XIV Walne Zgromadzenie Delegatów, Podlesice, listopada 2010 r. Sprawozdanie z działalności Związku w okresie listopad 2010 listopad 2011

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "XIV Walne Zgromadzenie Delegatów, Podlesice, 19-20 listopada 2010 r. Sprawozdanie z działalności Związku w okresie listopad 2010 listopad 2011"

Transkrypt

1 XIV Walne Zgromadzenie Delegatów, Podlesice, listopada 2010 r. Sprawozdanie z działalności Związku w okresie listopad 2010 listopad 2011 Spis treści Porządek Obrad (projekt) XIV Walnego Zgromadzenia Delegatów PZA...2 REGULAMIN (projekt) XIII Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Związku Alpinizmu Władze PZA Zarząd PZA Sąd Koleżeński PZA Komisje i zespoły robocze PZA Komisja Wspinaczki Wysokogórskiej w okresie Komisja Wspinaczki Sportowej Komisja Taternictwa Jaskiniowego Komisja Narciarstwa Wysokogórskiego Komisja Szkolenia Wspinaczki Skalnej i Wysokogórskiej Komisja Tatrzańska Zespół Łączności Radiowej Inicjatywa Środowisk Wspinaczkowych Nasze Skały Sprawozdanie Redakcji Taternika...34 Prace nad Statutem...36 Statut PZA obowiązujący...36 Komunikat Komisji Statutowej PZA z dnia Ujednolicony tekst Projektu Statutu PZA...45 Jacek Czabański -Zdanie odrębne do uchwały Komisji Statutowej PZA z :...52 Adam Przejczowski - Zdanie odrębne do uchwały Komisji Statutowej PZA z :...53 Danuta Wach- Zdanie odrębne do uchwały Komisji Statutowej PZA z dnia Maciej Popko- Uwagi do zmian w Statucie...55 Rafał Kardaś - Uwagi do zmian w Statucie...56 ZMIANY W STATUCIE PROPONOWANE PRZEZ KOMISJĘ STATUTOWĄ PZA...58 WALNEMU ZGROMADZENIU PZA...58 Stanowisko Zarządu PZA w sprawie zmian w Statucie PZA, zaproponowanych przez Komisję Statutową PZA...62 strona 1 z 62

2 Porządek Obrad (projekt) XIV Walnego Zgromadzenia Delegatów PZA , Podlesice (sobota) początek godz. 10:00 1. Otwarcie Zjazdu. 2. Wybór Przewodniczącego WZD. 3. Wybór Prezydium i Sekretariatu WZD. 4. Zatwierdzenie Regulaminu i Porządku Obrad WZD. 5. Wybór Komisji Głównych: a) Mandatowo-Skrutacyjnej, b) Wnioskowej. 6. Wybór przewodniczących Komisji Roboczych. 7. Sprawozdanie władz PZA z działalności 2010/11: a) Zarządu, b) Komisji Rewizyjnej, c) Sądu Koleżeńskiego. 8. Dyskusja nad sprawozdaniem władz PZA. 9. Sprawozdanie Komisji Statutowej i ewentualne Zmiany w Statucie PZA. 10. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. Po przerwie obiadowej obrady Komisji Roboczych. 20 listopada 2011 (niedziela) początek godz. 9:00 1. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej. 2. Dyskusja nad wnioskami. 3. Wolne wnioski. 4. Zakończenie Zgromadzenia. strona 2 z 62

3 R E G U L A M I N (projekt) XIII Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Związku Alpinizmu r. Podlesice Rozdział I Postanowienia wstępne 1 Niniejszy Regulamin obowiązuje po zatwierdzeniu go przez Walne Zgromadzenie Delegatów PZA zwany dalej w skrócie WZD. 2 Termin, tryb zwołania, przebieg i kompetencje WZD regulują 8, 9, 12, 14-21, 24, 25 i 30 Statutu Polskiego Związku Alpinizmu. Rozdział II Udział w Zjeździe 3 Zgodnie z 17 Statutu PZA uczestnikami WZD są: 1. - z głosem stanowiącym delegaci lub zastępcy delegatów wybrani na Walnych Zebraniach Wyborczych organizacji zrzeszonych w PZA, 2. - z głosem doradczym członkowie Zarządu PZA, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego, i członkowie honorowi, o ile nie zostali wybrani jako delegaci oraz goście zaproszeni przez Zarząd PZA do uczestniczenia w WZD Mandaty delegatów wystawia Biuro WZD na podstawie list członków i list delegatów oraz zastępców delegatów nadesłanych uprzednio przez organizacje zrzeszone w PZA. Listy te oraz mandaty Biuro przekazuje Komisji Mandatowej WZD. Rozdział III Ukonstytuowanie się Walnego Zgromadzenia 5 1. WZD otwiera Prezes PZA, lub Wiceprezes PZA, po czym przeprowadza wybór Przewodniczącego Zjazdu. 2. Przewodniczący Zjazdu przeprowadza wybór dwóch swoich Zastępców oraz dwóch Sekretarzy Zjazdu. 3. Przewodniczący i Zastępcy Przewodniczącego Zjazdu, których wybiera się spośród delegatów i zastępców, stanowią Prezydium WZD. 4. Na wniosek Przewodniczącego Zjazdu WZD może podjąć decyzję o rozszerzeniu Prezydium Zjazdu. 5. Przewodniczący Zjazdu może, stosownie do okoliczności, przekazać prowadzenie obrad WZD wraz ze swymi uprawnieniami wynikającymi z niniejszego Regulaminu określonemu członkowi Prezydium WZD. 6 strona 3 z 62

4 1. WZD wybiera spośród delegatów dwie główne komisje zjazdowe: 1.1 Komisję Mandatowo-Skrutacyjną - 3 osoby, 1.2 Komisję Wnioskową - 3 osoby + przewodniczący komisji roboczych. 2. Liczba tych komisji wynika z wniosków i potrzeb. Ich zadaniem jest przygotowanie projektów uchwał, rezolucji i zaleceń. 3. W skład głównych komisji zjazdowych mogą wchodzić wyłącznie delegaci i zastępcy delegatów w liczbie nie większej niż jedna osoba pochodząca z danej organizacji zrzeszonej w PZA w każdej z komisji. 4. Każda komisja główna wybiera spośród swego grona Przewodniczącego Komisji. 5. W skład komisji roboczych mogą wchodzić wszyscy uczestnicy WZD. Obrady komisji roboczych są jawne i dostępne wszystkich uczestnikom WZD. 6. Wszystkie komisje zjazdowe są zobowiązane do złożenia WZD sprawozdania ze swej działalności w terminie ustalonym przez Przewodniczącego Zjazdu. 7. W przypadku powołania Komisji Odwołań jest ona wybierana i działa na zasadach komisji zjazdowych. Rozdział IV Obrady Zjazdu 7 Porządek obrad i niniejszy Regulamin Przewodniczący Zjazdu przedstawia WZD do zatwierdzenia bezpośrednio po wyborze Prezydium i Sekretariatu Zjazdu Dyskusji ogólnej całego WZD poddane zostają sprawozdanie Komisji Członkowstw Honorowych i Komisji Wnioskowej oraz ewentualne wolne wnioski. 2. Wszystkie inne sprawy i wnioski uczestnicy WZD przekazują w formie pisemnej właściwym komisjom zjazdowym, które włączają je w zakres swoich obrad. 3. Wszystkie wnioski i zalecenia przygotowane przez komisje zjazdowe, wyłączając z tego komisje główne przekazywane są Komisji Wnioskowej, która przedstawia je WZD Po sprawozdaniu, referacie lub przemówieniu wnioskodawcy, kolejność wystąpień reguluje Przewodniczący Zjazdu, odpowiednio do zgłoszeń i wymogów sprawnego przeprowadzenia dyskusji. 2. Ostatni głos w dyskusji przysługuje zawsze sprawozdawcy, referentowi lub wnioskodawcy W dyskusji nad sprawozdaniem, referatem lub wnioskiem można zabrać głos jeden raz i nie dłużej niż przez 5 minut. 2. Przewodniczący Zjazdu może przedłużyć czas wystąpienia lub udzielić głosu powtórnie, o ile uzna, że jest to konieczne dla dobra dyskusji. 3. Referentom i sprawozdawcom występującym zgodnie z porządkiem obrad Przewodniczący Zjazdu może udzielić głosu bez ograniczeń czasu. strona 4 z 62

5 11 Poza ustaloną kolejnością wystąpień Przewodniczący Zjazdu udziela głosu: 1. w sprawie formalnej, 2. w sprawie nagłej w przypadku spornych nagłość wniosku ustala WZD, 3. po zakończeniu dyskusji w sprawie sprostowania lub wyjaśnienia oczywistej niejasności, 4. według swojego uznania dla złożenia osobistego oświadczenia. Rozdział V Głosowania Głosowanie jest jawne i odbywa się przez podniesienie rąk z mandatami. 2. W sprawach personalnych, na żądanie choćby jednego delegata, Przewodniczący Zjazdu jest zobowiązany przeprowadzić głosowanie tajne. 3. W razie równej liczby głosów, sprawę rozstrzyga głos Przewodniczącego Zjazdu Po zakończeniu dyskusji nad wnioskiem, sprawozdaniem, rezolucją Przewodniczący Zjazdu oznajmia, że WZD przystępuje do głosowania. 2. Od tej chwili aż do zakończenia głosowania nikt nie może zabrać głosu. 3. Poprawki do wniosku poddaje się pod głosowanie przed wnioskiem głównym. 4. W razie zbiegu kilku wniosków lub poprawek poddaje się pod głosowanie najpierw wniosek lub poprawkę najdalej idącą. 5. W przypadkach wątpliwych kolejność głosowania rozstrzyga Przewodniczący Zjazdu Uchwały WZD, poza sprawami wyszczególnionymi w statucie, zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy liczby delegatów uczestniczących w WZD Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Prezydium WZD. strona 5 z 62

6 1. Władze PZA 1.1. Zarząd PZA Prezes Janusz Onyszkiewicz Zarząd Maciej Ciesielski (KW Poznań, UKA Warszawa) Wiceprezes, członek Komisji Szkolenia Wspinaczki Skalnej i Wysokogórskiej, Mateusz Golicz (Rudzki Klub Grotołazów Nocek ) członek Zarządu, Wojciech Grzesiok (KW Gliwice) członek Zarządu (dokooptowany od ), Marcin Kaczkan (KW Warszawa) Skarbnik (rezygnacja ), Ditta Kicińska (WKTJ Poznań) członek Zarządu, członek Komisji Tatrzańskiej (dokooptowana od ), Paweł Lulek (WKTJ Poznań) członek Zarządu, członek Komisji Wspinaczki Skalnej, Marek Łukaszewski (Jurajski Klub Wysokogórski) członek Zarządu (rezygnacja ), Adrian Sinkiewicz (KW Olsztyn) członek Komisji Wspinaczki Wysokogórskiej, Skarbnik (od ), Jacek Trzemżalski (Rzeszowski KW) członek Zarządu, członek inicjatywy Nasze Skały (rezygnacja ), Danuta Wach (Jurajski KW) członek Zarządu, Przewodnicząca Komisji Statutowej, Marek Wierzbowski (UKA Warszawa) Sekretarz Generalny, Piotr Xięski (KW Katowice) Wiceprezes, członek Komisji Wspinaczki Wysokogórskiej, Marcin Zwoliński (KS Kandahar) członek Zarządu, członek Komisji Narciarstwa Wysokogórskiego Komisja Rewizyjna 1. Ryszard Urbanik Przewodniczący, 2. Marek Kaliciński Sekretarz, 3. Marek Janas, 4. Janusz Krukowski, 5. Jerzy Tillak. 1.3 Sąd Koleżeński 1. Rafał Kardaś Przewodniczący, 2. Hanna Wiktorowska, 3. Ryszard Kowalewski, 4. Zofia Chruściel, 5. Marek Grochowski. Zarząd powołał następujące Komisje i zespoły robocze: Komisja Wspinaczki Wysokogórskiej Komisja Wspinaczki Sportowej Komisja Taternictwa Jaskiniowego Komisja Narciarstwa Wysokogórskiego Komisja Szkolenia Wspinaczki Skalnej i Wysokogórskiej Komisja Wspinaczki Skalnej Komisja Tatrzańska strona 6 z 62

7 Komisja Medyczna Zespół Łączności Radiowej Program Ministerstwa Sportu i Turystyki Sport Wszystkich Dzieci Od 7 listopada 2010 do 30 października odbyły się 2 posiedzenia Zarządu oraz 7 konferencji przez Skype. Frekwencja na zebraniach i konferencjach wyniosła (pierwsza liczba w nawiasach dotyczy zebrań, druga konferencji przez Skype): M. Ciesielski (1/3), M. Golicz (2/6), W. Grzesiok (0/2), M. Kaczkan (2/2), D. Kicińska (0/6), P. Lulek (2/6), M. Łukaszewski (1/1), J. Onyszkiewicz (2/5), A. Sinkiewicz (2/4), J. Trzemżalski (1/4), D. Wach (2/6), M. Wierzbowski (2/7), P. Xięski (2/7), M. Zwoliński (2/7). W większości przypadków nieobecności były usprawiedliwione udziałem w wyprawach, chorobą lub urlopem. Zarząd powołał Prezydium w składzie: Prezes, Wiceprezesi, Sekretarz i Skarbnik, które odbyło 9 posiedzeń. Administracja Pracownicy biura PZA: - Sekretarz Generalny (społecznie) Marek Wierzbowski - Główna Księgowa (1/2 etatu) - Marlena Szafranek - Specjalista (etat) - Małgorzata Regulska - Nasze Skały (etat) - Włodzimierz Porębski W oparciu o umowy cywilno-prawne realizowane są zadania: 1. Renata Wcisło redaktor Taternika, 2. Katarzyna Gaszczyńska dystrybucja Taternika, 3. Wioletta Paszek dystrybucja Taternika, 4. Ryszard Galica obsługa techniczna bazy taternickiej, 5. Zofia Chruściel prowadzenie taboru na Polanie Rogoźniczańskiej, 6. Rafał Klimara - prowadzenie taboru na Polanie Rogoźniczańskiej, 7. Julian Kubowicz prowadzenie taboru na Szałasiskach oraz 90 umów zlecenia zawartych na realizację zadań zleconych przez MSiT. Współpraca z firmami prowadzącymi działalność gospodarczą w zakresie zamówionych usług: 1. Adrian Koźbiał kierownik COS Betlejemka (działalność gospodarcza), 2. Marek Karnecki grafika i administracja stroną PZA (działalność gospodarcza). Sprawy członkowskie 1. Stan organizacyjny PZA Status członka PZA do końca października 2011 r. posiada: * Kluby i sekcje alpinistyczne - 44 * Kluby i sekcje jaskiniowe - 25 (w tym 1 sekcja działające przy klubie: KW Kraków) W okresie status członka PZA uzyskały 4 organizacje. Są to: - Akademicki Klub Wspinaczkowy Kotłownia Lublin, - UKS K-2 Jaworzno, - Tatrzański Klub Górski Vertical Zakopane, - Klub Alpinistyczny przy Grupie Beskidzkiej GOPR. strona 7 z 62

8 Na podstawie 11 pkt 1 ppkt 2 Statutu PZA Zarząd uchwałą z dnia skreślił z listy członków nw. kluby: - Akademicki Klub Wysokogórski w Szczecinie, - Towarzystwo Gimnastyczne Sokół w Lublinie, - Klub Wspinaczkowy Baltica Gdynia. 2. PZA jest członkiem: - Union Internationale des Associations d Alpinisme (UIAA), składka w wysokości 2 975,- CHF, opłacona za bieżący rok, - International Ski Mountaineering Federation (ISMF), składka w wysokości 1 300,- EURO, opłacona za bieżący rok, - International Federation of Sport Climbing (IFSC), składka w wysokości 1500,- EURO, opłacona za bieżący rok. - Union Internationale de Speleologie (UIS), składka w wysokości 200,00 opłacona za bieżący rok, - European Speleologica Federation (FSE), składka w wysokości 150,- EURO, opłacona za bieżący rok. Marek Wierzbowski Finanse PZA Rok 2010 został zakończony pokaźną stratą 120 tys. zł. Na jej wysokość wpłynęło wiele czynników w tym; amortyzacja w wysokości 23 tys zł, konsekwencja zakupu oprogramowania z środków EFS "Equal w 2007r i zysku ponad 160tys zł; wysoce dodatni wynik z 2009 roku w którym znalazła się część wpłat z Fundacji Wspierania Alpinizmu na zadania które zostały wykonane w 2010, łącznie 38 tys zł. Realna wysokość straty wynikającej z bieżącej działalności to około 59 tyś zł. Na stratę miały też niewątpliwy wpływ niższe koszty pośrednie związane z realizacją zadania zleconych przez MSiT, zmniejszona zyskowność szkoleń w COS, oraz duża ilość inwestycji remontowych przeprowadzonych na Szałasiskach i w Betlejemce. Inwestycje poczynione na terenie obozowiska na Szałasiskach przekroczyły w 2010 roku 30'000 zł. Pomimo dużych przychodów PZA powinno szukać dodatkowych środków ponieważ obecne wpływy nie wystarczają na pokrycie kosztów wynikających z bieżącej działalności. Poprzez cały, kończący się rok działalności Zarząd borykał się z obsadzeniem funkcji Skarbnika. Roli tej podjął się pierwotnie Kol. Marcin Kaczkan, ale w związku z rezygnacją w dniu z pracy w Zarządzie nie zdążył przejąć pełnego zakresu kompetencji z rąk Kol. Marka Wierzbowskiego, który jako Sekretarz Generalny czuwa nad bieżącymi finansami PZA. W dniu 7 października 2011 funkcja Skarbnika została powierzona Adrianowi Sinkiewiczowi. Zarząd podjął intensywne działania zmierzające do zwiększenia efektywności pozyskiwania środków pochodzących spoza dotacji MSiT. Intencją Zarządu jest odbudowa pozycji szkoleniowej COS Betlejemka, doprowadzenie do zyskowności Taternika, czy obiektów bazy taternickiej. Nieprzerwanie trwają poszukiwania Sponsora tytularnego PZA. W tej kwestii znacznie łatwiej znaleźć nam partnera przekazującego sprzęt czy ubrania dla Kadry Narodowej w zamian za możliwość reklamy niż żywą gotówkę. strona 8 z 62

9 RACHUNEK WYNIKÓW sporządzony za okres r. jednostka obliczeniowa: zł Wier sz Wyszczególnienie Stan na A. Przychody z działalności statutowej , ,96 I. Składki brutto określone statutem , ,00 II. Inne przychody okreslone statutem , ,96 B. Koszty realizacji zadań statutowych , ,90 C. Wynik finansowy na działalności statutowej (A-B) 26990, ,06 D. Koszty administracyjne w tym: , ,42 1. Zużycie materiałów i energii 45581, ,35 2. Usługi obce 42312, ,28 3. Podatki i opłaty 141,00 40,00 Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne 4. świadczenia 14674, ,00 5. Amortyzacja 23595, ,24 6. Pozostałe 21715, ,55 E. Pozostałe przychody operacyjne (niewym.w poz. A i G) 4638, ,73 F. Pozostałe koszty operacujne (niewym.w poz. B,D i H) 1,77 35,70 G. Wynik na działalności operacyjnej (E-F) 4636, ,03 H. Przychody finansowe 99,18 42,49 I. Koszty finansowe 3925,17 10,38 J. Wynik na działalności finansowej (H-I) -3825,99 32,11 K. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności , ,78 (wielkośc dodatnia lub ujemna) (C-D+G+J) L. Zyski i straty nadzwyczajne I. Zyski nadzwyczajne - wielkośc dodatnia II. Straty nadzwyczajne - wielkośc ujemna M. Wynik finansowy ogółem (K+L) , ,78 I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkośc ujemna) ,28 II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkośc dodatnia) ,78 Sporządzono dnia r. UWAGA Kwotę przekazanej dotacji urealniono do kosztów realizacji zadań pokrytych tą dotacją W przypadku wykazania po stronie przychodów faktycznie otrzymanych dotacji wynik finansowy wynosi ,03 strona 9 z 62

10 Rozliczenie finansowe l.p. Wyszczególnienie IX Dochody ogółem Koszty ogółem Wynik działalności PZA Specyfikacja dochodów Dotacja Ministerstwa Sportu DSKM a Dotacja na zadania b Dotacja na koszty pośrednie c Dotacja na stypendia Dotacja- DSP - UKS Dotacja DWZ Dotacja Himalaizm Zimowy Dotacja J Dotacja NFOS Dotacja EQUAL Dotacja UM Warszawy Dochody własne a Składki statutowe b Dotacje inne ( darowizny ) c Dochody bazy tatrzańskiej (noclegi, opłaty za szkolenie) w tym Betlejemka d Pozostałe dochody własne Pozost doch. operac, finans Specyfikacja kosztów Realizacja zadań a Zadania sportowe - alpinizm b Zadania sportowe - speleologia c Zadania sportowe - wspinaczka sportowa d Zadania sportowe narciarstwo wysokogórskie e Szkolenie i doszkalanie 4 dyscypliny f Dofinansowanie niekomercyjnych wydawnictw i programów w tym: Taternik Jaskinie Inne g Sprzęt na realizację zadań h Składki do rganizacji międzyn i Stypendia Koszty pośrednie pokryte dotacją pozostałe Koszty Bazy Tatrzańskiej w tym Betlejemka Inne koszty strona 10 z 62

11 1.2. Sąd Koleżeński PZA Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego za okres Wybrany przez Walne Zgromadzenie Delegatów PZA w dniu 7 listopada 2010 r. Sąd Koleżeński ukonstytuował się w następującym składzie: przewodniczący Rafał Kardaś, zastępcy przewodniczącego Marek Grochowski i Hanna Wiktorowska, członkowie Zofia Chruściel i Ryszard Kowalewski. W trakcie kadencji wpłynęła dotychczas jedna sprawa: skarga kol. Waldemara Niemca na działalność Zarządu PZA w związku z decyzją o zawieszeniu uprawnień instruktorskich. Zespół orzekający w sprawie wszczął wstępne postępowanie wyjaśniające. Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego Rafał Kardaś strona 11 z 62

12 2. Komisje i zespoły robocze PZA 2.1 Komisja Wspinaczki Wysokogórskiej w okresie Sprawozdanie z działalności Komisji Wspinaczki Wysokogórskiej za rok 2011: Skład KWW: 1. Piotr Xięski, przewodniczący; 2. Marek Łukaszewski; 3. Janusz Majer; 4. Artur Paszczak; 5. Adrian Sinkiewicz; 6. Ewa Szcześniak. W roku 2011 Komisja realizowała swoje zadania zgodnie z założeniami przyjętymi w latach poprzednich, współpracując przy ocenie wpływających wniosków o dofinansowania i podziale środków na wyprawy i wyjazdy sportowe ze środowiskowymi ekspertami. Zasady pracy KWW: - obiektywizm przy podziale środków, - szeroki dostęp do dofinansowań, - dofinansowania w trybie sportowym przyznawane po spełnieniu określonych sportowych kryteriów, - dofinansowania w trybie unifikacyjnym przyznawane mniej doświadczonym zespołom, - proste i przejrzyste procedury. Komisja nie organizuje zebrań, a cała dyskusja i podejmowanie decyzji realizowane są na bieżąco z wykorzystaniem grupy dyskusyjnej wyprawy, a także rozmów telefonicznych i skype konferencji. Spotkania KWW z beneficjentami dofinansowań: W grudniu zeszłego roku tradycyjnie już organizowane w trakcie KFG spotkanie beneficjentów dofinansowań nie zostało zorganizowane, ze względu na opóźnienie w powołaniu składu komisji był to rok, w którym wybierane były nowe władze PZA. Spotkanie takie planowane jest w bieżącym roku. Witryna internetowa KWW PZA: Witryna internetowa KWW zawiera informacje o zasadach otrzymywania dofinansowań, formularze i wzory dokumentów. Ponadto na stronie KWW zamieszczane są wszystkie wnioski o dofinansowania, a także sprawozdania z zakończonych wyjazdów i wypraw. Polski Himalaizm Zimowy. Pomysłodawcą tej inicjatywy jest Artur Hajzer. Długofalowym celem programu jest odbudowa pozycji polskiego himalaizmu zimowego i zdobycie ostatnich 4 ośmiotysięczników niezdobytych w sezonie zimowym: K2 (8611 m), Nanga Parbat (8126 m), Gasherbrum I (8080 m), Broad Peak (8051 m). strona 12 z 62

13 Program, również w tym roku uzyskał akceptację i pomoc Ministerstwa Sportu i Turystyki wyrażoną w dodatkowo przyznanych środkach w wysokości 250 tys. zł na 2010 rok. Pierwszym celem z listy niezdobytych ośmiotysięczników był Broad Peak (8051m), na który zimowa wyprawa odbyła się w okresie od grudnia do marca Niestety tym razem wyprawie nie udało się zatknąć biało-czerwonej na szczycie. W 2011 roku w ramach programu PHZ odbyła się wyprawa unifikacyjna na Makalu (8463m), której efektem było osiągniecie szczytu przez 3 uczestników wyprawy (Adam Bielecki, Artur Hajzer, Tomasz Wolfart). Sukces został okupiony jednak poważnymi odmrożeniami Maćka Stańczaka i Tomka Wolfarta. Program PHZ został objęty patronatem honorowym przez Prezydenta RP, Pana Bronisława Komorowskiego. Wyprawy Dofinansowania na wyprawy przyznawane są raz w roku, a zgłoszenia przyjmuje się do 15 listopada. Podobnie, jak w przypadku wyjazdów alpejskich, dofinansowania przyznawane są w trybie unifikacyjnym i sportowym. Efekty sportowe wypraw i wyjazdów sportowych w 2011 roku, poza kilkoma wyjątkami nie dają powodów do dęcia w surmy. Najlepszym jak do tej pory wynikiem sportowym jest poprowadzenie nowej polskiej drogi Cztery pory roku M8/AF na Peak Minsk przez zespół Michała Króla (KW Warszawa) i Andrzeja Sokołowskiego (Wrocławski KW). Warto również zauważyć, że wyprawie towarzyszył zespół unifikacyjny w składzie Maciej Bedrejczuk (KW Rzeszów), Bartłomiej Trzciński (KW Warszawa), którzy również poprowadzili nową, chociaż łatwiejszą drogę 540 hpa WI5, M5. KWW ma przekonanie, że dołączanie młodych ambitnych wspinaczy do składów doświadczonych zespołów jest właściwą koncepcją na rozszerzenie grupy czołowych wspinaczy. Na uznanie zasługuje Ola Dzik (KS Kandahar), która wraz z Ukrainką Marią Khytrykovą osiągnęły szczyt Gasherbrum II m. Dla Oli był to pierwszy ośmiotysięcznik. Sukcesem, okupionym odmrożeniami dwóch członków wyprawy zakończyła się wyprawa na Makalu (8463 m), wpisana w program PHZ (szerzej we fragmencie sprawozdania poświęconym programowi PHZ). W dolinie Sosbun w Karakorum działa 8-śmioosobowa kobieca wyprawa eksploracyjna pod kierownictwem Danuty Wach (Jurajski KW). Efektem wyprawy jest, prócz przeprowadzenia dokumentacji fotograficznej i topograficznej rejonu, poprowadzenie nowej drogi Very Lucky Girls IV-V, miejsce VI A1, 16 wyciągów na turnię Mnich, swojsko nazwaną przez autorki przejścia Paulinę Janczar (KW Warszawa) i Joannę Nowosadzką (KW Warszawa). 10 września 2011 w trakcie kolejnego wyjścia na II South Sosbun Flow w namiocie na 4400 w czasie snu umiera doświadczona alpinistka Bernadetta Szczepańska (KW Szczecin). W wielkościanowej wspinaczce sportowej również udało się odnotować kilka dobrych przejść. Mamy dwa polskie przejscia drogi Bravo Les Filles 8b, 600 m na ścianie Tsaranoro w rejonie Andringitra na Madagaskarze, dokonane przez zespoły: Borysław Szybiński (KS Korona) i Paweł Wojtas (KS Korona) oraz Marek Pobran (Wrocławski KW) i Mariusz Serda (Wrocławski KW). strona 13 z 62

14 Zespół w składzie Artur Magiera (KW Katowice), Ireneusz Waluga (KW Jastrzębie) i Paweł Wyciślik (niezrzeszony) wytyczyli (bez poprowadzenia w ciągu), nową drogę na północno-wschodniej turni Serro Inago Mechaniczna Pomarańcza, której prawdopodobne trudności max sięgają 8a+ AF A1-16 wyciągów, około 700 m wspinania. Alpy Dofinansowania na wyjazdy alpejskie przyznawane są dwa razy w roku. Zgłoszenia przyjmuje się do 15 listopada (sezon zimowy) i do 15 maja (sezon letni). Dofinansowania przyznawane są w trybach unifikacyjnym i sportowym, a budżet wyjazdów jest wspólny. Otrzymywane kwoty nie są wysokie, ale może z nich korzystać większa liczba osób. W odróżnieniu od wielu poprzednich, letni sezon alpejski 2011 był rewelacyjny. Najlepsze przejścia alpejskie 2011: 1. Mont Blanc, Grań Peuterey Integrale (VI+, TD+/ED1), Maciej Ostrowski (KW Warszawa), Paweł Strzelecki (KW Warszawa), 2. Grand Capucin, Voie Petit 8b RP, Marcin Wszołek (KS Korona), Konrad Ociepka (KS Korona), 3. Picos de Europa, Naranjo de Bulnes, Orbayu 8c, Adam Pustelnik (AKG Łódź), 4. Dolomity, Marmolada, Droga przez Rybę IX-, Jan Kuczera (KW Katowice), Adam Rożek (KW Jastrzębie), 5. Mont Blanc Filar Freney, Grandess Jorrasses, Całun, Mont Maudit, Grań Kuffnera Alek Barszczewski (KW Warszawa) + partnerzy, 6. Mont Blanc Du Tacul, Filar Gervasutiego Alek Barszczewski (KW Warszawa) + Adam Latusek (KW Warszawa), 7. Grandes Jorasses, Colton-MacIntyre, max M7+, 1200 m 1xAF, Marcin Tomaszewski (KW Szczecin), Marcin Rutkowski (Wrocławski KW), 8. Grand Capucin, Voyage selon Gulliver 7a 1xAF, Auguille du Midi, Super Dupont 7b, Paweł Bździel (Łódzki KW), Łukasz Mirowski(Łódzki KW), 9. Auguille du Midi, Super Dupont 7b, Maciej Ciesielski (UKA), 10. Dolomity, Marmolada, Tempi Moderni VII+, OS Tomasz Polok (KW Katowice), Karol Witkowski (KW Toruń). Wnioski Utrzymuje się przyzwoity poziom sportowy czołówki polskiej wspinaczki wysokogórskiej. Liczba członków Kadry Narodowej we Wspinaczce Wysokogórskiej, korzystających z dofinansowań z budżetu KWW PZA oscyluje na poziomie 90 osób na rok. Wynikiem przyjętego przez nas profilu wspieranych przedsięwzięć i kryteriów przyjmowania zgłoszeń, jest dominacja małych wypraw działających w stylu alpejskim. Nadzieją napawa zainteresowanie i dotychczasowe wyniki programu Grupa Młodzieżowa. Ten liczący 15 młodych osób zespół daje nadzieję na dobre wyniki i rozwój polskiego alpinizmu w nie tak odległej przyszłości. KWW deklaruje KWSiW wszelką pomoc i współpracę w realizacji projektu. strona 14 z 62

15 Komisja Wspinaczki Wysokogórskiej 2.2 Komisja Wspinaczki Sportowej Sprawozdanie z działalności KWS PZA w okresie Komisja Wspinaczki Sportowej w okresie ostatnich dwóch lat działała stabilnie, kontynuując zadania zapoczątkowane w poprzedniej kadencji, mimo zmian jakie nastąpiły w składzie komisji. Z pewnością do największych sukcesów naszej aktywności można zaliczyć zapewnienie finansowania zadań statutowych KWS na przyzwoitym poziomie, skutecznego pozyskiwania dodatkowych środków finansowych w każdym roku działalności, pozyskanie sponsora (Alpinus) ubierającego naszą kadrę narodową oraz wspierającego edycje zawodów z kalendarza PZA w postaci ufundowania nagród rzeczowych i finansowych. Bezsprzecznie największym sukcesem wspinaczki sportowej były medalowe wyniki Polaków w imprezach najwyższej światowej rangi, w kategorii seniorów, jak i juniorów. Ściana Polskiego Związku Alpinizmu Od 2008 roku działa ściana, która służy zawodnikom z kadry narodowej PZA do przygotowania do współzawodnictwa międzynarodowego w konkurencji wspinaczki na czas. Ściana PZA w 2011 roku była areną zmagań juniorów w zawodach Pucharu Polski Juniorów, które odbyły się dnia 30 kwietnia Na ścianie organizowane są również konsultacje kadry narodowej seniorów i juniorów, w roku 2011 odbyły się trzy takie konsultacje. Na ścianie rozgrywane są również zawody amatorskie mające na celu propagowanie wspinaczki, w których w sumie uczestniczyło ponad 300 uczestników. Działalność tej ściany bezsprzecznie przyczyniła się do wyników jakie osiągnęli nasi zawodnicy w konkurencji na czas. Obecnie, usytuowana w Tarnowie, ściana PZA służy coraz większej grupie zawodników, którzy zgodnie z obowiązującymi zasadami, mają do niej dostęp każdego dnia. Warto podkreślić, że zawodnicy kadry narodowej mają możliwość bezpłatnego korzystania ze ściany od początku 2011 roku do dnia zanotowano 258 osobo/wejść zawodników z kadry narodowej. Obiektem zarządza i opiekuje się firma Arkadiusza Kamińskiego, dzięki czemu Polski Związek Alpinizmu nie ponosi żadnych kosztów jej utrzymania wymiany sprzętu asekuracyjnego, przeglądów technicznych, czynszu, prądu, wody, wywozu śmieci i remontów obiektu nieczynnej po przemysłowej hali kotłowni, której dostosowanie do użyteczności jest sporym wyzwaniem. Wyniki Sportowe Ostatnie dwa lata, a w szczególności rok 2011, był rokiem w którym zawodnicy kadry narodowej osiągnęli najlepsze rezultaty w dotychczasowej historii Polskiego wspinania w konkurencji wspinaczki na czas. Nasi zawodnicy zdobywali medale w imprezach najwyższej światowej rangi, poczynając od wygranych w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, gdzie pierwsze miejsca zdobyli: Edyta Ropek, kolejne trzecie zwycięstwo, oraz Łukasz Świrk który pierwszy raz stanął na najwyższym stopniu podium Pucharu Świata. W tyle nie pozostali nasi juniorzy którzy również stawali na najwyższym stopniu podium: Aleksandra Rudzińska zdobywczyni pierwszego miejsca na Mistrzostwa Świata Juniorów, wygrana w Pucharze Świata Juniorów oraz ustanowienie rekordu Europy z czasem 9,13 sek. Marcin strona 15 z 62

16 Dzieński srebrny medal na Mistrzostwach Świata Juniorów. Karina Mirosław, Rafał Hałasa wygrana w Pucharze Europy Juniorów W konkurencji prowadzenie na Mistrzostwach Świata Juniorów również wysokie piąte miejsce osiągnął Piotr Schab. Jest to znakomity wynik tego młodego zawodnika, będący nadzieją na dalsze sukcesy w konkurencji prowadzenie, których tak bardzo nam brakuje! Szczegółowe informacje na temat wyników KN publikowane były na bieżąco na stronie internetowej KWS PZA. Niestety w konkurencjach bouldering i prowadzenie w kategorii seniorów jest źle. Niewielka ilość startujących zawodników i uzyskiwane przez nich słabe wyniki są dla komisji tematem który wymaga dalszych przemyśleń, wyciągnięcia wniosków oraz poczynienia odpowiednich kroków aby polepszyć zaistniałą sytuację. Kadra trenerska i instruktorska Wspinaczka sportowa od paru lat posiada swoją kadrę trenerską. Możliwość organizacji kursu niewątpliwie przyczyniła się do poprawy wyników naszych zawodników na arenach międzynarodowych. W naszej kadencji udało się zrealizować kolejny kurs dla trenerów II klasy. Należy zdać sobie sprawę, że wspinaczka stając się coraz bardziej profesjonalnym sportem, musi posiadać własną kadrę trenerską, która będzie istotnym zapleczem do przygotowań zawodników do współzawodnictwa sportowego. Możliwość kształcenia i podnoszenia kwalifikacji jest niezbędnym elementem bez której nie ma mowy o sukcesach sportowych! Dowodem na to są nasze działania, KWS udało się pozyskać do współpracy trenerów, którzy przez ostatnie trzy lata pracowali z kadrą narodową juniorów, byli to: Robert Grabowicz, Grzegorz Gajaszek i Marcin Bibro. Dzięki naprawdę dużemu zaangażowaniu tych osób, które zajmowały się organizacją przygotowań kadry, a także organizacją wyjazdów na zawody, komisji udawało się wysyłać liczniejszą i lepiej przygotowaną reprezentację na imprezy międzynarodowe, przy jednoczesnym zminimalizowaniu kosztów udziału przypadających na jednego zawodnika. Podjęcie takich działań zwiększyło szanse medalowe naszej reprezentacji i w konsekwencji przełożyło się na sukcesy Polskich juniorów w zawodach najwyższej światowej rangi! Niestety, z tego składu odszedł z powodów osobistych Robert Grabowicz, który był ważnym ogniwem scalającym naszych najmłodszych kadrowiczów. Również dzięki tym osobom, oraz zaangażowaniu Arkadiusza Kamińskiego, Sebastiana Dembickiego i Edyty Ropek co roku organizowane były konsultacje i zgrupowania dla kadry narodowej seniorów i juniorów w konkurencjach wspinaczki na czas i prowadzenie. Imprezy te są istotnym elementem przygotowań zawodników do międzynarodowego współzawodnictwa, stwarzają możliwość realizacji wspólnych treningów, z wykorzystaniem różnych metod, pozwalają trenerom na skuteczniejszą pracę z samymi zawodnikami. Trzeba jednak zaznaczyć, że nadal największa część pracy trenerskiej ma miejsce w klubach i sekcjach wspinaczkowych lokalnie, w miejscach zamieszkania samych zawodników - i przy zaangażowaniu trenerów i instruktorów klubowych. KWS udało się wysłać kolejną osobę (Marcina Wszołka) na międzynarodowy kurs konstruktorów dróg. IFSC, liczymy ze doświadczenie zdobyte przez Marcina przyczyni się do profesjonalizacji naszych krajowych kompozytorów. strona 16 z 62

17 Zawody wspinaczkowe To jeden z najtrudniejszych tematów działalności KWS. W oparciu o budżet przekazywany z ministerstwa komisja dofinansowuje organizację zawodów przez kluby. Środki te jednak są niewystarczające, by powtórzyć sukces organizacyjny z 2007 roku, kiedy to z zawodami udało się wyjść do szerszej publiczności. Ze względu na promocję wspinaczki sportowej ważnym elementem polityki komisji jest propagowanie wspinaczki i podejmowanie działań, dzięki którym uda się przyciągnąć uwagę kibiców sportowych, a także mediów krajowych. Komisja w 2011 roku nawiązała współpracę z firmą Euromark, która ufundowała atrakcyjne nagrody na część edycji zawodów z kalendarza PZA, a także podjęła próbę organizacji zawodów przy okazji niebywałego wydarzenia kulturalnego jakim jest Przystanek Woodstock. Niestety próba ta zakończyła się fiaskiem, jednak zarówno komisja, jak i organizatorzy i partner czyli firma Euromark zadbali o to, by nie odbyło się to ze szkodą dla samych zawodników. Zawody zostały przeprowadzone w innym terminie i w innym miejscu i mimo tego faktu przyciągnęły rekordową liczbę uczestników. W imprezie wystartowało 98 zawodników z całej Polski, co jest z pewnością sukcesem frekwencyjnym ostatnich lat. Komisja podjęła dalsze prace zmierzające do realizacji zawodów w sezonie Warto również zwrócić uwagę na fakt, że coraz mocniej KWS współpracuje z zawodami lokalnymi wspomagając je częściowo finansowo (np. w postaci stażu kompozytorów dróg) oraz obejmując patronatem. Niewątpliwie takie kroki promują wspinaczkę sportową oraz pozwalają na lepsze postrzeganie przez środowisko wspinaczkowe PZA. UKS i sport powszechny KWS PZA dzięki zaangażowaniu Grzegorza Tuckiego, Grzegorza Gajaszka i Roberta Grabowicza, którzy tworzyli zespół ds. UKS i sportu powszechnego była organizatorem Pucharów Polski Uczniowskich Klubów Sportowych. Imprezy te dedykowane dla najmłodszych cieszyły się dużym powodzeniem i przyciągały licznie zawodników. Ponownie udało się nam zorganizować konferencję unifikacyjno- szkoleniową dofinansowaną ze środków MSiT dla kadry instruktorsko trenerskiej we wspinaczce sportowej r. w Jaworznie. Niestety w tym roku nie udało się zorganizować obozu wspinaczkowego dla najmłodszych wspinaczy co uważamy za swoją porażkę. Współpraca międzynarodowa KWS PZA stale współpracuje z Międzynarodową Federacją Wspinaczki Sportowej. W 2011 roku Polski Związek Alpinizmu reprezentował przewodniczący Komisji Wspinaczki Sportowej Arkadiusz Kamiński. Tomasz Oleksy i Edyta Ropek, wraz z Sergiejem Sinitsynem z Rosji są członkami Komisji Zawodników IFSC odpowiedzialnymi za zagadnienia związane z wspinaczką na czas. Arkadiusz Kamiński został zaproszony do pracy w komisji Team Managerów IFSC. KWS brała czynny udział w tworzeniu przepisów i rozwiązań dotyczących wspinaczki na czas, KWS kilkukrotnie w swojej kadencji reagowała i zwracała IFSC uwagę na łamanie przepisów IFSC podczas Pucharów Świata i Mistrzostw Świata, broniąc interesu Polskiej reprezentacji. Jednym z ważniejszych elementów tej działalności była interwencja Arkadiusza Kamińskiego podczas finału Pucharu Świata 2011 w konkurencji na czas w chińskich Changzhi, gdzie w nieprawidłowy i krzywdzący dla naszych zawodników sposób liczony był ranking pucharów świata KWS w miarę możliwości finansowych stara się, by podczas imprez międzynarodowych, nasi zawodnicy byli pod opieką trenerską i managerską. strona 17 z 62

18 Komisja Skład komisji w ostatniej kadencji tworzyli: Arkadiusz Kamiński przewodniczący, Grzegorz Gajaszek członek komisji, Andrzej Beno członek komisji, Grzegorz Tucki członek komisji. KWS w zarządzie PZA nie była reprezentowana. Pełną listę współpracowników można znaleźć na stronie PZA, w dziale wspinaczka sportowa, zakładka KWS PZA. We wrześniu 2011 z funkcji przewodniczącego i członka komisji zrezygnował Arkadiusz Kamiński. Podsumowanie Wspinanie sportowe na świecie ewoluuje i rozwija się w niesamowitym tempie. Dzieje się tak między innymi dzięki dużemu zaangażowaniu osób, które pracują dla wspinaczki sportowej. Nasza dyscyplina ma ogromne szanse na włączenie do programu igrzysk olimpijskich, w 2011 roku MKOl zawęził listę kandydatów do ośmiu dyscyplin sportu, wśród których jedną z mocniejszych pozycji ma właśnie wspinaczka sportowa. Profesjonalizacja działań nie tylko sportowych, tych związanych z przygotowaniem zawodników, ale także organizacyjnych i managerskich wymagających zarządzania sportem, jest kluczem do sukcesu. O ile jesteśmy w stanie pochwalić się wspaniałymi wynikami naszych zawodników na arenie międzynarodowej, o tyle sprawy organizacyjne wymagają poprawy, przede wszystkim odpowiedniego zarządzania i finansowania co obecnie, niestety, jest na dostatecznym poziomie. Komisja od kilku lat zabiega o pozyskanie strategicznych sponsorów dla dyscypliny, a także po raz kolejny zwraca uwagę na konieczność współpracy z managerami pracującymi na rzecz wspinaczki sportowej, gdyż sporo zagadnień i wyzwań wykracza poza społeczną pracę członków komisji. Andrzej Beno, Grzegorz Gajaszek, Grzegorz Tucki, Arkadiusz Kamiński 2.3 Komisja Taternictwa Jaskiniowego Sprawozdanie z działalności KTJ PZA w kadencji Komisja wybrana została na Walnym Zjeździe Delegatów Klubów i Sekcji Taternictwa Jaskiniowego Polskiego Związku Alpinizmu, który odbył się data października 2010 r. w Podlesicach. W skład Komisji weszli: Marek Lorczyk przewodniczący KTJ Robert Matuszczak wiceprzewodniczący, szef szkolenia Katarzyna Wujek sekretarz KTJ Dariusz Sapieszko członek KTJ do spraw wypraw i kontaktów międzynarodowych Marek Burski członek KTJ do spraw wypraw Michał Konarski członek KTJ do spraw dokumentacji jaskiń oraz szkolenia W czasie ostatniego roku odbyło się 1 rozszerzone spotkanie KTJ z przedstawicielami klubów i kierownikami wypraw (20 listopada 2010), w czasie których omawiane były bieżące sprawy środowiska oraz nastąpił podział budżetu wyprawowego. Większość prac komisji odbywała się za pośrednictwem maili, telefonów oraz kilku telekonferencji. strona 18 z 62

19 1. Sprawy organizacyjne W pionie jaskiniowym PZA zrzeszonych jest 24 Kluby i 1 Sekcja Taternictwa Jaskiniowego działająca przy Klubie Wysokogórskim. W celu usprawnienia procesu składania wniosków o Kartę Taternika Jaskiniowego zaprojektowano nowy wniosek o wydanie Karty Taternika Jaskiniowego wraz z instrukcją szczegółowo wyjaśniającą wypełnienie wniosku. Wniosek dostępny jest na stronie W okresie wystawiono 106 Kart Taternika Jaskiniowego. Na stronie internetowej w dziale Aktualności Jaskiniowe regularnie pojawiają się bieżące informacje z działalności KTJ oraz informacje o planowanych kursach, rozszerzonych spotkaniach KTJ, sprawozdaniach z wypraw i innych wydarzeniach. Bazę osób dostępną na zaczęto aktualizować pod kątem posiadanych przez jej użytkowników Kart Taternika Jaskiniowego. Prace aktualizacyjne są w trakcie realizacji. 2. Działalność sportowa i eksploracyjna W okresie dofinansowano 10 wypraw eksploracyjnych oraz wyjazd na Mistrzostwa Europy: 1. Kanin STJ KW Kraków 2. Hagengebirge SGW/SKTJ (http://pza.org.pl/news.acs?id=930162) 3. Arabika SGW (http://www.pza.org.pl/news.acs?id= ) 4. Tenengebirge Bobry Żagań (http://pza.org.pl/news.acs?id=924379) 5. Prokletije WKTJ/SŚK (http://www.pza.org.pl/news.acs?id= ) 6. Göll WKTJ (http://pza.org.pl/news.acs?id=848754) 7. Durrkar KKTJ 8. Kitzsteinhorn KKTJ 9. Picos SCW (http://www.pza.org.pl/news.acs?id=978302) 10. Bałkany Nurkowanie SW/GNJ (http://pza.org.pl/news.acs?id=885882) 11. Mistrzostwa Europy SW (http://pza.org.pl/news.acs?id=941434) 3. Szkolenie instruktorskie W 2011 roku zakończono kurs instruktorski, który ukończyło 9 osób. Zorganizowano również kolejny kurs, w którym uczestniczyło 7 osób, a egzamin końcowy zdało 5. Tak więc grono instruktorów taternictwa jaskiniowego powiększyło się w 2011 roku o 14 instruktorów. strona 19 z 62

20 4. Szkolenia fakultatywne W okresie odbyło się 7 szkoleń fakultatywnych: 1. Kurs poręczowania jaskiniowego, 2. Kurs dokumentacji jaskiniowej kartowanie, 3. Autoratownictwo jaskiniowe, 4. Pierwsza pomoc i postępowanie powypadkowe, 5. Centralny obóz tatrzański, 6. Kurs instruktorski, 7. Seminarium instruktorskie. Do realizacji pozostała jeszcze unifikacja instruktorska (została zaplanowana na koniec listopada) oraz manewry ratownictwa jaskiniowego (zaplanowane na listopad). 5. Sprawy tatrzańskie W minionym roku w sezonie letnim funkcjonowało obozowisko na Polanie Rogoźniczańskiej, tak jak w latach poprzednich była prowadzona akcja Junior i Senior. Zezwolenia wejść jaskiniowych zgłaszane są obecnie telefonicznie w centrum informacji TPN, można również uzyskać tam zezwolenie osobiście. TPN od stycznia pracuje nad systemem elektronicznej rejestracji wejść, w związku z tym KTJ stworzył elektroniczną ewidencję wydanych kart taternika. 6. Sprawy międzynarodowe We wrześniu 2011 Iza Włosek (SDG) oraz Michał Macioszczyk (WKTJ) wzięli udział w Pierwszych Mistrzostwach Europy w Technikach Jaskiniowych w Marbelli na południu Hiszpanii. Iza Włosek w swojej kategorii wiekowej w konkurencji wychodzenia po linie na wytrzymałość (120m) zdobyła złoty medal, a w konkurencji wychodzenia po linie na czas 5. miejsce. Iza stanęła również na podium w konkurencji polegającej na pokonaniu toru linowego zdobywając brązowy medal. Michał Macioszczyk zajął w kategorii wiekowej lat odpowiednio w konkurencji wychodzenia po linie na wytrzymałość (120m) 8. miejsce, a w konkurencji wychodzenia po linie na czas 9. miejsce. W konkurencji polegającej na pokonaniu toru linowego Michał Macioszczyk zajął 10. miejsce. 7. Inne Staraniem Klubów odbyło się wiele imprez o charakterze towarzyskim mających na celu integrację taterników jaskiniowych z całej Polski. Należały do nich jubileusze poszczególnych Klubów oraz spotkania o charakterze ogólnopolskim, takie jak: Speleomistrzostwa organizowane corocznie przez Speleoklub Bobry Żagań, Speleokonfrontacje organizowane przez Speleoklub Dąbrowa Górnicza. Szczególnie te ostatnie zasługują na uznanie, gdyż corocznie gromadzą około 200 osób strona 20 z 62

21 reprezentujących większość Klubów. Przez całą kadencję wydawany był biuletyn Jaskinie. Komisja Taternictwa Jaskiniowego 2.4 Komisja Narciarstwa Wysokogórskiego Sprawozdanie Komisji Narciarstwa Wysokogórskiego za okres Skład KNW; Komisja Narciarstwa Wysokogórskiego PZA zaczeła pracować po XIII WZD PZA w następującym składzie: Zofia Chruściel Przewodnicząca Komisji, Justyna Żyszkowska Zastępca Przewodniczącego, Agnieszka Solik Sekretarz, Marcin Zwoliński członek. Na początku 2011 roku do prac Komisji dołączyła Magdalena Zbrzeska, która odpowiedzialna jest za kontakty i współpracę z ISMF. W ramach działań KNW PZA pracują również dwa zespoły robocze: - Zespół d/s Szkoleń, któremu przewodniczy Jacek Bilski - oraz Kolegium Sędziów pod przewodnictwem Macieja Głogoczowskiego. Puchar Świata 2011: W 2011 roku odbyło się 5 edycji Pucharu Świata. W pierwszej z nich, rozegranej w dniach 8-9 stycznia w Pelvoux we Francji, miejscu przyszłorocznych Mistrzostw Europy, startowało troje zawodników: Agata Cikowska, Anna Figura i Andrzej Bargiel, zajmując odpowiednio 6., 4. i 12. miejsce. Na wynik końcowy miał wpływ rezultat osiągnięty w sprincie rozegranym w przeddzień biegu głównego (nota bene sprint był dość chaotycznie zorganizowany). Była to pierwsza okazja startu w sprincie dla polskich zawodników. Nabyte doświadczenie bardzo przydało się w późniejszych startach; to właśnie w tej konkurencji Anna Figura zdobyła brązowy medal na Mistrzostwach Świata w Claut. Druga edycja rozegrana została także we Francji, tym razem w Pirenejach, w Gavarnie, stycznia 2011 r. Uczestniczyło w niej czworo zawodników z Polski: Anna Figura, Julia Wajda, Paulina Figura i Andrzej Bargiel. W pierwszym dniu zawodów przy tęgim mrozie rozegrano sprint, po którym nasi zawodnicy zajmowali odpowiednio 10., 11., 7. i 14. miejsce. Nasze trzy zawodniczki ukończyły zawody odpowiednio na 4., 5. i 6. miejscu, Andrzej Bargiel wycofał się. Trzecia edycja odbyła się w Tambre we włoskich Dolomitach 5 lutego. Startowały trzy zawodniczki z Polski: kadetka Agata Cikowska, juniorka Paulina Figura oraz Julia Wajda w kategorii espoir. Był to zarazem ostatni start liczony do łącznej punktacji Pucharu Świata w kategoriach młodzieżowych (kadet, junior, espoir). Z tego względu czwarta edycja PŚ rozegrana w marcu w Val Martello we Włoszech nie była obsadzona przez Polaków. Ostatnią, piątą edycją Pucharu Świata 2011 był Memoriał Piotra Malinowskiego rozegrany na zastępczej trasie w Tatrach, w którym startowało wielu rodaków, tyle że do Pucharu Świata klasyfikowano wyłącznie zawodników z licencjami ISMF. Najlepsze miejsce wśród Polek wywalczyła Klaudia Tasz (11 m.), a wśród Polaków Andrzej Bargiel (17 m.). W łącznej klasyfikacji Pucharu Świata kadetka Agata Cikowska zajęła 5. miejsce, w kategorii junior Paulina Figura zajęła 11. miejsce, w kategorii espoir Anna Figura była 5., Julia Wajda 6., a Andrzej Bargiel 23. W łącznej punktacji seniorek Anna Figura była 12., Julia Wajda 13., a Klaudia Tasz 22. strona 21 z 62

22 Finał Pucharu Świata Zakopane 14 kwietnia 2011 z inicjatywy Tatrzańskiego Klubu Narciarskiego Tatra Team i Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego po raz pierwszy w Polsce i po raz pierwszy w Tatrach, został rozegrany Puchar Świata w narciarstwie wysokogórskim. Organizatorzy wspierani przez Zarząd PZA i KNW od ponad dwóch lat starali się o przyznanie Memoriałowi Piotra Malinowskiego rangi imprezy PŚ. Zawody zostały podwójnie docenione, bowiem były jednocześnie finałem całego pucharowego cyklu. Do Zakopanego przyjechało ponad 180 zawodników w tym cała czołówka skialpinistyczna z 13 krajów - poza tradycyjnie licznymi reprezentacjami z Polski i Słowacji przyjechały także ekipy z Włoch, Francji, Hiszpanii, Austrii a także z Grecji i z USA. Niestety, z powodu, nagłych i dość obfitych opadów śniegu organizatorzy zmuszeni byli przenieść trasę w rejon Kasprowego Wierchu. Nie udało się zaprezentowanie gościom z Alp pięknej, efektownej i wymagającej trasy prowadzącej między innymi przez Zawrat i Kozią Przełęcz jednak mimo wszystko zawodnicy byli zadowoleni z perfekcyjnej organizacji i świetnej atmosfery. Pierwszy na mecie pokazał się Włoch - Damiano Lenzi, który wygrał zawody z czasem 1h 05s. 40 sekund. Po zwycięzcy na mecie pojawili się Francuzi - William Bon Mardion i Didier Blanc. Wśród Pań zwyciężyła, bezkonkurencyjna w tym sezonie Hiszpanka - Mireia Miro Varela, druga ze stratą około 7 minut wjechała na metę Szwajcarka Nathalie Etzensperger, a trzecia Francuzka Leatitia Roux. Memoriał był nie tylko Finałem Pucharu Świata ISMF, ale także Finałem Pucharu Polski PZA. Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Wysokogórskim 2011 Mistrzostwa odbyły się w dniach 18 lutego 25 lutego 2011 roku w Claut we Włoszech (w Dolomitach). W imprezie uczestniczyło 230 zawodniczek i zawodników z 21 krajów, w tym 10 z Polski: 3 seniorki: Anna Figura, Klaudia Tasz i Julia Wajda; 3 seniorów: Andrzej Bargiel, Szymon Zachwieja i Mariusz Wargocki (włączony do ekipy na podstawie wyników eliminacji w zastępstwie chorego Tomasza Brzeskiego); dwoje kadetów: Agata Cikowska i Bartłomiej Bargiel oraz 2 juniorki: Paulina Figura i Anna Tybor. Rozegrano następujące konkurencje: sprint (oddzielnie dla każdej kategorii wiekowej), vertical (wszystkie kategorie), bieg indywidualny (solo) seniorów i młodzieży, bieg zespołowy (team tylko seniorzy i seniorki) oraz sztafety (osobno młodzież, seniorki i seniorzy). Reprezentacja Polski zajęła w Mistrzostwach Świata 2011 doskonałe 6. miejsce (1075 pkt). Przegraliśmy walkę o 5 miejsce zaledwie jednym punktem z alpejską potęgą narciarską, Austrią (1076 pkt). Jest to najlepszy wynik osiągnięty przez polską reprezentację w historii wszystkich dotychczasowych międzynarodowych imprez mistrzowskich. Najlepsze wyniki naszych reprezentantów na Mistrzostwach Świata 2011 w Claut we Włoszech to brązowy medal Anny Figury w sprincie (kat. espoir do lat 23 wygrała finał B seniorek), 4. miejsce juniorki Pauliny Figury w biegu indywidualnym, 4. miejsce sztafety żeńskiej (Anna Figura, Julia Wajda, Klaudia Tasz) oraz 5. miejsce Pauliny Figury w verticalu. Sporo punktów dla reprezentacji zdobyła kadetka Agata Cikowska (2 x 6. i 2 x 7. miejsce), przy czym warto podkreślić dzielną postawę tej zawodniczki, która sporą część trasy biegu indywidualnego przebyła na złamanej narcie (ostatni zjazd pokonała już na dobrej narcie), wymienionej zgodnie z regulaminem na punkcie kontrolnym z sędzią międzynarodowym, dyrektorem tras, Włochem Adriano Greco. Bardzo dobrze wypadł Andrzej Bargiel, który zajął 2 x 7. miejsce (sprint i vertical), a 8. miejsce w biegu indywidualnym (w kategorii espoir; tu po cichu liczyliśmy na więcej). W sprincie A. Bargiel dotarł do ćwierćfinału, w którym, pomimo świetnego podbiegu (był pierwszy na przepince), odpadł z dalszej walki z powodu trudności z wpięciem buta do wiązania. Cieszą dobre wyniki uzyskane przez startującą po ponad rocznej przerwie juniorkę Annę Tybor (7. miejsce w sztafecie, 8. w sprincie i 12. w biegu indywidualnym). strona 22 z 62

Założenia strategii rozwoju dziedziny sportu alpinizm do roku 2015

Założenia strategii rozwoju dziedziny sportu alpinizm do roku 2015 Ministerstwo Sportu Departament Sportu Kwalifikowanego ul. Krucza 24/26 00-921 Warszawa L.dz. PZA - Warszawa, 09.01.2008 ul. Noakowskiego 10 m. 12 00-688 WARSZAWA tel./fax: +48 22 875-8505 e-mail: biuro@pza.org.pl

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO. na sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Delegatów PZSzach

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO. na sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Delegatów PZSzach SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO za okres 2011 roku oraz do września 2012 roku na sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Delegatów PZSzach Warszawa, 28 października 2012 roku I. Władze PZSzach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z działalności Zarządu Warszawskiego Okręgowego Związku Koszykówki Województwa Mazowieckiego za 2014 rok Warszawa, 16 grudnia 2014 r.

SPRAWOZDANIE z działalności Zarządu Warszawskiego Okręgowego Związku Koszykówki Województwa Mazowieckiego za 2014 rok Warszawa, 16 grudnia 2014 r. SPRAWOZDANIE z działalności Zarządu Warszawskiego Okręgowego Związku Koszykówki Województwa Mazowieckiego za 2014 rok Warszawa, 16 grudnia 2014 r. str. 1 Szanowni Państwo, Panie i Panowie Delegaci, zaproszeni

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY Warszawa 2014 STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Polski Związek Rugby (w skrócie PZR), zwany dalej Związkiem, jest polskim

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu PZSzach za okres XII 2004 X 2006

Sprawozdanie Zarządu PZSzach za okres XII 2004 X 2006 Sprawozdanie Zarządu PZSzach za okres XII 2004 X 2006 Sprawozdanie z działalności Polskiego Związku Szachowego w I połowie bieŝącej kadencji Zarządu (2004-2008) obejmuje następujące części: A. Wstęp. B.

Bardziej szczegółowo

1. O Polskim Związku Motorowodnym i Narciarstwa Wodnego 3

1. O Polskim Związku Motorowodnym i Narciarstwa Wodnego 3 Spis treści: 1. O Polskim Związku Motorowodnym i Narciarstwa Wodnego 3 2. Podsumowanie działalności Zarządu Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego w latach 2011-2015 5 3. Sprawozdanie Komisji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIA. z dzia³alnoœci Oddzia³ów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2005 2010

SPRAWOZDANIA. z dzia³alnoœci Oddzia³ów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2005 2010 SPRAWOZDANIA z dzia³alnoœci Oddzia³ów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2005 2010 Warszawa 2010 SPRAWOZDANIA z dzia³alnoœci Oddzia³ów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2005 2010 Warszawa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z działalności. Polskiego Związku Pływackiego. za rok 2014

SPRAWOZDANIE. z działalności. Polskiego Związku Pływackiego. za rok 2014 SPRAWOZDANIE z działalności Polskiego Związku Pływackiego za rok 2014 Warszawa, czerwiec 2015 1 Spis treści 1. Władze Polskiego Związku Pływackiego str. 4 2. Biuro Polskiego Związku Pływackiego str. 7

Bardziej szczegółowo

Polska Federacja Squasha

Polska Federacja Squasha Sprawozdanie z działalności Zarządu Polskiej Federacji Squasha za rok 2013 Na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w dniu 18 maja 2014 r. W dniu 30 czerwca 2013 roku odbyło się Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

60 zł. 80 zł. Warszawa ul. Sobieskiego 102a pokoje 2 i 3 osobowe. za dobę dla lekarza Śląskiej Izby Lekarskiej. dla pozostałych gości

60 zł. 80 zł. Warszawa ul. Sobieskiego 102a pokoje 2 i 3 osobowe. za dobę dla lekarza Śląskiej Izby Lekarskiej. dla pozostałych gości XXVIII Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Lekarzy VI kadencja 2009 2013 60 zł za dobę dla lekarza Śląskiej Izby Lekarskiej 80 zł dla pozostałych gości możliwość wystawienia faktury na gabinet Warszawa

Bardziej szczegółowo

II Zwyczajny Sprawozdawczo Wyborczy Kongres AP. Sprawozdanie

II Zwyczajny Sprawozdawczo Wyborczy Kongres AP. Sprawozdanie II Zwyczajny Sprawozdawczo Wyborczy Kongres AP Sprawozdanie Nasza misja Aeroklub Polski jest wspólnotą ludzi, dla których pasja lotnicza jest źródłem samorealizacji i rozwoju. Łączy nas przyjaźń i współdziałanie

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Â C I I N Y N I E R B U D O W N I C T W A SAMORZĄD ZAWODOWY RYNEK PO GODZINACH P O L S K A I Z B A BUDOWNICTWA

S P I S T R E Â C I I N Y N I E R B U D O W N I C T W A SAMORZĄD ZAWODOWY RYNEK PO GODZINACH P O L S K A I Z B A BUDOWNICTWA SAMORZĄD ZAWODOWY S P I S T R E Â C I 2 Sprawozdania Krajowej Rady, Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej, Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, Krajowego Sądu Dyscyplinarnego na IV Krajowy Zjazd

Bardziej szczegółowo

4marca w pociągu z Zakopanego w przedziale

4marca w pociągu z Zakopanego w przedziale AKADEMICKI PRZEGLĄD SPORTOWY Na okładce: Anna Berezik, ATH Bielsko-Biała, złoty medal w slalomie AMP Foto Michał Szypliński skifoto.pl Pismo Zarządu Głównego AZS Redaktor naczelny: Bartłomiej Korpak Adres

Bardziej szczegółowo

Ale tego dnia, najważniejsi. Nasi wśród poszkodowanych i niosących pomoc. W Urzędzie Miejskim. Konsultacje. Nobel w Bieruniu? Stypendia sportowe

Ale tego dnia, najważniejsi. Nasi wśród poszkodowanych i niosących pomoc. W Urzędzie Miejskim. Konsultacje. Nobel w Bieruniu? Stypendia sportowe Nobel w Bieruniu? str. 2 Konsultacje str. 3 Stypendia sportowe str. 12 5 LUTY 2006 Nr 03/2006 cena 1,00 zł (201) ELEKTRONICZNY URZĄD W Urzędzie Miejskim od roku trwały prace przygotowawcze do wdrożenia

Bardziej szczegółowo

Prawda to w sporcie stara jak świat: każdy,

Prawda to w sporcie stara jak świat: każdy, AKADEMICKI PRZEGLĄD SPORTOWY Foto na okładce szymonsikora.pl Pismo Zarządu Głównego AZS Redaktor naczelny: Bartłomiej Korpak Sekretarz redakcji: Halina Hanusz Adres redakcji: 00-056 Warszawa ul. Kredytowa

Bardziej szczegółowo

www.sits.org.pl Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu Sezon 2012-2013

www.sits.org.pl Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu Sezon 2012-2013 www.sits.org.pl Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu Sezon 2012-2013 Instruktor SITS zawsze właściwą drogą Spis treści Wstęp............................ 4 Dane teleadresowe...................

Bardziej szczegółowo

Sprawozdania. Polskiego Towarzystwa. z działalności Oddziałów. Ekonomicznego w latach 2010 2015

Sprawozdania. Polskiego Towarzystwa. z działalności Oddziałów. Ekonomicznego w latach 2010 2015 Sprawozdania z działalności Oddziałów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2010 2015 SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W LATACH 2010 2015 SPIS TREŚCI Oddział

Bardziej szczegółowo

DBAMY O PRZEDSIEBIORCÓW

DBAMY O PRZEDSIEBIORCÓW Głos Przedsiebiorcy i 01/2015 1 (78) /2015 Grupa zakupowa I Z Fundusze europejskie Lubuski Lider Biznesu P H Misje gospodarcze Szkolenia DBAMY O PRZEDSIEBIORCÓW 1 2 Obecnie tworzymy grupy zakupowe na:

Bardziej szczegółowo

ekstraklasa piłkarskiego biznesu 2015

ekstraklasa piłkarskiego biznesu 2015 ekstraklasa piłkarskiego biznesu 2015 spis treści 3 A. Wprowadzenie 7 B. Ekstraklasa jako spółka 15 C. Ekstraklasa jako liga 27 D. Ekstraklasa jako biznes 61 E. Kluby Ekstraklasy 135 F. Załączniki 153

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005 POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMATYCZNE ZARZĄD GŁÓWNY SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005 1. Informacje wstępne Polskie Towarzystwo Informatyczne

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia SPYTKOWICE ZATOR PRZECISZÓW POLANKA WIELKA OSIEK BRZEŹNICA TOMICE Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER Cieszyn, 2008

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA X KADENCJI (od 31 maja 2008 r. do 28.05.2011r.) Redakcja dokumentu: Wojciech Kiedrowski Warszawa 2011 1.

Bardziej szczegółowo

)33. 0ULS!7&.2!7& +2!+ 7

)33. 0ULS!7&.2!7& +2!+ 7 )33. 0ULS!7&.2!7& +2!+ 7 U R E NUM E Z R A W 4 prof. dr hab. Andrzej Klim ek ćmański dr Bogdan Ciu Kucharze w Starych Jabłonkach red. Jerzy Cie rpiatka Puls AWF Drodzy Czytelnicy! Za oknem zima, bałwany

Bardziej szczegółowo

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 31 marca 2015 Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Spis treści List Prezesa Zarządu spółki Deloitte Polska Sp. z o.o. będącej

Bardziej szczegółowo

NR 1(13)2015. Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa. Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa www.absolwenci.awf.waw.

NR 1(13)2015. Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa. Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa www.absolwenci.awf.waw. ABSOLWENCI Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa www.absolwenci.awf.waw.pl ISSN 2353-4001 NR 1(13)2015 Tadeusz Kochanowski (1926-2015) Urodził

Bardziej szczegółowo

XVI KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW T O W A R Z Y S T W A K R Z E W I E N I A K U L T U R Y F I Z Y C Z N E J

XVI KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW T O W A R Z Y S T W A K R Z E W I E N I A K U L T U R Y F I Z Y C Z N E J XVI KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW T O W A R Z Y S T W A K R Z E W I E N I A K U L T U R Y F I Z Y C Z N E J S p r a w o z d a n i e z d z i a ł a l n o ś c i Z a r z ą d u G ł ó w n e g o T K K F z a l a t a

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Orbis S.A. za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Orbis S.A. za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Orbis S.A. za 2014 rok 17 lutego 2015 r. SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI ORBIS S.A.... 3 1.1. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ORBIS S.A.... 3 1.2. KURS

Bardziej szczegółowo

ISSN 0860-2158 Nr 1/2014 (marzec-kwiecień 2014) Autorzy: Tomasz Klasa, Tomasz Komorowski. tego dobrego, ważnego dla nas zwyczaju.

ISSN 0860-2158 Nr 1/2014 (marzec-kwiecień 2014) Autorzy: Tomasz Klasa, Tomasz Komorowski. tego dobrego, ważnego dla nas zwyczaju. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Informatycznego ISSN 0860-2158 Nr 1/2014 (marzec-kwiecień 2014) List prezesa PTI Drogie Koleżanki! Drodzy Koledzy! Tradycją Towarzystwa, zapoczątkowaną przez pierwszego prezesa,

Bardziej szczegółowo

ekstraklasa piłkarskiego biznesu 2014

ekstraklasa piłkarskiego biznesu 2014 ekstraklasa piłkarskiego biznesu 2014 spis treści 3 A. Wprowadzenie 9 B. Ekstraklasa jako spółka 17 C. Ekstraklasa jako liga 27 D. Ekstraklasa jako biznes 57 E. Kluby Ekstraklasy 123 F. Autorzy raportu

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE II. RADA KRAJOWA FSNT-NOT III. DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA DOBRA KULTURY TECHNICZNEJ V. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE II. RADA KRAJOWA FSNT-NOT III. DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA DOBRA KULTURY TECHNICZNEJ V. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA S K R Ó T OCENA DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU GŁÓWNEGO FSNT-NOT W 2011 ROKU oraz SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GŁÓWNEJ KOMISJI REWIZYJNEJ FSNT- NOT ZA ROK 2011 W przygotowaniu opracowania uczestniczyli: A.Barski,

Bardziej szczegółowo