Kraków, dnia r. ZP/4/5.3-2/2015/wyjaśnienia SIWZ 2. Do wszystkich wykonawców

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kraków, dnia 26.05.2015 r. ZP/4/5.3-2/2015/wyjaśnienia SIWZ 2. Do wszystkich wykonawców"

Transkrypt

1 Strona 1 Kraków, dnia r. ZP/4/5.3-2/2015/wyjaśnienia SIWZ 2 Do wszystkich wykonawców I. Działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp) Zamawiający przedstawia poniżej pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i oprogramowania na potrzeby Centrum Zaawansowanych Technologii Multimedialnych (Laboratorium Multimedialnego) w ramach projektu pn. Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego Parku Technologicznego (PO IG 5.3) wraz z udzielonymi wyjaśnieniami: Pytanie 51 W związku z wymaganiem dla farmy serwerów renderujących w pkt I.III o treści: Renderfarma mająca stanowić element rozbudowy środowiska cloud proszę wskazać jakie oprogramowanie do zarządzania rozbudowywaną chmurą Zamawiający posiada (zgodnie z danymi dostępnymi z przetargu na budowę chmury jest to HP CloudSystem Matrix) ze wskazaniem tablicy kompatybilności serwerów tak, aby możliwa była rozbudowa i dobór zgodnych z nimi serwerów. Wskazanie oprogramowania wirtualizacyjnego VMWare nie znamionuje wymagań chmury bez podania równoważników dla tego oprogramowania jak KVM i/lub Hyper-V. Odpowiedź 51 Zamawiający posiada wiele różnych systemów tworzących środowisko chmurowe m.in. przytoczone przez Pytającego licencje HP CloudSystem Matrix, a także licencje VMware vcloud Suite i inne. W minimalnych wymaganiach Opisu Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 3 do SIWZ) Zamawiający oczekuje zgodności urządzeń minimum z posiadanymi już licencjami VMware vcloud Suite oraz VMware vsphere. Pytanie 52 Wymagania dotyczące serwera renderującego jednoznacznie wskazują na produkt Supermicro MicroBlade MBI-6128R-T2 (B1DRi, Intel Xeon E v3) poprzez wskazane wydajności wg spec.org (dokładnie taki wynik) i ilość serwerów w wymaganej wysokości 6U. Takie serwery dostępne są poprzez kanał dystrybucji w Polsce jak Action, co ogranicza jednoznacznie warunki konkurencji i narusza ustawę o zamówieniach publicznych. W związku z tym proponujemy zapis o definicji warunków równoważności serwery rak lub kasetowe o sumarycznej: - wydajności CPU nie mniejszej niż (12x1020), - przepustowości sieci LAN nie mniejszą niż 24Gb/s, - pojemności dyskowej nie mniejszej 960GB SSD Odpowiedź 52 Zamawiający nie uważa za zasadne przedstawionego przez Wykonawcę stanowiska. Jednak w celu ułatwienia przygotowania ofert dla Wykonawców Zamawiający poniżej dokonuje zmiany SIWZ w tym zakresie. Pytanie 53 Mając na uwadze konieczność gospodarności przez podmioty publiczne w zakresie wydatkowanych pieniędzy publicznych prosimy o wskazanie równoważnika dla wymaganych serwerów w pkt.3.1 dla systemu wirtualizacji. Proponujemy zapis lub oprogramowania równoważne jak: KVM (dystrybucju Ubunt, Redhat lub CentOS)

2 Strona 2 lub Hyper-V. Odpowiedź 53 Zamawiający informuje, iż konieczność zgodności z systemem wirtualizacji VMware vsphere wynika z faktu posiadania już przez Zamawiającego wymienionych licencji (patrz również odpowiedź na pytanie 51). Pytanie 54 W dokumencie OPZ dla MPTI Zadanie 1 w szczegółowych wymaganiach opisu stacji roboczej 3D oraz Compositing/NLE (pkt. 1.1 oraz 2.1 w tabeli) wyspecyfikowane jest wymaganie dostarczenia oprogramowania antywirusowego w oparciu o pakiet Suite. System antywirusowy z 3 letnią licencją w oparciu o rozwiązanie ESET Endpoint Antivirus NOD32 Suite z centralnym zarządzaniem. Zamawiający zamierza zintegrować rozwiązanie z posiadanym już oprogramowaniem antywirusowym. W licencjonowaniu ESET klient ma do wyboru cztery rodzaje pakietów licencyjnych (Client, Suite, Business, Enterprise). Każdy rodzaj dostępny jest w dwóch typach (antivirus lub security). Można łączyć pakiety wyłącznie tego samego rodzaju (np. klient może posiadać w ramach pakietów Suite licencje typu antivirus i security równocześnie). Nie wolno łączyć ze sobą różnych rodzajów pakietów (np. klient nie może posiadać równocześnie licencji z pakietu Client i pakietu Suite). Proszę o informacje z jakiego pakietu aktualnie Zamawiający posiada licencje (Client czy Suite). Wg dostępnych informacji w kanale licencjonowania ESET Zamawiający posiada licencje pakietu Client zatem nie może teraz zakupić licencji pakietu Suite. Odpowiedź 54 Zamawiający potwierdza, że posiada licencje ESET Endpoint Antivirus NOD32 Client w ilości 51 szt. Jeżeli nie istnieje możliwość mieszania licencji Client i licencji typu Suite to należy w ramach oferty zaoferować również migrację posiadanych przez Zamawiającego licencji do pakietu ESET Endpoint Antivirus NOD32 Suite. Pytanie 55 W dokumencie OPZ dla MPTI Zadanie 1 w opisie głównych elementów systemu (str.2) wymagane jest dostarczenie oprogramowania do tworzenia obrazów: Wymagane jest dostarczenie dodatkowego oprogramowania do tworzenia obrazów ze stacji roboczych 3d i stacji roboczych compositing/nle, dostarczonych serwerów posiadającego wsparcie UEFI, umożliwiającego tworzenie oraz cykliczną aktualizację wykonanych kopii. Z kolei w dalszej części opisu mowa że oprogramowanie przedstawione jako Opcja 1 oraz Opcja 2, w tym zawiera się oprogramowanie do wykonywania obrazów ze stacji roboczych, są przedstawiane jako rozważane przez Zamawiającego i nie ma pewności że zostaną zakupione. Proszę o jednoznaczne określenie czy Dostawca w podstawowym zakresie (niezależnie od decyzji Zamawiającego w sprawie wyboru Opcji 1 i Opcji2 ) powinien przewidzieć dostarczenie i wdrożenie oprogramowania do tworzenia stacji roboczych czy też dostarczenie i wdrożenie tego rozwiązania będzie realizowane tylko w ramach Opcji 2, o ile Zamawiający zdecyduje się skorzystać z tej opcji. Dodatkowo w ramach Opcji 2 przewiduje się dostarczenie 70 szt. licencji do wykonywania obrazów dysków, natomiast łączna liczba stacji graficznych oraz serwerów to 47 szt (34 stacje graficzne oraz 13 serwerów). Czy ewentualne wdrożenie rozwiązania do wykonywania obrazów dysków będzie dotyczyło tylko 47 szt. urządzeń dostarczanych w ramach Zadania 1 czy też Zamawiający oczekuje wdrożenia rozwiązania dla większej ilości urządzeń? Odpowiedź 55 Zamawiający informuje, iż Wykonawca oprogramowanie do wykonywania obrazów stacji roboczych powinno być zaoferowane i wycenione w ramach Opcji 2. W ramach Opcji 2 Wykonawca powinien zaoferować liczbę licencji określoną w Opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 3 do SIWZ). Zamawiający nie wymaga natomiast wdrożenia rozwiązania dla dodatkowych urządzeń, ponad te dostarczone przez Wykonawcę. Instalacja i wdrożenia oprogramowania na ewentualnych dalszych urządzeniach, nie

3 Strona 3 dostarczonych w ramach przedmiotowego zamówienia, będzie leżała po stronie Zamawiającego. Pytanie 56 Dot. SIWZ pkt IV.3) oraz 14). Oraz odpowiedzi na pyt 36 z dnia W nawiązaniu do pkt VI.3) w związku z punktem 14) oraz odpowiedzi na pytanie 36 z dnia prosimy o dodatkowe informacje. Poprzednie pytanie miało na celu zwrócenie uwagi, iż same karty katalogowe produktów profesjonalnych (PDF z opisem produktu ze strony producenta) są w znacznej mierze obszerne i w języku angielskim, a nie każdy z zamawianych produktów taką kartę posiada i będą potrzebne wydruki ze stron producentów, które w przynajmniej połowie są w języku angielskim. Większość treści jaka będzie sprowadzał zapewne Zamawiający to liczby czy też profesjonalne skrótowe sformułowania (SDI In/SDI out) których tłumaczyć mamy nadzieję nie trzeba. Ponawiamy więc pytanie czy karty katalogowe musza być tłumaczone na język polski. Czy Zamawiający wyraz zgodę na zmianę tej części SIWZ w ten sposób, by dokumenty z punktu VI.3).1) można było przedstawić w języku polskim lub angielskim. Odpowiedź 56 Podobnie, jak w odpowiedzi 36 Zamawiający wskazuje, że w powyższym zakresie Wykonawca jest zobowiązany przedstawić dokumenty, które potwierdzają spełnianie przez oferowane dostawy wymagań Zamawiającego określonych w SIWZ, w tym w Opisie przedmiotu zamówienia. Katalog tych dokumentów w pkt VI.3.1. SIWZ od początku jest określony przykładowo, aby w zależności od okoliczności związanych z każdym przypadkiem Wykonawcy mogli we właściwy sposób dobrać właściwą dokumentację do dołączenia do oferty. Konieczne jest przedstawienie tych dokumentów w zakresie, w jakim potwierdzają one spełnianie wymagań SIWZ. Jeżeli te dokumenty są sporządzone w języku obcym, powinny być w tym zakresie przedstawione wraz z tłumaczeniem na język polski. W zakresie tłumaczenia liczb, jeżeli są one wyrażone powszechnie zrozumiałymi znakami (cyfry arabskie) nie ma obowiązku tłumaczenia, gdyż nie można uznać, aby były to treści sformułowane w języku obcym. Z kolei w zakresie pojęć i skrótów pochodzących z języka angielskiego, ale będących częścią profesjonalnego żargonu branży informatycznej i elektronicznej (np. USB, DVD, PCI czy wskazane przez pytającego SDI In/SDI out ), nie muszą podlegać one tłumaczeniu. II. Zamawiający dokonuje następujących modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 1) w załączniku nr 3 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia dla MPTI części 1 w sekcji I.III. Renderfarma mająca stanowić element rozbudowy środowiska cloud, w pkt 3.1. Serwer renderujący dotychczasowa treść: Parametry nie gorsze niż: - obudowa: wszystkie serwery renderujące powinny zająć w szafie RACK Zamawiającego nie więcej niż 6U. Dopuszczalne są rozwiązania Blade oraz obudowy RACK mieszczące po kilka węzłów obliczeniowych. - redundantne zasilanie (w przypadku obudowy typu Blade możliwość pracy wszystkich węzłów przy pełnym obciążeniu przy awarii jednego zasilacza w obudowie) posiadające certyfikat efektywności energetycznej 80%+ Platinum. - procesor: zainstalowane dwa procesory osiągające w teście SPECint_rate_base2006 wynik minimum 1020 pkt. Wymagana jest publikacja wyników testów potwierdzających wydajność oferowanego serwera na stronie - pamięć RAM: min. 32GB DDR4 ECC Registered 2133MHz w minimum czterech modułach 8GB (min. 8 banków pamięci). - płyta główna: dwuprocesorowa, dedykowana do pracy w serwerach. Złącza rozszerzeń: - 1 x złącze PCIe 3.0 x16. Wielkość złącza determinuje zarazem jego przepustowość (nie są dopuszczalne złącza niepełne, np. x16 mechanicznie i x8 elektrycznie). Wszystkie złącza muszą być wolne pod dalszą rozbudowę serwera.

4 Strona 4 - karta sieciowa: min.2 porty sieciowe Gigabit Ethernet 10/100/1000 RJ45. - karta graficzna: zintegrowana. - USB: min. 2 x USB przestrzeń dyskowa: 1 x 80 GB SSD SATA 6G przeznaczonych do ciągłej pracy w serwerach. Wymagane zabezpieczenie pamięci buforującej dysku przed utratą danych przy zaniku zasilania (np. zintegrowany z dyskiem kondensator). Zarządzanie; - serwer musi być wyposażony w moduł zdalnego zarządzania (konsoli) pozwalający na: włączenie, wyłączenie i restart serwera, podgląd logów sprzętowych serwera, możliwość sprawdzenia aktualnego poziomu pobieranej energii, a także ustawienie jego ograniczenia, przejęcie pełnej konsoli tekstowej serwera niezależnie od jego stanu (także podczas startu, restartu systemu operacyjnego). Funkcjonalność przejęcia zdalnej konsoli graficznej i podłączania wirtualnych napędów CD, USB i FDD bez konieczności dokładania dodatkowych kart sprzętowych. Rozwiązanie sprzętowe, niezależne od systemów operacyjnych, zintegrowane z płytą główną i z dedykowanym portem Ethernet RJ45 niezależnym od wymaganych w serwerze kart sieciowych. - zestaw szyn do mocowania w szafie RACK i wysuwania w celach serwisowych. - dedykowanego przez producenta serwera organizer kabli zintegrowany z szyną montażową umożliwiający bezpieczne wysuwanie i wsuwanie podłączonego i uruchomionego serwera. Wymagania dodatkowe i certyfikaty: - certyfikat zgodności z VMware ESXi 5.5 U2 (pełna zgodność z HCL na stronie - certyfikat CE, ISO 9001 dla producenta sprzętu lub równoważny certyfikat jakości. - Gwarancja producenta: 3 lata serwisu w następnym dniu roboczym w miejscu instalacji (reakcja i wysyłka uszkodzonej części w następnym dniu roboczym). Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania rozbudowy sprzętu wynikających z nowych potrzeb (obudowa bez plomb). zostaje zastąpiona przez następującą: Parametry nie gorsze niż: - obudowa: wszystkie serwery renderujące powinny zająć w szafie RACK Zamawiającego nie więcej niż 10U. Dopuszczalne są rozwiązania Blade oraz obudowy RACK mieszczące po kilka węzłów obliczeniowych. - redundantne zasilanie (w przypadku obudowy typu Blade możliwość pracy wszystkich węzłów przy pełnym obciążeniu przy awarii jednego zasilacza w obudowie) posiadające certyfikat efektywności energetycznej 80%+ Platinum. - procesor: zainstalowane dwa procesory osiągające w teście SPECint_rate_base2006 wynik minimum 1020 pkt. Wymagana jest publikacja wyników testów potwierdzających wydajność oferowanego serwera na stronie - pamięć RAM: min. 32GB DDR4 ECC Registered 2133MHz w minimum czterech modułach 8GB (min. 8 banków pamięci). - płyta główna: dwuprocesorowa, dedykowana do pracy w serwerach. Złącza rozszerzeń: - 1 x złącze PCIe 3.0 x16. Wielkość złącza determinuje zarazem jego przepustowość (nie są dopuszczalne złącza niepełne, np. x16 mechanicznie i x8 elektrycznie). Wszystkie złącza muszą być wolne pod dalszą rozbudowę serwera. - karta sieciowa: min.2 porty sieciowe Gigabit Ethernet 10/100/1000 RJ45. W przypadku rozwiązania typu blade dopuszczalne jest wyprowadzenie z obudowy min. 24 portów x min. 1 Gb/s, dopuszcza się również wyprowadzenie mniejszej ilości portów min. 4 porty x min. 10Gb/s Etherent (w każdym z tych przypadków należy stosować redundantne urządzenia tak aby podczas awarii jednego z nich drugie pracowało i umożliwiało przy równoczesnej pracy w każdym z serwerów, w tym samym czasie, możliwość wykorzystania pasma min. 2 Gbit/s. - karta graficzna: zintegrowana. - USB: min. 2 x USB 2.0. W przypadku urządzenia typu blade dopuszczalne jest dostarczenie

5 Strona 5 urządzenia obudowy blade, z 2 zewnętrznymi portami USB. - przestrzeń dyskowa: 1 x 80 GB SSD SATA 6G przeznaczonych do ciągłej pracy w serwerach. Wymagane zabezpieczenie pamięci buforującej dysku przed utratą danych przy zaniku zasilania (np. zintegrowany z dyskiem kondensator). - system operacyjny: MS Windows 8.1 Pro 64 w angielskiej wersji językowej z możliwością downgrade do MS Windows 7 Pro 64. Zarządzanie; - serwer musi być wyposażony w moduł zdalnego zarządzania (konsoli) pozwalający na: włączenie, wyłączenie i restart serwera, podgląd logów sprzętowych serwera, możliwość sprawdzenia aktualnego poziomu pobieranej energii, a także ustawienie jego ograniczenia, przejęcie pełnej konsoli tekstowej serwera niezależnie od jego stanu (także podczas startu, restartu systemu operacyjnego). Funkcjonalność przejęcia zdalnej konsoli graficznej i podłączania wirtualnych napędów CD, USB i FDD bez konieczności dokładania dodatkowych kart sprzętowych. Rozwiązanie sprzętowe, niezależne od systemów operacyjnych, zintegrowane z płytą główną i z dedykowanym portem Ethernet RJ45 niezależnym od wymaganych w serwerze kart sieciowych. W serwerach blade dopuszcza się uwspólniony redundantny moduł zarządzający posiadający co najmniej 1 port RJ45 dedykowany do zarządzania serwerami i obudową blade. - zestaw szyn do mocowania w szafie RACK i wysuwania w celach serwisowych. - dedykowanego przez producenta serwera organizer kabli zintegrowany z szyną montażową umożliwiający bezpieczne wysuwanie i wsuwanie podłączonego i uruchomionego serwera. Wymagane tylko w przypadku kiedy producent posiada takie rozwiązanie w swojej ofercie. Wymagania dodatkowe i certyfikaty: - certyfikat zgodności z VMware ESXi 5.5 U2 (pełna zgodność z HCL na stronie - certyfikat CE, ISO 9001 dla producenta sprzętu lub równoważny certyfikat jakości. - Gwarancja producenta: 3 lata serwisu w następnym dniu roboczym w miejscu instalacji (reakcja i wysyłka uszkodzonej części w następnym dniu roboczym). Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania rozbudowy sprzętu wynikających z nowych potrzeb (obudowa bez plomb). III. Ze względu na charakter udzielonych wyjaśnień nie ulega zmianie dotychczasowy termin składania ofert w postępowaniu. Niniejsze wyjaśnienia stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający prosi o potwierdzenie otrzymania niniejszych wyjaśnień.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA MPTI Część nr 1 aktualizacja 15.05.2015 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA MPTI Część nr 1 aktualizacja 15.05.2015 r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA MPTI Część nr 1 aktualizacja 15.05.2015 r. Opis Ogólny Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie stacji komputerowych na potrzeby Laboratorium animacji, produkcji multimediów,

Bardziej szczegółowo

Środowisko sprzętowo - programowe do wirtualizacji

Środowisko sprzętowo - programowe do wirtualizacji Lp. 1. 1.1 AE/ZP-27-16/14 Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Środowisko sprzętowo - programowe do wirtualizacji Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje systemu muszą być dostarczone, zamontowane,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO POWIAT TATRZAŃSKI ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 e-mail: zp@powiat.tatry.pl http://www.powiat.tatry.pl ZP.272.1.2015 pyt. i

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja niniejszy dokument z opisem wszelkich wymagań związanych z Systemem, które ma spełnić Wykonawca,

Specyfikacja niniejszy dokument z opisem wszelkich wymagań związanych z Systemem, które ma spełnić Wykonawca, Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 1. Szczegółowa Specyfikacja Elementów Zamówienia 1.1. Słownik pojęć i skrótów Pojęcia i skróty używane w dokumencie: Zamawiający Miasteczko Multimedialne Spółka z

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja niniejszy dokument z opisem wszelkich wymagań związanych z Systemem, które ma spełnić Wykonawca,

Specyfikacja niniejszy dokument z opisem wszelkich wymagań związanych z Systemem, które ma spełnić Wykonawca, Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 1. Szczegółowa Specyfikacja Elementów Zamówienia 1.1. Słownik pojęć i skrótów Pojęcia i skróty używane w dokumencie: Zamawiający Miasteczko Multimedialne Spółka z

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1A Opis wymagań w zakresie modernizacji serwerowni:

Załącznik 1A Opis wymagań w zakresie modernizacji serwerowni: Załącznik 1A Opis wymagań w zakresie modernizacji serwerowni: 1. Dostarczony sprzęt musi być nowy i wyprodukowany nie dawniej, niż 6 miesięcy przed dostawą. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia oświadczenia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Lębork, dnia 22.09.2011r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. ZAMAWIAJĄCY: Powiatowy Urząd Pracy ul. Gdańska 35 84-300 Lębork tel.

Bardziej szczegółowo

5.1.1.3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

5.1.1.3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 1.1. Nazwa: Urząd Transportu Kolejowego 1.2. Adres: 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 134 1.3. Dane teleadresowe i internetowe: 1.3.1. tel.: (0 22) 749 14 00, faks: (0 22)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ 1

Załącznik nr 1 do SIWZ 1 Przedmiot dostawy: dwa serwery i macierz dyskowa Załącznik nr 1 do SIWZ 1 Wymagany zestaw parametrów technicznych zamówienia Zamierzone cele: zbudowanie wydajnej i bezawaryjnej infrastruktury dla wirtualizacji

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę serwerów i oprogramowania informatycznego oraz stacji opisowej do współpracy z systemem PACS/RIS

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę serwerów i oprogramowania informatycznego oraz stacji opisowej do współpracy z systemem PACS/RIS SzWNr2 ZP/250/100/395 /10 Rzeszów, 20101108 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę serwerów i oprogramowania informatycznego oraz stacji opisowej do współpracy z systemem PACS/RIS Zamawiający

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Miasto Kalisz SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca postępowania pn.: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem Specyfikację zatwierdzono: dnia 14.05.2015 roku PREZYDENT MIASTA

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Dane o wykonawcy: Nazwa (firma) wykonawcy:... Siedziba wykonawcy:...

FORMULARZ OFERTOWY. Dane o wykonawcy: Nazwa (firma) wykonawcy:... Siedziba wykonawcy:... ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY FORMULARZ OFERTOWY Dane o wykonawcy: Nazwa (firma) wykonawcy:...... Siedziba wykonawcy:...... NIP.. REGON Telefon:... Faks:... Zarejestrowana/y w Sądzie Rejonowym w...,...

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY SPRZĘTU. Załącznik nr 4 do SIWZ

PARAMETRY SPRZĘTU. Załącznik nr 4 do SIWZ Załącznik nr 4 do SIWZ PARAMETRY SPRZĘTU Miejsca dostawy, montażu, uruchomienia wdrożenia poszczególnych Zadań: a) Siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ul. Podgórna

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, 27.10.2014 r. ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Dyrektor Generalny

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, 27.10.2014 r. ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Dyrektor Generalny MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, 27.10.2014 r. ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Dyrektor Generalny BDGzp-2120B-103/ES/14 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia dot.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia I. Serwer Opis przedmiotu zamówienia Część III SIWZ 1. Obudowa Maksymalnie 2U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie: szyny mocujące- wysuwane,

Bardziej szczegółowo

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych Załącznik nr 9 Dostawa i wdrożenie środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych w ramach Projektu pn. Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego

Bardziej szczegółowo

Sprawa VII G 2401/16/12

Sprawa VII G 2401/16/12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Prokuratura Okręgowa w Zamościu ul. Szczebrzeska 47, 22-400 Zamość tel: 84 639 60 91 do 93 ; fax: 84 639 33 25; www.zamosc.po.gov.pl ZAPRASZA DO

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. dla Wykonawców nr 1. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

INFORMACJA. dla Wykonawców nr 1. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na INFORMACJA dla Wykonawców nr 1 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Budowa sieci szerokopasmowej w ramach realizacji projektu pn.: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ... ( pieczęć wykonawcy) Załącznik nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 1. Szafa stelażowa RACK 1 szt. Lp Element konfiguracji Wymagania minimalne 1 Wysokość (podana w 42 U jednostkach

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Radom, dnia 08.10.2012r. Znak sprawy: In.III.271.12.2012 WYJAŚNIENIE ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie:

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składnia ofert

Zaproszenie do składnia ofert Gdańsk, dnia 30.05.2014r. Zaproszenie do składnia ofert Na realizację zamkniętego serwisu informatycznego, w tym zaprojektowanie, zainstalowanie, uruchomienie i wdrożenie do użytkowania w pełni skonfigurowanego

Bardziej szczegółowo

Modernizacja infrastruktury informatycznej Instytutu Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Modernizacja infrastruktury informatycznej Instytutu Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Modernizacja infrastruktury informatycznej Instytutu Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego w Krakowie Tryb udzielenia zamówienia: zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zakup sprzętu oraz osprzętu z branży IT

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zakup sprzętu oraz osprzętu z branży IT Urząd Transportu Kolejowego 00 928 Warszawa, ul. Chałubińskiego 4 Znak postępowania: BAF 2311 816/2013 Warszawa dn. 08.11.2013r. 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 1.1. Nazwa: Urząd Transportu Kolejowego 1.2.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Domy Wczasowe WAM Sp. z o.o. 03-335 Warszawa, ul. Władysława Syrokomli 6 Z A T W I E R D Z A M... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania komputerowego na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie Znak sprawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 134.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 134. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 134.000 Prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na modernizację istniejącej infrastruktury serwerowej w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY SPRZĘTU. Załącznik nr 4 do SIWZ

PARAMETRY SPRZĘTU. Załącznik nr 4 do SIWZ Załącznik nr 4 do SIWZ PARAMETRY SPRZĘTU Miejsca dostawy, montażu, uruchomienia wdrożenia poszczególnych Zadań: a) Siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ul. Podgórna

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCUJNE BIURO FINANSÓW. ul. Poleczki 3 02-822 Warszawa tel.: 22 437 13 00, fax: 22 437 13 90,22 437 13 92

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCUJNE BIURO FINANSÓW. ul. Poleczki 3 02-822 Warszawa tel.: 22 437 13 00, fax: 22 437 13 90,22 437 13 92 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCUJNE BIURO FINANSÓW ul. Poleczki 3 02-822 Warszawa tel.: 22 437 13 00, fax: 22 437 13 90,22 437 13 92 CBA/WZP/2028/2015 Warszawa, dnia 22.09.2015 r. Uczestnicy postępowania dot.

Bardziej szczegółowo

Ap VI G 25/6/13. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 roku. PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE

Ap VI G 25/6/13. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 roku. PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 roku PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Ap VI G 25/6/13 Wykonawcy biorący udział w postępowaniu Prokuratura Apelacyjna w Warszawie, zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo