1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu telewizorów oznaczonych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu telewizorów oznaczonych"

Transkrypt

1 promocjiregulamin promocji Wrzuć emocje na wyższy bieg 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu telewizorów oznaczonych znakiem towarowym Samsung organizowana i prowadzona na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie, 2. Organizator Samsung Electronics Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: Warszawa, ul. Marynarska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , kapitał zakładowy zł, NIP Produkt telewizory oznaczone znakiem towarowym Samsung modele Smart TV o przekątnej 46 i więcej, wprowadzane do obrotu przez Organizatora na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej: 1. UE46D5500RWXXH 2. UE46D6000TWXXH 3. UE46D6100SWXXH 4. UE46D6500VSXXH 5. UE46D6510WSXXH 6. UE46D6750WSXXH 7. UE46D7000LSXXH 8. UE46D8000YSXXH 9. UE46ES5500WXXH 10. UE46ES6100WXXH 11. UE46ES6300SXXH 12. UE46ES6710SXXH 13. UE46ES6800SXXH 14. UE46ES7000SXXH 15. UE46ES8000SXXH 16. UE55D6000TWXXH 17. UE55D6100SWXXH 18. UE55D6500VSXXH 19. UE55D7000LSXXH

2 20. UE55D8000YSXXH 21. UE55ES6100WXXH 22. UE55ES6300SXXH 23. UE55ES6800SXXH 24. UE55ES7000SXXH 25. UE55ES8000SXXH 26. UE60D8000YSXXH 27. UE60ES6100WXXH 28. UE60ES6300SXXH 29. PS51E550DSXXH 30. PS51D6900DSXXH 31. PS51D8000FSXXH 32. PS51E6500ESXXH 33. PS51E8000GSXXH 34. PS59D550C1WXXH 35. PS60E530A3WXXH 36. PS60E550D1WXXH 37. PS60E6500ESXXH 38. PS64D8000FSXXH 39. PS64E8000GSXXH Uczestnik pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium Polski, dokonująca zakupu Produktu w charakterze konsumenta w rozumieniu art kc, która zapoznała się z treścią niniejszego regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia 5. Punkt handlowy sklep na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej prowadzący sprzedaż detaliczną Produktów, w tym sklep internetowy, 6. Strona internetowa strona internetowa o adresie: utrzymywana przez Organizatora w celu bieżącej obsługi Promocji oraz komunikacji z Uczestnikiem w sprawach dotyczących Promocji. 2 Postanowienia ogólne 1. Promocja prowadzona jest w formie konkursu. Ponadto, Uczestnik ma możliwość uzyskania nagrody w zamian za zakup Produktu. 2. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie od dnia 5 marca 2012 r. do dnia 31 marca 2012 r. i ma na celu zwiększenie sprzedaży Produktów.

3 3. W stosunku do Uczestników Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 kc. 4. W Promocji nie mogą uczestniczyć osoby będące pracownikami Organizatora oraz Data Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, a także członkowie rodzin tych pracowników. Za członków rodziny uznaje się małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 5. W celu udziału w Promocji należy w okresie jej trwania: 1) dokonać zakupu Produktu w Punkcie handlowym, oraz a) zgłosić swój udział w Promocji wypełniając formularz rejestracyjny dostępny on-line na Stronie internetowej albo wypełniając formularz dostępny w punktach sprzedaży i przesłać go na adres: Data Solutions Sp. z o.o., ul. Bastionowa 37, Poznań, z dopiskiem promocja, obowiązkowo dołączając za każdym razem dowód nabycia Produktu w postaci skanu (zgłoszenie za pośrednictwem Strony internetowej) lub kserokopii (Kupon konkursowy) paragonu lub faktury VAT, oraz b) podać dane osobowe dotyczące Uczestnika w zakresie umożliwiającym wydanie nagrody, tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres , numer telefonu. 6. W zgłoszeniu Uczestnik jest obowiązany podać następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres , numer telefonu, a ponadto symbol zakupionego telewizora. 7. Do zgłoszenia Uczestnik jest obowiązany dołączyć skan albo kopię paragonu lub faktury VAT dokumentujące nabycie Produktu. 8. Formularze zgłoszeniowe rejestrowane za pośrednictwem Strony internetowej przyjmowane będą do dnia 31 marca 2012 r. Formularze zgłoszeniowe na Kuponach konkursowych wysyłanych na adres Organizatora przyjmowane będą do dnia 13 kwietnia 2012 roku. Liczy się data wpływu na adres korespondencyjny wskazany w 2 ust. 5 pkt 2). O zachowaniu terminu decyduje data wypełnienia formularza albo data stempla pocztowego. 9. Organizator jest uprawniony do weryfikacji przestrzegania regulaminu oraz przekazywanych przez Uczestnika danych. W przypadku powzięcia jakichkolwiek wątpliwości co do prawdziwości oświadczeń lub prawidłowości działań Uczestnika w tym zakresie, Uczestnik będzie zobowiązany do przedstawienia na żądanie Organizatora dowodów potwierdzających dane lub oświadczenia Uczestnika, np. faktur lub paragonów potwierdzających zakup Produktu w terminie trwania Promocji. W przypadku kiedy w ocenie Organizatora dane lub oświadczenia Uczestnika, są oczywiście nieprawdziwe lub nie zostały udowodnione przez Uczestnika, może to stanowić podstawę wykluczenia Uczestnika z Promocji. 3 Zasady Promocji

4 1. Udział w konkursie polega na udzieleniu przez Uczestnika najciekawszej i/lub najbardziej kreatywnej odpowiedzi na zadanie konkursowe polegające: na uzupełnieniu komiksu tekstami, które w najciekawszy sposób opowiedzą o przeżywaniu ekstremalnych emocji ze SMART TV. 2. Odpowiedź na zadanie konkursowe powinna być udzielona tylko i wyłącznie przy wykorzystaniu formularza rejestracyjnego. Odpowiedź na zadanie konkursowe nie może zawierać więcej niż 50 znaków. Odpowiedzi zawierające więcej niż 50 znaków nie będą brane pod uwagę. 3. Oceny odpowiedzi na zadanie konkursowe dokonywać będzie trzyosobowe jury w składzie powołanym przez Organizatora. Przy wyborze najciekawszej i/lub najbardziej oryginalnej odpowiedzi jury kierować się będzie swoim swobodnym uznaniem, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości wykorzystania odpowiedzi dla celów promocji i reklamy Organizatora. 4. Pod uwagę nie będą brane odpowiedzi niezwiązane z tematyką konkursu, odpowiedzi naruszające powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub normy społeczne i obyczajowe, jak również odpowiedzi, które mogą naruszać prawa lub dobra osób trzecich. 5. Jury zakończy swoje prace i ogłosi wyniki konkursu w terminie 14 dni od daty zakończenia przyjmowania zgłoszeń. O wynikach konkursu Uczestnicy zostaną poinformowani za pośrednictwem Strony internetowej. Ponadto, zwycięski Uczestnik zostanie poinformowany o wygranej w konkursie za pośrednictwem wiadomości przesłanej na adres poczty elektronicznej Uczestnika. 6. Nagrodę w konkursie stanowi bon sprzedażowy o wartości ,00 złotych uprawniający zwycięzcę do zakupu samochodu osobowego Toyota Land Cruiser 3,0 D-4D (190 KM) 5 A/T w salonie Samsung Gallery, ul. Marynarska 15, Warszawa 7. Do nagrody, o której mowa w ust. 6 Organizator ufunduje dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% jej wartości. Od łącznej wartości nagrody rzeczowo-pieniężnej Organizator potrąci kwotę podatku w wysokości 10% jej wartości na poczet należnego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, stosownie do w art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zmianami) i przekaże do właściwego urzędu skarbowego. 8. W terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu Organizator uzgodni z Uczestnikiem miejsce i termin wydania nagrody w konkursie. Organizatora nie pokrywa kosztów poniesionych przez Uczestnika w związku z odbiorem nagrody. 9. Niezależnie od działań konkursowych, dla pierwszych Uczestników, którzy zakupią Produkt i dokonają zgłoszenia w Promocji za pomocą formularza rejestracji, Organizator przewidział nagrodę w postaci vouchera uprawniającego do odbycia kursu doskonalenia technik jazdy w ekstremalnych warunkach drogowych w Akademii Jazdy Toyoty o wartości 200 zł. Do otrzymania nagrody, o której mowa w niniejszym ustępie nie jest wymagane

5 udzielenie odpowiedzi na zadanie konkursowe. Nagroda zostanie wydana Uczestnikom w terminie do dnia 15 maja 2012 r. Wartość świadczenia jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 51, poz. 307). 10. Organizator zastrzega, że nagrody, o których mowa w punkcie poprzedzającym przysługują do wyczerpania zapasów. 11. W terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu Organizator podejmie 3 telefoniczne próby skontaktowania się z Uczestnikami, którzy spełnili warunki otrzymania nagrody w Promocji, pod numer telefonu Uczestnika podany w formularzu zgłoszenia, celem poinformowania o miejscu i terminie wydania nagrody w postaci vouchera uprawniającego do odbycia kursu doskonalenia technik jazdy w ekstremalnych warunkach drogowych w Akademii Jazdy Toyoty. W przypadku braku możliwości uzyskania połączenia z Uczestnikiem lub w przypadku gdy Uczestnik nie wybierze żadnego z wskazanych przez Organizatora dostępnych terminów Uczestnik otrzyma zaproszenie z jednym z dostępnych terminów kursu. 4 Prawa autorskie 1. Stosownie do postanowień art kc Organizator nabywa pełne autorskie prawa majątkowe do odpowiedzi nagrodzonych w konkursie, na następujących polach eksploatacji: 1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania odpowiedzi konkursowych zapisywanie i wytwarzanie dowolną technika egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, magnetyczną lub cyfrową, 2) w zakresie obrotu egzemplarzami odpowiedzi konkursowych wprowadzanie do obrotu, sprzedaż, użyczenie, najem lub dzierżawa egzemplarzy, 3) w zakresie rozpowszechniania odpowiedzi w sposób inny niż wskazany powyżej publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, w tym za pośrednictwem satelity, publiczne udostępnianie odpowiedzi konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, rozpowszechnianie w prasie, na plakatach, w tym plakatach wielkoformatowych, zarejestrowanie w charakterze znaku towarowego, wykorzystanie w drukach informacyjnych, reklamowych lub promocyjnych, w reklamie prowadzonej przy wykorzystaniu sieci Internet lub sieci telefonii komórkowej, wykorzystanie we wszelkich innych formach komunikacji, promocji lub reklamy. 2. Organizator zastrzega na swoją rzecz prawo wykorzystania odpowiedzi we wszelkiej działalności reklamowej i promocyjnej, w szczególności w charakterze materiału reklamowego lub promocyjnego lub też w charakterze elementu materiałów reklamowych lub promocyjnych.

6 3. Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystywania odpowiedzi konkursowych bez konieczności wskazywania imienia i nazwiska ich autorów, na co Uczestnik wyraża zgodę. 4. Organizator zastrzega sobie prawo publikacji imion i nazwisk autorów zwycięskich odpowiedzi konkursowych bez konieczności wskazywania odpowiedzi konkursowych, na co Uczestnik wyraża zgodę. 5. Nadsyłając odpowiedź konkursową Uczestnik oświadcza, że jest jedynym twórcą odpowiedzi oraz, że przysługują mu pełne autorskie prawa majątkowe do odpowiedzi. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność względem Organizatora w razie zgłoszenia roszczeń lub pociągnięcia Organizatora do odpowiedzialności w związku z wykorzystaniem przez Organizatora nagrodzonej odpowiedzi. 5 Reklamacje Reklamacje związane z Promocją mogą być zgłaszane, wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności, listem poleconym wysłanym na adres: Data Solutions sp. z o.o., , ul. Bastionowa 37 z dopiskiem "Promocja", w terminie do 14 (czternastu) dni od zdarzenia, którego dotyczy reklamacja, lecz nie później niż do dnia 30 maja 2012 r. (liczy się data wpływu do Organizatora). Reklamacje spóźnione nie będą rozpatrywane. Reklamacje rozpatruje Organizator w terminie do 14 (czternastu) dni od daty wpłynięcia reklamacji oraz przekazuje informacje zainteresowanemu w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia powzięcia decyzji. Za przekazanie odpowiedzi na reklamację w terminie uznaje się wysłanie listu poleconego w tym terminie. 6 Ochrona danych osobowych 1. Administratorem danych osobowych jest Organizator, który dla celów realizacji Promocji powierzył na piśmie przetwarzanie danych osobowych Data Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w trybie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U Nr 101 poz. 926 z późn. zm.). 2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu przeprowadzenia Promocji i wyłonienia osób nagrodzonych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne w celu wzięcia udziału w Promocji, przyznania i odbioru nagród. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. 3. Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie zakres danych wskazanych w formularzu zgłoszenia. Za odrębną zgodą Uczestnika wyrażoną w zgłoszeniu Organizatorowi przysługiwać będzie prawo przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych oraz prawo do przesyłania informacji handlowej drogą elektroniczną.

7 4. Uczestnik jest zobowiązany do informowania Organizatora na piśmie o każdej zmianie w zakresie danych osobowych. Niezależnie od innych postanowień niniejszego regulaminu, w przypadku nie dokonania aktualizacji danych osobowych przez Uczestnika Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub brak działania spowodowany brakiem takiej aktualizacji, a w szczególności za niemożność wydania nagrody. 7 Postanowienia końcowe 1. Regulamin będzie dostępny w okresie trwania Promocji w siedzibie Organizatora oraz na Stronie internetowej. 2. Tytuły poszczególnych punktów regulaminu mają charakter informacyjny i nie stanowią części regulaminu. 3. We wszystkich sprawach dotyczących Promocji, a nieuregulowanych regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego. 4. Niniejsza Promocja nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. Nr 201, poz. 1540).

Regulamin konkursu. Samsung Inwazja Nagród. Definicja

Regulamin konkursu. Samsung Inwazja Nagród. Definicja Regulamin konkursu Samsung Inwazja Nagród 1 Definicja Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym fabrycznie nowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje Regulamin konkursu Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Samsung Wyskocz do Soczi

Regulamin konkursu Samsung Wyskocz do Soczi Regulamin konkursu Samsung Wyskocz do Soczi 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla konsumentów dokonujących zakupu fabrycznie nowych Produktów oznaczonych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy

Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy 1 Definicje 1) Konkurs Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy Konkurs dla konsumentów, którzy dokonają zgłoszenia na stronie galaxy.samsung.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV 200 FILMÓW

Regulamin promocji Samsung Smart TV 200 FILMÓW Regulamin promocji Samsung Smart TV 200 FILMÓW 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących zakupu produktów oznaczonych znakiem

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV Najlepsze filmy i seriale

Regulamin promocji Samsung Smart TV Najlepsze filmy i seriale Regulamin promocji Samsung Smart TV Najlepsze filmy i seriale 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących zakupu produktów oznaczonych

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Multiroom. I wszędzie gra.

Regulamin promocji Multiroom. I wszędzie gra. Regulamin promocji Multiroom. I wszędzie gra. 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących zakupu produktów oznaczonych znakiem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i przyrzekającym nagrody w konkursie na najlepsze aplikacje mobilne (dalej: "Konkurs") jest Samsung Electronics

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji SAMSUNG Eco Bubble

Regulamin promocji SAMSUNG Eco Bubble Regulamin promocji SAMSUNG Eco Bubble 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1) Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek oznaczonych znakiem towarowym Samsung

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wygrywaj z Podravką. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Wygrywaj z Podravką. 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Wygrywaj z Podravką 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu prowadzonego pod nazwą Wygrywaj z Podravką (dalej Konkurs ) jest Podravka Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Ekspercka promocja

Regulamin promocji dla konsumentów Ekspercka promocja Regulamin promocji dla konsumentów Ekspercka promocja 1 Definicje 1) Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek serii Eco Bubble oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk. Promocja przedłużona

Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk. Promocja przedłużona Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk Promocja przedłużona 1 Definicje 1. Promocja dla konsumentów dokonujących zakupu microwież oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu pralek i suszarek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu

1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu Regulamin Konkursu Piękne Momenty zwany dalej Regulaminem 1. Organizator 1. Organizatorem Konkursu Piękne Momenty (dalej Konkurs ) jest Socializer S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Racławickiej 95,

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Crystal Blue & Nespresso

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Crystal Blue & Nespresso Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Crystal Blue & Nespresso 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu pralek i suszarek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu "Jestem w Play"

Regulamin Konkursu Jestem w Play Regulamin Konkursu "Jestem w Play" 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jestem w Play" ( Konkurs ) jest Artegence Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 9a, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Niszczarka

Regulamin promocji dla konsumentów Niszczarka Regulamin promocji dla konsumentów Niszczarka 1 Definicje 1) Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu drukarek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i prowadzona na zasadach

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Promocja EcoBubble z Douglas

Regulamin promocji dla konsumentów Promocja EcoBubble z Douglas Regulamin promocji dla konsumentów Promocja EcoBubble z Douglas 1 Definicje 1) Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i prowadzona

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Galaxy S6 - przedsprzedaż. Definicje

Regulamin Promocji. Galaxy S6 - przedsprzedaż. Definicje Regulamin Promocji. Galaxy S6 - przedsprzedaż 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących zakupu Galaxy S6 lub Galaxy S6 edge

Bardziej szczegółowo

3. Program SERVICE PRO - Program SERVICE PRO, którym objęte są 5-letnie i

3. Program SERVICE PRO - Program SERVICE PRO, którym objęte są 5-letnie i Regulamin Konkursu Pochwal się przebiegiem i zgarnij nagrody! Konkurs dla uczestników Programu SERVICE PRO. Niniejszy Regulamin określa zasady Konkursu Pochwal się przebiegiem i zgarnij nagrody! Konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Między nami kobietami. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu Między nami kobietami. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Między nami kobietami 1. Postanowienia ogólne 1. Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: a) Konkurs konkurs Między nami kobietami prowadzona na zasadach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu [Wymyślamy nowe produkty] (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu [Wymyślamy nowe produkty] (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu [Wymyślamy nowe produkty] (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Wymyślamy nowe produkty (dalej również: Konkurs ) i przyrzekającym

Bardziej szczegółowo

2 Postanowienia ogólne

2 Postanowienia ogólne Regulamin promocji dla konsumentów Promocja Eco Bubble z Rossmann 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i prowadzona

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla Konsumentów Galaxy S6 upgrade. Definicje

Regulamin promocji dla Konsumentów Galaxy S6 upgrade. Definicje Regulamin promocji dla Konsumentów Galaxy S6 upgrade 1 Definicje 1. Promocja dla osób fizycznych posiadających jedno z urządzeń wymienionych w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz dokonujących

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Stwórz własnego fińskiego trolla oraz zasady jego przebiegu, a także

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Złóż życzenia Biedronce zwany dalej Regulaminem. 1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu

Regulamin Konkursu Złóż życzenia Biedronce zwany dalej Regulaminem. 1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu Regulamin Konkursu Złóż życzenia Biedronce zwany dalej Regulaminem 1. Organizator 1. Organizatorem Konkursu Złóż życzenia Biedronce (dalej Konkurs ) jest Isobar Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla Konsumentów Galaxy S6 upgrade. Definicje

Regulamin promocji dla Konsumentów Galaxy S6 upgrade. Definicje Regulamin promocji dla Konsumentów Galaxy S6 upgrade 1 Definicje 1. Promocja dla osób fizycznych posiadających jedno z urządzeń wymienionych w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz dokonujących

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r.

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r. Regulamin Konkursu A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Doładuj się słońcem" ( Konkurs ) jest Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Letnie orzeźwienie z DecoMorreno oraz zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wakacje bez bólu

Regulamin konkursu Wakacje bez bólu Regulamin konkursu Wakacje bez bólu 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Wakacje bez bólu" ( Konkurs ) jest USP Zdrowie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Poleczki 35, kod

Bardziej szczegółowo