Fundusze na Naukę i Szkolnictwo Wyższe. Biuletyn Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Fundusze na Naukę i Szkolnictwo Wyższe. Biuletyn Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego"

Transkrypt

1 9 Fundusze na Naukę i Szkolnictwo Wyższe Biuletyn Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

2 SŁOWO WSTĘPU O PRIORYTETOWYCH OBSZARACH BADAWCZYCH Drodzy Czytelnicy, Zakończył się cykl poświęcony obowiązkom, które wypełniać musi Beneficjent po podpisaniu umowy o unijne dofinansowanie. Kolejne numery biuletynu koncentrować się będą na priorytetowych obszarach badawczych Bio, Info i Techno, według których grupowane są projekty. Leszek Grabarczyk Dyrektor Departamentu Wdrożeń i Innowacji Wybór powyższych grup tematycznych nie jest przypadkowy o przesłankach, które zadecydowały o koncentracji na tych obszarach przeczytać mogą Państwo w artykule głównym niniejszego biuletynu. Ponadto, w tym numerze bliżej przyglądamy się sferze Bio, a dokładniej tematyce badań prowadzonych w ramach realizacji projektów z tej grupy. W dziale Rozmowy o projektach osobiście wyjaśniam Państwu, jakie znaczenie dla rozwoju polskiej gospodarki i społeczeństwa mają innowacyjne działania naukowców w dziedzinie Bio. Ponadto, jak zawsze w drugiej części biuletynu, Beneficjenci PO IG przedstawiają realizowane przez nich projekty. Tym razem, wskazują oni perspektywy praktycznego zastosowania wyników swoich badań z obszaru Bio. Dowiedzą się Państwo w jaki sposób Mikroi Nano-Systemy stosowane w chemii i diagnostyce mogą wpłynąć na życie pojedynczego człowieka, a także jakie są szanse na wynalezienie w niedalekiej przyszłości nowego leku na raka. Wierząc, że tematyka kolejnych biuletynów spotka się z Państwa zainteresowaniem, życzę przyjemnej lektury. Pozostając z poważaniem, Leszek Grabarczyk Dyrektor Departamentu Wdrożeń i Innowacji

3 W NUMERZE TEMAT MIESIĄCA n Potrzeba matką wynalazków. Badania z grupy Bio w trosce o zdrowie polskiego społeczeństwa i kondycję środowiska naturalnego. 3 n Zdrowie to podstawa 3 n EKO Polska 4 n Bio żywność 4 n BIO Bezpieczeństwo Innowacyjność Odpowiedzialność 4 ROZMOWY O PROJEKTACH n Wywiad z Dyrektorem Departamentu Wdrożeń i Innowacji, Leszkiem Grabarczykiem, na temat znaczenia projektów z obszaru badawczego Bio dla rozwoju społeczeństwa i polskiej gospodarki. 5 INNOWACJA W REGIONIE n Rozmowa z dr. Piotrem Grabcem z Instytutu Technologii Elektronowej, Beneficjentem Poddziałania PO IG. 7 n Rozmowa z Krzysztofem Kurowskim, Dyrektorem ds. Badań i Rozwoju w firmie farmaceutycznej Adamed Sp. z o.o., Beneficjentem Działania 1.4 PO IG. 9 NA OSI WIEDZA INNOWACJA n Pytania do Sygnatariuszy Paktu dla Wiedzy 11 n Sławomir Zagórski szef działu nauka w Gazecie Wyborczej 11 n Marek Darecki Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny WSK PZL-Rzeszów S.A. 12 W SKRÓCIE n Nagrody Ministra Nauki dla najwybitniejszych polskich uczonych wręczone po raz czwarty. 13 n Konferencja Dotacje na innowacje co się będzie działo w 2010 roku? 14 KALENDARIUM 15

4 TEMAT MIESIĄCA POTRZEBA MATKĄ WYNALAZKÓW. Badania z grupy Bio w trosce o zdrowie polskiego społeczeństwa i kondycję środowiska naturalnego. Fundusze płynące do polskiej nauki w ramach programów operacyjnych Innowacyjna Gospodarka oraz Infrastruktura i Środowisko służą realizacji założeń Narodowej Strategii Spójności (NSS). Dokument ten definiuje obszary wykorzystania funduszy unijnych przyznawanych w Polsce w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz Funduszu Spójności, a także określa system ich wdrażania w ramach budżetu Wspólnoty na lata Nadrzędnym celem NSS jest tworzenie warunków sprzyjających wzrostowi konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki w oparciu o współpracę świata nauki i biznesu. Działania te wymagają poważnych nakładów finansowych, które, w celu zapewnienia jak największej efektywności działań, przeznaczane muszą być przede wszystkim na badania użyteczne pod kątem społecznym i gospodarczym kompleksowe, proponujące nowoczesne rozwiązania i ściśle odpowiadające na potrzeby rynku. To jedne z wielu kryteriów oceny wniosków o dofinansowanie. Taka szczegółowa selekcja projektów badawczych ma sprawić, aby wyniki prac miały jak największe zastosowanie w praktyce i dzięki temu w znacznym stopniu przyczyniły się do przyspieszenia rozwoju polskiej gospodarki. Projekty, które uzyskały dofinansowywanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka można pogrupować, w zależności od przedmiotu prowadzonych w ich ramach badań, na trzy obszary: Bio (biologia, ekologia, medycyna, rolnictwo) Info (informatyka) Techno (technologie przemysłowe) Podział ten nie jest przypadkowy powyższe grupy stanowią trzy dyscypliny naukowe, mające największy wpływ na rozwój społeczny i gospodarczy naszego kraju. W ramach pierwszego z obszarów, grupy Bio, prowadzone są multidyscyplinarne badania z wielu zakresów: chemii, fizyki, biologii, farmacji, nauk technicznych czy informatyki, skoncentrowane wokół: poprawy zdrowia naszego społeczeństwa, ekologii i ochrony środowiska, biotechnologii żywności. n ZDROWIE TO PODSTAWA Pogarszający się stan zdrowia Polaków jest jednym z najpoważniejszych problemów stojących na drodze do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju społeczeństwa. Za najważniejsze zagrożenie uznaje się współcześnie choroby cywilizacyjne, takie jak nowotwory złośliwe, czy choroby układu krążenia najczęstsze przyczyny zgonów, a także występujące coraz powszechniej choroby psychiczne (w tym zwłaszcza depresję), różnego typu uzależnienia oraz choroby alergiczne. Badania mają na celu opracowanie innowacyjnych leków, a także budowę nowoczesnego sprzętu, pozwalającego na lepsze poznanie przyczyn występowania chorób oraz zidentyfikowanie grup wysokiego ryzyka. Szczegółowe obszary nauk medycznych, jakimi zajmują się projekty zaliczane do grupy Bio, to: usprawnienie systemów zbierania i przetwarzania danych dotyczących zachorowań i zgonów z powodu chorób cywilizacyjnych w celu prowadzenia ciągłej oceny i prognozowania stanu zdrowia populacji, a także monitorowania skuteczności działań prewencyjnych, rozwój epidemiologii analitycznej, która jest najskuteczniejszym narzędziem m.in. rozpoznawania nowych zagrożeń środowiskowych (w tym skażeń powietrza, wody i produktów żywnościowych), poszukiwanie przyczyn i mechanizmów rozwoju chorób; poszukiwanie markerów użytecznych we wczesnym wykrywaniu chorób, przewidywaniu ich przebiegu, optymalizacji terapii, monitorowaniu skuteczności leczenia lub tworzenie nowych metod leczenia, badanie funkcji układu nerwowego; badanie przyczyn i mechanizmów rozwoju chorób psychicznych, naczyniowych neurodegeneracyjnych i uzależnień, a także nowoczesna diagnostyka i leczenie, medycyna regeneracyjna, w tym zastosowanie komórek macierzystych w odtwarzaniu tkanek i narządów, nanofarmakologia, czyli prace nad nowymi lekami - modyfikacje chemiczne znanych leków, w tym pochodzenia roślinnego, dla ograniczenia ich działań niepożądanych oraz zwiększenia przyswajalności i dostępności, - nanotechnologie, w tym poszukiwanie nowych polimerowych i lipidowych nośników leków w terapii celowanej, - białka rekombinowane oraz leki oparte na kwasach nukleinowych, - rozwój infrastruktury dla przedklinicznych badań farmakologicznych. 3

5 TEMAT MIESIĄCA n EKO POLSKA Alarmujące są również, obserwowane już w wielu regionach kraju, poważne, negatywne konsekwencje zmian klimatycznych powodowanych efektem cieplarnianym. Gospodarka naszego kraju musi reagować i dostosowywać się do tych zmian. Dlatego badania w obszarze Bio mają zmierzać również do opracowania metod zwiększenia odnawialnych zasobów surowców i optymalnego wykorzystania źródeł nieodnawialnych. Konieczne jest ograniczanie strat w przemyśle, rolnictwie, leśnictwie i gospodarce komunalnej, a także powstanie nowatorskich rozwiązań w obszarze utylizacji odpadów oraz zagospodarowania surowców pochodzących z recyklingu. Badania z tego obszaru dotyczą następujących tematów: rozwój technologii wykorzystujących surowce pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, w tym także odpady powstające przy produkcji żywności i biopaliw oraz rozwój nowoczesnych produktów chemicznych przy racjonalnym wykorzystaniu zasobów naturalnych i ochronie zdrowia, zaawansowane technologie materiałowe opracowanie energooszczędnych i proekologicznych metod wytwarzania materiałów, wysokowydajne biotechnologie dla różnych gałęzi przemysłu - unikatowe i ulepszone biokatalizatory i metabolity, - produkcja biofarmaceutyków, polimerów biodegradowalnych oraz innych biomateriałów, - stworzenie systemu zintegrowanych biorafinerii wykorzystujących bioprocesy do uzyskania energii oraz produktów o wartości dodanej z surowców odnawialnych, biomasy roślinnej, produktów ubocznych i odpadów, optymalizacja wykorzystania zasobów przyrodniczych i ochrona różnorodności biologicznej, jak najlepsze wykorzystanie i jak najbardziej efektywne metody eksploatacji zasobów nieodnawialnych, technologie służące ograniczeniu zagrożenia klimatu, atmosfery i powierzchni ziemi, optymalizacji produkcji żywności, postęp biologiczny i technologiczny w wytwarzaniu bezpiecznej żywności, surowców i produktów. n BIO ŻYWNOŚĆ Polska jest liczącym się w świecie producentem żywności. Potencjał produkcyjny naszego rolnictwa i silny przemysł stwarzają duże możliwości eksportowe, uzasadniając celowość inwestowania w ich dalszy rozwój. Dlatego kolejna grupa badań, jakim nadano priorytetowy charakter, ma na celu: wzbogacenie krajowego i światowego rynku żywności o nowe, rozpoznawalne produkty żywnościowe o szczególnej wartości odżywczej i prozdrowotnej, poprawa stanu zdrowia społeczeństwa, w szczególności dzieci i osób starszych, poprzez racjonalizację ich odżywiania z wykorzystaniem produktów żywnościowych przeznaczonych dla profilaktyki chorób dietozależnych (otyłości, chorób nowotworowych, chorób układu krążenia, alergii itp.), zmniejszenie zagrożeń dla środowiska przyrodniczego ze strony zakładów przemysłu spożywczego, dzięki wprowadzaniu innowacyjnych, bezodpadowych i energooszczędnych technologii wytwarzania żywności. n BIO BEZPIECZEŃSTWO INNOWACYJNOŚĆ ODPOWIEDZIALNOŚĆ Dzięki wynikom badań z obszaru Bio możliwe będzie nie tylko podniesienie skuteczności leczenia, ale również zwiększenie zapobiegania lub wcześniejszego wykrywania chorób zagrażających rozwojowi naszego społeczeństwa. Niezbędne jest efektywniejsze wykorzystanie naturalnych zasobów kraju, a także stworzenie nowych generacji ekologicznych produktów i materiałów o udoskonalonych właściwościach i nowych zastosowaniach. Poprawi to standard życia naszego społeczeństwa, nie wywierając jednocześnie negatywnego wpływu na środowisko, które będzie miało warunki do naturalnej regeneracji. Wszystko to natomiast w dalszej perspektywie przyczyni się do zwiększenia poziomu innowacyjności polskiej gospodarki i wzrostu jej konkurencyjności na światowym rynku. 4

6 ROZMOWY O PROJEKTACH WYWIAD Z DYREKTOREM DEPARTAMENTU WDROŻEŃ I INNOWACJI, LESZKIEM GRABARCZYKIEM, na temat znaczenia projektów z obszaru badawczego Bio dla rozwoju społeczeństwa i polskiej gospodarki. Panie Dyrektorze, proszę powiedzieć, jakie były podstawy wyboru trzech priorytetowych obszarów badawczych Bio, Info i Techno? Wybór obszarów badawczych został dokonany na podstawie analizy działalności sektora B+R w Polsce i na świecie. Już w 2004 r. w przygotowanym dla Ministerstwa Nauki i Informatyzacji dokumencie Proponowane kierunki rozwoju nauki i technologii w Polsce do 2020 roku, strategiczne priorytety naukowe i technologiczne pogrupowano na kategorie Bio, Info, Techno. O wyborze tych właśnie obszarów zadecydowały z jednej strony zdiagnozowane potrzeby społeczne i gospodarcze, z drugiej zaś obserwowany szybki rozwój tych dziedzin na świecie i ich nowoczesność. Analizy wskazują, iż rozwój tych dziedzin przyczyni się do wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki i kreowania nowoczesnych miejsc pracy. Obszary te są preferowane w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, który zakłada m.in. wzrost konkurencyjności polskiej nauki poprzez koncentrację finansowania badań naukowych na priorytetowych kierunkach. W ramach I osi priorytetowej PO IG wsparcie uzyskują projekty B+R, których tematyka jest zgodna z tymi obszarami. 5 Czy w procesie decyzyjnym brane były pod uwagę również inne obszary nauki? Przy wyborze obszarów wsparcia kierowaliśmy się głównie potrzebami gospodarki oraz analizami trendów rozwoju technologii na świecie. Pod uwagę brane były różne obszary badawcze. Podstawowym celem było zapewnienie wsparcia takim projektom, których efekty będą miały bezpośrednie przełożenie na gospodarkę i przyczynią się w największej mierze do rozwoju i zwiększenia konkurencyjności polskiej gospodarki, a także odpowiadać będą potrzebom społecznym. W naszym przekonaniu obszary Bio, Info, Techno w największym stopniu spełniają te założenia.

7 ROZMOWY O PROJEKTACH Jakie są kryteria sklasyfikowania danego projektu do obszaru Bio? Zakres obszaru tematycznego Bio został określony w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka. Grupa Bio obejmuje biotechnologię i bioinżynierię, postęp biologiczny w rolnictwie i ochronę środowiska oraz nowe wyroby i techniki medyczne. LICZBA PROJEKTÓW BIO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA w podziale na województwa W jaki sposób projekty naukowe z obszaru Bio wpłyną na rozwój polskiej gospodarki i polskiego społeczeństwa? Wszystkie realizowane obecnie projekty naukowe z obszaru Bio będą miały wpływ na rozwój polskiej gospodarki oraz realizację potrzeb społeczeństwa, szczególnie w zakresie zdrowia publicznego, ochrony środowiska, rozwoju najbardziej dynamicznych dziedzin gospodarki kreujących nowoczesne miejsca pracy. Znaczna część projektów wpisujących się w obszar badawczy Bio polega na opracowaniu nowych, innowacyjnych metod i środków medycznych. Prowadzenie prac badawczych oraz komercjalizacja wyników badań w tym zakresie w znacznym stopniu przyczynia się do rozwoju polskiej nauki, a także gospodarki. Nie można jednak zapominać o tym, iż istotnym efektem realizacji tych projektów będzie poprawa zdrowia publicznego. Duże znaczenie mają również projekty zmierzające do opracowania nowoczesnych technologii przyczyniających się do ochrony i poprawy bezpieczeństwa środowiska naturalnego. Efektem tego rodzaju projektów może być przykładowo optymalizacja zużycia energii oraz bardziej racjonalne wykorzystanie krajowej bazy surowcowej Polski. 6 Czy, biorąc pod uwagę miasta, z których pochodzą Beneficjenci funduszy, można powiedzieć, że są regiony Polski, które wyróżniają się szczególną aktywnością w obszarze Bio? Generalnie liczba składanych projektów odzwierciedla mapę rozmieszczenia ośrodków akademickich w Polsce. Obecnie najwięcej projektów z obszaru Bio realizują jednostki naukowe funkcjonujące na terenie województwa mazowieckiego, łódzkiego i wielkopolskiego, a także małopolskiego, śląskiego i dolnośląskiego. Dziękuję za rozmowę

8 INNOWACJA W REGIONIE ROZMOWA Z DR. PIOTREM GRABCEM z Instytutu Technologii Elektronowej, Beneficjenta Poddziałania PO IG. Piotr Grabiec Instytut Technologii Elektronowej Instytut Technologii Elektronowej realizuje projekt dofinansowywany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Czy może Pan w kilku zdaniach opisać co jest przedmiotem Państwa badań? Wszyscy znamy, przynajmniej z widzenia, elektro - niczne, krzemowe układy scalone, czarne kostki będące sercem komputerów, telefonów komórkowych czy aparatów cyfrowych. Rozwijające się od połowy zeszłego wieku technologie ich wytwarzania osiągnęły niesłychaną doskonałość. W latach 80-tych zaczęto wykorzystywać elementy tych technologii dla wytwarzania wielu innych mikro-przyrządów. Dosko - nałe właściwości mecha niczne krzemu umoż liwiły wytwarzanie czujników ciśnienia, przyspieszenia (np. do poduszek powietrznych) i szereg innych przyrządów łączących funkcje mechaniczne i elektry czne. Nazywamy je mikrosystemami elektro- -mecha nicznymi (ang. MEMS). Jak się okazało, można w ten sposób tworzyć ogromną gamę przyrządów opartych o wykorzystanie różnych dyscyplin wiedzy elektroniki, fizyki, chemii, optyki i wielu innych. Powstała więc nowa, niesłychanie płodna innowacyjnie dziedzina nauki i techniki technologia mikro systemów dla zastosowań interdyscyplinarnych. Badania w tej dziedzinie natrafiają na dwa istotne problemy. Z jednej strony, najciekawsze, najbardziej innowacyjne prace wymagają współpracy inter- i multi-dyscyplinarnego zespołu, który trudno znaleźć w jednej instytucji. Z drugiej zaś, przetworzenie koncepcji badawczych w rzeczywiste opracowania, mogące znaleźć aplikacje gospodarcze, wymaga dostępu do specjalistycznych urządzeń technologicznych, umieszczonych w pomieszczeniach o wysokiej czystości (ang. Clean Room). W zakładzie Technologii Mikrosystemów i Nanostruktur Krzemowych ITE w Piasecznie, którym kieruję, posiadamy pomieszczenia o klasie czystości 1000, 100 i 10, specjalistyczne instalacje, niemal kompletny zestaw urządzeń do technologii mikrosystemów i układów scalonych, wprawdzie liczących sobie ponad 20 lat, lecz dobrze utrzymanych. Posiadamy wreszcie coś najcenniejszego, zespół specjalistów będący mieszaniną młodości i doświadczenia. Te spostrzeżenia stały się podstawą do podjęcia projektu Mikro- i nano- systemy w chemii i diagnostyce biomedycznej (MNS-DIAG). Jego celem strategicznym jest integracja inter- i multi-dyscyplinarnej społeczności badaczy pochodzących z uczelni i PAN wokół naszego unikatowego potencjału badawczego technologii mikrosystemów i wytworzenie w ten sposób mechanizmów ułatwiających powstawanie innowacyjnych prac B+R ukierunkowanych na wdrożenia przemysłowe w obszarze nanoelektroniki mikro/nano/bio-systemów. Projekt jest realizowany przez 17 zespołów badawczych pochodzących z 11 instytucji naukowych a jego konkretnym celem jest 5 różnych demonstratorów analityczno- -diagnostycznych wytwarzanych przy wykorzystaniu technologii mikrosystemów. Proszę powiedzieć, na czym polega innowacyjność tego projektu? Jak wspomniałem, celem projektu jest opracowanie kilku przyrządów, a nad każdym z nich pracuje po kilka zespołów badawczych. Można więc powiedzieć, że mamy tu nie jeden, lecz co najmniej pięć projektów. Ich cechą wspólną, a zarazem główną cechą innowacyjną jest interdyscyplinarne powiązanie zagadnień diagnostyki biomedycznej z jednoczesnym wykorzystaniem mikrotechnologii do miniaturyzacji urządzeń diagnostycznych. Przyrząd E-LoC będzie przykładem unikatowego w skali światowej wykorzystania koncepcji systemu Lab-on-Chip (laboratorium na chipie) do analizy próbek śliny na zawartość leków psychotropowych. Zamierzamy uzyskać w ten sposób wyższą niż w rozwiązaniach konwencjonalnych czułość progową oraz znacznie krótszy czas analizy. Kolejny system, o roboczej nazwie PROFEM, posłuży do wygodnej, szybkiej oceny fazy cyklu płodności kobiety i stanów patologicznych jej narządów rodnych. Urządzeń takich nie ma na rynku, jest to rozwiązanie całkowicie oryginalne, a jednocześnie o ogromnej przydatności zarówno społecznej, jak i gospodarczej. Kolejny demonstrator APOZAR to prosty, a zarazem niesłychanie przemyślny system służący do zautomatyzowanej oceny stanu zarodków bydlęcych. Idea tego całkowicie oryginalnego opracowania powstała dzięki spotkaniom weterynarzy i inżynierów specjalizujących się w mikrotechnologii. Demonstrator o nazwie μbiork będzie takim kombajnem dla badań bio-medycznych 7

9 INNOWACJA W REGIONIE i biologicznych. Chcemy tu wykorzystać naszą wiedzę z obszaru mikroinżynierii, żeby stworzyć nowe, znakomite narzędzie do badań reaktor wyposażony w podzespoły umożliwiające stworzenie optymalnych, kontrolowanych warunków dla hodowanej tkanki, a jednocześnie badania jej stanu. Podprojekt MED-MEMS obejmuje kilka opracowań, z których najważniejsze to mikrosystem do pomiaru przez-naskórkowej utraty wody w dermatologii, pomiaru wilgotności w nosie i gardle pacjenta w trakcie oddychania (laryngologia) oraz mikrosystem pomiarowy ze zintegrowanymi czujnikami do analizy gazu. W obydwu przypadkach innowacyjność niesie zarówno daleko idąca miniaturyzacja, jak i zastosowanie nowych, oryginalnych rozwiązań technicznych, częściowo chronionych patentami a po części, know-how. Ostatni z demonstratorów SUB NANO to wykorzystanie będącej hitem ostatnich lat w nanometrologii koncepcji mikrobelek, których powierzchnia pokryta będzie związkami umożliwiającymi reakcję antygen-przeciwciało. Zmiany wychylenia belki, bądź jej częstotliwości rezonansowej posłużą do pomiaru ilości zaabsorbowanych molekuł. W tym przypadku napotykamy na szereg trudnych do rozwiązania problemów związanych z niesłychanie wysoką czułością przyrządu pracującego w trudnych warunkach w cieczach. Problemy te będą wymagały innowacyjnych koncepcji umożliwiających osiągnięcie założonych parametrów przyrządu. Czy jest Pan w stanie określić już dziś, w jaki sposób wyniki badań wpłyną na rozwój polskiej gospodarki? Wynikiem projektu będzie pięć nowatorskich urządzeń diagnostycznych. Naszą ambicją jest, aby już po zakończeniu projektu badawczego doprowadzić je do etapu industrializacji i wdrożenia. Mamy kilka niewielkich firm, które żywo zainteresowane są takimi innowacyjnymi produktami, które umożliwiłyby tym przedsiębiorstwom sukces rynkowy. Jeżeli nie będzie możliwe wdrożenie produkcji w firmie istniejącej będziemy rozważali wygenerowanie firmy spin-out. Tak właśnie działają instytucje naukowe w krajach zaawansowanych. Ich produktem są nie tylko publikacje, lecz przede wszystkim nowe firmy. Często słyszę pytanie o to, kto będzie produkował podzespoły wymagające technologii mikro/nanoinzynieryjnej, przecież w Polsce nie ma takiego przemysłu. Mamy na to odpowiedź. Początkowo, gdy produkcja będzie niewielka, mikro-elementy można będzie zlecać naszemu instytutowi. Ze wzrostem wielkości produkcji wdrożony powinien być model biznesowy, tzw. produkcji fab-less. Jest to strategia o rosnącej popularności w świecie zaawansowanych technologii, polegająca na zlecaniu wykonania mikroprzyrządów, które wymagają specjalistycznych urządzeń i instalacji, wyspecjalizowanym firmom światowym, określanych mianem foundry. Żyjemy w warunkach globalnej wioski i możliwe jest zlecenie wykonania serii płytek krzemowych z przyrządami w Niemczech, USA czy w Chinach. Mamy takie kontakty i będziemy wspierać krajowych partnerów przemysłowych w organizowaniu takiej strategii biznesowej. W ten sposób, krok po kroku, będziemy przyczyniać się do podnoszenia innowacyjności naszej gospodarki, która obecnie zajmuje pod tym względem niechlubne ostatnie pozycje wśród krajów Unii. A czy może Pan wskazać, w jaki sposób efekty prowadzonych przez Instytut badań wpłyną na życie przeciętnego człowieka? Perspektywicznie, przede wszystkim powstaną miejsca pracy dla młodzieży w nowoczesnych firmach innowacyjnych. To najważniejsze. Poza tym, dzięki efektom badań podniesie się poziom innowacyjności naszej gospodarki. To również bardzo ważne. Ponadto uzyskamy szacunek i prestiż w Europie poprzez pokazanie, że mamy dobre drogi, sprawne usługi i nowoczesną, wysoce innowacyjną gospodarkę. Wreszcie konkretne opracowania, które podejmujemy w ramach projektu MNS DIAG ukierunkowane są na zaspakajanie konkretnych potrzeb społecznych i gospodarczych. Wykrywacze narkotyków dla policjantów z drogówki, nowoczesne metody określania cyklu owulacyjnego ułatwiające osiągnięcie upragnionego macierzyństwa (lub wręcz przeciwnie), przyrządy dla hodowców bydła dla oceny jakości zarodków, dla zwiększenia rozrodu zwierząt, systemy dla firm farmaceutycznych i szpitali, dla pacjentów poddawanych terapiom związanych z regeneracją komórek i narządów wewnętrznych, dla leczenia laryngologicznego i dermatologicznego, a także w celu szybszego wykrywania obecności groźnych bakterii w organizmie. Oczywiście przyrządy te nie pojawią się na rynku zaraz po zakończeniu projektu, gdyż innowacje zajmują trochę czasu. Wiele zależy od dalszego finansowania kolejnych etapów uprzemysłowienia i komercjalizacji. Ale nasza wizja jest właśnie taka. Dziękuję za rozmowę 8

10 INNOWACJA W REGIONIE ROZMOWA Z KRZYSZTOFEM KUROWSKIM, Dyrektorem ds. Badań i Rozwoju w firmie farmaceutycznej Adamed Sp. z o.o., Beneficjentem Działania 1.4 PO IG. Krzysztof Kurowski Dyrektorem ds. Badań i Rozwoju w firmie farmaceutycznej Adamed Sp. z o.o., Firma farmaceutyczna Adamed realizuje projekt dofinansowywany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Czy może Pan w kilku zdaniach opisać co jest przedmiotem Państwa badań? Mimo dziesięcioleci badań wspólne wysiłki naukow - ców i lekarzy nie przyniosły przełomu w leczeniu nowotworów. Z jednej strony dotychczasowy brak skutecznej terapii można tłumaczyć niewystarczającą znajomością mechanizmów leżących u podstaw przekształcania się komórek zdrowych w nowo two - rowe oraz olbrzymią różnorodnością i specyfi cz nością tkanek podlegających nowotworzeniu. Z drugiej zaś, bardzo poważnymi działaniami niepożądanymi, które towarzyszą obecnie stosowanym metodom leczenia. Co prawda potrafimy doprowadzić do remisji nowotworu, jednak jest to często okupione znacznym wyniszczeniem organizmu, jak na przykład podczas chemioterapii. W wielu przypadkach medycyna jest bezradna, a lekarze walczą nie o wyleczenie pacjenta, a jedynie o poprawę jakości oraz czasowe przedłużenie życia. Nadzieje rodzą najnowsze badania nad różnymi rodzajami terapii kierowanych (ang. targeted therapy), których bezpośrednim celem ataku są komórki zmienione nowotworowo, natomiast komórki zdrowe pozostają dla leku niezauważone. Biorąc pod uwagę powyższy kontekst Adamed za cel projektu postawił opracowanie, a następnie wdrożenie kierowanej terapii przeciw - nowotworowej nowego typu. Metoda ta charakteryzowała się będzie znacznie wyższą efektywnością leczenia względem wielu rodzajów nowotworów, a także znacznie większą selektywnością w stosunku do komórek nowotworowych, zapewniając tym samym nieporównywalnie wyższe bezpieczeństwo w porównaniu do obecnie stosowanych metod. Proszę powiedzieć, na czym polega innowacyjność tego projektu? Ochrona patentowa z perspektywy biznesowej jest czynnikiem koniecznym dla zaistnienia na rynku nowego leku, dlatego dziś nie mogę udzielić szczegółowej odpowiedzi na to pytanie. Ujawnić natomiast mogę, że w projekcie firmy Adamed innowacyjność związana będzie z precyzyjnym kierowaniem terapeutyku do komórki nowotworu, co z perspektywy dobra pacjentów i efektywności terapii jest wysoce pożądanym celem. Wraz z rozwojem nowoczesnych metod badawczych i lepszym zrozumieniem podstaw procesu powstawania nowotworu, nastąpił gwałtowny rozwój terapii kierowanych, gdzie celem aktywnej cząstki jest konkretna molekuła czy kaskada sygnałowa, bezpośrednio zaangażowana w rozwój nowotworu. W ostatnich latach mogliśmy zaobserwować wejście do praktyki klinicznej tego typu terapeutyków, jak np. niskocząsteczkowe inhibitory tyrozynowych kinaz białkowych (np. imatinib i erlotinib hamujących odpowiednio aktywność kinazy ABL i receptora naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR ang. Epidermal Growth Factor Receptor) o aktywności kinazowej. Innym przykładem są cząsteczki biologiczne. W tej dziedzinie dynamiczny rozwój przeżywają przeciwciała neutralizujące, które hamują receptory odpowiedzialne za aktywację krytycznych w nowotworzeniu szlaków sygnałowych (np. transtuzumab, hamujący HER2). Inne terapie kierowane hamują aktywność białek odpowiedzialnych za tworzenie przyjaznego nowotworom środowiska (np. bevacizumab deaktywujący czynnik wzrostu stymulujący rozrost naczyń krwionośnych (VEGF)). Do dziś, wymienione leki wykazały w wielu wypadkach polepszenie efektu terapeutycznego, niestety w kontekście przedłużenia życia, rezultat wielu z nich jest dość skromny i zawiera się w przedziale 3 5 miesięcy. W naszym projekcie będą prowadzone prace zarówno nad cząsteczkami chemicznymi, jak i białkowymi. Upatrujemy także innowacyjności w specyficznym połączeniu ich działania i uzyskaniu zjawiska synergii w kontekście aktywności przeciwnowotworowej. O innowacyjności możemy także mówić biorąc pod uwagę struktury organizacyjne projektu, jest on bowiem prowadzony w formule wielościeżkowej. Obejmuje ona zarówno bardzo ambitne, ale ryzykowne kierunki rozwoju, jak i bardziej typowe oraz już zatwierdzone, przez co mniej ryzykowne. W przypadku niepowodzenia jednej ze ścieżek, projekt może być rozwijany inną drogą. 9

11 INNOWACJA W REGIONIE Czy jest Pan w stanie określić już dziś, w jaki sposób wyniki badań wpłyną na rozwój polskiej gospodarki? Obawiam się, że przypisanie pojedynczemu projektowi takiego oddziaływania zabrzmiałoby przynajmniej nieskromnie, jeśli nie fałszywie szczególnie dziś, dopiero rok po rozpoczęciu prac. Jeżeli jednak miałbym udzielić odpowiedzi, to wyrażę przekonanie, że pomyślne zakończenie projektu będzie namacalnym dowodem na to, że w kraju, który nie jest zbyt często kojarzony z rozwojem biotechnologii medycznej, opracowano innowacyjny lek oparty na wynalazku lokalnego przedsiębiorcy, którego kluczowe parametry nie odbiegają, a może wręcz przewyższają, produkty wprowadzone na rynek przez wiodące globalne koncerny. Takie wydarzenie mogłoby być sygnałem dla innych polskich przedsiębiorców, że w Polsce da się osiągnąć sukces inwestując w najnowocześniejsze technologie. 10 A czy może Pan wskazać, w jaki sposób efekty prowadzonych przez Adamed badań wpłyną na życie przeciętnego człowieka? Naszym marzeniem jest, aby lek opracowany w laboratoriach firmy mógł ratować ludzkie życie. To marzenie bardzo trudne do zrealizowania, ale gdyby zespół projektowy go nie dzielił, to przedsięwzięcie nie miałoby sensu. Dziękuję za rozmowę

12 NA OSI WIEDZA INNOWACJA PYTANIA DO SYGNATARIUSZY PAKTU DLA WIEDZY Proszę dokończyć zdanie Nauka to dla mnie Wielka przygoda, wielka zabawa i wielka radość. Sam byłem aktywnym naukowcem, eksperymentatorem i wiem, że uczucie, jakie towarzyszy nawet malutkiemu, drobnemu odkryciu jest nieporównywalne z niczym innym. Ale nauka to także poszukiwanie prawdy, wyrywanie tej prawdy naturze (Bogu?) i motor postępu całej ludzkości. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspólnie z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami reprezentującymi środowiska biznesu, nauki i mediów, podejmuje działania na rzecz promowania nauki jako podstawy rozwoju gospodarczego i społecznego Polski. Jednym z efektów tej współpracy było powołanie w ubiegłym roku Paktu dla Wiedzy. To inicjatywa mająca na celu promocję wiedzy jako jedynego trwałego źródła wzrostu gospodarczego. Istotną rolę w realizacji misji Paktu mogą odegrać fundusze europejskie, wspierając realizację wybitnych projektów naukowo-badawczych. Na łamach biuletynu będziemy prezentować Państwu opinie przedstawicieli instytucji naukowych, organizacji pozarządowych, środowisk gospodarczych oraz medialnych na temat wiedzy, innowacji i gospodarki. Zapraszamy do lektury. Sławomir Zagórski redaktor naczelny Gazety Wyborczej Wiedza to jedyne trwałe źródło wzrostu gospodarczego jak Pan interpretuje te słowa? Można wzbogacić się na przemycie, na handlu żywym towarem lub narkotykami, czy na spekulacji. Prawdziwy, trwały wzrost gospodarczy jednak, to wyłącznie efekt nauki, wiedzy i myśli ludzkiej. Wzrost ten nie odbywa się liniowo, na drodze są górki i dołki, ale jeśli jakieś społeczeństwo ma rosnąć, rozwijać się na dłuższą metę, może się to zdarzyć wyłącznie w oparciu o rzetelną wiedzę. Co należy zrobić, aby wzmocnić współpracę pomiędzy naukowcami a przedstawicielami sektora gospodarczego w Polsce? Należy kształtować pozytywne nastawienie naukowców do przedstawicieli sektora gospodarczego i vice versa. Tłumaczyć, że opatentowanie wynalazku i zarobienie na nim pieniędzy nie jest ujmą, ale chwałą dla naukowca. Powinno się wspomagać ludzi nauki, by mogli koncentrować się na kolejnych odkryciach, a nie na walce z urzędnikami, czy nieżyciowymi przepisami oraz stosować zachęty podatkowe dla rozwoju małych firm np. biotechnologicznych. Należy w końcu nagradzać młodych naukowców nie tylko za osiągnięcia stricte naukowe, ale także takie, z których mogą szybko być pieniądze. Które z polskich odkryć ma dla Pana szczególne znaczenie? Jest ich bardzo wiele, choć w pierwszym rzędzie stawiam tu jednak wyniki badań podstawowych (bez nich nie ma wszak również odkryć aplikacyjnych). Odkrycie pierwszego układu pozasłonecznego przez prof. Wolszczana, odkrycie wielu planet przez polskich astronomów, odkrycie najsilniejszego błysku gamma w kosmosie, badania nad komórkami macierzystymi wyhodowanymi z krwi pępowinowej, odkrycie nowej klasy białek przez obecnego prezesa Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Ale także niebieski laser i nowo opracowane testy genetyczne w kierunku nowotworów. 11

13 NA OSI WIEDZA INNOWACJA Marek Darecki Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny WSK PZL-Rzeszów S.A. Proszę dokończyć zdanie Nauka to dla mnie jeden z najistotniejszych składników budujących siłę narodów. Myśląc o nauce w tym kontekście, mam na myśli proces rozwijania umiejętności i talentów obywateli na każdym etapie ich życia. Ważne jest jak kształtujemy najmłodsze pokolenie kilkulatków, jak rozwijamy nastolatków, jak kształcimy studentów, ale również, w jaki sposób ustawicznie edukujemy dorosłych. Każdy stopień jest równie ważny i tylko pełne i harmonijne użycie całej gamy edukacyjnej, pozwoli na realizację polskich aspiracji. Niestety dziś, żaden ze stopni nie funkcjonuje choćby przyzwoicie i nie ma widoków na poprawę. Wiedza to jedyne trwałe źródło wzrostu gospodarczego jak Pan interpretuje te słowa? Wiedza to najlepsze źródło wzrostu gospodarczego. Polska ma potencjał, a myślę również, że powinna mieć aspiracje do dołączenia do klubu najmocniejszych i najbardziej innowacyjnych krajów europejskich. Aby się to dokonało, potrzebna jest jasna i porywająca wizja rozwoju kraju, a główną osią tej strategii powinna być wiedza. Strategia ta powinna zostać wsparta przez odważny program reform szkolnictwa oraz nauki. Taki program reform jest dramatycznie potrzebny, jako że dzisiejszy stan tego obszaru funkcjonowania naszego państwa jest nie do zaakceptowania. Warunkiem koniecznym wielkiej modernizacji państwa jest wyłonienie krajowego przywództwa obdarzonego poczuciem misji i zdolnego do żelaznej konsekwencji w realizacji odważnej wizji nowoczesnego państwa. Już raz nam się powiodło, gdy premierzy Mazowiecki i Balcerowicz dokonywali historycznego zwrotu systemowego, może uda się ponownie. Co należy zrobić, aby wzmocnić współpracę pomiędzy naukowcami a przedstawicielami sektora gospodarczego w Polsce? Przemysł w większości przeszedł swą drogę przez mękę dokonując bolesnej, ale skutecznej transformacji wolnorynkowej. Dzisiejsze polskie fabryki, zwłaszcza te będące częściami międzynarodowych korporacji, należą do najnowocześniejszych na świecie. Menadżerowie tych fabryk swobodnie poruszają się w globalnym świecie produkcyjnym. Po osiągnięciu najwyższych poziomów produkcyjnych przychodzi ochota na rozwój wyższych potrzeb przemysłowych, takich jak projektowanie, badania materiałowe, laboratoria. Dziś polski przemysł zaczyna odczuwać głód innowacyjny, apetyt na B+R. Nauka polska wciąż czeka na swą Wielką Przemianę, która umożliwi jej w pełni włączyć się w proces innowacyjnej transformacji kraju. Jest wiele dobrych przykładów na współpracę nauki z przemysłem, potencjał polskiej nauki jest duży, ale bez rozwiązań systemowych i bolesnych reform nie przekroczymy masy krytycznej, pozostaniemy zaściankiem. Które z polskich odkryć ma dla Pana szczególne znaczenie? Jestem przemysłowcem. Moja firma rozwija się tak dobrze również dzięki wspaniałej współpracy z nauką polską. Dziś realizujemy wspólnie kilkanaście ambitnych projektów badawczych, a w przeszłości zrealizowaliśmy kilkadziesiąt innych. Dały one setki miejsc pracy i wielomilionowe przychody. Mam wiele szacunku dla mądrych i pracowitych ludzi nauki, z którymi współpracuję. Nie zmienia to jednak mojego krytycznego osądu polskiej nauki jako systemowej całości, tak w dziedzinie dydaktyki jak i działalności badawczo- -rozwojowej. Mam nadzieje, że znajdziemy w sobie dość sił, mądrości i determinacji, aby to zmienić. 12

14 W SKRÓCIE NAGRODY MINISTRA NAUKI DLA NAJWYBITNIEJSZYCH POLSKICH UCZONYCH WRĘCZONE PO RAZ CZWARTY 22 października 2009 r. na Zamku Królewskim w Warszawie po raz czwarty rozdane zostały Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe oraz naukowo-techniczne. Nagrody można było zdobyć w trzech kategoriach: badania na rzecz rozwoju nauki, badania na rzecz rozwoju społeczeństwa i badania na rzecz rozwoju gospodarki. W pierwszej kategorii laureatem został prof. Bogdan Marciniec, chemik z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. W kategorii badań na rzecz rozwoju społeczeństwa nagrodę otrzymał prof. Roman Kaliszan z Akademii Medycznej w Gdańsku, natomiast w kategorii badań na rzecz rozwoju gospodarki, prof. Romuald Będziński z Politechniki Wrocławskiej. Dziękując zwycięzcom oraz wszystkim naukowcom za ich pracę, statuetki wręczyła minister nauki, prof. Barbara Kudrycka. Laureaci otrzymali także nagrody pieniężne w wysokości prawie 60 tysięcy złotych. 13 Zwycięzcy wybrani zostali spośród kandydatów przez specjalnie powołany zespół interdyscyplinarny pod przewodnictwem specjalisty w zakresie automatyki i robotyki prof. Henryka Góreckiego, członka Rady Nauki Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

15 W SKRÓCIE KONFERENCJA DOTACJE NA INNOWACJE CO SIĘ BĘDZIE DZIAŁO W 2010 ROKU? 22 października 2009 roku w Warszawie odbyła się konferencja podsumowująca aktualny stan wdrażania Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) oraz prezentująca działania planowane na rok Jak poinformował podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, Jarosław Pawłowski, do tej pory podpisanych zostało już blisko 2 tysiące umów na kwotę 14,4 mld zł. Stanowi to jedną trzecią całego budżetu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Na rzecz Beneficjentów, wśród których znalazły się 163 jednostki naukowe oraz 107 uczelni, wypłaconych zostało prawie 1,6 mld zł. Na następny rok, podsekretarz zapowiedział między innymi wprowadzenie kolejnych uproszczeń dla przedsiębiorców oraz uruchomienie 38 kolejnych konkursów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 14

16 KALENDARIUM HARMONOGRAM REALIZACJI DZIAŁAŃ W TRYBIE KONKURSOWYM W RAMACH PO IG (nowe nabory w 2009 r.) Działanie PO IG Poddziałanie Data rozpoczęcia naboru Miejsce ogłoszenia naboru Termin ukończenia naboru Wartość dofinansowania dla projektów w ramach całego naboru Priorytet I Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie 1.2 Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki Projekt Fundacji na rzecz Nauki Polskiej tryb indywidualny Wsparcie dla odbiorców ostatecznych: Program WELCOME Konkurs 3 lipiec 2009 Strona internetowa FNP: 15 kwietnia PLN 15 RAZEM I Oś Priorytetowa PO IG PLN ( euro) RAZEM II Oś Priorytetowa PO IG PLN ( euro) RAZEM I i II Oś Priorytetowa PO IG PLN ( euro) 1) Łączna wartość wszystkich projektów, w tym także już realizowanych.

17 Zapraszamy do współpracy przy Funduszach na Naukę i Szkolnictwo Wyższe Prosimy o przesyłanie opinii i sugestii na adres: Zespół redakcyjny Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ul. Wspólna 1/3 ul. Hoża 20 (wejście główne) Warszawa 53 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki 476,46 mln euro (ok. 1,95 mld PLN ) z EFRR na rozwój gospodarczy regionu

Bardziej szczegółowo

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Program Badań Stosowanych Projekty Badawcze Rozwojowe Projekty Celowe Inicjatywa Technologiczna Innotech Program Badań Stosowanych PBS Program Badań Stosowanych Narodowego

Bardziej szczegółowo

Jerzy Majchrzak, Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Ministerstwo Gospodarki , Płock

Jerzy Majchrzak, Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Ministerstwo Gospodarki , Płock Jerzy Majchrzak, Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Ministerstwo Gospodarki 10.03.2015, Płock 2 Kluczowe dokumenty w procesie identyfikacji KIS Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA W OBSZARZE NAUKI DO 2020 ROKU

ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA W OBSZARZE NAUKI DO 2020 ROKU ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA W OBSZARZE NAUKI DO 2020 ROKU maj-czerwiec, 2013 ul. Hoża 20 \ ul. Wspólna 1/3 \ 00-529 Warszawa \ tel. +48 (22) 529 27 18 \ fax +48 (22) 628 09 22 ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja ex ante programu sektorowego INNOMED

Ewaluacja ex ante programu sektorowego INNOMED Ewaluacja ex ante programu sektorowego INNOMED PLAN PREZENTACJI 1. Krótki opis Programu 2. Cele i zakres ewaluacji 3. Kryteria ewaluacji 4. Metodologia badania 5. Wnioski 6.Analiza SWOT 7.Rekomendacje

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Przetwarzania Informacji Instytucja Wdrażająca Poddziałanie oraz Działanie 1.3 PO IG

Ośrodek Przetwarzania Informacji Instytucja Wdrażająca Poddziałanie oraz Działanie 1.3 PO IG Ośrodek Przetwarzania Informacji Ośrodek Przetwarzania Informacji Instytucja Wdrażająca Poddziałanie 1.1.1 oraz Działanie 1.3 PO IG Izabela Erecińska zastępca dyrektora OPI ds. funduszy strukturalnych

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020 Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego.

Bardziej szczegółowo

Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego

Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego Konferencja Innowacje w przemyśle a zmiany klimatu Warszawa, dn. 28 maja 2009 r. 1 Warszawa, dn.28 maja 2009 r. Plan prezentacji: Regionalna Strategia Innowacji

Bardziej szczegółowo

Nauka- Biznes- Administracja

Nauka- Biznes- Administracja Nauka- Biznes- Administracja Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju nauki w Polsce i na świecie. Quo vadis science? Dr n. med. Izabela Młynarczuk-Biały

Perspektywy rozwoju nauki w Polsce i na świecie. Quo vadis science? Dr n. med. Izabela Młynarczuk-Biały Perspektywy rozwoju nauki w Polsce i na świecie Quo vadis science? Dr n. med. Izabela Młynarczuk-Biały Skąd fundusze na naukę Coraz szczuplejszy budżet w czasach kryzysu Coraz więcej odbiorców finansowanych

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG)

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG) Priorytet 1 - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Identyfikacja kierunków prac B+R mających na celu zdynamizowanie rozwoju

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014 r. Cele PO IR Wspieranie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Finansowanie badań naukowych i prac rozwojowych w ramach programów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Finansowanie badań naukowych i prac rozwojowych w ramach programów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Finansowanie badań naukowych i prac rozwojowych w ramach programów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Plan Prezentacji 1. Informacje o NCBR 2. Programy Strategiczne 3. Programy Horyzontalne 4. Programy

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 Edyta Łydka Zator, 7 czerwca 2016 r. Zastępca Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Szanse na sfinansowanie inwestycji z dotacji UE 2014-2020. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych

Szanse na sfinansowanie inwestycji z dotacji UE 2014-2020. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Szanse na sfinansowanie inwestycji z dotacji UE 2014-2020 Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Katowice, 24.03.2015 Fundusze Europejskie 2014-2020 innowacje przedsiębiorczośd

Bardziej szczegółowo

Na czym polega odpowiedzialność firmy farmaceutycznej? Raport Społeczny. GlaxoSmithKline Pharmaceuticals

Na czym polega odpowiedzialność firmy farmaceutycznej? Raport Społeczny. GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Na czym polega odpowiedzialność firmy farmaceutycznej? Raport Społeczny GlaxoSmithKline Pharmaceuticals 2009-2010 Jerzy Toczyski Prezes Zarządu GlaxoSmithKline Pharmaceuticals SA Od odpowiedzialności do

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania współpracy przemysł - nauka w zakresie prac badawczo - rozwojowych

Możliwości finansowania współpracy przemysł - nauka w zakresie prac badawczo - rozwojowych Seminarium Nowoczesne Materiały i Technologie dla elektroenergetyki Kraków, 26 września 2014r. Możliwości finansowania współpracy przemysł - nauka w zakresie prac badawczo - rozwojowych dr inż. Grzegorz

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE PODEJŚCIE DO TERAPII

KOMPLEKSOWE PODEJŚCIE DO TERAPII KOMPLEKSOWE PODEJŚCIE DO TERAPII Ból PRZYWRACANIE ZDROWIA W SZCZEGÓLNY SPOSÓB 2 Krążenie Zapalenie Naprawa tkanek Większość z nas uważa zdrowie za pewnik. Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy organizm traci

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r Możliwości finansowania dla MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII 03 czerwca 2008 r OLGA WARZECHA CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AGH Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych tel. 12 617 31 59 warzecha@agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych w ramach aktualnych programów wsparcia dla przedsiębiorców 04.09.2015

Dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych w ramach aktualnych programów wsparcia dla przedsiębiorców 04.09.2015 Dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych w ramach aktualnych programów wsparcia dla przedsiębiorców 04.09.2015 O ADM Consulting Group S.A. Dotacje UE Opracowywanie dokumentacji aplikacyjnych Pomoc w doborze

Bardziej szczegółowo

Planowana data ogłoszenia konkursu. Priorytet I Badania i rozwój nowoczesnych technologii

Planowana data ogłoszenia konkursu. Priorytet I Badania i rozwój nowoczesnych technologii Harmonogram realizacji działań w trybie konkursowym w ramach PO IG w 2010 r. Działanie/poddziałanie PO IG Planowana data ogłoszenia konkursu Miejsce ogłoszenia konkursu Termin ukończenia naboru projektów

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Założenia perspektywy finansowej 2014-2020 www.pgie.pl Perspektywa 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Na

Bardziej szczegółowo

Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020

Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020 Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020 Wydział Innowacyjności i Rozwoju Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie 1 Siedlce,

Bardziej szczegółowo

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/strony/ glowna.aspx 2 I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowoprzemysłowe

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowania w okresie programowania 2014-2020. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych

Instrumenty finansowania w okresie programowania 2014-2020. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Instrumenty finansowania w okresie programowania 2014-2020 Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Invest Expo, Katowice, 08.12.2014 Fundusze Europejskie 2014-2020 innowacje

Bardziej szczegółowo

Strategia. Społecznej Odpowiedzialności Grupy Polpharma

Strategia. Społecznej Odpowiedzialności Grupy Polpharma Strategia Społecznej Odpowiedzialności Grupy Polpharma 2015 2018 STRATEGIA CSR GRUPY POLPHARMA W swojej działalności kierujemy się wartościami etycznymi i ustanowionymi standardami etycznego postępowania.

Bardziej szczegółowo

Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU. www.asm-poland.com.pl

Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU. www.asm-poland.com.pl Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU www.asm-poland.com.pl Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług 2009 Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług Tomasz Czerwoniak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Wsparcie nauki polskiej w ramach XIII osi priorytetowej,,infrastruktura szkolnictwa wyższego Programu Infrastruktura Środowisko

Wsparcie nauki polskiej w ramach XIII osi priorytetowej,,infrastruktura szkolnictwa wyższego Programu Infrastruktura Środowisko Wsparcie nauki polskiej w ramach XIII osi priorytetowej,,infrastruktura szkolnictwa wyższego Programu Infrastruktura Środowisko 39 nowych inwestycji polskich uczelni realizowanych przy wsparciu Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstwa z dotacji unijnej

Informatyzacja przedsiębiorstwa z dotacji unijnej Wrocław, 02.06.2010 Materiał prasowy Informatyzacja przedsiębiorstwa z dotacji unijnej W sprawnym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa coraz większego znaczenia nabierają zintegrowane systemy informatyczne.

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacji

Fundusze Europejskie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacji Fundusze Europejskie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacji Webinarium nr 4-8 grudnia 2016 Projekt Fundusze Europejskie na jedynce prasy lokalnej i regionalnej jest realizowany w ramach konkursu

Bardziej szczegółowo

ODPADY NIEORGANICZNE PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO FORESIGHT TECHNOLOGICZNY Konferencja Końcowa REKOMENDACJE

ODPADY NIEORGANICZNE PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO FORESIGHT TECHNOLOGICZNY Konferencja Końcowa REKOMENDACJE Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Projekt WND-POIG 01.01.01-00-009/09 ODPADY NIEORGANICZNE PRZEMYSŁU

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020

Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020 Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020 Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych O MJWPU RPO WM PO KL

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Agnieszka Matuszak 1 Strona 0 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA BADAŃ PRZEMYSŁOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH ORAZ WDROŻEŃ INNOWACJI Jednym

Bardziej szczegółowo

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Rafał Solecki Dyrektor MCP Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP) jest

Bardziej szczegółowo

REGIONALNE ŚRODKI NA WSPIERANIE DZIAŁÓW R&D. Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

REGIONALNE ŚRODKI NA WSPIERANIE DZIAŁÓW R&D. Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych REGIONALNE ŚRODKI NA WSPIERANIE DZIAŁÓW R&D Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Jaka jest Rola MJWPU? Wprowadzanie w świat finansowania innowacji na Mazowszu

Bardziej szczegółowo

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji 2 Plan prezentacji 1. Kontekst transformacji niskoemisyjnej 2. Przykładowe wyzwania

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU (NCBR)

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU (NCBR) 3 października 2014 1 NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU (NCBR) agencja wykonawcza nadzorowana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego powołana w lipcu 2007 w celu realizacji zadań z zakresu polityki

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 4 marca 2009 Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka Program Operacyjny Kapitał Ludzki Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka Zastępca Dyrektora Departament Wdrożeń i Innowacji Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami opakowaniowymi. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych

Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami opakowaniowymi. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami opakowaniowymi Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Katowice20.04.2016 Fundusze do pozyskania w 2016 r. na gospodarkę odpadami

Bardziej szczegółowo

Założenia programu Eko - Polska

Założenia programu Eko - Polska Założenia programu Eko - Polska dr Jarosław Klimczak Warszawa 17 Kwiecień 2013r. Cele programu Promocja Polski jako kraju który wykorzystał szanse pakietu klimatycznego Pokazanie Polski jako lidera w ekologii

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 16 maja

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA I ENERGIA ODNAWIALNA

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA I ENERGIA ODNAWIALNA POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA I ENERGIA ODNAWIALNA DR HAB. INŻ. ROMAN KACZYŃSKI, PROF. NZW. PROREKTOR DS. ROZWOJU I WSPÓŁPRACY POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ Energia odnawialna szansą rozwoju województwa podlaskiego

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNE NARZĘDZIA WSPARCIA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Wrocław, 12 października 2011 r.

EFEKTYWNE NARZĘDZIA WSPARCIA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Wrocław, 12 października 2011 r. EFEKTYWNE NARZĘDZIA WSPARCIA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Wrocław, 12 października 2011 r. Dolny Śląsk Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. to instytucja otoczenia biznesu powołana

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój- możliwości finansowania prac B+R. Piotr Puczek Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój- możliwości finansowania prac B+R. Piotr Puczek Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Program Operacyjny Inteligentny Rozwój- możliwości finansowania prac B+R Piotr Puczek Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Program Operacyjny Inteligentny Rozwój PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY

Bardziej szczegółowo

Inteligentne specjalizacje Województwa Małopolskiego. Szanse i możliwości rozwoju przedsiębiorczości z wykorzystaniem środków RPO WM 2014-2020

Inteligentne specjalizacje Województwa Małopolskiego. Szanse i możliwości rozwoju przedsiębiorczości z wykorzystaniem środków RPO WM 2014-2020 Inteligentne specjalizacje Województwa Małopolskiego Szanse i możliwości rozwoju przedsiębiorczości z wykorzystaniem środków RPO WM 2014-2020 Kraków, 08 października 2015 r. Rafał Solecki - Dyrektor Małopolskie

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020. Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020. Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Cel główny WRPO 2014+: Poprawa konkurencyjności i spójności województwa Alokacja

Bardziej szczegółowo

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska.

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska. Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw została powołana przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w 1992 roku. MISJA FUNDACJI MSP: Propagowanie

Bardziej szczegółowo

Ramy strategiczne na rzecz inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska. Załącznik do RSI dla Województwa Dolnośląskiego 2011-2020

Ramy strategiczne na rzecz inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska. Załącznik do RSI dla Województwa Dolnośląskiego 2011-2020 Ramy strategiczne na rzecz inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska Załącznik do RSI dla Województwa Dolnośląskiego 2011-2020 Proces identyfikacji inteligentnych specjalizacji Konsultacje ze sferą gospodaczą

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego (Załącznik do uzupełnienia)

Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego (Załącznik do uzupełnienia) Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego (Załącznik do uzupełnienia) Szczegółowe nakłady na realizację Programu Rozwoju Innowacji województwa lubuskiego. Dokument przedstawia

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wrocław 2011

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wrocław 2011 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wrocław 2011 IDENTYFIKACJA POTENCJAŁU I ZASOBÓW DOLNEGO ŚLĄSKA W OBSZARZE NAUKA I TECHNOLOGIE NA RZECZ POPRAWY JAKOŚCI ŻYCL4 (QUALITY OF LIFE) ORAZ WYTYCZENIE PRZYSZŁYCH

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Projekt Opracowanie bioczujnika do detekcji wirusa grypy w materiale środowiskowym realizowany w ramach programu VENTURES

Dotacje na innowacje Projekt Opracowanie bioczujnika do detekcji wirusa grypy w materiale środowiskowym realizowany w ramach programu VENTURES Dotacje na innowacje Projekt Opracowanie bioczujnika do detekcji wirusa grypy w materiale środowiskowym realizowany w ramach programu VENTURES Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata

Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 W ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020 Zarząd Województwa Śląskiego przygotował

Bardziej szczegółowo

Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji w regionalnych i krajowych programach operacyjnych na lata

Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji w regionalnych i krajowych programach operacyjnych na lata Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji w regionalnych i krajowych programach operacyjnych na lata 2014-2020 Władysław Ortyl Marszałek Województwa Podkarpackiego Mielec, 30.05.2014

Bardziej szczegółowo

Priorytetowe kierunki badań (agendy badawcze) w ramach inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego

Priorytetowe kierunki badań (agendy badawcze) w ramach inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego Priorytetowe kierunki badań (agendy badawcze) w ramach inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego Wydział Innowacyjności i Rozwoju Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urząd

Bardziej szczegółowo

ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa

ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Centrum jest Agencją wykonawczą powołaną do realizacji zadań z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa

Bardziej szczegółowo

Wydziały Politechniki Poznańskiej

Wydziały Politechniki Poznańskiej Wydziały Politechniki Poznańskiej Wydział Architektury Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Wydział Elektroniki i Telekomunikacji Wydział Elektryczny Wydział

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość na wsi współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju

Przedsiębiorczość na wsi współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju Przedsiębiorczość na wsi współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Marcin Twardokus Departament Programów Regionalnych Główny Punkt

Bardziej szczegółowo

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO 2014+ - założenia programowe Wielkopolskiego Departament Wdrażania Programu Regionalnego Wsparcie przedsiębiorczości w ramach WRPO 2007-2013 Podział

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Regionalny program operacyjny jest narzędziem słuŝącym realizacji strategii rozwoju regionu przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej w latach

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty aplikowania o finansowanie z Programu Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Praktyczne aspekty aplikowania o finansowanie z Programu Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Praktyczne aspekty aplikowania o finansowanie z Programu Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Marcin Łata - Dyrektor Departamentu Konkurencyjności i Innowacyjności, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Lublin,

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 18 grudnia 2014 r. Negocjacje POIR z KE 8-10 lipca br. (Warszawa)

Bardziej szczegółowo

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Założeniem POIR jest wsparcie realizacji całego procesu powstawania

Bardziej szczegółowo

Podział kontynentu na Europę dwóch prędkości jest faktem.

Podział kontynentu na Europę dwóch prędkości jest faktem. Wrocławskie Centrum Badań ń EIT+ Europejski drenaż mądrych głów Jedyne e wyjście: ucieczka do przodu Podział kontynentu na Europę dwóch prędkości jest faktem. Szanse Polski/ szanse Wrocławia 1 Polska krajem

Bardziej szczegółowo

Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu

Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu Europa 2020 Cele Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza wraz z inteligentną specjalizacją regionu. Warszawa, 26 listopada 2013 r.

Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza wraz z inteligentną specjalizacją regionu. Warszawa, 26 listopada 2013 r. Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza wraz z inteligentną specjalizacją regionu 1 Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza (RSI) horyzontalny dokument strategiczny, uszczegółowienie

Bardziej szczegółowo

Narzędzia wsparcia na badania i rozwój w branży kosmetycznej w ramach RPO WŁ

Narzędzia wsparcia na badania i rozwój w branży kosmetycznej w ramach RPO WŁ Eksportuj Kosmetyki do Wielkiej Brytanii Warszawa, 28 września 2016 r. NOWE PERSPEKTYWY RPO WŁ NA LATA 2014-2020 4. miejsce w kraju 2 RPO WŁ NA LATA 2014-2020 działalność badawczo-rozwojowa wsparcie dla

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Łukasz Małecki Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Łukasz Małecki Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Łukasz Małecki Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 28 marca 2014 r. System dokumentów strategicznych

Bardziej szczegółowo

Inteligentne specjalizacje województwa mazowieckiego proces przedsiębiorczego odkrywania i koncentracja na priorytetowych kierunkach badań

Inteligentne specjalizacje województwa mazowieckiego proces przedsiębiorczego odkrywania i koncentracja na priorytetowych kierunkach badań Inteligentne specjalizacje województwa mazowieckiego proces przedsiębiorczego odkrywania i koncentracja na priorytetowych kierunkach badań Małgorzata Rudnicka Kierownik Wydziału Innowacyjności i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE w Programie Inteligentny Rozwój. Marek Mystkowski Departament Programów Europejskich BGK

KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE w Programie Inteligentny Rozwój. Marek Mystkowski Departament Programów Europejskich BGK KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE w Programie Inteligentny Rozwój Marek Mystkowski Departament Programów Europejskich BGK Dzięki BGK przyszłość zaczyna się dziś Bank Gospodarstwa Krajowego jest jedyną

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4. Katowice, 28 marca 2014 r.

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4. Katowice, 28 marca 2014 r. Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4 Katowice, 28 marca 2014 r. Alokacja na działania skierowane dla Przedsiębiorców w okresie 2007-2013 Alokacja na poddziałania skierowane

Bardziej szczegółowo

Dotacje unijne na innowacyjne projekty

Dotacje unijne na innowacyjne projekty Dotacje unijne na innowacyjne projekty Dotychczas głównym źródłem finansowania działalności B+R były środki własne przedsiębiorców. Jednak z upływem czasu potencjał innowacyjnych projektów badawczych został

Bardziej szczegółowo

Małopolska tu warto inwestować! Rafał Solecki Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości

Małopolska tu warto inwestować! Rafał Solecki Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Małopolska tu warto inwestować! Rafał Solecki Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Rezultaty wdrażania funduszy europejskich na rzecz przedsiębiorstw - perspektywa 2007-2013 zakontraktowano

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.1 Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych, typ projektu: Wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej jednostek naukowych

Działanie 1.1 Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych, typ projektu: Wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej jednostek naukowych KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 1.1 Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych, typ projektu: Wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej jednostek naukowych Lp. Kryterium Opis kryterium Punktacja 1.

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Próchnika 1 lok. 303 90-408 Maj 2013 Operator Programu Wolontariatu Długoterminowego

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO ROZWOJOWEJ PRZEZ FUNDUSZE UNIJNE. Józefów, 17 marca 2015

WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO ROZWOJOWEJ PRZEZ FUNDUSZE UNIJNE. Józefów, 17 marca 2015 WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO ROZWOJOWEJ PRZEZ FUNDUSZE UNIJNE Józefów, 17 marca 2015 Fundusze dla Polski Z budżetu polityki spójności na lata 2014-2020 Polska otrzyma 82,5 mld euro, w tym: ok. 76,9 mld

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Daniel Szczechowski Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Opole, 13 listopada 2014 r. Potencjał innowacyjny

Bardziej szczegółowo

WSTĘP MISJA I CELE KLASTRA

WSTĘP MISJA I CELE KLASTRA WSTĘP Dokument ten zawiera informacje na temat powołania do życia Klastra Rzecznego Mazovia. Ideą powstania takiego klastra na Mazowszu jest chęć przywrócenia transportu i turystyki na rzekach województwa

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Na realizacje projektów do Polski w latach 2014-2020 z budżetu Unii Europejskiej trafić ma 82,5 mld euro Kwota zostanie podzielona odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska wspiera eksport mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa wielkopolskiego

Unia Europejska wspiera eksport mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa wielkopolskiego Unia Europejska wspiera eksport mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa wielkopolskiego Dnia 20.08.2015 r. został ogłoszony konkurs w ramach poddziałania 1.4.1 Kompleksowe wsparcie działalności

Bardziej szczegółowo

Opis struktury zagadnień rozważanych w obszarach badawczych projektu Quality of Life w czasie spotkania #1 Perspektywa Dynamiki Systemów

Opis struktury zagadnień rozważanych w obszarach badawczych projektu Quality of Life w czasie spotkania #1 Perspektywa Dynamiki Systemów Opis struktury zagadnień rozważanych w obszarach badawczych projektu Quality of Life w czasie spotkania #1 Perspektywa Dynamiki Systemów Elementy określone przez liderów sekcji w obszarze Biotechnologia

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA prof. nzw. dr hab. Beata Filipiak Unia Europejska stoi wobec konieczności wzmocnienia swojej międzynarodowej pozycji konkurencyjnej w obliczu zmieniających

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 KONKURS Zgłoszenie pomysłu do Konkursu należy przysłać do 17 listopada, e-mailem na adres konkurs@uni.lodz.pl Rozstrzygnięcie Konkursu do 12 grudnia

Bardziej szczegółowo

Rozwój Polski w Unii Europejskiej - wykorzystanie szans i możliwości w perspektywie finansowej

Rozwój Polski w Unii Europejskiej - wykorzystanie szans i możliwości w perspektywie finansowej Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora. Rozwój Polski w Unii Europejskiej - wykorzystanie szans i możliwości

Bardziej szczegółowo

N C B R - W s p ó l n i e k r e u j e m y p r z y s z ł ość

N C B R - W s p ó l n i e k r e u j e m y p r z y s z ł ość N C B R - W s p ó l n i e k r e u j e m y p r z y s z ł ość Hubert Gęsiarz Działalność NCBR NCBR w systemie finansowania B+R Finansowanie statutowe Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Badania podstawowe

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Przasnysz, 18 maja 2015 r. Komunikat Komisji Europejskiej WPR do 2020 r. Wyzwania Europa 2020 3 cele polityki

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA

TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 24.06.2014 r. Katowice Koncentracja tematyczna - EFS 8.5

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 2020 Założenia i oferowane możliwości wsparcia Łukasz Małecki Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Płock, 10 marca

Bardziej szczegółowo

ZDROWIE DLA POMORZAN WIELOLETNI PROGRAM ROZWOJU SYSTEMU ZDROWIA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

ZDROWIE DLA POMORZAN WIELOLETNI PROGRAM ROZWOJU SYSTEMU ZDROWIA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZDROWIE DLA POMORZAN 2005-2013 WIELOLETNI PROGRAM ROZWOJU SYSTEMU ZDROWIA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Referat Zdrowia Publicznego Departament Zdrowia UMWP Sopot 8 listopad 2011 Przygotowała dr Jolanta Wierzbicka

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA I RPO WO INNOWACJE W GOSPODARCE - KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE -

OŚ PRIORYTETOWA I RPO WO INNOWACJE W GOSPODARCE - KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE - OŚ PRIORYTETOWA I RPO WO 2014-2020 INNOWACJE W GOSPODARCE - KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE - Oś priorytetowa I INNOWACJE W GOSPODARCE Działanie 1.2 Infrastruktura B+R Zgodność projektu z Umową Partnerstwa tj.: 1.

Bardziej szczegółowo

Program EIT + www.eitplus.wroclaw.pl E U R O P E J S K I I N S T Y T U T T E C H N O L O G I C Z N Y. Szanowni Państwo,

Program EIT + www.eitplus.wroclaw.pl E U R O P E J S K I I N S T Y T U T T E C H N O L O G I C Z N Y. Szanowni Państwo, E U R O P E J S K I I N S T Y T U T T E C H N O L O G I C Z N Y Szanowni Państwo, utworzenie w Europie nowego ośrodka łączącego edukację, badania naukowe i innowacje Europejskiego Instytutu Technologicznego

Bardziej szczegółowo

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 2015-09-03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. EFRR 8,6 mld euro. Cel szczegółowy:

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 2015-09-03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. EFRR 8,6 mld euro. Cel szczegółowy: ŚRODA Z FUNDUSZAMI FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Rzeszów, 02.09.2015 r. PO IR PODZIAŁ ALOKACJI PO IR STRUKTURA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW EFRR 8,6 mld euro Nr i nazwa osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo