Ocena ryzyka zdrowotnego na terenach zanieczyszczonych wskazówki metodyczne opracowane w ramach projektu dla Rządu Cypru

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ocena ryzyka zdrowotnego na terenach zanieczyszczonych wskazówki metodyczne opracowane w ramach projektu dla Rządu Cypru"

Transkrypt

1 Ocena ryzyka zdrowotnego na terenach zanieczyszczonych wskazówki metodyczne opracowane w ramach projektu dla Rządu Cypru Eleonora Wcisło Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach Seminarium IETU, Katowice, 18 wrzesień 2008

2 National Inventory of Potential Sources of Soil Contamination in Cyprus Projekt realizowany na zlecenie rządu cypryjskiego w latach Cel: Opracowanie systemu krajowej inwentaryzacji terenów w zanieczyszczonych na Cyprze w ramach programu rządowego dla zarządzania terenami zanieczyszczonymi, w tym rekultywacji gleb

3 Uczestnicy Institute of Geology and Mineral Exploration, Ateny, Grecja (koordynator projektu - A.Demetriades) Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Katowice, Polska Geoinvest Ltd,, Nikozja,, Cypr współpraca - Cyprus Geological Survey Department (Ministry of Agriculture Natural Resources and Environment)

4 Raporty IETU Part 5: Guidance on contaminated site risk assessment in Cyprus. 1. Site-specific human health risk assessment (HRA). 2. Risk-based guideline values for soil contaminants (RBSGVs) E. Wcislo,, M. Korcz Part 7: Human health risk assessment on the Hellenic Chemical Industries Ltd. Property at Vassiliko,, Cyprus - E. Wcislo,, M. Korcz,, J. Dlugosz Part 10: : Human health risk assessment for the Moni Industrial Area,, Cyprus - E. Wcislo,, M. Korcz, J. Dlugosz,, I. Owczarska

5 Wskazówki metodyczne do oceny ryzyka zdrowotnego na terenach zanieczyszczonych na Cyprze sposób włączenia oceny ryzyka zdrowotnego do systemus badania, oceny i rekultywacji terenów zanieczyszczonych metoda oceny ryzyka zdrowotnego metoda wyznaczania dopuszczalnych wartości stężeń substancji zanieczyszczających w glebie dopuszczalne wartości stężeń substancji zanieczyszczających w glebie dla różnych sposobów użytkowania terenu

6 Cechy charakterystyczne oceny zanieczyszczenia gleb dwu-etapowy proces oceny receptory ludzie; poziom ryzyka zdrowotnego głównym kryterium oceny terenów zanieczyszczonych uwzględnia trzy sposoby użytkowania terenu przemysłowy, mieszkaniowy, rekreacyjny odnosi się do obecnego lub przyszłego sposobu użytkowania terenu zaadaptowano podstawy metodologiczne US EPA (US EPA 1989, 1991, 1996, 2000, 2001, 2002,, 2004)

7 Dwu-etapowy proces oceny zanieczyszczenia gleb Etap 1: Wstępne badanie terenu Wstępna ocena terenu Czy stężenia substancji w glebie przekraczają wartości dopuszczalne dla danego sposobu użytkowania terenu? Nie Koniec oceny Tak

8 Etap 2: Szczegółowa ocena ryzyka zdrowotnego Podstawowa ocena ryzyka zdrowotnego Opracowanie zestawu danych Ocena narażenia Scenariusze użytkowania terenu (przemysłowy, mieszkaniowy, rekreacyjny) Ocena toksyczności Charakterystyka ryzyka Czy ryzyko zdrowotne przekracza dopuszczalny poziom ryzyka? Tak Nie Brak działań Wyznaczenie lokalnych, bezpiecznych dla zdrowia zawartości substancji (RBRLs) Ocena alternatywnych sposobów rekultywacji Wybór optymalnego sposobu rekultywacji

9 Opracowanie zestawu danych wstępna identyfikacja szlaków narażenia ludzi (zgodnie z określonym sposobem użytkowania terenu) zgromadzenie i ocena istniejących danych o zanieczyszczonym terenie (źródła i rodzaj zanieczyszczenia) określenie brakujących danych; zaprojektowanie i przeprowadzenie badań uzupełniających określenie wymagań analitycznych zgromadzenie i ocena jakości nowych danych pomiarowych

10 Opracowanie zestawu danych (c.d.) pogrupowanie wartości stężeń według głębokości poboru próbek (w zależności od sposobu użytkowania terenu i rodzaju substancji chemicznych ( (substancje nielotne - warstwa wierzchnia; lotne podglebie i ziemia) wydzielenie podobszarów i pogrupowanie danych według tych podobszarów (przy znacznym zróżnicowaniu cech charakteryzujących dany teren) zebranie aktualnych danych o właściwościach fizykochemicznych i toksykologicznych substancji statystyczne opracowanie danych pomiarowych odnośnie każdej substancji zanieczyszczającej

11 Ocena narażenia identyfikacja potencjalnych receptorów (dzieci, dorośli) i rodzajów ich aktywności identyfikacja szlaków narażenia incydentalne pobranie cząstek zanieczyszczonej gleby i kurzu drogą pokarmową kontakt z zanieczyszczoną glebą przez skórę wdychanie cząstek gleby i kurzu wdychanie par substancji lotnych zawartych w glebie oszacowanie wielkości narażenia (dawek substancji chemicznych pobranych różnymi szlakami narażenia)

12 Ocena narażenia (c.d.) Scenariusze narażenia mieszkaniowy przemysłowy/handlowy rekreacyjny

13 Ocena narażenia (c.d.) Obliczanie dawki pobranej CR EF ED CDI = C BW 1 AT CDI - dawka pobrana (mg/kg masy ciała/dzie a/dzień) C - średnie stęż ężenie substancji w glebie w okresie narażenia (mg/kg) CR - wskaźnik kontaktu; ilość zanieczyszczonej gleby w jednostce czasu (mg/dzień) EF - często stotliwość tliwość narażenia (dni/rok) ED - okres trwania narażenia (lata) BW - masa ciała; a; średnia masa ciała a w okresie narażenia (kg) AT - czas uśredniania; u czas dla którego narażenie jest uśredniane (dni); dla substancji niekancerogennych: : AT = ED x 365 dni/rok, dla substancji kancerogennych: AT T = 70 lat x 365 dni/rok

14 Ocena toksyczności ocena jakościowa miary toksyczności dawki referencyjne - RfD (substancje niekancerogenne) współczynniki nachylenia CSF (substancje kancerogenne) współczynniki absorpcji żołądkowo-jelitowej (ABS GI ); współczynniki absorpcji dermalnej (ABS d,) klasy kancerogenności efekty krytyczne/narządy lub układy krytyczne (substancje o działaniu systemowym)

15 Ocena toksyczności (c.d.) Źródła informacji IRIS Integrated Risk Information System (preferowane źródło informacji toksykologicznej) US EPA, Region III miary toksyczności substancji RAIS Risk Assessment Information System ATSDR Agency for Toxic Substances and Disease Registry (toksykologiczne charakterystyki substancji chemicznych)

16 Charakterystyka ryzyka Ryzyko niekancerogenne obliczanie ilorazów zagrożenia HQ (substancja/droga narażenia - oddzielnie dla każdego receptora dziecko, osoba dorosła) HQ = CDI/RfD obliczanie całkowitego HI (sumowanie HQ obliczonych dla poszczególnych substancji i dróg narażenia - oddzielnie dla każdego receptora)

17 Charakterystyka ryzyka (c.d.) Ryzyko niekancerogenne porównanie całkowitego HI z niekancerogennym ryzykiem docelowym (HI =1) jeżeli HI >1, grupowanie substancji według tych samych narządów/układów krytycznych; obliczanie grupowych indeksów zagrożenia (HI( krytyczny ) HI narząd/układ

18 Charakterystyka ryzyka (c.d.) Ryzyko kancerogenne obliczanie ryzyka kancerogennego CR (substancja/droga narażenia - oddzielnie dla każdego receptora dziecko, osoba dorosła) CR = CDI x CSF obliczanie całkowitego CR (sumowanie CR obliczonych dla poszczególnych substancji i dróg narażenia - oddzielnie dla każdego receptora)

19 Charakterystyka ryzyka (c.d.) Ryzyko kancerogenne obliczanie ryzyka zagregowanego (mieszkaniowy i rekreacyjny scenariusz narażenia) porównanie całkowitego CR z docelowym ryzykiem kancerogennym (CTR= 1x )

20 Charakterystyka ryzyka (c.d.) prezentacja wyników podstawowej oceny ryzyka zdrowotnego charakterystyka i prezentacja niepewności

21 Niepewności związane z oceną ryzyka Zebranie i analiza danych (np. niepewności związane ze sposobem wyboru substancji wskaźnikowych lub z niewystarczającą jakością danych) Ocena toksyczności (związane z pochodzeniem miar toksyczności) Ocena narażenia (brak danych o rzeczywistych warunkach narażenia, przyjęcie założeń odnośnie wartości parametrów narażenia) Charakterystyka ryzyka (założenie addytywności efektów, sumowanie ryzyka kancerogennego i ilorazów zagrożenia dla substancji i szlaków narażenia)

22 Lokalne, bezpieczne dla zdrowia zawartości substancji zanieczyszczających w glebie (RBRL) Stężenia substancji zanieczyszczających w glebie obliczone w oparciu o ustaloną wartość ryzyka docelowego ( (TR), przy uwzględnieniu lokalnych uwarunkowań, w ramach określonego scenariusza narażenia (poziomy rekultywacyjne) dla substancji kancerogennych CTR=np dla substancji niekancerogennych NTR (HI) < lub = 1

23 Wyznaczanie lokalnych RBRL RBRL RL = C TR/ryzyko obliczone C stęż ężenie substancji zanieczyszczającej cej w glebie (mg/kg) TR ryzyko docelowe (kancerogenne lub niekancerogenne) RBRL RL lokalne, bezpieczne dla zdrowia stężenie substancji zanieczyszczającej w glebie dla narażenia drogą pokarmową/absorpcji przez skórę i/lub drogą inhalacyjną

24 Wyznaczanie lokalnych RBRL (c.d. c.d.) obliczanie lokalnego, bezpiecznego dla zdrowia stężenia substancji niekancerogennej, skorygowanego ze względu na toksyczne działanie kilku substancji na ten sam narząd/układ krytyczny (ARBRL) ARBRL RL = RBRL RL/n RBRL RL n lokalne, bezpieczne dla zdrowia stężenie substancji zanieczyszczającej w glebie dla narażenia drogą pokarmową/absorpcji przez skórę lub drogą inhalacyjną liczba substancji działających toksycznie na ten sam narząd/układ krytyczny

25 Wyznaczanie lokalnych RBRL (c.d. c.d.) obliczanie stężenia nasycenia (C sat ) dla substancji lotnych, występujących w fazie ciekłej w normalnej temperaturze gleby jeżeli obliczone RBRL dla narażenia drogą inhalacyjną > C sat, w dalszej ocenie przyjmuje się RBRL inh równe C sat

26 Wyznaczanie lokalnych RBRL (c.d. c.d.) porównanie wszystkich rodzajów RBRL obliczonych dla danej substancji wybór najniższego stężenia RBRL jako poziomu rekultywacyjnego porównanie najniższej wartości RBRL ze stężeniami tłowymi (BC) jeżeli RBRL<BC, wtedy BC uznaje się jako poziom rekultywacyjny

27 Dopuszczalne wartości stężeń substancji zanieczyszczających w glebie RBSGV Wartości stężeń substancji chemicznych w glebie, poniżej których nie należy oczekiwać nadmiernego ryzyka zdrowotnego przy narażeniu chronicznym

28 RBSGVs (c.d.) przeznaczone dla ochrony zdrowia ludzi opracowane dla 102 substancji chemicznych potencjalnie zanieczyszczających glebę, wybranych na podstawie rodzajów działalności gospodarczej na Cyprze

29 RBSGVs (c.d.) opracowane dla trzech sposobów użytkowania terenu przemysłowy mieszkaniowy rekreacyjny wyznaczone z wykorzystaniem standardowych równań i ogólnokrajowych wartości parametrów narażenia

30 RBSGVs (c.d.) Receptory teren przemysłowy pracownik teren mieszkaniowy i rekreacyjny dziecko efekty niekancerogenne zagregowany receptor (mieszkaniec/użytkownik terenu rekreacyjnego) efekty kancerogenne

31 Symbol RBSGVs (c.d.) Ogólnokrajowe wartości parametrów narażenia Scenariusz przemysłowy Dzieci Dorośli Dorośli Dzieci Dorośli EF Częstotlowość narażenia dni/rok * 150* ED Czas trwania narażenia lata FC Udział zanieczyszczonej gleby w całkowitym jej pobraniu bezwymiarowy ** 0.08** BW Masa ciała kg IR o Wskaźnik pobrania gleby drogą pokarmową mg/day SA Narażona powierzchnia skóry cm AF Parametr Współczynnik przyczepności gleby do skóry Jednostka Scenariusz mieszkaniowy Scenariusz rekreacyjny mg/cm 2 /dzień 0,2 0, ,2 0,07 IR i Wskaźnik oddychania m 3 /dzień AT (substancje Czas uśredniania dni niekancerogenne) AT=ED*365dni/rok AT (substancje Czas uśredniania dni kancerogenne)

32 RBSGVs (c.d.) Docelowe/dopuszczalne poziomy ryzyka Ryzyko niekancerogenne NTR(HQ) = 1 Ryzyko kancerogenne TCR = 10-6

33 RBSGVs (c.d.) Metoda Rodzaje RBSGVs obliczane w ramach określonego scenariusza narażenia/określonego receptora połączone RBSGV dla narażenia drogą pokarmową i absorpcji przez skórę inhalacyjne RBSGVs (substancje zawarte w pyle zawieszonym lub substancje lotne) RBSGVs dla efektów kancerogennych i niekancerogennych stężenie nasycenia (C sat ) dla substancji lotnych, występujących w fazie ciekłej w normalnej temperaturze gleby

34 RBSGVs (c.d.) Metoda porównanie wszystkich rodzajów RBSGVs najniższa wartość stężenia wybrana jako dopuszczalna wartość stężenia (stężenie najbardziej konserwatywne)

35 RBSGVs (c.d.) Rodzaje substancji nieorganiczne (np. As, Cd, Cr, Hg, Ni, Zn) węglowodory aromatyczne (np. benzen, etylobenzen, toluen, ksyleny) WWA (np. antracen, benzo(a)antracen, benzo(b)fluoranten, benzo(a)piren, chryzen, fluoranten, indeno(1,2,3-cd)piren, naftalen)

36 RBSGVs (c.d.) Rodzaje substancji chlorowane węglowodory alifatyczne (np. chlorometane, 1,1-dichloroetan, 1,1- dichloroeten, trichloroeten, tetrachloroeten) chlorobenzeny fenole i chlorofenole

37 RBSGVs (c.d.) Rodzaje substancji pestycydy (np. aldrin, DDT) dioksyny i dioksynopodobne PCB inne substancje (np. ftalan butylu, glikol etylenowy)

38 RBSGVs (c.d.) Zalecenie Opracowane RBSGVs R poddawać rewizji i regularnie uaktualniać (np. co 5 lat)

39 Znaczenie oceny ryzyka zdrowotnego podstawa do określania potrzebnych działań eliminujących lub zmniejszających ryzyko zdrowotne na zanieczyszczonym i ustalanie priorytetów w tym zakresie podstawa do określania alternatywnych działań naprawczych/rekultywacyjnych rekultywacyjnych podstawa do wyboru optymalnego sposobu rekultywacji terenu poprzemysłowego,, w którym bierze się pod uwagę lokalne warunki środowiskowe

40 Znaczenie oceny ryzyka zdrowotnego (c.d.) do projektowania i prowadzenia rekultywacji gleby w celu ochrony zdrowia ludzi do ułatwienia podejmowania innych decyzji z zakresu zarządzania terenami zanieczyszczonymi (np. zmiana sposobu użytkowania terenu)

NARZĘDZIA OCENY TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH RYZYKO ZDROWOTNE. dr inż. Eleonora Wcisło Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach

NARZĘDZIA OCENY TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH RYZYKO ZDROWOTNE. dr inż. Eleonora Wcisło Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach NARZĘDZIA OCENY TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH RYZYKO ZDROWOTNE dr inż. Eleonora Wcisło Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach 1. Wstęp Najczęściej stosowany w praktyce sposób oceny terenów

Bardziej szczegółowo

Teoria do ćwiczeń laboratoryjnych

Teoria do ćwiczeń laboratoryjnych UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ CHEMII Pracownia studencka Katedry Analizy Środowiska Teoria do ćwiczeń laboratoryjnych Ćwiczenia nr 4-5 Monitoring jakości gleby i ziemi MONITORING ŚRODOWISKA Gdańsk, 2010

Bardziej szczegółowo

Program ochrony powietrza dla strefy aglomeracji trójmiejskiej 1. Sejmik Województwa Pomorskiego

Program ochrony powietrza dla strefy aglomeracji trójmiejskiej 1. Sejmik Województwa Pomorskiego Program ochrony powietrza dla strefy aglomeracji trójmiejskiej 1 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 754/XXXV/13 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 listopada 2013 roku Sejmik Województwa Pomorskiego Program

Bardziej szczegółowo

SYNTEZA PRACY: Opracowanie wykazu wielkości emisji i stężeń substancji priorytetowych oraz innych powodujących zanieczyszczenie

SYNTEZA PRACY: Opracowanie wykazu wielkości emisji i stężeń substancji priorytetowych oraz innych powodujących zanieczyszczenie SYNTEZA PRACY: Opracowanie wykazu wielkości emisji i stężeń substancji priorytetowych oraz innych powodujących zanieczyszczenie w obszarze działania Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie [Umowa

Bardziej szczegółowo

Program ochrony powietrza dla strefy pomorskiej 1

Program ochrony powietrza dla strefy pomorskiej 1 Program ochrony powietrza dla strefy pomorskiej 1 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 753/XXXV/13 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 listopada 2013 roku Program ochrony powietrza dla strefy pomorskiej,

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM ZA ROK 2011

OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM ZA ROK 2011 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM ZA ROK 2011 wykonana zgodnie z art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

www.ietu.katowice.pl BADANIA NAUKOWE I ROZWOJOWE RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITY

www.ietu.katowice.pl BADANIA NAUKOWE I ROZWOJOWE RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITY BADANIA NAUKOWE I ROZWOJOWE RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITY Celem badawczo-rozwojowej działalności IETU jest ochrona środowiska i zrównoważone gospodarowanie zasobami w ujęciu lokalnym, regionalnym oraz

Bardziej szczegółowo

5. WARUNKI METEOROLOGICZNE

5. WARUNKI METEOROLOGICZNE 5. WARUNKI METEOROLOGICZNE Równolegle z pomiarami stężeń substancji zanieczyszczających prowadzone były w 2007 roku pomiary podstawowych elementów meteorologicznych takich jak: ciśnienie atmosferyczne,

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI WYNIKÓW POMIARÓW ZANIECZYSZCZEŃ OZNACZANYCH W OPADACH ATMOSFERYCZNYCH NA STACJI KMŚ PUSZCZA BORECKA

SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI WYNIKÓW POMIARÓW ZANIECZYSZCZEŃ OZNACZANYCH W OPADACH ATMOSFERYCZNYCH NA STACJI KMŚ PUSZCZA BORECKA SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI WYNIKÓW POMIARÓW ZANIECZYSZCZEŃ OZNACZANYCH W OPADACH ATMOSFERYCZNYCH NA STACJI KMŚ PUSZCZA BORECKA Krzysztof Skotak, Anna Degórska, Zdzisław Prządka, Tomasz Śnieżek Skotak K.,

Bardziej szczegółowo

ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE I OGRANICZAJĄCE W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM

ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE I OGRANICZAJĄCE W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM Projekt RIVER SHIELD realizowany przy wsparciu finansowym udzielonym ze środków EFRR w ramach Programu Obszarów Sąsiadujących INTERREG III B CADSES Raport przygotowany w okresie od lipca 2007 r. do marca

Bardziej szczegółowo

POLSKA NORMA PN-N-18002. Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego

POLSKA NORMA PN-N-18002. Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego POLSKA NORMA ICS 03.100.01; 13.100 PN-N-18002 kwiecień 2011 Zastępuje PN-N-18002:2000 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego Wypis z normy do użytku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH

PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH MINISTERSTWO ŚRODOWISKA PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH Przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 27 kwietnia 2004 r. Warszawa, 27 kwietnia 2004 r. SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT, CELE I UZASADNIENIE

Bardziej szczegółowo

Program ochrony powietrza

Program ochrony powietrza Województwo Opolskie Program ochrony powietrza dla strefy opolskiej, ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych pyłu PM10, pyłu PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu wraz z planem działań

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MONITORINGU WÓD MORSKICH

PROGRAM MONITORINGU WÓD MORSKICH PROGRAM MONITORINGU WÓD MORSKICH RAPORT DO KOMISJI EUROPEJSKIEJ 1 NA PODSTWIE ART. 155C UST. 1 USTAWY PRAWO WODNE (DZ. U. 2013 R., POZ.165) PROGRAM MONITORINGU WÓD MORSKICH OPRACOWUJE GŁÓWNY INSPEKTOR

Bardziej szczegółowo

SPIS METOD. Względna temperatura samozapalenia substancji/preparatów chemicznych

SPIS METOD. Względna temperatura samozapalenia substancji/preparatów chemicznych Załącznik nr 1 SPIS METOD Część A. Metody przeprowadzania badań właściwości fizykochemicznych A.1. Temperatura topnienia/krzepnięcia A.2. Temperatura wrzenia A.3. Gęstość względna A.4. Prężność par A.5.

Bardziej szczegółowo

Autor: dr inż. Przemysław Kułakowski

Autor: dr inż. Przemysław Kułakowski SUBSTANCJE PRIORYTETOWE I INNE ZANIECZYSZCZAJĄCE W ŚRODOWISKU WODNYM. WYNIKI WDRAŻANIA METOD BADAWCZYCH NA PODSTAWIE DOŚWIADCZEŃ Z REALIZACJI PROJEKTU PL0302 Autor: dr inż. Przemysław Kułakowski Tarnów

Bardziej szczegółowo

Kryteria zdrowotne pobierania próbek aerozoli. środowiska pracy. UWAGI WSTĘPNE

Kryteria zdrowotne pobierania próbek aerozoli. środowiska pracy. UWAGI WSTĘPNE Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2011, nr 2(68), s. 5 21 dr hab. EDWARD WIĘCEK Przewodniczący Grupy Ekspertów ds. Pyłów Przemysłowych Międzyresortowej Komisji ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA na lata 2013-2015

PROGRAM PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA na lata 2013-2015 GŁÓWNY INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA PROGRAM PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA na lata 2013-2015 Aprobuję GÓWNY Ą INSPEKTOR frny RODOWIS Gyny Inspektor Ochrony Srodowiska Zatwierdzam MiiW!CIa Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Śląskiego

Zarząd Województwa Śląskiego Zarząd Województwa Śląskiego Program ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mający na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji Katowice

Bardziej szczegółowo

Skutki zdrowotne zamieszkiwania w sąsiedztwie składowisk odpadów

Skutki zdrowotne zamieszkiwania w sąsiedztwie składowisk odpadów Medycyna Środowiskowa - Environmental Medicine 2013, Vol. 16, No. 4, 71-78 www.medycynasrodowiskowa.pl www.environmental-medicine-journal.eu Skutki zdrowotne zamieszkiwania w sąsiedztwie składowisk odpadów

Bardziej szczegółowo

FoodContact. Wytyczne branżowe. materiałów i wyrobów z papieru i tektury przeznaczonych do kontaktu z żywnością. dotyczące zgodności

FoodContact. Wytyczne branżowe. materiałów i wyrobów z papieru i tektury przeznaczonych do kontaktu z żywnością. dotyczące zgodności FoodContact Wytyczne branżowe dotyczące zgodności materiałów i wyrobów z papieru i tektury przeznaczonych do kontaktu z żywnością Wydanie z 2 września 2012 r. Wytyczne branżowe dotyczące zgodności materiałów

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY I MIASTA DRZEWICA (PGN)

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY I MIASTA DRZEWICA (PGN) Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 Załącznik do Uchwały nr / /15 Rady Gminy i

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Śląskiego

Zarząd Województwa Śląskiego Zarząd Województwa Śląskiego Program ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mający na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych i docelowych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH W PRACY PRZY STOSOWANIU

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH W PRACY PRZY STOSOWANIU BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA PRZY STOSOWANIU SUBSTANCJI CHEMICZNYCH W PRACY Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy 28 kwietnia 2014 r. Copyright International Labour Organization 2013

Bardziej szczegółowo

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO FILOZOFIA ZARZĄDZANIA Systemy zarządzania przedsiębiorstwem wywodzą się z filozofii TQM (Total Quality Menagement). Podstawą założenia TQM jest uwzględnienie wszystkich systemów

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie jakości powietrza w pomieszczeniach szkolnych

Kształtowanie jakości powietrza w pomieszczeniach szkolnych Małgorzata Pośniak, Elżbieta Jankowska, Joanna Kowalska, Małgorzata Gołofit-Szymczak, Tomasz Jankowski Kształtowanie jakości powietrza w pomieszczeniach szkolnych Warszawa, 2010 szkoly ania.indd 1 2011-11-15

Bardziej szczegółowo

Numer publikacji EA-04/16 Wytyczne EA dotyczące wyrażania niepewności w badaniach ilościowych CEL Celem niniejszego dokumentu jest ujednolicenie sposobu postępowania przy wyznaczaniu niepewności pomiarów

Bardziej szczegółowo

Biologiczne czynniki szkodliwe: normy, zalecenia i propozycje wartości dopuszczalnych

Biologiczne czynniki szkodliwe: normy, zalecenia i propozycje wartości dopuszczalnych Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2004, nr 3(41), s. 17 39 dr RAFAŁ L. GÓRNY Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego 41-200 Sosnowiec ul.kościelna 13 Biologiczne czynniki szkodliwe: normy,

Bardziej szczegółowo

Możliwość zastosowania techniki LCA do oceny wpływu na środowisko odpadów przemysłowych i energetycznych

Możliwość zastosowania techniki LCA do oceny wpływu na środowisko odpadów przemysłowych i energetycznych Inżynieria i Ochrona Środowiska 2014, t. 17, nr 4, s. 597-617 Maciej KURZYDŁO Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Instytut Zaawansowanych Technologii Energetycznych

Bardziej szczegółowo

ZDROWIE ŚRODOWISKOWE

ZDROWIE ŚRODOWISKOWE CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji ZDROWIE ŚRODOWISKOWE Program uzupełniający dla diagnostów laboratoryjnych posiadających specjalizację I stopnia w medycynie społecznej lub

Bardziej szczegółowo