2 prof. zw. dr hab. Anna Buchner-Jeziorska Człowiek wobec zagrożeń cywilizacji XXI wieku Socjologia, Praca socjalna 0600-BUCA2C

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2 prof. zw. dr hab. Anna Buchner-Jeziorska Człowiek wobec zagrożeń cywilizacji XXI wieku Socjologia, Praca socjalna 0600-BUCA2C"

Transkrypt

1 WYKAZ SEMINARIÓW MAGISTERSKICH PRZEZNACZONYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE LETNIM W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 STUDIA STACJONARNE II STOPNIA: ROK I, SEM. 2 Lp. Imię i nazwisko wykładowcy Temat seminarium magisterskiego Kierunek Kod USOS Rozwój kapitału ludzkiego. Komunikowanie się w organizacji. Kultura 1 dr hab. Piotr Bohdziewicz, prof. nadzw. UŁ 0600-BOHP2C organizacyjna. Zarządzanie karierami zawodowymi 2 prof. zw. dr hab. Anna Buchner-Jeziorska Człowiek wobec zagrożeń cywilizacji XXI wieku Socjologia, Praca socjalna 0600-BUCA2C dr hab. Małgorzata Burchard-Dziubińska, prof. Ekonomia, Ekonomia 3 Zielona gospodarka w praktyce i teorii nadzw. UŁ Ekobiznes 0600-BURM2C 4 dr hab. Dorota Burzyńska, prof. nadzw. UŁ Instrumenty finansowe. Finansowanie samorządu terytorialnego. Finansowanie inwestycji ekologicznych w przedsiębiorstwie 0600-BURD2C Sektor MSP i wspieranie przedsiębiorczości oraz innowacyjności. 5 dr Jacek Chądzyński Organizacje pozarządowe a rozwój społeczno-gospodarczy terytorium. Gospodarka Przestrzenna 0600-CHAJ2C Zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym. 6 dr hab. Maciej Chmieliński, prof. nadzw. UŁ Doktryny polityczno- społeczne Polityka Społeczna 0600-CHMM2C Kredytowanie przedsiębiorstw, obsługa rachunków bankowych firm, 7 dr Agnieszka Czajkowska kredyty i inne usługi bankowe świadczone gospodarstwom domowym, Finanse i alternatywne formy finansowania działalności gospodarczej, gospodarka 0600-CZAA2C finansowa mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw Handel elektroniczny w małych i średnich firmach (MŚP), wpływ technologii 8 dr Tomasz Czajkowski komunikacyjno-informacyjnych (ICT) na funkcjonowanie firm (marketing, Ekonomia, Ekonomia wyniki finansowe, innowacyjność), innowacje i innowacyjność firm w dobie Ekobiznes 0600-CZAT2C wychodzenia z kryzysu gospodarczego.

2 Produkty banków komercyjnych. Nowe trendy w bankowości. Bankowość 9 dr hab. Iwona D. Czechowska, prof. nadzw. UŁ centralna. Rynek pieniężny. Doradztwo finansowe. Ochrona konsumenta na 0600-CZEI2C rynku usług finansowych. Zastosowania metod data mining w badaniach ekonomiczno-społecznych 10 prof. zw. dr hab. Czesław Domański Statystyczne metody analizy danych Analityka Gospodarcza 0600-DOMC2C Logistyka jako czynnik strukturotwórczy rynku Modele decyzyjne w strumieniach podaży w łańcuch dostaw Logistyka Innowacje/Procesy innowacji, Innowacyjność gospodarek, Aktywność Ekonomia, Ekonomia innowacyjna przedsiębiorstw, Polityka innowacyjna, Gospodarka oparta na 11 dr hab. Edyta Dworak, prof. nadzw. UŁ Ekobiznes, Finanse i 0600-DWOE2C wiedzy, Polityka gospodarcza, Bezrobocie, Procesy restrukturyzacji gospodarki, Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa Finanse publiczne (w tym gospodarka finansowa samorządu lokalnego). 12 dr hab. Joanna Działo, prof. nadzw. UŁ Polityka makroekonomiczna, szczególnie polityka fiskalna, reguły fiskalne, deficyt budżetowy i dług publiczny, polityka podatkowa. Inne problemy 0600-DZIJ2C makroekonomiczne: bezrobocie, inflacja, polityka monetarna Etyka życia gospodarczego. Społeczna odpowiedzialność biznes. Etyczne 13 dr Joanna Dzionek-Kozłowska aspekty globalizacji. Ekonomia, Ekonomia Ewolucja poglądów na temat roli państwa w gospodarce Ekobiznes 0600-DZIO2C Współczesne nurty ekonomii a kryzys gospodarczy Transport w systemach logistycznych 14 dr Anita Fajczak-Kowalska Logistyka 0600-FAJA2C Zintegrowane zarządzanie jakością w logistyce Sprawozdawczość finansowa i podatkowa przedsiębiorstw (pełna i 15 dr Joanna Fila uproszczona). Finansowanie działalności gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem MSP. Mikrofinanse. Analiza finansowa podmiotów Finanse i 0600-FILA2C gospodarczych

3 Analityka Gospodarcza, 16 prof. zw. dr hab. Jan B. Gajda Metody optymalizacji decyzji gospodarczych Finanse i, Informatyka, Informatyka i 0600-GAJJ2C Ekonometria, Logistyka 17 dr hab. Jerzy Gajdka, prof. nadzw. UŁ Rynek kapitałowy. Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa GAJD2C Kryzys finansowy w USA : przyczyny, wpływ na koniunkturę światową, kraje strefy euro i gospodarkę polską. Ekonomia Rynek i państwo w gospodarce rynkowej. Modele polityka 18 prof. zw. dr hab. Janina Godłów-Legiędź doświadczenia. Rozwój liberalizmu i współczesny kapitalizm GODJ2C Kryzys finansowy w USA : przyczyny, wpływ na koniunkturę światową, kraje strefy euro i gospodarkę polską. Finanse i Aspekty finansowe integracji, strefa euro- funkcjonowanie i skutki. Gospodarka światowa. Procesy integracyjne w Europie i świecie. Unie Europejska problemy funkcjonowania. Fundusze strukturalne UE Ekonomia, Ekonomia 19 dr hab. Maria Greta, prof. nadzw. UŁ metody aplikacyjne. Polityki wspólnotowe i dostosowania w polskich Ekobiznes, Finanse i 0600-GREM2C politykach do standardów europejskich. Rynek pracy i bezrobocie w aspekcie europejskich procesów integracyjnych. Sektor MSP. Banki wobec dostosowań europejskich. Polityka podatkowa i wydatkowa państwa w warunkach kryzysowych. 20 dr hab. Beata Guziejewska, prof. nadzw. UŁ Reformy podatków gminnych i systemu subwencjonowania samorządu terytorialnego. Samodzielność finansowa samorządu terytorialnego w Polsce na tle krajów UE. Racjonalizacja wydatków publicznych a budżet 0600-GUZB2C zadaniowy. Skarbowe papiery wartościowe na rynku finansowym Analiza kondycji finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Analiza i ocena samodzielności finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Polityka wydatkowa w samorządzie terytorialnym. Wykorzystanie środków 21 dr Dagmara Hajdys unijnych przez jednostki samorządu terytorialnego. Papiery wartościowe w Finanse i gospodarce samorządowej. Polityka inwestycyjna JST a samorządowy dług 0600-HAJD2C publiczny. Zarządzanie długiem publicznym. Gospodarka finansowa państwa. Skarbowe papiery wartościowe. Partnerstwo publiczno- prywatne jako innowacyjna metoda realizacji inwestycji.

4 Globalizacja i integracja rynków finansowych, międzynarodowe przepływy kapitałowe, kryzysy finansowe, integracja walutowa i ekonomiczna w gospodarce światowej, funkcjonowanie strefy euro, perspektywy rozwoju Międzynarodowe Stosunki 22 dr hab. Małgorzata Janicka, prof. nadzw. UŁ 0600-JANM2C międzynarodowego systemu walutowego rynek finansowy Unii Gospodarcze Europejskiej, rynek finansowy w Polsce (kapitałowy, bankowy, ubezpieczeniowy), giełdy papierów wartościowych. Integracja gospodarcza. 23 dr Agnieszka Janus Strategie zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Ekonomia 0600-JANA2C Badania sondażowe, statystyka małych obszarów 24 dr hab. Alina Jędrzejczak, prof. nadzw. UŁ 0600-JEDA2C Badanie nierówności, ubóstwa i wykluczenia społecznego dr hab. Grażyna Juszczak-Szumacher, prof. 25 Funkcjonowanie transportu Logistyka 0600-JUSG2C nadzw. UŁ Ekonomia, Ekonomia 26 dr inż. Marcin Kalinowski Relacje polityka-ekonomia Ekobiznes, Polityka 0600-KALI2C Społeczna 27 dr hab. Dorota Karkowska Polityka społeczna Polityka Społeczna 0600-KARD2C Strategie innowacyjne przedsiębiorstw, finansowanie działalności 28 dr hab. Witold Kasperkiewicz, prof. nadzw. UŁ innowacyjnej, innowacyjność gospodarek Unii Europejskiej w kontekście 0600-KASW2C programu Europa Procesy społeczne i procesy biograficzne w perspektywie badań 29 dr hab. Kaja Kaźmierska, prof. nadzw. UŁ Socjologia, Praca socjalna 0600-KAZK2C jakościowych 30 dr Robert Kelm Wielowymiarowa analiza kointegracyjna w makromodelowaniu Analityka Gospodarcza 0600-KELR2C Metody statystyczne, ekonometryczne i optymalizacyjne w analizie Finanse i, 31 dr hab. Iwona Konarzewska, prof. nadzw. UŁ 0600-KONI2C zagadnień ekonomicznych i finansowych Finanse i, 32 dr hab. Jerzy Korzeniewski, prof. nadzw. UŁ Strategie inwestowania na rynku instrumentów pochodnych 0600-KORJ2C

5 Zarządzanie przedsiębiorstwem, Strategie finansowania działalności przedsiębiorstw, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie karierą, 33 dr Maciej Kozłowski Polityka gospodarcza, Polityka społeczna, Zarządzanie regionem i Usługami Ekonomia 0600-KOZM2C Publicznymi, Globalizacja, integracja, mechanizmy euro, Logistyka w małych i średnich przedsiębiorstwach 34 prof. zw. dr hab. Anna Krajewska Polityka fiskalna i podatki w krajach UE KRAA2C Polityka fiskalna, dochody i wydatki budżetu państwa i jednostek 35 dr hab. Piotr Krajewski 0600-KRAP2C samorządu terytorialnego. Międzynarodowe Stosunki 36 dr Jakub Kronenberg Rozwój zrównoważony, społeczna odpowiedzialność biznesu 0600-KROJ2C Gospodarcze 37 prof. zw. dr hab. Ewa Kucharska-Stasiak Funkcjonowanie rynku nieruchomości. Gospodarka Przestrzenna 0600-KUCE2C Inwestycje w kapitał ludzki- perspektywa makro i mikroekonomiczna. Zarządzanie wiekiem 38 dr Iwona Kukulak-Dolata Dylematy współczesnego rynku pracy. Bezpieczeństwo i elastyczność na rynku pracy. Instytucje rynku pracy. Gospodarka Przestrzenna 0600-KUKI2C Rola funduszy strukturalnych w gospodarce krajowej, regionalnej, lokalnej. Ekonomia sektora publicznego Międzynarodowe stosunki gospodarcze, handel międzynarodowy, polityka 39 dr Anetta Kuna-Marszałek handlowa i jej instrumenty, internacjonalizacja przedsiębiorstw, Międzynarodowe Stosunki 0600-KUNA2C bezpośrednie inwestycje zagraniczne, integracja gospodarcza, Gospodarcze przedsiębiorstwo w e-biznesie. 40 dr Ewa Kusideł Europejska polityka spójności i konwergencja Gospodarka Przestrzenna 0600-KUSE2C 41 prof. zw. dr hab. Walentyna Kwiatkowska Wynagrodzenia, rynek pracy, funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Ekonomia 0600-KWIW2C 42 dr Iwona Laskowska Przestrzenno-czasowe analizy zjawisk ekonomicznych i społecznych Gospodarka Przestrzenna 0600-LASI2C 43 prof. zw. dr hab. Lucyna Lewandowska Pozyskiwanie kapitału na rozwój firmy 0600-LEWL2C, Logistyka

6 Procesy integracyjne w krajach Unii Europejskiej wzrost zrównoważony, 44 dr Krzysztof Lewandowski Ekonomia Ekobiznes 0600-LEWK2C strategie rozwoju, rynek pracy, wspieranie regionów i przedsiębiorstw Mężczyźni i kobiety w społeczeństwie: zdrowie, wygląd, praca, polityka, 45 dr hab. Ewa Malinowska, prof. nadzw. UŁ Socjologia, Praca socjalna 0600-MALE2C rodzina, aktywność obywatelska Zarządzanie wartością przedsiębiorstw. instytucji dr hab. Monika Marcinkowska, prof. nadzw. 46 finansowych. Kapitał intelektualny. Zarządzanie finansowe bankiem MARC2C UŁ Bankowość. Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podatki w finansach publicznych. 47 dr Jarosław Marczak Finanse i 0600-MARJ2C Strategie podatkowe przedsiębiorstw. 48 prof. zw. dr hab. Anna Matuchniak-Krasuska Kultura, sztuka, społeczeństwo Socjologia 0600-MATA2C 49 dr hab. Elżbieta Michałowska, prof. nadzw. UŁ Outsiderzy i dewianci. Z zagadnień socjologii dewiacji. Socjologia, Praca socjalna 0600-MICE2C Kondycja finansowa spółek giełdowych. Sprawozdawczość podatkowa MSP. Fundusze venture capital i aniołowie biznesu w okresie spowolnienia gospodarczego. Instrumenty finansowe wspomagające MSP. Audyt i 50 prof. zw. dr hab. Bożena Mikołajczyk kontrola wewnętrzna. Nadużycia finansowe w teorii i praktyce. Pomiar, grupowanie i rozliczanie kosztów. Budżetowanie integralnym składnikiem 0600-MIKB2C controllingu. Sterowanie kosztami w przedsiębiorstwie. Ewolucje w obszarze sprawozdawczości finansowej. Kierunki ewolucji w rewizji finansowej. Prognozowanie zachowań rynków finansowych, towarowych i kapitałowych w Polsce i na świecie. Źródła i konsekwencje kryzysów finansowych, bankowych i gospodarczych. Analiza i prognozowanie kryzysów Analityka Gospodarcza, 51 prof. zw. dr hab. Władysław Milo finansowych i gospodarczych. Prognozowanie innowacyjności, Finanse i, 0600-MILW2C przedsiębiorczości i konkurencyjności przedsiębiorstw, branż, oraz gospodarek UE. Analiza potencjałów rozwoju przedsiębiorstw, branż oraz rynków i gospodarek UE. Unia europejska, procesy integracji w gospodarce światowej, polityka Międzynarodowe Stosunki 52 dr Małgorzata Misiak 0600-MISI2C handlowa, funkcjonowanie strefy euro. Jednolity rynek europejski Gospodarcze

7 Rynek pieniężny i kapitałowy, fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne, fundusze hedgingowe, fundusze ETF, fundusze private equity/venture capital, instrumenty pochodne, inwestycje na rynku Forex i na rynku towarowym, analiza techniczna, giełdy papierów wartościowych, Międzynarodowe Stosunki 53 dr Tomasz Miziołek 0600-MIZT2C zarządzanie aktywami, efektywność informacyjna rynku finansowego, Gospodarcze inwestycje alternatywne, produkty strukturyzowane, pracownicze programy emerytalne i indywidualne konta emerytalne, finanse islamskie, indeksy rynku finansowego Infrastruktura jako element systemu logistycznego 54 dr Urszula Motowidlak Analiza procesów logistycznych w przedsiębiorstwie Logistyka 0600-MOTU2C Logistyka a rozwój zrównoważony Międzynarodowe Stosunki 55 dr hab. Tomasz Motowidlak, prof. nadzw. UŁ Zarządzanie finansami przedsiębiorstw 0600-MOTT2C Gospodarcze 56 prof. zw. dr hab. Marian Niedźwiedziński Wybrane problemy informatyki ekonomicznej Informatyka 0600-NIEM2C 57 dr Marzena Papiernik-Wojdera Marketingowe i finansowe uwarunkowania działalności przedsiębiorstwa Logistyka 0600-PAPM2C Podejmowanie decyzji na rynku kapitałowym. Finanse behawioralne a 58 dr hab. Radosław Pastusiak, prof. nadzw. UŁ 0600-PASR2C finanse klasyczne. 59 dr Beata Pawłowska Socjologia emocji, pracy, organizacji i zarządzania zasobami ludzkimi Socjologia 0600-PAWB2C 60 dr hab. Maria Pietruszka, prof. nadzw. UŁ Grafika komputerowa i multimedia Informatyka 0600-PIEM2C 61 dr Aldona Podgórniak-Krzykacz Wyzwania i problemy lokalnego zarządzania publicznego. Gospodarka Przestrzenna 0600-PODA2C 62 dr Justyna Przywojska Rozwój lokalny i lokalna polityka społeczna; Funkcjonowanie III sektora Polityka Społeczna 0600-PRZJ2C 63 dr Anna Rogozińska-Pawełczyk Kapitał ludzki w organizacji i na rynku pracy Polityka Społeczna 0600-ROGA2C 64 dr hab. Ewa Rokicka, prof. nadzw. UŁ Stare i nowe nierówności społeczne Socjologia, Praca socjalna 0600-ROKE2C dr hab. Magdalena Rosińska-Bukowska, prof. Korporacje transnarodowe, globalizacja, handel i finanse międzynarodowe, Międzynarodowe Stosunki ROSM2C nadzw. UŁ marketing międzynarodowy, zarządzanie międzynarodowe. Gospodarcze 66 dr Agnieszka Rzeńca Planowanie rozwoju miast, rewitalizacja przestrzeni, ochrona środowiska Gospodarka Przestrzenna 0600-RZEA2C

8 67 dr hab. Adam Sadowski, prof. nadzw. UŁ Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw Logistyka 0600-SADA2C 68 dr Agnieszka Skoczylas-Tworek Audyt, kontrola i ryzyko w gospodarce i administracji Finanse i 0600-SKOA2C Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej (procedury zakładania, 69 dr Anna Stępniak-Kucharska źródła finansowania, marketing, zrządzanie zasobami ludzkimi, przekształcenia własnościowe prywatyzacja i restrukturyzacja, księgowość Ekonomia 0600-STEA2C MSP, analiza finansowa). Modelowanie współzależności wzrostu gospodarczego i jakości życia. Wzrost gospodarczy a rodzinny kapitał społeczny: małżeństwa, rozwody, dzietność, wielkość rodziny. Wzrost gospodarczy a kapitał społeczny: przestępczość, zróżnicowanie dochodów, bezrobocie. Wzrost gospodarczy a integracja europejska, konwergencja, inflacja. Modele zatrudnienia i bezrobocia. Prognozy gospodarcze w warunkach integracji europejskiej. Modele i prognozy międzynarodowych relacji ekonomicznych (kursy walutowe, eksport, import). Analiza ryzyka kredytowego w bankach. Sektor bankowy a koniunktura gospodarcza. Analityka Gospodarcza, Ekonomia, Informatyka i Ekonometria 70 prof. zw. dr hab. Jan Jacek Sztaudynger Analiza ryzyka kredytowego w bankach. Sektor bankowy a koniunktura 0600-SZTJ2C gospodarcza. Modelowanie współzależności wzrostu gospodarczego i jakości życia. Wzrost gospodarczy a rodzinny kapitał społeczny: małżeństwa, rozwody, dzietność, wielkość rodziny. Wzrost gospodarczy a kapitał społeczny: przestępczość, zróżnicowanie dochodów, bezrobocie. Wzrost Finanse i gospodarczy a integracja europejska, konwergencja, inflacja. Modele zatrudnienia i bezrobocia. Prognozy gospodarcze w warunkach integracji europejskiej. Modele i prognozy międzynarodowych relacji ekonomicznych (kursy walutowe, eksport, import) 71 prof. zw. dr hab. Łucja Tomaszewicz System rachunków narodowych jako model gospodarki w układzie instytucjonalnym Analiza instrumentów rynku finansowego w świetle rachunków narodowych Analityka Gospodarcza 0600-TOML2C 72 prof. zw. dr hab. Danuta Walczak-Duraj Problemy funkcjonowania instytucji pomocowych w Polsce Socjologia, Praca socjalna 0600-WALD2C prof. zw. dr hab. Wielisława Warzywoda- Przemiany w rodzinach i sposoby radzenia z nimi przez dzieci, dorosłych, 73 Praca Socjalna, Socjologia 0600-WARW2C Kruszyńska ludzi starych

9 Organizacja i funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego. 74 dr Andrzej Wasiak Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego. Sposoby Gospodarka Przestrzenna 0600-WASA2C świadczenia usług publicznych. Analityka Gospodarcza, 75 prof. zw. dr hab. Aleksander Welfe Modelowanie makroekonometryczne 0600-WELA2C 76 prof. zw. dr hab. Stanisław Wieteska Ubezpieczenia majątkowe i osobowe Ubezpieczenia majątkowe i życiowe Finanse i Ekonomia 0600-WIES2C Aspekty podatkowe w finansach publicznych i przedsiębiorstw. 77 dr Radosław Witczak Finanse i 0600-WITR2C i ewidencje podatkowe w finansach przedsiębiorstw Społeczna odpowiedzialność biznesu, ochrona środowiska a zachowania 78 prof. zw. dr hab. Janina Witkowska przedsiębiorstw krajowych i inwestorów zagranicznych, polityka Unii Europejskiej na rzecz zrównoważonego rozwoju Ekonomia Ekobiznes 0600-WITJ2C - realizacja w Polsce. Planowanie i organizowanie przepływu zasobów i informacji w procesie 79 dr Andrzej Wojcieszak Logistyka 0600-WOJC2C produkcji 80 dr Rafał Wolski Rynek kapitałowy i jego otoczenie Ekonomia, finanse i 0600-WOLR2C 81 dr Łukasz Zakonnik Handel elektroniczny Informatyka 0600-ZAKL2C 82 dr hab. Magdalena Załęczna, prof. nadzw. UŁ Uwarunkowania rozwoju rynku nieruchomości Gospodarka Przestrzenna 0600-ZALM2C

WYKAZ SEMINARIÓW MAGISTERSKICH PRZEZNACZONYCH DO URUCHOMIENIA W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 STUDIA STACJONARNE II STOPNIA: ROK I, SEM.

WYKAZ SEMINARIÓW MAGISTERSKICH PRZEZNACZONYCH DO URUCHOMIENIA W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 STUDIA STACJONARNE II STOPNIA: ROK I, SEM. WYKAZ SEMINARIÓW MAGISTERSKICH PRZEZNACZONYCH DO URUCHOMIENIA W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 STUDIA STACJONARNE II STOPNIA: ROK I, SEM. 2 Lp. Imię i nazwisko wykładowcy Temat seminarium magisterskiego Kierunek

Bardziej szczegółowo

Wybór promotorów prac magisterskich

Wybór promotorów prac magisterskich Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i Rachunkowość studia niestacjonarne Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Finanse

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Finanse

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Ekonometria Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach

Bardziej szczegółowo

Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej

Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej Struktura organizacyjna Katedry Ekonomii i Polityki Gospodarczej Kierownik KEiPG: dr hab. Alina Daniłowska, prof. nadz. SGGW Zakład Ekonomii Dr Aldona Zawojska

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość

Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość Studia II stopnia (magisterskie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów

Bardziej szczegółowo

OFERTA SEMINARIÓW LICENCJACKICH PRZEZNACZONYCH DO URUCHOMIENIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 STUDIA STACJONARNE I STOPNIA: ROK III, SEM.

OFERTA SEMINARIÓW LICENCJACKICH PRZEZNACZONYCH DO URUCHOMIENIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 STUDIA STACJONARNE I STOPNIA: ROK III, SEM. OFERTA SEMINARIÓW LICENCJACKICH PRZEZNACZONYCH DO URUCHOMIENIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 STUDIA STACJONARNE I STOPNIA: ROK III, SEM. 5 Lp. Imię i nazwisko wykładowcy Temat seminarium licencjackiego

Bardziej szczegółowo

OFERTA SEMINARIÓW MAGISTERSKICH W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 STUDIA STACJONARNE II STOPNIA: ROK I, SEM. 2

OFERTA SEMINARIÓW MAGISTERSKICH W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 STUDIA STACJONARNE II STOPNIA: ROK I, SEM. 2 OFERTA SEMINARIÓW MAGISTERSKICH W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 STUDIA STACJONARNE II STOPNIA: ROK I, SEM. 2 Lp. Imię i nazwisko wykładowcy Temat seminarium magisterskiego Kierunek Kod USOS 1. dr Jacek Białek

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA: ROK III, SEM. 5

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA: ROK III, SEM. 5 WYKAZ SEMINARIÓW LICENCJACKICH PRZEZNACZONYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 STUDIA STACJONARNE I STOPNIA: ROK III, SEM. 5 Lp. Imię i nazwisko wykładowcy Temat seminarium

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Finanse i Rachunkowość Promotorzy prac dyplomowych

Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Finanse i Rachunkowość Promotorzy prac dyplomowych Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Finanse i Rachunkowość Promotorzy prac dyplomowych prof. zw. dr hab. Ewa Bogacka-Kisiel systemy bankowe usługi i procedury

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Kierunek Ekonomia Rok I Semestr 1 Semestr 2 Matematyka wstęp 60 1 30 30 1 Matematyka A 60 6 30 30 E 2 Podstawy statystyki A 60 6 30 30 E 3 Podstawy mikroekonomii A 60 6 30 30 E 4 Podstawy makroekonomii

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość prof. zw. dr hab. Ewa Bogacka-Kisiel systemy bankowe usługi

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu magisterskiego na kierunku Ekonomia II stopień PYTANIA NA OBRONĘ

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EKONOMICZNY. Przykładowe temat prac magisterskich

WYDZIAŁ EKONOMICZNY. Przykładowe temat prac magisterskich WYDZIAŁ EKONOMICZNY Przykładowe tematy prac magisterskich KATEDRA EKONOMII, MATEMATYKI I INFORMATYKI ZAKŁAD EKONOMII, POLITYKI I ETYKI GOSPODARCZEJ prof. dr hab. Stanisław Zięba Temat seminarium: Polityka

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Finanse i Rachunkowość Promotorzy prac magisterskich

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Finanse i Rachunkowość Promotorzy prac magisterskich Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Finanse i Rachunkowość Promotorzy prac magisterskich prof. zw. dr hab. Ewa Bogacka-Kisiel systemy bankowe usługi i procedury

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) obowiązuje od 01.01.2016 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ I-go STOPNIA

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ I-go STOPNIA Lp. FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ I-go STOPNIA Przedmioty podstawowe 1 Matematyka 2 Mikroekonomia 3 Podstawy nauki o finansach 4 Elementy prawa 5 Makroekonomia 6 Podstawy rachunkowości 7 Statystyka 8 Ekonometria

Bardziej szczegółowo

Tematyka seminarium licencjackiego dla studentów kierunku. Ekonomia w roku ak. 2014/2015

Tematyka seminarium licencjackiego dla studentów kierunku. Ekonomia w roku ak. 2014/2015 Tematyka seminarium licencjackiego dla studentów kierunku Zapisy 18.02.2014 r. godz. 13.15 prof. dr hab. Urszula Wich - pok. 515 Ekonomia w roku ak. 2014/2015 Uwarunkowania konkurencyjności regionów w

Bardziej szczegółowo

Plan studiów na kierunku EKONOMIA. Plan studiów na kierunku EKONOMIA

Plan studiów na kierunku EKONOMIA. Plan studiów na kierunku EKONOMIA studiów: stacjonarne kształcenia/poziom studiów: I stopnia : pierwszy ECTS w tym: zorganizowane O Wymagania ogólne 1 Język obcy I 2,0 1,2 0,8 1,2 Z o 30 30 3 2 Wychowanie fizyczne I 1,0 1,0 0,0 1,0 Z o

Bardziej szczegółowo

dr Mariusz Kicia pok. 715 email: mariusz.kicia@umcs.lublin.pl

dr Mariusz Kicia pok. 715 email: mariusz.kicia@umcs.lublin.pl Tematyka seminarium licencjackiego dla studentów kierunku Finanse i Rachunkowość studia niestacjonarne w roku ak. 2014/2015 Zapisy 21.02.2015 r. o godz. 8.00 dr hab. Teresa H. Bednarczyk prof. nadzw. pok.

Bardziej szczegółowo

Finanse i Rachunkowość

Finanse i Rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Finanse i Rachunkowość 1 Zestaw pytań

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW stacjonarnych drugiego stopnia

PLAN STUDIÓW stacjonarnych drugiego stopnia Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Ekonomii PLAN STUDIÓW stacjonarnych drugiego stopnia Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2012/2013 Plan studiów zatwierdzono

Bardziej szczegółowo

Wstęp 11 CZĘŚĆ I. RYNKI FINANSOWE NOWE TRENDY, ZJAWISKA, INNOWACJE

Wstęp 11 CZĘŚĆ I. RYNKI FINANSOWE NOWE TRENDY, ZJAWISKA, INNOWACJE SPIS TREŚCI Wstęp 11 CZĘŚĆ I. RYNKI FINANSOWE NOWE TRENDY, ZJAWISKA, INNOWACJE Miłosz Stanisławski: ROZWÓJ I ZMIANA STRUKTURY ŚWIATOWYCH RYNKÓW FINANSOWYCH 15 Summary 26 Joanna Żabińska: ROLA I MIEJSCE

Bardziej szczegółowo

Proponowane tematy prac dyplomowych

Proponowane tematy prac dyplomowych KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW 1. Podatki i opłaty lokalne jako źródło dochodów własnych gminy 2. Analiza dochodów budżetowych jednostek samorządów terytorialnych na przykładzie gminy... w latach...

Bardziej szczegółowo

Kierunek Finanse i rachunkowość Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar

Kierunek Finanse i rachunkowość Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Kierunek Finanse i rachunkowość Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Semestr 1 Semestr 2 Matematyka wstęp 60 1 30 30 1 Matematyka A 60 6 30 30 E 2 Podstawy statystyki A 60 6 30 30 E 3 Prawo A 30 3 30 4 Podstawy

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Finanse i Rachunkowość pytania podstawowe 1. Miernik dobrobytu alternatywne

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp Dariusz Rosati... 11. Część I. Funkcjonowanie strefy euro

Spis treści. Wstęp Dariusz Rosati... 11. Część I. Funkcjonowanie strefy euro Spis treści Wstęp Dariusz Rosati.............................................. 11 Część I. Funkcjonowanie strefy euro Rozdział 1. dziesięć lat strefy euro: sukces czy niespełnione nadzieje? Dariusz Rosati........................................

Bardziej szczegółowo

Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu KIEROWNIK KATEDRY: DR HAB. JOANNA SZWACKA MOKRZYCKA PROF. SGGW

Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu KIEROWNIK KATEDRY: DR HAB. JOANNA SZWACKA MOKRZYCKA PROF. SGGW Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu KIEROWNIK KATEDRY: DR HAB. JOANNA SZWACKA MOKRZYCKA PROF. SGGW Struktura Katedry Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu

Bardziej szczegółowo

SYSTEM FINANSOWY W POLSCE. Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak. Wydanie*drugie zmienione

SYSTEM FINANSOWY W POLSCE. Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak. Wydanie*drugie zmienione SYSTEM FINANSOWY W POLSCE Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak Wydanie*drugie zmienione Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2008 Spis treści Przedmowa do drugiego wydania

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Finanse i Rachunkowość (Wydział

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Studia II stopnia (magisterskie) rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku MSG (Wydział NE) Katedra Gospodarki Przestrzennej

Bardziej szczegółowo

RYNEK FIN ANS OWY. instytucje strategie instrumenty. Pod redakcją Piotra Karpusia i Jerzego Węcławskiego

RYNEK FIN ANS OWY. instytucje strategie instrumenty. Pod redakcją Piotra Karpusia i Jerzego Węcławskiego RYNEK FIN ANS OWY instytucje strategie instrumenty Pod redakcją Piotra Karpusia i Jerzego Węcławskiego Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Lublin 2003 Spis treści Wprowadzenie 9 CZĘŚĆ I FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematów prac kwalifikacyjnych na studia III-go stopnia doktoranckie

Propozycje tematów prac kwalifikacyjnych na studia III-go stopnia doktoranckie Katedra Ekonomiki i Organizacji Telekomunikacji Dr hab. prof. US Henryk Babis 1. Problemy regulacji rynku telekomunikacyjnego 2. Problemy regulacji rynku pocztowego 3. Metodyczne aspekty oceny systemu

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie Prof. dr hab. Stanisław CZAJA

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA I-go STOPNIA

EKONOMIA I-go STOPNIA Lp. EKONOMIA I-go STOPNIA Przedmioty podstawowe 1 Matematyka 2 Mikroekonomia 3 Podstawy zarządzania 4 Makroekonomia 5 Elementy Prawa 6 Podstawy rachunkowości 7 Statystyka 8 Ekonometria 9 Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Lista przedmiotów obowiązkowych do realizacji studiów w uczelniach partnerskich dla studentów rozpoczynających kształcenie w roku akad.

Lista przedmiotów obowiązkowych do realizacji studiów w uczelniach partnerskich dla studentów rozpoczynających kształcenie w roku akad. Lista przedmiotów obowiązkowych do realizacji studiów w uczelniach partnerskich dla studentów rozpoczynających kształcenie w roku akad. 2015/2016 1. Ekonometria (5 pkt. ECTS), 30/15, E 2. Statystyka opisowa

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Studia II stopnia (magisterskie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku MSG (Wydział NE) Katedra Gospodarki Przestrzennej

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie i doktorzy habilitowani Prof. dr hab. Stanisław

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia pierwszego stopnia studia licencjackie

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia - studia stacjonarne pierwszego stopnia

Kierunek Ekonomia - studia stacjonarne pierwszego stopnia Kierunek Ekonomia - studia stacjonarne pierwszego stopnia obowiązujący od roku akademickiego 2015/201 (W wykład, C ćwiczenia, P projekt/seminarium, L laboratorium/lektorat, E -egzamin) Semestr I 1 Język

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne II stopnia, rok akademicki 2012/2013. Wybór specjalności na kierunku Finanse i rachunkowość

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne II stopnia, rok akademicki 2012/2013. Wybór specjalności na kierunku Finanse i rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne II stopnia, rok akademicki 2012/2013 Wybór specjalności na kierunku Finanse i rachunkowość KIERUNEK: Finanse i rachunkowość SPECJALNOŚCI: Finanse, podatki

Bardziej szczegółowo

A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego. I. Gospodarka regionalna

A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego. I. Gospodarka regionalna TEMATY, KTÓRE STUDENCI WYDZIAŁU ZAMIEJSCOWEGO W ŻYRARDOWIE STAROPOLSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ POWINNI UMIEĆ OMÓWIĆ W TRAKCIE OBRONY PRAC DYPLOMOWYCH (LICENCJACKICH) A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego

Bardziej szczegółowo

liczba godzin ogółem

liczba godzin ogółem liczba godzin ogółem ćwiczenia przedmioty obieralne liczba godzin % liczba godzin % stacjonarne gospodarka przemysłowa 80 75 40,6 540 9,5 informatyka w ekonomii 80 780 4,6 55 8,69 niestacjonarne 60,66%

Bardziej szczegółowo

Polska w Onii Europejskiej

Polska w Onii Europejskiej A/452928 Polska w Onii Europejskiej - wybrane polityki sektorowe Wydawnictwo SGGW Warszawa 2004 Spis treści Wstęp 9 1. CHARAKTERYSTYKA PORÓWNAWCZA GOSPODAREK POLSKI I UNII EUROPEJSKIEJ 11 1.1. Dynamika

Bardziej szczegółowo

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW I FINANSE PUBLICZNE

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW I FINANSE PUBLICZNE ISSN 1899-9867 FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW I FINANSE PUBLICZNE WYBRANE ASPEKTY B 380973 Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku Tom 6/2010 Wprowadzenie. Część I Finanse przedsiębiorstw 1. Ujawnianie

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski Rynki finansowe., Książka stanowi kontynuację rozważań nad problematyką zawartą we wcześniejszych publikacjach autorów: Podstawy finansów i bankowości oraz Finanse i bankowość wydanych odpowiednio w 2005

Bardziej szczegółowo

1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9. 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3

1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9. 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3 Lp. Ibuk ID Tytuł ISBN 1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3 3 2307 Analiza finansowa w procesie decyzyjnym współczesnego przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia

Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Promotorzy

Bardziej szczegółowo

Terminarz zaliczeń i egzaminów - SESJA ZIMOWA 2015/2016 Nazwisko i Imię Nazwa przedmiotu Godzina Sala Kierunek studiów wykładowcy

Terminarz zaliczeń i egzaminów - SESJA ZIMOWA 2015/2016 Nazwisko i Imię Nazwa przedmiotu Godzina Sala Kierunek studiów wykładowcy Terminarz zaliczeń i egzaminów - SESJA ZIMOWA 2015/2016 Data Tytuł Nazwisko i Imię Rok Poziom Nazwa przedmiotu Godzina Sala Kierunek studiów wykładowcy studiów studiów Tryb studiów 2016-01-22 dr Dominika

Bardziej szczegółowo

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz. - 180 punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz. - 180 punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz. - 180 punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie Lp. Nazwa przedmiotu Blok Semestr zimowy (1) Semestr letni (2)

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia drugiego stopnia studia magisterskie trwają

Bardziej szczegółowo

Sytuacja gospodarcza Polski

Sytuacja gospodarcza Polski Sytuacja gospodarcza Polski Bohdan Wyżnikiewicz Warszawa, 4 czerwca 2014 r. Plan prezentacji I. Bieżąca sytuacja polskiej gospodarki II. III. Średniookresowa perspektywa wzrostu gospodarczego polskiej

Bardziej szczegółowo

ZAKRES TEMATYCZNY EGZAMINU LICENCJACKIEGO

ZAKRES TEMATYCZNY EGZAMINU LICENCJACKIEGO Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Studia stacjonarne I stopnia ZAKRES TEMATYCZNY EGZAMINU LICENCJACKIEGO Zagadnienia ogólnoekonomiczne 1. Aktualna sytuacja na europejskim

Bardziej szczegółowo

OFERTA SEMINARIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 STUDIA STACJONARNE I STOPNIA: ROK III, SEM. 5

OFERTA SEMINARIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 STUDIA STACJONARNE I STOPNIA: ROK III, SEM. 5 OFERTA SEMINARIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 STUDIA STACJONARNE I STOPNIA: ROK III, SEM. 5 Lp. Nazwisko i imię wykładowcy Temat seminarium licencjackiego Kierunek Kod USOS 1. dr Andrzejczak Beata Bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

PLANY STUDIÓW I 0 NIESTACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1080 godz punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie

PLANY STUDIÓW I 0 NIESTACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1080 godz punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU PLANY STUDIÓW I 0 NIESTACJONARNYCH I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) Specjalność: Analityka usług (po zmianie nazwy z: Analiza rynku

Bardziej szczegółowo

P 5 18 10 E 2. Makroekonomia P 5 10 10 Zk 3. Statystyka mat. P 4 10 10 Zk 4. Zarządzanie. K 6 20 10 E strategiczne 5. Rachunkowość zarządcza

P 5 18 10 E 2. Makroekonomia P 5 10 10 Zk 3. Statystyka mat. P 4 10 10 Zk 4. Zarządzanie. K 6 20 10 E strategiczne 5. Rachunkowość zarządcza KIERUNEK: ZARZĄDZANIE Specjalność: Administracja i gospodarka samorządowa Lp. Nazwa przedmiotu Grupa Koncepcje P 5 18 10 E 4. K 6 20 10 E strategiczne 10 Historia myśli 1 Prawo cywilne P 3 20 - Zk 12.

Bardziej szczegółowo

1. Instrumenty finansowe ograniczające ryzyko przepływów pieniężnych Krystyna Brzozowska

1. Instrumenty finansowe ograniczające ryzyko przepływów pieniężnych Krystyna Brzozowska Finansowe uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw z uwzględnieniem sektora MSP. redakcja naukowa Bożena Mikołajczyk Z recenzji prof. nadzw. dr hab. Krystyny Kietlińskiej: Zmiany systemowe, jakie

Bardziej szczegółowo

KATEDRA NAUK EKONOMICZNYCH TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH I PROMOTORZY

KATEDRA NAUK EKONOMICZNYCH TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH I PROMOTORZY KATEDRA NAUK EKONOMICZNYCH TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH I PROMOTORZY Przedmioty wykładane Wprowadzenie do makro- i mikroekonomii sektor MSP Economics of SME sector Zakresy tematyczne prac dyplomowych Analiza

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. stacjonarnych, drugiego stopnia. Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2012/2013

PLAN STUDIÓW. stacjonarnych, drugiego stopnia. Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2012/2013 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Gospodarki Międzynarodowej V/DWGM /554/2012 PLAN STUDIÓW stacjonarnych, drugiego stopnia Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe 1. Cele i przydatność ujęcia modelowego w ekonomii 2.

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin dyplomowy studia pierwszego stopnia kierunek: Ekonomia

Zagadnienia na egzamin dyplomowy studia pierwszego stopnia kierunek: Ekonomia studia pierwszego stopnia kierunek: Ekonomia 1. Mierzenie gospodarki w skali makro. 2. Determinanty dochodu narodowego. 3. Budżet państwa i polityka fiskalna. 4. Główne teorie bezrobocia - przyczyny bezrobocia.

Bardziej szczegółowo

PIĘCIOLECIE CZŁONKOSTWA POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ

PIĘCIOLECIE CZŁONKOSTWA POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ PIĘCIOLECIE CZŁONKOSTWA POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ Zagadnienia gospodarcze i społeczne ze szczególnym uwzględnieniem polskiego rynku pracy Praca zbiorowa pod red. Doroty Kotlorz Katowice 2010 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII

Spis treści. Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII Spis treści Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII Wstępne określenie przedmiotu ekonomii 7 Ekonomia a inne nauki 9 Potrzeby ludzkie, produkcja i praca, środki produkcji i środki konsumpcji,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Ekonomiczny PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

- Potrzeby, dobra, usługi - Zasoby ekonomiczne

- Potrzeby, dobra, usługi - Zasoby ekonomiczne Wykaz tematów z podstaw przedsiębiorczości na rok szkolny 2012 2013 dla Liceum Ogólnokształcącego, Liceum Profilowanego i Technikum Rozkład materiału według programu 44/PZS1/2012/2 dla klas: II TRA; III

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW stacjonarnych pierwszego stopnia

PLAN STUDIÓW stacjonarnych pierwszego stopnia Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Ekonomii PLAN STUDIÓW stacjonarnych pierwszego stopnia Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2012/2013 Plan studiów zatwierdzono

Bardziej szczegółowo

Tytuł seminarium: Bankowość i doradztwo finansowe. Prowadzący seminarium: dr Jerzy Gwizdała, Katedra Bankowości

Tytuł seminarium: Bankowość i doradztwo finansowe. Prowadzący seminarium: dr Jerzy Gwizdała, Katedra Bankowości Lista seminariów licencjackich na kierunku Finanse i Rachunkowość, specjalność Bankowość i Doradztwo Finansowe 1 dr Jerzy Gwizdała, Bankowość i doradztwo finansowe 2 dr Dorota Kowalczyk, Bankowość i doradztwo

Bardziej szczegółowo

MIROSŁAWA CAPIGA. m #

MIROSŁAWA CAPIGA. m # MIROSŁAWA CAPIGA m # Katowice 2008 SPIS TREŚCI WSTĘP 11 CZĘŚĆ I DWUSZCZEBLOWOŚĆ SYSTEMU BANKOWEGO W POLSCE Rozdział 1 SPECYFIKA SYSTEMU BANKOWEGO 15 1.1. System bankowy jako element rynkowego systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

Makrootoczenie firm w Polsce: stan obecny i perspektywy

Makrootoczenie firm w Polsce: stan obecny i perspektywy Makrootoczenie firm w Polsce: stan obecny i perspektywy Prof. dr hab. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Makrootoczenie: Otoczenie polityczne Otoczenie ekonomiczne Otoczenie społeczne Otoczenie technologiczne

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematyczne

Propozycje tematyczne Oferta tematyki seminaryjnej przedstawiona przez prowadzących seminaria dyplomowe na 2 roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2014/2015 EKONOMIA Nazwisko i imię prowadzącego seminaria

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych według nowej podstawy programowej Przedmiot: PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Instytut Ekonomii Lista proponowanych promotorów prac dyplomowych: Profesorowie: Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

15. M. Zaleska (red.), Współczesna bankowość. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa A. Kaźmierczak, Polityka pieniężna w gospodarce otwartej,

15. M. Zaleska (red.), Współczesna bankowość. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa A. Kaźmierczak, Polityka pieniężna w gospodarce otwartej, ZESTAWIENIE zagadnień i literatury do egzaminu doktorskiego z przedmiotów kierunkowych II Wydziałowej Komisji ds. Przewodów Doktorskich na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego Finanse

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia

Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Prof.

Bardziej szczegółowo

Część pierwsza. PODSTAWY TEORII FINANSÓW PUBLICZNYCH

Część pierwsza. PODSTAWY TEORII FINANSÓW PUBLICZNYCH Stanisław Owsiak, Finanse publiczne teoria i praktyka. Spis treści: Wstęp Część pierwsza. PODSTAWY TEORII FINANSÓW PUBLICZNYCH Rozdział 1. Przedmiot nauki o finansach publicznych Pojęcie nauki o finansach

Bardziej szczegółowo

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów ZAKRESY TEMATYCZNE PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH I MAGISTERSKICH DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA rok akademicki 2014/2015 Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych

Bardziej szczegółowo

Jednostka dydaktyczna. Specjalnosci dyplomowania AwUE BnRŚ F. Lp.

Jednostka dydaktyczna. Specjalnosci dyplomowania AwUE BnRŚ F. Lp. Lp. 1. 2. 3. 4. Lista promotorów i tematyka prac dyplomowych na studiach II stopnia Europeistyki - obowiązuje od semestru letniego 2012/2013 (znakiem zaznaczone przypisanie do specjalnosci dyplomowania)

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa. Wymiar godzinowy wykłady ćwiczenia.

Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa. Wymiar godzinowy wykłady ćwiczenia. 1 Plan studiów stacjonarnych I stopnia Kierunek Ekonomia 1 EOL101 Mikroekonomia 30 30 6 1 EOL102 Propedeutyka rolnictwa 30 0 3 1 EOL103 Geografia ekonomiczna 15 15 3 1 EOL104 Psychologia pracy 15 15 4

Bardziej szczegółowo

Proponowane tematy prac dyplomowych KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW

Proponowane tematy prac dyplomowych KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW 1. Analiza produkcyjności przedsiębiorstwa.. z wykorzystaniem funkcji produkcji 2. Ocena rozwoju społeczno gospodarczego regionu 3. Rozwój ekonomiczny 4. Zróżnicowanie

Bardziej szczegółowo

Program kierunku Finanse i Rachunkowość *

Program kierunku Finanse i Rachunkowość * Program kierunku Finanse i Rachunkowość * Międzynarodowe Wybierz specjalność, aby sprawdzić przedmioty: Bankowość Doradztwo finansowe i podatkowe Księgowość w małych i średnich firmach Rachunkowość finansowa

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów. Słowo wstępne

Wykaz skrótów. Słowo wstępne Wykaz skrótów Słowo wstępne Rozdział pierwszy Pojęcia 1.Początki ekonomii (Marcin Smaga) 2.Definicja ekonomii (Tadeusz Włudyka, Marcin Smaga) 3.Prawidłowości i prawa ekonomiczne (Tadeusz Włudyka, Marcin

Bardziej szczegółowo

w Poznaniu RAMOWY PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE STUDIA LICENCJACKIE SEMESTR: I Liczba godzin w Sposób

w Poznaniu RAMOWY PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE STUDIA LICENCJACKIE SEMESTR: I Liczba godzin w Sposób Program 6 semestralny - dla stacjonarnych SEMESTR: I Studia stacjonarne 1 Język obcy Z 30 1 2 W-f Z 30 0 3 BHP Z. b.o. 4 0 Grupa treści podstawowych 1 Matematyka E Z 30 15 5 2 Mikroekonomia E Z 30 15 5

Bardziej szczegółowo

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA KATEDRA EKONOMII 1. Agroturystyka jako forma aktywizacji obszarów wiejskich na przykładzie... 2. Działalność agroturystyczna jako dodatkowe źródło dochodu na przykładzie. 3. Wykorzystanie potencjału turystycznego

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. 1. Nazwa przedmiotu Finanse publiczne i rynki finansowe 2. Nazwa jednostki prowadzącej Katedra Finansów

SYLABUS. 1. Nazwa przedmiotu Finanse publiczne i rynki finansowe 2. Nazwa jednostki prowadzącej Katedra Finansów SYLABUS 1. Nazwa przedmiotu Finanse publiczne i rynki finansowe 2. Nazwa jednostki prowadzącej Katedra Finansów przedmiot 3. Kod przedmiotu E/I/B.6 4. Studia Kierunek studiów/specjalność Poziom Forma studiów

Bardziej szczegółowo

Od nowego roku akademickiego mogą Państwo wybierać następujące specjalności i seminaria dyplomowe na kierunku STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE:

Od nowego roku akademickiego mogą Państwo wybierać następujące specjalności i seminaria dyplomowe na kierunku STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE: Od nowego roku akademickiego mogą Państwo wybierać następujące specjalności i seminaria dyplomowe na kierunku STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE: specjalność: Polityka regionalna opiekun: prof. dr hab. Marzanna Poniatowicz

Bardziej szczegółowo

Data Temat Godziny Wykładowca

Data Temat Godziny Wykładowca Harmonogram zajęć w ramach Studiów Podyplomowych Mechanizmy funkcjonowania strefy EURO (IV edycja) organizowanych przez Uniwersytet Opolski przy wsparciu Narodowego Banku Polskiego (zajęcia odbywać się

Bardziej szczegółowo

WSZYSTKIE SPECJALNOŚCI

WSZYSTKIE SPECJALNOŚCI Wojskowa Akademia Techniczna Wydział Cybernetyki F I N A N S E Rodzaj studiów: NIESTACJONARNE STUDIA LICENCJACKIE Kierunek: ZARZĄDZANIE Specjalność: WSZYSTKIE SPECJALNOŚCI 1. ROZLICZENIE GODZINOWE Semestr

Bardziej szczegółowo

Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu KIEROWNIK KATEDRY: DR HAB. JOANNA SZWACKA- MOKRZYCKA PROF. SGGW

Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu KIEROWNIK KATEDRY: DR HAB. JOANNA SZWACKA- MOKRZYCKA PROF. SGGW Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu KIEROWNIK KATEDRY: DR HAB. JOANNA SZWACKA- MOKRZYCKA PROF. SGGW Struktura Katedry Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu

Bardziej szczegółowo

I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy

I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy PROGRAM BLOKU FINANSOWEGO* PIENIĄDZ ROBI PIENIĄDZ czyli rola i wsparcie instytucji finansowych w procesie wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Ekonomia Rok akademicki: 2015/2016 Kod: MEI-1-501-s Punkty ECTS: 1 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Edukacja Techniczno Informatyczna Specjalność: - Poziom

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie Zarządzanie przedsiębiorstwem Absolwenci specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw. Wydział Zarządzania i Ekonomii

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw. Wydział Zarządzania i Ekonomii KATEDRA NAUK EKONOMICZNYCH kierownik katedry: prof. dr hab. Franciszek Bławat, prof.zw.pg tel.: 058 347-18-85 e-mail: Franciszek.Blawat@zie.pg.gda.pl adres www: http://www2.zie.pg.gda.pl/kne/ Gospodarka

Bardziej szczegółowo

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA KATEDRA EKONOMII 1. Agroturystyka jako forma aktywizacji obszarów wiejskich na przykładzie.. 2. Działalność agroturystyczna jako dodatkowe źródło dochodu na przykładzie 3. Wykorzystanie potencjału turystycznego

Bardziej szczegółowo

PROPONOWANE TEMATY ZAGADNIEŃ DO PRAC DYPLOMOWYCH. Kierunek ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA na rok akademicki 2013/14 Studia stacjonarne

PROPONOWANE TEMATY ZAGADNIEŃ DO PRAC DYPLOMOWYCH. Kierunek ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA na rok akademicki 2013/14 Studia stacjonarne PROPONOWANE TEMATY ZAGADNIEŃ DO PRAC DYPLOMOWYCH Kierunek ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA na rok akademicki 2013/14 Studia stacjonarne Przykładowe zakresy tematyczne: Dr Małgorzata Budzanowska-Drzewiecka

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA POLSKI 1990-2013 11-12 CZERWCA 2013 R. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE NOWA AULA, PAWILON C OTWARCIE: WTOREK 11.06 GODZ. 10.

GOSPODARKA POLSKI 1990-2013 11-12 CZERWCA 2013 R. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE NOWA AULA, PAWILON C OTWARCIE: WTOREK 11.06 GODZ. 10. GOSPODARKA POLSKI 1990-2013 NADZIEJE I OBAWY O PERSPEKTYWY ZINTEGROWANEGO ROZWOJU PROGRAM KONFERENCJI 11-12 CZERWCA 2013 R. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE NOWA AULA, PAWILON C OTWARCIE: WTOREK 11.06

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009

PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009 PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009 Logistyka I stopnia Lp Nazwa przedmiotu ECTS 1 Język obcy do wyboru (angielski, niemiecki, rosyjski) 2 2

Bardziej szczegółowo

Prof. zw. dr hab. Janusz Ostaszewski Dyrektor Instytutu Finansów

Prof. zw. dr hab. Janusz Ostaszewski Dyrektor Instytutu Finansów Prof. zw. dr hab. Dyrektor Instytutu Finansów PUBLIKACJE: Lp. Autor/ red. naukowy Tytuł Wydawnictwo Okładka 2015 1 Kapitał obrotowy netto w przedsiębiorstwie i metody jego pomiaru, w: O nowy ład finansowy

Bardziej szczegółowo