OFERTA SEMINARIÓW LICENCJACKICH PRZEZNACZONYCH DO URUCHOMIENIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 STUDIA STACJONARNE I STOPNIA: ROK III, SEM.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OFERTA SEMINARIÓW LICENCJACKICH PRZEZNACZONYCH DO URUCHOMIENIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 STUDIA STACJONARNE I STOPNIA: ROK III, SEM."

Transkrypt

1 OFERTA SEMINARIÓW LICENCJACKICH PRZEZNACZONYCH DO URUCHOMIENIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 STUDIA STACJONARNE I STOPNIA: ROK III, SEM. 5 Lp. Imię i nazwisko wykładowcy Temat seminarium licencjackiego Kierunek Kod USOS dr Elżbieta Antczak dr Joanna Bogołębska Ekorozwój, zrównoważony rozwój, ekonomia ekologiczna analizy przestrzenno-czasowe. Międzynarodowe stosunki finansowe i walutowe. Stabilność międzynarodowego systemu finansowego i walutowego. Bankowość centralna w warunkach integracji i globalizacji. Integracja monetarna 0600-ANTE5B 0600-BOGJ5B 3. dr Monika Bolek Zarządzanie przedsiębiorstwem na rynku kapitałowym. Ekonomia, sp. rynek kapitałowy 0600-BOLM5B 4. dr Buczkowski Bogdan 5. dr Agnieszka Bukowska- Piestrzyńska 6. dr hab. Małgorzata Burchard-Dziubińska, dr hab. Dorota Burzyńska dr Jacek Chądzyński 9. dr hab. Iwona D. Czechowska, Problemy międzynarodowych stosunków gospodarczych i finansowych handlu, międzynarodowej integracji gospodarczej transportu, spedycji i marketingu międzynarodowego. Funkcjonowanie firm usługowych w gospodarce (zarządzanie, finansowanie działalności, marketing). Ekonomia ochrony środowiska i zasobów naturalnych w praktycznych zastosowaniach. Instrumenty finansowe. Finansowanie samorządu terytorialnego. Finansowanie inwestycji ekologicznych w przedsiębiorstwie. Sektor MSP i wspieranie przedsiębiorczości oraz innowacyjności. Organizacje pozarządowe a rozwój społeczno-gospodarczy terytorium. Zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym. Produkty banków komercyjnych. Nowe trendy w bankowości. Bankowość centralna. Rynek pieniężny. Doradztwo finansowe. Ochrona konsumenta na rynku usług finansowych. Ekonomia, Ekonomia, sp. ekonomia sektora publicznego Ekonomia, sp. ekobiznes, Ekonomia, Ekonomia, Ekonomia 0600-BUCB5B 0600-BUKA5B 0600-BURM5B 0600-BURD5B 0600-CHAJ5B 0600-CZEI5B 10. dr Zofia Dolewka Funkcjonowanie i rozwój samorządu terytorialnego w Polsce DOLZ5B

2 11. dr Renata Dopierała Mikrostruktury społeczne. Media i kultura popularna. Socjologia 0600-DOPR5B dr Agnieszka Dorożyńska dr Tomasz Dorożyński dr Agnieszka Drzymała prof. zw. dr hab. Jan Duraj dr hab. Edyta Dworak Polityka społeczna i zatrudnienia w Unii Europejskiej. polityka proeksportowa. Ubezpieczenia w obrocie międzynarodowym. Fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Rozwój regionalny, polityka spójności UE, fundusze strukturalne, pomoc publiczna, zamówienia publiczne, analiza koniunktury i badanie rynków zagranicznych. Zrównoważony rozwój a działalność korporacji transnarodowych w gospodarce światowej. Ekobiznes a gospodarki narodowe. Strategie finansowo-marketingowe przedsiębiorstw. Innowacje/Procesy innowacji, Polityka innowacyjna, Gospodarka oparta na wiedzy, Polityka gospodarcza, Procesy restrukturyzacji gospodarki. Ekonomia, sp. ekobiznes, Ekonomia Logistyka, Logistyka ITM, Ekonomia, Ekonomia, sp. rynek kapitałowy, Ekonomia, sp. ekonomia sektora publicznego, Ekonomia, Ekonomia, sp. ekonomia sektora publicznego 0600-DORA5B 0600-DORT5B 0600-DRZA5B 0600-DURJ5B 0600-DWOE5B 17. dr Anita Fajczak-Kowalska Zarządzanie jakością w logistyce. Transport. Logistyka, Logistyka ITM 0600-FAJA5B dr Marcin Feltynowski dr Joanna Fila Nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu miastem i regionem. Źródła finansowania działalności gospodarczej ( w tym szczególnie małych i średnich przedsiębiorstw). Analiza finansowa przedsiębiorstw. Pomoc publiczna (w tym szczególnie ze środków Unii Europejskiej). Opodatkowanie przedsiębiorstw. Finanse i Rachunkowość 0600-FELM5B 0600-FILA5B 20. dr Karol Franczak Badania mediów i komunikowania społecznego. Socjologia 0600-FRAK5B 21. dr hab. Jerzy Gajdka, prof. nadzw. UŁ 22. dr Tomasz Grabia Rynek kapitałowy i zarządzanie finansowe. Problemy rynku pracy. Oddziaływanie polityki makroekonomicznej (fiskalnej i pieniężnej) na gospodarkę., Ekonomia, Ekonomia, sp. rynek kapitałowy Ekonomia, sp. rynek kapitałowy, Ekonomia, sp. ekonomia sektora publicznego 0600-GAJD5B 0600-GRAT5B 23. dr Wojciech Grabowski Modelowanie zmiennych jakościowych GRAW5B

3 dr hab. Marianna Greta, dr Magdalena Jasiniak 26. dr hab. Grażyna Juszczak- Szumacher, prof. nadzw. UŁ dr Marcin Kalinowski prof. zw. dr hab. Krystyna Kietlińska 29. dr Agnieszka Kłysik- Uryszek 30. dr Dorota Kobus- Ostrowska Aspekty finansowe integracji, strefa euro funkcjonowanie i skutki. Gospodarka światowa. Procesy integracyjne w Europie i świecie. Unie Europejska problemy funkcjonowania. Fundusze strukturalne UE metody aplikacyjne. Polityki wspólnotowe i dostosowania w polskich politykach do standardów europejskich. Rynek pracy i bezrobocie w aspekcie europejskich procesów integracyjnych. Sektor MSP. Banki wobec dostosowań europejskich. Finanse Przedsiębiorstw: ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa, struktura majątkowo-kapitałowa przedsiębiorstwa, źródła finansowania przedsiębiorstwa. Europeistyka,, Ekonomia 0600-GREM5B 0600-JASM5B Funkcjonowanie transportu. Logistyka, Logistyka ITM 0600-JUSG5B Rola państwa we współczesnych gospodarkach, rynkowy wymiar demokracji, finanse publiczne w perspektywie uwarunkowań politycznych. Organizacja i finansowanie instytucji niepublicznych (fundacje, stowarzyszenia). Finansowanie przedsiębiorstw zatrudniających osoby niepełnosprawne, bezrobotne, wykluczone społecznie. Finansowanie oświaty, kultury i ochrony zdrowia. Finansowanie jednostek samorządu terytorialnego. Formy opodatkowania przedsiębiorstw. Podatki jako źródło gromadzenia dochodów budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne, marketing międzynarodowy Wpływ funduszy Unii Europejskiej na rozwój regionów szanse i zagrożenia. Ekonomiczne aspekty funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce na świecie. 31. dr Konarski Marcin Międzynarodowe rynki finansowe; kryzysy finansowe i walutowe, integracja walutowa, wprowadzenie euro, strefa euro, integracja rynków finansowych, ryzyko kursowe, ryzyko stóp procentowych; międzynarodowy system walutowy 32. dr Maciej Kozłowski Problemy zrównoważonego wzrostu. Ekologia. Strategie finansowania przedsiębiorstw. Problematyka mikro i makro. Problemy energetyczne. Europeistyka, Ekonomia Ekonomia, Ekonomia Ekonomia, sp. ekobiznes 0600-KALI5B 0600-KIEK5B 0600-KŁYS5B 0600-KOBD5B 0600-KONM5B 0600-KOZM5B

4 Problematyka makroekonomiczna (bankowość, bezrobocie, problemy wzrostu gospodarczego, GPW itp.), polityka gospodarcza, zarządzanie przedsiębiorstwem oraz finansami przedsiębiorstwa (MSP, źródła finansowania rozwoju przedsiębiorstwa, strategie finansowania, inwestycje i metody ich oceny, proces inwestycyjny itp.), gospodarka komunalna i samorządowa (mienie komunalne, finanse samorządowe). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Finanse publiczne, finanse UE. Ekonomia 33. dr hab. Piotr Krajewski Finanse publiczne, finanse samorządów, podatki., Ekonomia 0600-KRAP5B dr Jakub Kronenberg dr Paweł Kubiak dr Iwa Kuchciak Rozwój zrównoważony a międzynarodowe stosunki gospodarcze. Instytucje i procesy zachodzące na rynku pracy. Rachunkowość finansowa i zarządcza. Banki komercyjne i spółdzielcze na rynku finansowym. Produkty bankowe. 37. dr Anetta Kuna-Marszałek integracja gospodarcza, e-biznes, przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym. 38. prof. zw. dr hab. Lucyna Lewandowska 39. dr Karolina Lewandowska- Gwarda dr inż. Danuta Lipińska dr Jolanta Lisek-Michalska Niekonwencjonalne formy finansowania rozwoju firmy. Rynek pracy w Polsce i na świecie analizy przestrzenno-czasowe. Gospodarka a środowisko i ekologia. Zielona gospodarka. Rynek technologii środowiskowych. Innowacje i ekoinnowacje. Zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa, odpadami i paliwowo-energetyczna. Finansowanie inwestycji w ochronie środowiska. Socjologiczny warsztat metodologiczny w praktyce badawczej. Seniorzy w badaniach społecznych teoria i praktyka. Ekonomia, sp. ekobiznes, Ekonomia, Ekonomia, sp. ekonomia sektora publicznego, Logistyka, Logistyka ITM, Ekonomia, sp. ekobiznes, Ekonomia, Ekonomia, sp. rynek kapitałowy Ekonomia, sp. ekobiznes Socjologia Praca socjalna 0600-KROJ5B 0600-KUBP5B 0600-KUCI5B 0600-KUNA5B 0600-LEWL5B 0600-LEWG5B 0600-LIPD5B 0600-LISM5B 42. dr Dominika Lisiak-Felicka Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji. Informatyka 0600-LISD5B

5 43. dr Sebastian Łacheciński Bazy danych-technologie, architektura, zastosowania. Informatyka 0600-LACS5B dr Alicja Łaska-Formejster dr hab. Michał Mackiewicz, 46. dr Maciejczyk-Bujnowicz Iwona Problemy współczesnych społeczeństw kontekst etyczny. Etyczny kontekst pracy socjalnej. Światowy kryzys finansowy w ujęciu makroekonomicznym. Światowy kryzys finansowy w ujęciu makroekonomicznym. Ocena i wycena firm według standardów światowych. Przedsiębiorczość internetowa i technologiczna. Bankowość komercyjna i inwestycyjna. Systemy bankowe. Rynek kapitałowy i pieniężny. Wzrost gospodarczy. Finanse przedsiębiorstw. Socjologia Praca socjalna Ekonomia, Ekonomia, sp. rynek kapitałowy, Ekonomia, sp. ekonomia sektora publicznego 47. dr Maciej Malaczewski Modelowanie matematycne w ekonomii. Informatyka i Ekonometria, 48. dr hab. Anna Malarska, 49. dr hab. Monika Marcinkowska, prof. nadzw. UŁ 50. dr Małgorzata Marks- Krzyszkowska 51. dr Agnieszka Michalska- Żyła 52. dr hab. Elżbieta Michałowska, 53. prof. zw. dr hab. Bożena Mikołajczyk Analiza struktur i zjawisk społeczno-gospodarczych w ujęciu przestrzennym i czasowym. Zarządzanie wartością przedsiębiorstw. Rachunkowość instytucji finansowych. Kapitał intelektualny. Zarządzanie finansowe bankiem. Bankowość. Społeczno-kulturowe aspekty gospodarki przestrzennej w gminie. Nowe formy wspólnotowości a procesy indywidualizacji. Przemiany więzi społecznych we współczesnym społeczeństwie., Ekonomia Socjologia 0600-LASA5B 0600-MACM5B 0600-MACI5B 0600-MALM5B 0600-MALA5B 0600-MARC5B 0600-MARM5B 0600-MICA5B Outsiderzy i dewianci. Z socjologii dewiacji i resocjalizacji społecznej. Praca socjalna 0600-MICE5B Wpływ kryzysu na kondycję finansową przedsiębiorstw. Fundusze strukturalne a małe i średnie przedsiębiorstwa. Fundusze Venture Capital w Europie i USA. Finansowanie a pomiar innowacyjności w przedsiębiorstwie. Rachunkowość MSP. Audyt i kontrola wewnętrzna., Ekonomia 0600-MIKB5B 54. dr Henryk Mikulski Bankowość, rynek finansowy, inżynieria finansowa. Finanse i Rachunkowość 0600-MIKH5B 55. prof. zw. dr hab. Władysław Milo Prognozowanie zachowań rynków finansowych, towarowych i kapitałowych oraz rynków pracy w Polsce i na świecie. Źródła i konsekwencje kryzysów finansowych, bankowych i gospodarczych. Prognozowanie innowacyjności konkurencyjności i przedsiębiorczości firm oraz gospodarek UE i światowych., Informatyka i ekonometria 0600-MILW5B

6 56. dr Dorota Miszczyńska 57. dr hab. Włodzimierz Mosorow, dr Urszula Motowidlak dr Ewa Nastarowicz Wspomaganie decyzji metodami ilościowymi (zastosowania w ubezpieczeniach i logistyce) MISD5B Zagrożenia w systemach informatycznych. Informatyka 0600-MOSW5B Infrastruktura jako element systemu logistycznego. Analiza procesów logistycznych w przedsiębiorstwie. Logistyka a rozwój zrównoważony. Bankowość, produkty finansowe, sekurytyzacja, zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie. Logistyka, Logistyka ITM 0600-MOTU5B 0600-NASE5B 60. dr Lechosław Nykiel Mieszkalnictwo i rynek nieruchomości. Gospodarka przestrzenna 0600-NYKL5B 61. dr Marzena Papiernik- Wojdera Marketingowe i finansowe uwarunkowania działalności przedsiębiorstwa. Logistyka, Logistyka ITM, Ekonomia, sp. rynek kapitałowy 0600-PAPM5B 62. dr Beata Pawłowska Socjologia emocji, pracy, organizacji i zarządzania zasobami ludzkimi. Socjologia 0600-PAWB5B 63. dr Aldona Podgórniak- Krzykacz 64. dr Anna Rogozińska- Pawełczyk 65. dr Agnieszka Rzeńca 66. dr hab. inż. Adam Sadowski, 67. dr Artur Sajnóg 68. dr Agnieszka Skoczylas- Tworek 69. dr Mariusz Sokołowicz 70. dr Anna Staszewska- Bystrova 71. dr Anna Stępniak- Kucharska Samorząd terytorialny w Polsce i w UE: zarządzanie, organizacja świadczenia usług publicznych, współpraca PODA5B Kapitał ludzki w organizacji i na rynku pracy. Logistyka, Logistyka ITM 0600-ROGA5B Dylematy rozwoju lokalnego (rewitalizacja, przestrzeń publiczna i jej zagospodarowanie, uwarunkowania rozwoju gminy, planowanie przestrzenne).uwarunkowania przyrodnicze gospodarki przestrzennej (formy ochrony przyrody, ekoinnowacje, finansowanie ochrony środowiska) RZEA5B Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw. Ekologia w logistyce. Logistyka, Logistyka ITM 0600-SADA5B Rentowność i wypłacalność przedsiębiorstwa. Logistyka, Logistyka ITM, Ekonomia, sp. rynek kapitałowy 0600-SAJA5B Audyt i kontrola w gospodarce i administracji SKOA5B Podejście marketingowe do procesów rozwoju miast i regionów. Modelowanie makroekonomiczne. Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej (procedury zakładania, źródła finansowania, marketing, zrządzanie zasobami ludzkimi, przekształcenia własnościowe prywatyzacja i restrukturyzacja, księgowość MSP, analiza finansowa). Informatyka i Ekonometria, Ekonomia, Ekonomia, sp. ekonomia sektora publicznego 0600-SOKM5B 0600-STAA5B 0600-STEA5B

7 72. dr Grzegorz Szafrański Metody ilościowe na rynku finansowym SZAG5B 73. dr Konrad Szymański Technologie internetowe. Informatyka 0600-SZYK5B 74. dr Magdalena Ślebocka Finanse samorządu terytorialnego (w tym: m.in.: polityka podatkowa jednostek samorządu terytorialnego, dochody własne i transferowe JST, polityka wydatkowa jednostek samorządu terytorialnego, samodzielność finansowa JST, fundusze unijne dla JST). Problematyka z zakresu 0600-SLEM5B zrównoważonego rozwoju komponenty, źródła finansowania zrównoważonego rozwoju, regulacje prawne na płaszczyźnie lokalnej, krajowej, międzynarodowej). System podatkowy Polski. 75. prof. zw. dr hab. Wielisława Warzywoda- Kruszyńska dr Wojciech Urbaniak dr Tomasz Uryszek Dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy zagrożenia wykluczeniem społecznym i formy ich przezwyciężania. Analiza rynków zagranicznych. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce. Finanse publiczne w Polsce i na świecie, zarządzanie funduszami publicznymi, dług publiczny, deficyt budżetowy, dochody i wydatki budżetowe. Praca socjalna 0600-WARW5B 0600-URBW5B 0600-URYT5B 78. dr Katarzyna Waniek Stereotypy, uprzedzenia, migracje. Europeistyka 0600-WANK5B 79. dr Andrzej Wasiak Organizacja i finansowanie zadań samorządu terytorialnego WASA5B 80. dr hab. Jan Więcek Logistyka produkcji i gospodarki magazynowej. Logistyka, Logistyka ITM 0600-WIEJ5B dr Justyna Wiktorowicz dr Radosław Witczak Metody statystyki wielowymiarowej w badaniach ekonomicznych i społecznych. Aspekty podatkowe w finansach publicznych i przedsiębiorstw. Rachunkowość i ewidencje podatkowe w finansach przedsiębiorstw WIKJ5B 0600-WITR5B 83. dr Andrzej Wojcieszak Logistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Logistyka, Logistyka ITM 0600-WOJC5B 84. dr Rafał Wolski Rynek finansowy instrumenty, inwestycje, analizy. Ekonomia, sp. rynek kapitałowy 0600-WOLR5B 85. dr Łukasz Zakonnik Handel elektroniczny, sieci komputerowe. Informatyka 0600-ZAKL5B 86. dr hab. Magdalena Załęczna, Uwarunkowania rozwoju rynku nieruchomości. Gospodarka przestrzenna, Ekonomia 0600-ZALM5B 87. dr Konrad Żelazowski Inwestowanie na rynku nieruchomości. Gospodarka przestrzenna 0600-ZELK5B

8 STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA: ROK III, SEM. 5 Lp. Imię i nazwisko wykładowcy Temat seminarium licencjackiego Kierunek Kod USOS 1. dr Agnieszka Czajkowska Kredytowanie przedsiębiorstw, gospodarstw domowych, alternatywne formy finansowania sektora MMSP, innowacyjne operacje bankowe, finanse grup kapitałowych CZAA5Z 2. dr Anita Fajczak-Kowalska Zarządzanie jakością w logistyce. Transport. Logistyka 0600-FAJA5Z dr hab. Marianna Greta, dr Magdalena Jasiniak dr Jarosław Marczak prof. zw. dr hab. Bożena Mikołajczyk 7. dr Grażyna Mikołajczyk- Lerman 8. dr Ewa Nastarowicz 9. dr Marzena Papiernik- Wojdera 10. dr hab. inż. Adam Sadowski, 11. dr Magdalena Ślebocka Aspekty finansowe integracji, strefa euro- funkcjonowanie i skutki. Gospodarka światowa. Procesy integracyjne w Europie i świecie. Unie Europejska problemy funkcjonowania. Fundusze strukturalne UE metody aplikacyjne. Polityki wspólnotowe i dostosowania w polskich politykach do standardów europejskich. Rynek pracy i bezrobocie w aspekcie europejskich procesów integracyjnych. Sektor MSP. Banki wobec dostosowań europejskich. Finanse Przedsiębiorstw: ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa, struktura majątkowo - kapitałowa przedsiębiorstwa, źródła finansowania przedsiębiorstwa. Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podatki w finansach publicznych. Strategie podatkowe przedsiębiorstw. Wpływ kryzysu na kondycję finansową przedsiębiorstw. Fundusze strukturalne a małe i średnie przedsiębiorstwa. Fundusze Venture Capital w Europie i USA. Finansowanie a pomiar innowacyjności w przedsiębiorstwie. Rachunkowość MSP. Audyt i kontrola wewnętrzna., Ekonomia 0600-GREM5Z 0600-JASM5Z 0600-MARJ5Z 0600-MIKB5Z Problemy współczesnej rodziny. Praca socjalna, Socjologia 0600-MIKG5Z Bankowość, produkty finansowe, sekurytyzacja, zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie NASE5Z Marketingowe i finansowe uwarunkowania działalności przedsiębiorstwa. Ekonomia, Logistyka 0600-PAPM5Z Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw. Ekologia w logistyce. Logistyka 0600-SADA5Z Finanse samorządu terytorialnego (w tym: m.in.: polityka podatkowa jednostek samorządu terytorialnego, dochody własne i transferowe JST, polityka wydatkowa jednostek samorządu terytorialnego, samodzielność finansowa JST, fundusze unijne dla JST). Problematyka z zakresu 0600-SLEM5Z

9 12. prof. zw. dr hab. Eugeniusz Wojciechowski zrównoważonego rozwoju komponenty, źródła finansowania zrównoważonego rozwoju, regulacje prawne na płaszczyźnie lokalnej, krajowej, międzynarodowej). System podatkowy Polski. Problemy funkcjonowanie polskich gmin. Gospodarka przestrzenna 0600-WOJE5Z 13. dr Andrzej Wojcieszak Logistyka w procesach produkcji. Logistyka 0600-WOJC5Z

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 03 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Szanowni Państwo! Przekazujemy Państwu publikację, której celem jest przybliżenie najważniejszych wydarzeń z historii i współczesności

Bardziej szczegółowo

Z-056. Analiza ekonomiczno-finansowa

Z-056. Analiza ekonomiczno-finansowa 13 Administracja publiczna E-034 Administracja publiczna w społeczeństwie E-035 informacyjnym Agrobiznes E-133 Agrobiznes na rynkach światowych E-134 Akredytacja i certyfikacja T-001 Akredytacja, certyfikacja

Bardziej szczegółowo

Obszary tematyczne prac dyplomowych, prowadzonych przez pracowników Katedr Wydziału Zarządzania PL

Obszary tematyczne prac dyplomowych, prowadzonych przez pracowników Katedr Wydziału Zarządzania PL Obszary tematyczne, przez owników Katedr Wydziału Zarządzania PL Nazwisko i imię Arent Anna Dr 214 Banek Tadeusz Baum Tadeusz Dr inŝ. prof. PL 23 114 Blicharz Piotr Dr inŝ. 208 Bojar Ewa 241 Bojar Matylda

Bardziej szczegółowo

dr hab. Agnieszka Alińska

dr hab. Agnieszka Alińska dr hab. Agnieszka Alińska specjalności: Bankowość Finanse publiczne 1. Restrukturyzacja polskiego sektora bankowego 2. Funkcjonowanie sektora bankowości spółdzielczej 3. Banki lokalne w systemie bankowym

Bardziej szczegółowo

Artykuły naukowe 1. G.113. African sovereign wealth funds : facts and figures / Ewa Cieślik // Gospodarka Narodowa 2014, vol. 25, nr 6, s. 103-122.

Artykuły naukowe 1. G.113. African sovereign wealth funds : facts and figures / Ewa Cieślik // Gospodarka Narodowa 2014, vol. 25, nr 6, s. 103-122. Artykuły naukowe 1. G.113 African sovereign wealth funds : facts and figures / Ewa Cieślik // Gospodarka Narodowa 2014, vol. 25, nr 6, s. 103-122. FUNDUSZ INWESTYCYJNY - AFRYKA; PAŃSTWOWE FUNDUSZE MAJĄTKOWE

Bardziej szczegółowo

PROFILE KATEDR WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA, INFORMATYKI I FINANSÓW SPRAWUJĄCYCH OPIEKĘ NAD PRACAMI DOKTORSKIMI

PROFILE KATEDR WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA, INFORMATYKI I FINANSÓW SPRAWUJĄCYCH OPIEKĘ NAD PRACAMI DOKTORSKIMI PROFILE KATEDR WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA, INFORMATYKI I FINANSÓW SPRAWUJĄCYCH OPIEKĘ NAD PRACAMI DOKTORSKIMI 1. INSTYTUT ZASTOSOWAŃ MATEMATYKI: - Katedra Badań Operacyjnych Modelowanie procesów gospodarczych

Bardziej szczegółowo

Biblioteka. Nowości książkowe semestr zimowy 2012/2013

Biblioteka. Nowości książkowe semestr zimowy 2012/2013 Biblioteka Nowości książkowe semestr zimowy /2013 1) Finanse publiczne i samorządowe. System podatkowy 2) Integracja europejska. Fundusze UE i polityka regionalna 3) Polityka społeczno-gospodarcza. Gospodarka

Bardziej szczegółowo

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GLIWICACH. WYKAZ KSIĄŻEK DOSTĘPNYCH Z BAZY IBUK.PL OD PAŹDZIERNIKA 2013 r. DO PAŹDZIERNIKA 2014 R.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GLIWICACH. WYKAZ KSIĄŻEK DOSTĘPNYCH Z BAZY IBUK.PL OD PAŹDZIERNIKA 2013 r. DO PAŹDZIERNIKA 2014 R. MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GLIWICACH WYKAZ KSIĄŻEK DOSTĘPNYCH Z BAZY IBUK.PL OD PAŹDZIERNIKA 2013 r. DO PAŹDZIERNIKA 2014 R. Lp. 1 "Trzynastki" - po wyroku TK 2 100 roślin w Twojej kuchni Analiza duration

Bardziej szczegółowo

Artykuły naukowe 1. F.44

Artykuły naukowe 1. F.44 Artykuły naukowe 1. F.44 Administracyjne tytuły wykonawcze w sądowym postępowaniu egzekucyjnym / Joanna Misztal-Konecka // Państwo i Prawo 2015, vol. 70, nr 3, s. 57-71. POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE (PRAWO

Bardziej szczegółowo

3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa przedmiotowa

3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa przedmiotowa 27 E-001 Katedra Mikroekonomii 1. Nazwa przedmiotu: Mikroekonomia 2. Prowadzący: prof. dr hab. Zofia Dach, dr hab. Krystyna Przybylska, dr Adam Cygan, dr Janusz Grabowski, dr Elżbieta Maciejowska, dr Zofia

Bardziej szczegółowo

LISTA UDOSTĘPNIONYCH TYTUŁÓW WYDAŃ ELEKTRONICZNYCH

LISTA UDOSTĘPNIONYCH TYTUŁÓW WYDAŃ ELEKTRONICZNYCH LISTA UDOSTĘPNIONYCH TYTUŁÓW WYDAŃ ELEKTRONICZNYCH L.p. Ibuk ID Tytuł ISBN 1 13 Administracja publiczna 978-83-01-14995-6 2 93673 Aksjologia życia publicznego 978-83-7405-582-6 3 96021 Aksjomaty prawa

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. www.wzieu.pl

STUDIA PODYPLOMOWE. Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. www.wzieu.pl STUDIA PODYPLOMOWE Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego www.wzieu.pl KRAKOWSKA Kontakt: mgr Kinga Cieślicka Dziekanat WZiEU(pokój 014) ul. Cukrowa 8, 71-004 Zapraszamy do elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych obronionych na Wydziale ITZ

Tematy prac dyplomowych obronionych na Wydziale ITZ Tematy prac dyplomowych obronionych na Wydziale ITZ Lp. Imię studenta Nazwisko studenta Rodzaj studiów Specjalność Temat pracy Data obrony Imię promotora Nazwisko promotora 1 Roman Dziuba 1-go stopnia

Bardziej szczegółowo

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH (dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2009/2010 i 2010/2011) SPECJALNOŚCI MIĘDZYKIERUNKOWE DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów niestacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Bardziej szczegółowo

3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa przedmiotowa

3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa przedmiotowa 179 F-001 Katedra Finansów 1. Nazwa przedmiotu: Bankowa obsługa przedsiębiorstw 2. Prowadzący: dr Jolanta Juza D FX: FB, FP, FS, FU S2 8 30/0 brak wskazań 8. Tezy przedmiotu: Usługowy charakter operacji

Bardziej szczegółowo

Sygnatura Autor Tytuł Klucz tematyczny. "Status mniejszościowy" i ambiwalencja tożsamości w społeczeństwach

Sygnatura Autor Tytuł Klucz tematyczny. Status mniejszościowy i ambiwalencja tożsamości w społeczeństwach Sygnatura Autor Tytuł Klucz tematyczny 3430 Mucha Janusz, Pactwa Bożena [red.] "Status mniejszościowy" i ambiwalencja tożsamości w społeczeństwach wielokulturowych Socjologia 1205 Stanisława Rączkowskiego

Bardziej szczegółowo

OFERTA NAUKOWO-BADAWCZA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA DLA GOSPODARKI

OFERTA NAUKOWO-BADAWCZA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA DLA GOSPODARKI OFERTA NAUKOWO-BADAWCZA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA DLA GOSPODARKI Inkubator Innowacyjności Oferta naukowo-badawcza Wydziału Zarządzania dla gospodarki Bydgoszcz 2014 Bezpłatny materiał informacyjny Spis treści

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Nowości książkowe - 2014/2015

Biblioteka Nowości książkowe - 2014/2015 Biblioteka Nowości książkowe - 2014/2015 1) Bezpieczeństwo wewnętrzne 2) Finanse i rachunkowość 3) Informatyka i ekonometria 4) Logistyka 5) Pedagogika 6) Stosunki międzynarodowe 7) Turystyka i rekreacja

Bardziej szczegółowo

I-buki 2014: Tytuł Autor Rok wydania 1 5 Badania marketingowe Redakcja: Krystyna Mazurek- 2005 Łopacińska

I-buki 2014: Tytuł Autor Rok wydania 1 5 Badania marketingowe Redakcja: Krystyna Mazurek- 2005 Łopacińska I D I-buki 2014: Tytuł Autor Rok wydania 1 5 Badania marketingowe Redakcja: Krystyna Mazurek- 2005 Łopacińska 2 2Metody organizacji i zarządzania. Redakcja: Wanda Błaszczyk 2008 7 Kształtowanie relacji

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy SYLLABUS Kierunek Ekonomia Specjalność Ekonomia przedsiębiorstwa I stopień Nazwa przedmiotu Rachunkowość zarządcza Typ przedmiotu Fakultatywny ograniczonego wyboru Poziom przedmiotu Średnio -zaawansowany

Bardziej szczegółowo

Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA

Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA 1. System źródeł prawa i wykładnia prawa. 2. Pojęcie państwa. Cechy państwa i jego formy. Demokracja. Państwo prawa. 3. Zdolność prawna i zdolność do

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA ul. Cukrowa 8 71-004 Szczecin tel.: (91)

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski)

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Katalog Przedmiotów Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Katalog zawiera: nazwę przedmiotów wymienionych w kolejności alfabetycznej ilość punktów

Bardziej szczegółowo

Lista seminariów licencjackich na kierunku Informatyka i Ekonometria, specjalność ANALITYKA GOSPODARCZA

Lista seminariów licencjackich na kierunku Informatyka i Ekonometria, specjalność ANALITYKA GOSPODARCZA Lista seminariów licencjackich na kierunku Informatyka i Ekonometria, specjalność ANALITYKA GOSPODARCZA lp. Imię i Nazwisko Tytuł seminarium licencjackiego 1 dr Dorota Ciołek Modelowanie makroekonomiczne

Bardziej szczegółowo

BIZNES - PORADNIK; PRZEDSIĘBIORSTWO - ZARZĄDZANIE; ZARZĄDZANIE - PORADNIK; MARKETING - PORADNIK;

BIZNES - PORADNIK; PRZEDSIĘBIORSTWO - ZARZĄDZANIE; ZARZĄDZANIE - PORADNIK; MARKETING - PORADNIK; 1. B.102510 W.52764 XX lat samorządu terytorialnego w Polsce : doświadczenia - problemy - perspektywy / pod red. Janiny Kowalik, Andrzeja Bednarza. - Toruń : Wydaw.Adam Marszałek, 2011. - 337 s. : mapy,

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator ECTS na rok akademicki 2009/2010 semestr letni STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE www.ka.edu.pl Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Bardziej szczegółowo

POLSKA - GOSPODARKA - OD 1989 R; POLSKA - GOSPODARKA - KONFERENCJE;

POLSKA - GOSPODARKA - OD 1989 R; POLSKA - GOSPODARKA - KONFERENCJE; 1. B.100662 20 lat przemian ustroju gospodarczego Polski : dokonania i wyzwania / pod red. Stanisława Owsiaka. - Kraków : Uniw.Ekonomiczny w Krakowie. Wydaw., 2010. - 122, [8] s., [6] s. tabl. kolor. ;

Bardziej szczegółowo

Zestaw zagadnień egzaminacyjnych dla kierunku Ekonomia studia II stopnia

Zestaw zagadnień egzaminacyjnych dla kierunku Ekonomia studia II stopnia Grupa I zagadnienia kierunkowe Zestaw zagadnień egzaminacyjnych dla kierunku Ekonomia studia II stopnia 1. Istota oraz wady i zalety prognozowania przy wykorzystaniu liniowych modeli ekonometrycznych.

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 1 styczeń 2010 poz. 1-3195 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma. 004 Informatyka 005 Zarządzanie.

Bardziej szczegółowo