XIV Walne Zgromadzenie Delegatów, Podlesice, listopada 2010 r. Sprawozdanie z działalności Związku w okresie listopad 2010 listopad 2011

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "XIV Walne Zgromadzenie Delegatów, Podlesice, 19-20 listopada 2010 r. Sprawozdanie z działalności Związku w okresie listopad 2010 listopad 2011"

Transkrypt

1 XIV Walne Zgromadzenie Delegatów, Podlesice, listopada 2010 r. Sprawozdanie z działalności Związku w okresie listopad 2010 listopad 2011 Spis treści Porządek Obrad (projekt) XIV Walnego Zgromadzenia Delegatów PZA...2 REGULAMIN (projekt) XIII Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Związku Alpinizmu Władze PZA Zarząd PZA Sąd Koleżeński PZA Komisje i zespoły robocze PZA Komisja Wspinaczki Wysokogórskiej w okresie Komisja Wspinaczki Sportowej Komisja Taternictwa Jaskiniowego Komisja Narciarstwa Wysokogórskiego Komisja Szkolenia Wspinaczki Skalnej i Wysokogórskiej Komisja Tatrzańska Zespół Łączności Radiowej Inicjatywa Środowisk Wspinaczkowych Nasze Skały Sprawozdanie Redakcji Taternika...34 Prace nad Statutem...36 Statut PZA obowiązujący...36 Komunikat Komisji Statutowej PZA z dnia Ujednolicony tekst Projektu Statutu PZA...45 Jacek Czabański -Zdanie odrębne do uchwały Komisji Statutowej PZA z :...52 Adam Przejczowski - Zdanie odrębne do uchwały Komisji Statutowej PZA z :...53 Danuta Wach- Zdanie odrębne do uchwały Komisji Statutowej PZA z dnia Maciej Popko- Uwagi do zmian w Statucie...55 Rafał Kardaś - Uwagi do zmian w Statucie...56 ZMIANY W STATUCIE PROPONOWANE PRZEZ KOMISJĘ STATUTOWĄ PZA...58 WALNEMU ZGROMADZENIU PZA...58 Stanowisko Zarządu PZA w sprawie zmian w Statucie PZA, zaproponowanych przez Komisję Statutową PZA...62 strona 1 z 62

2 Porządek Obrad (projekt) XIV Walnego Zgromadzenia Delegatów PZA , Podlesice (sobota) początek godz. 10:00 1. Otwarcie Zjazdu. 2. Wybór Przewodniczącego WZD. 3. Wybór Prezydium i Sekretariatu WZD. 4. Zatwierdzenie Regulaminu i Porządku Obrad WZD. 5. Wybór Komisji Głównych: a) Mandatowo-Skrutacyjnej, b) Wnioskowej. 6. Wybór przewodniczących Komisji Roboczych. 7. Sprawozdanie władz PZA z działalności 2010/11: a) Zarządu, b) Komisji Rewizyjnej, c) Sądu Koleżeńskiego. 8. Dyskusja nad sprawozdaniem władz PZA. 9. Sprawozdanie Komisji Statutowej i ewentualne Zmiany w Statucie PZA. 10. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. Po przerwie obiadowej obrady Komisji Roboczych. 20 listopada 2011 (niedziela) początek godz. 9:00 1. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej. 2. Dyskusja nad wnioskami. 3. Wolne wnioski. 4. Zakończenie Zgromadzenia. strona 2 z 62

3 R E G U L A M I N (projekt) XIII Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Związku Alpinizmu r. Podlesice Rozdział I Postanowienia wstępne 1 Niniejszy Regulamin obowiązuje po zatwierdzeniu go przez Walne Zgromadzenie Delegatów PZA zwany dalej w skrócie WZD. 2 Termin, tryb zwołania, przebieg i kompetencje WZD regulują 8, 9, 12, 14-21, 24, 25 i 30 Statutu Polskiego Związku Alpinizmu. Rozdział II Udział w Zjeździe 3 Zgodnie z 17 Statutu PZA uczestnikami WZD są: 1. - z głosem stanowiącym delegaci lub zastępcy delegatów wybrani na Walnych Zebraniach Wyborczych organizacji zrzeszonych w PZA, 2. - z głosem doradczym członkowie Zarządu PZA, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego, i członkowie honorowi, o ile nie zostali wybrani jako delegaci oraz goście zaproszeni przez Zarząd PZA do uczestniczenia w WZD Mandaty delegatów wystawia Biuro WZD na podstawie list członków i list delegatów oraz zastępców delegatów nadesłanych uprzednio przez organizacje zrzeszone w PZA. Listy te oraz mandaty Biuro przekazuje Komisji Mandatowej WZD. Rozdział III Ukonstytuowanie się Walnego Zgromadzenia 5 1. WZD otwiera Prezes PZA, lub Wiceprezes PZA, po czym przeprowadza wybór Przewodniczącego Zjazdu. 2. Przewodniczący Zjazdu przeprowadza wybór dwóch swoich Zastępców oraz dwóch Sekretarzy Zjazdu. 3. Przewodniczący i Zastępcy Przewodniczącego Zjazdu, których wybiera się spośród delegatów i zastępców, stanowią Prezydium WZD. 4. Na wniosek Przewodniczącego Zjazdu WZD może podjąć decyzję o rozszerzeniu Prezydium Zjazdu. 5. Przewodniczący Zjazdu może, stosownie do okoliczności, przekazać prowadzenie obrad WZD wraz ze swymi uprawnieniami wynikającymi z niniejszego Regulaminu określonemu członkowi Prezydium WZD. 6 strona 3 z 62

4 1. WZD wybiera spośród delegatów dwie główne komisje zjazdowe: 1.1 Komisję Mandatowo-Skrutacyjną - 3 osoby, 1.2 Komisję Wnioskową - 3 osoby + przewodniczący komisji roboczych. 2. Liczba tych komisji wynika z wniosków i potrzeb. Ich zadaniem jest przygotowanie projektów uchwał, rezolucji i zaleceń. 3. W skład głównych komisji zjazdowych mogą wchodzić wyłącznie delegaci i zastępcy delegatów w liczbie nie większej niż jedna osoba pochodząca z danej organizacji zrzeszonej w PZA w każdej z komisji. 4. Każda komisja główna wybiera spośród swego grona Przewodniczącego Komisji. 5. W skład komisji roboczych mogą wchodzić wszyscy uczestnicy WZD. Obrady komisji roboczych są jawne i dostępne wszystkich uczestnikom WZD. 6. Wszystkie komisje zjazdowe są zobowiązane do złożenia WZD sprawozdania ze swej działalności w terminie ustalonym przez Przewodniczącego Zjazdu. 7. W przypadku powołania Komisji Odwołań jest ona wybierana i działa na zasadach komisji zjazdowych. Rozdział IV Obrady Zjazdu 7 Porządek obrad i niniejszy Regulamin Przewodniczący Zjazdu przedstawia WZD do zatwierdzenia bezpośrednio po wyborze Prezydium i Sekretariatu Zjazdu Dyskusji ogólnej całego WZD poddane zostają sprawozdanie Komisji Członkowstw Honorowych i Komisji Wnioskowej oraz ewentualne wolne wnioski. 2. Wszystkie inne sprawy i wnioski uczestnicy WZD przekazują w formie pisemnej właściwym komisjom zjazdowym, które włączają je w zakres swoich obrad. 3. Wszystkie wnioski i zalecenia przygotowane przez komisje zjazdowe, wyłączając z tego komisje główne przekazywane są Komisji Wnioskowej, która przedstawia je WZD Po sprawozdaniu, referacie lub przemówieniu wnioskodawcy, kolejność wystąpień reguluje Przewodniczący Zjazdu, odpowiednio do zgłoszeń i wymogów sprawnego przeprowadzenia dyskusji. 2. Ostatni głos w dyskusji przysługuje zawsze sprawozdawcy, referentowi lub wnioskodawcy W dyskusji nad sprawozdaniem, referatem lub wnioskiem można zabrać głos jeden raz i nie dłużej niż przez 5 minut. 2. Przewodniczący Zjazdu może przedłużyć czas wystąpienia lub udzielić głosu powtórnie, o ile uzna, że jest to konieczne dla dobra dyskusji. 3. Referentom i sprawozdawcom występującym zgodnie z porządkiem obrad Przewodniczący Zjazdu może udzielić głosu bez ograniczeń czasu. strona 4 z 62

5 11 Poza ustaloną kolejnością wystąpień Przewodniczący Zjazdu udziela głosu: 1. w sprawie formalnej, 2. w sprawie nagłej w przypadku spornych nagłość wniosku ustala WZD, 3. po zakończeniu dyskusji w sprawie sprostowania lub wyjaśnienia oczywistej niejasności, 4. według swojego uznania dla złożenia osobistego oświadczenia. Rozdział V Głosowania Głosowanie jest jawne i odbywa się przez podniesienie rąk z mandatami. 2. W sprawach personalnych, na żądanie choćby jednego delegata, Przewodniczący Zjazdu jest zobowiązany przeprowadzić głosowanie tajne. 3. W razie równej liczby głosów, sprawę rozstrzyga głos Przewodniczącego Zjazdu Po zakończeniu dyskusji nad wnioskiem, sprawozdaniem, rezolucją Przewodniczący Zjazdu oznajmia, że WZD przystępuje do głosowania. 2. Od tej chwili aż do zakończenia głosowania nikt nie może zabrać głosu. 3. Poprawki do wniosku poddaje się pod głosowanie przed wnioskiem głównym. 4. W razie zbiegu kilku wniosków lub poprawek poddaje się pod głosowanie najpierw wniosek lub poprawkę najdalej idącą. 5. W przypadkach wątpliwych kolejność głosowania rozstrzyga Przewodniczący Zjazdu Uchwały WZD, poza sprawami wyszczególnionymi w statucie, zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy liczby delegatów uczestniczących w WZD Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Prezydium WZD. strona 5 z 62

6 1. Władze PZA 1.1. Zarząd PZA Prezes Janusz Onyszkiewicz Zarząd Maciej Ciesielski (KW Poznań, UKA Warszawa) Wiceprezes, członek Komisji Szkolenia Wspinaczki Skalnej i Wysokogórskiej, Mateusz Golicz (Rudzki Klub Grotołazów Nocek ) członek Zarządu, Wojciech Grzesiok (KW Gliwice) członek Zarządu (dokooptowany od ), Marcin Kaczkan (KW Warszawa) Skarbnik (rezygnacja ), Ditta Kicińska (WKTJ Poznań) członek Zarządu, członek Komisji Tatrzańskiej (dokooptowana od ), Paweł Lulek (WKTJ Poznań) członek Zarządu, członek Komisji Wspinaczki Skalnej, Marek Łukaszewski (Jurajski Klub Wysokogórski) członek Zarządu (rezygnacja ), Adrian Sinkiewicz (KW Olsztyn) członek Komisji Wspinaczki Wysokogórskiej, Skarbnik (od ), Jacek Trzemżalski (Rzeszowski KW) członek Zarządu, członek inicjatywy Nasze Skały (rezygnacja ), Danuta Wach (Jurajski KW) członek Zarządu, Przewodnicząca Komisji Statutowej, Marek Wierzbowski (UKA Warszawa) Sekretarz Generalny, Piotr Xięski (KW Katowice) Wiceprezes, członek Komisji Wspinaczki Wysokogórskiej, Marcin Zwoliński (KS Kandahar) członek Zarządu, członek Komisji Narciarstwa Wysokogórskiego Komisja Rewizyjna 1. Ryszard Urbanik Przewodniczący, 2. Marek Kaliciński Sekretarz, 3. Marek Janas, 4. Janusz Krukowski, 5. Jerzy Tillak. 1.3 Sąd Koleżeński 1. Rafał Kardaś Przewodniczący, 2. Hanna Wiktorowska, 3. Ryszard Kowalewski, 4. Zofia Chruściel, 5. Marek Grochowski. Zarząd powołał następujące Komisje i zespoły robocze: Komisja Wspinaczki Wysokogórskiej Komisja Wspinaczki Sportowej Komisja Taternictwa Jaskiniowego Komisja Narciarstwa Wysokogórskiego Komisja Szkolenia Wspinaczki Skalnej i Wysokogórskiej Komisja Wspinaczki Skalnej Komisja Tatrzańska strona 6 z 62

7 Komisja Medyczna Zespół Łączności Radiowej Program Ministerstwa Sportu i Turystyki Sport Wszystkich Dzieci Od 7 listopada 2010 do 30 października odbyły się 2 posiedzenia Zarządu oraz 7 konferencji przez Skype. Frekwencja na zebraniach i konferencjach wyniosła (pierwsza liczba w nawiasach dotyczy zebrań, druga konferencji przez Skype): M. Ciesielski (1/3), M. Golicz (2/6), W. Grzesiok (0/2), M. Kaczkan (2/2), D. Kicińska (0/6), P. Lulek (2/6), M. Łukaszewski (1/1), J. Onyszkiewicz (2/5), A. Sinkiewicz (2/4), J. Trzemżalski (1/4), D. Wach (2/6), M. Wierzbowski (2/7), P. Xięski (2/7), M. Zwoliński (2/7). W większości przypadków nieobecności były usprawiedliwione udziałem w wyprawach, chorobą lub urlopem. Zarząd powołał Prezydium w składzie: Prezes, Wiceprezesi, Sekretarz i Skarbnik, które odbyło 9 posiedzeń. Administracja Pracownicy biura PZA: - Sekretarz Generalny (społecznie) Marek Wierzbowski - Główna Księgowa (1/2 etatu) - Marlena Szafranek - Specjalista (etat) - Małgorzata Regulska - Nasze Skały (etat) - Włodzimierz Porębski W oparciu o umowy cywilno-prawne realizowane są zadania: 1. Renata Wcisło redaktor Taternika, 2. Katarzyna Gaszczyńska dystrybucja Taternika, 3. Wioletta Paszek dystrybucja Taternika, 4. Ryszard Galica obsługa techniczna bazy taternickiej, 5. Zofia Chruściel prowadzenie taboru na Polanie Rogoźniczańskiej, 6. Rafał Klimara - prowadzenie taboru na Polanie Rogoźniczańskiej, 7. Julian Kubowicz prowadzenie taboru na Szałasiskach oraz 90 umów zlecenia zawartych na realizację zadań zleconych przez MSiT. Współpraca z firmami prowadzącymi działalność gospodarczą w zakresie zamówionych usług: 1. Adrian Koźbiał kierownik COS Betlejemka (działalność gospodarcza), 2. Marek Karnecki grafika i administracja stroną PZA (działalność gospodarcza). Sprawy członkowskie 1. Stan organizacyjny PZA Status członka PZA do końca października 2011 r. posiada: * Kluby i sekcje alpinistyczne - 44 * Kluby i sekcje jaskiniowe - 25 (w tym 1 sekcja działające przy klubie: KW Kraków) W okresie status członka PZA uzyskały 4 organizacje. Są to: - Akademicki Klub Wspinaczkowy Kotłownia Lublin, - UKS K-2 Jaworzno, - Tatrzański Klub Górski Vertical Zakopane, - Klub Alpinistyczny przy Grupie Beskidzkiej GOPR. strona 7 z 62

8 Na podstawie 11 pkt 1 ppkt 2 Statutu PZA Zarząd uchwałą z dnia skreślił z listy członków nw. kluby: - Akademicki Klub Wysokogórski w Szczecinie, - Towarzystwo Gimnastyczne Sokół w Lublinie, - Klub Wspinaczkowy Baltica Gdynia. 2. PZA jest członkiem: - Union Internationale des Associations d Alpinisme (UIAA), składka w wysokości 2 975,- CHF, opłacona za bieżący rok, - International Ski Mountaineering Federation (ISMF), składka w wysokości 1 300,- EURO, opłacona za bieżący rok, - International Federation of Sport Climbing (IFSC), składka w wysokości 1500,- EURO, opłacona za bieżący rok. - Union Internationale de Speleologie (UIS), składka w wysokości 200,00 opłacona za bieżący rok, - European Speleologica Federation (FSE), składka w wysokości 150,- EURO, opłacona za bieżący rok. Marek Wierzbowski Finanse PZA Rok 2010 został zakończony pokaźną stratą 120 tys. zł. Na jej wysokość wpłynęło wiele czynników w tym; amortyzacja w wysokości 23 tys zł, konsekwencja zakupu oprogramowania z środków EFS "Equal w 2007r i zysku ponad 160tys zł; wysoce dodatni wynik z 2009 roku w którym znalazła się część wpłat z Fundacji Wspierania Alpinizmu na zadania które zostały wykonane w 2010, łącznie 38 tys zł. Realna wysokość straty wynikającej z bieżącej działalności to około 59 tyś zł. Na stratę miały też niewątpliwy wpływ niższe koszty pośrednie związane z realizacją zadania zleconych przez MSiT, zmniejszona zyskowność szkoleń w COS, oraz duża ilość inwestycji remontowych przeprowadzonych na Szałasiskach i w Betlejemce. Inwestycje poczynione na terenie obozowiska na Szałasiskach przekroczyły w 2010 roku 30'000 zł. Pomimo dużych przychodów PZA powinno szukać dodatkowych środków ponieważ obecne wpływy nie wystarczają na pokrycie kosztów wynikających z bieżącej działalności. Poprzez cały, kończący się rok działalności Zarząd borykał się z obsadzeniem funkcji Skarbnika. Roli tej podjął się pierwotnie Kol. Marcin Kaczkan, ale w związku z rezygnacją w dniu z pracy w Zarządzie nie zdążył przejąć pełnego zakresu kompetencji z rąk Kol. Marka Wierzbowskiego, który jako Sekretarz Generalny czuwa nad bieżącymi finansami PZA. W dniu 7 października 2011 funkcja Skarbnika została powierzona Adrianowi Sinkiewiczowi. Zarząd podjął intensywne działania zmierzające do zwiększenia efektywności pozyskiwania środków pochodzących spoza dotacji MSiT. Intencją Zarządu jest odbudowa pozycji szkoleniowej COS Betlejemka, doprowadzenie do zyskowności Taternika, czy obiektów bazy taternickiej. Nieprzerwanie trwają poszukiwania Sponsora tytularnego PZA. W tej kwestii znacznie łatwiej znaleźć nam partnera przekazującego sprzęt czy ubrania dla Kadry Narodowej w zamian za możliwość reklamy niż żywą gotówkę. strona 8 z 62

9 RACHUNEK WYNIKÓW sporządzony za okres r. jednostka obliczeniowa: zł Wier sz Wyszczególnienie Stan na A. Przychody z działalności statutowej , ,96 I. Składki brutto określone statutem , ,00 II. Inne przychody okreslone statutem , ,96 B. Koszty realizacji zadań statutowych , ,90 C. Wynik finansowy na działalności statutowej (A-B) 26990, ,06 D. Koszty administracyjne w tym: , ,42 1. Zużycie materiałów i energii 45581, ,35 2. Usługi obce 42312, ,28 3. Podatki i opłaty 141,00 40,00 Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne 4. świadczenia 14674, ,00 5. Amortyzacja 23595, ,24 6. Pozostałe 21715, ,55 E. Pozostałe przychody operacyjne (niewym.w poz. A i G) 4638, ,73 F. Pozostałe koszty operacujne (niewym.w poz. B,D i H) 1,77 35,70 G. Wynik na działalności operacyjnej (E-F) 4636, ,03 H. Przychody finansowe 99,18 42,49 I. Koszty finansowe 3925,17 10,38 J. Wynik na działalności finansowej (H-I) -3825,99 32,11 K. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności , ,78 (wielkośc dodatnia lub ujemna) (C-D+G+J) L. Zyski i straty nadzwyczajne I. Zyski nadzwyczajne - wielkośc dodatnia II. Straty nadzwyczajne - wielkośc ujemna M. Wynik finansowy ogółem (K+L) , ,78 I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkośc ujemna) ,28 II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkośc dodatnia) ,78 Sporządzono dnia r. UWAGA Kwotę przekazanej dotacji urealniono do kosztów realizacji zadań pokrytych tą dotacją W przypadku wykazania po stronie przychodów faktycznie otrzymanych dotacji wynik finansowy wynosi ,03 strona 9 z 62

10 Rozliczenie finansowe l.p. Wyszczególnienie IX Dochody ogółem Koszty ogółem Wynik działalności PZA Specyfikacja dochodów Dotacja Ministerstwa Sportu DSKM a Dotacja na zadania b Dotacja na koszty pośrednie c Dotacja na stypendia Dotacja- DSP - UKS Dotacja DWZ Dotacja Himalaizm Zimowy Dotacja J Dotacja NFOS Dotacja EQUAL Dotacja UM Warszawy Dochody własne a Składki statutowe b Dotacje inne ( darowizny ) c Dochody bazy tatrzańskiej (noclegi, opłaty za szkolenie) w tym Betlejemka d Pozostałe dochody własne Pozost doch. operac, finans Specyfikacja kosztów Realizacja zadań a Zadania sportowe - alpinizm b Zadania sportowe - speleologia c Zadania sportowe - wspinaczka sportowa d Zadania sportowe narciarstwo wysokogórskie e Szkolenie i doszkalanie 4 dyscypliny f Dofinansowanie niekomercyjnych wydawnictw i programów w tym: Taternik Jaskinie Inne g Sprzęt na realizację zadań h Składki do rganizacji międzyn i Stypendia Koszty pośrednie pokryte dotacją pozostałe Koszty Bazy Tatrzańskiej w tym Betlejemka Inne koszty strona 10 z 62

11 1.2. Sąd Koleżeński PZA Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego za okres Wybrany przez Walne Zgromadzenie Delegatów PZA w dniu 7 listopada 2010 r. Sąd Koleżeński ukonstytuował się w następującym składzie: przewodniczący Rafał Kardaś, zastępcy przewodniczącego Marek Grochowski i Hanna Wiktorowska, członkowie Zofia Chruściel i Ryszard Kowalewski. W trakcie kadencji wpłynęła dotychczas jedna sprawa: skarga kol. Waldemara Niemca na działalność Zarządu PZA w związku z decyzją o zawieszeniu uprawnień instruktorskich. Zespół orzekający w sprawie wszczął wstępne postępowanie wyjaśniające. Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego Rafał Kardaś strona 11 z 62

12 2. Komisje i zespoły robocze PZA 2.1 Komisja Wspinaczki Wysokogórskiej w okresie Sprawozdanie z działalności Komisji Wspinaczki Wysokogórskiej za rok 2011: Skład KWW: 1. Piotr Xięski, przewodniczący; 2. Marek Łukaszewski; 3. Janusz Majer; 4. Artur Paszczak; 5. Adrian Sinkiewicz; 6. Ewa Szcześniak. W roku 2011 Komisja realizowała swoje zadania zgodnie z założeniami przyjętymi w latach poprzednich, współpracując przy ocenie wpływających wniosków o dofinansowania i podziale środków na wyprawy i wyjazdy sportowe ze środowiskowymi ekspertami. Zasady pracy KWW: - obiektywizm przy podziale środków, - szeroki dostęp do dofinansowań, - dofinansowania w trybie sportowym przyznawane po spełnieniu określonych sportowych kryteriów, - dofinansowania w trybie unifikacyjnym przyznawane mniej doświadczonym zespołom, - proste i przejrzyste procedury. Komisja nie organizuje zebrań, a cała dyskusja i podejmowanie decyzji realizowane są na bieżąco z wykorzystaniem grupy dyskusyjnej wyprawy, a także rozmów telefonicznych i skype konferencji. Spotkania KWW z beneficjentami dofinansowań: W grudniu zeszłego roku tradycyjnie już organizowane w trakcie KFG spotkanie beneficjentów dofinansowań nie zostało zorganizowane, ze względu na opóźnienie w powołaniu składu komisji był to rok, w którym wybierane były nowe władze PZA. Spotkanie takie planowane jest w bieżącym roku. Witryna internetowa KWW PZA: Witryna internetowa KWW zawiera informacje o zasadach otrzymywania dofinansowań, formularze i wzory dokumentów. Ponadto na stronie KWW zamieszczane są wszystkie wnioski o dofinansowania, a także sprawozdania z zakończonych wyjazdów i wypraw. Polski Himalaizm Zimowy. Pomysłodawcą tej inicjatywy jest Artur Hajzer. Długofalowym celem programu jest odbudowa pozycji polskiego himalaizmu zimowego i zdobycie ostatnich 4 ośmiotysięczników niezdobytych w sezonie zimowym: K2 (8611 m), Nanga Parbat (8126 m), Gasherbrum I (8080 m), Broad Peak (8051 m). strona 12 z 62

13 Program, również w tym roku uzyskał akceptację i pomoc Ministerstwa Sportu i Turystyki wyrażoną w dodatkowo przyznanych środkach w wysokości 250 tys. zł na 2010 rok. Pierwszym celem z listy niezdobytych ośmiotysięczników był Broad Peak (8051m), na który zimowa wyprawa odbyła się w okresie od grudnia do marca Niestety tym razem wyprawie nie udało się zatknąć biało-czerwonej na szczycie. W 2011 roku w ramach programu PHZ odbyła się wyprawa unifikacyjna na Makalu (8463m), której efektem było osiągniecie szczytu przez 3 uczestników wyprawy (Adam Bielecki, Artur Hajzer, Tomasz Wolfart). Sukces został okupiony jednak poważnymi odmrożeniami Maćka Stańczaka i Tomka Wolfarta. Program PHZ został objęty patronatem honorowym przez Prezydenta RP, Pana Bronisława Komorowskiego. Wyprawy Dofinansowania na wyprawy przyznawane są raz w roku, a zgłoszenia przyjmuje się do 15 listopada. Podobnie, jak w przypadku wyjazdów alpejskich, dofinansowania przyznawane są w trybie unifikacyjnym i sportowym. Efekty sportowe wypraw i wyjazdów sportowych w 2011 roku, poza kilkoma wyjątkami nie dają powodów do dęcia w surmy. Najlepszym jak do tej pory wynikiem sportowym jest poprowadzenie nowej polskiej drogi Cztery pory roku M8/AF na Peak Minsk przez zespół Michała Króla (KW Warszawa) i Andrzeja Sokołowskiego (Wrocławski KW). Warto również zauważyć, że wyprawie towarzyszył zespół unifikacyjny w składzie Maciej Bedrejczuk (KW Rzeszów), Bartłomiej Trzciński (KW Warszawa), którzy również poprowadzili nową, chociaż łatwiejszą drogę 540 hpa WI5, M5. KWW ma przekonanie, że dołączanie młodych ambitnych wspinaczy do składów doświadczonych zespołów jest właściwą koncepcją na rozszerzenie grupy czołowych wspinaczy. Na uznanie zasługuje Ola Dzik (KS Kandahar), która wraz z Ukrainką Marią Khytrykovą osiągnęły szczyt Gasherbrum II m. Dla Oli był to pierwszy ośmiotysięcznik. Sukcesem, okupionym odmrożeniami dwóch członków wyprawy zakończyła się wyprawa na Makalu (8463 m), wpisana w program PHZ (szerzej we fragmencie sprawozdania poświęconym programowi PHZ). W dolinie Sosbun w Karakorum działa 8-śmioosobowa kobieca wyprawa eksploracyjna pod kierownictwem Danuty Wach (Jurajski KW). Efektem wyprawy jest, prócz przeprowadzenia dokumentacji fotograficznej i topograficznej rejonu, poprowadzenie nowej drogi Very Lucky Girls IV-V, miejsce VI A1, 16 wyciągów na turnię Mnich, swojsko nazwaną przez autorki przejścia Paulinę Janczar (KW Warszawa) i Joannę Nowosadzką (KW Warszawa). 10 września 2011 w trakcie kolejnego wyjścia na II South Sosbun Flow w namiocie na 4400 w czasie snu umiera doświadczona alpinistka Bernadetta Szczepańska (KW Szczecin). W wielkościanowej wspinaczce sportowej również udało się odnotować kilka dobrych przejść. Mamy dwa polskie przejscia drogi Bravo Les Filles 8b, 600 m na ścianie Tsaranoro w rejonie Andringitra na Madagaskarze, dokonane przez zespoły: Borysław Szybiński (KS Korona) i Paweł Wojtas (KS Korona) oraz Marek Pobran (Wrocławski KW) i Mariusz Serda (Wrocławski KW). strona 13 z 62

14 Zespół w składzie Artur Magiera (KW Katowice), Ireneusz Waluga (KW Jastrzębie) i Paweł Wyciślik (niezrzeszony) wytyczyli (bez poprowadzenia w ciągu), nową drogę na północno-wschodniej turni Serro Inago Mechaniczna Pomarańcza, której prawdopodobne trudności max sięgają 8a+ AF A1-16 wyciągów, około 700 m wspinania. Alpy Dofinansowania na wyjazdy alpejskie przyznawane są dwa razy w roku. Zgłoszenia przyjmuje się do 15 listopada (sezon zimowy) i do 15 maja (sezon letni). Dofinansowania przyznawane są w trybach unifikacyjnym i sportowym, a budżet wyjazdów jest wspólny. Otrzymywane kwoty nie są wysokie, ale może z nich korzystać większa liczba osób. W odróżnieniu od wielu poprzednich, letni sezon alpejski 2011 był rewelacyjny. Najlepsze przejścia alpejskie 2011: 1. Mont Blanc, Grań Peuterey Integrale (VI+, TD+/ED1), Maciej Ostrowski (KW Warszawa), Paweł Strzelecki (KW Warszawa), 2. Grand Capucin, Voie Petit 8b RP, Marcin Wszołek (KS Korona), Konrad Ociepka (KS Korona), 3. Picos de Europa, Naranjo de Bulnes, Orbayu 8c, Adam Pustelnik (AKG Łódź), 4. Dolomity, Marmolada, Droga przez Rybę IX-, Jan Kuczera (KW Katowice), Adam Rożek (KW Jastrzębie), 5. Mont Blanc Filar Freney, Grandess Jorrasses, Całun, Mont Maudit, Grań Kuffnera Alek Barszczewski (KW Warszawa) + partnerzy, 6. Mont Blanc Du Tacul, Filar Gervasutiego Alek Barszczewski (KW Warszawa) + Adam Latusek (KW Warszawa), 7. Grandes Jorasses, Colton-MacIntyre, max M7+, 1200 m 1xAF, Marcin Tomaszewski (KW Szczecin), Marcin Rutkowski (Wrocławski KW), 8. Grand Capucin, Voyage selon Gulliver 7a 1xAF, Auguille du Midi, Super Dupont 7b, Paweł Bździel (Łódzki KW), Łukasz Mirowski(Łódzki KW), 9. Auguille du Midi, Super Dupont 7b, Maciej Ciesielski (UKA), 10. Dolomity, Marmolada, Tempi Moderni VII+, OS Tomasz Polok (KW Katowice), Karol Witkowski (KW Toruń). Wnioski Utrzymuje się przyzwoity poziom sportowy czołówki polskiej wspinaczki wysokogórskiej. Liczba członków Kadry Narodowej we Wspinaczce Wysokogórskiej, korzystających z dofinansowań z budżetu KWW PZA oscyluje na poziomie 90 osób na rok. Wynikiem przyjętego przez nas profilu wspieranych przedsięwzięć i kryteriów przyjmowania zgłoszeń, jest dominacja małych wypraw działających w stylu alpejskim. Nadzieją napawa zainteresowanie i dotychczasowe wyniki programu Grupa Młodzieżowa. Ten liczący 15 młodych osób zespół daje nadzieję na dobre wyniki i rozwój polskiego alpinizmu w nie tak odległej przyszłości. KWW deklaruje KWSiW wszelką pomoc i współpracę w realizacji projektu. strona 14 z 62

15 Komisja Wspinaczki Wysokogórskiej 2.2 Komisja Wspinaczki Sportowej Sprawozdanie z działalności KWS PZA w okresie Komisja Wspinaczki Sportowej w okresie ostatnich dwóch lat działała stabilnie, kontynuując zadania zapoczątkowane w poprzedniej kadencji, mimo zmian jakie nastąpiły w składzie komisji. Z pewnością do największych sukcesów naszej aktywności można zaliczyć zapewnienie finansowania zadań statutowych KWS na przyzwoitym poziomie, skutecznego pozyskiwania dodatkowych środków finansowych w każdym roku działalności, pozyskanie sponsora (Alpinus) ubierającego naszą kadrę narodową oraz wspierającego edycje zawodów z kalendarza PZA w postaci ufundowania nagród rzeczowych i finansowych. Bezsprzecznie największym sukcesem wspinaczki sportowej były medalowe wyniki Polaków w imprezach najwyższej światowej rangi, w kategorii seniorów, jak i juniorów. Ściana Polskiego Związku Alpinizmu Od 2008 roku działa ściana, która służy zawodnikom z kadry narodowej PZA do przygotowania do współzawodnictwa międzynarodowego w konkurencji wspinaczki na czas. Ściana PZA w 2011 roku była areną zmagań juniorów w zawodach Pucharu Polski Juniorów, które odbyły się dnia 30 kwietnia Na ścianie organizowane są również konsultacje kadry narodowej seniorów i juniorów, w roku 2011 odbyły się trzy takie konsultacje. Na ścianie rozgrywane są również zawody amatorskie mające na celu propagowanie wspinaczki, w których w sumie uczestniczyło ponad 300 uczestników. Działalność tej ściany bezsprzecznie przyczyniła się do wyników jakie osiągnęli nasi zawodnicy w konkurencji na czas. Obecnie, usytuowana w Tarnowie, ściana PZA służy coraz większej grupie zawodników, którzy zgodnie z obowiązującymi zasadami, mają do niej dostęp każdego dnia. Warto podkreślić, że zawodnicy kadry narodowej mają możliwość bezpłatnego korzystania ze ściany od początku 2011 roku do dnia zanotowano 258 osobo/wejść zawodników z kadry narodowej. Obiektem zarządza i opiekuje się firma Arkadiusza Kamińskiego, dzięki czemu Polski Związek Alpinizmu nie ponosi żadnych kosztów jej utrzymania wymiany sprzętu asekuracyjnego, przeglądów technicznych, czynszu, prądu, wody, wywozu śmieci i remontów obiektu nieczynnej po przemysłowej hali kotłowni, której dostosowanie do użyteczności jest sporym wyzwaniem. Wyniki Sportowe Ostatnie dwa lata, a w szczególności rok 2011, był rokiem w którym zawodnicy kadry narodowej osiągnęli najlepsze rezultaty w dotychczasowej historii Polskiego wspinania w konkurencji wspinaczki na czas. Nasi zawodnicy zdobywali medale w imprezach najwyższej światowej rangi, poczynając od wygranych w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, gdzie pierwsze miejsca zdobyli: Edyta Ropek, kolejne trzecie zwycięstwo, oraz Łukasz Świrk który pierwszy raz stanął na najwyższym stopniu podium Pucharu Świata. W tyle nie pozostali nasi juniorzy którzy również stawali na najwyższym stopniu podium: Aleksandra Rudzińska zdobywczyni pierwszego miejsca na Mistrzostwa Świata Juniorów, wygrana w Pucharze Świata Juniorów oraz ustanowienie rekordu Europy z czasem 9,13 sek. Marcin strona 15 z 62

16 Dzieński srebrny medal na Mistrzostwach Świata Juniorów. Karina Mirosław, Rafał Hałasa wygrana w Pucharze Europy Juniorów W konkurencji prowadzenie na Mistrzostwach Świata Juniorów również wysokie piąte miejsce osiągnął Piotr Schab. Jest to znakomity wynik tego młodego zawodnika, będący nadzieją na dalsze sukcesy w konkurencji prowadzenie, których tak bardzo nam brakuje! Szczegółowe informacje na temat wyników KN publikowane były na bieżąco na stronie internetowej KWS PZA. Niestety w konkurencjach bouldering i prowadzenie w kategorii seniorów jest źle. Niewielka ilość startujących zawodników i uzyskiwane przez nich słabe wyniki są dla komisji tematem który wymaga dalszych przemyśleń, wyciągnięcia wniosków oraz poczynienia odpowiednich kroków aby polepszyć zaistniałą sytuację. Kadra trenerska i instruktorska Wspinaczka sportowa od paru lat posiada swoją kadrę trenerską. Możliwość organizacji kursu niewątpliwie przyczyniła się do poprawy wyników naszych zawodników na arenach międzynarodowych. W naszej kadencji udało się zrealizować kolejny kurs dla trenerów II klasy. Należy zdać sobie sprawę, że wspinaczka stając się coraz bardziej profesjonalnym sportem, musi posiadać własną kadrę trenerską, która będzie istotnym zapleczem do przygotowań zawodników do współzawodnictwa sportowego. Możliwość kształcenia i podnoszenia kwalifikacji jest niezbędnym elementem bez której nie ma mowy o sukcesach sportowych! Dowodem na to są nasze działania, KWS udało się pozyskać do współpracy trenerów, którzy przez ostatnie trzy lata pracowali z kadrą narodową juniorów, byli to: Robert Grabowicz, Grzegorz Gajaszek i Marcin Bibro. Dzięki naprawdę dużemu zaangażowaniu tych osób, które zajmowały się organizacją przygotowań kadry, a także organizacją wyjazdów na zawody, komisji udawało się wysyłać liczniejszą i lepiej przygotowaną reprezentację na imprezy międzynarodowe, przy jednoczesnym zminimalizowaniu kosztów udziału przypadających na jednego zawodnika. Podjęcie takich działań zwiększyło szanse medalowe naszej reprezentacji i w konsekwencji przełożyło się na sukcesy Polskich juniorów w zawodach najwyższej światowej rangi! Niestety, z tego składu odszedł z powodów osobistych Robert Grabowicz, który był ważnym ogniwem scalającym naszych najmłodszych kadrowiczów. Również dzięki tym osobom, oraz zaangażowaniu Arkadiusza Kamińskiego, Sebastiana Dembickiego i Edyty Ropek co roku organizowane były konsultacje i zgrupowania dla kadry narodowej seniorów i juniorów w konkurencjach wspinaczki na czas i prowadzenie. Imprezy te są istotnym elementem przygotowań zawodników do międzynarodowego współzawodnictwa, stwarzają możliwość realizacji wspólnych treningów, z wykorzystaniem różnych metod, pozwalają trenerom na skuteczniejszą pracę z samymi zawodnikami. Trzeba jednak zaznaczyć, że nadal największa część pracy trenerskiej ma miejsce w klubach i sekcjach wspinaczkowych lokalnie, w miejscach zamieszkania samych zawodników - i przy zaangażowaniu trenerów i instruktorów klubowych. KWS udało się wysłać kolejną osobę (Marcina Wszołka) na międzynarodowy kurs konstruktorów dróg. IFSC, liczymy ze doświadczenie zdobyte przez Marcina przyczyni się do profesjonalizacji naszych krajowych kompozytorów. strona 16 z 62

17 Zawody wspinaczkowe To jeden z najtrudniejszych tematów działalności KWS. W oparciu o budżet przekazywany z ministerstwa komisja dofinansowuje organizację zawodów przez kluby. Środki te jednak są niewystarczające, by powtórzyć sukces organizacyjny z 2007 roku, kiedy to z zawodami udało się wyjść do szerszej publiczności. Ze względu na promocję wspinaczki sportowej ważnym elementem polityki komisji jest propagowanie wspinaczki i podejmowanie działań, dzięki którym uda się przyciągnąć uwagę kibiców sportowych, a także mediów krajowych. Komisja w 2011 roku nawiązała współpracę z firmą Euromark, która ufundowała atrakcyjne nagrody na część edycji zawodów z kalendarza PZA, a także podjęła próbę organizacji zawodów przy okazji niebywałego wydarzenia kulturalnego jakim jest Przystanek Woodstock. Niestety próba ta zakończyła się fiaskiem, jednak zarówno komisja, jak i organizatorzy i partner czyli firma Euromark zadbali o to, by nie odbyło się to ze szkodą dla samych zawodników. Zawody zostały przeprowadzone w innym terminie i w innym miejscu i mimo tego faktu przyciągnęły rekordową liczbę uczestników. W imprezie wystartowało 98 zawodników z całej Polski, co jest z pewnością sukcesem frekwencyjnym ostatnich lat. Komisja podjęła dalsze prace zmierzające do realizacji zawodów w sezonie Warto również zwrócić uwagę na fakt, że coraz mocniej KWS współpracuje z zawodami lokalnymi wspomagając je częściowo finansowo (np. w postaci stażu kompozytorów dróg) oraz obejmując patronatem. Niewątpliwie takie kroki promują wspinaczkę sportową oraz pozwalają na lepsze postrzeganie przez środowisko wspinaczkowe PZA. UKS i sport powszechny KWS PZA dzięki zaangażowaniu Grzegorza Tuckiego, Grzegorza Gajaszka i Roberta Grabowicza, którzy tworzyli zespół ds. UKS i sportu powszechnego była organizatorem Pucharów Polski Uczniowskich Klubów Sportowych. Imprezy te dedykowane dla najmłodszych cieszyły się dużym powodzeniem i przyciągały licznie zawodników. Ponownie udało się nam zorganizować konferencję unifikacyjno- szkoleniową dofinansowaną ze środków MSiT dla kadry instruktorsko trenerskiej we wspinaczce sportowej r. w Jaworznie. Niestety w tym roku nie udało się zorganizować obozu wspinaczkowego dla najmłodszych wspinaczy co uważamy za swoją porażkę. Współpraca międzynarodowa KWS PZA stale współpracuje z Międzynarodową Federacją Wspinaczki Sportowej. W 2011 roku Polski Związek Alpinizmu reprezentował przewodniczący Komisji Wspinaczki Sportowej Arkadiusz Kamiński. Tomasz Oleksy i Edyta Ropek, wraz z Sergiejem Sinitsynem z Rosji są członkami Komisji Zawodników IFSC odpowiedzialnymi za zagadnienia związane z wspinaczką na czas. Arkadiusz Kamiński został zaproszony do pracy w komisji Team Managerów IFSC. KWS brała czynny udział w tworzeniu przepisów i rozwiązań dotyczących wspinaczki na czas, KWS kilkukrotnie w swojej kadencji reagowała i zwracała IFSC uwagę na łamanie przepisów IFSC podczas Pucharów Świata i Mistrzostw Świata, broniąc interesu Polskiej reprezentacji. Jednym z ważniejszych elementów tej działalności była interwencja Arkadiusza Kamińskiego podczas finału Pucharu Świata 2011 w konkurencji na czas w chińskich Changzhi, gdzie w nieprawidłowy i krzywdzący dla naszych zawodników sposób liczony był ranking pucharów świata KWS w miarę możliwości finansowych stara się, by podczas imprez międzynarodowych, nasi zawodnicy byli pod opieką trenerską i managerską. strona 17 z 62

18 Komisja Skład komisji w ostatniej kadencji tworzyli: Arkadiusz Kamiński przewodniczący, Grzegorz Gajaszek członek komisji, Andrzej Beno członek komisji, Grzegorz Tucki członek komisji. KWS w zarządzie PZA nie była reprezentowana. Pełną listę współpracowników można znaleźć na stronie PZA, w dziale wspinaczka sportowa, zakładka KWS PZA. We wrześniu 2011 z funkcji przewodniczącego i członka komisji zrezygnował Arkadiusz Kamiński. Podsumowanie Wspinanie sportowe na świecie ewoluuje i rozwija się w niesamowitym tempie. Dzieje się tak między innymi dzięki dużemu zaangażowaniu osób, które pracują dla wspinaczki sportowej. Nasza dyscyplina ma ogromne szanse na włączenie do programu igrzysk olimpijskich, w 2011 roku MKOl zawęził listę kandydatów do ośmiu dyscyplin sportu, wśród których jedną z mocniejszych pozycji ma właśnie wspinaczka sportowa. Profesjonalizacja działań nie tylko sportowych, tych związanych z przygotowaniem zawodników, ale także organizacyjnych i managerskich wymagających zarządzania sportem, jest kluczem do sukcesu. O ile jesteśmy w stanie pochwalić się wspaniałymi wynikami naszych zawodników na arenie międzynarodowej, o tyle sprawy organizacyjne wymagają poprawy, przede wszystkim odpowiedniego zarządzania i finansowania co obecnie, niestety, jest na dostatecznym poziomie. Komisja od kilku lat zabiega o pozyskanie strategicznych sponsorów dla dyscypliny, a także po raz kolejny zwraca uwagę na konieczność współpracy z managerami pracującymi na rzecz wspinaczki sportowej, gdyż sporo zagadnień i wyzwań wykracza poza społeczną pracę członków komisji. Andrzej Beno, Grzegorz Gajaszek, Grzegorz Tucki, Arkadiusz Kamiński 2.3 Komisja Taternictwa Jaskiniowego Sprawozdanie z działalności KTJ PZA w kadencji Komisja wybrana została na Walnym Zjeździe Delegatów Klubów i Sekcji Taternictwa Jaskiniowego Polskiego Związku Alpinizmu, który odbył się data października 2010 r. w Podlesicach. W skład Komisji weszli: Marek Lorczyk przewodniczący KTJ Robert Matuszczak wiceprzewodniczący, szef szkolenia Katarzyna Wujek sekretarz KTJ Dariusz Sapieszko członek KTJ do spraw wypraw i kontaktów międzynarodowych Marek Burski członek KTJ do spraw wypraw Michał Konarski członek KTJ do spraw dokumentacji jaskiń oraz szkolenia W czasie ostatniego roku odbyło się 1 rozszerzone spotkanie KTJ z przedstawicielami klubów i kierownikami wypraw (20 listopada 2010), w czasie których omawiane były bieżące sprawy środowiska oraz nastąpił podział budżetu wyprawowego. Większość prac komisji odbywała się za pośrednictwem maili, telefonów oraz kilku telekonferencji. strona 18 z 62

19 1. Sprawy organizacyjne W pionie jaskiniowym PZA zrzeszonych jest 24 Kluby i 1 Sekcja Taternictwa Jaskiniowego działająca przy Klubie Wysokogórskim. W celu usprawnienia procesu składania wniosków o Kartę Taternika Jaskiniowego zaprojektowano nowy wniosek o wydanie Karty Taternika Jaskiniowego wraz z instrukcją szczegółowo wyjaśniającą wypełnienie wniosku. Wniosek dostępny jest na stronie W okresie wystawiono 106 Kart Taternika Jaskiniowego. Na stronie internetowej w dziale Aktualności Jaskiniowe regularnie pojawiają się bieżące informacje z działalności KTJ oraz informacje o planowanych kursach, rozszerzonych spotkaniach KTJ, sprawozdaniach z wypraw i innych wydarzeniach. Bazę osób dostępną na zaczęto aktualizować pod kątem posiadanych przez jej użytkowników Kart Taternika Jaskiniowego. Prace aktualizacyjne są w trakcie realizacji. 2. Działalność sportowa i eksploracyjna W okresie dofinansowano 10 wypraw eksploracyjnych oraz wyjazd na Mistrzostwa Europy: 1. Kanin STJ KW Kraków 2. Hagengebirge SGW/SKTJ (http://pza.org.pl/news.acs?id=930162) 3. Arabika SGW (http://www.pza.org.pl/news.acs?id= ) 4. Tenengebirge Bobry Żagań (http://pza.org.pl/news.acs?id=924379) 5. Prokletije WKTJ/SŚK (http://www.pza.org.pl/news.acs?id= ) 6. Göll WKTJ (http://pza.org.pl/news.acs?id=848754) 7. Durrkar KKTJ 8. Kitzsteinhorn KKTJ 9. Picos SCW (http://www.pza.org.pl/news.acs?id=978302) 10. Bałkany Nurkowanie SW/GNJ (http://pza.org.pl/news.acs?id=885882) 11. Mistrzostwa Europy SW (http://pza.org.pl/news.acs?id=941434) 3. Szkolenie instruktorskie W 2011 roku zakończono kurs instruktorski, który ukończyło 9 osób. Zorganizowano również kolejny kurs, w którym uczestniczyło 7 osób, a egzamin końcowy zdało 5. Tak więc grono instruktorów taternictwa jaskiniowego powiększyło się w 2011 roku o 14 instruktorów. strona 19 z 62

20 4. Szkolenia fakultatywne W okresie odbyło się 7 szkoleń fakultatywnych: 1. Kurs poręczowania jaskiniowego, 2. Kurs dokumentacji jaskiniowej kartowanie, 3. Autoratownictwo jaskiniowe, 4. Pierwsza pomoc i postępowanie powypadkowe, 5. Centralny obóz tatrzański, 6. Kurs instruktorski, 7. Seminarium instruktorskie. Do realizacji pozostała jeszcze unifikacja instruktorska (została zaplanowana na koniec listopada) oraz manewry ratownictwa jaskiniowego (zaplanowane na listopad). 5. Sprawy tatrzańskie W minionym roku w sezonie letnim funkcjonowało obozowisko na Polanie Rogoźniczańskiej, tak jak w latach poprzednich była prowadzona akcja Junior i Senior. Zezwolenia wejść jaskiniowych zgłaszane są obecnie telefonicznie w centrum informacji TPN, można również uzyskać tam zezwolenie osobiście. TPN od stycznia pracuje nad systemem elektronicznej rejestracji wejść, w związku z tym KTJ stworzył elektroniczną ewidencję wydanych kart taternika. 6. Sprawy międzynarodowe We wrześniu 2011 Iza Włosek (SDG) oraz Michał Macioszczyk (WKTJ) wzięli udział w Pierwszych Mistrzostwach Europy w Technikach Jaskiniowych w Marbelli na południu Hiszpanii. Iza Włosek w swojej kategorii wiekowej w konkurencji wychodzenia po linie na wytrzymałość (120m) zdobyła złoty medal, a w konkurencji wychodzenia po linie na czas 5. miejsce. Iza stanęła również na podium w konkurencji polegającej na pokonaniu toru linowego zdobywając brązowy medal. Michał Macioszczyk zajął w kategorii wiekowej lat odpowiednio w konkurencji wychodzenia po linie na wytrzymałość (120m) 8. miejsce, a w konkurencji wychodzenia po linie na czas 9. miejsce. W konkurencji polegającej na pokonaniu toru linowego Michał Macioszczyk zajął 10. miejsce. 7. Inne Staraniem Klubów odbyło się wiele imprez o charakterze towarzyskim mających na celu integrację taterników jaskiniowych z całej Polski. Należały do nich jubileusze poszczególnych Klubów oraz spotkania o charakterze ogólnopolskim, takie jak: Speleomistrzostwa organizowane corocznie przez Speleoklub Bobry Żagań, Speleokonfrontacje organizowane przez Speleoklub Dąbrowa Górnicza. Szczególnie te ostatnie zasługują na uznanie, gdyż corocznie gromadzą około 200 osób strona 20 z 62

21 reprezentujących większość Klubów. Przez całą kadencję wydawany był biuletyn Jaskinie. Komisja Taternictwa Jaskiniowego 2.4 Komisja Narciarstwa Wysokogórskiego Sprawozdanie Komisji Narciarstwa Wysokogórskiego za okres Skład KNW; Komisja Narciarstwa Wysokogórskiego PZA zaczeła pracować po XIII WZD PZA w następującym składzie: Zofia Chruściel Przewodnicząca Komisji, Justyna Żyszkowska Zastępca Przewodniczącego, Agnieszka Solik Sekretarz, Marcin Zwoliński członek. Na początku 2011 roku do prac Komisji dołączyła Magdalena Zbrzeska, która odpowiedzialna jest za kontakty i współpracę z ISMF. W ramach działań KNW PZA pracują również dwa zespoły robocze: - Zespół d/s Szkoleń, któremu przewodniczy Jacek Bilski - oraz Kolegium Sędziów pod przewodnictwem Macieja Głogoczowskiego. Puchar Świata 2011: W 2011 roku odbyło się 5 edycji Pucharu Świata. W pierwszej z nich, rozegranej w dniach 8-9 stycznia w Pelvoux we Francji, miejscu przyszłorocznych Mistrzostw Europy, startowało troje zawodników: Agata Cikowska, Anna Figura i Andrzej Bargiel, zajmując odpowiednio 6., 4. i 12. miejsce. Na wynik końcowy miał wpływ rezultat osiągnięty w sprincie rozegranym w przeddzień biegu głównego (nota bene sprint był dość chaotycznie zorganizowany). Była to pierwsza okazja startu w sprincie dla polskich zawodników. Nabyte doświadczenie bardzo przydało się w późniejszych startach; to właśnie w tej konkurencji Anna Figura zdobyła brązowy medal na Mistrzostwach Świata w Claut. Druga edycja rozegrana została także we Francji, tym razem w Pirenejach, w Gavarnie, stycznia 2011 r. Uczestniczyło w niej czworo zawodników z Polski: Anna Figura, Julia Wajda, Paulina Figura i Andrzej Bargiel. W pierwszym dniu zawodów przy tęgim mrozie rozegrano sprint, po którym nasi zawodnicy zajmowali odpowiednio 10., 11., 7. i 14. miejsce. Nasze trzy zawodniczki ukończyły zawody odpowiednio na 4., 5. i 6. miejscu, Andrzej Bargiel wycofał się. Trzecia edycja odbyła się w Tambre we włoskich Dolomitach 5 lutego. Startowały trzy zawodniczki z Polski: kadetka Agata Cikowska, juniorka Paulina Figura oraz Julia Wajda w kategorii espoir. Był to zarazem ostatni start liczony do łącznej punktacji Pucharu Świata w kategoriach młodzieżowych (kadet, junior, espoir). Z tego względu czwarta edycja PŚ rozegrana w marcu w Val Martello we Włoszech nie była obsadzona przez Polaków. Ostatnią, piątą edycją Pucharu Świata 2011 był Memoriał Piotra Malinowskiego rozegrany na zastępczej trasie w Tatrach, w którym startowało wielu rodaków, tyle że do Pucharu Świata klasyfikowano wyłącznie zawodników z licencjami ISMF. Najlepsze miejsce wśród Polek wywalczyła Klaudia Tasz (11 m.), a wśród Polaków Andrzej Bargiel (17 m.). W łącznej klasyfikacji Pucharu Świata kadetka Agata Cikowska zajęła 5. miejsce, w kategorii junior Paulina Figura zajęła 11. miejsce, w kategorii espoir Anna Figura była 5., Julia Wajda 6., a Andrzej Bargiel 23. W łącznej punktacji seniorek Anna Figura była 12., Julia Wajda 13., a Klaudia Tasz 22. strona 21 z 62

22 Finał Pucharu Świata Zakopane 14 kwietnia 2011 z inicjatywy Tatrzańskiego Klubu Narciarskiego Tatra Team i Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego po raz pierwszy w Polsce i po raz pierwszy w Tatrach, został rozegrany Puchar Świata w narciarstwie wysokogórskim. Organizatorzy wspierani przez Zarząd PZA i KNW od ponad dwóch lat starali się o przyznanie Memoriałowi Piotra Malinowskiego rangi imprezy PŚ. Zawody zostały podwójnie docenione, bowiem były jednocześnie finałem całego pucharowego cyklu. Do Zakopanego przyjechało ponad 180 zawodników w tym cała czołówka skialpinistyczna z 13 krajów - poza tradycyjnie licznymi reprezentacjami z Polski i Słowacji przyjechały także ekipy z Włoch, Francji, Hiszpanii, Austrii a także z Grecji i z USA. Niestety, z powodu, nagłych i dość obfitych opadów śniegu organizatorzy zmuszeni byli przenieść trasę w rejon Kasprowego Wierchu. Nie udało się zaprezentowanie gościom z Alp pięknej, efektownej i wymagającej trasy prowadzącej między innymi przez Zawrat i Kozią Przełęcz jednak mimo wszystko zawodnicy byli zadowoleni z perfekcyjnej organizacji i świetnej atmosfery. Pierwszy na mecie pokazał się Włoch - Damiano Lenzi, który wygrał zawody z czasem 1h 05s. 40 sekund. Po zwycięzcy na mecie pojawili się Francuzi - William Bon Mardion i Didier Blanc. Wśród Pań zwyciężyła, bezkonkurencyjna w tym sezonie Hiszpanka - Mireia Miro Varela, druga ze stratą około 7 minut wjechała na metę Szwajcarka Nathalie Etzensperger, a trzecia Francuzka Leatitia Roux. Memoriał był nie tylko Finałem Pucharu Świata ISMF, ale także Finałem Pucharu Polski PZA. Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Wysokogórskim 2011 Mistrzostwa odbyły się w dniach 18 lutego 25 lutego 2011 roku w Claut we Włoszech (w Dolomitach). W imprezie uczestniczyło 230 zawodniczek i zawodników z 21 krajów, w tym 10 z Polski: 3 seniorki: Anna Figura, Klaudia Tasz i Julia Wajda; 3 seniorów: Andrzej Bargiel, Szymon Zachwieja i Mariusz Wargocki (włączony do ekipy na podstawie wyników eliminacji w zastępstwie chorego Tomasza Brzeskiego); dwoje kadetów: Agata Cikowska i Bartłomiej Bargiel oraz 2 juniorki: Paulina Figura i Anna Tybor. Rozegrano następujące konkurencje: sprint (oddzielnie dla każdej kategorii wiekowej), vertical (wszystkie kategorie), bieg indywidualny (solo) seniorów i młodzieży, bieg zespołowy (team tylko seniorzy i seniorki) oraz sztafety (osobno młodzież, seniorki i seniorzy). Reprezentacja Polski zajęła w Mistrzostwach Świata 2011 doskonałe 6. miejsce (1075 pkt). Przegraliśmy walkę o 5 miejsce zaledwie jednym punktem z alpejską potęgą narciarską, Austrią (1076 pkt). Jest to najlepszy wynik osiągnięty przez polską reprezentację w historii wszystkich dotychczasowych międzynarodowych imprez mistrzowskich. Najlepsze wyniki naszych reprezentantów na Mistrzostwach Świata 2011 w Claut we Włoszech to brązowy medal Anny Figury w sprincie (kat. espoir do lat 23 wygrała finał B seniorek), 4. miejsce juniorki Pauliny Figury w biegu indywidualnym, 4. miejsce sztafety żeńskiej (Anna Figura, Julia Wajda, Klaudia Tasz) oraz 5. miejsce Pauliny Figury w verticalu. Sporo punktów dla reprezentacji zdobyła kadetka Agata Cikowska (2 x 6. i 2 x 7. miejsce), przy czym warto podkreślić dzielną postawę tej zawodniczki, która sporą część trasy biegu indywidualnego przebyła na złamanej narcie (ostatni zjazd pokonała już na dobrej narcie), wymienionej zgodnie z regulaminem na punkcie kontrolnym z sędzią międzynarodowym, dyrektorem tras, Włochem Adriano Greco. Bardzo dobrze wypadł Andrzej Bargiel, który zajął 2 x 7. miejsce (sprint i vertical), a 8. miejsce w biegu indywidualnym (w kategorii espoir; tu po cichu liczyliśmy na więcej). W sprincie A. Bargiel dotarł do ćwierćfinału, w którym, pomimo świetnego podbiegu (był pierwszy na przepince), odpadł z dalszej walki z powodu trudności z wpięciem buta do wiązania. Cieszą dobre wyniki uzyskane przez startującą po ponad rocznej przerwie juniorkę Annę Tybor (7. miejsce w sztafecie, 8. w sprincie i 12. w biegu indywidualnym). strona 22 z 62

S T A T U T WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO ZWIĄZKU KOLARSKIEGO W OLSZTYNIE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

S T A T U T WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO ZWIĄZKU KOLARSKIEGO W OLSZTYNIE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne S T A T U T WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO ZWIĄZKU KOLARSKIEGO W OLSZTYNIE Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Warmińsko - Mazurski Związek Kolarski ( w skrócie WMZKol ), zwany dalej WMZKol, jest okręgowym związkiem

Bardziej szczegółowo

Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach jest Wojewódzkim Związkiem Stowarzyszeń k.f., zwanym dalej w skrócie Związkiem".

Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach jest Wojewódzkim Związkiem Stowarzyszeń k.f., zwanym dalej w skrócie Związkiem. STATUT ŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny 1 Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach jest Wojewódzkim Związkiem Stowarzyszeń k.f.,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKRĘGOWEGO KAPITANATU SPORTOWEGO OKRĘGU PZW W RADOMIU

REGULAMIN OKRĘGOWEGO KAPITANATU SPORTOWEGO OKRĘGU PZW W RADOMIU Załącznik do Uchwały nr 20/2013 z dnia 15.06.2013r. Zarządu Okręgu PZW w Radomiu REGULAMIN OKRĘGOWEGO KAPITANATU SPORTOWEGO OKRĘGU PZW W RADOMIU Radom, czerwiec 2013r. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1

Bardziej szczegółowo

STATUT PODLASKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ W BIAŁYMSTOKU. ROZDZIAŁ I: Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny.

STATUT PODLASKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ W BIAŁYMSTOKU. ROZDZIAŁ I: Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny. ************** STATUT PODLASKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ W BIAŁYMSTOKU. ROZDZIAŁ I: Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny. Stowarzyszenie kultury fizycznej nosi nazwę PODLASKI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ŚNIEŻKA W KRAKOWIE

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ŚNIEŻKA W KRAKOWIE REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ŚNIEŻKA W KRAKOWIE 1 1. Walne Zgromadzenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo Spółdzielcze z dnia 16.09.1982 r. ( tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU TARNOWSKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ W TARNOWIE

REGULAMIN ZARZĄDU TARNOWSKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ W TARNOWIE REGULAMIN ZARZĄDU TARNOWSKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ W TARNOWIE 1 Zarząd jest organem władzy TOZPN w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami Delegatów. 2 1. Zarząd składa się z 10 osób wybranych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania uprawnień instruktora modelarstwa lotniczego i kosmicznego Aeroklubu Polskiego Polskiego Związku Sportowego.

REGULAMIN przyznawania uprawnień instruktora modelarstwa lotniczego i kosmicznego Aeroklubu Polskiego Polskiego Związku Sportowego. REGULAMIN przyznawania uprawnień instruktora modelarstwa lotniczego i kosmicznego Aeroklubu Polskiego Polskiego Związku Sportowego. Zatwierdzony uchwałą Zarządu Aeroklubu Polskiego NR: 265/XIX/2015 z dnia

Bardziej szczegółowo

STATUT LUBELSKIEJ UNII SPORTU

STATUT LUBELSKIEJ UNII SPORTU STATUT LUBELSKIEJ UNII SPORTU ROZDZIAŁ I. Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny. 1 Lubelska Unia Sportu jest wojewódzkim interdyscyplinarnym związkiem stowarzyszeń sportowych. 2 1. Terenem

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE ARCHITEKTÓW POLSKICH (SARP) REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNYCH

STOWARZYSZENIE ARCHITEKTÓW POLSKICH (SARP) REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNYCH Załącznik nr 3 do Uchwały nr 1 Walnego Zjazdu Delegatów z dnia 12 grudnia 2015 r. (SARP) REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNYCH Warszawa, 12.12.2015 r. 2 Spis zawartości: str. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Rozdział

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny

Rozdział 1. Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny POLSKI ZWIĄZEK ALPINIZMU ul. Noakowskiego 10/12, 00-666 Warszawa tel./fax (22) 875-85-05 e-mail: biuro@pza.org.pl internet: http://pza.org.pl Statut Polskiego Związku Alpinizmu Rozdział 1. Nazwa, teren

Bardziej szczegółowo

Regulamin obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo Wyborczego Delegatów Warmińsko Mazurskiej Federacji Sportu Olsztyn roku

Regulamin obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo Wyborczego Delegatów Warmińsko Mazurskiej Federacji Sportu Olsztyn roku PROJEKT Regulamin obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo Wyborczego Delegatów Warmińsko Mazurskiej Federacji Sportu Olsztyn 20.02.2016 roku I. UCZESTNICY WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZEGO 1. W

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU KULTURALNEGO WSI RDZAWKA.

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU KULTURALNEGO WSI RDZAWKA. STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU KULTURALNEGO WSI RDZAWKA. Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kulturalnego Wsi Rdzawka zwane dalej "Stowarzyszeniem",

Bardziej szczegółowo

Prezes Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej /-/ Mieczysław Golba

Prezes Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej /-/ Mieczysław Golba Uchwała nr 106V/2016 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia w dniu 29.05.2016r. Zarząd w Rzeszowie, działając na podstawie 33 pkt. 9 Statutu 1. Przyjąć porządek obrad posiedzenia Zarządu w dniu

Bardziej szczegółowo

S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA. Rozdział I Postanowienia ogólne

S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA. Rozdział I Postanowienia ogólne S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie pod nazwą POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

STATUT OPOLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO w Opolu

STATUT OPOLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO w Opolu STATUT OPOLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO w Opolu I NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA WŁADZ, CHARAKTER PRAWNY 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Opolski Związek Tenisowy, w skrócie OZT, zwany dalej Związkiem 2 Terenem

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI NARCIARSTWA WYSOKOGÓRSKIEGO NA WALNY ZJAZD DELEGATÓW PZA

SPRAWOZDANIE KOMISJI NARCIARSTWA WYSOKOGÓRSKIEGO NA WALNY ZJAZD DELEGATÓW PZA SPRAWOZDANIE KOMISJI NARCIARSTWA WYSOKOGÓRSKIEGO na Walny Zjazd Delegatów PZA 24-25.11.2007 z działalności za okres od 27.02.2006 roku (tj. okres gdy komisja pracuje pod przewodnictwem niżej podpisanego)*

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU OKRĘGOWEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWEGO W ZIELONEJ GÓRZE

REGULAMIN ZARZĄDU OKRĘGOWEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWEGO W ZIELONEJ GÓRZE REGULAMIN ZARZĄDU OKRĘGOWEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWEGO W ZIELONEJ GÓRZE Na podstawie 52 ust. 2 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się, co następuje: Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Okręg

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zebrania Przedstawicieli Członków Świętokrzyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Kielcach

REGULAMIN Zebrania Przedstawicieli Członków Świętokrzyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Kielcach 1 REGULAMIN Zebrania Przedstawicieli Członków Świętokrzyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Kielcach 1. Zebranie Przedstawicieli Członków działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 16.09.1982, Prawo Spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N KOLEGIUM SĘDZIÓW LUBELSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

R E G U L A M I N KOLEGIUM SĘDZIÓW LUBELSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ następuje: R E G U L A M I N KOLEGIUM SĘDZIÓW LUBELSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ Na podstawie 45 ust 2 Statutu Lubelskiego Związku Piłki Nożnej w Lublinie uchwala się, co 1 1. Kolegium Sędziów /zwane dalej

Bardziej szczegółowo

GODZ REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW KOŁA PRZEWODNIKÓW MALBORSKICH. Propozycja zatwierdzona na Posiedzeniu Zarządu Koła

GODZ REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW KOŁA PRZEWODNIKÓW MALBORSKICH. Propozycja zatwierdzona na Posiedzeniu Zarządu Koła 17.04.2015 GODZ. 17.30. REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW KOŁA PRZEWODNIKÓW MALBORSKICH Propozycja zatwierdzona na Posiedzeniu Zarządu Koła w dniu 30 marca 2015r.celem przedstawienia do zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO w JELENIEJ GÓRZE

STATUT POWIATOWEGO SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO w JELENIEJ GÓRZE STATUT POWIATOWEGO SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO w JELENIEJ GÓRZE ROZDZIAŁ I Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny. 1 Stowarzyszenie nosi nazwę Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Jeleniej

Bardziej szczegółowo

STATUT ŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU JUDO

STATUT ŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU JUDO STATUT ŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU JUDO (tekst jednolity) Rozdział I Nazwa, teren działalności, siedziba i charakter prawny Związku. Stowarzyszenie nosi nazwę Śląski Związek Judo w skrócie Śl.Z.Judo. 1 Terenem działalności

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Telewizja Kablowa "Chomiczówka" Rozdział Postanowienia ogólne

Statut Stowarzyszenia Telewizja Kablowa Chomiczówka Rozdział Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia Telewizja Kablowa "Chomiczówka" Rozdział Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Telewizja Kablowa "Chomiczówka". 2. Stowarzyszenie Telewizja Kablowa "Chomiczówka" zwane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich

REGULAMIN. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich REGULAMIN Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich Piekary Śląskie 2013 I. Postanowienia ogólne. 1 Rada Nadzorcza działa na zasadach określonych przepisami art. 44-46 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU OPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

REGULAMIN ZARZĄDU OPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ REGULAMIN ZARZĄDU OPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ Na podstawie 17, 18, 27, 28, 29, 30, 31, 32 33, 34, 51, 56, 57, 58, 64 Statutu Opolskiego Związku Piłki Nożnej postanawia się co następuje: 1 Zarząd jest

Bardziej szczegółowo

Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni.

Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ STER" W SZCZECINIE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Rada Nadzorcza działa na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawo Spółdzielcze"

Bardziej szczegółowo

Protokół z Posiedzenia Zarządu Polskiego Związku Warcabowego z dnia 30go lipca 2016 r.

Protokół z Posiedzenia Zarządu Polskiego Związku Warcabowego z dnia 30go lipca 2016 r. Protokół z Posiedzenia Zarządu Polskiego Związku Warcabowego z dnia 30go lipca 2016 r. W dniu 30 lipca 2016 r. odbyło się Zebranie Zarządu Polskiego Związku Warcabowego. Uczestniczyli w nim: 1. Jacek Pawlicki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walnego Zebrania stowarzyszenia Klub Turystyki Motocyklowej Husaria - Piła. Rozdział I Przepisy ogólne

Regulamin Walnego Zebrania stowarzyszenia Klub Turystyki Motocyklowej Husaria - Piła. Rozdział I Przepisy ogólne Regulamin Walnego Zebrania stowarzyszenia Klub Turystyki Motocyklowej Husaria - Piła Rozdział I Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Klubu. 2. Walne Zebranie zwołuje Zarząd Klubu i

Bardziej szczegółowo

Uchwały Zarządu Klubu Wysokogórskiego Kraków podjęte w 2010 r.

Uchwały Zarządu Klubu Wysokogórskiego Kraków podjęte w 2010 r. 1 Uchwały Zarządu Klubu Wysokogórskiego Kraków podjęte w 2010 r. Uchwała podjęta 21.04.2010 r. Uchwała nr 1/IV/2010 w sprawie przyjęcia nowego członka Klubu. Uchwały podjęte 13.05.2010 r. Uchwała nr 1/V/2010

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNY KOMITET RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

SPOŁECZNY KOMITET RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA SPOŁECZNY KOMITET RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Społeczny Komitet Ratowników Medycznych w dalszych postanowieniach statutu zwane

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA GMIN ZACHODNIEGO MAZOWSZA

STATUT STOWARZYSZENIA GMIN ZACHODNIEGO MAZOWSZA STATUT STOWARZYSZENIA GMIN ZACHODNIEGO MAZOWSZA Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę STOWARZYSZENIE GMIN ZACHODNIEGO MAZOWSZA, zwane jest dalej Stowarzyszeniem. 2 Stowarzyszenie używa pieczęci

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPORTOWEGO KLUBU WĘDKARSTWA MUCHOWEGO THYMALLUS w Opolu

REGULAMIN SPORTOWEGO KLUBU WĘDKARSTWA MUCHOWEGO THYMALLUS w Opolu REGULAMIN SPORTOWEGO KLUBU WĘDKARSTWA MUCHOWEGO THYMALLUS w Opolu I. Postanowienia ogólne 1. Sportowy Klub Wędkarstwa Muchowego w Opolu, zwany dalej klubem, tworzony jest na podstawie 45 pkt. 9 Statutu

Bardziej szczegółowo

WZÓR..., dnia (...) r.

WZÓR..., dnia (...) r. WZÓR..., dnia......200... (...) r. PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZEGO CZŁONKÓW KOŁA... POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO 1. Otwarcie zebrania przez Prezesa Koła. 2. Powitanie wędkarzy

Bardziej szczegółowo

STATUT Sekcji Akademickiej Klubu Wysokogórskiego w Krakowie

STATUT Sekcji Akademickiej Klubu Wysokogórskiego w Krakowie STATUT Sekcji Akademickiej Klubu Wysokogórskiego w Krakowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Sekcja Akademicka Klubu Wysokogórskiego w Krakowie i jest zwana dalej Klubem.

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia. Rozdział I Postanowienia ogólne

Statut Stowarzyszenia. Rozdział I Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Obszary Kultury" ( w skrócie O.K) w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Siedzibą stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIE FEDERACJA SZKÓŁ ŻEGLARSKICH ISSA POLAND

STATUT STOWARZYSZENIE FEDERACJA SZKÓŁ ŻEGLARSKICH ISSA POLAND STATUT STOWARZYSZENIE FEDERACJA SZKÓŁ ŻEGLARSKICH ISSA POLAND ROZDZIAŁ I NAZWA, SIEDZIBA, TEREN DZIAŁANIA I CHARAKTER PRAWNY 1. Stowarzyszenie Federacja Szkół Żeglarskich ISSA Poland, zwane dalej Stowarzyszeniem,

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA OSTROWIECKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA OSTROWIECKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA OSTROWIECKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Ostrowieckie Towarzystwo Naukowe, zwane dalej Stowarzyszeniem, posiada osobowość prawną. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych STATUT ZWIĄZKU. 2 Charakter, teren działania, siedziba związku

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych STATUT ZWIĄZKU. 2 Charakter, teren działania, siedziba związku Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych STATUT ZWIĄZKU l Związek działa w ramach konstytucyjnego porządku prawnego, stosownie do przepisów o związkach zawodowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin grup Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK (zatwierdzony uchwałą nr 33/96 Krajowej Rady Reprezentantów PCK z dnia 14.12.1996 r.

Regulamin grup Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK (zatwierdzony uchwałą nr 33/96 Krajowej Rady Reprezentantów PCK z dnia 14.12.1996 r. Regulamin grup Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK (zatwierdzony uchwałą nr 33/96 Krajowej Rady Reprezentantów PCK z dnia 14.12.1996 r.) I. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Drughi Polska. Statut

Stowarzyszenie Drughi Polska. Statut Stowarzyszenie Drughi Polska Statut 10 lipiec 2011 Spis treści 1. Postanowienia ogólne... 3 2. Cele i środki działania... 4 3. Członkowie - prawa i obowiązki... 5 4. Władze Stowarzyszenia... 8 5. Majątek

Bardziej szczegółowo

RAMOWY STATUT STOWARZYSZENIA KLUBU SPORTOWEGO KONAR

RAMOWY STATUT STOWARZYSZENIA KLUBU SPORTOWEGO KONAR RAMOWY STATUT STOWARZYSZENIA KLUBU SPORTOWEGO KONAR ROZDZIAŁ I. Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Klub Sportowy KONAR zwany dalej "Klubem". 2. Terenem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ Na podstawie art. 35 1 ust. 9, art. 43 1, art. 44, art. 52, art. 59, art. 60 i art. 61 z uwzględnieniem art. 13 2 i 3 Statutu Pomorskiego Związku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW przy ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH nr 2 NARCIARSKIEJ SZKOLE SPORTOWEJ. w Ustrzykach Dolnych

REGULAMIN RADY RODZICÓW przy ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH nr 2 NARCIARSKIEJ SZKOLE SPORTOWEJ. w Ustrzykach Dolnych REGULAMIN RADY RODZICÓW przy ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH nr 2 NARCIARSKIEJ SZKOLE SPORTOWEJ Uchwalony na podstawie art. 53 i 54 Ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991r. z późniejszymi zmianami (jednolity

Bardziej szczegółowo

STATUT WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ

STATUT WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ STATUT WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba 1 Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Siatkowej, zwany dalej Związkiem, jest wojewódzkim związkiem sportowym

Bardziej szczegółowo

ORDYNACJA WYBORCZA dla Kół PZW Okręgu Zielona Góra na kadencję ROOZDZIAŁ I Uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu Koła

ORDYNACJA WYBORCZA dla Kół PZW Okręgu Zielona Góra na kadencję ROOZDZIAŁ I Uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu Koła Załącznik do Uchwały nr 4/11/2016 z dnia 14.11.2016 r. ORDYNACJA WYBORCZA dla Kół PZW Okręgu Zielona Góra na kadencję 2017-2020 ROOZDZIAŁ I Uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu Koła Walne zgromadzenie zwołuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PBM WARSZAWA POŁUDNIE W WARSZAWIE z dnia 23 czerwca 1998 roku

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PBM WARSZAWA POŁUDNIE W WARSZAWIE z dnia 23 czerwca 1998 roku REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PBM WARSZAWA POŁUDNIE W WARSZAWIE z dnia 23 czerwca 1998 roku I Przepisy ogólne. 1 1. Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

GIMNASTYKA SPORTOWA REGULAMIN 2015

GIMNASTYKA SPORTOWA REGULAMIN 2015 GIMNASTYKA SPORTOWA REGULAMIN 2015 WARSZAWA STYCZEŃ 2015 SPRAWY ORGANIZACYJNE 1. Warszawsko-Mazowiecki Związek Gimnastyczny: 02-815 Warszawa, ul. Żołny 56A: gimnastyka artystyczna, gimnastyka sportowa

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA SZCZECIN DLA POKOLEŃ ROZDZIAŁ I

STATUT STOWARZYSZENIA SZCZECIN DLA POKOLEŃ ROZDZIAŁ I STATUT STOWARZYSZENIA SZCZECIN DLA POKOLEŃ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę SZCZECIN DLA POKOLEŃ w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT KĄTECKIEGO TOWARZYSTWA TENISOWEGO SMECZ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT KĄTECKIEGO TOWARZYSTWA TENISOWEGO SMECZ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT KĄTECKIEGO TOWARZYSTWA TENISOWEGO SMECZ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Kąteckie Towarzystwo Tenisowe Smecz, w dalszych postanowieniach statutu zwane Klubem jest stowarzyszeniem prowadzącym działalność

Bardziej szczegółowo

STATUT KLUBU ALPINISTYCZNEGO PRZY GRUPIE BESKIDZKIEJ GÓRSKIEGO OCHOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO KA GB GOPR

STATUT KLUBU ALPINISTYCZNEGO PRZY GRUPIE BESKIDZKIEJ GÓRSKIEGO OCHOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO KA GB GOPR UCHWAŁA NR 2a Zebrani w dniu 07 stycznia 2011 r., w Szczyrku postanawiają przyjąć statut Klubu Alpinistycznego przy Grupie Beskidzkiej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, z siedzibą w Szczyrku

Bardziej szczegółowo

STATUT GMINNEGO SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO PRZEGINI

STATUT GMINNEGO SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO PRZEGINI STATUT GMINNEGO SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO W PRZEGINI 1 Gminny Szkolny Związek Sportowy jest powszechnym, społecznym, samorządnym stowarzyszeniem sportowo-wychowawczym uczniów, nauczycieli, rodziców

Bardziej szczegółowo

Rada Rodziców przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, zwana dalej Radą Rodziców działa na podstawie:

Rada Rodziców przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, zwana dalej Radą Rodziców działa na podstawie: REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓL OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W GDYNI Rada Rodziców przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, zwana dalej Radą Rodziców działa na podstawie: - ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 11 Walnego Zebrania Delegatów Pomorskiego Wojewódzkiego Związku Brydża Sportowego z dnia 02 kwietnia 2016 roku

Uchwała Nr 11 Walnego Zebrania Delegatów Pomorskiego Wojewódzkiego Związku Brydża Sportowego z dnia 02 kwietnia 2016 roku Uchwała Nr 11 Walnego Zebrania Delegatów Pomorskiego Wojewódzkiego Związku Brydża Sportowego z dnia 02 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany Statutu Pomorskiego WZBS Na podstawie 36 ust. 1 Statutu Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

STATUT KLUBU TURYSTYKI KAJAKOWEJ PTASI USKOK. Rozdział I Nazwa, siedziba i teren działania

STATUT KLUBU TURYSTYKI KAJAKOWEJ PTASI USKOK. Rozdział I Nazwa, siedziba i teren działania STATUT KLUBU TURYSTYKI KAJAKOWEJ PTASI USKOK Rozdział I Nazwa, siedziba i teren działania 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Klub Turystyki Kajakowej Ptasi Uskok zwane dalej w skrócie klubem. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

23. Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia SM Nowa

23. Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia SM Nowa 23. Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia SM Nowa I. Przepisy ogólne. 1. 1. Walne Zgromadzenia jest najwyższym organem Spółdzielni. 2. Walne Zgromadzenie obraduje i działa zgodnie z przepisami Prawa spółdzielczego,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Rady Nadzorczej Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej,,Budowlani w Gdańsku Oliwie

Regulamin Obrad Rady Nadzorczej Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej,,Budowlani w Gdańsku Oliwie Regulamin Obrad Rady Nadzorczej Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej,,Budowlani w Gdańsku Oliwie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. 1. Rada Nadzorcza, zwana dalej Radą, sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością

Bardziej szczegółowo

WARMIŃSKO MAZURSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ

WARMIŃSKO MAZURSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ WARMIŃSKO MAZURSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ ROK ZAŁOŻENIA 1945 CZŁONEK PZPN Al. Piłsudskiego 69A, 10-449 Olsztyn www.wmzpn.pl, e-mail: sekretariat@wmzpn.pl NIP 739-118-34-67, REGON 510200371 Sekretariat: tel.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu... Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

R E G U L A M I N Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu... Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE R E G U L A M I N Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu... Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Zarząd Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu zwany dalej Zarządem kieruje

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA LUBOGOSZCZ

STATUT STOWARZYSZENIA LUBOGOSZCZ STATUT STOWARZYSZENIA LUBOGOSZCZ 1 Stowarzyszenie nosi nazwę Lubogoszcz" zwane dalej Stowarzyszeniem. 2 1. Stowarzyszenie prowadzi działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

Bardziej szczegółowo

STATUT ZWIĄZKU PRZEDSIEBIORCÓW PRZEMYSŁU MODY LEWIATAN 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT ZWIĄZKU PRZEDSIEBIORCÓW PRZEMYSŁU MODY LEWIATAN 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT ZWIĄZKU PRZEDSIEBIORCÓW PRZEMYSŁU MODY LEWIATAN 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. 2 Organizacja pracodawców o nazwie Związek Przedsiębiorców Przemysłu Mody Lewiatan, zwana dalej "Związkiem", jest dobrowolną,

Bardziej szczegółowo

Regulamin obrad Nadzwyczajnego Kongresu Polskiego Związku Judo Warszawa, dn. 08 marca 2015 r.

Regulamin obrad Nadzwyczajnego Kongresu Polskiego Związku Judo Warszawa, dn. 08 marca 2015 r. Regulamin obrad Nadzwyczajnego Kongresu Polskiego Związku Judo Warszawa, dn. 08 marca 2015 r. projekt 1. 1. W Nadzwyczajnym Kongresie Polskiego Związku Judo (dalej również jako Kongres ) z głosem stanowiącym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ WADOWICE

REGULAMIN PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ WADOWICE REGULAMIN PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ WADOWICE I. Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny. 1 1. Podokręg Piłki Nożnej Wadowice jest jednostką utworzoną przez Małopolski Związek Piłki Nożnej

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA MILAN CLUB POLONIA

STATUT STOWARZYSZENIA MILAN CLUB POLONIA STATUT STOWARZYSZENIA MILAN CLUB POLONIA ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie MILAN CLUB POLONIA, zwane dalej "Stowarzyszeniem" działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

S T A T U T STOWARZYSZENIA O NAZWIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI OPATOWIECKIEJ W OPATOWCU"

S T A T U T STOWARZYSZENIA O NAZWIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI OPATOWIECKIEJ W OPATOWCU S T A T U T STOWARZYSZENIA O NAZWIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI OPATOWIECKIEJ W OPATOWCU" ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie o nazwie Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Opatowieckiej w Opatowcu

Bardziej szczegółowo

STATUT Klub Sportowy INDATA Software Sparta Wrocław

STATUT Klub Sportowy INDATA Software Sparta Wrocław STATUT Klub Sportowy INDATA Software Sparta Wrocław Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Klub nosi nazwę Klub Sportowy INDATA Software Sparta Wrocław i w dalszych postanowieniach statutu zwany jest Klubem.

Bardziej szczegółowo

Regulamin powoływania i funkcjonowania platform branżowo-gałęziowych Pracodawców RP

Regulamin powoływania i funkcjonowania platform branżowo-gałęziowych Pracodawców RP Regulamin powoływania i funkcjonowania platform branżowo-gałęziowych Pracodawców RP 1 W celu zwiększenia efektywności w realizowaniu zadań przez Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, członkowie zwyczajni

Bardziej szczegółowo

Regulamin Prezydium Zarządu Podkarpackiej Grupy Wojewódzkiej

Regulamin Prezydium Zarządu Podkarpackiej Grupy Wojewódzkiej załącznik do uchwały nr 12/2013 Zebrania Delegatów PGW Regulamin Prezydium Zarządu Podkarpackiej Grupy Wojewódzkiej Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa szczegółowy zakres praw, obowiązków,

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA WARSZAWSKI FUNK

STATUT STOWARZYSZENIA WARSZAWSKI FUNK STATUT STOWARZYSZENIA WARSZAWSKI FUNK ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Warszawski Funk, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Otwarte Mistrzostwa Polski Informatyków. w Narciarstwie Alpejskim. 2015 r. REGULAMIN ZAWODÓW. Warszawa, listopad 2014 r.

Otwarte Mistrzostwa Polski Informatyków. w Narciarstwie Alpejskim. 2015 r. REGULAMIN ZAWODÓW. Warszawa, listopad 2014 r. Otwarte Mistrzostwa Polski Informatyków w Narciarstwie Alpejskim 2015 r. REGULAMIN ZAWODÓW Warszawa, listopad 2014 r. Strona 1 z 6 Spis treści 1. Otwarte Mistrzostwa Polski Informatyków w Narciarstwie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ. (tekst jednolity)

REGULAMIN ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ. (tekst jednolity) REGULAMIN ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ (tekst jednolity) Na podstawie Art. 22, Art. 23, Art. 25, art. 26, Art. 32, Art. 33, Art. 34, Art. 35, Art. 36, Art. 38, Art. 39 oraz Art. 89 Statutu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólnota w Łęcznej

REGULAMIN Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólnota w Łęcznej Załącznik do Uchwały Nr 1/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SM Wspólnota w Łęcznej z dnia 26.02.2016 r. REGULAMIN Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólnota

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa. Przed wypełnieniem proszę przeczytać objaśnienia

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa. Przed wypełnieniem proszę przeczytać objaśnienia GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej KFT-2 Sprawozdanie z działalności polskiego związku sportowego Numer identyfikacyjny - REGON za

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Klub Sportowy Pionier

STATUT. Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Klub Sportowy Pionier STATUT Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Klub Sportowy Pionier Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny. Stowarzyszenie nosi nazwę: Klub Sportowy Pionier, zwany dalej Stowarzyszeniem".

Bardziej szczegółowo

S T A T U T KLUBU SPORTOWEGO,,SZRENICA,, W SZKLARSKIEJ PORĘBIE. (Tekst jednolity) ROZDZIAŁ 1 NAZWA, SIEDZIBA,CHARAKTER PRAWNY, TEREN DZIAŁANIA

S T A T U T KLUBU SPORTOWEGO,,SZRENICA,, W SZKLARSKIEJ PORĘBIE. (Tekst jednolity) ROZDZIAŁ 1 NAZWA, SIEDZIBA,CHARAKTER PRAWNY, TEREN DZIAŁANIA S T A T U T KLUBU SPORTOWEGO,,SZRENICA,, W SZKLARSKIEJ PORĘBIE (Tekst jednolity) ROZDZIAŁ 1 NAZWA, SIEDZIBA,CHARAKTER PRAWNY, TEREN DZIAŁANIA 1 Klub nosi nazwę: KLUB SPORTOWY,,SZRENICA,, w Szklarskiej

Bardziej szczegółowo

Studencki Klub Przodowników Turystyki Górskiej Koło nr 23 przy OM PTTK w Warszawie

Studencki Klub Przodowników Turystyki Górskiej Koło nr 23 przy OM PTTK w Warszawie Studencki Klub Przodowników Turystyki Górskiej Koło nr 23 przy OM PTTK w Warszawie Regulamin Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Studenckiego Klubu Przodowników Turystyki Górskiej Koła nr 23

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGULAMIN OBRAD REGIONALNEGO WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA KOMITET OBRONY DEMOKRACJI ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

PROJEKT REGULAMIN OBRAD REGIONALNEGO WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA KOMITET OBRONY DEMOKRACJI ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE PROJEKT REGULAMIN OBRAD REGIONALNEGO WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA KOMITET OBRONY DEMOKRACJI ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin obrad regionalnego walnego zebrania, dalej zwany regulaminem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZLONKÓW Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Tygiel Doliny Bugu. Przepisy ogólne

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZLONKÓW Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Tygiel Doliny Bugu. Przepisy ogólne Załącznik nr 1 do uchwały nr W/XX/124/16 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Tygiel Doliny Bugu z dnia 30.03.2016r. REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZLONKÓW Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

PORZĄDEK OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WYBORCZEGO DELEGATÓW PZT. Warszawa, 22 września 2014 r.

PORZĄDEK OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WYBORCZEGO DELEGATÓW PZT. Warszawa, 22 września 2014 r. PORZĄDEK OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WYBORCZEGO 1. Otwarcie zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego obrad. 3. Wybór Sekretarza. 4. Zatwierdzenie protokolanta. 5. Zatwierdzenie porządku obrad.

Bardziej szczegółowo

STATUT ZRZESZENIA STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH. działającego przy Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

STATUT ZRZESZENIA STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH. działającego przy Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy STATUT ZRZESZENIA STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH działającego przy Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Zrzeszenie Studentów

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA ROZDZIAŁ I

STATUT STOWARZYSZENIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA ROZDZIAŁ I 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Wszystkie dzieci nasze są w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA Amazonki w Makowie Mazowieckim ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA Amazonki w Makowie Mazowieckim ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA Amazonki w Makowie Mazowieckim ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Amazonki w Makowie Mazowieckim w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA LEPSZE GRAJEWO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA LEPSZE GRAJEWO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA LEPSZE GRAJEWO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Lepsze Grajewo w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

- Projekt - REGULAMIN

- Projekt - REGULAMIN - Projekt - REGULAMIN obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko -Własnościowej w Nisku uchwalony przez Walne Zgromadzenie w dniu 26 czerwca 2014r. I. PODSTAWY I ZAKRES DZIAŁANIA.

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ZARZĄDU GŁÓWNEGO Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego uchwalony przez XXXIV WZD Zakopane, dnia 15-10-2004 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIOWSKIEGO SPORTU WĘDKARSKIEGO OKRĘGU MAZOWIECKIEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO

REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIOWSKIEGO SPORTU WĘDKARSKIEGO OKRĘGU MAZOWIECKIEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIOWSKIEGO SPORTU WĘDKARSKIEGO OKRĘGU MAZOWIECKIEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2012 1 UCHWAŁA Nr 169/Z.O./2012 Zarządu Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKO GMINNEGO KLUBU SPORTOWEGO SPARTAKUS DALESZYCE

STATUT MIEJSKO GMINNEGO KLUBU SPORTOWEGO SPARTAKUS DALESZYCE STATUT MIEJSKO GMINNEGO KLUBU SPORTOWEGO SPARTAKUS DALESZYCE Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny. 1 Stowarzyszenie nosi nazwę Miejsko-Gminny Klub Sportowy Spartakus Daleszyce.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU KAJAKOWEGO

REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU KAJAKOWEGO REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU KAJAKOWEGO Kolegium Sędziów Polskiego Związku Kajakowego, zwane dalej Kolegium Sędziów jest statutową komisją reprezentującą środowisko sędziów kajakowych wszystkich

Bardziej szczegółowo

STATUT Andrychów 2003 1/7

STATUT Andrychów 2003 1/7 STATUT Andrychów 2003 1/7 Statut Stowarzyszenia Miejska Orkiestra Dęta Andropol Andrychów - przyjęty uchwałą nr 2 Zebrania Założycielskiego z dnia 21 maja 2003r. Rozdział I. Rozdział II. Rozdział III.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD XXIII ZJAZDU SPRAWOZDAWCZO WYBORCZEGO ODDZIAŁU PTTK W RYBNIKU w dniu 16 marca 2013 r.

REGULAMIN OBRAD XXIII ZJAZDU SPRAWOZDAWCZO WYBORCZEGO ODDZIAŁU PTTK W RYBNIKU w dniu 16 marca 2013 r. REGULAMIN OBRAD XXIII ZJAZDU SPRAWOZDAWCZO WYBORCZEGO ODDZIAŁU PTTK W RYBNIKU w dniu 16 marca 2013 r. I. W ZJEŹDZIE UDZIAŁ BIORĄ 1. Z głosem decydującym : delegaci Kół PTTK wybrani na zebraniach zgodnie

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Absolwentów ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Statut Stowarzyszenia Absolwentów ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Statut Stowarzyszenia Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Absolwentów Państwowej

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Saska Kępa przy Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Pracowników Kultury

Statut Stowarzyszenia Saska Kępa przy Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Pracowników Kultury Statut Stowarzyszenia Saska Kępa przy Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Pracowników Kultury Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Saska Kępa przy Spółdzielni Budowlano

Bardziej szczegółowo

Tekst ujednolicony. Regulamin. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej w Nisku

Tekst ujednolicony. Regulamin. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej w Nisku 1 Tekst ujednolicony Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej w Nisku 1 Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów: - ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD. Walnego Zebrania Członków. Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

REGULAMIN OBRAD. Walnego Zebrania Członków. Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym REGULAMIN OBRAD Walnego Zebrania Członków Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Stargardzie Szczecińskim w dniu 27.05.2015 r. I. Postanowienia ogólne. 1. 1. Walne Zebranie

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU TOWARZYSTWA EDUKACJI OBYWATELSKIEJ

TEKST JEDNOLITY STATUTU TOWARZYSTWA EDUKACJI OBYWATELSKIEJ TEKST JEDNOLITY STATUTU TOWARZYSTWA EDUKACJI OBYWATELSKIEJ I 1. 1. Towarzystwo Edukacji Obywatelskiej, zwane dalej Towarzystwem jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną. 2. Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ GIMNAZJUM NR 20 W KATOWICACH. Postanowienia ogólne

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ GIMNAZJUM NR 20 W KATOWICACH. Postanowienia ogólne REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ GIMNAZJUM NR 20 W KATOWICACH Postanowienia ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz na rok, zawiadamiając członków o terminie,

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO INSTYTUTU SPALANIA

STATUT POLSKIEGO INSTYTUTU SPALANIA STATUT POLSKIEGO INSTYTUTU SPALANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Polski Instytut Spalania, zwany dalej Instytutem, jest organizacją społeczną osób zajmujących się głównie od strony naukowej, a także

Bardziej szczegółowo

STATUT KRAJOWEJ IZBY DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT KRAJOWEJ IZBY DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH. Rozdział I Postanowienia ogólne I Krajowy Zjazd Diagnostów Laboratoryjnych Wrocław 5-7 grudnia 2002 roku Uchwała nr 16/2002 Pierwszego Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 5-7 grudnia 2002 r. w sprawie statutu Krajowej

Bardziej szczegółowo

Uczniowski Klub Sportowy GIM 92 Ursynów

Uczniowski Klub Sportowy GIM 92 Ursynów Uczniowski Klub Sportowy GIM 92 Ursynów Warszawa, 2011 Kim jesteśmy Uczniowski Klub Sportowy GIM 92 Ursynów rozpoczął działalność w 2005 roku. Aktualnie w klubie działają 3 sekcje: - sekcja pływacka, -

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia "PIERWSZY KROK"

STATUT Stowarzyszenia PIERWSZY KROK Wrocław, dnia 01 lutego 2004 r. STATUT Stowarzyszenia "PIERWSZY KROK" 1 Stowarzyszenie "PIERWSZY KROK" zwanym w dalszej części statutu Stowarzyszeniem. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WZORCOWY KOMISJI, RAD I ZESPOŁÓW ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTTK. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN WZORCOWY KOMISJI, RAD I ZESPOŁÓW ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTTK. Rozdział I Postanowienia ogólne Zał. do uchwały ZG PTTK nr 402/XVII/2013 REGULAMIN WZORCOWY KOMISJI, RAD I ZESPOŁÓW ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTTK Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin, uchwalony przez Zarząd Główny PTTK na podstawie

Bardziej szczegółowo