Oczekiwana odpowiedê Kryterium punktowania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oczekiwana odpowiedê Kryterium punktowania"

Transkrypt

1 Afryka 1. zaznaczenie obiektu na mapie; razem 7 p. 2. a) np. temperatura powietrza wynosi przez cały rok powy ej 20 C, du e sumy opadów atmosferycznych b) wilgotny las równikowy a) np. wysoka temperatura powietrza przez cały rok, bardzo małe sumy opadów atmosferycznych b) pustynie i półpustynie oznaczenie zasi gu, 1 p. za podanie cechy klimatu, 1 p. za podanie przykładu strefy roêlinnej; 3. zimny Pràd Benguelski ciepły Pràd Mozambicki 1 p. za podkreêlenie prawidłowej nazwy 4. bł dne informacje: zwrotnika, m 2, Ruwenzori powinno byç: równika, km 2, Kibo bł dne informacje: nizinnym, Góry Smocze, płyty euroazjatyckiej powinno byç: wy ynnym, Atlas, płyty afrykaƒskiej 1 p. za ka dy wskazany błàd, 1 p. za ka de właêciwe poprawienie zdania; razem 6 p. 5. b c dokoƒczenie zdania 6. apartheid polityka segregacji rasowej obowiàzujàca w RPA do 1991 roku; nomadyzm pasterstwo koczownicze eksplozja demograficzna gwałtowny wzrost liczby ludnoêci; pustynnienie proces degradacji Êrodowiska przyrodniczego na obszarach suchych i półsuchych wyjaênienie terminu; 7. rów tektoniczny, uskok jezioro tektoniczne, uskok 1 p. za ka dy właêciwie podpisany element; 8. współczynnik przyrostu naturalnego 16,6, usługi 51,0% 9. b; podkreêla: du à; sprzyjajàce współczynnik przyrostu naturalnego 2,9, usługi 65,0% a; podkreêla: małà; niesprzyjajàce uzupełnienie tabeli; 1 p. za prawidłowà odpowiedê, podkreêlenie; 10. Libia Czad 1 p. za prawidłowà odpowiedê 11. głód, konflikty zbrojne, AIDS brak wody pitnej, konflikty zbrojne, ubóstwo Egipt: Delta Nilu, islam, Jezioro Nasera; RPA: Weld, diamenty, Pretoria Egipt: Aleksandria, Nubijczycy, Pustynia Arabska; RPA: złoto, Witwatersrand, apartheid podkreêlenia; 2 p. za trzy prawidłowe podkreêlenia; okreêlenie; razem 4 p. 14. a, c a, b podkreêlenie; 15. Wykres B. Struktur zatrudnienia krajów afrykaƒskich charakteryzuje wysoki odsetek zatrudnionych w rolnictwie. Linia A. Kontynent afrykaƒski charakteryzuje bardzo szybki wzrost liczby ludnoêci. 1 p. za wskazanie odpowiedniego wykresu, uzasadnienie;

2 Ameryka Północna i Południowa 1. 1 p. za ka dy prawidłowo zaznaczony obiekt; razem 7 p. 2. c a 1 p. za prawidłowà odpowiedê 3. klimatogram górny B klimatogram dolny A 4. Ameryka Północna: megalopolis, Grenlandia, Park Narodowy Yellowstone, j zyk angielski, Alaska; Ameryka Południowa: fawele, Patagonia, j zyk hiszpaƒski, d ungla amazoƒska, tango klimatogram lewy A klimatogram prawy B Ameryka Północna: Waszyngton, Dolina Âmierci, Dolina Krzemowa, Eskimosi, preria; Ameryka Południowa: campos, Buenos Aires, jezioro Maracaibo, karnawał w Rio de Janeiro, wodospad Igua u przyporzàdkowanie obydwu klimatogramów razem 6 p. 5. Brazylia np. Kuba, Meksyk zaznaczenie paƒstwa 6. np. Nowy Jork, Boston, Waszyngton, Filadelfia np. San Francisco, Los Angeles, San Diego 1 p. za podanie ka dego prawidłowego przykładu; 7. np. zwi kszenie iloêci CO 2 w atmosferze, wzrost temperatury powietrza, zmniejszenie bioró norodnoêci 8. czynniki przyrodnicze: np. ciepły, łagodny klimat, yzne gleby, wystarczajàca iloêç wody, dogodne ukształtowanie terenu, surowce mineralne; czynniki społeczno-gospodarcze: np. dost p do pracy, edukacji, rozbudowana infrastruktura 9. wysoki poziom rozwoju gospodarczego USA, Kanada; Êredni poziom rozwoju gospodarczego Argentyna, Brazylia 10. mikroelektroniczny, farmaceutyczny, lotniczy 11. a) F e) F np. przest pczoêç, narkomania, groêba epidemii, bezrobocie, brak dost pu do edukacji i opieki zdrowotnej czynniki przyrodnicze: np. ciepły, łagodny klimat, yzne gleby, wystarczajàca iloêç wody, dogodne ukształtowanie terenu, surowce mineralne; czynniki społeczno-gospodarcze: np. dost p do pracy, edukacji, rozbudowana infrastruktura niski poziom rozwoju gospodarczego Boliwia, Haiti; wysoki poziom rozwoju gospodarczego USA, Kanada precyzyjny, biotechnologiczny, kosmiczny e) P przykład; przykład; razem 4 p. podkreêlenie; okreêlenie; razem 5 p ,7 12,0 1 p. za prawidłowy wynik obliczeƒ 13. wykres B wykres A zaznaczenie diagramu 14. high-tech, farmy, imigrantów, Europejczyków, Afroamerykanie, Eskimosi, Nowy Jork, Los Angeles 15. Titicaca najwi ksze wysokogórskie jezioro Êwiata lub najwy ej poło one jezioro eglowne Êwiata Południowej, selwà, Atlantyku, São Paulo, fawelami, kawy (trzciny cukrowej), soi (kakaowca, bawełny), bydła Dolina Krzemowa najstarsza i najwi ksza technopolia na Êwiecie 1 p. za ka de dwie prawidłowo uzupełnione informacje; razem 4 p. wyjaênienie

3 Obszary okołobiegunowe i Australia 1. A. Wieka Pustynia Piaszczysta B. Melbourne C. zatoka Karpentaria D. Morze Koralowe E. Tasmania 2. np. cz Êç obszarów Arktyki jest stale zamieszkiwana, prawie całà powierzchni Antarktydy pokrywa làdolód A. Wielkie Góry Wododziałowe B. Morze Tasmana C. Wielka Zatoka Australijska D. półwysep Jork E. rzeka Darling np. wyst powanie dnia i nocy polarnej, strefa klimatów okołobiegunowych 1 p. za ka dy prawidłowo rozpoznany i zaznaczony obiekt; razem 5 p. przykład; 3. a, d b, d podkreêlenie; 4. klimatogram A; np. ujemne temperatury przez cały rok i brak opadów klimatogram B; np. wysokie temperatury w miesiàcach XI III, opady w zimie (V VII) rozpoznanie, 1 p. za uzasadnienie; 5. 1 p. za ka de wpisanie nazwy we właêciwym miejscu; 6. a) Arktyka b) Australia c) Antarktyda d) Antarktyda e) Oceania f) Australia 7. Baseny artezyjskie sà êródłem wody pitnej. a) Arktyka b) Australia c) Oceania d) Arktyka e) Antarktyda f) Australia Globalne ocieplenie powoduje m.in. topnienie pokrywy lodowej. rozpoznanie; razem 6 p. wyjaênienie 8. Masyw Vinsona 89,6 C podkreêlenie 9. a) Aborygenami b) endemitami c) globalnym ociepleniem a) lasy namorzynowe (mangrowe) b) Wielka Rafa Koralowa c) Grenlandia dokoƒ - czenie zdania; warstwa nieprzepuszczalna 2. studnia artezyjska 11. wn trze kontynentu; np. pustynie, suchy klimat, niesprzyjajàce warunki dla rolnictwa 12. Arktyka np. niedêwiedê polarny, wieloryby, lisy polarne; Australia np. koala, kangur, dziobak 13. creeks australijska nazwa rzek epizodycznych; pak lodowy wieloletni pływajàcy lód morski 1. warstwa nieprzepuszczalna 2. warstwa wodonoêna wybrze e południowo-wschodnie; np. korzystny klimat, warunki umo liwiajàce rozwój rolnictwa Australia np. kolczatka, kangur, emu; Antarktyda np. pingwiny, walenie nunatak pojedyncze wzniesienia lub grzbiety górskie wystajàce ponad pokryw lodowà; skrub sucholubne, krzaczaste zaroêla rozpoznanie; zaznaczenie obszaru, 1 p. za wyjaênienie przyczyny; przykłady; 1 p. za ka dà prawidłowà definicj ;

4 Azja 1. A. Himalaje B. Jangcy C. Bajkał D. Nizina Gangesu 2. zwrotnikowy suchy; np. niewielkie opady w ciàgu roku 3. wpisuje: na làdzie ni ; na oceanie wy ; strzałki skierowane w stron làdu 4. a) Rosja, Izrael, Arabia Saudyjska, Kazachstan b) Wietnam, Mongolia, Japonia, Tajlandia A. Wy yna Tybetaƒska B. Ural lub Kaukaz C. Morze Kaspijskie D. Nizina Mezopotamska zwrotnikowy (odmiana monsunowa); np. bardzo wysokie sumy opadów latem wpisuje: na làdzie wy ; na oceanie ni ; strzałki skierowane w stron oceanu 2 p. za ka dy prawidłowo rozpoznany i zaznaczony obiekt; razem 8 p. podkreêlenie, podanie cechy; 2 p. za prawidłowe uzupełnienie schematu przykłady; 5. a, c, d a, b, e podkreêlenia; podkreêlenia; 6. OPEC organizacja skupiajàca kraje eksportujàce rop naftowà. Monsun jest êródłem wody; daje szans zebrania wi cej ni jednego plonu ry u rocznie. wyjaênienie 7. rejon Zatoki Perskiej obszar wschodniego wybrze a zaznaczenie obszaru 8. azjatyckie tygrysy: Tajwan, Tajlandia; kraje naftowe: Kuwejt, Arabia Saudyjska; pozostałe: Afganistan, Korea Północna azjatyckie tygrysy: Korea Południowa, Indonezja; kraje naftowe: Iran, Zjednoczone Emiraty Arabskie; pozostałe: Bangladesz, Nepal 1 p. za ka de dwie prawidłowo przyporzàdkowane nazwy paƒstw; 9. b c podkreêlenie 10. A. Arabia Saudyjska B. Chiny 11. A. Szanghaj, Kanton B. Mumbaj, New Delhi C. Jokohama, Kobe 12. bł dne informacje: tajfunów, Hippon, złota; powinno byç: wulkanów, Nippon, ropy naftowej A. Kuwejt B. Japonia A. Kanton, Honkong B. Madras, Kalkuta C. Osaka, Nagoja bł dne informacje: pasatowa, wydobywczy, ry u; powinno byç: monsunowa, przetwórczy, herbaty przyporzàdkowanie 1 p. za ka de dwa prawidłowe przyporzàd - kowania; 1 p. za ka de wykrycie bł du, zapisanie zdania; razem 6 p. 13. Nizina Mezopotamska, Nizina Indusu Nizina Chiƒska, Nizina Mezopotamska podkreêlenia 14. okreêlenie; razem 4 p. 15. Wielki Mur Chiƒski, Êwiàtynia Al-Kaba Złoty Pawilon, Tad Mahal podkreêlenia

5 Europa 1. A. Sycylia B. Płw. Bałkaƒski C. Dunaj D. Pireneje Sztokholm; np. Norwegia, Finlandia. 2. Wiedeƒ; np. Włochy, Niemcy, Szwajcaria, Czechy, W gry, Słowacja, Słowenia. 3. Madryt; np. Portugalia, Francja. 4. Miƒsk; np. Rosja, Litwa, Ukraina. A. Korsyka B. Płw. Iberyjski C. Karpaty D. Loara 1. Kopenhaga; np. Niemcy, Szwecja. 2. Kijów; np. Rosja, BiałoruÊ, Polska, Słowacja, W gry, Rumunia, Mołdawia. 3. Pary ; np. Hiszpania, Niemcy, Szwajcaria, Włochy. 4. Helsinki; np. Rosja, Szwecja, Norwegia. 2 p. za ka dy prawidłowo rozpoznany i zaznaczony obiekt; razem 8 p. uzupełnienie informacji o ka dym paƒstwie; razem 4 p. 3. np. Włochy, Islandia np. Włochy, Grecja, Turcja 1 p. za prawidłowo zaznaczony obszar 4. a) Warszawa b) np. Valentia, Londyn c) np. Kursk, Tambow, Orenburg 5. Norwegia współczynnik przyrostu naturalnego 1,7 ; Ukraina współczynnik przyrostu naturalnego 6,2 a) np. Warszawa, Belgrad b) Alta c) np. Iraklion, Saloniki Francja współczynnik przyrostu naturalnego 4,0 ; BiałoruÊ współczynnik przyrostu naturalnego 4,2 przyporzàdkowanie, 2 p. za prawidłowe obliczenie przyrostu naturalnego obu krajów, rozpoznanie dwóch krajów; 6. Wykres C; Wi kszoêç produkowanej we Francji energii pochodzi z elektrownii jàdrowych. Wykres B; Wi kszoêç produkowanej w Norwegii energii pochodzi z elektrowni wodnych. przyporzàdkowanie, uzasadnienie; 7. c b dokoƒczenie zdania 8. szkierowe, np. Szwecja fiordowe, Norwegia rozpoznanie; 1 p. za podanie prawidłowego przykładu; 9. a) F okreêlenie; razem 4 p. 10. Grecja, Hiszpania, Włochy Szwecja, Finlandia, Norwegia podkreêlenia; podkreêlenia; 11. kraje skandynawskie: b, c, e kraje alpejskie: a, d, f Francja: a, c, e Wielka Brytania: b, d, f 12. włoski, portugalski, francuski niemiecki, szwedzki, angielski podkreêlenia; podkreêlenia; 13. a, c b, c zaznaczenie; 14. b a podkreêlenie

6 Sàsiedzi Polski 1. A. Czechy B. Ukraina C. Miƒsk D. Bratysława E. Karpaty F. Dunaj G. Polesie H. Nizina Czarnomorska I. Ren A. Słowacja B. Niemcy C. Wilno D. Praga E. Sudety F. Dniepr G. Półwysep Krymski H. Nizina Wschodnioeuropejska I. Łaba 1 p. za ka dy prawidłowo rozpoznany obiekt geograficzny; razem 9 p. 2. a) Niemcy b) Litwa c) Ukraina lub Rosja d) Słowacja 3. Klimatogram A Moskwa Klimatogram B Pary PodkreÊla: Moskwa 4. a) C b) C d) C, S a) Słowacja b) Rosja c) Niemcy d) Litwa Klimatogram A Kijów Klimatogram B Ateny PodkreÊla: Kijów a) C b) S d) C, S 5. b d 1 p. 1 p. za ka dy prawidłowo rozpoznany kraj; razem 4 p. 1 p. za prawidłowo przyporzàdkowany diagram, zaznaczenie; oznaczenie; razem 4 p. 6. a) F oznaczenie; razem 4 p. 7. Słowacja Niemcy zaznaczenie 8. b) S 9. Niemcy sà lepiej rozwini tym paƒstwem, o czym Êwiadczy wysoki odsetek zatrudnionych w usługach i niewielki w rolnictwie. 10. np. yzne gleby, ciepły i łagodny klimat, korzystna rzeêba terenu 11. cz Êç europejska: Moskwa, Nizina Wschodnioeuropejska, Wołga; cz Êç azjatycka: Nizina Zachodniosyberyjska, Jenisej, Zagł bie Kuênieckie 12. np. przestarzała i energochłonna produkcja, niska jakoêç produktów, trudnoêci ze zbytem, brak Êrodków na inwestycje d) S Czechy sà lepiej rozwini tym paƒstwem, o czym Êwiadczy niewielki odsetek zatrudnionych w rolnictwie. np. chłodny klimat, mało yzne gleby, du e powierzchnie bagien i torfowisk cz Êç europejska: Kaliningrad, Ładoga, okr g petersburski; cz Êç azjatycka: Bajkał, Góry Stanowe, Buriaci np. od wielu lat utrzymuje si ujemny przyrost naturalny, wzrost liczby zgonów spowodowany m.in. pogorszeniem si opieki zdrowotnej, wzrost zachorowaƒ na alkoholizm czy AIDS oznaczenie; razem 4 p. 2 p. za prawidłowo wykonany wykres, 1 p. za prawidłowy wniosek; przykład; przykład; 13. Ermita, cerkiew Wasyla Błogosławionego 14. a) korona b) euro c) lit monastyr Uspieƒski, Jaskółcze Gniazdo a) lit b) euro c) hrywna podkreêlenia przyporzàdkowania,

4 Testy sprawdzajàce (wersja a i b)

4 Testy sprawdzajàce (wersja a i b) Testy 59 4 Testy sprawdzajàce (wersja a i b) Przedstawione poni ej standardy wymagaƒ egzaminacyjnych obejmujà swym zakresem przedmioty matematyczno-przyrodnicze. Stanowià one podstaw do przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

II. GEOGRAFIA GOSPODARCZA ŚWIATA

II. GEOGRAFIA GOSPODARCZA ŚWIATA II. GEOGRAFIA GOSPODARCZA ŚWIATA 1. Środowisko geograficzne a człowiek Wpływ środowiska geograficznego na rozmieszczenie ludności Środowisko przyrodnicze (naturalne) to przestrzeń przyrodnicza określonego

Bardziej szczegółowo

KONKURS GEOGRAFICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM. Rok szkolny 2012/2013 ETAP REJONOWY

KONKURS GEOGRAFICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM. Rok szkolny 2012/2013 ETAP REJONOWY pieczątka WKK Kod ucznia - - Dzień Miesiąc Rok DATA URODZENIA UCZNIA KONKURS GEOGRAFICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM Rok szkolny 2012/2013 ETAP REJONOWY Drogi Uczniu, witaj na II etapie konkursu geograficznego.

Bardziej szczegółowo

EUROPA GEOGRAFIA TURYSTYCZNA

EUROPA GEOGRAFIA TURYSTYCZNA Zygmunt Kruczek EUROPA GEOGRAFIA TURYSTYCZNA Wydanie IV uzupełnione PROKSENIA Kraków 2008 Publikacja zalecana jako podstawowa lektura w nauczaniu przedmiotu geografia turystyczna w policealnych studiach

Bardziej szczegółowo

POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2013

POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2013 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY

Bardziej szczegółowo

Zadania maturalne zakres podstawowy

Zadania maturalne zakres podstawowy Zadania maturalne zakres podstawowy ZESTAW I Poziom Oznaczenie standardu Podstawowy II, 1), 1) Standard Zdający: odczytuje, selekcjonuje, porównuje, interpretuje, grupuje informacje według określonych

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA Z GEOGRAFII

PODSTAWA PROGRAMOWA Z GEOGRAFII PODSTAWA PROGRAMOWA Z GEOGRAFII Cele kształcenia wymagania ogólne I. Korzystanie z różnych źródeł informacji geograficznej. Uczeń dokonuje obserwacji i pomiarów w terenie; potrafi korzystać z planów, map,

Bardziej szczegółowo

Geografia turystyczna. Turystyka. Tom IV. kwalifikacja T.13 i T.14. Barbara Steblik-Wlaźlak Lilianna Rzepka. Podręcznik część 2

Geografia turystyczna. Turystyka. Tom IV. kwalifikacja T.13 i T.14. Barbara Steblik-Wlaźlak Lilianna Rzepka. Podręcznik część 2 Barbara Steblik-Wlaźlak Lilianna Rzepka NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Podręcznik część 2 Turystyka. Tom IV Geografia turystyczna technik obsługi turystycznej kwalifikacja T.13 i T.14 Kształcimy zawodowo! Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Konkurs Geograficzny dla uczniów gimnazjów województwa wielkopolskiego

Wojewódzki Konkurs Geograficzny dla uczniów gimnazjów województwa wielkopolskiego Kod ucznia Data urodzenia ucznia Dzień miesiąc rok Wojewódzki Konkurs Geograficzny dla uczniów gimnazjów ETAP REJONOWY Rok szkolny 2013/2014 Instrukcja dla ucznia 1. Sprawdź, czy test zawiera 10 stron.

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie eksternistycznym GEOGRAFIA. przeprowadzanym od roku 2013 z zakresu zasadniczej szkoły zawodowej

Informator o egzaminie eksternistycznym GEOGRAFIA. przeprowadzanym od roku 2013 z zakresu zasadniczej szkoły zawodowej CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE Informator o egzaminie eksternistycznym przeprowadzanym od roku 2013 z zakresu zasadniczej szkoły zawodowej GEOGRAFIA GEOGRAFIA Informator

Bardziej szczegółowo

Treść. Treść. 5. Europa Zachodnia 72. 6. Europa Úrodkowa 94. 3. Kraje baùtyckie 40. 4. Europa Póùnocna 52

Treść. Treść. 5. Europa Zachodnia 72. 6. Europa Úrodkowa 94. 3. Kraje baùtyckie 40. 4. Europa Póùnocna 52 Treść Treść Jak korzystać z podręcznika...4 1. Europa nasz kontynent 6 1.1 Położenie geograficzne Europy...8 1.2 Kultura Europy...10 1.3 Mapa polityczna Europy...12 1.4 Unia Europejska...14 1.5 Zróżnicowanie

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń telefonicznych VOIP

Cennik połączeń telefonicznych VOIP SL-NET s.c. ul. Wiosenna 1c/1 35-303 Rzeszów Tel. 665-706-108 Tel. 017 250 20 11 email: biuro@sl-net.pl strona. www.sl-net.pl Cennik połączeń telefonicznych VOIP Usługi Netto Cena za usługę Brutto Połączenia

Bardziej szczegółowo

Cennik usług : Karta Świat

Cennik usług : Karta Świat C3 Poland Sp. z.o.o ul.marynarska 21 02-674Warszawa Cennik usług : Karta Świat Kwota brutto za minutę Kraj połączenia Afganistan 4.5 Afganistan komórki 4.5 Afryka Południowa 1.5 Afryka Południowa-Cape

Bardziej szczegółowo

c Plan nauczania z geograi dla kursu maturalnego

c Plan nauczania z geograi dla kursu maturalnego R c Plan nauczania z geograi dla kursu maturalnego Plan nauczania opracowaªa . Przedstawione opracowanie chroni ustawa o prawach autorskich. Powielanie, kopiowanie, wykorzystywanie we fragmentach lub w

Bardziej szczegółowo

Światowy rynek nawozów mineralnych z uwzględnieniem zmian cen bezpośrednich nośników energii oraz surowców (3)

Światowy rynek nawozów mineralnych z uwzględnieniem zmian cen bezpośrednich nośników energii oraz surowców (3) nr 72 2013 Światowy rynek nawozów mineralnych z uwzględnieniem zmian cen bezpośrednich nośników energii oraz surowców (3) Arkadiusz Zalewski Jerzy Rembeza Światowy rynek nawozów mineralnych z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z GEOGRAFII

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z GEOGRAFII ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Miejsce na naklejkę MGE-R1_1P-091 PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z GEOGRAFII STYCZEŃ ROK 2009 POZIOM ROZSZERZONY Instrukcja dla zdającego

Bardziej szczegółowo

IV Liceum Ogólnokształcące im. KEN Poznań Ćwiczenia na fakultet 2011/12 09. Środowisko, jego ochrona i rozwój zrównoważony

IV Liceum Ogólnokształcące im. KEN Poznań Ćwiczenia na fakultet 2011/12 09. Środowisko, jego ochrona i rozwój zrównoważony Zadanie 9 (2 pkt.) Na mapie Polski przedstawiono lokalizację 9 obiektów wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Osiem z nich to obiekty kulturowe, a jeden jest obiektem przyrodniczym (wspólny

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA POZIOM PODSTAWOWY

ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA POZIOM PODSTAWOWY Próbny egzamin maturalny z geografii 1 ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA POZIOM PODSTAWOWY Nr Przewidywana odpowiedź zad. 1. Mała Rawka Smerek Jawornik 2. Opis skali pionowej (od dołu): 800, 1000,1200,

Bardziej szczegółowo

Kogo bolà niskie ceny ropy i gazu?

Kogo bolà niskie ceny ropy i gazu? 12/21/14 8:17 PM Page 1 ISSN 1895-6769 45 okladka ok.qxd:okladka 07.qxd nr 6 (51) 2014 (dwumiesi cznik) 9,90 z (w tym 8% VAT) INDEKS 27920X Kogo bolà niskie ceny ropy i gazu? Rynek paliw płynnych i gazowych

Bardziej szczegółowo

A. Położenie geograficzne

A. Położenie geograficzne A. Położenie geograficzne Zad.1. Na mapie obok rozpoznaj i zaznacz C dużymi literamiwybrane obiekty: X A. Zatoka Adeńska B. Półwysep Somalijski C. Kanał Sueski D. Nil Błękitny D A B Zad.2. Na mapie w skali

Bardziej szczegółowo

Małopolski Konkurs Geograficzny dla gimnazjalistów w roku szkolnym 2009/2010

Małopolski Konkurs Geograficzny dla gimnazjalistów w roku szkolnym 2009/2010 Kod ucznia Małopolski Konkurs Geograficzny dla gimnazjalistów w roku szkolnym 2009/2010 ETAP REJONOWY Liczba punktów możliwych do uzyskania: 67 Suma uzyskanych punktów: Miejsce na metryczkę ucznia 1 Drogi

Bardziej szczegółowo

WYKAZ STREF MIĘDZYNARODOWYCH. Wielka Brytania Local Rate. Papua Nowa Gwinea audiotext

WYKAZ STREF MIĘDZYNARODOWYCH. Wielka Brytania Local Rate. Papua Nowa Gwinea audiotext WYKAZ STREF MIĘDZYNARODOWYCH Francja premium Wielka Brytania Local Rate Hawaje Szwecja USA Watykan Portugalia Wielka Brytania Niemcy Niemcy premium Alaska Austria Papua Nowa Gwinea audiotext Szwecja premium

Bardziej szczegółowo

NAZWA KIERUNKU Cena netto Kwota VAT Cena brutto Afganistan 2,07 zł 0,48 zł 2,55 zł Alaska 0,14 zł 0,03 zł 0,17 zł Albania 0,61 zł 0,14 zł 0,75 zł

NAZWA KIERUNKU Cena netto Kwota VAT Cena brutto Afganistan 2,07 zł 0,48 zł 2,55 zł Alaska 0,14 zł 0,03 zł 0,17 zł Albania 0,61 zł 0,14 zł 0,75 zł NAZWA KIERUNKU Cena netto Kwota VAT Cena brutto Afganistan 2,07 zł 0,48 zł 2,55 zł Alaska 0,14 zł 0,03 zł 0,17 zł Albania 0,61 zł 0,14 zł 0,75 zł Albania - tel. kom. 0,61 zł 0,14 zł 0,75 zł Algieria 0,91

Bardziej szczegółowo

Kraj cena netto cena brutto

Kraj cena netto cena brutto Cennik połączeń ważny od 01.01.2015 Kraj cena netto cena brutto Afganistan 1,1301 zł 1,39 zł Afganistan - GSM 1,3740 zł 1,69 zł Albania 0,7967 zł 0,98 zł Albania - GSM 1,3740 zł 1,69 zł Albania - Usługi

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń międzynarodowych

Cennik połączeń międzynarodowych Cennik połączeń telefonicznych (kwoty brutto) Abonament Ilość darmowych minut Połączenia krajowe Połączenia stacjonarne Połączenia do Plus, T-Mobile, Orange Połączenia do innych operatorów sieci komórkowych

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń telefonicznych

Cennik połączeń telefonicznych Cennik połączeń telefonicznych ważny od grudnia 2006 Tanie Rozmowy UPC Połączenia lokalne dni robocze lub wolne od pracy całą dobę 0,09 22% 0, Połączenia międzymiastowe dni robocze 08:00-8:00 0,25 22%

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie Dziura w drodze

Ubezpieczenie Dziura w drodze Przykład szkoleniowy: Ubezpieczenie Dziura w drodze Cel algorytmu: Spółka ABC zajmuje się sprzedażą ubezpieczeń komunikacyjnych. Właśnie otrzymała nowy produkt o nazwie Dziura w drodze (zwrot kosztów za

Bardziej szczegółowo

Przykładowe zadania z geografii na poziomie rozszerzonym wraz z rozwiązaniami. Zadania 1 3 wykonaj na podstawie poniższego opisu i własnej wiedzy.

Przykładowe zadania z geografii na poziomie rozszerzonym wraz z rozwiązaniami. Zadania 1 3 wykonaj na podstawie poniższego opisu i własnej wiedzy. Przykładowe zadania z geografii na poziomie rozszerzonym wraz z rozwiązaniami Zadania 1 3 wykonaj na podstawie poniższego opisu i własnej wiedzy. Rzeźba południowo-zachodniej części Gór Świętokrzyskich

Bardziej szczegółowo

SIGMA KWADRAT CZWARTY LUBELSKI KONKURS STATYSTYCZNO-DEMOGRAFICZNY

SIGMA KWADRAT CZWARTY LUBELSKI KONKURS STATYSTYCZNO-DEMOGRAFICZNY SIGMA KWADRAT CZWARTY LUBELSKI KONKURS STATYSTYCZNO-DEMOGRAFICZNY Statystyka i demografia Liczba i rozmieszczenie ludności PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO URZĄD STATYSTYCZNY

Bardziej szczegółowo

Czy emisja antropogennego CO 2 może mieć wpływ na górnictwo węgla w Polsce?

Czy emisja antropogennego CO 2 może mieć wpływ na górnictwo węgla w Polsce? Prof. zw. dr hab. inż. Bronisław Barchański Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków Czy emisja antropogennego CO 2 może mieć wpływ na górnictwo węgla w Polsce? 1.0 Wprowadzenie Nauki i umiejętności dopiero stają

Bardziej szczegółowo