UMIEJĘTNOŚCI AKADEMICKIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMIEJĘTNOŚCI AKADEMICKIE"

Transkrypt

1 UMIEJĘTNOŚCI AKADEMICKIE SYLLABUS WSFiZ Opracował: prof. nadzw. dr hab. inŝ. Marek Cieciura Rozkład jazdy w zaświaty zawsze jest niedogodny - Jan Czarny, polski poeta, fraszkopisarz, prozaik, satyryk, tłumacz, autor scenariuszy filmów animowanych, plastyk Warszawa, październik 2012 r.

2 SPIS TREŚCI 1. ROZLICZENIE GODZINOWE CELE ZAJĘĆ Z PRZEDMIOTU ORGANIZACJA ZAJĘĆ KLUCZOWE ZAŁOśENIA PROGRAM PRZEDMIOTU KURS ELEKTRONICZNY DODATKOWE MATERIAŁY ELEKTRONICZNE KRZYśÓWKI ZADANIA Z LUKAMI ROZSYPANKI TEST TEST ZADANIA OPISOWE OCENA POSTĘPÓW STUDENTA KURS ELEKTRONICZNY PORTAL ZAWIERAJĄCY DODATKOWE MATERIAŁY ELEKTRONICZNE ZALICZENIA Zaliczenie w terminie podstawowym Zaliczenie w 1 terminie poprawkowym Zaliczenie w 2 terminie poprawkowym LITERATURA LITERATURA PODSTAWOWA LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA PORTALE INTERNETOWE PODSUMOWANIE KLUCZOWY CEL PRZEDMIOTU ŹRÓDŁA INFORMACJI PUNKTY DODATKOWE

3 1. ROZLICZENIE GODZINOWE Rodzaj studiów Samodzielna nauka Stacjonarne 40 Niestacjonarne CELE ZAJĘĆ Z PRZEDMIOTU Przyswojenia wiedzy dotyczącej: Charakterystyki i funkcjonowanie środowiska akademickiego: uczelnia, wykładowcy, przepisy, przebieg studiów itp. Podstaw umiejętności akademickich: koncentracja uwagi, zapamiętywanie, szybkie czytanie itp. Opanowanie podstawowych umiejętności warunkujących skuteczne studiowanie: Jak się koncentrować? Jak notować? Jak skutecznie zapamiętywać? Jak szybko czytać? Jak planować czas? Jak zdawać egzaminy? Jak wykonywać prace pisemne? Jak wygłaszać referat? 3. ORGANIZACJA ZAJĘĆ 3.1. Kluczowe załoŝenia Zajęcia z przedmiotu będą prowadzone w formie bez bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego z wykorzystaniem poniŝej podanych źródeł wiedzy: Kursu elektronicznego; Dodatkowych materiałów elektronicznych, opisanych w punkcie 4, obejmujących przede wszystkim: KrzyŜówkę w postaci elektronicznej zawierającej kluczowe hasła; Test 1 w postaci elektronicznej z pytaniami pojedynczego i wielokrotnego wyboru; Test 2 w postaci elektronicznej z pytaniami przyporządkowania, uporządkowania i klasyfikacji. Zadania z lukami. Zadania opisowe Opanowanie materiału następuje poprzez samodzielną naukę w oparciu o udostępniane w/w materiały elektroniczne. 3

4 3.2. Program przedmiotu 1. Informacje organizacyjne podane w niniejszym dokumencie. 2. Charakterystyka środowiska akademickiego: Zadania uczelni, Rodzaje uczelni, Pracownicy uczelni i ich kwalifikacje naukowe, Organizacja uczelni, Rodzaje studiów, Programy studiów, Tytuły zawodowe nadawane po ukończeniu studiów, Prawa i obowiązki studenta, Pomoc osobom niepełnosprawnym w studiowaniu, Odpowiedzialność dyscyplinarna studentów, System zarządzania jakością, Informatyzacja uczelni extranet i e-learning 3. Funkcjonowanie środowiska akademickiego: Dokumenty normatywne: Statut, Regulamin studiów i Regulamin płatności, Organizacja studiów, Przebieg studiów, Dokumentowanie przebiegu studiów, Warunki i tryb przenoszenia osiągnięć studenta system ECTS, Międzynarodowa wymiana studentów, Studencki ruch naukowy, Konwersacje akademickie, Podstawowe zasady korespondencji urzędowej 4. Koncentracja uwagi, efektywne notowanie, skuteczne zapamiętywanie, szybkie czytanie: Techniki poprawiające koncentrację, Zasady notowania nielinearnego, zastosowania, przykłady, Programy do sporządzania notatek nielinearnych, Łańcuchowa metoda skojarzeń, Łatwe zapamiętywanie długich liczb, Skuteczne powtórki, PodwyŜszenie koncentracji podczas czytania, Istota szybkiego czytania, Komputerowy kurs szybkiego czytania wraz ze zrozumieniem tekstu 5. Zarządzanie własnym czasem: Określanie realizowanych celów, Planowanie realizowanych zadań, Zasady efektywnego funkcjonowania, Programy wspomagające zarządzanie własnym czasem 6. Zdawanie egzaminów: Sposoby radzenia sobie ze stresem, Przykład identyfikacji momentu występowania stresu egzaminacyjnego, Istota egzaminu ustnego, Typy egzaminatorów, Postępowanie w czasie egzaminu ustnego, Wykonywanie pisemnej pracy egzaminacyjnej, Rodzaje pytań testowych, Postępowanie w czasie egzaminu testowego, Uwagi o ściąganiu 7. Przygotowanie referatu, streszczenia, sprawozdania z laboratorium: Struktura i zasada przygotowywania referatu, streszczenia i sprawozdanie z laboratorium. Przestrzeganie praw autorskich 8. Przygotowanie wystąpień: Przygotowanie pomocy audiowizualnych, Wygłaszanie referatu, Prezentacja wyników pracy w postaci plakatu (posteru) 9. Zaliczenie 4

5 3.3. Kurs elektroniczny Kurs elektroniczny będzie dostępny pod adresem: ua.vizja.pl. Do zalogowania naleŝy wykorzystać login i hasło z extranetu. Kurs elektroniczny obejmuje 15 lekcji. Terminy ich zaliczenia będą podane poniŝej patrz punkt 5.1. Lp Temat lekcji Termin zaliczenia 1. System edukacji w Polsce Co to jest szkoła wyŝsza Uczelnia jako organizacja Przebieg studiów NajwaŜniejsze dokumenty studenta Skąd wziąć pieniądze na studia MoŜliwości studiowania za granicą Co kaŝdy student powinien wiedzieć? Uczenie się, a studiowanie Organizowanie nauki Motywacja Sztuka robienia notatek Planowanie czasu Zdawanie egzaminów Pisanie prac Strukturę kursu i poszczególnych lekcji oraz zasadę korzystania z kursu przedstawiają poniŝsze rysunki. Rysunek 1. Struktura kursu 5

6 Rysunek 2. Struktura lekcji Rysunek 3. Organizacja nauki Komentarz do rysunków KaŜdą z lekcji naleŝy ściągnąć na swój komputer i materiał w niej zawarty opanować w dogodnym terminie, tzn. zapoznać się z poszczególnymi tematami i odpowiedzieć na zamieszczone na zakończenie stosownego fragmentu pytanie kontrolne moŝna to robić wielokrotnie, nie ma na to Ŝadnych ograniczeń czasowych. Po opanowania materiału z lekcji naleŝy ja zaliczyć wymaga to połączenia z serwerem i udzielenia odpowiedzi na sekwencję pytań. Uzyskiwany wynik określa czy lekcja jest zaliczona, czy teŝ nie; zaleŝy to od procentu prawidłowych odpowiedzi i ustalonej granicy. Za zaliczanie poszczególnych lekcji będzie moŝna uzyskać punkty dodatkowe, uwzględniane przy zaliczaniu przedmiotu patrz punkt 5.1. Podczas semestru będą wysyłane do studentów e aktywizujące podane w poniŝszej tabeli. 6

7 Lp Warunek wysłania Treść W momencie uruchomienia kursu do wszystkich studentów Niezaliczenie lekcji 3 dni przed terminem zaliczenia 1 Po terminie zaliczenia 5-tej lekcji Po terminie zaliczenia 10-tej lekcji Uzyskanie punktów < 2.5 Uzyskanie 2.5 punktów < 5 Uzyskanie punktów = 5 Uzyskanie punktów < 5 Uzyskanie 5 punktów < 10 Uzyskanie punktów = 10 7 dni przez dezaktywizacją kursu do studentów, którzy nie zaliczali wszystkich lekcji Uzyskanie punktów < 15 Po wcześniejszym zaliczaniu wszystkich lekcji Po terminie zaliczenia 15-tej lekcji, za wyjątkiem studentów do których wysłano 5. Uzyskanie punktów = 15 Uzyskanie punktów < 15 Uzyskanie punktów = 15 Został uruchomiony kurs elektroniczny do obowiązkowego przedmiotu Umiejętności akademickie. Kurs jest dostępny pod adresem. Z obowiązującymi zasadami dot. w szczególności warunków zaliczenia przedmiotu moŝna zapoznać się po zalogowaniu do kursu. Pozostały tylko 3 dni do zaliczenia lekcji nr kursu elektronicznego do przedmiotu, Umiejętności akademickie dostępnego pod adresem. Z I części kursu elektronicznego Umiejętności akademickie uzyskano poniŝej 50% punktów szczegóły w zestawieniu. Na pewno wynik moŝna poprawić w II części kursu. Z I części kursu elektronicznego Umiejętności akademickie uzyskano powyŝej 50% punktów szczegóły w zestawieniu.. Pewnie wynik moŝna poprawić w II części kursu. Z I części kursu elektronicznego Umiejętności akademickie uzyskano maksymalną liczbę punktów równą 5. Gratulacje, tak trzymać w II części. Z I i II części kursu elektronicznego Umiejętności akademickie uzyskano poniŝej 50% punktów szczegóły w zestawieniu.. Na pewno wynik moŝna poprawić w III części kursu. Z I i II części kursu elektronicznego Umiejętności akademickie uzyskano powyŝej 50% punktów szczegóły w zestawieniu. Pewnie wynik moŝna poprawić w III części kursu. Z I i II części kursu elektronicznego Umiejętności akademickie uzyskano maksymalną liczbę punktów równą 10. Gratulacje, tak trzymać w III części kursu. Kurs elektroniczny Umiejętności akademickie będzie dostępny jeszcze tylko przez 1 tydzień, pozostało niezliczonych lekcji. Wszystkie lekcje kursu elektronicznego Umiejętności akademickie były zaliczane, liczba uzyskanych punktów - szczegóły w zestawieniu. Proszę wypełnić ankietę. Powodzenia na obowiązkowym zaliczeniu przedmiotu, które odbędzie się podczas sesji.. Z kursu elektronicznego Umiejętności akademickie uzyskano maksymalnie moŝliwą liczbę punktów równą 15. Gratulacje. Proszę wypełnić ankietę. Powodzenia na obowiązkowym zaliczeniu przedmiotu, które odbędzie się podczas sesji.. Minął termin dostępności kursu elektronicznego Umiejętności akademickie, uzyskano punktów - szczegóły w zestawieniu. Proszę wypełnić ankietę. Powodzenia na obowiązkowym zaliczeniu przedmiotu, które odbędzie się podczas sesji.. Minął termin dostępności kursu elektronicznego Umiejętności akademickie, uzyskano maksymalną liczbę punktów równą 15. Gratulacje. Proszę wypełnić ankietę. Powodzenia na obowiązkowym zaliczeniu przedmiotu, które odbędzie się podczas sesji.. 1 Wysyłanie dla kaŝdej lekcji. JeŜeli kilka lekcji ma taką samą datę zaliczenia to podanie numerów wszystkich niezaliczonych lekcji. 7

8 4. DODATKOWE MATERIAŁY ELEKTRONICZNE Dodatkowe materiały elektroniczne dostępne są pod adresem Za aktywność zgłoszoną z wykorzystaniem narzędzi komunikacji udostępnianych w portalu będzie moŝna uzyskać punkty dodatkowe, uwzględniane przy zaliczaniu przedmiotu patrz punkt 5.2. Informacje potrzebne do udzielenia odpowiedzi moŝna znaleźć w podręczniku podanym w punkcie KrzyŜówki Na wstępie zamieszczono w wersji elektronicznej i papierowej cztery krzyŝówki dotyczące: 1. Słownictwo 2. Uczelnie 3. Studiowanie Składają się one w sumie z prawie 200 haseł. W objaśnieniach haseł krzyŝówek w wersji elektronicznej podano linki do Internetu. Wersja papierowa składa jest z 2 plików zawierających szablon i objaśnienia haseł, które naleŝy wcześniej wydrukować. Na zakończenie zamieszczono w wersji elektronicznej krzyŝówkę obejmującą fragment haseł z w/w 3 krzyŝówek Zadania z lukami Zamieszczono 5 przykładowych zadań: 1. Charakterystyka uczelni 2. Pracownicy uczelni 3. Funkcjonowanie uczelni 4. Podstawowe umiejętności akademickie 5. Zdawanie egzaminów i prace dyplomowe W kaŝdym z nich naleŝy ustawić kursor na kolejno wybierane luki i wypełniać je wpisując stosowny tekst. W kaŝdym momencie moŝna kliknąć na przycisk "Sprawdź". Podawany jest wtedy % prawidłowo wypełnionych luk, obliczany z wykorzystaniem ilości liter brakującego jeszcze tekstu. MoŜna zobaczyć teŝ treść poprawnych wypełnień, napisanych czcionką pogrubioną Rozsypanki Rozysypankę stanowi wykaz losowo uporządkowanych elementów w portalu zamieszczono 6 rozsypanek: 1. Tytuły zawodowe i stopnie naukowe 2. Stanowiska naukowo-dydaktyczne 3. Komórki naukowo-dydaktyczne wyŝszej uczelni 4. Etapy studiowania 5. Umiejętności akademickie 6. Zakres zapamiętywania informacji Rozwiązanie zadań tego typu polega na uporządkowaniu wyświetlanego wykazu elementów według podawanego kryterium, np logicznego czy chronologicznego. Rozsypanki zamieszczono w 2 trybach: nauki i sprawdzania. 8

9 4.4. Test 1 Test składa się z 35 pytań jednokrotnego i wielokrotnego wyboru. W pytaniach jednokrotnego wyboru przy kaŝdej z wyświetlanych odpowiedzi (oznaczanej małymi literami) występuje przycisk ze znakiem?. W pytaniach wielokrotnego wyboru przy kaŝdej z wyświetlanych odpowiedzi (oznaczanej duŝymi literami) występuje pole wyboru. W kaŝdym momencie moŝna uzyskać ocenę poprawności wybranych odpowiedzi Test 2 Test składa się z 51 pytań klasyfikacji, porządkowania i przyporządkowania - pogrupowanych w 6 działów: Charakterystyka uczelni Pracownicy uczelni Funkcjonowanie uczelni Podstawowe umiejętności akademickie Zdawanie egzaminów i prace dyplomowe Uzupełnienia Pytania testu sprawdzają opanowanie wiedzy w zakresie zgrupowanych logicznie pojęć. W pytaniach klasyfikacji aby udzielić odpowiedzi dla pozycji wyświetlanej w I rzędzie naleŝy rozwinąć menu dostępne w II rzędzie i wybrać jedną z pozycji. Pytania przyporządkowania i porządkowania przygotowano w wersji "Przeciągnij i upuść" (ang. drag and drop). W kaŝdym momencie moŝna uzyskać ocenę poprawności wybranych odpowiedzi Zadania opisowe Zamieszczono 8 kluczowych tematów: 1. Rodzaje uczelni, organizacja uczelni 2. Pracownicy uczelni, Tytuły, stanowiska i funkcje 3. Rodzaje studiów, tytuły zawodowe 4. Umiejętności akademickie 5. Zajęcia dydaktyczne i zaliczenia 6. Prace i egzaminy dyplomowe 7. Specyficzna terminologia 8. śargon NaleŜy sporządzić charakterystyki zamieszczonych tematów z wykorzystaniem dostępnych słów kluczowych w postaci haseł pochodzących z krzyŝówki i testów, wybieranych z przewijanej listy. Wybrane słowa kluczowe naleŝy uzupełnić odpowiednim tekstem (w tym objaśnieniami haseł z krzyŝówki i testów), tak aby uzyskać wyczerpujący, spójny i logiczny opis o wymaganej objętości. Opisy wykonywane są w trybie on line, są one wyświetlane na bieŝąco na ekranie monitora. Po zakończeniu opisu wyświetlana jest "formalna" ocena opisu, bazująca na procencie wykorzystanych haseł i objętości opisu. Formalną ocenę pozytywną warunkuje wykorzystanie co najmniej 51% haseł, ocena ta nie uwzględnia "sensowności" opisu - co moŝe dokonać przysłowiowy expert. 5. OCENA POSTĘPÓW STUDENTA 5.1. Kurs elektroniczny Za zaliczenie kaŝdej lekcji w terminie nie późniejszym niŝ podany przyznawana jest premia w wysokości 1 punktu, a w terminie późniejszym, ale przed podanym terminem zakończenia 9

10 nauki w wysokości 0,5 punktu. Tak więc za odpowiedzi na pytania zamieszczone na końcu lekcji moŝna uzyskać maksymalnie 15 punktów. KaŜdy student moŝe na bieŝąco sprawdzać w Kursie elektronicznym liczbę uzyskanych punktów. Przykład wyświetlanej tabeli podano poniŝej. Stan na dzień Numer lekcji Termin zaliczania Data ściągnięcia Data zaliczania Liczba punktów , , Razem 3 Ewentualne zastrzeŝenia naleŝy zgłaszać em na podany adres administratora kursu podając numer indeksu Portal zawierający dodatkowe materiały elektroniczne 1) Za wypełnienie zamieszczonych 3 ankiet uzyskuje się po 2 punkty, czyli łącznie 6 punktów. 2) Za wpis do Księgi gości uzyskuje się 4 punkty za wyjątkiem zdawkowych wpisów:, np. Przydatna strona, Jest OK., :-) itp Tak więc z wykorzystaniem narzędzi komunikacji zamieszczonych w portalu do terminu zaliczenia ostatniej lekcji kursu elektronicznego - moŝna uzyskać maksymalnie 10 punktów. Dodatkowo za zgłoszenie za pomocą Formularza kontaktowego błędów i nieścisłości w kursie elektronicznym i w dodatkowych materiałach elektronicznych oraz/lub moŝliwie konkretnych propozycji dotyczących w szczególności nowych: haseł do krzyŝówki, pytań testowych, zadań opisowych, linków do filmów z You Tube, cytatów z podaniem autorów, wierszy, moŝna uzyskać kolejne punkty według uznania prowadzącego, do ewentualnego wykorzystania przy podwyŝszenie wyniku zaliczenia w terminie podstawowym patrz ppkt

11 5.3. Zaliczenia Zaliczenie w terminie podstawowym Zaliczenie będzie odbywać się w duŝej sali wykładowej. Będzie przeprowadzone w formie testu, którego pytania poza nielicznymi wyjątkami zostaną wybrane z 3 źródeł przedstawionych poniŝej. Pytania z kursu elektronicznego Test zaliczający przedmiot Pojęcia z krzyŝówki Pytania z testu 1 i testu 2 Rysunek 4. Źródła pytań zaliczeniowych Test będzie składał się z kilkudziesięciu pytań jednokrotnego wyboru, wielokrotnego wyboru, klasyfikacji, porządkowania i przyporządkowania. Za kaŝdą prawidłową odpowiedź będą przyznawane punkty w wysokości zaleŝnej od trudności pytania i liczby podawanych odpowiedzi. Nie będzie oceniany brak odpowiedzi, ani odpowiedź błędna. Z testu moŝna będzie uzyskać maksymalnie 75 punktów. Rekomenduje się posiadanie gumki przy udzielaniu odpowiedzi ołówkiem lub korektora przy udzielaniu odpowiedzi długopisem. Za poprawne zakodowanie swojego numeru indeksu na karcie egzaminacyjnej przyznaje się 2 punkty. Przy udzielaniu odpowiedzi na pytania z testu moŝna będzie korzystać z jednego dowolnego podręcznika. Określenie wyniku zaliczenia 1. Oblicza się sumaryczną premię p = p 1 + p 2 p 1 - premia za zaliczenia kursu elektronicznego, max 15 punktów. p 2 - premia uzyskana z wykorzystaniem narzędzi komunikacji, max 10 punktów Maksymalna premia uzyskana wynosi więc 25 punktów 2. Na podstawie premii p (0 p 25) i wyniku testu x (0 x 75) oblicza się podstawę zaliczenia z = p + x (0 z 100) oraz określa ocenę zgodnie z poniŝsza tabelą: Ocena 2 3 3½ 4 4½ 5 Punkty [0,60) [60-70) [70-80) [80,90) [90,95) [95,100) Według uznania prowadzącego moŝliwe jest podwyŝszenie oceny (z reguły o ½) za przysłanie uwag czy propozycji z wykorzystaniem Formularza kontaktowego. 11

12 Zaliczenie w 1 terminie poprawkowym Zaliczenie odbywać się będzie w laboratorium komputerowym. Zakres: krzyŝówki + zadania z lukami Zaliczenie w 2 terminie poprawkowym Warunkiem uczestnictwa jest przyniesienie ze sobą ręcznie opisanych czterech tematów: po dwa z kaŝdej z grup wymienionych poniŝej: Grupa I 1. Charakterystyka środowiska akademickiego 2. Funkcjonowanie środowiska akademickiego 3. Koncentracja uwagi, efektywne notowanie, skuteczne zapamiętywanie, szybkie czytanie Grupa II 1. Zarządzanie własnym czasem 2. Zdawanie egzaminów 3. Przygotowanie referatu, streszczenia, sprawozdania z laboratorium. Przygotowanie wystąpień Zaliczenie odbywać się będzie w laboratorium komputerowym. Zakres: krzyŝówki + zadania z lukami. 6. LITERATURA 6.1. Literatura podstawowa Marek Cieciura: Jak skutecznie studiować Poradnik nie tylko dla studentów i maturzystów, Vizja Press&IT, Regulamin studiów, Regulamin płatności: Regulamin stypenialny: Literatura uzupełniająca 1. Cottrel Stella, Podręcznik umiejętności studiowania, Zysk S-ka Wydawnictwo, Poznań Holmes Andrew, Skuteczne zdawanie egzaminów, Rebis Rowentree Derek, Sztuka studiowania podejście realistyczne, Zysk i S-ka Cieciura Marek: Testowe sprawdzanie wiedzy Poradnik dla egzaminujących i egzaminowanych, Vizja Press&IT, Portale internetowe O uczelni Statut, Regulamin studiów, Regulamin płatności BIP Akty prawne Szkolnictwo wyŝsze

13 7. PODSUMOWANIE 7.1. Kluczowy cel przedmiotu Zapoznanie się z organizacją i funkcjonowaniem uczelni oraz umiejętnościami umoŝliwiającymi efektywne studiowanie Źródła informacji Podręczniki Portal internetowy Kurs elektroniczny Punkty dodatkowe Nie jest obowiązkowe: Zaliczanie lekcji kursu elektronicznego Wypełnienie ankiet Wpisywanie się do Księgi gości Nadsyłanie uwag i propozycji z wykorzystaniem Formularza kontaktowego Przyznawane za to punkty dodatkowe mogą spowodować jednak uzyskanie wyŝszej oceny na obowiązkowym zaliczeniu, a w szczególności pozytywnej. 13

PROBLEMY SPOŁECZNE I ZAWODOWE INFORMATYKI

PROBLEMY SPOŁECZNE I ZAWODOWE INFORMATYKI PROBLEMY SPOŁECZNE I ZAWODOWE INFORMATYKI SYLLABUS Opracował: prof. nadzw. dr hab. inŝ. Marek Cieciura Rozkład jazdy w zaświaty zawsze jest niedogodny - Jan Czarny, polski poeta, fraszkopisarz, prozaik,

Bardziej szczegółowo

Waldemar Furmanek. ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH (licencjackich, inŝynierskich oraz magisterskich)

Waldemar Furmanek. ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH (licencjackich, inŝynierskich oraz magisterskich) Waldemar Furmanek ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH (licencjackich, inŝynierskich oraz magisterskich) Rzeszów 2009 1 Wprowadzenie Czas zakończenia studiów wiąŝe się z przygotowaniem pracy dyplomowej

Bardziej szczegółowo

Podręcznik prowadzącego kursy

Podręcznik prowadzącego kursy Podręcznik prowadzącego kursy Wersja 5 (beta) Uniwersytet Warszawski, Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji http://kampus.come.uw.edu.pl Pytania? come@uw.edu.pl 1. Wstęp 4 1.1 Jak zostać studentem

Bardziej szczegółowo

Projekt Podyplomowa Akademia MBA współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Podyplomowa Akademia MBA współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAŁĄCZNIK A REGULAMIN STUDIÓW MBA 1. Podstawy prawne WyŜsza Szkoła Zarządzania / Polish Open University (POU) jest uczelnią niepaństwową działającą na podstawie zezwolenia Ministra Edukacji Narodowej Nr

Bardziej szczegółowo

EUROPEAN CREDIT TRANSFER AND ACCUMULATION SYSTEM AND DIPLOMA SUPPLEMENT ECTS USERS GUIDE

EUROPEAN CREDIT TRANSFER AND ACCUMULATION SYSTEM AND DIPLOMA SUPPLEMENT ECTS USERS GUIDE EUROPEAN CREDIT TRANSFER AND ACCUMULATION SYSTEM AND DIPLOMA SUPPLEMENT ECTS USERS GUIDE EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW I SUPLEMENT DO DYPLOMU PRZEWODNIK Dyrekcja Generalna ds. Edukacji

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla Wnioskodawcy

Poradnik dla Wnioskodawcy Poradnik dla Wnioskodawcy Wytyczne na temat wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu edukacyjnego Departament Edukacji i Wydawnictw NBP Warszawa, 2015 r. Departament Edukacji i Wydawnictw Narodowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu

Regulamin studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu Zał. do uchwały nr 241/XXII /2013 Senatu PWSZ w Zamościu z dnia 20 maja 2013 r. i Zał. do uchwały nr 32/IV /2014 Senatu PWSZ w Zamościu z dnia 03 marca 2014 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) Krótki przewodnik

EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) Krótki przewodnik EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) Krótki przewodnik opracowany na podstawie przewodnika Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów i Suplement do Dyplomu wydanego w roku 2004

Bardziej szczegółowo

Komisja Dydaktyczna Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej

Komisja Dydaktyczna Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej Komisja Dydaktyczna Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej Warszawa 2010 Redakcja: inż. Michał Okulewicz Magda Ziółkowska Zuzanna Krawczyk Piotr Bogdanowicz Magda Kochanowska Współpraca: Bartłomiej

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomii. Wydziałowy System Jakości Kształcenia

Wydział Ekonomii. Wydziałowy System Jakości Kształcenia Wydział Ekonomii Wydziałowy System Jakości Kształcenia Katowice 2013 Wprowadzenie Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia obejmuje planowanie i monitorowanie kształcenia na studiach I i II stopnia

Bardziej szczegółowo

PRACE DYPLOMOWE WYMOGI

PRACE DYPLOMOWE WYMOGI PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU INSTYTUT EKONOMICZNY PRACE DYPLOMOWE WYMOGI Niniejszy tekst redagowany jest w formule zaleceń adresowanych do studentów przygotowujących prace dyplomowe (licencjackie)

Bardziej szczegółowo

Informator organizacyjny /2014 2013/201. WyŜszej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie na rok akademicki

Informator organizacyjny /2014 2013/201. WyŜszej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie na rok akademicki Informator organizacyjny WyŜszej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie na rok akademicki 2013/201 /2014 Wyłącznie do użytku wewnętrznego studentów i pracowników dydaktycznych WSH TWP w Szczecinie Szczecin

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELA

PODRĘCZNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELA PODRĘCZNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELA dla kursów multimedialnych SuperMemo Angielski. No problem!+ z panelem nauczyciela Spis treści OPIS ZAWARTOŚCI MERYTORYCZNEJ PROGRAMU... 2 Poziom podstawowy... 2 Poziom

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU

REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 4 Senatu Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku z dnia 12 marca 2013 roku REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ateneum-Szkoła Wyższa

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. do złoŝenia oferty cenowej w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu na:

ZAPROSZENIE. do złoŝenia oferty cenowej w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu na: Kielce, dnia 2012-04-10 Z A T W I E R D Z A M... (podpis) ZAPROSZENIE do złoŝenia oferty cenowej w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu na: Dostawę i wdroŝenie oprogramowania do uruchomienia

Bardziej szczegółowo

Raport Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Część I. Informacje ogólne. Podstawy Prawne.

Raport Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Część I. Informacje ogólne. Podstawy Prawne. Raport Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej z wizytacji przeprowadzonej w dniach 25-26 marca 2010 r. dotyczącej oceny jakości kształcenia na kierunku informatyka prowadzonym na Wydziale

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim

Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim (przyjęty uchwałą nr 310 Senatu UŁ z dnia 4 kwietnia 2011 r.; zmieniony uchwałą Senatu UŁ: nr 477 z dnia 23 kwietnia 2012 r.; nr 159 z dnia 22 kwietnia 2013 r.;

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla kontrahenta.

Instrukcja dla kontrahenta. Instrukcja dla kontrahenta. Lasy Państwowe - Zespół ds. utrzymania i rozwoju internetowego systemu sprzedaŝy e-drewno. TALEX S.A. Styczeń 2009 wersja 3.02 Wszelkie prawa zastrzeŝone. Instrukcja niniejsza

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA W ŁODZI. Zasady pisania prac licencjackich i magisterskich. Poradnik dla studentów

SPOŁECZNA WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA W ŁODZI. Zasady pisania prac licencjackich i magisterskich. Poradnik dla studentów SPOŁECZNA WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA W ŁODZI Halina Sobocka - Szczapa Zasady pisania prac licencjackich i magisterskich. Poradnik dla studentów Łódź 2010 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE...3

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie działalności gospodarczej 315[01].Z3.02

Prowadzenie działalności gospodarczej 315[01].Z3.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jerzy Jon Prowadzenie działalności gospodarczej 315[01].Z3.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2007 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Możliwości techniczne platformy e-learningowej Centrum Edukacji

Możliwości techniczne platformy e-learningowej Centrum Edukacji Możliwości techniczne platformy e-learningowej Centrum Edukacji Opracował: Paweł Strzyżewski, Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o., luty 2013 Spis treści Wiadomości wstępne...1 Krótkie omówienie

Bardziej szczegółowo

WyŜsza Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie

WyŜsza Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie WyŜsza Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA PODRĘCZNIK WPROWADZAJĄCY DLA PRACOWNIKÓW UCZELNI Uchwała Senatu nr 10/S/2009 z dnia 27 maja 2009 r. KRAKÓW 2009 1

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWO WSTĘPU Słownik terminów regulaminowych to propozycja podręcznej, szybkiej pomocy przy korzystaniu z Regulaminu studiów. Naszym zamiarem było przedstawienie każdego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW WYŻSZYCH W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ

REGULAMIN STUDIÓW WYŻSZYCH W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ REGULAMIN STUDIÓW WYŻSZYCH W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ Wrocław, 2012 S P I S T R E Ś C I 1. Przepisy ogólne... 3 2. Stopnie i formy studiów... 3 3. Dyplomy i tytuły zawodowe..... 4 4. Organizacja roku

Bardziej szczegółowo

Transfer projektu INNOVATRAIN. INNOVATRAIN TRANSFER metodologia

Transfer projektu INNOVATRAIN. INNOVATRAIN TRANSFER metodologia Transfer projektu INNOVATRAIN INNOVATRAIN TRANSFER metodologia Informacje o projekcie Nazwa projektu: Transfer projektu INNOVATRAIN Skrót: INNOVATRAIN TRANSFER Okres wdrażania projektu: 01.10.2012 30.09.2014

Bardziej szczegółowo

Realizacja zajęć dydaktycznych w WSPA wytyczne dla nauczycieli

Realizacja zajęć dydaktycznych w WSPA wytyczne dla nauczycieli Realizacja zajęć dydaktycznych w WSPA wytyczne dla nauczycieli Lublin, kwiecień 2013 Wstęp Jakość kształcenia przesądza o skuteczności procesu edukacyjnego realizowanego w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

I STYTUTOWY REGULAMI DYPLOMOWA IA

I STYTUTOWY REGULAMI DYPLOMOWA IA I STYTUTOWY REGULAMI DYPLOMOWA IA PWSZ YSA I STYTUT PIELĘG IARSTWA WEW ĘTRZ Y REGULAMI DYPLOMOWA IA W I STYTUCIE PIELĘG IARSTWA W PWSZ W YSIE Proces dyplomowania na kierunku Pielęgniarstwo przebiega zgodnie

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące przygotowania i obrony pracy dyplomowej na Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii

Wytyczne dotyczące przygotowania i obrony pracy dyplomowej na Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii ZARZĄDZENIE DZIEKANA WYDZIAŁU GEOINŻYNIERII, GÓRNICTWA I GEOLOGII POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ W6/5/08-12 z dnia 1 września 2008 w sprawie prac dyplomowych i ich obrony Wytyczne dotyczące przygotowania i

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy 315[01].Z3.04

Prowadzenie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy 315[01].Z3.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Wanda Bukała Prowadzenie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy 315[01].Z3.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Katolickiej Szkole Podstawowej im. św. Siostry Faustyny w Trzciance

Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Katolickiej Szkole Podstawowej im. św. Siostry Faustyny w Trzciance Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Katolickiej Szkole Podstawowej im. św. Siostry Faustyny w Trzciance Wewnątrzszkolny system oceniania w Katolickiej Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo