Debata tematyczna Rady Miasta Tarnobrzega Pozyskiwanie i wykorzystanie środków pomocowych unijnych dla rozwoju miasta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Debata tematyczna Rady Miasta Tarnobrzega Pozyskiwanie i wykorzystanie środków pomocowych unijnych dla rozwoju miasta"

Transkrypt

1 Debata tematyczna Rady Miasta a Pozyskiwanie i wykorzystanie środków pomocowych unijnych dla rozwoju miasta Sesja Rady Miasta, czerwiec 2010 r.

2 Spis treści: I. Zasady funkcjonowania funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w nowym okresie programowania - w latach II. Fundusze pomocowe i Fundusz Spójności... 7 III. Środki pozyskane przez miasto w ramach programów przedakcesyjnych... 9 IV. Okres finansowy V. Fundusze pomocowe dla miasta a w latach VI. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta dokument umożliwiający wsparcie zadań zgłaszanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego dotyczących zdegradowanych obszarów miejskich i poprzemysłowych VII. Działania Powiatowego Urzędu Pracy w u współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego VIII. Dotacje unijne dla rolników IX. Środki pozyskane przez przedsiębiorców w ramach Osi priorytetowej I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.1. Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B - Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata X. Podsumowanie Sesja Rady Miasta czerwiec

3 I. Zasady funkcjonowania funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w nowym okresie programowania - w latach I.2. Akty prawne regulujące zasady funkcjonowania funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Zasady funkcjonowania funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, w nowym okresie programowania - w latach , zostały zawarte w pięciu nowych rozporządzeniach, zastąpią one akty prawne obowiązujące w tym zakresie w poprzednim okresie programowania. Należą do nich: 1. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności. (Uchyla rozporządzenie (WE) nr 1260/1999). 2. Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Uchyla rozporządzenie (WE) nr 1783/1999). 3. Rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego. (Uchyla rozporządzenie (WE) nr 1784/1999). 4. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1084/2006 z 11 lipca 2006 r. ustanawiające Fundusz Spójności. (Uchyla rozporządzenie (WE) 1164/94). 5. Rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 5 lipca 2006 r. w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT). I. 3 Polityka spójności UE na lata Wraz z opublikowaniem w 2001 r. II Raportu Komisji Europejskiej nt. spójności społecznej i gospodarczej, rozpoczęła się dyskusja nad kształtem polityki spójności UE. Efektem debaty są założenia reformy polityki strukturalnej, które znalazły swoje odzwierciedlenie w projektach pięciu rozporządzeń dotyczących zasad funkcjonowania funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w latach , opublikowanych przez Komisję Europejską w lipcu 2004 r. Do podstawowych założeń reformy polityki spójności na lata należą: 1. utrzymanie dotychczasowej wagi i budżetu polityki spójności (utrzymanie ukierunkowania polityki na wszystkie państwa członkowskie oraz utrzymanie budżetu polityki na wysokim poziomie, ponad 1/3 budżetu UE) 2. koncentrację działań na trzech nowych celach: Cel 1 Konwergencja, wspierający wzrost i tworzenie nowych miejsc pracy w regionach najbiedniejszych (o PKB na głowę mieszkańca poniżej 75% średniej dla UE oraz w regionach tzw. efektu statystycznego). Na cel Konwergencja przeznaczone zostanie ponad 81% całości środków na politykę spójności; Sesja Rady Miasta czerwiec

4 Cel 2 Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie, wspierający zmiany strukturalne w regionach nie kwalifikujących się do celu Konwergencja oraz zmiany na rynku pracy. Środki przeznaczone na cel Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie wyniosą blisko 16% całości środków polityki spójności; Cel 3 Europejska współpraca terytorialna (kontynuacja Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG),wspierający terytorialną konkurencyjność oraz promujący harmonijny i zrównoważony rozwój terytorium UE w ramach trzech komponentów: transgranicznego, transnarodowego oraz międzyregionalnego. Na cel Europejska współpraca terytorialna przeznaczono ok. 2,5% środków polityki spójności. Beneficjentami będą także zewnętrzne regiony graniczne UE; 3. ograniczenie liczby funduszy strukturalnych do dwóch, tj. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Nadal funkcjonuje także nie będący funduszem strukturalnym Fundusz Spójności. Z polityki spójności wyłączono fundusze wspierające rolnictwo oraz rybołówstwo i przeniesiono je odpowiednio do Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybackiej, natomiast Fundusz Spójności został włączony do głównego nurtu programowania i będzie podlegał podobnym zasadom jak fundusze strukturalne; 4. rezygnację z Inicjatyw Wspólnotowych (EQUAL, INTERREG, LEADER, URBAN) i włączenie ich specyficznych dziedzin wsparcia do trzech nowych celów; 5. uproszczenie systemu wdrażania poprzez nowe dokumenty programowe, rezygnację z uzupełnień programów operacyjnych, jednofunduszowe programowanie, zarządzanie oraz alokowanie środków na poziomie priorytetów a nie działań, bardziej elastyczne reguły kwalifikowalności kosztów; 6. zachowanie podstawowych zasad: wieloletniego programowania, dodatkowości, partnerstwa, współfinansowania i ewaluacji. Istotnym elementem reformy polityki spójności w nowym okresie programowania jest jej bezpośrednie powiązanie z założeniami odnowionej Strategii Lizbońskiej, tj. podporządkowanie jej celów wymogowi zwiększenia konkurencyjności poprzez zapewnienie wysokiego tempa wzrostu gospodarczego oraz tworzenie miejsc pracy. W latach polityka spójności ma być filarem realizacji odnowionej Strategii Lizbońskiej. W tym celu państwa członkowskie zostały zobowiązane do przeznaczenia na realizację działań bezpośrednio przyczyniających się do osiągania celów Strategii odpowiednio 60% całości środków polityki spójności w ramach celu Konwergencja oraz 75% - w ramach celu Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie (tzw. earmarking). I. 4 Unijne oraz krajowe dokumenty programowe I.4.1 Strategiczne Wytyczne Wspólnoty Strategiczne Wytyczne Wspólnoty (SWW) zostały przyjęte przez Radę UE 6 października 2006 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE z 21 października 2006 r. Sesja Rady Miasta czerwiec

5 Strategiczne Wytyczne Wspólnoty stanowią dokument wyznaczający kierunki realizacji polityki spójności UE w latach Wytyczne, w odróżnieniu od rozporządzeń, które definiują cel i zakres wsparcia w ramach poszczególnych funduszy, dążą do zidentyfikowania obszarów, w których polityka spójności może najskuteczniej przyczynić się do realizacji priorytetów Wspólnoty zorientowanych na osiąganie celów odnowionej Strategii Lizbońskiej Strategia Rozwoju Kraju Strategia Rozwoju Kraju (SRK) jest podstawowym dokumentem strategicznym określającym cele i priorytety w obszarze rozwoju społeczno-gospodarczego Polski oraz warunki, które powinny ten rozwój zapewnić. Strategia wyznacza cele oraz identyfikuje obszary uznane za najważniejsze z punktu widzenia osiągnięcia tych celów, w których koncentrowane będą działania państwa. Uwzględnia jednocześnie najważniejsze trendy rozwoju światowej gospodarki oraz cele, jakie stawia Unia Europejska w Strategii Lizbońskiej. SRK nadaje priorytet działaniom, jakie podejmie rząd w latach w celu realizacji wizji Polski. Głównym celem Strategii Rozwoju Kraju na lata jest podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców Polski: - poszczególnych obywateli i rodzin. W ramach Strategii Rozwoju Kraju (SRK) określone zostały następujące priorytety: wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakości budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej i jej bezpieczeństwa rozwój obszarów wiejskich rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej Relacje celów szczegółowych Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (NSRO) do priorytetów określonych w Strategicznych Wytycznych Wspólnoty (SWW) oraz celów Strategii Lizbońskiej. Sesja Rady Miasta czerwiec

6 I.4.3 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia Strategiczne Wytyczne Wspólnoty są podstawą opracowania Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (NSRO), które z kolei określają priorytety zawierane w programach operacyjnych w każdym z państw UE. W Polsce Rada Ministrów zaakceptowała 29 listopada 2006 r. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (równorzędna nazwa tego dokumentu to Narodowa Strategia Spójności - NSS),które służą wspieraniu wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Celem strategicznym Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia dla Polski jest tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz podniesienia poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej. Obok celu strategicznego NSRO zakłada realizację celów szczegółowych, wynikających z wyzwań Strategii Lizbońskiej, Strategicznych Wytycznych Wspólnoty oraz wniosków wynikających z analizy słabych i mocnych stron polskiej gospodarki, a także stojących przed nią szans i zagrożeń. Cel strategiczny będzie osiągany poprzez realizację horyzontalnych celów szczegółowych. Oznacza to, że wszystkie programy, działania i projekty podejmowane w ramach NSRO realizują cele jednocześnie aczkolwiek w różnym zakresie. Celami horyzontalnymi NSRO są: poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa mechanizmów partnerstwa, poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej, budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski, podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, (szczególnie sektora wytwórczego o wysokiej wartości dodanej) oraz rozwój sektora usług, wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej, wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarach wiejskich. NSRO będą realizowane przy pomocy Programów Operacyjnych (PO), zarządzanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), zarządzanych przez Samorządy poszczególnych województw. Sesja Rady Miasta czerwiec

7 II. Fundusze pomocowe i Fundusz Spójności Fundusze strukturalne są instrumentem realizacji polityki spójności Unii Europejskiej, nazywanej również polityką strukturalną. Rolą funduszy strukturalnych jest pomoc państwom członkowskim w wyrównywaniu różnic w rozwoju regionalnym oraz w przemianach gospodarczych i społecznych na tzw. obszarach problemowych. Od początku istnienia Wspólnoty Europejskiej polityka regionalna należała do głównego obszaru jej interwencji. Treść Artykułu 130A Jednolitego Aktu Europejskiego (JAE), przyjętego w 1987 r., wskazuje, że Wspólnota powinna wzmacniać swoją aktywność w zakresie zapewnienia spójności ekonomiczno-społecznej. Osiągnięcie tego celu wspomagane jest działaniami podejmowanymi przez trzy fundusze strukturalne. 1. Fundusze strukturalne 1.1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1080/2006 współfinansuje: a. inwestycje produkcyjne przyczyniające się do tworzenia i ochrony trwałych miejsc pracy, przede wszystkim poprzez bezpośrednie wspieranie inwestycji zwłaszcza w małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP); b. inwestycje w infrastrukturę; c. tworzenie i rozwój instrumentów finansowania, takich jak kapitał podwyższonego ryzyka, fundusze pożyczkowe i gwarancyjne, fundusze rozwoju lokalnego, dotacje na spłatę odsetek, tworzenie sieci, współpracę i wymianę doświadczeń pomiędzy regionami, miastami oraz stosownymi podmiotami sfery społeczno-gospodarczej i środowiskowej; d. pomoc techniczną Europejski Fundusz Społeczny (EFS) zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1081/2006 współfinansuje: a. wzrost zdolności adaptacyjnych pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców w celu lepszego przewidywania zmian gospodarczych i pozytywnego zarządzania nimi; b. rozszerzenie dostępu do zatrudnienia oraz trwała integracja na rynku pracy osób poszukujących pracy i nieaktywnych zawodowo, zapobieganie bezrobociu, zwłaszcza bezrobociu długoterminowemu i bezrobociu wśród młodzieży, zachęcanie do aktywności w starszym wieku i dłuższej aktywności zawodowej oraz zwiększanie uczestnictwa w rynku pracy; c. poprawę integracji społecznej osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji w celu ich trwałej integracji na rynku pracy oraz zwalczanie wszelkich form dyskryminacji na rynku pracy; d. wzmacnianie kapitału ludzkiego, w szczególności poprzez wspieranie: opracowywania i wprowadzania reform systemów edukacji i szkoleń w celu rozwijania zdolności do zatrudnienia, lepszego dopasowania kształcenia ogólnego i zawodowego oraz szkoleń do potrzeb rynku pracy oraz stałego podnoszenia kwalifikacji personelu szkoleniowego w celu rozwijania innowacyjności i gospodarki opartej na wiedzy, tworzenie sieci obejmujących instytucje szkolnictwa wyższego, centra badawczotechnologiczne oraz przedsiębiorstwa, e. wspieranie partnerstw, paktów i inicjatyw poprzez tworzenie sieci obejmujących zainteresowane strony, takie jak partnerzy społeczni i organizacje pozarządowe, na Sesja Rady Miasta czerwiec

8 poziomie transnarodowym, krajowym, regionalnym lokalnym w celu mobilizacji na rzecz reform w obszarze zatrudnienia i integracji na rynku pracy. 2. Fundusz Spójności zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1084/2006 współfinansuje: a. transeuropejskie sieci transportowe, w szczególności priorytetowe projekty, określone w decyzji nr 1692/96/WE; b. ochronę środowiska w ramach priorytetów wspólnotowej polityki zgodnie z jej założeniami i programem działania. Fundusz może także udzielać wsparcia dziedzinom związanym ze zrównoważonym rozwojem, które przedstawiają wyraźne korzyści w wymiarze środowiskowym, czyli efektywność energetyczną i energię odnawialną. W sektorze transportowym, poza sieciami transeuropejskimi, Fundusz wspomaga kolej, transport rzeczny i morski intermodalne systemy transportowe i ich interoperacyjności, zarządzanie ruchem drogowym, morskim i lotniczym, ekologiczny transport miejski i transport publiczny. Sesja Rady Miasta czerwiec

9 III. Środki pozyskane przez miasto w ramach programów przedakcesyjnych Lp. Tytuł projektu Program/Działanie Zakres rzeczowy Czas realizacji Wartość projektu 1. Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej a poprzez modernizację głównego ciągu komunikacyjnego (droga wojewódzka nr 723) w ramach strategicznego programu usprawnienia ruchu tranzytowego miasta a Program Phare 99 Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 723 o dł m Wartość projektu , w tym: dotacji Phare wkład własny: wkład budżetu państwa: Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej regionu tarnobrzeskiego dla sektora MŚP Phare 2003 Program Phare SSG 2003 Budowa sieci kanalizacyjnej o dł. ok. 10 km, budowa 5 przepompowni ścieków, modernizacja nawierzchni na dł. 6 km drogi wojewódzkiej Nr Wartość inwestycji ,09, w tym środki z UE ,78 wkład własny ,31 Wartość ogółem ,09 w tym wkład UE: ,78 Sesja Rady Miasta czerwiec

10 IV. Okres finansowy Fundusze strukturalne są instrumentami Polityki Strukturalnej Unii Europejskiej. Ich zadaniem jest wspieranie restrukturyzacji i modernizacji gospodarek krajów UE. W ten sposób wpływa się na zwiększenie spójności ekonomicznej i społecznej Unii. Fundusze kierowane są do tych sektorów gospodarki i regionów, które bez pomocy finansowej nie są w stanie dorównać do średniego poziomu ekonomicznego w UE. Polityka Strukturalna i Fundusze mają pomóc władzom centralnym i regionalnym słabiej rozwiniętych regionów w rozwiązaniu ich najważniejszych problemów gospodarczych. Dokumentem określającym kierunki i wysokość wsparcia finansowego ze strony Funduszy strukturalnych na realizację zamierzeń rozwojowych w Polsce w latach były Podstawy Wsparcia Wspólnoty (PWW). Był to dokument przedstawiający strategię i priorytety działań funduszy i państwa członkowskiego UE, ich cele szczegółowe, wielkość wkładu funduszy i innych środków finansowych. W latach istniały cztery Fundusze strukturalne, realizujące cele polityki spójności UE: Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Finansowy Instrument Orientacji Rybołówstwa Ponadto istnieje Fundusz Spójności będący instrumentem finansowym UE, nienależącym do Funduszy strukturalnych i wdrażany na poziomie wybranych państw a nie regionów. Jego celem jest ułatwienie integracji słabiej rozwiniętych krajów poprzez budowę sieci transportowych oraz obiektów ochrony środowiska o znaczeniu ponadregionalnym. O dofinansowanie ze środków unijnych można było ubiegać się również w ramach dwufunduszowego Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR), który zarządzany był na poziomie krajowym, ale wdrażany w systemie zdecentralizowanym na poziomie poszczególnych województw. Z kolei wsparciu procesu wdrażania Funduszy strukturalnych służy stworzony do tego celu Program Operacyjny Pomocy Technicznej. Sesja Rady Miasta czerwiec

11 Środki pozyskane przez Miasto z programów pomocowych UE w okresie Tab. 1 Środki pozyskane w ramach programów pomocowych UE w okresie Lp. Tytuł projektu Program/Działanie Zakres rzeczowy Czas realizacji Wartość projekt Program gospodarki wodno-ściekowej w u. Utworzenie systemu informacji geograficznej (GIS) dla miasta a Fundusz Spójności ZPORR Działanie 1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Kompleksowa budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla miasta, oraz modernizacja stacji uzdatniania wody Zakres rzeczowy projektu obejmuje m.in.: budowę kanalizacji sanitarnej miasta na długości ok.120 km, modernizację ujęcia wody i Stacji Uzdatniania Wody, budowę kanalizacji deszczowej, rozbudowę oczyszczalni ścieków (wyposażenie w technologię oczyszczania ścieków deszczowych oraz higienizacji osadów pościekowych) komputerową obsługę sieci Projekt obejmował wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków trzech obrębów ewidencyjnych (, Wielowieś, Sielec) o łącznej powierzchni 2652 ha, a także opracowanie na bazie istniejącej analogowej mapy sytuacyjno-wysokościowej mapy zasadniczej oraz numerycznej obejmującej 6 obrębów ewidencyjnych (Wielowieś, Sielec, Sobów, Zakrzów, Dzików, Miechocin) miasta a o łącznej powierzchni 4570 ha. Zadanie zostało wykonane w 2006 roku Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi ,7, z czego: Fundusz Spójności pozostałe koszty zostały sfinansowane przez Miasto, PGK Sp. z o.o. i pożyczkę z NFOŚiGW ,37 Wartość projektu: zł wkład ZPORR: zł wkład własny: zł 3. Remont Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej w u oraz zakup sprzętu medycznego ZPORR Działanie 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna Remont ośrodka oraz zakup sprzętu medycznego.: wykonanie termomodernizacji budynku w tym: wymianę okien, wymianę drzwi zewnętrznych, remont schodów zewnętrznych, ocieplenie ścian. Ponadto w ramach projektu zakupiono 60 sztuk sprzętu do inhalacji, fizjoterapii, masażu, kinezyterapii oraz zakup sprzętu komputerowego Wartość projektu wynosi ,77 zł, w tym wkład UE ,32 zł, wkład Miasta ,78 zł, wkład budżetu Państwa zł 4. Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla pacjentów SPOZOZ w u ZPORR Działanie 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna W ramach projektu zakupiono: łóżka rehabilitacyjne z regulacją wysokości, z materacami przeciwodleżynowymi oraz uchwytem na kroplówki, podnośnik do udźwigu pacjentów w celach opiekuńczo-higienicznych oraz transport z wózka na łóżko, lampy do leczenia odleżyn, stół terapeutyczny z elektryczną regulacją wysokości Wartość projektu wynosi zł, w tym wkład UE zł, wkład zakładu zł, wkład budżetu Państwa zł Sesja Rady Miasta czerwiec

12 5. Poprawa funkcjonowania ruchu kołowego, ruchu pieszego i estetyki przestrzeni publicznych w obrębie ulic Mickiewicza, Moniuszki, Wyspiańskiego i Targowej I etap ZPORR Działanie 3.3 Zdegradowane tereny miejskie, poprzemysłowe i powojskowe Modernizacja ulic i 4 pawilonów wzdłuż ul. Wyspiańskiego Wartość zadania: ,06 zł EFRR: ,53 zł Gmina : ,97 zł wkład TSM: ,66 zł Budżet Państwa: ,90 zł 6. Przywrócenie Starówce Miasta funkcji centrum aktywności społeczno-usługowej - II etap ZPORR Działanie 3.3 Zdegradowane tereny miejskie, poprzemysłowe i powojskowe Modernizacja ul. Sandomierskiej Wartość zadania: ,46 zł EFRR: ,73 zł Gmina : ,98 zł Budżet Państwa: ,75 zł 7. Adaptacja zespołu parkowo-zamkowego w Dzikowie dla potrzeb Muzeum Historycznego Miasta etap I ZPORR Działanie 3.2 Obszary podlegające restrukturyzacji I etap: - rewaloryzacja piwnic zamku oraz wprowadzenie niezbędnych instalacji, mediów i systemów ochrony, - wyposażenie sal ekspozycyjnych, - modernizacja tarasu Wartość zadania: ,40zł Wydatki kwalifikowane : ,11 zł EFRR: ,08 zł Gmina : ,42 zł Budżet Państwa: ,61zł Roboty dodatkowe: ,68 zł 8. Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu tarnobrzeskiego poprzez modernizację drogi wojewódzkiej nr 871 ZPORR Działanie 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego Remont ul. Wisłostrada: - modernizacja nawierzchni dwóch jezdni drogi nr 871 na długości 2x7,5 km, - utwardzenie poboczy dwóch jezdni na długości 2x7,5 km, - budowa dwóch zatok autobusowych, - budowa chodników na długości 800m Wartość zadania: ,14 zł EFRR: ,35zł Gmina : ,79 zł 9. Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 871 poprzez przebudowę skrzyżowania ulic: Sikorskiego-Wyspiańskiego- Kopernika w u ZPORR Działanie 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego Remont skrzyżowania ul. Sikorskiego, Wyspiańskiego i Kopernika Wartość projektu: ,69 zł Wydatki kwalifikowane ,26 zł EFRR: ,94 Gmina : ,32 zł Roboty dodatkowe: ,75 zł 10. Dostosowanie kwalifikacji zawodowych tarnobrzeskich pracowników do wymagań rynku pracy ZPORR Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy Kursy językowe i komputerowe dla 120 osób Wartość projektu ,65 zł wkład Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) ,49 zł Budżet państwa ,16 zł Sesja Rady Miasta czerwiec

13 11. I edycja - Program stypendialny dla uczniów pochodzących z obszarów wiejskich ZPORR Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Celem działania było wsparcie stypendialne uczniów szkół ponadgimnazjalnych Wartość projektu ,15 zł EFS/budżet państwa 12. II edycja - Program stypendialny dla uczniów pochodzących z obszarów wiejskich w roku szkolnym 2005/2006 ZPORR Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Wsparcie stypendialne uczniów szkół ponadgimnazjalnych Wartość projektu ,28 zł, EFS/budżet państwa 13. III edycja - Program stypendialny dla uczniów pochodzących z obszarów wiejskich w roku szkolnym 2006/2007 ZPORR Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Wsparcie stypendialne uczniów szkół ponadgimnazjalnych Wartość projektu ,55 zł, EFS/budżet państwa 14. I edycja - Wsparcie stypendialne studentów z terenu województwa podkarpackiego w roku akademickim 2004/2005 ZPORR Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Wsparcie stypendialne studentów Wartość projektu ,25 zł, EFS/budżet państwa 15. II edycja - Wsparcie stypendialne studentów z terenu województwa podkarpackiego w roku akademickim 2005/2006, ZPORR Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Wsparcie stypendialne studentów Wartość projektu ,00 zł, EFS/budżet państwa 16. III edycja - Wsparcie stypendialne studentów z terenu województwa podkarpackiego w roku akademickim 2006/2007, ZPORR Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Wsparcie stypendialne studentów Wartość projektu ,63 EFS/budżet państwa Sesja Rady Miasta czerwiec

14 17. Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenie pracowni w szkołach Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich Szkoły podstawowe - 6 pracowni komputerowych, Gimnazja - 1 pracownia, Szkoły ponadgimnazjalne - 7 pracowni komputerowych, wyposażenie pracowni mechatronicznej Poradnie psychologiczno pedagogiczne wyposażenie 3 poradni w sprzęt komputerowy, Centrum Kształcenia Praktycznego - pracownia komputerowa, doposażenie pracowni do praktyk zawodowych, program doskonalenia i nabywania kwalifikacji zawodowych, Z Funduszu PHARE sfinansowano wyposażenie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Centrum Kształcenia Praktycznego oraz wyposażenia pracowni komputerowych, Realizacja projektów Programu Wspólnoty Europejskiej Socrates Comenius Zespół Szkół Specjalnych w latach pozyskał środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie ,70 na zakup wyposażenia dla: pracowni komputerowej, logopedycznej, sensorycznej, doświadczania świata, pracowni biologiczno fizycznej oraz zakupiono pomocedydaktyczne i matematyczno techniczne Wysokość dotacji zł EFS 18. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 7 w u ZPORR Działanie 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna Budowa sali gimnastycznej przy szkole Podstawowej nr 7 (osiedle Mokrzyszów) wraz z zapleczem socjalnym oraz łącznikiem Wartość zadania: ,69 zł EFRR: ,01 zł Gmina : ,68 zł Wartość ogółem: ,66 zł w tym wkład UE: ,68 zł Sesja Rady Miasta czerwiec

15 VI.1 Program gospodarki wodno-ściekowej w u zrealizowany w ramach Funduszu Spójności Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi ,7, z czego: Fundusz Spójności pozostałe koszty zostały sfinansowane przez Miasto, PGK Sp. z o.o. i pożyczkę z NFOŚiGW ,37 W ramach projektu wykonano następujące zadania: ZADANIE 1. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Jeziórku. Zrealizowany w ramach Projektu zakres prac modernizacyjnych w obszarze: obu ujęć wody surowej oraz SUW w Jeziórku zapewnia pełne bezpieczeństwo w zakresie jakości i ilości wody dostarczanej do miasta oraz niezawodności dostawy. Zadanie 1/I. Prace modernizacyjne w obrębie sieci wodociągowej. Przeprowadzono wymianę najstarszych sieci wodociągowych wykonanych z rur azbestocementowych w ulicach Sandomierska, Sienkiewicza, oraz wymianę sieci wodociągowej z rur stalowych w osiedlach Serbinów i Bogdanówka. Wybudowane zostały nowe odcinki sieci wodociągowej pod zabudowę mieszkalną w nowopowstającym Osiedlu Wielowieś Północ. Zadanie 2 pn Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, W ramach Projektu wykonano kanalizację sanitarną w układzie grawitacyjnociśnieniowym w osiedlach wiejskich miasta. Zadanie 3 pn Modernizacja sieci wodociągowej w Os. Nagnajów i podłączenie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z siecią miejską Wykonano wymianę istniejącej wysoce awaryjnej sieci wodociągowej w Osiedlu Nagnajów oraz dokonano podłączenia sieci wodociągowej w tym osiedlu do wodociągu miejskiego z zasilaniem od ulicy Granicznej w Osiedlu Miechocin. Osiedle Nagnajów zasilane było do tej pory z wodociągu Baranowa Sandomierskiego. Zadanie 3/IA pn Inwestycje w obrębie oczyszczalni ścieków, Przeprowadzono prace remontowe obrębie oczyszczalni ścieków co było niezbędne w celu udoskonalenia istniejącego procesu oczyszczania ścieków oraz gospodarki osadowej w eksploatowanej od 1998 roku mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków dla miasta a. Sesja Rady Miasta czerwiec

16 V. Fundusze pomocowe dla miasta a w latach V. 1 Fundusze Unii Europejskiej w Polsce w latach Dokumentem określającym kierunki i wysokość wsparcia finansowego ze strony Funduszy na realizację zamierzeń rozwojowych w Polsce w latach jest Narodowa Strategia Spójności (Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia). Narodowa Strategia Spójności (NSS) to dokument strategiczny określający priorytety i obszary wykorzystania oraz system wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w Polsce w ramach budżetu Wspólnoty na lata Łączna suma środków zaangażowanych w realizację NSS w latach w skali kraju wyniesie około 85,6 mld euro, z czego 67,3 mld euro będzie pochodziło z budżetu UE. Narodowa Strategia Spójności będzie realizowana za pomocą następujących programów operacyjnych: Program Infrastruktura i Środowisko, Program Kapitał Ludzki, Program Innowacyjna Gospodarka, Program Rozwój Polski Wschodniej, Program Pomoc Techniczna, Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej - 16 regionalnych programów (1 dla każdego z województw) W okresie finansowym nadal funkcjonuje Fundusz Spójności. Sesja Rady Miasta czerwiec

17 Układ celów Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia i Programów Operacyjnych RP Poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa mechanizmów partnerstwa PO Rozwój Polski Wschodniej Poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej PO Kapitał ludzki Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora wytwórczego o wysokiej wartości dodanej oraz sektora usług Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej, i przestrzennej PO Infrastruktura i środowisko PO Innowacyjna gospodarka PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej 16 Regionalnych Programów Operacyjnych 3 Wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarach wiejskich PO Pomoc Techniczna Sesja Rady Miasta czerwiec

18 V. 2 Zadania Miasta realizowane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej Tab. 2 Zadania Miasta realizowane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej Lp. PO RPW/ Nazwa projektu/ zakres inwestycji Wartość zadnia (mln. zł) Okres realizacji Studium wykonalności Pozwolenie na budowę Dokumentacja Lider Finansowanie, uwagi Oś Priorytetowa I Nowoczesna gospodarka Działanie 1.3 Wspieranie innowacji Tarnobrzeski Park Przemysłowo-Technologiczny umowa zawarta w dniu r. projekt zgłoszony do indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych pod nr 43 Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 871 przebiegającej przez umowa zawarta w dniu r. projekt zgłoszony do indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych pod nr 90 33, w realiz acji 79, w realiz acji - + UM TARR (pełni funkcję inwestora zastępczego) UM a) wkład własny Beneficjenta: ,88 zł b) dofinansowanie: ,12 zł Wniosek o dofinansowanie został złożony zgodnie z pre-umową w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 31 maja 2010 r. a) wkład własny Beneficjenta: ,00 zł b) dofinansowanie: ,00 zł Wniosek został złożony r, Stan prawny: decyzja o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (zrid) r., Decyzja środowiskowa , Raport o oddziaływaniu na środowisko , Zaświadczenie organu odpowiadającego za monitorowanie obszarów Natura , Dokumentacja techniczna: - Projekt budowlany , - Projekt wykonawczy , Postępowanie przetargowe: -Przetarg na menadżera projektu Wartość ogółem zł w tym wkład UE: ,12 zł Sesja Rady Miasta czerwiec

19 V. 3 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata jest najważniejszym instrumentem polityki rozwoju regionu dla nowej perspektywy finansowej. Celem nadrzędnym RPO WP jest wzrost krajowej i międzynarodowej konkurencyjności gospodarki oraz poprawa dostępności przestrzennej Podkarpacia. Osiąganie tego celu będzie następować poprzez inwestycje strukturalne służące m.in. wzmacnianiu dostępności regionu, podnoszeniu jego konkurencyjności, wspieraniu innowacyjności, poprawie stanu środowiska naturalnego, kulturowego i podnoszeniu poziomu edukacji. Cele szczegółowe RPO WP zostały określone w oparciu o analizę poziomu społeczno gospodarczego rozwoju województwa i obejmują najważniejsze obszary interwencji wymagające wsparcia w celu usunięcia głównych barier rozwojowych i podniesienia poziomu rozwoju gospodarczego województwa. W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podkarpackiego wyznaczono 8 osi priorytetowych. Celem nadrzędnym wyznaczonym dla osi 1. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka jest tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości i gospodarki opartej na wiedzy. Realizacja tego celu będzie następować poprzez nw. cele szczegółowe: - wsparcie dla rozwoju przedsiębiorstw poprzez zwiększenie dostępności do zewnętrznych źródeł finansowania, - rozwój sieci instytucji otoczenia biznesu, - stworzenie warunków dla rozwoju gospodarczego i wzrostu potencjału innowacyjnego w regionie oraz transferu wiedzy, - zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i wsparcie aktywności w zakresie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej. Wdrożenie osi 2. Infrastruktura techniczna przyczyni się do poprawy dostępności i atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez realizację przedsięwzięć w sferze komunikacyjnej i energetycznej. Cele szczegółowe wyznaczone w ramach osi 2. obejmują: - poprawę powiązań komunikacyjnych i systemu komunikacji publicznej w województwie, - poprawę stanu i efektywności wykorzystania infrastruktury energetycznej. Tworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa informacyjnego w regionie będzie realizowane w ramach 3. osi Społeczeństwo informacyjne. Podniesienie jakości usług w zakresie infrastruktury informatycznej pozwoli na istotne zmniejszenie dystansu województwa w stosunku do bardziej rozwiniętych regionów kraju i Unii Europejskiej. Zapobieganie degradacji środowiska oraz zagrożeniom naturalnym i technologicznym, a także efektywna gospodarka zasobami naturalnymi to cel nadrzędny osi 4. Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom. Realizacja tego celu przyczyni się do: - ograniczenia ilości zanieczyszczeń, w tym odpadów przedostających się do środowiska, a także poprawy zaopatrzenia w wodę, - poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego oraz racjonalnego zagospodarowania Sesja Rady Miasta czerwiec

20 zasobów wodnych, - ograniczenia degradacji środowiska oraz ochrony zasobów różnorodności biologicznej, - poprawy poziomu bezpieczeństwa w regionie pod względem zagrożeń naturalnych i technologicznych. Celem realizacji 5. osi Infrastruktura publiczna jest tworzenie warunków dla rozwoju kapitału społecznego poprzez inwestycje w edukację, ochronę zdrowia, pomoc społeczną, sport i rekreację. Cele szczegółowe określone w ramach tej osi obejmują: - poprawę dostępności i podniesienie jakości regionalnego systemu edukacji, - poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego ludności i rozwój infrastruktury pomocy społecznej, - zwiększenie dostępności mieszkańców do obiektów sportowych i rekreacyjnych. Wzrost udziału turystyki w gospodarce regionu oraz ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój instytucji kultury zapewni realizacja osi 6. Turystyka i kultura. Szczególnie, że w województwie istnieje znaczny, lecz niewykorzystany, potencjał zarówno w obszarze turystyki, jak i kultury. Zmniejszenie występujących wewnątrz województwa różnic rozwojowych poprzez wzmocnienie ośrodków miejskich, ożywienie społeczno gospodarcze obszarów zdegradowanych i zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej obszarów marginalizowanych gospodarczo nastąpi poprzez wdrożenie działań zaplanowanych w ramach osi 7. Spójność wewnątrzregionalna. Wdrażanie Osi. 8. Pomoc techniczna ma na celu efektywną realizację RPO WP, a w tym: - umożliwienie sprawnego funkcjonowania systemu realizacji programu oraz zapewnienie ciągłości procesu programowania, - upowszechnienie informacji o dostępnym wsparciu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego oraz promocja efektów programu, - zagwarantowanie prawidłowego przygotowania projektów w celu ulepszenia ich wdrażania, - pełne uczestnictwo w jednolitym komputerowym systemie monitoringu. Sesja Rady Miasta czerwiec

Debata tematyczna Rady Miasta Tarnobrzega. Pozyskiwanie i wykorzystanie środków unijnych dla rozwoju miasta

Debata tematyczna Rady Miasta Tarnobrzega. Pozyskiwanie i wykorzystanie środków unijnych dla rozwoju miasta Debata tematyczna Rady Miasta Tarnobrzega Pozyskiwanie i wykorzystanie środków unijnych dla rozwoju miasta Sesja Rady Miasta Tarnobrzeg wrzesień 2008 Spis treści: I. Strategia Lizbońska (Europejski Fundusz

Bardziej szczegółowo

Debata tematyczna Rady Miasta Tarnobrzega Pozyskiwanie i wykorzystanie środków pomocowych unijnych dla rozwoju miasta

Debata tematyczna Rady Miasta Tarnobrzega Pozyskiwanie i wykorzystanie środków pomocowych unijnych dla rozwoju miasta Debata tematyczna Rady Miasta Tarnobrzega Pozyskiwanie i wykorzystanie środków pomocowych unijnych dla rozwoju miasta Sesja Rady Miasta Tarnobrzeg, 30 lipiec 2009 r. Spis treści: I. Zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 STRUKTURA DOKUMENTU 2 1. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego, 2. Strategia realizacji Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020. Lublin, 26.06.2013 r.

Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020. Lublin, 26.06.2013 r. Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Lublin, 26.06.2013 r. Logika procesu programowania RPO WL na lata 2014-2020 Główne założenia wydatkowania środków

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE STRUKTURALNE NA LATA 2007-2013 ŹRÓDŁEM DOFINANSOWANIA SAMORZĄDÓW I ICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

FUNDUSZE STRUKTURALNE NA LATA 2007-2013 ŹRÓDŁEM DOFINANSOWANIA SAMORZĄDÓW I ICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH FUNDUSZE STRUKTURALNE NA LATA 2007-2013 ŹRÓDŁEM DOFINANSOWANIA SAMORZĄDÓW I ICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH FUNDUSZE STRUKTURALNE NA LATA 2007-2013 ŹRÓDŁEM DOFINANSOWANIA SAMORZĄDÓW I ICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r.

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r. Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata 2007-2013 Kielce, kwiecień 2008 r. Problemy ograniczające rozwój Województwa Świętokrzyskiego Problemy

Bardziej szczegółowo

Polityka regionalna Unii Europejskiej. mgr Ewa Matejko

Polityka regionalna Unii Europejskiej. mgr Ewa Matejko Polityka regionalna Unii Europejskiej mgr Ewa Matejko Polityka regionalna w UE Dlaczego polityka regionalna? Cele polityki regionalnej Fundusze Strukturalne i Fundusz Spójności Zasady działania funduszy

Bardziej szczegółowo

Konferencja inaugurująca Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego w Województwie Śląskim Katowice, 18 maja 2004 Materiały konferencyjne

Konferencja inaugurująca Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego w Województwie Śląskim Katowice, 18 maja 2004 Materiały konferencyjne Konferencja inaugurująca Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego w Województwie Śląskim Katowice, 18 maja 2004 Materiały konferencyjne Członkostwo w Unii Europejskiej daje ogromne szanse regionom,

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Narodowej Strategii Spójności (NSRO) 2007 2013

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Narodowej Strategii Spójności (NSRO) 2007 2013 Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Narodowej Strategii Spójności (NSRO) 2007 2013 GraŜyna Gęsicka Minister Rozwoju Regionalnego Dokumenty programowe UE Kapitał Ludzki Odnowiona Strategia Lizbońska Zintegrowany

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE STRUKTURALNE ĆWICZENIA SEMESTR ZIMOWY 2014/2015

FUNDUSZE STRUKTURALNE ĆWICZENIA SEMESTR ZIMOWY 2014/2015 FUNDUSZE STRUKTURALNE ĆWICZENIA SEMESTR ZIMOWY 2014/2015 Książki Małgorzata Sikora- Gaca, Urszula Kosowska (Fundusze Europejskie w teorii i praktyce, Warszawa 2014 Magdalena Krasuska, Fundusze Unijne w

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Założenia perspektywy finansowej 2014-2020 www.pgie.pl Perspektywa 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Na

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Kryteria zatwierdzone na posiedzeniu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Analiza wdrażania funduszy UE w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod kątem realizacji zasady zrównoważonego rozwoju

Analiza wdrażania funduszy UE w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod kątem realizacji zasady zrównoważonego rozwoju Analiza wdrażania funduszy UE w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod kątem realizacji zasady zrównoważonego rozwoju Olsztyn 2013-09-23 Regionalny Program Operacyjny Warmia

Bardziej szczegółowo

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r.

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020

Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020 Konferencja Wiejska Polska 25 26 maja 2013 r. Konin/Licheń Krajowe podstawy strategiczne polityki

Bardziej szczegółowo

Środki RPO WK-P na lata jako instrument realizacji procesów rewitalizacyjnych

Środki RPO WK-P na lata jako instrument realizacji procesów rewitalizacyjnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Środki RPO WK-P na lata 2014-2020 jako instrument realizacji procesów rewitalizacyjnych Toruń, luty 2016 r. Definicja Rewitalizacja

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Wprowadzenie

Rozdział I Wprowadzenie Rozdział I Wprowadzenie Przedmiotem Strategii Nowe szanse, nowe możliwości wspierania przedsiębiorczości MMSP na terenie powiatu bełchatowskiego, 2005-2013 jest pokazanie możliwości współfinansowania zadań

Bardziej szczegółowo

V a. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stryków.

V a. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stryków. V a Plan Rozwoju Lokalnego Gminy. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Strykowie z dnia.. Planowane projekty i zadania inwestycyjne długoterminowe. Sytuacja Gminy ulega ciągłej zmianie. Skrzyżowanie

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwo Kujawsko-Pomorskie

Regionalny Program Operacyjny Województwo Kujawsko-Pomorskie Regionalny Program Operacyjny Województwo Kujawsko-Pomorskie 1.Oś Priorytetowa 1 wzmocnienia innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. mgr Piotr Modzelewski

Pozyskiwanie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. mgr Piotr Modzelewski Pozyskiwanie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej mgr Piotr Modzelewski Ramowy program zajęć 1. Instrumenty realizacji polityki regionalnej UE w latach 2007-2013 2. Struktura zarządzania programami

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy Wspólnotowe

Inicjatywy Wspólnotowe Inicjatywy Wspólnotowe INTERREG III Podstawowe informacje i dokumenty AUTOR: DOMINIKA RARÓG-OŚLIŹLOK 1.06.2004 Opracowano na podstawie informacji z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, MGPiPS oraz stron

Bardziej szczegółowo

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO 2014+ - założenia programowe Wielkopolskiego Departament Wdrażania Programu Regionalnego Wsparcie przedsiębiorczości w ramach WRPO 2007-2013 Podział

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze środków Unii Europejskiej

Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze środków Unii Europejskiej Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze środków Unii Europejskiej Aleksandra Malarz Z-ca Dyrektora Departament Integracji Europejskiej Ministerstwo Środowiska Katowice, 23 marca 2004

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne dla nauki i infrastruktury szkolnictwa wyższego

Fundusze strukturalne dla nauki i infrastruktury szkolnictwa wyższego Unia Europejska Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne dla nauki i infrastruktury szkolnictwa wyższego Departament Funduszy Europejskich Warszawa,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA LIZBOŃSKA A POLITYKA ZATRUDNIENIA W POLSCE

STRATEGIA LIZBOŃSKA A POLITYKA ZATRUDNIENIA W POLSCE STRATEGIA LIZBOŃSKA A POLITYKA ZATRUDNIENIA W POLSCE Wpływ funduszy unijnych na tworzenie nowych miejsc pracy dr Jerzy Kwieciński Podsekretarz Stanu Warszawa, 17 maja 2007 r. 1 Odnowiona Strategia Lizbońska

Bardziej szczegółowo

Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata rok

Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata rok Podsumowanie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 2008 rok Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Kościuszki 83, 10-950 Olsztyn Tel. (0-89) 521-96-00,

Bardziej szczegółowo

ZADANIA WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W LATACH 2007 2013 LIPIEC 2015 WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA I FUNDUSZY EUROPEJSKICH URZĄD MIASTA TYCHY AL. NIEPODLEGŁOŚCI 49 43-100 TYCHY TEL. 032 776 39 33 E-MAIL:

Bardziej szczegółowo

Skutecznie korzystamy z obecności naszego kraju w Unii Europejskiej. Stawiamy na rozwój regionów i lepszą jakość życia.

Skutecznie korzystamy z obecności naszego kraju w Unii Europejskiej. Stawiamy na rozwój regionów i lepszą jakość życia. Możliwości finansowania projektów budowlanych w Polsce ze środków UE w świetle nowej perspektywy finansowania 2014-2020 Warszawa, 24 września 2013 r. 1 Dotychczasowe doświadczenia Skutecznie korzystamy

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwo Podkarpackie. 1.Oś Priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

Regionalny Program Operacyjny Województwo Podkarpackie. 1.Oś Priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalny Program Operacyjny Województwo Podkarpackie 1.Oś Priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Zwiększone urynkowienie działalności badawczo rozwojowej. Zwiększona działalność B+R przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dr Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 1_GOSPODARKA WIEDZY 2_CYFROWA MAŁOPOLSKA 3_PRZEDSIĘBIORCZA

Bardziej szczegółowo

System programowania strategicznego w Polsce

System programowania strategicznego w Polsce System programowania strategicznego w Polsce Dr Piotr Żuber Dyrektor Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, listopad 2007 r. 1 Podstawowe zalety programowania

Bardziej szczegółowo

12.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego Poddziałanie 12.2.1. Infrastruktura kształcenia zawodowego - ZIT - 14.12.2015 15.02.

12.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego Poddziałanie 12.2.1. Infrastruktura kształcenia zawodowego - ZIT - 14.12.2015 15.02. 12.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego Poddziałanie 12.2.1. Infrastruktura kształcenia zawodowego - ZIT 12.2.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego RIT (Południowy) 12.2.2. Infrastruktura kształcenia

Bardziej szczegółowo

Niniejsza prezentacja jest materiałem merytorycznym powstałym w ramach projektu Fundusze Europejskie dla Organizacji Pozarządowych w Polsce

Niniejsza prezentacja jest materiałem merytorycznym powstałym w ramach projektu Fundusze Europejskie dla Organizacji Pozarządowych w Polsce Niniejsza prezentacja jest materiałem merytorycznym powstałym w ramach projektu Fundusze Europejskie dla Organizacji Pozarządowych w Polsce Beneficjent: Towarzystwo Amicus Celem projektu jest też upowszechnienie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVI/412/08 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 16 maja 2008 r.

Uchwała Nr XXVI/412/08 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 16 maja 2008 r. Uchwała Nr XXVI/412/08 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 16 maja 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Stalowa Wola pn.: Poprawa stanu infrastruktury

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ X. Plan finansowy realizacji programu rewitalizacji

ROZDZIAŁ X. Plan finansowy realizacji programu rewitalizacji ROZDZIAŁ X Plan finansowy realizacji programu rewitalizacji 10.1 Źródła finansowania planu rewitalizacji miasta Makowa Mazowieckiego Realizacja zadań inwestycyjnych objętych w latach 2006-2013 kosztować

Bardziej szczegółowo

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Program Badań Stosowanych Projekty Badawcze Rozwojowe Projekty Celowe Inicjatywa Technologiczna Innotech Program Badań Stosowanych PBS Program Badań Stosowanych Narodowego

Bardziej szczegółowo

Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Katowice, 2 grudzień 2004

Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Katowice, 2 grudzień 2004 KSZTAŁTOWANIE I REALIZACJA POLITYKI ENERGETYCZNEJ NA POZIOMIE WOJEWÓDZTWA STAN OBECNY, PRIORYTETY NA PRZYSZŁOŚĆ W KONTEKŚCIE PROWADZONEJ AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA. Wydział Programowania

Bardziej szczegółowo

Wsparcie obszarów wiejskich w RPO WK-P Bydgoszcz, 19 stycznia 2017 r.

Wsparcie obszarów wiejskich w RPO WK-P Bydgoszcz, 19 stycznia 2017 r. Wsparcie obszarów wiejskich w RPO WK-P 2014-2020 Bydgoszcz, 19 stycznia 2017 r. Obszary strategicznej interwencji określone w Umowie Partnerstwa 2014-2020 UP zawiera zobowiązanie Polski do szczególnego

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA RYGLICE

FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA RYGLICE FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA RYGLICE 29.10.2014 r. dr Stanisław Sorys Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 z wyłączeniem Osi Priorytetowej

Bardziej szczegółowo

Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Rozwoju Regionalnego Katowice, 10 maja 2016 r. Postęp wdrażania RPO WSL

Bardziej szczegółowo

I. BADANIA I ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY (B+RT), INNOWACJE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

I. BADANIA I ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY (B+RT), INNOWACJE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Wydatki strukturalne klasyfikowane są i wykazywane w sprawozdaniu według oznaczonych cyfrą rzymską obszarów tematycznych oraz oznaczonych cyframi arabskimi Kodów interwencji funduszy strukturalnych zgodnie

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne Unii Europejskiej 2007-2013

Fundusze strukturalne Unii Europejskiej 2007-2013 Fundusze strukturalne Unii Europejskiej 2007-2013 Narada Dyrektorów Archiwów Państwowych Radziejowice, 24 maja 2007 r. Wydział Integracji Europejskiej NDAP Ewa Rosowska 1 Cele polityki spójności Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Okres realizacji zadania. Łączne nakłady

Okres realizacji zadania. Łączne nakłady Nr zad. Nazwa zadania i cel programu Limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny pn: Poprawa stanu infrastruktury społecznej i technicznej oraz naukowo-dydaktyczno-gospodarczej w Gminie Stalowa Wola

Bardziej szczegółowo

Miasta w polityce spójności 2014-2020 Negocjacje międzyinstytucjonalne. Jan Olbrycht Poseł do Parlamentu Europejskiego

Miasta w polityce spójności 2014-2020 Negocjacje międzyinstytucjonalne. Jan Olbrycht Poseł do Parlamentu Europejskiego Miasta w polityce spójności 2014-2020 Negocjacje międzyinstytucjonalne Jan Olbrycht Poseł do Parlamentu Europejskiego Architektura rozporządzeń Rozporządzenie Ogólne Rozporządzenie dla Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WYDZIAŁ EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO Zadania wdrożeniowe EFRR WYDZIAŁ ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze Załącznik Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze GMINA ALEKSANDRÓW Cel Strategiczny 1. Lepsza dostępność komunikacyjna

Bardziej szczegółowo

Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020

Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Agnieszka Pidek-Klepacz Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Lublin,

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne na lata

Fundusze unijne na lata Fundusze unijne na lata 2014-2020 źródło prezentacji: www.mrr.gov.pl Budżet 2014-2020 (mld euro) Administracja 62 56 UE jako partner globalny 60 56 Obywatelstwo, wolność, bezpieczeństwo 16 12 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020 na 2016 rok

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020 na 2016 rok Załącznik do Uchwały Nr 48/1720/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 listopada 2015 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat złożonych wniosków do RPOWŚ oraz środków finansowych pozyskanych przez Gminę Bodzentyn w latach 2002-2008

Informacja na temat złożonych wniosków do RPOWŚ oraz środków finansowych pozyskanych przez Gminę Bodzentyn w latach 2002-2008 Informacja na temat złożonych wniosków do RPOWŚ oraz środków finansowych pozyskanych przez Gminę Bodzentyn w latach 2002-2008 2008 Wnioski złożone przez Gminę Bodzentyn do Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Tworzenie programów w Unii Europejskiej

Tworzenie programów w Unii Europejskiej Tworzenie programów w Unii Europejskiej Fundusze unijne w okresie programowania 2007-2013 Plan Programowanie na poziomie Unii Europejskiej Strategiczne Wytyczne Wspólnoty Cele polityki spójności Wymagania

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie Konwentu Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w dniu 4 października 2013 roku

Posiedzenie Konwentu Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w dniu 4 października 2013 roku Wsparcie przedsięwzięć z zakresu gospodarki wodno-kanalizacyjnej oraz gospodarki odpadami w Projekcie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Posiedzenie Konwentu Burmistrzów

Bardziej szczegółowo

Cele i Priorytety Regionalnych Programów Operacyjnych.

Cele i Priorytety Regionalnych Programów Operacyjnych. Cele i Priorytety Regionalnych Programów Operacyjnych. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego Głównym celem Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego jest

Bardziej szczegółowo

Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego

Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju społecznego Cel: Niwelowanie różnic w dostępie do usług społecznych i zatrudnienia na obszarach objętych Lokalną Strategią

Bardziej szczegółowo

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie Planujesz rozpoczęcie lub rozwój działalności? Chcesz być konkurencyjny na rynku? Masz innowacyjny pomysł na inwestycję? ZAPRASZAMY!!! Sieć Punktów Funduszy

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE Możliwości finansowania inwestycji w biomasę DZIAŁALNOŚĆ WFOŚIGW PRZYCHODY Przychody statutowe WF - ogółem Przychody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska WYDATKI

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Europejska Współpraca Terytorialna Programy INTERREG VA na polsko-niemieckim pograniczu

Europejska Współpraca Terytorialna Programy INTERREG VA na polsko-niemieckim pograniczu Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020 Programy INTERREG VA na polsko-niemieckim pograniczu Programy INTERREG 2014-2020 Transgraniczne INTERREG VA Transnarodowe - INTERREG VB (Program Europa Środkowa

Bardziej szczegółowo

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Łódź, 27 maja 2015 r.

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Łódź, 27 maja 2015 r. Główne założenia i komplementarność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Łódź, 27 maja 2015 r. RPO WŁ na lata 2014-2020 Konstrukcja RPO WŁ 2014-2020: LP. WOJEWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady współfinansowania rewitalizacji Żarowa ze środków UE w okresie programowania Przygotowanie do aplikowania o dofinansowanie.

Ogólne zasady współfinansowania rewitalizacji Żarowa ze środków UE w okresie programowania Przygotowanie do aplikowania o dofinansowanie. Ogólne zasady współfinansowania rewitalizacji Żarowa ze środków UE w okresie programowania 2014-2020. Przygotowanie do aplikowania o dofinansowanie. Plan spotkania: 1. Rewitalizacja - definicja 2. Zasady

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r Możliwości finansowania dla MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII 03 czerwca 2008 r OLGA WARZECHA CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AGH Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych tel. 12 617 31 59 warzecha@agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020 Programy INTERREG VA na polsko-niemieckim pograniczu

Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020 Programy INTERREG VA na polsko-niemieckim pograniczu Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020 Programy INTERREG VA na polsko-niemieckim pograniczu Programy INTERREG 2014-2020 Transgraniczne INTERREG VA Transnarodowe - INTERREG VB (Program Europa Środkowa

Bardziej szczegółowo

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 1 22 grudnia 2014 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie, przyjęta przez Radę

Bardziej szczegółowo

Skala wsparcia obszarów wiejskich w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2007-2013

Skala wsparcia obszarów wiejskich w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2007-2013 Konferencja Polityka spójności na rzecz rozwoju obszarów wiejskich Skala wsparcia obszarów wiejskich w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2007-2013 dr Hanna Jahns Sekretarz

Bardziej szczegółowo

Wydatkowanie czy rozwój

Wydatkowanie czy rozwój Wydatkowanie czy rozwój priorytety Polityki Spójności 2014-2020 i nowego RPO Województwa Łódzkiego Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Łódź, 27 maja 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie środków finansowych na zadania określone w założeniach energetycznych. Łukasz Polakowski

Pozyskiwanie środków finansowych na zadania określone w założeniach energetycznych. Łukasz Polakowski Pozyskiwanie środków finansowych na zadania określone w założeniach energetycznych Łukasz Polakowski Narodowa Strategia Spójności (NSS) (nazwa urzędowa: Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia) to dokument

Bardziej szczegółowo

Pakiet legislacyjny dla Polityki Spójności 2014-2020 Projekty rozporządzeń opublikowane 6 października 2011 r.:

Pakiet legislacyjny dla Polityki Spójności 2014-2020 Projekty rozporządzeń opublikowane 6 października 2011 r.: Pakiet legislacyjny dla Polityki Spójności 2014-2020 Projekty rozporządzeń opublikowane 6 października 2011 r.: Rozporządzenie ogólne (dwie części dla funduszy oraz dla polityki spójności) Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 9.3 PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

DZIAŁANIE 9.3 PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI STRATEGICZNYCH DZIAŁANIE 9.3 PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI STRATEGICZNYCH 1. Nazwa programu operacyjnego 2. Numer i nazwa priorytetu 3. Nazwa Funduszu finansującego priorytet 4. Instytucja Zarządzająca 5. Instytucja Pośrednicząca

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA I METODY FINANSOWANIA PROJEKTÓW SMART

ŹRÓDŁA I METODY FINANSOWANIA PROJEKTÓW SMART ŹRÓDŁA I METODY FINANSOWANIA PROJEKTÓW SMART PANELIŚCI Przedstawiciel MIiR: Agnieszka Dawydzik, Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Przedstawiciel

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Mazowieckiego na lata

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Mazowieckiego na lata Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 Priorytety RPO WM 2007-2013 I. Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu II.

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4. Katowice, 28 marca 2014 r.

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4. Katowice, 28 marca 2014 r. Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4 Katowice, 28 marca 2014 r. Alokacja na działania skierowane dla Przedsiębiorców w okresie 2007-2013 Alokacja na poddziałania skierowane

Bardziej szczegółowo

półrocze I II I II I II I II I II I II I II I II I II Oś priorytetowa 1. Rozwój przedsiębiorczości WSKAŹNIKI PRODUKTU

półrocze I II I II I II I II I II I II I II I II I II Oś priorytetowa 1. Rozwój przedsiębiorczości WSKAŹNIKI PRODUKTU wskaźniki Jedno stka Kod odpowia dajacego wskaźnik a kluczow ego KSI (SIMIK 73) rok 27 28 29 2 2 22 23 24 25 półrocze I II I II I II I II I II I II I II I II I II wskaźnik z bezpośredniej pomocy inwestycyjnej

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta - Piotrków Trybunalski 2020

Strategia Rozwoju Miasta - Piotrków Trybunalski 2020 Strategia Rozwoju Miasta - Piotrków Trybunalski 2020 Kontekst otoczenia strategicznego Piotrków Trybunalski, 05 listopada 2013 r. Polityka spójności 2014-2020 Propozycja KE, aby strategie stały się warunkiem

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Działanie 5.2. Rewitalizacja miast. l. Nazwa programu operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 2. Numer i nazwa

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA

TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 24.06.2014 r. Katowice Koncentracja tematyczna - EFS 8.5

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Wydział Rozwoju Regionalnego Kraków, dn. 10.02.2015 r. Alokacja RPO WSL 2014 2020 projekt v. 7 EFS 978 mln EFRR 2 498,9 mln w sumie

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

Osie priorytetowe Gospodarka Innowacje Technologie Rozwój społeczeństwa informacyjnego Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej

Osie priorytetowe Gospodarka Innowacje Technologie Rozwój społeczeństwa informacyjnego Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej RPO WZ 2014-2020 Osie priorytetowe 1. Gospodarka Innowacje Technologie 2. Rozwój społeczeństwa informacyjnego 3. Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej 4. Dostosowanie do zmian klimatu 5. Rozwój naturalnego

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Puławy na lata 2005 2014

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Puławy na lata 2005 2014 VII. Źródła finansowania 7.1. Środki unijne Możliwości finansowania wynikają z celów Unii Europejskiej. Do najważniejszych celów Unii należą: bezpieczeństwo, postęp społeczny, ochrona wolności praw i interesów

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego NOWY PROGRAM REGIONALNY NIEMAL 3 MLD EUR NA ROZWÓJ MAŁOPOLSKI Alokacja: 2 878 215

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 1 POWT Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 CEL PROGRAMU 2 POWT Republika Czeska - Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

Programowanie polityki strukturalnej

Programowanie polityki strukturalnej Fundusze strukturalne są instrumentami polityki strukturalnej Unii Europejskiej. Ich zadaniem jest wspieranie restrukturyzacji i modernizacji gospodarek krajów UE. W ten sposób wpływa się na zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Regionalny program operacyjny jest narzędziem słuŝącym realizacji strategii rozwoju regionu przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej w latach

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Politechnika Białostocka. Nazwa beneficjenta:

Tytuł projektu: Politechnika Białostocka. Nazwa beneficjenta: Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości i Wybranych Nowych Technologii Politechniki Białostockiej" jako instrument na rzecz tworzenia warunków dla rozwoju innowacyjności gospodarki i regionu Tytuł projektu:

Bardziej szczegółowo

REWITALIZACJA W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ Łódź, 6-7 czerwca 2016 r.

REWITALIZACJA W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ Łódź, 6-7 czerwca 2016 r. REWITALIZACJA W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020 Łódź, 6-7 czerwca 2016 r. DOKUMENTY (1) Umowa Partnerstwa Działania rewitalizacyjne realizowane z EFRR mają na celu włączenie społeczności zamieszkujących

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju

Lokalna Strategia Rozwoju Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Podgrodzie Toruńskie Spotkanie z Przedstawicielami sektora publicznego Wielka Nieszawka, 18.09.2015 AGENDA 1. Idea i cele RLKS 2. Źródła

Bardziej szczegółowo

Komplementarność w ramach RPO WO jako narzędzie zwiększania efektywności realizacji celów

Komplementarność w ramach RPO WO jako narzędzie zwiększania efektywności realizacji celów Komplementarność w ramach RPO WO 2007-2013 jako narzędzie zwiększania efektywności realizacji celów rozwojowych regionu Karina Bedrunka Opole, 28 czerwca 2012 r. Zakres prezentacji I. Komplementarność

Bardziej szczegółowo

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze Załącznik Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze GMINA ZWIERZYNIEC Cel Strategiczny 1. Lepsza dostępność komunikacyjna

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Spotkanie organizacyjne STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Puławy, 19 marca 2014 Agenda spotkania Zespołu ds. opracowania Strategii 2 Rozwoju Miasta Puławy do roku

Bardziej szczegółowo

Organizacje pozarządowe jako potencjalni beneficjenci w MRPO 2014-2020. Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej

Organizacje pozarządowe jako potencjalni beneficjenci w MRPO 2014-2020. Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Organizacje pozarządowe jako potencjalni beneficjenci w MRPO 2014-2020 Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej SCHEMAT RPO 2014-2020: DWUFUNDUSZOWY I ZINTEGROWANY 1. WARUNKI DLA ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Funduszu EFRR 176 560 369,00. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

Funduszu EFRR 176 560 369,00. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1161/2016 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 3 lutego 2016 roku pn. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa 1. Numer i nazwa osi

Bardziej szczegółowo

Projekty z zakresu podniesienia jakości edukacji zrealizowane przez samorząd powiatu sztumskiego

Projekty z zakresu podniesienia jakości edukacji zrealizowane przez samorząd powiatu sztumskiego Projekty z zakresu podniesienia jakości edukacji zrealizowane przez samorząd powiatu sztumskiego Sztum, dnia 26 kwietnia 2012r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Tabele wskaźników rezultatu bezpośredniego, produktu i finansowych dla Działań i Poddziałań ZIT SUBREGION CENTRALNY

Załącznik nr 3 Tabele wskaźników rezultatu bezpośredniego, produktu i finansowych dla Działań i Poddziałań ZIT SUBREGION CENTRALNY Załącznik nr 3 Tabele wskaźników rezultatu bezpośredniego, produktu i finansowych dla Działań i Poddziałań ZIT SUBREGION CENTRALNY WSKAŹNIKI PRODUKTU I REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO - Wskaźniki uznaje się za

Bardziej szczegółowo

Polityka spójności 2007-2013

Polityka spójności 2007-2013 Regionalne Programy Operacyjne jako źródło finansowania centrów nauki i wystaw interaktywnych Agnieszka Dawydzik Departament Koordynacji Programów Regionalnych Konferencja INTERAKCJA-INTEGRACJA INTEGRACJA

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Cel i program szkolenia Uczestnicy: Osoby zainteresowane włączeniem sięw rozwój lokalny na obszarach wiejskich Cel: Zapoznanie uczestników z Programem Rozwoju

Bardziej szczegółowo