2 prof. zw. dr hab. Anna Buchner-Jeziorska Człowiek wobec zagrożeń cywilizacji XXI wieku Socjologia, Praca socjalna 0600-BUCA2C

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2 prof. zw. dr hab. Anna Buchner-Jeziorska Człowiek wobec zagrożeń cywilizacji XXI wieku Socjologia, Praca socjalna 0600-BUCA2C"

Transkrypt

1 WYKAZ SEMINARIÓW MAGISTERSKICH PRZEZNACZONYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE LETNIM W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 STUDIA STACJONARNE II STOPNIA: ROK I, SEM. 2 Lp. Imię i nazwisko wykładowcy Temat seminarium magisterskiego Kierunek Kod USOS Rozwój kapitału ludzkiego. Komunikowanie się w organizacji. Kultura 1 dr hab. Piotr Bohdziewicz, prof. nadzw. UŁ 0600-BOHP2C organizacyjna. Zarządzanie karierami zawodowymi 2 prof. zw. dr hab. Anna Buchner-Jeziorska Człowiek wobec zagrożeń cywilizacji XXI wieku Socjologia, Praca socjalna 0600-BUCA2C dr hab. Małgorzata Burchard-Dziubińska, prof. Ekonomia, Ekonomia 3 Zielona gospodarka w praktyce i teorii nadzw. UŁ Ekobiznes 0600-BURM2C 4 dr hab. Dorota Burzyńska, prof. nadzw. UŁ Instrumenty finansowe. Finansowanie samorządu terytorialnego. Finansowanie inwestycji ekologicznych w przedsiębiorstwie 0600-BURD2C Sektor MSP i wspieranie przedsiębiorczości oraz innowacyjności. 5 dr Jacek Chądzyński Organizacje pozarządowe a rozwój społeczno-gospodarczy terytorium. Gospodarka Przestrzenna 0600-CHAJ2C Zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym. 6 dr hab. Maciej Chmieliński, prof. nadzw. UŁ Doktryny polityczno- społeczne Polityka Społeczna 0600-CHMM2C Kredytowanie przedsiębiorstw, obsługa rachunków bankowych firm, 7 dr Agnieszka Czajkowska kredyty i inne usługi bankowe świadczone gospodarstwom domowym, Finanse i alternatywne formy finansowania działalności gospodarczej, gospodarka 0600-CZAA2C finansowa mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw Handel elektroniczny w małych i średnich firmach (MŚP), wpływ technologii 8 dr Tomasz Czajkowski komunikacyjno-informacyjnych (ICT) na funkcjonowanie firm (marketing, Ekonomia, Ekonomia wyniki finansowe, innowacyjność), innowacje i innowacyjność firm w dobie Ekobiznes 0600-CZAT2C wychodzenia z kryzysu gospodarczego.

2 Produkty banków komercyjnych. Nowe trendy w bankowości. Bankowość 9 dr hab. Iwona D. Czechowska, prof. nadzw. UŁ centralna. Rynek pieniężny. Doradztwo finansowe. Ochrona konsumenta na 0600-CZEI2C rynku usług finansowych. Zastosowania metod data mining w badaniach ekonomiczno-społecznych 10 prof. zw. dr hab. Czesław Domański Statystyczne metody analizy danych Analityka Gospodarcza 0600-DOMC2C Logistyka jako czynnik strukturotwórczy rynku Modele decyzyjne w strumieniach podaży w łańcuch dostaw Logistyka Innowacje/Procesy innowacji, Innowacyjność gospodarek, Aktywność Ekonomia, Ekonomia innowacyjna przedsiębiorstw, Polityka innowacyjna, Gospodarka oparta na 11 dr hab. Edyta Dworak, prof. nadzw. UŁ Ekobiznes, Finanse i 0600-DWOE2C wiedzy, Polityka gospodarcza, Bezrobocie, Procesy restrukturyzacji gospodarki, Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa Finanse publiczne (w tym gospodarka finansowa samorządu lokalnego). 12 dr hab. Joanna Działo, prof. nadzw. UŁ Polityka makroekonomiczna, szczególnie polityka fiskalna, reguły fiskalne, deficyt budżetowy i dług publiczny, polityka podatkowa. Inne problemy 0600-DZIJ2C makroekonomiczne: bezrobocie, inflacja, polityka monetarna Etyka życia gospodarczego. Społeczna odpowiedzialność biznes. Etyczne 13 dr Joanna Dzionek-Kozłowska aspekty globalizacji. Ekonomia, Ekonomia Ewolucja poglądów na temat roli państwa w gospodarce Ekobiznes 0600-DZIO2C Współczesne nurty ekonomii a kryzys gospodarczy Transport w systemach logistycznych 14 dr Anita Fajczak-Kowalska Logistyka 0600-FAJA2C Zintegrowane zarządzanie jakością w logistyce Sprawozdawczość finansowa i podatkowa przedsiębiorstw (pełna i 15 dr Joanna Fila uproszczona). Finansowanie działalności gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem MSP. Mikrofinanse. Analiza finansowa podmiotów Finanse i 0600-FILA2C gospodarczych

3 Analityka Gospodarcza, 16 prof. zw. dr hab. Jan B. Gajda Metody optymalizacji decyzji gospodarczych Finanse i, Informatyka, Informatyka i 0600-GAJJ2C Ekonometria, Logistyka 17 dr hab. Jerzy Gajdka, prof. nadzw. UŁ Rynek kapitałowy. Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa GAJD2C Kryzys finansowy w USA : przyczyny, wpływ na koniunkturę światową, kraje strefy euro i gospodarkę polską. Ekonomia Rynek i państwo w gospodarce rynkowej. Modele polityka 18 prof. zw. dr hab. Janina Godłów-Legiędź doświadczenia. Rozwój liberalizmu i współczesny kapitalizm GODJ2C Kryzys finansowy w USA : przyczyny, wpływ na koniunkturę światową, kraje strefy euro i gospodarkę polską. Finanse i Aspekty finansowe integracji, strefa euro- funkcjonowanie i skutki. Gospodarka światowa. Procesy integracyjne w Europie i świecie. Unie Europejska problemy funkcjonowania. Fundusze strukturalne UE Ekonomia, Ekonomia 19 dr hab. Maria Greta, prof. nadzw. UŁ metody aplikacyjne. Polityki wspólnotowe i dostosowania w polskich Ekobiznes, Finanse i 0600-GREM2C politykach do standardów europejskich. Rynek pracy i bezrobocie w aspekcie europejskich procesów integracyjnych. Sektor MSP. Banki wobec dostosowań europejskich. Polityka podatkowa i wydatkowa państwa w warunkach kryzysowych. 20 dr hab. Beata Guziejewska, prof. nadzw. UŁ Reformy podatków gminnych i systemu subwencjonowania samorządu terytorialnego. Samodzielność finansowa samorządu terytorialnego w Polsce na tle krajów UE. Racjonalizacja wydatków publicznych a budżet 0600-GUZB2C zadaniowy. Skarbowe papiery wartościowe na rynku finansowym Analiza kondycji finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Analiza i ocena samodzielności finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Polityka wydatkowa w samorządzie terytorialnym. Wykorzystanie środków 21 dr Dagmara Hajdys unijnych przez jednostki samorządu terytorialnego. Papiery wartościowe w Finanse i gospodarce samorządowej. Polityka inwestycyjna JST a samorządowy dług 0600-HAJD2C publiczny. Zarządzanie długiem publicznym. Gospodarka finansowa państwa. Skarbowe papiery wartościowe. Partnerstwo publiczno- prywatne jako innowacyjna metoda realizacji inwestycji.

4 Globalizacja i integracja rynków finansowych, międzynarodowe przepływy kapitałowe, kryzysy finansowe, integracja walutowa i ekonomiczna w gospodarce światowej, funkcjonowanie strefy euro, perspektywy rozwoju Międzynarodowe Stosunki 22 dr hab. Małgorzata Janicka, prof. nadzw. UŁ 0600-JANM2C międzynarodowego systemu walutowego rynek finansowy Unii Gospodarcze Europejskiej, rynek finansowy w Polsce (kapitałowy, bankowy, ubezpieczeniowy), giełdy papierów wartościowych. Integracja gospodarcza. 23 dr Agnieszka Janus Strategie zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Ekonomia 0600-JANA2C Badania sondażowe, statystyka małych obszarów 24 dr hab. Alina Jędrzejczak, prof. nadzw. UŁ 0600-JEDA2C Badanie nierówności, ubóstwa i wykluczenia społecznego dr hab. Grażyna Juszczak-Szumacher, prof. 25 Funkcjonowanie transportu Logistyka 0600-JUSG2C nadzw. UŁ Ekonomia, Ekonomia 26 dr inż. Marcin Kalinowski Relacje polityka-ekonomia Ekobiznes, Polityka 0600-KALI2C Społeczna 27 dr hab. Dorota Karkowska Polityka społeczna Polityka Społeczna 0600-KARD2C Strategie innowacyjne przedsiębiorstw, finansowanie działalności 28 dr hab. Witold Kasperkiewicz, prof. nadzw. UŁ innowacyjnej, innowacyjność gospodarek Unii Europejskiej w kontekście 0600-KASW2C programu Europa Procesy społeczne i procesy biograficzne w perspektywie badań 29 dr hab. Kaja Kaźmierska, prof. nadzw. UŁ Socjologia, Praca socjalna 0600-KAZK2C jakościowych 30 dr Robert Kelm Wielowymiarowa analiza kointegracyjna w makromodelowaniu Analityka Gospodarcza 0600-KELR2C Metody statystyczne, ekonometryczne i optymalizacyjne w analizie Finanse i, 31 dr hab. Iwona Konarzewska, prof. nadzw. UŁ 0600-KONI2C zagadnień ekonomicznych i finansowych Finanse i, 32 dr hab. Jerzy Korzeniewski, prof. nadzw. UŁ Strategie inwestowania na rynku instrumentów pochodnych 0600-KORJ2C

5 Zarządzanie przedsiębiorstwem, Strategie finansowania działalności przedsiębiorstw, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie karierą, 33 dr Maciej Kozłowski Polityka gospodarcza, Polityka społeczna, Zarządzanie regionem i Usługami Ekonomia 0600-KOZM2C Publicznymi, Globalizacja, integracja, mechanizmy euro, Logistyka w małych i średnich przedsiębiorstwach 34 prof. zw. dr hab. Anna Krajewska Polityka fiskalna i podatki w krajach UE KRAA2C Polityka fiskalna, dochody i wydatki budżetu państwa i jednostek 35 dr hab. Piotr Krajewski 0600-KRAP2C samorządu terytorialnego. Międzynarodowe Stosunki 36 dr Jakub Kronenberg Rozwój zrównoważony, społeczna odpowiedzialność biznesu 0600-KROJ2C Gospodarcze 37 prof. zw. dr hab. Ewa Kucharska-Stasiak Funkcjonowanie rynku nieruchomości. Gospodarka Przestrzenna 0600-KUCE2C Inwestycje w kapitał ludzki- perspektywa makro i mikroekonomiczna. Zarządzanie wiekiem 38 dr Iwona Kukulak-Dolata Dylematy współczesnego rynku pracy. Bezpieczeństwo i elastyczność na rynku pracy. Instytucje rynku pracy. Gospodarka Przestrzenna 0600-KUKI2C Rola funduszy strukturalnych w gospodarce krajowej, regionalnej, lokalnej. Ekonomia sektora publicznego Międzynarodowe stosunki gospodarcze, handel międzynarodowy, polityka 39 dr Anetta Kuna-Marszałek handlowa i jej instrumenty, internacjonalizacja przedsiębiorstw, Międzynarodowe Stosunki 0600-KUNA2C bezpośrednie inwestycje zagraniczne, integracja gospodarcza, Gospodarcze przedsiębiorstwo w e-biznesie. 40 dr Ewa Kusideł Europejska polityka spójności i konwergencja Gospodarka Przestrzenna 0600-KUSE2C 41 prof. zw. dr hab. Walentyna Kwiatkowska Wynagrodzenia, rynek pracy, funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Ekonomia 0600-KWIW2C 42 dr Iwona Laskowska Przestrzenno-czasowe analizy zjawisk ekonomicznych i społecznych Gospodarka Przestrzenna 0600-LASI2C 43 prof. zw. dr hab. Lucyna Lewandowska Pozyskiwanie kapitału na rozwój firmy 0600-LEWL2C, Logistyka

6 Procesy integracyjne w krajach Unii Europejskiej wzrost zrównoważony, 44 dr Krzysztof Lewandowski Ekonomia Ekobiznes 0600-LEWK2C strategie rozwoju, rynek pracy, wspieranie regionów i przedsiębiorstw Mężczyźni i kobiety w społeczeństwie: zdrowie, wygląd, praca, polityka, 45 dr hab. Ewa Malinowska, prof. nadzw. UŁ Socjologia, Praca socjalna 0600-MALE2C rodzina, aktywność obywatelska Zarządzanie wartością przedsiębiorstw. instytucji dr hab. Monika Marcinkowska, prof. nadzw. 46 finansowych. Kapitał intelektualny. Zarządzanie finansowe bankiem MARC2C UŁ Bankowość. Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podatki w finansach publicznych. 47 dr Jarosław Marczak Finanse i 0600-MARJ2C Strategie podatkowe przedsiębiorstw. 48 prof. zw. dr hab. Anna Matuchniak-Krasuska Kultura, sztuka, społeczeństwo Socjologia 0600-MATA2C 49 dr hab. Elżbieta Michałowska, prof. nadzw. UŁ Outsiderzy i dewianci. Z zagadnień socjologii dewiacji. Socjologia, Praca socjalna 0600-MICE2C Kondycja finansowa spółek giełdowych. Sprawozdawczość podatkowa MSP. Fundusze venture capital i aniołowie biznesu w okresie spowolnienia gospodarczego. Instrumenty finansowe wspomagające MSP. Audyt i 50 prof. zw. dr hab. Bożena Mikołajczyk kontrola wewnętrzna. Nadużycia finansowe w teorii i praktyce. Pomiar, grupowanie i rozliczanie kosztów. Budżetowanie integralnym składnikiem 0600-MIKB2C controllingu. Sterowanie kosztami w przedsiębiorstwie. Ewolucje w obszarze sprawozdawczości finansowej. Kierunki ewolucji w rewizji finansowej. Prognozowanie zachowań rynków finansowych, towarowych i kapitałowych w Polsce i na świecie. Źródła i konsekwencje kryzysów finansowych, bankowych i gospodarczych. Analiza i prognozowanie kryzysów Analityka Gospodarcza, 51 prof. zw. dr hab. Władysław Milo finansowych i gospodarczych. Prognozowanie innowacyjności, Finanse i, 0600-MILW2C przedsiębiorczości i konkurencyjności przedsiębiorstw, branż, oraz gospodarek UE. Analiza potencjałów rozwoju przedsiębiorstw, branż oraz rynków i gospodarek UE. Unia europejska, procesy integracji w gospodarce światowej, polityka Międzynarodowe Stosunki 52 dr Małgorzata Misiak 0600-MISI2C handlowa, funkcjonowanie strefy euro. Jednolity rynek europejski Gospodarcze

7 Rynek pieniężny i kapitałowy, fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne, fundusze hedgingowe, fundusze ETF, fundusze private equity/venture capital, instrumenty pochodne, inwestycje na rynku Forex i na rynku towarowym, analiza techniczna, giełdy papierów wartościowych, Międzynarodowe Stosunki 53 dr Tomasz Miziołek 0600-MIZT2C zarządzanie aktywami, efektywność informacyjna rynku finansowego, Gospodarcze inwestycje alternatywne, produkty strukturyzowane, pracownicze programy emerytalne i indywidualne konta emerytalne, finanse islamskie, indeksy rynku finansowego Infrastruktura jako element systemu logistycznego 54 dr Urszula Motowidlak Analiza procesów logistycznych w przedsiębiorstwie Logistyka 0600-MOTU2C Logistyka a rozwój zrównoważony Międzynarodowe Stosunki 55 dr hab. Tomasz Motowidlak, prof. nadzw. UŁ Zarządzanie finansami przedsiębiorstw 0600-MOTT2C Gospodarcze 56 prof. zw. dr hab. Marian Niedźwiedziński Wybrane problemy informatyki ekonomicznej Informatyka 0600-NIEM2C 57 dr Marzena Papiernik-Wojdera Marketingowe i finansowe uwarunkowania działalności przedsiębiorstwa Logistyka 0600-PAPM2C Podejmowanie decyzji na rynku kapitałowym. Finanse behawioralne a 58 dr hab. Radosław Pastusiak, prof. nadzw. UŁ 0600-PASR2C finanse klasyczne. 59 dr Beata Pawłowska Socjologia emocji, pracy, organizacji i zarządzania zasobami ludzkimi Socjologia 0600-PAWB2C 60 dr hab. Maria Pietruszka, prof. nadzw. UŁ Grafika komputerowa i multimedia Informatyka 0600-PIEM2C 61 dr Aldona Podgórniak-Krzykacz Wyzwania i problemy lokalnego zarządzania publicznego. Gospodarka Przestrzenna 0600-PODA2C 62 dr Justyna Przywojska Rozwój lokalny i lokalna polityka społeczna; Funkcjonowanie III sektora Polityka Społeczna 0600-PRZJ2C 63 dr Anna Rogozińska-Pawełczyk Kapitał ludzki w organizacji i na rynku pracy Polityka Społeczna 0600-ROGA2C 64 dr hab. Ewa Rokicka, prof. nadzw. UŁ Stare i nowe nierówności społeczne Socjologia, Praca socjalna 0600-ROKE2C dr hab. Magdalena Rosińska-Bukowska, prof. Korporacje transnarodowe, globalizacja, handel i finanse międzynarodowe, Międzynarodowe Stosunki ROSM2C nadzw. UŁ marketing międzynarodowy, zarządzanie międzynarodowe. Gospodarcze 66 dr Agnieszka Rzeńca Planowanie rozwoju miast, rewitalizacja przestrzeni, ochrona środowiska Gospodarka Przestrzenna 0600-RZEA2C

8 67 dr hab. Adam Sadowski, prof. nadzw. UŁ Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw Logistyka 0600-SADA2C 68 dr Agnieszka Skoczylas-Tworek Audyt, kontrola i ryzyko w gospodarce i administracji Finanse i 0600-SKOA2C Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej (procedury zakładania, 69 dr Anna Stępniak-Kucharska źródła finansowania, marketing, zrządzanie zasobami ludzkimi, przekształcenia własnościowe prywatyzacja i restrukturyzacja, księgowość Ekonomia 0600-STEA2C MSP, analiza finansowa). Modelowanie współzależności wzrostu gospodarczego i jakości życia. Wzrost gospodarczy a rodzinny kapitał społeczny: małżeństwa, rozwody, dzietność, wielkość rodziny. Wzrost gospodarczy a kapitał społeczny: przestępczość, zróżnicowanie dochodów, bezrobocie. Wzrost gospodarczy a integracja europejska, konwergencja, inflacja. Modele zatrudnienia i bezrobocia. Prognozy gospodarcze w warunkach integracji europejskiej. Modele i prognozy międzynarodowych relacji ekonomicznych (kursy walutowe, eksport, import). Analiza ryzyka kredytowego w bankach. Sektor bankowy a koniunktura gospodarcza. Analityka Gospodarcza, Ekonomia, Informatyka i Ekonometria 70 prof. zw. dr hab. Jan Jacek Sztaudynger Analiza ryzyka kredytowego w bankach. Sektor bankowy a koniunktura 0600-SZTJ2C gospodarcza. Modelowanie współzależności wzrostu gospodarczego i jakości życia. Wzrost gospodarczy a rodzinny kapitał społeczny: małżeństwa, rozwody, dzietność, wielkość rodziny. Wzrost gospodarczy a kapitał społeczny: przestępczość, zróżnicowanie dochodów, bezrobocie. Wzrost Finanse i gospodarczy a integracja europejska, konwergencja, inflacja. Modele zatrudnienia i bezrobocia. Prognozy gospodarcze w warunkach integracji europejskiej. Modele i prognozy międzynarodowych relacji ekonomicznych (kursy walutowe, eksport, import) 71 prof. zw. dr hab. Łucja Tomaszewicz System rachunków narodowych jako model gospodarki w układzie instytucjonalnym Analiza instrumentów rynku finansowego w świetle rachunków narodowych Analityka Gospodarcza 0600-TOML2C 72 prof. zw. dr hab. Danuta Walczak-Duraj Problemy funkcjonowania instytucji pomocowych w Polsce Socjologia, Praca socjalna 0600-WALD2C prof. zw. dr hab. Wielisława Warzywoda- Przemiany w rodzinach i sposoby radzenia z nimi przez dzieci, dorosłych, 73 Praca Socjalna, Socjologia 0600-WARW2C Kruszyńska ludzi starych

9 Organizacja i funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego. 74 dr Andrzej Wasiak Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego. Sposoby Gospodarka Przestrzenna 0600-WASA2C świadczenia usług publicznych. Analityka Gospodarcza, 75 prof. zw. dr hab. Aleksander Welfe Modelowanie makroekonometryczne 0600-WELA2C 76 prof. zw. dr hab. Stanisław Wieteska Ubezpieczenia majątkowe i osobowe Ubezpieczenia majątkowe i życiowe Finanse i Ekonomia 0600-WIES2C Aspekty podatkowe w finansach publicznych i przedsiębiorstw. 77 dr Radosław Witczak Finanse i 0600-WITR2C i ewidencje podatkowe w finansach przedsiębiorstw Społeczna odpowiedzialność biznesu, ochrona środowiska a zachowania 78 prof. zw. dr hab. Janina Witkowska przedsiębiorstw krajowych i inwestorów zagranicznych, polityka Unii Europejskiej na rzecz zrównoważonego rozwoju Ekonomia Ekobiznes 0600-WITJ2C - realizacja w Polsce. Planowanie i organizowanie przepływu zasobów i informacji w procesie 79 dr Andrzej Wojcieszak Logistyka 0600-WOJC2C produkcji 80 dr Rafał Wolski Rynek kapitałowy i jego otoczenie Ekonomia, finanse i 0600-WOLR2C 81 dr Łukasz Zakonnik Handel elektroniczny Informatyka 0600-ZAKL2C 82 dr hab. Magdalena Załęczna, prof. nadzw. UŁ Uwarunkowania rozwoju rynku nieruchomości Gospodarka Przestrzenna 0600-ZALM2C

OFERTA SEMINARIÓW LICENCJACKICH PRZEZNACZONYCH DO URUCHOMIENIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 STUDIA STACJONARNE I STOPNIA: ROK III, SEM.

OFERTA SEMINARIÓW LICENCJACKICH PRZEZNACZONYCH DO URUCHOMIENIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 STUDIA STACJONARNE I STOPNIA: ROK III, SEM. OFERTA SEMINARIÓW LICENCJACKICH PRZEZNACZONYCH DO URUCHOMIENIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 STUDIA STACJONARNE I STOPNIA: ROK III, SEM. 5 Lp. Imię i nazwisko wykładowcy Temat seminarium licencjackiego

Bardziej szczegółowo

Promotorzy studia stacjonarne pierwszego stopnia 2014/2015. Zagadnienia z zakresu Analizy finansowej

Promotorzy studia stacjonarne pierwszego stopnia 2014/2015. Zagadnienia z zakresu Analizy finansowej Promotorzy studia stacjonarne pierwszego stopnia 2014/2015 Zagadnienia z zakresu Analizy finansowej dr Maciej Baranowski 12 osób dr Joanna Cichorska 10 osób dr Bożena Frączek 10 osób Finanse korporacyjne:

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 03 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Szanowni Państwo! Przekazujemy Państwu publikację, której celem jest przybliżenie najważniejszych wydarzeń z historii i współczesności

Bardziej szczegółowo

Z-056. Analiza ekonomiczno-finansowa

Z-056. Analiza ekonomiczno-finansowa 13 Administracja publiczna E-034 Administracja publiczna w społeczeństwie E-035 informacyjnym Agrobiznes E-133 Agrobiznes na rynkach światowych E-134 Akredytacja i certyfikacja T-001 Akredytacja, certyfikacja

Bardziej szczegółowo

OPIS OFERTY SEMINARYJNEJ: SEMINARIA DYPLOMOWE 2008-2009 OPIS OFERTY SEMINARYJNEJ: SEMINARIA DYPLOMOWE 2008-2009. Imię i nazwisko: dr ADAM BASZYŃSKI

OPIS OFERTY SEMINARYJNEJ: SEMINARIA DYPLOMOWE 2008-2009 OPIS OFERTY SEMINARYJNEJ: SEMINARIA DYPLOMOWE 2008-2009. Imię i nazwisko: dr ADAM BASZYŃSKI Imię i nazwisko: dr ADAM BASZYŃSKI Systemy motywowania do pracy w organizacjach gospodarczych Oceny pracownicze w gospodarowaniu zasobem pracy Katedra: Makroekonomii i Badań nad Gospodarką Narodową Motywacja,

Bardziej szczegółowo

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GLIWICACH. WYKAZ KSIĄŻEK DOSTĘPNYCH Z BAZY IBUK.PL OD PAŹDZIERNIKA 2013 r. DO PAŹDZIERNIKA 2014 R.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GLIWICACH. WYKAZ KSIĄŻEK DOSTĘPNYCH Z BAZY IBUK.PL OD PAŹDZIERNIKA 2013 r. DO PAŹDZIERNIKA 2014 R. MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GLIWICACH WYKAZ KSIĄŻEK DOSTĘPNYCH Z BAZY IBUK.PL OD PAŹDZIERNIKA 2013 r. DO PAŹDZIERNIKA 2014 R. Lp. 1 "Trzynastki" - po wyroku TK 2 100 roślin w Twojej kuchni Analiza duration

Bardziej szczegółowo

PROFILE KATEDR WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA, INFORMATYKI I FINANSÓW SPRAWUJĄCYCH OPIEKĘ NAD PRACAMI DOKTORSKIMI

PROFILE KATEDR WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA, INFORMATYKI I FINANSÓW SPRAWUJĄCYCH OPIEKĘ NAD PRACAMI DOKTORSKIMI PROFILE KATEDR WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA, INFORMATYKI I FINANSÓW SPRAWUJĄCYCH OPIEKĘ NAD PRACAMI DOKTORSKIMI 1. INSTYTUT ZASTOSOWAŃ MATEMATYKI: - Katedra Badań Operacyjnych Modelowanie procesów gospodarczych

Bardziej szczegółowo

Obszary tematyczne prac dyplomowych, prowadzonych przez pracowników Katedr Wydziału Zarządzania PL

Obszary tematyczne prac dyplomowych, prowadzonych przez pracowników Katedr Wydziału Zarządzania PL Obszary tematyczne, przez owników Katedr Wydziału Zarządzania PL Nazwisko i imię Arent Anna Dr 214 Banek Tadeusz Baum Tadeusz Dr inŝ. prof. PL 23 114 Blicharz Piotr Dr inŝ. 208 Bojar Ewa 241 Bojar Matylda

Bardziej szczegółowo

Artykuły naukowe 1. G.2551

Artykuły naukowe 1. G.2551 Artykuły naukowe 1. G.2551 Aktywna polityka rynku pracy w Polsce a jej efektywność / Justyna Kłobukowska // Pieniądze i Więź 2015, vol. 18, nr 1, s. 41-49. POLITYKA ZATRUDNIENIA - POLSKA - 1989-; PRACA

Bardziej szczegółowo

3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa przedmiotowa

3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa przedmiotowa 27 E-001 Katedra Mikroekonomii 1. Nazwa przedmiotu: Mikroekonomia 2. Prowadzący: prof. dr hab. Zofia Dach, dr hab. Krystyna Przybylska, dr Adam Cygan, dr Janusz Grabowski, dr Elżbieta Maciejowska, dr Zofia

Bardziej szczegółowo

Propozycje seminariów dyplomowych na rok akademicki 2015/2016

Propozycje seminariów dyplomowych na rok akademicki 2015/2016 Propozycje seminariów dyplomowych na rok akademicki 2015/2016 Lp. Imię i nazwisko Temat 1. Dr Ambroziak Michał 2. Dr Bernatt Maciej 3. Prof. dr hab. Bogdanienko Jerzy 4. Prof. dr hab. Chmielarz Witold

Bardziej szczegółowo

dr hab. Agnieszka Alińska

dr hab. Agnieszka Alińska dr hab. Agnieszka Alińska specjalności: Bankowość Finanse publiczne 1. Restrukturyzacja polskiego sektora bankowego 2. Funkcjonowanie sektora bankowości spółdzielczej 3. Banki lokalne w systemie bankowym

Bardziej szczegółowo

FINANSE I INWESTYCJE EKONOMIKA TRANSPORTU GOSPODAROWANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

FINANSE I INWESTYCJE EKONOMIKA TRANSPORTU GOSPODAROWANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Lp. Nazwisko, imię Specjalnośd, której dotyczy seminarium Zakres tematyki prac magisterskich 1. Osioska Magdalena, prof. dr hab. FINANSE I INWESTYCJE 1. Charakterystyka procesów zachodzących na rynku pieniężnym,

Bardziej szczegółowo

Artykuły naukowe 1. F.44

Artykuły naukowe 1. F.44 Artykuły naukowe 1. F.44 Administracyjne tytuły wykonawcze w sądowym postępowaniu egzekucyjnym / Joanna Misztal-Konecka // Państwo i Prawo 2015, vol. 70, nr 3, s. 57-71. POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE (PRAWO

Bardziej szczegółowo

Artykuły naukowe 1. G.113. African sovereign wealth funds : facts and figures / Ewa Cieślik // Gospodarka Narodowa 2014, vol. 25, nr 6, s. 103-122.

Artykuły naukowe 1. G.113. African sovereign wealth funds : facts and figures / Ewa Cieślik // Gospodarka Narodowa 2014, vol. 25, nr 6, s. 103-122. Artykuły naukowe 1. G.113 African sovereign wealth funds : facts and figures / Ewa Cieślik // Gospodarka Narodowa 2014, vol. 25, nr 6, s. 103-122. FUNDUSZ INWESTYCYJNY - AFRYKA; PAŃSTWOWE FUNDUSZE MAJĄTKOWE

Bardziej szczegółowo

Biblioteka. Nowości książkowe semestr zimowy 2012/2013

Biblioteka. Nowości książkowe semestr zimowy 2012/2013 Biblioteka Nowości książkowe semestr zimowy /2013 1) Finanse publiczne i samorządowe. System podatkowy 2) Integracja europejska. Fundusze UE i polityka regionalna 3) Polityka społeczno-gospodarcza. Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załącznik nr 22 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niŝ 6 semestrów. Liczba godzin zajęć nie

Bardziej szczegółowo

3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa przedmiotowa

3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa przedmiotowa 179 F-001 Katedra Finansów 1. Nazwa przedmiotu: Bankowa obsługa przedsiębiorstw 2. Prowadzący: dr Jolanta Juza D FX: FB, FP, FS, FU S2 8 30/0 brak wskazań 8. Tezy przedmiotu: Usługowy charakter operacji

Bardziej szczegółowo

OFERTA NAUKOWO-BADAWCZA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA DLA GOSPODARKI

OFERTA NAUKOWO-BADAWCZA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA DLA GOSPODARKI OFERTA NAUKOWO-BADAWCZA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA DLA GOSPODARKI Inkubator Innowacyjności Oferta naukowo-badawcza Wydziału Zarządzania dla gospodarki Bydgoszcz 2014 Bezpłatny materiał informacyjny Spis treści

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów stacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług ul.

Bardziej szczegółowo

Zestaw zagadnień egzaminacyjnych dla kierunku Ekonomia studia II stopnia

Zestaw zagadnień egzaminacyjnych dla kierunku Ekonomia studia II stopnia Grupa I zagadnienia kierunkowe Zestaw zagadnień egzaminacyjnych dla kierunku Ekonomia studia II stopnia 1. Istota oraz wady i zalety prognozowania przy wykorzystaniu liniowych modeli ekonometrycznych.

Bardziej szczegółowo

LISTA UDOSTĘPNIONYCH TYTUŁÓW WYDAŃ ELEKTRONICZNYCH

LISTA UDOSTĘPNIONYCH TYTUŁÓW WYDAŃ ELEKTRONICZNYCH LISTA UDOSTĘPNIONYCH TYTUŁÓW WYDAŃ ELEKTRONICZNYCH L.p. Ibuk ID Tytuł ISBN 1 13 Administracja publiczna 978-83-01-14995-6 2 93673 Aksjologia życia publicznego 978-83-7405-582-6 3 96021 Aksjomaty prawa

Bardziej szczegółowo

Lista seminariów licencjackich na kierunku Informatyka i Ekonometria, specjalność ANALITYKA GOSPODARCZA

Lista seminariów licencjackich na kierunku Informatyka i Ekonometria, specjalność ANALITYKA GOSPODARCZA Lista seminariów licencjackich na kierunku Informatyka i Ekonometria, specjalność ANALITYKA GOSPODARCZA lp. Imię i Nazwisko Tytuł seminarium licencjackiego 1 dr Dorota Ciołek Modelowanie makroekonomiczne

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Zagadnienia na egzamin dyplomowy studia drugiego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2014/2015 Treści podstawowe i kierunkowe profil specjalnościowy

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski)

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Katalog Przedmiotów Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Katalog zawiera: nazwę przedmiotów wymienionych w kolejności alfabetycznej ilość punktów

Bardziej szczegółowo

Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA

Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA 1. System źródeł prawa i wykładnia prawa. 2. Pojęcie państwa. Cechy państwa i jego formy. Demokracja. Państwo prawa. 3. Zdolność prawna i zdolność do

Bardziej szczegółowo

Sygnatura Autor Tytuł Klucz tematyczny. "Status mniejszościowy" i ambiwalencja tożsamości w społeczeństwach

Sygnatura Autor Tytuł Klucz tematyczny. Status mniejszościowy i ambiwalencja tożsamości w społeczeństwach Sygnatura Autor Tytuł Klucz tematyczny 3430 Mucha Janusz, Pactwa Bożena [red.] "Status mniejszościowy" i ambiwalencja tożsamości w społeczeństwach wielokulturowych Socjologia 1205 Stanisława Rączkowskiego

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów niestacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załącznik nr 116 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niŝ 6 semestrów. Liczba godzin zajęć

Bardziej szczegółowo

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH (dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2009/2010 i 2010/2011) SPECJALNOŚCI MIĘDZYKIERUNKOWE DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI

Bardziej szczegółowo