Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty"

Transkrypt

1 Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty

2 Historia Grupy Copernicus Działamy na rynku kapitałowym od 1996 roku, a od grudnia 2005 jako akcjonariusze oraz Zarząd domu maklerskiego Suprema Securities, później Copernicus Securities S.A. Copernicus Capital TFI SA - aktywa w zarządzaniu Jesteśmy stabilną instytucją finansową nasze kapitały własne przekraczają 44 mln zł, a zysk netto za 2011 rok wyniósł 6,28 mln zł. Nie angażujemy się w ryzykowne transakcje prawie 100% naszych przychodów i zysków pochodzi z opłat i prowizji Wiodący akcjonariusze (niemal 80% akcji) Grupy Copernicus to: Marcin Billewicz, Marek Witkowski CC TFI działa na rynku funduszy inwestycyjnych od października 2004 roku i obecnie zarządza aktywami o wartości 7,46 mld zł, CC TFI specjalizuje się w tworzeniu i zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi, strukturami inwestycyjnymi dla podmiotów inwestujących w szczególności na rynkach nieruchomości, wierzytelności korporacyjnych i detalicznych oraz innych aktywów nie będących przedmiotem obrotu na rynkach regulowanych Jesteśmy członkiem GPW, działamy na rynku NewConnect, jesteśmy 4,95 mln Zysk netto 6,28 mln 4, 02 mln 39,99 mln Kapitały własne 44,5 8 mln 42, 50 mln aktywni na rynku animacji (GPW i NC, 4 pozycja) Od lipca 2010 roku Copernicus Securities SA notowany jest na rynku NewConnect Q Q2012 2

3 Główne linie usług Zarządzanie aktywami Corporate Finance Capital Markets Struktury FIZAN, NS FIZ Portfele Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Doradztwo przy fuzjach i przejęciach Pozyskiwanie kapitału na rozwój Emisje obligacji Emisje akcji Trading Animator 3

4 Zajmujemy czołowe miejsca na niebankowym rynku papierów dłużnych Organizatorzy emisji papierów dłużnych (krótko- i długoterminowych)* Struktura udziału organizatorów w rynku papierów dłużnych* (KPD) 1 252,26 mln zł NOBLE Securities S.A ,43 mln zł Copernicus Securities SA 933,97 mln zł Dom Maklerski IDMSA 359,85 mln zł NWAI DM 260,00 mln zł IPOPEMA Securities S.A. Dom Maklerski IDMSA - 370,05mln Copernicus Securities SA- 150,82 mln Pozostali 113,13 mln 135,26 mln zł DI Investors Łączna wartość emisji (papiery krótko- i długoterminowe) 16,00 mln zł DM AmerBrokers Struktura udziału organizatorów w rynku papierów dłużnych* (obligacje powyżej 1 roku) Copernicus Securities SA - łączna wartość wyemitowanych obligacji (lata ) Liczba emisji Wartość emisji NOBLE Securities SA 1 191,02 Copernicus Securities SA 909,61 mln Dom Maklerski IDMSA 563,92 mln Pozostali 411,26 mln NWAI DM 307,96 mln SUMA *Instytucje finansowe nie będące bankami, źródło: Fitch Polska, stan na 31/05/2012 4

5 Rynek papierów dłużnych Struktura rynku papierów dłużnych IV kw Struktura krajowego rynku papierów dłużnych Obligacje przedsiębiorstw Papiery dłużne banków Obligacje komunalne Papiery dłużne banków (powyżej 1 roku) Papiery krótkoterminowe Obligacje komunalne (powyżej 1 roku) Obligacje przedsiębiorstw (powyżej 1 roku) Źródło: Fitch Polska Źródło: Fitch Polska Nabywcy papierów dłużnych (długo- i krótkoterminowych) Rynek obligacji w Europie Wschodniej Zródło: Fitch Polska 43,25% Banki 21,64% Przedsiębiorstwa 14,68% Fundusze inwestycyjne 9,46% Fundusze emerytalne 5,19% Pozostałe jednostki 3,29% Towarzystwa ubezpieczeniowe 1,76% Podmioty zagraniczne 0,73% Inne instytucje finansowe firm rank mkt share volume eur (mln) deal count rank mkt share share chg (%) Unicredit 1 16,9 1, ,1 0,8 Citi 2 11, ,1 Daiwa Securities Group Inc 3 8, Commerzbank AG 4 6, ,3 2,1 Mizuho Financial Group Inc 5 6, Morgan Stanley 5 6, Erste Group Bank 7 5, ,1 Raiffeisen Bank International Group 8 4, ,7-8,3 AK Yatirim Menkul Degerler A.S. 9 3, ,3 3,2 Investment Capital Ukraine 10 3, Intesa Sanpaolo SPA 11 2, ,4-8,7 PKO Bank Polski SA 12 2, ,2 2,2 Copernicus Securities SA 13 1, ,6-0,9 Turkiye Is Bankasi 14 1, ,1-1,4 ING Groep Nv 15 1, ,7-0,3 Nordea 15 1, ,7-3,3 Źródło: Bloomberg 5

6 Wybrane transakcje (lata ) 6

7 Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Copernicus FIO to fundusz parasolowy w skład, którego wchodzi 5 subfunduszy o różnej strategii inwestycyjnej określającej m.in. poziom akceptowalnego ryzyka oraz oczekiwaną stopę zwrotu. Akcji Akcji Dywidendowych 6% 8% 10% Dłużnych Papierów Korporacyjnych dla ostrożnych dla rozważnych dla odważnych Dłużny Skarbowy Plus Płynnościowy Plus

8 Administracja, czyli FIO od kuchni Copernicus FIO tworzy fundusz zarządza /reprezentuje fundusz nadaje statut funduszu podmiot licencjonowany i nadzorowany przez KNF prowadzi rejestr Uczestników przyjmuje i przetwarza zlecenia przydziela jednostki uczestnictwa dokonuje codziennej wyceny AGENT TRANSFEROWY TFI - FIO BANK DEPOZYTARIUSZ ATLANTIC FUND COPERNICUS CAPITAL TFI COPERNICUS FIO PEKAO S.A. SERVICES osoba prawna niezależny od TFI i Uczestników celem jest lokowanie środków zgodnie z polityką inwestycyjną niezależny bank prowadzi rejestr aktywów funduszu kontroluje przestrzeganie polityki inwestycyjnej funduszu dokonuje weryfikacji WAN i WANCI funduszu 8

9 Zalety Copernicus FIO Korzyści podatkowe Przenoszenie środków pomiędzy subfunduszami nie jest obciążone podatkiem od zysków kapitałowych. Podatek ten pobierany jest dopiero po zakończeniu danej inwestycji Bezpieczeństwo Kontrolę nad działalnością Funduszu sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego a regulacje prawne, którym podlegają fundusze inwestycyjne czyni je jedną z najbardziej bezpiecznych form inwestowania Brak ryzyka walutowego Inwestowanie denominowane w PLN Płynność W każdym momencie uczestnik ma możliwość wycofania się z inwestycji wraz z wypracowanym zyskiem Swoboda inwestycji Nie ma konieczności określania czasu trwania inwestycji - uczestnik sam decyduje,w którym momencie zakończyć inwestycje Elastyczność W zależności od aktualnie panującej sytuacji na rynku można łatwo zmienić strategię inwestycyjną, poruszając się swobodnie między subfunduszami 9

10 Copernicus FIO Zarządzający Funduszami Jacek Wojton Zarządza em Akcji Bartosz Arenin Zarządza em Akcji Dywidendowych Marcin Billewicz Zarządza em Dłużnych Papierów Korporacyjnych Tomasz Glinicki Zarządza em Płynnościowym Plus oraz em Dłużnym Skarbowym Plus Powierzone środki zarządzane są przez zespół doświadczonych ekspertów, którzy od lat śledzą trendy na rynku kapitałowym. Trafność, nieszablonowość i odwaga w podejmowaniu decyzji daje naszym Klientom pewność oraz bezpieczeństwo ich inwestycji. 10

11 Dla ostrożnych Płynnościowy Plus Dłużny Skarbowy Plus

12 Płynnościowy Plus - główne cechy Płynnościowy Plus Polityka inwestycyjna Fundusz lokuje w instrumenty rynku pieniężnego oraz dług, którego okres do wykupu lub duration nie przekracza jednego roku. Fundusz charakteryzuje się dużą płynnością i niskim ryzykiem. Oczekiwana stopa zwrotu powyżej rocznych depozytów bankowych i lokaty w bony skarbowe. Dla kogo jest przeznaczony? Dla inwestorów, dla których płynność i niskie ryzyko stanowią podstawę inwestycyjną. Fundusz stanowi alternatywę dla depozytu bankowego lub lokaty w bony skarbowe. Cel inwestycyjny, dywersyfikacja Liniowy wzrost wartości jednostki. Do 70% środków w dług emitowany lub gwarantowany przez skarb państwa pozostałą część aktywów funduszu stanowić będą lokaty w obligacje przedsiębiorstw i municypalne emitentów o niskim ryzyku. Umorzenia W związku z wysoką płynnością lokat, umorzenia jednostki mogą następować na bazie dziennej (D+1) Horyzont inwestycyjny do 1 roku Poziom ryzyka Początek działalności marzec 2012 Minimalna wpłata 500 zł Opłata za zarządzanie 1,0% p.a. Wycena dzienna 12

13 Wyniki zarządzania Płynnościowy Plus Historia aktywów netto Struktura aktywów funduszu mln PLN Obligacje Przedsiębiorstw 8,20% Instrumenty Rynku Pieniężnego 30,57% mar sie 2012 Obligacje Spółdzielcze 24,30% Obligacje Skarbowe 36,93% Stopa zwrotu w poszczególnych okresach Zmiana wartości Jednostki Uczestnictwa 3,50% 3,00% 2,50% 3,18% 2,17% Benchmark 3,50% 3,00% 2,50% 2,00% Benchmark 2,00% 1,50% 1,43% 1,19% 1,50% 1,00% 1,00% 0,50% 0,17% 0,41% 0,50% 0,00% 13 mar sie ,50% 0,00% od 13/03/2012* 1M 3M -1,00% 13

14 Dłużny Skarbowy Plus - główne cechy Dłużny Skarbowy Plus Polityka inwestycyjna Fundusz lokuje w instrumenty dłużne o zapadalności powyżej jednego roku. Celem funduszu jest osiągnięcie stopy zwrotu powyżej indeksu Merrill Lynch dla obligacji skarbowych. Lokaty dokonywane są na podstawie oczekiwań co do przyszłej sytuacji makroekonomicznej oraz rynkowych stóp procentowych. Głównym czynnikiem ryzyka jest zmienność stóp procentowych. Dla kogo jest przeznaczony? Dla inwestorów, dla których płynność funduszu jest istotnym czynnikiem przy podejmowaniu decyzji, oraz nie są skłonni podejmować zbyt wysokiego ryzyka związanego z wypłacalnością emitenta natomiast akceptują ryzyko zmienności rynkowych stóp procentowych. Cel inwestycyjny, dywersyfikacja Celem funduszu jest systematyczny wzrost jednostki w średnim terminie. Do 70% aktywów lokowane jest w dług emitowany bądź lub gwarantowany przez skarb państwa lub pochodne, dla których instrumentem bazowym są obligacje skarbowe. Umorzenia W związku z dużą płynnością lokat, umorzenie może następować na bazie spot ( D+2) Horyzont inwestycyjny 1-2 lata Poziom ryzyka Początek działalności 13 lipiec 2012 Minimalna wpłata 500 zł Opłata za zarządzanie Maksymalna opłata 2% p.a. Wycena dzienna 14

15 Wyniki zarządzania Dłużny Skarbowy Plus Historia aktywów netto Wartość Jednostki Uczestnictwa 1,321 1,320 1,319 mln PLN PLN 1,318 1, , ,315 1, ,313 1, , lip sie lip sie 2012 Stopa zwrotu w poszczególnych okresach Zmiana wartości Jednostki Uczestnictwa 1,60% 1,40% Benchmark 1,60% 1,40% Benchmark 1,20% 1,45% 1,20% 1,00% 1,00% 0,80% 0,60% 0,40% 0,20% 0,34% 0,21% 0,60% 0,80% 0,60% 0,40% 0,20% 0,00% od 13/07/2012* 1M 0,00% 13 lip sie

16 Dla rozważnych Dłużnych Papierów Korporacyjnych

17 Główne cechy Dłużnych Papierów Korporacyjnych Polityka inwestycyjna lokuje aktywa głównie w dłużne papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa. Horyzont inwestycyjny Poziom ryzyka ponad 2 lata Dla kogo jest przeznaczony? Fundusz rekomendowany jest Inwestorom, którzy są skłonni zaakceptować wyższe ryzyko, wynikające z inwestycji funduszu bezpośrednio w papiery dłużne przedsiębiorstw, ale oczekują stosunkowo wysokiego i stabilnego (nieuzależnionego od koniunktury giełdowej) zysku. Może być on traktowany jako alternatywa do funduszy akcyjnych, ale również jako produkt ciekawszy od lokat bankowych. Początek działalności 7 lipca 2010 Minimalna wpłata pierwsza 500 zł, kolejna 100 zł Opłata za zarządzanie 1,5% p.a. Opłata za sukces 4% zysku ponad benchmark Load 1% Agent Transferowy Atlantic Fund Services 17

18 Wyniki zarządzania Historia aktywów netto Dłużnych Papierów Korporacyjnych Struktura aktywów funduszu 250 mln PLN JU funduszy 2,55% Instrumenty rynku pieniężnego 1,15% 50 Obligacje przedsiębiorstw 96,30% 0 7 lip sie 2012 Stopa zwrotu w poszczególnych okresach Zmiana wartości Jednostki Uczestnictwa 18% 16% 16,90% Benchmark 22% Benchmark 14% 16% 12% 10% 8% 9,60% 7,05% 10% 6% 4% 2% 0% 3,05% 4,00% 4,61% 2,28% 2,64% 1,16% 1,80% 0,40% 0,86% od 07/07/2010* 1M 3M 6M 12M YTD 4% 7 lip sie % 18

19 Wyniki zarządzania W dniu 07/03/2012 wycena u Dłużnych Papierów Korporacyjnych wynosiła 114,11 Podjęcie decyzji o sprzedaży obligacji DSS z portfela funduszu Następnego dnia wycena jednostki spadła do 112,17 sprzedaż DSS ze stratą. Wartość Jednostki Uczestnictwa na dzień 07/05/2012 wyniosła 114,10 Odrobiliśmy straty w 2 miesiące! 12% 10% 8% 6% 4% 3 miesięczna rentowność w skali roku Dłużnych Papierów Korporacyjnych sprzedaż DSS Mimo sprzedaży papierów DSS Dłużnych Papierów Korporacyjnych uplasował się na 5 pozycji wśród rankingu AnalizOnline (dane na dzień 15/05/2012) z roczną stopą zwrotu 7,8% 2% 0% Wartość Jednostki Uczestnictwa 114,11 sprzedaż DSS 114,10 115,58 2 miesiące

20 Dla odważnych Akcji Akcji Dywidendowych

21 Akcji - Główne cechy Akcji Polityka inwestycyjna lokuje aktywa głównie w akcje polskich spółek dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz instrumenty pochodne, których bazę stanowią akcje oraz indeksy. może lokować od 66 % do 100 % Aktywów u w akcje. Horyzont inwestycyjny ponad 3 lata Poziom ryzyka Początek działalności 7 lipca 2010 Minimalna wpłata pierwsza 500 zł, kolejna 100 zł Dla kogo jest przeznaczony? Opłata za zarządzanie 3,25% p.a. akcji przeznaczony jest dla osób z wysokim apetytem na ryzyko, w zamian za potencjalnie wysokie stopy zwrotu. Inwestorzy, decydując się ulokować swoje środki w u Akcji możliwością powinni się liczyć z możliwością silnych wahań wartości inwestycji, przede wszystkim w krótkim okresie, a w niektórych przypadkach nawet z utratą części zainwestowanych środków. Opłata za sukces 20% zysku ponad benchmark Load 2% Agent Transferowy Atlantic Fund Services 21

22 Wyniki zarządzania Akcji Historia aktywów netto Struktura aktywów funduszu 3,5 3,0 mln PLN gotówka 25,40% 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 31 lip sie 2012 akcje 74,60% Stopa zwrotu w poszczególnych okresach Zmiana wartości JU 15% 10% 5% 0% 3,23% 2,02% 3,51% 8,03% 10,00% 1,87% 0,03% -2,96% -1,54% 8,33% 10,58% 40% 20% 0% 7 lip sie % -10% -13,54% Benchmark -20% Benchmark -15% od 07/07/2010* 1M 3M 6M 12M YTD -40% 22

23 Akcji Dywidendowych - Główne cechy Akcji Dywidendowych Polityka inwestycyjna Horyzont inwestycyjny ponad 3 lata u lokuje aktywa głównie w akcje spółek dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz Instrumenty Pochodne, których bazę stanowią akcje i indeksy oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego Dla kogo jest przeznaczony? przeznaczony jest dla inwestorów akceptujących wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego, oczekujących, w horyzoncie inwestycyjnym przekraczającym 2 lata na ponadprzeciętne zyski, akceptujących przejściowe znaczne spadki wartości zainwestowanego kapitału. Poziom ryzyka Początek działalności 30 kwietnia 2010 Minimalna wpłata pierwsza 500 zł, kolejna 100 zł Opłata za zarządzanie 3,25% p.a. Opłata za sukces 20% ponad benchmark Load 2% Agent Transferowy Atlantic Fund Services 23

24 Wyniki zarządzania Akcji Dywidendowych Historia aktywów netto Struktura aktywów funduszu 4 mln PLN akcje 74,30% gotówka 25,70% 0 31 maj sie 2012 Stopa zwrotu w poszczególnych okresach Zmiana wartości JU 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% 10,58% 19,87% 18,74% 0,09% 9,93% 0,76% 3,51% 1,31% 6,16% od 02/05/2010* 1M 3M 6M 12M YTD -5,68% -16,75% -1,32% Benchmark 20% Benchmark 15% 10% 5% 0% 2 maj sie % -10% -15% -20% -25% -30% 24

25 Wyniki zarządzania Wartość JU - Akcji Znormalizowane wyniki zarządzania (od 01/03/2012) 90,0 88,0 86,0 84,0 82,0 Zmiana Zarządzającego 105,00 100,00 95,00 80,0 78,0 76,0 74,0 72,0 gru 2011 sty 2012 lut 2012 mar 2012 kwi 2012 maj 2012 cze ,00 FIO Dyw znorm FIO Akcyjny znorm 85,00 WIG znorm 80,00 1 mar sie 12 Wartość JU - Akcji Dywidendowych Znormalizowane wyniki zarządzania (od 15/03/2012) 140,0 120,0 Zmiana Zarządzającego 105,00 100,00 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 95,00 90,00 85,00 80,00 FIO Dyw znorm FIO Akcyjny znorm WIG znorm 0,0 lis 2011 gru 2011 sty 2012 lut 2012 mar 2012 kwi 2012 maj 2012 maj 2012 cze ,00 15 mar sie 12 25

26 Fundusze Copernicus w czołówce rankingów! Puls Biznesu, Analizy Online Copernicus Dłużnych Papierów Korporacyjnych 0,8 Kategoria: akcji polskich uniwersalnych 3M Agio-Kapitał Opera Avista.pl SKOK Obligacji DB Fund Instrumentów Dłużnych -0,3-0,3-0,3-0,4-0,6 0,7 0,5 0,4 0,4 ŚREDNIA 0,1 Aviva Investors Obligacji Dynamiczny Allianz Obligacji Plus Idea Obligacji PKO Papierów Dłużnych Plus BPH Obligacji 2 Akcji ING Selektywny Akcji Dywidendowych Allianz Selektywny Kategoria: dłużne polskie uniwersalne YTD 3M Miesięczna stopa zwrotu UniObligacje Aktywny Puls Biznesu, Dłużnych Papierów Korporacyjnych Copernicus Akcji Noble Fund Akcji -1,4 Aviva Investors Polskich Akcji -1,4 Skarbiec Akcja -1,6 ING Akcji -1,7-3,5-3,5-3,5-3,5-4,1 0,2 Allianz Obligacji Plus Idea Obligacji Kategoria: gotówkowe i pieniężne PLN 3M ŚREDNIA - 2,6 BPS Pieniężny Ipopema Agresywny Investor Akcji Płynnościowy Plus ING Selektywny UniWIBID Allianz Akcji Plus Novo Akcji Idea Premium 26 Miesięczna stopa zwrotu

27 Kontakt WARSZAWA ul. Grójecka 5, Warszawa T: F:

28 Nota prawna Niniejszy dokument kierowany jest wyłącznie do klientów Towarzystwa i nie jest przeznaczony do publicznej wiadomości. Copernicus FIO przeznaczony jest dla inwestorów poszukujących aktywnego stylu zarządzania oraz wysokich stóp zwrotu z inwestycji o długoterminowym horyzoncie inwestycyjnym, akceptujących ryzyka związane z takimi klasami aktywów, jak akcje, towary oraz instrumenty pochodne. Niniejszy dokument jest materiałem informacyjnym i nie stanowi oferty lub zaproszenia do składania zleceń nabycia jednostek uczestnictwa Copernicus FIO w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego lub rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Zlecenie nabycia jednostek uczestnictwa Copernicus FIO może zostać złożone na podstawie oficjalnego dokumentu ofertowego, jakim jest prospekt informacyjny Copernicus FIO. Towarzystwo nie może zapewnić, że prezentowane w niniejszym dokumencie opinie lub oczekiwania okażą się trafne, a sytuacja na rynku nie ulegnie zmianie, w szczególności w stosunku do określonych instrumentów finansowych, pomimo dołożenia należytej staranności przez Towarzystwo. Inwestowanie w podmioty działające w Polsce wiąże się z szeregiem ryzyk związanych miedzy innymi z sytuacją makroekonomiczną kraju, zmianą regulacji prawnych, zmianami sytuacji na rynkach zagranicznych. Wyeliminowanie tych ryzyk jest praktycznie niemożliwe. Niniejszy dokument nie może być kopiowany lub przekazywany osobom trzecim bez zgody Towarzystwa. 28

EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Warszawa, dnia 9 lutego 2015 roku www.eitfi.pl Agenda I. EQUES Investment TFI SA II. EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty III. EQUES Akcji

Bardziej szczegółowo

ABSOLUTNIE DOBRY WYBÓR

ABSOLUTNIE DOBRY WYBÓR ABSOLUTNIE DOBRY WYBÓR Grudzień 2014 - Dynamiczny Rozwój i Wiarygodny Partner Źródło: opracowanie własne 2 Kalendarium 2 grudnia 2008 zgoda KNF na prowadzenie działalności, w tym tworzenie i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Fundusz Inwestycyjny Otwarty Infolinia: 22 541 77 70 OPERA TFI S.A. OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. jest pierwszym niebankowym TFI w Polsce. Zostało utworzone w grudniu 2004 roku przez zespół

Bardziej szczegółowo

Wyróżniają nas wyniki wybierają nas klienci

Wyróżniają nas wyniki wybierają nas klienci Wyróżniają nas wyniki wybierają nas klienci Idea TFI S.A. charakterystyka firmy Towarzystwo powstało w październiku 1999 roku jako pierwsze towarzystwo funduszy inwestycyjnych z całkowicie polskim kapitałem.

Bardziej szczegółowo

Legg Mason Akcji (Legg Mason Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty)

Legg Mason Akcji (Legg Mason Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty) Legg Mason Akcji (Legg Mason Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty) www.leggmason.pl Informacje na 31 sierpnia 2013 r. ZARZĄDZAJĄCY SUBFUNDUSZEM Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

MiFID. Produkty Inwestycyjne Broszura Informacyjna. Opis produktów inwestycyjnych dostępnych w Banku Handlowym S.A.

MiFID. Produkty Inwestycyjne Broszura Informacyjna. Opis produktów inwestycyjnych dostępnych w Banku Handlowym S.A. MiFID Produkty Inwestycyjne Broszura Informacyjna Opis produktów inwestycyjnych dostępnych w Banku Handlowym S.A. SPIS TREŚCI 1. Wstęp 05 2. Produkty i usługi inwestycyjne objęte MiFID 07 a. Obligacje

Bardziej szczegółowo

ABSOLUTNIE DOBRY WYBÓR

ABSOLUTNIE DOBRY WYBÓR ABSOLUTNIE DOBRY WYBÓR kwiecień 2013 Altus TFI S.A. Akcjonariusze Zarząd: Rafał Mania 8,7% Andrzej Zydorowicz 8,8% Bogusław Galewski 11,5% Michał Kowalczews ki 11,5% Jakub Ryba 1,4% Tomasz Gaszyński 0,5%

Bardziej szczegółowo

INSTRUMENTY FINANSOWE W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. BROSZURA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW

INSTRUMENTY FINANSOWE W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. BROSZURA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW INSTRUMENTY FINANSOWE W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. BROSZURA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW SPIS TREŚCI WSTĘP 3 I. INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO I KAPITAŁOWEGO 4 1. BONY SKARBOWE 4 2. OBLIGACJE SKARBOWE 5 3.

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe. broszura informacyjna

Instrumenty finansowe. broszura informacyjna Instrumenty finansowe w Raiffeisen Bank Polska S.A. broszura informacyjna dla Klientów SPIS TREŚCI WstęP 3 I. Instrumenty rynku pieniężnego i kapitałowego 4 1. BONY SKARBOWE 4 2. OBLIGACJE SKARBOWE 5 3.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/4A/2012

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/4A/2012 WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/4A/2012 Zatwierdzony przez Zarząd ING Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwałą nr 118/2012 z dnia 18 października

Bardziej szczegółowo

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Obligacji 1

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Obligacji 1 Opis FIZ: UFK SELEKTYWNY UFK Selektywny to aktywnie zarządzany poprzez Trigon Dom Maklerski S.A. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, którego aktywa mogą stanowić Certyfikaty Inwestycyjne ośmiu Funduszy

Bardziej szczegółowo

TFI Allianz Polska S.A. Lepsze perspektywy. Wybór spośród dziewięciu strategii inwestycyjnych. Z Tobą od A do Z

TFI Allianz Polska S.A. Lepsze perspektywy. Wybór spośród dziewięciu strategii inwestycyjnych. Z Tobą od A do Z Lepsze perspektywy Wybór spośród dziewięciu strategii inwestycyjnych Z Tobą od A do Z Inwestowanie jest jak gra w golfa 1 2 3 4 5 Lubię trafiać fundusze inwestycyjne Allianz Gram konsekwentnie fundusze

Bardziej szczegółowo

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO. SKARBIEC-GOTÓWKOWY Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (SKARBIEC-GOTÓWKOWY FIO) z siedzibą w Polsce w Warszawie

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO. SKARBIEC-GOTÓWKOWY Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (SKARBIEC-GOTÓWKOWY FIO) z siedzibą w Polsce w Warszawie SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SKARBIEC-GOTÓWKOWY Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (SKARBIEC-GOTÓWKOWY FIO) z siedzibą w Polsce w Warszawie SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Prospekt Informacyjny 2014

Prospekt Informacyjny 2014 Otwarty Fundusz Emerytalny Prospekt Informacyjny 2014 Sporządzony 4 maja 2015 roku Prospekt Informacyjny Aviva Otwartego Funduszu Emerytalnego Aviva BZ WBK Sporządzony w Warszawie 4 maja 2015 roku Aviva

Bardziej szczegółowo

Prospekt Informacyjny

Prospekt Informacyjny Pekao Pioneer Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. ul. Domaniewska 41A, 02-672 Warszawa Ogólnodostępna strona internetowa Pekao OFE znajduje się pod adresem: www.pekaopte.pl Prospekt Informacyjny Pekao

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2A/2012

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2A/2012 WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2A/2012 Zatwierdzony przez Zarząd ING Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwałą nr 118/2012 z dnia 18 października

Bardziej szczegółowo

SUBFUNDUSZ PKO AKCJI RYNKÓW WSCHODZĄCYCH

SUBFUNDUSZ PKO AKCJI RYNKÓW WSCHODZĄCYCH SUBFUNDUSZ PKO AKCJI RYNKÓW WSCHODZĄCYCH Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. Zawartość: Opinia niezależnego biegłego rewidenta przygotowana przez PricewaterhouseCoopers

Bardziej szczegółowo

Statut Pioneer Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Statut Pioneer Funduszu Inwestycyjnego Otwartego reklama???? Informacja o zamiarze połączenia subfunduszu Pioneer Stabilnego Wzrostu z subfunduszem Pioneer Wzrostu i Dochodu Mix 40, subfunduszu Pioneer Zrównoważony z subfunduszem Pioneer Wzrostu Mix

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (SFIO)

Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (SFIO) Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (SFIO) Zespół NWAI DM Janusz Jankowiak Przewodniczący RN NWAI DM Główny ekonomista Polskiej Rady Biznesu, BRE Banku SA i Westdeutsche Landsesbank SA; Ekonomista

Bardziej szczegółowo

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SKOK FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKCJI (SKOK FIO AKCJI)

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SKOK FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKCJI (SKOK FIO AKCJI) SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SKOK FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKCJI (SKOK FIO AKCJI) Siedzibą Funduszu jest miasto Sopot, kraj Polska, przy ulicy Władysława IV 22. Organem Funduszu jest: Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY 2012

PROSPEKT INFORMACYJNY 2012 PROSPEKT INFORMACYJNY 2012 ING DOBROWOLNEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO ZARZĄDZANEGO PRZEZ ING POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE S.A. (ING PTE S.A.) Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PRZY UL. TOPIEL 12. INTERNET: WWW.INGIKZE.PL

Bardziej szczegółowo

MiFID Broszura Informacyjna. MiFID Produkty inwestycyjne

MiFID Broszura Informacyjna. MiFID Produkty inwestycyjne MiFID Broszura Informacyjna MiFID Produkty inwestycyjne SPIS TREŚCI SZANOWNI PAŃSTWO, Niniejszą broszurę przygotowaliśmy specjalnie dla Klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. (zwanego dalej Bankiem

Bardziej szczegółowo

ŚWIAT FINANSÓW PRZED TOBĄ FUNDUSZE INWESTYCYJNE PRZEWODNIK

ŚWIAT FINANSÓW PRZED TOBĄ FUNDUSZE INWESTYCYJNE PRZEWODNIK ŚWIAT FINANSÓW PRZED TOBĄ FUNDUSZE INWESTYCYJNE PRZEWODNIK SPIS TREŚCI PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH....................... 3 FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZARZĄDZANE PRZEZ PKO TFI................. 4

Bardziej szczegółowo

Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ. Warszawa, luty 2014r.

Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ. Warszawa, luty 2014r. Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ Warszawa, luty 2014r. Wpływ polityki pieniężnej na obszar makro i wyceny funduszy obligacji Polityka pieniężna kluczowym narzędziem w walce z recesją Utrzymująca

Bardziej szczegółowo

STATUT. KBC DALEKOWSCHODNI Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego. ROZDZIAŁ I [Postanowienia ogólne] Artykuł 1 Fundusz

STATUT. KBC DALEKOWSCHODNI Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego. ROZDZIAŁ I [Postanowienia ogólne] Artykuł 1 Fundusz STATUT KBC DALEKOWSCHODNI Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego ROZDZIAŁ I [Postanowienia ogólne] Artykuł 1 Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i prowadzi działalność pod nazwą KBC DALEKOWSCHODNI Fundusz

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny MiFID

Pakiet informacyjny MiFID Pakiet informacyjny MiFID Warszawa, 22 czerwca 2012 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 I. INFORMACJA O BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA...4 II. INFORMACJA O FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH...5 Rozdział 1 Czym są

Bardziej szczegółowo

Rynek funduszy inwestycyjnych. Katarzyna Kakowska Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami Warszawa, wrzesień 2006

Rynek funduszy inwestycyjnych. Katarzyna Kakowska Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami Warszawa, wrzesień 2006 Rynek funduszy inwestycyjnych Katarzyna Kakowska Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami Warszawa, wrzesień 2006 Regulacje prawne dotyczące funduszy inwestycyjnych waŝne daty Ustawa z dnia 22 marca 1991

Bardziej szczegółowo

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa, Czerwiec 2015 r. Co ma najwyższy potencjał zysku w średnim terminie? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy Czerwiec 2015 2 Subfundusz UniStrategie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Portfeli Modelowych dla ubezpieczenia na życie

Regulamin Portfeli Modelowych dla ubezpieczenia na życie Załącznik nr 3 do Ogólnych warunków ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Strefa Inwestycji Premium Regulamin Portfeli Modelowych dla ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

Półroczne połączone sprawozdanie finansowe

Półroczne połączone sprawozdanie finansowe Półroczne połączone sprawozdanie finansowe Półroczne połączone sprawozdanie finansowe UniFundusze Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego sporządzone na dzień 30 czerwca 2015 r. obejmujące

Bardziej szczegółowo