krajowych wojewódzkich 8 punktów, - lotnisk 8 punktów, przejść granicznych 8 punktów, - kluczowych regionalnych szlaków transportowych (drogi powiatowe, szlaki kolejowe) 5 punktów, - terenów atrakcyjnych turystycznie 5 punktów, - projekt nie wykazuje poprawy dostępności do żadnego z ww. 0 punktów. 20 Sesja Rady Miasta lipiec

26 4. Oszczędność finansowa na nowych i zmodernizowanych drogach w przewozach pasażerskich i towarowych Kryterium oceniane będzie na podstawie wskaźnika rezultatu Oszczędność czasu na nowych i zmodernizowanych drogach w przewozach pasażerskich i towarowych (euro/rok). Wskaźnik Oszczędność czasu na nowych i zmodernizowanych drogach w przewozach pasażerskich i towarowych (euro/rok) należy obliczyć zgodnie z metodologią określoną w Instrukcji oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć drogowych i mostowych dla dróg wojewódzkich Wydawnictwo IBDiM, Warszawa, luty 2008 Należy zwrócić szczególną uwagę na racjonalność przyjętych założeń Wpływ projektu na zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym Kryterium promować będzie projekty przyczyniające się do zwiększenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym uwzględniające środki poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym 1 Projekt uwzględnia 2 lub więcej środki poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym -10 punktów. Projekt uwzględnia 1 środek poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym - 5 punktów. Projekt nie uwzględnia środków poprawy 10 Sesja Rady Miasta lipiec

27 V. 5 Zadania inwestycyjne zgłoszone do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata Tab.6 Zadania inwestycyjne zgłoszone do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata Lp. Tytuł projektu Działanie Zakres rzeczowy Czas realizacji Wartość projekt Poprawa powiązań komunikacyjnych regionu poprzez modernizację dróg gminnych w centralnej części Tarnobrzega Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Tarnobrzegu poprzez zakup wyposażenia i dostosowanie obiektów szkoły do potrzeb osób niepełnosprawnych. Działanie 2.1 Infrastruktura komunikacyjna (Schemat C drogi gminne Działanie 5.1 Infrastruktura edukacyjna (Schemat B system oświaty Zakres rzeczowy projektu obejmuje modernizację ul. Kościuszki oraz łączących się z nią odcinków ulic: dr Lilien, Szkolnej, Dominikańskiej. Realizacja projektu zakłada modernizację instalacji CO, która obejmie cały budynek szkoły oraz salę gimnastyczną wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi tj. gabinetami, rozbieralnią, natryskami, łazienkami. Realizacja projektu zakłada także wykonanie wentylacji sali gimnastycznej. Ponadto projekt zakłada wykonanie 2 podjazdów dla niepełnosprawnych oraz modernizację zaplecza sanitarnego remont łazienki znajdującej się na parterze budynku szkoły w celu jej dostosowania do osób niepełnosprawnych. Podjazdy zostaną wykonane przy wejściu głównym budynku szkoły oraz przy wejściu do budynku szkoły od strony obiektów sportowych, aby ułatwić osobom niepełnosprawnym korzystanie z sali gimnastycznej. Projekt zakłada ponadto zakup wyposażenia do pracowni geodezyjno-budowlanej, fotogrametrycznej oraz do laboratorium instrumentów geodezyjnych Łączna wartość projektu wynosi: ,12 zł - wkład Gminy Tarnobrzeg ,94 zł - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ,18 zł. Projekt pozytywnie oceniony Łączna wartość projektu wynosi: ,60 zł w tym: - wkład Gminy Tarnobrzeg ,88 zł - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ,72 zł. Projekt został pozytywnie oceniony 3. Zakup wyposażenia oraz modernizacja obiektów Zespołu Szkół im. ks. St. Staszica w Tarnobrzegu Działanie 5.1 Infrastruktura edukacyjna (Schemat B system oświaty Zakres projektu przewiduje następujące zadnia: 1. Modernizację i doposażenie 2 pracowni zawodowych mechanicznej i elektrycznoelektronicznej w nowoczesne wyposażenie technodydaktyczne. 2. Modernizację instalacji elektrycznej w klasopracowniach elektryczno-elektronicznej i mechanicznej, 2 salach gimnastycznych oraz łączniku i ich zapleczu sanitarnym, hydrowęźle ciepłowniczym, oraz w łazience przystosowanej do potrzeb uczniów niepełnosprawnych. 3. Modernizację zaplecza sanitarnego przy salach gimnastycznych Łączna wartość projektu wynosi: ,14 zł w tym: - wkład Gminy Tarnobrzeg ,54zł - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ,60 zł. Projekt został pozytywnie oceniony Sesja Rady Miasta lipiec

Debata tematyczna Rady Miasta Tarnobrzega Pozyskiwanie i wykorzystanie środków pomocowych unijnych dla rozwoju miasta

Debata tematyczna Rady Miasta Tarnobrzega Pozyskiwanie i wykorzystanie środków pomocowych unijnych dla rozwoju miasta Debata tematyczna Rady Miasta a Pozyskiwanie i wykorzystanie środków pomocowych unijnych dla rozwoju miasta Sesja Rady Miasta, czerwiec 2010 r. Spis treści: I. Zasady funkcjonowania funduszy strukturalnych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 57/1240/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 maja 2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA RPO WO 2007-2013 Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Wersja nr 70 Dokument

Bardziej szczegółowo

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Sięgnij po euro Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Autorzy: Inga Czerny, Gazeta Samorządu i Administracji, korespondentka w Brukseli Adam Kaliszuk, Euroinfo Warszawa Koordynacja: Iwona

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 1 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/241/2013 RADY POWIATU W SANDOMIERZU. z dnia 31 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XL/241/2013 RADY POWIATU W SANDOMIERZU. z dnia 31 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XL/241/2013 RADY POWIATU W SANDOMIERZU z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Sandomierskim na lata 2014-2020 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Fundusze Unijne. Inwestujemy w relacje

Fundusze Unijne. Inwestujemy w relacje Fundusze Unijne Pomysłów na biznes może być wiele. Tak samo dotacji unijnych. W Banku BPH pomożemy znaleźć odpowiedni fundusz unijny, przygotować niezbędną dokumentację i udzielimy kredytu na planowaną

Bardziej szczegółowo

POZYSKIWANIE ŚRODKÓW DLA SEKTORA LEŚNEGO Z ZEWNĘTRZNYCH ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA

POZYSKIWANIE ŚRODKÓW DLA SEKTORA LEŚNEGO Z ZEWNĘTRZNYCH ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA POZYSKIWANIE ŚRODKÓW DLA SEKTORA LEŚNEGO Z ZEWNĘTRZNYCH ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA PRZEWODNIK PO DOTACJACH pod redakcją Dariusz Rutkowskiego Wydano przy pomocy: Konferencja Samorządu Studentów Wydziału Leśnego

Bardziej szczegółowo

USZCZEGÓŁOWIENIE REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013

USZCZEGÓŁOWIENIE REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 Załącznik nr 2 do uchwały nr 364/35/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2015 r. USZCZEGÓŁOWIENIE REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 (z dnia

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Wykonawca:

Zamawiający: Wykonawca: Gdańsk, maj 2015 Zamawiający: Miasto Kolno ul. Wojska Polskiego 20 18-500 Kolno Wykonawca: EU-CONSULT Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.eu-consult.pl Strona 2 z 150 Spis treści 1. WYKAZ

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Księgowe ujęcie i rozliczanie dotacji unijnych

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Księgowe ujęcie i rozliczanie dotacji unijnych Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Księgowe ujęcie i rozliczanie dotacji unijnych Agnieszka Zwolenik Nowy Sącz 2013 Komitet Redakcyjny doc. dr Marek Reichel przewodniczący; prof. dr hab. inż.

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO W RAMACH STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY BESTWINA NA LATA 2014 2020 Zamawiający: Wykonawca: Autorzy opracowania:

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 536/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 21 maja 2015 r. Zarząd Województwa Łódzkiego Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

AGENDA. Polityka regionalna

AGENDA. Polityka regionalna FUNDUSZE STRUKTURALNE W POLSCE AGENDA Okres programowania 2004 2006 podstawy prawne i programy operacyjne finansowanie beneficjenci system wyboru (wniosek aplikacyjny, załączniki, najczęściej popełnianie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013. Szczegółowy opis priorytetów

Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013. Szczegółowy opis priorytetów Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013 Szczegółowy opis priorytetów Dokument opracowany zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006

Bardziej szczegółowo

NARODOWY PLAN ROZWOJU 2004-2006

NARODOWY PLAN ROZWOJU 2004-2006 NARODOWY PLAN ROZWOJU 2004-2006 (Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 14 stycznia 2003 r.) Podstawowe informacje Niniejszy folder zawiera podstawowe informacje dotyczące Narodowego Planu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Zintegrowana Strategia Rozwoju Gospodarczego Gmin Powiatu Tureckiego na lata 2015 2025

Zintegrowana Strategia Rozwoju Gospodarczego Gmin Powiatu Tureckiego na lata 2015 2025 Zamawiający: Gmina Miejska Turek Wykonawca: Ecorys Polska Sp. z o.o. Zespół autorski: dr Marta Mackiewicz (kierownik) Ewa Dzielnicka Cezary Gołębiowski Anna Górecka-Ojdana Iwona Kania dr Paweł Kretowicz

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie Gminy X poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych.

Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie Gminy X poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych. Modelowe studia wykonalności inwestycji ograniczających Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie Gminy X poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych. Zamawiający Gmina X Przeznaczenie Regionalny

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 20142020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Katowice, kwiecień 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Znaczenie Funduszy Europejskich dla rozwoju gospodarczego Polski

Znaczenie Funduszy Europejskich dla rozwoju gospodarczego Polski Znaczenie Funduszy Europejskich dla rozwoju gospodarczego Polski Wprowadzenie Polska, wstępując do Unii Europejskiej w maju 2004 r., przyłączyła się do realizacji wspólnotowej polityki spójności, mającej

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 20142020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Katowice, maj 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Programowanie perspektywy finansowej na lata 2014-2020 23 maja 2014 r. Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 - Umowa Partnerstwa - Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/155/12 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Dobromierz

UCHWAŁA NR XXVII/155/12 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Dobromierz UCHWAŁA NR XXVII/155/12 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Dobromierz Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 6 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH DLA MSP NA LATA 2007-2013

PRZEWODNIK PO FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH DLA MSP NA LATA 2007-2013 PRZEWODNIK PO FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH DLA MSP NA LATA 2007-2013 Wstęp...2 Fundusze strukturalne dostępne dla Polski w latach 2004-2006...3 Fundusze strukturalne na lata 2007-2013....7 Regionalne Programy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013 Warszawa, 1 marca 2015 r. SPIS TREŚCI I. INFORMACJE NA TEMAT PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI... 6 1. STATUS DOKUMENTU...

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 536/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 21 maja 2015 r. Zarząd Województwa Łódzkiego Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Zarząd Główny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej ANALIZA PERSPEKTYW ROZWOJU KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NA RYNKU PRACY SUBREGIONU PŁOCKIEGO

Zarząd Główny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej ANALIZA PERSPEKTYW ROZWOJU KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NA RYNKU PRACY SUBREGIONU PŁOCKIEGO Zarząd Główny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej ANALIZA PERSPEKTYW ROZWOJU KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NA RYNKU PRACY SUBREGIONU PŁOCKIEGO Kierunki szkoleń skierowanych do ludności zamieszkałej na obszarach

Bardziej szczegółowo

Programy pomocowe Unii Europejskiej jako źródło finansowania rozwoju i konkurencyjności sektora małych i średnich przedsiębiorstw

Programy pomocowe Unii Europejskiej jako źródło finansowania rozwoju i konkurencyjności sektora małych i średnich przedsiębiorstw 51 Barometr Regionalny Nr 2(20) 2010 Programy pomocowe Unii Europejskiej jako źródło finansowania rozwoju i konkurencyjności sektora małych i średnich przedsiębiorstw Alfreda Kamińska Wyższa Szkoła Menedżerska

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 PROJEKT SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 PROJEKT SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 20142020 PROJEKT SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Katowice, 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Łódzkiego

Zarząd Województwa Łódzkiego Zarząd Województwa Łódzkiego Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka,

Bardziej szczegółowo