Umowa nr VII G 231/ 14 /11 dotyczy części zamówienia nr

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umowa nr VII G 231/ 14 /11 dotyczy części zamówienia nr"

Transkrypt

1 VII G 231/ 14 /11 Załącznik nr 5 do SIWZ Umowa nr VII G 231/ 14 /11 dotyczy części zamówienia nr zawarta w dniu roku, pomiędzy: Prokuraturą Okręgową w Białymstoku z siedzibą przy ul. Kilińskiego 14, Białystok, NIP zwaną w dalszej treści Umowy Zamawiającym reprezentowaną przez: Tadeusza Marka - Prokuratora Okręgowego a.. z siedzibą. NIP : REGON.., zwaną w dalszej treści umowy Wykonawcą Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy - Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 75) oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty w trybie przetargu nieograniczonego w postępowaniu o zamówienie publiczne na świadczenie usług przewozu zwłok na obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Białymstoku oraz poza jej obszarem nr VII G231/14 /11 2. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług przewozu zwłok na obszarze właściwości Prokuratury.., NIP:. z siedzibą. oraz poza jej obszarem. Obszar właściwości Prokuratury.. określono w Załączniku nr 1 do Umowy. Usługa przewozu zwłok poza obszarem właściwości Prokuratury. stanowi marginalną część zamówienia. 3. W zakres usługi będącej przedmiotem zamówienia wchodzi: a) przyjęcie zlecenia na przewóz zwłok, b) dojazd na miejsce zdarzenia, c) odbiór zwłok z miejsca zdarzenia, na podstawie pisemnego lub ustnego polecenia odbioru zwłok wydanego przez właściwego Prokuratora, d) włożenie zwłok do worka, e) przeniesienie zwłok na noszach (transport ręczny) w sytuacji, kiedy zdarzenie nastąpiło w miejscu, do którego nie można dojechać pojazdem samochodowym, f) włożenie worka ze zwłokami do pojazdu Wykonawcy, g) przewóz zwłok do Zakładu Medycyny Sądowej w Białymstoku lub innego obiektu dysponującego chłodnią wskazanego przez Prokuratora wydającego zlecenie, h) zdjęcie zwłok z pojazdu Wykonawcy oraz przekazanie ich uprawnionemu pracownikowi Zakładu Medycyny Sądowej, i) zapewnienie - niezbędnych do wykonania usługi materiałów, narzędzi i środków transportu w tym: worków przystosowanych do transportowania zwłok, noszy oraz pojazdów. 4. Usługa świadczona będzie całodobowo, przez 7 dni w tygodniu - również w dni ustawowo wolne. 1

2 5. Realizowana będzie każdorazowo na podstawie zlecenia właściwego Prokuratora. 6. Wykonawca zobowiązany będzie do stawienia się na miejscu zdarzenia w czasie nie dłuższym niż 1 godz. od momentu przyjęcia zlecenia. Jako miejsce zdarzenia rozumie się miejsce określone w zleceniu. 7. Do przewozu zwłok transportem drogowym będą wykorzystywane wyłącznie pojazdy samochodowe Wykonawcy spełniające wymagania techniczne określone w par 4 ust 1-6 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzki (Dz. U. z 2007r, Nr 249 poz. 1866) 8. Usługa, którą świadczyć będzie Wykonawca, dotyczy przewozu zwłok ludzkich w różnym stadium rozkładu. 9. Wykonawca realizując usługę zobowiązany jest do zachowania wszelkich wymogów bezpieczeństwa sanitarnego, technicznego i organizacyjnego wynikających z odrębnych przepisów oraz zapewnić przewóz zwłok w warunkach wyłączających ich bezczeszczenie. W zakresie powyższym pełną odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 10. Wykonawca udostępni Zamawiającemu środki łączności - telefon stacjonarny nr., fax nr... oraz przedłoży w ciągu 7 dni od podpisania umowy, w Prokuraturze Rejonowej, właściwej co do obszaru działania, imienną listę pracowników, wykonujących usługę prokuratorskiego przewozu zwłok, wraz z numerami telefonów komórkowych, w celu umożliwienia skutecznego kontakt z Wykonawcą przez całą dobę łącznie z dniami ustawowo wolnymi od pracy a także w trakcie realizacji zlecenia 11. W chwili wycofania z eksploatacji samochodu przystosowanego do przewozu zwłok wskazanego w załączniku nr 2 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, której nierozłączną częścią jest niniejsza umowa, Wykonawca zobowiązuje się zapewnić inny samochód bez pogorszenia jakości świadczonych usług oraz dostarczyć dokumenty określone w rozdziale XXII ust 7 pkt 2 SIWZ w terminie 7 dni od momentu wykonania tymże pojazdem pierwszej usługi na rzecz Zamawiającego. 2 Terminem wykonania zamówienia jest okres od 1 stycznia 2012 r. do 2 stycznia 2014 r. Termin ten ulegnie wydłużeniu w przypadku niezrealizowania do dnia 2 stycznia 2014 r. przez Wykonawcę na danej części zamówienia, usług o łącznej wartości równej wartości umowy, umowa ulegnie samoistnemu wydłużeniu do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym suma usług zrealizowanych przez Wykonawcę na danej części przekroczyła wartość wynikającą z umowy Wartość usługi stanowiącej przedmiot zamówienia wynosi. zł brutto (słownie:..... ), netto: zł zgodnie z ofertą Wykonawcy złożoną w niniejszym postępowaniu. 2. Kwota, o której mowa w pkt. 1, stanowiąca wartość usługi, jest iloczynem ceny ryczałtowej liczonej zł za km przewozu zwłok z miejsca zdarzenia do miejsca określonego w zleceniu wydanym przez Prokuratora (podanej w ofercie Wykonawcy) oraz gwarantowanej wielkości usługi przewozu zwłok określonej przez Zamawiającego w wysokości. (zgodnie z zapisem SIWZ - rozdział IV ust 5pkt.). 2

3 3. Zgodnie ze złożona ofertą Wykonawcy, cena ryczałtowa za wykonanie jednego kilometra roboczego usługi przewozu zwłok z miejsca zdarzenia do miejsca określonego w zleceniu wydanym przez Prokuratora wynosi:... zł brutto (słownie:..brutto). Zawiera ona wszystkie elementy kosztotwórcze, w szczególności kosztów działań wchodzących w zakres realizacji usługi wskazanych w 1 pkt Cen ryczałtowa zł za km wskazana w pkt. 3, nie podlega zmianie w całym okresie obowiązywania umowy. 5. Zamawiający ustalił gwarantowaną wielkość usługi stanowiącej przedmiot zamówienia - ilość kilometrów przewozu zwłok - stanowiącą podstawę wyliczenia wartości usługi wskazanej w punkcie 1. Wielkość gwarantowanej usługi (liczba kilometrów) została ustalona na podstawie historycznych ilości zrealizowanych usług na terenie objętym właściwością danej Prokuratury Rejonowej - danej części zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość, w której faktyczna wielkość zamówienia zrealizowana przez Wykonawcę a tym samym jego wartość będzie większa niż wynikająca z szacowania. Sytuacja taka będzie miała miejsce, gdy suma usług faktycznie zrealizowanych przez Wykonawcę na danej części zamówienia, przekroczy gwarantowaną ilość kilometrów, przed dniem 2 stycznia 2014 r. a tym samym przewyższy wartość umowy zawartej z Wykonawcą. 2. W sytuacji, w której suma usług faktycznie zrealizowanych przez Wykonawcę na danej części zamówienia, przewyższy wartość umowy zawartej z Wykonawcą a tym samym przekroczy gwarantowaną ilość kilometrów przed dniem 2 stycznia 2014 r., Wykonawca świadczyć będzie usługę aż do upływu terminu obowiązywania umowy tj. 2 stycznia 2014 r. mimo w. w. przekroczenia, realizując usługę zgodnie ze stawką wskazaną w punkcie 3, zł za km zrealizowanej usługi Rozliczenie z tytułu realizacji przedmiotu umowy odbywać się będzie każdorazowo na podstawie wystawionej Faktury Wykonawcy za wykonaną usługę przewozu zwłok na zlecenie Prokuratora. 2. Faktury za zrealizowaną usługę, winny być wystawiane na właściwą obszarowi działania Wykonawcy, Prokuraturę Rejonową (określoną w 1pkt 2 Umowy), ze wskazaniem w treści dokumentu Prokuratury Okręgowej w Białymstoku jako płatnika oraz przekazywane do tejże Prokuratury Rejonowej celem realizacji. 3. Do wyliczenia kwoty faktury za realizację zlecenia Wykonawca przyjmie faktycznie przejechaną ilość kilometrów z miejsca zdarzenia do miejsca określonego w zleceniu wydanym przez Prokuratora możliwie najkrótszą drogą za cenę ryczałtową wskazaną w 3 pkt Zapłata należności nastąpi, przelewem na konto Zleceniobiorcy wskazane na fakturze, w terminie 30 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury VAT. 5. Za datę uregulowania należności uważa się termin uznania konta Wykonawcy W przypadku braku zapłaty we wskazanym terminie prawidłowo wystawionej faktury, Wykonawca może naliczyć odsetki od zaległej należności Strony ustalają stosowanie następujących kar umownych: 1) Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne za rozwiązanie umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w wysokości 2% wynagrodzenia określonego w 3 pkt 1 niniejszej umowy. 3

4 2) Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu kary umowne za rozwiązanie umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego w wysokości 2% wynagrodzenia określonego w 3 pkt 1 niniejszej umowy. 3) Ustalenie wskazane w pkt.2 nie ma zastosowania w sytuacji, o której mowa w 6 pkt.2 4) Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę kary umowne z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a Wykonawca będzie zobowiązany ich zapłaty w wysokości 100,00zł zł każdorazowo. Do rażących uchybień zaliczyć można uchylenie się od wykonania usługi bądź jej niedopełnienie zgodnie z zakresem wskazanym w Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w przypadku zmiany nazw lub adresów, jeśli będą wynikać ze zmian organizacyjnych w strukturze Zamawiającego lub Wykonawcy. 2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 3. W przypadku, o którym mowa w pkt.2, Wykonawca będzie mógł żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 4. Zmiana postanowień niniejszej umowy, w zakresie określonym przepisami ustawy Prawo Zamówień, może być dokonana za zgodą obu stron w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, 7 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 8 Wszelkie ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, rozstrzygane będą przez sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 9 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. ZLECENIODAWCA ZLECENIOBIORCA

5 Załącznik nr 1 do Umowy W obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Białymstoku znajdują się następujące tereny: a) część I Prokuratura Rejonowa w Sokółce dla gmin: Dąbrowa Białostocka, Janów, Korycin, Krynki, Kuźnica, Nowy Dwór, Sidra, Sokółka, Suchowola i Szudziałowo b) część II Prokuratura Rejonowa w Hajnówce dla miasta Hajnówka oraz gmin: Białowieża, Czeremcha, Czyże, Dubicze Cerkiewne, Hajnówka, Kleszczele, Narew i Narewka * * Właściwość obszaru działania poszczególnych Prokuratur rejonowych a tym samym zarys terytorialny poszczególnych części zamówienia określony został w oparciu o 5 ust 1 pkt. a g) Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości Dz. U. z 2010 r. nr 49 poz. 297). 5

UMOWA Nr... ... -... ...z siedzibą w... wpisaną w dniu... do rejestru w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem... ...

UMOWA Nr... ... -... ...z siedzibą w... wpisaną w dniu... do rejestru w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem... ... Numer sprawy:vii.g.211/05/10 Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr... - w z ó r - W dniu.. w Zielonej Górze pomiędzy: Prokuraturą Okręgową w Zielonej Górze ul. Partyzantów 42 zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR / pomiędzy: o następującej treści: 1 Przedmiot zamówienia

U M O W A NR / pomiędzy: o następującej treści: 1 Przedmiot zamówienia Załącznik Nr 8 PROJEKT UMOWY U M O W A NR / zawarta w dniu..r w Tarnobrzegu, w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie - przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej progów

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o..

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o.. Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA Nazwa firmy (Wykonawcy):... Adres wykonawcy:...... NIP:... Regon:...... numer rachunku bankowego...... numer telefonu numer faksu Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Uzupełnienie ubytków w utwardzonych drogach gminnych na terenie Gminy Prażmów.

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Uzupełnienie ubytków w utwardzonych drogach gminnych na terenie Gminy Prażmów. Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części I zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów, NIP

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR / pomiędzy: o następującej treści: 1 Przedmiot zamówienia

U M O W A NR / pomiędzy: o następującej treści: 1 Przedmiot zamówienia Załącznik Nr 8 PROJEKT UMOWY U M O W A NR / zawarta w dniu..r w Tarnobrzegu, w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie - przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór - UMOWA NR.. zawarta w dniu...2012 r. pomiędzy Prokuraturą Okręgową w Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Kilińskiego 152, 90-322 Łódź, Regon 000000253, NIP 725-11-05-734 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w... przy ul.. zarejestrowanym w.. prowadzonej przez... pod numerem

z siedzibą w... przy ul.. zarejestrowanym w.. prowadzonej przez... pod numerem Załącznik nr 4 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy UMOWA NR. Znak sprawy: PL.2370.6.2014 zawarta w dniu roku w Wołominie pomiędzy Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie,... 05-200

Bardziej szczegółowo

Gminą Potok Górny z siedzibą w Potok Górny 116,23-423 Potok Górny

Gminą Potok Górny z siedzibą w Potok Górny 116,23-423 Potok Górny zawarta w dniu.. pomiędzy : Umowa Nr Gminą Potok Górny z siedzibą w Potok Górny 116,23-423 Potok Górny reprezentowaną w niniejszej Umowie przez : zwaną dalej Zamawiającym, oraz.... reprezentowaną dalej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2

Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2 Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2 Projekt - UMOWY Nr. Zawarta w dniu 2014 r. pomiędzy: Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 70,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1)

Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1) Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1) U M O W A N R.. zawarta w Białymstoku w dniu., pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Białymstoku, z siedzibą w Białymstoku, ul. Malmeda 8, działającym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zawarta w dniu:.. 2015 r. w Gnojnie pomiędzy: Zwanym dalej Zamawiającym a

UMOWA NR. zawarta w dniu:.. 2015 r. w Gnojnie pomiędzy: Zwanym dalej Zamawiającym a Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA NR. zawarta w dniu:.. 2015 r. w Gnojnie pomiędzy: Zwanym dalej Zamawiającym a wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego/ do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej pod

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ

Załącznik Nr 5 do SIWZ UMOWA /projekt/ Załącznik Nr 5 do SIWZ zawarta w dniu...2014 r. w Choroszczy pomiędzy Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy, Choroszcz

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu... 2012 roku w Pilchowicach

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu... 2012 roku w Pilchowicach WZÓR UMOWY Załącznik nr 5 do SIWZ zawarta w dniu... 2012 roku w Pilchowicach pomiędzy Gminą Pilchowice z siedzibą w Pilchowicach ul. Damrota 6 NIP 631-102-16-51 REGON 000687853 zwaną dalej "ZAMAWIAJĄCYM",

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik Nr 5 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Bydgoszczy dnia 2015 r. pomiędzy: Wielospecjalistycznym Szpitalem Miejskim im. dr Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE. Nr..

UMOWA ZLECENIE. Nr.. UMOWA ZLECENIE Nr.. zawarta w dniu.. r. pomiędzy: Gminą Miasto Sierpc, z siedzibą w Sierpcu przy ulicy Piastowskiej 11a, będąca płatnikiem VAT, numer NIP 7761679049, reprezentowaną przez: 1. Marek Kośmider

Bardziej szczegółowo

Konkurs Ofert na podstawie art. 26-27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U.2015.618 ze zm.).

Konkurs Ofert na podstawie art. 26-27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U.2015.618 ze zm.). SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH W ZAKRESIE TRANSPORTU SANITARNEGO I. Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Kartuska 4/6, 80 104 Gdańsk Tel.:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. oraz.z siedzibą w., NIP:.REGON:

UMOWA NR. oraz.z siedzibą w., NIP:.REGON: Postępowanie nr BZP.2421.18.2014.KP Załącznik nr 6 do SIWZ wzór UMOWA NR zawarta w dniu.pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim, z siedzibą we 50-137 Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, nr identyfikacyjny NIP 896-000-54-08,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /2011 zawarta dnia.2011r. w Olsztynie pomiędzy:

UMOWA nr /2011 zawarta dnia.2011r. w Olsztynie pomiędzy: Załącznik nr 3 UMOWA nr /2011 zawarta dnia.2011r. w Olsztynie pomiędzy: Zarządem Komunikacji Miejskiej w Olsztynie, ul. Gietkowska 9i, 10-170 Olsztyn Nr identyfikacji podatkowej 7393816540, REGON nr 280573109

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr zawarta w dniu w Szczekocinach

UMOWA Nr zawarta w dniu w Szczekocinach UMOWA Nr zawarta w dniu w Szczekocinach - Załącznik nr 7 do SIWZ - pomiędzy Gminą Szczekociny z siedzibą: 42 445 Szczekociny, ul. Senatorska 2 NIP 649-229-10-92 Regon 151398735 zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą, łącznie zwanymi dalej w treści umowy Stronami.

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą, łącznie zwanymi dalej w treści umowy Stronami. Załącznik nr 6 do siwz UMOWA NR zawarta w dniu, w Szczecinie, pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin - Miejską Jednostką Obsługi Gospodarczej z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1, NIP 851-31-36-996,

Bardziej szczegółowo

Kłodawa, dnia 16.02.2015r. Znak sprawy: ZDW-ZG-RDWKŁ-3317-25/15 ZAPYTANIE OFERTOWE

Kłodawa, dnia 16.02.2015r. Znak sprawy: ZDW-ZG-RDWKŁ-3317-25/15 ZAPYTANIE OFERTOWE Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Dyrektora nr 7/2014 w sprawie zasad postępowania przy udzielaniu zamówień w Zarządzie Dróg Wojewódzkich, o wartości nieprzekraczającej w złotych równowartości kwoty netto

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ Numer Umowa zawarta w dniu r. w.. pomiędzy: z siedzibą., numer NIP., reprezentowanym/ą przez: działającą/ym w imieniu własnym oraz w imieniu

Bardziej szczegółowo

Numer zadania nadany przez Zamawiającego CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY

Numer zadania nadany przez Zamawiającego CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE PROWADZONE JEST PRZEZ: Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław T +48 71 77 10 900 lub 901 F +48 71 77 10 904 E biuro@wi.wroc.pl www.wi.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

(Wzór)UMOWA NR. 2 Termin realizacji robót Wykonawca zakończy roboty budowlane w terminie do 28.11.2014 roku. 3 Obowiązki stron

(Wzór)UMOWA NR. 2 Termin realizacji robót Wykonawca zakończy roboty budowlane w terminie do 28.11.2014 roku. 3 Obowiązki stron (Wzór)UMOWA NR. W dniu r. pomiędzy: Skarbem Państwa - Nadleśnictwem Miłomłyn z siedzibą ul. Nadleśna 9, 14-140 Miłomłyn, NIP 741-000-65-20 zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez Nadleśniczego

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy na wynajem krótkoterminowy samochodów osobowych (zwana dalej umową)

Istotne postanowienia umowy na wynajem krótkoterminowy samochodów osobowych (zwana dalej umową) Załącznik nr 1 do SIWZ Istotne postanowienia umowy na wynajem krótkoterminowy samochodów osobowych (zwana dalej umową) zawarta w Warszawie w dniu... roku pomiędzy: Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez: Strona1 Załącznik Nr 2 BOE/01/2013 Wzór umowy UMOWA Nr... zawarta w dniu.... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:... zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a... z siedzibą w:... reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ. UMOWA NR projekt

Załącznik nr 8 do SIWZ. UMOWA NR projekt UMOWA NR projekt Załącznik nr 8 do SIWZ zawarta w dniu pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim Biurem Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, z siedzibą we 50-137 Wrocławiu przy pl. Uniwersytecki 1, NIP 896-000-54-08,

Bardziej szczegółowo

- P R O J E K T - UMOWA Nr SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. z siedzibą w, NIP, REGON zwaną w treści Umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez:

- P R O J E K T - UMOWA Nr SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. z siedzibą w, NIP, REGON zwaną w treści Umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez: - P R O J E K T - UMOWA Nr SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ zawarta w dniu 2015 r. w pomiędzy: z siedzibą w, NIP, REGON zwaną w treści Umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez: a z siedzibą w, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/127/2013 Załącznik nr 3 do SIWZ ZMODYFIKOWANY PROJEKT UMOWY Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa fabrycznie nowego, nie używanego, klastra obliczeniowego wraz z niezbędnym

Bardziej szczegółowo