WYKAZ SEMINARIÓW MAGISTERSKICH PRZEZNACZONYCH DO URUCHOMIENIA W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 STUDIA STACJONARNE II STOPNIA: ROK I, SEM.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYKAZ SEMINARIÓW MAGISTERSKICH PRZEZNACZONYCH DO URUCHOMIENIA W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 STUDIA STACJONARNE II STOPNIA: ROK I, SEM."

Transkrypt

1 WYKAZ SEMINARIÓW MAGISTERSKICH PRZEZNACZONYCH DO URUCHOMIENIA W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 STUDIA STACJONARNE II STOPNIA: ROK I, SEM. 2 Lp. Imię i nazwisko wykładowcy Temat seminarium magisterskiego Kierunek Kod USOS 1. dr hab. Maria Bijak- Kaszuba, 2. prof. zw. dr hab. Anna Buchner-Jeziorska 3. dr hab. Małgorzata Burchard-Dziubińska, Międzynarodowe stosunki gospodarcze i integracja gospodarcza. Międzynarodowe stosunki gospodarcze 0600-BIJM2C Człowiek w świecie współczesnej organizacji. Człowiek wobec zagrożeń cywilizacji XXI wieku. Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska przyrodniczego ujęcie krajowe i międzynarodowe. 4. dr hab. Dorota Burzyńska Instrumenty finansowe. Finansowanie samorządu terytorialnego. Finansowanie inwestycji ekologicznych w przedsiębiorstwie. 5. dr Jacek Chądzyński Sektor MSP i wspieranie przedsiębiorczości oraz innowacyjności. Organizacje pozarządowe a rozwój społeczno-gospodarczy terytorium. Zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym. 6. dr hab. Maciej Chmieliński, 7. dr hab. Iwona D. Czechowska, 8. dr hab. Barbara Dańska- Borsiak Socjologia Praca socjalna sp. ekobiznes sp. regionalistyka 0600-BUCA2C 0600-BURM2C 0600-BURD2C 0600-CHAJ2C Doktryny polityki społecznej. Polityka społeczna 0600-CHMM2C Produkty banków komercyjnych. Nowe trendy w bankowości. Bankowość centralna. Rynek pieniężny. Doradztwo finansowe. Ochrona konsumenta na rynku usług finansowych. Analizy zjawisk gospodarczych w ujęciu wielowymiarowym i czasowoprzekrojowym CZEI2C 0600-DANB2C 9. dr Izabela Desperak Płeć, seksualność, polityka. Socjologia 0600-DESI2C 10. dr hab. Joanna Działo, 11. dr Joanna Dzionek- Kozlowska Polityka fiskalna i finanse publiczne; podatki, wydatki, deficyt budżetowy i dług publiczny, reguły fiskalne; gospodarka finansowa samorządu terytorialnego; pomoc publiczna i polityka konkurencji; polityka monetarna, bezrobocie, inflacja. Rola państwa w gospodarce poszukiwanie złotego środka?; ewolucja instytucji ekonomicznych; etyczne aspekty działalności gospodarczej; współczesne nurty ekonomii a kryzys gospodarczy 0600-DZIJ2C 0600-DZIO2C

2 12. dr Anita Fajczak-Kowalska Transport w procesach logistycznych. Zarządzanie jakością w logistyce FAJA2C 13. dr hab. Tomasz Ferenc Media, technologia, migracje współczesne determinanty zmiany społecznej. Socjologia 0600-FERT2C 14. dr Joanna Fila Sprawozdawczość finansowa i podatkowa przedsiębiorstw (pełna i uproszczona).finansowanie działalności gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem MSP. Mikrofinanse. Analiza finansowa podmiotów gospodarczych. 15. prof. zw. dr hab. Jan B. Gajda Metody optymalizacji decyzji gospodarczych. 16. dr hab. Jerzy Gajdka, 17. dr Zbigniew Głuszczak 18. prof. zw. dr hab. Janina Godłów-Legiędź 19. dr hab. Maria Greta, 20. dr hab. Jolanta Grotowska-Leder, 21. dr hab. Beata Guziejewska, 22. dr hab. Magorzata Janicka, Rynek kapitałowy. Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Środowiskowe, społeczne i ekonomiczne uwarunkowania gospodarki przestrzennej. Kryzys finansowy w USA: przyczyny, wpływ na koniunkturę światową, kraje strefy euro i gospodarkę polską. Sektor finansowy jako przyczyna cyklu koniunkturalnego. Teorie i najnowsze doświadczenia. Aspekty finansowe integracji, strefa euro- funkcjonowanie i skutki. Gospodarka światowa. Procesy integracyjne w Europie i świecie. Unia Europejska problemy funkcjonowania. Fundusze strukturalne UE metody aplikacyjne. Polityki wspólnotowe i dostosowania w polskich politykach do standardów europejskich. Rynek pracy i bezrobocie w aspekcie europejskich procesów integracyjnych. Sektor MSP. Banki wobec dostosowań europejskich. Współczesne ryzyka społeczne w perspektywie zróżnicowania społecznego: diagnoza i przezwyciężanie na poziomie lokalnym, regionalnym, europejskim. Polityka podatkowa i wydatkowa państwa w warunkach kryzysowych. Reformy podatków gminnych i systemu subwencjonowania samorządu terytorialnego. Samodzielność finansowa samorządu terytorialnego w Polsce na tle krajów UE. Problemy rocznego i długookresowego planowania budżetowego (Wieloletnia Prognoza Finansowa JST oraz Wieloletni Plan Finansowy Państwa). Racjonalizacja wydatków publicznych a budżet zadaniowy. Skarbowe papiery wartościowe na rynku finansowym. Globalizacja i integracja rynków finansowych, międzynarodowe przepływy kapitałowe, kryzysy finansowe, integracja walutowa i ekonomiczna w gospodarce światowej, funkcjonowanie strefy euro, perspektywy rozwoju międzynarodowego systemu walutowego, rynek finansowy Unii Europejskiej, rynek finansowy w Polsce (kapitałowy, bankowy, ubezpieczeniowy), giełdy,, Analityka gospodarcza, sp. ekobiznes,, Polityka społeczna Praca Socjalna Międzynarodowe stosunki gospodarcze 0600-FILA2C 0600-GAJJ2C 0600-GAJD2C 0600-GLUZ2C 0600-GODJ2C 0600-GREM2C 0600-GROJ2C 0600-GUZB2C 0600-JANM2C

3 23. dr hab. Alina Jędrzejczak, 24. dr hab. Grażyna Juszczak- Szumacher papierów wartościowych. Integracja gospodarcza. Badania sondażowe i statystyka małych obszarów. Badanie nierówności, ubóstwa i wykluczenia społecznego. Badanie nierówności, ubóstwa i wykluczenia społecznego. Polityka społeczna 0600-JEDA2C Funkcjonowanie transportu JUSG2C 25. dr Marcin Kalinowski Rynkowy wymiar demokracji. Instytucjonalne uwarunkowania integracji Polski z UE sp. ekobiznes 0600-KALI2C 26. dr hab. Kryspin Karczmarczuk, Socjologia ekonomicznego życia. Socjologia 0600-KARK2C 27. dr Dorota Karkowska Polityka społeczna. Polityka społeczna 0600-KAKD2C 28. dr Tomasz Karkowski Polityka zdrowotna. Zarządzanie zasobami ludzkimi w podmiotach leczniczych. Polityka społeczna 0600-KART2C 29. dr hab. Witold Kasperkiewicz, 30. prof. zw. dr hab. Krystyna Kietlińska 31. dr hab. Jerzy Korzeniewski Strategie innowacyjne przedsiębiorstw, finansowanie działalności innowacyjnej, innowacyjność gospodarek Unii Europejskiej w kontekście programu Europa Organizacja i finansowanie instytucji niepublicznych (fundacje, stowarzyszenia). Finansowanie przedsiębiorstw zatrudniających osoby niepełnosprawne, bezrobotne, wykluczone społecznie. Finansowanie oświaty, kultury i ochrony zdrowia. Finansowanie jednostek samorządu terytorialnego. Formy opodatkowania przedsiębiorstw. Podatki jako źródło gromadzenia dochodów budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Strategie inwestowania na rynku instrumentów pochodnych. 32. dr Maciej Kozłowski Problematyka makroekonomiczna (bankowość, bezrobocie, problemy wzrostu gospodarczego, GPW itp.), polityka gospodarcza, zarządzanie przedsiębiorstwem oraz finansami przedsiębiorstwa (MSP, źródła finansowania rozwoju przedsiębiorstwa, strategie finansowania, inwestycje i metody ich oceny, proces inwestycyjny itp.), gospodarka komunalna i samorządowa (mienie komunalne, finanse samorządowe), Finanse publiczne, finanse UE. 33. prof. zw. dr hab. Anna Krajewska Podatki w Polsce i w krajach UE. 34. prof. zw. dr hab. Elżbieta Kryńska Międzynarodowy, krajowy, regionalny rynek pracy., sp. ekobiznes, 0600-KASW2C 0600-KIEK2C 0600-KORJ2C 0600-KOZM2C 0600-KRAA2C 0600-KRYE2C 35. dr hab. Anna Kubiak, prof. nadyw. UŁ Metody badań empirycznych teoria i zastosowania praktyczne. Socjologia 0600-KUBA2C 36. prof. zw. dr hab. Trendy rozwoju rynku nieruchomości KUCE2C

4 Ewa Kucharska-Stasiak 37. dr Anetta Kuna-Marszałek Międzynarodowe stosunki gospodarcze, integracja gospodarcza, e-biznes. Międzynarodowe stosunki gospodarcze 0600-KUNA2C 38. dr Agnieszka Kurczewska Przedsiębiorczość, finanse małych i średnich przedsiębiorstw, alternatywne formy finansowania przedsiębiorstw (np. venure capital, anioły biznesu, crowdfunding), finansowanie start-upów, finansowanie innowacji, modele biznesowe, zarządzanie projektem w małej firmie, mikrokredyty w Polsce i na świecie, klastry. 39. prof. zw. dr hab. Eugeniusz Kwiatkowski 40. prof. zw. dr hab. Walentyna Kwiatkowska 41. prof. zw. dr hab. Lucyna Lewandowska Polityka makroekonomiczna, pieniężna, fiskalna, rynek pracy, zatrudnienie, bezrobocie, inflacja KURA2C 0600-KWIE2C Wynagrodzenia, rynek pracy, funkcjonowanie przedsiębiorstwa KWIW2C Niekonwencjonalne metody finansowania innowacyjności firm. 42. dr Krzysztof Lewandowski Procesy integracyjne w krajach Unii Europejskiej wzrost zrównoważony, strategie rozwoju, rynek pracy, wspieranie regionów i przedsiębiorstw. 43. dr inż. Danuta Lipińska Zielona gospodarka; ekologiczna transformacja; ekoprzemysł; innowacje i ekoinnowacje dla zrównoważonego wzrostu gospodarczego. 44. dr hab. Michał Mackiewicz, Modelowanie zjawisk ekonomicznych. Modelowanie ekonometryczne. Modele panelowe. Modelowanie wieloagentowe. Polityka fiskalna. Reguły fiskalne. Międzynarodowe i regionalne zróżnicowanie sytuacji gospodarczej. Ilościowe modelowanie dochodów, wydatków i inwestycji. Modelowanie polityki fiskalnej w ujęciu międzynarodowym i regionalnym., sp. ekobiznes sp. ekobiznes Analityka gospodarcza 0600-LEWL2C 0600-LEWK2C 0600-LIPD2C 0600-MACM2C Polityka fiskalna. 45. dr Maciej Malaczewski Modelowanie matematyczne w ekonomii. Analityka gospodarcza, 0600-MALM2C 46. dr hab. Ewa Malinowska, Mężczyźni i kobiety w społeczeństwie: polityka, rodzina, praca, aktywność obywatelska, media. Praca socjalna 0600-MALE2C 47. dr hab. Monika Marcinkowska, Zarządzanie wartością przedsiębiorstw. Rachunkowość instytucji finansowych. Kapitał intelektualny. Zarządzanie finansowe bankiem. Bankowość. 48. dr Jarosław Marczak Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podatki w finansach publicznych. Strategie podatkowe przedsiębiorstw. 49. dr Małgorzata Marks- Krzyszkowska Społeczno-kulturowe aspekty gospodarki przestrzennej w gminie MARC2C 0600-MARJ2C 0600-MARM2C

5 50. dr hab. Rafał Matera, 51. prof. zw. dr hab. Bożena Mikołajczyk Bogactwo i ubóstwo narodów + stosunki USA-Europa. sp. ekobiznes 0600-MATR2C Wpływ kryzysu na kondycje finansową przedsiębiorstw. Fundusze strukturalne a małe i średnie przedsiębiorstwa. Fundusze Venture Capital w Europie i USA. Finansowanie a pomiar innowacyjności w przedsiębiorstwie. Rachunkowość MSP. Audyt i kontrola wewnętrzna MIKB2C 52. dr Henryk Mikulski Bankowość, rynek finansowy, inżynieria finansowa MIKH2C 53. prof. zw. dr hab. Władysław Milo Prognozowanie zachowań rynków finansowych, towarowych i kapitałowych w Polsce i na świecie. Źródła i konsekwencje kryzysów finansowych, bankowych i gospodarczych. 54. dr Tomasz Miziołek Rynek pieniężny i kapitałowy, fundusze inwestycyjne, emerytalne, hedgingowe, venture capital/private equity, ETF, rynek forex, instrumenty pochodne, analiza techniczna, giełdy papierów wartościowych, zarządzanie aktywami (asset management), rynki towarowe, inwestycje alternatywne, instrumenty strukturyzowane, IKE i PPE. 55. dr hab. Włodzimierz Mosorow, Ochrona danych. Bezpieczeństwo w sieciach komputerowych. 56. dr Urszula Motowidlak Infrastruktura jako element systemu logistycznego. Analiza procesów logistycznych w przedsiębiorstwie. a rozwój zrównoważony. Analityka gospodarcza Międzynarodowe stosunki gospodarcze 0600-MILW2C 0600-MIZT2C 0600-MOSW2C 0600-MOTU2C 57. dr Łukasz Murowaniecki Wybrane problemy Informatyki Ekonomicznej (we współpracy z firmą Accenture) MURL2C 58. dr Marzena Papiernik- Wojdera Marketingowe i finansowe uwarunkowania działalności przedsiębiorstwa PAPM2C 59. prof. zw. dr hab. Ryszard Piasecki 60. dr hab. Mariusz Plich, Problemy współczesnej ekonomii problemy deindustrializacji globalizacja i rozwój gospodarczy przedsiębiorstwa wielonarodowe przyszłość Unii Europejskiej. Modelowanie sektorów gospodarki narodowej (np. ubezpieczenia, transport, energia, ). Modelowanie powiązań gospodarki i środowiska. Modelowanie sektora ubezpieczeń i systemów ubezpieczeń społecznych, modelowanie cen. sp. ekobiznes, Analityka gospodarcza, 0600-PIAR2C 0600-PLIM2C 61. dr Aldona Podgórniak- Krzykacz Problemy zarządzania w samorządzie terytorialnym PODA2C 62. dr hab. Michał Przybyliński Wielosektorowe modele rynków międzynarodowych. Analityka gospodarcza 0600-PRZM2C 63. dr Justyna Przywojska Rozwój lokalny i lokalna polityka społeczna. Funkcjonowanie III sektora. Polityka społeczna 0600-PRZJ2C 64. dr hab. Elżbieta Psyk- Formy aktywizacji społeczności lokalnych. Programy, strategie, mechanizmy. Socjologia, Praca socjalna 0600-PSYE2C

6 Piotrowska, 65. dr hab. Rosińska - Bukowska Magdalena Korporacje transnarodowe, globalizacja, handel i finanse międzynarodowe, marketing międzynarodowy, zarządzanie międzynarodowe. 66. dr Agnieszka Rzeńca Współczesne problemy ochrony środowiska (ekoinnowacje, ochrona przyrody, klastry ekologiczne, instrumenty polityki ochrony środowiska, konflikty środowiskowe). Planowanie i zagospodarowanie przestrzeni (instrumenty polityki przestrzennej, rewitalizacja). 67. dr hab. inż. Adam Sadowski 68. dr Skoczylas-Tworek Agnieszka 69. prof. zw. dr hab. Wacława Starzyńska Międzynarodowe stosunki gospodarcze 0600-ROSM2C 0600-RZEA2C i zarządzanie łańcuchem dostaw. zrównoważona SADA2C Audyt i kontrola w gospodarce i administracji publicznej Analiza rynku zamówień publicznych. Metody statystyczne w analizie ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw. 70. dr Anna Stępniak-Kucharska Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej (procedury zakładania, źródła finansowania, marketing, zarządzanie zasobami ludzkimi, przekształcenia własnościowe prywatyzacja i restrukturyzacja, księgowość MSP, analiza finansowa). 71. prof. zw. dr hab. Jadwiga Suchecka Analizy ilościowe w badaniach regionalnych. Teoria i praktyka. 72. prof. zw. dr hab. Jan Jacek Sztaudynger 73. dr hab. Bogusława Urbaniak, 1. Modelowanie współzależności wzrostu gospodarczego i jakości życia. 2. Wzrost gospodarczy a rodzinny kapitał społeczny: małżeństwa, rozwody, dzietność, wielkość rodziny. 3. Wzrost gospodarczy a kapitał społeczny: przestępczość, zróżnicowanie dochodów, bezrobocie. 4. Wzrost gospodarczy a integracja europejska, konwergencja, inflacja. 5. Modele zatrudnienia i bezrobocia. 6. Prognozy gospodarcze w warunkach integracji europejskiej. 7. Modele i prognozy międzynarodowych relacji ekonomicznych (kursy walutowe, eksport, import). Efektywność gospodarowania kapitałem ludzkim Zarządzanie zasobami ludzkimi w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej Ilościowe metody analizy instrumentów finansowych. 74. dr Wojciech Urbaniak Analiza rynków zagranicznych. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce. sp. ekobiznes, Analityka gospodarcza, Polityka społeczna Międzynarodowe stosunki gospodarcze 0600-SKOA2C 0600-STAW2C 0600-STEA2C 0600-SUCJ2C 0600-SZTJ2C 0600-URBB2C 0600-URBW2C 75. dr Tomasz Uryszek Zarządzanie funduszami publicznymi. Deficyt budżetowy i dług publiczny URYT2C

7 76. prof. zw. dr hab. Wielisława Warzywoda- Kruszyńska 77. dr Andrzej Wasiak Dochody i wydatki budżetu państwa. Źródła finansowania zadań jednostek samorządu terytorialnego. Przemiany w rodzinie w perspektywie cyklu życia. Praca socjalna 0600-WARW2C Przekształcenia w usługach publicznych WASA2C 78. prof. zw. dr hab. Stanisław Ubezpieczenia majątkowe i życiowe WIES2C Wieteska 79. dr hab. Jan Więcek produkcji. Gospodarka magazynowa WIEJ2C 80. dr Andrzej Wojcieszak Infrastruktura w krajowym systemie bezpieczeństwa energetycznego. miejska WOJC2C 81. dr hab. Magdalena Uwarunkowania rozwoju rynku nieruchomości ZALM2C Załęczna, 82. dr Cecylia Żurak-Owczarek. dystrybucji. Technologie informacyjne w logistyce i gospodarce ŻURC2C STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA: ROK I, SEM. 2 Lp. Imię i nazwisko wykładowcy Temat seminarium magisterskiego Kierunek Kod USOS 1. prof. zw. dr hab. Anna Buchner-Jeziorska Człowiek wobec zagrożeń cywilizacji XXI wieku. Praca socjalna 0600-BUCA2V 2. dr hab. Dorota Burzyńska Instrumenty finansowe. Finansowanie samorządu terytorialnego. Finansowanie inwestycji ekologicznych w przedsiębiorstwie BURD2V 3. dr Agnieszka Czajkowska Kredytowanie przedsiębiorstw, obsługa rachunków bankowych firm, kredyty i inne usługi bankowe świadczone gospodarstwom domowym, alternatywne formy finansowania działalności gospodarczej, gospodarka finansowa mikro-, małych 0600-CZAA2V i średnich przedsiębiorstw, analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstw. 4. dr Anita Fajczak-Kowalska Transport w procesach logistycznych. Zarządzanie jakością w logistyce FAJA2V 5. dr Joanna Fila 1. Sprawozdawczość finansowa i podatkowa przedsiębiorstw (pełna i uproszczona). 2. Finansowanie działalności gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem MSP. 3. Mikrofinanse. 4. Analiza finansowa podmiotów gospodarczych FILA2V

8 6. dr hab. Marianna Greta, 7. dr hab. Beata Guziejewska, Aspekty finansowe integracji, strefa euro- funkcjonowanie i skutki. Gospodarka światowa. Procesy integracyjne w Europie i świecie. Unie Europejska problemy funkcjonowania. Fundusze strukturalne UE metody aplikacyjne. Polityki wspólnotowe i dostosowania w polskich politykach do standardów europejskich. Rynek pracy i bezrobocie w aspekcie europejskich procesów integracyjnych. Sektor MSP. Banki wobec dostosowań europejskich. Polityka podatkowa i wydatkowa państwa w warunkach kryzysowych. Reformy podatków gminnych i systemu subwencjonowania samorządu terytorialnego. Samodzielność finansowa samorządu terytorialnego w Polsce na tle krajów UE. Problemy rocznego i długookresowego planowania budżetowego (Wieloletnia Prognoza Finansowa JST oraz Wieloletni Plan Finansowy Państwa). Racjonalizacja wydatków publicznych a budżet zadaniowy. Skarbowe papiery wartościowe na rynku finansowym. 8. dr Dagmara Hajdys Analiza kondycji finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Analiza i ocena samodzielności finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Polityka wydatkowa w samorządzie terytorialnym. Wykorzystanie środków unijnych przez jednostki samorządu terytorialnego. Papiery wartościowe w gospodarce samorządowej. Budżet zadaniowy. Zarządzanie długiem publicznym. Gospodarka finansowa państwa. Skarbowe papiery wartościowe. Analiza kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Partnerstwo publicznoprywatne jako innowacyjna metoda realizacji inwestycji. 9. dr Agnieszka Janus 10. dr hab. Grażyna Juszczak- Szumacher 11. prof. zw. dr hab. Krystyna Kietlińska Strategie zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami,, 0600-GREM2V 0600-GUZB2V 0600-HAJD2V 0600-JANA2V Funkcjonowanie transportu JUSG2V Organizacja i finansowanie instytucji niepublicznych (fundacje, stowarzyszenia). Finansowanie przedsiębiorstw zatrudniających osoby niepełnosprawne, bezrobotne, wykluczone społecznie. Finansowanie oświaty, kultury i ochrony zdrowia. Finansowanie jednostek samorządu terytorialnego. Formy opodatkowania przedsiębiorstw. Podatki jako źródło gromadzenia dochodów budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego. 12. dr Paweł Kubiak REALNE PROBLEMY REGIONALNYCH RYNKÓW PRACY w ramach seminarium przewidywane jest przygotowanie prac magisterskich poruszających tematy związane z sytuacją i specyfiką regionalnych rynków pracy. Szczegółowe tematy prac mogą dotyczyć, popytu na pracę, podaży pracy, oddziaływania na zasoby kapitału ludzkiego i społecznego, oceny działań podejmowanych w ramach aktywnej i pasywnej polityki rynku pracy, wpływu instytucji rynku pracy na regionalne rynki pracy oraz oddziaływania otoczenia 0600-KIEK2V 0600-KUBP2V

9 makroekonomicznego na nie. 13. dr Krzysztof Lewandowski Procesy integracyjne w krajach Unii Europejskiej wzrost zrównoważony, strategie rozwoju, rynek pracy, wspieranie regionów i przedsiębiorstw. 14. dr hab. Ewa Malinowska, Mężczyźni i kobiety w społeczeństwie: polityka, rodzina, praca, aktywność obywatelska, media. 15. dr Jarosław Marczak Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podatki w finansach publicznych. Strategie podatkowe przedsiębiorstw. 16. dr hab. Elżbieta Michałowska, 17. prof. zw. dr hab. Bożena Mikołajczyk Praca socjalna 0600-LEWK2V 0600-MALE2V 0600-MARJ2V Outsiderzy i dewianci z socjologii dewiacji i dezorganizacji społecznej. Praca socjalna 0600-MICE2V Wpływ kryzysu na kondycje finansową przedsiębiorstw. Fundusze strukturalne a małe i średnie przedsiębiorstwa. Fundusze Venture Capital w Europie i USA. Finansowanie a pomiar innowacyjności w przedsiębiorstwie. Rachunkowość MSP. Audyt i kontrola wewnętrzna MIKB2V 18. dr Henryk Mikulski Bankowość, rynek finansowy, inżynieria finansowa MIKH2V 19. dr Urszula Motowidlak Infrastruktura jako element systemu logistycznego. Analiza procesów 0600-MOTU2V logistycznych w przedsiębiorstwie. a rozwój zrównoważony. 20. dr hab. Mariusz Plich, prof. nadzw. UŁ 21. dr hab. inż. Adam Sadowski 22. dr hab. Piotr Urbanek, Modelowanie sektora ubezpieczeń i systemów ubezpieczeń społecznych, modelowanie cen. Modelowanie sektorów gospodarki narodowej (np. ubezpieczenia, transport, energia, ). Modelowanie powiązań gospodarki i środowiska PLIM2V i zarządzanie łańcuchem dostaw. zrównoważona SADA2V Systemy informacyjne rachunkowości zarządczej i controllingu operacyjnego w procesach zarządzania przedsiębiorstwem. Nadzór korporacyjny w spółkach kapitałowych. Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa., 0600-URBP2V 23. prof. zw. dr hab. Stanisław Ubezpieczenia majątkowo i osobowe WIES2V Wieteska 24. dr Radosław Witczak Aspekty podatkowe w finansach publicznych i przedsiębiorstw. Rachunkowość 0600-WITR2V i ewidencje podatkowe w finansach przedsiębiorstw. 25. dr Wojcieszak Andrzej Infrastruktura w krajowym systemie bezpieczeństwa energetycznego WOJC2V miejska. 26. dr Cecylia Żurak-Owczarek. dystrybucji. Technologie informacyjne w logistyce i gospodarce ŻURC2V

2 prof. zw. dr hab. Anna Buchner-Jeziorska Człowiek wobec zagrożeń cywilizacji XXI wieku Socjologia, Praca socjalna 0600-BUCA2C

2 prof. zw. dr hab. Anna Buchner-Jeziorska Człowiek wobec zagrożeń cywilizacji XXI wieku Socjologia, Praca socjalna 0600-BUCA2C WYKAZ SEMINARIÓW MAGISTERSKICH PRZEZNACZONYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE LETNIM W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 STUDIA STACJONARNE II STOPNIA: ROK I, SEM. 2 Lp. Imię i nazwisko wykładowcy Temat seminarium

Bardziej szczegółowo

OFERTA SEMINARIÓW MAGISTERSKICH W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 STUDIA STACJONARNE II STOPNIA: ROK I, SEM. 2

OFERTA SEMINARIÓW MAGISTERSKICH W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 STUDIA STACJONARNE II STOPNIA: ROK I, SEM. 2 OFERTA SEMINARIÓW MAGISTERSKICH W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 STUDIA STACJONARNE II STOPNIA: ROK I, SEM. 2 Lp. Imię i nazwisko wykładowcy Temat seminarium magisterskiego Kierunek Kod USOS 1. dr Jacek Białek

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. Stefan Krajewski

prof. dr hab. Stefan Krajewski OBSZARY TEMATYCZNE SEMINARIUM LICENCJACKIEGO STUDIA STACJONARNE I STOPNIA prof. dr hab. Stefan Krajewski 1. Budżety samorządów terytorialnych (dochody, wydatki, struktura budżetu gminy lub powiatu) 2.

Bardziej szczegółowo

Wybór promotorów prac magisterskich

Wybór promotorów prac magisterskich Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i Rachunkowość studia niestacjonarne Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Finanse

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Finanse

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Ekonometria Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach

Bardziej szczegółowo

OFERTA SEMINARIÓW LICENCJACKICH PRZEZNACZONYCH DO URUCHOMIENIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 STUDIA STACJONARNE I STOPNIA: ROK III, SEM.

OFERTA SEMINARIÓW LICENCJACKICH PRZEZNACZONYCH DO URUCHOMIENIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 STUDIA STACJONARNE I STOPNIA: ROK III, SEM. OFERTA SEMINARIÓW LICENCJACKICH PRZEZNACZONYCH DO URUCHOMIENIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 STUDIA STACJONARNE I STOPNIA: ROK III, SEM. 5 Lp. Imię i nazwisko wykładowcy Temat seminarium licencjackiego

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość

Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość Studia II stopnia (magisterskie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Finanse i Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej

Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej Struktura organizacyjna Katedry Ekonomii i Polityki Gospodarczej Kierownik KEiPG: dr hab. Alina Daniłowska, prof. nadz. SGGW Zakład Ekonomii Dr Aldona Zawojska

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Kierunek Ekonomia Rok I Semestr 1 Semestr 2 Matematyka wstęp 60 1 30 30 1 Matematyka A 60 6 30 30 E 2 Podstawy statystyki A 60 6 30 30 E 3 Podstawy mikroekonomii A 60 6 30 30 E 4 Podstawy makroekonomii

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach regionalnych

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Finanse i Rachunkowość Promotorzy prac magisterskich

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Finanse i Rachunkowość Promotorzy prac magisterskich Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Finanse i Rachunkowość Promotorzy prac magisterskich prof. zw. dr hab. Ewa Bogacka-Kisiel systemy bankowe usługi i procedury

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Finanse i Rachunkowość Promotorzy prac dyplomowych

Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Finanse i Rachunkowość Promotorzy prac dyplomowych Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Finanse i Rachunkowość Promotorzy prac dyplomowych prof. zw. dr hab. Ewa Bogacka-Kisiel systemy bankowe usługi i procedury

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość prof. zw. dr hab. Ewa Bogacka-Kisiel systemy bankowe usługi

Bardziej szczegółowo

Kierunek EKONOMIA WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. rekrutacja 2017/2018

Kierunek EKONOMIA WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. rekrutacja 2017/2018 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH rekrutacja 2017/2018 Kierunek EKONOMIA Studia stacjonarne i niestacjonarne Studia I stopnia licencjackie Studia II stopnia - Nowa oferta specjalności!!! Studia III stopnia doktoranckie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie i doktorzy habilitowani Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH ZAWARTYCH W STANDARDACH KSZTAŁCENIA

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH ZAWARTYCH W STANDARDACH KSZTAŁCENIA STANDARDACH KSZTAŁCENIA (Rozporządzenie MNiSzW z dnia 12.07.2007 r. Dz.U.Nr 164) Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia X) EKONOMIA Matematyka, statystyka opisowa, ekonometria, mikroekonomia, podstawy

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze

Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze Propozycja obszarów tematycznych seminarium doktoranckiego na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki (dla cyklu kształcenia 2016-2020) Opiekunowie

Bardziej szczegółowo

Tematyka seminarium licencjackiego dla studentów kierunku. Ekonomia w roku ak. 2014/2015

Tematyka seminarium licencjackiego dla studentów kierunku. Ekonomia w roku ak. 2014/2015 Tematyka seminarium licencjackiego dla studentów kierunku Zapisy 18.02.2014 r. godz. 13.15 prof. dr hab. Urszula Wich - pok. 515 Ekonomia w roku ak. 2014/2015 Uwarunkowania konkurencyjności regionów w

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu magisterskiego na kierunku Ekonomia II stopień PYTANIA NA OBRONĘ

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia niestacjonarne I stopnia Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia niestacjonarne I stopnia Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie i doktorzy habilitowani Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Dr hab. Karol KOCISZEWSKI, prof. UE Promotorzy prac dyplomowych

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA: ROK III, SEM. 5

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA: ROK III, SEM. 5 WYKAZ SEMINARIÓW LICENCJACKICH PRZEZNACZONYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 STUDIA STACJONARNE I STOPNIA: ROK III, SEM. 5 Lp. Imię i nazwisko wykładowcy Temat seminarium

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EKONOMICZNY. Przykładowe temat prac magisterskich

WYDZIAŁ EKONOMICZNY. Przykładowe temat prac magisterskich WYDZIAŁ EKONOMICZNY Przykładowe tematy prac magisterskich KATEDRA EKONOMII, MATEMATYKI I INFORMATYKI ZAKŁAD EKONOMII, POLITYKI I ETYKI GOSPODARCZEJ prof. dr hab. Stanisław Zięba Temat seminarium: Polityka

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie Prof. dr hab. Stanisław CZAJA

Bardziej szczegółowo

Finanse i Rachunkowość

Finanse i Rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Finanse i Rachunkowość 1 Zestaw pytań

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Rekrutacja 2016/2017

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Rekrutacja 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Rekrutacja 2016/2017 Studia I stopnia - licencjackie ekonomia zarządzanie Studia I stopnia - inżynierskie zarządzanie i inżynieria produkcji Studia II stopnia - zarządzanie ekonomia

Bardziej szczegółowo

Wybór promotorów prac dyplomowych

Wybór promotorów prac dyplomowych Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze studia niestacjonarne I stopnia Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe

Bardziej szczegółowo

dr Mariusz Kicia pok. 715 email: mariusz.kicia@umcs.lublin.pl

dr Mariusz Kicia pok. 715 email: mariusz.kicia@umcs.lublin.pl Tematyka seminarium licencjackiego dla studentów kierunku Finanse i Rachunkowość studia niestacjonarne w roku ak. 2014/2015 Zapisy 21.02.2015 r. o godz. 8.00 dr hab. Teresa H. Bednarczyk prof. nadzw. pok.

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze

Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze Propozycja obszarów tematycznych seminarium doktoranckiego na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki (dla cyklu kształcenia 2016-2020) Opiekunowie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie i doktorzy habilitowani Prof. dr hab. Stanisław

Bardziej szczegółowo

Kierunki REKRUTACJA 2018/2019 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!!

Kierunki REKRUTACJA 2018/2019 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!! WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH REKRUTACJA 2018/2019 Kierunki EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Nowa oferta specjalności!!! Logistyka NOWOŚĆ!!! Możliwość wyjazdu do Portugalii i uzyskania

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW niestacjonarnych zaocznych drugiego stopnia. Finanse i rachunkowość

PLAN STUDIÓW niestacjonarnych zaocznych drugiego stopnia. Finanse i rachunkowość Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Ekonomii PLAN STUDIÓW niestacjonarnych zaocznych drugiego stopnia Finanse i rachunkowość Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

RYNEK FIN ANS OWY. instytucje strategie instrumenty. Pod redakcją Piotra Karpusia i Jerzego Węcławskiego

RYNEK FIN ANS OWY. instytucje strategie instrumenty. Pod redakcją Piotra Karpusia i Jerzego Węcławskiego RYNEK FIN ANS OWY instytucje strategie instrumenty Pod redakcją Piotra Karpusia i Jerzego Węcławskiego Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Lublin 2003 Spis treści Wprowadzenie 9 CZĘŚĆ I FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2016/2017 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość

Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2016/2017 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2016/2017 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość prof. zw. dr hab. inż. Dorota Korenik produkty i usługi finansowe (wykorzystanie,

Bardziej szczegółowo

Plan studiów na kierunku EKONOMIA. Plan studiów na kierunku EKONOMIA

Plan studiów na kierunku EKONOMIA. Plan studiów na kierunku EKONOMIA studiów: stacjonarne kształcenia/poziom studiów: I stopnia : pierwszy ECTS w tym: zorganizowane O Wymagania ogólne 1 Język obcy I 2,0 1,2 0,8 1,2 Z o 30 30 3 2 Wychowanie fizyczne I 1,0 1,0 0,0 1,0 Z o

Bardziej szczegółowo

P Zal. I Zk zarządzaniu 3. Matematyka P Zk 4. Ekonomia P E 5. Podstawy zarządzania

P Zal. I Zk zarządzaniu 3. Matematyka P Zk 4. Ekonomia P E 5. Podstawy zarządzania KIERUNEK: GOSPODARKA PRZESTRZENNA Specjalność: Gospodarka lokalna i globalna Lp. Nazwa przedmiotu Grupa I ROK STUDIÓW 1. Geografia ekonomiczna P 2 20 - Zal 2. Technologie informacyjne \ Informatyka w I

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia

Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Promotorzy

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2016/2017 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość

Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2016/2017 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2016/2017 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość prof. zw. dr hab. inż. Dorota Korenik produkty i usługi finansowe (wykorzystanie,

Bardziej szczegółowo

Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu KIEROWNIK KATEDRY: DR HAB. JOANNA SZWACKA MOKRZYCKA PROF. SGGW

Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu KIEROWNIK KATEDRY: DR HAB. JOANNA SZWACKA MOKRZYCKA PROF. SGGW Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu KIEROWNIK KATEDRY: DR HAB. JOANNA SZWACKA MOKRZYCKA PROF. SGGW Struktura Katedry Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu

Bardziej szczegółowo

Kierunki REKRUTACJA 2017/2018 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!!

Kierunki REKRUTACJA 2017/2018 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!! WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH REKRUTACJA 2017/2018 Kierunki EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Nowa oferta specjalności!!! Logistyka w języku angielskim NOWOŚĆ!!! Możliwość wyjazdu do

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe 1. Cele i przydatność ujęcia modelowego w ekonomii 2.

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Krzysztof Surówka

Prof. dr hab. Krzysztof Surówka Prof. dr hab. Krzysztof Surówka Tytuł oferowanego seminarium: Funkcjonowanie sektora finansów publicznych - Funkcjonowanie budżetu państwa (źródła dochodów, zakres wydatków, problematyka deficytu budżetowego

Bardziej szczegółowo

Kierunek Finanse i rachunkowość Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar

Kierunek Finanse i rachunkowość Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Kierunek Finanse i rachunkowość Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Semestr 1 Semestr 2 Matematyka wstęp 60 1 30 30 1 Matematyka A 60 6 30 30 E 2 Podstawy statystyki A 60 6 30 30 E 3 Prawo A 30 3 30 4 Podstawy

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Finanse i Rachunkowość (Wydział

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Finanse i Rachunkowość pytania podstawowe 1. Miernik dobrobytu alternatywne

Bardziej szczegółowo

Kierunek: EKONOMIA Specjalność: Finanse i rachunkowość

Kierunek: EKONOMIA Specjalność: Finanse i rachunkowość PLAN STUDIÓW Studia niestacjonarne pierwszego stopnia profil praktyczny Liczba godzin I semestr II semestr III semestr IV semestr V semestr VI semestr Kod L.p. Nazwa przedmiotu przedmiotu Raze m W Ć+L

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Finanse i Rachunkowość pytania podstawowe 1. Miernik dobrobytu alternatywne

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ I-go STOPNIA

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ I-go STOPNIA Lp. FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ I-go STOPNIA Przedmioty podstawowe 1 Matematyka 2 Mikroekonomia 3 Podstawy nauki o finansach 4 Elementy prawa 5 Makroekonomia 6 Podstawy rachunkowości 7 Statystyka 8 Ekonometria

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia - studia stacjonarne pierwszego stopnia

Kierunek Ekonomia - studia stacjonarne pierwszego stopnia Kierunek Ekonomia - studia stacjonarne pierwszego stopnia obowiązujący od roku akademickiego 2015/201 (W wykład, C ćwiczenia, P projekt/seminarium, L laboratorium/lektorat, E -egzamin) Semestr I 1 Język

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac magisterskich

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac magisterskich Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac magisterskich Promotorzy prac magisterskich Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Prof. dr hab. Bogusław FIEDOR Prof. dr hab. Andrzej

Bardziej szczegółowo

Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego Politechnika Świętokrzyska Plan studiów Kierunek Ekonomia - studia stacjonarne pierwszego stopnia

Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego Politechnika Świętokrzyska Plan studiów Kierunek Ekonomia - studia stacjonarne pierwszego stopnia Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego Politechnika Świętokrzyska Plan studiów Kierunek Ekonomia - studia stacjonarne pierwszego stopnia obowiązujący od roku akademickiego 01/017 (W wykład, C

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Kierunek: EKONOMIA Profil: OGÓLNOAKADEMICKI Plan studiów stacjonarnych pierwszego stopnia Obowiązujacy od rok I

Kierunek: EKONOMIA Profil: OGÓLNOAKADEMICKI Plan studiów stacjonarnych pierwszego stopnia Obowiązujacy od rok I I I Przedmioty ogólne (O) 1 Język obcy zo 2 120 120 6 60 3 60 3 2 Technologie informacyjne zo 1 15 15 3 15 3 3 Historia gospodarcza E 1 30 30 3 30 3 4 Socjologia zo 2 30 30 3 30 3 5 Ochrona własności intelektualnej

Bardziej szczegółowo

Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Kierownik katedry dr hab. Maria Parlińska prof. nzw. SGGW

Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Kierownik katedry dr hab. Maria Parlińska prof. nzw. SGGW Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Kierownik katedry dr hab. Maria Parlińska prof. nzw. SGGW ZAKŁAD EKONOMIKI ROLNICTWA KIEROWNIK ZAKŁADU Prof. dr hab. Stanisław Stańko

Bardziej szczegółowo

Kierunek: EKONOMIA Profil: OGÓLNOAKADEMICKI Plan studiów stacjonarnych drugiego stopnia Obowiązujący od r. rok I Godzin zajęć, w tym:

Kierunek: EKONOMIA Profil: OGÓLNOAKADEMICKI Plan studiów stacjonarnych drugiego stopnia Obowiązujący od r. rok I Godzin zajęć, w tym: Kierunek: EKONOMIA Profil: OGÓLNOAKADEMICKI Plan studiów stacjonarnych drugiego stopnia Obowiązujący od 01.10.2015 r. rok I I Przedmioty podstawowe (A) 1 Makroekonomia E 1 30 30 6 30 6 2 Wnioskowanie statystyczne

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Promotorzy prac

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp Dariusz Rosati... 11. Część I. Funkcjonowanie strefy euro

Spis treści. Wstęp Dariusz Rosati... 11. Część I. Funkcjonowanie strefy euro Spis treści Wstęp Dariusz Rosati.............................................. 11 Część I. Funkcjonowanie strefy euro Rozdział 1. dziesięć lat strefy euro: sukces czy niespełnione nadzieje? Dariusz Rosati........................................

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Instytut Ekonomii Lista proponowanych promotorów prac dyplomowych: Profesorowie: Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) obowiązuje od 01.01.2016 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia pierwszego stopnia studia licencjackie

Bardziej szczegółowo

A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego. I. Gospodarka regionalna

A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego. I. Gospodarka regionalna TEMATY, KTÓRE STUDENCI WYDZIAŁU ZAMIEJSCOWEGO W ŻYRARDOWIE STAROPOLSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ POWINNI UMIEĆ OMÓWIĆ W TRAKCIE OBRONY PRAC DYPLOMOWYCH (LICENCJACKICH) A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego

Bardziej szczegółowo

Proponowane tematy prac dyplomowych KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW

Proponowane tematy prac dyplomowych KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW 1. Podatki i opłaty lokalne jako źródło dochodów własnych gminy 2. Analiza dochodów budżetowych jednostek samorządów terytorialnych na przykładzie gminy... w latach...

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Studia II stopnia (magisterskie) rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku MSG (Wydział NE) Katedra Gospodarki Przestrzennej

Bardziej szczegółowo

PIĘCIOLECIE CZŁONKOSTWA POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ

PIĘCIOLECIE CZŁONKOSTWA POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ PIĘCIOLECIE CZŁONKOSTWA POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ Zagadnienia gospodarcze i społeczne ze szczególnym uwzględnieniem polskiego rynku pracy Praca zbiorowa pod red. Doroty Kotlorz Katowice 2010 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

liczba godzin ogółem

liczba godzin ogółem liczba godzin ogółem ćwiczenia przedmioty obieralne liczba godzin % liczba godzin % stacjonarne gospodarka przemysłowa 80 75 40,6 540 9,5 informatyka w ekonomii 80 780 4,6 55 8,69 niestacjonarne 60,66%

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia

Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Prof.

Bardziej szczegółowo

Autorzy książki są pracownikami Katedry Polityki Gospodarczej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Autorzy książki są pracownikami Katedry Polityki Gospodarczej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Publikacja prezentuje podstawy ekonomii i polityki gospodarczej przy wykorzystaniu metody instytucjonalnej analizy gospodarki. Zawiera zestaw najważniejszych informacji z historii myśli ekonomicznej, ekonomii

Bardziej szczegółowo

Proponowane tematy prac dyplomowych

Proponowane tematy prac dyplomowych KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW 1. Podatki i opłaty lokalne jako źródło dochodów własnych gminy 2. Analiza dochodów budżetowych jednostek samorządów terytorialnych na przykładzie gminy... w latach...

Bardziej szczegółowo

KATEDRA NAUK EKONOMICZNYCH TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH I PROMOTORZY

KATEDRA NAUK EKONOMICZNYCH TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH I PROMOTORZY KATEDRA NAUK EKONOMICZNYCH TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH I PROMOTORZY Przedmioty wykładane Wprowadzenie do makro- i mikroekonomii sektor MSP Economics of SME sector Zakresy tematyczne prac dyplomowych Analiza

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa. Wymiar godzinowy wykłady ćwiczenia.

Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa. Wymiar godzinowy wykłady ćwiczenia. 1 Plan studiów stacjonarnych I stopnia Kierunek Ekonomia 1 EOL101 Mikroekonomia 30 30 6 1 EOL102 Propedeutyka rolnictwa 30 0 3 1 EOL103 Geografia ekonomiczna 15 15 3 1 EOL104 Psychologia pracy 15 15 4

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia drugiego stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia drugiego stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia drugiego stopnia) Obowiązuje od 01.10.2016 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH REKRUTACJA 2017/2018 www.facebook.com/wydział-nauk-ekonomicznych-uwm WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Fascynująca wyprawa do świata nauk ekonomicznych Rozwój pasji i zainteresowań

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. stacjonarnych, drugiego stopnia. Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2012/2013

PLAN STUDIÓW. stacjonarnych, drugiego stopnia. Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2012/2013 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Gospodarki Międzynarodowej V/DWGM /554/2012 PLAN STUDIÓW stacjonarnych, drugiego stopnia Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

OFERTA SEMINARIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 STUDIA STACJONARNE I STOPNIA: ROK III, SEM. 5

OFERTA SEMINARIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 STUDIA STACJONARNE I STOPNIA: ROK III, SEM. 5 OFERTA SEMINARIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 STUDIA STACJONARNE I STOPNIA: ROK III, SEM. 5 Lp. Nazwisko i imię wykładowcy Temat seminarium licencjackiego Kierunek Kod USOS 1. dr Andrzejczak Beata Bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA I-go STOPNIA

EKONOMIA I-go STOPNIA Lp. EKONOMIA I-go STOPNIA Przedmioty podstawowe 1 Matematyka 2 Mikroekonomia 3 Podstawy zarządzania 4 Makroekonomia 5 Elementy Prawa 6 Podstawy rachunkowości 7 Statystyka 8 Ekonometria 9 Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

gr. 1 gr. 2 gr. 3 gr. 4

gr. 1 gr. 2 gr. 3 gr. 4 sobota 4 III Finanse i Rachunkowość - Studia Niestacjonarne II Stopnia Zaoczne II rok semestr letni 2016/17 Po opublikowaniu planów wszelkie zmiany w planie oznacza się kolorem Ŝółtym. gr. 1 gr. 2 gr.

Bardziej szczegółowo

Plan studiów stacjonarnych I stopnia - Kierunek Ekonomia

Plan studiów stacjonarnych I stopnia - Kierunek Ekonomia Plan studiów stacjonarnych I stopnia - Kierunek Ekonomia Semestr Wymiar godzinowy Punkty Nazwa przedmiotu przedmiotu 1 EOL101 Mikroekonomia 30 30 6 1 EOL102 Propedeutyka rolnictwa 30 0 3 1 EOL103 Geografia

Bardziej szczegółowo

Wstęp 11 CZĘŚĆ I. RYNKI FINANSOWE NOWE TRENDY, ZJAWISKA, INNOWACJE

Wstęp 11 CZĘŚĆ I. RYNKI FINANSOWE NOWE TRENDY, ZJAWISKA, INNOWACJE SPIS TREŚCI Wstęp 11 CZĘŚĆ I. RYNKI FINANSOWE NOWE TRENDY, ZJAWISKA, INNOWACJE Miłosz Stanisławski: ROZWÓJ I ZMIANA STRUKTURY ŚWIATOWYCH RYNKÓW FINANSOWYCH 15 Summary 26 Joanna Żabińska: ROLA I MIEJSCE

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów. Słowo wstępne

Wykaz skrótów. Słowo wstępne Wykaz skrótów Słowo wstępne Rozdział pierwszy Pojęcia 1.Początki ekonomii (Marcin Smaga) 2.Definicja ekonomii (Tadeusz Włudyka, Marcin Smaga) 3.Prawidłowości i prawa ekonomiczne (Tadeusz Włudyka, Marcin

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Studia II stopnia (magisterskie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku MSG (Wydział NE) Katedra Gospodarki Przestrzennej

Bardziej szczegółowo

7. Zastosowanie wybranych modeli nieliniowych w badaniach ekonomicznych. 14. Decyzje produkcyjne i cenowe na rynku konkurencji doskonałej i monopolu

7. Zastosowanie wybranych modeli nieliniowych w badaniach ekonomicznych. 14. Decyzje produkcyjne i cenowe na rynku konkurencji doskonałej i monopolu Zagadnienia na egzamin magisterski na kierunku Ekonomia 1. Znaczenie wnioskowania statystycznego w weryfikacji hipotez 2. Organizacja doboru próby do badań 3. Rozkłady zmiennej losowej 4. Zasady analizy

Bardziej szczegółowo

Punkty Zal.przedm.w semestrze

Punkty Zal.przedm.w semestrze Wydział Nauk Ekonomicznych wykładów 110 Studia niestacjonarne II stopnia, ZAOCZNE ćwiczeń 42 Rok II laborat. 52 Kierunek: Ekonomia 204 Specjalność: Gospodarka publiczna (GP) 1. EKONOMETRIA I PROGNOZOWANIE

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII

Spis treści. Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII Spis treści Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII Wstępne określenie przedmiotu ekonomii 7 Ekonomia a inne nauki 9 Potrzeby ludzkie, produkcja i praca, środki produkcji i środki konsumpcji,

Bardziej szczegółowo

w Poznaniu RAMOWY PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE STUDIA LICENCJACKIE SEMESTR: I Liczba godzin w Sposób

w Poznaniu RAMOWY PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE STUDIA LICENCJACKIE SEMESTR: I Liczba godzin w Sposób Program 6 semestralny - dla stacjonarnych SEMESTR: I Studia stacjonarne 1 Język obcy Z 30 1 2 W-f Z 30 0 3 BHP Z. b.o. 4 0 Grupa treści podstawowych 1 Matematyka E Z 30 15 5 2 Mikroekonomia E Z 30 15 5

Bardziej szczegółowo

Lista przedmiotów obowiązkowych do realizacji studiów w uczelniach partnerskich dla studentów rozpoczynających kształcenie w roku akad.

Lista przedmiotów obowiązkowych do realizacji studiów w uczelniach partnerskich dla studentów rozpoczynających kształcenie w roku akad. Lista przedmiotów obowiązkowych do realizacji studiów w uczelniach partnerskich dla studentów rozpoczynających kształcenie w roku akad. 2015/2016 1. Ekonometria (5 pkt. ECTS), 30/15, E 2. Statystyka opisowa

Bardziej szczegółowo

Makrootoczenie firm w Polsce: stan obecny i perspektywy

Makrootoczenie firm w Polsce: stan obecny i perspektywy Makrootoczenie firm w Polsce: stan obecny i perspektywy Prof. dr hab. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Makrootoczenie: Otoczenie polityczne Otoczenie ekonomiczne Otoczenie społeczne Otoczenie technologiczne

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2016/2017 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2016/2017 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2016/2017 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku MSG (Wydział

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, Warszawa

Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, Warszawa 1, 2, 3 Plan studiów stacjonarnych I stopnia Kierunek Ekonomia 1 EOL101 Mikroekonomia 30 30 6 1 EOL102 Propedeutyka rolnictwa 30 0 3 1 EOL103 Geografia ekonomiczna 15 15 4 1 EOL104 Psychologia pracy 15

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA. Forma zajęć. forma zaliczenia. wykłady. Razem. wykład. Ćw/konw/zaj.t. ćwiczenia

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA. Forma zajęć. forma zaliczenia. wykłady. Razem. wykład. Ćw/konw/zaj.t. ćwiczenia Kierunek: EKONOMIA PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA ęć O. Grupa treści ogólnych E/I/O.1 Przedmiot ogólnouczelniany ZAL 18 18 18 2 E/I/O.2 Język obcy ZAL 72 72 18 3 18 3 18 3 18 3 WF1 Wychowanie

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia drugiego stopnia studia magisterskie trwają

Bardziej szczegółowo

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW I FINANSE PUBLICZNE

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW I FINANSE PUBLICZNE ISSN 1899-9867 FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW I FINANSE PUBLICZNE WYBRANE ASPEKTY B 380973 Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku Tom 6/2010 Wprowadzenie. Część I Finanse przedsiębiorstw 1. Ujawnianie

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW stacjonarnych pierwszego stopnia

PLAN STUDIÓW stacjonarnych pierwszego stopnia Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Ekonomii PLAN STUDIÓW stacjonarnych pierwszego stopnia Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2012/2013 Plan studiów zatwierdzono

Bardziej szczegółowo

Jednostka dydaktyczna. Specjalnosci dyplomowania AwUE BnRŚ F. Lp.

Jednostka dydaktyczna. Specjalnosci dyplomowania AwUE BnRŚ F. Lp. Lp. 1. 2. 3. 4. Lista promotorów i tematyka prac dyplomowych na studiach II stopnia Europeistyki - obowiązuje od semestru letniego 2012/2013 (znakiem zaznaczone przypisanie do specjalnosci dyplomowania)

Bardziej szczegółowo

WSTĘP 11 GLOBALIZACJA GOSPODARKI ŚWIATOWEJ I NOWY REGIONALIZM 19

WSTĘP 11 GLOBALIZACJA GOSPODARKI ŚWIATOWEJ I NOWY REGIONALIZM 19 SPIS TREŚCI WSTĘP 11 ROZDZIAŁ I GLOBALIZACJA GOSPODARKI ŚWIATOWEJ I NOWY REGIONALIZM 19 1. Współczesna gospodarka światowa i jej struktura... 19 1.1. Podmioty gospodarki światowej... 21 1.2. Funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Ekonomia Rok akademicki: 2015/2016 Kod: MEI-1-501-s Punkty ECTS: 1 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Edukacja Techniczno Informatyczna Specjalność: - Poziom

Bardziej szczegółowo

SYSTEM FINANSOWY W POLSCE. Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak. Wydanie "drugie zmienione

SYSTEM FINANSOWY W POLSCE. Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak. Wydanie drugie zmienione SYSTEM FINANSOWY W POLSCE Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak Wydanie "drugie zmienione Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2008 Spis treści Przedmowa do drugiego wydania

Bardziej szczegółowo

Terminarz zaliczeń i egzaminów - SESJA ZIMOWA 2015/2016 Nazwisko i Imię Nazwa przedmiotu Godzina Sala Kierunek studiów wykładowcy

Terminarz zaliczeń i egzaminów - SESJA ZIMOWA 2015/2016 Nazwisko i Imię Nazwa przedmiotu Godzina Sala Kierunek studiów wykładowcy Terminarz zaliczeń i egzaminów - SESJA ZIMOWA 2015/2016 Data Tytuł Nazwisko i Imię Rok Poziom Nazwa przedmiotu Godzina Sala Kierunek studiów wykładowcy studiów studiów Tryb studiów 2016-01-22 dr Dominika

Bardziej szczegółowo