Miesiąc w gospodarce Czerwiec 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Miesiąc w gospodarce Czerwiec 2010"

Transkrypt

1 Niniejszy materiał został opracowany wyłącznie w celu informacyjnym i nie może być traktowany jako oferta lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Informacje zawarte w materiale pochodzą z ogólnie dostępnych, wiarygodnych źródeł, jednak PTE nie może zagwarantować ich dokładności i pełności. PTE nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym materiale. Materiał może być wykorzystywany do opracowań własnych pod warunkiem powołania się na źródło Miesiąc w gospodarce Polska pozostaje w nielicznej grupie krajów europejskich stanowiących tak zwaną zieloną wyspę. Zieloną, bo choć z obniżonym w porównaniu z latami , to znacząco wyższym wskaźnikiem wzrostu od średniej europejskiej. Potwierdziły to dane GUS z końca maja br. o wzroście PKB w I kw. br.. Pocieszające są informacje o wynikach finansowych w sektorze przedsiębiorstw w I kw. br.. Rentowność brutto i netto w sektorze przedsiębiorstw I kw. br. była - mimo spowolnienia tempa wzrostu PKB - relatywnie wysoka.. Pocieszająca w maju była informacja o wzroście produkcji budowlano-montażowej. Mimo niekorzystnych warunków atmosferycznych w maju 2010 produkcja budowlano-montażowa okazała się nieco wyższa, niż w maju ub.r. Na pogorszenie nastroju wpływają skutki powodzi. Wyrażają się one w stratach majątkowych gospodarstw domowych i firm, nie mówiąc o infrastrukturze. Z danych o handlu zagranicznym i bilansie płatniczym wynika, że w kwietniu br. (o wynikach maja br. dowiemy się w lipcu) obroty w handlu zagranicznym rosły nieco wolniej, niż w marcu. Dzięki korzystnej relacji importu do eksportu na umiarkowanym poziomie utrzymywany jest deficyt obrotów bieżących bilansu płatniczego. Korzystnym zjawiskiem jest spadek rocznego wskaźnika inflacji (CPI) w maju br. w porównaniu z kwietniem br.. Na rynku pracy w maju br. po raz pierwszy od wielu miesięcy wzrosło zatrudnienia w przedsiębiorstwach nie finansowych. W nadchodzących miesiącach przewiduje się dalsze podwyższenie wzrostu zatrudnienia i sezonowe obniżenie stopy bezrobocia. Trudnym problemem pozostaje przyspieszony wzrost długu publicznego i wysoki koszt obsługi długu. Mimo poprawy zawdzięczanej głównie wzrostowi produkcji przemysłowej i dotychczasowym niezłym wynikom w handlu zagranicznym perspektywa dalszego rozwoju sytuacji makroekonomicznej pozostaje mglista. Głównym źródłem niepewności jest sytuacja na rynkach zagranicznych i na globalnym rynku finansowym. W Europie Zachodniej potwierdzają się prognozy powolnego wzrostu PKB. W scenariuszach bazowych zakłada się kontynuację rocznych wskaźników wzrostu PKB w granicach 1-2 proc. Niepewna jest także perspektywa wzrostu gospodarczego w USA. Prawdopodobieństwo kontynuacji pozytywnych trendów oceniane jest na nieznacznie więcej, niż 50%. Rośnie (zbliża się do 50%) prawdopodobieństwo alternatywnych scenariuszy ostrzegawczych. Ostrzegających, że tempo wzrostu gospodarczego może być niższe od przedstawionego w scenariuszach bazowych. Główną przyczyną niepewności jest globalna nierównowaga oraz bardzo wysokie i szybko rosnące zadłużenie. Nie wiadomo w jakim stopniu kraje strefy EUR skoordynują działania związane z reformami strukturalnymi i instytucjonalnymi. A od tego w znaczącym stopniu zależy perspektywa rzeczywistego ograniczenia ich deficytów i długów publicznych Potwierdzeniem tej opinii są następujące fragmenty opublikowanej przez NBP 30 czerwca 2010 r. Informacji po posiedzeniu decyzyjnym RPP w dniach 29 i 30 czerwca 2010 r. W gospodarce światowej pojawiają się kolejne sygnały ożywienia. Utrzymuje się jednak istotne zróżnicowanie tempa wzrostu gospodarczego między poszczególnymi regionami. Kontynuowane jest ożywienie w Stanach Zjednoczonych, choć część wskaźników dotyczących aktywności gospodarczej w tym kraju pogorszyła się w ostatnim okresie, dotyczy to w szczególności ostatnich danych na temat dynamiki PKB w I kw. br., rynku nieruchomości i sprzedaży detalicznej. Poziom aktywności w strefie euro był na początku II kw. br. wyższy niż w I kw. br. Jednak nieznaczne pogorszenie się wskaźników koniunktury przedsiębiorstw w kolejnych miesiącach może sygnalizować zmniejszenie się tempa poprawy aktywności w tym regionie. Niekorzystnie na krótkookresowe perspektywy wzrostu gospodarczego strefy euro oddziałuje niepewność co do tempa ograniczania nierównowagi finansów publicznych w tym regionie, w tym niepewność dotycząca kryzysu fiskalnego w Grecji. Jednocześnie w największych gospodarkach wschodzących utrzymuje się szybki wzrost gospodarczy. Związane z tym ryzyko silnego pogłębienia się nierównowagi gospodarczej w wyniku boomu prowadzi do stopniowego zaostrzania polityki makroekonomicznej w tych krajach. Utrzymują się zaburzenia na międzynarodowych rynkach finansowych związane z niepewnością odnośnie do ograniczania nierównowagi fiskalnej w części krajów strefy euro. Skala tych zaburzeń zmniejszyła się jednak w ostatnim okresie, co przyczyniło się do wyhamowania spadku cen części aktywów finansowych. 1

2 Miesiąc w gospodarce Plusy Świat Średnia prognoz wskazuje na wzrost PKB w USA w ujęciu rocznym w 2010 r. o 2,2 %. (po spadku w 2009 r. o 2,4 %). W I kw PKB w USA wzrósł o 2,5%. Utrzymują się wysokie wskaźniki (od 6% do 10%) wzrostu PKB w Chinach i Indiach. Polska Wskaźnik dynamiki wzrostu (rok do roku) produkcji przemysłowej wyniósł w Polsce w maju 2010 r. 14% i należał do najwyższych w regionie. Przewidujemy aktualnie wzrost tej produkcji w całym 2010 r. w porównaniu z 2009 r. o blisko 10,0 %. Produkcja budowlano-montażowa, licząc rok do roku była w maju 2010 r. o 2,3% wyższa, niż w maju 2009 r. W kolejnych miesiącach przewidujemy podwyższenie tego wskaźnika do i powyżej 5%. Korzystna sytuacja utrzymuje na rachunku obrotów bieżących bilansu płatniczego oraz w obrotach towarowych handlu zagranicznego. Na rynku pracy w maju 2010 r. po raz pierwszy od wielu miesięcy wzrosło zatrudnienie (licząc rok do roku). Przewiduje się spadek stopy bezrobocia rejestrowanego w czerwcu 2010 r. do 11,7 % (z 11,9% w maju 2010 r.). Ceny konsumpcyjne (CPI) w maju br. w porównaniu z majem 2009 ub.r. wzrosły o 2,2%, co było zgodne z przewidywaniami (średnia prognoz banków: 2,2%). W czerwcu br. przewidujemy spadek CPI do 2,0%. Poprawa na rynku pracy i spadek CPI powinny wpływać na stopniowy wzrost popytu krajowego.. Minusy Świat Średnia prognoz wskazuje na wzrost PKB w UE-27 w ujęciu rocznym w 2010 r. o 1,0 %. (po spadku w 2009 r. o 4,1 %), co jest wynikiem gorszym w porównaniu z USA i większością regionów świata. Brak poprawy na rynku pracy w USA i UE-27. W USA i UE-27 w dalszym ciągu zwiększa się deficyt i dług publiczny. Nie zmniejsza się zagrożenie związane z możliwością wystąpienia drugiej fali kryzysu.. Polska Na pogorszenie nastroju wpływają skutki powodzi. Wyrażają się one w stratach majątkowych gospodarstw domowych i firm oraz stratach i zakłóceniach w infrastrukturze. Deficyt budżetu państwa w okresie od stycznia do maja br. wyniósł -32,1 mld zł (ponad 61,1 % deficytu budżetu państwa założonego w ustawie budżetowej na br.). Dług publiczny w końcu ub.r. według metodologii EUROSTAT-u wyniósł 684,4 mld zł i stanowił 51,0 % PKB. Dług Skarbu Państwa (ok. 95 % długu publicznego) wzrósł w końcu kwietnia 2010 r w porównaniu z końcem ub.r. z 631,5 (co stanowiło 47,1 % PKB) zł do 664,2 mld zł. Podsumowanie Uwzględniając powyższe okoliczności prognozujemy aktualnie wzrost PKB w 2010 r. o 2,9 %, w 2011 r. o 3,3% i w 2011 r. o 3,6%. Na bezpiecznym poziomie (-1,9 % w końcu 2010 r.) utrzymywać się będzie dwunastomiesięczna relacja salda obrotów bieżących do PKB. Prognozujemy aktualnie średnioroczny wzrost cen konsumpcyjnych w br. o 2,5 % i w 2011 r. o 2,3%. Zakładamy, że RPP utrzyma w III kw. br. stopy procentowe NBP na dotychczasowym poziomie (stopa referencyjna: 3,5 %). 2

3 Lipiec 2010 zestawienie danych dostępnych od 28 czerwca do 5 lipca 2010 r. Tabela wybranych wskaźników charakteryzujących sytuację gospodarczą średnia banków wg ankiety wskaźnik zmian w %, rok poprzedni=100 Parkietu z 1 lipca 2010 r. minimum maksimum wykonanie wg. GUS i NBP produkcja przemysłowa w czerwcu 2010 r. (ceny stałe) 11,1 7,8 15,5 produkcja budowlano - montażowa w czerwcu 2010 r. (ceny stałe) 4,2-1,0 10,0 sprzedaż detaliczna towarów w czerwcu 2010 r., ceny stałe (w nawiasie ceny bieżące) 2,1(4,3) 0,8(2,7) (4,7)6,9 CPI w czerwcu 2010 r. 2,1 1,9 2,2 M3 w czerwcu 2010 r. 7,6 6,2 8,1 zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2010 r. 0,9 0,5 1,1 płace nominalne w sektorze przedsiębiorstwa w czerwcu 2010 r.(w nawiasie płace realne) 4,5(2,4) 2,7(0,9) 5,7(3,5) saldo obr. bież. w maju 2010 r. w mln EUR eksport wg. NBP w EUR w maju 2010 r.w mln EUR (w nawiasie zmiany r/r w%) 9725(22,8) 8875(11,8) 11000(38,6) import wg. NBP w EUR w maju 2010 r. w mln EUR w nawiasie zmiany r/r w%) 10012(25,7) 9081(14,0) 11500(44,4) Na rynku finansowym będą dostępne 19 lipca 12,0 będą dostępne 19 lipca 8,0 będą dostępne w 3 dekadzie lipca 2,5(4,5) będą dostępne w 3 dekadzie lipca 2,0 będą dostępne 16 lipca 7,8 będą dostępne 16 lipca 1,0 będą dostępne 16 lipca 5,5(3,5) będą dostępne 13 lipca -622 będą dostępne 13 lipca 9565(20,5,7) będą dostępne 13 lipca 10181(27,8) Prognozujemy utrzymanie stóp procentowych NBP w III kw r. na dotychczasowym poziomie (referencyjna 3,5%; lombardowa 5,0%). Na rynku wtórnym wzrosła dochodowość bonów skarbowych i obniżyła się dochodowość obligacji 5-cio i 10-cioletnich.W piątek 2 lipiec, (w nawiasie piątek 25 czerwiec): bony skarbowe 52t: 4,12% (4,04%); obligacje 2-letnie: 4,80% (4,80%); 5- letnie: 5,35% (5,50%), 10-letnie 5,90(5,94).. 2 Na rynku walutowym przy dużej zmienności dziennej spadł kurs złotego do EUR i CHF, a wzrósł do USD. W piątek 2 lipiec (w nawiasie piątek 25 czerwiec) cena 100 EUR 414,5 zł (414,1 zł), 100 USD 331,5 zł (336,4) i 100 CHF: 310,3 zł (305,5 zł). Na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych przy dużej zmienności w ciągu tygodnia spadły główne indeksy. W piątek 2 lipiec 2010 r. (w nawiasie piątek 25 czerwiec): WIG-20, indeks największych spółek notowanych na WGPW: 2300,67 (2337,97); WIG, indeks wszystkich spółek notowanych na WGPW: 39805,41 (40376,84). 2 Źródło: PKO BP 5 lipiec 2010 r. 3

4 zestawienie danych dostępnych od 28 maja do 28 czerwca 2010 r. Tabela wybranych wskaźników charakteryzujących sytuację gospodarczą średnia banków wg ankiety Parkietu z 1 wskaźnik zmian w %, czerwca rok poprzedni= r. minimum maksimum wykonanie wg. GUS i NBP produkcja przemysłowa w maju 2010 r. (ceny stałe) 8,4 5,4 11,9 14,0 produkcja budowlano - montażowa w maju 2010 r. (ceny stałe) -3,5-11,0 5,0 2,3 sprzedaż detaliczna towarów w maju 2010 r., ceny stałe (w nawiasie ceny bieżące) 1,1(3,4) -2,1(0,0) 3,5(6,0) 2,0(4,3) CPI w maju 2010 r. 2,3 2,1 2,5 2,2 M3 w maju 2010 r. 6,1 5,3 7,7 7,6 zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w maju 2010 r. 0,4 0,3 0,5 0,5 płace nominalne w sektorze przedsiębiorstwa w maju 2010 r.(w nawiasie płace realne) 4,0(1,7) 3,4(1,3) 4,6(1,1) 4,8(2,6) saldo obr. bież. w kwietniu 2010 r. w mln EUR eksport wg. NBP w EUR w kwietniu 2010 r.w mln EUR (w nawiasie zmiany r/r w%) 9839 (22,7) 9460(18,0) 11000(37,2) 9743 (21,5) import wg. NBP w EUR w kwietniu 2010 r. (w mln EUR w nawiasie zmiany r/r w%) 10227(24,4) 9372(14,0) 11500(39,9) 10111(23,0) Na rynku finansowym Prognozujemy utrzymanie stóp procentowych NBP w III kw r. na dotychczasowym poziomie (referencyjna 3,5%; lombardowa 5,0%). Na rynku wtórnym spadły ceny i wzrosła dochodowość bonów skarbowych i obligacji.w piątek 25 czerwiec, (w nawiasie piątek 28 maj): bony skarbowe 52t: 4,04% (3,86%); obligacje 2-letnie: 4,80% (4,54%); 5-letnie: 5,50% (5,24%), 10-letnie 5,94 (5,80).. 3 Na rynku walutowym przy dużej zmienności dziennej i tygodniowej spadł kurs złotego do EUR, USD i CHF. W piątek 25 czerwiec (w nawiasie piątek 28 maj) cena 100 EUR 414,1 zł (404,8 zł), 100 USD 336,4 zł (325,5) i 100 CHF: 305,5 zł (283,1 zł). Na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych przy dużej zmienności w ciągu miesiąca spadły główne indeksy. W piątek 25 czerwiec 2010 r. (w nawiasie piątek 28 maj): WIG-20, indeks największych spółek notowanych na WGPW: 2338,10 (2427,11); WIG, indeks wszystkich spółek 3 Źródło: PKO BP 28 czerwiec 2010 r. 4

5 notowanych na WGPW: 40310,18 (41409,17). Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Miesiąc w gospodarce Makrometr (MiSI) 4 Data obserwacji Wartość Makrometru Zmiana miesięczna (zmiana w okresie od do ) ,02 2,26 Ocena W dolnej części strefy: "dobrze"*/ */Przyjęliśmy umownie, że strefa "słabo", to wartości w przedziale od 25 do 50 pkt., a strefa dobrze, to wartości od 50 do 75 pkt.. 4 Opis Makrometru w Aneksie, patrz str 7 5

6 Makrometr,zmiany miesięczne w okresie od czerwca 2008 do czerwca ,0 53,0 48,0 56,1 52,3 50,6 49,2 46,8 45,3 49,1 50,0 48,0 51,9 52,4 54,3 55,0 43,0 41,4 43,1 42,4 41,341,3 38,0 37,5 35,9 33,0 30,430,2 28,5 29,5 28,0 V I I V I I I I X X X I X I I I I I I I I I V V V I V I I V I I I I X X X I X I I I I I I I I I V V V I V I I

7 Miesiąc w gospodarce Jak się zmieniały składowe Makrometru i sam Makrometr data obserwacji MRK PKB 14,74 14,82 14,83 15,19 15,16 15,37 bilans płatniczy 15,98 15,69 15,55 15,34 15,21 15,15 rynek pieniężny 18,68 19,46 19,62 20,03 20,17 20,62 rynek pracy 4,47 4,54 4,57 4,91 4,84 5,16 finanse publiczne -1,10-1,15-1,19-1,22-1,25-1,27 Makrometr 52,76 53,36 53,38 54,26 54,14 55,02 W okresie od do na wartość MRK miały wpływ submakrometry: PKB, plus 0,63 pkt: na korektę szacunków i prognoz PKB w latach wpłynął wyższy od prognoz wzrost PKB w I kw r. i wysoki wzrost produkcji przemysłowej w maju 2010 r..; bilansu płatniczy, minus 0,83 pkt.: dane NBP o wzroście eksportu w kwietniu były gorsze od prognoz. Import wzrósł relatywnie szybciej. Prognozy na przyszłość rysują się więc trochę mniej korzystnie; rynek pieniężny, plus 1,94 pkt.: obniżenie prognozowanej inflacji i prognozowanego kursu złotego do głównych walut bazowych rynek pracy, plus 0,69 pkt.: kontynuacja wzrostu zatrudnienia i sezonowe obniżenie bezrobocia;; finanse publiczne: minus 0.17 pkt.: wyższy deficyt budżetowy i dług Skarbu Państwa.. Kontakt Marek Misiak Warszawa Grzegorz Sudzik Kraków 7

8 Aneks Makrometr (MiSI: Misiak i Sudzik Indeks) jest metodą sprowadzającą wyniki analizy do jednej liczby na podstawie dowolnej liczby składowych. Każda składowa ma swoje optimum i strefy zagrożeń, które mogą być niesymetryczne. Poszczególne składowe, wchodzące w skład Makrometru, mają swoje wagi wyrażające przypisany im wpływ na ogólną sytuację makroekonomiczną. Maksymalna ilość punktów dodatnich odpowiada (+100 pomnożone przez wagę) optymalnej wartości wskaźnika. W miarę oddalania się wielkości rzeczywistych i prognozowanych od wielkości optymalnych w górę, lub w dół liczba punktów zmniejsza się. Wartość każdego wskaźnika osiąga 0 dla wartości równej granicy strefy zagrożenia ( żółte światło ), a po jej przekroczeniu przyznawane są punkty ujemne. Elementami prezentowanego Makrometru (MiSI) są submakrometry i składowe submakrometrów: WSKAŹNIK WAG A W % OPTIMUM. MINIMUM, MAKSIMUM submakrometr składowe PKB 30,0 optimum 6,5%, min. 0,5 %, maks. 11,5% Bilans płatniczy SOB/%PKB:12-miesięczna relacja salda ba rachunku bieżącym doi PKB 10,0 optimum 0,0%,min. -6,0%, maks. 6,0% I/E:12-miesięczna relacja importu do eksportu 5,0 optimum 100,0% %,min. 80,0%, maks.120,0%. według statystyki NBP RD/I relacja oficjalnych rezerw dewizowych do importu w miesiącach (przez ile miesięcy 5,0 optimum 6,0.,min. 3,0., maks. 9,0. rezerwy mogłyby sfinansować import). Rynek pieniężny CPI (zmiany cen konsumpcyjnych w %, rok poprzedni=100) 10,0 optimum 2,0%,min. 0,0%., maks. 4,0% M3/PKB: relacja podaży pieniądza ogółem w końcu okresu do PKB za okres ostatnich 12 miesięcy. 5,0 optimum 55,0%,min. 40,0.%, maks. 70,0%.proc.. EURPLN 5,0 optimum 4,2 zł, min. 3,8 zł., maks. 4,6 zł Stopa lombardowa 5,0 optimum 4,0%, min. 2,0%, maks. 6,0% Rynek pracy Stopa bezrobocia rejestrowanego 10,0 optimum 8,0%, min. 1,0%, maks. 15,0% Zmiany w zatrudnieniu w % (r/r) 5,0 optimum 4,0%, min. 0,0%, maks. 8,0%. Finanse publiczne Relacja salda budżetu państwa do PKB 5,0 optimum 1,0%, min. 0,3%. maks.. 5,0%. Relacja długu Skarbu Państwa do PKB 5,0 optimum 30,0%, min. 10,0%,.maks. 50,0%. Makrometr wykorzystywany do ocen i prognoz sytuacji makroekonomicznej posługuje się danymi przewidywanymi. W obecnym zastosowaniu są to dane prognostyczne za okres nadchodzących 12 miesięcy. Dla każdej kolejnej składowej Makrometru obliczamy jest wskaźnik wyprzedzający średniej ważonej (z malejącą wagą dla każdego z kolejnych 12 nadchodzących miesięcy) 5 5 Metodologia obliczania indeksu jest opisana w szczegółowo w Wiadomościach Statystycznych w nr.nr.: 6/2005, 1/2008 i 2/2008. Była ona także opisana w NŻG w nr. 5/

Miesiąc w gospodarce Czerwiec 2010

Miesiąc w gospodarce Czerwiec 2010 Niniejszy materiał został opracowany wyłącznie w celu informacyjnym i nie może być traktowany jako oferta lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Informacje zawarte w materiale pochodzą

Bardziej szczegółowo

światowe ceny surowców, w tym ropy naftowej i żywności, co przyczyniło się do przyspieszenia inflacji w większości krajów. - źródło: www.nbp.

światowe ceny surowców, w tym ropy naftowej i żywności, co przyczyniło się do przyspieszenia inflacji w większości krajów. - źródło: www.nbp. Niniejszy materiał został opracowany wyłącznie w celu informacyjnym i nie może być traktowany jako oferta lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Informacje zawarte w materiale pochodzą

Bardziej szczegółowo

1 Potwierdzeniem tej opinii są następujące fragmenty opublikowanej przez NBP 28 kwietnia 2010 r. Informacji po

1 Potwierdzeniem tej opinii są następujące fragmenty opublikowanej przez NBP 28 kwietnia 2010 r. Informacji po Niniejszy materiał został opracowany wyłącznie w celu informacyjnym i nie może być traktowany jako oferta lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Informacje zawarte w materiale pochodzą

Bardziej szczegółowo

Miesiąc w gospodarce Marzec 2010

Miesiąc w gospodarce Marzec 2010 Niniejszy materiał został opracowany wyłącznie w celu informacyjnym i nie może być traktowany jako oferta lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Informacje zawarte w materiale pochodzą

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Niniejszy materiał został opracowany wyłącznie w celu informacyjnym i nie może być traktowany jako oferta lub

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Niniejszy materiał został opracowany wyłącznie w celu informacyjnym i nie może być traktowany jako oferta lub Niniejszy materiał został opracowany wyłącznie w celu informacyjnym i nie może być traktowany jako oferta lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Informacje zawarte w materiale pochodzą

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Miesi c w gospodarce dziernik 2009

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Miesi c w gospodarce dziernik 2009 Niniejszy materiał został opracowany wyłącznie w celu informacyjnym i nie może być traktowany jako oferta lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Informacje zawarte w materiale pochodzą

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Miesi c w gospodarce marzec 2011

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Miesi c w gospodarce marzec 2011 Niniejszy materiał został opracowany wyłącznie w celu informacyjnym i nie może być traktowany jako oferta lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Informacje zawarte w materiale pochodzą

Bardziej szczegółowo

Miesiąc w gospodarce Listopad 2010

Miesiąc w gospodarce Listopad 2010 Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Niniejszy materiał został opracowany wyłącznie w celu informacyjnym i nie może być traktowany jako oferta lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Informacje

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa,.7. r. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Projekcja PKB lipiec % 9 8 9% % % proj.centralna 9 8 7 7-8q 9q q q

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa,.. r. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Plan prezentacji. Zmiany pomiędzy rundami prognostycznymi Zmiana założeń

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa, 8.7. r. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Plan prezentacji. Zmiany pomiędzy rundami prognostycznymi Zmiana

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 2 grudnia 2015 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 2 grudnia 2015 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 2 grudnia 2015 r. Na posiedzeniu członkowie Rady dyskutowali na temat polityki pieniężnej w kontekście bieżącej i przyszłej sytuacji

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia dziewięćdziesiąty trzeci kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2016 r.) oraz prognozy na lata 2017 2018

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty szósty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa, 9.. r. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Plan prezentacji. Zmiany pomiędzy rundami prognostycznymi Zmiana założeń

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 07-14.07.2017 DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Prognozy gospodarcze dla Polski wyniki ankiety NBP NBP opublikował wyniki ankiety makroekonomicznej, którą przeprowadzono w okresie od

Bardziej szczegółowo

Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej

Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej Witold Grostal, Dyrektor Biura Strategii Polityki Pieniężnej w NBP Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej VII Konferencja dla Budownictwa / 14 kwietnia 2015 r. 2005Q1 2006Q1

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty trzeci kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa,.. r. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Plan prezentacji. Zmiany pomiędzy rundami Projekcja listopadowa na tle

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty siódmy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 8 października 2014 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 8 października 2014 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 8 października 2014 r. Członkowie Rady Polityki Pieniężnej dyskutowali na temat bieżącej i przyszłych decyzji dotyczących polityki

Bardziej szczegółowo

ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY. 30 czerwca 2014

ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY. 30 czerwca 2014 ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY 3 czerwca 214 W I kw. 214 r. dalszy spadek deficytu w obrotach bieżących i zadłużenia zagranicznego Polski W I kw. 214 r. na rachunku obrotów bieżących wystąpił

Bardziej szczegółowo

Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę

Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę Mirosław Gronicki Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę Warszawa 31 maja 2011 r. Spis treści 1. Geneza światowego kryzysu finansowego. 2. Światowy kryzys finansowy skutki. 3. Polska

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia dziewięćdziesiąty drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2016 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 maja 2015 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 maja 2015 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 maja 2015 r. Członkowie Rady Polityki Pieniężnej dyskutowali na temat polityki pieniężnej w kontekście bieżącej i oczekiwanej sytuacji

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za maj 2013 roku. Warszawa, 14.06.2013 r.

Raport miesięczny. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za maj 2013 roku. Warszawa, 14.06.2013 r. Raport miesięczny Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za maj 2013 roku Warszawa, 14.06.2013 r. Spis treści: 1. INFORMACJE NA TEMAT WYSTĄPIENIA TENDENCJI I ZDARZEŃ W OTOCZENIU RYNKOWYM SPÓŁKI, KTÓRE W JEJ

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 8 lipca 2015 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 8 lipca 2015 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 8 lipca 2015 r. Członkowie Rady Polityki Pieniężnej dyskutowali na temat polityki pieniężnej w kontekście bieżącej sytuacji makroekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za kwiecień 2013 roku. Warszawa, r.

Raport miesięczny. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za kwiecień 2013 roku. Warszawa, r. Raport miesięczny Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za kwiecień 2013 roku Warszawa, 10.05.2013 r. Spis treści: 1. INFORMACJE NA TEMAT WYSTĄPIENIA TENDENCJI I ZDARZEŃ W OTOCZENIU RYNKOWYM SPÓŁKI, KTÓRE W

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty czwarty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 12-19.01.2018 DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Produkcja przemysłowa, sprzedaż detaliczna dane GUS Według danych GUS, produkcja przemysłowa w grudniu 2017 r. wzrosła o 2,7 % r/r, wobec

Bardziej szczegółowo

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R.

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego (DBK 1) Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, W dniu 9 kwietnia r.

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 04-11.12.2015

Komentarz tygodniowy 04-11.12.2015 Komentarz tygodniowy 04-11.12.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Obroty w handlu zagranicznym - GUS Według danych GUS, pomimo trudności w handlu z krajami Europy Wschodniej (w I-X 2015 r. wartość polskiego

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia siedemdziesiąty drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2011 r.) oraz prognozy na lata 2011 2012 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 4 marca 2015 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 4 marca 2015 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 4 marca 2015 r. Członkowie Rady Polityki Pieniężnej dyskutowali na temat obecnej i przyszłych decyzji dotyczących polityki pieniężnej

Bardziej szczegółowo

Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku :38:33

Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku :38:33 Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku 2015-10-21 14:38:33 2 Rumunia jest krajem o dynamicznie rozwijającej się gospodarce Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku. Rumunia jest dużym krajem o dynamicznie

Bardziej szczegółowo

ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY. 28 sierpnia W II kw. lekki spadek dynamiki wzrostu PKB

ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY. 28 sierpnia W II kw. lekki spadek dynamiki wzrostu PKB ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY 28 sierpnia 2015 W II kw. lekki spadek dynamiki wzrostu W II kw. 2015 r. dynamika wzrostu obniżyła się do 3,3 z 3,6 w I kw. Wynik jest zbieżny z tzw. szacunkiem

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty pierwszy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2013 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015

Bardziej szczegółowo

OPIS DYSKUSJI NA POSIEDZENIU DECYZYJNYM RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ W DNIU 30 CZERWCA 2010 R.

OPIS DYSKUSJI NA POSIEDZENIU DECYZYJNYM RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ W DNIU 30 CZERWCA 2010 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Rada Polityki Pieniężnej OPIS DYSKUSJI NA POSIEDZENIU DECYZYJNYM RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ W DNIU 30 CZERWCA 2010 R. Rada Polityki Pieniężnej dyskutowała przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 10-17.02.2017 DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Produkt Krajowy Brutto Według danych GUS, wzrost PKB w IV kwartale 2016 r. wyniósł 2,7 % r/r, wobec 2,5 % wzrostu w III kwartale 2016 r.

Bardziej szczegółowo

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r.

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 201 r. W dniu 22 marca

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Decyzja w sprawie stóp procentowych Wskaźnik IX 2012 VIII 2013 IX 2013 Referencyjna stopa NBP 4,75 % 2,50 % 2,50 % Rada Polityki Pieniężnej utrzymała

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 2 września 2015 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 2 września 2015 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 2 września 2015 r. Członkowie Rady Polityki Pieniężnej dyskutowali na temat polityki pieniężnej w kontekście bieżącej i oczekiwanej

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa, 9.1.1 r. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny 1 PAŹDZIERNIKOWA NA TLE PROJEKCJI CZERWCOWEJ Rozliczenie Zmiana

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 lipca 2016 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 lipca 2016 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 lipca 2016 r. Na posiedzeniu członkowie Rady dyskutowali na temat polityki pieniężnej w kontekście sytuacji makroekonomicznej w

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 17-24.02.2017 DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Stopa bezrobocia rejestrowanego (dane GUS) Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec stycznia br. ukształtowała się na poziomie 8,6 % (tj.

Bardziej szczegółowo

Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP

Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP Prof. Anna Zielińska-Głębocka Uniwersytet Gdański Rada Polityki Pieniężnej 1.Dynamika wzrostu gospodarczego spowolnienie

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015 19 marca 2012 roku / mln zł / / mln zł / wyniki podsumowanie Rozwój biznesu SEGMENT KORPORACYJNY Transakcje walutowe

Bardziej szczegółowo

Śniadanie z ekspertami PKO Banku Polskiego

Śniadanie z ekspertami PKO Banku Polskiego Śniadanie z ekspertami PKO Banku Polskiego Perspektywy gospodarki oraz rynków finansowych według ekonomistów i strategów PKO Banku Polskiego Warszawa, kwietnia Perspektywy dla gospodarki: Deflator PKB

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY maj 2015

RAPORT MIESIĘCZNY maj 2015 RAPORT MIESIĘCZNY maj 2015 Warszawa, 2015 r. Zarząd Spółki Presto S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 kwietnia 2016 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 kwietnia 2016 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 kwietnia 2016 r. Na posiedzeniu członkowie Rady dyskutowali na temat polityki pieniężnej w kontekście sytuacji makroekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 07-14.08.2015

Komentarz tygodniowy 07-14.08.2015 Komentarz tygodniowy 07-14.08.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Inflacja konsumentów Według danych GUS, wskaźnik inflacji konsumentów w lipcu br. ukształtował się na poziomie minus 0,7 % r/r (wobec

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 18-25.08.2017 DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Szacunkowe wykonanie budżetu Ministerstwo Finansów Według szacunkowych danych opublikowanych przez Ministerstwo Finansów, dochody budżetu

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 08-15.12.2017 DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Inflacja konsumentów Według finalnych danych opublikowanych przez GUS, inflacja w listopadzie br. wyniosła 2,5 % r/r, wobec 2,1 % r/r w

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia siedemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2013 r.) oraz prognozy na lata 2013 2014

Bardziej szczegółowo

Gwałtowny spadek kursu rubla białoruskiego spowodował wzrost cen we wrześniu 2015-11-16 08:43:09

Gwałtowny spadek kursu rubla białoruskiego spowodował wzrost cen we wrześniu 2015-11-16 08:43:09 Gwałtowny spadek kursu rubla białoruskiego spowodował wzrost cen we wrześniu 2015-11-16 08:43:09 2 ANALITYKA: Gwałtowny spadek kursu rubla białoruskiego spowodował wzrost cen we wrześniu Przegląd realnego

Bardziej szczegółowo

Kiedy skończy się kryzys?

Kiedy skończy się kryzys? www.pwc.com Kiedy skończy się kryzys? Ryszard Petru Partner PwC Przewodniczący Rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich Plan 1 Sytuacja 2 w 3 Wnioski w gospodarce światowej Wpływ na sytuację rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Wskaźnik II kw. 2012 I kw. 2013 II kw. 2013 PKB, zmiana r./r. 2,3 % 0,5 % 0,8 % Popyt krajowy, zmiana r./r. Produkt Krajowy Brutto -0,4 % -0,9 % -1,9

Bardziej szczegółowo

Aktualna i przewidywana sytuacja na rynku walut

Aktualna i przewidywana sytuacja na rynku walut Aktualna i przewidywana sytuacja na rynku walut Piotr Popławski, Analityk walutowy Banku BGŻ Warszawa, 19 września 214 r. Kluczowe czynniki kształtujące kurs walutowy: Krajowe i zagraniczne stopy procentowe

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Jak głęboki spadek inflacji? Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. Polska. 11 sierpnia stron

CitiWeekly. Jak głęboki spadek inflacji? Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. Polska. 11 sierpnia stron Polska Gospodarka i Rynki Finansowe 11 sierpnia 2014 6 stron CitiWeekly Jak głęboki spadek inflacji? W tym tygodniu poznamy istotne dane z polskiej gospodarki. Dowiemy się na ile mocno spadła inflacja

Bardziej szczegółowo

Mirosław Gronicki MAKROEKONOMICZNE SKUTKI BUDOWY I EKSPLOATACJI ELEKTROWNI JĄDROWEJ W POLSCE W LATACH 2020-2035

Mirosław Gronicki MAKROEKONOMICZNE SKUTKI BUDOWY I EKSPLOATACJI ELEKTROWNI JĄDROWEJ W POLSCE W LATACH 2020-2035 Mirosław Gronicki MAKROEKONOMICZNE SKUTKI BUDOWY I EKSPLOATACJI ELEKTROWNI JĄDROWEJ W POLSCE W LATACH 2020-2035 Krynica - Warszawa - Gdynia 5 września 2013 r. Uwagi wstępne 1. W opracowaniu przeanalizowano

Bardziej szczegółowo

Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja

Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja Komisja Europejska - Komunikat prasowy Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja Bruksela, 04 listopad 2014 Zgodnie z prognozą gospodarczą Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 09-16.09.2016 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Inflacja konsumentów Według finalnych danych GUS, wskaźnik inflacji konsumentów w sierpniu 2016 r. ukształtował się na poziomie minus

Bardziej szczegółowo

Poprawa klimatu inwestycyjnego w USA. Obniżenie tempa wzrostu gospodarczego w krajach strefy euro

Poprawa klimatu inwestycyjnego w USA. Obniżenie tempa wzrostu gospodarczego w krajach strefy euro Ocena sytuacji gospodarczej W lipcu br. nadal poprawiały się nastroje inwestorów w USA. Wskaźnik ISM obrazujący popyt przedsiębiorstw wzrósł w lipcu do poziomu 51,8 pkt. wobec 49,8 pkt. w czerwcu br. Poprawie

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Ostatnie istotne dane przed przerwą świąteczną. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. 15 grudnia stron

CitiWeekly. Ostatnie istotne dane przed przerwą świąteczną. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. 15 grudnia stron Gospodarka i Rynki Finansowe 15 grudnia 2014 6 stron CitiWeekly Ostatnie istotne dane przed przerwą świąteczną Rozpoczynający się tydzień będzie obfitował w publikacje danych. W Polsce uwaga będzie skoncentrowana

Bardziej szczegółowo

Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne mld BYR mld USD 1. Produkt krajowy brutto*** ,8 I XII 2013

Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne mld BYR mld USD 1. Produkt krajowy brutto*** ,8 I XII 2013 PODSTAWOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE GOSPODARKI BIAŁORUSI ZA 2013 r. (WSTĘPNE DANE - w oparciu o źródła białoruskie) Mińsk, dnia 03.03.2014 r. L.P. P a r a m e t r Dane 1. Produkt krajowy brutto*** 636

Bardziej szczegółowo

Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy?

Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy? Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy? Łukasz Tarnawa Departament Strategii i Analiz Warszawa, 6 listopada 2008 1 Gospodarka globalna kryzys sektora finansowego w gospodarkach

Bardziej szczegółowo

Rozszerzone tabele z tekstu

Rozszerzone tabele z tekstu Rozszerzone tabele z tekstu Tabela III.1. Podstawowe dane o OFE w latach 2001-12. Wyszczególnienie Miara 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Członkowie 1,000 10637 10990 11463 11979

Bardziej szczegółowo

Ryszard Petru Przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich

Ryszard Petru Przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich Ryszard Petru Przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich PERSPEKTYWY GOSPODARCZE DLA POLSKI Coface Country Risk Conference Warszawa, 27 marca 2014 r. Plan Sytuacja w gospodarce światowej Poprawa koniunktury

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej nr 3/2017 (96)

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej nr 3/2017 (96) nstytut Prognoz i Analiz Gospodarczych przedstawia dziewięćdziesiąty szósty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2017 r.) oraz prognozy na lata 2017-2018 Stan i

Bardziej szczegółowo

Komentarz poranny z 15 lipca 2009r.

Komentarz poranny z 15 lipca 2009r. Michał Wojciechowski Analityk Rynków Finansowych tel. 071 79 59 026 e-mail: mwojciechowski@ambconsulting.pl Komentarz poranny z 15 lipca 2009r. WYDARZENIA NA ŚWIECIE Rynek zagraniczny. W pierwszej części

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za lipiec 2013 roku. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. Raport miesięczny za lipiec 2013 roku

Raport miesięczny. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za lipiec 2013 roku. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. Raport miesięczny za lipiec 2013 roku Raport miesięczny Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za lipiec 2013 roku Strona 1 Spis treści: 1. INFORMACJE NA TEMAT WYSTĄPIENIA TENDENCJI I ZDARZEŃ W OTOCZENIU RYNKOWYM SPÓŁKI, KTÓRE W JEJ OCENIE MOGĄ

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 8/2011

Biuletyn Informacyjny 8/2011 Biuletyn Informacyjny 8/2011 Warszawa, 2011 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 13.10.2011 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

W kwietniu liderami były fundusze akcji inwestujące na rynkach rozwiniętych Europy i Ameryki Północnej.

W kwietniu liderami były fundusze akcji inwestujące na rynkach rozwiniętych Europy i Ameryki Północnej. W kwietniu liderami były fundusze akcji inwestujące na rynkach rozwiniętych Europy i Ameryki Północnej. W kwietniu wśród funduszy przynoszących największe zyski najwięcej było tych inwestujących w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 10-17.11.2017 DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Produkt Krajowy Brutto (wstępne dane GUS) Według danych GUS, wzrost PKB w III kwartale 2017 r. wyniósł 4,7 % r/r, wobec 4,0 % wzrostu w

Bardziej szczegółowo

Polski rynek pracy w 2013 roku przewidywane trendy w zakresie zatrudnienia, dynamiki wynagrodzeń, struktury rynku

Polski rynek pracy w 2013 roku przewidywane trendy w zakresie zatrudnienia, dynamiki wynagrodzeń, struktury rynku Polski rynek pracy w 2013 roku przewidywane trendy w zakresie zatrudnienia, dynamiki wynagrodzeń, struktury rynku Rok 2012 czas stopniowego i umiarkowanego pogorszenia sytuacji na rynku pracy Warunki na

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu ECMOD. Lipiec 2006 r.

Projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu ECMOD. Lipiec 2006 r. Projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu ECMOD Lipiec 2006 r. Projekcja a prognoza Projekcja inflacji prognoza inflacji projekcja inflacji jest prognozą warunkową, tzn. pokazuje,

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 08-15.09.2017 DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Zadłużenie sektora finansów publicznych dane MF Ministerstwo Finansów opublikowało dane dotyczące zadłużenia sektora finansów publicznych

Bardziej szczegółowo

Sektor Gospodarstw Domowych. Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk GOSPODARKA POLSKI PROGNOZY I OPINIE. Warszawa

Sektor Gospodarstw Domowych. Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk GOSPODARKA POLSKI PROGNOZY I OPINIE. Warszawa Sektor Gospodarstw Domowych Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk GOSPODARKA POLSKI PROGNOZY I OPINIE Raport nr 12 maj 2008 Warszawa 1 Gospodarka Polski Prognozy i opinie Raport Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia dziewięćdziesiąty pierwszy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2016 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 16-23.02.2018 DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Produkcja przemysłowa, sprzedaż detaliczna dane GUS Według danych GUS, produkcja przemysłowa w styczniu 2018 r. wzrosła o 8,6 % r/r, wobec

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI Warszawa, 16 lipca 2008 r. Departament Analiz i Prognoz DAP-II-079/RS/inf_NBP_05/2008

MINISTERSTWO GOSPODARKI Warszawa, 16 lipca 2008 r. Departament Analiz i Prognoz DAP-II-079/RS/inf_NBP_05/2008 MINISTERSTWO GOSPODARKI Warszawa, 16 lipca 2008 r. Departament Analiz i Prognoz DAP-II-079/RS/inf_NBP_05/2008 INFORMACJA o sytuacji w handlu zagranicznym w maju 2008 roku i po 5 miesiącach b.r. (na podstawie

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 25.09-02.10.2015

Komentarz tygodniowy 25.09-02.10.2015 Komentarz tygodniowy 25.09-02.10.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Inflacja konsumentów - GUS Wskaźnik IX 2014 VIII 2015 IX 2015 Inflacja konsumentów, r/r -0,3 % -0,6 % -0,8 % Według wstępnych danych

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY wrzesień 2014

RAPORT MIESIĘCZNY wrzesień 2014 RAPORT MIESIĘCZNY wrzesień 2014 Warszawa, 2014 r. Zarząd Spółki Presto S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W LIPCU 2011 R.

BILANS PŁATNICZY W LIPCU 2011 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 12 września 2011 r. BILANS PŁATNICZY W LIPCU 2011 R. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z

Bardziej szczegółowo

Sektor Gospodarstw Domowych. Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk GOSPODARKA POLSKI PROGNOZY I OPINIE. Warszawa

Sektor Gospodarstw Domowych. Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk GOSPODARKA POLSKI PROGNOZY I OPINIE. Warszawa Sektor Gospodarstw Domowych Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk GOSPODARKA POLSKI PROGNOZY I OPINIE Raport nr 13 LIStopad 2008 Warszawa 1 Gospodarka Polski Prognozy i opinie Raport Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Pogorszenie nastrojów konsumentów w USA i krajach strefy euro. Niższe prognozy wzrostu w Niemczech

Pogorszenie nastrojów konsumentów w USA i krajach strefy euro. Niższe prognozy wzrostu w Niemczech I. Ocena sytuacji gospodarczej Luty i marzec br. przyniosły wyraźne nasilenie pesymizmu na rynkach międzynarodowych. W warunkach eskalacji napięcia politycznego w świecie pogarszały się wskaźniki oczekiwań

Bardziej szczegółowo

I. Ocena sytuacji gospodarczej

I. Ocena sytuacji gospodarczej I. Ocena sytuacji gospodarczej W czerwcu i lipcu br. umacniały się oznaki powrotu optymizmu i zaufania na rynkach międzynarodowych. Najwyraźniej sygnalizowały to takie zjawiska jak: zdecydowany wzrost

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 4 lutego 2015 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 4 lutego 2015 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 4 lutego 2015 r. Członkowie Rady Polityki Pieniężnej dyskutowali na temat obecnej i przyszłych decyzji dotyczących polityki pieniężnej

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu ECMOD. Październik 2007 r.

Projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu ECMOD. Październik 2007 r. Projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu ECMOD Październik 2007 r. Projekcja inflacji październik 2007 8 7 6 5 3 2 1 0-1 proc. 8 7 6 5 3 2 1 0-1 -2 0q1 0q3 05q1 05q3 06q1 06q3

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 5/2012

Biuletyn Informacyjny 5/2012 Biuletyn Informacyjny /2012 Warszawa, 2012 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 23.07.2012 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

KONIUNKTURA GOSPODARCZA ŚWIATA I POLSKI. Polska koniunktura w 2014 r. i prognoza na lata 2015-2016. Warszawa, lipiec 2015

KONIUNKTURA GOSPODARCZA ŚWIATA I POLSKI. Polska koniunktura w 2014 r. i prognoza na lata 2015-2016. Warszawa, lipiec 2015 KONIUNKTURA GOSPODARCZA ŚWIATA I POLSKI Polska koniunktura w 2014 r. i prognoza na lata 2015-2016 Warszawa, lipiec 2015 Produkt krajowy brutto oraz popyt krajowy (tempo wzrostu w stosunku do analogicznego

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 21-28.10.2017 DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Stopa bezrobocia rejestrowanego dane GUS Według finalnych danych GUS, stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec września 2017 r. ukształtowała

Bardziej szczegółowo

I. Ocena sytuacji gospodarczej

I. Ocena sytuacji gospodarczej I. Ocena sytuacji gospodarczej W styczniu i lutym br. ryzyko polityczne nadal kształtowało nastroje konsumentów i podmiotów gospodarczych w USA i krajach strefy euro. Pogorszenie nastrojów dotyczyło przede

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 18-25.09.2015

Komentarz tygodniowy 18-25.09.2015 Komentarz tygodniowy 18-25.09.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Stopa bezrobocia - GUS Wskaźnik VIII 2014 VII 2015 VIII 2015 Stopa bezrobocia rejestrowanego 11,7 % 10,1 % 10,0 % Stopa bezrobocia rejestrowanego

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Zachodniego WBK

Grupa Banku Zachodniego WBK Grupa Banku Zachodniego WBK Wyniki finansowe 1H 2011 27 lipca, 2011 2 Niniejsza prezentacja w zakresie obejmującym twierdzenia wybiegające w przyszłość ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być

Bardziej szczegółowo

Wyzwania dla sektora finansowego związane ze środowiskiem niskich stóp procentowych

Wyzwania dla sektora finansowego związane ze środowiskiem niskich stóp procentowych Anna Trzecińska, Wiceprezes NBP Wyzwania dla sektora finansowego związane ze środowiskiem niskich stóp procentowych Warszawa / XI Kongres Ryzyka Bankowego BIK / 25 października 2016 11-2002 5-2003 11-2003

Bardziej szczegółowo