Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego wsparcie dla sektora MŚP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 wsparcie dla sektora MŚP"

Transkrypt

1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego wsparcie dla sektora MŚP 24 Luty 2015 r. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Wałbrzychu

2 Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego Alokacja 2,25 mld EUR = ponad 9 mld PLN 2

3 Plan finansowy Programu w podziale na osie priorytetowe Oś priorytetowa Fundusz Alokacja (EUR) 1. PRZEDSIĘBIORSTWA I INNOWACJE EFRR TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE EFRR GOSPODARKA NISKOEMISYJNA EFRR ŚRODOWISKO I ZASOBY EFRR TRANSPORT EFRR INFRASTRUKTURA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ EFRR INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA EFRR RYNEK PRACY EFS WŁĄCZENIE SPOŁECZNE EFS EDUKACJA EFS POMOC TECHNICZNA EFS RAZEM

4 OŚ PRIORYTETOWA I PRZEDSIĘBIORSTWA I INNOWACJE Cel ogólny Osi Priorytetowej Wzrost konkurencyjności i rozwój gospodarki regionu w oparciu o badania i rozwój, innowacje oraz nowe rozwiązania dla przedsiębiorstw Priorytety inwestycyjne: Wzmacnianie potencjału B+R jednostek naukowych Innowacyjne przedsiębiorstwa Rozwój przedsiębiorczości Internacjonalizacja przedsiębiorstw Rozwój produktów i usług w MŚP 4

5 Priorytet inwestycyjny 1.1 Wzmacnianie potencjału B+R i wdrożeniowego uczelni i jednostek naukowych 32,8 mln Euro Cel szczegółowy: Rozwój potencjału B+R i wdrożeniowego jednostek naukowych. Kierunek wsparcia: wsparcie rozwoju infrastruktury badawczej w jednostkach naukowych i szkołach wyższych - zakup aparatury naukowo-badawczej i wyposażenie specjalistycznych laboratoriów badawczych, inwestycje budowlane w zakresie budowy, przebudowy bądź rozbudowy infrastruktury B+R Wsparcie publicznej infrastruktury B+R będzie selektywne i skoncentrowane na obszarach strategicznych z punktu widzenia rozwoju regionu i realizowane tylko w ramach inteligentnych specjalizacji regionalnych. 5

6 PI 1.1 Wzmacnianie potencjału B+R i wdrożeniowego uczelni i jednostek naukowych Preferowane będą projekty: wnoszące większy niż wymagany minimalny wkład własny. Potencjalni beneficjenci i grupy docelowe: Publiczne jednostki naukowe i ich konsorcja; Publiczne uczelnie/szkoły wyższe i ich konsorcja. Kryteria wsparcia infrastruktury B+R: uzgodnienie przedsięwzięcia z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju oraz Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w toku negocjacji kontraktu terytorialnego i umieszczenie go w Kontrakcie Terytorialnym; przedsięwzięcie w zakresie infrastruktury B+R charakteryzuje możliwie wysoki stopień współfinansowania ze źródeł prywatnych. 6

7 Priorytet inwestycyjny 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa 130,7 mln Euro Cel szczegółowy: Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw Kierunek wsparcia: realizacja przez przedsiębiorstwa projektów badawczych samodzielnie bądź we współpracy z zewnętrznymi podmiotami, m.in.: jednostkami naukowymi, szkołami wyższymi, IOB lub podmiotami leczniczymi - opracowanie nowych lub istotnie ulepszonych produktów i procesów produkcyjnych. prowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych, innowacje technologiczne (w tym pierwsze wdrożenie technologii), opracowanie linii pilotażowych, demonstracyjnych prototypów itp. zakup i wdrożenie wyników prac B+R oraz praw własności intelektualnej (m.in. patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej). Finansowanie kosztów zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego i wzoru przemysłowego do urzędów patentowych i jego okresowej pierwszej ochrony. 7

8 PI 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego, służącego działalności innowacyjnej m.in. utworzenie centrów, działów badawczo rozwojowych i laboratoriów specjalistycznych, Bon na innowacje (dla projektów o małej skali). Duże znaczenie będą miały bony wspierające wdrażanie innowacji, które zmniejszą obciążenia dla środowiska, projekty IOB dotyczące rozwoju niezbędnej infrastruktury udostępnianej przedsiębiorcom (w tym laboratoriów) na potrzeby działalności innowacyjnej oraz specjalistyczne usługi dla przedsiębiorców, finansowanie działań związanych z podnoszeniem kwalifikacji kadr przedsiębiorstw z zakresu wykorzystania nowej infrastruktury B+R (uzupełnienie działań). 8

9 PI 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa Preferowane będą projekty: których elementem będzie stworzenie etatów badawczych; realizowane w ramach konsorcjum przedsiębiorstwa oraz jednostki naukowej; realizowane w ramach partnerstw przedsiębiorstw Potencjalni beneficjenci i grupy docelowe: przedsiębiorcy; przedsiębiorcy typu spin off; IOB, w tym organizacje pozarządowe; JST w zakresie instrumentu bon na innowacje /koordynacji usług proinnowacyjnych; konsorcja przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi, uczelniami/szkołami wyższymi lub podmiotami leczniczymi, bądź ze spółkami celowymi tworzonymi przez te podmioty. 9

10 Kierunek wsparcia: Priorytet inwestycyjny 1.3 Rozwój przedsiębiorczości 62,65 mln Euro Cel szczegółowy: Lepsze warunki dla rozwoju MŚP wsparcie otrzymają projekty dotyczące terenów inwestycyjnych, stref aktywności gospodarczej, parków biznesu, inkubatorów przedsiębiorczości, kompleksowe lub częściowe uzbrojenie terenów pod inwestycje, tworzenie nowej infrastruktury inwestycyjnej lub rewitalizacja istniejącej infrastruktury w celu stworzenia przedsiębiorcom korzystnych warunków do inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej (tereny inwestycyjne, strefy aktywności gospodarczej, parki biznesu) dopuszcza się wsparcie infrastrukturalne obejmujące także budowę (w tym rozbudowę) inkubatorów przedsiębiorczości prowadzącą do poprawy dostępności dla przedsiębiorców obiektów wyposażonych w nowoczesną infrastrukturę niezbędną dla prowadzenia i rozwijania biznesu. 10

11 PI 1.3 Rozwój przedsiębiorczości Wsparcie dla przedsiębiorstw przez Instytucje Otoczenia Biznesu będzie odbywać się poprzez działania doradcze w kierunkach: usługi w zakresie wsparcia doradczego dostosowanego do potrzeb firm (realizowanego np. w formie voucherów na usługi i inkubacji zdalnej), usługi z zakresu pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania działalności przedsiębiorstw (również w początkowej fazie rozwoju), w tym przygotowanie dokumentów i analiz niezbędnych do pozyskania zewnętrznego źródła finansowania, pomoc w pozyskaniu inwestora, analiza potrzeb i identyfikacja źródeł finansowania projektu. 11

12 PI 1.3 Rozwój przedsiębiorczości Preferowane będą projekty wnoszące większy niż wymagalny minimalny wkład własny. Potencjalni beneficjenci i grupy docelowe: Uczelnie/szkoły wyższe, IOB, JST, ich związki i stowarzyszenia, Jednostki organizacyjne JST MŚP, LGD, Specjalne Strefy Ekonomiczne. W zakresie usług IOB bezpośrednim beneficjentem będzie MŚP. 12

13 Priorytet inwestycyjny 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw 19,15 mln Euro Cel szczegółowy: Zwiększenie poziomu handlu zagranicznego sektora MŚP Kierunek wsparcia: zwiększenie międzynarodowej ekspansji MŚP poprzez tworzenie nowych modeli biznesowych dla MŚP (np. stworzenie bądź rozwój strategii działań międzynarodowych, dostosowanie produktu/usług do wymogów zagranicznych rynków, otwieranie nowych kanałów biznesowych, rozbudowa łańcucha dostaw, dywersyfikacja geograficzna i sektorowa), wizyty studyjne i misje zagraniczne, udział w międzynarodowych targach branżowych, targach i wystawach za granicą, organizacja zbiorowych wystaw na terenie działalności przedsiębiorstw - ukierunkowanych na przyjęcie wizyt studyjnych potencjalnych zagranicznych partnerów handlowych, działania ukierunkowane na promocję przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych oraz promocję gospodarczą regionu w celu przyciągnięcia nowych inwestorów. 13

14 PI 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw Preferowane będą projekty: realizowane w partnerstwie, realizowane w ramach inteligentnych specjalizacji regionu. Potencjalni beneficjenci i grupy docelowe: MŚP; IOB; LGD; jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; jednostki organizacyjne jst. W zakresie internacjonalizacji bezpośrednim beneficjentem będzie MŚP. 14

15 Priorytet inwestycyjny 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP 170,24 mln Euro Cel szczegółowy: Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP Kierunek wsparcia: wsparcie dotacyjne otrzymają wyłącznie projekty inwestycyjne wspierające innowacyjność produktową - prowadzące do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług, oraz innowacyjność procesową przedsiębiorstw - dokonywanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług, wspierane będą inwestycje w zakresie uruchomienia masowej produkcji w przedsiębiorstwach wspartych w ramach priorytetu inwestycyjnego 1.2. wsparcie za pomocą instrumentów finansowych uzyskają projekty obejmujące rozwój/rozbudowę istniejącego przedsiębiorstwa, inwestycje w sprzęt produkcyjny, nowoczesne maszyny i urządzenia prowadzące do zwiększenia skali działalności firmy lub wzrostu zasięgu oferty firmy. 15

16 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP Preferowane będą projekty: realizowane w ramach inteligentnych specjalizacji regionu wnoszące większy niż wymagalny minimalny wkład własny. Potencjalni beneficjenci i grupy docelowe: MŚP; zgrupowania i partnerstwa MŚP; podmiot wdrażający instrument finansowy. 16

17 OŚ PRIORYTETOWA III GOSPODARKA NISKOEMISYJNA Cel ogólny Osi Priorytetowej Zmniejszenie emisyjności gospodarki oraz wzrost udziału energii wytworzonej ze źródeł odnawialnych i zwiększenie efektywności energetycznej Priorytety inwestycyjne: Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych, Efektywność energetyczna i użycie OŹE w przedsiębiorstwach, Efektywność energetyczna w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym, Wdrażanie strategii niskoemisyjnych, Wysokosprawna kogeneracja. 17

18 Priorytet inwestycyjny 3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych 55,60 mln Euro Cel szczegółowy: Zwiększony poziom produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w województwie dolnośląskim Kierunek wsparcia: budowa oraz modernizacja (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, np.: energii słonecznej, energii wiatru, energii geotermalnej i biopaliw (biogaz, biomasa, bioolej), energii spadku wody, mające na celu produkcję energii elektrycznej lub cieplnej wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej, budowa i modernizacja sieci umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE do systemów dystrybucyjnych i Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. 18

19 PI 3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych Preferowane będą projekty: partnerskie i zapewniające wysoki efekt ekologiczny; zgodne z planami dotyczącymi gospodarki niskoemisyjnej; z zakresu energetyki wodnej; kompleksowe - obejmujące istotny fragment gminy, czy powiatu, bądź cały ich obszar. 19

20 PI 3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych Potencjalni beneficjenci i grupy docelowe: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; jednostki sektora finansów publicznych, inne niż wymienione powyżej; przedsiębiorstwa energetyczne, w tym MŚP i przedsiębiorstwa sektora ekonomii społecznej; organizacje pozarządowe; spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe; towarzystwa budownictwa społecznego; jednostki naukowe; uczelnie/szkoły wyższe ich związki i porozumienia; organy administracji rządowej w zakresie związanym z prowadzeniem szkół; PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne; kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych; podmiot wdrażający instrument finansowy. 20

21 Priorytet inwestycyjny 3.2 Efektywność energetyczna w MŚP 32,40 mln Euro Cel szczegółowy: Zwiększona efektywność energetyczna w MŚP. Kierunek wsparcia: projekty dotyczące głębokiej modernizacji energetycznej obiektów, w tym wymiany lub modernizacji źródła energii, mające na celu zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie strat ciepła oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej z ewentualnym uwzględnieniem OZE. wsparcie instalacji odzyskujących ciepło odpadowe zgodnie z definicją w dyrektywie 2012/27/UE, zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwie (w tym modernizacja i rozbudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie oraz wprowadzenie systemów zarządzania energią). 21

22 PI 3.2 Efektywność energetyczna w MŚP Warunkiem poprzedzającym realizacje projektów będzie audyt energetyczny, który posłuży weryfikacji faktycznych oszczędności energii oraz wynikających z nich wymiernych skutków finansowych dla przedsiębiorstwa. Preferowane będą projekty: których efektem realizacji będzie oszczędność energii na poziomie nie mniejszym niż 60 %; wykorzystujące odnawialne źródła energii; w których wsparcie udzielane jest poprzez przedsiębiorstwa usług energetycznych (ESCO). Potencjalni beneficjenci i grupy docelowe: MŚP grupy producentów rolnych; podmioty zarządzające instrumentami inżynierii finansowej; przedsiębiorstwa z większościowym udziałem JST. 22

23 OŚ PRIORYTETOWA IV ŚRODOWISKO I ZASOBY Cel ogólny Osi Priorytetowej Poprawa stanu środowiska oraz zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów naturalnych Priorytety inwestycyjne: Gospodarka odpadami, Gospodarka wodno-ściekowa, Dziedzictwo kulturowe, Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych, Bezpieczeństwo. 23

24 Priorytet inwestycyjny 4.1 Gospodarka odpadami 36,0 mln Euro Cel szczegółowy: Zmniejszona ilość odpadów kierowanych na składowiska. Kierunek wsparcia: rozwój infrastruktury służącej zagospodarowaniu odpadów komunalnych zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, m.in.: infrastruktura do selektywnej zbiórki i przetwarzania odpadów: szkła, metalu, plastiku, papieru, odpadów biodegradowalnych oraz pozostałych odpadów komunalnych w połączeniu z edukacją lokalnej społeczności objętej projektem infrastruktura do recyklingu, sortowania i kompostowania, infrastruktura do zbiórki, przetwarzania i utylizacji odpadów niebezpiecznych, Warunkiem wsparcia inwestycji będzie ich uwzględnienie w planach inwestycyjnych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi zatwierdzonych przez Ministra Środowiska. 24

25 PI 4.1 Gospodarka odpadami projekty dot. likwidacji tzw. dzikich wysypisk, projekty dot. unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, przede wszystkim kompleksowe programy usuwania i unieszkodliwiania azbestu, działania z zakresu edukacji ekologicznej promującej właściwe postępowanie z odpadami. Preferowane będą projekty: poprawiające stan środowiska na obszarach chronionych kompleksowe, pokrywające większy obszar geograficzny (np. kilka gmin) 25

26 PI 4.1 Gospodarka odpadami Potencjalni beneficjenci i grupy docelowe: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; jednostki organizacyjne jst; podmioty świadczące usługi w zakresie gospodarki odpadami w ramach realizacji zadań jednostek samorządu terytorialnego; organizacje pozarządowe; LGD; spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe; MŚP; organizacje badawcze i konsorcja naukowe; podmiot wdrażający instrument finansowy. 26

27 Priorytet inwestycyjny 4.3 Dziedzictwo Kulturowe 30,0 mln Euro Cel szczegółowy: Zwiększona dostępność do zasobów kulturowych regionu. Kierunek wsparcia: przedsięwzięcia z zakresu ochrony, rozwoju, udostępniania i promocji zasobów dziedzictwa kulturowego przynoszące trwały efekt socjoekonomiczny w dłuższej perspektywie czasowej. Projekty małej infrastruktury - Koszty całkowite projektu nie mogą przekroczyć 5 mln Euro, wsparciem zostaną objęte zabytki nieruchome, wpisane do rejestru prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu wraz z ich otoczeniem, jak również zabytki ruchome znajdujące się w ww. zabytkach objętych wsparciem, 27

28 PI 4.3 Dziedzictwo Kulturowe przystosowanie obiektów zabytkowych do pełnienia przez nie nowych funkcji (w szczególności do prowadzenia działalności kulturalnej i turystycznej), rozwój zasobów kultury, w tym podnoszenie jakości funkcjonowania instytucji kultury. Wsparcie nie będzie skierowane na budowę nowej infrastruktury kultury. Wsparcie otrzymają projekty: zapewniające długotrwałe i mierzalne efekty społeczno ekonomiczne, np. przyczyniające się do nowych miejsc pracy; wykazujące stabilność finansową w okresie eksploatacyjnym oraz uwzględniające dywersyfikację przyszłych źródeł finansowania; zawierające analizę popytu. 28

29 PI 4.3 Dziedzictwo Kulturowe Potencjalni beneficjenci i grupy docelowe: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; jednostki organizacyjne jst; administracja rządowa; kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych; organizacje pozarządowe, w tym regionalne i lokalne organizacje turystyczne; LGD; przedsiębiorcy; Instytucje kultury: samorządowe, państwowe oraz współprowadzone z Ministrem właściwym ds. kultury i dziedzictwa narodowego; szkoły wyższe, ich związki i porozumienia; szkoły artystyczne. 29

30 Priorytet inwestycyjny 4.4 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych 26,4 mln Euro Cel szczegółowy: Wzmocnione mechanizmy ochrony bioróżnorodności w regionie. Kierunek wsparcia: inwestowanie w centra ochrony różnorodności biologicznej, w oparciu o gatunki rodzime oraz zapewnienie infrastruktury związanej z ochroną siedlisk przyrodniczych i gatunków, realizacja projektów dot. wykorzystania i udostępnienia lokalnych zasobów przyrodniczych m.in. na cele turystyczne (np. tereny wypoczynkowe, ścieżki rowerowe, ścieżki konne), 30

31 PI 4.4 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych rozbudowa ośrodków edukacji ekologicznej oraz kampanie informacyjno-edukacyjne związane z ochroną środowiska, (komplementarne i uzupełniające do kampanii ogólnopolskich podejmowanych na poziomie krajowym), wyposażenie parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody. Preferowane będą projekty: realizowane na obszarach chronionych; kompleksowe łączące np. ochronę siedlisk z kanalizacją ruchu turystycznego; poprawiające dostęp osób niepełnosprawnych do obiektów objętych wsparciem. 31

32 PI 4.4 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych Potencjalni beneficjenci i grupy docelowe: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; jednostki organizacyjne jst; administracja rządowa; PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne; kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych; organizacje pozarządowe, w tym regionalne i lokalne organizacje turystyczne; LGD; przedsiębiorcy; Szkoły wyższe, ich związki i porozumienia. 32

33 Wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WD

34 Oś priorytetowa VIII RYNEK PRACY Cel ogólny Osi Priorytetowej: Wzrost zatrudnienia i mobilności pracowników. Priorytety inwestycyjne: Zapewnianie dostępu do zatrudnienia; Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy; Godzenie życia zawodowego i prywatnego; Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian; Aktywne i zdrowe starzenie się. 34

35 Priorytet inwestycyjny 8.1 Zapewnienie dostępu do zatrudnienia 107,9 mln Euro Cel szczegółowy: Poprawa szans na zatrudnienie osób, które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy (50+, kobiety, osoby niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach). Kierunki wsparcia: wsparcie w ramach priorytetu inwestycyjnego ukierunkowane będzie na pomoc osobom pozostającym poza rynkiem pracy w ich powrocie do zatrudnienia oraz utrzymaniu stałej pracy. Powyższe obejmuje osoby bezrobotne, poszukujące pracy i nieaktywne zawodowo, które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby starsze po 50 roku życia, kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby długotrwale bezrobotne oraz niskowykwalifikowane. 35

36 PI 8.1 Zapewnienie dostępu do zatrudnienia działania na rzecz zwiększenia aktywizacji oraz mobilności zawodowej mieszkańców Dolnego Śląska będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy poprzez kompleksowe wsparcie dostosowane do ich indywidualnych potrzeb, wsparcie na rzecz zdobywania nowych umiejętności i kompetencji, doskonalenia bądź zmiany kwalifikacji zawodowych oraz zdobycia doświadczeń zawodowych w miejscu pracy (staże/praktyki u pracodawcy), tworzenie zachęt do podejmowania pracy poza dotychczasowym miejscem zamieszkania dla osób biernych zawodowo oraz bezrobotnych, możliwa będzie również realizacja ukierunkowanych schematów mobilności transnarodowej (USMT) sieci EURES (mobilność pracowników wewnątrz UE), wsparcie będzie skierowane do osób powyżej 30 roku życia (komplementarnie do PO WER) 36

37 PI 8.1 Zapewnienie dostępu do zatrudnienia Typy operacji i przykładowe przedsięwzięcia: instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne, które zadecydują o wyborze dalszych adekwatnych form wsparcia), instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji, instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców: 1. nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, m.in. poprzez staże i praktyki zawodowe, 2. wsparcie zatrudnienia u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy, stanowiące zachętę do zatrudnienia, m.in. poprzez pokrycie kosztów subsydiowania zatrudnienia dla osób, u których zidentyfikowano adekwatność tej formy wsparcia, refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska (wyłącznie w połączeniu z subsydiowanym zatrudnieniem), 3. granty na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy. 37

38 PI 8.1 Zapewnienie dostępu do zatrudnienia Typy operacji i przykładowe przedsięwzięcia: instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu mobilności międzysektorowej i geograficznej, instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób niepełnosprawnych: 1. niwelowanie barier jakie napotykają osoby niepełnosprawne w zakresie zdobycia i utrzymania zatrudnienia, m.in. doposażenie stanowiska pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, realizacja ukierunkowanych schematów mobilności transnarodowej (USMT) EURES. Preferowane będą projekty: koncentrujące się na terenie powiatów o najwyższej stopie bezrobocia; realizowane w ramach partnerstw publiczno społecznych. 38

39 PI 8.1 Zapewnienie dostępu do zatrudnienia Główne grupy beneficjentów: fundacje; organizacje pracodawców; osoby prowadzące działalność gospodarczą; przedsiębiorcy; jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; jednostki organizacyjne jst; samorządy gospodarcze i zawodowe; stowarzyszenia i organizacje społeczne; szkoły lub placówki oświatowe; uczelnie wyższe; wspólnoty samorządowe. 39

40 Priorytet inwestycyjny 8.3 Godzenie życia zawodowego i prywatnego 39,1 mln Euro Cel szczegółowy: Zwiększenie zatrudnienia wśród osób opiekujących się dziećmi do 3 roku życia. Kierunek wsparcia: wspieranie usług opieki nad dziećmi do 3 roku życia tworzenie i rozwijanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w tym alternatywnych form opieki jak klub dziecięcy, dzienny opiekun czy niania, wspieranie aktywizacji rodziców powracających na rynek pracy po urlopie macierzyńskim / wychowawczym lub pozostawały bez zatrudnienia i sprawowały opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3. Preferowane będą projekty: koncentrujące się na obszarach o największym opóźnieniu społecznogospodarczym. 43

41 PI 8.3 Godzenie życia zawodowego i prywatnego Główne grupy beneficjentów: osoby prowadzące działalność gospodarczą; przedsiębiorcy; organizacje pracodawców, stowarzyszenia, związki zawodowe, wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne, spółdzielnie, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, fundacje, wspólnoty mieszkaniowe, placówki systemu oświaty, inne jednostki organizacyjne systemu oświaty niepubliczne. 44

42 Priorytet inwestycyjny 8.4 Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian 24,0 mln Euro Cele szczegółowe: Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców sektora MMŚP Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników do zmian zachodzących w gospodarce w ramach działań outplacement owych. Wsparcie ukierunkowane będzie na rzecz MŚP i ich pracowników, obejmie ono: rozwój kwalifikacji pracowników zgodnie z zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstw oraz kompleksowe usługi rozwojowe odpowiadające na potrzeby przedsiębiorstw, Typy operacji i przykładowe przedsięwzięcia: wzrost konkurencyjności dolnośląskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez: usługi pozwalające na rozwój przedsiębiorstwa i/lub jego pracowników, w tym w szczególności nabycie lub potwierdzenie kwalifikacji, usprawnienie procesów lub obszaru działania przedsiębiorstwa, częściową lub całkowitą zmianę profilu działalności gospodarczej realizowane w ramach Rejestru Usług Rozwojowych. 45

43 PI 8.4 Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian wsparcie dla pracowników zwalnianych lub przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z przyczyn dotyczących zakładu pracy, realizowane w formie tworzenia i wdrażania programów typu outplacement. Typy operacji i przykładowe przedsięwzięcia: wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie poprzez: wsparcie typu outplacement obejmujące działania dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników projektu, w tym w szczególności: a) doradztwo zawodowe i poradnictwo psychologiczne; b) szkolenia, staże, praktyki zawodowe; c) wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w formie preferencyjnych pożyczek, dotacji i instrumentów mieszanych. 46

44 PI 8.4 Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian Główne grupy beneficjentów: spółki jawne, partnerskie, komandytowe, akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością; spółki cywilne prowadzące działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie Kodeksu cywilnego, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, samorządowe jednostki organizacyjne, spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, uczelnie, szkoły, placówki systemu oświaty, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, fundacje, stowarzyszenia, związki zawodowe, organizacje pracodawców, samorząd gospodarczy i zawodowy, 47

45 Priorytet inwestycyjny 8.5 Aktywne i zdrowe starzenie się 28,3 mln Euro Cele szczegółowe: Poprawa dostępu do programów zdrowotnych dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek pracy, dedykowanych osobom aktywnym zawodowo; Wydłużenie aktywności zawodowej na rynku pracy osób powyżej 50 roku życia. Wsparcie ukierunkowane będzie na: programy zdrowotne kierowane do osób w wieku aktywności zawodowej służące wydłużeniu aktywności zawodowej (tj. podjęcie zatrudnienia lub w przypadku osób zagrożonych utratą pracy kontynuacja pracy). Programy zdrowotne (profilaktyczne i rehabilitacyjne) będą skoncentrowane na głównych jednostkach chorobowych zidentyfikowanych na poziomie krajowym oraz na specyficznych programach regionalnych. przedsięwzięcia nakierowane na minimalizowanie zdrowotnych czynników ryzyka zawodowego w miejscu pracy w celu wydłużenia aktywności zawodowej dla osób w wieku ponad 50 lat 48

46 PI 8.5 Aktywne i zdrowe starzenie się Typy operacji i przykładowe przedsięwzięcia: Wdrożenie programów profilaktycznych w tym działania zwiększające zgłaszalność na badania profilaktyczne Opracowanie i wdrożenie programów ukierunkowanych na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy (w tym działania szkoleniowe), Programy zdrowotne z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej. Główne grupy beneficjentów : jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; jednostki organizacyjne jst; przedsiębiorcy; osoby prowadzące działalność gospodarczą; organizacje pozarządowe; podmioty ekonomii społecznej; podmioty lecznicze. 49

47 OŚ PRIORYTETOWA X EDUKACJA Priorytety inwestycyjne: Cel ogólny Osi Priorytetowej: Podniesienie jakości i dostępności edukacji Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie, Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. 50

48 Priorytet inwestycyjny 10.2 Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie 17,9 mln Euro Cel szczegółowy: Zwiększenie kompetencji osób dorosłych w szczególności osób pozostających w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy w zakresie ICT i języków obcych. Kierunki wsparcia: wsparcie ukierunkowane będzie na rzecz indywidualnych osób dorosłych, w szczególności osób pozostających w niekorzystnej sytuacji, w tym powyżej 50 roku życia oraz o niskich kwalifikacjach chcących podnieść kluczowe kompetencje o charakterze podstawowym i przekrojowym w zakresie języków obcych oraz ICT jako kompetencji, na które jest największe zapotrzebowanie na rynku pracy. Wsparcie udzielane w ramach RPO obejmuje działania ukierunkowane na przeprowadzenie formalnej oceny i certyfikacji umiejętności i kompetencji osiągniętych przez uczestników wsparcia. 51

49 PI 10.2 Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie Typy operacji i przykładowe przedsięwzięcia- szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych w szczególności osób pozostających w niekorzystnej sytuacji, w tym osób starszych oraz o niskich kwalifikacjach chcących podnieść kluczowe kompetencje o charakterze podstawowym i przekrojowym tu języki obce oraz ICT. Potencjalni beneficjenci: -wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; jednostki organizacyjne jst; organizacje pozarządowe; instytucje otoczenia biznesu, przedsiębiorstwa, uczelnie wyższe. 52

50 Strony internetowe Regionalny Program Operacyjny Główny i Lokalne Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich 53

51 Dziękuję za uwagę Ilona Kwiecińska Lokalny Punkt Informacyjny w Wałbrzychu Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 54

Fundusze Europejskie 2014-2020. Rafał Kocemba Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Wrocław, 30.01.2014 r.

Fundusze Europejskie 2014-2020. Rafał Kocemba Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Wrocław, 30.01.2014 r. Rafał Kocemba Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, 30.01.2014 r. Fundusze Europejskie 2007-2013 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego (2007 2013) Działanie 1.1

Bardziej szczegółowo

Środa z funduszami dla przedsiębiorców

Środa z funduszami dla przedsiębiorców Spotkanie informacyjne Środa z funduszami dla przedsiębiorców Kraków, 4 luty 2015 r. Plan spotkania - czas: 12:00 15:30 Wprowadzenie do tematyki spotkania Fundusze Europejskie na lata 2014-2020 podstawowe

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Działania skierowane do przedsiębiorców

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Działania skierowane do przedsiębiorców Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Działania skierowane do przedsiębiorców 1 1 Oś Priorytetowa GOSPODARKA WIEDZY Działanie 1.2 BADANIA I INNOWACJE W PRZEDSIĘBIORSTWACH

Bardziej szczegółowo

Cel tematyczny 1. Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji oraz jego priorytety inwestycyjne (EFRR)

Cel tematyczny 1. Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji oraz jego priorytety inwestycyjne (EFRR) Cel tematyczny 1. Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji oraz jego priorytety inwestycyjne (EFRR) Priorytet inwestycyjny Priorytet 1.1. (EFRR) wzmacnianie infrastruktury B+R (

Bardziej szczegółowo

Założenia regionalnego programu operacyjnego dla województwa małopolskiego na lata 2014-2020

Założenia regionalnego programu operacyjnego dla województwa małopolskiego na lata 2014-2020 Założenia regionalnego programu operacyjnego dla województwa małopolskiego na lata 2014-2020 Zarząd Województwa Małopolskiego czerwiec 2013 r. Spis treści Wstęp 3 1. Wymiar terytorialny w regionalnym programie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla Polski ze środków unijnych dotacje 2014-2020

Wsparcie dla Polski ze środków unijnych dotacje 2014-2020 Wsparcie dla Polski ze środków unijnych dotacje 2014-2020 Agenda O nas Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Przegląd potencjalnych źródeł finansowania Programy już lub wkrótce dostępne Doświadczenie

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020: założenia wsparcia na rozpoczęcie i rozwój działalności

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020: założenia wsparcia na rozpoczęcie i rozwój działalności Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego : założenia wsparcia na rozpoczęcie i rozwój działalności Łukasz Tur Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Wsparcie na rozpoczęcie działalności

Bardziej szczegółowo

Wstępny Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na 2015 rok 1

Wstępny Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na 2015 rok 1 Wstępny Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na 2015 rok 1 Numer i nazwa Działania/Poddziałania Planowany termin naborów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 1 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 16.12.2014 r. przyjmująca niektóre elementy programu operacyjnego Regionalny Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

DOTACJE UNIJNE 2014-2020 KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA FIRM. www.dotacje.pl

DOTACJE UNIJNE 2014-2020 KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA FIRM. www.dotacje.pl DOTACJE UNIJNE 2014-2020 KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA FIRM www.dotacje.pl Wydawca: Dotacje.pl ul. Sokołowska 9 01 142 Warszawa tel.: 0 22 354 68 00 kontakt@dotacje.pl http://www.dotacje.pl

Bardziej szczegółowo

OD POMYSŁU DO ZMIANY

OD POMYSŁU DO ZMIANY REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2020 OD POMYSŁU DO ZMIANY CZYLI (PRAWIE) WSZYSTKO CO MUSISZ WIEDZIEĆ O FUNDUSZACH UNII EUROPEJSKIEJ DLA MAZOWSZA Fundusze UE dla Mazowsza

Bardziej szczegółowo

2007-20132013 i 2014-20202020

2007-20132013 i 2014-20202020 Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! Wsparcie rozwoju biznesu w ramach perspektywy finansowej 2007-20132013 i 2014-20202020 Katarzyna Podraza Zespół Informacji i Promocji Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Priorytet 8.2 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy Dział anie 8.3 Tryb wyboru projektów:

Priorytet 8.2 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy Dział anie 8.3 Tryb wyboru projektów: Oś 8 Rynek pracy Priorytet 8.2 (PI 8.iii) Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy Działanie 8.3 Wsparcie osób poszukujących pracy - 55 000 000 EUR Tryb wyboru projektów:

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIE DLA PRZEDSIĘBIORSTW NA LATA 2014-2020

DOFINANSOWANIE DLA PRZEDSIĘBIORSTW NA LATA 2014-2020 DOFINANSOWANIE DLA PRZEDSIĘBIORSTW NA LATA 2014-2020 Biuletyn Podkarpackiego Centrum Doradztwa Biznesowego Szanowni Państwo, w związku z rozpoczęciem nowego okresu programowania funduszy europejskich przypadającego

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego perspektywa finansowa 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego perspektywa finansowa 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego perspektywa finansowa 2014-2020 Plan prezentacji Osie priorytetowe i Priorytety inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu kwota dofinansowania publicznego w złotówkach 2 (euro)

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu kwota dofinansowania publicznego w złotówkach 2 (euro) Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na 2015 rok 1 wersja z dnia 19 maja 2015 r. Ogłoszenie naborów wniosków w trybie

Bardziej szczegółowo

naciskiem na wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej, dostosowując działalność podmiotów leczniczych do znowelizowanych przepisów prawa.

naciskiem na wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej, dostosowując działalność podmiotów leczniczych do znowelizowanych przepisów prawa. Program Działanie Termin Kto może składać wsnioski Typ realizowanych projektów: Wartość dofinansowania Strona internetowa Działanie 1.2 Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw IV kwartał 2015

Bardziej szczegółowo

Nowy okres programowania

Nowy okres programowania Nowy okres programowania - moŝliwości finansowania projektów organizacji pozarządowych Kraków, 24 czerwca 2015 r. Plan spotkania Wprowadzenie do tematyki spotkania Aktywizacja społeczna i zawodowa w nowym

Bardziej szczegółowo

naciskiem na wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej, dostosowując działalność podmiotów leczniczych do znowelizowanych przepisów prawa.

naciskiem na wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej, dostosowując działalność podmiotów leczniczych do znowelizowanych przepisów prawa. Program Działanie Termin Kto może składać wsnioski Typ realizowanych projektów: Wartość dofinansowania Strona internetowa Działanie 1.2 Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw IV kwartał 2015

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

W RAMACH REGIONALNYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH

W RAMACH REGIONALNYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH EKSPERT FUNDUSZY UNIJNYCH POZYSKAJ Z NAMI DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ 0 S t r o n a EUROPROJEKTY Consulting Sp. z o.o. Ekspert Funduszy Unii Europejskiej Andersia Business Centre Plac Andersa 7 61-894 Poznań

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 57/1240/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 maja 2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM NABORÓW WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO 14+ NA ROK 2015

HARMONOGRAM NABORÓW WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO 14+ NA ROK 2015 HARMONOGRAM NABORÓW WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO 14+ NA ROK 2015 Numer i nazwa Działania/Poddziałania Planowany termin naborów Typy projektów mogących

Bardziej szczegółowo

Wspieranie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich

Wspieranie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich Wspieranie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich w nowym okresie programowania 2014-2020 Spis treści: Polityka 3 Fundusze Europejskie na lata 2014-2020 4 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Zielona Góra, marzec 2015 rok Spis treści 1. Opis Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz głównych

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Katowice, 16 maja 2014 r.

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Katowice, 16 maja 2014 r. Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Katowice, 16 maja 2014 r. Alokacja RPO WSL 2014-2020 1 107,8 mln EUR (ZIT/RIT) 2 241,1 mln

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 SZCZECIN 2015 2 S P I S T R E Ś C I SEKCJA 1. Strategia dotycząca wkładu programu operacyjnego w realizację unijnej strategii na

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Łódzkiego

Zarząd Województwa Łódzkiego Zarząd Województwa Łódzkiego Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka,

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 536/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 21 maja 2015 r. Zarząd Województwa Łódzkiego Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo