Debata tematyczna Rady Miasta Tarnobrzega Pozyskiwanie i wykorzystanie środków pomocowych unijnych dla rozwoju miasta

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Debata tematyczna Rady Miasta Tarnobrzega Pozyskiwanie i wykorzystanie środków pomocowych unijnych dla rozwoju miasta"

Transkrypt

1 Debata tematyczna Rady Miasta a Pozyskiwanie i wykorzystanie środków pomocowych unijnych dla rozwoju miasta Sesja Rady Miasta, czerwiec 2010 r.

2 Spis treści: I. Zasady funkcjonowania funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w nowym okresie programowania - w latach II. Fundusze pomocowe i Fundusz Spójności... 7 III. Środki pozyskane przez miasto w ramach programów przedakcesyjnych... 9 IV. Okres finansowy V. Fundusze pomocowe dla miasta a w latach VI. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta dokument umożliwiający wsparcie zadań zgłaszanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego dotyczących zdegradowanych obszarów miejskich i poprzemysłowych VII. Działania Powiatowego Urzędu Pracy w u współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego VIII. Dotacje unijne dla rolników IX. Środki pozyskane przez przedsiębiorców w ramach Osi priorytetowej I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.1. Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B - Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata X. Podsumowanie Sesja Rady Miasta czerwiec

3 I. Zasady funkcjonowania funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w nowym okresie programowania - w latach I.2. Akty prawne regulujące zasady funkcjonowania funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Zasady funkcjonowania funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, w nowym okresie programowania - w latach , zostały zawarte w pięciu nowych rozporządzeniach, zastąpią one akty prawne obowiązujące w tym zakresie w poprzednim okresie programowania. Należą do nich: 1. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności. (Uchyla rozporządzenie (WE) nr 1260/1999). 2. Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Uchyla rozporządzenie (WE) nr 1783/1999). 3. Rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego. (Uchyla rozporządzenie (WE) nr 1784/1999). 4. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1084/2006 z 11 lipca 2006 r. ustanawiające Fundusz Spójności. (Uchyla rozporządzenie (WE) 1164/94). 5. Rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 5 lipca 2006 r. w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT). I. 3 Polityka spójności UE na lata Wraz z opublikowaniem w 2001 r. II Raportu Komisji Europejskiej nt. spójności społecznej i gospodarczej, rozpoczęła się dyskusja nad kształtem polityki spójności UE. Efektem debaty są założenia reformy polityki strukturalnej, które znalazły swoje odzwierciedlenie w projektach pięciu rozporządzeń dotyczących zasad funkcjonowania funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w latach , opublikowanych przez Komisję Europejską w lipcu 2004 r. Do podstawowych założeń reformy polityki spójności na lata należą: 1. utrzymanie dotychczasowej wagi i budżetu polityki spójności (utrzymanie ukierunkowania polityki na wszystkie państwa członkowskie oraz utrzymanie budżetu polityki na wysokim poziomie, ponad 1/3 budżetu UE) 2. koncentrację działań na trzech nowych celach: Cel 1 Konwergencja, wspierający wzrost i tworzenie nowych miejsc pracy w regionach najbiedniejszych (o PKB na głowę mieszkańca poniżej 75% średniej dla UE oraz w regionach tzw. efektu statystycznego). Na cel Konwergencja przeznaczone zostanie ponad 81% całości środków na politykę spójności; Sesja Rady Miasta czerwiec

4 Cel 2 Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie, wspierający zmiany strukturalne w regionach nie kwalifikujących się do celu Konwergencja oraz zmiany na rynku pracy. Środki przeznaczone na cel Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie wyniosą blisko 16% całości środków polityki spójności; Cel 3 Europejska współpraca terytorialna (kontynuacja Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG),wspierający terytorialną konkurencyjność oraz promujący harmonijny i zrównoważony rozwój terytorium UE w ramach trzech komponentów: transgranicznego, transnarodowego oraz międzyregionalnego. Na cel Europejska współpraca terytorialna przeznaczono ok. 2,5% środków polityki spójności. Beneficjentami będą także zewnętrzne regiony graniczne UE; 3. ograniczenie liczby funduszy strukturalnych do dwóch, tj. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Nadal funkcjonuje także nie będący funduszem strukturalnym Fundusz Spójności. Z polityki spójności wyłączono fundusze wspierające rolnictwo oraz rybołówstwo i przeniesiono je odpowiednio do Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybackiej, natomiast Fundusz Spójności został włączony do głównego nurtu programowania i będzie podlegał podobnym zasadom jak fundusze strukturalne; 4. rezygnację z Inicjatyw Wspólnotowych (EQUAL, INTERREG, LEADER, URBAN) i włączenie ich specyficznych dziedzin wsparcia do trzech nowych celów; 5. uproszczenie systemu wdrażania poprzez nowe dokumenty programowe, rezygnację z uzupełnień programów operacyjnych, jednofunduszowe programowanie, zarządzanie oraz alokowanie środków na poziomie priorytetów a nie działań, bardziej elastyczne reguły kwalifikowalności kosztów; 6. zachowanie podstawowych zasad: wieloletniego programowania, dodatkowości, partnerstwa, współfinansowania i ewaluacji. Istotnym elementem reformy polityki spójności w nowym okresie programowania jest jej bezpośrednie powiązanie z założeniami odnowionej Strategii Lizbońskiej, tj. podporządkowanie jej celów wymogowi zwiększenia konkurencyjności poprzez zapewnienie wysokiego tempa wzrostu gospodarczego oraz tworzenie miejsc pracy. W latach polityka spójności ma być filarem realizacji odnowionej Strategii Lizbońskiej. W tym celu państwa członkowskie zostały zobowiązane do przeznaczenia na realizację działań bezpośrednio przyczyniających się do osiągania celów Strategii odpowiednio 60% całości środków polityki spójności w ramach celu Konwergencja oraz 75% - w ramach celu Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie (tzw. earmarking). I. 4 Unijne oraz krajowe dokumenty programowe I.4.1 Strategiczne Wytyczne Wspólnoty Strategiczne Wytyczne Wspólnoty (SWW) zostały przyjęte przez Radę UE 6 października 2006 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE z 21 października 2006 r. Sesja Rady Miasta czerwiec

5 Strategiczne Wytyczne Wspólnoty stanowią dokument wyznaczający kierunki realizacji polityki spójności UE w latach Wytyczne, w odróżnieniu od rozporządzeń, które definiują cel i zakres wsparcia w ramach poszczególnych funduszy, dążą do zidentyfikowania obszarów, w których polityka spójności może najskuteczniej przyczynić się do realizacji priorytetów Wspólnoty zorientowanych na osiąganie celów odnowionej Strategii Lizbońskiej Strategia Rozwoju Kraju Strategia Rozwoju Kraju (SRK) jest podstawowym dokumentem strategicznym określającym cele i priorytety w obszarze rozwoju społeczno-gospodarczego Polski oraz warunki, które powinny ten rozwój zapewnić. Strategia wyznacza cele oraz identyfikuje obszary uznane za najważniejsze z punktu widzenia osiągnięcia tych celów, w których koncentrowane będą działania państwa. Uwzględnia jednocześnie najważniejsze trendy rozwoju światowej gospodarki oraz cele, jakie stawia Unia Europejska w Strategii Lizbońskiej. SRK nadaje priorytet działaniom, jakie podejmie rząd w latach w celu realizacji wizji Polski. Głównym celem Strategii Rozwoju Kraju na lata jest podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców Polski: - poszczególnych obywateli i rodzin. W ramach Strategii Rozwoju Kraju (SRK) określone zostały następujące priorytety: wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakości budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej i jej bezpieczeństwa rozwój obszarów wiejskich rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej Relacje celów szczegółowych Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (NSRO) do priorytetów określonych w Strategicznych Wytycznych Wspólnoty (SWW) oraz celów Strategii Lizbońskiej. Sesja Rady Miasta czerwiec

6 I.4.3 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia Strategiczne Wytyczne Wspólnoty są podstawą opracowania Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (NSRO), które z kolei określają priorytety zawierane w programach operacyjnych w każdym z państw UE. W Polsce Rada Ministrów zaakceptowała 29 listopada 2006 r. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (równorzędna nazwa tego dokumentu to Narodowa Strategia Spójności - NSS),które służą wspieraniu wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Celem strategicznym Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia dla Polski jest tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz podniesienia poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej. Obok celu strategicznego NSRO zakłada realizację celów szczegółowych, wynikających z wyzwań Strategii Lizbońskiej, Strategicznych Wytycznych Wspólnoty oraz wniosków wynikających z analizy słabych i mocnych stron polskiej gospodarki, a także stojących przed nią szans i zagrożeń. Cel strategiczny będzie osiągany poprzez realizację horyzontalnych celów szczegółowych. Oznacza to, że wszystkie programy, działania i projekty podejmowane w ramach NSRO realizują cele jednocześnie aczkolwiek w różnym zakresie. Celami horyzontalnymi NSRO są: poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa mechanizmów partnerstwa, poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej, budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski, podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, (szczególnie sektora wytwórczego o wysokiej wartości dodanej) oraz rozwój sektora usług, wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej, wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarach wiejskich. NSRO będą realizowane przy pomocy Programów Operacyjnych (PO), zarządzanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), zarządzanych przez Samorządy poszczególnych województw. Sesja Rady Miasta czerwiec

7 II. Fundusze pomocowe i Fundusz Spójności Fundusze strukturalne są instrumentem realizacji polityki spójności Unii Europejskiej, nazywanej również polityką strukturalną. Rolą funduszy strukturalnych jest pomoc państwom członkowskim w wyrównywaniu różnic w rozwoju regionalnym oraz w przemianach gospodarczych i społecznych na tzw. obszarach problemowych. Od początku istnienia Wspólnoty Europejskiej polityka regionalna należała do głównego obszaru jej interwencji. Treść Artykułu 130A Jednolitego Aktu Europejskiego (JAE), przyjętego w 1987 r., wskazuje, że Wspólnota powinna wzmacniać swoją aktywność w zakresie zapewnienia spójności ekonomiczno-społecznej. Osiągnięcie tego celu wspomagane jest działaniami podejmowanymi przez trzy fundusze strukturalne. 1. Fundusze strukturalne 1.1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1080/2006 współfinansuje: a. inwestycje produkcyjne przyczyniające się do tworzenia i ochrony trwałych miejsc pracy, przede wszystkim poprzez bezpośrednie wspieranie inwestycji zwłaszcza w małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP); b. inwestycje w infrastrukturę; c. tworzenie i rozwój instrumentów finansowania, takich jak kapitał podwyższonego ryzyka, fundusze pożyczkowe i gwarancyjne, fundusze rozwoju lokalnego, dotacje na spłatę odsetek, tworzenie sieci, współpracę i wymianę doświadczeń pomiędzy regionami, miastami oraz stosownymi podmiotami sfery społeczno-gospodarczej i środowiskowej; d. pomoc techniczną Europejski Fundusz Społeczny (EFS) zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1081/2006 współfinansuje: a. wzrost zdolności adaptacyjnych pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców w celu lepszego przewidywania zmian gospodarczych i pozytywnego zarządzania nimi; b. rozszerzenie dostępu do zatrudnienia oraz trwała integracja na rynku pracy osób poszukujących pracy i nieaktywnych zawodowo, zapobieganie bezrobociu, zwłaszcza bezrobociu długoterminowemu i bezrobociu wśród młodzieży, zachęcanie do aktywności w starszym wieku i dłuższej aktywności zawodowej oraz zwiększanie uczestnictwa w rynku pracy; c. poprawę integracji społecznej osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji w celu ich trwałej integracji na rynku pracy oraz zwalczanie wszelkich form dyskryminacji na rynku pracy; d. wzmacnianie kapitału ludzkiego, w szczególności poprzez wspieranie: opracowywania i wprowadzania reform systemów edukacji i szkoleń w celu rozwijania zdolności do zatrudnienia, lepszego dopasowania kształcenia ogólnego i zawodowego oraz szkoleń do potrzeb rynku pracy oraz stałego podnoszenia kwalifikacji personelu szkoleniowego w celu rozwijania innowacyjności i gospodarki opartej na wiedzy, tworzenie sieci obejmujących instytucje szkolnictwa wyższego, centra badawczotechnologiczne oraz przedsiębiorstwa, e. wspieranie partnerstw, paktów i inicjatyw poprzez tworzenie sieci obejmujących zainteresowane strony, takie jak partnerzy społeczni i organizacje pozarządowe, na Sesja Rady Miasta czerwiec

8 poziomie transnarodowym, krajowym, regionalnym lokalnym w celu mobilizacji na rzecz reform w obszarze zatrudnienia i integracji na rynku pracy. 2. Fundusz Spójności zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1084/2006 współfinansuje: a. transeuropejskie sieci transportowe, w szczególności priorytetowe projekty, określone w decyzji nr 1692/96/WE; b. ochronę środowiska w ramach priorytetów wspólnotowej polityki zgodnie z jej założeniami i programem działania. Fundusz może także udzielać wsparcia dziedzinom związanym ze zrównoważonym rozwojem, które przedstawiają wyraźne korzyści w wymiarze środowiskowym, czyli efektywność energetyczną i energię odnawialną. W sektorze transportowym, poza sieciami transeuropejskimi, Fundusz wspomaga kolej, transport rzeczny i morski intermodalne systemy transportowe i ich interoperacyjności, zarządzanie ruchem drogowym, morskim i lotniczym, ekologiczny transport miejski i transport publiczny. Sesja Rady Miasta czerwiec

9 III. Środki pozyskane przez miasto w ramach programów przedakcesyjnych Lp. Tytuł projektu Program/Działanie Zakres rzeczowy Czas realizacji Wartość projektu 1. Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej a poprzez modernizację głównego ciągu komunikacyjnego (droga wojewódzka nr 723) w ramach strategicznego programu usprawnienia ruchu tranzytowego miasta a Program Phare 99 Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 723 o dł m Wartość projektu , w tym: dotacji Phare wkład własny: wkład budżetu państwa: Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej regionu tarnobrzeskiego dla sektora MŚP Phare 2003 Program Phare SSG 2003 Budowa sieci kanalizacyjnej o dł. ok. 10 km, budowa 5 przepompowni ścieków, modernizacja nawierzchni na dł. 6 km drogi wojewódzkiej Nr Wartość inwestycji ,09, w tym środki z UE ,78 wkład własny ,31 Wartość ogółem ,09 w tym wkład UE: ,78 Sesja Rady Miasta czerwiec

10 IV. Okres finansowy Fundusze strukturalne są instrumentami Polityki Strukturalnej Unii Europejskiej. Ich zadaniem jest wspieranie restrukturyzacji i modernizacji gospodarek krajów UE. W ten sposób wpływa się na zwiększenie spójności ekonomicznej i społecznej Unii. Fundusze kierowane są do tych sektorów gospodarki i regionów, które bez pomocy finansowej nie są w stanie dorównać do średniego poziomu ekonomicznego w UE. Polityka Strukturalna i Fundusze mają pomóc władzom centralnym i regionalnym słabiej rozwiniętych regionów w rozwiązaniu ich najważniejszych problemów gospodarczych. Dokumentem określającym kierunki i wysokość wsparcia finansowego ze strony Funduszy strukturalnych na realizację zamierzeń rozwojowych w Polsce w latach były Podstawy Wsparcia Wspólnoty (PWW). Był to dokument przedstawiający strategię i priorytety działań funduszy i państwa członkowskiego UE, ich cele szczegółowe, wielkość wkładu funduszy i innych środków finansowych. W latach istniały cztery Fundusze strukturalne, realizujące cele polityki spójności UE: Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Finansowy Instrument Orientacji Rybołówstwa Ponadto istnieje Fundusz Spójności będący instrumentem finansowym UE, nienależącym do Funduszy strukturalnych i wdrażany na poziomie wybranych państw a nie regionów. Jego celem jest ułatwienie integracji słabiej rozwiniętych krajów poprzez budowę sieci transportowych oraz obiektów ochrony środowiska o znaczeniu ponadregionalnym. O dofinansowanie ze środków unijnych można było ubiegać się również w ramach dwufunduszowego Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR), który zarządzany był na poziomie krajowym, ale wdrażany w systemie zdecentralizowanym na poziomie poszczególnych województw. Z kolei wsparciu procesu wdrażania Funduszy strukturalnych służy stworzony do tego celu Program Operacyjny Pomocy Technicznej. Sesja Rady Miasta czerwiec

11 Środki pozyskane przez Miasto z programów pomocowych UE w okresie Tab. 1 Środki pozyskane w ramach programów pomocowych UE w okresie Lp. Tytuł projektu Program/Działanie Zakres rzeczowy Czas realizacji Wartość projekt Program gospodarki wodno-ściekowej w u. Utworzenie systemu informacji geograficznej (GIS) dla miasta a Fundusz Spójności ZPORR Działanie 1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Kompleksowa budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla miasta, oraz modernizacja stacji uzdatniania wody Zakres rzeczowy projektu obejmuje m.in.: budowę kanalizacji sanitarnej miasta na długości ok.120 km, modernizację ujęcia wody i Stacji Uzdatniania Wody, budowę kanalizacji deszczowej, rozbudowę oczyszczalni ścieków (wyposażenie w technologię oczyszczania ścieków deszczowych oraz higienizacji osadów pościekowych) komputerową obsługę sieci Projekt obejmował wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków trzech obrębów ewidencyjnych (, Wielowieś, Sielec) o łącznej powierzchni 2652 ha, a także opracowanie na bazie istniejącej analogowej mapy sytuacyjno-wysokościowej mapy zasadniczej oraz numerycznej obejmującej 6 obrębów ewidencyjnych (Wielowieś, Sielec, Sobów, Zakrzów, Dzików, Miechocin) miasta a o łącznej powierzchni 4570 ha. Zadanie zostało wykonane w 2006 roku Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi ,7, z czego: Fundusz Spójności pozostałe koszty zostały sfinansowane przez Miasto, PGK Sp. z o.o. i pożyczkę z NFOŚiGW ,37 Wartość projektu: zł wkład ZPORR: zł wkład własny: zł 3. Remont Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej w u oraz zakup sprzętu medycznego ZPORR Działanie 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna Remont ośrodka oraz zakup sprzętu medycznego.: wykonanie termomodernizacji budynku w tym: wymianę okien, wymianę drzwi zewnętrznych, remont schodów zewnętrznych, ocieplenie ścian. Ponadto w ramach projektu zakupiono 60 sztuk sprzętu do inhalacji, fizjoterapii, masażu, kinezyterapii oraz zakup sprzętu komputerowego Wartość projektu wynosi ,77 zł, w tym wkład UE ,32 zł, wkład Miasta ,78 zł, wkład budżetu Państwa zł 4. Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla pacjentów SPOZOZ w u ZPORR Działanie 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna W ramach projektu zakupiono: łóżka rehabilitacyjne z regulacją wysokości, z materacami przeciwodleżynowymi oraz uchwytem na kroplówki, podnośnik do udźwigu pacjentów w celach opiekuńczo-higienicznych oraz transport z wózka na łóżko, lampy do leczenia odleżyn, stół terapeutyczny z elektryczną regulacją wysokości Wartość projektu wynosi zł, w tym wkład UE zł, wkład zakładu zł, wkład budżetu Państwa zł Sesja Rady Miasta czerwiec

12 5. Poprawa funkcjonowania ruchu kołowego, ruchu pieszego i estetyki przestrzeni publicznych w obrębie ulic Mickiewicza, Moniuszki, Wyspiańskiego i Targowej I etap ZPORR Działanie 3.3 Zdegradowane tereny miejskie, poprzemysłowe i powojskowe Modernizacja ulic i 4 pawilonów wzdłuż ul. Wyspiańskiego Wartość zadania: ,06 zł EFRR: ,53 zł Gmina : ,97 zł wkład TSM: ,66 zł Budżet Państwa: ,90 zł 6. Przywrócenie Starówce Miasta funkcji centrum aktywności społeczno-usługowej - II etap ZPORR Działanie 3.3 Zdegradowane tereny miejskie, poprzemysłowe i powojskowe Modernizacja ul. Sandomierskiej Wartość zadania: ,46 zł EFRR: ,73 zł Gmina : ,98 zł Budżet Państwa: ,75 zł 7. Adaptacja zespołu parkowo-zamkowego w Dzikowie dla potrzeb Muzeum Historycznego Miasta etap I ZPORR Działanie 3.2 Obszary podlegające restrukturyzacji I etap: - rewaloryzacja piwnic zamku oraz wprowadzenie niezbędnych instalacji, mediów i systemów ochrony, - wyposażenie sal ekspozycyjnych, - modernizacja tarasu Wartość zadania: ,40zł Wydatki kwalifikowane : ,11 zł EFRR: ,08 zł Gmina : ,42 zł Budżet Państwa: ,61zł Roboty dodatkowe: ,68 zł 8. Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu tarnobrzeskiego poprzez modernizację drogi wojewódzkiej nr 871 ZPORR Działanie 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego Remont ul. Wisłostrada: - modernizacja nawierzchni dwóch jezdni drogi nr 871 na długości 2x7,5 km, - utwardzenie poboczy dwóch jezdni na długości 2x7,5 km, - budowa dwóch zatok autobusowych, - budowa chodników na długości 800m Wartość zadania: ,14 zł EFRR: ,35zł Gmina : ,79 zł 9. Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 871 poprzez przebudowę skrzyżowania ulic: Sikorskiego-Wyspiańskiego- Kopernika w u ZPORR Działanie 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego Remont skrzyżowania ul. Sikorskiego, Wyspiańskiego i Kopernika Wartość projektu: ,69 zł Wydatki kwalifikowane ,26 zł EFRR: ,94 Gmina : ,32 zł Roboty dodatkowe: ,75 zł 10. Dostosowanie kwalifikacji zawodowych tarnobrzeskich pracowników do wymagań rynku pracy ZPORR Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy Kursy językowe i komputerowe dla 120 osób Wartość projektu ,65 zł wkład Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) ,49 zł Budżet państwa ,16 zł Sesja Rady Miasta czerwiec

13 11. I edycja - Program stypendialny dla uczniów pochodzących z obszarów wiejskich ZPORR Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Celem działania było wsparcie stypendialne uczniów szkół ponadgimnazjalnych Wartość projektu ,15 zł EFS/budżet państwa 12. II edycja - Program stypendialny dla uczniów pochodzących z obszarów wiejskich w roku szkolnym 2005/2006 ZPORR Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Wsparcie stypendialne uczniów szkół ponadgimnazjalnych Wartość projektu ,28 zł, EFS/budżet państwa 13. III edycja - Program stypendialny dla uczniów pochodzących z obszarów wiejskich w roku szkolnym 2006/2007 ZPORR Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Wsparcie stypendialne uczniów szkół ponadgimnazjalnych Wartość projektu ,55 zł, EFS/budżet państwa 14. I edycja - Wsparcie stypendialne studentów z terenu województwa podkarpackiego w roku akademickim 2004/2005 ZPORR Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Wsparcie stypendialne studentów Wartość projektu ,25 zł, EFS/budżet państwa 15. II edycja - Wsparcie stypendialne studentów z terenu województwa podkarpackiego w roku akademickim 2005/2006, ZPORR Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Wsparcie stypendialne studentów Wartość projektu ,00 zł, EFS/budżet państwa 16. III edycja - Wsparcie stypendialne studentów z terenu województwa podkarpackiego w roku akademickim 2006/2007, ZPORR Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Wsparcie stypendialne studentów Wartość projektu ,63 EFS/budżet państwa Sesja Rady Miasta czerwiec

14 17. Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenie pracowni w szkołach Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich Szkoły podstawowe - 6 pracowni komputerowych, Gimnazja - 1 pracownia, Szkoły ponadgimnazjalne - 7 pracowni komputerowych, wyposażenie pracowni mechatronicznej Poradnie psychologiczno pedagogiczne wyposażenie 3 poradni w sprzęt komputerowy, Centrum Kształcenia Praktycznego - pracownia komputerowa, doposażenie pracowni do praktyk zawodowych, program doskonalenia i nabywania kwalifikacji zawodowych, Z Funduszu PHARE sfinansowano wyposażenie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Centrum Kształcenia Praktycznego oraz wyposażenia pracowni komputerowych, Realizacja projektów Programu Wspólnoty Europejskiej Socrates Comenius Zespół Szkół Specjalnych w latach pozyskał środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie ,70 na zakup wyposażenia dla: pracowni komputerowej, logopedycznej, sensorycznej, doświadczania świata, pracowni biologiczno fizycznej oraz zakupiono pomocedydaktyczne i matematyczno techniczne Wysokość dotacji zł EFS 18. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 7 w u ZPORR Działanie 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna Budowa sali gimnastycznej przy szkole Podstawowej nr 7 (osiedle Mokrzyszów) wraz z zapleczem socjalnym oraz łącznikiem Wartość zadania: ,69 zł EFRR: ,01 zł Gmina : ,68 zł Wartość ogółem: ,66 zł w tym wkład UE: ,68 zł Sesja Rady Miasta czerwiec

15 VI.1 Program gospodarki wodno-ściekowej w u zrealizowany w ramach Funduszu Spójności Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi ,7, z czego: Fundusz Spójności pozostałe koszty zostały sfinansowane przez Miasto, PGK Sp. z o.o. i pożyczkę z NFOŚiGW ,37 W ramach projektu wykonano następujące zadania: ZADANIE 1. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Jeziórku. Zrealizowany w ramach Projektu zakres prac modernizacyjnych w obszarze: obu ujęć wody surowej oraz SUW w Jeziórku zapewnia pełne bezpieczeństwo w zakresie jakości i ilości wody dostarczanej do miasta oraz niezawodności dostawy. Zadanie 1/I. Prace modernizacyjne w obrębie sieci wodociągowej. Przeprowadzono wymianę najstarszych sieci wodociągowych wykonanych z rur azbestocementowych w ulicach Sandomierska, Sienkiewicza, oraz wymianę sieci wodociągowej z rur stalowych w osiedlach Serbinów i Bogdanówka. Wybudowane zostały nowe odcinki sieci wodociągowej pod zabudowę mieszkalną w nowopowstającym Osiedlu Wielowieś Północ. Zadanie 2 pn Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, W ramach Projektu wykonano kanalizację sanitarną w układzie grawitacyjnociśnieniowym w osiedlach wiejskich miasta. Zadanie 3 pn Modernizacja sieci wodociągowej w Os. Nagnajów i podłączenie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z siecią miejską Wykonano wymianę istniejącej wysoce awaryjnej sieci wodociągowej w Osiedlu Nagnajów oraz dokonano podłączenia sieci wodociągowej w tym osiedlu do wodociągu miejskiego z zasilaniem od ulicy Granicznej w Osiedlu Miechocin. Osiedle Nagnajów zasilane było do tej pory z wodociągu Baranowa Sandomierskiego. Zadanie 3/IA pn Inwestycje w obrębie oczyszczalni ścieków, Przeprowadzono prace remontowe obrębie oczyszczalni ścieków co było niezbędne w celu udoskonalenia istniejącego procesu oczyszczania ścieków oraz gospodarki osadowej w eksploatowanej od 1998 roku mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków dla miasta a. Sesja Rady Miasta czerwiec

16 V. Fundusze pomocowe dla miasta a w latach V. 1 Fundusze Unii Europejskiej w Polsce w latach Dokumentem określającym kierunki i wysokość wsparcia finansowego ze strony Funduszy na realizację zamierzeń rozwojowych w Polsce w latach jest Narodowa Strategia Spójności (Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia). Narodowa Strategia Spójności (NSS) to dokument strategiczny określający priorytety i obszary wykorzystania oraz system wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w Polsce w ramach budżetu Wspólnoty na lata Łączna suma środków zaangażowanych w realizację NSS w latach w skali kraju wyniesie około 85,6 mld euro, z czego 67,3 mld euro będzie pochodziło z budżetu UE. Narodowa Strategia Spójności będzie realizowana za pomocą następujących programów operacyjnych: Program Infrastruktura i Środowisko, Program Kapitał Ludzki, Program Innowacyjna Gospodarka, Program Rozwój Polski Wschodniej, Program Pomoc Techniczna, Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej - 16 regionalnych programów (1 dla każdego z województw) W okresie finansowym nadal funkcjonuje Fundusz Spójności. Sesja Rady Miasta czerwiec

17 Układ celów Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia i Programów Operacyjnych RP Poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa mechanizmów partnerstwa PO Rozwój Polski Wschodniej Poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej PO Kapitał ludzki Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora wytwórczego o wysokiej wartości dodanej oraz sektora usług Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej, i przestrzennej PO Infrastruktura i środowisko PO Innowacyjna gospodarka PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej 16 Regionalnych Programów Operacyjnych 3 Wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarach wiejskich PO Pomoc Techniczna Sesja Rady Miasta czerwiec

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Sięgnij po euro Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Autorzy: Inga Czerny, Gazeta Samorządu i Administracji, korespondentka w Brukseli Adam Kaliszuk, Euroinfo Warszawa Koordynacja: Iwona

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/241/2013 RADY POWIATU W SANDOMIERZU. z dnia 31 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XL/241/2013 RADY POWIATU W SANDOMIERZU. z dnia 31 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XL/241/2013 RADY POWIATU W SANDOMIERZU z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Sandomierskim na lata 2014-2020 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Wykonawca:

Zamawiający: Wykonawca: Gdańsk, maj 2015 Zamawiający: Miasto Kolno ul. Wojska Polskiego 20 18-500 Kolno Wykonawca: EU-CONSULT Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.eu-consult.pl Strona 2 z 150 Spis treści 1. WYKAZ

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 57/1240/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 maja 2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA RPO WO 2007-2013 Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Wersja nr 70 Dokument

Bardziej szczegółowo

POZYSKIWANIE ŚRODKÓW DLA SEKTORA LEŚNEGO Z ZEWNĘTRZNYCH ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA

POZYSKIWANIE ŚRODKÓW DLA SEKTORA LEŚNEGO Z ZEWNĘTRZNYCH ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA POZYSKIWANIE ŚRODKÓW DLA SEKTORA LEŚNEGO Z ZEWNĘTRZNYCH ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA PRZEWODNIK PO DOTACJACH pod redakcją Dariusz Rutkowskiego Wydano przy pomocy: Konferencja Samorządu Studentów Wydziału Leśnego

Bardziej szczegółowo

Fundusze Unijne. Inwestujemy w relacje

Fundusze Unijne. Inwestujemy w relacje Fundusze Unijne Pomysłów na biznes może być wiele. Tak samo dotacji unijnych. W Banku BPH pomożemy znaleźć odpowiedni fundusz unijny, przygotować niezbędną dokumentację i udzielimy kredytu na planowaną

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 1 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! Gorąco zachęcam do lektury! Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego

Szanowni Państwo! Gorąco zachęcam do lektury! Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Szanowni Państwo! Oddajemy w Państwa ręce kolejny numer biuletynu Fundusze Europejskie w Polsce. Jest on w całości poświęcony wykorzystaniu unijnych funduszy przez dwa polskie regiony: województwo śląskie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH DLA MSP NA LATA 2007-2013

PRZEWODNIK PO FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH DLA MSP NA LATA 2007-2013 PRZEWODNIK PO FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH DLA MSP NA LATA 2007-2013 Wstęp...2 Fundusze strukturalne dostępne dla Polski w latach 2004-2006...3 Fundusze strukturalne na lata 2007-2013....7 Regionalne Programy

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO W RAMACH STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY BESTWINA NA LATA 2014 2020 Zamawiający: Wykonawca: Autorzy opracowania:

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013. Szczegółowy opis priorytetów

Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013. Szczegółowy opis priorytetów Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013 Szczegółowy opis priorytetów Dokument opracowany zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006

Bardziej szczegółowo

Znaczenie Funduszy Europejskich dla rozwoju gospodarczego Polski

Znaczenie Funduszy Europejskich dla rozwoju gospodarczego Polski Znaczenie Funduszy Europejskich dla rozwoju gospodarczego Polski Wprowadzenie Polska, wstępując do Unii Europejskiej w maju 2004 r., przyłączyła się do realizacji wspólnotowej polityki spójności, mającej

Bardziej szczegółowo

AGENDA. Polityka regionalna

AGENDA. Polityka regionalna FUNDUSZE STRUKTURALNE W POLSCE AGENDA Okres programowania 2004 2006 podstawy prawne i programy operacyjne finansowanie beneficjenci system wyboru (wniosek aplikacyjny, załączniki, najczęściej popełnianie

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie Gminy X poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych.

Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie Gminy X poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych. Modelowe studia wykonalności inwestycji ograniczających Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie Gminy X poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych. Zamawiający Gmina X Przeznaczenie Regionalny

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Księgowe ujęcie i rozliczanie dotacji unijnych

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Księgowe ujęcie i rozliczanie dotacji unijnych Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Księgowe ujęcie i rozliczanie dotacji unijnych Agnieszka Zwolenik Nowy Sącz 2013 Komitet Redakcyjny doc. dr Marek Reichel przewodniczący; prof. dr hab. inż.

Bardziej szczegółowo

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Katarzyna Kornet Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Wprowadzenie Głównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie problematyki

Bardziej szczegółowo

NARODOWY PLAN ROZWOJU 2004-2006

NARODOWY PLAN ROZWOJU 2004-2006 NARODOWY PLAN ROZWOJU 2004-2006 (Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 14 stycznia 2003 r.) Podstawowe informacje Niniejszy folder zawiera podstawowe informacje dotyczące Narodowego Planu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

Zarząd Główny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej ANALIZA PERSPEKTYW ROZWOJU KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NA RYNKU PRACY SUBREGIONU PŁOCKIEGO

Zarząd Główny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej ANALIZA PERSPEKTYW ROZWOJU KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NA RYNKU PRACY SUBREGIONU PŁOCKIEGO Zarząd Główny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej ANALIZA PERSPEKTYW ROZWOJU KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NA RYNKU PRACY SUBREGIONU PŁOCKIEGO Kierunki szkoleń skierowanych do ludności zamieszkałej na obszarach

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO MIASTA BIŁGORAJ - DOKUMENT RAMOWY

STRATEGIA ROZWOJU MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO MIASTA BIŁGORAJ - DOKUMENT RAMOWY STRATEGIA ROZWOJU MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO MIASTA BIŁGORAJ - DOKUMENT RAMOWY 2014 1 Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Biłgoraj Dokument Ramowy została opracowany przez

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 (wersja 5.1)

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 (wersja 5.1) Załącznik nr 1 do Uchwały nr 655/327/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 10 kwietnia 2014 r. Zarząd Województwa Śląskiego PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA

Bardziej szczegółowo

Roczny raport z postępu wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 2006. Rok 2005

Roczny raport z postępu wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 2006. Rok 2005 Roczny raport z postępu wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 2006 Rok 2005 Warszawa, 2007 Roczny Raport z postępu wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały 2083/380/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 14 listopada 2014 Zarząd Województwa Śląskiego PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Katowice, grudzień 2014 r. Opracowanie: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Strona 2 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 4 Finansowanie ochrony środowiska w Powiecie

ROZDZIAŁ 4 Finansowanie ochrony środowiska w Powiecie Program ochrony środowiska Powiat Strzelce Opolskie Rozdział 4 str. 1 ROZDZIAŁ 4 Finansowanie ochrony środowiska w Powiecie Spis treści: 4.1. Finansowanie ochrony środowiska w gminie i w powiecie... 3

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega

Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega Załącznik do Uchwały nr Rady Miasta Tarnobrzega z dnia Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega Tarnobrzeg - 2013 1 Spis treści 1. INFORMACJE PODSTAWOWE... 6 1.1 INFORMACJE WPROWADZAJĄCE... 6 1.2 PRZESŁANKI

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Programowanie perspektywy finansowej na lata 2014-2020 23 maja 2014 r. Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 - Umowa Partnerstwa - Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA REDA DO 2015 ROKU

AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA REDA DO 2015 ROKU AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA REDA DO 2015 ROKU REDA, CZERWIEC 2007 r. 1 I Wprowadzenie 2 II Zasady aktualizacji Strategii 3 2.1 Założenia aktualizacji Strategii 3 2.2 Proces aktualizacji 4 2.3

Bardziej szczegółowo

Założenia regionalnego programu operacyjnego dla województwa małopolskiego na lata 2014-2020

Założenia regionalnego programu operacyjnego dla województwa małopolskiego na lata 2014-2020 Założenia regionalnego programu operacyjnego dla województwa małopolskiego na lata 2014-2020 Zarząd Województwa Małopolskiego czerwiec 2013 r. Spis treści Wstęp 3 1. Wymiar terytorialny w regionalnym programie

Bardziej szczegółowo