Jak cena ropy naftowej wpływa na gospodarki narodowe?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jak cena ropy naftowej wpływa na gospodarki narodowe?"

Transkrypt

1 Jak cena ropy naftowej wpływa na gospodarki narodowe? Wysoka cena ropy naftowej rozprzestrzenia się w gospodarce państwa kilkoma kanałami: przez wyższą inflację, niższy wzrost gospodarczy, niekorzystny bilans handlu zagranicznego i rosnący deficyt budżetowy oraz jak twierdzi Bernanke przez najważniejszy kanał restrykcyjną politykę monetarną. Wyższe ceny ropy naftowej powodują wzrost ceny energii i żywności, mogący z kolei powodować wzrost inflacji, która zmniejsza realne dochody konsumentów i redukuje popyt na produkty przedsiębiorstw ponoszących wyższe koszty materiałów, usług, energii i płac. Przedsiębiorstwa znajdują się w sytuacji rosnących kosztów i malejącego popytu. Stają przed trudnym wyborem: zmniejszyć zyski czy przerzucić koszty na odbiorców, utrzymać bieżącą rentowność czy przeciwnie zrezygnować z bieżących zysków ekonomicznych na rzecz zachowania ciągłości działania i przyszłego wzrostu przychodów i rentowności. Spadek przychodów i zysków negatywnie wpływa na płynność finansową, co powoduje cięcia w planowanych nakładach inwestycyjnych. W skali makroekonomicznej wiąże się to ze spadkiem zagregowanego popytu i ogólnym spowolnieniem ekonomicznym kraju. Wzrost ceny ropy naftowej zwykle szybko staje się odczuwalny również dla zwykłych konsumentów kupujących paliwa w dystrybucji. Szokowy wzrost ceny ropy jest dla końcowych konsumentów dotkliwy, ponieważ działa szybko i analogicznie do dodatkowego podatku (i częściowo nim jest), który bezpośrednio obniża standardy życia. Wzrost cen towarów i usług zwykle może wiązać się z żądaniami płacowymi, co może być problemem w skali mikro (dla przedsiębiorstw) lub w skali makro, wzmagając dodatkowe oczekiwania inflacyjne, równie niebezpieczne jak sam wzrost inflacji, w konsekwencji dając argumenty władzom banku centralnego do podwyższenia stóp procentowych. 1 S t r o n a

2 Wpływ ceny ropy na PKB Cena ropy naftowej jest silnie skorelowana ze wzrostem PKB, przy czym relacje te są dwukierunkowe. Niskie i względnie stabilne ceny ropy w okresie (poza epizodami wzrostów ceny ropy i spadków PKB) stymulowały wzrost gospodarczy. Rosnące i wysokie tempo wzrostu gospodarczego, zwłaszcza nieprzewidziane, jak było w okresie 24-27, wywołuje wzrost zapotrzebowania przekraczającego podaż i w efekcie wzrost ceny ropy. W ostatniej fazie wzrostu gospodarczego często towarzyszy wzrost ceny ropy, jednak na podstawie analizy wskaźników ekonomicznych nie można przewidzieć zmiany cen ropy. Silny lub gwałtowny wzrost ceny równoznaczny z destabilizacją równowagi podaży i popytu na rynku ropy może przyczynić się do załamania tempa wzrostu gospodarczego, jak było w 28 r. (rys. 1). Rysunek 1. Relacja między ceną ropy naftowej i wzrostem PKB dla krajów rozwiniętych, rozwijających się oraz świata w okresie Wzrost PKB (%) cena ropy (USD/boe) 12 PKB - kraje rozwinięte PKB - kraje rozwijające się PKB - świat Cena ropy naftowej Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Światowego (http://data.worldbank.org/data-catalog) oraz BP (www.bp.com) Badania gospodarki Stanów Zjednoczonych sugerują, że przekroczenie granicznego udziału wydatków na energię lub ropę naftowa w PKB nieuchronnie prowadzi gospodarkę do recesji. Według Jamesa Hamiltona, amerykańskiego ekonomisty ten graniczny udział wydatków na energię w PKB Stanów Zjednoczonych wynosi 8%, a Deutsche Bank szacuje na 7,5%. Te ogólne relacje między wydatkami krajowymi na energię i ropę naftową a popytem i PKB dotyczą również innych gospodarek narodowych o zbliżonym poziomie rozwoju czy intensywności zużycia ropy. Dla Polski wskaźnik udziału kosztów zużycia ropy naftowej w PKB wynosi ok. 4,1% (212 r.) i jest porównywalny ze 2 S t r o n a

3 wskaźnikiem dla USA wynoszącym 3,8%. Ekonomiści szacują, że 1% wzrost ceny ropy przy 4-procentowym udziale ropy w PKB spowodowałby zmniejszenie PKB USA o,4%. Efekt ten wystąpiłby w ciągu kilkunastu miesięcy po szoku cenowym. Zważywszy na zbliżony udział procentowy kosztów zużycia ropy naftowej w PKB, efekt szoku cenowego dla gospodarki Polski byłby zbliżony (teoretycznie). Spadek PKB Polski na skutek wzrostu ceny ropy (a właściwie cen paliw w Polsce) o 2% można szacować w przedziale,4-,5%, ale efekt większego szoku cenowego byłby dla gospodarki polskiej prawdopodobnie nieproporcjonalnie większy z powodu trudności absorpcji przez przedsiębiorstwa takiego wzrostu, jednak po gwałtownym wzroście nastąpiłby równie gwałtowny spadek ceny na skutek spadku popytu. Rzeczywiście takie zdarzenia miały miejsce w gospodarce polskiej w latach Silny wzrost cen paliw od 21 r. spowodował wzrost inflacji od 211 r. i spadek PKB od 212 r. oraz spadek zapotrzebowania na ropę w okresie Wpływ ceny ropy na inflację Wzrost ceny ropy naftowej wpływa bezpośrednio i szybko na wzrost ceny paliw, energii, żywności oraz wszelkich produktów i usług (poprzez wzrost kosztów produkcji) oraz pośrednio i w dłuższym okresie na wzrost cen innych produktów i usług w łańcuchu dostaw, powodując wzrost inflacji, spadek popytu i wolniejszy wzrost gospodarczy. Analiza historycznych danych wyraźnie wskazuje jednak na słabnący w czasie wpływ ceny ropy naftowej na inflację lata to okres malejącej i względnie niskiej inflacji. Potwierdza to tezę sformułowaną przez O.J. Blancharda i J. Gali ego o malejących w czasie skutkach makroekonomicznych szoków cenowych ropy naftowej. Relacja przyczynowo-skutkowa między szokowym wzrostem średniorocznej ceny ropy naftowej i inflacją jest dostatecznie czytelna, ale też nie wszystkim wzrostom ceny ropy towarzyszył wzrost inflacji. Wzrosty inflacji nastąpiły po silnych wzrostach ceny ropy naftowej w roku 199, 1996, 2, 25 i 27. W całym prawie okresie 2 27 gospodarki bardzo dobrze radziły sobie z wysoką i rosnącą ceną ropy naftowej inflacja pozostawała na relatywnie niskim poziomie, a polityka monetarna banków centralnych wspierała wysoki wzrost gospodarczy. Nie zmienia to faktu silnej korelacji ceny ropy naftowej i inflacji widocznej w przypadku gospodarki Wielkiej Brytanii, Japonii, Niemiec i USA (rys.2). Również w przypadku polskiej gospodarki inflacja jest podatna na wzrost cen paliw spowodowany wzrostem światowej ceny ropy i osłabieniem złotówki, co uwidoczniło się w okresie S t r o n a

4 Rysunek 2. Relacja między ceną ropy naftowej i inflacją w okresie Cena ropy (USD/boe) Inflacja (%) 5, średnie ceny ropy Infacja Niemcy Inflacja Wielka Brytania Inflacja USA Inflacja Japonia Inflacja Polska Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Światowego (http://data.worldbank.org/data-catalog) oraz BP (www.bp.com) 4, 3, 2, 1,, -1, -2, Wpływ ten jest tym silniejszy, im bardziej energochłonna jest gospodarka i im więcej zużywa (importuje) ropy naftowej. W szerszym kontekście wpływ ceny ropy na inflację zależy od środowiska makroekonomicznego, tzn. od fazy cyklu koniunkturalnego, aktualnej polityki monetarnej, bilansu rachunku bieżącego, stabilności kursu wymiany waluty, cen aktywów. Zarówno intensywność energetyczna gospodarek rozwiniętych, jak i intensywność zużycia ropy naftowej maleje w czasie na skutek postępu technicznego i technologicznego oraz rozwoju sektorów o niskim zużyciu energii. W Polsce natomiast mimo malejącej intensywności energetycznej, bezwzględne zużycie ropy rośnie relatywnie szybko od kilku dekad (za wyjątkiem lat ). Efekt inflacyjny cenowego szoku naftowego wynika z udziału paliw w koszyku inflacyjnym, który w 211 r. dla UE wynosił średnio ok. 4%, a dla Polski ok. 4,5% (rys. 3). Udział nośników energii (prądu elektrycznego, gazu ziemnego i paliw stałych) i paliw (oleju napędowego i benzyny) w koszyku inflacyjnym wynosił dla UE średnio ok. 1%, a dla Polski ok. 14,5%. Tak znaczny udział energii i paliw w polskim koszyku inflacyjnym oznacza dużą wrażliwość naszej gospodarki (podobnie jak gospodarki węgierskiej czy czeskiej) na szoki cenowe z rynku paliw i energii. 4 S t r o n a

5 Rysunek 3. Udział procentowy nośników energii i paliw w koszyku inflacyjnym w 211 r UE Niemcy Polska Czechy Węgry Nośniki energii Paliwa Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat. Szokowy wzrost światowej ceny ropy naftowej o 2% (ceteris paribus) spowodowałby (teoretycznie) bezpośredni wzrost inflacji w Polsce o ok.,9% w ciągu kilku kilkunastu miesięcy. Większy wzrost ceny ropy mógłby wywołać nieproporcjonalnie silniejszy efekt inflacyjny. Później, po kilku-kilkunastu miesiącach, inflacja w Polsce mogłaby doznać dodatkowego impulsu wzrostu na skutek wzrostu ceny zakupu gazu ziemnego, która jest powiązana z ceną ropy naftowej. Pośredni efekt inflacyjny (tzw. efekt drugiej rundy, przez wzrost kosztów produkcji i transportu) w Polsce ze względu na słaby popyt konsumpcyjny i wysokie bezrobocie byłby w dużej części zaabsorbowany przez przedsiębiorstwa (spadek rentowności), a zatem raczej znikomy. Wyższe koszty produkcji oznaczają pogorszenie sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw, zwłaszcza spadek ich konkurencyjności i rentowności. Reakcje banków centralnych na wzrost cen i inflacji Z obserwacji historycznych relacji między ceną ropy naftowej oraz stopami procentowymi (rys. 4) wynika, że w dłuższym okresie, tj. od 198 r., poza epizodami rosnących cen ropy i rosnącej inflacji, stopy procentowe wykazują tendencję malejącą. Rysunek 4. Relacja między ceną ropy naftowej i przeciętną 6m. stopą LIBOR w okresie S t r o n a

6 Cena ropy (USD/boe) 6m.LIbor (%) średnie ceny ropy 6m.Libor dla świata, przec. Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Światowego (http://data.worldbank.org/data-catalog) oraz BP (www.bp.com) W 198 r. stopy procentowe były ekstremalnie wysokie po cenowym szoku naftowym spowodowanym irańską rewolucją w 1979 r. Ceny ropy naftowej (średnioroczne) wzrosły w ciągu roku o ok. 125%, oprocentowanie trzymiesięcznych bonów skarbowych (USA) wzrosło w tym czasie z 6,7% w czerwcu 1978 r. do 15,3% w marcu 198 r., a PKB USA w II kwartale 198 r. spadł o 7,8% (kwartał do kwartału). W okresie dekoniunktury na świecie stopy procentowe w USA i strefie euro pozostawały na bardzo niskim poziomie (rys. 5), ponieważ pobudzanie gospodarki wymagało więcej paliwa pieniędzy i ropy naftowej. Rynek ropy w 25 r. charakteryzował się wysoką zmiennością i rosnącymi cenami na skutek rosnącego światowego zapotrzebowania na ropę naftową stymulowanego wyjątkowo niskimi stopami procentowymi i nierosnącymi dostawami ropy. W celu ograniczenia zmienności i tempa wzrostu cen ropy oraz zmniejszenia nieelastycznego cenowo popytu przez schłodzenie aktywności gospodarczej banki centralne znacznie zwiększyły stopy procentowe. Krok ten uspokoił cenę ropy w latach 25 26, która poruszała się we względnie wąskim korytarzu 5 75 USD/boe i charakteryzowała się względnie niską zmiennością, ale po przekroczeniu poziomu 8 USD/boe (luty 28 r.) zmienność znowu wzrosła. Wzrost stóp procentowych stłumił również działalność gospodarczą i tym samym na kilka lat zmniejszył tempo wzrostu globalnego popytu (o ok. 2 p.p.), zwłaszcza w krajach OECD, w których wystąpił spadek zużycia ropy, ale miał krótkotrwały i mały wpływ na zmniejszenie tempa wzrostu popytu ze strony rosnących krajów Azji, Bliskiego Wschodu i Ameryki Łacińskiej, których łączny udział w światowym zużyciu ropy przekroczył 5%. 6 S t r o n a

7 Rysunek 5. Relacja między ceną ropy naftowej i przeciętną 6m. stopą Libor w okresie Cena ropy (USD/boe) 6m.LIbor, świat (%) 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, średnie ceny ropy 6m.Libor dla świata, przec. Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Światowego (http://data.worldbank.org/data-catalog) oraz BP (www.bp.com) Relacje między cenami ropy naftowej i stopami procentowymi (abstrahując od wpływu światowych cykli gospodarczych na stopy procentowe) są dwutorowe. W czasie szoku podażowego charakteryzującego się perturbacjami w dostawach ropy, w warunkach stabilnego popytu, ceny ropy naftowej wyprzedzają stopy procentowe. W sytuacji zakłóceń podaży polityka monetarna jest wykorzystywana do zbicia cen przez zredukowanie popytu na ropę. Korekta taka jest dokonywana przez znaczne zwiększenie realnych stóp procentowych. W czasie szoku popytowego charakteryzującego się dużymi zmianami w popycie na ropę, w warunkach stabilnych dostaw, stopy procentowe wyprzedzają ceny ropy naftowej. Banki centralne muszą zatem ważyć argumenty dotyczące najważniejszego dylematu, tzn. zmiany stóp procentowych, mając na względzie osiągnięcie celu inflacyjnego i wzrost gospodarczy kraju w specyficznych dla rynku ropy warunkach: braku możliwości łatwego zastąpienia w krótkim terminie ropy innym nośnikiem energii, braku dostępnych instrumentów fiskalnych dla zneutralizowania efektów w konkurencyjnej gospodarce oraz faktu, że ropa jest surowcem i nośnikiem energii oddziałującym na ceny paliw, gazu ziemnego, ciepła i energii elektrycznej. Wpływ ceny ropy na bilans handlu zagranicznego Cena ropy naftowej jest istotnym czynnikiem wpływającym na bilans handlu zagranicznego. W przypadku krajów eksportujących ropę z jej ceną silnie dodatnio są skorelowane wpływy, wydatki, import, dodatnie i wysokie saldo handlu zagranicznego oraz bardzo wysokie rezerwy walutowe i złota. Rezerwy walutowe i złota 11 krajów, największych eksporterów ropy wzrosły 12-krotnie 7 S t r o n a

8 w ciągu 1 lat od 155 mld USD w 22 r. do 1,8 bln USD w 212 r. natomiast import wzrósł prawie 5-krotnie od 26 mld USD w 22 r. do 1,2 bln USD w 212 r. (rys. 6). Rysunek 6. Relacja między ceną ropy naftowej i importem krajów eksporterów ropy naftowej w okresie Import cena ropy (USD/boe) Arabia Saudyjska Rosja Import 11 krajów eksportujących ropę śr. cena ropy Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Światowego (http://data.worldbank.org/data-catalog) oraz BP (www.bp.com) Podobna relacja silna dodatnia korelacja zachodzi między ceną ropy i wydatkami narodowymi w wyrażeniu dolarowym Polski oraz Niemiec oraz między ceną ropy naftowej oraz eksportem Polski i Niemiec (rys. 7), która pozytywnie wpływa na saldo bilansu handlu zagranicznego i jest źródłem odporności gospodarki Polski i Niemiec na rosnące i wysokie ceny ropy naftowej. Właściwość ta wynika z silnej dodatniej korelacji importu krajów eksportujących ropę naftową rosnącej wraz z ceną ropy chłonności importowej krajów eksporterów ropy i tym samym wynika z bardzo silnej dodatniej korelacji między importem krajów eksporterów a eksportem Polski. 8 S t r o n a

9 Rysunek 7. Relacja między ceną ropy naftowej oraz eksportem Polski i Niemiec w okresie Eksport cena ropy (USD/boe) Eksport Polski śr. cena ropy Eksport cena ropy (USD/boe) Eksport Niemiec śr. cena ropy Źródło: opracowanie własne, dane statystyczne według Silną dodatnią korelację między ceną ropy naftowej, eksportem Niemiec i Polski oraz importem krajów eksportujących ropę (rys. 8) można wyjaśnić tym, że kraje eksportujące ropę szybko i efektywnie konwertują rosnące przychody w zapotrzebowanie na dobra i usługi (oraz inwestycje) zaspokajane przez eksport krajów konsumenckich. Rosnące wpływy z eksportu generują popyt importowy na rynkach polskich partnerów handlowych. Zjawisko to zwane recyklingiem przychodów ze sprzedaży ropy naftowej ma zasięg globalny i ożywczy, bezpośredni wpływ na gospodarki głównych partnerów handlowych krajów eksportujących ropę naftową (i gaz ziemny) oraz pośredni wpływ na gospodarki krajów, które nie eksportują do krajów eksportujących ropę, ale do ich głównych dostawców. Takie ożywienie gospodarek głównych partnerów handlowych polskich przedsiębiorstw (tj. krajów UE, w tym Niemiec, Francji, Włoch i Wielkiej Brytanii) jest jednym z najistotniejszych czynników wzrostu popytu importowego zaspokajanego przez polskich eksporterów maszyn, chemikaliów i artykułów rolno-spożywczych. 9 S t r o n a

10 Rysunek 8. Relacja między importem 11 krajów eksporterów ropy naftowej oraz eksportem Polski w okresie 2 21 Import Eksport Import 11 krajów eksportujących ropę Eksport Polski Źródło: opracowanie własne, dane statystyczne według Korzystny efekt zjawiska recyklingu przychodów ze sprzedaży ropy naftowej dla gospodarki Polski wynika ze struktury polskiego handlu, pomimo niekorzystnego bilansu handlowego z Rosją (wysoki deficyt). Istotne zmiany strukturalne, jakie zaobserwowano w polskiej wymianie handlowej w latach 2 29 tłumaczą znaczną odporność gospodarki polskiej na szokowy wzrost ceny ropy naftowej. Rosnący eksport do krajów eksportujących ropę dodatkowo wzmacnia odporność gospodarki polskiej na szoki cenowe, pozytywnie wpływa na saldo bilansu zagranicznego oraz zmniejsza negatywny wpływ szoku na PKB, jednak nie eliminuje negatywnych efektów możliwego cenowego szoku naftowego, wynikających z ciągle wysokiej intensywności zużycia ropy w Polsce. Udział wydatków Polski na import ropy naftowej stanowił w 212 r. 4,8% PKB (znacznie wyższy niż w Niemczech, Francji, Włoszech czy Wielkiej Brytanii), co jest efektem znikomego wydobycia własnego ropy i wysokiego udziału importu, niskiego PKB (i niskiego tempa wzrostu PKB) oraz dodatniego tempa wzrostu zużycia ropy (w krajach zachodnich od kilkunastu lat zużycie ropy zmniejsza się średnio o 1-3% rocznie). Wysoki udział wydatków na import ropy w PKB jest źródłem relatywnie dużej wrażliwości naszej gospodarki na cenę ropy naftowej ponad pięciokrotnie większej niż gospodarki brytyjskiej, trzykrotnie większej niż gospodarki francuskiej i dwukrotnie większej niż gospodarki niemieckiej i francuskiej. 1 S t r o n a

11 Rysunek 9. Wartość importu netto ropy naftowej i jako udział w PKB w 212 r ,% 2,9% 3,3% 2,8% 2,4% 1,8% 4,8%,9% USA Chiny Japonia Niemcy Włochy Francja Polska Wielka Brytania Źródło: opracowanie własne, dane Banku Światowego. Efekt netto 2% szoku cenowego, tzn. uwzględniający zwiększone wpływy z tytułu wzrostu eksportu (wywołanego wzrostem importu krajów eksportujących ropę na skutek wzrostu ceny ropy), wyniósłby ok.,6% PKB Polski. Tak niski wzrost deficytu handlu zagranicznego na skutek wzrostu ceny ropy naftowej o 2% można uznać za niemający istotnego znaczenia i świadczy o odporności gospodarki Polski na wzrost ceny ropy w zakresie bilansu handlowego., autor książki pt. Ropa naftowa a wzrost gospodarczy. Tekst artykułu pochodzi z książki. 11 S t r o n a

POLSKA 2008 RAPORT O STANIE HANDLU ZAGRANICZNEGO

POLSKA 2008 RAPORT O STANIE HANDLU ZAGRANICZNEGO MINISTERSTWO GOSPODARKI POLSKA 2008 RAPORT O STANIE HANDLU ZAGRANICZNEGO WARSZAWA 2008 Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki Departament Analiz i Prognoz Kazimierz Miszczyk (Koordynator Zespołu Analiz Handlu

Bardziej szczegółowo

Globalne i krajowe uwarunkowania funkcjonowania polskich przedsiębiorstw 1

Globalne i krajowe uwarunkowania funkcjonowania polskich przedsiębiorstw 1 Marian Gorynia * Tadeusz Kowalski ** Globalne i krajowe uwarunkowania funkcjonowania polskich przedsiębiorstw 1 Wstęp Poziom aktywności gospodarczej, skłonność do inwestowania, wzrost zdolności wytwórczych

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007 Ministerstwo Gospodarki PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 27 lipca 2007 r. Warszawa, lipiec 2007 Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki Departament Analiz i Prognoz przy

Bardziej szczegółowo

OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE

OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE Kwartalnik poświęcony potrzebom nauki i praktyki 2009 Nr 2 (42) OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE SPIS TREŚCI STUDIA I ROZPRAWY... 3 Tadeusz Chrościcki Polska gospodarka wobec zawirowań globalnych... 3 Jan Dziewulski

Bardziej szczegółowo

Ocena sytuacji gospodarczej w IV kwartale 2002 roku oraz prognoza na lata 2003-2004. IV kwartał 2002 r.

Ocena sytuacji gospodarczej w IV kwartale 2002 roku oraz prognoza na lata 2003-2004. IV kwartał 2002 r. Ocena sytuacji gospodarczej w IV kwartale 2002 roku oraz prognoza na lata 2003-2004 opracował zespół: Rafał Antczak, Małgorzata Markiewicz, Anna Myślińska, Anna Orlik, Katarzyna Piętka, Łukasz Rawdanowicz,

Bardziej szczegółowo

OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE

OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE Kwartalnik poświęcony potrzebom nauki i praktyki 2008 Nr 2 (38) OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE SPIS TREŚCI STUDIA I ROZPRAWY... 3 Tadeusz Chrościcki Stan i perspektywy polskiej gospodarki... 3 Jerzy Borowski

Bardziej szczegółowo

MAKROskop 2015 Polska Gospodarka i Rynki Finansowe

MAKROskop 2015 Polska Gospodarka i Rynki Finansowe MAKROskop 215 Polska Gospodarka i Rynki Finansowe Grudzień 214 DEPARTAMENT ANALIZ EKONOMICZNYCH Bank Zachodni WBK S.A. ekonomia@bzwbk.pl +48 22 534 18 88 Podsumowanie co za nami (214) W pierwszej połowie

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2006

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2006 Ministerstwo Gospodarki PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2006 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 18 sierpnia 2006 r. Warszawa, sierpień 2006 1 Druk: ZWP MPiPS. Zam. 1464/06. 2 SPIS TREŚCI Wstęp... 5 I. Makroekonomiczna

Bardziej szczegółowo

Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w IV kw. 2011 oraz prognoz koniunktury na I kw.

Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w IV kw. 2011 oraz prognoz koniunktury na I kw. Narodowy Bank Polski Instytut Ekonomiczny Biuro Przedsiębiorstw, Gospodarstw Domowych i Rynków Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w IV kw. 11

Bardziej szczegółowo

Rada Polityki Pieniężnej. Marzec 2015 r. Raport o inflacji

Rada Polityki Pieniężnej. Marzec 2015 r. Raport o inflacji Rada Polityki Pieniężnej Marzec 15 r. Raport o inflacji Raport o inflacji marzec 15 Raport o inflacji jest dokumentem przedstawiającym ocenę Rady Polityki Pieniężnej (RPP) dotyczącą przebiegu bieżących

Bardziej szczegółowo

POLSKA 2004. RAPORT O STANIE HANDLU ZAGRANICZNEGO MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY POLSKA 2004 RAPORT O STANIE HANDLU ZAGRANICZNEGO

POLSKA 2004. RAPORT O STANIE HANDLU ZAGRANICZNEGO MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY POLSKA 2004 RAPORT O STANIE HANDLU ZAGRANICZNEGO POLSKA 2004. RAPORT O STANIE HANDLU ZAGRANICZNEGO MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY POLSKA 2004 RAPORT O STANIE HANDLU ZAGRANICZNEGO WARSZAWA 2004 1 MGiP DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ EKONOMICZNYCH Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Nr 1/15, styczeń 2015 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej

Nr 1/15, styczeń 2015 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej Nr 1/15, styczeń 2015 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej Nr 1/15, styczeń 2015 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej Autorzy: Marcin Grela Marcin

Bardziej szczegółowo

CO WPŁYWA NA KURSY WALUT? Zobacz raport. Raport poleca

CO WPŁYWA NA KURSY WALUT? Zobacz raport. Raport poleca CO WPŁYWA NA KURSY WALUT? Zobacz raport CO WPŁYWA NA KURSY WALUT? Gdy wzrasta cena franka lub euro, kredytobiorcy muszą płacić wyższe raty w przeliczeniu na złotego. Wiedza na temat zagadnień makroekonomicznych

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EKONOMICZNO- FINANSOWE PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH W I PÓŁROCZU 2006 ROKU

WYNIKI EKONOMICZNO- FINANSOWE PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH W I PÓŁROCZU 2006 ROKU MINISTERSTWO GOSPODARKI WYNIKI EKONOMICZNO- FINANSOWE PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH W I PÓŁROCZU 2006 ROKU DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ Warszawa, październik 2006 rok Spis treści 1. Uwagi metodologiczne... 4

Bardziej szczegółowo

Teoretyczne podstawy integracji walutowej

Teoretyczne podstawy integracji walutowej Teoretyczne podstawy integracji walutowej Rozdział 2 Teoretyczne podstawy integracji walutowej Grzegorz Tchorek 1 2.1. ROLA KURSU WALUTOWEGO W UNII WALUTOWEJ W literaturze przedmiotu teoria integracji

Bardziej szczegółowo

AKUMULACYJNA BARIERA ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI

AKUMULACYJNA BARIERA ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY AKUMULACYJNA BARIERA ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ EKONOMICZNYCH Warszawa, sierpień 2004 r. 2 Spis treści WSTĘP- cel i zakres pracy... 3 1. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Prognozy dynamiki PKB wg MFW (%) Prognozy

Prognozy dynamiki PKB wg MFW (%) Prognozy Warszawa, dnia 4 listopada 213 r. 3I Synteza Sytuacja makroekonomiczna Międzynarodowy Fundusz Walutowy opublikował prognozy gospodarcze na lata 213-14. Wskazuje w nich na stopniowe wzmacnianie się gospodarek

Bardziej szczegółowo

Nr 2/14, lipiec 2014 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej

Nr 2/14, lipiec 2014 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej Nr 2/14, lipiec 2014 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej Nr 2/14, lipiec 2014 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej Autorzy: Marcin Grela Marcin Humanicki

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI POLSKA 2006 RAPORT O STANIE HANDLU ZAGRANICZNEGO

MINISTERSTWO GOSPODARKI POLSKA 2006 RAPORT O STANIE HANDLU ZAGRANICZNEGO MINISTERSTWO GOSPODARKI POLSKA 2006 RAPORT O STANIE HANDLU ZAGRANICZNEGO WARSZAWA 2006 Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki Departament Analiz i Prognoz: Kazimierz Miszczyk (koordynator Zespołu Analiz

Bardziej szczegółowo

Wstępny projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013 PROGNOZY

Wstępny projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013 PROGNOZY Wstępny projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013 PROGNOZY 2 WSTĘP... 7 PROGNOZA LUDNOŚCI NA LATA 2003-2030... 9 I. Wstęp... 11 II. Założenia prognozy ludności... 11 II.1. Dzietność kobiet... 11 II.2.

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie w Polsce 2012. pod redakcją Piotra Lewandowskiego i Igi Magdy

Zatrudnienie w Polsce 2012. pod redakcją Piotra Lewandowskiego i Igi Magdy RyNEk pracy w okresie wyjścia z kryzysu pod redakcją Piotra Lewandowskiego i Igi Magdy Warszawa 2013 RyNEk pracy w okresie wyjścia z kryzysu pod redakcją Piotra Lewandowskiego i Igi Magdy Warszawa 2013

Bardziej szczegółowo

Nadchodząca burza. Raport z transformacji Kryzys w krajach Europy Środkowej i Wschodniej oraz w strefie euro

Nadchodząca burza. Raport z transformacji Kryzys w krajach Europy Środkowej i Wschodniej oraz w strefie euro www.pwc.pl Nadchodząca burza. Raport z transformacji Kryzys w krajach Europy Środkowej i Wschodniej oraz w strefie euro XXII Forum Ekonomiczne Krynica Zdrój 4-6 września 2012 Spis treści 3 Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO

Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO Wrzesień 2009 Spis treści I. Diagnoza kryzysu... 4 I.1. Przyczyny kryzysu... 4 I.2. Wpływ kryzysu na gospodarki wybranych krajów.... 9

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Wydział Ekonomiczny

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Wydział Ekonomiczny UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Wydział Ekonomiczny Studia podyplomowe: Mechanizmy funkcjonowania strefy euro Anna Litkowiec nr albumu: 9355267 Korzyści z przyjęcia wspólnej waluty wnioski

Bardziej szczegółowo

PROJEKCJE MAKROEKONOMICZNE EKSPERTÓW EBC DLA STREFY EURO 1 WRZESIEŃ 2014

PROJEKCJE MAKROEKONOMICZNE EKSPERTÓW EBC DLA STREFY EURO 1 WRZESIEŃ 2014 PROJEKCJE MAKROEKONOMICZNE EKSPERTÓW DLA STREFY EURO 1 WRZESIEŃ 2014 Najnowsze dane wskazują na pogorszenie się krótkookresowych perspektyw gospodarczych, wobec niskiej dynamiki handlu, napięć geopolitycznych

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY RAPORT ROCZNY RAPORT ROCZNY 2010

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY RAPORT ROCZNY RAPORT ROCZNY 2010 PL EUROPEJSKI BANK CENTRALNY RAPORT ROCZNY RAPORT ROCZNY W 2011 r. we wszystkich publikacjach EBC będzie umieszczony wizerunek motywu z banknotu o nominale 100. RAPORT ROCZNY Europejski Bank Centralny

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w 2012 r.

Raport o sytuacji banków w 2012 r. RAPORT O SYTUACJI BANKÓW W 2012 R.. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2013 OPRACOWANIE: ANDRZEJ KOTOWICZ PRZY WSPÓŁPRACY DEPARTAMENTU BANKOWOŚCI KOMERCYJNEJ I SPECJALISTYCZNEJ ORAZ INSTYTUCJI

Bardziej szczegółowo

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW ZESZYT NAUKOWY 112 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie SKŁAD RADY NAUKOWEJ ZESZYTÓW NAUKOWYCH KZiF prof. dr hab. Janusz Ostaszewski przewodniczący dr hab.

Bardziej szczegółowo

Raport Miesięczny Wrzesień 2015

Raport Miesięczny Wrzesień 2015 Raport Miesięczny Wrzesień 2015 Spis treści 02 GOSPODARKA Europejska gospodarka rośnie wolno, ale solidnie 03 OBLIGACJE Przegląd sytuacji na rynku stopy procentowej 04 AKCJE Wysoka zmienność indeksów,

Bardziej szczegółowo

W BIELSKU-BIAŁEJ STUDIA PODYPLOMOWE: MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO

W BIELSKU-BIAŁEJ STUDIA PODYPLOMOWE: MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I PRAWA W BIELSKU-BIAŁEJ STUDIA PODYPLOMOWE: MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej PRACA DYPLOMOWA

Bardziej szczegółowo