Robeco Capital Growth Funds

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Robeco Capital Growth Funds"

Transkrypt

1 Robeco Capital Growth Funds Spółka inwestycyjna o zmiennym kapitale SICAV, utworzona zgodnie z prawem Wielkiego Księstwa Luksemburga RCS B Raport półroczny 1 lipca 31 grudnia 2009 r.

2 Spis treści Informacje ogólne 4 Sprawozdanie Zarządu 6 Informacje ogólne 6 Zarządzanie ryzykiem 8 Responsible Investing 8 Ogólne wprowadzenie 9 Globalne subfundusze akcji 11 Regionalne i krajowe subfundusze akcji 14 Sektorowe subfundusze akcji 18 Globalne subfundusze obligacji 23 Regionalne subfundusze obligacji 25 Subfundusze bezwzględnego zwrotu 28 Sprawozdanie finansowe 29 Zestawienie aktywów netto 29 Zmiana liczby tytułów uczestnictwa 40 Noty objaśniające 44 Pozostałe informacje 113 Struktura aktywów netto według kraju i waluty* 114 Portfel inwestycyjny - glosariusz 120 Investment portfolio 121 Robeco Global Equities 121 Robeco Global Value Equities 123 Robeco Global Stars Equities 125 Robeco Emerging Stars Equities 126 Robeco Emerging Markets Equities 127 Robeco 130/30 Emerging Markets Equities 130 Robeco Asia-Pacific Equities 133 Robeco European Equities 135 Robeco European Stars Equities 138 Robeco European Conservative Equities 139 Robeco European MidCap Equities 141 Robeco 130/30 European Equities 143 Robeco US Premium Equities 145 Robeco 130/30 North American Equities 147 Robeco Chinese Equities 148 Robeco European Dividend Extension 149 Robeco New World Financial Equities 150 Robeco Health & Wellness Equities 152 Robeco Property Equities 153 Robeco Consumer Trends Equities 154 Robeco Natural Resources Equities 156 Robeco Agribusiness Equities 158 Robeco Capital Growth Funds 2

3 Robeco Infrastructure Equities 159 Robeco Global Bonds 161 Robeco High Yield Bonds 166 Robeco Investment Grade Corporate Bonds 173 Robeco Global Government Bonds 176 Robeco Euro Bonds 178 Robeco Euro Government Bonds 181 Robeco Euro Credit Bonds 183 Robeco All Strategy Euro Bonds 186 Robeco European Currencies High Yield Bonds 191 Robeco Strategic Income Fund 194 Robeco Euro Medium Term Bonds 195 Uwaga 1: w pozostałej części niniejszego raportu stosowane będą skrócone nazwy subfunduszy bez wyrażenia Robeco Capital Growth Funds. Uwaga 2: Niniejszy dokument jest tłumaczeniem dokumentu sporządzonego pierwotnie w języku angielskim. W przypadku jakichkolwiek niezgodności pomiędzy wersjami, obowiązujaca będzie wersja angielska. Robeco Capital Growth Funds 3

4 Informacje ogólne Robeco Capital Growth Funds ( Spółka ) Instytucja zbiorowego inwestowania zarejestrowana jako otwarta spółka inwestycyjna o zmiennym kapitale (Société d investissement à capital variable, SICAV) zgodnie z przepisami prawa luksemburskiego. Rejestr spółek RCS Luxembourg B Adres siedziby 69, route d Esch L-1470 Luksemburg Wielkie Księstwo Luksemburga Zarząd Arjen J.W. Jongma, Przewodniczący, Dyrektor ds. Działalności na Rynku Akcji i Tradingu, Rotterdam, Holandia Francesco O. Baici, Zastępca Prezesa Robeco (Schweiz) A.G., Zurych, Szwajcaria Ali Ould Rouis, Członek Zarządu Banque Robeco S.A. i Robeco Gestions S.A.S., Paryż, Francja Spółka zarządzająca Robeco Luxembourg S.A. 6-12, Place d Armes L-1136 Luxembourg Wielkie Księstwo Luksemburga Biegły rewident Ernst & Young S.A. 7, Parc d Activité Syrdall L-5365 Munsbach Wielkie Księstwo Luksemburga Depozytariusz, Przedstawiciel Lokalny i Agent Płatności RBC Dexia Investor Services Bank S.A. 14, Porte de France L-4360 Esch-sur-Alzette Wielkie Księstwo Luksemburga Agent Administracyjny i Podmiot Prowadzący Rejestr Uczestników Robeco Luxembourg S.A. który powierzył pełnienie tej funkcji: RBC Dexia Investor Services Bank S.A. 14, Porte de France L-4360 Esch-sur-Alzette Wielkie Księstwo Luksemburga Doradca Inwestycyjny Robeco Luxembourg S.A. który powierzył pełnienie tej funkcji: Robeco Institutional Asset Management B.V. ( RIAM ) Coolsingel 120 NL-3011 AG Rotterdam Holandia Robeco Capital Growth Funds 4

5 Składanie zleceń nabycia tytułów uczestnictwa; publikacje Raporty finansowe, w tym niniejszy raport, nie mogą służyć jako podstawa przyjmowania zleceń nabycia tytułów uczestnictwa. Zlecenia nabycia mogą być przyjmowane jedynie na podstawie aktualnego prospektu, uzupełnionego informacjami z ostatniego raportu rocznego Spółki, a jeżeli ostatni raport roczny Spółki został opublikowany więcej niż osiem miesięcy wcześniej z ostatniego raportu półrocznego. Kopie raportów finansowych oraz prospektu dostępne są w witrynie internetowej pod adresem Można rownież otrzymać je bezpłatnie w siedzibie Spółki. Przedstawiciel i Agent Płatności w Szwajcarii Robeco (Schweiz) A.G., z siedzibą pod adresem Josefstrasse 218, CH-8005 Zurych, jest wyznaczonym przedstawicielem funduszu w Szwajcarii. Kopie prospektu, Statutu, raportów rocznych (półrocznych) oraz zestawienie wszystkich transakcji kupna i sprzedaży w portfelu papierów wartościowych w okresie sprawozdawczym dostępne są bezpłatnie pod powyższym adresem. UBS AG, Bahnhofstrasse 45, CH-8098 Zurych, pełni rolę agenta płatności Spółki w Szwajcarii. Agent płatności i serwis informacyjny w Niemczech Kopie Statutu, skrótu oraz pełnej wersji prospektu, jak również raportów rocznych i półrocznych można otrzymać bezpłatnie w biurze agenta płatności/serwisu informacyjnego w Niemczech pod adresem Deutsche Bank AG, Taunusanlage 12, D-60325, Frankfurt nad Menem. Ceny emisji i odkupienia tytułów uczestnictwa publikowane są w oficjalnym dzienniku giełdy. Zestawienie wszystkich transakcji kupna i sprzedaży w portfelu papierów wartościowych Spółki w okresie sprawozdawczym dostępne jest bezpłatnie w siedzibie agenta płatności/serwisu informacyjnego w Niemczech. Wersje językowe Niniejszy raport jest również publikowany w holenderskiej, francuskiej, niemieckiej, hiszpańskiej, norweskiej i angielskiej wersji językowej. Jedyną wiążącą wersją jest wersja sporządzona w języku angielskim. Robeco Capital Growth Funds 5

6 Sprawozdanie Zarządu Informacje ogólne Witryna internetowa Informujemy, że aktualizowane na bieżąco informacje dotyczące polityki inwestycyjnej, wyników oraz portfeli inwestycyjnych poszczególnych subfunduszy są zamieszczane na stronie internetowej Zmiany nazw subfunduszy Z dniem 30 listopada 2009 r. zmienione zostały nazwy następujących subfunduszy: - Robeco Financials Equities zmienił nazwę na Robeco New World Financial Equities - Robeco Health Care Equities zmienił nazwę na Robeco Health & Wellness Equities - Robeco Consumer Goods Equities zmienił nazwę na Robeco Consumer Trends Equities - Robeco Energy Equities zmienił nazwę na Robeco Natural Resources Equities - Robeco European Opportunities zmienił nazwę na Robeco European Stars. Zmiana nazwy klasy tytułów uczestnictwa subfunduszu Robeco 130/30 North American Equities oraz zmiana waluty bazowej subfunduszu Z dniem 1 lipca 2009 r. klasa D EUR została zmieniona na klasę DH EUR, a waluta bazowa została zmioniona z EUR na USD. Połączenie subfunduszy Z dniem 27 listopada 2009 r. Subfundusze Włączane wymienione w poniższej tabeli zostały włączone do Funduszy Przejmujących. Połączenie subfunduszy Subfundusze Włączane Subfundusze Przejmujące Robeco Food & Agri Equities Robeco Agribusiness Equities Robeco Industrials Equities Robeco Infrastructure Equities Robeco Materials Equities Robeco Natural Resources Equities 1 Robeco IT Equities Robeco Consumer Trends Equities 2 Robeco Telecom Services Equities Robeco Consumer Trends Equities 2 1 Wcześniej występujący pod nazwą Robeco Energy Equities. 2 Wcześniej występujący pod nazwą Robeco Consumer Goods Equities. Likwidacja subfunduszu Robeco Capital Growth Funds - Robeco Utilities Equities Subfundusz Robeco Utilities Equities został zlikwidowany z dniem 27 listopada 2009 r. Powodem likwidacji był fakt, że (i) wartość aktywów, którymi zarządzał subdundusz, spadła poniżej kwoty, jaką Zarząd uznaje za minimalną wartość wymaganą do istnienia Subfunduszu oraz dalszego zarządzania nim w najlepszym interesie posiadaczy tytułów uczestnictwa oraz (ii) potencjał dalszej sprzedaży został uznany za ograniczony. Robeco Capital Growth Funds 6

7 Dezaktywacja klas tytułów uczestnictwa W omawianym okresie zdezaktywowane zostały następujące klasy tytułów uczestnictwa. Dezaktywacja klas tytułów uczestnictwa Subfundusz Klasa tytułów uczestnictwa Data dezaktywacji Robeco Telecom Services Equities klasa tytułów uczestnictwa Z EUR Robeco European Opportunities klasa tytułów uczestnictwa I EUR Robeco Euro Bonds klasa tytułów uczestnictwa Z EUR Robeco Euro Medium Term Bonds klasa tytułów uczestnictwa Z EUR Nowe subfundusze Z dniem 8 lipca 2009 r. wprowadzony został subfundusz Robeco Global Government Bonds. Nowe klasy tytułów uczestnictwa W omawianym okresie wprowadzono następujące klasy tytułów uczestnictwa. Nowe klasy tytułów uczestnictwa Subfundusz Klasa tytułów uczestnictwa Data wprowadzenia Robeco Global Government Bonds klasa tytułów uczestnictwa IH EUR Robeco Global Government Bonds klasa tytułów uczestnictwa I USD Robeco US Premium Equities klasa tytułów uczestnictwa D EUR Robeco Chinese Equities klasa tytułów uczestnictwa I EUR Robeco 130/30 Emerging Markets Equities klasa tytułów uczestnictwa DL EUR Robeco Property Equities klasa tytułów uczestnictwa B EUR Robeco Investment Grade Corporate Bonds klasa tytułów uczestnictwa IHI EUR Robeco European Equities klasa tytułów uczestnictwa I EUR Robeco US Premium Equities klasa tytułów uczestnictwa I EUR Robeco Emerging Markets Equities klasa tytułów uczestnictwa J USD Robeco Euro Medium Term Bonds klasa tytułów uczestnictwa B EUR Robeco Euro Bonds klasa tytułów uczestnictwa B EUR Robeco High Yield Bonds klasa tytułów uczestnictwa B EUR Zmiany w treści prospektu W prospekcie Spółki wprowadzono pewne zmiany, które weszły w życie z dniem 30 listopada 2009 r. W siedzibie Spółki dostępny jest list do posiadaczy tytułów uczestnictwa opisujący wspomniane zmiany. Transakcja połaczenia Nadzwyczajne walne zgromadzenie uczestników z dnia 26 listopada 2009 r. zatwierdziło włączenie Robeco Obligaties DividendFunds N.V., spółki inwestycyjnej o zmiennym kapitale, zarejestrowanej w Holandii ( Spółka Włączana") do Spółki ze skutkiem od 18 grudnia 2009 r. W tym dniu aktywa i zobowiązania Spółki Włączanej zostały automatycznie przeniesione na Spółkę, a Spółka wyemitowała tytuły uczestnictwa następujących klas i subfunduszy: Robeco Capital Growth Funds 7

8 Połączenie Włączenie Spółki Włączanej Klasa tytułów uczestnictwa do Spółki Robeco Obligaties DividendFunds N.V. Klasa A = Robeco Divirente Robeco Capital Growth Funds Robeco Euro Medium Term Bonds Robeco Obligaties DividendFunds N.V. Robeco Obligaties DividendFunds N.V. Klasa B = Robeco Euro Obligaties Dividend Klasa C = Robeco High Yield Obligaties Robeco Capital Growth Funds Robeco Euro Bonds Robeco Capital Growth Funds Robeco High Yield Bonds Klasa tytułów uczestnictwa Klasa B EUR Klasa B EUR Klasa B EUR Zarządzanie ryzykiem W minionym roku spółka Robeco Luxembourg S.A. zoptymalizowała środki stosowane w celu ochrony swoich klientów i zwiększyła ich zakres. Środki te to różne sposoby ograniczania strat wynikających z upadłości kontrahenta. Częstotliwość wymiany zabezpieczenia w transakcjach na instrumentach pochodnych została zwiększona i wprowadzono więcej ograniczeń odnośnie rodzajów zabezpieczeń przyjmowanych od kontrahentów pożyczających papiery wartościowe. Podjęto również działania mające na celu rozłożenie otwartych pozycji gotówkowych na kontrahentów o wyższej wiarygodności kredytowej oraz rozdzielenie tych kwot tam, gdzie to możliwe. Czynniki ryzyka związane z płynnością podlegają dokładnej ocenie, w szczególności w odniesieniu do portfeli papierów wartościowych o stałym dochodzie, zarówno w wypadku inwestycji portfelowych, jak i transakcji kupna i sprzedaży realizowanych przez klientów. W odniesieniu do ryzyka płynności prowadzony jest zintegrowany monitoring i raportowanie w ramach specjalnych procedur. Wdrożono lub zapowiedziano wdrożenie bardziej rygorystycznych regulacji w różnych obszarach. Robeco Luxembourg S.A. ściśle współpracuje z lokalnymi organami nadzoru i będzie w każdym czasie spełniać wymogi dotyczące zarządzania portfelem. Responsible Investing W dniu 1 lutego 2010 r. spółka Robeco ogłosiła wprowadzenie projektu Odpowiedzialne Inwestowanie (RI Responsible Investing). Wspieramy odpowiedzialne inwestowanie, ponieważ jesteśmy przekonani, że właściwy ład korporacyjny i odpowiedzialność społeczna wpłyną na poprawę wskaźników ryzyka do stopy zwrotu z inwestycji. Cel ten jest osiągany poprzez uwzględnienie w procesach analizy inwestycyjnej oraz procesach decyzyjnych dotyczących produktów Robeco kwestii środowiskowych, społecznych i nadzoru korporacyjnego (environmental, social and governance ESG). Projekt RI stanowi rozszerzenie działań związanych z odpowiedzialnym inwestowaniem realizowanych przez Robeco od długiego czasu, takich jak uwzględnienie czynników ESG w niektórych produktach, fundusze inwestujące w papiery spółek, których działalność charakteryzuje dbałość o zrównoważony rozwój, wykonywanie praw głosu na walnych zgromadzeniach akcjonariuszy i zaangażowanie w spółki, w które inwestują fundusze Robeco. Stopień oraz sposób uwzględnienia czynników ESG w procesach decyzyjnych dotyczących poszczególnych produktów są różne. Odpowiedzialne inwestowanie obejmuje także wprowadzenie polityki głębszego zaangażowania oraz wyłączeń. Podejmowane przez nas działania w zakresie głębszego zaangażowania są zgodne z powszechnie przyjętymi międzynarodowymi kodeksami postępowania, podpisanymi/ratyfikowanymi przez holenderski rząd. Spółki, które nie przestrzegają tych powszechnie przyjętych kodeksów, mogą się znaleźć na liście podmiotów wyłączonych, stosowanej w odniesieniu do wszystkich funduszy Robeco. Więcej informacji na temat projektu RI wprowadzonego przez Robeco oraz jego wpływu na produkty firmy można znaleźć na stronie Robeco w części poświęconej odpowiedzialnemu inwestowaniu pod adresem: Robeco Capital Growth Funds 8

9 Ogólne wprowadzenie Rok 2009 przejdzie do historii jako rok, w którym zakończyła się najgorsza recesja od lat 30. ubiegłego stulecia. Aplikowane przez banki centralne i rządy programy o olbrzymiej wartości, których zadaniem było pobudzenie wzrostu gospodarczego, z pewnością przyniosły spodziewane efekt. Ożywienie gospodarcze miało szczególnie imponujące rozmiary w Azji. Za wcześnie jeszcze oceniać, czy udało się ostatecznie uniknąć takiej depresji gospodarczej, jaka dotknęła Japonię w latach , niemniej jednak globalne tempo wzrostu w drugiej połowie 2009 r. stanowiło pozytywne zaskoczenie, zaś inflacja wykazywała tendencję spadkową. Wszystkie wskaźniki ekonomiczne wskazują, że w 2010 r. będziemy obserwować trwałe ożywienie gospodarcze. Skorzystały na tym aktywa o podwyższonym poziomie ryzyka, których ceny zanotowały znaczny wzrost po osiągnięciu minimalnego poziomu w marcu. Świat wkracza obecnie w trudniejszą fazę procesu ożywienia gospodarczego, tj. fazę, w której wprowadzone nadzwyczajne bodźce gospodarcze będą stopniowo wycofywane. Wydaje się jednak, że odpowiednim władzom gospodarczym zależy na tym, aby proces ten został przeprowadzony w bezpieczny sposób, wobec czego nie są one skłonne do szybkiego wprowadzenia swoich strategii dotyczących wycofania programów pobudzających gospodarkę. Perspektywy dla rynku akcji Początek ubiegłego roku był bardzo trudnym okresem dla rynków akcji. Indeks S&P500 zakończył 2008 r. na poziomie 903 punktów, zaś wartość indeksu AEX wyniosła 246 punktów. W ten sposób dobiegł końca trudny rok dla rynków akcji w Stanach Zjednoczonych i Europie. Tymczasem na początku 2009 r. rynki notowały dalsze, nieprzerwane spadki. Do 9 marca, kiedy osiągnęly swój najniższy poziom, indeks AEX stracił na wartości dalsze 19%, zaś indeks S&P500 obniżył się o kolejne 25%. Po tych spadkach indeksy AEX i S&P500 osiągnęły niespotykane dla siebie poziomy odpowiednio 666 i około 200 punktów. Z początkiem marca nastąpiła poprawa koniunktury. Rynki wschodzące już od jakiegoś czasu znajdowały się w trendzie wzrostowym, po osiągnięciu swoich minimalnych poziomów już w listopadzie 2008 r. Pomimo że wśród inwestorów utrzymywały się pewne obawy, kolejne spółki ogłaszały swoje raporty o wynikach, które były lepsze od oczekiwań. Trend ten jest charakterystyczny dla fazy cyklu, w której obecnie nadal się znajdujemy. W fazie tej notuje się dynamiczny wzrost tempa rozwoju gospodarczego, przy czym czasami taki wzrost wynika jedynie z korzystnego porównania z okresami poprzednimi. Tempo wzrostu gospodarczego w ujęciu rok do roku w pierwszej połowie 2010 r. będzie porównywane z danymi za pierwsze półrocze 2009 r., kiedy to sytuacja była wyjątkowo niekorzystna. Nastąpił wzrost cen akcji i obligacji, a jednocześnie wydaje się, że przestała spadać wartość domów w Stanach Zjednoczonych. Sytuacja taka zachęca gospodarstwa domowe do zwiększenia swoich wydatków konsumpcyjnych. Z drugiej strony nadal oczekuje się, że jeszcze przez jakiś czas tempo wzrostu inwestycji w sektorze przedsiębiorstw będzie słabsze. Przedsiębiorstwa nie mają potrzeby dokonywania znacznych inwestycji, gdyż stopień wykorzystania mocy produkcyjnych pozostaje na niskim poziomie. Istnieje małe prawdopodobieństwo, że w pierwszej połowie 2010 r. banki centralne dokonają jakichkolwiek istotnych zmian w prowadzonej przez siebie polityce pieniężnej, gdyż jak pokazuje historia nie należy tłumić w zarodku dopiero rodzącego się ożywienia gospodarczego. Dlatego też rządy państw będą kontynuować swoje wydatki i inwestycje, gdyż zakończenie realizacji wielu programów rządowych planowane jest dopiero na dalsze miesiące 2010 r. Nadejdzie jednak moment w 2010 r., kiedy rządy i banki centralne będą zmuszone przekazać pałeczkę sektorowi prywatnemu, i ten czas jest źródłem niepewności. To samo dotyczy również poziomu zysków przedsiębiorstw. Z poprawą dynamiki wzrostowej wiąże się również czynnik dźwigni operacyjnej; sprzedaż rośnie, a dopiero po pewnym czasie następuje wzrost kosztów. Początkowo spółki radzą sobie bez zatrudniania nowych pracowników oraz wykorzystują istniejące moce produkcyjne do zwiększenia skali działalności bez potrzeby dokonywania dodatkowych inwestycji. Taka sytuacja zazwyczaj oznacza silny wzrost zysków spółek. Po wzrostach notowanych w ostatnich miesiącach rynek akcji jako całość charakteryzuje się obecnie umiarkowanym poziomem wyceny. Znaczna liczba inwestorów indywidualnych, funduszy emerytalnych oraz towarzystw ubezpieczeniowych nadal posiada znaczne zasoby płynnych aktywów, które przy obecnych niskich poziomach stóp procentowych aż się proszą o lokaty oferujące wyższą rentowność. Podsumowując, w pierwszej połowie 2010 r. oczekujemy w związku z tym dalszego wzrostu na rynkach akcji. Jednak wraz z upływem kolejnych miesięcy 2010 r. coraz trudniejsze będzie utrzymanie wysokiego tempa wzrostu, gdyż dobiegnie już końca pierwsza część fazy ożywienia w ramach cyklu koniunkturalnego. Rządy i banki centralne otrzymają wówczas ponownie sygnały wskazujące na wzrost gospodarczy i będą mogły zacząć ograniczać zastosowane bodźce, lecz robiąc to narażą się na ryzyko stłumienia ożywienia gospodarczego w zarodku. Robeco Capital Growth Funds 9

10 Perspektywy dla rynku obligacji Oczekujemy, że przez jakiś czas poziom oficjalnych krótkoterminowych stóp procentowych w krajach rozwiniętych będzie utrzymywał się blisko historycznego minimum, aby umożliwić tym gospodarkom trwałą poprawę koniunktury. Rynek obligacji będzie wspierany przez fakt, że banki centralne zobowiązały się do powstrzymania od jakichkolwiek agresywnych działań zmierzających do normalizacji warunków na rynku pieniężnym. Nie istnieje również żadne bezpośrednie ryzyko wzrostu inflacji, wziąwszy pod uwagę rosnące bezrobocie oraz spore spowolnienie światowej gospodarki. W okresie późniejszym rynki obligacji mogą znaleźć się w trudnej sytuacji, jeżeli rządy państw nie będą w stanie przeprowadzić konsolidacji swoich finansów. W takiej sytuacji wzrosnąć mogą również oczekiwania inflacyjne. Obecnie perspektywy dla rynków instrumentów kredytowych są nadal pozytywne. Zarówno konsumenci, jak i przedsiębiorstwa ograniczają swoje zadłużenie poprzez zmniejszanie zobowiązań zaciągniętych na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat. Banki będą zobowiązane spełniać bardziej restrykcyjne wymogi dotyczące wypłacalności, dzięki czemu umocnią swoją bazę kapitałową. Pomimo że obserwowany trend dotyczący redukcji zadłużenia ograniczy tempo wzrostu, rozwój sytuacji fundamentalnej będzie sprzyjał temu rynkowi. Jednocześnie rynek instrumentów kredytowych może skorzystać na utrzymującym się popycie na tego rodzaju instrumenty, napędzanym przez niski poziom bezwzględnych stóp zwrotu wolnych od ryzyka oraz niższy poziom oszczędności. Robeco Capital Growth Funds 10

11 Globalne subfundusze akcji Wyniki inwestycji Robeco Global Equities Cena Cena Wynik inwestycji w okresie sprawozdawczym (%) Tytuły uczestnictwa klasy D EUR 37,63 30,89 21,8 Indeks MSCI World (stopa zwrotu netto) 19,5 Tytuły uczestnictwa klasy DH EUR 83,47 68,19 22,4 Indeks MSCI World (stopa zwrotu netto, częściowo zabezpieczony w stosunku do euro) 21,0 Robeco Global Value Equities Tytuły uczestnictwa klasy B EUR 1 82,09 69,91 19,7 1 Tytuły uczestnictwa klasy D EUR 98,25 82,02 19,8 Indeks MSCI World Value (stopa zwrotu netto, w EUR) 20,1 Robeco Global Stars Equities Tytuły uczestnictwa klasy D EUR 117,34 95,34 23,1 Tytuły uczestnictwa klasy I EUR 117,82 95,42 23,5 Indeks MSCI World (stopa zwrotu netto, w EUR) 19,5 Robeco Emerging Stars Equities Tytuły uczestnictwa klasy D EUR 133,92 96,66 38,5 Tytuły uczestnictwa klasy DL EUR 92,09 66,55 38,4 Tytuły uczestnictwa klasy I EUR 92,78 67,33 37,8 Indeks MSCI Emerging Markets (stopa zwrotu netto, w EUR) 28,3 Tytuły uczestnictwa klasy D USD 90,49 64,21 40,9 Indeks MSCI Emerging Markets (stopa zwrotu netto, w USD) 31,2 Robeco Emerging Markets Equities Tytuły uczestnictwa klasy D EUR 123,67 92,88 33,2 Tytuły uczestnictwa klasy I EUR 213,46 159,91 33,5 Tytuły uczestnictwa klasy M EUR 94,34 71,02 32,8 Tytuły uczestnictwa klasy Z EUR 100,36 74,73 34,3 Indeks MSCI Emerging Markets (stopa zwrotu netto, w EUR) 28,3 Tytuły uczestnictwa klasy D USD 133,12 97,93 35,9 Tytuły uczestnictwa klasy J USD 2 101,04 100,00 1,0 2 Indeks MSCI Emerging Markets (stopa zwrotu netto, w USD) 31,2 Robeco 130/30 Emerging Markets Equities Tytuły uczestnictwa klasy D EUR 103,77 79,31 30,8 Tytuły uczestnictwa klasy I EUR 104,86 79,91 31,2 Tytuły uczestnictwa klasy DL EUR 3 110,34 100,00 10,3 3 Indeks MSCI Emerging Markets (stopa zwrotu netto, w EUR) 28,3 Robeco All Weather Global Equities Tytuły uczestnictwa klasy D EUR 82,54 84,36 2,2 Tytuły uczestnictwa klasy I EUR 84,83 86,39 1,8 Stopa Merrill Lynch EUR LIBOR Overnight (EONIA) 0,2 1 Przy założeniu reinwestycji wypłaconej dywidendy. Zob. Noty na str Okres od 15 grudnia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. 3 Okres od 30 października 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. Robeco Capital Growth Funds 11

12 Analiza wyników subfunduszy Robeco Global Equities Subfundusz wypadł lepiej od swojego indeksu odniesienia (indeks MSCI World), co wynikało głównie z trafnego doboru walorów do portfela. Subfundusz dąży do osiągnięcia stabilnego wyniku względem indeksu odniesienia i w analizowanym okresie sprawozdawczym cel ten udało się osiągnąć. Wraz z postępującym ożywieniem gospodarczym oraz redukcją kosztów przez przedsiębiorstwa spodziewany jest szybszy wzrost zysków spółek. Wyceny na światowych rynkach akcji ponownie kształtują się na normalnym poziomie. Robeco Global Value Equities Subfundusz odnotował lepszy wynik niż indeks odniesienia. Dzięki koncentracji na spółkach o dobrych prognozach w zakresie ich sytuacji fundamentalnej w horyzoncie średnioterminowym, które charakteryzowały się również atrakcyjnym poziomem wyceny oraz korzystną dynamiką w zakresie kwoty wolnych przepływów pieniężnych, portfel subfunduszu osiągnął wynik lepszy od rezultatu indeksu odniesienia. Nadal unikamy spółek, których akcje zyskują na wartości dzięki spekulacyjnym oczekiwaniom dotyczącym ożywienia gospodarczego. Dobór spółek z sektorów usług dla przedsiębiorstw, energetycznego, technologicznego i przemysłowego korzystnie wpłynął na wynik subfunduszu. Subfundusz nadal niedoważa w portfelu walory instytucji wrażliwych na sytuację na rynkach kredytowych oraz przedsiębiorstw użyteczności publicznej, gdyż ich obecna sytuacja fundamentalna oraz wyceny nie oferują atrakcyjnych możliwości inwestycyjnych. Robeco Global Stars Equities Drugie półrocze 2009 r. było bardzo dobrym okresem dla globalnych rynków akcji. Wzrosty na rynku akcji wynikały z coraz większej pewności inwestorów dotyczącej ożywienia gospodarczego. Skoncentrowany portfel subfunduszu Robeco Global Stars, który inwestuje jedynie w akcje spółek charakteryzujących się atrakcyjną wyceną w perspektywie trzech do pięciu lat, zyskał dodatkowo ze względu na trafną selekcją walorów. Najlepsze wyniki osiągnięto w bardziej defensywnych sektorach sektorze telekomunikacyjnym oraz sektorze towarów i usług konsumpcyjnych pierwszej potrzeby, dzięki którym portfel subfunduszu wypadł lepiej zarówno od sektora, jak i rynku jako całości. Robeco Emerging Stars Equities W drugiej połowie 2009 r. subfundusz Robeco Emerging Stars Equities zanotował wysoką rentowność, znacznie przewyższającą wynik indeksu MSCI Emerging Markets. Subfundusz zyskał dzięki dobrym wynikom osiągniętym na rynkach w Turcji i Korei Południowej, a także posiadanym w portfelu walorom chińskich spółek z sektora towarów i usług konsumpcyjnych. W okresie sprawozdawczym nastąpiło nieznaczne ograniczenie pozycji na rynku brazylijskim, przy jednoczesnym zwiększeniu zaangażowania na rynkach w Turcji i Rosji. Portfel subfunduszu Robeco Emerging Stars Equities koncentruje się na najatrakcyjniejszych inwestycjach z rynków wschodzących, lecz pomimo tego utrzymuje wysoki poziom dywersyfikacji pomiędzy poszczególne kraje i sektory. Robeco Emerging Markets Equities W okresie sprawozdawczym w porównaniu z poprzednimi latami subfundusz Robeco Emerging Markets Equities zanotował bardzo dobre wyniki, które były znacznie lepsze od rezultatów indeksu MSCI Emerging Markets. Subfundusz zyskał dzięki dobrym wynikom osiągniętym na rynkach w Turcji i Korei Południowej, a także posiadanym w portfelu walorom chińskich spółek z sektora towarów i usług konsumpcyjnych. W okresie sprawozdawczym nastąpiło nieznaczne ograniczenie pozycji na rynku brazylijskim, przy jednoczesnym zwiększeniu zaangażowania na rynkach w Turcji i Rosji. W ujęciu branżowym, w portfelu subfunduszu realtywnie duży udział miały akcje spółek z sektora towarów i usług nabywanych uznaniowo oraz sektora usług finansowych. Robeco 130/30 Emerging Markets Equities Cel inwestycyjny subfunduszu zakłada osiąganie wyników lepszych niż jego indeks odniesienia dzięki zastosowaniu ilościowego modelu doboru walorów. Obok pozycji długich, stanowiących 130% wartości aktywów, portfel subfunduszu obejmuje również pozycje krótkie, stanowiące 30% wartości aktywów, dzięki którym może on uzyskiwać dodatnie wyniki także na walorach, których perspektywy są oceniane negatywnie. W analizowanym okresie subfundusz osiągnął wyniki lepsze niż indeks odniesienia, a wszystkie trzy czynniki uwzględnione w modelu doboru walorów miały pozytywny wpływ na ostatecznie osiągnięty rezultat. Robeco Capital Growth Funds 12

13 Robeco All Weather Global Equities Celem inwestycyjnym subfunduszu Robeco All Weather Global Equities jest dążenie do wzrostu wartości kapitału, a cel ten jest realizowany głównie poprzez zajmowanie pozycji długich i krótkich na akcjach spółek notowanych z całego świata, a także inwestowanie w instrumenty powiązane oraz obrót takimi instrumentami. Ilościowa strategia inwestycyjna przyjęta przez subfundusz przynosi dodatni zwrot z inwestycji w wypadku, gdy wynik portfela pozycji długich przewyższa wynik portfela pozycji krótkich. W analizowanym okresie subfundusz lokował swoje aktywa na całym świecie, na wszystkich istotnych dojrzałych rynkach akcji i we wszystkich sektorach gospodarki, a jego ekspozycja netto na poszczególne regiony, sektory, kraje, waluty (inne niż bazowa) i współczynnik beta była ograniczona. Rentowność subfunduszu był ujemna. Negatywny wynik subfunduszu wynikał głównie z uwzględnionych w modelu doboru walorów zmiennych dotyczących trendów. Szereg poprawek wprowadzonych do strategii inwestycyjnej subfunduszu w pierwszej połowie 2009 r. pomogło ustabilizować wyniki w czwartym kwartale roku. Robeco Capital Growth Funds 13

14 Regionalne i krajowe subfundusze akcji Wyniki inwestycji Robeco Asia-Pacific Equities Cena Cena Wynik inwestycji w okresie sprawozdawczym (%) Tytuły uczestnictwa klasy D EUR 70,85 60,04 18,0 Indeksy MSCI AC Asia Pacific ex Japan i MSCI Japan (stopa zwrotu netto) 16,4 Robeco European Equities Tytuły uczestnictwa klasy D EUR 28,93 23,76 21,8 Tytuły uczestnictwa klasy I EUR 104,35 100,00 4,3 2 Indeks MSCI Europe (stopa zwrotu netto) 24,1 Robeco European Stars Tytuły uczestnictwa klasy D EUR 62,05 50,27 23,4 Tytuły uczestnictwa klasy I EUR 55,06 51,09 7,8 3 Indeks MSCI Europe (stopa zwrotu netto) 24,1 Robeco European Conservative Equities Tytuły uczestnictwa klasy B EUR 77,15 65,50 20,1 1 Tytuły uczestnictwa klasy D EUR 93,46 77,80 20,1 Tytuły uczestnictwa klasy I EUR 85,43 70,95 20,4 Robeco European MidCap Equities Tytuły uczestnictwa klasy D EUR 69,22 55,92 23,8 Indeks DJ Stoxx Europe Small ,0 Robeco 130/30 European Equities Tytuły uczestnictwa klasy D EUR 74,97 60,64 23,6 Tytuły uczestnictwa klasy DL EUR 89,72 72,66 23,5 Tytuły uczestnictwa klasy I EUR 75,90 61,22 24,0 Indeks MSCI Europe (stopa zwrotu netto) 24,1 Robeco US Premium Equities Tytuły uczestnictwa klasy D EUR 124,28 100,00 24,3 4 Tytuły uczestnictwa klasy DH EUR 98,63 80,49 22,5 Tytuły uczestnictwa klasy I EUR 104,20 100,00 4,2 5 Tytuły uczestnictwa klasy IH EUR 102,25 83,07 23,1 Tytuły uczestnictwa klasy MH EUR 95,17 77,88 22,2 Indeks Russell 3000 Value (zabezpieczony w stosunku do euro) 23,4 Tytuły uczestnictwa klasy D USD 107,17 87,34 22,7 Tytuły uczestnictwa klasy I USD 111,25 90,26 23,3 Tytuły uczestnictwa klasy M USD 99,14 81,00 22,4 Indeks Russell 3000 Value 23,5 Tytuły uczestnictwa klasy EH GBP 120,36 98,00 23,0 1 Tytuły uczestnictwa klasy IE GBP 122,70 97,60 25,7 Indeks Russell 3000 Value (zabezpieczony w stosunku do funta brytyjskiego) 24,0 1 Przy założeniu reinwestycji wypłaconej dywidendy. Zob. Noty na str Okres od 11 grudnia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. 3 Okres od 1 lipca 2009 r. do 7 sierpnia 2009 r. 4 Okres od 13 lipca 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. 5 Okres od 11 grudnia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. Robeco Capital Growth Funds 14

15 Wyniki inwestycji Robeco 130/30 North American Equities Cena Cena Wynik inwestycji w okresie sprawozdawczym (%) Tytuły uczestnictwa klasy D EUR 27,63 23,03 20,0 Indeks S&P 500 (stopa zwrotu netto, zabezpieczony w stosunku do euro) Tytuły uczestnictwa klasy D USD 83,69 69,37 20,6 Indeks S&P 500 Index (stopa zwrotu netto) 22,2 22,0 Robeco Chinese Equities Tytuły uczestnictwa klasy D EUR 50,04 41,98 19,2 Tytuły uczestnictwa klasy I EUR 110,22 100,00 10,2 2 Indeks MSCI UCITS 10/40 World China 16,3 (stopa zwrotu netto) (w EUR) Tytuły uczestnictwa klasy D USD 115,54 94,76 21,9 Indeks MSCI UCITS 10/40 World China (stopa zwrotu netto) (w USD) 19,0 Robeco European Dividend Extension Tytuły uczestnictwa klasy B EUR 75,26 64,53 19,5 1 Indeks MSCI Europe High Dividend Przy założeniu reinwestycji wypłaconej dywidendy. Zob. Noty na str Okres od 28 lipca 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. Analiza wyników subfunduszy Robeco Asia-Pacific Equities Azjatyckie rynki akcji odrobiły wcześniej poniesione straty i ponownie osiągnęły poziom cen notowany w lecie 2008 r. W 2009 r. wiele państw zanotowało zaskakująco wysokie tempo wzrostu, co wynikało z faktu, że większości azjatyckich banków nie dotknęły problemy z płynnością, których doświadczano na zachodzie, i banki te nie zaprzestały udzielania kredytów. Dotyczyło to w szczególności Chin, gdzie rząd zalecił bankom prowadzenie agresywnej akcji kredytowej. Gorzej wypadł rynek japoński, co wynikało z niedogodnego dla tego kraju wysokiego kursu jena oraz zakrojonych na dużą skalę programów pozyskania nowego kapitału głównie w sektorze finansowym. Na przestrzeni całego analizowanego okresu wszystkie środki subfunduszu pozostawały w pełni zaangażowane w inwestycje. Udział japońskich akcji w portfelu inwestycyjnym został ograniczony do poziomu neutralnego, wobec wagi tego rynku w indeksie odniesienia na poziomie 40%. Japonia pozostała jednak największym rynkiem subfunduszu. Dzięki trafnemu doborowi walorów na rynkach w Japonii i Australii oraz znacznemu zaangażowaniu na rynku indonezyjskim subfundusz zanotował wynik lepszy niż indeks odniesienia. Robeco European Equities Pozytywna dynamika wzrostowa, z którą mieliśmy do czynienia na europejskich rynkach akcji począwszy od marca 2009 r., utrzymywała się również w okresie ostatnich sześciu miesięcy roku. Pozytywny wpływ na światową gospodarkę miał łączny efekt takich czynników, jak dostateczna płynność na rynkach oraz zasilenie systemu finansowego zastrzykami nowego kapitału, a także wyjątkowo niskie stopy procentowe oraz wprowadzenie podatkowych pakietów stymulujących wzrost gospodarczy. Jednocześnie prognozy zysków przedsiębiorstw były korygowane w górę, nie zaś w dół. W analizowanym okresie wartość indeksu MSCI Europe wzrosła o 24,1%. Subfundusz Robeco European Equities zanotował nieznacznie mniejszy wzrost wartości, na co wpływ miały rezultaty subportfela, którego pozycje są dobierane spośród składników indeksu selektywnie, oraz komponentu pieniężnego portfela. Robeco Capital Growth Funds 15

16 Robeco European Conservative Equities W drugiej połowie 2009 r. subfundusz Robeco European Conservative Equities skorzystał na poprawie koniunktury na rynkach akcji. Subfundusz nie stosuje indeksu odniesienia, lecz wykorzystuje nowy ilościowy model doboru walorów, którego zadaniem jest maksymalizacja wartości wskaźnika Sharpe a. Subfundusz zazwyczaj inwestuje w walory o niskim wskaźniku beta i niskim poziomie zmienności, a jego celem jest osiągnięcie w długim horyzoncie czasu rentowności typowej dla inwestycji w akcje, przy jednoczesnym zapewnieniu niższego poziomu zmienności wartości inwestycji. W analizowanym okresie subfunduszowi udało się wykorzystać dodatni wskaźnik alfa zawarty w walorach o niskim wskaźniku beta i niskim poziomie zmienności. Robeco European MidCap Equities Po krótkiej przerwie w maju i czerwcu nastąpiły dalsze silne wzrosty kursów akcji europejskich spółek o średniej kapitalizacji, które trwały do końca 2009 r., kiedy nastąpiła pewna konsolidacja rynku w wyniku realizacji zysków przez inwestorów. Wzrósł poziom optymizmu wśród inwestorów, coraz powszechniej oczekujących nadejścia globalnego ożywienia gospodarczego. Jednocześnie zanotowano szczególnie duże korekty zysków w górę w wypadku mniejszych spółek o średniej kapitalizacji rynkowej. W takiej sytuacji subfundusz wykazał wysoką rentowność względną dzięki aktywnej selekcji walorów, wybierając do portfela głównie akcje spółek charakteryzujących się perspektywami generowania wyższych i lepszych jakościowo zysków w przyszłości oraz atrakcyjnymi wycenami. W konsekwencji subfundusz przeważał w swoim portfelu głównie akcje spółek z sektorów handlu detalicznego, informatycznego, telekomunikacyjnego i bankowego, podczas gdy niedoważał walory spółek z sektorów surowców podstawowych i usług finansowych. W zakresie ekspozycji regionalnej głównymi rynkami, które subfundusz przeważał w swoim portfelu, były rynki w Holandii, Francji i Niemczech. Jednocześnie subfundusz niedoważał rynki skandynawskie (głównie rynek szwedzki) oraz rynek brytyjski. Przy założeniu selektywnego podejścia, perspektywy dla walorów niewielkich spółek o średniej kapitalizacji rynkowej pozostają korzystne, biorąc pod uwagę większą skłonność inwestorów do inwestowania w bardziej ryzykowne aktywa, pozytywną dynamikę wzrostu zysków spółek oraz racjonalny poziom wycen. Robeco European Stars (poprzednio Robeco European Opportunities) Pozytywna dynamika wzrostowa, z którą mieliśmy do czynienia na europejskich rynkach akcji począwszy od marca 2009 r., utrzymywała się również w okresie ostatnich sześciu miesięcy roku. Pozytywny wpływ na światową gospodarkę miał łączny efekt takich czynników, jak dostateczna płynność na rynkach oraz zasilenie systemu finansowego zastrzykami nowego kapitału, a także wyjątkowo niskie stopy procentowe oraz wprowadzenie podatkowych pakietów stymulujących wzrost gospodarczy. Jednocześnie prognozy zysków przedsiębiorstw były korygowane w górę, nie zaś w dół. W analizowanym okresie wartość indeksu MSCI Europe wzrosła o 24,1%. Subfundusz Robeco European Equities zanotował podobny wynik, gdyż wiele walorów, które w ubiegłym roku zanotowało dotkliwe spadki, nadal odrabiało wcześniej poniesione straty. Robeco 130/30 European Equities Obok pozycji długich, stanowiących 130% wartości aktywów, portfel subfunduszu obejmuje również pozycje krótkie, stanowiące 30% wartości aktywów, dzięki którym może on uzyskiwać dodatnie wyniki także na walorach, których perspektywy są oceniane negatywnie. Decyzje inwestycyjne subfunduszu są oparte na ilościowym modelu doboru walorów. Wyniki inwestycji odnotowane przez subfundusz Robeco 130/30 European Equities w drugiej połowie 2009 r. nie były jednolite, ale ostateczny wynik w ujęciu względnym okazał się dodatni. Zastosowany model doboru walorów przyniósł pozytywne wyniki. Czynnik wyceny był zmienną w ramach modelu, która miała największy korzystny wpływ na wynik subfunduszu, podczas gdy czynnik dynamiki miał największy negatywny wpływ na ten wynik. Robeco US Premium Equities Wysoka bezwzględna rentowność subfunduszu w drugiej połowie 2009 r. została osiągnięta dzięki szerokiej gamie inwestycji znajdujących się w jego portfelu, które łącznie wykazały się dwucyfrowym poziomem stopy zwrotu w 11 głównych sektorach gospodarki. Największy wpływ na względny wynik subfunduszu miało zaangażowanie w sektorze finansowym oraz konstruktywne inwestycje poczynione w walory wrażliwe na sytuację na rynku kredytowym. W analizowanym okresie sektory przemysłowy i wytwórczy przyniosły wysokie stopy zwrotu, co miało niekorzystny wpływ na wynik subfunduszu, gdyż niedoważał on w swoim w portfelu określone walory z tych obszarów rynku. Atrakcyjna wycena oraz wysoka jakość zgromadzonych aktywów subfundusz Robeco US Premium Equities dają dobre perspektywy na przyszłość. Robeco Capital Growth Funds 16

17 Robeco 130/30 North American Equities Ze względu na znaczne negatywne efekty, jakie przyniosły czynniki jakościowe w ramach opracowanego przez Robeco modelu selekcji walorów spółek o wysokiej kapitalizacji, model ten wygenerował niekorzystne sygnały dotyczące selekcji walorów, zaś subfundusz zanotował wynik gorszy niż indeks odniesienia. Pomimo że w analizowanym okresie akcje o najniższej jakości (tzw. akcje śmieciowe) nadal notowały lepsze wyniki od akcji o wyższej jakości, uważamy, że posiadanie walorów charakteryzujących się wyższą jakością oraz dobrym względnym poziomem wyceny i rosnącą dynamiką wzrostu kursu/zysków jest odpowiednią strategią i będzie nadal przynosić korzystne rezultaty w dłuższej perspektywie czasowej. Długie pozycje miały pozytywny wpływ na względny wynik subfunduszu, lecz ten korzystny efekt został zniwelowany przez negatywny wpływ pozycji krótkich oraz niedoważenie walorów wchodzących w skład indeksu odniesienia. Na poziomie alokacji branżowej najkorzystniej na wynik subfunduszu wpłynęły posiadane walory z sektorów przemysłowego i ochrony zdrowia, natomiast najwięcej subfundusz stracił na inwestycjach w sektorach transportowym i usług komercyjnych. Robeco Chinese Equities Subfundusz Robeco Chinese Equities osiągnął pozytywną rentowność zarówno w ujęciu bezwzględnym, jak i względnym. Aby zapobiec katastrofie gospodarczej, Rząd Chin wprowadził pakiet bodźców podatkowych o imponującej wartości 4 bilionów RMB (585 miliardów USD) oraz przyjął bardzo łagodną politykę monetarną. Ogłosił również wprowadzenie niezbędnych reform strukturalnych w celu podtrzymania rozwoju chińskiej gospodarki w przyszłości, takich jak promocja krajowej konsumpcji oraz budowa infrastruktury w mniej rozwiniętych regionach kraju. W wyniku tych działań tempo rozwoju chińskiej gospodarki wzrosło w trzecim kwartale 2009 r. do 8,9%. W październiku Chińska Republika Ludowa obchodziła 60. rocznicę swojego powstania, notując szybką poprawę koniunktury gospodarczej. Wartość chińskiej waluty względem dolara amerykańskiego w analizowanym okresie utrzymała się na stabilnym poziomie. Robeco European Dividend Extension Celem subfunduszu jest generowanie dochodu oraz zapewnienie możliwości długoterminowego wzrostu kapitału. Na potrzeby realizacji swoich założeń inwestycyjnych subfundusz opracował innowacyjną strategię, łączącą inwestycje w akcje dojrzałych spółek europejskich o ugruntowanej pozycji, oferujących atrakcyjny poziom dochodu z dywidendy, ze sprzedażą opcji kupna (call) w celu osiągnięcia dodatkowego dochodu i poprawy rentowności inwestycji. W okresie sprawozdawczym wyniki subfunduszu okazały się gorsze od rentowności indeksu European Dividend Yield. W skład portfela subfunduszu wchodziły przede wszystkim akcje spółek z sektorów usług finansowych, naftowogazowniczego i telekomunikacyjnego. W analizowanym okresie stopa dochodu z dywidendy dla portfela subfunduszu wynosiła ponad 4,5%, pomimo wielu wątpliwości, jakie pojawiły się pod koniec okresu odnośnie polityki wypłaty dywidendy w spółkach z wielu sektorów, szczególnie z sektora finansowego. Zgodnie z przyjętą strategią subfundusz dokonał sprzedaży opcji kupna na różne pozycje znajdujące się w jego portfelu. Inwestował w akcje spółek o wysokiej kapitalizacji rynkowej (około 60-procentowy udział w portfelu). W zakresie struktury geograficznej portfela, głównymi krajami, w których koncentrowały się inwestycje subfunduszu, były Francja, Wielka Brytania i Finlandia. Robeco Capital Growth Funds 17

18 Sektorowe subfundusze akcji Wyniki inwestycji Robeco New World Financial Equities Cena Cena Wynik inwestycji w okresie sprawozdawczym (%) Tytuły uczestnictwa klasy D EUR 30,75 25, Tytuły uczestnictwa klasy Z EUR 78,25 64, Indeks MSCI World Financials (stopa zwrotu netto) 19.1 Robeco Food & Agri Equities Tytuły uczestnictwa klasy D EUR 45,61 41, Tytuły uczestnictwa klasy Z EUR 88,35 79, Indeks MSCI UCITS 10/40 World Consumer Staples (stopa zwrotu netto) Robeco Health & Wellness Equities Tytuły uczestnictwa klasy D EUR 39,78 33, Tytuły uczestnictwa klasy Z EUR 96,39 81, Indeks MSCI UCITS 10/40 World Health Care (stopa zwrotu netto) 17.7 Robeco IT Equities Tytuły uczestnictwa klasy D EUR 24,47 22, Tytuły uczestnictwa klasy Z EUR 81,81 73, Indeks MSCI UCITS 10/40 World IT (stopa zwrotu netto) Robeco Telecom Services Equities Tytuły uczestnictwa klasy D EUR 29,19 27, Tytuły uczestnictwa klasy Z EUR 80,66 78, Indeks MSCI UCITS 10/40 World Telecom (stopa zwrotu netto) Robeco Property Equities Tytuły uczestnictwa klasy B EUR 11,48 10, Tytuły uczestnictwa klasy D EUR 73,05 57, Tytuły uczestnictwa klasy I EUR 72,19 56, Indeks Citygroup BMI Real Estate World (stopa zwrotu netto) 27.4 Robeco Consumer Trends Equities Tytuły uczestnictwa klasy D EUR 56,08 42, Tytuły uczestnictwa klasy Z EUR 108,46 82, Indeks MSCI World Consumer Discretionary (stopa zwrotu netto) 18.9 Robeco Industrials Equities Tytuły uczestnictwa klasy D EUR 38,90 33, Tytuły uczestnictwa klasy Z EUR 86,12 70, Indeks MSCI UCITS 10/40 World Industrials (stopa zwrotu netto) Robeco Natural Resources Equities Tytuły uczestnictwa klasy D EUR 86,10 71, Tytuły uczestnictwa klasy Z EUR 77,57 63, Indeks MSCI UCITS 10/40 World Energy (stopa zwrotu netto) Okres od 1 lipca 2009 r. do 27 listopada 2009 r. 2 Okres od 1 lipca 2009 r. do 16 listopada 2009 r. 3 Okres od 1 lipca 2009 r. do 27 lipca 2009 r. 4 Okres od 27 listopada 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. Robeco Capital Growth Funds 18

19 Wyniki inwestycji Robeco Materials Equities Cena Cena Wynik inwestycji w okresie sprawozdawczym (%) Tytuły uczestnictwa klasy D EUR 75,72 64, Tytuły uczestnictwa klasy Z EUR 78,09 65, Indeks MSCI UCITS 10/40 World Materials (stopa zwrotu netto) Robeco Utilities Equities Tytuły uczestnictwa klasy D EUR 71,79 67, Tytuły uczestnictwa klasy Z EUR 71,90 69, Indeks MSCI World Utilities (stopa zwrotu netto) Robeco Agribusiness Equities Tytuły uczestnictwa klasy D EUR 91,74 73, Tytuły uczestnictwa klasy I EUR 92,59 74, Robeco Infrastructure Equities Tytuły uczestnictwa klasy D EUR 100,32 80, Tytuły uczestnictwa klasy I EUR 101,32 80, MSCI World (stopa zwrotu netto) Okres od 1 lipca 2009 r. do 27 listopada 2009 r. 2 Okres 1 lipca 2009 r. do 16 października 2009 r. Analiza wyników subfunduszy Robeco New World Financial Equities (poprzednio Robeco Financials Equities) Po tym, jak globalny system finansowy stanął na krawędzi całkowitego załamania, sektor finansowy osiągnął swoje minimum na początku marca 2009 r., po czym zaczął gwałtownie odrabiać straty, by w połowie sierpnia 2009 r. zanotować wzrost o 103%. Od tego czasu kursy akcji spółek z sektora finansowego utrzymywały się ogólnie na niezmienionym poziomie, gdyż entuzjazm inwestorów minął w wyniku ciągłego pozyskiwania kapitałów przez spółki oraz znacznego poziomu niepewności, co do przyszłych regulacji rynkowych. W drugiej połowie 2009 r. subfundusz Robeco New World Financial Equities wypadł zauważalnie lepiej od indeksu MSCI Financials, podobnie jak w całym roku 2009 r. Subfundusz rozpoczął 2010 r. przy niskich poziomach wycen i dostrzega na rynku wiele interesujących możliwości inwestycyjnych. Robeco Food & Agri Equities W drugiej połowie 2009 r. portfel subfunduszu Food & Agri zanotował wyższą rentowność niż indeks odniesienia. Wraz z poprawą sytuacji gospodarczej w trakcie roku oraz realizacją lub nawet przekroczeniem wcześniejszych założeń w zakresie zysków przez spółki, wśród inwestorów zmalały obawy przed ponownym zakupem akcji. Inwestorzy na ogół preferowali sektory o bardziej cyklicznym charakterze kosztem defensywnego sektora artykułów i usług konsumpcyjnych pierwszej potrzeby. Subfundusz zanotował bardzo dobre wyniki w segmencie artykułów gospodarstwa domowego i segmencie napojów. Z dniem 27 listopada 2009 r. subfundusz Robeco Food & Agri Equities został włączony do subfunduszu Robeco Agribusiness Equities. Robeco Capital Growth Funds 19

20 Robeco Health & Wellness Equities (poprzednio Robeco Health Care Equities) W drugiej połowie 2009 r. rynek koncentrował się na dwóch podstawowych kwestiach w obszarze opieki zdrowotnej. Najistotniejszą była tocząca się obecnie w Stanach Zjednoczonych debata dotycząca reformy służby zdrowia. Drugą kwestią było ogólne ożywienie gospodarcze, które w ujęciu względnym ma negatywny wpływ na sektor ochrony zdrowia. Reforma systemu opieki zdrowotnej jest konieczna i zostanie przeprowadzona, lecz obecne obawy wydają się wyolbrzymione. Pod koniec listopada nazwa subfunduszu uległa zmianie na Robeco Health & Wellness Equities. Inwestycje w akcje spółek działających w obszarze ochrony zdrowia i usług wellness przyniosły stosunkowo dobre wyniki na tle dynamicznie rosnących rynków w drugiej połowie 2009 r. Walory koncernów farmaceutycznych nie zanotowały aż tak dobrych wyników, gdyż ich bardziej defensywny charakter sprawił, że nie mogły one skorzystać na silnie rosnącej dynamice sektorów cyklicznych. Spółki produkujące sprzęt medyczny i suplementty diety oraz spółki, których działalność jest związana z poprawą funkcjonowania sektora ochrony zdrowia, na ogół notowały bardzo dobre wyniki i były dobrze reprezentowane w portfelu subfunduszu. Celem subfunduszu jest wykorzystanie w jak największym stopniu trendów długoterminowych w obszarach profilaktyki i leczenia. Postęp, jakiego dokonano w ostatnim czasie w Stanach Zjednoczonych w zakresie zmiany amerykańskiego systemu ochrony zdrowia przyczyni się do dalszego wsparcia polityki inwestycyjne subfunduszu Robeco Health and Wellness Equities. Robeco IT Equities W drugiej połowie 2009 r. subfundusz Robeco IT Equities wykazał zasadniczo dobre wyniki względne, które osiągnął dzięki trafnej selekcji walorów oraz korzystnej alokacji regionalnej. Wpływ alokacji sektorowej na ogólną stopę zwrotu z inwestycji był neutralny. Na wyniki alokacji regionalnej pozytywnie wpłynęło zwiększone względem indeksu odniesienia zaangażowanie w walory spółek z azjatyckich rynków wschodzących i Ameryki Północnej oraz niedoważenie spółek technologicznych z Europy i Japonii. Dobór walorów do portfela inwestycyjnego przyniósł pozytywne wyniki dzięki zwiększonemu względem indeksu odniesienia zaangażowaniu w niektóre spółki o niskiej i średniej kapitalizacji rynkowej działające w branży internetowej, a także w branży producentów oprogramowania, sprzętu komputerowego i półprzewodników. Z dniem 27 listopada 2009 r. subfundusz Robeco IT Equities został włączony do subfunduszu Robeco Consumer Trends Equities. Robeco Telecom Services Equities Po nieudanym początku roku na rynkach akcji obserwowaliśmy silne odbicie od minimalnych poziomów zanotowanych w marcu. W tym okresie sektor telekomunikacyjny wypadł gorzej od rynków światowych, ponieważ inwestorzy wycofywali środki z sektorów defensywnych, wybierając sektory bardziej cykliczne, takie jak sektor technologiczny. Subfundusz Robeco Telecom Services Equities zanotował wynik nieco lepszy niż indeks odniesienia oraz międzynarodowe fundusze porównywalne, ze względu na trwałe długoterminowe trendy, w tym m.in. tendencje dotyczące przesyłu danych w sieciach komórkowych oraz rozwoju rynków wschodzących. Z dniem 27 listopada 2009 r. subfundusz Robeco Telecom Services Equities został włączony do subfunduszu Robeco Consumer Trends Equities. Robeco Property Equities W okresie sprawozdawczym subfundusz Robeco Property Equities osiągnął wynik lepszy niż indeks odniesienia. Działania podjęte przez banki centralne na całym świecie doprowadziły do stabilizacji rynków kapitałowych. Indeks odniesienia zanotował wzrost o ponad 90% w stosunku do minimalnego poziomu zanotowanego w marcu ubiegłego roku. Dynamika na rynku pozostaje wysoka, gdyż notowane spółki z sektora nieruchomości posiadają dostęp do rynków kapitałowych i będą w stanie dokonywać przejęć zwiększających ich wartość oraz rozpoczynać nowe projekty. Robeco Capital Growth Funds 20

Allianz Global Investors Fund. Zbadany raport roczny na dzień 30 września 2007 r. Allianz Global Investors Luxembourg S. A.

Allianz Global Investors Fund. Zbadany raport roczny na dzień 30 września 2007 r. Allianz Global Investors Luxembourg S. A. Zbadany raport roczny na dzień 30 września 2007 r. Allianz Global Investors Fund Société d Investissement à Capital Variable Allianz Global Investors Luxembourg S. A. Allianz Global Investors Fund Informacje

Bardziej szczegółowo

2007 2007 OCZNY TR 2007 RAPORT ROCZNY RAPOR 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 CENTRALNY 2007 BANK 2007 OPEJSKI EUR

2007 2007 OCZNY TR 2007 RAPORT ROCZNY RAPOR 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 CENTRALNY 2007 BANK 2007 OPEJSKI EUR PL EUROPEJSKI BANK CENTRALNY RAPORT ROCZNY RAPORT ROCZNY W 2008 r. wszystkie publikacje EBC przedstawiają motyw z banknotu 10. RAPORT ROCZNY Europejski Bank Centralny 2008 Adres Kaiserstrasse 29 60066

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY RAPORT ROCZNY RAPORT ROCZNY 2010

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY RAPORT ROCZNY RAPORT ROCZNY 2010 PL EUROPEJSKI BANK CENTRALNY RAPORT ROCZNY RAPORT ROCZNY W 2011 r. we wszystkich publikacjach EBC będzie umieszczony wizerunek motywu z banknotu o nominale 100. RAPORT ROCZNY Europejski Bank Centralny

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie na 31 grudnia 2011 r. zweryfikowane przez biegłego HORIZON

Roczne sprawozdanie na 31 grudnia 2011 r. zweryfikowane przez biegłego HORIZON Roczne sprawozdanie na 31 grudnia 2011 r. zweryfikowane przez biegłego HORIZON Towarzystwo funduszy inwestycyjnych o zmiennym kapitale (SICAV) prawa belgijskiego o zmiennej liczbie tytułów uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. w okresie objętym rocznym sprawozdaniem finansowym sporządzonym na dzień 31.12.2005 SPIS TREŚCI 1. Wstęp omówienie podstawowych wielkości

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W 2013 ROKU 2013 2 SPIS TREŚCI I. Przegląd działalności Banku Zachodniego WBK S.A. w 2013 r... 3 II. Podstawowe informacje... 6 1. Historia

Bardziej szczegółowo

06/Grupa BPH. www.bph.pl

06/Grupa BPH. www.bph.pl Raport Roczny 2009 Inwest 06/Grupa BPH www.bph.pl 02 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPH... 07 List Prezesa Zarządu Banku BPH... 08 Krótka informacja o Banku BPH... 013 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Data publikacji raportu: 16 marca 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT* BLACKROCK STRATEGIC FUNDS

PROSPEKT* BLACKROCK STRATEGIC FUNDS PROSPEKT* BLACKROCK STRATEGIC FUNDS * Niniejszy prospekt ( Prospekt ) należy czytać w powiązaniu z dodatkiem ( Dodatek ) z 15 września 2014 r. dotyczącym BlackRock Emerging Markets Allocation Fund i w

Bardziej szczegółowo

XIV. Ład korporacyjny... 89 Zakres ładu korporacyjnego... 89 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania... 89 Akcjonariusze Alior Banku S.A...

XIV. Ład korporacyjny... 89 Zakres ładu korporacyjnego... 89 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania... 89 Akcjonariusze Alior Banku S.A... Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej w 2014 SPIS TREŚCI List Prezesa Zarządu... 4 List Przewodniczącej Rady Nadzorczej... 5 I. Podsumowanie działalności Alior

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r.

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU... 3 I. WARUNKI RYNKOWE W 2009 ROKU

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W I POŁOWIE 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W I POŁOWIE 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W I POŁOWIE 2013 ROKU Grupy Kapitałowej BZ WBK S.A. w I połowie 2013 roku 2 SPIS TREŚCI I. Przegląd działalności Grupy BZ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku SPIS TREŚCI LIST PRZEWODNICZĄCEJ RADY NADZORCZEJ... 5 LIST PREZES ZARZĄDU... 6 I. UWARUNKOWANIA MAKROEKONOMICZNE ROZWOJU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego

Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Departament Stabilności Finansowej Warszawa, 2014 r. Redakcja: Piotr Szpunar Adam Głogowski

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 2 I. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie na 30 czerwca 2010 r. niezweryfikowane przez biegłego HORIZON

Półroczne sprawozdanie na 30 czerwca 2010 r. niezweryfikowane przez biegłego HORIZON Półroczne sprawozdanie na 30 czerwca 2010 r. niezweryfikowane przez biegłego HORIZON Towarzystwo funduszy inwestycyjnych o zmiennym kapitale (SICAV) prawa belgijskiego o zmiennej liczbie tytułów uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA DLA POLSKI

STRATEGIA DLA POLSKI DOKUMENT EUROPEJSKIEGO BANKU ODBUDOWY I ROZWOJU STRATEGIA DLA POLSKI Zatwierdzona przez Zarząd na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2013 r. Tłumaczenie oryginalnego (angielskiego) tekstu dokumentu zostało

Bardziej szczegółowo

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA ZA ROK 2014 LIST PREZESA Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce Raport Roczny Grupy Masterlease, w którym zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA

RZECZPOSPOLITA POLSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA PROGRAM KONWERGENCJI (przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 30.04.2004 r.) Warszawa, kwiecień 2004 r. SPIS TREŚCI I. Ogólne założenia i cele polityki makroekonomicznej... 5 I.1. Cele

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK Załącznik do uchwały nr 58/C/2012 Zarządu PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP 4 1.1 Grupa

Bardziej szczegółowo

Grecja kupuje czas. Barometr Inwestycyjny. 16 marca 2015 r.

Grecja kupuje czas. Barometr Inwestycyjny. 16 marca 2015 r. Grecja kupuje czas Barometr Inwestycyjny 16 marca 2015 r. 1 Luty na światowych rynkach finansowych przyniósł silne wzrosty większości indeksów akcyjnych, przy jednoczesnej korekcie większości indeksów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok 2010 Spis treści 1. Informacja o Banku BPH...4 2. Wybrane dane finansowe i operacyjne Grupy Banku BPH S.A....5 3. Sytuacja makroekonomiczna

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok Warszawa, luty 2014 r. Spis treści 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O GIEŁDZIE... 3 1.1 GŁÓWNE DANE DOTYCZĄCE RYNKÓW PROWADZONYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2014 2017

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2014 2017 RADA MINISTRÓW WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2014 2017 Warszawa, kwiecień 2014 r. Wstęp Przyjęcie wieloletniej perspektywy planowania budżetowego sprzyja przejrzystości i racjonalności polityki

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 RADA MINISTRÓW WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 Warszawa, kwiecień 2015 r. Wstęp Przyjęcie wieloletniej perspektywy planowania budżetowego sprzyja przejrzystości i racjonalności polityki

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZARZĄDZANIA DŁUGIEM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w latach 2015-2018

STRATEGIA ZARZĄDZANIA DŁUGIEM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w latach 2015-2018 STRATEGIA ZARZĄDZANIA DŁUGIEM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w latach 2015-2018 Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Warszawa, wrzesień 2014 r. tel.: +48 22 694 50 00 fax: +48 22 694

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2012 rok

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2012 rok Warszawa, marzec 2013 Spis treści 1. Wybrane dane finansowe i wskaźniki Banku Pekao S.A.... 3 2. Podsumowanie wyników... 4 3. Zewnętrzne warunki działania... 5 4. Ważniejsze wydarzenia i osiągnięcia...

Bardziej szczegółowo

Przebudzenie chińskiego smoka. Barometr Inwestycyjny. 8 maja 2015 r.

Przebudzenie chińskiego smoka. Barometr Inwestycyjny. 8 maja 2015 r. Przebudzenie chińskiego smoka Barometr Inwestycyjny 8 maja 2015 r. 1 Kwiecień był znakomitym miesiącem dla inwestorów lokujących kapitał na rynkach wschodzących. Najmocniej zyskiwały europejskie kraje

Bardziej szczegółowo

1.Rynek walutowy. 1.1 Historia międzynarodowego rynku walutowego

1.Rynek walutowy. 1.1 Historia międzynarodowego rynku walutowego 1.Rynek walutowy 1.1 Historia międzynarodowego rynku walutowego Pierwszą formę płatności w wymianie handlowej stanowił barter. Wartość dobra była wyrażana w określonej ilości innych dóbr, podlegających

Bardziej szczegółowo

Giełdowi poszukiwacze zysków

Giełdowi poszukiwacze zysków 26 INWESTOR GF Giełdowi poszukiwacze zysków Od początku 2015 r. na większości rynków panuje umiarkowany optymizm. W Europie kluczem do pobudzenia aktywności było ogłoszenie w styczniu i rozpoczęcie w marcu

Bardziej szczegółowo