Opis przedmiotu zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis przedmiotu zamówienia"

Transkrypt

1 Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie przewozu i przechowywania zwłok ludzkich na zlecenie: Część I: Prokuratury Rejonowej (i Okręgowej) w Ostrołęce obszar właściwości: Ostrołęka oraz gminy: Baranowo, Czarnia, Czerwin, Goworowo, Kadzidło, Lelis, Łyse, Myszyniec, Olszewo-Borki, Rzekuń i Troszyn, Część II: Prokuratury Rejonowej w Ostrowi Mazowieckiej obszar właściwości: Ostrów Mazowiecka oraz gminy: Andrzejewo, Boguty-Pianki, Brok, Małkinia Górna, Nur, Ostrów Mazowiecka, Stary Lubotyń, Szulborze Wielkie, Wąsewo i Zaręby Kościelne, Część III: Prokuratury Rejonowej w Przasnyszu powiat Maków Mazowiecki Obszar właściwości Maków Maz. oraz gminy: Karniewo, Krasnosielc, Młynarze, Płoniawy- Bramura, Różan, Rzewnie, Sypniewo i Szelków Część IV: Prokuratury Rejonowej w Przasnyszu- powiat Przasnysz Obszar właściwości: Przasnysz oraz gminy: Przasnysz, Chorzele, Czernice Borowe, Czerwonka, Jednorożec, Krasne, Krzynowłoga Mała, Część V: Prokuratury Rejonowej w Pułtusku obszar właściwości: Pułtusk i gminy: Gzy, Nasielsk, Obryte, Pokrzywnica, Pułtusk, Świercze, Winnica i Zatory, Część VI: Prokuratury Rejonowej w Wyszkowie obszar właściwości: Wyszków i gminy: Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Somianka, Wyszków i Zabrodzie; Przewidywana liczba zdarzeń w czasie obowiązywania umowy Jednostka 1. Prokuratura Rejonowa i Okręgowa w Ostrołęce 2. Prokuratura Rejonowa w Ostrowi Mazowieckiej 3. Prokuratura Rejonowa w Przasnyszu powiat Maków Mazowiecki 4. Prokuratura Rejonowa w Przasnyszu powiat Przasnysz 5. Prokuratura Rejonowa w Pułtusku 6. Prokuratura Rejonowa w Wyszkowie Liczba przewozów Przechowywanie A B C 1 dzień pow. 1 dnia (średnio 2-3 dni) A- Przewozy w granicach administracyjnych miasta B- Przewozy poza granicami administracyjnymi miasta, w obszarze właściwości danej prokuratury C- Liczba kilometrów poza obszarem działania prokuratury

2 1. Usługa przewozu i przechowywania świadczona będzie całodobowo przez 7 dni w tygodniu - również w dni ustawowo wolne. 2. Realizowana będzie każdorazowo na podstawie zlecenia właściwego prokuratora. 3. Wykonawca zobowiązany będzie do stawienia się na miejscu zdarzenia w czasie nie dłuższym niż 1 godz. od momentu przyjęcia zlecenia. Jako miejsce zdarzenia rozumie się miejsce określone w zleceniu. 4. Do przewozu zwłok transportem drogowym będą wykorzystywane wyłącznie pojazdy samochodowe Wykonawcy spełniające wymagania techniczne określone w par 4 ust 1 6 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. z 2007r, Nr 249 poz. 1866) 5. W zakres usługi przewozu zwłok wchodzi: przyjęcie zlecenia na przewóz zwłok, dojazd na miejsce zdarzenia, odbiór zwłok z miejsca zdarzenia, na podstawie pisemnego lub ustnego polecenia odbioru zwłok wydanego przez właściwego prokuratora, włożenie zwłok do worka, przeniesienie zwłok na noszach (transport ręczny) w sytuacji, kiedy zdarzenie nastąpiło w miejscu, do którego nie można dojechać pojazdem samochodowym, włożenie worka ze zwłokami do pojazdu Wykonawcy, przewóz zwłok do miejsca wskazanego przez prokuratora wydającego zlecenie, zdjęcie zwłok z pojazdu Wykonawcy oraz przekazanie ich osobom uprawnionym na miejscu docelowym. zapewnienie niezbędnych do wykonania usługi materiałów, narzędzi i środków transportu w tym: worków przystosowanych do transportowania zwłok, noszy oraz pojazdów. 6. Usługa, którą świadczyć będzie Wykonawca, dotyczy przewozu zwłok ludzkich w różnym stadium rozkładu. 7. W ramach stawki za usługę przechowywania zwłok Wykonawca zapewni nieprzerwany dostęp do pomieszczenia, w którym są przechowywane w celu dokonania oględzin (zdarzenie incydentalne). 8. Pomieszczenia do przechowywania zwłok powinny być zlokalizowane na obszarze właściwości danej jednostki prokuratury.

3 Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Nazwa: Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce Adres: ulica Kościuszki 19, Ostrołęka NIP: NAZWA I ADRES WYKONAWCY Nazwa: Adres: NIP :..... Nr rachunku bankowego :... Nr telefonu kontaktowego..., faksu.... OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Świadczenie usługi przewozu i przechowywania zwłok zabezpieczonych do postępowań prokuratorskich. *Część I: Prokuratury Rejonowej (i Okręgowej) w Ostrołęce Oferujemy wykonanie usług na łączną kwotę złotych brutto:... (słownie złotych:...) Lp Rodzaj przechowywania Szacunkowa liczba Cena jednostkowa VAT % brutto w zł. 1 A- Przewozy w granicach administracyjnych miasta 33 2 B- Przewozy poza granicami 26 administracyjnymi miasta, w obszarze właściwości danej prokuratury 3 C- Liczba kilometrów poza 2332 obszarem działania prokuratury 4 Przechowywanie zwłok 1 dzień 5 5 Przechowywanie zwłok powyżej 1 dnia (ryczałt) 24 RAZEM

4 *Część II: Prokuratury Rejonowej w Ostrowi Mazowieckiej Oferujemy wykonanie usług na łączną kwotę złotych brutto:... (słownie złotych:...) Lp Rodzaj przechowywania Szacunkowa liczba Cena jednostkowa VAT % brutto w zł. 1 A- Przewozy w granicach administracyjnych miasta 26 2 B- Przewozy poza 44 granicami administracyjnymi miasta, w obszarze właściwości danej prokuratury 3 C- Liczba kilometrów poza obszarem działania prokuratury 4 Przechowywanie zwłok 1 dzień 17 5 Przechowywanie zwłok powyżej 1 dnia (ryczałt) 32 RAZEM *Część III: Prokuratury Rejonowej w Przasnyszu powiat Maków Mazowiecki Oferujemy wykonanie usług na łączną kwotę złotych brutto:... (słownie złotych:...) Lp Rodzaj przechowywania Szacunkowa liczba Cena jednostkowa VAT % brutto w zł. 1 A- Przewozy w granicach administracyjnych miasta 7 2 B- Przewozy poza 25 granicami administracyjnymi miasta, w obszarze właściwości danej prokuratury 3 C- Liczba kilometrów poza 597 obszarem działania prokuratury 4 Przechowywanie zwłok 1 dzień 9 5 Przechowywanie zwłok powyżej 1 dnia (ryczałt) 9 RAZEM

5 *Część IV: Prokuratury Rejonowej w Przasnyszu- powiat Przasnysz Lp Rodzaj przechowywania Szacunkowa liczba Cena jednostkowa VAT % brutto w zł. 1 A- Przewozy w granicach administracyjnych miasta 7 2 B- Przewozy poza 25 granicami administracyjnymi miasta, w obszarze właściwości danej prokuratury 3 C- Liczba kilometrów 597 poza obszarem działania prokuratury 4 Przechowywanie zwłok 1 dzień 9 5 Przechowywanie zwłok powyżej 1 dnia (ryczałt) 9 RAZEM *Część V: Prokuratury Rejonowej w Pułtusku Lp Rodzaj przechowywania Szacunkowa liczba Cena jednostkowa VAT % brutto w zł. 1 A- Przewozy w granicach administracyjnych miasta 2 B- Przewozy poza granicami administracyjnymi miasta, w obszarze właściwości danej prokuratury 3 C- Liczba kilometrów poza obszarem działania prokuratury 4 Przechowywanie zwłok 1 dzień Przechowywanie zwłok powyżej 1 dnia (ryczałt) 50 RAZEM

6 *Część VI: Prokuratury Rejonowej w Wyszkowie Lp Rodzaj przechowywania Szacunkowa liczba Cena jednostkowa VAT % brutto w zł. 1 A- Przewozy w granicach administracyjnych miasta 27 2 B- Przewozy poza 53 granicami administracyjnymi miasta, w obszarze właściwości danej prokuratury 3 C- Liczba kilometrów 6357 poza obszarem działania prokuratury 4 Przechowywanie zwłok 1 dzień 7 5 Przechowywanie zwłok powyżej 1 dnia (ryczałt) 46 RAZEM Podana liczba usług jest szacunkowa i służy jedynie do wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktycznie wykonane usługi. W ramach stawki za przechowywanie Wykonawca zapewni dostęp do zwłok w celu dokonania oględzin. Oświadczam, że zamówienie będziemy realizować sami/ wraz z podwykonawcą*. - zakres usług wykonywanych przez Wykonawcę zg. z przedstawioną ofertą:..., - zakres usług powierzonych Podwykonawcy zg. z przedstawioną ofertą: Termin wykonania zamówienia: do dnia 31 sierpnia 2015r. 3. Warunki płatności: do 30 dni od daty otrzymania faktury. 4. Oświadczam, że zapoznałam/-em się z treścią zaproszenia do złożenia oferty i nie wnoszę do niej zastrzeżeń. 5. Zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach określonych we wzorze umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 6. Załącznikami do niniejszej oferty są: *niepotrzebne skreślić imię, nazwisko, podpis wykonawcy (osób upoważnionych do występowania w imieniu wykonawcy)

7 Załącznik nr 3...dnia... Pieczęć firmowa Nazwa, adres wykonawcy OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej. Imię, nazwisko, podpis osoby upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy Pieczęć

8 Załącznik nr 4 Nazwa, adres wykonawcy pieczęć WYKAZ OSÓB DO KONTAKTÓW Z ZAMAWIAJĄCYM ODPOWIEDZIALNYCH ZA WYKONANIE ZOBOWIĄZAŃ UMOWY Lp. Imię i nazwisko Nr telefonu kontaktowego, faks Zakres odpowiedzialności Data i czytelny podpis osoby / osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

9 Załącznik nr 5 Nazwa, adres wykonawcy, pieczęć WYKAZ SPRZĘTU NIEZBĘDNEGO DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA, JAKIM DYSPONUJE LUB BĘDZIE DYSPONOWAŁ WYKONAWCA W OKRESIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA Lp. Wyszczególnienie (rodzaj, typ, model) Ilość Rok produkcj i Forma własności (posiadany, dzierżawiony, leasing itp.) Oświadczam, że wskazane powyżej środki transportu drogowego będące w posiadaniu Wykonawcy są przeznaczone do transportu zwłok albo szczątków ludzkich. Wymienione pojazdy posiadają i będą posiadać aktualne badania techniczne oraz ubezpieczenia w okresie realizacji zamówienia.. data i czytelny podpis osoby / osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy /

10 Załącznik nr 6 UMOWA zawarta w Ostrołęce w dniu 2014r. pomiędzy Prokuraturą Okręgową w Ostrołęce, z siedzibą przy ulicy T. Kościuszki 19, działającą na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1985 roku o Prokuraturze (Dz.U ze zm.) NIP: , REGON: zwaną w treści umowy Zamawiającym reprezentowaną przez a zwaną(-ym) dalej Wykonawcą" Umowę zawarto na podstawie złożonej oferty w postępowaniu VII G 25/23/14 zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych Wykonawca oświadcza, iż dysponuje środkiem transportu drogowego, przeznaczonym do przewozu zwłok i szczątków ludzkich oraz spełnia wymagania techniczne i sanitarne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U nr 249 poz. 1866) oraz że posiada uprawnienia i pomieszczenia, wiedzę i doświadczenie, a także dysponuje środkami technicznymi i osobowo koniecznymi do przechowywanie zwłok. 2. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się realizować usługi związane z przewozem i przechowywaniem zwłok ludzkich na zlecenie: Część I: Prokuratury Rejonowej i Okręgowej w Ostrołęce * Część II: Prokuratury Rejonowej w Ostrowi Mazowieckiej* Część III: Prokuratury Rejonowej w Przasnyszu powiat Maków Mazowiecki* Część IV: Prokuratury Rejonowej w Przasnyszu- powiat Przasnysz* Część V: Prokuratury Rejonowej w Pułtusku* Część VI: Prokuratury Rejonowej w Wyszkowie* 3. Zakres usługi określany będzie każdorazowo zleceniem przedstawiciela Zamawiającego.

11 2 1. Umowa obowiązuje: Część I: od dnia 17 sierpnia 2014r. do dnia 31 sierpnia 2015r. z tym, że od dnia 1 stycznia 2015r. również w zakresie przechowywania zwłok Część II: od dnia zawarcia umowy do dnia 31 sierpnia 2015r. z tym, że od dnia 1 stycznia 2015r. również w zakresie przechowywania zwłok Część III: od dnia 12 lipca 2014r. do dnia 31 sierpnia 2015r. z tym, że od dnia 1 stycznia 2015r. również w zakresie przechowywania zwłok Część IV: od dnia 12 lipca 2014r. do dnia 31 sierpnia 2015r. z tym, że od dnia 1 stycznia 2015r. również w zakresie przechowywania zwłok Część V: od dnia 12 lipca 2014r. do dnia 31 sierpnia 2015r. z tym, że od dnia 1 stycznia 2015r. również w zakresie przechowywania zwłok Część VI: od dnia zawarcia umowy do dnia 31 sierpnia 2015r. z tym, że od dnia 1 stycznia 2015r. również w zakresie przechowywania zwłok 2. Umowa może zakończyć się przed upływem terminu wskazanym w ust 1, jeżeli wcześniej zostanie wyczerpana kwota netto zł Wykonawca zobowiązany jest do zachowania wszelkich wymogów bezpieczeństwa sanitarnego, technicznego i organizacyjnego wynikających z odrębnych przepisów oraz zapewnić przewóz i przechowywanie zwłok ludzkich w warunkach wyłączających bezczeszczenie. W powyższym zakresie pełną odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 2. Wykonawca zobowiązuje się do przysyłania na wskazane miejsce pojazdu samochodowego przeznaczonego do przewozu zwłok, wraz z obsługą, nie później niż w ciągu jednej godziny od momentu wezwania. 3. W ramach przewozu Wykonawca jest zobowiązany do umieszczenia zwłok w samochodzie, a następnie do ich przeniesienia w miejsce wskazane - po zakończeniu przewozu. 4. Po podjęciu zwłok przez Wykonawcę przewóz winieni odbywać się możliwie najkrótszą drogą do miejsca złożenia zwłok wskazanego przez Zamawiającego. 5. Wykonawca będzie wykonywał usługę przy zachowaniu wszystkich wymogów określonych w przepisach szczegółowych przez co rozumieć należy między innymi poszanowanie zwłok ze względu na cześć darzoną osobę zmarłą oraz ochronę dóbr osobistych 6. Wykonawca posiada środki łączności telefon stacjonarny nr., fax nr... oraz telefon komórkowy nr. umożliwiające skuteczny kontakt przez całą dobę łącznie z dniami ustawowo wolnymi od pracy oraz zapewnia całodobowy dyżur umożliwiający w razie potrzeby zgłoszenie się na miejsce wezwania w czasie nie dłuższym niż 1 godzina od zgłoszenia przewozu. 7. Wykonawca przedłoży w ciągu 2 dni od podpisania umowy do Prokuratury Rejonowej w.. imienną listę pracowników, wykonujących usługę przewozu zwłok, wraz z numerami telefonów komórkowych, w celu umożliwienia kontaktu w trakcie realizacji zlecenia. 8. Wykonawca w chwili wycofania z eksploatacji samochodu przystosowanego do przewozu zwłok zobowiązuje się zapewnić inny samochód bez pogorszenia jakości świadczonych usług.

12 3a (w przypadku, gdy Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa wskazał w ofercie udział podwykonawcy) 1. Strony uzgadniają, że przedmiot umowy zostanie wykonany przez Wykonawcę przy udziale n/w podwykonawców:...(nazwa, adres)..(zakres wykonywanych czynności) 2. Wykonawca w zakresie pozostałej części wykona przedmiot umowy samodzielnie. 3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i jego pracowników tak, jakby to były jego własne działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania lub jego pracowników. 4. Wszelkie konsekwencje nieterminowego regulowania zobowiązań wobec podwykonawców obciążają Wykonawcę, bez skutków prawnych dla Zamawiającego i mogą stanowić podstawę do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym Za wykonanie usługi Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie: za przewóz zwłok: a) w cenie ryczałtowej za jeden przewóz w granicach administracyjnych miasta siedziby prokuratury zł netto (słownie:.. ) + należny podatek VAT b) w cenie ryczałtowej za jeden przewóz poza miastem siedzibą prokuratury lecz w okręgu jej działania zł netto (słownie:.. ) + należny podatek VAT c) w cenie jednostkowej za 1 kilometr przewozu poza granicami działania prokuratury zł netto(słownie: ) + należny podatek VAT za przechowywanie zwłok: a) za 1 dzień przechowywania zł netto (słownie;...) +należny podatek VAT b) za czas przechowywania zwłok powyżej 1 dnia, niezależnie od liczby dób (ryczałt) zł (słownie....) + należny podatek VAT. 2. Ustalone w ustępie 1 wynagrodzenie obejmuje podatek od towarów i usług oraz wszelkie koszty związane ze świadczeniem usługi, w tym w szczególności: a) przyjęcie zlecenia na przewóz zwłok, b) dojazd na miejsce zdarzenia, c) odbiór zwłok z miejsca zdarzenia, na podstawie pisemnego lub ustnego polecenia odbioru zwłok wydanego przez właściwego prokuratora, d) włożenie zwłok do worka, e) włożenie worka ze zwłokami do pojazdu Wykonawcy, f) przewóz zwłok do miejsca wskazanego przez prokuratora wydającego zlecenie, g) zdjęcie zwłok z pojazdu Wykonawcy oraz przekazanie ich wskazanemu odbiorcy h) zapewnienie niezbędnych do wykonania usługi materiałów i środków technicznych w tym worków przystosowanych do transportu zwłok, noszy, rękawiczek, pojazdu. i) zapewnienie godnego przewozu, przemieszczenia i przechowywania zwłok. 3. Ustalone w ustępie 1 wynagrodzenie może być podwyższone o 30 %, w przypadku zwłok będących w stanie rozkładu lub w stanie rozczłonkowania.

13 4. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić w ramach stawki za przechowywanie zwłok nieprzerwany dostęp do pomieszczenia, w którym przechowywane są zwłoki przez 7 dni w tygodniu- w celu wykonania ich oględzin. 5. Wykonawca gwarantuje niezmienność cen netto w okresie trwania umowy. W przypadku ustawowej zmiany stawki VAT stosuje się odpowiednią stawkę. 6. Zapłata za zrealizowaną usługę nastąpi w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury na wskazany w fakturze rachunek bankowy. 7. Wykonawca dostarczy fakturę w ciągu 4 dni od daty wystawienia do prokuratury rejonowej, na zlecenie której była wykonywana usługa, celem zatwierdzenia jej pod względem merytorycznym. 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zapłaty za mniejszą ilość zdarzeń niż podana w formularzu cenowym i z tego tytułu nie będą przysługiwały Wykonawcy żadne roszczenia poza roszczeniem o zapłatę za wykonane zlecenia. 9. Należność za przewozy wykonane na zlecenie prokuratora z miejsca zdarzenia lub ujawnienia do prosektorium, do miejsca ich przechowywania lub innego miejsca wskazanego przez prokuratora ponosi Zamawiający. 10. Należność z tytułu przewozu zwłok z miejsca zdarzenia lub ujawnienia do miejsca wskazanego przez rodzinę zmarłego ponosi rodzina, a w przypadku braku rodziny władze samorządowe. 11. Przechowywanie zwłok na koszt Zamawiającego kończy się z momentem wydania przez prokuratora zezwolenia na wydanie zwłok W przypadku nieterminowej zapłaty należności Wykonawca może naliczyć odsetki za zwłokę w wysokości 5% kwoty wskazanej w fakturze VAT za każdy dzień zwłoki do kwoty nie wyższej niż 100% wartości usługi, której faktura dotyczy. 2. Zamawiający może naliczyć kary umowne w wysokości 5% kwoty wskazanej w 2 ust. 2 za każdorazowe niewykonanie zlecenia oraz obciążyć Wykonawcę kosztami przechowania i przewozu zwłok przez innego wykonawcę. 3. Strony przewidują możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych Wszelkie zmiany i uzupełniania umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważnosci. 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 3. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 7 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 8 Każda ze stron oświadcza, że przeczytała osobiście niniejszą umowę, w pełni ją rozumie i akceptuje na dowód czego składa poniżej własnoręczny podpis oraz pieczęć. ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

Konkurs Ofert na podstawie art. 26-27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U.2015.618 ze zm.).

Konkurs Ofert na podstawie art. 26-27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U.2015.618 ze zm.). SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH W ZAKRESIE TRANSPORTU SANITARNEGO I. Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Kartuska 4/6, 80 104 Gdańsk Tel.:

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... ... -... ...z siedzibą w... wpisaną w dniu... do rejestru w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem... ...

UMOWA Nr... ... -... ...z siedzibą w... wpisaną w dniu... do rejestru w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem... ... Numer sprawy:vii.g.211/05/10 Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr... - w z ó r - W dniu.. w Zielonej Górze pomiędzy: Prokuraturą Okręgową w Zielonej Górze ul. Partyzantów 42 zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Uzupełnienie ubytków w utwardzonych drogach gminnych na terenie Gminy Prażmów.

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Uzupełnienie ubytków w utwardzonych drogach gminnych na terenie Gminy Prażmów. Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części I zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów, NIP

Bardziej szczegółowo

Dodatkowo w każdym turnusie obsługa jednej całodziennej wycieczki dla grupy (max 115 osób) do Kołobrzegu lub Darłowa.

Dodatkowo w każdym turnusie obsługa jednej całodziennej wycieczki dla grupy (max 115 osób) do Kołobrzegu lub Darłowa. II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Specyfikacja głównych wymagań: 1) Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest obsługa programu tematycznego obozu wakacje rekreacyjno survivalowe z paint ballem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1)

Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1) Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1) U M O W A N R.. zawarta w Białymstoku w dniu., pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Białymstoku, z siedzibą w Białymstoku, ul. Malmeda 8, działającym

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy: 1/ZAP/2012 Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Łańcut, dnia 11 grudnia 2012 r. OA.2630.20.2012

Łańcut, dnia 11 grudnia 2012 r. OA.2630.20.2012 Łańcut, dnia 11 grudnia 2012 r. OA.2630.20.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Kieruję Zapytanie Ofertowe i zapraszam do złożenia oferty na świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta Łańcuta. ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI i ORTOPEDII 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22

SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI i ORTOPEDII 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22 SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI i ORTOPEDII 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22 tel. centrala: (+48 12) 428 73 00 tel. sekretariat: (+48 12) 428 73 04 fax: (+48 12) 425-12-28 e-mail: office@kcr.pl

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o..

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o.. Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA Nazwa firmy (Wykonawcy):... Adres wykonawcy:...... NIP:... Regon:...... numer rachunku bankowego...... numer telefonu numer faksu Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowe Centrum Sportu sp. z o.o. Warszawa, 30 listopada 2009 r. Al. Ks. Józefa Poniatowskiego 1 03-901 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Sukcesywna rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych Znak sprawy ADZ-23-16/2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Sukcesywna rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych Znak sprawy ADZ-23-16/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sukcesywna rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych Znak sprawy ADZ-23-16/2012 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej progów

Bardziej szczegółowo

Dodatek nr 1 do SIWZ. ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy

Dodatek nr 1 do SIWZ. ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy Dodatek nr 1 do SIWZ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego al. IX Wieków Kielc 3 25-516 Kielce FORMULARZ OFERTY Przystępując do postępowania prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Kłodawa, dnia 16.02.2015r. Znak sprawy: ZDW-ZG-RDWKŁ-3317-25/15 ZAPYTANIE OFERTOWE

Kłodawa, dnia 16.02.2015r. Znak sprawy: ZDW-ZG-RDWKŁ-3317-25/15 ZAPYTANIE OFERTOWE Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Dyrektora nr 7/2014 w sprawie zasad postępowania przy udzielaniu zamówień w Zarządzie Dróg Wojewódzkich, o wartości nieprzekraczającej w złotych równowartości kwoty netto

Bardziej szczegółowo

usługę stałej i doraźnej ochrony fizycznej obiektów Inspektoratu SKW w Gdyni

usługę stałej i doraźnej ochrony fizycznej obiektów Inspektoratu SKW w Gdyni ZATWIERDZAM (data, podpis) ZAMAWIAJĄCY: Inspektorat Służby Kontrwywiadu Wojskowego w Gdyni ul. Korzeniowskiego 8/10 81-301 Gdynia tel. (58) 626 32 79; fax (58) 626 30 90 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: OOI.776.10.2015. ODDZIAŁ REGIONALNY W OLSZTYNIE ul. Kasprowicza 1, 10 219 Olsztyn. (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD)

Znak sprawy: OOI.776.10.2015. ODDZIAŁ REGIONALNY W OLSZTYNIE ul. Kasprowicza 1, 10 219 Olsztyn. (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ODDZIAŁ REGIONALNY W OLSZTYNIE ul. Kasprowicza 1, 10 219 Olsztyn Znak sprawy: OOI.776.10.2015 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA (dalej IWZ ) Stanowiące zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM. II. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA Zapytanie ofertowe o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty 300 000 zł.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM. II. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA Zapytanie ofertowe o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty 300 000 zł. Nr sprawy : TT-15.1-74/13 Dzierżoniów, dnia 17.01.2014 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 25A, 58-200 Dzierżoniów woj.

Bardziej szczegółowo

UMOWA 2015/../OG. NIP.., zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

UMOWA 2015/../OG. NIP.., zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: Załącznik nr 2 do zaproszenia UMOWA 2015/../OG zawarta w dniu 2015r. w Katowicach pomiędzy: Sądem Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, ul. Lompy 14, 40-040 Katowice, NIP 954-25- 84-048, Regon 240598856,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr ZZ -... /2014

Wzór umowy. UMOWA Nr ZZ -... /2014 Załącznik nr 6 do siwz Wzór umowy UMOWA Nr ZZ -... /2014 zawarta w dniu... 2014 r. w Szczecinie pomiędzy: Komendantem Wojewódzkim Policji w Szczecinie, ul. Małopolska 47, 70-515 Szczecin NIP 851-030-96-92,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAKUP I DOSTAWA OKIEN DO NAMIOTU NS 97

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAKUP I DOSTAWA OKIEN DO NAMIOTU NS 97 Z A T W I E R D Z A M D O W Ó D C A J W 4 6 2 0 z up. mjr Leszek WOJNICZ dnia... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: ZAKUP I DOSTAWA OKIEN DO NAMIOTU NS 97 CPV 39525000-8 Różne

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE nr 01/Z/2014

OGŁOSZENIE nr 01/Z/2014 Namysłów, 24.01.2014r. OGŁOSZENIE nr 01/Z/2014 Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., 46 100 Namysłów, ul.łączańska 12, KRS nr 92050, Kod CPV 6020000-0, ogłasza przetarg nieograniczony na: Sukcesywne przewozy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2

Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2 Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2 Projekt - UMOWY Nr. Zawarta w dniu 2014 r. pomiędzy: Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 70,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU: NA DOSTAWĘ NOŚNIKÓW CYFROWYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO PROJEKT ŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

REGULAMIN PRZETARGU: NA DOSTAWĘ NOŚNIKÓW CYFROWYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO PROJEKT ŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ C Z Ę Ś Ć I I I REGULAMINU PRZETARGU NA: NA DOSTAWĘ NOŚNIKÓW CYFROWYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLASKIEGO w ramach realizacji projektu : ŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ WZÓR KONTRAKTU

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w Otwocku 05-400 Otwock, ul. Narutowicza 80 tel (0-22) 34-46-200, 34-46-202 Nr Sprawy 7/PN/20145 Otwock, dnia 15.05.2015 r.

z siedzibą w Otwocku 05-400 Otwock, ul. Narutowicza 80 tel (0-22) 34-46-200, 34-46-202 Nr Sprawy 7/PN/20145 Otwock, dnia 15.05.2015 r. MAZOWIECKIE CENTRUM LECZENIA CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY z siedzibą w Otwocku 05-400 Otwock, ul. Narutowicza 80 tel (0-22) 34-46-200, 34-46-202 NIP: 532-16-64-002 Nr Sprawy 7/PN/20145 Otwock, dnia 15.05.2015

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne PEKOM S.A. ul. Św. Brata Alberta 8 68-200 Żary NIP 928-000-69-12, REGON 970023062 tel.(+48) 68 479 46 00 (01) fax.(+48) 68 479 46 02 www.pekom.com.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

2. Przedmiotem umowy jest w szczególności:

2. Przedmiotem umowy jest w szczególności: Załącznik nr 7 do SIWZ (Wzór umowy) (WZÓR) UMOWA nr zawarta w Dębe Wielkie, dnia pomiędzy: Gminą Dębe Wielkie z siedzibą przy ulicy Strażackiej 3, 05-311 Dębe Wielkie, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /2011 zawarta dnia.2011r. w Olsztynie pomiędzy:

UMOWA nr /2011 zawarta dnia.2011r. w Olsztynie pomiędzy: Załącznik nr 3 UMOWA nr /2011 zawarta dnia.2011r. w Olsztynie pomiędzy: Zarządem Komunikacji Miejskiej w Olsztynie, ul. Gietkowska 9i, 10-170 Olsztyn Nr identyfikacji podatkowej 7393816540, REGON nr 280573109

Bardziej szczegółowo

Druk naklejek promocyjnych

Druk naklejek promocyjnych Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Druk naklejek promocyjnych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) POSTĘPOWANIE PROWADZONE

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU

ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU ZAPYTANIE OFERTOWE DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI 14 000 EURO NA DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA KONKURSOWA

DOKUMENTACJA KONKURSOWA DOKUMENTACJA KONKURSOWA na świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej z uwzględnieniem badań mikrobiologicznych i serologicznych dla potrzeb Szpitala w Śremie Sp. z o. o. Część

Bardziej szczegółowo