PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA"

Transkrypt

1 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA dla JĘZYKA ANGIELSKIEGO nauczanego w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi im. B. Limanowskiego jako IV.1 etap edukacyjny podstawowy i rozszerzony Ocenianie języka angielskiego opiera się na następujących zasadach: 1. Uczniowie i ich rodzice poinformowani są na początku roku szkolnego o wymaganiach, kryteriach i sposobach oceniania aktywności językowych związanych z nauką języka angielskiego w danej grupie zaawansowania językowego. - Zapis wyżej wymienionych informacji znajduje się na stronie głównej szkoły w zakładce przedmiotowej język angielski - Zapoznanie się z w/w informacjami uczniowie potwierdzają nauczycielowi własnoręcznym podpisem. 2. Uczeń oceniany jest według obowiązującej w szkole skali ocen ( od 1 do 6 ) na dwa sposoby: a. na bieżąco: by pomoc mu rozpoznać i zrozumieć mocne strony i obszary do rozwoju oraz dać mu wyraźne wskazówki, nad czym i jak powinien pracować więcej (ustalanie obszarów pracy wyrównawczej i pomocy); by przekazać rodzicom/opiekunom informacje o jego postępach, mocnych stronach i obszarach do rozwijania, a także wskazać, w jaki sposób powinien pracować, aby osiągnąć poprawę; by dać nauczycielowi informację zwrotną na temat efektywności jego nauczania, właściwości doboru materiałów, oraz by pomóc w adaptowaniu planu nauczania, jeśli zachodzi taka potrzeba; b. okresowo: by przekazać uczniowi, rodzicom/opiekunom i nauczycielom obraz postępów, aktywności i osiągnięć pod koniec pewnej części programu nauki (np. koniec semestru / roku szkolnego /danego cyklu nauczania); by dostarczyć informacji nauczycielowi odpowiedzialnemu za następny etap nauki. 3. Ocenianiu podlega przede wszystkim to, co uczeń umie i jak posługuje się zdobytą wiedzą na IV.1 etapie edukacyjnym w zakresie następujących obszarów: a. słuchanie b. mówienie c. wymowa d. czytanie e. pisanie 1

2 f. gramatyka g. słownictwo h. funkcje językowe 4. Postępy nauczania i osiągnięcia uczniów oceniane są na podstawie: a. prac klasowych: testów osiągnięć (np. po przerobieniu określonej partii materiału), testów semestralnych sprawdzających nabyte umiejętności; b. kartkówek: zapowiedzianych i niezapowiedzianych krótkich testów, sprawdzających stopień opanowania materiału z 1 3 ostatnich lekcji; c. pisemnych i ustnych prac domowych; d. zadań pisemnych ( krótka forma użytkowa, dłuższa forma użytkowa, wypracowanie ) wykonywanych samodzielnie przez ucznia na lekcji; e. odpowiedzi ustnych; f. prac projektowych; g. krótszych zadań pisemnych i ustnych wykonywanych zespołowo (z uwzględnieniem precyzyjnego podziału ról pomiędzy wszystkich członków grupy); h. bieżącej obserwacji aktywności ucznia na zajęciach. 5. Testy i inne prace pisemne oceniane są według określonej skali punktowej z zastosowaniem poniższej interpretacji procentowej: 0-39% - niedostateczna 40-59% - dopuszczający 60-74% - dostateczny 75-89% - dobry % - bardzo dobry Wartości graniczne decydują o + i - 6. Każda uzyskana ocena ma określoną wartość, która wykorzystana jest do wyliczenia średniej ważonej dla określenia oceny semestralnej i rocznej. Wartość wagowa ocen jest następująca: a. śródroczna semestralna ocena - 5 b. sprawdzian semestralny - 4 c. praca projektowa - 4 d. test/sprawdzian/praca klasowa - 3 e. odpowiedź ustna/kartkówka - 1 lub 2 (w zależności od zakresu materiału) f. inne Ocena ma służyć zachęcaniu i stymulowaniu uczniów do ich dalszego rozwoju. Dlatego też: a. Uczeń ma prawo do systematycznej oceny swoich postępów, z zakresu różnych obszarów językowych ( punkt 3 ), w różnorodnej formie ( punkt 4 ). Minimalna liczba ocen potrzebnych do wystawienia oceny semestralnej to 3 oceny cząstkowe oraz ocena z testu semestralnego, w przypadku nauczania języka angielskiego w wymiarze 2 lub 3 godziny w tygodniu. Większy wymiar 2

3 nauczania języka wymaga przynajmniej 5-ciu ocen cząstkowych oraz oceny z testu semestralnego. b. Uczeń ma prawo do poprawy oceny bieżącej, zaliczenia zapowiedzianego sprawdzianu, z którego otrzymał ocenę niesatysfakcjonującą go, w okresie dwóch tygodni od uzyskania takiej oceny. Do średniej liczone są oceny z obu prac. c. Jeżeli uczeń jest nieobecny na zapowiedzianym sprawdzianie z powodu usprawiedliwionej nieobecności, ma obowiązek poinformować o tym nauczyciela i napisać sprawdzian z tego materiału w wyznaczonym przez nauczyciela terminie do dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły po nieobecności. Brak oceny z tego sprawdzianu może spowodować obniżenie oceny semestralnej lub rocznej o jeden stopień. d. Uczeń, który jest nieobecny na zapowiedzianym sprawdzianie i nie ma usprawiedliwienia swojej nieobecności, zalicza go na pierwszej lekcji angielskiego, jeśli nauczyciel nie zdecyduje inaczej, tj. o innym terminie zaliczenia. e. W przypadku kartkówek stosuje się podobną zasadę konieczności zaliczenia materiału. O terminie i możliwości zaliczenia kartkówek decyduje nauczyciel. Częste nieobecności na kartkówkach i brak ich zaliczenia mają również wpływ na ocenę semestralną lub roczną. f. Ocena z testu semestralnego, w przypadku klas I i II, oraz matury próbnej, w przypadku klas III, jest bardzo ważnym elementem podsumowania pracy ucznia i zdobytych przez niego w danym semestrze umiejętności językowych, dlatego też ma istotny wpływ na ocenę semestralną. g. Uczeń ma prawo do poprawy (o jedną wzwyż) oceny okresowej zaproponowanej przez nauczyciela w terminie i na zasadach określonych przez Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania. 8. Na co najmniej 4 tygodnie przed klasyfikacją śródroczną i roczną uczeń oraz jego rodzice są informowani o proponowanej ocenie z danego przedmiotu. Proponowane oceny nie są wiążące i mogą ulec zmianie. 9. Oceny śródroczne i roczne będą liczone jako: niedostateczny- jeśli uczeń uzyskał poniżej 1,8 dopuszczający- jeśli uczeń uzyskał poniżej 2,8 dostateczny- jeśli uczeń uzyskał poniżej 3,8 dobry- jeśli uczeń uzyskał poniżej 4,8 bardzo dobry- jeśli uczeń uzyskał powyżej 4,8 10. W ciągu 2 tygodni od momentu uzyskania informacji o proponowanej ocenie uczeń ma prawo do jednokrotnego sprawdzianu (w trybie i na zasadach ustalonych przez Zespół Przedmiotowy) podnoszącego ocenę o najwyżej jeden stopień. Nauczyciel 3

4 ma obowiązek wyznaczyć termin i przekazać na piśmie zakres materiału przewidziany na sprawdzianie. a) Uczeń ma 5 dni roboczych od podania ocen proponowanych, na złożenie pisemnego wniosku do wychowawcy o możliwość pisania sprawdzianu podnoszącego ocenę; b) Sprawdziany podnoszące ocenę zostaną przeprowadzone w ciągu 14 dni od podania informacji o ocenach proponowanych; c) Nauczyciel wyznacza termin sprawdzianu podnoszącego ocenę oraz zapoznaje ucznia z zakresem materiału; d) Uczeń winien podpisać w/w powiadomienia; e) Sprawdzian tego typu mogą pisać uczniowie, którzy spełniają następujące warunki: ich frekwencja na lekcjach z danego przedmiotu wnosi minimum 75%; uzyskali średnią ważoną ocen z danego przedmiotu minimum: 1,5 na ocenę dopuszczającą 2,5 na oceną dostateczną 3,5 na ocenę dobrą 4,5 na ocenę bardzo dobrą zgłosili chęć podniesienia oceny w ciągu 5 dni roboczych od dnia ogłoszenia ocen proponowanych; 11. Jeżeli uczeń opuścił więcej niż 50% lekcji, może być nieklasyfikowany z języka angielskiego, zgodnie z WZO. a. Uczeń nieklasyfikowany po I semestrze, który nie zdał egzaminu klasyfikacyjnego lub nie przystąpił do niego, otrzymuje ocenę niedostateczną za I semestr i może kontynuować naukę w semestrze II. Ma obowiązek zaliczyć I semestr do końca marca. b. w przypadku uzyskania przez ww. ucznia niedostatecznej oceny za semestr II ocena roczna jest oceną niedostateczną. Takiemu uczniowi przysługuje egzamin poprawkowy w sierpniu z zakresu I i II semestru. c. w przypadku nieklasyfikowania ww. ucznia w semestrze II przysługuje mu egzamin klasyfikacyjny z zakresu semestru. W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej uczniowi przysługuje egzamin poprawkowy w sierpniu. d. egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktycznowychowawczych. e. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 12. W celu promowania kreatywnej postawy ucznia w nieformalnej edukacji szkolnej, nauczyciel pod koniec semestru ocenia ucznia pod względem zaangażowania 4

5 oraz/lub osiągniętych efektów w szkolnych, dzielnicowych lub ogólnopolskich imprezach angielskojęzycznych. 13. Uczeń ma prawo do konsultacji (KN), z których harmonogramem nauczyciel zapoznaje swoje grupy we wrześniu. Służą one: a. uczniowi słabszemu do wyćwiczenia elementów językowych, z którymi nie radzi sobie na lekcjach; b. uczniowi uzdolnionemu językowo do poszerzania swoich zainteresowań; c. uczniom klas IIIich do jak najlepszego przygotowania się do egzaminu maturalnego z języka angielskiego. 14. Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do lekcji dwa (lub trzy, w przypadku grup o ilości godzin większej niż 3 na tydzień) razy w ciągu semestru, co zostaje odnotowane przez nauczyciela w dzienniku przed rozpoczęciem danej lekcji. W przypadku zajęć Kultury Krajów Anglosaskich, które odbywają się raz w tygodniu, uczniowi przysługuje jedno nieprzygotowanie w semestrze. - Nie obejmuje to zwolnienia z pisania zapowiedzianej pracy pisemnej oraz 1 miesiąca przed końcem I semestru i roku szkolnego; 15. W ciągu semestru przewiduje się co najmniej dwie prace klasowe oraz test semestralny zapowiadane uczniom 2 tygodnie przed planowanym terminem testu. W klasach IIIich uczniowie piszą obowiązkowo maturę/y próbną/e na poziomie podstawowym, a osoby zdające maturę rozszerzoną, piszą również obligatoryjnie maturę próbną na poziomie rozszerzonym. a. Sprawdzian semestralny obejmuje materiał realizowany na zajęciach w formie zadań maturalnych. b. Sprawdzian semestralny zostaje przeprowadzony przed wystawieniem ocen proponowanych. c. Ocena uzyskana ze sprawdzianu semestralnego jest oceną ostateczną, bez możliwości poprawy. d. Nieusprawiedliwiona nieobecność na sprawdzianie semestralnym skutkuje obniżeniem oceny semestralnej lub końcoworocznej o jeden stopień. 16. Poprawione i ocenione przez nauczyciela prace pisemne uczeń dostaje do wglądu na lekcji angielskiego nie później niż 2 tygodnie po ich przeprowadzeniu, a zainteresowani rodzice mają wgląd do tych prac w trakcie dni otwartych. 17. Uczeń, który uzyskał warunkową promocję do klasy programowo wyższej z oceną niedostateczną, ma obowiązek uzupełnienia braków najpóźniej do dnia wystawiania proponowanych ocen śródrocznych. Dokładny termin i formę określa nauczyciel uczący. Nieuzupełnienie braków może skutkować oceną niedostateczną z danego przedmiotu w semestrze I (waga oceny 5) 18. Uczeń z opinią z poradni psychologiczno-pedagogicznej dotyczącą specyficznych trudności w uczeniu się pisze prace klasowe, kartkówki i prace domowe dostosowywane do konkretnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych. Rok szkolny 2014/2015 5

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. ARKADEGO FIEDLERA W ZIELONEJ GÓRZE. Podstawa prawna:

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. ARKADEGO FIEDLERA W ZIELONEJ GÓRZE. Podstawa prawna: WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. ARKADEGO FIEDLERA W ZIELONEJ GÓRZE Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. w klasach I VI. w Publicznej Szkole Podstawowej. im. Marszałka J. Piłsudskiego.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. w klasach I VI. w Publicznej Szkole Podstawowej. im. Marszałka J. Piłsudskiego. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w klasach I VI w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marszałka J. Piłsudskiego w Jedlni-Letnisku PODSTAWA PRAWNA Przedmiotowy system oceniania z języków

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W MIASTKU

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W MIASTKU Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Miastku WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W MIASTKU Miastko 2011 1 WEWNĄTRZSZKOLNY

Bardziej szczegółowo

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU PO KLASIE VI

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU PO KLASIE VI ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU PO KLASIE VI w Społecznej Szkole Podstawowej nr 10 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego STO

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W OZIMKU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ SŁUCHACZY SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH PODSTAWA PRAWNA Wewnątrzszkolny System Oceniania opracowany w oparciu

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Katolickiej Szkole Podstawowej im. św. Siostry Faustyny w Trzciance

Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Katolickiej Szkole Podstawowej im. św. Siostry Faustyny w Trzciance Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Katolickiej Szkole Podstawowej im. św. Siostry Faustyny w Trzciance Wewnątrzszkolny system oceniania w Katolickiej Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach

Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach Podstawę prawną stanowi rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

Nowa Prywatna Szkoła Podstawowa. w Milanówku WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

Nowa Prywatna Szkoła Podstawowa. w Milanówku WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Nowa Prywatna Szkoła Podstawowa w Milanówku WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA ROZDZIAŁ 1 Przepisy ogólne. 1. Poniższy dokument (regulamin) sporządzono na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 1 GIMNAZJUM W MALANOWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 1. Podstawa prawna. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004r. w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

Warunki i sposoby oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów...

Warunki i sposoby oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów... Warunki i sposoby oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w Publicznym Gimnazjum nr 52 Ojców Pijarów w Krakowie. 1 1. Ocenianiu wewnątrzszkolnemu podlegają:

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Załącznik do Statutu Szkoły Podstawowej SO Twoja Szkoła

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Załącznik do Statutu Szkoły Podstawowej SO Twoja Szkoła WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Załącznik do Statutu Szkoły Podstawowej SO Twoja Szkoła Opracowane na podstawie: 1. Art. 22 ustęp 2 punkt 4 Ustawy o systemie oświaty z dn. 7 września

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W POLICEALNYM STUDIUM REKLAMY HANDLOWEJ

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W POLICEALNYM STUDIUM REKLAMY HANDLOWEJ WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W POLICEALNYM STUDIUM REKLAMY HANDLOWEJ 02-777 Warszawa, ul. Szolc-Rogozińskiego 3 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Wewnątrzszkolny system oceniania określa zasady oceniania,

Bardziej szczegółowo

Art. 2. Cele i podstawowe zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania.

Art. 2. Cele i podstawowe zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania. Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów w Zespole Szkół Nr 4 we Włocławku opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 25 WE WROCŁAWIU

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 25 WE WROCŁAWIU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 25 WE WROCŁAWIU 1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 25 WE WROCŁAWIU Podstawa prawna: 1. Art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z Informatyki i Technologii Informacyjnej

Przedmiotowy system oceniania z Informatyki i Technologii Informacyjnej XIII Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte w Krakowie Przedmiotowy system oceniania z Informatyki i Technologii Informacyjnej 1. Cel Celem przedmiotowego systemu oceniania jest jasne określenie

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Słupsku

Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Słupsku Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Słupsku Tekst jednolity wprowadzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 5/2007/2008 z dnia 31 marca 2008

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. JANUSZA KORCZAKA w ZIELONCE tekst jednolity po zmianach z dnia 29.10.

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. JANUSZA KORCZAKA w ZIELONCE tekst jednolity po zmianach z dnia 29.10. WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. JANUSZA KORCZAKA w ZIELONCE tekst jednolity po zmianach z dnia 29.10.2014 Wewnątrzszkolny System Oceniania (w skrócie WSO) oparty jest na Rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 DO STATUTU GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Szkolny system oceniania został opracowany na podstawie:

Szkolny system oceniania został opracowany na podstawie: Wewnątrzszkolny System Oceniania Gimnazjum nr 8 im. Obrońców Poczty Polskiej Gdańsk, ul. Żabi Kruk 5 Postanowienia ogólne 1 Podstawa prawna Szkolny system oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA 1. Cele wewnątrzszkolnego systemu oceniania. 1.1. Wewnątrzszkolne ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia służy klasyfikowaniu i promowaniu ucznia i polega na rozpoznawaniu

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 IV 2007( Dz.U.207/83/562

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA ORAZ PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH I POPRAWKOWYCH W GIMNAZJUM W ZŁOTOKŁOSIE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA ORAZ PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH I POPRAWKOWYCH W GIMNAZJUM W ZŁOTOKŁOSIE Strona1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA ORAZ PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH I POPRAWKOWYCH W GIMNAZJUM W ZŁOTOKŁOSIE SPIS TREŚCI A. PODSTAWA PRAWNA DO OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

(Załącznik do Statutu Szkoły...)

(Załącznik do Statutu Szkoły...) WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH I KLASYFIKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 3 W KONSTANCINIE-JEZIORNIE (Załącznik do Statutu Szkoły...)

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA 1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Alfreda Szklarskiego w Orzeszu - Zawiści ( tekst ujednolicony z dnia 01 września 2014 roku) Elementy Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania :

Bardziej szczegółowo

Cele i zadania NLO SMS PZHL oraz Wewnątrzszkolny System Oceniania

Cele i zadania NLO SMS PZHL oraz Wewnątrzszkolny System Oceniania Cele i zadania NLO SMS PZHL oraz Wewnątrzszkolny System Oceniania Fragment Statutu NLO SMS PZHL CELE I ZADANIA SZKOŁY 6. 1. Celem szkoły jest przygotowanie profesjonalnych hokeistów oraz zapewnienie im

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA

REGULAMIN OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA REGULAMIN OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA i PROMOWANIA Szkół Okrętowych i Ogólnokształcących CONRADINUM Opracowany w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. (Dz.U. nr 83

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW Załącznik do Statutu Publicznego Gimnazjum w Popielawach WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW w Publicznym Gimnazjum w Popielawach Dokument

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO)

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO) Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO) Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW GIMNAZJUM SPOŁECZNE MILANOWSKIEGO TOWARZYSTWA EDUKACYJNEGO W MILANÓWKU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania Gimnazjum nr 20 we Wrocławiu

Wewnątrzszkolny System Oceniania Gimnazjum nr 20 we Wrocławiu Wewnątrzszkolny System Oceniania Gimnazjum nr 20 we Wrocławiu Celem przedstawionego systemu, którego podstawę prawną stanowi Ustawa... o systemie oświaty z dnia 7. września 1991r. (Dz. U. z 1996 r. Nr.

Bardziej szczegółowo