Projekty komplementarne do projektów realizowanych w formule ZIT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekty komplementarne do projektów realizowanych w formule ZIT"

Transkrypt

1 Projekty komplementarne do projektów realizowanych w formule

2 Projekty komplementarne dokumenty źródłowe Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (projekt, r.) Wyrazem silnie zaakcentowanego wymiaru miejskiego PO IŚ są działania adresowane do 18 miast wojewódzkich (i powiązanych z nimi funkcjonalnie obszarów) oraz ośrodków regionalnych i subregionalnych. Możliwy katalog wsparcia w ramach PO IŚ obejmuje następujące działania: - modernizacja energetyczna budynków z wymianą wyposażenia na energetyczne (PI 4.3), - realizacja sieci ciepłowniczych i chłodniczych (PI 4.5), - zrównoważona mobilność miejska/ transport miejski (PI 4.5), - wsparcie kolei aglomeracyjnej (PI 7.4). W niektórych przypadkach projekty realizowane w ramach PO IŚ będą stanowić główną inwestycję, wokół której realizowane będą mniejsze (komplementarne) inwestycje finansowane z RPO w formule (np. transport miejski). Linia demarkacyjna (projekt, r.) Priorytet 4.5 Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu. Na poziomie krajowym - zrównoważona mobilność miejska / ekologiczny transport. Dla projektów realizowanych na terenie miast wojewódzkich i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie, uzgodnionych w ramach Strategii tryb pozakonkursowy. 2

3 4.5 Zrównoważona mobilność miejska PLANOWANE INWESTYCJE drogi Deloitte

4 4.5 Zrównoważona mobilność miejska PLANOWANE INWESTYCJE tramwaje Deloitte

5 Efektywność transportowa i energetyczna oraz zintegrowane strategie niskoemisyjne dla BTOF Działanie 1.2 Efektywność transportu publicznego (wspierane w ramach PI 4.5) PLANOWANE INWESTYCJE drogi

6 Efektywność transportowa i energetyczna oraz zintegrowane strategie niskoemisyjne dla BTOF Działanie 1.2 Efektywność transportu publicznego (wspierane w ramach PI 4.5) PLANOWANE INWESTYCJE tramwaje

7 Efektywność transportowa i energetyczna oraz zintegrowane strategie niskoemisyjne dla BTOF Działanie 1.2 Efektywność transportu publicznego (wspierane w ramach PI 4.5) PLANOWANE INWESTYCJE kolej

8 Komplementarne Pozostałe priorytety inwestycyjne Komplementarne PI 4.5 Efektywność transportowa i energetyczna oraz zintegrowane strategie niskoemisyjne dla BTOF Działanie 1.2 Efektywność transportu publicznego (wspierane w ramach PI 4.5) POIiŚ 36% PS Rozwój infrastruktury rowerowej na terenie BTOF Komunikacja niskoemisyjna na terenie Miasta Bydgoszczy 60 % PI Integracja systemu komunikacji miejskiej oraz rozwój komunikacji podmiejskiej na terenach BTOF (parkingi park & ride, bus-pasy, przystanki autobusowe, itp.) Bezpieczna droga do szkoły Usprawnienie powiązań komunikacyjnych w regionie poprzez rozwój ekologicznego transportu szynowego - Bit-City II - tramwaje Usprawnienie powiązań komunikacyjnych w regionie poprzez rozwój ekologicznego transportu szynowego - Bit-City II - koleje Zakup taboru autobusowego wraz z systemem sterowania ruchem dla potrzeb GMT i BTOM oraz z poprawą infrastruktury przystankowej BiT City II Bilet metropolitalny 20% Utworzenie platformy współpracy i koordynacji komunikacyjnej na poziomie BTOF Bit City II szkieletowy układ linii kolejowych województwa kujawskopomorskiego PK 20% Modernizacja oświetlenia ulicznego Wymiana / zakup taboru autobusowego Budowa i rozbudowa systemu transportu drogowego w Bydgoszczy w powiązaniu z drogami sieci TEN-T i drogami krajowymi Usprawnienie połączeń w sieci wspomagającej sieć TEN-T w Toruniu 8 PS - Projekty Strategiczne, PI- Projekty Integrujące, PK - Projekty konkursowe

9 Efektywność transportowa i energetyczna oraz zintegrowane strategie niskoemisyjne dla BTOF Działanie 1.1 Efektywność energetyczna i strategie niskoemisyjne (wspierane w ramach PI 4.3) Diagnoza potrzeb na terenie BTOF Budynki użyteczności publicznej 9

10 Efektywność transportowa i energetyczna oraz zintegrowane strategie niskoemisyjne dla BTOF Działanie 1.1 Efektywność energetyczna i strategie niskoemisyjne (wspierane w ramach PI 4.3) Diagnoza potrzeb na terenie BTOF Budynki zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 10

11 Komplementarne PI 4.3 Efektywność transportowa i energetyczna oraz zintegrowane strategie niskoemisyjne dla BTOF Działanie 1.1 Efektywność energetyczna i strategie niskoemisyjne (wspierane w ramach PI 4.3) POIiŚ PS 40 % Kompleksowa termomodernizacja budynków oświaty i kultury Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej publicznych placówek ochrony zdrowia oraz pomocy społecznej Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej budynków urzędu gminy oraz jednostek komunalnych Zwiększenie efektywności energetycznej oraz zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii wraz z wdrożeniem inteligentnego zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej na terenie Miasta Bydgoszczy Poprawa efektywności energetycznej oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez kompleksową termomodernizację budynków mieszkalnych Miasta Bydgoszczy Wsparcie systemowe dla likwidacji niskiej emisji Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na obszarze Torunia oraz powiatu toruńskiego PI 5% Kompleksowy audyt energetyczny obiektów użyteczności publicznej Zakup oraz wdrożenie oprogramowania do zdalnego i automatycznego odczytu i archiwizowania danych dotyczących zużycia energii w obiektach gminnych Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej, w placówkach oświatowych i rekreacyjnych w Toruniu PK 55% Wymiana źródeł ciepła w obiektach publicznych Termomodernizacja obiektów mieszkalnych Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w sektorze mieszkalnym w Toruniu PS - Projekty Strategiczne, PI- Projekty Integrujące, PK - Projekty konkursowe 11

12 Komplementarne PI 4.5 i 4.7 Efektywność transportowa i energetyczna oraz zintegrowane strategie niskoemisyjne dla BTOF Działanie 1.1 Efektywność energetyczna i strategie niskoemisyjne (wspierane w ramach PI 4.3) POIiŚ PS 40 % Kompleksowa termomodernizacja budynków oświaty i kultury Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej publicznych placówek ochrony zdrowia oraz pomocy społecznej Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej budynków urzędu gminy oraz jednostek komunalnych Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez budowę, przebudowę oraz termomodernizację sieci ciepłowniczej na terenie miasta Bydgoszczy, Inteligentne zarządzanie energią poprzez modernizację węzłów cieplnych oraz wzrost komfortu odbiorców użytkowych ciepła w sektorze mieszkaniowym na terenie miasta Bydgoszczy Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez zastosowanie filtrów workowych w źródłach ciepła zlokalizowanych w Bydgoszczy, Solcu Kujawski, Nakle, Koronowie oraz w gminie Białe Błota Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji poprzez budowę źródła ciepła pracującego w wysokosprawnej kogeneracji, zasilanego gazem ziemnym, na terenie Ciepłowni Błonie i Osowa Góra w Bydgoszczy Wsparcie systemowe dla likwidacji niskiej emisji Poprawa jakości środowiska poprzez likwidację źródeł niskiej emisji na terenie Gminy Miasta Toruń PI 5% Kompleksowy audyt energetyczny obiektów użyteczności publicznej Zakup oraz wdrożenie oprogramowania do zdalnego i automatycznego odczytu i archiwizowania danych dotyczących zużycia energii w obiektach gminnych Zmniejszenie niskiej emisji na terenie Bydgoskiego Przedmieścia w Toruniu Budowa lokalnych źródeł i sieci w celu późniejszego przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej Zmniejszenie niskiej emisji na terenie toruńskiej Starówki Zero emisji na Starówce ( także w ramach PI 4.3) Modernizacja węzłów indywidualnych PK 55% Wymiana źródeł ciepła w obiektach publicznych Termomodernizacja obiektów mieszkalnych Modernizacja grupowych węzłów cieplnych i budowa węzłów indywidualnych Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej obiektów połączonych w lewobrzeżnej części Torunia. Budowa rurociągu przesyłającego ciepło przez Wisłę Budowa bloków kogeneracyjnych gazowych GT50 i kotłów szczytoworezerwowych HOB PS - Projekty Strategiczne, PI- Projekty Integrujące, PK - Projekty konkursowe 12

13 Komplementarne Pozostałe priorytety inwestycyjne Komplementarne PI 6.2 Efektywne gospodarowanie zasobami środowiska naturalnego i kultury BTOF Działanie 2.1 Zmniejszenie presji na środowisko gosp. wodna (wspierane w ramach PI 6.2) POIiŚ Modernizacja Oczyszczalni Ścieków Kapuściska wraz z oczyszczeniem i utylizacją osadów (25 mln zł) PI 5% Wsparcie systemowe dla likwidacji zbiorników bezodpływowych w systemie gospodarki wodno-ściekowej Budowa infrastruktury wodno kanalizacyjnej umożliwiającej gminom ościennym korzystanie z bydgoskiego systemu wodno kanalizacyjnego (5,3 mln zł) Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w strefie ochronnej ujęcia wody Czyżkówko (5,8 mln zł) Gospodarka wodno-ściekowa na terenie aglomeracji Toruń III etap Infrastruktura wodna Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej z uwzględnieniem retencjonowania wody w mieście Bydgoszcz PK 95% Infrastruktura wodna i kanalizacyjna Przydomowe oczyszczalnie ścieków Program działań na rzecz ochrony przeciwpowodziowej oraz zmniejszenia ryzyka powodziowego w Bydgoszczy Usprawnienie systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Torunia Poprawa bezpieczeństwa powodziowego na terenie Miasta Toruń PS - Projekty Strategiczne, PI- Projekty Integrujące, PK - Projekty konkursowe 13

14 Komplementarne Efektywne gospodarowanie zasobami środowiska naturalnego i kultury BTOF Działanie 2.2 Udostępnianie zasobów (wspierane w ramach PI 6.3) POIiŚ PI 5% Karnet kulturalny Kultura na nowo Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy Toruńska Starówka - ochrona konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II Centrum kulturalno-festiwalowe jako wielofunkcyjny kompleks kreatywności artystycznej na Placu Teatralnym w Bydgoszczy Rewitalizacja zabytkowego pierścienia fortecznego Twierdzy Toruń Ochrona zabytków Poszerzenie oferty kulturalnej i podniesienie jakości usług Teatru Polskiego w Bydgoszczy PK 95% Modernizacja infrastruktury instytucji kultury Kulturowe szlaki turystyczne (wsparcie oferty turystycznej) Promocja kultury i turystyki na terenie całego BTOF Poszerzenie oferty kulturalnej i podniesienie standardu świadczonych usług Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy poprzez rozbudowę i modernizację obiektu przy ul. Gdańskiej 4 Ochrona architektonicznych dóbr kultury w wybranych obszarach Torunia Poszerzenie oferty kulturalnej i podniesienie standardu świadczonych usług Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy poprzez rozbudowę strefy POL-Betrieb stanowiącej cześć DAG Fabryk Bromberg) Od tradycji po nowoczesność - rozwój oferty edukacyjno-kulturalnej miasta Torunia Wzmocnienie instytucjonalne i rozwój nowych funkcji instytucji kultury PS - Projekty Strategiczne, PI- Projekty Integrujące, PK - Projekty konkursowe 14

15 Komplementarne Efektywne gospodarowanie zasobami środowiska naturalnego i kultury BTOF Działanie 2.3 Zielona infrastruktura (wspierane w ramach PI 6.4) POIiŚ PS Wykorzystanie i ochrona lokalnych zasobów przyrodniczych związanych z wodą 80 % Wykorzystanie i ochrona lądowych zasobów przyrody PI Inwentaryzacja przyrodnicza Rewitalizacja terenów nadrzecznych wzdłuż dróg wodnych E-70 i E-40 Bydgoski Węzeł Wodny 5% Stworzenie planów ochrony przyrody dla obszarów chronionych i/lub atrakcyjnych turystycznie Wykorzystanie i ochrona lokalnych zasobów przyrodniczych związanych z wodą Toruń miasto nad Wisłą tereny nadrzeczne przestrzenią integracji społecznej PK 15% Wykorzystanie i ochrona lądowych zasobów przyrody Edukacja ekologiczna PS - Projekty Strategiczne, PI- Projekty Integrujące, PK - Projekty konkursowe 15

16 Zrównoważony rozwój społeczno gospodarczy i wsparcie procesów inkluzji w BTOF Działanie 3.1 Równość kobiet i mężczyzn (wspierane w ramach PI 8.8) Działanie 3.2 Inkluzja społeczna (wspierane w ramach PI 9.4, 9.7) Działanie 3.3 Zrównoważona rewitalizacja (wspierane w ramach PI 9.2) Rewitalizacja miejskich przestrzeni publicznych Usługi środowiskowe dla osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym W stronę samodzielności Rewitalizacja przestrzeni zabytkowych Rewitalizacja zdegradowanych terenów poprzemysłowych Program budzenia aktywności mieszkańców obszarów poddawanych rewitalizacji Rewitalizacja terenów zielonych Usługi lecznicze i rehabilitacyjne na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu Usługi opiekuńcze w odpowiedzi na zróżnicowane potrzeby społeczne 16

17 Nowoczesny i zintegrowany system kształcenia dzieci i młodzieży dla BTOF Działanie 4.1 Infrastruktura kształcenia (wspierane w ramach PI 10.4) Działanie 4.2 Kształcenie systemowe (A i B) (wspierane w ramach PI 10.1, 10.3 BIS) Edukacja wczesnoszkolna - ułatwianie dostępu do edukacji przedszkolnej poprzez tworzenie nowych miejsc w przedszkolach - promowanie zdrowego stylu życia - poszerzanie oferty edukacyjnej placówek - podnoszenie kompetencji nauczycieli wychowania przedszkolnego Szkolnictwo ogólnokształcące - doposażenie szkół i placówek oświatowych - praca z uczniem wymagającym wsparcia - budowa/modernizacja sportowych obiektów przyszkolnych - programy stypendialne i stażowe Szkolnictwo zawodowe - wzmocnienie współpracy z pracodawcami, poprzez m.in. realizację staży i praktyk zawodowych - doposażenie szkół, w tym centrów kształcenia praktycznego - podnoszenie kompetencji nauczycieli, w tym poprzez staże i praktyki - doradztwo edukacyjno-zawodowe 17

18 Dziękuję za uwagę Biuro Wydział Rozwoju i Wdrażania Polityki Terytorialnej Urzędu Miasta Bydgoszczy mail. 18 Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego Urząd Miasta Torunia mail Deloitte

projekt: PRIORYTETOWE POWIĄZANIA DROGOWE GŁÓWNYCH MIAST WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO DO SIECI TEN-T

projekt: PRIORYTETOWE POWIĄZANIA DROGOWE GŁÓWNYCH MIAST WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO DO SIECI TEN-T projekt: PRIORYTETOWE POWIĄZANIA DROGOWE GŁÓWNYCH MIAST WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO DO SIECI TEN-T Budowa drogi ekspresowej S5 Nowe Marzy Bydgoszcz Cotoń 5 243 500 000 GDDKiA Budowa drogi S10 od A6

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów na projekty w trybie konkursowym na 2015 rok 1

Harmonogram naborów na projekty w trybie konkursowym na 2015 rok 1 Załącznik nr 1 do Informacji Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia. Harmonogram naborów na projekty w trybie konkursowym na 2015 rok 1 Podlega obowiązkowi publikacji w rozumieniu ustawy o zasadach realizacji

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Projekt Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Lublin, 8 kwietnia 2014 r. 1 Spis treści: SPIS SKRÓTÓW... 4 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Gmina Miasta Toruń. Strategia Rozwoju Miasta Torunia do roku 2020. Toruń 2010 r.

Gmina Miasta Toruń. Strategia Rozwoju Miasta Torunia do roku 2020. Toruń 2010 r. Gmina Miasta Toruń Strategia Rozwoju Miasta Torunia do roku 2020 Toruń 2010 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 1.1. OBECNA WERSJA DOKUMENTU WOBEC STRATEGII ROZWOJU MIASTA TORUNIA Z 2002 R... 4 1.2. METODOLOGIA

Bardziej szczegółowo

Narodowy Plan Rewitalizacji 2022 Założenia

Narodowy Plan Rewitalizacji 2022 Założenia Narodowy Plan Rewitalizacji 2022 Założenia Spis treści 1. Wstęp potrzeba określenia Narodowego Planu Rewitalizacji 2. Filozofia Narodowego Planu Rewitalizacji 3. Konstrukcja Narodowego Planu Rewitalizacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały 2083/380/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 14 listopada 2014 Zarząd Województwa Śląskiego PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 23 lipca 2015 r.

Warszawa, 23 lipca 2015 r. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Wersja 1.0 Warszawa, 23 lipca 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis programu oraz głównych warunków realizacji...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020 PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020 16 GRUDNIA 2014 R. 1 SPIS TREŚCI 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej dla rozwoju Polski Wschodniej Broszura informacyjna Program Operacyjny Ministerstwo Rozwoju Regionalnego PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ Program Operacyjny (PO RPW) jest jednym z instrumentów

Bardziej szczegółowo

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Sięgnij po euro Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Autorzy: Inga Czerny, Gazeta Samorządu i Administracji, korespondentka w Brukseli Adam Kaliszuk, Euroinfo Warszawa Koordynacja: Iwona

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020 2 WYKONAWCA: Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. ul. Szlak 65 biuro 1004 31-153 Kraków www.cds.krakow.pl we współpracy

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 CCI 2014PL16M2OP011 Dokument przyjęty uchwałą nr 196/20/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 3 marca 2015 r. w związku z decyzją

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Przesłanką dla stworzenia założeń Kontraktu Samorządowego (KS) obok ujętego w

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Miasto i Gmina Końskie Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Końskie, 2013 r. Wykonawca: EKOSTANDARD Pracownia Analiz Środowiskowych ul. Wiązowa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 57/1240/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 maja 2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 1 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Obszar funkcjonalny Bydgoszczy i Torunia (BiT) oraz jego związki z pozostałą częścią województwa

Obszar funkcjonalny Bydgoszczy i Torunia (BiT) oraz jego związki z pozostałą częścią województwa Obszar funkcjonalny Bydgoszczy i Torunia (BiT) oraz jego związki z pozostałą częścią województwa Opracował zespół Centrum Badań Metropolitalnych UAM w Poznaniu w składzie: prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Sekcja A. Informacja

PROJEKT. Sekcja A. Informacja PROJEKT Sekcja A. Informacja SEIP - to elektroniczny System Ewidencji Inicjatyw Projektowych gromadzący propozycje przedsięwzięć planowanych do realizacji przez potencjalnych beneficjentów, w tym z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji

7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji VII. REALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA 7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji Realizacja zadań wytyczonych w Programie Ochrony Środowiska i Programie Gospodarki Odpadami wiąże się z wysokimi

Bardziej szczegółowo

Lp. Treść uwagi. Sposób uwzględnienia uwagi Uwaga uwzględniona. Uzasadnienie rekomendacji

Lp. Treść uwagi. Sposób uwzględnienia uwagi Uwaga uwzględniona. Uzasadnienie rekomendacji Raport z konsultacji społecznych Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego, które odbyły się w dniach 06-20 marca 2014r. w Gorzowie Wlkp.,

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+ Warszawa, 7 lipca 2014 r. Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+ W ramach działań na rzecz zintegrowanego rozwoju metropolii warszawskiej

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 20142020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Katowice, maj 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 33/629/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 marca 2015 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Dokument przyjęty

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA. Projekt

STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA. Projekt STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA Projekt Stowarzyszenie Metropolia Poznań Maj 2014 r. Spis treści WPROWADZENIE... 4 1. PODSTAWY REALIZACJI ZINTEGROWANYCH

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Projekt 5 urzędów na 5 doskonalenie jakości usług drogą do lepszej oceny działania administracji o numerze POKL.05.02.01-00-020/12, realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

RPO WO działania wspierające proces inwestowania w województwie opolskim

RPO WO działania wspierające proces inwestowania w województwie opolskim Plan zajęć Sesja I RPO WO działania wspierające proces inwestowania w województwie opolskim Sesja II Procedury aplikacji do RPO WO RPO WO działania wspierające proces inwestowania w województwie opolskim

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 20142020 Wersja 4.0 marzec 2014 r. 2 Słownik... 6 SEKCJA 1 STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS DZIAŁAŃ KWALIFIKOWANYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ INTERREG V-A POLSKA-SŁOWACJA 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS DZIAŁAŃ KWALIFIKOWANYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ INTERREG V-A POLSKA-SŁOWACJA 2014-2020 29.04.2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS DZIAŁAŃ KWALIFIKOWANYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ INTERREG V-A POLSKA-SŁOWACJA 2014-2020 Zasady ogólne dot. wszystkich projektów i priorytetów

Bardziej szczegółowo

WPŁYW REALIZACJI ZSROW NA ROZWÓJ REGIONÓW MAZOWIECKIEGO I KUJAWSKO POMORSKIEGO

WPŁYW REALIZACJI ZSROW NA ROZWÓJ REGIONÓW MAZOWIECKIEGO I KUJAWSKO POMORSKIEGO VI. WPŁYW REALIZACJI NA ROZWÓJ REGIONÓW MAZOWIECKIEGO I KUJAWSKO POMORSKIEGO Różnica skali Objęty Strategią region gąbińsko włocławski reprezentuje zaledwie niewielki fragment potencjału regionu poziomu

Bardziej szczegółowo