ZAKRES PODSTAWOWY I. RÓD A INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAKRES PODSTAWOWY I. RÓD A INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ"

Transkrypt

1 ZAKRES PODSTAWOWY I. RÓD A INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ I Wiedza i umiejêtnoœci 1. Mapa jako obraz powierzchni Ziemi. 2. Wspó³rzêdne geograficzne jako narzêdzie lokalizacji obiektów na mapie. 3. Rodzaje odwzorowañ kartograficznych. 4. Zniekszta³cenia na mapie. 5. Skala mapy. 6. Przeliczanie skal. 7. Generalizacja treœci mapy. 8. Rodzaje map. 9. Czytanie mapy poziomicowej. II Literatura Churski Z., Galon R., Siatki Kartograficzne, Uniwersytet Miko³aja Kopernika, Toruñ III Terminologia dzia³u Termin Objaœnienie Komentarz Siatka geograficzna Siatka kartograficzna Odwzorowanie kartograficzne Wyobra ony uk³ad po³udników i równole ników na kuli ziemskiej lub na jej modelu globusie. Obraz siatki geograficznej odwzorowany na p³aszczyÿnie. Przeniesienie siatki geograficznej na p³aszczyznê. Po³udniki s¹ pó³okrêgami, natomiast równole niki okrêgami. Obydwa typy linii przecinaj¹ siê pod k¹tem prostym. Po³udniki i równole niki przyjmuj¹ ró ne kszta³ty w zale - noœci od odwzorowania W zale noœci od odwzorowania zniekszta³ceniu ulegaj¹ k¹ty, odleg³oœci lub powierzchnie. 7

2 ZAKRES PODSTAWOWY Skala mapy Generalizacja Stosunek odleg³oœci na mapie do odpowiadaj¹cej jej odleg- ³oœci w terenie. Opuszczanie na mapie szczegó³ów uznanych za mniej istotne. Skala mo e byæ wyra ona liczbowo lub graficznie. Czêsto w odniesieniu do skali graficznej, wyra onej odcinkiem, stosuje siê podzia³kê. Generalizacja polega zarówno na uproszczeniu linii, jak i iloœciowej redukcji informacji zapisywanych na mapie. IV Sprawdzian 1. Do ka dego opisu dobierz odpowiedni termin z wykazu zamieszczonego ni ej (uwaga: nie ka dy termin mo e byæ przyporz¹dkowany). A. Stosunek odleg³oœci na mapie do odpowiadaj¹cej jej odleg³oœci w terenie B. Rysunek przedstawiaj¹cy w skali, na p³aszczyÿnie, przy u yciu znaków umownych, powierzchniê Ziemi lub jej czêœæ... C. Linia na mapie ³¹cz¹ca punkty o jednakowej wysokoœci bezwzglêdnej D. Linie na mapie ³¹cz¹ce punkty o jednakowej wartoœci temperatury powietrza... E. Uk³ad po³udników i równole ników przeniesiony na p³aszczyznê wed³ug okreœlonego odwzorowania... F. K¹t zawarty miêdzy p³aszczyzn¹ równika i pionem przechodz¹cym przez dany punkt na powierzchni Ziemi... Terminy: a) szerokoœæ geograficzna, b) d³ugoœæ geograficzna, c) siatka geograficzna, d) siatka kartograficzna, e) skala, f) iloczyn, g) mapa, h) szkic, i) po³udniki, j) równole niki, k) poziomica, l) izotermy. 2. Zapisz symbolami nastêpuj¹ce wspó³rzêdne geograficzne: 73 stopnie szerokoœci geograficznej po³udniowej stopnie d³ugoœci geograficznej wschodniej Maksymalna wartoœæ d³ugoœci geograficznej wynosi: A. 90. B C Maksymalna wartoœæ szerokoœci geograficznej wynosi: 8

3 ZAKRES PODSTAWOWY A. 90. B C Okreœl, jaki kierunek wyznaczaj¹ po³udniki oraz równole niki. 6. Kiedy stoisz na biegunie po³udniowym, w którym kierunku mo esz pójœæ: A. Pó³nocnym. B. Po³udniowym. C. Ka dym. 7. Nazwij przedstawione zapisy skal. A. 1: B. 1 cm 10 km km C.... Dlaczego nieprawid³owy jest nastêpuj¹cy zapis: 1 cm = 10 km? Uporz¹dkuj podane skale od najmniejszej do najwiêkszej: a) 1: , b) 1: , c) 1: , d) 1: Na podstawie skali liniowej oblicz skalê liczbow¹ i mianowan¹ km a) Skala mianowana:... b) Skala liczbowa: Podaj trzy cechy, które musi spe³niaæ dany rysunek, aby by³ uznany za mapê. A.... B.... C Wymieñ trzy dziedziny ycia, w których u ywane s¹ mapy. A.... B.... C Podaj kryteria, wed³ug których dokonuje siê podzia³u map na: 9

4 ZAKRES PODSTAWOWY A. Topograficzne, przegl¹dowo-topograficzne, przegl¹dowe B. Ogólnogeograficzne i tematyczne Na podstawie analizy rycin okreœl: A. Jakie kryterium przyjêto przy podziale odwzorowañ na p³aszczyznowe, walcowe i sto kowe?... B. Które obszary bêd¹ najbardziej zniekszta³cone w odwzorowaniu walcowym?... C. W jaki sposób mo na zastosowaæ odwzorowanie walcowe, aby okolice bieguna pó³nocnego zosta³y odtworzone bez zniekszta³ceñ? siatka p³aszczyznowa (azymutalna) siatka walcowa siatka sto kowa 13. Powierzchnia Polski najczêœciej przedstawiana jest w odwzorowaniu kartograficznym, w którym po³udniki s¹ pêkiem linii prostych wychodz¹cych z bieguna, natomiast równole niki maj¹ kszta³t wspó³œrodkowych ³uków kó³. Podaj nazwê tego odwzorowania... Z jakiego powodu do przedstawiania obszaru Polski wybierany jest ten rodzaj odwzorowania?... 10

5 ZAKRES PODSTAWOWY 14. Które obszary zostan¹ odtworzone najwierniej, a które bêd¹ najbardziej zniekszta³cone, jeœli ca³¹ powierzchniê pó³kuli pó³nocnej rozwiniemy na p³aszczyznê styczn¹ do niej na biegunie pó³nocnym? Podaj nazwê takiego odwzorowania Generalizacja mapy polega na: A. Uogólnianiu treœci mapy. B. Uszczegó³awianiu treœci mapy. C. Orientowaniu mapy wed³ug obiektów w terenie. 16. Sformu³uj prawid³owoœæ na temat zale noœci stopnia szczegó³owoœci treœci mapy od skali, w jakiej jest ona wykonana Na mapie konturowej Europy zaznaczono cyframi wybrane obiekty geograficzne Ko³o podbiegunowe pó³nocne X 8 U W Z Y km 11

6 ZAKRES PODSTAWOWY A. Rozpoznaj je i podaj ich nazwy: wyspy: pó³wyspy: morza: rzeki: B. Podaj wspó³rzêdne punktu Y.... C. Oblicz rozci¹g³oœæ po³udnikow¹ miêdzy punktem X i Y w stopniach i kilometrach.... D. Okreœl kierunek, w którym siê udasz, id¹c z punktu U do W..., a nastêpnie z punktu W do Z.... E. Kó³eczkami zaznaczono stolice pañstw. Która z nich jest najdalej wysuniêta na zachód? a) Lizbona. b) Dublin. c) Reykjavik. d) Madryt. F. Zaznacz poziom¹ kresk¹ cieœninê, która ³¹czy Morze Œródziemne z Oceanem Atlantyckim. Podaj jej nazwê Uczeñ liceum wybra³ siê na wycieczkê po wschodniej czêœci Polski. Przemieszcza³ siê od pó³nocy ku po³udniowi. Rozpoznaj obiekty, które znalaz³y siê na trasie wycieczki. A. Na po³udnie od miasteczka Go³dap uczeñ wspina siê na najwy sze wzniesienie Pojezierza Mazurskiego. Jest to... B. Nastêpnego dnia postanawia zobaczyæ najg³êbsze jezioro Polski, którym jest... o g³êbokoœci... C. W drodze do Augustowa zatrzymuje siê w parku narodowym chroni¹cym krajobraz m³odoglacjalny. Jest to... Park Narodowy. D. Daje siê te namówiæ na sp³yw kajakiem po kanale, który ³¹czy Biebrzê z Niemnem, wybudowanym jeszcze w XIX wieku. Jest to Kana³... E. Ogromne wra enie robi na nim krajobraz Polskiej Amazonii obszaru bagien i mokrade³ wystêpuj¹cych w szerokiej dolinie rzecznej. Chroni go najwiêkszy park narodowy Polski pó³nocno-wschodniej:... 12

7 ZAKRES PODSTAWOWY F. Zdecydowanie preferuje przyrodê, wiêc omija Bia³ystok, kieruj¹c siê na zachód, by zobaczyæ rozlewiska rzeczne... Parku Narodowego. G. Zastanawiaj¹c siê nad dalsz¹ tras¹ decyduje siê poznaæ ten najlepiej zachowany w Europie fragment pierwotnej puszczy. Jest to Puszcza... H. Liczne atrakcje dotychczasowej podró y zabra³y mu wiele czasu. Teraz postawia zatrzymaæ siê dopiero w mieœcie, gdzie w 1569 roku podpisano uniê polsko-litewsk¹, tj. w... I. Po drodze przekracza du ¹ rzekê p³yn¹c¹ w kierunku zachodnim, która na d³ugim odcinku stanowi granicê pañstwa, czyli... J. Tu przed Miêdzyrzecem Podlaskim przeje d a te przez bardzo ruchliw¹ trasê Warszawa Miñsk. Widzi du ¹ liczbê samochodów ciê arowych pod¹ aj¹cych do przejœcia granicznego w... K. Analizuj¹c mapê stwierdza, e ma szansê poznaæ jeszcze jeden park narodowy, osobliwy, bo obejmuj¹cy krajobraz licznych, p³ytkich, zarastaj¹cych jeziorek oraz bagien i torfowisk. Znajduje siê równoczeœnie na liœcie rezerwatów biosfery UNESCO. Jest to... Park Narodowy. L. Uczeñ zdecydowa³ siê te zobaczyæ jedn¹ z nielicznych kopalni w tym rolniczym regionie, tym bardziej osobliw¹, e przynosi dochody. Surowcem w niej wydobywanym jest... a kopalnia znajduje siê w miejscowoœci... M. Po zwiedzeniu miasta unii polsko-litewskiej znowu pora na krajobraz przyrodniczy. Uczeñ rezygnuje ze zwiedzenia dwóch miast, po³o onych w pobli u granicy, w których znajduj¹ siê cementownie:... i... Udaje siê do krainy w du ym stopniu zalesionej, porozcinanej sieci¹ w¹wozów, w obrêbie której znajduj¹ siê najwy sze wzniesienia Lubelszczyzny. Jest to... N. Odwiedza kolejny park narodowy. Jego symbolem jest maj¹cy tu swoj¹ ostojê konik polski. Jest to... Park Narodowy z siedzib¹ w piêknym miasteczku Królowej Marysieñki... O. W programie zosta³ jeszcze stary gród po³o ony nad Sanem, niegdyœ miasto wojewódzkie, dziœ ju tylko powiatowe... 13

8 ZAKRES PODSTAWOWY V Tabela odpowiedzi Numer zadania OdpowiedŸ 1. A skala, B mapa, C poziomica, D izotermy, E siatka kartograficzna,f szerokoœæ geograficzna S, 24 E B A Po³udniki: pó³noc-po³udnie. 2 Równole niki: wschód-zachód. 6. A A liczbowa. B mianowana, C liniowa. Poniewa 1 cm na mapie nie równa siê 10 km w terenie, ale odpowiada tej odleg³oœci 1: , 1: , 1: , 1: a)1cm 2km. b) 1: Musi byæ wykonany przy pewnym odwzorowaniu kartograficznym, w okreœlonej skali, a treœæ musi byæ zapisana za pomoc¹ znaków umownych. Liczba punktów za poprawn¹ odpowiedÿ 6 (za ka dy przyporz¹dkowany element 1 p.) 4 (za nazwy skal 2p., za wyjaœnienie 2 p.) 6 (za ka dy zapis po 3 p.) 3 (za ka dy element 1 p.) 10. Np. turystyka, geodezja, transport. 6 (za ka dy element po 2 p.) 11. A. Skala mapy. B. Treœæ mapy. 12. A. Rodzaj powierzchni, na któr¹ odwzorowana jest siatka geograficzna. B. Oko³obiegunowe. C. Zastosowaæ odwzorowanie walcowe poprzeczne (powierzchnia walca styczna do po³udników). 13. Odwzorowanie sto kowe. To odwzorowanie najmniej zniekszta³ca obszary œrednich szerokoœci geograficznych, a w takich po³o ona jest Polska. 14. Najwierniej okolice bieguna, najbardziej zniekszta³cone okolice równika, odwzorowanie p³aszczyznowe normalne. 15. A Im mniejsza skala, tym wiêkszy poziom 2 generalizacji. 4 (za ka d¹ odpowiedÿ po 2 p.) 6 (za odpowiedÿ na ka de z pytañ po 2 p.) 6 (j.w) 4 (j.w) Liczba punktów uzyskanych (wpisuje uczeñ) 14

9 ZAKRES PODSTAWOWY 17. A. Wyspy: Irlandia, Sardynia, Sycylia, Cypr Pó³wyspy: Pirenejski, Krymski, Jutlandzki, Kolski. Morza: Pó³nocne, Adriatyckie, Œródziemne, Czarne. Rzeki: Pad, Dunaj, aba, Wo³ga. B. 55 N, 20 E (oko³o) C. 14, 1554 km. D. Na wschód, potem na po³udnie. E. Reykjavik. F. Cieœnina Gibraltarska. 18. Kolejno: Szeska Góra, Hañcza, 108 m, Wigierski PN, kana³ Augustowski, Biebrzañski PN, Narwiañski PN, Puszcza Bia³owieska, Lublin, Bug, Terespol, Poleski PN, wêgiel kamienny, Bogdanka, Che³m i Rejowiec Fabryczny, Roztocze, Roztoczañski PN, Zwierzyniec, Przemyœl. 22 A.8p.B.2p.C.4p. D.4p.E.2p.F.2p. 20 (ka da nazwa 1 p.) 15

10 Miejsce na naklejkê z kodem (Wpisuje zdaj¹cy przed rozpoczêciem pracy) KOD ZDAJ CEGO EGZAMIN MATURALNY Z GEOGRAFII ARKUSZ I Arkusz I ZAKRES PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut Instrukcja dla zdaj¹cego 1. Proszê sprawdziæ, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 9 stron. Ewentualny brak nale y zg³osiæ przewodnicz¹cemu zespo³u nadzoruj¹cego egzamin. 2. Proszê uwa nie czytaæ wszystkie polecenia. 3. Odpowiedzi trzeba zapisaæ czytelnie w miejscu na to przeznaczonym przy ka dym zadaniu. 4. Proszê pisaæ tuszem tylko w kolorze niebieskim lub w czarnym; nie pisaæ o³ówkiem. 5. Nie wolno u ywaæ korektora. 6. B³êdne zapisy trzeba wyraÿnie przekreœliæ. 7. Wszelkie notatki nale y sporz¹dzaæ tylko w brudnopisie, który nie bêdzie oceniany. 8. Obok ka dego zadania podana jest maksymalna liczba punktów, któr¹ mo na uzyskaæ za jego poprawne rozwi¹zanie. yczymy powodzenia! Za rozwi¹zanie wszystkich zadañ mo na otrzymaæ ³¹cznie 100 punktów (Wpisujezdaj¹cy przed rozpoczêciem pracy) PESEL ZDAJ CEGO

11 EGZAMIN MATURALNY Arkusz I Zadanie 1. (6) siatka p³aszczyznowa (azymutalna) siatka walcowa siatka sto kowa Na podstawie analizy rycin, okreœl: a) jakie kryterium przyjêto przy podziale odwzorowañ na p³aszczyznowe, walcowe i sto kowe? b) które obszary s¹ najbardziej zniekszta³cone w odwzorowaniu walcowym? c) w jaki sposób mo na zastosowaæ odwzorowanie walcowe, aby okolice bieguna pó³nocnego zosta³y odtworzone bez zniekszta³ceñ? Zadanie 2. (4) Poni ej podano wspó³rzêdne geograficzne kilku miejscowoœci. Do odpowiednich kolumn tabeli wpisz nazwy miast, w których; a) S³oñce co najmniej raz w roku œwieci w zenicie; b) wystêpuje noc polarna; c) cieñ w momencie po³udnia s³onecznego w ci¹gu ca³ego roku pada wy³¹cznie w kierunku pó³nocnym; d) cieñ w momencie po³udnia s³onecznego w ci¹gu ca³ego roku pada wy³¹cznie w kierunku po³udniowym. Miasta: Petersburg (60 N, 30 E), Narwik (68 N, 18 E), Ateny (38 N, 24 E), Kolombo (8 N, 80 E), Santa Clara (23 N, 80 W), Porto Alegre (30 S, 50 W) 221

12 EGZAMIN MATURALNY Arkusz I S³oñce œwieci w zenicie Wystêpuje noc polarna Cieñ pada tylko w kierunku pó³nocnym Cieñ pada tylko w kierunku po³udniowym (1) (2) (3) (4) Zadanie 3. (2) Jak nazywa siê wspó³rzêdna geograficzna, któr¹ w zadaniu 2., przy okreœleniu po³o enia geograficznego miast, wymieniono na pierwszym miejscu? Zadanie 4. (7) W tabeli podano wartoœci œredniej miesiêcznej temperatury powietrza oraz miesiêcznych sum opadów w Suwa³kach. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Mies. 5,3 5,1 1,3 5,5 11,6 15,8 16,9 16,2 11,8 6,6 1,6 2,6 T ( C) O (mm) A. Przedstaw na rysunku roczny przebieg temperatury powietrza. C I II III IV V VI VII VIIII IX X XI XII C

13 EGZAMIN MATURALNY Arkusz I B. Oblicz: a) œredni¹ roczn¹ temperaturê powietrza... b) roczn¹ sumê opadów... c) roczn¹ amplitudê temperatury powietrza... C. Jakie dane by³yby Ci potrzebne, gdybyœ chcia³ obliczyæ amplitudê miesiêczn¹? Zadanie 5. (7) Liter¹ B oznacz formy rzeÿby powierzchni, które powsta³y wskutek buduj¹cych procesów geologicznych, a liter¹ N te, które s¹ efektem dzia³ania procesów niszcz¹cych. Podkreœl te formy, które zosta³y ukszta³towane przez dzia³alnoœæ morza. mierzeja... morena czo³owa... fiordy... klif... grzyb skalny... sto ki sandrowe... wydma nadmorska... dolina rzeczna... mogoty... delta... w¹wóz krasowy... jezioro rynnowe... Zadanie 6. (3) Mapa przedstawia rozmieszczenie dwóch typów gleb, które wystêpuj¹ na obszarze Polski. Rozpoznaj je i uzupe³nij legendê Która z nich jest gleba strefow¹?

14 EGZAMIN MATURALNY Arkusz I Zadanie 7. (3) Na podstawie powiedzenia ry lubi mieæ nogi w wodzie i g³owê w s³oñcu okreœl wymagania wegetacyjne tej roœliny. Zadanie 8. (4) Podane zbo a uszereguj wed³ug malej¹cej powierzchni ich upraw na œwiecie: ry, kukurydza, pszenica, jêczmieñ. Zadanie 9. (8) Wœród wymienionych pañstw wska czterech eksporterów i czterech importerów pszenicy. Pañstwa pierwszej grupy oznacz symbolem E, drugiej zaœ symbolem I. Pañstwa: Rosja... Stany Zjednoczone... Australia... Kanada... Japonia... Egipt... Francja... W³ochy... Zadanie 10. (4) Wska wszystkie w³aœciwe dokoñczenia zdania. Eksporterami pszenicy s¹ pañstwa, które charakteryzuj¹ siê a) niewielkim udzia³em produktów z pszenicy w diecie mieszkañców; b) brakiem produkcji zwierzêcej; c) prowadzeniem chowu zwierz¹t na pastwiskach naturalnych i roœlinach pastewnych; d) intensywnym sposobem uprawy ziemi. Zadanie 11. (4) W tabeli podano wybrane informacje o produkcji przemys³owej pañstw: Australii, Chin, Japonii i Stanów Zjednoczonych. Wpisz do tabeli nazwy pañstw przy w³aœciwych danych. Pañstwa Wydobycie wêgla kamiennego w mln ton Produkcja aluminium w tys. ton Produkcja aluminium wkg na 1 mieszkañca Produkcja samochodów osobowych w tys. sztuk a) ,9 508 b) , c) , d) ,

15 EGZAMIN MATURALNY Arkusz I Zadanie 12. (6) Na diagramie przedstawiono strukturê surowców energetycznych w produkcji energii na œwiecie. Dokoñcz legendê, wpisuj¹c w odpowiednich miejscach: 100% r a) paliwa sta³e, b) ropa naftowa, c)gaz ziemny, d) energia wodna, j¹drowa i geotermiczna. Na podstawie diagramu wymieñ surowce, które: a) trac¹ znaczenie; b) odgrywaj¹ coraz wiêksz¹ rolê w produkcji energii. Zadanie 13. (5) Zamieszczone w tabeli dane dotycz¹ce struktury zatrudnienia ludnoœci Polski w latach 1931, 1950, 1970 i 2000 przedstaw w formie wykresu sumarycznego: Lata Rolnictwo Przemys³ Us³ugi %

16 EGZAMIN MATURALNY Arkusz I Zadanie 14. (8) Wska dwie przyczyny, z powodu których odsetek zatrudnionych w polskim rolnictwie siê zmniejsza. Dlaczego tendencja ta mo e byæ uznana za korzystn¹? Zadanie 15. (6) Aby móc okreœliæ liczbê obywateli mieszkaj¹cych poza granicami ojczystego kraju (np. Szwedów), potrzebne s¹ mo liwie jasne kryteria oceny, kto jest Szwedem, a kto ju zasymilowa³ siê, wtopi³ w spo³ecznoœæ nowego miejsca zamieszkania. Zaproponuj 2 kryteria, za pomoc¹ których mo na by okreœliæ, jakiej narodowoœci jest dziecko szwedzkich emigrantów, którzy mieszkaj¹ w Wielkiej Brytanii. Zadanie 16. (5) Utwórz piêæ par, ³¹cz¹c niespokojne regiony i pañstwa, których s¹ one czêœci¹: A. Zachodni Brzeg Jordanu... a) RFN; B. Frankonia... b) Hiszpania; C. Tybet... c) Wielka Brytania; D. Kraj Basków... d) Chiny; E. Irlandia Pó³nocna... e) Izrael. Zadanie 17. (4) Wska zdania, które przedstawiaj¹ cele zagospodarowania Amazonii: A. Wyrównanie dysproporcji w zaludnieniu Brazylii. B. Znalezienie miejsca dla kryminalistów i rebeliantów, podobnie jak w przypadku kolonizacji Australii. C. Wykorzystanie zasobów surowców mineralnych istniej¹cych na obszarze Amazonii. D. Zmniejszenie stopy bezrobocia w Brazylii. E. Badania naukowe œwiata roœlin i zwierz¹t. 226

17 EGZAMIN MATURALNY Arkusz I Zadanie 18. (4) Wyjaœnij, na czym polega konflikt interesów pomiêdzy krajem, w którym po³o ona jest Puszcza Amazoñska, a wszystkimi mieszkañcami Ziemi. Zadanie 19. (8) Na Liœcie Œwiatowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO znajduj¹ siê najcenniejsze obiekty przyrodnicze i kulturowe œwiata. Kilka takich obiektów znajduje siê w Polsce. Na podstawie opisów rozpoznaj te obiekty i zaznacz je literami na za³¹czonej mapce. LEGENDA Warszawa miasto pow. 300 tys. mieszk. miasto tys. mieszk. miasto tys. mieszk. granica pañstwa rzeka A.... starówka jednego z najpiêkniejszych renesansowych miast Polski, wybudowanego pod koniec XVI wieku. Niegdyœ w³asnoœæ jednego z najznamienitszych magnackich rodów Rzeczpospolitej, nigdy nie zdobyta twierdza. B.... starówka miasta, które by³o stolic¹ Polski od 1609 roku. Obecnie miasto tworzy najwiêksz¹ aglomeracjê w Polsce. C.... niegdyœ niezdobyta twierdza, do której schroni³y siê resztki armii krzy ackiej wycofuj¹cej siê spod Grunwaldu. D.... starówka miasta po³o onego w po³udniowej Polsce, otoczona pasem zieleni o charakterze parkowym zwanym Plantami. E.... park narodowy obejmuj¹cy du y fragment puszczy uchodz¹cej za ostatni naturalny las w Europie. Jedyna w Polsce naturalna ostoja ubrów. 227

18 EGZAMIN MATURALNY Arkusz I F.... do niedawna funkcjonuj¹ca kopalnia soli, obecnie po³o one na g³êbokoœci kilkuset metrów pod ziemi¹ muzeum z salami koncertowymi i wystawowymi. G.... zabytkowa starówka miasta s³yn¹cego z produkcji pierników. Miasto jest zwi¹zane z najs³ynniejszym polskim astronomem. H.... najwiêkszy w Polsce i Europie obóz koncentracyjny czasów wojny, obecnie znane na œwiecie muzeum martyrologii. Zadanie 20. (2) Wska w³aœciwe uzupe³nienia zdania. Po upadku Uk³adu Warszawskiego NATO rozszerzy³o siê w 1999 roku, przyjmuj¹c trzech nowych cz³onków. By³y to: a) Czechy, Wêgry i S³owacja. b) Litwa, otwa i Estonia. c) Wêgry, Polska i Czechy. d) pañstwa Beneluksu. 228

19 EGZAMIN MATURALNY Arkusz I Tabela odpowiedzi Numer zadania OdpowiedŸ 1. a) rodzaj powierzchni, na któr¹ odwzorowana jest siatka geograficzna; b) oko³obiegunowe; c) zastosowaæ odwzorowanie walcowe poprzeczne (powierzchnia walca styczna wzd³u po³udników). 2. Kolumna 1: Kolombo, Santa Clara. Kolumna 2: Narwik. Kolumna 3: Petersburg, Narwik, Ateny. Kolumna 4: Porto Allegre. 3. Szerokoœæ geograficzna B. a) 6,0 C, b) 578 mm, c) 22,2 C C. œrednia temperatura powietrza najcieplejszego i najch³odniejszego dnia w danym miesi¹cu. 5. B: mierzeja, wydma nadmorska, delta, morena czo³owa, sto ki sandrowe. N: pozosta³e. Podkreœliæ: klif, mierzeja. 6. Czarnoziemy i czarne ziemie. Strefowa: czarnoziem. 7. Przez wiêkszoœæ okresu wegetacyjnego ry roœnie w p³ytkiej wodzie, wymaga jednoczeœnie wysokiej temperatury powietrza C. Liczba punktów za poprawn¹ odpowiedÿ 6 (za odp. na ka de z pytañ po 2 p.) 4 (za ka d¹ kolumnê 1 p.) 7 (za podpunkt A 2 p, zab 3p.,zaC 2p.) 7 (za pe³ne zestawy formbinpo3p,dodatkowo za podkreœlenie 1 p.) 3 (za ka d¹ odpowiedÿ po 1 p.) 8. Pszenica, ry, kukurydza, jêczmieñ. 4 (za w³aœciwe miejsce ka dego zbo a po 1 p.) 9. I: Rosja, Japonia, Egipt, W³ochy; E: Stany Zjednoczone, Australia, Kanada, Francja. 3 8 (za w³aœciwe przyporz¹dkowania ka dego pañstwa po 1 p.) 10. a), c). 4 (za jeden trafny wybór 2 p.) 11. a) Chiny, b) Japonia, c) Stany Zjednoczone, d) Australia. 12. Na diagramie od do³u: 1. Energia wodna, j¹drowa i geotermiczna, 2. Gaz ziemny, 3. Ropa naftowa, 4. Paliwa sta³e. Trac¹ znaczenie: paliwa sta³e i ropa naftowa. 4 (za ka de pañstwo po 1 p.) 6 (za ka dy surowiec w pierwszej czêœci zadania 1 p., za wskazanie tendencji 2 p.) Liczba punktów uzyskanych (wpisuje uczeñ) 229

20 EGZAMIN MATURALNY Arkusz I rok zatrudnienie [%] rolnictwo przemys³ us³ugi Dochody z dzia³alnoœci rolniczej s¹ niskie. 2. Do miast wyje d aj¹ ludzie m³odzi, aby siê kszta³ciæ. 3. Brak perspektyw na poprawê sytuacji, gdy w Polsce przewa aj¹ zbyt rozdrobnione gospodarstwa rolne, a zatem odp³yw ludnoœci ze wsi u³atwi restrukturyzacjê rolnictwa. 15. Np. znajomoœæ jêzyka szwedzkiego, czas pobytu 6 w ka dym z tych krajów i inne. 16. A e), B a), C d), D b), E c). 5 (po 1 p. za ka dy poprawny) 17. A, C, D Interesy Brazylii: odci¹ yæ tereny przeludnione, zmniejszyæ stopê bezrobocia, wykorzystaæ bogactwa przyrody, poprawiæ stan gospodarki. Interesy mieszkañców Ziemi: zachowanie tego obszaru leœnego jest podstaw¹ zachowania równowagi ekologicznej ca³ego œwiata. 19. A Zamoœæ, B Warszawa, C Malbork, D Kraków, E Bia³owieski Park Narodowy, F kopalnia w Wieliczce, G Toruñ, H Oœwiêcim. 20. c) (po 2 punkty za argumenty dla ka dej strony konfliktu) 8 (po 1 p. za ka d¹ nazwê i za w³aœciw¹ lokalizacjê na mapie) 230

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII SZTUKI

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII SZTUKI Miejsce na naklejkê z kodem (Wpisuje zdaj¹cy przed rozpoczêciem pracy) KOD ZDAJ CEGO MHS-W1A1P-021 EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII SZTUKI Czas pracy 60 minut ARKUSZ I MAJ ROK 2002 Instrukcje dla zdaj¹cego

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI

EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI Miejsce na naklejkê z kodem (Wpisuje zdaj¹cy przed rozpoczêciem pracy) KOD ZDAJ CEGO MIN-W1A1P-021 EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI Czas pracy 90 minut ARKUSZ I MAJ ROK 2002 Instrukcja dla zdaj¹cego 1.

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI WPISUJE ZDAJ CY KOD PESEL PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM ROZSZERZONY PRZED MATUR MAJ 2012 1. SprawdŸ, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 16 stron (zadania 1 11). Ewentualny brak zg³oœ przewodnicz¹cemu

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI Miejsce na naklejkê z kodem szko³y dysleksja PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM ROZSZERZONY Przed matur¹ MAJ 2011 r. Czas pracy 180 minut Instrukcja dla zdaj¹cego 1. SprawdŸ, czy arkusz egzaminacyjny

Bardziej szczegółowo

Mapa umiejętności czytania, interpretacji i posługiwania się mapą Polski.

Mapa umiejętności czytania, interpretacji i posługiwania się mapą Polski. Mapa umiejętności czytania, interpretacji i posługiwania się mapą Polski. Uczeń: odczytuje z map informacje przedstawione za pomocą różnych metod kartograficznych Mapa i jej przeznaczenie Wybierając się

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut Instrukcja dla zdaj¹cego 1. SprawdŸ, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 13 stron (zadania 1 11). Ewentualny brak zg³oœ przewodnicz¹cemu

Bardziej szczegółowo

3.2 Warunki meteorologiczne

3.2 Warunki meteorologiczne Fundacja ARMAAG Raport 1999 3.2 Warunki meteorologiczne Pomiary podstawowych elementów meteorologicznych prowadzono we wszystkich stacjach lokalnych sieci ARMAAG, równolegle z pomiarami stê eñ substancji

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI Miejsce na naklejk z kodem szko y dysleksja MMA-R1_1P-07 EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM ROZSZERZONY MAJ ROK 007 Czas pracy 180 minut Instrukcja dla zdaj cego 1. Sprawd, czy arkusz egzaminacyjny

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z J ZYKA ROSYJSKIEGO

EGZAMIN MATURALNY Z J ZYKA ROSYJSKIEGO Miejsce na naklejk z kodem szko y dysleksja MJR-P1_1P-072 EGZAMIN MATURALNY Z J ZYKA ROSYJSKIEGO MAJ ROK 2007 POZIOM PODSTAWOWY Instrukcja dla zdaj cego Czas pracy 120 minut 1. Sprawd, czy arkusz egzaminacyjny

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu. PESEL

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu. PESEL Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu. Uk ad graficzny CKE 0 KOD UCZNIA UZUPE NIA ZESPÓ NADZORUJ CY PESEL miejsce na naklejk z kodem

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZ CIA EGZAMINU! Miejsce na naklejk MMA-P1_1P-092 EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM PODSTAWOWY MAJ ROK 2009 Czas pracy 120 minut Instrukcja

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI pobrano z www.sqlmedia.pl ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZ CIA EGZAMINU! Miejsce na naklejk MMA-P1_1P-092 EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM PODSTAWOWY MAJ ROK 2009 Czas

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM ROZSZERZONY Czas pracy 80 minut Instrukcja dla zdaj¹cego. SprawdŸ, czy arkusz egzaminacyjny zawiera stron (zadania 0). Ewentualny brak zg³oœ przewodnicz¹cemu

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI Miejsce na naklejk z kodem szko y dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI MMA-P1A1P-061 POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 10 minut Instrukcja dla zdaj cego 1. Sprawd, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 1 stron.

Bardziej szczegółowo

Rozkład tematów z geografii w Gimnazjum nr 53

Rozkład tematów z geografii w Gimnazjum nr 53 Rozkład tematów z geografii w Gimnazjum nr 53 Rozkład materiału nauczania w podziale na poszczególne jednostki lekcyjne (tematy) przy 2 godzinach geografii w tygodniu w klasie drugiej gimnazjum. Nr lekcji

Bardziej szczegółowo

2)... 10)... 4)... 12)... 6)... 14)... 8)... 16)... (za dwie prawidłowe odpowiedzi 1 p.) 4 p.

2)... 10)... 4)... 12)... 6)... 14)... 8)... 16)... (za dwie prawidłowe odpowiedzi 1 p.) 4 p. SPRAWDZIAN NR II WERSJA A Dział: Krainy geograficzne Polski 1. Na mapie konturowej cyframi zaznaczono wybrane krainy geograficzne Polski. Napisz poniżej nazwy krain geograficznych oznaczonych numerami

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. MMA 016 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL miejsce na naklejkę dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM ROZSZERZONY DATA: 9

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII dysleksja PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII Instrukcja dla zdaj cego (poziom rozszerzony) Czas pracy 120 minut 1. Prosz sprawdzi, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 8 stron. Ewentualny brak

Bardziej szczegółowo

gdy wielomian p(x) jest podzielny bez reszty przez trójmian kwadratowy x rx q. W takim przypadku (5.10)

gdy wielomian p(x) jest podzielny bez reszty przez trójmian kwadratowy x rx q. W takim przypadku (5.10) 5.5. Wyznaczanie zer wielomianów 79 gdy wielomian p(x) jest podzielny bez reszty przez trójmian kwadratowy x rx q. W takim przypadku (5.10) gdzie stopieñ wielomianu p 1(x) jest mniejszy lub równy n, przy

Bardziej szczegółowo

MATERIA DIAGNOSTYCZNY Z MATEMATYKI

MATERIA DIAGNOSTYCZNY Z MATEMATYKI dysleksja MATERIA DIAGNOSTYCZNY Z MATEMATYKI Arkusz II POZIOM ROZSZERZONY Czas pracy 150 minut Instrukcja dla ucznia 1. Sprawd, czy arkusz zawiera 12 ponumerowanych stron. Ewentualny brak zg o przewodnicz

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI Miejsce na naklejkê z kodem (Wpisuje zdaj¹cy przed rozpoczêciem pracy) KOD ZDAJ CEGO MMA-P1A1P-021 EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM PODSTAWOWY ARKUSZ I MAJ ROK 2002 Instrukcja dla zdaj¹cego Czas pracy

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII dysleksja PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII Instrukcja dla zdającego (poziom rozszerzony) Czas pracy 120 minut 1. Proszę sprawdzić, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 8 stron. Ewentualny brak

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM MATEMATYKA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM MATEMATYKA Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM MATEMATYKA POZIOM PODSTAWOWY LISTOPAD 014 Czas pracy: 170 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 1

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZ CIA EGZAMINU! Miejsce na naklejk MMA-R1_1P-082 EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM ROZSZERZONY MAJ ROK 2008 Czas pracy 180 minut Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu.

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu. Uk ad graficzny CKE 2011 KOD UCZNIA UZUPE NIA UCZE PESEL miejsce na naklejk z kodem EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z GEOGRAFII

EGZAMIN MATURALNY Z GEOGRAFII Miejsce na naklejkê z kodem (Wpisuje zdaj¹cy przed rozpoczêciem pracy) KOD ZDAJ CEGO MGE-W1A1P-021 EGZAMIN MATURALNY Z GEOGRAFII Arkusz I Czas pracy 90 minut ARKUSZ I MAJ ROK 2002 Instrukcja dla zdaj¹cego

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI Miejsce na naklejk z kodem dysleksja PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI Czas pracy 10 minut Instrukcja dla zdaj cego 1. Prosz sprawdzi, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 9 stron. Ewentualny brak nale

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI MAJ 2014 POZIOM ROZSZERZONY. Czas pracy: 180 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50. pobrano z

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI MAJ 2014 POZIOM ROZSZERZONY. Czas pracy: 180 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50. pobrano z Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu. Uk ad graficzny CKE 2013 WPISUJE ZDAJ CY KOD PESEL Miejsce na naklejk z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI MAJ 2014

Bardziej szczegółowo

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu.

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu. Uk ad graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJ CY PESEL Miejsce na naklejk z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

XLII OLIMPIADA GEOGRAFICZNA

XLII OLIMPIADA GEOGRAFICZNA -2/1- XLII OLIMPIADA GEOGRAFICZNA pieczątka Komitetu Okręgowego Zawody II stopnia pisemne podejście 2 Zadanie 6. Poniżej przedstawiono schematyczny przekrój geologiczny przez konwencjonalne złoże gazu

Bardziej szczegółowo

Próbna Nowa Matura z WSiP Październik 2014 Egzamin maturalny z matematyki dla klasy 3 Poziom podstawowy

Próbna Nowa Matura z WSiP Październik 2014 Egzamin maturalny z matematyki dla klasy 3 Poziom podstawowy Wypełnia uczeń Numer PESEL Kod ucznia Próbna Nowa Matura z WSiP Październik 0 Egzamin maturalny z matematyki dla klasy Poziom podstawowy Informacje dla ucznia. Sprawdź, czy zestaw egzaminacyjny zawiera

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI Miejsce na naklejkê z kodem szko³y dysleksja PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM PODSTAWOWY Przed matur¹ MAJ 2011 r. Czas pracy 170 minut Instrukcja dla pisz¹cego 1. SprawdŸ, czy arkusz zawiera

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS FIZYCZNY

WOJEWÓDZKI KONKURS FIZYCZNY Kod ucznia Liczba punktów: Zad. 1- Zad. 2- Zad. 3- Zad.4- Zad.5- R A Z E M : pkt. WOJEWÓDZKI KONKURS FIZYCZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 STOPIEŃ WOJEWÓDZKI 13. 03. 2014 R. 1. Zestaw

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI CZERWIEC 2012 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 170 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI CZERWIEC 2012 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 170 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu.

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu. Uk ad graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJ CY PESEL Miejsce na naklejk z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu.

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu. Uk ad graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJ CY PESEL EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI POZIOM PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu.

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu. Uk ad graficzny CKE 2011 KOD UCZNIA UZUPE NIA UCZE PESEL miejsce na naklejk z kodem BADANIE

Bardziej szczegółowo

w klasie pierwszej gimnazjum Nr lekcji Sugerowany temat lekcji Jednostki tematyczne w podręczniku Planeta Nowa 1 Dział: Podstawy geografii

w klasie pierwszej gimnazjum Nr lekcji Sugerowany temat lekcji Jednostki tematyczne w podręczniku Planeta Nowa 1 Dział: Podstawy geografii Propozycja rozkładu materiału nauczania w podziale na poszczególne jednostki lekcyjne (tematy) do podręcznika Planeta Nowa 1 przy 1 godzinie geografii w tygodniu w klasie pierwszej gimnazjum. Nr lekcji

Bardziej szczegółowo

PRZYRODA RODZAJE MAP

PRZYRODA RODZAJE MAP SCENARIUSZ LEKCJI PRZEDMIOT: PRZYRODA TEMAT: RODZAJE MAP AUTOR SCENARIUSZA: mgr Katarzyna Borkowska OPRACOWANIE ELEKTRONICZNO GRAFICZNE : mgr Beata Rusin TEMAT LEKCJI RODZAJE MAP CZAS REALIZACJI 2 x 45

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu.

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu. Uk ad graficzny CKE 2011 KOD UCZNIA UZUPE NIA UCZE PESEL miejsce na naklejk z kodem EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201 Zawód: technik geodeta Symbol cyfrowy zawodu: 311[10] Numer zadania: 3 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 311[10]-03-1 2 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy)

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Położone w głębi lądu obszary Kalabrii znacznie się wyludniają. Zjawisko to dotyczy całego regionu. Do lat 50. XX wieku przyrost naturalny

Bardziej szczegółowo

DZIA 4. POWIETRZE I INNE GAZY

DZIA 4. POWIETRZE I INNE GAZY DZIA 4. POWIETRZE I INNE GAZY 1./4 Zapisz nazwy wa niejszych sk³adników powietrza, porz¹dkuj¹c je wed³ug ich malej¹cej zawartoœci w powietrzu:...... 2./4 Wymieñ trzy wa ne zastosowania tlenu: 3./4 Oblicz,

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z J 1 7ZYKA ROSYJSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY

EGZAMIN MATURALNY Z J 1 7ZYKA ROSYJSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY 1 3 1 7 WPISUJE ZDAJ 1 7CY KOD Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz 1 7cia egzaminu. PESEL 1 7 1 7 miejsce na naklejk 1 7 MJR 2015 dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z J 1 7ZYKA ROSYJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Projekt. Projekt opracował Inż. Roman Polski

Projekt. Projekt opracował Inż. Roman Polski Projekt stałej organizacji ruchu na drogach powiatowych i gminnych miasta Puławy związany z projektem przebudowy niebieskiego szlaku rowerowego do rezerwatu Piskory. Projekt opracował Inż. Roman Polski

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS GEOGRAFICZNY DLA GIMNAZJALISTÓW WĘDRUJEMY PO MAPIE ŚWIATA

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS GEOGRAFICZNY DLA GIMNAZJALISTÓW WĘDRUJEMY PO MAPIE ŚWIATA Nazwisko Imię Szkoła Liczba punktów (wypełnia sprawdzający) XXI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. św. St. Kostki w Lublinie MIĘDZYSZKOLNY KONKURS GEOGRAFICZNY DLA GIMNAZJALISTÓW Część I Czas pracy: 30 minut

Bardziej szczegółowo

Uczeń: omawia zróżnicowanie ludności Afryki omawia przyczyny eksplozji demograficznej w Afryce

Uczeń: omawia zróżnicowanie ludności Afryki omawia przyczyny eksplozji demograficznej w Afryce 1 Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 2 Rozdział Lp. Temat Afryka 1. Warunki naturalne Uczeń: wskazuje Afrykę na mapie świata 2. Ludność i urbanizacja Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający

Bardziej szczegółowo

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu.

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu. pobrano z www.sqlmedia.pl Uk ad graficzny CKE 00 KOD Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu. WPISUJE ZDAJ CY PESEL Miejsce na naklejk

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA MATEMATYCZNE W GEOGRAFII

OBLICZENIA MATEMATYCZNE W GEOGRAFII OBLICZENIA MATEMATYCZNE W GEOGRAFII 1. Kartografia Wysokość względna bezwzględna Wysokość względna to wysokość liczona od podstawy formy terenu podawana w metrach. Wysokość bezwzględna jest wysokością

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI 19 MAJA 2015

EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI 19 MAJA 2015 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI 19 MAJA 2015

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć do programu kształcenia Myślę- działam- idę w świat

Scenariusz zajęć do programu kształcenia Myślę- działam- idę w świat Scenariusz zajęć do programu kształcenia Myślę- działam- idę w świat Autor: Danuta Szymczak Klasa II Edukacja: polonistyczna, przyrodnicza, plastyczna, matematyczna, zajęcia komputerowe i techniczne Cel/cele

Bardziej szczegółowo

materia³ pobrano ze strony:

materia³ pobrano ze strony: materia³ pobrano ze strony: www.sqlmedia.pl www.sqlmedia.pl multimedialna platforma edukacyjna Miejsce na naklejkê z kodem (Wpisuje zdaj¹cy przed rozpoczêciem pracy) KOD ZDAJ CEGO dysleksja EGZAMIN MATURALNY

Bardziej szczegółowo

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu.

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu. Uk ad graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJ CY PESEL Miejsce na naklejk z kodem EGZAMIN MATURALNY

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013 Zawód: technik g Symbol cyfrowy zawodu: 311[ ] Numer zadania: 5 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 311[55]-05-132 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ EGZAMINACYJNY

Bardziej szczegółowo

CZY KONTYNENTY NA MAPIE MAJ ZAWSZE TAKI SAM KSZTA T?

CZY KONTYNENTY NA MAPIE MAJ ZAWSZE TAKI SAM KSZTA T? 7. CZY KONTYNENTY NA MAPIE MAJ ZAWSZE TAKI SAM KSZTA T? 1. Realizowane treœci podstawy programowej Przedmiot Matematyka Realizowana treœæ podstawy programowej VIII. Wykresy funkcji. Uczeñ: 1) zaznacza

Bardziej szczegółowo

Zadanie 14. (5 pkt) Rysunek przedstawia obieg Ziemi dookoła Słońca.

Zadanie 14. (5 pkt) Rysunek przedstawia obieg Ziemi dookoła Słońca. Zadanie 2. (2 pkt) Napisz obok podanych lat czy jest to rok PRZESTEPNY, czy ZWYKŁY. 1950 -..., 2006 -..., 2000 -..., 2100 -.... Zadanie 5. (1 pkt) Zamieszczone poniżej rysunki przedstawiają zróżnicowanie

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Matematyki dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2012/2013

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Matematyki dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2012/2013 Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Matematyki dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2012/2013 KOD UCZNIA Etap: Data: Czas pracy: wojewódzki 4 marca 2013 r. 120 minut Informacje dla

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI CZERWIEC 2011 POZIOM ROZSZERZONY WYBRANE: CZĘŚĆ I. Czas pracy: 90 minut. Liczba punktów do uzyskania: 20

EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI CZERWIEC 2011 POZIOM ROZSZERZONY WYBRANE: CZĘŚĆ I. Czas pracy: 90 minut. Liczba punktów do uzyskania: 20 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WISUJE ZDAJĄCY ESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. przestrzennego wsi Damas³awek. 1) lokalizacjê tylko przedsiêwziêæ okreœlonych w niniejszej. nastêpuje:

Dziennik Urzêdowy. przestrzennego wsi Damas³awek. 1) lokalizacjê tylko przedsiêwziêæ okreœlonych w niniejszej. nastêpuje: 16875 3406 UCHWA A Nr IX/49/07 RADY GMINY DAMAS AWEK w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Damas³awek Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2011 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2011 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

Kontakt z inwestorem: Wójt Gminy Zgierz Zdzis³aw Rembisz tel , wew. 109

Kontakt z inwestorem: Wójt Gminy Zgierz Zdzis³aw Rembisz tel , wew. 109 Zamieszkaj Zainwestuj Wypoczywaj Wchodz¹ca w sk³ad powiatu zgierskiego gmina Zgierz nale y do najwiêkszych i najbardziej zalesionych gmin województwa ³ódzkiego. Zajmuje powierzchniê 19.924 hektarów, z

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy Załącznik do Monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim Trzebnica, wrzesień 2009 Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju miasta

Uwarunkowania rozwoju miasta AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE Część 06 Uwarunkowania rozwoju miasta W 880.06 2/9 SPIS TREŚCI 6.1 Główne czynniki

Bardziej szczegółowo

KONKURS GEOGRAFICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM. Rok szkolny 2011/2012 ETAP SZKOLNY

KONKURS GEOGRAFICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM. Rok szkolny 2011/2012 ETAP SZKOLNY ... pieczątka nagłówkowa szkoły... kod pracy ucznia KONKURS GEOGRAFICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM Rok szkolny 2011/2012 ETAP SZKOLNY Drogi Uczniu, Witaj na I etapie konkursu geograficznego. Przeczytaj uważnie

Bardziej szczegółowo

Temat: Funkcje. Własności ogólne. A n n a R a j f u r a, M a t e m a t y k a s e m e s t r 1, W S Z i M w S o c h a c z e w i e 1

Temat: Funkcje. Własności ogólne. A n n a R a j f u r a, M a t e m a t y k a s e m e s t r 1, W S Z i M w S o c h a c z e w i e 1 Temat: Funkcje. Własności ogólne A n n a R a j f u r a, M a t e m a t y k a s e m e s t r 1, W S Z i M w S o c h a c z e w i e 1 Kody kolorów: pojęcie zwraca uwagę * materiał nieobowiązkowy A n n a R a

Bardziej szczegółowo

Czas pracy 170 minut

Czas pracy 170 minut ORGANIZATOR WSPÓŁORGANIZATOR PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI MARZEC ROK 013 POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 170 minut Instrukcja dla piszącego 1. Sprawdź, czy arkusz zawiera 16 stron.. W zadaniach od

Bardziej szczegółowo

Przemiany w przemyśle i usługach

Przemiany w przemyśle i usługach Przemiany w przemyśle i usługach Grupa A Ropa naftowa jest powszechnie wykorzystywanym surowcem mineralnym, szczególnie w energetyce i transporcie. Zapisz trzy inne przykłady zastosowania ropy naftowej.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPO ECZEÑSTWIE

EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPO ECZEÑSTWIE Miejsce na naklejkê z kodem (Wpisuje zdaj¹cy przed rozpoczêciem pracy) KOD ZDAJ CEGO MWO-W2A1P-021 EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPO ECZEÑSTWIE Instrukcja dla zdaj¹cego Czas pracy 90 minut 1. Proszê sprawdziæ,

Bardziej szczegółowo

ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANYCH NA POSZCZEGÓLNYCH STOPNIACH WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU GEOGRAFICZNEGO

ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANYCH NA POSZCZEGÓLNYCH STOPNIACH WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU GEOGRAFICZNEGO ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANYCH NA POSZCZEGÓLNYCH STOPNIACH WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU GEOGRAFICZNEGO PRZEPROWADZANEGO W GIMNAZJACH W ROKU SZK. 2014/2015 Konkurs przeznaczony jest dla uczniów gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN MATURALNY 2013 GEOGRAFIA POZIOM PODSTAWOWY. Kryteria oceniania odpowiedzi

Centralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN MATURALNY 2013 GEOGRAFIA POZIOM PODSTAWOWY. Kryteria oceniania odpowiedzi Centralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN MATURALNY 2013 GEOGRAFIA POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi Warszawa 2013 2 Egzamin maturalny z geografii Zadanie 1. (0 1) Obszar standardów Opis wymagań

Bardziej szczegółowo

Zadanie 21. Stok narciarski

Zadanie 21. Stok narciarski Numer zadania Zadanie. Stok narciarski KLUCZ DO ZADA ARKUSZA II Je eli zdaj cy rozwi e zadanie inn, merytorycznie poprawn metod otrzymuje maksymaln liczb punktów Numer polecenia i poprawna odpowied. sporz

Bardziej szczegółowo

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu.

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu. Uk ad graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJ CY PESEL Miejsce na naklejk z kodem EGZAMIN MATURALNY

Bardziej szczegółowo

KONKURS PRZEDMIOTOWY Z FIZYKI dla uczniów gimnazjów województwa lubuskiego 23 marca 2012 r. zawody III stopnia (finałowe)

KONKURS PRZEDMIOTOWY Z FIZYKI dla uczniów gimnazjów województwa lubuskiego 23 marca 2012 r. zawody III stopnia (finałowe) Pieczęć KONKURS PRZEDMIOTOWY Z FIZYKI dla uczniów gimnazjów województwa lubuskiego 23 marca 2012 r. zawody III stopnia (finałowe) Witamy Cię na trzecim etapie Konkursu Przedmiotowego z Fizyki i życzymy

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI ARKUSZ ZAWIERA INORMACJE RAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZOCZÊCIA EGZAMINU! Miejsce na naklejkê MIN-1_1-091 RÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z INORMATYKI OZIOM ODSTAWOWY CZÊŒÆ I Czas pracy 75 minut WYBRANE:... (œrodowisko)

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI GEOGRAFIA JAKO NAUKA 9

SPIS TREŚCI GEOGRAFIA JAKO NAUKA 9 GEOGRAFIA JAKO NAUKA 9 I PLANETA ZIEMIA. ZIEMIA JAKO CZĘŚĆ WSZECHŚWIATA 1. Pierwotne wyobrażenia o kształcie Ziemi i ich ewolucja 11 2. Wszechświat. Układ Słoneczny 12 3. Ruch obrotowy Ziemi i jego konsekwencje

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 Centralna Komisja Egzaminacyjna ul. J. Lewartowskiego 6, 00-190 Warszawa www.cke.edu.pl sekret.cke@cke.edu.pl SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 Cześć! W kwietniu

Bardziej szczegółowo

2. Podział administracyjny? Административное деление. Kujawsko-pomorskie Małopolskie Podlaskie Warmińsko-mazurskie

2. Podział administracyjny? Административное деление. Kujawsko-pomorskie Małopolskie Podlaskie Warmińsko-mazurskie Pytania z geografii Polski Вопросы с географии Польши 1. Powierzchnia Polski? Площадь Польши? Powierzchnia Polski wynosi 312 685 km2 i pod względem powierzchni Polska jest dziewiątym krajem w Europie.

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013 Zawód: technik archiwista Symbol cyfrowy zawodu: 348[02] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 348[02]-01-132 Czas trwania egzaminu: 180 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Miejsce na naklejkę z kodem Dysleksja PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE ARKUSZ II Czas pracy 150 minut ARKUSZ II STYCZEŃ ROK 2005 Instrukcja dla zdającego 1. Proszę sprawdzić czy arkusz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

PRZYK ADOWY ARKUSZ EGZAMINACYJNY Z MATEMATYKI

PRZYK ADOWY ARKUSZ EGZAMINACYJNY Z MATEMATYKI PRZYK ADOWY ARKUSZ EGZAMINACYJNY Z MATEMATYKI Zestaw P POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 170 minut Instrukcja dla pisz cego 1. Sprawd, czy arkusz zawiera 17 stron.. W zadaniach od 1. do 0. s podane 4 odpowiedzi:

Bardziej szczegółowo

Czas pracy 170 minut

Czas pracy 170 minut ORGANIZATOR WSPÓŁORGANIZATOR PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW LICEUM MARZEC ROK 015 POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 170 minut Instrukcja dla piszącego 1. Sprawdź, czy arkusz zawiera 16 stron..

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZE 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZE 2012 Zawód: technik pojazdów samochodowych Symbol cyfrowy zawodu: 311[52] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 311[52]-01-121 Czas trwania egzaminu: 240

Bardziej szczegółowo

NUMER IDENTYFIKATORA:

NUMER IDENTYFIKATORA: Społeczne Liceum Ogólnokształcące z Maturą Międzynarodową im. Ingmara Bergmana IB WORLD SCHOOL 53 ul. Raszyńska, 0-06 Warszawa, tel./fax 668 54 5 www.ib.bednarska.edu.pl / e-mail: liceum.ib@rasz.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Rodzaje i metody kalkulacji

Rodzaje i metody kalkulacji Opracowały: mgr Lilla Nawrocka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Miętnem mgr Maria Rybacka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

LEKCJA Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII KOMPUTEROWEJ I INFORMATYCZNEJ. Polski

LEKCJA Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII KOMPUTEROWEJ I INFORMATYCZNEJ. Polski LEKCJA Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII KOMPUTEROWEJ I INFORMATYCZNEJ Surowce mineralne Polski Scenariusz lekcji geografii w gimnazjum Jak na lekcji geografii korzystaç z Excela, animacji na p ycie CD i Internetu?

Bardziej szczegółowo

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2.

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2. Od redakcji Niniejszy zbiór zadań powstał z myślą o tych wszystkich, dla których rozwiązanie zadania z fizyki nie polega wyłącznie na mechanicznym przekształceniu wzorów i podstawieniu do nich danych.

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Konkurs Matematyczny dla uczniów gimnazjów województwa wielkopolskiego

Wojewódzki Konkurs Matematyczny dla uczniów gimnazjów województwa wielkopolskiego Kod ucznia Data urodzenia ucznia Dzień miesiąc rok Wojewódzki Konkurs Matematyczny dla uczniów gimnazjów ETAP SZKOLNY Rok szkolny 2012/2013 Instrukcja dla ucznia 1. Sprawdź, czy test zawiera 12 stron.

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY ZESTAW ĆWICZENIOWY Z MATEMATYKI

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY ZESTAW ĆWICZENIOWY Z MATEMATYKI ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY ZESTAW ĆWICZENIOWY Z MATEMATYKI Styczeń 2013 POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 170 minut Instrukcja dla piszącego 1. Sprawdź, czy arkusz zawiera 16 stron. 2. W zadaniach od 1. do 25. są

Bardziej szczegółowo

4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach

4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach 4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach Baza noclegowa stanowi podstawową bazę turystyczną, warunkującą w zasadzie ruch turystyczny. Dlatego projektując nowy szlak należy ją

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Bliżej Geografii Gimnazjum część 3

Wymagania edukacyjne Bliżej Geografii Gimnazjum część 3 Wymagania edukacyjne Bliżej Geografii Gimnazjum część 3 Tematy lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca DZIAŁ 1. EUROPA. RELACJE PRZYRODA CZŁOWIEK 1. Stary

Bardziej szczegółowo

2) oblicza odległości w terenie oraz powierzchnię na podstawie map wykonanych w różnych skalach;

2) oblicza odległości w terenie oraz powierzchnię na podstawie map wykonanych w różnych skalach; Geografia wrzesień Liceum klasa I, poziom rozszerzony IX Mapa (teoria) Zapisy podstawy programowej Uczeń: 1. 1) klasyfikuje mapy ze względu na różne kryteria; 2) oblicza odległości w terenie oraz powierzchnię

Bardziej szczegółowo

Warszawska Giełda Towarowa S.A.

Warszawska Giełda Towarowa S.A. KONTRAKT FUTURES Poprzez kontrakt futures rozumiemy umowę zawartą pomiędzy dwoma stronami transakcji. Jedna z nich zobowiązuje się do kupna, a przeciwna do sprzedaży, w ściśle określonym terminie w przyszłości

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JÊZYKA ACIÑSKIEGO I KULTURY ANTYCZNEJ

EGZAMIN MATURALNY Z JÊZYKA ACIÑSKIEGO I KULTURY ANTYCZNEJ Miejsce na naklejkê z kodem (Wpisuje zdaj¹cy przed rozpoczêciem pracy) KOD ZDAJ CEGO MKL-W3A1P-021 EGZAMIN MATURALNY Z JÊZYKA ACIÑSKIEGO I KULTURY ANTYCZNEJ WYPOWIED PISEMNA Instrukcja dla zdaj¹cego Czas

Bardziej szczegółowo

Współczesne problemy demograficzne i społeczne

Współczesne problemy demograficzne i społeczne Współczesne problemy demograficzne i społeczne Grupa A Wykres przedstawia rzeczywistą i prognozowaną liczbę ludności w latach 2000 2050 w czterech regionach o największej liczbie ludności. Wykonaj polecenia

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZ PRAKTYCZNA Nazwa kwalifikacji: Organizacja i prowadzenie prac wiertniczych Oznaczenie kwalifikacji: M.34 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu Numer PESEL zdaj

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 GEOGRAFIA

EGZAMIN MATURALNY 2012 GEOGRAFIA Centralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN MATURALNY 2012 GEOGRAFIA POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi CZERWIEC 2012 2 Egzamin maturalny z geografii Zadanie 1. (0 1) Obszar standardów Opis wymagań

Bardziej szczegółowo

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Cechy: Kolorowy i intuicyjny wyœwietlacz LCD Czujnik wysokiej jakoœci Inteligentne rozpoznawanie przeszkód Przedni i tylni system wykrywania

Bardziej szczegółowo