Robeco Capital Growth Funds. Raport roczny zbadany przez biegłego rewidenta 1 lipca 2007 r. do 30 czerwca 2008 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Robeco Capital Growth Funds. Raport roczny zbadany przez biegłego rewidenta 1 lipca 2007 r. do 30 czerwca 2008 r."

Transkrypt

1 808 Robeco Capital Growth Funds spółka zawiązana zgodnie z przepisami prawa luksemburskiego Raport roczny zbadany przez biegłego rewidenta 1 lipca 2007 r. do 30 czerwca 2008 r.

2 Spis treści Informacje ogólne 3 Sprawozdanie Zarządu 4 Informacje ogólne 4 Wprowadzenie 4 Globalne subfundusze akcji 6 Wyniki inwestycji 6 Analiza wyników subfunduszy 6 Regionalne i krajowe subfundusze akcji 8 Wyniki inwestycji 8 Analiza wyników subfunduszy 8 Sektorowe subfundusze akcji 11 Wyniki inwestycji 11 Analiza wyników subfunduszy 11 Globalne subfundusze obligacji 13 Wyniki inwestycji 13 Analiza wyników subfunduszy 13 Regionalne subfundusze obligacji 14 Wyniki inwestycji 14 Analiza wyników subfunduszy 14 Subfundusze bezwględnego zwrotu 16 Wyniki inwestycji 16 Analiza wyników subffunduszy 16 Sprawozdania finansowe 17 Zestawienie aktywów netto 17 Rachunek wyniku z operacji oraz zmian stanu aktywów netto 28 Zmiana liczby tytułów uczestnictwa 39 Noty objaśniające 42 Informacje ogólne 42 Instrumenty finansowe 45 Istotne zasady rachunkowości 46 Pozostałe informacje 89 Raport biegłego rewidenta 90 Dane historyczne 91 Struktura aktywów netto według kraju i waluty 94 Definicje stosowanych terminów 101 Portfel inwestycyjny: Globalne subfundusze akcji Robeco Capital Growth Funds Robeco Global Equities 102 Robeco Capital Growth Funds Robeco Global Growth Equities 104 Robeco Capital Growth Funds Robeco Global Value Equities 106 Robeco Capital Growth Funds Robeco Emerging Stars Equities 108 Robeco Capital Growth Funds Robeco Emerging Markets Equities 109 Robeco Capital Growth Funds Robeco 130/30 Emerging Markets Equities 111 Robeco Capital Growth Funds Robeco Global Opportunities Equities 113 Regionalne i krajowe subfundusze akcji Robeco Capital Growth Funds Robeco Asia-Pacific Equities 114 Robeco Capital Growth Funds Robeco European Equities 117 Robeco Capital Growth Funds Robeco European Opportunities 120 Robeco Capital Growth Funds Robeco European Conservative Equities 121 Robeco Capital Growth Funds Robeco European MidCap Equities 122 Robeco Capital Growth Funds Robeco 130/30 European Equities 123 Robeco Capital Growth Funds Robeco European Dividend Extension 125 Robeco Capital Growth Funds Robeco US Premium Equities 126 Robeco Capital Growth Funds Robeco US Value Equities 127 Robeco Capital Growth Funds Robeco 130/30 North American Equities 128 Robeco Capital Growth Funds Robeco US MidCap Equities 130 Robeco Capital Growth Funds Robeco Chinese Equities 131 Sektorowe subfundusze akcji Robeco Capital Growth Funds Robeco Financials Equities 132 Robeco Capital Growth Funds Robeco Food & Agri Equities 133 Robeco Capital Growth Funds Robeco Health Care Equities 134 Robeco Capital Growth Funds Robeco IT Equities 135 Robeco Capital Growth Funds Robeco Telecom Services Equities 136 Robeco Capital Growth Funds Robeco Property Equities 137 Robeco Capital Growth Funds Robeco Consumer Goods Equities 138 Robeco Capital Growth Funds Robeco Industrials Equities 139 Robeco Capital Growth Funds Robeco Energy Equities 140 Robeco Capital Growth Funds Robeco Materials Equities 141 Robeco Capital Growth Funds Robeco Utilities Equities 142 Globalne subfundusze obligacji Robeco Capital Growth Funds Robeco Global Bonds 144 Robeco Capital Growth Funds Robeco High Yield Bonds 148 Regionalne subfundusze obligacji Robeco Capital Growth Funds Robeco Euro Bonds 154 Robeco Capital Growth Funds Robeco Euro Government Bonds 157 Robeco Capital Growth Funds Robeco Euro Credit Bonds 158 Robeco Capital Growth Funds Robeco Euro Credit Single A Bonds 161 Robeco Capital Growth Funds Robeco All Strategy Euro Bonds 163 Robeco Capital Growth Funds Robeco European Currencies High Yield Bonds 167 Robeco Capital Growth Funds Robeco Investment Grade ABS 171 Subfundusze bezwględnego zwrotu Robeco Capital Growth Funds Robeco Divirente VaR2 172 Robeco Capital Growth Funds Robeco Divirente VaR4 174 Uwaga: dalej w treści raportu używane będą skrócone nazwy subfunduszy bez słów Robeco Capital Growth Funds 2 Robeco Capital Growth Funds

3 Informacje ogólne Robeco Capital Growth Funds (instytucja zbiorowego inwestowania zarejestrowana jako otwarta spółka inwestycyjna o zmiennym kapitale (Société d Investissement à Capital Variable, SICAV) zgodnie z przepisami prawa luksemburskiego) Rejestr spółek RCS Luxembourg B Adres siedziby 69, route d Esch L-1470 Luksemburg Zarząd Michael Strating, Przewodniczący, Pierwszy Zastępca Prezesa Robeco, Rotterdam, Holandia Francesco O. Baici, Zastępca Prezesa Robeco (Schweiz) A.G., Zurych, Szwajcaria 1 Frank A. de Boer, Frankfurt nad Menem, Niemcy 2 Ali Ould Rouis, Członek Zarządu Banque Robeco i Robeco Gestions, Paryż, Francja 1 Stéfan F.A. Richter, Bruksela, Belgia 2 Spółka zarządzająca Robeco Luxembourg S.A. 6-12, Place d Armes L-1136 Luksemburg Biegły rewident PricewaterhouseCoopers S.à r.l. Réviseur d entreprises 400, route d Esch P.O. Box 1443 L-1014 Luksemburg Depozytariusz, Agent Płatności, Agent Administracyjny, Przedstawiciel Lokalny, Podmiot Prowadzący Rejestr Uczestników - Agent Transferowy RBC Dexia Investor Services Bank S.A. 14, Porte de France L-4360 Esch-sur-Alzette Luksemburg Doradca Inwestycyjny Robeco Institutional Asset Management B.V. Coolsingel 120 NL-3011 AG Rotterdam Internet: 1 Od 30 listopada 2007 r. 2 Do 30 listopada 2007 r. Walne Zgromadzenie Uczestników Walne Zgromadzenie Uczestników odbędzie się 27 listopada 2008 r. o godzinie 15:00 w siedzibie funduszu pod adresem: 69, route d Esch, L-1470 Luksemburg. Posiadacze tytułów uczestnictwa pragnący wziąć udział w zgromadzeniu i w głosowaniu powinni pisemnie poinformować o tym Spółkę za pośrednictwem RBC Dexia Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Luksemburg, najpóźniej do dnia 20 listopada 2008 r. Składanie zleceń nabycia tytułów uczestnictwa; publikacje Raporty finansowe, w tym niniejszy raport, nie mogą służyć jako podstawa przyjmowania zleceń nabycia tytułów uczestnictwa. Zlecenia nabycia mogą być przyjmowane jedynie na podstawie aktualnego prospektu, uzupełnionego informacjami z ostatniego raportu rocznego funduszu, a jeżeli ostatni raport roczny funduszu został opublikowany więcej niż osiem miesięcy wcześniej z ostatniego raportu półrocznego. Kopie raportów finansowych oraz prospektu można otrzymać bezpłatnie w siedzibie funduszu, u Depozytariusza oraz we wskazanych bankach. Przedstawiciel i Agent Płatności w Szwajcarii Robeco (Schweiz) AG, Uraniastrasse 12, CH-8001 Zurych, jest wyznaczonym przedstawicielem funduszu w Szwajcarii. Kopie prospektu, Statutu, raportów rocznych (półrocznych) oraz zestawienie wszystkich transakcji kupna i sprzedaży w portfelu papierów wartościowych funduszu w okresie sprawozdawczym dostępne są bezpłatnie pod powyższym adresem. UBS AG, Bahnhofstrasse 45, CH-8098 Zurych, pełni rolę agenta płatności funduszu w Szwajcarii. Agent Płatności i serwis informacyjny w Niemczech Kopie Statutu, skrótu oraz pełnej wersji prospektu, jak również raportów rocznych i półrocznych można otrzymać bezpłatnie w biurze agenta płatności/serwisu informacyjnego w Niemczech pod adresem Deutsche Bank AG, Taunusanlage 12, D-60325, Frankfurt nad Menem. Ceny emisji i odkupienia tytułów uczestnictwa publikowane są w oficjalnym dzienniku giełdy. Zestawienie wszystkich transakcji kupna i sprzedaży w portfelu papierów wartościowych funduszu w okresie sprawozdawczym dostępne jest bezpłatnie w siedzibie agenta płatności/ serwisu informacyjnego w Niemczech. Niniejszy raport jest również publikowany w holenderskiej, francuskiej, niemieckiej, włoskiej, hiszpańskiej i angielskiej wersji językowej. Jedyną wiążącą wersją jest wersja sporządzona w języku angielskim. Zostanie ona przedłożona Walnemu Zgromadzeniu Uczestników. Robeco Capital Growth Funds 3

4 Sprawozdanie Zarządu Informacje ogólne Witryna internetowa Informujemy, że aktualizowane na bieżąco informacje dotyczące polityki inwestycyjnej, wyników oraz portfeli inwestycyjnych poszczególnych subfunduszy są zamieszczane na stronie interentowej Zmiany nazw subfunduszy/klas tytułów uczestnictwa Z dniem 5 października 2007 r. subfundusz Robeco MultiManager Asia-Pacific Equities zmienił nazwę na Robeco Asia-Pacific Equities. Z dniem 17 grudnia 2007 r. subfundusz Robeco North American Equities zmienił nazwę na Robeco 130/30 North American Equities. Z dniem 15 czerwca 2008 r. subfundusz Robeco European Conservative Equity zmienił nazwę na Robeco European Conservative Equities. Połączenia Z dniem 28 września 2007 r.: tytuły uczestnictwa klasy M EUR każdego z subfunduszy wymienionych w pkt 1-10 poniżej zostały połączone z tytułami uczestnictwa klasy D EUR tego samego subfunduszu; 1. Robeco Global Equities tytuły uczestnictwa Klasy M EUR 2. Robeco Asia-Pacific Equities tytuły uczestnictwa Klasy M EUR 3. Robeco European Equities tytuły uczestnictwa Klasy M EUR 4. Robeco European MidCap Equities tytuły uczestnictwa Klasy M EUR 5. Robeco 130/30 North American Equities tytuły uczestnictwa Klasy M EUR 6. Robeco Financials Equities tytuły uczestnictwa Klasy M EUR 7. Robeco Telecom Services Equities tytuły uczestnictwa Klasy M EUR 8. Robeco Food & Agri Equities tytuły uczestnictwa Klasy M EUR 9. Robeco Health Care Equities tytuły uczestnictwa Klasy M EUR 10. Robeco IT Equities tytuły uczestnictwa Klasy M EUR tytuły uczestnictwa Klasy M USD subfunduszu Robeco US Premium Equities zostały połączone z tytułami uczestnictwa Klasy D USD tego samego subfunduszu; subfundusz Robeco US Premium Equities (EUR) ( Subfundusz Włączony ) został włączony do subfunduszu Robeco US Premium Equities ( Subfundusz Przejmujący ). Zamknięcie subfunduszy Robeco US MidCap Equities i Robeco Euro Credit Single A Bonds Ponieważ wartość aktywów subfunduszy Robeco US MidCap Equities i Robeco Euro Credit Single A Bonds ( subfundusze ) spadła poniżej poziomu, który Zarząd uznaje za minimalną wartość wymaganą do dalszego istnienia subfunduszy oraz dalszego zarządzania nimi w najlepszym interesie posiadaczy tytułów uczestnictwa, Zarząd podjął decyzję o zamknięciu funduszy z dniem 17 października 2008 r. Zarządzanie ryzykiem Zarządzanie ryzykiem jest nieodłącznym elementem procesu inwestycyjnego. Wdrożone zostały systemy ciągłej kontroli głównych czynników ryzyka (ryzyko cenowe, ryzyko kredytowe i ryzyko płynności). Dodatkowo poziom ryzyka jest kontrolowany przez niezależny dział zarządzania ryzykiem, podlegający bezpośrednio kierownictwu wyższego szczebla. Wprowadzenie Kryzys na rynku kredytowym W minionym roku gospodarka została zdominowana przez zawirowania na rynkach finansowych, które gwałtownie przybrały na sile, aby w końcu przerodzić się w kryzys finansowy. Załamanie na amerykańskim rynku nieruchomości mieszkaniowych w znacznym stopniu zdestabilizowało rynek oraz spowodowało presję na ceny amerykańskich papierów wartościowych zabezpieczonych hipoteką. To z kolei stało się zarzewiem problemów na innych rynkach kredytowych, które przyniosły niemal całkowitą utratę płynności w kilku segmentach rynku. W konsekwencji banki centralne zostały zmuszone do zasilenia osłabionych rynków międzybankowych dodatkową płynnością. Zaburzenia te wpływały nie tylko na sytuację na rynkach amerykańskich, lecz także na rynkach w Wielkiej Brytanii i rynkach innych krajów Europy, nie omijając również chociaż ich wpływ miał tam nieco mniejszą skalę innych części świata. Kryzys osiągnął swe apogeum na początku 2008 r., kiedy bank inwestycyjny Bear Stearns został przejęty przez JP Morgan. Po zakończeniu omawianego okresu sprawozdawczego nastąpiło dalsze pogorszenie sytuacji. Wiele instytucji finansowych nie wywiązywało się z zobowiązań płatniczych, co skłoniło rząd Stanów Zjednoczonych oraz rządy krajów europejskich do podejmowania działań interwencyjnych lub nacjonalizowania tych instytucji. Do problemów na rynkach finansowych i spowodowanego przez nie zahamowania tempa ekspansji światowej gospodarki dołączył gwałtowny wzrost inflacji, napędzany szybko rosnącymi cenami żywności i energii. Wydaje się jednak, że niedawno nastąpił punkt zwrotny, będący efektem korekty na rynkach towarowych. Reakcją amerykańskiego banku centralnego (FED) na kryzys była seria znacznych cięć stóp procentowych z 5,25% do 2% dzięki którym FED miał nadzieję pobudzić wzrost gospodarczy i uchronić Stany Zjednoczone przed grożącą im recesją. Jednak mimo tej interwencji pod koniec okresu 4 Robeco Capital Growth Funds

5 sprawozdawczego gospodarka amerykańska znalazła się na krawędzi recesji, a być może nawet już w nią wkroczyła. W ciągu dwóch pierwszych kwartałów 2008 r. wzrosła stopa bezrobocia i zmniejszyła się liczba miejsc pracy. W ujęciu rok do roku ceny mieszkań spadły o ponad 15%, gwałtownie zmniejszyła się też liczba nowo budowanych domów. W krajach strefy euro prognozy gospodarcze pogorszyły się, a wskaźniki wyprzedzające koniunkturę zwiastują nadchodzącą recesję. Kiedy pojawiły się problemy na rynkach kredytowych, Europejski Bank Centralny (ECB) postanowił poczekać na dalszy rozwój wypadków, pozostawiając stopy procentowe na dotychczasowym poziomie 4%, jednak kiedy inflacja wzrosła, podniósł stopy do 4,25%. Japoński sektor finansowy nie ucierpiał mocno w związku z zawirowaniami na rynkach finansowych. Niemniej tempo wzrostu japońskiej gospodarki wyhamowuje na skutek ostrożnego zachowania konsumentów, a także spowolnienia gospodarczego na całym świecie. Pomimo kryzysu na rynkach kredytowych większość rynków wschodzących utrzymała znaczny wzrost, jednak wytraciła część swojego poprzedniego impetu. W wielu krajach rozwijających się kluczową kwestią stała się inflacja. wypadku przedsiębiorstw poszukujących refinansowania. Tak więc spodziewamy się, że odsetek niespłacanych zobowiązań będzie wyższy. Rynki akcji pod presją Rynki akcji zareagowały na pierwsze symptomy kryzysu kredytowego z poślizgiem, jednak w końcu odnotowały ogromne spadki. Chociaż kilkakrotnie mówiło się o ożywieniu gospodarczym, w całym omawianym okresie sprawozdawczym rynki akcji poniosły straty na dwucyfrowym poziomie. Perspektywy rozwoju sytuacji na rynku akcji Perspektywy dla rynków akcji są bardzo niepewne. Kryzys kredytowy jeszcze się nie zakończył, a kluczowe gospodarki krajów rozwiniętych stoją na krawędzi recesji albo też już w nią wkroczyły. Wysoki jest poziom zmienności kursów, ale niekorzystny wpływ tego czynnika jest częściowo rekompensowany przez obniżający się poziom inflacji. Dzięki temu spółki mogą na chwilę odetchnąć, a banki centralne uzyskują pole manewru do obniżenia stóp procentowych. Po znacznej korekcie wyceny na rynkach akcji nie są wysokie. Bezpieczna inwestycja i wahania na rynku W konsekwencji kryzysu na rynku kredytowym bezpieczną formę lokaty kapitału stanowiły obligacje rządowe. Czynnikiem kształtującym sytuację na rynku kredytowym były obawy, że straty poniesione na inwestycjach w produkty finansowe powiązane z amerykańskim rynkiem nieruchomości doprowadzą do załamania całego systemu finansowego. Nastąpiło rozszerzenie spreadów kredytowych, między innymi za sprawą wymuszonej wyprzedaży. Jednak spodziewający się spowolnienia gospodarki inwestorzy nie wykazywali chęci narażania swoich portfeli na ryzyko kredytowe. Kolejne znaczne rozszerzenie spreadów kredytowych nastąpiło po tym, jak inwestorzy stracili nadzieję na szybkie wyjście z kryzysu, gdy bank inwestycyjny Lehman Brothers złożył wniosek o ochronę przed wierzycielami w trybie przepisów Rozdziału 11 amerykańskiego Kodeksu upadłościowego, a rząd nie podjął żadnych działań interwencyjnych. Perspektywa rozwoju sytuacji na rynkach instrumentów o stałym dochodzie Wszystko wskazuje na to, że w najbliższej przyszłości istotnymi kwestiami warunkującymi sytuację na rynkach obligacji rządowych będą niepokój na rynkach finansowych, spowolnienie gospodarcze i podaż obligacji. Jak się wydaje, ceny obligacji wciąż wykazują potencjał wzrostu, ale istnieje również możliwość krótkotrwałych spadków. Prawdopodobnie w najbliższej przyszłości utrzymają się znaczne wahania cen. Perspektywy rozwoju sytuacji na rynkach kredytowych są niejednoznaczne, ale duża ilość złych wiadomości została już zdyskontowana w aktualnych wycenach. Perspektywy rynku obligacji wysokodochodowych nie są tak zachęcające, zwłaszcza w Robeco Capital Growth Funds 5

6 Globalne subfundusze akcji Wyniki inwestycji Cena Cena Stopa zwrotu z inwestycji (%) 30/06/ /07/ /07/ /06/2008 Robeco Global Equities Tytuły uczestnictwa klasy D EUR 39,91 52,38 23,8 Indeks MSCI World (stopa zwrotu netto) 23,4 Tytuły uczestnictwa klasy DH EUR 97,54 112,42 13,2 Indeks MSCI World (stopa zwrotu netto) (zabezpieczony w stosunku do euro) 15,8 Robeco Global Growth Equities Tytuły uczestnictwa klasy D EUR 113,73 148,66 23,5 Indeks MSCI Growth World (stopa zwrotu netto) 17,6 Robeco Global Value Equities Tytuły uczestnictwa klasy B EUR 89,41 138,56 32,8 1 Tytuły uczestnictwa klasy D EUR 100,89 150,07 32,8 Tytuły uczestnictwa klasy M EUR 76,14 113,54 32,9 Indeks MSCI World Value (stopa zwrotu netto) (w EUR) 29,7 Tytuły uczestnictwa klasy PH PLN 81,52 112,50 27,5 Indeks MSCI World Value (stopa zwrotu netto) (zabezpieczony w stosunku do złotego) 23,1 Robeco Emerging Stars Equities Tytuły uczestnictwa klasy D EUR 132,79 134,89 1,6 Tytuły uczestnictwa klasy DL EUR 91,66 100,00 8,3 2 Tytuły uczestnictwa klasy I EUR 92,55 100,00 7,5 3 Tytuły uczestnictwa klasy D USD 99,55 100,00 0,5 3 Robeco Emerging Markets Equities Tytuły uczestnictwa klasy D EUR 125,47 129,46 3,1 Tytuły uczestnictwa klasy I EUR 215,00 220,79 2,6 Tytuły uczestnictwa klasy M EUR 96,43 99,99 3,6 Tytuły uczestnictwa klasy Z EUR 99,31 100,00 0,7 4 Indeks S&P/IFC EM Regional Investable Composite (stopa zwrotu netto) (w EUR) 10,8 Tytuły uczestnictwa klasy D USD 148,85 132,44 12,4 Indeks S&P/IFC EM Regional Investable Composite (stopa zwrotu netto) (w USD) 4,0 Tytuły uczestnictwa klasy P PLN) 104,09 121,17 14,1 Indeks S&P/IFC EM Regional Investable Composite (stopa zwrotu netto) (w PLN) 20,6 Robeco 130/30 Emerging Markets Equities Tytuły uczestnictwa klasy D EUR 96,79 100,00 3,2 5 Tytuły uczestnictwa klasy I EUR 96,84 100,00 3,2 5 Indeks S&P/IFC EM Regional Investable Composite (stopa zwrotu netto) (w EUR) 5,6 5 Analiza wyników subfunduszy Robeco Global Equities Na światowych rynkach akcji zanotowano znaczne spadki, których skala wynikała z jednoczesnego oddziaływania szeregu niekorzystnych czynników: pogarszającej się sytuacji na rynkach mieszkaniowych w Stanach Zjednoczonych i kilku regionach Europy oraz rosnącej inflacji spowodowanej wyższymi cenami ropy naftowej i żywności. Obserwowaliśmy spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego przy jednoczesnym wzroście inflacji, co doprowadziło do przeceny akcji. W okresie ostatnich 12 miesięcy fundusz osiągał wyniki równe lub nieznacznie gorsze niż jego indeks odniesienia. Dobór walorów do portfela inwestycyjnego był głównym czynnikiem mających korzystny wpływ na wyniki funduszu, natomiast alokacja krajowa, zakładająca zwiększone zaangażowanie względem indeksu odniesienia w Europie i Japonii kosztem mniejszego zaangażowania na rynku w Stanach Zjednoczonych, nie przyniosła pozytywnych rezultatów. Dobrze wypadły tytuły uczestnictwa klasy DH EUR funduszu Robeco Global Equities, w odniesieniu do których zabezpieczeniem objęte jest całe ponoszone ryzyko walutowe. Wyniki tej klasy tytułów uczestnictwa okazały się tak dobre dzięki stałemu objęciu zabezpieczeniem pozycji dolarowych, przy jednoczesnym spadku kursu dolara amerykańskiego. Robeco Global Growth Equities W pierwszej połowie 2008 r. akcje spółek wzrostowych nadal radziły sobie lepiej niż rynek ogółem. Fundusz nie wykorzystał jednak w pełni tej sytuacji, notując w tym okresie wyniki gorsze o około 2%-3% niż indeks odniesienia. Począwszy od grudnia 2007 r. jedynym czynnikiem kształtującym wyniki funduszu jest opracowany przez Robeco ilościowy model doboru walorów. W ramach tego modelu dokonuje się wyboru walorów do portfela inwestycyjnego na podstawie ich wyceny, dynamiki kursu, ogłaszanych korekt prognoz finansowych oraz charakterystyki polityki zarządzania. Model służy do analizy walorów z grupy spółek wzrostowych. Jest stosowany w taki sposób, aby zapewnić znaczną przewagę spółek wzrostowych w portfelu. Teoretyczne wyniki modelu okazały się dość zadawalające, gdyż najwyżej oceniane walory wypadły lepiej od średniej dla rynku, podczas gdy walory sklasyfikowane najniżej wypadły gorzej. Czynnik wyceny miał niekorzystny wpływ na względny wynik funduszu w pierwszej połowie 2008 r., natomiast czynniki związane z dynamiką kursów akcji, ogłaszanymi korektami prognoz finansowych oraz polityką zarządzania miały pozytywny wpływ na ogólny wynik modelu. Fundusz niestety nie zdołał przekuć korzystnego teoretycznego wyniku modelu na rzeczywiste rezultaty. Fundusz inwestuje w stosunkowo niewielką liczbę spółek, podczas gdy stosowany model doboru spółek do portfela przedstawia wysoce zdywersyfikowaną strategię inwestycyjną. Dlatego też w krótkim okresie czasu wybór określonych walorów do portfela funduszu może mieć stosunkowo duży wpływ na osiągane wyniki. Gorsze wyniki zanotowane przez fundusz w pierwszej połowie 2008 r. można w całości wytłumaczyć tym właśnie faktem. 6 Robeco Capital Growth Funds

7 Wyniki inwestycji Robeco Global Opportunities Equities Cena Cena Stopa zwrotu z inwestycji (%) 30/06/ /07/ /07/ /06/2008 Tytuły uczestnictwa klasy I EUR 84,24 100,00 15,8 6 1 Przy założeniu reinwestycji wypłaconej dywidendy. Zob. dane zawarte w części pozostałe informacje na str Okres od 14 grudnia 2007 r. do 30 czerwca 2008 r. 3 Okres od 9 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2008 r. 4 Okres od 10 marca 2008 r. do 30 czerwca 2008 r. 5 Okres od 30 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2008 r. 6 Okres od 15 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2008 r. Robeco Global Value Equities Posiadacze tytułów uczestnictwa funduszu Robeco Global Value Equities mają za sobą bardzo trudny rok. Na wielu światowych rynkach akcji zagościła bessa, wywołana w szczególności przez spadki w sektorze finansowym, który posiada duży pod względem wartości udział w grupie spółek będących w kręgu zainteresowania funduszu. W odróżnieniu od poprzednich okresów dekoniunktury, wyceny akcji nie miały tym razem aż tak dużego znaczenia dla inwestorów, co odbiło się niekorzystnie na wynikach funduszu. Negatywny wpływ na wyniki funduszu miała selekcja walorów, głównie w branży ubezpieczeniowej, której nie zdołał zrekompensować pozytywny wpływ sektorów telekomunikacyjnego, surowcowego i przedsiębiorstw użyteczności publicznej. Robeco Emerging Stars Equities W analizowanym okresie fundusz Emerging Stars zanotował jedynie niewielki spadek wartości, co było wynikiem znacznie lepszym od rezultatów osiągniętych przez indeksy rynków wschodzących, które ogólnie obniżyły się o ponad 10%. Pozytywne wyniki przyniosła alokacja krajowa, w dużej mierze dzięki znacznemu zaangażowaniu na rynku brazylijskim, który w omawianym okresie wypadł najlepiej w grupie rynków wschodzących. Znaczne zaangażowanie funduszu na rynku rosyjskim również przyniosło pozytywne rezultaty, podczas gdy pozycje na rynkach w Korei Południowej i Tajwanie wpłynęły negatywnie na wyniki funduszu. Dobór walorów do portfela także okazał się udany. Zwłaszcza na rynkach w Chinach i Korei Południowej fundusz posiadał akcje, które radziły sobie stosunkowo dobrze pomimo ogólnych spadków notowanych przez te rynki. W minionym roku fundusz ograniczył zaangażowanie na rynku brazylijskim, ze względu na mniej atrakcyjne wyceny oraz bardziej niekorzystną politykę pieniężną, jednocześnie zwiększając udział rosyjskich akcji w swoim portfelu w związku z atrakcyjnym poziomem wycen na tamtejszym rynku oraz pozytywnym efektem, jaki przyniosły zmiany cen ropy naftowej. Robeco Emerging Markets Equities W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy wschodzące rynki akcji odnotowały niezwykle dynamiczne wzrosty. Do końca października 2007 r. kursy akcji nieprzerwanie biły tam kolejne rekordy. Od tego czasu jednak sytuacja na światowych rynkach finansowych uległa pogorszeniu, a na wschodzących rynkach akcji również nastąpiło odwrócenie trendu wzrostowego. Powodem tej zmiany było spowolnienie w światowej gospodarce oraz rosnąca presja inflacyjna. W analizowanym okresie wschodzące rynki akcji wypadły jednak nadal znacznie lepiej, bo aż o ponad 12 punktów procentowych, od rynków w krajach rozwiniętych. Sytuacja makroekonomiczna w Chinach i Indiach była nadal korzystna, lecz restrykcyjna polityka pieniężna prowadzona w obu tych krajach miała niekorzystny wpływ na tamtejsze rynki akcji. Fundusz preferował w swoim portfelu walory spółek z azjatyckich rynków wschodzących Korei Południowej, Tajwanu i Chin (w tej kolejności) oraz krajów bogatych w zasoby naturalne, takich jak Brazylia i Rosja. Dzięki korzystnej alokacji krajowej oraz trafnej selekcji walorów fundusz osiągnął wyniki znacznie lepsze od rezultatów indeksu odniesienia. Robeco 130/30 Emerging Markets Equities Fundusz Robeco 130/30 Emerging Markets Equities rozpoczął działalność w styczniu 2008 r. Obok pozycji długich, stanowiących 130% wartości aktywów, portfel funduszu obejmuje również pozycje krótkie, stanowiące 30% wartości aktywów, dzięki którym może on uzyskiwać dodatnie wyniki także na walorach, których perspektywy są oceniane negatywnie. Decyzje inwestycyjne funduszu opierają się na ilościowym modelu doboru walorów. W okresie pięciu miesięcy od rozpoczęcia działalności fundusz Robeco 130/30 Emerging Markets Equities zanotował bardzo dobre wyniki względne dzięki rzetelnym i stabilnym rezultatom osiąganym przez ten model. Zarówno długie, jak i krótkie pozycje znajdujące się w portfelu funduszu miały znaczny pozytywny wpływ na ostateczne rezultaty osiągnięte przez fundusz. Robeco Global Opportunities Equities Subfundusze rozpoczął działalność pod koniec stycznia 2008 r. Alokacja aktywów oraz alokacja sektorowa w trakcie pierwszych kilku miesięcy działalności funduszu byla utrudniona wskutek wysokiej zmienności rynku. Wyniki osiągnięte przez subfundusze były gorsze niż wynik indeksu odniesienia oraz podobne do rezultatów zanotowanych przez inne fundusze z tego sektora. Gorszy rezultat funduszu od zanotowanego przez indeks odniesienia wynikał również ze skali zaangażowania w akcje z rynków wschodzących oraz akcje spółek o niskiej i średniej kapitalizacji rynkowej, które ucierpiały w wyniku wysokiej niechęci inwestorów do podejmowania ryzyka oraz niskiej płynności rynków. Robeco Capital Growth Funds 7

8 Regionalne i krajowe subfundusze akcji Wyniki inwestycji Cena Cena Stopa zwrotu z inwestycji (%) 30/06/ /07/ /07/ /06/2008 Robeco Asia-Pacific Equities Tytuły uczestnictwa klasy D EUR 70,03 91,08 23,1 Indeksy MSCI AC Asia Pacific ex Japan i MSCI Japan (stopa zwrotu netto) 21,1 Robeco European Equities Tytuły uczestnictwa klasy D EUR 34,20 45,43 24,7 Indeks MSCI Europe (stopa zwrotu netto) 24,0 Robeco European Opportunities Tytuły uczestnictwa klasy D EUR 83,96 121,09 30,7 Tytuły uczestnictwa klasy DL EUR 90,30 100,00 9,7 1 Tytuły uczestnictwa klasy I EUR 84,81 121,45 30,2 Indeks MSCI Europe (stopa zwrotu netto) 24,0 Robeco European Conservative Equities Tytuły uczestnictwa klasy B EUR 82,00 100,00 15,5 2,3 Tytuły uczestnictwa klasy D EUR 93,58 100,00 6,4 4 Tytuły uczestnictwa klasy I EUR 84,94 100,00 15,1 2 Robeco European MidCap Equities Tytuły uczestnictwa klasy D EUR 71,10 103,94 31,6 Indeks DJ Stoxx Europe Small ,2 Robeco 130/30 European Equities Tytuły uczestnictwa klasy D EUR 85,92 100,00 14,1 5 Tytuły uczestnictwa klasy I EUR 86,25 100,00 13,8 5 Tytuły uczestnictwa klasy Z EUR 88,40 100,00 11,6 5 Indeks MSCI Europe (stopa zwrotu netto) 24,0 Robeco US Premium Equities Tytuły uczestnictwa klasy DH EUR 102,00 119,56 14,7 6 Tytuły uczestnictwa klasy IH EUR 104,35 121,23 13,9 6 Tytuły uczestnictwa klasy MH EUR 99,30 100,00 0,7 7 Indeks Russell 3000 Value (zabezpieczony w stosunku do euro) 18,5 Tytuły uczestnictwa klasy D USD 106,11 124,51 14,8 Tytuły uczestnictwa klasy I USD 108,69 126,44 14,0 Tytuły uczestnictwa klasy M USD 98,91 100,00 1,1 7 Indeks Russell 3000 Value 19,0 Robeco US Value Equities Tytuły uczestnictwa klasy D USD 83,18 101,43 18,0 Tytuły uczestnictwa klasy I USD 83,80 101,54 17,5 Indeks Russell 1000 Value 18,8 Analiza wyników subfunduszy Robeco Asia-Pacific Equities W okresie ostatnich 12 miesięcy tytuły uczestnictwa funduszu znacznie straciły na wartości. Rynek japoński kontynuował swój trend spadkowy, tracąc 26% wskutek zatrzymania reform w tamtejszej gospodarce. Ucierpiał także eksport do Stanów Zjednoczonych w wyniku trwającego spowolnienia gospodarczego. Początek roku stał pod znakiem dobrych wyników notowanych na azjatyckich rynkach wzrostowych, takich jak Chiny i Indie, lecz począwszy od listopada na rynkach tych zagościły spore spadki. Innym czynnikiem mającym wpływ na osiągnięcie negatywnej stopy zwrotu było umocnienie się euro wobec walut azjatyckich powiązanych z dolarem. W pierwszych pięciu miesiącach portfel funduszu zanotował wynik na poziomie poniżej indeksu odniesienia, lecz w dalszej części roku odrobił część poniesionych wcześniej strat dzięki stosunkowo wysokiemu udziałowi sektorów defensywnych, takich jak branża telekomunikacyjna, oraz rynków charakteryzujących się niskimi wycenami, takich jak Tajlandia. Z dniem 5 października 2007 r. firma Russell przestała zarządzać funduszem, który od tego dnia jest ponownie zarządzany przez firmę Robeco z biura w Hongkongu. Na czele zespołu Robeco zarządzającego funduszem stoi Arnout van Rijn, który pełnił funkcję zarządzającego funduszem Rolinco w latach oraz posiada ponad 10-letnie doświadczenie na azjatyckich rynkach akcji. Wraz ze zmianą firmy zarządzającej nastąpiło również obniżenie opłaty za zarządzanie. Robeco European Equities Obecny rok finansowy był wyjątkowo niekorzystny dla europejskiego rynku akcji, którego indeks zanotował spadek o 24%. Trudna sytuacja na tym rynku początkowo wynikała z trwającego na świecie kryzysu płynności, po czym uległa dalszemu pogorszeniu w wyniku gwałtownych wzrostów cen ropy naftowej i pozostałych surowców w pierwszej połowie 2008 r., co sprawiło, że głównym powodem obaw inwestorów stało się ryzyko stagflacji (oraz zaostrzenia polityki pieniężnej). W drugim półroczu 2007 r. fundusz zanotował wyniki gorsze niż indeks odniesienia, jednak w pierwszej połowie 2008 r. niemal odrobit stratę w stosunku do indeksu. dzięki przeważeniu w portfelu sektorów naftowego i wydobywczego oraz niedoważeniu sektora finansowego. Robeco European Opportunities Inwestorzy na europejskim rynku akcji mają za sobą bardzo rozczarowujący rok. Trudna sytuacja na tym rynku początkowo wynikała ze światowego kryzysu kredytowego, który dotknął banki i który został spowodowany przez spadek cen na rynkach mieszkaniowych, a następnie z silnych wzrostów cen ropy naftowej i pozostałych surowców, które sprawiły, że głównym powodem obaw inwestorów stało się ryzyko stagflacji. Zarządzający funduszem będzie nadal lokował aktywa funduszu w zrównoważony portfel, na który składają się walory niedoszacowanych i mało znanych europejskich spółek, oferujących znaczny potencjał wzrostowy. 8 Robeco Capital Growth Funds

9 Wyniki inwestycji Cena Cena Stopa zwrotu z inwestycji (%) 30/06/ /07/ /07/ /06/2008 Robeco 130/30 North American Equities Tytuły uczestnictwa klasy D EUR 36,42 46,26 21,3 Indeks S&P 500 (stopa zwrotu netto) (zabezpieczony w stosunku do euro) 17,8 Tytuły uczestnictwa klasy D USD 106,93 109,54 2,4 Indeks S&P 500 (stopa zwrotu netto) 13,0 Robeco US MidCap Equities Tytuły uczestnictwa klasy DH EUR 99,11 111,42 11,0 Indeks SP 400 MidCap (zabezpieczony w stosunku do euro) 6,8 Tytuły uczestnictwa klasy D USD 96,99 112,21 13,6 Tytuły uczestnictwa klasy I USD 98,29 112,96 13,0 Indeks SP 400 MidCap 7,3 Robeco Chinese Equities Tytuły uczestnictwa klasy D EUR 38,95 46,34 15,9 Indeks MSCI UCITS 10/40 World China (stopa zwrotu netto) 15,6 Robeco European Dividend Extension Tytuły uczestnictwa klasy B EUR 86,10 100,00 13,9 8 1 Okres od 6 maja 2008 r. do 30 czerwca 2008 r. 2 Okres od 1 sierpnia 2007 r. do 30 czerwca 2008 r. 3 Przy założeniu reinwestycji wypłaconej dywidendy. Zob. dane zawarte w części pozostałe informacje na str Okres od 1 kwietnia 2008 r. do 30 czerwca 2008 r. 5 Okres od 2 sierpnia 2007 r. do 30 czerwca 2008 r. 6 Okres od 28 września 2007 r. do 30 czerwca 2008 r. Te klasy tytułów uczestnictwa stanowią kontynuację klas tytułów uczestnictwa subfunduszu Robeco US Premium Equities (EUR), który został włączony do subfunduszu Robeco US Premium Equities w dniu 28 września 2007 r. Dawna klasa D EUR została przemianowana na klasę DH EUR, a dawna klasa I EUR na klasę IH EUR. Ceny tytułów uczestnictwa nowych klas na 1 lipca 2007 r. są równe odpowiednim cenom tytułów uczestnictwa dawnych klas D EUR oraz I EUR. 7 Okres od 1 kwietnia 2007 r. do 30 czerwca 2008 r. 8 Okres od 22 kwietnia 2007 r. do 30 czerwca 2008 r. Robeco European Conservative Equities Fundusz Robeco European Conservative Equities rozpoczął działalność w sierpniu 2007 r. Fundusz w swojej polityce inwestycyjnej w miejsce indeksu odniesienia wykorzystuje nowy ilościowy model doboru walorów, którego zadaniem jest maksymalizacja wartości wskaźnika Sharpe a. Pozwala to funduszowi na osiągnięcie dodatniego wskaźnika alfa zawartego w walorach o niskim wskaźniku beta i niskim poziomie zmienności. Należyta ocena wyników inwestycyjnych możliwa jest dopiero po dłuższym okresie inwestowania, jednak opierając się na stopniu realizacji celu inwestycyjnego (maksymalizacja wskaźnika Sharpe a) należy stwierdzić, że dotychczasowe wyniki funduszu wydają się zadowalające. W szczególności w styczniu i czerwcu, czyli w miesiącach, w których rynki akcji zanotowały znaczne zniżki, fundusz Robeco European Conservative Equities wypadł dobrze, notując mniejsze spadki niż rynek ogółem. Robeco European MidCap Equities W pierwszym półroczu 2008 r. akcje spółek o niskiej i średniej kapitalizacji rynkowej zanotowały dwucyfrowe spadki. Spółki te traciły na wartości, podobnie jak inne rynki akcji, w związku z obawami związanymi z sytuacją makroekonomiczną oraz kryzysem na rynku kredytowym. W warunkach silnej zmienności cen zarządzający funduszem koncentrował się na spółkach charakteryzujących się wyższą dynamiką oraz lepszą jakością generowanych zysków. Skutkiem selekcji walorów na podstawie danych dotyczących poszczególnych spółek (podejście bottom-up) było zwiększone względem indeksu odniesienia zaangażowanie funduszu w sektorach ochrony zdrowia, przedsiębiorstw użyteczności publicznej, przemysłowym i budowlanym oraz zmniejszone względem indeksu odniesienia zaangażowanie w sektorach chemicznym, finansowym, sektorze mediów i surowców podstawowych. W zakresie alokacji regionalnej głównymi rynkami, które fundusz przeważa w swoim portfelu, są rynki w Holandii, Grecji i Niemczech. Jednocześnie fundusz niedoważa rynki w Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Pomimo że może upłynąć pewien czas zanim wyjaśni się obecna niepewna sytuacja rynkowa, perspektywy długoterminowe dla niektórych spółek o niskiej i średniej kapitalizacji rynkowej są bardzo zachęcające, gdyż spółki te są w stanie zwiększyć swoje zyski w okresie średnioterminowym pomimo trudnego klimatu gospodarczego. Robeco 130/30 European Equities Fundusz Robeco 130/30 European Equities rozpoczął działalność w sierpniu 2007 r. Obok pozycji długich, stanowiących 130% wartości aktywów, portfel funduszu obejmuje również pozycje krótkie, stanowiące 30% wartości aktywów, dzięki którym może on uzyskiwać dodatnie wyniki także na walorach, których perspektywy są oceniane negatywnie. Decyzje inwestycyjne funduszu opierają się na ilościowym modelu doboru walorów. W okresie jedenastu miesięcy od rozpoczęcia działalności fundusz Robeco 130/30 European Equities zanotował bardzo dobre wyniki względne dzięki rzetelnym i stabilnym rezultatom osiąganym przez ilościowy model selekcji walorów. Pozycje krótkie znajdujące się w portfelu funduszu miały znaczny pozytywny wptyw na jego ostateczny wynik. Robeco US Premium Equities W okresie 12 miesięcy zakończonym w czerwcu 2008 r. fundusz Robeco US Premium Equities osiągnął lepsze wyniki niż indeks odniesienia, przy negatywnym wyniku rynku ogółem. Dobór walorów do portfela funduszu w większości sektorów gospodarki przyniósł lepsze rezultaty od wyników zanotowanych przez indeks odniesienia, przy czym najlepiej wypadły sektory finansowy i technologiczny. Fundusz nadal wykorzystuje dużą zmienność cen na rynkach w celu selektywnej poprawy jakości portfela, nie rezygnując przy tym z kryterium atrakcyjnej wyceny. Inwestycje funduszu w sektorach ochrony zdrowia, technologicznym oraz artykułów i usług konsumpcyjnych stanowią realizację tej strategii. Pomimo że niedoważenie spółek działających w branżach związanych z surowcami i materiałami odbiło się negatywnie na względnych wynikach funduszu w omawianym okresie, uważamy, że preferencja walorów o wysokiej jakości w portfelu funduszu przyczyni się do osiągnięcia lepszych wyników w przyszłości. Robeco Capital Growth Funds 9

10 Robeco US Value Equities W okresie 12 miesięcy zakończonym w czerwcu 2008 r. fundusz Robeco US Value Equities osiągnął lepsze wyniki niż indeks odniesienia, przy negatywnym wyniku rynku ogółem. Dobór walorów do portfela funduszu w większości sektorów gospodarki przyniósł lepsze rezultaty od wyników zanotowanych przez indeks odniesienia, przy czym najlepiej wypadły sektory finansowy i technologiczny. Fundusz nadal wykorzystuje dużą zmienność cen na rynkach w celu selektywnej poprawy jakości portfela, nie rezygnując przy tym z kryterium atrakcyjnej wyceny. Inwestycje funduszu w sektorach ochrony zdrowia, technologicznym oraz artykułów i usług konsumpcyjnych stanowią realizację tej strategii. Pomimo że niedoważenie spółek działających w branżach związanych z surowcami i materiałami odbiło się negatywnie na względnych wynikach funduszu w omawianym okresie, uważamy, że preferencja walorów o wysokiej jakości w portfelu funduszu przyczyni się do osiągnięcia lepszych wyników w przyszłości. Robeco 130/30 North American Equities Należy mieć na uwadze, że w dniu 17 grudnia 2007 r. uległy zmianie zasady inwestowania funduszu Robeco 130/30 North American Equities. Strategia funduszu zakładająca zajmowanie jedynie długich pozycji oraz stosowanie jako wskaźnika odniesienia indeksu MSCI North America została zmieniona na strategię typu 130/30 ze wskaźnikiem odniesienia w postaci indeksu S&P 500. Pomimo dobrych wyników, jakie przyniosło w bieżącym roku zastosowanie opracowanego przez Robeco modelu doboru walorów, fundusz wypadł gorzej niż indeks S&P 500. Za gorsze wyniki funduszu odpowiadała głównie selekcja walorów w sektorach technologicznym i energetycznym. Jednocześnie sektory finansowy i surowcowy miały największy pozytywny wpływ na wyniki funduszu. Do pozycji, które wpłynęły najkorzystniej na wyniki funduszu, należały długie pozycje na akcjach spółek Mosaic (MOS) i Freeport McMoran Copper & Gold (FCX), oraz niedoważona pozycja na wchodzących w skład indeksu odniesienia akcjach spółki Citigroup (C). Pozycjami, które miały największy negatywny wpływ były długie pozycje na walorach spółek CIT Group (CIT), Avid Budget Group (CAR) i Radioshack (RSH). Robeco US MidCap Equities Pomimo dobrych wyników, jakie przyniosło w bieżącym roku zastosowanie opracowanego przez Robeco modelu doboru walorów, fundusz wypadł gorzej niż indeks S&P 400. Za gorsze wyniki funduszu odpowiadała głównie selekcja walorów w sektorach ochrony zdrowia i energetycznym. Jednocześnie sektory technologiczny i usług komercyjnych miały największy pozytywny wpływ na wyniki funduszu. Jeżeli chodzi o dobór spółek, najkorzystniej na wyniki funduszu wpłynęły walory Chesapeake Energy (CHK), Steel Dynamics (STLD) i St. Mary Land & Exploration (SM). Najbardziej negatywny wpływ miały z kolei inwestycje w akcje spółek Jarden (JAH), Delta Air Lines (DAL) i CIT Group (CIT). Robeco Chinese Equities Chiński rynek akcji ma za sobą okres dużej zmienności cen, wywołanej przez szereg wewnętrznych i zewnętrznych szoków. Chiński PKB notował bardzo wysokie tempo wzrostu, szacowane w analizowanym okresie na 11%. Wzrost ten napędzany był głównie przez inwestycje i eksport, przy czym konsumpcja również zwiększała się w szybkim tempie. W Chinach zaczęło jednak dominować restrykcyjne podejście do polityki pieniężnej, wywołane przez wyższą inflację oraz nadmiar płynności na rynku. W omawianym okresie stopy procentowe podwyższono cztery razy, jednocześnie dziesięciokrotnie podnosząc stopę rezerw obowiązkowych. Chiny dotknięte zostały również przez szereg poważnych klęsk żywiołowych, do których należały niezwykle intensywne opady śniegu, trzęsienia ziemi oraz wielkie powodzie. Problemy na rynku kredytów typu subprime w Stanach Zjednoczonych przyczyniły się także do ograniczenia popytu na chiński eksport. Wszystkie powyższe czynniki w połączeniu ze wzrostem światowych cen surowców doprowadziły, pomimo zanotowanego rekordowego tempa wzrostu PKB, do ograniczenia dynamiki zysków chińskich przedsiębiorstw. Pozytywnym akcentem była aprecjacja chińskiej waluty w analizowanym okresie o około 11%. Robeco European Dividend Extension Celem funduszu jest generowanie dochodu oraz zapewnienie możliwości długoterminowego wzrostu kapitału. Na potrzeby realizacji swoich założeń inwestycyjnych fundusz opracował innowacyjną strategię łączącą inwestycje w akcje dojrzałych spółek europejskich o ugruntowanej pozycji rynkowej, oferujących atrakcyjny poziom dochodu z dywidendy, oraz sprzedaż opcji kupna (call) w celu osiągnięcia dodatkowego dochodu i poprawy ogólnej rentowności inwestycji. Inwestycje w spółki oferujące wysoki poziom dochodu z dywidendy, stabilne wypłaty dywidendy oraz systematyczny wzrost wartości kapitału w połączeniu ze zwiększeniem stopy rentowności poprzez zastosowanie strategii sprzedaży opcji kupna (call overwriting) zapewnia osiągnięcie dobrych rezultatów przy niskiej zmienności wartości inwestycji. Fundusz Robeco European Dividend Extension rozpoczął działalność pod koniec kwietnia w warunkach dużej zmienności na rynku. Portfel inwestycyjny budowany był w maju. W trakcie tego okresu europejskie indeksy charakteryzowały się dużą zmiennością, aby na koniec czerwca zanotować spadek o ponad 10%. Wyniki funduszu Robeco European Dividend Extension nie odbiegały od rezultatów osiągniętych przez indeks European Dividend Yield. Portfel funduszu obejmował przede wszystkim akcje spółek z sektorów finansowego, przemysłowego, dóbr konsumpcyjnych nabywanych uznaniowo i telekomunikacyjnego. W analizowanym okresie stopa dochodu z dywidendy dla portfela funduszu wynosiła ponad 6%. Zgodnie z przyjętą strategią fundusz dokonał sprzedaży opcji kupna na różne pozycje znajdujące się w jego portfelu. Inwestował w akcje spółek o wysokiej kapitalizacji rynkowej (około 50-procentowy udział w portfelu) oraz akcje spółek o kapitalizacji rynkowej poniżej 4 mld EUR (również około 50-procentowy udział w portfelu). W zakresie struktury geograficznej portfela, głównymi krajami, w których koncentrują się inwestycje funduszu, są Wielka Brytania i Francja. 10 Robeco Capital Growth Funds

11 Sektorowe subfundusze akcji Wyniki inwestycji Cena Cena Stopa zwrotu z inwestycji (%) 30/06/ /07/ /07/ /06/2008 Robeco Financials Equities Tytuły uczestnictwa klasy D EUR 34,56 61,34 43,7 Tytuły uczestnictwa klasy Z EUR 85,74 100,00 14,3 1 Indeks MSCI World Financials (stopa zwrotu netto) 41,0 Robeco Food & Agri Equities Tytuły uczestnictwa klasy D EUR 48,21 60,41 20,2 Tytuły uczestnictwa klasy Z EUR 89,96 100,00 10,0 1 Indeks MSCI UCITS 10/40 World Consumer Staples stopa zwrotu netto 15,6 Robeco Health Care Equities Tytuły uczestnictwa klasy D EUR 41,00 53,90 23,9 Tytuły uczestnictwa klasy Z EUR 96,83 100,00 3,2 1 Indeks MSCI UCITS 10/40 World Health Care (stopa zwrotu netto) 22,1 Robeco IT Equities Tytuły uczestnictwa klasy D EUR 28,48 36,55 22,1 Tytuły uczestnictwa klasy Z EUR 93,00 100,00 7,0 1 Indeks MSCI UCITS 10/40 World IT (stopa zwrotu netto) 20,9 Robeco Telecom Services Equities Tytuły uczestnictwa klasy D (EUR) 32,49 43,26 24,9 Tytuły uczestnictwa klasy Z (EUR) 92,31 100,00 7,7 1 Indeks MSCI UCITS 10/40 World Telecom (stopa zwrotu netto) 22,1 Robeco Property Equities Tytuły uczestnictwa klasy D EUR 78,68 117,78 33,2 Tytuły uczestnictwa klasy I EUR 76,96 114,42 32,7 Indeks Citygroup BMI Real Estate World 32,3 Robeco Consumer Goods Equities Tytuły uczestnictwa klasy D EUR 47,11 64,89 27,4 Tytuły uczestnictwa klasy Z EUR 88,85 100,00 11,2 1 Indeks MSCI World Consumer Discretionary (stopa zwrotu netto) 34,9 Robeco Industrials Equities Tytuły uczestnictwa klasy D EUR 42,60 56,95 25,2 Tytuły uczestnictwa klasy Z EUR 89,19 100,00 10,8 1 Indeks MSCI UCITS 10/40 World Industrials (stopa zwrotu netto) 23,6 Robeco Energy Equities Tytuły uczestnictwa klasy D EUR 111,26 108,34 2,7 Tytuły uczestnictwa klasy Z EUR 97,72 100,00 2,3 1 Indeks MSCI UCITS 10/40 World Energy (stopa zwrotu netto) 4,9 Robeco Materials Equities Tytuły uczestnictwa klasy D EUR 106,71 100,00 6,7 Tytuły uczestnictwa klasy Z EUR 107,54 100,00 7,5 2 Indeks MSCI UCITS 10/40 World Materials (stopa zwrotu netto) 4,1 2 Analiza wyników subfunduszy Robeco Financials Equities Na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy kryzys, który dotknął rynek kredytowy na całym świecie doprowadził do głębokiej korekty kursów spółek finansowych. Wskutek ekspozycji na amerykański rynek kredytów hipotecznych o podwyższonym ryzyku (sub-prime) i zobowiązań dłużnych zabezpieczonych aktywami (CDO), walory niektórych banków odnotowały ostre spadki. Pogarszająca się jakość kredytów i obawa przed możliwymi następstwami ewentualnej recesji w Stanach Zjednoczonych, a także podejmowane przez szereg banków, zakrojone na szeroką skalę działania mające na celu pozyskanie kapitału, doprowadziły do gwałtownego spadku notowań spółek sektora finansowego. Ich kursy kształtowały się znacznie poniżej średnich historycznych wartości mnożników wyceny rynkowej. Rentowność funduszu Robeco Financials Equities w ujęciu bezwzględnym była ujemna i nieco niższa od rentowności indeksu odniesienia. Robeco Food & Agri Equities W roku 2007/2008 wynik funduszu Robeco Food & Agri Equities kształtował się poniżej wyniku indeksu odniesienia, na co wpływ miała ogromna nerwowość inwestorów i niechęć do podejmowania ryzyka, jaka zapanowała na światowych rynkach akcji. Inwestorzy salwowali się ucieczką w bezpieczne inwestycje, ignorując zarówno długoterminowe dane fundamentalne, jak i wyceny. W tych okolicznościach strategia inwestycyjna funduszu polegająca na konstruowaniu portfela wokół określonych tematów okazała się nieskuteczna. Fundusz przeważa w swoim portfelu inwestycje oparte na następujących tematach inwestycyjnych: wzrost konsumpcji na rynkach wschodzących, zdrowie i jakość życia oraz rolnictwo. Wszystkie one odnotowały wyniki gorsze niż indeks odniesienia. Ryzyko inwestycyjne funduszu związane jest niemal wyłączenie z doborem walorów do portfela inwestycyjnego. Robeco Health Care Equities Wynik funduszu Robeco Health Care Equities był nieznacznie gorszy od wyniku odnotowanego przez indeks odniesienia. Niekorzystną przeciwwagą dla trafnej selekcji walorów w ramach segmentów rynku była nietrafna alokacja aktywów pomiędzy poszczególne segmenty. Niekorzystne okazało się przede wszystkim przeważone zaangażowanie w segmencie zarządzanej opieki zdrowotnej, który za sprawą rozczarowującego poziomu zysków przyniósł inwestorom wyniki poniżej indeksu odniesienia. Z kolei dobór walorów w ramach segmentu zarządzanej opieki zdrowotnej był czynnikiem pozytywnie wpływającym na wynik funduszu, dzięki walorom kilku spółek brazylijskich, które spisywały się lepiej od swoich amerykańskich rywali. Jeżeli chodzi o alokację regionalną, na wynik funduszu dobrze wpłynęła przeważona względem indeksu odniesienia pozycja na rynkach wschodzących. Robeco IT Equities Obawy związane ze spadającą dynamiką nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw oraz zacishaniem pasa przez konsumentów amerykańskich znalazły swój wyraz w silnej presji na kursy spółek informatycznych. Walory amerykańskich spółek technologicznych o dużej kapitalizacji, które prowadząc znaczną część swojej działalności za granicą ponoszą zarazem dużą część kosztów Robeco Capital Growth Funds 11

12 Wyniki inwestycji Cena Cena Stopa zwrotu z inwestycji (%) 30/06/ /07/ /07/ /06/2008 Robeco Utilities Equities Tytuły uczestnictwa klasy D EUR 92,32 100,00 7,7 Tytuły uczestnictwa klasy Z EUR 93,03 100,00 7,0 2 Indeks MSCI World Utilities (stopa zwrotu netto) 11,0 2 1 Okres od 23 maja 2008 r. do 30 czerwca 2008 r. 2 Okres od 15 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2008 r. w dolarach, radziły sobie całkiem nieźle, ponieważ słabnący kurs waluty amerykańskiej wzmocnił ich wynik finansowy. Fundusz przeważa w swoim portfelu spółki ze Stanów Zjednoczonych i z rynków wschodzących oraz spółki, które korzystają na trwałym wzroście technologicznym. Robeco Telecom Services Equities W drugiej połowie 2007 r. defensywne cechy polityki inwestycyjnej funduszu Robeco Telecom Services Equities korzystnie wpłynęły na jego rentowność. Jednak sytuacja ta zmieniła się o 180 stopni na początku 2008 r., kiedy okazało się, że i walory spółek telekomunikacyjnych nie są odporne na ogólną dekoniunkturę gospodarczą. W efekcie sektor telekomunikacyjny na całym świecie znalazł się wśród najgorzej radzących sobie gałęzi gospodarki gorzej wypadł już tylko sektor finansowy. Dodatkowo obawy inwestorów podsycał brak przewidywalności otoczenia regulacyjnego oraz ryzyko, że spółki telekomunikacyjne mogły przesadzić z wydatkami na finansowanie połączeń i przejęć, co także niekorzystnie zaważyło na wynikach sektora. Robeco Property Equities Po ostrej korekcie z drugiej połowy minionego roku w pierwszych sześciu miesiącach 2008 r. walory spółek z sektora nieruchomości traciły na wartości. Za sprawą ekspozycji na amerykański rynek kredytów hipotecznych o podwyższonym ryzyku (sub-prime) i zobowiązań dłużnych zabezpieczonych aktywami (CDO) banki ze Stanów Zjednoczonych i Europy poniosły ciężkie straty. To załamanie globalnego rynku kredytów pociągnęło za sobą silne spadki notowań spółek finansowych, w tym spółek działających w sektorze nieruchomości. Wskutek problemów z refinansowaniem zadłużenia przez spółki australijskie inwestorzy przystąpili do masowej wyprzedaży ich akcji, co było szczególnie widoczne w drugiej połowie 2007 r. Ponieważ wciąż daleko jeszcze do ustabilizowania się sytuacji na rynku kredytowym, inwestorzy zachowują ostrożność. Rentowność funduszu Robeco Financials Equities w ujęciu bezwzględnym była ujemna i nieco niższa od rentowności indeksu odniesienia. Robeco Consumer Goods Equities W porównaniu z innymi branżami straty, jakie w pierwszej połowie 2008 r. odnotował sektor dóbr konsumpcyjnych nabywanych uznaniowo, należały do najcięższych. Dekoniunktura na rynku mieszkaniowym i stale rosnące ceny ropy naftowej i innych surowców przekładają się na radykalne zmniejszenie poziomu wydatków konsumpcyjnych. Wydaje się, że skutki spowolnienia gospodarczego zostały w najpełniejszym stopniu uwzględnione w wycenach spółek z amerykańskiego sektora sprzedaży detalicznej, podczas gdy prognozy wyników dotyczące spółek przemysłu motoryzacyjnego jeszcze mogą się pogorszyć. Zmniejszony popyt ze strony klientów końcowych i rosnące ceny stali będą powodować dalszą presję na zyski tego sektora. Robeco Industrials Equities W pierwszej połowie 2008 r. akcje spółek z sektora przemysłowego zanotowały znaczne spadki, podobnie jak rynki akcji ogółem. Trwające spowolnienie gospodarcze w połączeniu z rosnącymi cenami surowców i energii pobudziły obawy inwestorów dotyczące ryzyka gwałtownego spadku zysków spółek. Zyski przedsiębiorstw znajdują się pod presją na wielu rynkach końcowych sektora przemysłowego, w szczególności w budownictwie mieszkaniowym oraz branży motoryzacyjnej, podczas gdy rynki końcowe w sektorach naftowym, gazowniczym i rolniczym, w sektorze sprzętu i wyposażenia dla przemysłu wydobywczego oraz wszelkich branżach związanych z infrastrukturą ciągle wykazują się stosunkowo dużą dynamiką wzrostową. Robeco Energy Equities Poziom cen ropy naftowej wzrósł z 95 USD za baryłkę do 140 USD za baryłkę ekwiwalentu ropy naftowej w połowie roku, napędzany niskim wzrostem światowej podaży, ciągle silnym popytem z krajów Azji i Bliskiego Wschodu oraz poszukiwaniem przez inwestorów ochrony przed inflacją i słabszym kursem dolara amerykańskiego poprzez zakup ropy naftowej. Odpowiednio do wzrostów cen ropy naftowej rosły również ceny gazu wraz z zacieśnianiem się bilansów energetycznych. Na fali wzrostów cen surowców akcje spółek poszukiwawczo-wydobywczych wypadły dużo lepiej niż indeks odniesienia. Równie dobrze radziły sobie spółki z sektora węglowego. Jednocześnie akcje spółek rafineryjnych zanotowały wyniki gorsze niż indeks odniesienia, gdyż wysokie ceny benzyny zaczynają mieć wpływ na zachowanie konsumentów, w szczególności w Stanach Zjednoczonych. Robeco Materials Equities Dobre wyniki spółek z sektora surowcowego osiągnięte w pierwszej połowie bieżącego roku wynikały raczej z niedoborów po stronie podaży niż z rzeczywistego popytu. Inwestorzy zazwyczaj mają jedynie ogólną wiedzę na temat danego sektora, dlatego też często przywiązują nadmierną wagę do popytu, jednocześnie ignorując bardziej specyficzne kwestie wpływające na podaż. Struktura portfela subfunduszu pozwalała mu na wykorzystanie tej sytuacji poprzez koncentrację na walorach spółek pozyskujących surowce (upstream) w sektorach posiadających strukturalne niedobory lub charakteryzujących się wysokim ryzykiem wystąpienia szoku podażowego, bądź w sektorach, w których niecykliczny popyt przewyższa przewidywaną podaż. Robeco Utilities Equities Pomimo bardzo niekorzystnego klimatu na rynkach akcji, od momentu powstania funduszu sektor przedsiębiorstw użyteczności publicznej radził sobie stosunkowo dobrze. Pozytywny wpływ na jego wyniki miały rosnące ceny surowców. Wyższe notowania ropy naftowej i gazu doprowadziły do wzrostu cen energii elektrycznej, w wyniku czego wzrosły także marże zysku jej producentów. Ponieważ akcje producentów energii elektrycznej posiadają duży udział w portfelu funduszu, był on w stanie osiągnąć wyniki lepsze niż indeks odniesienia. Fundusz nadal koncentruje się na przedsiębiorstwach użyteczności publicznej wykazujących 12 Robeco Capital Growth Funds

Robeco Capital Growth Funds

Robeco Capital Growth Funds Robeco Capital Growth Funds Spółka inwestycyjna o zmiennym kapitale SICAV, utworzona zgodnie z prawem Wielkiego Księstwa Luksemburga RCS B58 959 Raport półroczny 1 lipca 31 grudnia 2009 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Allianz Global Investors Fund. Zbadany raport roczny na dzień 30 września 2007 r. Allianz Global Investors Luxembourg S. A.

Allianz Global Investors Fund. Zbadany raport roczny na dzień 30 września 2007 r. Allianz Global Investors Luxembourg S. A. Zbadany raport roczny na dzień 30 września 2007 r. Allianz Global Investors Fund Société d Investissement à Capital Variable Allianz Global Investors Luxembourg S. A. Allianz Global Investors Fund Informacje

Bardziej szczegółowo

Allianz Global Investors Fund. Zbadany raport roczny na dzień 30 września 2008 r. Allianz Global Investors Luxembourg S. A.

Allianz Global Investors Fund. Zbadany raport roczny na dzień 30 września 2008 r. Allianz Global Investors Luxembourg S. A. Zbadany raport roczny na dzień 30 września 2008 r. Allianz Global Investors Fund Société d Investissement à Capital Variable Allianz Global Investors Luxembourg S. A. Allianz Global Investors Fund Informacje

Bardziej szczegółowo

Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii

Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii Schroders Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii Keith Wade Główny ekonomista i strateg (44-2) 7658 6296 Azad Zangana Ekonomista ds. europejskich (44-2) 7658 2671 James Bilson Ekonomista

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie na 31 grudnia 2009 r. zweryfikowane przez biegłego HORIZON

Roczne sprawozdanie na 31 grudnia 2009 r. zweryfikowane przez biegłego HORIZON Roczne sprawozdanie na 31 grudnia 2009 r. zweryfikowane przez biegłego HORIZON Towarzystwo funduszy inwestycyjnych o zmiennym kapitale (SICAV) prawa belgijskiego o zmiennej liczbie tytułów uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

06/Grupa BPH. www.bph.pl

06/Grupa BPH. www.bph.pl Raport Roczny 2009 Inwest 06/Grupa BPH www.bph.pl 02 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPH... 07 List Prezesa Zarządu Banku BPH... 08 Krótka informacja o Banku BPH... 013 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Burza na rynkach. Barometr Inwestycyjny. 8 lipca 2015 r.

Burza na rynkach. Barometr Inwestycyjny. 8 lipca 2015 r. Burza na rynkach Barometr Inwestycyjny 8 lipca 2015 r. 1 Czerwiec był dla inwestorów bardzo trudnym miesiącem. Traciły zarówno akcje, jak i obligacje, przecena dotknęła również rynek towarowy. Na rynku

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie na 31 grudnia 2011 r. zweryfikowane przez biegłego HORIZON

Roczne sprawozdanie na 31 grudnia 2011 r. zweryfikowane przez biegłego HORIZON Roczne sprawozdanie na 31 grudnia 2011 r. zweryfikowane przez biegłego HORIZON Towarzystwo funduszy inwestycyjnych o zmiennym kapitale (SICAV) prawa belgijskiego o zmiennej liczbie tytułów uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2012 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2012 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2012 roku SPIS TREŚCI LIST PRZEWODNICZĄCEJ RADY NADZORCZEJ... 4 LIST PREZES ZARZĄDU... 5 I. UWARUNKOWANIA MAKROEKONOMICZNE ROZWOJU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

EBC rusza na zakupy. Barometr Inwestycyjny. 12 lutego 2015 r.

EBC rusza na zakupy. Barometr Inwestycyjny. 12 lutego 2015 r. EBC rusza na zakupy Barometr Inwestycyjny 12 lutego 2015 r. 1 Nowy rok zaczynamy z przytupem. Decyzja EBC o rozpoczęciu większego niż oczekiwano programu luzowania ilościowego wywołała euforię na niektórych

Bardziej szczegółowo

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny Prospekt informacyjny Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny zarządzany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie www.allianz.pl/pte Warszawa, dnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 r.

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 r. SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU... 3 I. WARUNKI RYNKOWE W 2010 ROKU

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r.

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU... 3 I. WARUNKI RYNKOWE W 2009 ROKU

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY BANK MILLENNIUM BIULETYN INFORMACYJNY nr 2 KWIECIEŃ CZERWIEC 2013 r. TEMAT NUMERU FUNDUSZE ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU ODPOWIEDŹ NA DYLEMATY KLIENTÓW VADEMECUM INWESTOR A JAK LOKOWAĆ

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie na 30 czerwca 2010 r. niezweryfikowane przez biegłego HORIZON

Półroczne sprawozdanie na 30 czerwca 2010 r. niezweryfikowane przez biegłego HORIZON Półroczne sprawozdanie na 30 czerwca 2010 r. niezweryfikowane przez biegłego HORIZON Towarzystwo funduszy inwestycyjnych o zmiennym kapitale (SICAV) prawa belgijskiego o zmiennej liczbie tytułów uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny

Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny Prospekt informacyjny Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny zarządzany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie www.allianz.pl/pte Warszawa, dnia

Bardziej szczegółowo

2007 2007 OCZNY TR 2007 RAPORT ROCZNY RAPOR 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 CENTRALNY 2007 BANK 2007 OPEJSKI EUR

2007 2007 OCZNY TR 2007 RAPORT ROCZNY RAPOR 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 CENTRALNY 2007 BANK 2007 OPEJSKI EUR PL EUROPEJSKI BANK CENTRALNY RAPORT ROCZNY RAPORT ROCZNY W 2008 r. wszystkie publikacje EBC przedstawiają motyw z banknotu 10. RAPORT ROCZNY Europejski Bank Centralny 2008 Adres Kaiserstrasse 29 60066

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2014 BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII

Bardziej szczegółowo

Prospekt Informacyjny 2014

Prospekt Informacyjny 2014 Otwarty Fundusz Emerytalny Prospekt Informacyjny 2014 Sporządzony 4 maja 2015 roku Prospekt Informacyjny Aviva Otwartego Funduszu Emerytalnego Aviva BZ WBK Sporządzony w Warszawie 4 maja 2015 roku Aviva

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W 2010 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W 2010 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W 2010 ROKU Grupy Kapitałowej BZ WBK S.A. w 2010 roku 2 Spis treści I. Przegląd działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego

Bardziej szczegółowo

2006 2006 R A P O R T R O C Z N Y OCZNY 2006 2 0 0 6 RAPORT R 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 ANK CENTRALNY I B

2006 2006 R A P O R T R O C Z N Y OCZNY 2006 2 0 0 6 RAPORT R 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 ANK CENTRALNY I B PL EUROPEJSKI BANK CENTRALNY RAPORT ROCZNY RAPORT ROCZNY W 2007 roku wszystkie publikacje EBC będą przedstawiały motyw z banknotu 20. RAPORT ROCZNY Europejski Bank Centralny 2007 Adres Kaiserstrasse 29

Bardziej szczegółowo

Rada Polityki Pieniężnej. Marzec 2015 r. Raport o inflacji

Rada Polityki Pieniężnej. Marzec 2015 r. Raport o inflacji Rada Polityki Pieniężnej Marzec 15 r. Raport o inflacji Raport o inflacji marzec 15 Raport o inflacji jest dokumentem przedstawiającym ocenę Rady Polityki Pieniężnej (RPP) dotyczącą przebiegu bieżących

Bardziej szczegółowo

Grecja kupuje czas. Barometr Inwestycyjny. 16 marca 2015 r.

Grecja kupuje czas. Barometr Inwestycyjny. 16 marca 2015 r. Grecja kupuje czas Barometr Inwestycyjny 16 marca 2015 r. 1 Luty na światowych rynkach finansowych przyniósł silne wzrosty większości indeksów akcyjnych, przy jednoczesnej korekcie większości indeksów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W 2010 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W 2010 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W 2010 ROKU Banku Zachodniego WBK S.A. w 2010 roku 2 Spis treści I. Podsumowanie działalności Banku Zachodniego WBK S.A. w 2010 r.... 3 II.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 r. 2 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Kwiecień 2009. Rynek akcji

Opracowanie cykliczne. Kwiecień 2009. Rynek akcji 2 kwietnia 2009 Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities 53000 46000 39000 32000 25000 pkt BUX PX 18000 2008-03-27 2008-07-22 2008-11-13 2009-03-12 Zespół Analiz: Michał Marczak (+48 22) 697 47 38 michal.marczak@dibre.com.pl

Bardziej szczegółowo

Czy burzę mamy już za sobą?

Czy burzę mamy już za sobą? Lipiec 2014 25 stron Czy burzę mamy już za sobą? Perspektywy rynkowe Biura Doradztwa Inwestycyjnego Pierwszą połowę tego roku inwestorzy zapamiętają jako nerwową i mocno wymagającą. Choć stopy zwrotu z

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2013 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2013 r. 1 Spis treści List Prezesa Zarządu... 4 List Przewodniczącej Rady Nadzorczej... 6 I. Podsumowanie działalności Alior Banku w 2013 r.... 7

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2012 rok

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2012 rok Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2012 rok Data publikacji raportu: 4 marca 2013 Spis treści 1. Wstęp... 4 1.1 Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego SA

Bardziej szczegółowo