Zadanie 2. 5pkt Połącz daty z odpowiadającymi im wydarzeniami. A B C D E

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zadanie 2. 5pkt Połącz daty z odpowiadającymi im wydarzeniami. A. 1915-1917 B. 1939-1945 C. 1994 D. 1995 E. 2004-2005"

Transkrypt

1 KONKURS WIEDZY OBYWATELSKIEJ I EKONOMICZNEJ 2009/2010 ETAP PONADSZKOLNY IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA... SZKOŁA, ADRES SZKOŁY IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA... NA ROZWIĄZANIE TESTU PRZEZNACZAMY 60 MINUT Zadanie 1. 5 pkt Wśród poniŝszych zdań zaznacz w rubryce PRAWDA zdania prawdziwe i w rubryce FAŁSZ zdania nieprawdziwe L.P. A. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości rozpatruje sprawy z zakresu prawa międzynarodowego określone w Karcie Narodów Zjednoczonych oraz w obowiązujących traktatach i konwencjach Narodów Zjednoczonych. B. Rada Bezpieczeństwa ONZ ma za zadanie zapewnienie bezpieczeństwa na świecie, dlatego jej stałymi członkami są państwa najbardziej zagroŝone na świecie. C. Zbrodniami przeciw ludzkości nazywa się morderstwa, eksterminacje, niewolnicze podporządkowanie i inne nieludzkie czyny popełnione wobec ludności cywilnej, a takŝe prześladowania ze względów politycznych, rasowych lub religijnych. Przykładem mogą być zbrodnie hitlerowskie w Polsce i okupowanych krajach Europy w latach D. Przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym w Hadze mogą być sądzone osoby fizyczne odpowiedzialne za najpowaŝniejsze naruszenia praw człowieka - ludobójstwa, zbrodnie przeciw ludzkości, zbrodnie wojenne. E. Międzynarodowy Trybunał Praw Człowieka i Zwierząt to sąd orzekający w sprawach przeciwko osobom fizycznym za znęcanie się nad zwierzętami oraz za przemoc w rodzinie. prawda fałsz 1

2 Zadanie 2. 5pkt Połącz daty z odpowiadającymi im wydarzeniami. A B C D E Zagłada śydów 2. Ludobójstwo w Darfurze 3.Rzeź Ormian 4. Ludobójstwo w Srebrenicy 5. Ludobójstwo w Ruandzie Zadanie 3. 6 pkt Przeczytaj tekst i na jego podstawie oraz korzystając z własnej wiedzy wykonaj poniŝsze zadania. Jak ETA zamierzała otruć sędziego Garzóna Terroryści zamierzali zabić takŝe innych sędziów [ ]. Baltasar Garzón zalazł im za skórę szczególnie. To on jako sędzia śledczy sądu krajowego od lat 90. ściga terrorystów oraz ich politycznych rzeczników, którzy przez kilkanaście lat zasiadali w baskijskim parlamencie i radach miejskich w Kraju Basków. To Garzón doprowadzał do delegalizacji kolejnych mutacji legalnej partii terrorystów odradzającej się pod nowymi nazwami - Herri Batasuna, Euskal Herritarrok, Batasuna - ich działacze szli za kraty za współpracę z ETA. To takŝe Garzón doprowadzał do zamknięcia gazet - lub terrorystów.[ ] Student [który miał przesłać do Garzona zatruty alkohol] miał teŝ dołączyć list i wyrazić w nim głęboki podziw dla sędziego za jego wybitne kompetencje i zasługi. Szczególnie miał być wdzięczny Garzónowi za aresztowanie w 1998 roku w Londynie byłego chilijskiego dyktatora gen. Augusta Pinocheta. Aresztowanie Pinocheta było wówczas światową sensacją - Garzón doprowadził do niego, rozsyłając za generałem międzynarodowy list gończy i oskarŝając go o niepodlegające przedawnieniu oraz podlegające prawu międzynarodowemu zbrodnie przeciw ludzkości. Emerytowanego generała aresztowała policja brytyjska w czasie jego prywatnej podróŝy do Wielkiej Brytanii. ETA w przeszłości zamordowała prokurator sądu krajowego Carmen Tagle i usiłowała zabić wielu innych sędziów i prokuratorów. Maciej Stasiński Źródło: Gazeta Wyborcza; A. Podaj, na terytorium jakich państw obecnie mieszkają Baskowie. B. Napisz, jakie cele stawia przed sobą ETA. C. Podaj nazwę innej narodowo-wyzwoleńczej organizacji posługującej się terrorem, działającej w Europie w latach 90 i wcześniej... D. Wyjaśnij, kim był Augusto Pinochet. 2

3 E. Napisz, o co sędzia Garzón chciał oskarŝyć generała Augusta Pinocheta... F. Podaj, jakie demokratyczne środki nacisku moŝe stosować mniejszość narodowa, która pragnie uzyskać większą autonomię. Zadanie 4. 2 pkt Zdefiniuj pojęcia: A. separatyzm. B. autonomia.. Zadanie 5. 2 pkt Pomoc udzielaną krajom biednym przez kraje bogate moŝna podzielić na dwa typy: pomoc doraźną i pomoc długofalową. Połącz wymienione działania z odpowiednim typem pomocy. A. Pomoc długofalowa B. Pomoc doraźna 1. Dostarczanie Ŝywności. 2. WdraŜanie wydajniejszych technik uprawy roli. 3. Ufundowanie kilkorgu chorym wyjazdu na leczenie do Europy. 4. WyposaŜanie szpitali w krajach biednych. Zadanie 6. 1 pkt W 1949 roku 12 państw, w tym Stany Zjednoczone, Kanada, Francja i Belgia podpisały Traktat Waszyngtoński. Podaj, jaka organizacja międzynarodowa powstała w wyniku podpisania tego traktatu. Zadanie 7. 4 pkt Obywatele krajów naleŝących do Unii Europejskiej mogą korzystać z zasad obowiązujących na wspólnym rynku. Wymień cztery główne swobody europejskiego wolnego rynku. A.. B.. C.. D.. 3

4 Zadanie 8. 1 pkt WIG jest to: A. Warszawska Instytucja Giełdowa B. Warszawski Indeks Giełdowy C. Wojewódzki Instytut Gospodarki Zadanie 9. 1 pkt Słowo bessa oznacza: A. spadek wartości indeksów na giełdzie B. spadek tempa wzrostu gospodarczego C. wzrost wartości indeksów na giełdzie Zadanie pkt Słowo hossa oznacza: A. spadek wartości indeksów na giełdzie B. spadek tempa wzrostu gospodarczego C. wzrost wartości indeksów na giełdzie Zadanie pkt Inflacja jest to: A. procentowy wzrost stopy bezrobocia B. wzrost przeciętnego poziomu cen C. wskaźnik wzrostu płac Zadanie pkt Połącz definicję z pojęciem dotyczącym handlu międzynarodowego. Definicja Pojęcie nr : A. Wywóz za granicę dóbr, które zostały wytworzone w danym kraju. B. Zakup towarów i usług produkowanych za granicą. C. Opłata pobierana przez państwo w związku z przemieszczaniem towarów przez granicę. D. Całkowity zakaz przywozu lub wywozu określonych towarów do lub z danego państwa. E. Ilość towaru, którą nabywcy są skłonni kupić w określonym czasie przy ustalonej cenie. F. Ilość dóbr oferowana na rynku przez producentów przy określonej cenie. 1. Embargo 2. PodaŜ 3. Popyt 4. Eksport 5. Cło 6. Import Zadanie pkt Na podstawie tabeli przedstawiającej niektóre państwa świata uszeregowane według stopnia poszanowania wolności prasy, (tzw. światowy wskaźnik wolności prasy) oraz własnej wiedzy, odpowiedz na pytania. 4

5 UWAGA : Państwa o najniŝszej ilości punktów, najmniej represjonują dziennikarzy Miejsce Państwo Ilość punktów Miejsce Państwo Ilość punktów 1 Dania 0, Ruanda 64,67 2 Finlandia 0, Gwinea Równikowa 3 Irlandia 0, Pakistan 65,67 4 Norwegia 0, Uzbekistan 67,67 5 Szwecja 0, Autonomia Palestyny 69,83 6 Estonia 0, Sri Lanka 72,13 7 Holandia 1, Arabia Saudyjska 76,50 8 Szwajcaria 1, Somalia 77,50 9 Islandia 2, Syria 78,00 10 Litwa 2, Wietnam 81,67 11 Belgia 167 Jemen 83,38 12 Malta 2, Chiny 84,50 13 Austria 3, Laos 92,00 14 Łotwa 3, Kuba 94,00 15 Nowa Zelandia 3, Birma 102,67 16 Australia 3, Iran 104,14 17 Japonia 3, Turkmenistan 107,00 18 Niemcy 3, Północna Korea 112,50 19 Kanada 3, Erytrea 115,50 Opracowane w oparciu o dane ze strony A. Wymień kraj w Ameryce Środkowej, w którym najbardziej represjonuje się dziennikarzy. B. Wymień dwa kraje na świecie gdzie najbardziej represjonuje się dziennikarzy. C. Wymień trzy kraje, kaŝdy z innego kontynentu(ameryka Północna, Ameryka Południowa i Środkowa, Afryka, Azja, Europa, Australia i Oceania), gdzie wolność słowa jest szanowana... D. Wymień nazwę jednej z międzynarodowych organizacji, chroniących prawa człowieka... 5

6 Zadanie pkt Przeczytaj tekst i wykonaj polecenia. Nieprzyzwoitość Tydzień temu pisałem o haniebnym artykule w szwedzkim "Aftenposten", w którym oskarŝa się armię izraelską o kradzieŝ narządów zabitych Palestyńczyków. Redakcja przyznała, Ŝe nie ma dowodów, ale Ŝąda, by sprawę zbadać. Oburzony rząd izraelski bezsensownie zaŝądał, by Sztokholm potępił artykuł, ale przecieŝ rządy nie są od oceny prasy. Zamiast tego izraelski minister obrony powinien podać "Aftenposten" do sądu. Wygrałby z pewnością. Tymczasem we Włoszech premier podał do sądu największy dziennik "La Repubblica", tyle Ŝe nie za bezpodstawne oskarŝenia, ale za zadawanie pytań. "La Repubblica" domaga się od Berlusconiego wyjaśnień tyczących się jego związku z modelką Noemi Letizią. Nie dlatego, Ŝeby naruszać jego prywatność, ale dlatego, Ŝe w tej sprawie premier udzielał sprzecznych wyjaśnień, a wiarygodność premiera nie jest jego prywatną sprawą.[ ]. Pozywając gazetę do sądu, Berlusconi dopuszcza się zamachu na funkcjonowanie demokratycznego państwa. W Rosji wnuk Stalina pozwał "Nową Gazetę", która napisała, Ŝe Stalin osobiście odpowiada za śmierć milionów Rosjan zesłanych do łagrów. Jewgienij DŜugaszwili uznał, Ŝe dziadek został zniesławiony i domaga się 10 mln rubli odszkodowania. Dla siebie, rzecz jasna. Sąd, zamiast oddalić wniosek jako bezzasadny, przyjął go do rozpatrzenia. Tylko czekać pozwów od rodziny Hitlera czy potomków Czyngis-chana. [ ] Rosyjskie sądy niechętnie naraŝają się zwolennikom Stalina, a co dopiero jego rodzinie. Ciekawe, czy włoskie sądy mają odwagę nieposłuszeństwa wobec Berlusconiego. Artykuł w "Aftenposten", pozwy DŜugaszwilego i Berlusconiego [ ] mają jedną cechę wspólną: nieprzyzwoitość. Karą za nieprzyzwoitość powinna być wzgarda, tymczasem winni jej z reguły stają się obiektami zainteresowania, a czasem sympatii. "Ale im dołoŝył!". Tymczasem ci oni to my wszyscy. Dlatego wspaniale jest, Ŝe sto tysięcy Włochów wyraziło juŝ w internecie solidarność z "La Repubblica". I fatalnie, Ŝe ofiary innych nieprzyzwoitości walczą w osamotnieniu. Nieprzyzwoitość. Dawid Warszawski A. Wyjaśnij/zinterpretuj stanowisko autora, Ŝe rządy nie są od oceny prasy... B. Napisz, jaki jest sposób obrony swojego dobrego imienia w państwie prawa.. C. Wyjaśnij stanowisko autora: Sąd, zamiast oddalić wniosek jako bezzasadny, przyjął go do rozpatrzenia. D. Określ jakie dwa rodzaje nieprzyzwoitości stały się przedmiotem treści artykułu

7 Zadanie pkt Zapoznaj się z rysunkiem i wyjaśnij, jakiego zjawiska z Ŝycia publicznego dotyczy. 30 marca 2008r. Rysunek z "Tygodnika Powszechnego". Marcin Wicha, wichajstry.blog.onet.pl. Zadanie pkt W oparciu o tekst oraz własną wiedzę odpowiedz na pytania. O sprawiedliwości Piszący na ten temat nieraz, od czasów Etyki Nikomachejskiej Arystotelesa, zwracali uwagę na to, Ŝe sprawiedliwość często pojmuje się po prostu jako nazwę ogólnego dobra moralnego; człowiek sprawiedliwy to człowiek zacny, uczynek sprawiedliwy to coś, co naleŝało w tej sytuacji zrobić wedle reguł moralnych, postępować sprawiedliwie to postępować zgodnie z kodeksem moralnym obowiązującym. W takim wszechobejmującym znaczeniu idea sprawiedliwości jest jednak mało uŝyteczna. Kodeksy moralne teŝ bywają róŝne: tutaj jest wymóg odwetu, tam wezwanie do wybaczenia, tutaj wolno, a tam nie wolno mordować przeciwników politycznych. Nie moŝna teŝ mówić, Ŝe sprawiedliwy jest ten, kto wedle prawa kraju postępuje, wolno bowiem twierdzić, Ŝe prawo bywa niesprawiedliwe, i to nie tylko w ustrojach totalitarnych (np. obowiązek składania donosów na rodzinę czy sąsiadów albo kary za posiadanie niedozwolonych ksiąŝek), ale równieŝ w państwach, gdzie działają instytucje demokratyczne. Jedni powiedzą, Ŝe niesprawiedliwe są progresywne podatki, inni ze zakaz posiadani broni palnej. Leszek Kołakowski Mini-wykłady o maxi-sprawach. -Seria trzecia i ostatnia, str. 51 Wydawnictwo Znak, Kraków, 2002 A. Dlaczego zbyt szerokie pojmowanie idei sprawiedliwości jest mało uŝyteczne?. B. Dlaczego niewłaściwe jest zrównywanie sprawiedliwości z prawem? Podaj przykłady uzasadniające taką opinię.. 7

8 . C. Wyjaśnij pojęcie podatki progresywne.. D. Kim był Arystoteles? Jaki dzieło napisał? Jak określał człowieka?. Odpowiedz na pytanie, wykorzystując informacje zawarte w tekście i własną wiedzę.. Zadanie pkt Przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania. Obcokrajowcy nie wykupują ziemi w Polsce Od ośmiu miesięcy cudzoziemcy mogą kupować domy w Polsce bez zezwolenia. Ale nie odnotowano wzmoŝonej fali zainteresowania. Rocznie wydaje się nadal ok. 400 zezwoleń dla osób spoza Unii. W 2009 roku, od kiedy zrezygnowano z pozwoleń administracyjnych, ograniczając się do rejestracji transakcji, nie notujemy zasadniczej róŝnicy w zainteresowaniu kupnem ziemi przez cudzoziemców w porównaniu z poprzednimi latami mówi Cezary Gawlas z Departamentu Zezwoleń i Koncesji MSWiA. W ubiegłym roku wydano niespełna 400 zezwoleń na nabycie nieruchomości przez cudzoziemców spoza Unii Europejskiej. Najbardziej zainteresowani naszymi nieruchomościami od lat są Niemcy, Holendrzy, Anglicy, Francuzi. A zza naszej wschodniej granicy o pozwolenie występują Ukraińcy, Białorusini, Wietnamczycy i Koreańczycy. Cudzoziemiec moŝe kupić dom lub ziemię w Polsce tylko pod warunkiem, Ŝe nie stanowi to zagroŝenia dla obronności kraju, porządku publicznego czy zdrowia. Ponadto musi wykazać swoje związki z Polską (pochodzenie lub obywatelstwo polskie). Kryterium odmowy sprzedaŝy ziemi to kwestia uznania administracyjnego mówi Mariusz Stawiarczyk, radca prawny z kancelarii Chadbourne & Parke. Nasuwa się pytanie, czy okresy przejściowe 5- i 16-letnie (dla lasów i ziemi rolnej) były w ogóle Polsce potrzebne? Zdaniem prof. Jana Barcza zachowanie pozwoleń na kupno nieruchomości ustanowione w traktacie akcesyjnym były jednak uzasadnione. Oprócz względów politycznych przez pięć lat od wejścia do Unii ceny domów w Polsce i w innych krajach europejskich wyrównały się. Dzisiaj dom na Korfu kosztuje od 75 tys. euro, a w okolicach Malagi 200 tys. euro, czyli tyle ile dom w Konstancinie pod Warszawą. Źródło: Dziennik Gazeta Prawna Artykuł z dnia: , ostatnia aktualizacja: :58 A. Jaka zmiana zaszła osiem miesięcy temu w prawie polskim, dotyczącym moŝliwości zakupu ziemi przez obcokrajowców? B. Kiedy wprowadzono ograniczenie w nabywaniu ziemi przez obcokrajowców?. C. Co zmieniło się w relacji cen domów w Polsce do cen domów w Europie, w czasie okresu przejściowego (w okresie gdy były wymagane pozwolenia)? 8

9 Zadanie pkt Przeczytaj tekst i wykonaj polecenia. Damian właśnie skończył 12 lat. Chcąc uczcić swoje urodziny, wybrał się do pobliskiej cukierni, aby za pieniądze otrzymane w prezencie od mamy kupić pączki na przyjęcie urodzinowe. Był bardzo zaskoczony, gdy okazało się, Ŝe za 50 zł, które wręczył sprzedawcy otrzymał tylko 5 pączków. Kiedy zapłakany Damian wrócił do domu, oburzona mama pobiegła do cukierni wyjaśnić sprawę. Okazało się, Ŝe wg cennika 1 pączek kosztuje 1 zł a nie 10 zł. Podaj dwa uzasadnienia prawne (przepisy prawa), które mogą być podstawą do uniewaŝnienia opisanej sprzedaŝy Zadanie pkt Podaj jaką funkcję pełni w organach Unii Europejskiej i z jakiego kraju pochodzi. W tym celu połącz poniŝsze nazwiska z właściwymi informacjami. : A. Herman Van Rompuy B. Jerzy Buzek C. Danuta Hubner.. D. Jose Manuel Barroso E. Janusz Lewandowski F. Catherine Ashton.. 1. Komisarz ds. budŝetu UE (Polska) - 2. Przewodnicząca Komisji Rozwoju Regionalnego w Parlamencie Europejskim (Polska) 3. Przewodniczący Komisji Europejskiej (Portugalia) 4. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego (Polska) - 5. Szefowa unijnej dyplomacji (Minister Spraw Zagranicznych) (Wielka Brytania) 6. Przewodniczący Rady Europejskiej (Prezydent UE) (Belgia) 7. Przewodnicząca Komisji Sprawiedliwości i Ochrony Praw Człowieka ( Luksemburg) 9

PRZESTRZEGANIE PRAW. CUDZOZIEMCÓW w Polsce

PRZESTRZEGANIE PRAW. CUDZOZIEMCÓW w Polsce PRZESTRZEGANIE PRAW CUDZOZIEMCÓW w Polsce Warszawa 2012 BIULETYN RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 2012, nr 11 ŹRÓDŁA Zasada równego traktowania. Prawo i praktyka, nr 7 Przestrzeganie praw cudzoziemców w Polsce

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska. Pascal Fontaine

Unia Europejska. Pascal Fontaine Unia Europejska Pascal Fontaine Niniejsza publikacja oraz inne krótkie i przystępne informacje na temat UE są dostępne w Internecie pod adresem: ec.europa.eu/publications Komisja Europejska Dyrekcja Generalna

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO DS. UCHODŹCÓW, IMIGRACJI I INTEGRACJI. Obywatel Danii. Informator dla nowych obywateli

MINISTERSTWO DS. UCHODŹCÓW, IMIGRACJI I INTEGRACJI. Obywatel Danii. Informator dla nowych obywateli MINISTERSTWO DS. UCHODŹCÓW, IMIGRACJI I INTEGRACJI Obywatel Danii Informator dla nowych obywateli Obywatel Danii dostępny jest w 18 językach: Duńskim Angielskim Polskim Rosyjskim Chińskim Franucskim Arabskim

Bardziej szczegółowo

Pomoce dydaktyczne. dla nauczycieli

Pomoce dydaktyczne. dla nauczycieli Pomoce dydaktyczne dla nauczycieli Sądzę, że niezwykle trudno jest nadać koncepcji praw człowieka jakąś konkretną, określoną postać. Moim zdaniem kluczowa jest tu idea społeczeństwa obywatelskiego.[ ]

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Czas pracy 120 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 13 stron (zadania 1 26).

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z inicjatyw i opinii Komisji Europejskiej w marcu 2012 r. w obszarze: wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych (wybrane)

Sprawozdanie z inicjatyw i opinii Komisji Europejskiej w marcu 2012 r. w obszarze: wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych (wybrane) Bruksela, dnia 23 kwietnia 2012 r. Sprawozdanie nr 31/2012 Sprawozdanie z inicjatyw i opinii Komisji Europejskiej w marcu 2012 r. w obszarze: wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych (wybrane) 1. WYMIAR

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH I WYCHOWAWCZYCH Z ZAKRESU EDUKACJI PRAWNEJ I OBYWATELSKIEJ. Dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

SCENARIUSZE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH I WYCHOWAWCZYCH Z ZAKRESU EDUKACJI PRAWNEJ I OBYWATELSKIEJ. Dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. SCENARIUSZE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH I WYCHOWAWCZYCH Z ZAKRESU EDUKACJI PRAWNEJ I OBYWATELSKIEJ. Dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Wydawnictwo jest częścią projektu Szkoła bliższa prawu - rozwijanie

Bardziej szczegółowo

ZADANIA PRZYGOTOWUJĄCE DO MATURY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE POZIOM PODSTAWOWY. Zaznacz prawidłową odpowiedź:

ZADANIA PRZYGOTOWUJĄCE DO MATURY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE POZIOM PODSTAWOWY. Zaznacz prawidłową odpowiedź: ZADANIA PRZYGOTOWUJĄCE DO MATURY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE POZIOM PODSTAWOWY Zaznacz prawidłową odpowiedź: Zadanie 1. Kto prowadzi obrady na pierwszym posiedzeniu nowo wybranego Sejmu w Polsce? a) Marszałek

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE LEGITYMOWANIA CUDZOZIEMCÓW ORAZ LEGALNOŚCI ICH POBYTU NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYBRANE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE LEGITYMOWANIA CUDZOZIEMCÓW ORAZ LEGALNOŚCI ICH POBYTU NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Biblioteka Policjanta Prewencji Maciej Szawelski Adam Thiel WYBRANE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE LEGITYMOWANIA CUDZOZIEMCÓW ORAZ LEGALNOŚCI ICH POBYTU NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (materiał dydaktyczny)

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE POZIOM PODSTAWOWY LISTOPAD 2012 Instrukcja dla zdającego Czas pracy: 120 minut 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny

Bardziej szczegółowo

7. BARDZO WAŻNE! Wybory. Zasady demokratycznych wyborów (przymiotniki wyborcze: wybory są równe, tajne,

7. BARDZO WAŻNE! Wybory. Zasady demokratycznych wyborów (przymiotniki wyborcze: wybory są równe, tajne, 1. Komunikowanie się (werbalna- słowna) i pozawerbalna. Sposoby podejmowani wspólnych decyzji (konsensus, głosowane, decyzja lidera, ewentualnie kompromis); sposoby rozwiązywania konfliktów (negocjacje,

Bardziej szczegółowo

Od zainteresowania do zrozumienia Linda R. Hoover Konsul Generalny USA w Warszawie

Od zainteresowania do zrozumienia Linda R. Hoover Konsul Generalny USA w Warszawie Numer 36 www.biuletynmigracyjny.uw.edu.pl Czerwiec 2012 Szanowni Czytelnicy, w tym Dodatku do Biuletynu Migracyjnego chcielibyśmy przybliŝyć Państwu sytuację polskiej diaspory w Stanach Zjednoczonych.

Bardziej szczegółowo

DZIECIWEUROPIE DWADZIEŚCIA LAT PRAW DZIECKA. Irene Balaguer i Peter Moss - Dwudziestolecie Konwencji ONZ Marek Michalak - Dziecko jest podmiotem

DZIECIWEUROPIE DWADZIEŚCIA LAT PRAW DZIECKA. Irene Balaguer i Peter Moss - Dwudziestolecie Konwencji ONZ Marek Michalak - Dziecko jest podmiotem DZIECIWEUROPIE Dzieci w Europie publikacja wydawana wspólnie przez sieć wydawców w 17 krajach Europy. Numer17(5)/2010 Biuletyn Informacyjny Rzecznika Praw Dziecka Numer1/2010 Irene Balaguer i Peter Moss

Bardziej szczegółowo

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE Informator o egzaminie eksternistycznym przeprowadzanym od roku 2013 z zakresu gimnazjum WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Bardziej szczegółowo

RAPORTY 5/2011 EKSPERTYZY

RAPORTY 5/2011 EKSPERTYZY ANALIZY Nr 5/2011 RAPORTY EKSPERTYZY Katarzyna Wencel DYSKRYMINACJA CUDZOZIEMCÓW W DOSTĘPIE DO USŁUG MIESZKANIOWYCH W POLSCE. MIĘDZY TEORIĄ A PRAKTYKĄ Dyskryminacja cudzoziemców w dostępie do usług mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

Konferencje i Seminaria 2(56)04

Konferencje i Seminaria 2(56)04 Konferencje i Seminaria 2(56)04 Handel ludźmi zapobieganie i ściganie Biuletyn Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu Materiały z seminarium dla posłów Sejmu IV kadencji zorganizowanego 22 marca 2004

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJA POCZTOWEGO OPERATORA WYZNACZONEGO W UNII EUROPEJSKIEJ

INSTYTUCJA POCZTOWEGO OPERATORA WYZNACZONEGO W UNII EUROPEJSKIEJ INSTYTUCJA POCZTOWEGO OPERATORA WYZNACZONEGO W UNII EUROPEJSKIEJ Przegląd rozwiązań krajowych w zakresie świadczenia pocztowych usług publicznych w 27 państwach Unii Europejskiej Warszawa, grudzień 2014

Bardziej szczegółowo

4 miliony osób bez szans na tanie mieszkanie

4 miliony osób bez szans na tanie mieszkanie REKLAMA P A T R Z Y M Y O B I E K T Y W N I E. P I S Z E M Y O D P O W I E D Z I A L N I E gazetaprawna.pl DZIENNIK.PL FORSAL.PL Czwartek 3 grudnia 202 NR 242 (3380 W2) ROK 8 ISSN 2080-6744, NR INDEKSU

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć przygotowany przez Przemysława Rybickiego i Karola Bińka. Przy pomocy i dzięki pomysłom pani Urszuli Feltynowskiej.

Scenariusz zajęć przygotowany przez Przemysława Rybickiego i Karola Bińka. Przy pomocy i dzięki pomysłom pani Urszuli Feltynowskiej. Scenariusz zajęć przygotowany przez Przemysława Rybickiego i Karola Bińka. Przy pomocy i dzięki pomysłom pani Urszuli Feltynowskiej. Konsultacja metodologiczna: Monika Płatek (wiedza) będą wiedzieli: 1.

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy i opinie Komisji Europejskiej lipiec 2010 (wybrane)

Inicjatywy i opinie Komisji Europejskiej lipiec 2010 (wybrane) Bruksela, dnia 28 lipca 2010 r. Sprawozdanie nr 54/2010 Inicjatywy i opinie Komisji Europejskiej lipiec 2010 (wybrane) 1. FINANSE - Komisja proponuje pakiet przepisów zwiększających ochronę konsumentów

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja MWO-P1_7P-072 EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE MAJ ROK 2007 dla osób niesłyszących POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut Instrukcja dla zdającego

Bardziej szczegółowo

Koncepcja: Agnieszka Mikulska, Agnieszka Chmielecka. Recenzentka: Prof. Irena Rzeplińska (INP PAN)

Koncepcja: Agnieszka Mikulska, Agnieszka Chmielecka. Recenzentka: Prof. Irena Rzeplińska (INP PAN) Koncepcja: Agnieszka Mikulska, Agnieszka Chmielecka Recenzentka: Prof. Irena Rzeplińska (INP PAN) Publikacja powstała w ramach projektu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka Weź kurs na wielokulturowość.

Bardziej szczegółowo

V sprawozdanie okresowe Rzeczypospolitej Polskiej z realizacji postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych obejmujące okres

V sprawozdanie okresowe Rzeczypospolitej Polskiej z realizacji postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych obejmujące okres V sprawozdanie okresowe Rzeczypospolitej Polskiej z realizacji postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych obejmujące okres od stycznia 1995r. do 1 października 2003r. październik

Bardziej szczegółowo

T W O J A P R A C A W E U R O P I E

T W O J A P R A C A W E U R O P I E TWOJA PRACA W EUROPIE Departament Rynku Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej TWOJA PRACA W EUROPIE www.eures.praca.gov.pl www.eures.europa.eu Warunki życia i pracy 2014 w Polsce Wrzesień Spis

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA OLIMPIADA SPOŁECZNO-PRAWNA

EUROPEJSKA OLIMPIADA SPOŁECZNO-PRAWNA EUROPEJSKA OLIMPIADA SPOŁECZNO-PRAWNA VIII EDYCJA WSPÓLNA POLITYKA ROLNA SPIS TREŚCI Zamiast wstępu...4 EWSPA - informacje o Uczelni...5 Terminarz VIII edycji... 13 Komitet Główny/Organizatorzy... 14 Warunki

Bardziej szczegółowo

Równość i brak dyskryminacji

Równość i brak dyskryminacji ISSN 1830-3749 Równość i brak dyskryminacji Raport roczny Prawa podstawowe i zapobieganie dyskryminacji Zatrudnienie sprawy społeczne Komisja Europejska Równość i brak dyskryminacji Raport roczny Zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

Anna Lella. sekretarzem generalnym ERO-FDI 6-7 2010. Łamanie łamów Debata kolegium redakcyjnego. nr 6-7 (234-235) www.gazetalekarska.

Anna Lella. sekretarzem generalnym ERO-FDI 6-7 2010. Łamanie łamów Debata kolegium redakcyjnego. nr 6-7 (234-235) www.gazetalekarska. . Łamanie łamów Debata kolegium redakcyjnego 6-7 2010 Egzemplarz bezpłatny 1 Anna Lella sekretarzem generalnym ERO-FDI W numerze między innymi 2 14 maja br. Naczelna Rada Lekarska powołała mnie na stanowisko

Bardziej szczegółowo

Demokratyczny Audyt Polski 2014

Demokratyczny Audyt Polski 2014 Demokratyczny Audyt Polski 2014 Raport opracowany przez Zespół w składzie: Michał Kotnarowski, Radosław Markowski (kierownik projektu), Michał Wenzel, Marta Żerkowska-Balas przy współpracy Krzysztofa Iszkowskiego

Bardziej szczegółowo

Trzeci raport dotyczący Polski

Trzeci raport dotyczący Polski CRI(2005)25 rev. Version polonaise Polish version Europejska Komisja Przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji Trzeci raport dotyczący Polski Przyjęty 17 grudnia 2004 r. Strasburg, 14 czerwca 2005 r. W celu

Bardziej szczegółowo

ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ. Jak działa. Unia Europejska. Przewodnik po instytucjach europejskich

ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ. Jak działa. Unia Europejska. Przewodnik po instytucjach europejskich ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ Jak działa Unia Europejska Przewodnik po instytucjach europejskich Unia Europejska ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ Niniejsza publikacja jest częścią serii wyjaśniającej

Bardziej szczegółowo