RAZEM DLA KUJAWSKO-POMORSKIEGO - spotkanie dotyczące polityki pozyskiwania środków unijnych w ramach nowej perspektywy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAZEM DLA KUJAWSKO-POMORSKIEGO - spotkanie dotyczące polityki pozyskiwania środków unijnych w ramach nowej perspektywy"

Transkrypt

1 Kontrakt Terytorialny Województwa Kujawsko-Pomorskiego RAZEM DLA KUJAWSKO-POMORSKIEGO - spotkanie dotyczące polityki pozyskiwania środków unijnych w ramach nowej perspektywy

2 Obszary strategicznych interwencji w województwie kujawsko-pomorskim Określone w Strategii rozwoju województwa: 3.aglomeracja Bydgoszczy i Torunia 4.wzrost zatrudnienia 5.zagospodarowanie Dolnej Wisły i nowy stopień wodny 6.Kujawy wyspecjalizowana strefa gospodarcza dla rolnictwa 7.przełamanie zapaści społeczno-gospodarczej wschodniej części województwa 8.polityka miejska i rewitalizacja miast 9.rozwój uzdrowisk 10.Bory Tucholskie strefa wykorzystania potencjałów endogenicznych północno-zachodniej części województwa 11.ochrona rolniczej przestrzeni produkcyjnej

3 Obszary strategicznych interwencji w województwie kujawsko-pomorskim

4 Kujawsko-pomorskie Plan modernizacji PRIORYTETY Konkurencyjna gospodarka Modernizacja przestrzeni wsi i miast Silna metropolia Nowoczesne społeczeństwo CELE STRATEGICZNE Dostępność i spójność Aktywne społeczeństwo i sprawne usługi Gospodarka i miejsca pracy Innowacyjność Nowoczesny sektor rolnospożywczy Bezpieczeństwo Sprawne zarządzanie Tożsamość i dziedzictwo

5 Przebieg prac nad Kontraktem Terytorialnym Listopad 2013 r. analiza projektów proponowanych do KT pod kątem nowych wytycznych Ministerstwa Grudzień 2013 r. liczne spotkania i korespondencja cel główny priorytetyzacja zadań Grudzień 2013 r. - luty 2014 r. prace nad przygotowaniem projektu mandatu negocjacyjnego województwa kujawsko-pomorskiego 12 lutego 2014 r. przyjęcie przez Zarząd Województwa dokumentu pn.: Propozycja mandatu negocjacyjnego województwa kujawsko-pomorskiego 21 lutego 2014 r. spotkanie z Pawłem Orłowskim Podsekretarzem Stanu w MIR ws. projektów proponowanych do KT oraz dalszych prac nad KT. Marzec 2014 r. spotkanie z konsorcjantami ws. projektów z zakresu B+R 8 kwietnia 2014 r. wejście w życie nowelizacji ustawy o prowadzeniu polityki rozwoju r.

6 Do Kontraktu Terytorialnego województwa kujawsko-pomorskiego przygotowano 7 projektów: Priorytetowe powiązania drogowe głównych miast województwa kujawsko-pomorskiego do sieci TEN-T Efektywność energetyczna Ochrona przeciwpowodziowa Gospodarka wodno-ściekowa Komunikacja niskoemisyjna Społeczeństwo Kultura, Zdrowie, Sport, Innowacyjna Edukacja Kujawsko-Pomorski Obszar Badawczy

7 Województwo kujawsko-pomorskie na tle sieci TEN-T Źródło - GDDKiA

8 Najważniejsze potrzeby województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie inwestycji drogowych 1. drogi ekspresowe -S-5, S drogi krajowe wraz z obwodnicami miast (DK 15, DK 25, DK 62, DK 67, DK 80, DK 91) 3. inne drogi propozycje miast (Bydgoszcz, Grudziądz, Toruń, Włocławek)

9

10 Propozycje inwestycji drogowych z Bydgoszczy, Torunia, Grudziądza i Włocławka BYDGOSZCZ: Rozbudowa układu drogowego na osi wschód-zachód w Bydgoszczy DK 80 Budowa obwodnicy południowo-wschodniej od Węzła Lotnisko do DK 5 wraz z drogami dojazdowymi Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II wraz z rozbudową ulicy Glinki na odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. Magnuszewskiej w Bydgoszczy Budowa połączenia drogowego ul. Grunwaldzkiej z Trasą Wschód-Zachód w Bydgoszczy Budowa Węzła Wschodniego w Bydgoszczy Rozbudowa DK 25 na odcinku od ul. Nad Torem do Węzła Tryszczyn wraz z rozbudową ulicy Deszczowej TORUŃ: Nowy przebieg DK 91 w granicach administracyjnych Torunia - kontynuacja Budowa połączenia komunikacyjnego drogi ekspresowej S-10 z DK 15 w granicach miasta Torunia WŁOCŁAWEK: GRUDZIĄDZ: Rozbudowa odcinka DK 62 - ul Kruszyńska Rozbudowa odcinka DK 67- Al. Ks. J Popiełuszki Rozbudowa odcinka DK 62 - ul Płocka Rozbudowa odcinka DK 62 - Al Kazimierza Wielkiego Nowa droga łącząca ul. Wieniecką z ul. Toruńską Przebudowa DK 16 (ul. Paderewskiego) w Grudziądzu na odcinku od skrzyżowania z ul. Kwidzyńską (DK 55) i Trasą Średnicową do przejazdu kolejowego Przebudowa DK 55 (ul. Szosa Toruńska na odcinku od ulicy Magazynowej do granic miasta) poprzez rozbudowę ulic do przekroju dwujezdniowego w Grudziądzu

11 Budow a Węzła Wschodniego Budow a II etapu ul. Ogińskiego Budow a obw odnicy południow ow schodniej Rozbudow a dk 25 na odcinku od ul.nad Torem do w ęzła Tryszczyn Rozbudow a układu drogow ego na osi w schód - zachód Budow a połączenia drogow ego ul. Grunw aldzkiej z Trasą Wschód-Zachód

12 Priorytetowe powiązania drogowe głównych miast województwa kujawsko-pomorskiego do sieci TEN-T TORUŃ

13 Priorytetowe powiązania drogowe głównych miast województwa kujawskopomorskiego do sieci TEN-T WŁOCŁAWEK

14 Kujawsko-Pomorski Obszar Gospodarczy Platforma multimodalna Kolejowa platforma przeładunkowa Airport City Istniejące strefy ekonomiczne Istniejące parki przemysłowe i technologiczne Tereny inwestycyjne - propozycje Powiatów w ramach RPO

15 sk Gdań Warlubie Now e M arzy Grudziądz Grudziądz S5 Szczecin S10 Św ie cie A1 BYDGOSZCZ TORUŃ Białe Błota Szub in Lise w o Turzno Lubicz Czerniew ice S5 S10 Cie chocinek Żnin Inowrocła w Warszawa A1 Włocław e k Północ Wr oc ław Autostrada A1 z węzłami Włocławek Włocław ek Zachód Planowana droga ekspresowa S5 z ważniejszymi węzłami realizacja do 2018r. a tw ki cz ńs rzy pa Go nica gra Planowana droga ekspresowa S10 dalsza perspektywa Kow al

16 uzbrojone tereny (Papieżka, Włocławska Strefa Rozwoju Gospodarczego) powierzchnie biurowe hotele, gastronomia wykształcona kadra A1 Lubanie kultura, rozrywka Miasto Włocławek sale konferencyjne Brześć Kujawski ok 8,5 km ÓŁP RAC A Włocławek Północ instytucje otoczenia biznesu E R U K N JA O K NC Włocławek Zachód WSP położenie (bliskość węzła) Gm. Włocławek Miasto Kowal ok 19 km zasoby pracy Choceń duże, niezainwestowane tereny Gm. Kowal Kowal A1 zasoby surowców dla przetwórstwa odnawialne źródła energii biomasa Lubień Kujawski

17 A1 węzeł Włocławek Północ A1/S10 węzeł Czerniewice 34,5 km A MOŻE KLASTER Miasto Włocławe k 80 ha 0% E R U K N JA O K NC Włocławek Północ Brześć Kujawski ok 8,5 km 950 ha 1% Włocławek Zachód spedycja Gm. Włocławe k 60 ha 0% logistyka ok 19 km przechowalnictwo Potencjalne tereny inwestycyjne: ha powierzchnia ogółem % procent wykorzystania Choceń 145 ha 0% ca 55 ha SPECJALIZA CJA ÓŁP RAC A Lubanie przemysł WSP A1 Miasto Kowal Gm. Kowal 180 ha 0% 460 ha 0% Kowal przetwórstwo rolno-spożywcze Lubień Kujawski A1 150 ha 30 % A1 węzeł Kowal A1/A2 węzeł STRYKÓW 84 km

18 Efektywność energetyczna Dla projektów realizowanych na terenie miast wojewódzkich i obszarów połączonych z nimi funkcjonalnie, dotyczących wspierania efektywności energetycznej (PI 4.3), które zostaną uzgodnione w Strategii ZIT przewiduje się tryb pozakonkursowy Projekty proponowane do zapisania w Strategii ZIT finansowanie z poziomu krajowego (m. in. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i mieszkalnych, OZE) Termomodernizacja infrastruktury uzdrowiskowej Dywersyfikacja źródeł energii na obszarach chronionych (wsparcie instalacji OZE w budynkach publicznych i prywatnych znajdujących się na obszarze NATURA 2000 lub parkach krajobrazowych)

19 Ochrona przeciwpowodziowa Stopień wodny poniżej Włocławka, stopnie wodne poniżej Torunia i Chełmna przygotowanie dokumentacji Platforma multimodalna w Solcu Kujawskim oraz kolejowe platformy przeładunkowe w Inowrocławiu i Laskowicach Pomorskich Zmniejszenie ryzyka powodziowego Budowa i modernizacja systemu ostrzegania, prognozowania i reagowania na zagrożenia chemiczno-ekologiczne, poważne awarie technologiczne oraz naturalne zjawiska katastroficzne na terenie woj. kujawsko-pomorskiego Centrum Rewitalizacji Dróg Wodnych Ożywienie międzynarodowych dróg wodnych E-40 i E-70 Projekty dot. gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Bydgoszczy, Torunia, Inowrocławia Przeciwdziałanie stepowieniu Kujaw

20 Wstępna ocena ryzyka powodziowego

21 Wisła hydroenergetyka i transport Zagospodarowanie Dolnej Wisły: Droga wodna min. IV klasy Źródło czystej energii Ochrona przeciwpowodziowa Rozwój turystyki Retencja i nawadnianie

22 Zagospodarowanie Dolnej Wisły ła Wis Grudziądz E40 /E- 70 Chełmno E-70 Bydgoszcz Solec Kujawski Toruń Ciechocinek E- 40 sł a Wi stopień wodny poniżej Włocławka stopień wodny poniżej Torunia Włocławek stopień wodny poniżej Chełmna E-40 Międzynarodowa Droga Wodna E-40 E-70 Międzynarodowa Droga Wodna E-70

23 Województwo kujawsko-pomorskie na tle sieci TEN-T Źródło - GDDKiA

24 Potencjał szlaków wodnych i drogowych województwa dla celów gospodarczych Platforma multimodalna Kolejowa platforma przeładunkowa Airport City Istniejące strefy ekonomiczne Istniejące parki przemysłowe i technologiczne Tereny inwestycyjne - propozycje Powiatów w ramach RPO

25 Lokalizacja platformy multimodalnej w Solcu Kujawskim na tle województwa kujawsko-pomorskiego Grudziądz ła Wis 0 E7 0 /E4 Chełmno Nakło nad Notecią Bydgoszcz E70 Noteć Solec Kujawski Noteć Platforma multimodalna E40 Toruń Ciechocinek E40 ł a s Wi Is tnie jący stopień w odny Włocławek E70 i E40 numery międzynarodowych dróg wodnych

26 Gospodarka wodno-ściekowa Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach pow RLM

27 Komunikacja niskoemisyjna Dla projektów realizowanych na terenie miast wojewódzkich i obszarów połączonych z nimi funkcjonalnie, dotyczących promowania strategii niskoemisyjnych (PI 4.5), które zostaną uzgodnione w Strategii ZIT przewiduje się tryb pozakonkursowy Bit City II i szkieletowy układ linii kolejowych województwa kujawskopomorskiego (modernizacja linii kolejowych nr 27, 353, 18, 207; budowa linii kolejowych Maksymilianowo - Koronowo, Solec Kujawski- Trzciniec, zakup taboru, układ szynowy Bydgoszcz-Toruń, zrównoważony transport regionalny,) Niskoemisyjny transport miejski komplementarny do Bit City II w Bydgoszczy, Grudziądzu, Inowrocławiu, Toruniu i Włocławku

28 Komunikacja niskoemisyjna Modernizacja linii kolejow ej nr 27 Budow a linii kolejow ej Maksymilianow o Koronow o, Budow a linii kolejow ej Solec Kujaw ski Trzciniec Rew italizacja linii Kolejow ej nr 18 Kutno-Piła Głów na na odcinku Bydgoszcz Głów na-nakło nad Notecią Linie kolejow e prow adzące do głów nych miast w regionie Modernizacja linii kolejow ej 353 na terenie Torunia

29 Komunikacja niskoemisyjna Integracja systemu transportu Bydgoszczy i Torunia poprzez rozbudowę układu drogowego DK 80 i budowę układu szynowego rozbudowa układu drogowego DK 80 rozbudowa układu szynowego stopień wodny poniżej Torunia

30 Społeczeństwo - Kultura Wysoka jakość oferty kulturalnej w Bydgoszczy Ochrona dziedzictwa kulturowego w Toruniu Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy

31 Toruńska Starówka ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO

32 Bydgoszcz: Spichrze nad Brdą Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego

33 Społeczeństwo - Zdrowie Infrastruktura ratownictwa medycznego (zakup ambulansów, budowa lądowisk, modernizacja i rozbudowa SOR-ów w Toruniu, Włocławku i Bydgoszczy) Modernizacja i rozbudowa Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Bydgoszczy Biziela w Szpitale wojewódzkie (modernizacja oraz zakup infrastruktury zdrowotnej w województwie kujawskopomorskim - inwestycje finansowane z RPO)

34 Społeczeństwo Sport Inwestycje sportowe Grudziądz Mrocza Bydgoszcz Toruń Rogowo Włocławek Kruszwica Dobrzyń n/wisłą lub Zarzeczwo Zaplecze socjalne przy torze wioślarskim w Kruszwicy Boisko do hokeja na trawie w Rogowie Hala sportowa w Mroczy Kujawsko-Pomorskie Centrum Szkolenia Żeglarstwa Rewitalizacja kompleksu Astoria wraz z budową 50-metrowego basenu Hala sportowa wraz z siłownią w kompleksie sportowym Zawisza Wielofunkcyjny Obiekt Sportowo Rekreacyjny w Grudziądzu Tor kajakarstwa górskiego we Włocławku Hala Sportowa CM UMK i II etap Centrum sportowego UMK Przystań AZS Budowa 4 basenów w Bydgoszczy

35 Społeczeństwo Innowacyjna Edukacja i Usługi Środowiskowe Centra Innowacyjnej Edukacji Centra Kreatywności Sieć światłowodowa

36 Społeczeństwo Innowacyjna Edukacja Tuchola Świecie Grudziądz Sępólno Kraj. Chełmno Wąbrzeźno Brodnica Bydgoszcz Nakło n/notecią Golub Dobrzyń Rypin Toruń Żnin Lipno Aleksandrów Kuj. Inowrocław Mogilno Włocławek Radziejów Innowacyjna edukacja Środowiskowe Centra Edukacji Doświadczalnej Mini Koperniki

37 Kujawsko-Pomorski Obszar Badawczy Stypendia i kierunki zamawiane 100 mln zł Polska Mapa Drogowa Infrastruktury Badawczej: 90 m Radioteleskop - Narodowe Centrum Radioastronomii i Inżynierii Kosmicznej 340 mln zł EnFoodLife mln zł Konsorcja Bezpieczeństwo łańcucha żywnościowego i żywność spersonalizowana 116 mln zł Medycyna a zdrowie człowieka 156,9 mln zł System transformacji i transferu wiedzy do strategicznych gałęzi gospodarki województwa kujawsko pomorskiego 260 mln zł Edukacja na rzecz innowacyjności regionu 172,5 mln zł Kujawsko Pomorskie Centrum Badawczo Edukacyjne Zintegrowanego Rozwoju Miast i Regionów 106 mln zł Monumentum Sonus Visio Akademickie Centra Kultury, Sztuki i Ochrony Dziedzictwa Narodowego 29 mln zł Toruńska Szkoła Konserwacji Zabytków 63,5 mln zł Szkolnictwo zawodowe w województwie kujawsko-pomorskim 30 mln zł Projekty infrastrukturalne dla szkół wyższych 554,8 mln zł Interaktywne Centra Nauki 302 mln zł

38

39

40 Kujawsko-Pomorski Obszar Badawczy W S ZŚ W S ZŚ W SZŚ C M UMK UKW WSG Sz pital Un iwe rsyte ck i nr 2 im. dr. Biz ie la Medyc yna a zdrowie c złowieka Kujaws ko - P omors kie C entrum Badawc zo E dukac yjne Zintegrowanego Rozwoju Mias t i Regionów PW S Z Edukac ja na rzec z innowac yjnoś c i regionu UKW UTP W SG UMK WSG UKW UTP C M UMK Akade m ia Mu z ycz n a W SG UKW UTP C M UMK W SG UKW UTP C M UMK UMK Młyn W ie dz y Bezpiec zeńs two łańc uc ha żywnoś c iowego i żywnoś ć s pers onalizowana UMK Sys tem T rans formac ji i T rans feru Widzy do Strategic znyc h Gałęzi Gos podarki Województwa Kujaws ko-p omors kiego UMK UMK Zakład Pi e lę gnacyj noo pie k uń cz y UKW WSG UTP C M UMK UMK UMK Monumentum Sonus V is io A kademic kie Laboratoria Kultury, Sztuki i O c hrony Dziedzic twa Narodowego Uz drowi skowy Sz pital Klinicz ny W ładz e m ie jskie P rojekty infras trukturalne W ładz e m ie jsk ie Interaktywne C entrum Nauki PW SZ W SHE PW SZ PW S Z

41 Uzdrowiska

42 Kategorie projektów wspierane przez samorząd województwa, lecz nie ujętych w Kontrakcie Ochrona dziedzictwa przyrodniczego oraz architektonicznego (Toruń, Inowrocław) E-usługi, społeczeństwo informacyjne (Toruń, Grudziądz) Inwestycje nadbrzeżne na cele rekreacyjno-rewitalizacyjne (Bydgoszcz, Toruń) Drogi w miastach, ścieżki rowerowe (Bydgoszcz, Grudziądz, Inowrocław, Toruń)

43 Wybrane kategorie projektów zapisane w Strategii Rozwój parków przemysłowych i technologicznych oraz specjalnych sfer ekonomicznych Drogi wojewódzkie, powiatowe i lokalne Linie kolejowe o znaczeniu lokalnym Rozwój lotnisk aeroklubowych Rozwój oferty kulturalnej o znaczeniu lokalnym oraz wsparcie projektów poniżej 20 mln zł Budowa sieci wsparcia społeczeństwa obywatelskiego, opracowanie systemu wsparcia rodziny oraz wsparcia rodziny nad osobami niesamodzielnymi Opracowanie systemu współpracy i wyższych z pracodawcami Nowe otwarcie Funduszu Wsparcia szkół ponadgimnazjalnych

44 Kontrakt Terytorialny Województwa Kujawsko-Pomorskiego Dziękujemy za uwagę

Kontrakt Terytorialny Województwo Kujawsko-Pomorskie

Kontrakt Terytorialny Województwo Kujawsko-Pomorskie projekt: PRIORYTETOWE POWIĄZANIA DROGOWE GŁÓWNYCH MIAST WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO- POMORSKIEGO DO SIECI TEN-T Budowa drogi ekspresowej S5 Nowe Marzy Bydgoszcz Cotoń 5 243 500 000 GDDKiA Budowa drogi S10 od

Bardziej szczegółowo

projekt: PRIORYTETOWE POWIĄZANIA DROGOWE GŁÓWNYCH MIAST WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO DO SIECI TEN-T

projekt: PRIORYTETOWE POWIĄZANIA DROGOWE GŁÓWNYCH MIAST WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO DO SIECI TEN-T projekt: PRIORYTETOWE POWIĄZANIA DROGOWE GŁÓWNYCH MIAST WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO DO SIECI TEN-T Budowa drogi ekspresowej S5 Nowe Marzy Bydgoszcz Cotoń 5 243 500 000 GDDKiA Budowa drogi S10 od A6

Bardziej szczegółowo

Projekty komplementarne do projektów realizowanych w formule ZIT

Projekty komplementarne do projektów realizowanych w formule ZIT Projekty komplementarne do projektów realizowanych w formule Projekty komplementarne dokumenty źródłowe Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (projekt, 8.01.2014 r.) Wyrazem silnie zaakcentowanego

Bardziej szczegółowo

OKRESOWA OCENA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

OKRESOWA OCENA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Tom III. Ocena realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we W³oc³awku OKRESOWA OCENA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Bardziej szczegółowo

KONTRAKT TERYTORIALNY DLA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

KONTRAKT TERYTORIALNY DLA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO KONTRAKT TERYTORIALNY DLA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO w ramach realizacji właściwych ów operacyjnych na lata, służących realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności oraz innych instrumentów,

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. www.wzp.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. www.wzp.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Czym jest Regionalny Program Operacyjny? Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 to jedna z dróg

Bardziej szczegółowo

ZASADY PLANOWANIA, FINANSE

ZASADY PLANOWANIA, FINANSE INWESTYCYJNY TORUŃ DZIAŁANIA, PLANY, ZAMIERZENIA DO ROKU 2022 ZASADY PLANOWANIA, FINANSE Spotkanie informacyjne, 31 stycznia 2013 r. Studium uwarunkowań i kierunków PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM

Bardziej szczegółowo

Bieżąca informacja na temat stanu realizacji zadań w zakresie polityki rozwoju regionalnego w Województwie Kujawsko-Pomorskim

Bieżąca informacja na temat stanu realizacji zadań w zakresie polityki rozwoju regionalnego w Województwie Kujawsko-Pomorskim Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Bieżąca informacja na temat stanu realizacji zadań w zakresie polityki rozwoju regionalnego w Województwie Kujawsko-Pomorskim 25 maja 2009 r. Zarząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 września 2014 r. Poz. 828 UCHWAŁA NR 188 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 września 2014 r.

Warszawa, dnia 25 września 2014 r. Poz. 828 UCHWAŁA NR 188 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 września 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 września 2014 r. Poz. 828 UCHWAŁA NR 188 RADY MINISTRÓW z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Kontraktu Terytorialnego

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY JANIKOWO NA LATA 2014-2020

STRATEGIA ROZWOJU GMINY JANIKOWO NA LATA 2014-2020 STRATEGIA ROZWOJU GMINY JANIKOWO NA LATA 2014-2020 Biuro Szkoleniowo-Doradcze KREATOR Łojewo 49A, 88-101 Inowrocław zenon.lewandowski@onet.pl, tel. 600 88 02 88 Spis treści Część I STRATEGIA ROZWOJU GMINY

Bardziej szczegółowo

Cel tematyczny 1. Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji oraz jego priorytety inwestycyjne (EFRR)

Cel tematyczny 1. Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji oraz jego priorytety inwestycyjne (EFRR) Cel tematyczny 1. Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji oraz jego priorytety inwestycyjne (EFRR) Priorytet inwestycyjny Priorytet 1.1. (EFRR) wzmacnianie infrastruktury B+R (

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. maj 2015 r.

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. maj 2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 maj 2015 r. SCHEMAT RPO WM 2014-2020 1. GOSPODARKA WIEDZY 250 MLN EUR 2. CYFROWA MAŁOPOLSKA

Bardziej szczegółowo

Suma z Dofinansowanie Suma z w tym UE SUM Przebudowa drogi gminnej w m. Otłoczyn na odcinku od km 0+000 do km 1+160

Suma z Dofinansowanie Suma z w tym UE SUM Przebudowa drogi gminnej w m. Otłoczyn na odcinku od km 0+000 do km 1+160 Oś priorytetowa Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Tryb składania wniosku Numer wniosku (Sygnatura) Numer umowy/decyzji oo Aktualny Wartośći ogółem Wydatki kwalifikowalne w tym UE Przebudowa drogi

Bardziej szczegółowo

Środa z funduszami dla przedsiębiorców

Środa z funduszami dla przedsiębiorców Spotkanie informacyjne Środa z funduszami dla przedsiębiorców Kraków, 4 luty 2015 r. Plan spotkania - czas: 12:00 15:30 Wprowadzenie do tematyki spotkania Fundusze Europejskie na lata 2014-2020 podstawowe

Bardziej szczegółowo

PROGRAM REGIONALNY 2014-2020 JUŻ REALIZUJEMY!

PROGRAM REGIONALNY 2014-2020 JUŻ REALIZUJEMY! PROGRAM REGIONALNY 2014-2020 JUŻ REALIZUJEMY! Z przyjemnością i satysfakcją przyjmujemy docierające do nas opinie zarówno mieszkańców województwa pomorskiego, jak i przyjeżdżających turystów, ludzi kultury

Bardziej szczegółowo

Aktualny (Wszystko) Data rozwiązania/anulowania (puste)

Aktualny (Wszystko) Data rozwiązania/anulowania (puste) Aktualny (Wszystko) Data rozwiązania/anulowania (puste) Dane Oś priorytetowa Numer wniosku (Sygnatura) Nazwa beneficjenta Tytuł projektu tryb wyboru umowa/aneks Data podpisania Suma z Wartości ogółem Suma

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Wykonawca:

Zamawiający: Wykonawca: Gdańsk, maj 2015 Zamawiający: Miasto Kolno ul. Wojska Polskiego 20 18-500 Kolno Wykonawca: EU-CONSULT Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.eu-consult.pl Strona 2 z 150 Spis treści 1. WYKAZ

Bardziej szczegółowo

Poz. Wyszczególnienie Rozdział Dochody Wydatki

Poz. Wyszczególnienie Rozdział Dochody Wydatki Załącznik Nr do Uchwały Nr // Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 0.0 r. Wykaz wojewódzkich jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za realizację zadań budŝetowych w 0 roku w złotych Poz.

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LESZNO

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LESZNO KOLOREM CZERWONYM OZNACZONO ZMIANY REDAKCYJNE, MODYFIKACJE I UZUPEŁNIENIA BĘDĄCE PRZEDMIOTEM WYŁOŻENIA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LESZNO

Bardziej szczegółowo

ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA REGIONÓW 2012

ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA REGIONÓW 2012 CENTRUM ANALIZ REGIONALNYCH I LOKALNYCH ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA REGIONÓW 2012 Województwo kujawsko-pomorskie Dr hab. Prof. SGH Hanna Godlewska-Majkowska Dr Agnieszka Komor Dr Patrycjusz Zarębski Mgr

Bardziej szczegółowo

Program Rewitalizacji Miast

Program Rewitalizacji Miast Program Rewitalizacji Miast 14 sierpnia 2014 r. 2 Spis treści Spis treści... 3 1. Wstęp... 4 1.1. WPROWADZENIE... 5 1.2. STRUKTURA DOKUMENTU... 10 1.3. ZAKRES I CEL PROGRAMU REWITALIZACJI MIAST... 13 1.4.

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego Warszawa, 30 czerwca 2014 r. Autorzy: Zespół Sektora Publicznego Deloitte Business Consulting S.A. Spis

Bardziej szczegółowo

i przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego

i przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Prezentacja na spotkanie Rady Miasta Bydgoszczy z marszałkiem województwa Piotrem Całbeckim i przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego w dniu 23 lutego 2011 roku Zadania i środki finansowe w dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe zasady dotyczące wyboru oraz dokonywania oceny projektów w

Kierunkowe zasady dotyczące wyboru oraz dokonywania oceny projektów w Kierunkowe zasady dotyczące wyboru oraz dokonywania oceny projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 23/757/15 Zarządu

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego o Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego. Wersja wstępna Warszawa, 28 maja 2014 r Autorzy: Zespół Sektora Publicznego Deloitte Business Consulting

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Torunia

Strategia Rozwoju Miasta Torunia Urząd Miasta Torunia Strategia Rozwoju Miasta Torunia na lata 2009-2020 Projekt Toruń 2010 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 1.1. OBECNA WERSJA DOKUMENTU WOBEC STRATEGII ROZWOJU MIASTA TORUNIA Z 2002 R....

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA OBSZARU ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO

STRATEGIA OBSZARU ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO 1 Strategia ORSG Powiatu Inowrocławskiego Projekt STRATEGIA OBSZARU ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO Inowrocław, lipiec 2015 r. 2 Strategia ORSG Powiatu Inowrocławskiego Spis treści

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO TORUŃ 2001 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1. INNOWACJE W PROGRAMACH KRAJOWYCH...4 1.2. INNOWACYJNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 1 Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp., 22 maja 2015 r. 2 Spis treści Słowniczek...4 Wstęp...5 1. Podstawa prawna Zintegrowanych

Bardziej szczegółowo

Założenia regionalnego programu operacyjnego dla województwa małopolskiego na lata 2014-2020

Założenia regionalnego programu operacyjnego dla województwa małopolskiego na lata 2014-2020 Założenia regionalnego programu operacyjnego dla województwa małopolskiego na lata 2014-2020 Zarząd Województwa Małopolskiego czerwiec 2013 r. Spis treści Wstęp 3 1. Wymiar terytorialny w regionalnym programie

Bardziej szczegółowo