Robeco Capital Growth Funds. Raport roczny zbadany przez biegłego rewidenta 1 lipca 2007 r. do 30 czerwca 2008 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Robeco Capital Growth Funds. Raport roczny zbadany przez biegłego rewidenta 1 lipca 2007 r. do 30 czerwca 2008 r."

Transkrypt

1 808 Robeco Capital Growth Funds spółka zawiązana zgodnie z przepisami prawa luksemburskiego Raport roczny zbadany przez biegłego rewidenta 1 lipca 2007 r. do 30 czerwca 2008 r.

2 Spis treści Informacje ogólne 3 Sprawozdanie Zarządu 4 Informacje ogólne 4 Wprowadzenie 4 Globalne subfundusze akcji 6 Wyniki inwestycji 6 Analiza wyników subfunduszy 6 Regionalne i krajowe subfundusze akcji 8 Wyniki inwestycji 8 Analiza wyników subfunduszy 8 Sektorowe subfundusze akcji 11 Wyniki inwestycji 11 Analiza wyników subfunduszy 11 Globalne subfundusze obligacji 13 Wyniki inwestycji 13 Analiza wyników subfunduszy 13 Regionalne subfundusze obligacji 14 Wyniki inwestycji 14 Analiza wyników subfunduszy 14 Subfundusze bezwględnego zwrotu 16 Wyniki inwestycji 16 Analiza wyników subffunduszy 16 Sprawozdania finansowe 17 Zestawienie aktywów netto 17 Rachunek wyniku z operacji oraz zmian stanu aktywów netto 28 Zmiana liczby tytułów uczestnictwa 39 Noty objaśniające 42 Informacje ogólne 42 Instrumenty finansowe 45 Istotne zasady rachunkowości 46 Pozostałe informacje 89 Raport biegłego rewidenta 90 Dane historyczne 91 Struktura aktywów netto według kraju i waluty 94 Definicje stosowanych terminów 101 Portfel inwestycyjny: Globalne subfundusze akcji Robeco Capital Growth Funds Robeco Global Equities 102 Robeco Capital Growth Funds Robeco Global Growth Equities 104 Robeco Capital Growth Funds Robeco Global Value Equities 106 Robeco Capital Growth Funds Robeco Emerging Stars Equities 108 Robeco Capital Growth Funds Robeco Emerging Markets Equities 109 Robeco Capital Growth Funds Robeco 130/30 Emerging Markets Equities 111 Robeco Capital Growth Funds Robeco Global Opportunities Equities 113 Regionalne i krajowe subfundusze akcji Robeco Capital Growth Funds Robeco Asia-Pacific Equities 114 Robeco Capital Growth Funds Robeco European Equities 117 Robeco Capital Growth Funds Robeco European Opportunities 120 Robeco Capital Growth Funds Robeco European Conservative Equities 121 Robeco Capital Growth Funds Robeco European MidCap Equities 122 Robeco Capital Growth Funds Robeco 130/30 European Equities 123 Robeco Capital Growth Funds Robeco European Dividend Extension 125 Robeco Capital Growth Funds Robeco US Premium Equities 126 Robeco Capital Growth Funds Robeco US Value Equities 127 Robeco Capital Growth Funds Robeco 130/30 North American Equities 128 Robeco Capital Growth Funds Robeco US MidCap Equities 130 Robeco Capital Growth Funds Robeco Chinese Equities 131 Sektorowe subfundusze akcji Robeco Capital Growth Funds Robeco Financials Equities 132 Robeco Capital Growth Funds Robeco Food & Agri Equities 133 Robeco Capital Growth Funds Robeco Health Care Equities 134 Robeco Capital Growth Funds Robeco IT Equities 135 Robeco Capital Growth Funds Robeco Telecom Services Equities 136 Robeco Capital Growth Funds Robeco Property Equities 137 Robeco Capital Growth Funds Robeco Consumer Goods Equities 138 Robeco Capital Growth Funds Robeco Industrials Equities 139 Robeco Capital Growth Funds Robeco Energy Equities 140 Robeco Capital Growth Funds Robeco Materials Equities 141 Robeco Capital Growth Funds Robeco Utilities Equities 142 Globalne subfundusze obligacji Robeco Capital Growth Funds Robeco Global Bonds 144 Robeco Capital Growth Funds Robeco High Yield Bonds 148 Regionalne subfundusze obligacji Robeco Capital Growth Funds Robeco Euro Bonds 154 Robeco Capital Growth Funds Robeco Euro Government Bonds 157 Robeco Capital Growth Funds Robeco Euro Credit Bonds 158 Robeco Capital Growth Funds Robeco Euro Credit Single A Bonds 161 Robeco Capital Growth Funds Robeco All Strategy Euro Bonds 163 Robeco Capital Growth Funds Robeco European Currencies High Yield Bonds 167 Robeco Capital Growth Funds Robeco Investment Grade ABS 171 Subfundusze bezwględnego zwrotu Robeco Capital Growth Funds Robeco Divirente VaR2 172 Robeco Capital Growth Funds Robeco Divirente VaR4 174 Uwaga: dalej w treści raportu używane będą skrócone nazwy subfunduszy bez słów Robeco Capital Growth Funds 2 Robeco Capital Growth Funds

3 Informacje ogólne Robeco Capital Growth Funds (instytucja zbiorowego inwestowania zarejestrowana jako otwarta spółka inwestycyjna o zmiennym kapitale (Société d Investissement à Capital Variable, SICAV) zgodnie z przepisami prawa luksemburskiego) Rejestr spółek RCS Luxembourg B Adres siedziby 69, route d Esch L-1470 Luksemburg Zarząd Michael Strating, Przewodniczący, Pierwszy Zastępca Prezesa Robeco, Rotterdam, Holandia Francesco O. Baici, Zastępca Prezesa Robeco (Schweiz) A.G., Zurych, Szwajcaria 1 Frank A. de Boer, Frankfurt nad Menem, Niemcy 2 Ali Ould Rouis, Członek Zarządu Banque Robeco i Robeco Gestions, Paryż, Francja 1 Stéfan F.A. Richter, Bruksela, Belgia 2 Spółka zarządzająca Robeco Luxembourg S.A. 6-12, Place d Armes L-1136 Luksemburg Biegły rewident PricewaterhouseCoopers S.à r.l. Réviseur d entreprises 400, route d Esch P.O. Box 1443 L-1014 Luksemburg Depozytariusz, Agent Płatności, Agent Administracyjny, Przedstawiciel Lokalny, Podmiot Prowadzący Rejestr Uczestników - Agent Transferowy RBC Dexia Investor Services Bank S.A. 14, Porte de France L-4360 Esch-sur-Alzette Luksemburg Doradca Inwestycyjny Robeco Institutional Asset Management B.V. Coolsingel 120 NL-3011 AG Rotterdam Internet: 1 Od 30 listopada 2007 r. 2 Do 30 listopada 2007 r. Walne Zgromadzenie Uczestników Walne Zgromadzenie Uczestników odbędzie się 27 listopada 2008 r. o godzinie 15:00 w siedzibie funduszu pod adresem: 69, route d Esch, L-1470 Luksemburg. Posiadacze tytułów uczestnictwa pragnący wziąć udział w zgromadzeniu i w głosowaniu powinni pisemnie poinformować o tym Spółkę za pośrednictwem RBC Dexia Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Luksemburg, najpóźniej do dnia 20 listopada 2008 r. Składanie zleceń nabycia tytułów uczestnictwa; publikacje Raporty finansowe, w tym niniejszy raport, nie mogą służyć jako podstawa przyjmowania zleceń nabycia tytułów uczestnictwa. Zlecenia nabycia mogą być przyjmowane jedynie na podstawie aktualnego prospektu, uzupełnionego informacjami z ostatniego raportu rocznego funduszu, a jeżeli ostatni raport roczny funduszu został opublikowany więcej niż osiem miesięcy wcześniej z ostatniego raportu półrocznego. Kopie raportów finansowych oraz prospektu można otrzymać bezpłatnie w siedzibie funduszu, u Depozytariusza oraz we wskazanych bankach. Przedstawiciel i Agent Płatności w Szwajcarii Robeco (Schweiz) AG, Uraniastrasse 12, CH-8001 Zurych, jest wyznaczonym przedstawicielem funduszu w Szwajcarii. Kopie prospektu, Statutu, raportów rocznych (półrocznych) oraz zestawienie wszystkich transakcji kupna i sprzedaży w portfelu papierów wartościowych funduszu w okresie sprawozdawczym dostępne są bezpłatnie pod powyższym adresem. UBS AG, Bahnhofstrasse 45, CH-8098 Zurych, pełni rolę agenta płatności funduszu w Szwajcarii. Agent Płatności i serwis informacyjny w Niemczech Kopie Statutu, skrótu oraz pełnej wersji prospektu, jak również raportów rocznych i półrocznych można otrzymać bezpłatnie w biurze agenta płatności/serwisu informacyjnego w Niemczech pod adresem Deutsche Bank AG, Taunusanlage 12, D-60325, Frankfurt nad Menem. Ceny emisji i odkupienia tytułów uczestnictwa publikowane są w oficjalnym dzienniku giełdy. Zestawienie wszystkich transakcji kupna i sprzedaży w portfelu papierów wartościowych funduszu w okresie sprawozdawczym dostępne jest bezpłatnie w siedzibie agenta płatności/ serwisu informacyjnego w Niemczech. Niniejszy raport jest również publikowany w holenderskiej, francuskiej, niemieckiej, włoskiej, hiszpańskiej i angielskiej wersji językowej. Jedyną wiążącą wersją jest wersja sporządzona w języku angielskim. Zostanie ona przedłożona Walnemu Zgromadzeniu Uczestników. Robeco Capital Growth Funds 3

4 Sprawozdanie Zarządu Informacje ogólne Witryna internetowa Informujemy, że aktualizowane na bieżąco informacje dotyczące polityki inwestycyjnej, wyników oraz portfeli inwestycyjnych poszczególnych subfunduszy są zamieszczane na stronie interentowej Zmiany nazw subfunduszy/klas tytułów uczestnictwa Z dniem 5 października 2007 r. subfundusz Robeco MultiManager Asia-Pacific Equities zmienił nazwę na Robeco Asia-Pacific Equities. Z dniem 17 grudnia 2007 r. subfundusz Robeco North American Equities zmienił nazwę na Robeco 130/30 North American Equities. Z dniem 15 czerwca 2008 r. subfundusz Robeco European Conservative Equity zmienił nazwę na Robeco European Conservative Equities. Połączenia Z dniem 28 września 2007 r.: tytuły uczestnictwa klasy M EUR każdego z subfunduszy wymienionych w pkt 1-10 poniżej zostały połączone z tytułami uczestnictwa klasy D EUR tego samego subfunduszu; 1. Robeco Global Equities tytuły uczestnictwa Klasy M EUR 2. Robeco Asia-Pacific Equities tytuły uczestnictwa Klasy M EUR 3. Robeco European Equities tytuły uczestnictwa Klasy M EUR 4. Robeco European MidCap Equities tytuły uczestnictwa Klasy M EUR 5. Robeco 130/30 North American Equities tytuły uczestnictwa Klasy M EUR 6. Robeco Financials Equities tytuły uczestnictwa Klasy M EUR 7. Robeco Telecom Services Equities tytuły uczestnictwa Klasy M EUR 8. Robeco Food & Agri Equities tytuły uczestnictwa Klasy M EUR 9. Robeco Health Care Equities tytuły uczestnictwa Klasy M EUR 10. Robeco IT Equities tytuły uczestnictwa Klasy M EUR tytuły uczestnictwa Klasy M USD subfunduszu Robeco US Premium Equities zostały połączone z tytułami uczestnictwa Klasy D USD tego samego subfunduszu; subfundusz Robeco US Premium Equities (EUR) ( Subfundusz Włączony ) został włączony do subfunduszu Robeco US Premium Equities ( Subfundusz Przejmujący ). Zamknięcie subfunduszy Robeco US MidCap Equities i Robeco Euro Credit Single A Bonds Ponieważ wartość aktywów subfunduszy Robeco US MidCap Equities i Robeco Euro Credit Single A Bonds ( subfundusze ) spadła poniżej poziomu, który Zarząd uznaje za minimalną wartość wymaganą do dalszego istnienia subfunduszy oraz dalszego zarządzania nimi w najlepszym interesie posiadaczy tytułów uczestnictwa, Zarząd podjął decyzję o zamknięciu funduszy z dniem 17 października 2008 r. Zarządzanie ryzykiem Zarządzanie ryzykiem jest nieodłącznym elementem procesu inwestycyjnego. Wdrożone zostały systemy ciągłej kontroli głównych czynników ryzyka (ryzyko cenowe, ryzyko kredytowe i ryzyko płynności). Dodatkowo poziom ryzyka jest kontrolowany przez niezależny dział zarządzania ryzykiem, podlegający bezpośrednio kierownictwu wyższego szczebla. Wprowadzenie Kryzys na rynku kredytowym W minionym roku gospodarka została zdominowana przez zawirowania na rynkach finansowych, które gwałtownie przybrały na sile, aby w końcu przerodzić się w kryzys finansowy. Załamanie na amerykańskim rynku nieruchomości mieszkaniowych w znacznym stopniu zdestabilizowało rynek oraz spowodowało presję na ceny amerykańskich papierów wartościowych zabezpieczonych hipoteką. To z kolei stało się zarzewiem problemów na innych rynkach kredytowych, które przyniosły niemal całkowitą utratę płynności w kilku segmentach rynku. W konsekwencji banki centralne zostały zmuszone do zasilenia osłabionych rynków międzybankowych dodatkową płynnością. Zaburzenia te wpływały nie tylko na sytuację na rynkach amerykańskich, lecz także na rynkach w Wielkiej Brytanii i rynkach innych krajów Europy, nie omijając również chociaż ich wpływ miał tam nieco mniejszą skalę innych części świata. Kryzys osiągnął swe apogeum na początku 2008 r., kiedy bank inwestycyjny Bear Stearns został przejęty przez JP Morgan. Po zakończeniu omawianego okresu sprawozdawczego nastąpiło dalsze pogorszenie sytuacji. Wiele instytucji finansowych nie wywiązywało się z zobowiązań płatniczych, co skłoniło rząd Stanów Zjednoczonych oraz rządy krajów europejskich do podejmowania działań interwencyjnych lub nacjonalizowania tych instytucji. Do problemów na rynkach finansowych i spowodowanego przez nie zahamowania tempa ekspansji światowej gospodarki dołączył gwałtowny wzrost inflacji, napędzany szybko rosnącymi cenami żywności i energii. Wydaje się jednak, że niedawno nastąpił punkt zwrotny, będący efektem korekty na rynkach towarowych. Reakcją amerykańskiego banku centralnego (FED) na kryzys była seria znacznych cięć stóp procentowych z 5,25% do 2% dzięki którym FED miał nadzieję pobudzić wzrost gospodarczy i uchronić Stany Zjednoczone przed grożącą im recesją. Jednak mimo tej interwencji pod koniec okresu 4 Robeco Capital Growth Funds

5 sprawozdawczego gospodarka amerykańska znalazła się na krawędzi recesji, a być może nawet już w nią wkroczyła. W ciągu dwóch pierwszych kwartałów 2008 r. wzrosła stopa bezrobocia i zmniejszyła się liczba miejsc pracy. W ujęciu rok do roku ceny mieszkań spadły o ponad 15%, gwałtownie zmniejszyła się też liczba nowo budowanych domów. W krajach strefy euro prognozy gospodarcze pogorszyły się, a wskaźniki wyprzedzające koniunkturę zwiastują nadchodzącą recesję. Kiedy pojawiły się problemy na rynkach kredytowych, Europejski Bank Centralny (ECB) postanowił poczekać na dalszy rozwój wypadków, pozostawiając stopy procentowe na dotychczasowym poziomie 4%, jednak kiedy inflacja wzrosła, podniósł stopy do 4,25%. Japoński sektor finansowy nie ucierpiał mocno w związku z zawirowaniami na rynkach finansowych. Niemniej tempo wzrostu japońskiej gospodarki wyhamowuje na skutek ostrożnego zachowania konsumentów, a także spowolnienia gospodarczego na całym świecie. Pomimo kryzysu na rynkach kredytowych większość rynków wschodzących utrzymała znaczny wzrost, jednak wytraciła część swojego poprzedniego impetu. W wielu krajach rozwijających się kluczową kwestią stała się inflacja. wypadku przedsiębiorstw poszukujących refinansowania. Tak więc spodziewamy się, że odsetek niespłacanych zobowiązań będzie wyższy. Rynki akcji pod presją Rynki akcji zareagowały na pierwsze symptomy kryzysu kredytowego z poślizgiem, jednak w końcu odnotowały ogromne spadki. Chociaż kilkakrotnie mówiło się o ożywieniu gospodarczym, w całym omawianym okresie sprawozdawczym rynki akcji poniosły straty na dwucyfrowym poziomie. Perspektywy rozwoju sytuacji na rynku akcji Perspektywy dla rynków akcji są bardzo niepewne. Kryzys kredytowy jeszcze się nie zakończył, a kluczowe gospodarki krajów rozwiniętych stoją na krawędzi recesji albo też już w nią wkroczyły. Wysoki jest poziom zmienności kursów, ale niekorzystny wpływ tego czynnika jest częściowo rekompensowany przez obniżający się poziom inflacji. Dzięki temu spółki mogą na chwilę odetchnąć, a banki centralne uzyskują pole manewru do obniżenia stóp procentowych. Po znacznej korekcie wyceny na rynkach akcji nie są wysokie. Bezpieczna inwestycja i wahania na rynku W konsekwencji kryzysu na rynku kredytowym bezpieczną formę lokaty kapitału stanowiły obligacje rządowe. Czynnikiem kształtującym sytuację na rynku kredytowym były obawy, że straty poniesione na inwestycjach w produkty finansowe powiązane z amerykańskim rynkiem nieruchomości doprowadzą do załamania całego systemu finansowego. Nastąpiło rozszerzenie spreadów kredytowych, między innymi za sprawą wymuszonej wyprzedaży. Jednak spodziewający się spowolnienia gospodarki inwestorzy nie wykazywali chęci narażania swoich portfeli na ryzyko kredytowe. Kolejne znaczne rozszerzenie spreadów kredytowych nastąpiło po tym, jak inwestorzy stracili nadzieję na szybkie wyjście z kryzysu, gdy bank inwestycyjny Lehman Brothers złożył wniosek o ochronę przed wierzycielami w trybie przepisów Rozdziału 11 amerykańskiego Kodeksu upadłościowego, a rząd nie podjął żadnych działań interwencyjnych. Perspektywa rozwoju sytuacji na rynkach instrumentów o stałym dochodzie Wszystko wskazuje na to, że w najbliższej przyszłości istotnymi kwestiami warunkującymi sytuację na rynkach obligacji rządowych będą niepokój na rynkach finansowych, spowolnienie gospodarcze i podaż obligacji. Jak się wydaje, ceny obligacji wciąż wykazują potencjał wzrostu, ale istnieje również możliwość krótkotrwałych spadków. Prawdopodobnie w najbliższej przyszłości utrzymają się znaczne wahania cen. Perspektywy rozwoju sytuacji na rynkach kredytowych są niejednoznaczne, ale duża ilość złych wiadomości została już zdyskontowana w aktualnych wycenach. Perspektywy rynku obligacji wysokodochodowych nie są tak zachęcające, zwłaszcza w Robeco Capital Growth Funds 5

6 Globalne subfundusze akcji Wyniki inwestycji Cena Cena Stopa zwrotu z inwestycji (%) 30/06/ /07/ /07/ /06/2008 Robeco Global Equities Tytuły uczestnictwa klasy D EUR 39,91 52,38 23,8 Indeks MSCI World (stopa zwrotu netto) 23,4 Tytuły uczestnictwa klasy DH EUR 97,54 112,42 13,2 Indeks MSCI World (stopa zwrotu netto) (zabezpieczony w stosunku do euro) 15,8 Robeco Global Growth Equities Tytuły uczestnictwa klasy D EUR 113,73 148,66 23,5 Indeks MSCI Growth World (stopa zwrotu netto) 17,6 Robeco Global Value Equities Tytuły uczestnictwa klasy B EUR 89,41 138,56 32,8 1 Tytuły uczestnictwa klasy D EUR 100,89 150,07 32,8 Tytuły uczestnictwa klasy M EUR 76,14 113,54 32,9 Indeks MSCI World Value (stopa zwrotu netto) (w EUR) 29,7 Tytuły uczestnictwa klasy PH PLN 81,52 112,50 27,5 Indeks MSCI World Value (stopa zwrotu netto) (zabezpieczony w stosunku do złotego) 23,1 Robeco Emerging Stars Equities Tytuły uczestnictwa klasy D EUR 132,79 134,89 1,6 Tytuły uczestnictwa klasy DL EUR 91,66 100,00 8,3 2 Tytuły uczestnictwa klasy I EUR 92,55 100,00 7,5 3 Tytuły uczestnictwa klasy D USD 99,55 100,00 0,5 3 Robeco Emerging Markets Equities Tytuły uczestnictwa klasy D EUR 125,47 129,46 3,1 Tytuły uczestnictwa klasy I EUR 215,00 220,79 2,6 Tytuły uczestnictwa klasy M EUR 96,43 99,99 3,6 Tytuły uczestnictwa klasy Z EUR 99,31 100,00 0,7 4 Indeks S&P/IFC EM Regional Investable Composite (stopa zwrotu netto) (w EUR) 10,8 Tytuły uczestnictwa klasy D USD 148,85 132,44 12,4 Indeks S&P/IFC EM Regional Investable Composite (stopa zwrotu netto) (w USD) 4,0 Tytuły uczestnictwa klasy P PLN) 104,09 121,17 14,1 Indeks S&P/IFC EM Regional Investable Composite (stopa zwrotu netto) (w PLN) 20,6 Robeco 130/30 Emerging Markets Equities Tytuły uczestnictwa klasy D EUR 96,79 100,00 3,2 5 Tytuły uczestnictwa klasy I EUR 96,84 100,00 3,2 5 Indeks S&P/IFC EM Regional Investable Composite (stopa zwrotu netto) (w EUR) 5,6 5 Analiza wyników subfunduszy Robeco Global Equities Na światowych rynkach akcji zanotowano znaczne spadki, których skala wynikała z jednoczesnego oddziaływania szeregu niekorzystnych czynników: pogarszającej się sytuacji na rynkach mieszkaniowych w Stanach Zjednoczonych i kilku regionach Europy oraz rosnącej inflacji spowodowanej wyższymi cenami ropy naftowej i żywności. Obserwowaliśmy spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego przy jednoczesnym wzroście inflacji, co doprowadziło do przeceny akcji. W okresie ostatnich 12 miesięcy fundusz osiągał wyniki równe lub nieznacznie gorsze niż jego indeks odniesienia. Dobór walorów do portfela inwestycyjnego był głównym czynnikiem mających korzystny wpływ na wyniki funduszu, natomiast alokacja krajowa, zakładająca zwiększone zaangażowanie względem indeksu odniesienia w Europie i Japonii kosztem mniejszego zaangażowania na rynku w Stanach Zjednoczonych, nie przyniosła pozytywnych rezultatów. Dobrze wypadły tytuły uczestnictwa klasy DH EUR funduszu Robeco Global Equities, w odniesieniu do których zabezpieczeniem objęte jest całe ponoszone ryzyko walutowe. Wyniki tej klasy tytułów uczestnictwa okazały się tak dobre dzięki stałemu objęciu zabezpieczeniem pozycji dolarowych, przy jednoczesnym spadku kursu dolara amerykańskiego. Robeco Global Growth Equities W pierwszej połowie 2008 r. akcje spółek wzrostowych nadal radziły sobie lepiej niż rynek ogółem. Fundusz nie wykorzystał jednak w pełni tej sytuacji, notując w tym okresie wyniki gorsze o około 2%-3% niż indeks odniesienia. Począwszy od grudnia 2007 r. jedynym czynnikiem kształtującym wyniki funduszu jest opracowany przez Robeco ilościowy model doboru walorów. W ramach tego modelu dokonuje się wyboru walorów do portfela inwestycyjnego na podstawie ich wyceny, dynamiki kursu, ogłaszanych korekt prognoz finansowych oraz charakterystyki polityki zarządzania. Model służy do analizy walorów z grupy spółek wzrostowych. Jest stosowany w taki sposób, aby zapewnić znaczną przewagę spółek wzrostowych w portfelu. Teoretyczne wyniki modelu okazały się dość zadawalające, gdyż najwyżej oceniane walory wypadły lepiej od średniej dla rynku, podczas gdy walory sklasyfikowane najniżej wypadły gorzej. Czynnik wyceny miał niekorzystny wpływ na względny wynik funduszu w pierwszej połowie 2008 r., natomiast czynniki związane z dynamiką kursów akcji, ogłaszanymi korektami prognoz finansowych oraz polityką zarządzania miały pozytywny wpływ na ogólny wynik modelu. Fundusz niestety nie zdołał przekuć korzystnego teoretycznego wyniku modelu na rzeczywiste rezultaty. Fundusz inwestuje w stosunkowo niewielką liczbę spółek, podczas gdy stosowany model doboru spółek do portfela przedstawia wysoce zdywersyfikowaną strategię inwestycyjną. Dlatego też w krótkim okresie czasu wybór określonych walorów do portfela funduszu może mieć stosunkowo duży wpływ na osiągane wyniki. Gorsze wyniki zanotowane przez fundusz w pierwszej połowie 2008 r. można w całości wytłumaczyć tym właśnie faktem. 6 Robeco Capital Growth Funds

7 Wyniki inwestycji Robeco Global Opportunities Equities Cena Cena Stopa zwrotu z inwestycji (%) 30/06/ /07/ /07/ /06/2008 Tytuły uczestnictwa klasy I EUR 84,24 100,00 15,8 6 1 Przy założeniu reinwestycji wypłaconej dywidendy. Zob. dane zawarte w części pozostałe informacje na str Okres od 14 grudnia 2007 r. do 30 czerwca 2008 r. 3 Okres od 9 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2008 r. 4 Okres od 10 marca 2008 r. do 30 czerwca 2008 r. 5 Okres od 30 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2008 r. 6 Okres od 15 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2008 r. Robeco Global Value Equities Posiadacze tytułów uczestnictwa funduszu Robeco Global Value Equities mają za sobą bardzo trudny rok. Na wielu światowych rynkach akcji zagościła bessa, wywołana w szczególności przez spadki w sektorze finansowym, który posiada duży pod względem wartości udział w grupie spółek będących w kręgu zainteresowania funduszu. W odróżnieniu od poprzednich okresów dekoniunktury, wyceny akcji nie miały tym razem aż tak dużego znaczenia dla inwestorów, co odbiło się niekorzystnie na wynikach funduszu. Negatywny wpływ na wyniki funduszu miała selekcja walorów, głównie w branży ubezpieczeniowej, której nie zdołał zrekompensować pozytywny wpływ sektorów telekomunikacyjnego, surowcowego i przedsiębiorstw użyteczności publicznej. Robeco Emerging Stars Equities W analizowanym okresie fundusz Emerging Stars zanotował jedynie niewielki spadek wartości, co było wynikiem znacznie lepszym od rezultatów osiągniętych przez indeksy rynków wschodzących, które ogólnie obniżyły się o ponad 10%. Pozytywne wyniki przyniosła alokacja krajowa, w dużej mierze dzięki znacznemu zaangażowaniu na rynku brazylijskim, który w omawianym okresie wypadł najlepiej w grupie rynków wschodzących. Znaczne zaangażowanie funduszu na rynku rosyjskim również przyniosło pozytywne rezultaty, podczas gdy pozycje na rynkach w Korei Południowej i Tajwanie wpłynęły negatywnie na wyniki funduszu. Dobór walorów do portfela także okazał się udany. Zwłaszcza na rynkach w Chinach i Korei Południowej fundusz posiadał akcje, które radziły sobie stosunkowo dobrze pomimo ogólnych spadków notowanych przez te rynki. W minionym roku fundusz ograniczył zaangażowanie na rynku brazylijskim, ze względu na mniej atrakcyjne wyceny oraz bardziej niekorzystną politykę pieniężną, jednocześnie zwiększając udział rosyjskich akcji w swoim portfelu w związku z atrakcyjnym poziomem wycen na tamtejszym rynku oraz pozytywnym efektem, jaki przyniosły zmiany cen ropy naftowej. Robeco Emerging Markets Equities W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy wschodzące rynki akcji odnotowały niezwykle dynamiczne wzrosty. Do końca października 2007 r. kursy akcji nieprzerwanie biły tam kolejne rekordy. Od tego czasu jednak sytuacja na światowych rynkach finansowych uległa pogorszeniu, a na wschodzących rynkach akcji również nastąpiło odwrócenie trendu wzrostowego. Powodem tej zmiany było spowolnienie w światowej gospodarce oraz rosnąca presja inflacyjna. W analizowanym okresie wschodzące rynki akcji wypadły jednak nadal znacznie lepiej, bo aż o ponad 12 punktów procentowych, od rynków w krajach rozwiniętych. Sytuacja makroekonomiczna w Chinach i Indiach była nadal korzystna, lecz restrykcyjna polityka pieniężna prowadzona w obu tych krajach miała niekorzystny wpływ na tamtejsze rynki akcji. Fundusz preferował w swoim portfelu walory spółek z azjatyckich rynków wschodzących Korei Południowej, Tajwanu i Chin (w tej kolejności) oraz krajów bogatych w zasoby naturalne, takich jak Brazylia i Rosja. Dzięki korzystnej alokacji krajowej oraz trafnej selekcji walorów fundusz osiągnął wyniki znacznie lepsze od rezultatów indeksu odniesienia. Robeco 130/30 Emerging Markets Equities Fundusz Robeco 130/30 Emerging Markets Equities rozpoczął działalność w styczniu 2008 r. Obok pozycji długich, stanowiących 130% wartości aktywów, portfel funduszu obejmuje również pozycje krótkie, stanowiące 30% wartości aktywów, dzięki którym może on uzyskiwać dodatnie wyniki także na walorach, których perspektywy są oceniane negatywnie. Decyzje inwestycyjne funduszu opierają się na ilościowym modelu doboru walorów. W okresie pięciu miesięcy od rozpoczęcia działalności fundusz Robeco 130/30 Emerging Markets Equities zanotował bardzo dobre wyniki względne dzięki rzetelnym i stabilnym rezultatom osiąganym przez ten model. Zarówno długie, jak i krótkie pozycje znajdujące się w portfelu funduszu miały znaczny pozytywny wpływ na ostateczne rezultaty osiągnięte przez fundusz. Robeco Global Opportunities Equities Subfundusze rozpoczął działalność pod koniec stycznia 2008 r. Alokacja aktywów oraz alokacja sektorowa w trakcie pierwszych kilku miesięcy działalności funduszu byla utrudniona wskutek wysokiej zmienności rynku. Wyniki osiągnięte przez subfundusze były gorsze niż wynik indeksu odniesienia oraz podobne do rezultatów zanotowanych przez inne fundusze z tego sektora. Gorszy rezultat funduszu od zanotowanego przez indeks odniesienia wynikał również ze skali zaangażowania w akcje z rynków wschodzących oraz akcje spółek o niskiej i średniej kapitalizacji rynkowej, które ucierpiały w wyniku wysokiej niechęci inwestorów do podejmowania ryzyka oraz niskiej płynności rynków. Robeco Capital Growth Funds 7

8 Regionalne i krajowe subfundusze akcji Wyniki inwestycji Cena Cena Stopa zwrotu z inwestycji (%) 30/06/ /07/ /07/ /06/2008 Robeco Asia-Pacific Equities Tytuły uczestnictwa klasy D EUR 70,03 91,08 23,1 Indeksy MSCI AC Asia Pacific ex Japan i MSCI Japan (stopa zwrotu netto) 21,1 Robeco European Equities Tytuły uczestnictwa klasy D EUR 34,20 45,43 24,7 Indeks MSCI Europe (stopa zwrotu netto) 24,0 Robeco European Opportunities Tytuły uczestnictwa klasy D EUR 83,96 121,09 30,7 Tytuły uczestnictwa klasy DL EUR 90,30 100,00 9,7 1 Tytuły uczestnictwa klasy I EUR 84,81 121,45 30,2 Indeks MSCI Europe (stopa zwrotu netto) 24,0 Robeco European Conservative Equities Tytuły uczestnictwa klasy B EUR 82,00 100,00 15,5 2,3 Tytuły uczestnictwa klasy D EUR 93,58 100,00 6,4 4 Tytuły uczestnictwa klasy I EUR 84,94 100,00 15,1 2 Robeco European MidCap Equities Tytuły uczestnictwa klasy D EUR 71,10 103,94 31,6 Indeks DJ Stoxx Europe Small ,2 Robeco 130/30 European Equities Tytuły uczestnictwa klasy D EUR 85,92 100,00 14,1 5 Tytuły uczestnictwa klasy I EUR 86,25 100,00 13,8 5 Tytuły uczestnictwa klasy Z EUR 88,40 100,00 11,6 5 Indeks MSCI Europe (stopa zwrotu netto) 24,0 Robeco US Premium Equities Tytuły uczestnictwa klasy DH EUR 102,00 119,56 14,7 6 Tytuły uczestnictwa klasy IH EUR 104,35 121,23 13,9 6 Tytuły uczestnictwa klasy MH EUR 99,30 100,00 0,7 7 Indeks Russell 3000 Value (zabezpieczony w stosunku do euro) 18,5 Tytuły uczestnictwa klasy D USD 106,11 124,51 14,8 Tytuły uczestnictwa klasy I USD 108,69 126,44 14,0 Tytuły uczestnictwa klasy M USD 98,91 100,00 1,1 7 Indeks Russell 3000 Value 19,0 Robeco US Value Equities Tytuły uczestnictwa klasy D USD 83,18 101,43 18,0 Tytuły uczestnictwa klasy I USD 83,80 101,54 17,5 Indeks Russell 1000 Value 18,8 Analiza wyników subfunduszy Robeco Asia-Pacific Equities W okresie ostatnich 12 miesięcy tytuły uczestnictwa funduszu znacznie straciły na wartości. Rynek japoński kontynuował swój trend spadkowy, tracąc 26% wskutek zatrzymania reform w tamtejszej gospodarce. Ucierpiał także eksport do Stanów Zjednoczonych w wyniku trwającego spowolnienia gospodarczego. Początek roku stał pod znakiem dobrych wyników notowanych na azjatyckich rynkach wzrostowych, takich jak Chiny i Indie, lecz począwszy od listopada na rynkach tych zagościły spore spadki. Innym czynnikiem mającym wpływ na osiągnięcie negatywnej stopy zwrotu było umocnienie się euro wobec walut azjatyckich powiązanych z dolarem. W pierwszych pięciu miesiącach portfel funduszu zanotował wynik na poziomie poniżej indeksu odniesienia, lecz w dalszej części roku odrobił część poniesionych wcześniej strat dzięki stosunkowo wysokiemu udziałowi sektorów defensywnych, takich jak branża telekomunikacyjna, oraz rynków charakteryzujących się niskimi wycenami, takich jak Tajlandia. Z dniem 5 października 2007 r. firma Russell przestała zarządzać funduszem, który od tego dnia jest ponownie zarządzany przez firmę Robeco z biura w Hongkongu. Na czele zespołu Robeco zarządzającego funduszem stoi Arnout van Rijn, który pełnił funkcję zarządzającego funduszem Rolinco w latach oraz posiada ponad 10-letnie doświadczenie na azjatyckich rynkach akcji. Wraz ze zmianą firmy zarządzającej nastąpiło również obniżenie opłaty za zarządzanie. Robeco European Equities Obecny rok finansowy był wyjątkowo niekorzystny dla europejskiego rynku akcji, którego indeks zanotował spadek o 24%. Trudna sytuacja na tym rynku początkowo wynikała z trwającego na świecie kryzysu płynności, po czym uległa dalszemu pogorszeniu w wyniku gwałtownych wzrostów cen ropy naftowej i pozostałych surowców w pierwszej połowie 2008 r., co sprawiło, że głównym powodem obaw inwestorów stało się ryzyko stagflacji (oraz zaostrzenia polityki pieniężnej). W drugim półroczu 2007 r. fundusz zanotował wyniki gorsze niż indeks odniesienia, jednak w pierwszej połowie 2008 r. niemal odrobit stratę w stosunku do indeksu. dzięki przeważeniu w portfelu sektorów naftowego i wydobywczego oraz niedoważeniu sektora finansowego. Robeco European Opportunities Inwestorzy na europejskim rynku akcji mają za sobą bardzo rozczarowujący rok. Trudna sytuacja na tym rynku początkowo wynikała ze światowego kryzysu kredytowego, który dotknął banki i który został spowodowany przez spadek cen na rynkach mieszkaniowych, a następnie z silnych wzrostów cen ropy naftowej i pozostałych surowców, które sprawiły, że głównym powodem obaw inwestorów stało się ryzyko stagflacji. Zarządzający funduszem będzie nadal lokował aktywa funduszu w zrównoważony portfel, na który składają się walory niedoszacowanych i mało znanych europejskich spółek, oferujących znaczny potencjał wzrostowy. 8 Robeco Capital Growth Funds

9 Wyniki inwestycji Cena Cena Stopa zwrotu z inwestycji (%) 30/06/ /07/ /07/ /06/2008 Robeco 130/30 North American Equities Tytuły uczestnictwa klasy D EUR 36,42 46,26 21,3 Indeks S&P 500 (stopa zwrotu netto) (zabezpieczony w stosunku do euro) 17,8 Tytuły uczestnictwa klasy D USD 106,93 109,54 2,4 Indeks S&P 500 (stopa zwrotu netto) 13,0 Robeco US MidCap Equities Tytuły uczestnictwa klasy DH EUR 99,11 111,42 11,0 Indeks SP 400 MidCap (zabezpieczony w stosunku do euro) 6,8 Tytuły uczestnictwa klasy D USD 96,99 112,21 13,6 Tytuły uczestnictwa klasy I USD 98,29 112,96 13,0 Indeks SP 400 MidCap 7,3 Robeco Chinese Equities Tytuły uczestnictwa klasy D EUR 38,95 46,34 15,9 Indeks MSCI UCITS 10/40 World China (stopa zwrotu netto) 15,6 Robeco European Dividend Extension Tytuły uczestnictwa klasy B EUR 86,10 100,00 13,9 8 1 Okres od 6 maja 2008 r. do 30 czerwca 2008 r. 2 Okres od 1 sierpnia 2007 r. do 30 czerwca 2008 r. 3 Przy założeniu reinwestycji wypłaconej dywidendy. Zob. dane zawarte w części pozostałe informacje na str Okres od 1 kwietnia 2008 r. do 30 czerwca 2008 r. 5 Okres od 2 sierpnia 2007 r. do 30 czerwca 2008 r. 6 Okres od 28 września 2007 r. do 30 czerwca 2008 r. Te klasy tytułów uczestnictwa stanowią kontynuację klas tytułów uczestnictwa subfunduszu Robeco US Premium Equities (EUR), który został włączony do subfunduszu Robeco US Premium Equities w dniu 28 września 2007 r. Dawna klasa D EUR została przemianowana na klasę DH EUR, a dawna klasa I EUR na klasę IH EUR. Ceny tytułów uczestnictwa nowych klas na 1 lipca 2007 r. są równe odpowiednim cenom tytułów uczestnictwa dawnych klas D EUR oraz I EUR. 7 Okres od 1 kwietnia 2007 r. do 30 czerwca 2008 r. 8 Okres od 22 kwietnia 2007 r. do 30 czerwca 2008 r. Robeco European Conservative Equities Fundusz Robeco European Conservative Equities rozpoczął działalność w sierpniu 2007 r. Fundusz w swojej polityce inwestycyjnej w miejsce indeksu odniesienia wykorzystuje nowy ilościowy model doboru walorów, którego zadaniem jest maksymalizacja wartości wskaźnika Sharpe a. Pozwala to funduszowi na osiągnięcie dodatniego wskaźnika alfa zawartego w walorach o niskim wskaźniku beta i niskim poziomie zmienności. Należyta ocena wyników inwestycyjnych możliwa jest dopiero po dłuższym okresie inwestowania, jednak opierając się na stopniu realizacji celu inwestycyjnego (maksymalizacja wskaźnika Sharpe a) należy stwierdzić, że dotychczasowe wyniki funduszu wydają się zadowalające. W szczególności w styczniu i czerwcu, czyli w miesiącach, w których rynki akcji zanotowały znaczne zniżki, fundusz Robeco European Conservative Equities wypadł dobrze, notując mniejsze spadki niż rynek ogółem. Robeco European MidCap Equities W pierwszym półroczu 2008 r. akcje spółek o niskiej i średniej kapitalizacji rynkowej zanotowały dwucyfrowe spadki. Spółki te traciły na wartości, podobnie jak inne rynki akcji, w związku z obawami związanymi z sytuacją makroekonomiczną oraz kryzysem na rynku kredytowym. W warunkach silnej zmienności cen zarządzający funduszem koncentrował się na spółkach charakteryzujących się wyższą dynamiką oraz lepszą jakością generowanych zysków. Skutkiem selekcji walorów na podstawie danych dotyczących poszczególnych spółek (podejście bottom-up) było zwiększone względem indeksu odniesienia zaangażowanie funduszu w sektorach ochrony zdrowia, przedsiębiorstw użyteczności publicznej, przemysłowym i budowlanym oraz zmniejszone względem indeksu odniesienia zaangażowanie w sektorach chemicznym, finansowym, sektorze mediów i surowców podstawowych. W zakresie alokacji regionalnej głównymi rynkami, które fundusz przeważa w swoim portfelu, są rynki w Holandii, Grecji i Niemczech. Jednocześnie fundusz niedoważa rynki w Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Pomimo że może upłynąć pewien czas zanim wyjaśni się obecna niepewna sytuacja rynkowa, perspektywy długoterminowe dla niektórych spółek o niskiej i średniej kapitalizacji rynkowej są bardzo zachęcające, gdyż spółki te są w stanie zwiększyć swoje zyski w okresie średnioterminowym pomimo trudnego klimatu gospodarczego. Robeco 130/30 European Equities Fundusz Robeco 130/30 European Equities rozpoczął działalność w sierpniu 2007 r. Obok pozycji długich, stanowiących 130% wartości aktywów, portfel funduszu obejmuje również pozycje krótkie, stanowiące 30% wartości aktywów, dzięki którym może on uzyskiwać dodatnie wyniki także na walorach, których perspektywy są oceniane negatywnie. Decyzje inwestycyjne funduszu opierają się na ilościowym modelu doboru walorów. W okresie jedenastu miesięcy od rozpoczęcia działalności fundusz Robeco 130/30 European Equities zanotował bardzo dobre wyniki względne dzięki rzetelnym i stabilnym rezultatom osiąganym przez ilościowy model selekcji walorów. Pozycje krótkie znajdujące się w portfelu funduszu miały znaczny pozytywny wptyw na jego ostateczny wynik. Robeco US Premium Equities W okresie 12 miesięcy zakończonym w czerwcu 2008 r. fundusz Robeco US Premium Equities osiągnął lepsze wyniki niż indeks odniesienia, przy negatywnym wyniku rynku ogółem. Dobór walorów do portfela funduszu w większości sektorów gospodarki przyniósł lepsze rezultaty od wyników zanotowanych przez indeks odniesienia, przy czym najlepiej wypadły sektory finansowy i technologiczny. Fundusz nadal wykorzystuje dużą zmienność cen na rynkach w celu selektywnej poprawy jakości portfela, nie rezygnując przy tym z kryterium atrakcyjnej wyceny. Inwestycje funduszu w sektorach ochrony zdrowia, technologicznym oraz artykułów i usług konsumpcyjnych stanowią realizację tej strategii. Pomimo że niedoważenie spółek działających w branżach związanych z surowcami i materiałami odbiło się negatywnie na względnych wynikach funduszu w omawianym okresie, uważamy, że preferencja walorów o wysokiej jakości w portfelu funduszu przyczyni się do osiągnięcia lepszych wyników w przyszłości. Robeco Capital Growth Funds 9

10 Robeco US Value Equities W okresie 12 miesięcy zakończonym w czerwcu 2008 r. fundusz Robeco US Value Equities osiągnął lepsze wyniki niż indeks odniesienia, przy negatywnym wyniku rynku ogółem. Dobór walorów do portfela funduszu w większości sektorów gospodarki przyniósł lepsze rezultaty od wyników zanotowanych przez indeks odniesienia, przy czym najlepiej wypadły sektory finansowy i technologiczny. Fundusz nadal wykorzystuje dużą zmienność cen na rynkach w celu selektywnej poprawy jakości portfela, nie rezygnując przy tym z kryterium atrakcyjnej wyceny. Inwestycje funduszu w sektorach ochrony zdrowia, technologicznym oraz artykułów i usług konsumpcyjnych stanowią realizację tej strategii. Pomimo że niedoważenie spółek działających w branżach związanych z surowcami i materiałami odbiło się negatywnie na względnych wynikach funduszu w omawianym okresie, uważamy, że preferencja walorów o wysokiej jakości w portfelu funduszu przyczyni się do osiągnięcia lepszych wyników w przyszłości. Robeco 130/30 North American Equities Należy mieć na uwadze, że w dniu 17 grudnia 2007 r. uległy zmianie zasady inwestowania funduszu Robeco 130/30 North American Equities. Strategia funduszu zakładająca zajmowanie jedynie długich pozycji oraz stosowanie jako wskaźnika odniesienia indeksu MSCI North America została zmieniona na strategię typu 130/30 ze wskaźnikiem odniesienia w postaci indeksu S&P 500. Pomimo dobrych wyników, jakie przyniosło w bieżącym roku zastosowanie opracowanego przez Robeco modelu doboru walorów, fundusz wypadł gorzej niż indeks S&P 500. Za gorsze wyniki funduszu odpowiadała głównie selekcja walorów w sektorach technologicznym i energetycznym. Jednocześnie sektory finansowy i surowcowy miały największy pozytywny wpływ na wyniki funduszu. Do pozycji, które wpłynęły najkorzystniej na wyniki funduszu, należały długie pozycje na akcjach spółek Mosaic (MOS) i Freeport McMoran Copper & Gold (FCX), oraz niedoważona pozycja na wchodzących w skład indeksu odniesienia akcjach spółki Citigroup (C). Pozycjami, które miały największy negatywny wpływ były długie pozycje na walorach spółek CIT Group (CIT), Avid Budget Group (CAR) i Radioshack (RSH). Robeco US MidCap Equities Pomimo dobrych wyników, jakie przyniosło w bieżącym roku zastosowanie opracowanego przez Robeco modelu doboru walorów, fundusz wypadł gorzej niż indeks S&P 400. Za gorsze wyniki funduszu odpowiadała głównie selekcja walorów w sektorach ochrony zdrowia i energetycznym. Jednocześnie sektory technologiczny i usług komercyjnych miały największy pozytywny wpływ na wyniki funduszu. Jeżeli chodzi o dobór spółek, najkorzystniej na wyniki funduszu wpłynęły walory Chesapeake Energy (CHK), Steel Dynamics (STLD) i St. Mary Land & Exploration (SM). Najbardziej negatywny wpływ miały z kolei inwestycje w akcje spółek Jarden (JAH), Delta Air Lines (DAL) i CIT Group (CIT). Robeco Chinese Equities Chiński rynek akcji ma za sobą okres dużej zmienności cen, wywołanej przez szereg wewnętrznych i zewnętrznych szoków. Chiński PKB notował bardzo wysokie tempo wzrostu, szacowane w analizowanym okresie na 11%. Wzrost ten napędzany był głównie przez inwestycje i eksport, przy czym konsumpcja również zwiększała się w szybkim tempie. W Chinach zaczęło jednak dominować restrykcyjne podejście do polityki pieniężnej, wywołane przez wyższą inflację oraz nadmiar płynności na rynku. W omawianym okresie stopy procentowe podwyższono cztery razy, jednocześnie dziesięciokrotnie podnosząc stopę rezerw obowiązkowych. Chiny dotknięte zostały również przez szereg poważnych klęsk żywiołowych, do których należały niezwykle intensywne opady śniegu, trzęsienia ziemi oraz wielkie powodzie. Problemy na rynku kredytów typu subprime w Stanach Zjednoczonych przyczyniły się także do ograniczenia popytu na chiński eksport. Wszystkie powyższe czynniki w połączeniu ze wzrostem światowych cen surowców doprowadziły, pomimo zanotowanego rekordowego tempa wzrostu PKB, do ograniczenia dynamiki zysków chińskich przedsiębiorstw. Pozytywnym akcentem była aprecjacja chińskiej waluty w analizowanym okresie o około 11%. Robeco European Dividend Extension Celem funduszu jest generowanie dochodu oraz zapewnienie możliwości długoterminowego wzrostu kapitału. Na potrzeby realizacji swoich założeń inwestycyjnych fundusz opracował innowacyjną strategię łączącą inwestycje w akcje dojrzałych spółek europejskich o ugruntowanej pozycji rynkowej, oferujących atrakcyjny poziom dochodu z dywidendy, oraz sprzedaż opcji kupna (call) w celu osiągnięcia dodatkowego dochodu i poprawy ogólnej rentowności inwestycji. Inwestycje w spółki oferujące wysoki poziom dochodu z dywidendy, stabilne wypłaty dywidendy oraz systematyczny wzrost wartości kapitału w połączeniu ze zwiększeniem stopy rentowności poprzez zastosowanie strategii sprzedaży opcji kupna (call overwriting) zapewnia osiągnięcie dobrych rezultatów przy niskiej zmienności wartości inwestycji. Fundusz Robeco European Dividend Extension rozpoczął działalność pod koniec kwietnia w warunkach dużej zmienności na rynku. Portfel inwestycyjny budowany był w maju. W trakcie tego okresu europejskie indeksy charakteryzowały się dużą zmiennością, aby na koniec czerwca zanotować spadek o ponad 10%. Wyniki funduszu Robeco European Dividend Extension nie odbiegały od rezultatów osiągniętych przez indeks European Dividend Yield. Portfel funduszu obejmował przede wszystkim akcje spółek z sektorów finansowego, przemysłowego, dóbr konsumpcyjnych nabywanych uznaniowo i telekomunikacyjnego. W analizowanym okresie stopa dochodu z dywidendy dla portfela funduszu wynosiła ponad 6%. Zgodnie z przyjętą strategią fundusz dokonał sprzedaży opcji kupna na różne pozycje znajdujące się w jego portfelu. Inwestował w akcje spółek o wysokiej kapitalizacji rynkowej (około 50-procentowy udział w portfelu) oraz akcje spółek o kapitalizacji rynkowej poniżej 4 mld EUR (również około 50-procentowy udział w portfelu). W zakresie struktury geograficznej portfela, głównymi krajami, w których koncentrują się inwestycje funduszu, są Wielka Brytania i Francja. 10 Robeco Capital Growth Funds

11 Sektorowe subfundusze akcji Wyniki inwestycji Cena Cena Stopa zwrotu z inwestycji (%) 30/06/ /07/ /07/ /06/2008 Robeco Financials Equities Tytuły uczestnictwa klasy D EUR 34,56 61,34 43,7 Tytuły uczestnictwa klasy Z EUR 85,74 100,00 14,3 1 Indeks MSCI World Financials (stopa zwrotu netto) 41,0 Robeco Food & Agri Equities Tytuły uczestnictwa klasy D EUR 48,21 60,41 20,2 Tytuły uczestnictwa klasy Z EUR 89,96 100,00 10,0 1 Indeks MSCI UCITS 10/40 World Consumer Staples stopa zwrotu netto 15,6 Robeco Health Care Equities Tytuły uczestnictwa klasy D EUR 41,00 53,90 23,9 Tytuły uczestnictwa klasy Z EUR 96,83 100,00 3,2 1 Indeks MSCI UCITS 10/40 World Health Care (stopa zwrotu netto) 22,1 Robeco IT Equities Tytuły uczestnictwa klasy D EUR 28,48 36,55 22,1 Tytuły uczestnictwa klasy Z EUR 93,00 100,00 7,0 1 Indeks MSCI UCITS 10/40 World IT (stopa zwrotu netto) 20,9 Robeco Telecom Services Equities Tytuły uczestnictwa klasy D (EUR) 32,49 43,26 24,9 Tytuły uczestnictwa klasy Z (EUR) 92,31 100,00 7,7 1 Indeks MSCI UCITS 10/40 World Telecom (stopa zwrotu netto) 22,1 Robeco Property Equities Tytuły uczestnictwa klasy D EUR 78,68 117,78 33,2 Tytuły uczestnictwa klasy I EUR 76,96 114,42 32,7 Indeks Citygroup BMI Real Estate World 32,3 Robeco Consumer Goods Equities Tytuły uczestnictwa klasy D EUR 47,11 64,89 27,4 Tytuły uczestnictwa klasy Z EUR 88,85 100,00 11,2 1 Indeks MSCI World Consumer Discretionary (stopa zwrotu netto) 34,9 Robeco Industrials Equities Tytuły uczestnictwa klasy D EUR 42,60 56,95 25,2 Tytuły uczestnictwa klasy Z EUR 89,19 100,00 10,8 1 Indeks MSCI UCITS 10/40 World Industrials (stopa zwrotu netto) 23,6 Robeco Energy Equities Tytuły uczestnictwa klasy D EUR 111,26 108,34 2,7 Tytuły uczestnictwa klasy Z EUR 97,72 100,00 2,3 1 Indeks MSCI UCITS 10/40 World Energy (stopa zwrotu netto) 4,9 Robeco Materials Equities Tytuły uczestnictwa klasy D EUR 106,71 100,00 6,7 Tytuły uczestnictwa klasy Z EUR 107,54 100,00 7,5 2 Indeks MSCI UCITS 10/40 World Materials (stopa zwrotu netto) 4,1 2 Analiza wyników subfunduszy Robeco Financials Equities Na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy kryzys, który dotknął rynek kredytowy na całym świecie doprowadził do głębokiej korekty kursów spółek finansowych. Wskutek ekspozycji na amerykański rynek kredytów hipotecznych o podwyższonym ryzyku (sub-prime) i zobowiązań dłużnych zabezpieczonych aktywami (CDO), walory niektórych banków odnotowały ostre spadki. Pogarszająca się jakość kredytów i obawa przed możliwymi następstwami ewentualnej recesji w Stanach Zjednoczonych, a także podejmowane przez szereg banków, zakrojone na szeroką skalę działania mające na celu pozyskanie kapitału, doprowadziły do gwałtownego spadku notowań spółek sektora finansowego. Ich kursy kształtowały się znacznie poniżej średnich historycznych wartości mnożników wyceny rynkowej. Rentowność funduszu Robeco Financials Equities w ujęciu bezwzględnym była ujemna i nieco niższa od rentowności indeksu odniesienia. Robeco Food & Agri Equities W roku 2007/2008 wynik funduszu Robeco Food & Agri Equities kształtował się poniżej wyniku indeksu odniesienia, na co wpływ miała ogromna nerwowość inwestorów i niechęć do podejmowania ryzyka, jaka zapanowała na światowych rynkach akcji. Inwestorzy salwowali się ucieczką w bezpieczne inwestycje, ignorując zarówno długoterminowe dane fundamentalne, jak i wyceny. W tych okolicznościach strategia inwestycyjna funduszu polegająca na konstruowaniu portfela wokół określonych tematów okazała się nieskuteczna. Fundusz przeważa w swoim portfelu inwestycje oparte na następujących tematach inwestycyjnych: wzrost konsumpcji na rynkach wschodzących, zdrowie i jakość życia oraz rolnictwo. Wszystkie one odnotowały wyniki gorsze niż indeks odniesienia. Ryzyko inwestycyjne funduszu związane jest niemal wyłączenie z doborem walorów do portfela inwestycyjnego. Robeco Health Care Equities Wynik funduszu Robeco Health Care Equities był nieznacznie gorszy od wyniku odnotowanego przez indeks odniesienia. Niekorzystną przeciwwagą dla trafnej selekcji walorów w ramach segmentów rynku była nietrafna alokacja aktywów pomiędzy poszczególne segmenty. Niekorzystne okazało się przede wszystkim przeważone zaangażowanie w segmencie zarządzanej opieki zdrowotnej, który za sprawą rozczarowującego poziomu zysków przyniósł inwestorom wyniki poniżej indeksu odniesienia. Z kolei dobór walorów w ramach segmentu zarządzanej opieki zdrowotnej był czynnikiem pozytywnie wpływającym na wynik funduszu, dzięki walorom kilku spółek brazylijskich, które spisywały się lepiej od swoich amerykańskich rywali. Jeżeli chodzi o alokację regionalną, na wynik funduszu dobrze wpłynęła przeważona względem indeksu odniesienia pozycja na rynkach wschodzących. Robeco IT Equities Obawy związane ze spadającą dynamiką nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw oraz zacishaniem pasa przez konsumentów amerykańskich znalazły swój wyraz w silnej presji na kursy spółek informatycznych. Walory amerykańskich spółek technologicznych o dużej kapitalizacji, które prowadząc znaczną część swojej działalności za granicą ponoszą zarazem dużą część kosztów Robeco Capital Growth Funds 11

12 Wyniki inwestycji Cena Cena Stopa zwrotu z inwestycji (%) 30/06/ /07/ /07/ /06/2008 Robeco Utilities Equities Tytuły uczestnictwa klasy D EUR 92,32 100,00 7,7 Tytuły uczestnictwa klasy Z EUR 93,03 100,00 7,0 2 Indeks MSCI World Utilities (stopa zwrotu netto) 11,0 2 1 Okres od 23 maja 2008 r. do 30 czerwca 2008 r. 2 Okres od 15 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2008 r. w dolarach, radziły sobie całkiem nieźle, ponieważ słabnący kurs waluty amerykańskiej wzmocnił ich wynik finansowy. Fundusz przeważa w swoim portfelu spółki ze Stanów Zjednoczonych i z rynków wschodzących oraz spółki, które korzystają na trwałym wzroście technologicznym. Robeco Telecom Services Equities W drugiej połowie 2007 r. defensywne cechy polityki inwestycyjnej funduszu Robeco Telecom Services Equities korzystnie wpłynęły na jego rentowność. Jednak sytuacja ta zmieniła się o 180 stopni na początku 2008 r., kiedy okazało się, że i walory spółek telekomunikacyjnych nie są odporne na ogólną dekoniunkturę gospodarczą. W efekcie sektor telekomunikacyjny na całym świecie znalazł się wśród najgorzej radzących sobie gałęzi gospodarki gorzej wypadł już tylko sektor finansowy. Dodatkowo obawy inwestorów podsycał brak przewidywalności otoczenia regulacyjnego oraz ryzyko, że spółki telekomunikacyjne mogły przesadzić z wydatkami na finansowanie połączeń i przejęć, co także niekorzystnie zaważyło na wynikach sektora. Robeco Property Equities Po ostrej korekcie z drugiej połowy minionego roku w pierwszych sześciu miesiącach 2008 r. walory spółek z sektora nieruchomości traciły na wartości. Za sprawą ekspozycji na amerykański rynek kredytów hipotecznych o podwyższonym ryzyku (sub-prime) i zobowiązań dłużnych zabezpieczonych aktywami (CDO) banki ze Stanów Zjednoczonych i Europy poniosły ciężkie straty. To załamanie globalnego rynku kredytów pociągnęło za sobą silne spadki notowań spółek finansowych, w tym spółek działających w sektorze nieruchomości. Wskutek problemów z refinansowaniem zadłużenia przez spółki australijskie inwestorzy przystąpili do masowej wyprzedaży ich akcji, co było szczególnie widoczne w drugiej połowie 2007 r. Ponieważ wciąż daleko jeszcze do ustabilizowania się sytuacji na rynku kredytowym, inwestorzy zachowują ostrożność. Rentowność funduszu Robeco Financials Equities w ujęciu bezwzględnym była ujemna i nieco niższa od rentowności indeksu odniesienia. Robeco Consumer Goods Equities W porównaniu z innymi branżami straty, jakie w pierwszej połowie 2008 r. odnotował sektor dóbr konsumpcyjnych nabywanych uznaniowo, należały do najcięższych. Dekoniunktura na rynku mieszkaniowym i stale rosnące ceny ropy naftowej i innych surowców przekładają się na radykalne zmniejszenie poziomu wydatków konsumpcyjnych. Wydaje się, że skutki spowolnienia gospodarczego zostały w najpełniejszym stopniu uwzględnione w wycenach spółek z amerykańskiego sektora sprzedaży detalicznej, podczas gdy prognozy wyników dotyczące spółek przemysłu motoryzacyjnego jeszcze mogą się pogorszyć. Zmniejszony popyt ze strony klientów końcowych i rosnące ceny stali będą powodować dalszą presję na zyski tego sektora. Robeco Industrials Equities W pierwszej połowie 2008 r. akcje spółek z sektora przemysłowego zanotowały znaczne spadki, podobnie jak rynki akcji ogółem. Trwające spowolnienie gospodarcze w połączeniu z rosnącymi cenami surowców i energii pobudziły obawy inwestorów dotyczące ryzyka gwałtownego spadku zysków spółek. Zyski przedsiębiorstw znajdują się pod presją na wielu rynkach końcowych sektora przemysłowego, w szczególności w budownictwie mieszkaniowym oraz branży motoryzacyjnej, podczas gdy rynki końcowe w sektorach naftowym, gazowniczym i rolniczym, w sektorze sprzętu i wyposażenia dla przemysłu wydobywczego oraz wszelkich branżach związanych z infrastrukturą ciągle wykazują się stosunkowo dużą dynamiką wzrostową. Robeco Energy Equities Poziom cen ropy naftowej wzrósł z 95 USD za baryłkę do 140 USD za baryłkę ekwiwalentu ropy naftowej w połowie roku, napędzany niskim wzrostem światowej podaży, ciągle silnym popytem z krajów Azji i Bliskiego Wschodu oraz poszukiwaniem przez inwestorów ochrony przed inflacją i słabszym kursem dolara amerykańskiego poprzez zakup ropy naftowej. Odpowiednio do wzrostów cen ropy naftowej rosły również ceny gazu wraz z zacieśnianiem się bilansów energetycznych. Na fali wzrostów cen surowców akcje spółek poszukiwawczo-wydobywczych wypadły dużo lepiej niż indeks odniesienia. Równie dobrze radziły sobie spółki z sektora węglowego. Jednocześnie akcje spółek rafineryjnych zanotowały wyniki gorsze niż indeks odniesienia, gdyż wysokie ceny benzyny zaczynają mieć wpływ na zachowanie konsumentów, w szczególności w Stanach Zjednoczonych. Robeco Materials Equities Dobre wyniki spółek z sektora surowcowego osiągnięte w pierwszej połowie bieżącego roku wynikały raczej z niedoborów po stronie podaży niż z rzeczywistego popytu. Inwestorzy zazwyczaj mają jedynie ogólną wiedzę na temat danego sektora, dlatego też często przywiązują nadmierną wagę do popytu, jednocześnie ignorując bardziej specyficzne kwestie wpływające na podaż. Struktura portfela subfunduszu pozwalała mu na wykorzystanie tej sytuacji poprzez koncentrację na walorach spółek pozyskujących surowce (upstream) w sektorach posiadających strukturalne niedobory lub charakteryzujących się wysokim ryzykiem wystąpienia szoku podażowego, bądź w sektorach, w których niecykliczny popyt przewyższa przewidywaną podaż. Robeco Utilities Equities Pomimo bardzo niekorzystnego klimatu na rynkach akcji, od momentu powstania funduszu sektor przedsiębiorstw użyteczności publicznej radził sobie stosunkowo dobrze. Pozytywny wpływ na jego wyniki miały rosnące ceny surowców. Wyższe notowania ropy naftowej i gazu doprowadziły do wzrostu cen energii elektrycznej, w wyniku czego wzrosły także marże zysku jej producentów. Ponieważ akcje producentów energii elektrycznej posiadają duży udział w portfelu funduszu, był on w stanie osiągnąć wyniki lepsze niż indeks odniesienia. Fundusz nadal koncentruje się na przedsiębiorstwach użyteczności publicznej wykazujących 12 Robeco Capital Growth Funds

13 Globalne subfundusze obligacji Wyniki inwestycji Cena Cena Stopa zwrotu z inwestycji (%) 30/06/ /07/ /07/ /06/2008 Robeco Global Bonds Tytuły uczestnictwa klasy B EUR 93,91 94,82 3,0 1 Tytuły uczestnictwa klasy D EUR 66,60 64,79 2,8 Tytuły uczestnictwa klasy E EUR 94,23 99,56 2,8 1 Indeks Lehman Brothers Global Aggregate (zabezpieczony w stosunku do euro) 4,9 Tytuły uczestnictwa klasy P PLN 104,03 100,23 3,8 Indeks Lehman Brothers Global Aggregate (zabezpieczony w stosunku do euro) 6,0 Robeco High Yield Bonds Tytuły uczestnictwa klasy D EUR 72,65 75,85 4,2 Tytuły uczestnictwa klasy E EUR 96,23 104,02 4,2 1 Tytuły uczestnictwa klasy I EUR 105,58 109,60 3,7 Tytuły uczestnictwa klasy M EUR 71,44 74,78 4,5 Tytuły uczestnictwa klasy Z EUR 94,29 97,35 3,1 Indeksy Lehman Brothers US High Yield & Pan Euro High Yield 2.5% Issuer Cap (zabezpieczone w stosunku do euro) 2,6 Tytuły uczestnictwa klasy P PLN 100,49 104,88 4,2 Indeksy Lehman Brothers US High Yield & Pan Euro High Yield 2.5% Issuer Cap (zabezpieczone w stosunku do złotego) 1,6 1 Przy założeniu reinwestycji wypłaconej dywidendy. Zob. dane zawarte w części pozostałe informacje na str. 89. Analiza wyników subfunduszy Robeco Global Bonds Zawirowania na rynkach kredytowych trwające od lata 2007 r. doprowadziły do spadku rentowności obligacji rządowych na całym świecie. Spowodowało to pogorszenie względnego wyniku funduszu, w związku z posiadaną niedoważoną pozycją w zakresie duracji. Poziom rentowności obligacji osiągnął swoje minimum w połowie marca, po interwencji banków centralnych, przeprowadzonej w celu uniknięcia załamania się systemu finansowego. W późniejszym okresie obawy dotyczące inflacji oraz wynikające z nich oczekiwane zaostrzenie polityki pieniężnej doprowadziły do wzrostu rentowności obligacji, co przyczyniło się do lepszych wyników funduszu. Wzrost spreadów kredytowych miał jedynie niewielki wpływ na wyniki funduszu, ze względu na defensywną strukturę portfela inwestycyjnego. Robeco High Yield Bonds Zawirowania na rynkach kredytowych trwające od lata 2007 r. miały również negatywny wpływ na rynek obligacji wysokodochodowych. Obligacje wysokodochodowe niezmiernie rzadko generują ujemne stopy zwrotu w okresie 12 miesięcy, ze względu na wysokie dochody kuponowe, jakie przynoszą takie papiery. W analizowanym okresie płatności kuponowe nie zdołały jednak pokryć strat wynikających ze spadków cen obligacji. Fundusz preferuje w swoim portfelu najbezpieczniejsze instrumenty wśród obligacji wysokodochodowych oraz inwestuje w atrakcyjnie wyceniane papiery emitentów posiadających rating na poziomie inwestycyjnym. Obecne wyceny zapewniają inwestorom wystarczający poziom zysków, nawet w wypadku bardzo niekorzystnego scenariusza rozwoju sytuacji gospodarczej. Robeco Capital Growth Funds 13

14 Regionalne subfundusze obligacji Wyniki inwestycji Cena Cena Stopa zwrotu z inwestycji (%) 30/06/ /07/ /07/ /06/2008 Robeco Euro Bonds Tytuły uczestnictwa klasy D EUR 98,82 99,59 0,8 Tytuły uczestnictwa klasy DHI EUR 2 99,47 100,00 0,5 Tytuły uczestnictwa klasy E EUR 98,54 99,59 0,8 1 Tytuły uczestnictwa klasy I EUR 99,55 99,62 0,1 Tytuły uczestnictwa klasy Z EUR 100,01 99,69 0,3 Indeks Lehman Brothers Euro Aggregate 2,1 Robeco Euro Government Bonds Tytuły uczestnictwa klasy D EUR 100,35 99,57 0,4 Tytuły uczestnictwa klasy I EUR 102,70 101,51 1,2 Tytuły uczestnictwa klasy Z EUR 101,15 99,64 1,5 Indeks Lehman Brothers Euro Aggregate Treasury 2,8 Robeco Euro Credit Bonds Tytuły uczestnictwa klasy D EUR 95,09 100,09 5,0 Tytuły uczestnictwa klasy I EUR 97,33 101,68 4,3 Tytuły uczestnictwa klasy Z EUR 99,47 100,00 0,5 2 Indeks Lehman Brothers Euro Corporate 0,9 Robeco Euro Credit Single A Bonds Tytuły uczestnictwa klasy I EUR 99,80 101,93 2,1 Indeks Lehman Brothers Euro Corporate ex BBB 0,8 Robeco All Strategy Euro Bonds Tytuły uczestnictwa klasy D EUR 60,82 61,94 1,8 Tytuły uczestnictwa klasy I EUR 98,75 99,78 1,0 Tytuły uczestnictwa klasy Z EUR 99,14 99,85 0,7 Indeks Lehman Brothers Euro Aggregate 2,1 Robeco European Currencies High Yield Bonds Tytuły uczestnictwa klasy D EUR 100,72 109,33 7,9 Tytuły uczestnictwa klasy I EUR 102,47 110,45 7,2 Tytuły uczestnictwa klasy Z EUR 91,25 98,01 6,9 Indeks Lehman Brothers European High Yield Corporate 2.5% Issuer Constraint (zabezpieczony w stosunku do euro) 8,1 Robeco Investment Grade ABS Tytuły uczestnictwa klasy D EUR 96,72 102,00 5,2 Tytuły uczestnictwa klasy I EUR 97,40 102,34 4,8 Indeks Merrill Lynch EUR LIBOR Overnight (EONIA) 1,4 Analiza wyników subfunduszy Robeco Euro Bonds Zawirowania na rynkach kredytowych trwające od lata 2007 r. doprowadziły do spadku rentowności obligacji rządowych w strefie euro. Spowodowało to pogorszenie względnego wyniku funduszu, w związku z posiadaną niedoważoną pozycją w zakresie duracji. Poziom rentowności obligacji osiągnął swoje minimum w połowie marca, po interwencji banków centralnych, przeprowadzonej w celu uniknięcia załamania się systemu finansowego. W późniejszym okresie obawy dotyczące inflacji oraz wynikające z nich oczekiwane zaostrzenie polityki pieniężnej doprowadziły do wzrostu rentowności obligacji, co przyczyniło się do lepszych wyników funduszu. Wzrost spreadów kredytowych miał jedynie niewielki wpływ na wyniki funduszu, ze względu na raczej defensywną strukturę jego portfela inwestycyjnego. Robeco Euro Government Bonds Zawirowania na rynkach kredytowych trwające od lata 2007 r. doprowadziły do spadku rentowności obligacji rządowych w strefie euro. Spowodowało to pogorszenie względnego wyniku funduszu, w związku z posiadaną niedoważoną pozycją w zakresie duracji. Poziom rentowności obligacji osiągnął swoje minimum w połowie marca, po interwencji banków centralnych, przeprowadzonej w celu uniknięcia załamania się systemu finansowego. W późniejszym okresie obawy dotyczące inflacji oraz wynikające z nich oczekiwane zaostrzenie polityki pieniężnej doprowadziły do wzrostu rentowności obligacji, co przyczyniło się do lepszych wyników funduszu. Robeco Euro Credit Bonds Spodziewając się pogorszenia sytuacji na rynku kredytowym, wiosną 2007 r. fundusz podjął decyzję o zmianie struktury portfela na korzyść bardziej defensywnych sektorów sektora finansowego i sektora europejskich papierów wartościowych zabezpieczonych wierzytelnościami (ABS). Niestety sektory te dotkliwie odczuły skutki kryzysu na rynku kredytowym. Pomimo że fundusz starał się zarządzać posiadanymi pozycjami zachowując szczególną ostrożność, wyjątkowo niska płynność rynków utrudniała nam to zadanie. 1 Przy założeniu reinwestycji wypłaconej dywidendy. Zob. dane zawarte w części pozostałe informacje na str Okres od 28 luty 2007 r. do 30 czerwca 2008 r. 14 Robeco Capital Growth Funds

15 Robeco Euro Credit Single A Bonds Spodziewając się pogorszenia sytuacji na rynku kredytowym, wiosną 2007 r. fundusz podjął decyzję o zmianie struktury portfela na korzyść bardziej defensywnych sektorów sektora finansowego i sektora europejskich papierów wartościowych zabezpieczonych wierzytelnościami (ABS). Niestety sektory te dotkliwie odczuły skutki kryzysu na rynku kredytowym. Pomimo że fundusz starał się zarządzać posiadanymi pozycjami zachowując szczególną ostrożność, wyjątkowo niska płynność rynków utrudniała nam to zadanie. Robeco All Strategy Euro Bonds Zawirowania na rynkach kredytowych trwające od lata 2007 r. doprowadziły do spadku rentowności obligacji rządowych na całym świecie. Niedoważona pozycja funduszu w zakresie duracji miała negatywny wpływ na zanotowany wynik względny. Poziom rentowności obligacji osiągnął swoje minimum w połowie marca, po interwencji banków centralnych przeprowadzonej w celu uniknięcia załamania się systemu finansowego. Od tego czasu nastąpił wzrost poziomu rentowności, który przyczynił się do lepszych wyników funduszu. Na skutek zwiększonego względem indeksu odniesienia zaangażowania funduszu w sektorze finansowym oraz europejskim sektorze papierów wartościowych zabezpieczonych wierzytelnościami fundusz osiągnął wynik gorszy niż indeks odniesienia, ponieważ w analizowanym okresie znacznie zwiększyły się spready. Na względny wynik funduszu wpływ miała przyjęta strategia walutowa. Następstwem tego rozwoju wypadków był wzrost spreadów niemal równie gwałtowny jak w 2007 r. Po tych wzrostach ponownie nastąpiło szybkie zmniejszenie spreadów na uprzywilejowanych papierach zabezpieczonych wierzytelnościami, które jednak pozostały nieznacznie powyżej maksymalnych poziomów notowanych w 2007 r. Po tym, jak inwestorzy przestali koncentrowac się na negatywnym obrazie technicznym rynku i w centrum ich uwagi znalazła się oczekiwana niekorzystna sytuacja fundamentalna, wynikająca z obaw dotyczących spadku cen na rynku mieszkaniowym, nastąpiło jedynie niewielkie odbicie na rynku papierów typu mezzanine zabezpieczonych wierzytelnościami (A-BBB). Robeco European Currencies High Yield Bonds Zawirowania na rynkach kredytowych trwające od lata 2007 r. miały również negatywny wpływ na rynek obligacji wysokodochodowych. Obligacje wysokodochodowe niezmiernie rzadko generują ujemne stopy zwrotu w okresie 12 miesięcy, ze względu na wysokie dochody kuponowe, jakie przynoszą takie papiery. W analizowanym okresie płatności kuponowe nie zdołały jednak pokryć strat wynikających ze spadków cen obligacji. Fundusz preferuje w swoim portfelu najbezpieczniejsze instrumenty wśród obligacji wysokodochodowych oraz inwestuje w atrakcyjnie wyceniane papiery emitentów posiadających rating na poziomie inwestycyjnym. Obecne wyceny zapewniają inwestorom wystarczający poziom zysków, nawet w wypadku bardzo niekorzystnego scenariusza rozwoju sytuacji gospodarczej. Robeco Investment Grade ABS Druga połowa 2007 r. stała pod znakiem masowej likwidacji funduszy, co doprowadziło do największego wzrostu spreadów na europejskim rynku papierów zabezpieczonych wierzytelnościami (ABS) w historii tego rynku. W 2008 r. gwałtownie wzrosło ryzyko systemowe, gdy a bank Bear Stearns stanął w obliczu groźby upadku. Robeco Capital Growth Funds 15

16 Subfundusze bezwzględnego zwrotu Wyniki inwestycji Cena Cena Stopa zwrotu z inwestycji (%) 30/06/ /07/ /07/ /06/2008 Robeco Divirente VaR2 Tytuły uczestnictwa klasy D EUR 98,85 100,34 1,5 Tytuły uczestnictwa klasy E EUR 98,47 100,34 1,5 1 Tytuły uczestnictwa klasy I EUR 99,35 100,53 1,2 Tytuły uczestnictwa klasy Z EUR 99,49 100,40 0,9 Indeks Merril Lynch EUR LIBOR Overnight (EONIA) 4,2 Tytuły uczestnictwa klasy I JPY 9.760, ,4 2 Indeks Merrill Lynch JPY LIBOR Overnight (EONIA) 0,4 2 Robeco Divirente VaR4 Tytuły uczestnictwa klasy D EUR 95,73 102,97 7,0 Tytuły uczestnictwa klasy E EUR 92,51 102,91 7,1 1 Tytuły uczestnictwa klasy I EUR 96,35 103,25 6,7 Tytuły uczestnictwa klasy Z EUR 93,62 100,00 6,4 2 Indeks Merril Lynch EUR LIBOR Overnight (EONIA) 4,2 Tytuły uczestnictwa klasy I JPY 9.373, ,3 2 Indeks Merrill Lynch JPY LIBOR Overnight (EONIA) 0,4 2 1 Przy założeniu reinwestycji wypłaconej dywidendy. Zob. dane zawarte w części pozostałe informacje na str Okres od 2 Listopad 2007 r. do 30 czerwca 2008 r. Analiza wyników subfunduszy Robeco Divirente VaR2 Zawirowania na rynkach kredytowych trwające od lata 2007 r. doprowadziły do spadku rentowności obligacji rządowych na całym świecie. Niedoważona pozycja funduszu w zakresie duracji miała negatywny wpływ na zanotowany wynik względny. Poziom rentowności obligacji osiągnął swoje minimum w połowie marca, po interwencji banków centralnych przeprowadzonej w celu uniknięcia załamania się systemu finansowego. W późniejszym okresie nastąpił wzrost rentowności, który przyczynił się do lepszych wyników funduszu. Inwestycje funduszu w sektorze finansowym oraz europejskim sektorze papierów wartościowych zabezpieczonych wierzytelnościami przyniosły wyniki znacznie gorsze od rezultatów indeksu odniesienia, ze względu na znaczny wzrost spreadów w analizowanym okresie. Na względny wynik funduszu miała wpłym przyjęta strategia walutowa. Robeco Divirente VaR4 Zawirowania na rynkach kredytowych trwające od lata 2007 r. doprowadziły do spadku rentowności obligacji rządowych na całym świecie. Niedoważona pozycja funduszu w zakresie duracji miała negatywny wpływ na zanotowany wynik względny. Poziom rentowności obligacji osiągnął swoje minimum w połowie marca, po interwencji banków centralnych przeprowadzonej w celu uniknięcia załamania się systemu finansowego. W późniejszym okresie nastąpił wzrost rentowności, który przyczynił się do lepszych wyników funduszu. Zwiększone względem indeksu odniesienia zaangażowanie w sektorze finansowym oraz europejskim sektorze papierów wartościowych zabezpieczonych wierzytelnościami przyniosło wyniki znacznie gorsze od rezultatów indeksu odniesienia, ze względu na znaczny wzrost spreadów w analizowanym okresie. Na względny wynik funduszu miała wpłym przyjęta strategia walutowa. Luksemburg, 15 października 2008 r. Zarząd Informacje zawarte w niniejszym raporcie mają charakter historyczny i nie gwarantują osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. 16 Robeco Capital Growth Funds

17 Sprawozdanie finansowe Zestawienie aktywów netto W tys. EUR Robeco Capital Growth Funds Dane skonsolidowane Robeco Global Equities Robeco Global Growth Equities Robeco Global Value Equities 30/06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/2007 Portfel inwestycyjny według wartości rynkowej Depozyty i inne środki pieniężne Niezrealizowane zyski z tytułu walutowych Kontraktów forward Niezrealizowane zyski z tytułu Kontraktów financial futures Niezrealizowane zyski z tytułu swapów na stopy procentowe Niezrealizowane zyski z tytułu swapów powiązanych ze wskaźnikiem inflacji 56 Niezrealizowane zyski z tytułu swapów ryzyka kredytowego Niezrealizowane zyski z tytułu Kontraktów forward na zakup papierów wartościowych zabezpieczonych hipoteką 2 Niezrealizowane zyski z tytułu Kontraktów na różnicę kursu Opcje nabyte, według wartości rynkowej Pozostałe aktywa Aktywa razem Kredyty bankowe (w tym kredyty w rachunku bieżącym) Niezrealizowane straty z tytułu walutowych Kontraktów forward Niezrealizowane straty z tytułu Kontraktów financial futures Niezrealizowane straty z tytułu swapów akcyjnych Niezrealizowane straty z tytułu swapów na stopy procentowe Niezrealizowane straty z tytułu swapów ryzyka kredytowego Niezrealizowane straty z tytułu Kontraktów forward na zakup papierów wartościowych zabezpieczonych hipoteką Niezrealizowane straty z tytułu Kontraktów na różnicę kursu Opcje sprzedane, według wartości rynkowej Pozostałe zobowiązania Zobowiązania razem Aktywa netto razem Wartość aktywów netto na jeden tytuł uczestnictwa klasy B EUR 89,41 138,56 Wartość aktywów netto na jeden tytuł uczestnictwa klasy D EUR 39,91 52,38 113,73 148,66 100,89 150,07 Wartość aktywów netto na jeden tytuł uczestnictwa klasy DH EUR 97,54 112,42 Wartość aktywów netto na jeden tytuł uczestnictwa klasy I EUR 126,72 Wartość aktywów netto na jeden tytuł uczestnictwa klasy M EUR 51,69 76,14 113,54 Wartość aktywów netto na jeden tytuł uczestnictwa klasy PH PLN 81,52 112,50 Załączone noty na str. od 42 do 88 włącznie stanowią integralną część sprawozdania finansowego zamieszczonego na str. od 17 do 41 włącznie. Robeco Capital Growth Funds 17

18 Zestawienie aktywów netto W tys. EUR Robeco Emerging Stars Equities Robeco Emerging Markets Equities Robeco 130/30 Emerging Markets Equities Robeco Global Opportunities Equities 30/06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/2007 Portfel inwestycyjny według wartości rynkowej Depozyty i inne środki pieniężne Niezrealizowane zyski z tytułu walutowych Kontraktów forward Niezrealizowane zyski z tytułu Kontraktów financial futures 203 Niezrealizowane zyski z tytułu swapów na stopy procentowe Niezrealizowane zyski z tytułu swapów powiązanych ze wskaźnikiem inflacji Niezrealizowane zyski z tytułu swapów ryzyka kredytowego Niezrealizowane zyski z tytułu Kontraktów forward na zakup papierów wartościowych zabezpieczonych hipoteką Niezrealizowane zyski z tytułu Kontraktów na różnicę kursu Opcje nabyte, według wartości rynkowej Pozostałe aktywa Aktywa razem Kredyty bankowe (w tym kredyty w rachunku bieżącym) Niezrealizowane straty z tytułu walutowych Kontraktów forward Niezrealizowane straty z tytułu Kontraktów financial futures Niezrealizowane straty z tytułu swapów akcyjnych Niezrealizowane straty z tytułu swapów na stopy procentowe Niezrealizowane straty z tytułu swapów ryzyka kredytowego Niezrealizowane straty z tytułu Kontraktów forward na zakup papierów wartościowych zabezpieczonych hipoteką Niezrealizowane straty z tytułu Kontraktów na różnicę kursu Opcje sprzedane, według wartości rynkowej Pozostałe zobowiązania Zobowiązania razem Aktywa netto razem Wartość aktywów netto na jeden tytuł uczestnictwa klasy D EUR 132,79 134,89 125,47 129,46 96,79 Wartość aktywów netto na jeden tytuł uczestnictwa klasy DL EUR 91,66 Wartość aktywów netto na jeden tytuł uczestnictwa klasy D USD 99,55 148,85 132,44 Wartość aktywów netto na jeden tytuł uczestnictwa klasy I EUR 92,55 215,00 220,79 96,84 84,24 Wartość aktywów netto na jeden tytuł uczestnictwa klasy I USD Wartość aktywów netto na jeden tytuł uczestnictwa klasy M EUR 96,43 99,99 Wartość aktywów netto na jeden tytuł uczestnictwa klasy P PLN 104,09 121,17 Wartość aktywów netto na jeden tytuł uczestnictwa klasy Z EUR 99,31 18 Robeco Capital Growth Funds

19 Zestawienie aktywów netto W tys. EUR Robeco Asia-Pacific Equities Robeco European Equities Robeco European Opportunities Robeco European Conservative Equities 30/06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/2007 Portfel inwestycyjny według wartości rynkowej Depozyty i inne środki pieniężne Niezrealizowane zyski z tytułu walutowych Kontraktów forward Niezrealizowane zyski z tytułu Kontraktów financial futures 48 Niezrealizowane zyski z tytułu swapów na stopy procentowe Niezrealizowane zyski z tytułu swapów powiązanych ze wskaźnikiem inflacji Niezrealizowane zyski z tytułu swapów ryzyka kredytowego Niezrealizowane zyski z tytułu Kontraktów forward na zakup papierów wartościowych zabezpieczonych hipoteką Niezrealizowane zyski z tytułu Kontraktów na różnicę kursu Opcje nabyte, według wartości rynkowej Pozostałe aktywa Aktywa razem Kredyty bankowe (w tym kredyty w rachunku bieżącym) Niezrealizowane straty z tytułu walutowych Kontraktów forward Niezrealizowane straty z tytułu Kontraktów financial futures Niezrealizowane straty z tytułu swapów akcyjnych Niezrealizowane straty z tytułu swapów na stopy procentowe Niezrealizowane straty z tytułu swapów ryzyka kredytowego Niezrealizowane straty z tytułu Kontraktów forward na zakup papierów wartościowych zabezpieczonych hipoteką Niezrealizowane straty z tytułu Kontraktów na różnicę kursu Opcje sprzedane, według wartości rynkowej Pozostałe zobowiązania Zobowiązania razem Aktywa netto razem Wartość aktywów netto na jeden tytuł uczestnictwa klasy B EUR 82,00 Wartość aktywów netto na jeden tytuł uczestnictwa klasy D EUR 70,03 91,08 34,20 45,43 83,96 121,09 93,58 Wartość aktywów netto na jeden tytuł uczestnictwa klasy D USD Wartość aktywów netto na jeden tytuł uczestnictwa klasy I EUR 169,51 84,81 121,45 84,94 Wartość aktywów netto na jeden tytuł uczestnictwa klasy M EUR 88,65 59,83 Wartość aktywów netto na jeden tytuł uczestnictwa klasy P PLN Wartość aktywów netto na jeden tytuł uczestnictwa klasy DL EUR 90,30 Robeco Capital Growth Funds 19

20 Zestawienie aktywów netto W tys. EUR Robeco European MidCap Equities Robeco 130/30 European Equities Robeco European Dividend Extension Robeco US Premium Equities 1 30/06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/2007 Portfel inwestycyjny według wartości rynkowej Depozyty i inne środki pieniężne Niezrealizowane zyski z tytułu walutowych Kontraktów forward 4 49 Niezrealizowane zyski z tytułu Kontraktów financial futures 8 Niezrealizowane zyski z tytułu swapów na stopy procentowe Niezrealizowane zyski z tytułu swapów powiązanych ze wskaźnikiem inflacji Niezrealizowane zyski z tytułu swapów ryzyka kredytowego Niezrealizowane zyski z tytułu Kontraktów forward na zakup papierów wartościowych zabezpieczonych hipoteką Niezrealizowane zyski z tytułu Kontraktów na różnicę kursu Opcje nabyte, według wartości rynkowej Pozostałe aktywa Aktywa razem Kredyty bankowe (w tym kredyty w rachunku bieżącym) Niezrealizowane straty z tytułu walutowych Kontraktów forward Niezrealizowane straty z tytułu Kontraktów financial futures Niezrealizowane straty z tytułu swapów akcyjnych Niezrealizowane straty z tytułu swapów na stopy procentowe Niezrealizowane straty z tytułu swapów ryzyka kredytowego Niezrealizowane straty z tytułu Kontraktów forward na zakup papierów wartościowych zabezpieczonych hipoteką Niezrealizowane straty z tytułu Kontraktów na różnicę kursu Opcje sprzedane, według wartości rynkowej Pozostałe zobowiązania Zobowiązania razem Aktywa netto razem Wartość aktywów netto na jeden tytuł uczestnictwa klasy B EUR 86,10 Wartość aktywów netto na jeden tytuł uczestnictwa klasy D EUR 71,10 103,94 85,92 Wartość aktywów netto na jeden tytuł uczestnictwa klasy D USD 106,11 124,51 Wartość aktywów netto na jeden tytuł uczestnictwa klasy DH EUR 102,00 Wartość aktywów netto na jeden tytuł uczestnictwa klasy I EUR 86,25 Wartość aktywów netto na jeden tytuł uczestnictwa klasy I USD 108,69 126,44 Wartość aktywów netto na jeden tytuł uczestnictwa klasy MH EUR 99,30 Wartość aktywów netto na jeden tytuł uczestnictwa klasy IH EUR 104,35 Wartość aktywów netto na jeden tytuł uczestnictwa klasy M EUR 110,21 Wartość aktywów netto na jeden tytuł uczestnictwa klasy M USD 98,91 109,23 Wartość aktywów netto na jeden tytuł uczestnictwa klasy Z EUR 88,40 1 Walutą bazową jest USD. 20 Robeco Capital Growth Funds

Robeco Capital Growth Funds

Robeco Capital Growth Funds Robeco Capital Growth Funds Spółka inwestycyjna o zmiennym kapitale SICAV, utworzona zgodnie z prawem Wielkiego Księstwa Luksemburga RCS B58 959 Raport półroczny 1 lipca 31 grudnia 2009 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/1/2015

Opis funduszy OF/1/2015 Opis funduszy Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne...3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK NN Akcji...3 Rozdział 3. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK NN Stabilnego Wzrostu...4

Bardziej szczegółowo

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH W ramach Zarządzania, Towarzystwo oferuje następujące Modelowe Strategie Inwestycyjne: 1. Strategia Obligacji: Cel inwestycyjny: celem

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/1/2014

OPIS FUNDUSZY OF/1/2014 OPIS FUNDUSZY OF/1/2014 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 ROZDZIAŁ 2. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK ING AKCJI 3 ROZDZIAŁ 3. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK ING STABILNEGO

Bardziej szczegółowo

Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment

Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa maj 2012 r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne. maj 2012 2 Zarządzanie płynnością PLN Stały

Bardziej szczegółowo

OKRESOWA INFORMACJA DLA INWESTORA

OKRESOWA INFORMACJA DLA INWESTORA OKRESOWA INFORMACJA DLA INWESTORA Skarbiec - JPMorgan Asset Management Funds Polska Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Niniejszy dokument Okresowa Informacja dla Inwestora Skarbiec - JPMorgan

Bardziej szczegółowo

Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment

Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa sierpień 2011 r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne. sierpień 2011 2 Zarządzanie płynnością

Bardziej szczegółowo

Mniejszy apetyt inwestorów na ryzyko sprawił, że pieniądze, które nie lubią przebywać w próżni, Fundusze: była okazja do tańszych zakupów

Mniejszy apetyt inwestorów na ryzyko sprawił, że pieniądze, które nie lubią przebywać w próżni, Fundusze: była okazja do tańszych zakupów Ci spośród nielicznych posiadaczy jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, którzy w listopadzie odnotowali zyski, zawdzięczają to przede wszystkim wzrostowi kursu dolara. Ci spośród nielicznych

Bardziej szczegółowo

I. Wykaz zmian w Prospekcie Informacyjnym PZU SFIO Globalnych Inwestycji

I. Wykaz zmian w Prospekcie Informacyjnym PZU SFIO Globalnych Inwestycji 09.09.2011 Z dniem 9 września 2011 r. dokonuje się zmian w treści Prospektu Informacyjnego oraz Skrótu Prospektu Informacyjnego PZU SFIO Globalnych Inwestycji I. Wykaz zmian w Prospekcie Informacyjnym

Bardziej szczegółowo

Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment

Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa sierpień 2011 r. Co ma potencjał zysku? sierpień 2011 2 Sztandarowy fundusz dla klientów

Bardziej szczegółowo

Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. Fundusz PKO Światowy Fundusz Walutowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty Opinia niezależnego biegłego rewidenta List do Uczestników Funduszu Połączone sprawozdanie finansowe Oświadczenie Banku

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach wprowadzonych do prospektu informacyjnego: KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 10 stycznia 2017 r.

Ogłoszenie o zmianach wprowadzonych do prospektu informacyjnego: KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 10 stycznia 2017 r. Ogłoszenie o zmianach wprowadzonych do prospektu informacyjnego: KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 10 stycznia 2017 r. 1. Na stronie tytułowej: 1) lista subfunduszy otrzymuje następujące

Bardziej szczegółowo

Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych

Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych 31 marzec 2014 r. FRANKLIN ASIAN FLEX CAP FUND A (acc) USD 447 LU0260852503 1,00% 1,98% FRANKLIN ASIAN FLEX

Bardziej szczegółowo

Najlepiej wypadły fundusze akcji, straty przyniosły złoto i dolary.

Najlepiej wypadły fundusze akcji, straty przyniosły złoto i dolary. Najlepiej wypadły fundusze akcji, straty przyniosły złoto i dolary. Dla posiadaczy jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lipiec był udany. Najlepiej wypadły fundusze akcji, zwłaszcza te koncentrujące

Bardziej szczegółowo

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, Poznań telefon: (+48) fax: (+48)

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, Poznań telefon: (+48) fax: (+48) BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21 Poznań, dnia 28 maja 2011 roku BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

2. Na stronie tytułowej w przedostatnim wierszu po dacie 4 grudnia 2016 r. dodaje się datę 1 lutego 2017 r.

2. Na stronie tytułowej w przedostatnim wierszu po dacie 4 grudnia 2016 r. dodaje się datę 1 lutego 2017 r. 2017-02-01 Aktualizacja Prospektu Informacyjnego BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 1 lutego 2017 r. nastąpiła publikacja

Bardziej szczegółowo

KBC PARASOL Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (KBC PARASOL FIO)

KBC PARASOL Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (KBC PARASOL FIO) Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego KBC Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w dniu 29 stycznia 2012 r. Strona tytułowa: KBC PARASOL Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (KBC PARASOL

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 27 czerwca 2014 roku

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 27 czerwca 2014 roku Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 27 czerwca 2014 roku Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Warszawa, dnia 27 lutego 2017 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Jak inwestować w burzliwych czasach? Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Jak inwestować w burzliwych czasach? Typy inwestycyjne Union Investment TFI Jak inwestować w burzliwych czasach? Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa luty 2013 r. Co ma największy potencjał zysku? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy luty 2013 2 Subfundusz UniKorona Akcje

Bardziej szczegółowo

Ucieczka inwestorów od ryzykownych aktywów zaowocowała stratami funduszy akcji i mieszanych.

Ucieczka inwestorów od ryzykownych aktywów zaowocowała stratami funduszy akcji i mieszanych. Ucieczka inwestorów od ryzykownych aktywów zaowocowała stratami funduszy akcji i mieszanych. Wichura, która w pierwszych dniach sierpnia przetoczyła się nad światowymi rynkami akcji, przyczyniła się do

Bardziej szczegółowo

Sierpnień 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Sierpień 2015 r.

Sierpnień 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Sierpień 2015 r. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa Sierpień 2015 r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata

Bardziej szczegółowo

Maj 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Maj 2015 r.

Maj 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Maj 2015 r. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata Zarządzanie płynnością

Bardziej szczegółowo

MSCI AC Golden Dragon liczony w USD i ustalany przez Morgan Stanley Capital International Inc. indeks, w

MSCI AC Golden Dragon liczony w USD i ustalany przez Morgan Stanley Capital International Inc. indeks, w Informacja o zmianach danych objętych skrótem prospektu informacyjnego dokonanych w dniu 29 czerwca 2010 roku Działając na podstawie 28 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Oferta funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI S.A. jest jedną z największych i najbardziej różnorodnych na polskim rynku. Fundusze Pioneer

Bardziej szczegółowo

Dywidendy (FTIF) Średnioroczna stopa zwrotu z dywidendy Franklin Euro High Yield Fund A (Mdis) EUR Miesięczna LU ,38%

Dywidendy (FTIF) Średnioroczna stopa zwrotu z dywidendy Franklin Euro High Yield Fund A (Mdis) EUR Miesięczna LU ,38% Dywidendy (FTIF) czerwiec 2017 r. Posiadaczom dywidendowych tytułów uczestnictwa wypłacany jest regularny dochód (dywidenda) z zysków wypracowanych przez fundusz, który inwestor może przeznaczyć na bieżące

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2012 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2012 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2012 R. Niniejszym, Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ogłasza

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/4A/2012

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/4A/2012 WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/4A/2012 Zatwierdzony przez Zarząd ING Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwałą nr 118/2012 z dnia 18 października

Bardziej szczegółowo

Henkel podtrzymuje prognozy wyników na 2016 r.

Henkel podtrzymuje prognozy wyników na 2016 r. Henkel podtrzymuje prognozy wyników na 2016 r. data aktualizacji: 2016.11.14 Henkel w trzecim kwartale ponownie notuje dobre wyniki. Firma wygenerowała przychody na poziomie 4,748 mld euro, co oznacza

Bardziej szczegółowo

Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych

Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych 31 grudzień 2012 FRANKLIN ASIAN FLEX CAP FUND A (acc) USD 0447 LU0260852503 1,00% 2,00% FRANKLIN ASIAN FLEX

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r. art. 12 ust. 10 Statutu Brzmienie dotychczasowe: 10. W związku z określonym celem

Bardziej szczegółowo

Czas na większą aktywność, czyli gdzie szukać zysków? Typy inwestycyjne Union Investment

Czas na większą aktywność, czyli gdzie szukać zysków? Typy inwestycyjne Union Investment Czas na większą aktywność, czyli gdzie szukać zysków? Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa kwiecień 2012 r. Co ma potencjał zysku? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy kwiecień 2012 2 Kategorie aktywów

Bardziej szczegółowo

Dywidendy (FTIF) Średnioroczna stopa zwrotu z dywidendy Franklin Euro High Yield Fund A (Mdis) EUR Miesięczna LU ,18%

Dywidendy (FTIF) Średnioroczna stopa zwrotu z dywidendy Franklin Euro High Yield Fund A (Mdis) EUR Miesięczna LU ,18% Dywidendy (FTIF) listopad 2017 r. Posiadaczom dywidendowych tytułów uczestnictwa wypłacany jest regularny dochód (dywidenda) z zysków wypracowanych przez fundusz, który inwestor może przeznaczyć na bieżące

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2013 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2013 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2013 R. Niniejszym Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 ROZDZIAŁ 2. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL DŁUŻNY 3 ROZDZIAŁ 3. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Warszawa Lipiec 2015 r.

Warszawa Lipiec 2015 r. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata Zarządzanie płynnością

Bardziej szczegółowo

W kwietniu liderami były fundusze akcji inwestujące na rynkach rozwiniętych Europy i Ameryki Północnej.

W kwietniu liderami były fundusze akcji inwestujące na rynkach rozwiniętych Europy i Ameryki Północnej. W kwietniu liderami były fundusze akcji inwestujące na rynkach rozwiniętych Europy i Ameryki Północnej. W kwietniu wśród funduszy przynoszących największe zyski najwięcej było tych inwestujących w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny...

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny... Opis funduszy Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/1/2015 Rozdział 1. Rozdział 2. Rozdział 3. Rozdział 4. Rozdział 5. Rozdział 6. Rozdział 7. Rozdział 8. Rozdział 9. Rozdział 10. Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 17 marca 2011 roku

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 17 marca 2011 roku Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 17 marca 2011 roku Działając na podstawie 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie prospektu

Bardziej szczegółowo

Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy?

Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy? Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy? Łukasz Tarnawa Departament Strategii i Analiz Warszawa, 6 listopada 2008 1 Gospodarka globalna kryzys sektora finansowego w gospodarkach

Bardziej szczegółowo

Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego

Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego KOMUNIKAT NR 10/29 Z DNIA 19 stycznia 2015 r. Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego Na podstawie 83 ust. 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Oferta funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI S.A. jest jedną z największych i najbardziej różnorodnych na polskim rynku. Fundusze Pioneer

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY INWESTYCYJNE NA 2011 ROK

PERSPEKTYWY INWESTYCYJNE NA 2011 ROK Chorzów, 7 Kwiecień 2011 WIDZIMY WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI PERSPEKTYWY INWESTYCYJNE NA 2011 ROK GLOBALNE CZYNNIKI RYZYKA Niestabilność polityczna w rejonie Afryki Północnej i krajów Bliskiego Wschodu Wzrost cen

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w 2008 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w 2008 roku 1 Warszawa, 2009.06.19 Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w 2008 roku 1 W 2008 r. na wartość majątku i wyniki finansowe przedsiębiorstw maklerskich niekorzystny wpływ wywarły psychologiczne następstwa

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty GlobAl

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty GlobAl UFK SELEKTYWNY UFK Selektywny to aktywnie zarządzany poprzez Trigon Dom Maklerski S.A. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, którego aktywa mogą stanowić Certyfikaty Inwestycyjne ośmiu Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK portfel Dłużny... 3 Rozdział 3. Polityka

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2A/2012

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2A/2012 WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2A/2012 Zatwierdzony przez Zarząd ING Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwałą nr 118/2012 z dnia 18 października

Bardziej szczegółowo

Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ

Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ 1 Wpływ polityki pieniężnej na obszar makro i wyceny funduszy obligacji Polityka pieniężna kluczowym narzędziem w walce z recesją Utrzymująca się duża podaż taniego

Bardziej szczegółowo

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Oferta funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI S.A. jest jedną z największych i najbardziej różnorodnych na polskim rynku. Fundusze Pioneer

Bardziej szczegółowo

Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa, Grudzień 2015 r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata

Bardziej szczegółowo

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Oferta funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI S.A. jest jedną z największych i najbardziej różnorodnych na polskim rynku. Fundusze Pioneer

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W LUTYM 2012 R.

BILANS PŁATNICZY W LUTYM 2012 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 12 kwietnia 2012 r. BILANS PŁATNICZY W LUTYM 2012 R. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I. REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO PORTFEL KONSERWATYWNY

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I. REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO PORTFEL KONSERWATYWNY BENEFIA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE VIENNA INSURANCE GROUP ZAŁĄCZNIK NR 2 DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM msaver PLUS REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH

Bardziej szczegółowo

Otoczenie rynkowe. Otoczenie międzynarodowe. Grupa LOTOS w 2008 roku Otoczenie rynkowe

Otoczenie rynkowe. Otoczenie międzynarodowe. Grupa LOTOS w 2008 roku Otoczenie rynkowe Otoczenie międzynarodowe Globalne wskaźniki ekonomiczne pokazują, że rok 2008 był kolejnym okresem wzrostu gospodarczego. Jednak charakter tego wzrostu nie był jednolity - już na początku roku wystąpiły

Bardziej szczegółowo

Niezbadany przez biegłego rewidenta raport półroczny za 2013 r. Nordea 1, SICAV

Niezbadany przez biegłego rewidenta raport półroczny za 2013 r. Nordea 1, SICAV Niezbadany przez biegłego rewidenta raport półroczny za 2013 r. Nordea 1, SICAV Société d Investissement à Capital Variable à compartiments multiples Zagraniczne przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2011 roku Listopad 2011 III kwartał 2011 roku podsumowanie Wolumeny Kredyty korporacyjne 12% kw./kw. Kredyty hipoteczne 20% kw./kw. Depozyty

Bardziej szczegółowo

Zachowania indeksów branżowych GPW czerwiec październik 2013, część 1

Zachowania indeksów branżowych GPW czerwiec październik 2013, część 1 Zachowania indeksów branżowych GPW czerwiec październik 2013, część 1 WIG Budownictwo oraz WIG Inaczej Warszawski Indeks Giełdowy. W jego skład wchodzą wszystkie spółki z Głównego Rynku Giełdy Papierów

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/ULS2/1/2017

Opis funduszy OF/ULS2/1/2017 Opis funduszy OF/ULS2/1/2017 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/1/2017 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Oszczędnościowy... 3 Rozdział 3.

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy funduszy notowali zyski niemal wyłącznie dzięki osłabieniu złotego. Ale tylko

Uczestnicy funduszy notowali zyski niemal wyłącznie dzięki osłabieniu złotego. Ale tylko Uczestnicy funduszy notowali zyski niemal wyłącznie dzięki osłabieniu złotego. Ale tylko niektórzy. Większość w maju straciła. Uczestnicy funduszy zyski notowali niemal wyłącznie dzięki osłabieniu złotego.

Bardziej szczegółowo

Droga do zysku, czyli w co inwestować? Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Droga do zysku, czyli w co inwestować? Typy inwestycyjne Union Investment TFI Droga do zysku, czyli w co inwestować? Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa styczeń 2013 r. Co ma największy potencjał zysku? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy Subfundusz UniKorona Akcje UniKorona

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. Na podstawie 28 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada

Bardziej szczegółowo

Allianz Akcji. Kluczowe informacje dla Inwestorów. Kategorie jednostek uczestnictwa: A, B, C, D. Cele i polityka inwestycyjna

Allianz Akcji. Kluczowe informacje dla Inwestorów. Kategorie jednostek uczestnictwa: A, B, C, D. Cele i polityka inwestycyjna Kluczowe informacje dla Inwestorów Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla Inwestorów dotyczące tego subfunduszu. Nie są to materiały marketingowe. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem

Bardziej szczegółowo

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Oferta funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI S.A. jest jedną z największych i najbardziej różnorodnych na polskim rynku. Fundusze Pioneer

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY KBC ALFA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (KBC ALFA SFIO) utworzonego i zarządzanego przez: KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna ul. Chmielna

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 4 listopada 2002 r. 2 Wyniki finansowe po IIIQ 2002 r. IIIQ 2001 IIIQ 2002 Zmiana Zysk operacyjny (mln

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r. Warszawa, dnia 29 grudnia 2017 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

oraz następujących ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, w oparciu o które Ubezpieczający tworzy własny portfel inwestycyjny:

oraz następujących ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, w oparciu o które Ubezpieczający tworzy własny portfel inwestycyjny: I. Niniejszy dokument został sporządzony w związku z wymogami art. 13 4 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1151, z późn. zm.) i przedstawia

Bardziej szczegółowo

ESALIENS SUBFUNDUSZ MAKROSTRATEGII PAPIERÓW DŁUŻNYCH INFORMACJA NA TEMAT SUBFUNDUSZU BAZOWEGO LEGG MASON WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES BOND FUND

ESALIENS SUBFUNDUSZ MAKROSTRATEGII PAPIERÓW DŁUŻNYCH INFORMACJA NA TEMAT SUBFUNDUSZU BAZOWEGO LEGG MASON WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES BOND FUND ESALIENS TFI S.A. T +48 (22) 337 66 00 Bielańska 12 (Senator) F +48 (22) 337 66 99 00-085 Warszawa www.esaliens.pl DANE NA 31.07.2017 AKTUALNOŚCI ESALIENS SUBFUNDUSZ MAKROSTRATEGII PAPIERÓW DŁUŻNYCH INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 maja 2015 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 maja 2015 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 maja 2015 r. Członkowie Rady Polityki Pieniężnej dyskutowali na temat polityki pieniężnej w kontekście bieżącej i oczekiwanej sytuacji

Bardziej szczegółowo

Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata Zarządzanie płynnością EUR

Bardziej szczegółowo

Czas na większą aktywność, czyli gdzie szukać zysków? Typy inwestycyjne Union Investment

Czas na większą aktywność, czyli gdzie szukać zysków? Typy inwestycyjne Union Investment Czas na większą aktywność, czyli gdzie szukać zysków? Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa czerwiec 2012 r. Co ma potencjał zysku? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy czerwiec 2012 2 Kategorie aktywów

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2/2013

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2/2013 WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2/2013 Zatwierdzony przez Zarząd ING Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwałą nr 29/2013 z dnia 10 czerwca 2013

Bardziej szczegółowo

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2012

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2012 2 3 4 AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PIENIĘŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS AKCYJNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

1 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Stabilny str 2-3. 2 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Wzrostowy str 4-5

1 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Stabilny str 2-3. 2 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Wzrostowy str 4-5 REGULAMINY FUNDUSZY 1 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Stabilny str 2-3 2 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Wzrostowy str 4-5 3 Regulamin UFK ING Akcji str 6-7 4 Regulamin UFK ING (L) Ameryki

Bardziej szczegółowo

Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych

Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych Grudzień 2016 r. Franklin Biotechnology Discovery Fund A (acc) USD 796 LU0109394709 1.00% 1.82% Franklin Biotechnology

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 1 PAŹDZIERNIKA 2017 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 1 PAŹDZIERNIKA 2017 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 1 PAŹDZIERNIKA 2017 R. Niniejszym Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r.

Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r. Warszawa, dnia 14 września 2015 r. Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z miesięcznych i kwartalnych sprawozdań polskich podmiotów

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 17 lutego 2017 roku

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 17 lutego 2017 roku Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 17 lutego 2017 roku Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu informacyjnego

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

LYXOR ETF WIG20. Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów. 2 września 2010 r.

LYXOR ETF WIG20. Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów. 2 września 2010 r. LYXOR ETF WIG20 Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny oraz promocyjny i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania

Bardziej szczegółowo

Fundusz Zagraniczny Legg Mason Investments (Luxembourg) S.A. Société Anonyme 5, rue Jean Monnet, L-1025 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 28121

Fundusz Zagraniczny Legg Mason Investments (Luxembourg) S.A. Société Anonyme 5, rue Jean Monnet, L-1025 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 28121 Fundusz Zagraniczny Société Anonyme 5, rue Jean Monnet, L-1025 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 28121 2 czerwca, 2006 ZAWIADOMIENIE DO WSZYSTKICH POSIADACZY TYTUŁÓW UCZESTNICTWA FUNDUSZU ZAGRANICZNEGO CITI

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r.

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r. Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych opiera się na deklaracjach składanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Kryterium decydującym o zaliczeniu do danej kategorii

Bardziej szczegółowo

Analiza Fundamentalna. Co dalej z USA? Perspektywy polityki monetarnej, głównych indeksów oraz dolara.

Analiza Fundamentalna. Co dalej z USA? Perspektywy polityki monetarnej, głównych indeksów oraz dolara. Analiza Fundamentalna Co dalej z USA? Perspektywy polityki monetarnej, głównych indeksów oraz dolara. USA Agenda PKB rynek pracy inflacja Fed giełdy dolar główne wyzwania 2 Główne pytania dotyczące gospodarki

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu Pioneer Walutowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Ogłoszenie o zmianie statutu Pioneer Walutowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Ogłoszenie o zmianie statutu Pioneer Walutowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku 2 3 4 5 6 AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PIENIĘŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS AKCYJNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiamy podsumowanie wyników poszczególnych rodzajów funduszy inwestycyjnych w 2010 roku. Fundusze akcji zarządzane przez polskie TFI

Poniżej przedstawiamy podsumowanie wyników poszczególnych rodzajów funduszy inwestycyjnych w 2010 roku. Fundusze akcji zarządzane przez polskie TFI Poniżej przedstawiamy podsumowanie wyników poszczególnych rodzajów funduszy inwestycyjnych w 2010 roku. W 2010 roku już drugi rok z rzędu znacząca częśd funduszy odnotowała dodatnie stopy zwrotu. Utrzymująca

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Na podstawie raportu kwartalnego Funduszu za okres od 1 lipca 2011 r. do 30 września 2011 r. (dane nieaudytowane)

Na podstawie raportu kwartalnego Funduszu za okres od 1 lipca 2011 r. do 30 września 2011 r. (dane nieaudytowane) Aneks nr 4 z dnia 8 listopada 2011 r. do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii W, X, Y, Z Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego W Prospekcie emisyjnym Certyfikatów Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

KBC Alokacji Sektorowych FIZ

KBC Alokacji Sektorowych FIZ 1 KBC Alokacji Sektorowych FIZ KBC Alokacji Sektorowych FIZ- idea funduszu Cykliczność gospodarki bazą do racjonalnego zarządzania portfelem funduszu Koncentracja na najlepiej zapowiadających się sektorach

Bardziej szczegółowo

Informacja prasowa. Sprzedaż i zysk BASF znacznie wzrosły w trzecim kwartale 2017 roku. III kwartał 2017:

Informacja prasowa. Sprzedaż i zysk BASF znacznie wzrosły w trzecim kwartale 2017 roku. III kwartał 2017: Informacja prasowa Sprzedaż i zysk BASF znacznie wzrosły w trzecim kwartale 2017 roku III kwartał 2017: 25 października 2017 Kontakt Wojciech Krzywicki Tel.: 22 5709-740 wojciech.krzywicki@basf.com Sprzedaż

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 2 września 2015 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 2 września 2015 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 2 września 2015 r. Członkowie Rady Polityki Pieniężnej dyskutowali na temat polityki pieniężnej w kontekście bieżącej i oczekiwanej

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w I kwartale 29 r. Głęboki spadek produkcji przemysłowej w styczniu i lutym, wskaźniki koniunktury sugerują

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo