NEWSLETTER / BIULETYN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NEWSLETTER / BIULETYN"

Transkrypt

1 NEWSLETTER / BIULETYN LABOUR AND EMPLOYMENT LAW PRACTICE ZESPÓŁ PRAWA PRACY JULY SEPTEMBER 2011 LIPIEC WRZESIEŃ List of Topics I Minimum remuneration in 2012 PLN 1,500 II Abolished employer obligation to provide a smoking room - executive regulation of the Minister of Labour and Social Policy I New rights for protected workers - amendment of the Labour Code New rights for Financial Supervisory Commission and the Minister of Finance - amendment of the Banking Law, Trade in Financial Instruments Act and the Capital Markets Supervisory Act New principles of setting the variable elements of bankers remuneration the Financial Supervisory Commission resolution no. 258/2011 I More formalities for foreigners intending to work in Poland - executive regulation of the Minister of Labour and Social Policy II New rights for the Employee Benefit Guarantee Fund - amendment of the Act on protection of employee claims in the event of employer insolvency New regulations on European works councils implementation of Directive 2009/38/WE I Work in progress From the courtroom Spis tematów I Minimalne wynagrodzenie w 2012 r zł II Zniesiony obowiązek zapewnienia palarni przez pracodawcę rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej Nowe uprawnienia dla pracowników chronionych nowelizacja Kodeksu pracy I Nowe uprawnienia dla KNF oraz ministra finansów nowelizacja ustawy Prawo bankowe, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym I Nowe zasady ustalania polityki zmiennych składników wynagrodzeń w sektorze bankowym uchwała nr 258/11 Komisji Nadzoru Finansowego Więcej formalności dla cudzoziemców zamierzających podjąć pracę w Polsce rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej II Nowe uprawnienia dla Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych nowelizacja ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy Nowe przepisy o europejskich radach zakładowych implementacja dyrektywy 2009/38/WE I Trwają prace nad Z sali sądowej I Minimum remuneration in 2012 PLN 1,500 In accordance with an executive regulation of the Council of Ministers dated 13 September 2011, new minimum remuneration for work in the amount of PLN 1,500 applies from 1 January I Minimalne wynagrodzenie w 2012 r zł Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. od 1 stycznia 2012 r. obowiązywać będzie nowa wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę zł. II Abolished employer obligation to provide a smoking room - executive regulation of the Minister of Labour and Social Policy A Ministry of Labour and Social Policy executive regulation dated 4 August 2011entered into force on 6 September this year. According to the regulation, an employer is no longer obligated to provide a smoking room to employees II Zniesiony obowiązek zapewnienia palarni przez pracodawcę rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej 6 września br. weszło w życie rozporządzenie MPiPS z 4 sierpnia 2011 r., zgodnie z którym pracodawca nie ma już obowiązku zapewnienia pracownikom palarni w miejscu pracy.

2 at work. This regulation is in line with the current direction of change aimed at reducing the number of locations accessible to smokers (e.g. through a ban on smoking in public areas). Although there is no such obligation any more, an employer may decide to provide or maintain a smoking room to employees. Regulacja ta jest spójna z dotychczasowym kierunkiem zmian mającym na celu zmniejszanie liczby miejsc dostępnych dla palaczy (np. przez wprowadzenie zakazu palenia w miejscach publicznych). Jakkolwiek pracodawca nie ma już takiego obowiązku, może podjąć decyzję o zorganizowaniu bądź utrzymaniu palarni dla pracowników. New rights for protected workers - amendment of the Labour Code An amended Labour Code entered into force on 28 July, which expanded the range of employees hired on the basis of a specified time contract or for the duration of certain work, who, in the event of employment contract termination in violation of labour law, are entitled to reinstatement at work on hitherto terms in addition to existing compensation claims. This entitlement now applies not only to an employee who is pregnant or on maternity leave and to an employeefather caring for children during maternity leave, but also to an employee benefiting from employment protection on the basis of the Trade Union Act. The amendment is a consequence of a Constitutional Tribunal ruling dated 12 July 2010 in which it found this provision to be unconstitutional to the extent in which it bypasses employees benefiting from employment protection based on the Trade Union Act. Nowe uprawnienia dla pracowników chronionych nowelizacja Kodeksu pracy 28 lipca br. weszła w życie nowelizacja Kodeksu pracy, która rozszerzyła katalog pracowników zatrudnionych na podstawie umowy na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy, którym w razie rozwiązania umowy o pracę z naruszeniem przepisów prawa przysługuje, obok dotychczasowego roszczenia o odszkodowanie, również roszczenie o przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach. Obecnie uprawnienie to przysługuje nie tylko pracownicy w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego oraz pracownikowi ojcu wychowującemu dziecko w okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego, ale także pracownikowi korzystającemu z ochrony stosunku pracy na podstawie przepisów ustawy o związkach zawodowych. Nowelizacja jest konsekwencją wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 12 lipca 2010 r., w którym uznał on omawiany przepis za niekonstytucyjny w zakresie, w jakim pomija pracowników korzystających z ochrony stosunku pracy na podstawie przepisów ustawy o związkach zawodowych. I New rights for Financial Supervisory Commission and the Minister of Finance - amendment of the Banking Law, Trade in Financial Instruments Act and the Capital Markets Supervisory Act On 12 July 2011 an amended Banking Law, Trade in Financial Instruments Act and Capital Markets Supervisory Act entered into force, which aim at partial implementation of Directive CRD (Directive of the European Parliament and Council, 2010/76/UE dated 24 November 2010 on an amendment of Directives 2006/48/WE and 2006/49/WE with regard to capital requirements pertaining to a trade and re-securitisation portfolio as well as supervisory review of remuneration policy). I Nowe uprawnienia dla KNF oraz ministra finansów nowelizacja ustawy Prawo bankowe, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym 12 lipca 2011 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo bankowe, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym, która ma na celu częściową implementację dyrektywy CRD (dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/76/UE z dnia 24 listopada 2010 roku w sprawie zmiany dyrektyw 2006/48/WE oraz 2006/49/WE w zakresie wymogów kapitałowych dotyczących portfela handlowego resekurytyzacji oraz przeglądu nadzorczego polityki wynagrodzeń). 2

3 The new regulations, which are primarily addressed in banks and brokerages, foresee significant changes in remuneration policy for persons holding key positions at these institutions. The new regulations mainly provide that the determination of variable elements in the remuneration of persons holding key positions at banks and brokerages will, respectively, be made in the case of banks by the Financial Supervisory Commission (KNF) through a resolution and by the Minister of Finance for brokerages through an executive regulation. Moreover, banks will be obligated to announce the method of setting remuneration in a generally accessible manner. Similarly within the scope of capital sufficiency, brokerages will have to meet requirements concerning the setting of remuneration elements of persons holding key positions as well as to disseminate information on the fulfilment thereof. The amendment also introduces another significant change. In the event of need for a bank to impose remedial proceedings that prove to be insufficient or are improperly conducted, as well as failure of a brokerage to meet the requirement to maintain capital supervised at a level required by law, the KNF will be able to order a reduction or suspension of payment of certain variable elements of remuneration of persons holding key positions at such institutions, including elements accorded for the time of a held key position, but not longer than for the last three years. Nowe przepisy, adresowane przede wszystkim do banków oraz domów maklerskich, przewidują istotne zmiany w zakresie polityki wynagrodzeń osób zajmujących kierownicze stanowiska w tych instytucjach. Nowe regulacje przewidują przede wszystkim, że zasady ustalania zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w bankach i domach maklerskich określać będzie odpowiednio Komisja Nadzoru Finansowego w drodze uchwały dla banków oraz minister finansów w drodze rozporządzenia dla domów maklerskich. Banki będą ponadto zobowiązane ogłaszać zasady ustalania wynagrodzeń w sposób ogólnie dostępny. Podobnie w zakresie adekwatności kapitałowej domy maklerskie będą zobowiązane spełniać wymogi zasad ustalania składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze oraz upowszechniać informacje dotyczące spełniania tych wymogów. Nowelizacja przewiduje jeszcze jedną istotną zmianę. W razie konieczności zastosowania postępowania naprawczego przez bank, jeżeli okaże się ono niewystarczające lub realizowane nienależycie, a także w razie niespełnienia przez dom maklerski wymogu utrzymywania kapitałów nadzorowanych na poziomie wymaganym przepisami ustawy, KNF będzie mogła nakazać obniżenie lub wstrzymanie wypłaty niektórych zmiennych składników wynagrodzeń osobom zajmującym stanowiska kierownicze w tych instytucjach, w tym składników przypadających za czas zajmowania stanowiska kierowniczego, nie dłużej niż za ostatnie 3 lata. New principles of setting the variable elements of bankers remuneration the Financial Supervisory Commission resolution no. 258/2011 On the basis of the aforementioned Banking Law provisions, the KNF passed a resolution on 4 October 2011 determining the principles of setting bonus payments for persons holding key positions in banks. According to the resolution, banks will have to introduce a remuneration policy, approved by their supervisory boards, concerning the variable elements of remuneration for persons holding key positions. The new policy should take into account the particular principles set out in the resolution. The resolution applies to all personnel in key positions in the bank, as specified therein, if they have a material influence on the bank s risk profile. This restriction is open to different interpretations. The resolution obliges banks to maintain a list of such key positions. Nowe zasady ustalania polityki zmiennych składników wynagrodzeń w sektorze bankowym uchwała nr 258/11 Komisji Nadzoru Finansowego 4 października 2011 r. Komisja Nadzoru Finansowego, na podstawie wyżej komentowanych przepisów ustawy Prawo bankowe, podjęła uchwałę dotyczącą m.in. zasad ustalania polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących kierownicze stanowiska w banku. Zgodnie z uchwałą bank wprowadza zatwierdzoną wcześniej przez radę nadzorczą politykę zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących kierownicze stanowiska w banku. Wprowadzona polityka powinna uwzględniać szczegółowe zasady określone w uchwale. Uchwała znajduje zastosowanie do osób zajmujących stanowiska kierownicze w banku, które zostały wskazane w Uchwale, jeśli mają istotny wpływ na profil ryzyka banku. Ograniczenie to zostało jednak sformułowane w sposób, który nie zapewnia jednoznacznej jego wykładni. Uchwała nakłada na bank obowiązek prowadzenia wykazu takich 3

4 stanowisk kierowniczych. Furthermore banks have to convey by 31 January each year the number of staff of all people employed by the bank whose total remuneration in the previous year exceeds the equivalent of 1,000,000 together with information on their positions held and the value of the main components of remuneration and other benefits. The resolution comes into force on 31 December Ponadto do 31 stycznia każdego roku bank ma obowiązek przekazywać do KNF dane na temat liczby osób w nim zatrudnionym, których łączne wynagrodzenie w poprzednim roku przekracza równowartość euro wraz z informacjami dotyczącymi stanowisk zajmowanych przez te osoby oraz wartości głównych składników wynagrodzenia i innych świadczeń. Uchwała wejdzie w życie z dniem 31 grudnia 2011 r. I More formalities for foreigners intending to work in Poland - executive regulation of the Minister of Labour and Social Policy On 28 July 2011 the executive regulation of the Minister of Labour and Social Policy dated 20 July 2011 took effect. The regulation specifies instances when it is possible to entrust work to a foreigner in Poland without the need to obtain a work permit, thereby amending previously binding regulations in this regard. The introduced changes primarily concern citizens of Belarus, Georgia, Moldova, Russia and Ukraine. According to the new regulation, they will be able to work without a work permit on the basis of a written employment contract for a period not exceeding six months during 12 consecutive months, irrespective of entities commissioning work. Prior to taking on work by a foreigner, an employer is obliged to register in a relevant county labour office a written declaration of intent to hire a foreigner that contains, among others, the name of profession, type of employment contract, level of remuneration and confirmation of inability to satisfy staffing needs from the local labour market. I Więcej formalności dla cudzoziemców zamierzających podjąć pracę w Polsce rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej 28 lipca 2011 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 lipca 2011 r. Rozporządzenie to określa przypadki, w których jest dopuszczalne powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Polski bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę, zmieniając tym samym poprzednio obowiązujące przepisy w tym zakresie. Wprowadzone zmiany dotyczą między innymi obywateli Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej oraz Ukrainy. Zgodnie z nową regulacją będą oni mogli wykonywać pracę bez konieczności uzyskania zezwolenia na podstawie pisemnej umowy o pracę przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, niezależnie od podmiotów powierzających im wykonywanie pracy. Przed podjęciem pracy przez cudzoziemca pracodawca ma obowiązek zarejestrować we właściwym powiatowym urzędzie pracy pisemne oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi, zawierające między innymi nazwę zawodu, rodzaj umowy o pracę, wysokość wynagrodzenia oraz potwierdzenie braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych w oparciu o lokalny rynek pracy. II New rights for the Employee Benefit Guarantee Fund - amendment of the Act on protection of employee claims in the event of employer insolvency On 6 October 2011 the Act dated 19 August 2011 on amendment of the Act on protection of employee claims in the event of employer insolvency as well as certain other laws took effect. Changes primarily refer to extending the powers of the Employee Benefits Guarantee Fund, including among others: allowing for the payment of benefits to employees of a II Nowe uprawnienia dla Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych nowelizacja ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy 6 października 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz niektórych innych ustaw. Zmiany dotyczą przede wszystkim rozszerzenia uprawnień Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, w tym między innymi: umożliwienia dokonywania wypłat świadczeń 4

5 Polish company whose bankruptcy was announced by a court of another EU Member State; introduced possibility of writing off fund debts in the case of employers who permanently ceased operations due to liquidation or bankruptcy; enabling of the Fund to negotiate terms of debt repayment and to make arrangements pertaining to such terms with the debtor. pracownikom podmiotu polskiego, którego upadłość ogłosił sąd państwa członkowskiego UE; wprowadzenia możliwości umorzenia należności w stosunku do pracodawców, którzy trwale zaprzestali prowadzenia działalności z powodu likwidacji lub upadłości; umożliwienia Funduszowi ustalenia warunków spłaty należności oraz zawarcia z dłużnikiem porozumienia w przedmiocie określenia dogodnych warunków zwrotu należności. New regulations on European works councils implementation of Directive 2009/38/WE On 31 August 2011 Parliament adopted an amendment to Act on European works councils, which was subsequently accepted by the Senate without amendment and then was signed the President of the Republic of Poland. The law introduced a series of changes to the institution of European works council, whereby the most important ones are presented below. The law limits the authority of European works councils to transnational issues and introduces a mechanism in order to connect notification and consultation process at the European level with the same process at the national level. According to the new regulation, members of a special negotiating team will be appointed in proportion to the number of employees in each member state of an enterprise or group of enterprises with EU reach. The law specifies definitions of notification and consultation, as well as terms of an agreement appointing an European works council. The amendment of the Act on European works councils was caused by the need to transpose Directive 2009/38/WE of the European Parliament and Council dated 6 May 2009 into the Polish legal order. It concerns the establishment of a European works council or the manner of notification and consultation with employees at enterprises or groups of enterprises with EU reach. The amendment will enter into force 14 days after its announcement. Nowe przepisy o europejskich radach zakładowych implementacja dyrektywy 2009/38/WE 31 sierpnia 2011 r. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o europejskich radach zakładowych, która następnie została przyjęta przez Senat bez poprawek i podpisana przez Prezydenta. Ustawa wprowadziła szereg zmian do instytucji europejskiej rady zakładowej najważniejsze prezentujemy poniżej. Ustawa ogranicza kompetencje europejskich rad zakładowych do kwestii ponadnarodowych oraz wprowadza mechanizm mający na celu powiązanie procesu informowania i konsultacji na poziomie europejskim z procesem informowania i konsultacji na szczeblu krajowym. Zgodnie z nową regulacją członkowie specjalnego zespołu negocjacyjnego będą powoływani proporcjonalnie do liczby pracowników zatrudnionych w każdym państwie członkowskim przez przedsiębiorstwo o zasięgu wspólnotowym lub grupę przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym. Ustawa doprecyzowuje definicje informowania i konsultowania, a także warunki zawierania porozumienia powołującego europejską radę zakładową. Nowelizacja ustawy o europejskich radach zakładowych spowodowana byłą koniecznością transpozycji do polskiego porządku prawnego dyrektywy 2009/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 6 maja 2009 r. w sprawie ustanowienia europejskiej rady zakładowej lub trybu informowania pracowników i konsultowania się z nimi w przedsiębiorstwach lub w grupach przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym. Nowelizacja wejdzie w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia. 5

6 I Work in progress Longer deadline to grant outstanding vacation leave, shortened statutes of limitation and new employer obligations - Act on a reduction of certain citizen and entrepreneur duties On 16 September 2011, Parliament adopted the Act on a reduction of certain citizen and entrepreneur duties, which introduces several changes to labor law. Under the new law, employee must grant unused holiday leave in a given calendar year at the latest by 30 September of the following calendar year, and not by 31 March as is the case now. The statute of limitations for due or unduly paid social insurance premiums is shortened from 10 to 5 years. The new regulation imposes an obligation upon social insurance payers to provide information to employees that is furnished to ZUS once a year in individual reports broken down by specific months by 28 February of the following year. The payer must provide the first report to an employee by 28 February A premium payer must retain copies of settlement declarations and individual monthly reports together with corrective documents for a period of five years from the date of their transfer to the enterprise organisational unit indicated by the enterprise in the form of a written document or electronically. The law ultimately adopted following review of Senate amendments was sent to the President. Upon signature by the President it will enter into force on 1 January I Trwają prace nad Dłuższy termin na udzielenie zaległego urlopu wypoczynkowego, skrócone okresy przedawnienia oraz nowe obowiązki pracodawców - ustawa o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców 16 września 2011 r. sejm uchwalił ustawę o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców, która wprowadza kilka zmian z zakresu prawa pracy. Zgodnie z nową regulacją pracodawca ma obowiązek udzielić urlopu niewykorzystanego w danym roku kalendarzowym do 30 września następnego roku kalendarzowego, a nie jak obecnie do 31 marca. Okres przedawnienia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne oraz z tytułu nienależnie opłaconych składek ulega skróceniu z 10 do 5 lat. Ustawa nakłada na płatników składek na ubezpieczenie społeczne obowiązek przekazania pracownikowi informacji przekazywanych do ZUS raz w roku w podziale na imienne raporty miesięczne w terminie do 28 lutego roku następnego. Pierwszy raport płatnik ma obowiązek przekazać pracownikowi do 28 lutego 2013 r. Kopie deklaracji rozliczeniowych i imiennych raportów miesięcznych oraz dokumentów korygujących te dokumenty płatnik składek zobowiązany jest przechowywać przez okres 5 lat od dnia ich przekazania do wskazanej przez Zakład jednostki organizacyjnej Zakładu, w formie dokumentu pisemnego lub elektronicznego. Ustawa uchwalona ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu została przekazana Prezydentowi. Po podpisaniu przez Prezydenta wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. From the courtroom 1) Discrimination in employment is allowed during the transition period prior to the introduction of nondiscrimination provisions On 8 September 2011 the European Court of Justice issued a judgment in the case of two employees, German officials. The court found that regulations according to which basic remuneration of two employees hired on the same day will differ depending on their age at the time of employment have a discriminatory nature and are contrary to Directive 2000/78/WE establishing a general framework for equal treatment in employment and work because they place one employee in a less advantageous position due to age. Z sali sądowej 1) Dyskryminacja w zatrudnieniu dopuszczalna w okresie przejściowym przed wprowadzeniem przepisów niedyskryminujących 8 września 2011 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie dwóch pracowników urzędników niemieckich. Trybunał orzekł, że przepisy, zgodnie z którymi wynagrodzenie zasadnicze dwóch pracowników zatrudnionych tego samego dnia będzie różne w zależności od wieku tych pracowników w chwili zatrudnienia, mają charakter dyskryminacyjny i są sprzeczne z przepisami dyrektywy 2000/78/WE ustanawiającej ogólne warunki ramowe równego 6

7 traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy, ponieważ stawiają jednego pracownika w mniej korzystnej sytuacji tylko z powodu jego wieku. The ECJ stated that it is possible to establish a fixed transitional period during which employees will receive hitherto remuneration, but on the condition that this step is proper and necessary to achieve the goal of avoiding a loss in income of existing employees (ECJ judgment dated 8 September 2011, case no. C-297/10 and C-298/10). 2) Transfer of a work enterprise cannot be an independent reason to worsen the situation of assumed employees On 6 September 2011 the ECJ issued a judgment in the case of a complaint lodged by employees at a public school in Italy, in which the court found that transfer of the work enterprise to the acquiring employer cannot in itself worsen the situation of assumed employees. According to the court, any action that overlooks length of service at the disposing employer, which in practice leads to a significant reduction in remuneration of acquired employees, is contrary to the goal of Directive 77/187 on the consolidation of member state legislation on employee rights in the event of a takeover of enterprises, plants or their part. The national court is to verify whether such reduction in remuneration actually takes place. The court, however, underscored that this principle does not apply in reverse, assumed employees cannot effectively site Directive 77/187 in order to improve terms of remuneration or other work conditions in the wake of enterprise takeover (ECJ judgment dated 6 September 2011, case no. C-108/10). TSUE stwierdził, że jest możliwe ustalenie sztywnego okresu przejściowego przed wprowadzeniem przepisów niedyskryminujących, w którym pracownicy będą otrzymywać wynagrodzenie równe dotychczasowemu, pod warunkiem jednak, że jest to działanie właściwe i konieczne do osiągnięcia celu, jakim jest uniknięcie utraty przez już zatrudnionych pracowników części dochodów (wyrok TSUE z 8 września 2011 r., sygn. akt C-297/10 i C- 298/10). 2) Przejście zakładu pracy nie może być samoistnym powodem pogorszenia sytuacji pracowników przejmowanych 6 września 2011 r. TSUE wydał wyrok w sprawie skargi pracownicy szkoły publicznej we Włoszech, w którym orzekł że przejście zakładu pracy na pracodawcę przejmującego nie może samo w sobie powodować pogorszenia sytuacji pracowników przejmowanych. Zdaniem Trybunału, każde działanie, które pomija staż pracy u pracodawcy zbywającego, jeżeli w praktyce prowadzi do znacznego obniżenia wynagrodzenia pracowników przejmowanych, jest sprzeczne z celem dyrektywy 77/187 w sprawie zbliżania ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do ochrony praw pracowniczych w przypadku przejęcia przedsiębiorstw, zakładów lub ich części. Do sądu krajowego należy sprawdzenie, czy takie obniżenie wynagrodzenia faktycznie ma miejsce. Trybunał podkreślił jednak, że zasada ta nie ma zastosowania w przeciwną stronę, tzn. przejmowani pracownicy nie mogą skutecznie powoływać się na dyrektywę 77/187 w celu uzyskania poprawy warunków wynagradzania lub innych warunków pracy przy okazji przejęcia przedsiębiorstwa (wyrok TSUE z 6 września 2011 r., sygn. akt C-108/10). Contact Agnieszka Lisiecka, adwokat, partner Tel.: , Kontakt Agnieszka Lisiecka, adwokat, wspólnik Tel.: , This newsletter is provided free-of-charge to clients of Wardyński & Partners law firm. The contents are current at the time they were sent for publication. However, this does not constitute a legal advice service and should not be used as the sole basis for making business decisions. WARDYŃSKI & PARTNERS, 2011 Niniejszy biuletyn stanowi informację dostarczaną bezpłatnie klientom kancelarii Wardyński i Wspólnicy. Zawartość biuletynu jest aktualna na dzień skierowania do publikacji. Nie stanowi jednak usługi doradztwa prawnego oraz nie powinna być podstawą do podejmowania decyzji biznesowych. WARDYŃSKI I WSPÓLNICY,

Oddział 6. Uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia

Oddział 6. Uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia 56 57 Dział drugi. Stosunek pracy 1 1. Pracownik może rozwiązać umowę o pracę w trybie określonym w 1 także wtedy, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika;

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz 1 do czego można wykorzystywać bankowość elektroniczną? nowe usługi płatnicze a korzystanie

Bardziej szczegółowo

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland Państwowa Inspekcja Pracy Annotation Główny Inspektorat Pracy ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa Rzeczypospolita Polska Polska An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic

Bardziej szczegółowo

Plac Powstańców Warszawy Warszawa Polska Warsaw Poland

Plac Powstańców Warszawy Warszawa Polska Warsaw Poland ZAWIADOMIENIE O NABYCIU AKCJI W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI PFLEIDERER GROUP S.A. ORAZ ODPOWIADAJĄCEJ IM LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU PFLEIDERER GROUP S.A. NOTIFICATION REGARDING THE ACQUISITION

Bardziej szczegółowo

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 29 August 2013. 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD)

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 29 August 2013. 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD) COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 29 August 2013 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD) ENV 782 MAR 119 MI 708 ONU 86 CODEC 1921 INST 459 PARLNAT 214 COVER NOTE from: Polish Senate date

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 11 / 2012

Raport bieżący nr 11 / 2012 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 11 / 2012 Data sporządzenia: 2012-03-08 Skrócona nazwa emitenta KREDYT INKASO S.A. Temat Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej. Podstawa prawna Art. 56

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

Rodzaje umów i formy oddelegowania w międzynarodowych projektach badawczych

Rodzaje umów i formy oddelegowania w międzynarodowych projektach badawczych Mobilność międzynarodowa w świetle przepisów prawa polskiego Warszawa 22 listopada 2012 Rodzaje umów i formy oddelegowania w międzynarodowych projektach badawczych Prelegent: Anna Dorodzińska Krajowy Punkt

Bardziej szczegółowo

Wysogotowo, 23 rd May 2007 To: Report submitted to the Polish Financial Supervision Authority Current report: 53/2007 Re: Resolutions adopted at the Annual General Meeting of Shareholders of PBG SA convened

Bardziej szczegółowo

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r EGARA 2011 Adam Małyszko FORS POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r HISTORIA ELV / HISTORY ELV 1992r. 5 Program działań na rzecz ochrony środowiska / EAP (Environmental Action Plan) 1994r. Strategia dobrowolnego

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

change): Tolerancja / Tolerance (+) (-) Słownie / In words: Miejsce i Data ważności (przed zmianą) / Expiry place and date (before change):

change): Tolerancja / Tolerance (+) (-) Słownie / In words: Miejsce i Data ważności (przed zmianą) / Expiry place and date (before change): Strona 1 z 5 WNIOSEK O ZMIANĘ WARUNKÓW * APPLICATION FOR CHANGES IN THE TERMS AND CONDITIONS * : Załącznik nr 6 do Regulaminu Udzielania Gwarancji Bankowych i Otwierania Akredytyw Gwarancji Bankowej nr

Bardziej szczegółowo

2. System stosowany w 7. Programie Ramowym

2. System stosowany w 7. Programie Ramowym UWAGI DO SYSTEMU WYNAGRADZANIA W PROGRAMIE RAMOWYM HORYZONT 2020 Andrzej Siemaszko, Barbara Trammer 1 1. Wstęp Program Ramowy Horyzont 2020 o budżecie 77.02 mld euro niesie olbrzymie szanse dla polskich

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 486

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 486 Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 486 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie tymczasowego zezwolenia na lot obcych statków powietrznych

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Sitarz Dział Księgowości. Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach 24, 431-434

Agnieszka Sitarz Dział Księgowości. Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach 24, 431-434 Agnieszka Sitarz Dział Księgowości Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach 24, 431-434 2009 Dział Administracji 431 Agnieszka Sitarz DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI Dział księgowości Muzeum Narodowego w Kielcach czuwa

Bardziej szczegółowo

Spis treści PRAWO ADMINISTRACYJNE

Spis treści PRAWO ADMINISTRACYJNE Spis treści PRAWO ADMINISTRACYJNE 1. Wyrok NSA z dnia 18 kwietnia 2014 r., II OSK 2769/12 Dr Anna Kosieradzka-Federczyk, Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania Związanie wynikami oceny oddziaływania

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company

UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company INSTRUKCJA ZAŁĄCZNIK DO PEŁNOMOCNICTWA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA PRAWA GŁOSU NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

NEWSLETTER / BIULETYN

NEWSLETTER / BIULETYN NEWSLETTER / BIULETYN LABOUR AND EMPLOYMENT LAW PRACTICE ZESPÓŁ PRAWA PRACY OCTOBER-DECEMBER 2013 PAŹDZIERNIK-GRUDZIEŃ List of Topics I New laws I Works in progress From the courtroom Spis tematów I Nowe

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 grudnia 2012 r. Poz. 1408 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 4 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 14 grudnia 2012 r. Poz. 1408 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 4 grudnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 grudnia 2012 r. Poz. 1408 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company Im not found /sites/eneacsr2012.mess-asp.com/themes/eneacsr2012/img/enea.jpg Employt Capital Group is one of the largest companies in the energy industry. Therefore it has an influence, as an employer,

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie i ilustracje: Wyliczenie kwoty straty dla Wnioskodawcy zmarłego, który złożył wcześniej Wniosek dla osób z uszkodzeniem ciała

Wyjaśnienie i ilustracje: Wyliczenie kwoty straty dla Wnioskodawcy zmarłego, który złożył wcześniej Wniosek dla osób z uszkodzeniem ciała Wyjaśnienie i ilustracje: Wyliczenie kwoty straty dla Wnioskodawcy zmarłego, który złożył wcześniej Wniosek dla osób z uszkodzeniem ciała Wyjaśnienie i ilustracje: Wyliczenie dotyczące Wniosku dla osób

Bardziej szczegółowo

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego Wersja z dnia 2 września 2014 Definicje GRA - Przeglądarkowa gra HTML5 o nazwie Sumerian City, dostępna

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy ponadnarodowej

Umowa o współpracy ponadnarodowej Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Umowa o współpracy ponadnarodowej Nazwa Programu Operacyjnego w Polsce: : Numer i nazwa Priorytetu: Numer i nazwa Działania: Numer

Bardziej szczegółowo

POLAND TENDER. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

POLAND TENDER. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY POLAND TENDER Złotów: Usługi kominiarskie wykonywane w budynkach administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Lokalami w Złotowie Numer ogłoszenia: 422442-2009; data zamieszczenia: 09.12.2009 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

nowy termin ważności Akredytywy / Gwarancji do / new validity term of the Letter of Credit / Guarantee:

nowy termin ważności Akredytywy / Gwarancji do / new validity term of the Letter of Credit / Guarantee: Strona 1 z 5 Załącznik nr 6 do Regulaminu Udzielania Gwarancji Bankowych i Otwierania Akredytyw WNIOSEK O ZMIANĘ WARUNKÓW: (Wniosek składany jest przez osoby fizyczne i podmioty nieposiadające osobowości

Bardziej szczegółowo

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates Call 2013 national eligibility criteria and funding rates POLAND a) National eligibility criteria Funding Organisation National Contact Point National Center for Research and Development (Narodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service)

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) 1. The owner of the website Ilona B. Miles is Success Solutions LLC, Sonaty Street 6/1108, 02-744 Warsaw, Tax Identification Number: 5213689531,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych na rynkach zagranicznych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych na rynkach zagranicznych Dziennik Ustaw Nr 244-16522 - Pozycja 1630 1630 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych na rynkach zagranicznych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Temat The Annual General Meeting of Shareholders, June 16, 2015 Revised Proposals of Resolutions

Temat The Annual General Meeting of Shareholders, June 16, 2015 Revised Proposals of Resolutions KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 16/2015 Data sporządzenia: 2015%06%01 Skrócona nazwa emitenta A.C.E. S.A. Temat The Annual General Meeting of Shareholders, June 16, 2015 Revised Proposals

Bardziej szczegółowo

B IURO B ADAWCZE DS. J AKOŚCI

B IURO B ADAWCZE DS. J AKOŚCI ISO 9001 Q Ref. Certif. No. PL 2 IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT (IECEE) CB SCHEME SYSTEME CEI D ACCEPTATION MUTUELLE DE CERTIFICATS D ESSAIS DES EQUIPEMENTS

Bardziej szczegółowo

Kodeks spółek handlowych

Kodeks spółek handlowych Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. (ze zm. Dz.U. Nr 94, poz. 1037) The Commercial Companies Code of 15 September, 2000 (as amended: J.L. No. 94, item 1037) 1 Kodeks spółek handlowych z

Bardziej szczegółowo

03 April 2015 03 kwietnia 2015 r. Zmiana satelity dostarczającego sygnał Animal Planet HD. Change of Delivery Satellite for Animal Planet HD

03 April 2015 03 kwietnia 2015 r. Zmiana satelity dostarczającego sygnał Animal Planet HD. Change of Delivery Satellite for Animal Planet HD 03 April 2015 03 kwietnia 2015 r. Dear Sirs, Change of Delivery Satellite for Animal Planet HD We refer to the Affiliation Agreement with a Commencement Date of 01/11/2009 between ( DCEL / we ) and you,

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

NEWSLETTER / BIULETYN

NEWSLETTER / BIULETYN NEWSLETTER / BIULETYN LABOUR AND EMPLOYMENT LAW PRACTICE ZESPÓŁ PRAWA PRACY APRIL-JUNE 2012 KWIECIEŃ-CZERWIEC List of Topics I New laws II III Works in progress From the courtroom Spis tematów I Nowe prawo

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

Plac Powstańców Warszawy Warszawa Polska Warsaw Poland

Plac Powstańców Warszawy Warszawa Polska Warsaw Poland ZAWIADOMIENIE O NABYCIU INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DOTYCZĄCYCH AKCJI W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI PFLEIDERER GROUP S.A. ORAZ ODPOWIADAJĄCEJ IM LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU PFLEIDERER GROUP S.A. DAJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Kodeks pracy. The Labour Code

Kodeks pracy. The Labour Code Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 141) tekst jednolity z dnia 17 września 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.) The Labour Code of 26 June 1974 ( J.L. 1974 No. 24, item 141)

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY Nr... TENDER FORM No...

FORMULARZ OFERTY Nr... TENDER FORM No... FORMULARZ OFERTY Nr... TENDER FORM No.... Dane dotyczące wykonawcy Details of the Economic Operator Nazwa:... Name:... Siedziba:... Address:... Adres poczty elektronicznej:... E-mail address:... Strona

Bardziej szczegółowo

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 25 March 2014. 8148/14 Interinstitutional File: 2014/0011 (COD)

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 25 March 2014. 8148/14 Interinstitutional File: 2014/0011 (COD) COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 25 March 2014 8148/14 Interinstitutional File: 2014/0011 (COD) CLIMA 30 ENV 318 MI 307 IND 117 ENER 142 ECOFIN 305 TRANS 175 COMPET 191 CODEC 893 INST 173 PARLNAT

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Wzór wniosku o zwrot podatku VAT

Wzór wniosku o zwrot podatku VAT Załącznik Nr 1 Wzór wniosku o zwrot podatku VAT Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście Czy jest to twój pierwszy wniosek? Jeśli nie, należy podać numer ewidencyjny /Is this your first

Bardziej szczegółowo

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/ Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego 02-013 Warszawa-Śródmieście ul. Lindleya 14 Czy jest to twój pierwszy wniosek? Jeśli nie, należy podać numer ewidencyjny /Is this your first application? If not, please

Bardziej szczegółowo

EFET. European Federation of Energy Traders

EFET. European Federation of Energy Traders EFET European Federation of Energy Traders version modified for use for the trading of electrical energy on the territory of the Republic of Poland, as prepared by Association of Energy Trading (Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Kodeks pracy. The Labour Code

Kodeks pracy. The Labour Code Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 141) The Labour Code of 26 June 1974 ( J.L. 1974 No. 24, item 141) 1 Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 141) tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Standard pre-qualification form for contractors & suppliers. Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców

Standard pre-qualification form for contractors & suppliers. Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców Standard pre-qualification form for contractors & suppliers Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców The Parties/Strony Name of the Contractor / Wykonawca Name of the Employer / Zamawiający Solidea

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR 1/GP2/2015 CONTRACT NO. 1/GP2/2015. zawarta w dniu. roku w Białymstoku, pomiędzy: entered into as of in Białystok, between

UMOWA NR 1/GP2/2015 CONTRACT NO. 1/GP2/2015. zawarta w dniu. roku w Białymstoku, pomiędzy: entered into as of in Białystok, between UMOWA NR 1/GP2/2015 CONTRACT NO. 1/GP2/2015 zawarta w dniu. roku w Białymstoku, pomiędzy: 1) Politechniką Białostocką z siedzibą w Białymstoku, 15-351 Białystok ul. Wiejska 45A, NIP 542-020-87-21, zwaną

Bardziej szczegółowo

Mobilność międzynarodowa w świetle przepisów prawa

Mobilność międzynarodowa w świetle przepisów prawa Programy finansujące badania i szkolenia w USA Warszawa, 26 kwietnia 2012 Mobilność międzynarodowa w świetle przepisów prawa Anna Dorodzińska Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT W WERSJI WORD DOSTĘPNY POD ADRESEM

DOKUMENT W WERSJI WORD DOSTĘPNY POD ADRESEM LEASE AGREEMENT concluded in on, by and between: (1), a company organised and existing under the laws of the Republic of Poland, legal entity code KRS, with its registered office at, represented by the

Bardziej szczegółowo

Polska Federacja Klubów Business and Professional Women

Polska Federacja Klubów Business and Professional Women Polska Federacja Klubów Business and Professional Women 5 października 2013 roku zainaugurowała we Dworze Podstolice Kampanię EQUAL PAY DAY na lata 2014-2015 pod hasłem: JOINT ACTION WSPÓLNA AKCJA. Polska

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

Część I. Elastyczne formy zatrudnienia (zagadnienia ogólne) Rozdział I. Zatrudnienie elastyczne - uwagi ogólne

Część I. Elastyczne formy zatrudnienia (zagadnienia ogólne) Rozdział I. Zatrudnienie elastyczne - uwagi ogólne Spis treści Wykaz skrótów Przedmowa Wprowadzenie Część I. Elastyczne formy zatrudnienia (zagadnienia ogólne) Rozdział I. Zatrudnienie elastyczne - uwagi ogólne 1.2. Płaszczyzny uelastyczniania zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Assurance of Support Niektórzy migranci muszą przed przyznaniem wizy na pobyt w Australii uzyskać Assurance of Support (AoS).

Assurance of Support Niektórzy migranci muszą przed przyznaniem wizy na pobyt w Australii uzyskać Assurance of Support (AoS). Assurance of Support Niektórzy migranci muszą przed przyznaniem wizy na pobyt w Australii uzyskać Assurance of Support (AoS). Department of Immigration and Citizenship ustala, które wnioski wizowe wymagają

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy ponadnarodowej

Umowa o współpracy ponadnarodowej Załącznik nr 6 do Dokumentacji Konkursowej Załącznik 6 Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Umowa o współpracy ponadnarodowej Nazwa Programu Operacyjnego w Polsce:

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia Poland Tender Oferta przetargu Nazwa Dostawa oprogramowania komputerowego umożliwiającego tworzenie opracowań statystycznych obrazujących gospodarowanie Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa Miejscowość

Bardziej szczegółowo

A Collection of Labour Law Acts and Ordinances Prawo pracy zbiór ustaw i rozporzàdzeƒ

A Collection of Labour Law Acts and Ordinances Prawo pracy zbiór ustaw i rozporzàdzeƒ Bilingual edition Wydanie dwuj zyczne A Collection of Labour Law Acts and Ordinances Prawo pracy zbiór ustaw i rozporzàdzeƒ T umaczenie Nicholas Faulkner Blanka Glogier-Osiƒska Justyna Sikora A Collection

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu (sylabus) ArbitraŜ i mediacja

Opis przedmiotu (sylabus) ArbitraŜ i mediacja Opis przedmiotu (sylabus) ArbitraŜ i mediacja Nazwa przedmiotu: Course title: ArbitraŜ handlowy i mediacja Commercial arbitration and mediation Kod: Course code: 10-AHMw-pj-s 10-AHMw-pj-s Semestr: Semester:

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

RESOLUTION no. 1/2006 of the Ordinary General Meeting of Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna dated 18 April 2006

RESOLUTION no. 1/2006 of the Ordinary General Meeting of Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna dated 18 April 2006 RESOLUTION no. 1/2006 concerning the election of the Chairman In acting pursuant to art. 409 of the Companies Code, the Ordinary General Meeting elects Gabriel Wujek the Chairman of the Meeting. RESOLUTION

Bardziej szczegółowo

Newsletter prawny PNP LAW II kwartał 2016. Legal Newsletter of PNP LAW 2 nd quarter of 2016

Newsletter prawny PNP LAW II kwartał 2016. Legal Newsletter of PNP LAW 2 nd quarter of 2016 Newsletter prawny PNP LAW II kwartał 2016 Legal Newsletter of PNP LAW 2 nd quarter of 2016 Zespół prawników z PNP LAW chciałby przybliżyć Państwu w ramach niniejszego Newslettera wybrane zagadnienia prawne,

Bardziej szczegółowo

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 Załącznik nr 1 General information (Informacje ogólne) 1. Please specify your country. (Kraj pochodzenia:) 2. Is this your country s ECPA

Bardziej szczegółowo

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 Privacy policy Polityka office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 registration / correspondence address: 05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Dmowskiego 70A/37 Polska / Poland The personal / business

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny. dziedzina nauk humanistycznych - filozofia,

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny. dziedzina nauk humanistycznych - filozofia, FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: MIASTO: STANOWISKO: DZIEDZINA: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny Toruń profesor nadzwyczajny dziedzina nauk humanistycznych - filozofia,

Bardziej szczegółowo

Dystrybucja nowy wymiar pośrednictwa

Dystrybucja nowy wymiar pośrednictwa Dystrybucja nowy wymiar pośrednictwa Projekt ustawy o dystrybucji ubezpieczeń Beata Balas-Noszczyk, radca prawny, Partner Zarządzający Sopot, 10 maja 2017 r. Agenda: Projekt ustawy o dystrybucji a obecny

Bardziej szczegółowo

MORTGAGE COVER POOL REPORT Issuer

MORTGAGE COVER POOL REPORT Issuer MORTGAGE COVER POOL REPORT Issuer FX rates NBP exchange rate Report date EUR/PLN 4,1944 2015-06-30 USD/PLN 3,7645 ( NBP fixing exchange rate as of Report date) Issuer Name mbank Hipoteczny S.A. CRD compliant

Bardziej szczegółowo

The list of 20 abstracts, prepared in March 2005 CIS (994-1013) [Nr 31]

The list of 20 abstracts, prepared in March 2005 CIS (994-1013) [Nr 31] The list of 20 abstracts, prepared in March 2005 CIS (994-1013) [Nr 31] 994. pracy w Polsce do standardów Unii Europejskiej : Część A. Program realizacji badań naukowych i prac rozwojowych 1.01 31.12.2002.

Bardziej szczegółowo

COMPENSATION TO CRIME VICTIMS POLAND

COMPENSATION TO CRIME VICTIMS POLAND Manual 80/2004 POLAND (en) 1 COMPENSATION TO CRIME VICTIMS POLAND 1. National Law...2 1.1. Implementation [art. 18]...2 1.2. National Schemes on Compensation [art. 12(2)]...2 2. Responsible authorities

Bardziej szczegółowo

NEWSLETTER / BIULETYN

NEWSLETTER / BIULETYN NEWSLETTER / BIULETYN EMPLOYMENT LAW PRACTICE ZESPÓŁ PRAWA PRACY JANUARY-MARCH 2013 STYCZEŃ-MARZEC List of Topics I New laws Work in progress From the courtroom Spis tematów I Nowe prawo Trwają prace nad

Bardziej szczegółowo

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International Edycja 5. kwiecień 2015 5 th Edition APRIL 2015 Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International The Most Desired Employers 2014 in the Opinion of Professionals

Bardziej szczegółowo

5. Szczegółowy zakres i wymiar obowiązków nauczyciela akademickiego ustala kierownik jednostki organizacyjnej określonej w statucie.

5. Szczegółowy zakres i wymiar obowiązków nauczyciela akademickiego ustala kierownik jednostki organizacyjnej określonej w statucie. CZAS PRACY I OBOWIĄZKI PRACOWNIKA Art. 130. Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 1. Czas pracy nauczyciela akademickiego jest określony zakresem jego obowiązków dydaktycznych, naukowych

Bardziej szczegółowo

POWER OF ATTORNEY TO PARTICIPATE IN THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF ARCTIC PAPER SPÓŁKA AKCYJNA. HELD ON SEPTEMBER 16, 2014

POWER OF ATTORNEY TO PARTICIPATE IN THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF ARCTIC PAPER SPÓŁKA AKCYJNA. HELD ON SEPTEMBER 16, 2014 POWER OF ATTORNEY TO PARTICIPATE IN THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF ARCTIC PAPER SPÓŁKA AKCYJNA. HELD ON SEPTEMBER 16, 2014 I, the undersigned *, [name and surname], holding identity card no., domiciled

Bardziej szczegółowo

Wykaz Raportów. Raporty bieżące: Lp. Temat: Data:

Wykaz Raportów. Raporty bieżące: Lp. Temat: Data: Wykaz Raportów Raporty bieżące: Lp. Temat: Data: Raport 1/2005 Porozumienie o udzielenie pożyczki podporządkowanej pomiędzy Bankiem Pekao S.A. a Bankiem Pekao (Ukraina) Ltd. 05.01.2005 Raport 2/2005 Projekty

Bardziej szczegółowo

Session 1 :Urban Transport Projects The EU regulatory framework for urban transport projects financed by Structural Funds

Session 1 :Urban Transport Projects The EU regulatory framework for urban transport projects financed by Structural Funds European Commission Direktorate General for Energy and Transport Session 1 :Urban Transport Projects The EU regulatory framework for urban transport projects financed by Structural Funds Seminar on State

Bardziej szczegółowo

1 z 6 2012-04-26 11:34

1 z 6 2012-04-26 11:34 AP Biznes - Nowy EMITENT - - REINHOLD POLSKA AB 1 z 6 2012-04-26 11:34 RB: Informacja o zawarciu Porozumienia dotyczącego spłaty należności/information on conclusion of Agreement on repayment of amounts

Bardziej szczegółowo

Free global tenders for Medical Equipment by The Hospital. Charles Jonschera University Of Medical

Free global tenders for Medical Equipment by The Hospital. Charles Jonschera University Of Medical Poland tender Oferta przetargu Nazwa Dostawa niesterylnego sprzętu medycznego do Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu - PN 39/11 Miejscowość Poznań Numer ogłoszenia 275645 Data zamieszczenia

Bardziej szczegółowo

UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ

UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ Zaproponowany dla krajów Unii Europejskiej oraz dla wszystkich zainteresowanych stron wzór Umowy wypożyczenia między muzeami i instytucjami kultury opracowany został przez

Bardziej szczegółowo

1 Wstęp 1 Introduction

1 Wstęp 1 Introduction Załącznik nr 4 Regulamin Kampanii Promocyjnej Dostawa Gratis Appendix 4 - Terms and Conditions of Promotional Campaign - "Free Delivery" 1 Wstęp 1 Introduction 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Customer engagement, czyli klient, który wraca

Customer engagement, czyli klient, który wraca Customer engagement, czyli klient, który wraca Impact Economics Relations Transformation Warszawa, 4 listopada 2015 Kolejność ma znaczenie Put your staff first, customers second, and shareholders third

Bardziej szczegółowo

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE EU SECURITY AND CRISIS MANAGEMENT FLOOD-2010 ATENEUM UNIVERSITY IN GDANSK P FUNDATION PRO POMERANIA NOTICE NO. 1 I International Scientific Conference EU SECURITY

Bardziej szczegółowo

Office 365 Midsize Business

Office 365 Midsize Business Office 365 Midsize Business (M) Office 365 Midsize Business produktu Kliknij na łącze powitalne VLSC które otrzymałeś po zamówieniu licencji Congratulations on your newly accepted Open License with Microsoft,

Bardziej szczegółowo

KULCZYK OIL VENTURES INC. Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku

KULCZYK OIL VENTURES INC. Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku KULCZYK OIL Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku (systemem ESPI) List of information which has been disclosed to the public during 2012 (filed with Warsaw Stock Exchange information

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ Nr/ APPLICATION FOR PAYMENT No.

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ Nr/ APPLICATION FOR PAYMENT No. Annex no 8 to the Contract for the realization of the Project within the framework of the Lithuania, Poland and Kaliningrad Region of Russian Federation Neighbourhood Programme Standard form of payment

Bardziej szczegółowo

Terminarz postępowania rekrutacyjnego na studia I stopnia stacjonarne Deadlines for admission for Bachelor (first-level) full time studies

Terminarz postępowania rekrutacyjnego na studia I stopnia stacjonarne Deadlines for admission for Bachelor (first-level) full time studies Rekrutacja na rok akademicki 2017/2018 Admission for international students applying for studies on the same terms as applicable to Polish citizens for the academic year 2016/2017 Terminarz postępowania

Bardziej szczegółowo

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU by Marek Oppeln-Bronikowski, 17 of March 2005, Brussels POLISH ECONOMICAL SITUATION POLISH ECONOMICAL SITUATION REAL ECONOMY: YEAR GDP CPI year-end Investment

Bardziej szczegółowo

D.Dobkowski sp.k. Zmiana zasad ujawniania i aktualizacji danych przedsiębiorców. Change in revealing and updating data of entrepreneurs

D.Dobkowski sp.k. Zmiana zasad ujawniania i aktualizacji danych przedsiębiorców. Change in revealing and updating data of entrepreneurs D.Dobkowski sp.k. Grudzień 2014 December 2014 Zmiana zasad ujawniania i aktualizacji danych przedsiębiorców Change in revealing and updating data of entrepreneurs Zmiana zasad ujawniania i aktualizacji

Bardziej szczegółowo

(place, date) Name.. Name. Address. Address. PESEL (Personal Identification Number)/ register number) PESEL (Personal Identification Number)/

(place, date) Name.. Name. Address. Address. PESEL (Personal Identification Number)/ register number) PESEL (Personal Identification Number)/ Form for exercise voting rights by a proxy at the Annual General Meeting Shareholders ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., convened for 2 May 2016 (place, date) Data the Shareholder Data the

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 25.10.2004 COM(2004) 710 końcowy 2004/0253 (CNS) Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA RADY zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 ustanawiające wspólne

Bardziej szczegółowo

Procedure 2(b) (obvious errors in a number of language versions)

Procedure 2(b) (obvious errors in a number of language versions) 099469/EU XXIV. GP Eingelangt am 28/11/12 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 28 November 2012 Interinstitutional File: 2007/0098 (COD) 13038/1/12 REV 1 JUR 442 TRANS 264 CODEC 2005 LEGISLATIVE ACTS

Bardziej szczegółowo

OBNIŻENIE KOSZTÓW PROWADZENIA PRACOWNICZEGO PROGRAMU EMERYTALNEGO

OBNIŻENIE KOSZTÓW PROWADZENIA PRACOWNICZEGO PROGRAMU EMERYTALNEGO Anna WIJKOWSKA OBNIŻENIE KOSZTÓW PROWADZENIA PRACOWNICZEGO PROGRAMU EMERYTALNEGO Streszczenie: Zasadniczym kosztem prowadzenia PPE dla pracodawcy jest koszt składek podstawowych odprowadzanych do PPE za

Bardziej szczegółowo