Ad. 1. Ad. 2. Na sekretarza obrad Przewodniczący Rady Powiatu powołał radną Jolantę Głowacz. Ad. 3.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ad. 1. Ad. 2. Na sekretarza obrad Przewodniczący Rady Powiatu powołał radną Jolantę Głowacz. Ad. 3."

Transkrypt

1 Protokół XXVI/2004 z Sesji Rady Powiatu w Chrzanowie, która odbyła się w bud. Starostwa Powiatu w Chrzanowie, przy ul. Partyzantów 2, sala narad nr 219 w dniu 28 października 2004 r. o godz Ad. 1. XXVI Sesję Rady Powiatu w Chrzanowie II kadencji otworzył i jej przewodniczył Przewodniczący Rady Powiatu Jan Burzej. Na wstępie powitał wszystkich radnych oraz zaproszonych gości. W Sesji uczestniczyło 25 radnych. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Przewodniczący obrad stwierdził, że Wysoka Rada jest prawomocna do podejmowania uchwał. Ponadto w Sesji uczestniczyły osoby nie będące radnymi. Lista ich obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu. Ad. 2. Na sekretarza obrad Przewodniczący Rady Powiatu powołał radną Jolantę Głowacz. Ad. 3. Porządek obrad został radnym przekazany wraz z materiałami na Sesję. Przewodniczący Rady Powiatu przedstawił zgromadzonym porządek obrad, który stanowi załącznik nr 3 do protokołu. Następnie Przewodniczący wprowadził w formie autoporawki pkt. 6f i 6g do porządku obrad dotyczący podjęcia projektów uchwał w sprawie: nadania tytułu Zasłużony dla Powiatu Chrzanowskiego. Poinformował, iż w dniu 25 października br. odbyło się spotkanie Kapituły Tytułu na którym rozpatrzono wnioski w przedmiotowej sprawie. Ponadto Komisja Statutowo-Regulaminowa i Etyki Rady Powiatu w Chrzanowie na swym posiedzeniu zapoznała się ze stanowiskiem Kapituły. Zwracając się do radnych zapytał, czy zgłaszają uwagi do proponowanego porządku obrad? Starosta Chrzanowski w związku ze złożeniem rezygnacji z funkcji członka Zarządu Powiatu przez Panią Alicję Woźniak i Pana Sławomira Lubania wniósł o podjęcie w pkt. 6 porządku obrad dwóch projektów uchwał w sprawie: przyjęcia rezygnacji z funkcji członka Zarządu Powiatu Chrzanowskiego. Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że Pani Ewa Potocka Dyrektor Szpitala Powiatowego w Chrzanowie zwróciła się z prośbą o udzielenie jej głosu na początku Sesji. Zapytał Wysoką Radę, czy wyraża zgodę na powyższe? Ponieważ nikt z radnych nie zgłosił uwag Przewodniczący udzielił głosu Pani Dyrektor. Dyrektor Szpitala Powiatowego w Chrzanowie Ewa Potocka przedstawiła informacje na temat akredytacji Szpitala Powiatowego w Chrzanowie. Stwierdziła, iż akredytacja jest dobrowolna. Kontrole przeprowadza jedyny w Polsce Instytut Monitorowania Jakości, którego organem założycielskim jest Minister Zdrowia. Kontrola w szpitalu trwała 3 dni. Werdykt przedstawia się następująco: łączna ocena szpitala poziomu spełnienia wszystkich standardów wynosi 78%. Poziom ten daje podstawę przyznania statusu szpitala akredytowanego. Status szpitala akredytowanego obowiązuje od dnia ukończenia procedury akredytacyjnej i przyznawany jest na okres 3 lat. W tym czasie szpital może być poddany nieplanowanej wizytacji potwierdzającej utrzymanie spełnienia standardów. Poinformowała, że Szpital Powiatowy w Chrzanowie startował w ogólnopolskim rankingu szpitali. Do rankingu przystąpiło 260 szpitali. Szpital Powiatowy w Chrzanowie otrzymał 39 miejsce w kategorii szpitali ogólnopolskich. Znalazł się w pierwszej setce. Jeśli chodzi o województwo małopolskie w/w szpital zajął 4 miejsce na wszystkie szpitale biorące udział w rankingu. Odnosząc się do artykułu Gazety Wyborczej pt. Minister odbierze oznajmiła, iż ten artykuł dotyczył jej odwołania w sprawie badań mammograficznych. Dwa razy były ogłoszone konkursy na w/w badania, w których szpital wziął udział. W obydwóch przypadkach odrzucono propozycję Szpitala Powiatowego w Chrzanowie z uwagi na niespełnienie kryteriów, które określiło Ministerstwo Zdrowia. Procedura jest taka, że szpital któremu odmówi się kontraktowania ma prawo się odwołać.

2 Pani Dyrektor z tego skorzystała. Z NFZ szpital otrzymał odpowiedź, iż odwołanie zostało przekazane do Warszawy i w tym momencie wszyscy czekają na decyzję. W dniu wczorajszym Gazeta Wyborcza napisała artykuł pt. Daje i nie kontroluje. Następnie odczytała fragment przedmiotowego artykułu. Uważa, iż mammograf szpitala nie jest zły. Pisząc kontrakty i podając, iż szpital nie ma tego lub tego, to nie kłamie. To był powód, że Szpital Powiatowy w Chrzanowie nie otrzymał kontraktu. W związku z tym napisała wspomniane odwołanie. Ponadto poinformowała, że na dzień dzisiejszy szpital posiada płynność finansową. Za okres 9 miesięcy przychody wynoszą zł, koszty ogółem wynoszą zł. Stara wynosi ok zł przy amortyzacji zł, czyli tak jakby w tym roku odłożono zł na amortyzacje. Przewodniczący obrad w imieniu Wysokiej Rady złożył Pani Dyrektor oraz pracownikom szpitala najserdeczniejsze życzenia i gratulacje. Radny Zbigniew Klatka przyłączył się do gratulacji. Stwierdził, że w polu pokonanych pozostał Szpital Rydygiera, a jak wieść gminna niesie jego dyrektor za dobre prowadzenie szpitala ma zostać Ministrem Zdrowia po przyszłorocznych wyborach. Dyrektor Szpitala Powiatowego w Chrzanowie stwierdziła, iż jest przywiązana do Chrzanowa. Oznajmiła: prawdopodobnie w przyszłym miesiącu odbędzie się konkurs na dyrektora. Ja wysoko nie mierzę. Przewodniczący Rady Powiatu - powracając do kwestii ustalenia porządku obrad zapytał, czy radni zgłaszają uwagi do proponowanych zmian? Radny Zbigniew Klatka odnosząc się do wniosku Pana Starosty dotyczącego przyjęcia rezygnacji z funkcji członków Zarządu Powiatu wniósł wniosek przeciwny. Uzasadniając stwierdził, że z woli Rady Powiatu za tydzień odbędzie się kolejna Sesja, na której odbędzie się głosowanie wniosku o odwołanie Starosty Chrzanowskiego. Co w konsekwencji łączy się z odwołaniem całego Zarządu Powiatu. Rozsądek nakazuje, aby to wszystko załatwić w jednym dniu. Radca Prawny Marek Jeleń poinformował, że Pan Starosta ustawowo ma określony termin na wprowadzenie projektów uchwał pod obrady Sesji i tutaj zareagował prawidłowo. Natomiast wprowadzenie takich zmian do porządku obrad wymaga przegłosowania. Przewodniczący Rady Powiatu poddał pod głosowanie wniosek Pana Starosty o podjęcie projektów uchwał w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji członków Zarządu Powiatu Chrzanowskiego. W głosowaniu wzięło udział 23 radnych: za przyjęciem wniosku głosowało 11 radnych przeciw - 10 radnych wstrzymało się od głosu - 2 radnych. Przewodniczący obrad stwierdził, że Wysoka Rada wniosku nie przyjęła. Członek Zarządu Powiatu w Chrzanowie Kazimierz Boroń odnosząc się do projektów uchwał w pkt. 6a i 6c porządku obrad w imieniu Grupy Radnych wniósł o ich zdjęcie z porządku obrad dzisiejszej Sesji. Poinformował, że w ostatnich dniach wiele kontrowersji wniosły wprowadzane na dzisiejszą Sesję propozycję uchwał, w tym pkt. 6a porządku obrad. Dyskusje prowadzone na Komisjach Rady Powiatu wskazują, iż ten temat nie został do końca dopracowany. Ponadto radni zgłaszali szereg uwag do pkt. 6c porządku obrad. Przewodniczący obrad- zwracając się do Radcy Prawnego zapytał, czy te punkty należy osobno przegłosować? Radca Prawny Marek Jeleń - tak. To są dwie różne sprawy. Radna Stanisława Klimczak zaproponowała, aby przed głosowaniem wniosku Pana Kazimierza Boronia głos zabrała Pani Skarbnik celem wyjaśnienia jakie będą konsekwencje w związku ze zdjęciem projektów uchwał z porządku obrad. Przewodniczący obrad stwierdził, iż w Statucie Powiatu Chrzanowskiego jest zapis mówiący o możliwości oddania głosu, ale tylko w kwestii jego głosowania. Radca Prawny Marek Jeleń oznajmił, że jeżeli Pan Przewodniczący udzieli głosu Pani Skarbnik to nic się nie stanie. Żadne konsekwencje ze złamania takiego przepisu nie wynikną - poza tym, iż nienależny łamać przepisów. Skarbnik Powiatu- odnosząc się do kwestii zdjęcia pkt. 6a i 6c porządku obrad poinformowała: zmiany w budżecie mają wielowątkowy charakter i nie wprowadzanie niektórych nie spowoduje żadnych konsekwencji. Natomiast jednym z elementów zmian w budżecie jest przesunięcie kwoty zł. z realizacji zadań drogowych na realizację zadań oświatowych. Nie podjęcie tej uchwały w tym momencie spowoduje naruszenie dyscypliny finansów publicznych przez jednostki, które zaciągnął zobowiązania wynikające z płacówki ponad przyznany pierwotnie plan. Nie wypłacenie nauczycielom wynagrodzeń skutkuje kolejnym naruszeniem

3 dyscypliny finansów publicznych. Ponieważ to spowoduje konieczność wypłacenia odsetek karnych, co również jest elementem dyscyplinującym. Odnosząc się do pkt. 6c porządku obrad stwierdziła, że jeżeli ta uchwała nie zostanie podjęta, a środki na ten cel w budżecie nie są zagwarantowane, to nie będzie możliwości skorzystania z przywileju przystąpienia do wnioskowania o fundusze unijne. Przewodniczący obrad- zwracając się do radnego Kazimierza Boronia zapytał, czy nadal podtrzymuje swój wniosek. Członek Zarządu Powiatu Kazimierz Boroń odnosząc się do kwestii zaciągnięcia kredytu uważa, iż jest tutaj brak skuteczności w zakresie pozyskiwania środków unijnych. Zła organizacja całego procesu związanego z pozyskiwaniem środków w jakiś sposób oddala konieczność starania się w tym momencie o sprawy związane z zaciąganiem kredytu. Uważa, iż w najbliższym czasie należy poddać gruntownej analizie cały problem pozyskiwania środków unijnych. Zarząd Powiatu powinien zorganizować spotkanie z Przedstawicielami Klubów Radnych w tym celu. Proponuje takie spotkanie po 4 lub 4 listopada br. Odnosząc się do pkt. 6a porządku obrad proponuje jego podjęcie na najbliższej Sesji tj. również 4 listopada 2004 r. Za cały stan rzeczy w tym zakresie odpowiadają ludzie zajmujący się oświatą. Kontrowersje u radnych wzbudził fakt załatwienia tej sprawy. Poinformował, iż pewne naruszenia dyscypliny finansów publicznych miały miejsce w ostatnich miesiącach. Co spotkało się z oporem nieetatowych członków Zarządu. W końcu ta sprawa została załatwiona pozytywnie głosami 2 etatowych członków Zarządu. Tutaj sprawa jest podobna. W związku z tym podtrzymuje swój wniosek. Radny Tomasz Kikla oznajmił, iż słuszny wydaje się wniosek radnego Kazimierza Boronia dotyczący pkt. 6c porządku obrad. Jednak najpierw chce poznać przyczyny dlaczego dotychczas działania Starostwa Powiatowego były bezskuteczne w posykiwaniu środków zewnętrznych. Już dyskusja na ostatniej Sesji sugerowała niepowodzenie w zdobyciu środków pozabudżetowych na drogi. Więc jeżeli mówi się o kolejnych drogach, o kolejnych programach, o kolejnym pompowaniu balonu zapytał, dlaczego ten napompowany balon tak nagle wystrzelił i po stronie dochodów pozabudżetowych jest okrągłe zero? Również wnioskuje o zdjęcie pkt. 6 c porządku obrad. Odnosząc się do kwestii pkt. 6a stwierdził, iż zmiany do budżetu są zmianami niezwykle istotnymi, które rzutują na cała gospodarkę finansową Powiatu do końca roku. Rada Powiatu może ich nie przyjąć w głosowaniu, bo odrzucenie uchwały będzie równoważne z jej nie realizacją. Natomiast zdejmując ją z porządku obrad nie umożliwimy rozpoczęcie dyskusji nad niezwykle ważnym tematem, gdzie stoimy na granicy naruszenia dyscypliny finansów publicznych. W związku z tym wnosi o podjęcie uchwały w pkt. 6a porządku obrad celem odbycia szczegółowej dyskusji i dokonania analizy w tym zakresie. Uważa, że Wysoka Rada powinna podjąć decyzję przy głosowaniu nad projektem uchwały. Kolejna debata nad zmianami budżetowymi będzie 25 listopada br., a to będzie już za późno. Radna Stanisława Klimczak odnosząc się do pkt. 6a porządku obrad zgadza się z wypowiedzią radnego Tomasza Kikli. Oznajmiła, iż źle by się czuła, gdyby się okazało, że w związku z zaniechaniem Wysokiej Rady wejdziemy w zobowiązania i z tego powodu będą narastały kłopoty finansowe Powiatu. Członek Zarządu Powiatu Kazimierz Boroń w związku z powyższym wycofał wniosek dotyczący pkt. 6a porządku obrad. Wicestrosta Powiatu Tadeusz Kołacz wniósł o procedowanie poprzez głosowanie wszystkich punktów zapisanych w proponowanym porządku obrad. W trakcie dyskusji pojawiły się dwa wątki: jeden związany z niedoborem w oświacie i drugi związany z pieniędzmi na środki unijne. Odnosząc się do pierwszego wątku oznajmił, iż nie zgadza się ze stwierdzeniem, że sprawa pojawiła się nagle i Rada Powiatu nie jest do tego przygotowana. Przypomniał, że już w pracach nad przygotowaniem budżetu roku 2004 ówczesny projekt Zarządu Powiatu dotyczący kwot kredytu był powiększony o kwotę zł na potrzeby w zakresie płac oświatowych, a wynikających ze wzrostu wynagrodzeń. Wtedy w dyskusjach przed Sesją ustalono, że ten kredyt będzie niejako realizowany w trakcie roku budżetowego. Nawiązuje tutaj do dyskusji prowadzonych na posiedzeniach Komisji Rady Powiat. Dlaczego w związku z tym nie wystąpiliśmy o ten dodatkowy zł w takcie roku, a w tym momencie ta okrojona kwota zaoszczędzona do zł, która jest niezbędna na wypłaty wynagrodzeń zaproponowana została propozycją Zarządu Powiatu w ramach tej kwoty przewidzianej na drogi? Dlatego, że w momencie kiedy było prawie roczne opóźnienie rozstrzygnięcia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego /przypomina, iż w tym momencie powinno być rozstrzygnięcie drugiego naboru, a Urząd Marszałkowski uporał się dopiero z naborem pierwszym/, kiedy już przychodziły miesiące wakacyjne i przygotowywaliśmy się do tego zł uznaliśmy, iż nie ma sensu tego robić, gdyż wiedzieliśmy, że licząc na wnioski unijne musi być zmieniony harmonogram. Z uwagi na nasz klimat zadań na

4 drogach powiatowych nie realizuje się zimą. W związku z tym wiedzieliśmy, że przy przyznaniu środków finansowych na zadania drogowe będziemy na Sesji zmuszeni tylko do tego, aby zabezpieczyć w budżecie tę brakującą kwotę tj zł. Skoro kredyt został już wzięty i żeby nie ponosić kosztów z tego tytułu, wybraliśmy drogę bardziej optymalną. Odnosząc się do kwestii dotyczącej wniosków o środki unijne oznajmił, że w naborze pierwszym Pan Marszałek ustalił taką ścieżkę dochodzenia do projektów, że dał nam możliwość złożenia tylko jednego wniosku. Zatem musieliśmy dokonać selekcji na zasadzie: albo wszystko, albo nic. Nie mieliśmy możliwości uderzać w wiele działów, jakby powiększając swoje szanse. W związku tym wybraliśmy ten wniosek, który dawał nam największe szanse. Ten wniosek był w grze do końca. Decyzje zapadły takie jak zapadły. Mieliśmy nadzieję do końca - do minionego poniedziałku że pieniądze na ten cel zostaną przeznaczone. Zatem tych pieniędzy nie dostaliśmy. Natomiast będzie ogłaszany niebawem drugi nabór wniosków i Wysoka Rada stworzy możliwość byśmy mogli w tym naborze zaistnieć, albo takiej możliwości nie stworzy. Jeżeli nie będziemy mieć możliwości określenia finansowania tych zadań, które zresztą zostały przyjęte przez Wysoką Radę w dokumencie: Programu Rozwoju Lokalnego, to w tym momencie tych wniosków nie możemy złożyć. Bo jeżeli je złożymy bez zabezpieczenia finansowego, to one przy pierwszym czytaniu trafiają do kosza. Sytuacja jest o tyle inna od poprzedniego naboru, że w tym momencie Pan Marszałek już nie ogranicza liczby wniosków, które przyjmuje do rozstrzygnięcia. W związku z tym staramy się przygotowywać wnioski na kilka działów, by w ten sposób zwiększyć nasze szanse i uzyskać akceptacje i dofinansowanie w wysokości 75%. Dokonaliśmy analizy i szykujemy się z dużym wnioskiem na zadania dotyczące Szpitala Powiatowego w Chrzanowie. Każdy ma prawo do oceny osobistej. Uważa, że Powiat powinien sobie tworzyć szanse na to, aby funkcjonować prawidłowo. Stwierdził, iż jest zdziwiony wnioskiem członka Zarządu Powiatu Kzimierza Boronia, gdyż projekty uchwał pod obrady dzisiejszej Sesji złożone zostały przez Zarząd Powiatu. Członek Zarządu Powiatu Kazimierz Boroń stwierdził, że zdaje sobie sprawę, iż zrobił coś takiego po raz drugi. Pierwszy raz, gdy chodziło o obwodnicę oświęcimską w kierunku autostrady, gdzie nierzetelnie zostały przygotowane informacje, które decydowały o stanowisku Zarządu Powiatu w przedmiotowej kwestii. Wówczas ta sprawa została jakby odrzucona. Nieetatowi członkowie Zarządu Powiatu wielokrotnie zwracali uwagę na sposób załatwiania tzw. środków zewnętrznych dla Starostwa Powiatowego w Chrzanowie. Pewne błędy, które są robione systematycznie, obrona niesłusznych dróg prowadzących do celu, nigdy nie była jednoznacznie i rozsądnie przez Pana Wicestarostę przyjęta. Dlatego też po wsłuchaniu się w opinie radnych przedstawiane na Komisjach Rady Powiatu, pozwolił sobie na zmianę stanowiska. Gospodarowanie środkami, które są w dyspozycji Starostwa jest sprawą niesamowicie odpowiedzialną. Ostatnie zachowania Starosty i Wicestarosty spowodowały, że uznał, iż należy wycofać ten punkt z porządku obrad. Stanowisko, które podjął na posiedzeniu Zarządu Powiatu w tej chwili jest nieaktualne. Przewodniczący Rady Powiatu poddał pod głosowanie wniosek członka Zarządu Powiatu Kazimierza Boronia o zdjęcie z porządku obrad pkt. 6c. W głosowaniu wzięło udział 24 radnych: za przyjęciem wniosku głosowało 12 radnych przeciw - 8 radnych wstrzymało się od głosu - 4 radnych. Przewodniczący obrad stwierdził, że Wysoka Rada wniosku nie przyjęła. Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie proponowany porządek obrad ze zmianami. W głosowaniu wzięło udział 24 radnych: za przyjęciem porządku obrad głosowało 21 radnych przeciw - 0 radnych wstrzymało się od głosu - 3 radnych. Przewodniczący obrad stwierdził, że Wysoka Rada porządek obrad przyjęła. Porządek obrad przedstawia się następująco: 1/ Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 2/ Powołanie sekretarza obrad. 3/ Ustalenie porządku obrad. 4/ Przyjęcie protokołu z XXV Sesji Rady Powiatu w Chrzanowie. 5/ Informacja o oświadczeniach majątkowych: a/ Radnych Rady Powiatu za rok 2003;

5 b/ Członków Zarządu Powiatu, Skarbnika Powiatu, Sekretarza Powiatu i osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty oraz kierowników jednostek organizacyjnych powiatu za rok / Przyjęcie uchwał w sprawie: a/ wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2004 r.; b/ przyjęcia projektu rocznego planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2005; c/ zaciągnięcia kredytu na realizację zadań drogowych i oświatowych w Powiecie Chrzanowskim; d/ ustanowienia przez Radę Powiatu zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikiem spalinowym na zbiorniku wodnym Chechło; e/ rozpatrzenia skargi Pani H. W. na działalność Zarządu Powiatu Chrzanowskiego; f/ nadania tytułu Zasłużony dla Powiatu Chrzanowskiego ; g/ nadania tytułu Zasłużony dla Powiatu Chrzanowskiego. 7/ Informacja z prac Zarządu Powiatu od ostatniej Sesji. 8/ Sprawy bieżące Rady Powiatu w Chrzanowie. 9/ Zapytania, wolne wnioski i interpelacje. 10/ Zamknięcie Sesji Rady Powiatu. Przewodniczący Rady Powiatu Jan Burzej poinformował, że na sali narad jest trzech solenizantów: Pan Tadeusz Pająk, Pan Tadeusz Kołacz, Pan Tadeusz Adamczak. Następnie złożył im najserdeczniejsze życzenia. Ad. 4. Protokół z XXV Sesji Rady Powiatu Chrzanowskiego był wyłożony do wglądu w Biurze Rady Powiatu. Przewodniczący Rady Powiatu zwracając się do sekretarza obrad XXV Sesji Rady Powiatu Pana Piotra Rembiechy zapytał, czy zgłasza uwagi do protokołu. Radny Piotr Rembiecha nie wnosi uwag. Przewodniczący Rady Powiatu oraz Wiceprzewodniczący Rady Powiatu również nie wnieśli uwag. Ponieważ nikt z radnych nie zgłosił zastrzeżeń Przewodniczący obrad stwierdził, że protokół z XXV Sesji Rady Powiatu został przyjęty. Ad. 5a i 5b. Przewodniczący Rady Powiatu - przedstawił informację o oświadczeniach majątkowych Radnych Rady Powiatu za rok 2003, która stanowi załącznik nr 4 do protokołu. Radny Tomasz Kikla oznajmił, iż z w/w informacji wynika, że wszyscy radni złożyli w ustawowym terminie oświadczenia majątkowe. Natomiast w pkt. 3 jest mowa o analizie 24 oświadczeń majątkowych, a Rada Powiatu liczy 25 radnych. Przewodniczący obrad poinformował, że swojego oświadczenia nie weryfikuje. To czyni Wojewoda Małopolski. Radny Zbigniew Klatka poinformował, że Pani Klaudia Kapusta wykazała się dużą kulturą, cierpliwością i kompetencją przypominając radnym o obowiązku składania oświadczeń, w tym udzielanie stosownych wyjaśnień w tym zakresie. Następnie jej podziękował. Przewodniczący Rady Powiatu- oznajmił, że dzięki takim opiniom Pani Klaudia Kapusta jest Kierownikiem Biura Rady Powiatu w Chrzanowie. Starosta Chrzanowski przedstawił informację o oświadczeniach majątkowych Członków Zarządu Powiatu, Skarbnika Powiatu, Sekretarza Powiatu i osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty oraz kierowników jednostek organizacyjnych powiatu za rok 2003, która stanowi załącznik nr 5 do protokołu. Radny Tadeusz Adamczak stwierdził, że w przedmiotowej informacji nie ma ujętych dwóch Dyrektorów Starostwa Powiatowego w Chrzanowie? Zapytał, czy dlatego, iż te osoby nie wydają decyzji administracyjnych? Starosta Chrzanowski tak. Ad 6a. Pani Joanna Jaguś Skarbnik Powiatu w Chrzanowie przedstawiła projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2004 r.

6 W imieniu Zarządu Powiatu przedstawiła następującą autoprawkę do projektu uchwały: - zwiększa się zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków plan finansowy Liceum Ogólnokształcącego w Trzebini o kwotę ,00 zł. Poinformowała, iż jest to wygrana tej jednostki w ramach realizacji pierwszego etapu Programu Sokrates Comenius. Przewodniczący obrad otwierając dyskusję nad projektem uchwały poprosił o opinie Komisji Rady Powiatu. Komisja Budżetu i Finansów Rady Powiatu w Chrzanowie opinia pozytywna. Komisja Statutowo-Regulaminowa i Etyki Rady Powiatu w Chrzanowie - opinia pozytywna od strony formalnoprawnej. Komisja Bezpieczeństwa Rozwoju Gospodarczego i Polityki Zatrudnienia Rady Powiatu w Chrzanowie opinia pozytywna. Komisja Zdrowia Rodziny i Pomocy Społecznej Rady Powiatu w Chrzanowie zapoznała się z projektem uchwały. Komisja Edukacji Kultury Sportu i Turystyki Rady Powiatu w Chrzanowie opinia negatywna. Komisja Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa Rady Powiatu w Chrzanowie opinia pozytywna do 7 projektu uchwały dotyczącego planu przychodów i wydatków PFOŚiGW na rok Radna Czesława Kikla z uwagi na nie uzyskanie na posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska Rolnict6wa i Leśnictwa Rady Powiatu w Chrzanowie szeregu wyjaśnień dotyczących wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2004 r. zwróciła się do Zarządu Powiatu z zapytaniami w przedmiotowej sprawie, które stanowią załącznik nr 6 do protokołu. Skarbnik Powiatu poinformowała, że wskazanie dochodów i wydatków w poszczególnych działach wymaga trochę czasu. Te dane trzeba zestawić. Po kolejnej przerwie taka informacja zostanie przedstawiona. Odnosząc się do informacji Ministerstwa Finansów oznajmiła, że przedmiotowa informacja ma charakter szacunkowy. Tworząc budżet w pierwotnej wersji, nie mamy możliwości nie przyjęcia kwoty oszacowanej przez ministra, gdyż ten element przy konstrukcji planu byłby zakwestionowany przez organ nadzorczy, który także opiera się na informacjach uzyskanych z Ministerstwa Finansów. Natomiast w trakcie wykonywania roku ta kwota może być korygowana jeżeli jest taka możliwość. Odnosząc się do kwestii planu na dzień r. i ujętych w nim zmian stwierdziła, iż w/w planie zawarto wszystkie zmiany. Ta informacja również jest weryfikowana przez organ nadzorczy. Weryfikacja m.in. polega na porównaniu planu z najbardziej aktualną wersją, którą dysponuje RIO. Dyrektor PZD w Chrzanowie odnosząc się do wypowiedzi radnej Czesławy Kikli dotyczącej niewykonanych zadań w ramach kwoty zł poinformował, że to jest część kwoty, która dotyczyła zadań zgłoszonych do realizacji ze środków unijnych. I zadanie remont chodnika przy ul. Gęsikowskiego i ul. Gancarskiej w Alwerni; II zadanie remont chodnika przy ul. Piłsudskiego w Zagórzu; III zadanie budowa chodnika przy ul. Bolęcińskiej w Płazie; IV zadanie budowa chodnika przy ul. Nadwiślańskiej w Gromcu; V zadanie remont chodnika przy ul. Orkana w Libiążu; VI zadanie remont chodnika przy ul Lecia w Trzebini. Jedno zadanie, które było w tym zestawie ujęte do pierwszego naboru SPOR tj. remont chodnika przy ul. Św. Stanisława ze względu na ustalenia z Gminą Trzebinią, która po kanalizacji musiała wykonać nakładkę - tutaj został wykonany pełny zakres. Gdyby rozstrzygnięcie SPOR było pozytywne dla nas, to zadania byłyby wykonywane w zależności od terminu rozstrzygnięcia. Z zadań, które były w tzw. II wariancie zawarte są w trakcie realizacji. Zadania te są częściowo zmodyfikowane, w tym część zadań powiększono w trakcie roku. Zapewnił, iż projekt odnośnie ul. Astronautów w Żarkach będzie zlecony. Radna Czesława Kikla poinformowała, że na spotkaniu Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Rady Powiatu w Chrzanowie w dniu r. uzyskała informację, iż ten projekt nie będzie realizowany i został przesunięty na miesiąc styczeń. Dyrektor PZD w Chrzanowie oznajmił, iż nie otrzymał zaproszenia na posiedzenie w/w Komisji. W związku z tym nie mógł udzielić informacji w tym zakresie. Ponadto stwierdził, że projekt dotyczący ul. Astronautów wymaga tzw. pełnej procedury, w tym opracowanie mapy do celów projektowych, wszystkich uzgodnień. Tak więc nie ma możliwości jego wykonania do końca br. Radna Czesława Kikla poinformowała, iż przed momentem otrzymała zestawienie wydatków z placówek oświatowych. Nie jest wstanie się w tej chwili zapoznać z tą informacją. Zapytała, czy w zestawieniu

7 wydatków z dnia r. w pozycji plan wykazane kwoty odzwierciedlają pierwotny plan przyjęty do budżetu po raz pierwszy? Czy też jest to plan skorygowany? Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatu w Chrzanowie Jerzy Fraś odnosząc się do wypowiedzi radnej Czesławy Kikli poinformował, że w/w zestawienie jest sporządzane na postawie sprawozdań RB. W tym zestawieniu księgowa i dyrektor placówki są zobowiązani podać aktualny plan. To nie jest odniesienie każdorazowo do pierwszego planu budżetowego placówek, tylko jest to plan aktualny po przesunięciach. Radna Czesława Kikla - stwierdziła, że jest to zestawienie wydatków w oparciu o dokumentację księgową, czyli nie ma analizy kosztowej, gdzie są weryfikowane poszczególne placówki zarówno pod względem płacowym, jak i wydatkami rzeczowymi. Poinformowała, iż otrzymała informacje od Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie w wydatkach roku 2004 / do 1 stycznia do 30 września/. W oparciu o zestawienie wydatków, czyli analizę za 6 miesięcy informuje, iż nie mając przedstawionych dodatkowych wyjaśnień stwierdza, że oszczędności w wykonywaniu planu nie popłacają. Czego dowodem jest placówka SOSW w Chrzanowie Rozdział 80134: procent wykonania wynosi 43,53% i dzisiaj projekcie uchwały w tym rozdziale przedstawia się zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę zł, w tym na wypłaty wynagrodzeń o zł. Przy czym w innych jednostkach w tym samym okresie plan wykonania wynagrodzeń i pochodnych kształtuje się w granicach 57 do 61,58% - te jednostki są premiowane i mają zwiększenia. Podsumowując informację w oparciu o otrzymany materiał m.in. wynagrodzenia dotyczące wszystkich placówek oświatowych i również Starostwa za okres 5 miesięcy zaobserwowała, że w informacji dotyczącej średniej płacy na 19 placówek, aż 10 przekroczyło plan powyżej 100%. Są również placówki, które przekroczyły plan o 127,44%. Od miesiąca czerwca br. prosi o informację w tym zakresie. Na dzień dzisiejszy nie ma uzasadnień faktycznych stanowiących podstawę, iż dzisiejsze zmiany w tych jednostkach są ostateczne i nie będzie w miesiącu grudniu Rada Powiatu znowu stawiana przed koniecznością zaciągnięcia kolejnego kredytu. Dzisiejsze zmiany w jednostkach oświatowych powodują, że musimy dokonać zmiany przeznaczenia kredytu z zadań drogowych na jednostki oświatowe i na wydatki bieżące. Zwracając się do Zarządu Powiatu i Wysokiej Rady poprosiła o wzięcie pod uwagę stan dróg powiatowych i bezpieczeństwo użytkowników. Czy ustalając kredyt na drogi szybko przeznaczyć bez jakichkolwiek uzasadnień i szczegółowych analiz - na wydatki oświatowe i to na bieżącą konsumpcję, która nie gwarantuje, że jest to kredyt ostateczny. Radny Tomasz Kikla oznajmił, że od wielu miesięcy i w tamtych latach cały czas w fazie planowania budżetu powtarza, aby zwrócić uwagę jaki budżet jest przyjmowany i za jakim budżetem Wysoka Rada głosuje. Niedoszacowanie budżetu po stronie oświaty wynosiło ok zł. Nikt wówczas pomimo jego próśb, aby jeszcze raz przyglądnąć się budżetowi za wyjątkiem Pani Jolanty Głowacz nie sprzeciwił się takiej formie budżetowania i uchwalenia budżetu. Budżet został przyjęty z ewidentnym niedoszacowaniem, gdzie zaznaczono, że ok. września, października będzie niedobór po stronie oświaty. To był jeden wielki znak zapytania. Drugi pojawił się ze środkami pozabudżetowymi, które mamy rzekomo uzyskać. W tym budżecie jest nieustanna walka dróg z oświatą. Kto ma przewagę, to tak te pieniądze wędrują. To są kolejne środki, które przechodzą na konsumpcję. Pytanie, co zrobić jeżeli nie przejdą? Jest to ewidentne naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Rada Powiatu troszeczkę stoi pod ścianą. Nie można pozwolić na to, że to kolejna partia idąca gdzieś w kierunku szeroko pojętej mniej zaplanowanej, bo wręcz nieograniczonej konsumpcji dla oświaty. Bo bezpieczeństwo na naszych drogach jest już w tragicznej sytuacji. Dlatego na przyszłość zastanówmy się podnosząc rękę za projektem danej uchwały budżetowej. Natomiast teraz jest skutek. Są dyrektorzy, którzy dostają zwiększone pieniądze na wynagrodzenia, w tym dyrektorzy lepiej zarządzający i gorzej zarządzający. Jednak jest pewna grupa dyrektorów, która jest cały czas nagradzana za efekty w pracy. Są także sytuacje, gdzie dyrektor jeden czy drugi pisze: brakuje mi zł, dajcie. Gdzie oni byli przy planowaniu i przy uchwaleniu budżetu. Przecież ktoś za to bierze pieniądze, jest wynagradzany i ktoś za to odpowiada. Oznajmił: ja też przeżyłem swego rodzaju dramat w momencie kiedy należało wypłacić kwotę 203 zł i kiedy był strajk pielęgniarek. Kiedy nikt nie miał odwagi negocjować z nimi. Bo nie było pieniędzy. W jakiś sposób po analizie budżetu udało się to wygospodarować. To wszystko dzieje się kosztem bezpieczeństwa dzieci, które chodzą i jeżdżą po drogach powiatowych. To jest też dramat. Dyrektorzy planują swoje przychody, które są źle zaplanowane, albo nieoszacowane. Chociażby te przychody z wynajmu mienia. Zgadza się z wypowiedzią radnej Czesławy Kili, iż nie popłaca żadna oszczędność. Bo i tak inni dostaną. Gdybyśmy od początku oddzielili wyraźnie i jednoznacznie drogi od

8 szkolnictwa i powiedzieli, że szkolnictwo w miesiącu X,Y,Z musimy podeprzeć kredytem, który już rozpisujemy i zamierzamy go wziąć. To wiemy, że ten kredyt jest celowy na uzupełnienie braków w szkolnictwie. Nie blokując przez cały rok prac na drogach powiatowych. Obecnie jesteśmy w stanie totalnego rozpadu drogowego, niedoboru oświatowego, odsetek i kredytów wcześniej zaciągniętych. Stoimy przed rokiem 2005 tragicznym z punktu widzenia planowania budżetowego. Wicestarosta Powiatu - stwierdził: zgadzam się z tezą, iż należało przy budżecie dla czystości sytuacji dołożyć ten zł i sytuacja dzisiaj wyglądałaby inaczej. Byłoby faktyczne oddzielenie kredytu na drogi od spraw oświatowych. Przypominam, że na tej sali zebrane Komisje wnioskowały o zmniejszenie proponowanej pożyczki o brakującą kwotę zł na realizację dziury płacowej w jednostkach oświatowych. To jest faktycznie pieniądz na bieżącą konsumpcję za zadania nauczycieli wynikające z przepisów Karty Nauczyciela i z przepisów oświatowych. Przepisy te są jednoznaczne: stałe i twarde. Taka sytuacja co roku się powtarza w każdym samorządzie. Następnie przytoczył artykuł prasowy dotyczący brakujących zł w Gminie Kraków. Ponadto poinformował, iż w dniu wczorajszym - w trakcie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu w Chrzanowie - rozmawiał z Wiceburmistrzem Gminy Chrzanów Panem Stanisławem Duszą odpowiedzialnym za sprawy oświatowe, którego zapytał ile Gmina Chrzanów dodaje poza subwencją do oświaty? Pan Wiceburmistrz stwierdził, iż jest to kwota zł. Ponadto na ostatniej Sesji, Rada Miejska przeznaczyła dodatkowo na płace zł. Dlatego, że zmiany płacowe wynikają ze zmiany arkuszów organizacyjnych, które zmieniają się od 1 września. Odnosząc się do kwestii kredytu na drogi powiatowe stwierdził: był to kredyt na zabezpieczenie wniosków do SPOR. Tutaj z pełną determinacją będziemy dalej prowadzić pierwszy wniosek. Chcielibyśmy również przedstawić inne wnioski. By móc próbować sięgać po te środki. Mam nadzieję, że z coraz większą skutecznością każdego roku. Odnosząc się do niedoszacowania w oświacie poinformował: mamy przed sobą w aktualnej sytuacji naliczania subwencji oświatowej tylko dwa wyjścia: albo ustalamy budżet niedoszacowany ze świadomością, że do tego budżetu musimy wrócić w trakcie roku budżetowego; albo już na początku budżetu bierzemy kredyt, którym uzupełniamy wyliczone braki. Jednak i tak od września musimy to weryfikować, przesuwać z placówek do placówek i dokładać. Przypuszczam, że taka sytuacja powtórzy się w każdym budżecie. Jedyne co się może zmienić w tej sprawie to, że mogą się zmienić broniący i kontestujący tę sytuację. Nic więcej. Ja nie widzę innej możliwości. Odnosząc się do kwestii planowania budżetu oświatowego oznajmił: mieliśmy świadomość cały czas, iż budżet jest niedoszacowany. Nigdy tego nie ukrywaliśmy. Gdy dyrektorzy ustalali potrzeby swoich placówek, to one przekraczały o kilka milionów złotych nasze możliwości finansowe. Tak jest każdego roku. Gdybyśmy chcieli taki budżet przyjąć, któryby dawał pełnię oddechu dyrektorom szkół, zabezpieczał wszystkie sprawy, to ten dodatek spoza subwencji do budżetu oświatowego nie wynosiłby zł., czy plus zł, ale wynosiłby kilka milionów złotych. To byłby również pieniądze na przejedzenie. Bo przecież płace nauczycieli, utrzymanie placówek to nie są inwestycje, które potem dają nam jakieś oszczędności, bądź też wręcz zyski. Oznajmił, iż otrzymał od Ministra Finansów informacje o planowanych dochodach budżetu w elemencie oświatowej części ogólnej. Po analizie wynika, że prawdopodobnie jak w ubiegłym roku już po ustaleniu budżetu Pan Minister Finansów zweryfikuje nam budżet ograniczając go o ponad zł. Wówczas również staniemy przed dylematem, jakim stanęliśmy w bieżącym roku budżetowym, zastanawiając się skąd wziąć pieniądze na konsumpcje, czyli na płace nauczycieli. Ustawodawcy nie interesuje z jakiego elementu Powiat będzie realizował swoje zadania. W ubiegłym roku na oświatę z dotacji otrzymaliśmy środki finansowe na fundusz dla emerytów nauczycielskich. W tym roku ten fundusz ujęto już w subwencji oświatowej. W związku z tym ten element m.in. kwotą zł musimy pokryć. Chciałbym dożyć czasów kiedy subwencja oświatowa znowu wystarczy nam na funkcjonowanie oświaty. Wówczas musiałaby się zmienić polityka państwa, polityka Ministra Finansów, który ustalając kwoty subwencji oświatowej brałby pod uwagę nasze realia oświatowe, a nie tylko możliwości budżetu państwa w zakresie finansowania tych zadań. Radna Zofia Gniewek- jako dyrektor szkoły oznajmiła, że ustawodawca daje możliwość nauczycielom uzyskiwania awansu. Są również nieznaczne podwyżki w ciągu roku. Jednak przy dużej liczbie pracowników to powoduje poważne obciążenie budżetu. Ok. 85% budżetu oświaty powiatu to są wydatki osobowe. Zatem w tych 15% należałoby szukać oszczędności. To jest bardzo trudne. W miesiącu wrześniu Gmina Alwernia na

9 kilka dni blokuje konta analizując, która szkoła ma więcej a która mniej. Już drugi rok jej szkoła oddaje środki finansowe. Rozumie sytuację, że w innych szkołach są braki na płace. Z tym, że ma dylemat: Rada Rodziców pozyskuje pieniądze organizując różne zabawy, a z drugiej strony musi oddać środki finansowe. To jest dylemat samorządowca i dyrektora szkoły. Radna Czesława Kikla poinformowała, że przy planowaniu budżetu była przeciwna zaciąganiu kredytu dlatego, iż nie było dokładnych analiz w tym zakresie. Były wspólne ustalenia z Zarządem Powiatu, że będzie w przyszłości zgoda na zaciągnięcie kredytu po przedstawieniu faktycznego uzasadnienia, kalkulacji. Minęło 6 miesięcy i do dnia dzisiejszego takich analiz kosztowych nie ma. Radna Stanisława Klimczak stwierdziła, iż drogi w Powiecie Chrzanowskim są najgorszej jakości. Gminy inwestują i deklarują, że pomogą finansowo dokładając 50% środków finansowych. Na naszych drogach w tym roku niewiele zrobiono, żeby nie powiedzieć nic. Zgadza się z tym, iż nie można się zgodzić na ograniczanie bezpieczeństwa kosztem oświaty. Proponuje, aby Zarząd Powiatu podejmował zdecydowane działania w kierunku oszczędności w oświacie. Jednak problem zł na droga zostanie. Zapytała, czy w tym roku jesteśmy wstanie skonsumować zł na inwestycje drogowe? Obecnie jest miesiąc październik. Za chwilę będzie miesiąc listopad. Nie posądza Zarząd Powiatu o złośliwość, że np. przetrzymywał te środki w budżecie po to, aby potem dziurę budżetową nimi łatać. Nie mniej jednak z tymi środkami należy coś zrobić. W tym momencie stoimy przed dwoma dylematami: albo w trybie pilnym zaciągnąć kredyt, albo skorzystać z tej puli zł i Rada Powiatu zadba, aby te pieniądze w przyszłorocznym budżecie wróciły. Być może w tym momencie dołożymy środków na inwestycje. Wicestarosta Powiatu stwierdził, że kredyt w kwocie zł został podjęty po to, że kiedy byłby środki unijne można było zabezpieczyć tymi środkami realizację tego zadania. Następnie te środki miały wrócić ponownie do budżetu. Nie było nigdy takiego planu, aby za te pieniądze w sytuacji kiedy nie dostaniemy środków z Unii Europejskiej wykonać jakieś zadania drogowe w II wariancie. Ta kwota, gdyby nie nasze potrzeby oświatowe przechodzi w sposób automatyczny w jego przekonaniu na rok następny również na zadania drogowe. Teraz od Rady Powiatu będzie zależało, czy uzna, aby te środki stanowiły zabezpieczenie tego lub innych wniosków i były środkami wydawanymi, zwracanymi oraz przeznaczanymi na inne zadania. Byłby takim zestawem niekończących środków, do tego, by dzięki nimi móc próbować sięgać po środki unijne lub też decyzją Rady Powiatu mogą być przeznaczane na inne cele, w tym na zadania drogowe. Radna Czesława Kikla poinformowała, że ten kredyt był intencyjny na zadania drogowe. Niezależnie od tego co było powiedziane Radzie Powiatu był przedstawiony II wariant. Wówczas powiedziano, że jeżeli nie otrzymamy w/w środków, to bez tego kredytu intencyjnego będą realizowane zadania inwestycyjnoremontowe na drogach w wariancie II. Takie zadania przyjęto do budżetu na rok Natomiast teraz jeżeli przesuwamy środki z wydatków inwestycyjnych, to ten kredyt intencyjny na drogi zostaje uruchamiany nie na drogi, tylko na kredyt konsumpcyjny bieżący oświatowy. Radny Tadeusz Adamczak oznajmił, iż przy uchwalaniu budżetu była informacja o niedoszacowaniu oświaty w kwocie zł. Fakt jest taki, iż to niedoszacowanie jest na poziomie zł. Z informacji, którą otrzymał od Dyrektora Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu wynika, iż są rozbieżności z tym co przedstawiali dyrektorzy placówek. Np. Dyrektor II LO powiedział, że ma zapotrzebowanie na kwotę zł. Natomiast tu jest mowa o zł. Zespół Szkół w Libiążu na kwotę ok zł. Pan Dyrektor tej placówki mówił o kwocie ok zł. Te rozbieżności są zbyt duże. To mu się niepodobna. Poinformował, że II LO oraz Zespół Szkół z Trzebini zwracali się pisemnie do Zarządu Powiatu o doszacowanie. Niemniej Zarząd Powiatu postanowił inaczej i te różnice budżetowe były znaczne. Dzisiaj są tego konsekwencje. Wnioskuje, aby praktyka zabierania środków z PZD w Chrzanowie była praktyką ostateczną i żeby to już nie miało miejsca. Gdyż stan dróg w powiecie wymaga natychmiastowych działań. Przewodniczący Rady Powiatu zwracając się do Wysokiej Rady poprosił o konkretne propozycje w przedmiotowej sprawie. Przypomina, iż uchwałę można podjąć lub nie. Można również zgłosić poprawki do projektu uchwały lub wrócić projekt do wnioskodawcy celem opracowania poprawek. W związku z tym prosi o zgłoszenie konkretnych wniosków w tym zakresie. Radna Czesława Kikla zgłosiła wniosek, aby środki finansowe z dróg powiatowych nie były zabierane. Tylko zostały przeznaczone na projekty i dokumentacje techniczną oraz uregulowania własnościowe celem przygotowania projektów do ubiegania się o środki zewnętrzne. Nasze wnioski o środki zewnętrzne mają właśnie takie niedociągnięcia, co nas dyskwalifikuje przy ubieganiu się o środki.

10 Przewodniczący obrad - proponuje przekazanie w/w wniosku do Komisji Budżetu i Finansów celem jego zaopiniowania w takcie przerwy. Pan Grzegorz Kotelnicki Dyrektor PZD w Chrzanowie - oznajmił, że wniosek Powiatu Chrzanowskiego o środki unijne nie został odrzucony z powodu niekompletności dokumentów. Radna Czesława Kikla stwierdziła, iż nie mówi o wniosku, który został odrzucony. Tylko generalnie o wnioskach, które będą przygotowywane. Radna Stanisława Klimczak odnosząc się do wniosku radnej Czesławy Kikli zapytała Dyrektora PZD, czy w tym roku jest wstanie przygotować odpowiednie procedury i je wykonać? Dyrektor PZD w Chrzanowie poinformował, że jest to raczej wątpliwe. Procedury przetargowe trwają zbyt długo. Procedura od momentu ogłoszenia do czasu rozstrzygnięcia wynosi ok. 2-2,5 miesiąca. Skarbnik Powiatu odnosząc się do wypowiedzi radnej Czesławy Kikli poinformowała, że kwota zł rzeczywiście była kwotą intencyjną w miesiącu lutym, kiedy Rada Powiatu dawała Zarządowi Powiatu zgodę na zaciągnięcie kredytu na te konkretne działania. Natomiast w momencie podjęcia uchwały ona przestała być uchwałą intencyjną. Była zadaniem przypisanym do realizacji na kwotę zł /zadanie na drogach/. To zadnie nie zostało wykonywane w trakcie roku budżetowego nie dlatego, że Pan Dyrektor nie chciał lub nie dysponował środkami, nie zorganizował przetargu. Po prostu dysponent środków unijnych mówił, że rozpocząć zadania z tych środków możemy dopiero po podpisaniu umowy. Więc jakiekolwiek działania przed podpisaniem umowy dyskwalifikowałby wniosek. Stąd mówimy o niewykonanych zadaniach na drogach na kwotę zł. Procedura przetargowa jest żmudna. Stąd na pewno w roku budżetowym 2004 kwota zł nie zostanie wykorzysta. Ta kwota stanowiła element kredytu zł. Procedura przetargowa na pełną kwotę została rozstrzygnięta. Prowizja od pełnego kredytu została zapłacona. Kredyt uruchamiany jest w transzach. Na ten moment jest to kwota zł, czyli pozostała kwota jest jeszcze niezrealizowana. Na pewno kwoty zł nie uruchomimy w tym roku, bo nie będzie takiej potrzeby. Proponujemy wykorzystać zł w tym roku budżetowym. Pozostanie nam przy PZD kwota zł, z której ewentualnie możemy wykonać projekty. Kredyt na pewno będzie zaciągnięty do takiej wysokości do jakiej będzie potrzeba. Natomiast prowizji nikt nam nie zwróci. Myśmy deklarowali zaciągnięcie kredytu w pełnej wysokości i prowizja, czyli cena kredytu została uiszczona na początku. Radna Stanisława Klimczak zgłosiła wniosek o 15 minut przerwy celem odbycia posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa, Rozwoju Gospodarczego i Polityki Zatrudnienia z Komisją Budżetu i Finansów Rady Powiatu w Chrzanowie. Przewodniczący obrad ogłosił 15 minut przerwy. Po przerwie Przewodniczący Rady Powiatu wznowił obrady w pkt. 6a porządku obrad. Przewodnicząca Komisji Bezpieczeństwa, Rozwoju Gospodarczego i Polityki Zatrudnienia Rady Powiatu w Chrzanowie Stanisława Klimczak poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu w/w Komisji zaprezentowane zostały stanowiska Pani Skarbnik oraz Dyrektora Frasia i Dyrektora Kotelnickiego. Ponadto wysłuchano stanowisk Pani Czesławy Kikli, Pana Tomasza Kikli, Pana Marka Kamieńskiego, Pani Jolanty Głowacz i Przewodniczącej Komisji Budżetu i Finansów Zofii Gniewek. Komisja wnosi o przyjęcie projektu tej uchwały z zastrzeżeniem, że w przyszłym roku budżetowym zostaną zabezpieczone środki finansowe na wykonywanie zadań drogowych w kwocie zł i nie będą to pieniądze warunkowane udziałem Powiatu w grantach unijnych. Radna Czesława Kikla oznajmiła: Komisja ustaliła, że ten kredyt, który był intencyjny okazuje się, iż to jest kredyt celowy na zadania drogowe. Z uwagi, że występuje przekroczenie dyscypliny w jednostkach oświatowych Komisja ustaliła, iż warunkowo zostanie przeznaczona kwota zł na oświatę, która zabezpieczy wykonanie wszystkich wydatków oświatowych. Natomiast pozostający kredyt w wysokości zł w formie aneksu / obowiązuje do r./ Zarząd Powiatu wystąpi o prolongatę i przesunięcie jego wykorzystania na rok 2005 celem jego przeznaczenia na zadania - bezwarunkowo i nie może być on już w żaden sposób zmieniony. Przewodniczący obrad- zapytał, gdzie Komisja wprowadzi te zapisy? Radna Stanisława Klimczak oznajmiła, iż zapisy będą w protokole Komisji. Radna Czesława Kikla poinformowała, iż w miesiącu listopadzie, względnie grudniu musi być podjęta uchwała mówiąca o aneksie do umowy dotyczącej kredytu. Skarbnik Powiatu- oznajmiła, że to jest już w gestii Zarządu Powiatu.

11 Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu w Chrzanowie Zofia Gniewek odczytała protokół Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu w Chrzanowie w przedmiotowej sprawie, który stanowi załącznik nr 7 do protokołu. Radny Zbigniew Klatka - oznajmił, że wniosek przedstawiony przez Panią Czesławę Kikle szybciej zrozumieją finansiści i specjaliści w branży. Uważa, iż takie zapisy powinny się znaleźć w załączniku do projektu uchwały. Wówczas będzie miał zdecydowanie większą pewność za czym głosuje. Prosi o dokonanie takich zapisów. Przewodnicząca Komisji Bezpieczeństwa, Rozwoju Gospodarczego i Polityki Zatrudnienia Rady Powiatu w Chrzanowie Stanisława Klimczak zgadza się z wypowiedzią radnego Zbigniewa Klatki. Zwracając się do Przewodniczącego Rady Powiatu poprosiła o podjęcie inicjatywy w tej sprawie. Przewodniczący obrad przypomniał, iż pytał radnych, gdzie ten zapis ma być ujęty. Wówczas sugestia radnych była, aby zapis pozostał w protokole Komisji. Radna Czesława Kikla zaproponowała dokonanie korekty wspólnie z Zarządem Powiatu, Panią Skarbnik i Radcą Prawnym celem jej umieszczenia w załączniku do projektu uchwały. Wicestarosta Powiatu - oznajmił, że pozostała kwota zł jest zapisana cały czas na zadania drogowe. Gdybyśmy chcieli je przeznaczyć na inny cel, to musielibyśmy tak jak dzisiaj podjąć odrębną uchwałę Rady Powiatu. W związku z tym chcemy zapisać coś, co jest już zapisane w dokumentach Starostwa. Radny Tadeusz Pająk - stwierdził, iż na początku Sesji, Wysoka Rada głosowała nad zdjęciem tego punktu z porządku obrad. Teraz mamy coraz więcej wątpliwości. Komisje się spotkały i przedstawiły wniosek, który nie jest skonkretyzowany. Gdyż jest poprawiany przez członków Komisji. Proponuje, aby się zastanowić, czy tę uchwałę można podjąć. Ponieważ jest coraz więcej kontrowersji w tej sprawie. Przewodniczący obrad- uważa, iż nie ma tutaj kontrowersji. Ponadto uważa, że powinno odbyć się spotkanie Zarządu Powiatu z Przewodniczącymi Komisji celem dopracowania ostatecznej wersji projektu uchwały. Skarbnik Powiatu poinformowała: z tej dyskusji wynika, iż chodzi o kwotę zł. Ponieważ kwota zł w projekcie uchwały budżetowej już jest zawarta. Jeżeli chodzi o kwotę zł, to tego nie zrobimy w przerwie Sesyjnej. Ponieważ tutaj trzeba skorygować również prognozę kwoty długu. Tego się nie da zrobić za pięć minut. To są żmudne obliczenia. Ta kwota jest zapisana w drogownictwie i tylko na transport może być wydana. Jeżeli Zarząd Powiatu podjąłby decyzję o przesunięciu tej kwoty z kredytu na inne zadania, to musi to przedstawić Radzie Powiatu. Radna Czesława Kikla wniosła o zamknięcie dyskusji. Uważa, iż radnym chodzi o to, aby nie zostali postawieni przed faktem dokonanym, jak w tym przypadku. Wysoka Rada musi zadecydować o przesunięciu kredytu z uwagi na przekroczenie dyscypliny budżetowej. Przewodniczący obrad proponuje powołać Zespół Redakcyjny celem dopracowania projektu uchwały. Do w/w Zespołu proponuje Przedstawiciela Zarządu Powiatu, Panią Skarbnik, Przewodniczących Komisji: Budżetu i Finansów; Bezpieczeństwa, Rozwoju Gospodarczego i Polityki Zatrudnia oraz Panią Czesławę Kiklę. Radna Czesława Kikla zaproponowała w skład Zespołu Redakcyjnego również Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu w Chrzanowie. Następnie poprosiła o ustosunkowania się do powyższego Pani Skarbnik. Radny Tomasz Kikla uważa, że w tym przypadku chodzi o pewną gwarancję działań w przyszłorocznym budżecie tj. zabezpieczenia środków po stornie dochodowej, jak i wydatkowej. Ponadto uważa, iż wystarczą tutaj szczegółowe zapisy w przedmiotowej sprawie w protokole. Jeżeli będziemy budować opis i uzasadnienie do uchwały, która podlega kontroli przez RIO. To są duże szanse, iż RIO uchyli uchwałę. W związku tym nadal będziemy stali przed widmem naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu w Chrzanowie Zofia Gniewek również uważa, że zapis w protokole jest wystarczający. Każda Komisja może zgłaszać wnioski do budżetu na rok To byłby jeden z wniosków. Ponieważ nikt z radnych nie zgłosił uwag do powyższego Przewodniczący Rady Powiatu zarządził głosowanie nad projektem uchwały. W głosowaniu wzięło udział 23 radnych: za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych przeciw - 0 radnych wstrzymało się od głosu - 8 radnych. Przewodniczący obrad stwierdził, że Wysoka Rada prz y jęła Uchwałę Nr XXVI/144/2004 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2004 r.

12 Ad. 6b. Skarbnik Powiatu Joanna Jaguś przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu rocznego planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok Przewodniczący Rady Powiatu otwierając dyskusję nad projektem uchwały poprosił o opinie Komisji Rady Powiatu. Komisja Budżetu i Finansów Rady Powiatu w Chrzanowie opinia pozytywna. Komisja Statutowo-Regulaminowa i Etyki Rady Powiatu w Chrzanowie od strony formalnej Komisja nie wnosi uwag. Komisja Bezpieczeństwa, Rozwoju Gospodarczego i Polityki Zatrudnienia Rady Powiatu w Chrzanowie opinia pozytywna. Komisja Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej; Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki; Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Rady Powiatu w Chrzanowie zapoznały się z projektem uchwały. Ponieważ nikt z radnych nie zgłosił uwag Przewodniczący Rady Powiatu zarządził głosowanie nad projektem uchwały. W głosowaniu wzięło udział 22 radnych: za przyjęciem uchwały głosowało 22 radnych przeciw - 0 radnych wstrzymało się od głosu - 0 radnych. Przewodniczący obrad stwierdził, że Wysoka Rada przyjęła Uchwałę Nr XXVI/145/2004 w sprawie przyjęcia projektu rocznego planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok Ad. 6c. Skarbnik Powiatu Joanna Jaguś przedstawiła projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na realizację zadań drogowych i oświatowych w Powiecie Chrzanowskim. W imieniu Zarządu Powiatu przedstawiła następującą autopoprawkę w załączniku do projektu uchwały: O słowa: zadań drogowych i oświatowych w Powiecie Chrzanowskim zastąpić słowami: na realizację programów unijnych w roku Przewodniczący obrad otwierając dyskusję nad projektem uchwały poprosił o opinie Komisji Rady Powiatu. Komisja Budżetu i Finansów Rady Powiatu w Chrzanowie opinia pozytywna w głosowaniu 1 za, 1 przeciw, 3 wstrzymujące. Głos Przewodniczącej Komisji zadecydował.. Komisja Statutowo-Regulaminowa i Etyki Rady Powiatu w Chrzanowie zapoznała się z projektem uchwały i wystosowała wniosek do Zarządu Powiatu, który stanowi załącznik nr 8 protokołu. Komisja Bezpieczeństwa, Rozwoju Gospodarczego i Polityki Zatrudnienia Rady Powiatu w Chrzanowie zwróciła się do Zarządu Powiatu z wnioskiem o uściślenie 1 projektu uchwały. Zarząd Powiatu przyjął autopoprawkę Komisji. Po wprowadzeniu autoprawek Komisja jednogłośnie zaakceptowała projekt tej uchwały. Komisja Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej Rady Powiatu w Chrzanowie zapoznała się z projektem uchwały. Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu w Chrzanowie opinia negatywna. Ponadto proponuje zaciąganie ewentualnych kredytów na pozyskiwanie środków pozabudżetowych - osobno na cele: oświatowe i drogowe. Wątpliwości budziły również zadania przedstawione w projekcie uchwały. Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Rady Powiatu w Chrzanowie zapoznała się z projektem uchwały. Skarbnik Powiatu odnosząc się do wniosku Komisji Statutowo-Regulaminowej zaproponowała 5 minut przerwy celem jego przeanalizowania. Wicestarosta Powiatu oznajmił, że intencja Zarządu Powiatu idzie w tym kierunku, aby stworzyć możliwości, gdy Pan Marszałek ogłosi drugi nabór wniosków. Do załącznika wybrano z przyjętego przez Radę - Planu Rozwoju Lokalnego te zadania, które były planowane na kolejny rok. Tak więc podtrzymując I wniosek, chcemy również rozszerzyć nasze możliwości o kolejne zadania. Musimy pewne działania robić

Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie

Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Kacprzak o godzinie 15:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół XXV sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 29.03.2004 r.

Protokół XXV sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 29.03.2004 r. Protokół XXV sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 29.03.2004 r. Protokół Nr XXV/2004 sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa IV kadencji z dnia 29 marca 2004 r. Sesja odbyła się w Sali Rycerskiej Ratusza, Dzierżoniów,

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr 45/2014 z XLV Sesji Rady Miasta Nowy Targ z dnia 18 lipca 2014 r.

P r o t o k ó ł Nr 45/2014 z XLV Sesji Rady Miasta Nowy Targ z dnia 18 lipca 2014 r. P r o t o k ó ł Nr 45/2014 z XLV Sesji Rady Miasta Nowy Targ z dnia 18 lipca 2014 r. Ad.1 Zgodnie z art. 20 ustawy o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji nr XLVI

Protokół z sesji nr XLVI Protokół z sesji nr XLVI PROTOKÓŁ Nr XLVI/10 z sesji Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych w dniu 30 września 2010 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 9.00. Obecnych 12 radnych oraz zaproszeni goście wg załączonej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLI/09. z sesji Rady Miasta Oświęcim. odbytej w dniu 16 stycznia 2009 r.

Protokół Nr XLI/09. z sesji Rady Miasta Oświęcim. odbytej w dniu 16 stycznia 2009 r. Protokół Nr XLI/09 z sesji Rady Miasta Oświęcim str. 1/ 40 Protokół Nr XLI/09 z sesji Rady Miasta Oświęcim odbytej w dniu 16 stycznia 2009 r. Obecni : 1. Radni zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik

Bardziej szczegółowo

Obrady XXIV Sesji Rady Gminy Rytro otworzył Przewodniczący p.tomasz Kulig witając wszystkich przybyłych radnych, gości oraz mieszkańców.

Obrady XXIV Sesji Rady Gminy Rytro otworzył Przewodniczący p.tomasz Kulig witając wszystkich przybyłych radnych, gości oraz mieszkańców. PROTOKÓŁ NR XXIV/08 XXIV Sesji Rady Gminy Rytro z dnia 29 grudnia 2008 roku Dat a ut worzenia 2008-12-29 Numer akt u 24 K adencja Kadencja 2002-2006 PROTOKÓŁ NR XXIV/08 XXIV Sesji Rady Gminy Rytro z dnia

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji Nr XXXIV

Protokół z sesji Nr XXXIV Protokół z sesji Nr XXXIV PROTOKÓŁ Nr XXXIV/05 z sesji Rady Miejskiej Świątniki Górne w dniu 31 marca 2005 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 10.00. Obecnych 13 radnych oraz zaproszeni goście wg załączonej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr III/2014 III Sesji Rady Gminy Rytro z dnia 30 grudnia 2014 r.

Protokół Nr III/2014 III Sesji Rady Gminy Rytro z dnia 30 grudnia 2014 r. Protokół Nr III/2014 III Sesji Rady Gminy Rytro z dnia 30 grudnia 2014 r. PROTOKÓŁ NR III/2014 III Sesji Rady Gminy Rytro z dnia 30 grudnia 2014 roku Obrady III Sesji Rady Gminy Rytro otworzył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIII/2008 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 27.06.2008 r.

Protokół Nr XXIII/2008 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 27.06.2008 r. Protokół Nr XXIII/2008 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 27.06.2008 r. Data utworzenia 2008-06-27 Numer aktu 23 Kadencja Kadencja 2002-2006 Miejsce sesji: Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy

Bardziej szczegółowo

1. Dziennikarz Gazety Wyborczej Pan Przemysław JEDLECKI 2. Account Manager w Imago Public Relations Pan Daniel MUC

1. Dziennikarz Gazety Wyborczej Pan Przemysław JEDLECKI 2. Account Manager w Imago Public Relations Pan Daniel MUC BRM.0012.3.8.2011.KJ Protokół Nr 8/11 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta Data posiedzenia: 21.07.2011 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych 2 - uchwała nr V/215/2013 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

Protokół nr VII/2011 z posiedzenia Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 31 marca 2011 r.

Protokół nr VII/2011 z posiedzenia Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 31 marca 2011 r. Protokół nr VII/2011 z posiedzenia Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 31 marca 2011 r. Rozpoczęcie sesji: godz. 10.00 Zakończenie Sesji: godz. 14.30 Miejsce Sesji: sala konferencyjna nr 11 Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Posiedzenie otworzył o godz. 13.00 Przewodniczący W.Ślusarczyk. Przywitał

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 14. Zakończono o godz. 13.20

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 14. Zakończono o godz. 13.20 Protokół Nr XXX z XXX Sesji Rady Gminy Sochocin z dnia 25 czerwca 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy Sochocin pod przewodnictwem Pana Dariusza Świercza - Przewodniczącego Rady Gminy Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu.

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu. Protokół z XXXII sesji Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim odbytej w dniu 6 kwietnia 2006r. w budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Maz. pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej radnego Andrzeja

Bardziej szczegółowo

3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu.

3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu. PROTOKÓŁ Nr 1/2015 posiedzenia Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej, które odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Radomiu w dniu 28 stycznia 2015 roku, godz.13.00 Przewodniczący Komisji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XVIII/08 z XVIII sesji Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 marca 2008 r. godz. 15ºº Starostwo Powiatowe w Raciborzu

PROTOKÓŁ NR XVIII/08 z XVIII sesji Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 marca 2008 r. godz. 15ºº Starostwo Powiatowe w Raciborzu PROTOKÓŁ NR XVIII/08 z XVIII sesji Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 marca 2008 r. godz. 15ºº Starostwo Powiatowe w Raciborzu Numery podjętych uchwał: XVIII/159/2008 - w sprawie powołania Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Protokół nr LVII/10 z obrad LVII sesji Rady Miejskiej Łomży, które odbyły się dnia 17 lutego 2010 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łomży

Protokół nr LVII/10 z obrad LVII sesji Rady Miejskiej Łomży, które odbyły się dnia 17 lutego 2010 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łomży Protokół nr LVII/10 z obrad LVII sesji Rady Miejskiej Łomży, które odbyły się dnia 17 lutego 2010 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łomży Na ogólną liczbę 23 radnych Rady Miejskiej Łomży w

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXXVII/05 Z OBRAD XXXVII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 22 lutego 2005 ROKU

PROTOKÓŁ NR XXXVII/05 Z OBRAD XXXVII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 22 lutego 2005 ROKU 1 PROTOKÓŁ NR XXXVII/05 Z OBRAD XXXVII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 22 lutego 2005 ROKU Sesja rozpoczęła się o godz.10.08, a zakończyła o godz.15.45. Obrady Sesji nagrywane są na mini discach.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 15/08 POSIEDZENIA KOMISJI GOSPODARKI w dniu 04.03.2008 r.

PROTOKÓŁ nr 15/08 POSIEDZENIA KOMISJI GOSPODARKI w dniu 04.03.2008 r. PROTOKÓŁ nr 15/08 POSIEDZENIA KOMISJI GOSPODARKI w dniu 04.03.2008 r. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14.15 i trwało do godz. 18.00. W posiedzeniu udział wzięło 4 członków komisji (lista obecności -

Bardziej szczegółowo

* * * 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na

* * * 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na Protokół nr XXIII/12 z sesji Rady Powiatu Jarocińskiego odbytej w dniu 26 kwietnia 2012 r. w godz. od 13.30 do 18.05 w sali sesyjnej Ratusza w Jarocinie * * * Ad.pkt.1 Obrady XXIII sesji Rady Powiatu Jarocińskiego

Bardziej szczegółowo

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. P r o t o k ó ł Nr XII/2011 sesji Rady Gminy Podegrodzie, która odbyła się w dniu 22 września 2011 r. w sali obrad Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu. Obrady trwały od godz. 9.00 12.00. Posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Sesji nr 40/14 Rady Gminy Wolanów z dnia 18 lutego 2014 roku

Protokół z posiedzenia Sesji nr 40/14 Rady Gminy Wolanów z dnia 18 lutego 2014 roku Protokół z posiedzenia Sesji nr 40/14 Rady Gminy Wolanów z dnia 18 lutego 2014 roku Ad.1. Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Wolanów rozpoczęła się o godz. 8.08. Przewodniczący Rady Gminy - Sylwester Mąkosa

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XL/2006 z Sesji Rady Powiatu we Wrześni, z dnia 03.03.2006 r. w sali konferencyjnej Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni

Protokół nr XL/2006 z Sesji Rady Powiatu we Wrześni, z dnia 03.03.2006 r. w sali konferencyjnej Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni Protokół nr XL/2006 z Sesji Rady Powiatu we Wrześni, z dnia 03.03.2006 r. w sali konferencyjnej Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni Przewodniczący Rady Tadeusz Świątkiewicz o godz. 6 00 otworzył XL Sesję

Bardziej szczegółowo

BRM.0012.3.12.2012.KJ. Protokół Nr 12/12 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta

BRM.0012.3.12.2012.KJ. Protokół Nr 12/12 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta BRM.0012.3.12.2012.KJ Protokół Nr 12/12 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta Data posiedzenia: 13.12.2012 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie otworzył i na nim przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej w Radomiu radny Dariusz Wójcik.

Posiedzenie otworzył i na nim przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej w Radomiu radny Dariusz Wójcik. Protokół nr LXXV/2014 z siedemdziesiątej piątej Sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 6 października 2014r. w Sali Urzędu Stanu Cywilnego w Radomiu przy ul. Moniuszki 9 oraz w siedzibie Portu Lotniczego

Bardziej szczegółowo

Lista obecności sołtysów i zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Lista obecności sołtysów i zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. O.0002.12.2011 PROTOKÓL NR XII/2011 z sesji Rady Miejskiej w Książu Wielkopolskim odbytej w dniu 03 października 2011 roku w godz. 16,00 18,25 w sali nr 7 Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. W sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/11 z IV SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO IV KADENCJI

PROTOKÓŁ NR IV/11 z IV SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO IV KADENCJI PROTOKÓŁ NR IV/11 z IV SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO IV KADENCJI (14.01.2011 r. Sala Sejmu Śląskiego, gmach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego) 1. Otwarcie sesji godz. 10 10 radny Bogusław Śmigielski,

Bardziej szczegółowo

Ad. 3 Przedstawienie planu odnowy dróg powiatowych na terenie Powiatu Gryfińskiego w 2011 roku i w latach kolejnych.

Ad. 3 Przedstawienie planu odnowy dróg powiatowych na terenie Powiatu Gryfińskiego w 2011 roku i w latach kolejnych. PROTOKÓŁ NR 5/11 POSIEDZENIA KOMISJI OCHRONY CYWILNEJ, ZAGROŻEŃ NADZWYCZAJNYCH I ADMINISTRACJI ZESPOLONEJ WSPÓLNIE Z KOMISJAMI STAŁYMI RADY POWIATU W GRYFINIE z dnia 25.05.2011 r. Posiedzenie rozpoczęło

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr III/10. z Sesji Rady Miejskiej w Łazach. odbytej w dniu 20 grudnia 2010 roku o godz. 10.00. w Urzędzie Miejskim w Łazach.

P R O T O K Ó Ł Nr III/10. z Sesji Rady Miejskiej w Łazach. odbytej w dniu 20 grudnia 2010 roku o godz. 10.00. w Urzędzie Miejskim w Łazach. P R O T O K Ó Ł Nr III/10 z Sesji Rady Miejskiej w Łazach odbytej w dniu 20 grudnia 2010 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Łazach. Stan Rady Miejskiej w Łazach - 15 radnych Obecnych na sesji Rady

Bardziej szczegółowo