WYKAZ SEMINARIÓW MAGISTERSKICH PRZEZNACZONYCH DO URUCHOMIENIA W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 STUDIA STACJONARNE II STOPNIA: ROK I, SEM.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYKAZ SEMINARIÓW MAGISTERSKICH PRZEZNACZONYCH DO URUCHOMIENIA W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 STUDIA STACJONARNE II STOPNIA: ROK I, SEM."

Transkrypt

1 WYKAZ SEMINARIÓW MAGISTERSKICH PRZEZNACZONYCH DO URUCHOMIENIA W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 STUDIA STACJONARNE II STOPNIA: ROK I, SEM. 2 Lp. Imię i nazwisko wykładowcy Temat seminarium magisterskiego Kierunek Kod USOS 1. dr hab. Maria Bijak- Kaszuba, 2. prof. zw. dr hab. Anna Buchner-Jeziorska 3. dr hab. Małgorzata Burchard-Dziubińska, Międzynarodowe stosunki gospodarcze i integracja gospodarcza. Międzynarodowe stosunki gospodarcze 0600-BIJM2C Człowiek w świecie współczesnej organizacji. Człowiek wobec zagrożeń cywilizacji XXI wieku. Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska przyrodniczego ujęcie krajowe i międzynarodowe. 4. dr hab. Dorota Burzyńska Instrumenty finansowe. Finansowanie samorządu terytorialnego. Finansowanie inwestycji ekologicznych w przedsiębiorstwie. 5. dr Jacek Chądzyński Sektor MSP i wspieranie przedsiębiorczości oraz innowacyjności. Organizacje pozarządowe a rozwój społeczno-gospodarczy terytorium. Zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym. 6. dr hab. Maciej Chmieliński, 7. dr hab. Iwona D. Czechowska, 8. dr hab. Barbara Dańska- Borsiak Socjologia Praca socjalna sp. ekobiznes sp. regionalistyka 0600-BUCA2C 0600-BURM2C 0600-BURD2C 0600-CHAJ2C Doktryny polityki społecznej. Polityka społeczna 0600-CHMM2C Produkty banków komercyjnych. Nowe trendy w bankowości. Bankowość centralna. Rynek pieniężny. Doradztwo finansowe. Ochrona konsumenta na rynku usług finansowych. Analizy zjawisk gospodarczych w ujęciu wielowymiarowym i czasowoprzekrojowym CZEI2C 0600-DANB2C 9. dr Izabela Desperak Płeć, seksualność, polityka. Socjologia 0600-DESI2C 10. dr hab. Joanna Działo, 11. dr Joanna Dzionek- Kozlowska Polityka fiskalna i finanse publiczne; podatki, wydatki, deficyt budżetowy i dług publiczny, reguły fiskalne; gospodarka finansowa samorządu terytorialnego; pomoc publiczna i polityka konkurencji; polityka monetarna, bezrobocie, inflacja. Rola państwa w gospodarce poszukiwanie złotego środka?; ewolucja instytucji ekonomicznych; etyczne aspekty działalności gospodarczej; współczesne nurty ekonomii a kryzys gospodarczy 0600-DZIJ2C 0600-DZIO2C

2 12. dr Anita Fajczak-Kowalska Transport w procesach logistycznych. Zarządzanie jakością w logistyce FAJA2C 13. dr hab. Tomasz Ferenc Media, technologia, migracje współczesne determinanty zmiany społecznej. Socjologia 0600-FERT2C 14. dr Joanna Fila Sprawozdawczość finansowa i podatkowa przedsiębiorstw (pełna i uproszczona).finansowanie działalności gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem MSP. Mikrofinanse. Analiza finansowa podmiotów gospodarczych. 15. prof. zw. dr hab. Jan B. Gajda Metody optymalizacji decyzji gospodarczych. 16. dr hab. Jerzy Gajdka, 17. dr Zbigniew Głuszczak 18. prof. zw. dr hab. Janina Godłów-Legiędź 19. dr hab. Maria Greta, 20. dr hab. Jolanta Grotowska-Leder, 21. dr hab. Beata Guziejewska, 22. dr hab. Magorzata Janicka, Rynek kapitałowy. Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Środowiskowe, społeczne i ekonomiczne uwarunkowania gospodarki przestrzennej. Kryzys finansowy w USA: przyczyny, wpływ na koniunkturę światową, kraje strefy euro i gospodarkę polską. Sektor finansowy jako przyczyna cyklu koniunkturalnego. Teorie i najnowsze doświadczenia. Aspekty finansowe integracji, strefa euro- funkcjonowanie i skutki. Gospodarka światowa. Procesy integracyjne w Europie i świecie. Unia Europejska problemy funkcjonowania. Fundusze strukturalne UE metody aplikacyjne. Polityki wspólnotowe i dostosowania w polskich politykach do standardów europejskich. Rynek pracy i bezrobocie w aspekcie europejskich procesów integracyjnych. Sektor MSP. Banki wobec dostosowań europejskich. Współczesne ryzyka społeczne w perspektywie zróżnicowania społecznego: diagnoza i przezwyciężanie na poziomie lokalnym, regionalnym, europejskim. Polityka podatkowa i wydatkowa państwa w warunkach kryzysowych. Reformy podatków gminnych i systemu subwencjonowania samorządu terytorialnego. Samodzielność finansowa samorządu terytorialnego w Polsce na tle krajów UE. Problemy rocznego i długookresowego planowania budżetowego (Wieloletnia Prognoza Finansowa JST oraz Wieloletni Plan Finansowy Państwa). Racjonalizacja wydatków publicznych a budżet zadaniowy. Skarbowe papiery wartościowe na rynku finansowym. Globalizacja i integracja rynków finansowych, międzynarodowe przepływy kapitałowe, kryzysy finansowe, integracja walutowa i ekonomiczna w gospodarce światowej, funkcjonowanie strefy euro, perspektywy rozwoju międzynarodowego systemu walutowego, rynek finansowy Unii Europejskiej, rynek finansowy w Polsce (kapitałowy, bankowy, ubezpieczeniowy), giełdy,, Analityka gospodarcza, sp. ekobiznes,, Polityka społeczna Praca Socjalna Międzynarodowe stosunki gospodarcze 0600-FILA2C 0600-GAJJ2C 0600-GAJD2C 0600-GLUZ2C 0600-GODJ2C 0600-GREM2C 0600-GROJ2C 0600-GUZB2C 0600-JANM2C

3 23. dr hab. Alina Jędrzejczak, 24. dr hab. Grażyna Juszczak- Szumacher papierów wartościowych. Integracja gospodarcza. Badania sondażowe i statystyka małych obszarów. Badanie nierówności, ubóstwa i wykluczenia społecznego. Badanie nierówności, ubóstwa i wykluczenia społecznego. Polityka społeczna 0600-JEDA2C Funkcjonowanie transportu JUSG2C 25. dr Marcin Kalinowski Rynkowy wymiar demokracji. Instytucjonalne uwarunkowania integracji Polski z UE sp. ekobiznes 0600-KALI2C 26. dr hab. Kryspin Karczmarczuk, Socjologia ekonomicznego życia. Socjologia 0600-KARK2C 27. dr Dorota Karkowska Polityka społeczna. Polityka społeczna 0600-KAKD2C 28. dr Tomasz Karkowski Polityka zdrowotna. Zarządzanie zasobami ludzkimi w podmiotach leczniczych. Polityka społeczna 0600-KART2C 29. dr hab. Witold Kasperkiewicz, 30. prof. zw. dr hab. Krystyna Kietlińska 31. dr hab. Jerzy Korzeniewski Strategie innowacyjne przedsiębiorstw, finansowanie działalności innowacyjnej, innowacyjność gospodarek Unii Europejskiej w kontekście programu Europa Organizacja i finansowanie instytucji niepublicznych (fundacje, stowarzyszenia). Finansowanie przedsiębiorstw zatrudniających osoby niepełnosprawne, bezrobotne, wykluczone społecznie. Finansowanie oświaty, kultury i ochrony zdrowia. Finansowanie jednostek samorządu terytorialnego. Formy opodatkowania przedsiębiorstw. Podatki jako źródło gromadzenia dochodów budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Strategie inwestowania na rynku instrumentów pochodnych. 32. dr Maciej Kozłowski Problematyka makroekonomiczna (bankowość, bezrobocie, problemy wzrostu gospodarczego, GPW itp.), polityka gospodarcza, zarządzanie przedsiębiorstwem oraz finansami przedsiębiorstwa (MSP, źródła finansowania rozwoju przedsiębiorstwa, strategie finansowania, inwestycje i metody ich oceny, proces inwestycyjny itp.), gospodarka komunalna i samorządowa (mienie komunalne, finanse samorządowe), Finanse publiczne, finanse UE. 33. prof. zw. dr hab. Anna Krajewska Podatki w Polsce i w krajach UE. 34. prof. zw. dr hab. Elżbieta Kryńska Międzynarodowy, krajowy, regionalny rynek pracy., sp. ekobiznes, 0600-KASW2C 0600-KIEK2C 0600-KORJ2C 0600-KOZM2C 0600-KRAA2C 0600-KRYE2C 35. dr hab. Anna Kubiak, prof. nadyw. UŁ Metody badań empirycznych teoria i zastosowania praktyczne. Socjologia 0600-KUBA2C 36. prof. zw. dr hab. Trendy rozwoju rynku nieruchomości KUCE2C

4 Ewa Kucharska-Stasiak 37. dr Anetta Kuna-Marszałek Międzynarodowe stosunki gospodarcze, integracja gospodarcza, e-biznes. Międzynarodowe stosunki gospodarcze 0600-KUNA2C 38. dr Agnieszka Kurczewska Przedsiębiorczość, finanse małych i średnich przedsiębiorstw, alternatywne formy finansowania przedsiębiorstw (np. venure capital, anioły biznesu, crowdfunding), finansowanie start-upów, finansowanie innowacji, modele biznesowe, zarządzanie projektem w małej firmie, mikrokredyty w Polsce i na świecie, klastry. 39. prof. zw. dr hab. Eugeniusz Kwiatkowski 40. prof. zw. dr hab. Walentyna Kwiatkowska 41. prof. zw. dr hab. Lucyna Lewandowska Polityka makroekonomiczna, pieniężna, fiskalna, rynek pracy, zatrudnienie, bezrobocie, inflacja KURA2C 0600-KWIE2C Wynagrodzenia, rynek pracy, funkcjonowanie przedsiębiorstwa KWIW2C Niekonwencjonalne metody finansowania innowacyjności firm. 42. dr Krzysztof Lewandowski Procesy integracyjne w krajach Unii Europejskiej wzrost zrównoważony, strategie rozwoju, rynek pracy, wspieranie regionów i przedsiębiorstw. 43. dr inż. Danuta Lipińska Zielona gospodarka; ekologiczna transformacja; ekoprzemysł; innowacje i ekoinnowacje dla zrównoważonego wzrostu gospodarczego. 44. dr hab. Michał Mackiewicz, Modelowanie zjawisk ekonomicznych. Modelowanie ekonometryczne. Modele panelowe. Modelowanie wieloagentowe. Polityka fiskalna. Reguły fiskalne. Międzynarodowe i regionalne zróżnicowanie sytuacji gospodarczej. Ilościowe modelowanie dochodów, wydatków i inwestycji. Modelowanie polityki fiskalnej w ujęciu międzynarodowym i regionalnym., sp. ekobiznes sp. ekobiznes Analityka gospodarcza 0600-LEWL2C 0600-LEWK2C 0600-LIPD2C 0600-MACM2C Polityka fiskalna. 45. dr Maciej Malaczewski Modelowanie matematyczne w ekonomii. Analityka gospodarcza, 0600-MALM2C 46. dr hab. Ewa Malinowska, Mężczyźni i kobiety w społeczeństwie: polityka, rodzina, praca, aktywność obywatelska, media. Praca socjalna 0600-MALE2C 47. dr hab. Monika Marcinkowska, Zarządzanie wartością przedsiębiorstw. Rachunkowość instytucji finansowych. Kapitał intelektualny. Zarządzanie finansowe bankiem. Bankowość. 48. dr Jarosław Marczak Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podatki w finansach publicznych. Strategie podatkowe przedsiębiorstw. 49. dr Małgorzata Marks- Krzyszkowska Społeczno-kulturowe aspekty gospodarki przestrzennej w gminie MARC2C 0600-MARJ2C 0600-MARM2C

5 50. dr hab. Rafał Matera, 51. prof. zw. dr hab. Bożena Mikołajczyk Bogactwo i ubóstwo narodów + stosunki USA-Europa. sp. ekobiznes 0600-MATR2C Wpływ kryzysu na kondycje finansową przedsiębiorstw. Fundusze strukturalne a małe i średnie przedsiębiorstwa. Fundusze Venture Capital w Europie i USA. Finansowanie a pomiar innowacyjności w przedsiębiorstwie. Rachunkowość MSP. Audyt i kontrola wewnętrzna MIKB2C 52. dr Henryk Mikulski Bankowość, rynek finansowy, inżynieria finansowa MIKH2C 53. prof. zw. dr hab. Władysław Milo Prognozowanie zachowań rynków finansowych, towarowych i kapitałowych w Polsce i na świecie. Źródła i konsekwencje kryzysów finansowych, bankowych i gospodarczych. 54. dr Tomasz Miziołek Rynek pieniężny i kapitałowy, fundusze inwestycyjne, emerytalne, hedgingowe, venture capital/private equity, ETF, rynek forex, instrumenty pochodne, analiza techniczna, giełdy papierów wartościowych, zarządzanie aktywami (asset management), rynki towarowe, inwestycje alternatywne, instrumenty strukturyzowane, IKE i PPE. 55. dr hab. Włodzimierz Mosorow, Ochrona danych. Bezpieczeństwo w sieciach komputerowych. 56. dr Urszula Motowidlak Infrastruktura jako element systemu logistycznego. Analiza procesów logistycznych w przedsiębiorstwie. a rozwój zrównoważony. Analityka gospodarcza Międzynarodowe stosunki gospodarcze 0600-MILW2C 0600-MIZT2C 0600-MOSW2C 0600-MOTU2C 57. dr Łukasz Murowaniecki Wybrane problemy Informatyki Ekonomicznej (we współpracy z firmą Accenture) MURL2C 58. dr Marzena Papiernik- Wojdera Marketingowe i finansowe uwarunkowania działalności przedsiębiorstwa PAPM2C 59. prof. zw. dr hab. Ryszard Piasecki 60. dr hab. Mariusz Plich, Problemy współczesnej ekonomii problemy deindustrializacji globalizacja i rozwój gospodarczy przedsiębiorstwa wielonarodowe przyszłość Unii Europejskiej. Modelowanie sektorów gospodarki narodowej (np. ubezpieczenia, transport, energia, ). Modelowanie powiązań gospodarki i środowiska. Modelowanie sektora ubezpieczeń i systemów ubezpieczeń społecznych, modelowanie cen. sp. ekobiznes, Analityka gospodarcza, 0600-PIAR2C 0600-PLIM2C 61. dr Aldona Podgórniak- Krzykacz Problemy zarządzania w samorządzie terytorialnym PODA2C 62. dr hab. Michał Przybyliński Wielosektorowe modele rynków międzynarodowych. Analityka gospodarcza 0600-PRZM2C 63. dr Justyna Przywojska Rozwój lokalny i lokalna polityka społeczna. Funkcjonowanie III sektora. Polityka społeczna 0600-PRZJ2C 64. dr hab. Elżbieta Psyk- Formy aktywizacji społeczności lokalnych. Programy, strategie, mechanizmy. Socjologia, Praca socjalna 0600-PSYE2C

6 Piotrowska, 65. dr hab. Rosińska - Bukowska Magdalena Korporacje transnarodowe, globalizacja, handel i finanse międzynarodowe, marketing międzynarodowy, zarządzanie międzynarodowe. 66. dr Agnieszka Rzeńca Współczesne problemy ochrony środowiska (ekoinnowacje, ochrona przyrody, klastry ekologiczne, instrumenty polityki ochrony środowiska, konflikty środowiskowe). Planowanie i zagospodarowanie przestrzeni (instrumenty polityki przestrzennej, rewitalizacja). 67. dr hab. inż. Adam Sadowski 68. dr Skoczylas-Tworek Agnieszka 69. prof. zw. dr hab. Wacława Starzyńska Międzynarodowe stosunki gospodarcze 0600-ROSM2C 0600-RZEA2C i zarządzanie łańcuchem dostaw. zrównoważona SADA2C Audyt i kontrola w gospodarce i administracji publicznej Analiza rynku zamówień publicznych. Metody statystyczne w analizie ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw. 70. dr Anna Stępniak-Kucharska Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej (procedury zakładania, źródła finansowania, marketing, zarządzanie zasobami ludzkimi, przekształcenia własnościowe prywatyzacja i restrukturyzacja, księgowość MSP, analiza finansowa). 71. prof. zw. dr hab. Jadwiga Suchecka Analizy ilościowe w badaniach regionalnych. Teoria i praktyka. 72. prof. zw. dr hab. Jan Jacek Sztaudynger 73. dr hab. Bogusława Urbaniak, 1. Modelowanie współzależności wzrostu gospodarczego i jakości życia. 2. Wzrost gospodarczy a rodzinny kapitał społeczny: małżeństwa, rozwody, dzietność, wielkość rodziny. 3. Wzrost gospodarczy a kapitał społeczny: przestępczość, zróżnicowanie dochodów, bezrobocie. 4. Wzrost gospodarczy a integracja europejska, konwergencja, inflacja. 5. Modele zatrudnienia i bezrobocia. 6. Prognozy gospodarcze w warunkach integracji europejskiej. 7. Modele i prognozy międzynarodowych relacji ekonomicznych (kursy walutowe, eksport, import). Efektywność gospodarowania kapitałem ludzkim Zarządzanie zasobami ludzkimi w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej Ilościowe metody analizy instrumentów finansowych. 74. dr Wojciech Urbaniak Analiza rynków zagranicznych. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce. sp. ekobiznes, Analityka gospodarcza, Polityka społeczna Międzynarodowe stosunki gospodarcze 0600-SKOA2C 0600-STAW2C 0600-STEA2C 0600-SUCJ2C 0600-SZTJ2C 0600-URBB2C 0600-URBW2C 75. dr Tomasz Uryszek Zarządzanie funduszami publicznymi. Deficyt budżetowy i dług publiczny URYT2C

7 76. prof. zw. dr hab. Wielisława Warzywoda- Kruszyńska 77. dr Andrzej Wasiak Dochody i wydatki budżetu państwa. Źródła finansowania zadań jednostek samorządu terytorialnego. Przemiany w rodzinie w perspektywie cyklu życia. Praca socjalna 0600-WARW2C Przekształcenia w usługach publicznych WASA2C 78. prof. zw. dr hab. Stanisław Ubezpieczenia majątkowe i życiowe WIES2C Wieteska 79. dr hab. Jan Więcek produkcji. Gospodarka magazynowa WIEJ2C 80. dr Andrzej Wojcieszak Infrastruktura w krajowym systemie bezpieczeństwa energetycznego. miejska WOJC2C 81. dr hab. Magdalena Uwarunkowania rozwoju rynku nieruchomości ZALM2C Załęczna, 82. dr Cecylia Żurak-Owczarek. dystrybucji. Technologie informacyjne w logistyce i gospodarce ŻURC2C STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA: ROK I, SEM. 2 Lp. Imię i nazwisko wykładowcy Temat seminarium magisterskiego Kierunek Kod USOS 1. prof. zw. dr hab. Anna Buchner-Jeziorska Człowiek wobec zagrożeń cywilizacji XXI wieku. Praca socjalna 0600-BUCA2V 2. dr hab. Dorota Burzyńska Instrumenty finansowe. Finansowanie samorządu terytorialnego. Finansowanie inwestycji ekologicznych w przedsiębiorstwie BURD2V 3. dr Agnieszka Czajkowska Kredytowanie przedsiębiorstw, obsługa rachunków bankowych firm, kredyty i inne usługi bankowe świadczone gospodarstwom domowym, alternatywne formy finansowania działalności gospodarczej, gospodarka finansowa mikro-, małych 0600-CZAA2V i średnich przedsiębiorstw, analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstw. 4. dr Anita Fajczak-Kowalska Transport w procesach logistycznych. Zarządzanie jakością w logistyce FAJA2V 5. dr Joanna Fila 1. Sprawozdawczość finansowa i podatkowa przedsiębiorstw (pełna i uproszczona). 2. Finansowanie działalności gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem MSP. 3. Mikrofinanse. 4. Analiza finansowa podmiotów gospodarczych FILA2V

8 6. dr hab. Marianna Greta, 7. dr hab. Beata Guziejewska, Aspekty finansowe integracji, strefa euro- funkcjonowanie i skutki. Gospodarka światowa. Procesy integracyjne w Europie i świecie. Unie Europejska problemy funkcjonowania. Fundusze strukturalne UE metody aplikacyjne. Polityki wspólnotowe i dostosowania w polskich politykach do standardów europejskich. Rynek pracy i bezrobocie w aspekcie europejskich procesów integracyjnych. Sektor MSP. Banki wobec dostosowań europejskich. Polityka podatkowa i wydatkowa państwa w warunkach kryzysowych. Reformy podatków gminnych i systemu subwencjonowania samorządu terytorialnego. Samodzielność finansowa samorządu terytorialnego w Polsce na tle krajów UE. Problemy rocznego i długookresowego planowania budżetowego (Wieloletnia Prognoza Finansowa JST oraz Wieloletni Plan Finansowy Państwa). Racjonalizacja wydatków publicznych a budżet zadaniowy. Skarbowe papiery wartościowe na rynku finansowym. 8. dr Dagmara Hajdys Analiza kondycji finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Analiza i ocena samodzielności finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Polityka wydatkowa w samorządzie terytorialnym. Wykorzystanie środków unijnych przez jednostki samorządu terytorialnego. Papiery wartościowe w gospodarce samorządowej. Budżet zadaniowy. Zarządzanie długiem publicznym. Gospodarka finansowa państwa. Skarbowe papiery wartościowe. Analiza kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Partnerstwo publicznoprywatne jako innowacyjna metoda realizacji inwestycji. 9. dr Agnieszka Janus 10. dr hab. Grażyna Juszczak- Szumacher 11. prof. zw. dr hab. Krystyna Kietlińska Strategie zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami,, 0600-GREM2V 0600-GUZB2V 0600-HAJD2V 0600-JANA2V Funkcjonowanie transportu JUSG2V Organizacja i finansowanie instytucji niepublicznych (fundacje, stowarzyszenia). Finansowanie przedsiębiorstw zatrudniających osoby niepełnosprawne, bezrobotne, wykluczone społecznie. Finansowanie oświaty, kultury i ochrony zdrowia. Finansowanie jednostek samorządu terytorialnego. Formy opodatkowania przedsiębiorstw. Podatki jako źródło gromadzenia dochodów budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego. 12. dr Paweł Kubiak REALNE PROBLEMY REGIONALNYCH RYNKÓW PRACY w ramach seminarium przewidywane jest przygotowanie prac magisterskich poruszających tematy związane z sytuacją i specyfiką regionalnych rynków pracy. Szczegółowe tematy prac mogą dotyczyć, popytu na pracę, podaży pracy, oddziaływania na zasoby kapitału ludzkiego i społecznego, oceny działań podejmowanych w ramach aktywnej i pasywnej polityki rynku pracy, wpływu instytucji rynku pracy na regionalne rynki pracy oraz oddziaływania otoczenia 0600-KIEK2V 0600-KUBP2V

9 makroekonomicznego na nie. 13. dr Krzysztof Lewandowski Procesy integracyjne w krajach Unii Europejskiej wzrost zrównoważony, strategie rozwoju, rynek pracy, wspieranie regionów i przedsiębiorstw. 14. dr hab. Ewa Malinowska, Mężczyźni i kobiety w społeczeństwie: polityka, rodzina, praca, aktywność obywatelska, media. 15. dr Jarosław Marczak Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podatki w finansach publicznych. Strategie podatkowe przedsiębiorstw. 16. dr hab. Elżbieta Michałowska, 17. prof. zw. dr hab. Bożena Mikołajczyk Praca socjalna 0600-LEWK2V 0600-MALE2V 0600-MARJ2V Outsiderzy i dewianci z socjologii dewiacji i dezorganizacji społecznej. Praca socjalna 0600-MICE2V Wpływ kryzysu na kondycje finansową przedsiębiorstw. Fundusze strukturalne a małe i średnie przedsiębiorstwa. Fundusze Venture Capital w Europie i USA. Finansowanie a pomiar innowacyjności w przedsiębiorstwie. Rachunkowość MSP. Audyt i kontrola wewnętrzna MIKB2V 18. dr Henryk Mikulski Bankowość, rynek finansowy, inżynieria finansowa MIKH2V 19. dr Urszula Motowidlak Infrastruktura jako element systemu logistycznego. Analiza procesów 0600-MOTU2V logistycznych w przedsiębiorstwie. a rozwój zrównoważony. 20. dr hab. Mariusz Plich, prof. nadzw. UŁ 21. dr hab. inż. Adam Sadowski 22. dr hab. Piotr Urbanek, Modelowanie sektora ubezpieczeń i systemów ubezpieczeń społecznych, modelowanie cen. Modelowanie sektorów gospodarki narodowej (np. ubezpieczenia, transport, energia, ). Modelowanie powiązań gospodarki i środowiska PLIM2V i zarządzanie łańcuchem dostaw. zrównoważona SADA2V Systemy informacyjne rachunkowości zarządczej i controllingu operacyjnego w procesach zarządzania przedsiębiorstwem. Nadzór korporacyjny w spółkach kapitałowych. Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa., 0600-URBP2V 23. prof. zw. dr hab. Stanisław Ubezpieczenia majątkowo i osobowe WIES2V Wieteska 24. dr Radosław Witczak Aspekty podatkowe w finansach publicznych i przedsiębiorstw. Rachunkowość 0600-WITR2V i ewidencje podatkowe w finansach przedsiębiorstw. 25. dr Wojcieszak Andrzej Infrastruktura w krajowym systemie bezpieczeństwa energetycznego WOJC2V miejska. 26. dr Cecylia Żurak-Owczarek. dystrybucji. Technologie informacyjne w logistyce i gospodarce ŻURC2V

2 prof. zw. dr hab. Anna Buchner-Jeziorska Człowiek wobec zagrożeń cywilizacji XXI wieku Socjologia, Praca socjalna 0600-BUCA2C

2 prof. zw. dr hab. Anna Buchner-Jeziorska Człowiek wobec zagrożeń cywilizacji XXI wieku Socjologia, Praca socjalna 0600-BUCA2C WYKAZ SEMINARIÓW MAGISTERSKICH PRZEZNACZONYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE LETNIM W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 STUDIA STACJONARNE II STOPNIA: ROK I, SEM. 2 Lp. Imię i nazwisko wykładowcy Temat seminarium

Bardziej szczegółowo

OFERTA SEMINARIÓW LICENCJACKICH PRZEZNACZONYCH DO URUCHOMIENIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 STUDIA STACJONARNE I STOPNIA: ROK III, SEM.

OFERTA SEMINARIÓW LICENCJACKICH PRZEZNACZONYCH DO URUCHOMIENIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 STUDIA STACJONARNE I STOPNIA: ROK III, SEM. OFERTA SEMINARIÓW LICENCJACKICH PRZEZNACZONYCH DO URUCHOMIENIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 STUDIA STACJONARNE I STOPNIA: ROK III, SEM. 5 Lp. Imię i nazwisko wykładowcy Temat seminarium licencjackiego

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 03 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Szanowni Państwo! Przekazujemy Państwu publikację, której celem jest przybliżenie najważniejszych wydarzeń z historii i współczesności

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematyczne

Propozycje tematyczne Oferta tematyki seminaryjnej przedstawiona przez prowadzących seminaria dyplomowe na 2 roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2014/2015 EKONOMIA Nazwisko i imię prowadzącego seminaria

Bardziej szczegółowo

Tematyka seminarium magisterskiego dla studentów kierunku Finanse i Rachunkowość w roku ak. 2014/2015 Zapisy 18.02.2014 r. godz. 9.

Tematyka seminarium magisterskiego dla studentów kierunku Finanse i Rachunkowość w roku ak. 2014/2015 Zapisy 18.02.2014 r. godz. 9. Tematyka seminarium magisterskiego dla studentów kierunku Finanse i Rachunkowość w roku ak. 2014/2015 Zapisy 18.02.2014 r. godz. 9.45 prof. dr hab. Jolanta Szołno-Koguc- pok. 404 I. SEKTOR FINANSÓW PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Promotorzy studia stacjonarne pierwszego stopnia 2014/2015. Zagadnienia z zakresu Analizy finansowej

Promotorzy studia stacjonarne pierwszego stopnia 2014/2015. Zagadnienia z zakresu Analizy finansowej Promotorzy studia stacjonarne pierwszego stopnia 2014/2015 Zagadnienia z zakresu Analizy finansowej dr Maciej Baranowski 12 osób dr Joanna Cichorska 10 osób dr Bożena Frączek 10 osób Finanse korporacyjne:

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematów prac dyplomowych złożone do dnia 15.05.2014 r.

Propozycje tematów prac dyplomowych złożone do dnia 15.05.2014 r. Propozycje tematów prac dyplomowych złożone do dnia 15.05.2014 r. 1. Poziom i struktura popytu globalnego w Polsce. Dr Andrzej Jędruchniewicz 2. Wielkość i struktura inwestycji w gospodarce. Dr Andrzej

Bardziej szczegółowo

OPIS OFERTY SEMINARYJNEJ: SEMINARIA DYPLOMOWE 2008-2009 OPIS OFERTY SEMINARYJNEJ: SEMINARIA DYPLOMOWE 2008-2009. Imię i nazwisko: dr ADAM BASZYŃSKI

OPIS OFERTY SEMINARYJNEJ: SEMINARIA DYPLOMOWE 2008-2009 OPIS OFERTY SEMINARYJNEJ: SEMINARIA DYPLOMOWE 2008-2009. Imię i nazwisko: dr ADAM BASZYŃSKI Imię i nazwisko: dr ADAM BASZYŃSKI Systemy motywowania do pracy w organizacjach gospodarczych Oceny pracownicze w gospodarowaniu zasobem pracy Katedra: Makroekonomii i Badań nad Gospodarką Narodową Motywacja,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EKONOMICZNY. Przykładowe temat prac magisterskich

WYDZIAŁ EKONOMICZNY. Przykładowe temat prac magisterskich WYDZIAŁ EKONOMICZNY Przykładowe tematy prac magisterskich KATEDRA EKONOMII, MATEMATYKI I INFORMATYKI ZAKŁAD EKONOMII, POLITYKI I ETYKI GOSPODARCZEJ prof. dr hab. Stanisław Zięba Temat seminarium: Polityka

Bardziej szczegółowo

Z-056. Analiza ekonomiczno-finansowa

Z-056. Analiza ekonomiczno-finansowa 13 Administracja publiczna E-034 Administracja publiczna w społeczeństwie E-035 informacyjnym Agrobiznes E-133 Agrobiznes na rynkach światowych E-134 Akredytacja i certyfikacja T-001 Akredytacja, certyfikacja

Bardziej szczegółowo

6. Ocena działalności portu morskiego w.. w latach. 7. Analiza wielkości i struktury towarów obsługiwanych w. w latach

6. Ocena działalności portu morskiego w.. w latach. 7. Analiza wielkości i struktury towarów obsługiwanych w. w latach KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW 1. Analiza produkcyjności przedsiębiorstwa.. z wykorzystaniem funkcji produkcji. 2. Wykorzystanie współczynnika elastyczności w analizie popytu na... 3. Wpływ funduszy

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE TEMATÓW SEMINARIUM MAGISTERSKIEGO

PROPOZYCJE TEMATÓW SEMINARIUM MAGISTERSKIEGO Dr inŝ. Agnieszka Wrzochalska Warszawa 28.02.2011 PROPOZYCJE TEMATÓW SEMINARIUM MAGISTERSKIEGO ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI 1. Metody zarządzania personelem (w firmie X) 2. Relacje pomiędzy strategią

Bardziej szczegółowo

Seminaria magisterskie studia niestacjonarne 2 stopnia rok akademicki 2013/2014. zagadnienia z zakresu rachunkowości

Seminaria magisterskie studia niestacjonarne 2 stopnia rok akademicki 2013/2014. zagadnienia z zakresu rachunkowości zagadnienia z zakresu rachunkowości Prof. UE dr hab. Józef Pfaff Rachunkowości Prof. UE dr hab. Maria Smejda Rachunkowości Prof. UE dr hab. Andrzej Piosik Rachunkowości Dr Marzena Strojek- Filus Rachunkowości

Bardziej szczegółowo

SEMINARIA DYPLOMOWE 2010/2011 studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

SEMINARIA DYPLOMOWE 2010/2011 studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia dr Adam Baszyński Katedra Makroekonomii i Badań nad Gospodarką Narodową 1. Systemy motywowania do pracy w organizacjach gospodarczych 2. Oceny pracownicze w gospodarowaniu zasobem pracy motywacja, motywowanie

Bardziej szczegółowo

OBSZARY TEMATYCZNE PRAC DYPLOMOWYCH, prowadzonych przez pracowników Katedr Wydziału Zarządzania PL

OBSZARY TEMATYCZNE PRAC DYPLOMOWYCH, prowadzonych przez pracowników Katedr Wydziału Zarządzania PL OBSZARY TEMATYCZNE PRAC DYPLOMOWYCH, przez owników Katedr Wydziału Zarządzania PL dr Anna Arent 220 81 538 4471 prof. dr hab. inż. Tadeusz Banek Dr inż. Jakub Bis Pokój / nr telefonu Katedra Prowadzone

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin dyplomowy studia pierwszego stopnia kierunek: Ekonomia

Zagadnienia na egzamin dyplomowy studia pierwszego stopnia kierunek: Ekonomia studia pierwszego stopnia kierunek: Ekonomia 1. Mierzenie gospodarki w skali makro. 2. Determinanty dochodu narodowego. 3. Budżet państwa i polityka fiskalna. 4. Główne teorie bezrobocia - przyczyny bezrobocia.

Bardziej szczegółowo

Dr Ireneusz Badowski

Dr Ireneusz Badowski Dr Ireneusz Badowski Rola, miejsce i znaczenie sektora bankowego w systemie finansowym w gospodarce rynkowej Charakterystyka sektora bankowego w Polsce przemiany jakościowe w ujęciu historycznym Rozwój

Bardziej szczegółowo

Obszary tematyczne prac dyplomowych, prowadzonych przez pracowników Katedr Wydziału Zarządzania PL

Obszary tematyczne prac dyplomowych, prowadzonych przez pracowników Katedr Wydziału Zarządzania PL Obszary tematyczne, przez owników Katedr Wydziału Zarządzania PL Nazwisko i imię Arent Anna Dr 214 Banek Tadeusz Baum Tadeusz Dr inŝ. prof. PL 23 114 Blicharz Piotr Dr inŝ. 208 Bojar Ewa 241 Bojar Matylda

Bardziej szczegółowo

FINANSE I INWESTYCJE EKONOMIKA TRANSPORTU GOSPODAROWANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

FINANSE I INWESTYCJE EKONOMIKA TRANSPORTU GOSPODAROWANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Lp. Nazwisko, imię Specjalnośd, której dotyczy seminarium Zakres tematyki prac magisterskich 1. Osioska Magdalena, prof. dr hab. FINANSE I INWESTYCJE 1. Charakterystyka procesów zachodzących na rynku pieniężnym,

Bardziej szczegółowo

Spis doktoratów WNEiZ UMK :

Spis doktoratów WNEiZ UMK : Spis doktoratów WNEiZ : Lp. Imię i nazwisko Tytuł pracy Promotor Recenzenci Data obrony 1. Mgr Ryszard Trwałość i niezawodność wyrobów Prof. dr hab. S. Sudoł Prof. dr hab. B. Oyrzanowski 27.04.1988 Lorenczewski

Bardziej szczegółowo

www.difin.pl k a t a l o g w y d a w n i c z y 2010/2011 rachunkowość finanse ekonomia bankowość Difin

www.difin.pl k a t a l o g w y d a w n i c z y 2010/2011 rachunkowość finanse ekonomia bankowość Difin www.difin.pl k a t a l o g w y d a w n i c z y 2010/2011 rachunkowość finanse ekonomia bankowość Difin spis treści Rachunkowość Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza 4 Jak czytać sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

PROFILE KATEDR WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA, INFORMATYKI I FINANSÓW SPRAWUJĄCYCH OPIEKĘ NAD PRACAMI DOKTORSKIMI

PROFILE KATEDR WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA, INFORMATYKI I FINANSÓW SPRAWUJĄCYCH OPIEKĘ NAD PRACAMI DOKTORSKIMI PROFILE KATEDR WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA, INFORMATYKI I FINANSÓW SPRAWUJĄCYCH OPIEKĘ NAD PRACAMI DOKTORSKIMI 1. INSTYTUT ZASTOSOWAŃ MATEMATYKI: - Katedra Badań Operacyjnych Modelowanie procesów gospodarczych

Bardziej szczegółowo

dr hab. Agnieszka Alińska

dr hab. Agnieszka Alińska dr hab. Agnieszka Alińska specjalności: Bankowość Finanse publiczne 1. Restrukturyzacja polskiego sektora bankowego 2. Funkcjonowanie sektora bankowości spółdzielczej 3. Banki lokalne w systemie bankowym

Bardziej szczegółowo

Artykuły naukowe 1. G.2551

Artykuły naukowe 1. G.2551 Artykuły naukowe 1. G.2551 Aktywna polityka rynku pracy w Polsce a jej efektywność / Justyna Kłobukowska // Pieniądze i Więź 2015, vol. 18, nr 1, s. 41-49. POLITYKA ZATRUDNIENIA - POLSKA - 1989-; PRACA

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Finanse i Rachunkowość (Wydział

Bardziej szczegółowo

Lista seminariów licencjackich na kierunku Zarządzanie, specjalność: Inwestycje i Nieruchomości

Lista seminariów licencjackich na kierunku Zarządzanie, specjalność: Inwestycje i Nieruchomości Lista seminariów licencjackich na kierunku Zarządzanie, specjalność: Inwestycje i Nieruchomości prof. UG, dr hab. Teresa Inwestycje finansowe i ryzyko 1 Czerwińska inwestycyjne 2 dr inż. Małgorzata Rymarzak

Bardziej szczegółowo

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GLIWICACH. WYKAZ KSIĄŻEK DOSTĘPNYCH Z BAZY IBUK.PL OD PAŹDZIERNIKA 2013 r. DO PAŹDZIERNIKA 2014 R.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GLIWICACH. WYKAZ KSIĄŻEK DOSTĘPNYCH Z BAZY IBUK.PL OD PAŹDZIERNIKA 2013 r. DO PAŹDZIERNIKA 2014 R. MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GLIWICACH WYKAZ KSIĄŻEK DOSTĘPNYCH Z BAZY IBUK.PL OD PAŹDZIERNIKA 2013 r. DO PAŹDZIERNIKA 2014 R. Lp. 1 "Trzynastki" - po wyroku TK 2 100 roślin w Twojej kuchni Analiza duration

Bardziej szczegółowo

Vademecum studenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007/2008. Wydział Finansów

Vademecum studenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007/2008. Wydział Finansów Vademecum studenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007/2008 Wydział Finansów Opracowanie na podstawie materiałów przygotowanych przez jednostki organizacyjne Uczelni: Grażyna Wójcik Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa przedmiotowa

3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa przedmiotowa 27 E-001 Katedra Mikroekonomii 1. Nazwa przedmiotu: Mikroekonomia 2. Prowadzący: prof. dr hab. Zofia Dach, dr hab. Krystyna Przybylska, dr Adam Cygan, dr Janusz Grabowski, dr Elżbieta Maciejowska, dr Zofia

Bardziej szczegółowo

spis treści 2 www.difin.pl Finanse MSR 37. Rezerwy, zobowiązania, warunkowe i aktywa warunkowe 22 MSR 41. Rolnictwo 22

spis treści 2 www.difin.pl Finanse MSR 37. Rezerwy, zobowiązania, warunkowe i aktywa warunkowe 22 MSR 41. Rolnictwo 22 spis treści Rachunkowość Rachunkowość na tle rozwiązań międzynarodowych. Wydanie II 4 Rachunkowość podatkowa. Wydanie 8 4 Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych Wydanie II rozszerzone

Bardziej szczegółowo