Ad. 1. Ad. 2. Na sekretarza obrad Przewodniczący Rady Powiatu powołał radną Jolantę Głowacz. Ad. 3.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ad. 1. Ad. 2. Na sekretarza obrad Przewodniczący Rady Powiatu powołał radną Jolantę Głowacz. Ad. 3."

Transkrypt

1 Protokół XXVI/2004 z Sesji Rady Powiatu w Chrzanowie, która odbyła się w bud. Starostwa Powiatu w Chrzanowie, przy ul. Partyzantów 2, sala narad nr 219 w dniu 28 października 2004 r. o godz Ad. 1. XXVI Sesję Rady Powiatu w Chrzanowie II kadencji otworzył i jej przewodniczył Przewodniczący Rady Powiatu Jan Burzej. Na wstępie powitał wszystkich radnych oraz zaproszonych gości. W Sesji uczestniczyło 25 radnych. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Przewodniczący obrad stwierdził, że Wysoka Rada jest prawomocna do podejmowania uchwał. Ponadto w Sesji uczestniczyły osoby nie będące radnymi. Lista ich obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu. Ad. 2. Na sekretarza obrad Przewodniczący Rady Powiatu powołał radną Jolantę Głowacz. Ad. 3. Porządek obrad został radnym przekazany wraz z materiałami na Sesję. Przewodniczący Rady Powiatu przedstawił zgromadzonym porządek obrad, który stanowi załącznik nr 3 do protokołu. Następnie Przewodniczący wprowadził w formie autoporawki pkt. 6f i 6g do porządku obrad dotyczący podjęcia projektów uchwał w sprawie: nadania tytułu Zasłużony dla Powiatu Chrzanowskiego. Poinformował, iż w dniu 25 października br. odbyło się spotkanie Kapituły Tytułu na którym rozpatrzono wnioski w przedmiotowej sprawie. Ponadto Komisja Statutowo-Regulaminowa i Etyki Rady Powiatu w Chrzanowie na swym posiedzeniu zapoznała się ze stanowiskiem Kapituły. Zwracając się do radnych zapytał, czy zgłaszają uwagi do proponowanego porządku obrad? Starosta Chrzanowski w związku ze złożeniem rezygnacji z funkcji członka Zarządu Powiatu przez Panią Alicję Woźniak i Pana Sławomira Lubania wniósł o podjęcie w pkt. 6 porządku obrad dwóch projektów uchwał w sprawie: przyjęcia rezygnacji z funkcji członka Zarządu Powiatu Chrzanowskiego. Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że Pani Ewa Potocka Dyrektor Szpitala Powiatowego w Chrzanowie zwróciła się z prośbą o udzielenie jej głosu na początku Sesji. Zapytał Wysoką Radę, czy wyraża zgodę na powyższe? Ponieważ nikt z radnych nie zgłosił uwag Przewodniczący udzielił głosu Pani Dyrektor. Dyrektor Szpitala Powiatowego w Chrzanowie Ewa Potocka przedstawiła informacje na temat akredytacji Szpitala Powiatowego w Chrzanowie. Stwierdziła, iż akredytacja jest dobrowolna. Kontrole przeprowadza jedyny w Polsce Instytut Monitorowania Jakości, którego organem założycielskim jest Minister Zdrowia. Kontrola w szpitalu trwała 3 dni. Werdykt przedstawia się następująco: łączna ocena szpitala poziomu spełnienia wszystkich standardów wynosi 78%. Poziom ten daje podstawę przyznania statusu szpitala akredytowanego. Status szpitala akredytowanego obowiązuje od dnia ukończenia procedury akredytacyjnej i przyznawany jest na okres 3 lat. W tym czasie szpital może być poddany nieplanowanej wizytacji potwierdzającej utrzymanie spełnienia standardów. Poinformowała, że Szpital Powiatowy w Chrzanowie startował w ogólnopolskim rankingu szpitali. Do rankingu przystąpiło 260 szpitali. Szpital Powiatowy w Chrzanowie otrzymał 39 miejsce w kategorii szpitali ogólnopolskich. Znalazł się w pierwszej setce. Jeśli chodzi o województwo małopolskie w/w szpital zajął 4 miejsce na wszystkie szpitale biorące udział w rankingu. Odnosząc się do artykułu Gazety Wyborczej pt. Minister odbierze oznajmiła, iż ten artykuł dotyczył jej odwołania w sprawie badań mammograficznych. Dwa razy były ogłoszone konkursy na w/w badania, w których szpital wziął udział. W obydwóch przypadkach odrzucono propozycję Szpitala Powiatowego w Chrzanowie z uwagi na niespełnienie kryteriów, które określiło Ministerstwo Zdrowia. Procedura jest taka, że szpital któremu odmówi się kontraktowania ma prawo się odwołać.

2 Pani Dyrektor z tego skorzystała. Z NFZ szpital otrzymał odpowiedź, iż odwołanie zostało przekazane do Warszawy i w tym momencie wszyscy czekają na decyzję. W dniu wczorajszym Gazeta Wyborcza napisała artykuł pt. Daje i nie kontroluje. Następnie odczytała fragment przedmiotowego artykułu. Uważa, iż mammograf szpitala nie jest zły. Pisząc kontrakty i podając, iż szpital nie ma tego lub tego, to nie kłamie. To był powód, że Szpital Powiatowy w Chrzanowie nie otrzymał kontraktu. W związku z tym napisała wspomniane odwołanie. Ponadto poinformowała, że na dzień dzisiejszy szpital posiada płynność finansową. Za okres 9 miesięcy przychody wynoszą zł, koszty ogółem wynoszą zł. Stara wynosi ok zł przy amortyzacji zł, czyli tak jakby w tym roku odłożono zł na amortyzacje. Przewodniczący obrad w imieniu Wysokiej Rady złożył Pani Dyrektor oraz pracownikom szpitala najserdeczniejsze życzenia i gratulacje. Radny Zbigniew Klatka przyłączył się do gratulacji. Stwierdził, że w polu pokonanych pozostał Szpital Rydygiera, a jak wieść gminna niesie jego dyrektor za dobre prowadzenie szpitala ma zostać Ministrem Zdrowia po przyszłorocznych wyborach. Dyrektor Szpitala Powiatowego w Chrzanowie stwierdziła, iż jest przywiązana do Chrzanowa. Oznajmiła: prawdopodobnie w przyszłym miesiącu odbędzie się konkurs na dyrektora. Ja wysoko nie mierzę. Przewodniczący Rady Powiatu - powracając do kwestii ustalenia porządku obrad zapytał, czy radni zgłaszają uwagi do proponowanych zmian? Radny Zbigniew Klatka odnosząc się do wniosku Pana Starosty dotyczącego przyjęcia rezygnacji z funkcji członków Zarządu Powiatu wniósł wniosek przeciwny. Uzasadniając stwierdził, że z woli Rady Powiatu za tydzień odbędzie się kolejna Sesja, na której odbędzie się głosowanie wniosku o odwołanie Starosty Chrzanowskiego. Co w konsekwencji łączy się z odwołaniem całego Zarządu Powiatu. Rozsądek nakazuje, aby to wszystko załatwić w jednym dniu. Radca Prawny Marek Jeleń poinformował, że Pan Starosta ustawowo ma określony termin na wprowadzenie projektów uchwał pod obrady Sesji i tutaj zareagował prawidłowo. Natomiast wprowadzenie takich zmian do porządku obrad wymaga przegłosowania. Przewodniczący Rady Powiatu poddał pod głosowanie wniosek Pana Starosty o podjęcie projektów uchwał w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji członków Zarządu Powiatu Chrzanowskiego. W głosowaniu wzięło udział 23 radnych: za przyjęciem wniosku głosowało 11 radnych przeciw - 10 radnych wstrzymało się od głosu - 2 radnych. Przewodniczący obrad stwierdził, że Wysoka Rada wniosku nie przyjęła. Członek Zarządu Powiatu w Chrzanowie Kazimierz Boroń odnosząc się do projektów uchwał w pkt. 6a i 6c porządku obrad w imieniu Grupy Radnych wniósł o ich zdjęcie z porządku obrad dzisiejszej Sesji. Poinformował, że w ostatnich dniach wiele kontrowersji wniosły wprowadzane na dzisiejszą Sesję propozycję uchwał, w tym pkt. 6a porządku obrad. Dyskusje prowadzone na Komisjach Rady Powiatu wskazują, iż ten temat nie został do końca dopracowany. Ponadto radni zgłaszali szereg uwag do pkt. 6c porządku obrad. Przewodniczący obrad- zwracając się do Radcy Prawnego zapytał, czy te punkty należy osobno przegłosować? Radca Prawny Marek Jeleń - tak. To są dwie różne sprawy. Radna Stanisława Klimczak zaproponowała, aby przed głosowaniem wniosku Pana Kazimierza Boronia głos zabrała Pani Skarbnik celem wyjaśnienia jakie będą konsekwencje w związku ze zdjęciem projektów uchwał z porządku obrad. Przewodniczący obrad stwierdził, iż w Statucie Powiatu Chrzanowskiego jest zapis mówiący o możliwości oddania głosu, ale tylko w kwestii jego głosowania. Radca Prawny Marek Jeleń oznajmił, że jeżeli Pan Przewodniczący udzieli głosu Pani Skarbnik to nic się nie stanie. Żadne konsekwencje ze złamania takiego przepisu nie wynikną - poza tym, iż nienależny łamać przepisów. Skarbnik Powiatu- odnosząc się do kwestii zdjęcia pkt. 6a i 6c porządku obrad poinformowała: zmiany w budżecie mają wielowątkowy charakter i nie wprowadzanie niektórych nie spowoduje żadnych konsekwencji. Natomiast jednym z elementów zmian w budżecie jest przesunięcie kwoty zł. z realizacji zadań drogowych na realizację zadań oświatowych. Nie podjęcie tej uchwały w tym momencie spowoduje naruszenie dyscypliny finansów publicznych przez jednostki, które zaciągnął zobowiązania wynikające z płacówki ponad przyznany pierwotnie plan. Nie wypłacenie nauczycielom wynagrodzeń skutkuje kolejnym naruszeniem

3 dyscypliny finansów publicznych. Ponieważ to spowoduje konieczność wypłacenia odsetek karnych, co również jest elementem dyscyplinującym. Odnosząc się do pkt. 6c porządku obrad stwierdziła, że jeżeli ta uchwała nie zostanie podjęta, a środki na ten cel w budżecie nie są zagwarantowane, to nie będzie możliwości skorzystania z przywileju przystąpienia do wnioskowania o fundusze unijne. Przewodniczący obrad- zwracając się do radnego Kazimierza Boronia zapytał, czy nadal podtrzymuje swój wniosek. Członek Zarządu Powiatu Kazimierz Boroń odnosząc się do kwestii zaciągnięcia kredytu uważa, iż jest tutaj brak skuteczności w zakresie pozyskiwania środków unijnych. Zła organizacja całego procesu związanego z pozyskiwaniem środków w jakiś sposób oddala konieczność starania się w tym momencie o sprawy związane z zaciąganiem kredytu. Uważa, iż w najbliższym czasie należy poddać gruntownej analizie cały problem pozyskiwania środków unijnych. Zarząd Powiatu powinien zorganizować spotkanie z Przedstawicielami Klubów Radnych w tym celu. Proponuje takie spotkanie po 4 lub 4 listopada br. Odnosząc się do pkt. 6a porządku obrad proponuje jego podjęcie na najbliższej Sesji tj. również 4 listopada 2004 r. Za cały stan rzeczy w tym zakresie odpowiadają ludzie zajmujący się oświatą. Kontrowersje u radnych wzbudził fakt załatwienia tej sprawy. Poinformował, iż pewne naruszenia dyscypliny finansów publicznych miały miejsce w ostatnich miesiącach. Co spotkało się z oporem nieetatowych członków Zarządu. W końcu ta sprawa została załatwiona pozytywnie głosami 2 etatowych członków Zarządu. Tutaj sprawa jest podobna. W związku z tym podtrzymuje swój wniosek. Radny Tomasz Kikla oznajmił, iż słuszny wydaje się wniosek radnego Kazimierza Boronia dotyczący pkt. 6c porządku obrad. Jednak najpierw chce poznać przyczyny dlaczego dotychczas działania Starostwa Powiatowego były bezskuteczne w posykiwaniu środków zewnętrznych. Już dyskusja na ostatniej Sesji sugerowała niepowodzenie w zdobyciu środków pozabudżetowych na drogi. Więc jeżeli mówi się o kolejnych drogach, o kolejnych programach, o kolejnym pompowaniu balonu zapytał, dlaczego ten napompowany balon tak nagle wystrzelił i po stronie dochodów pozabudżetowych jest okrągłe zero? Również wnioskuje o zdjęcie pkt. 6 c porządku obrad. Odnosząc się do kwestii pkt. 6a stwierdził, iż zmiany do budżetu są zmianami niezwykle istotnymi, które rzutują na cała gospodarkę finansową Powiatu do końca roku. Rada Powiatu może ich nie przyjąć w głosowaniu, bo odrzucenie uchwały będzie równoważne z jej nie realizacją. Natomiast zdejmując ją z porządku obrad nie umożliwimy rozpoczęcie dyskusji nad niezwykle ważnym tematem, gdzie stoimy na granicy naruszenia dyscypliny finansów publicznych. W związku z tym wnosi o podjęcie uchwały w pkt. 6a porządku obrad celem odbycia szczegółowej dyskusji i dokonania analizy w tym zakresie. Uważa, że Wysoka Rada powinna podjąć decyzję przy głosowaniu nad projektem uchwały. Kolejna debata nad zmianami budżetowymi będzie 25 listopada br., a to będzie już za późno. Radna Stanisława Klimczak odnosząc się do pkt. 6a porządku obrad zgadza się z wypowiedzią radnego Tomasza Kikli. Oznajmiła, iż źle by się czuła, gdyby się okazało, że w związku z zaniechaniem Wysokiej Rady wejdziemy w zobowiązania i z tego powodu będą narastały kłopoty finansowe Powiatu. Członek Zarządu Powiatu Kazimierz Boroń w związku z powyższym wycofał wniosek dotyczący pkt. 6a porządku obrad. Wicestrosta Powiatu Tadeusz Kołacz wniósł o procedowanie poprzez głosowanie wszystkich punktów zapisanych w proponowanym porządku obrad. W trakcie dyskusji pojawiły się dwa wątki: jeden związany z niedoborem w oświacie i drugi związany z pieniędzmi na środki unijne. Odnosząc się do pierwszego wątku oznajmił, iż nie zgadza się ze stwierdzeniem, że sprawa pojawiła się nagle i Rada Powiatu nie jest do tego przygotowana. Przypomniał, że już w pracach nad przygotowaniem budżetu roku 2004 ówczesny projekt Zarządu Powiatu dotyczący kwot kredytu był powiększony o kwotę zł na potrzeby w zakresie płac oświatowych, a wynikających ze wzrostu wynagrodzeń. Wtedy w dyskusjach przed Sesją ustalono, że ten kredyt będzie niejako realizowany w trakcie roku budżetowego. Nawiązuje tutaj do dyskusji prowadzonych na posiedzeniach Komisji Rady Powiat. Dlaczego w związku z tym nie wystąpiliśmy o ten dodatkowy zł w takcie roku, a w tym momencie ta okrojona kwota zaoszczędzona do zł, która jest niezbędna na wypłaty wynagrodzeń zaproponowana została propozycją Zarządu Powiatu w ramach tej kwoty przewidzianej na drogi? Dlatego, że w momencie kiedy było prawie roczne opóźnienie rozstrzygnięcia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego /przypomina, iż w tym momencie powinno być rozstrzygnięcie drugiego naboru, a Urząd Marszałkowski uporał się dopiero z naborem pierwszym/, kiedy już przychodziły miesiące wakacyjne i przygotowywaliśmy się do tego zł uznaliśmy, iż nie ma sensu tego robić, gdyż wiedzieliśmy, że licząc na wnioski unijne musi być zmieniony harmonogram. Z uwagi na nasz klimat zadań na

4 drogach powiatowych nie realizuje się zimą. W związku z tym wiedzieliśmy, że przy przyznaniu środków finansowych na zadania drogowe będziemy na Sesji zmuszeni tylko do tego, aby zabezpieczyć w budżecie tę brakującą kwotę tj zł. Skoro kredyt został już wzięty i żeby nie ponosić kosztów z tego tytułu, wybraliśmy drogę bardziej optymalną. Odnosząc się do kwestii dotyczącej wniosków o środki unijne oznajmił, że w naborze pierwszym Pan Marszałek ustalił taką ścieżkę dochodzenia do projektów, że dał nam możliwość złożenia tylko jednego wniosku. Zatem musieliśmy dokonać selekcji na zasadzie: albo wszystko, albo nic. Nie mieliśmy możliwości uderzać w wiele działów, jakby powiększając swoje szanse. W związku tym wybraliśmy ten wniosek, który dawał nam największe szanse. Ten wniosek był w grze do końca. Decyzje zapadły takie jak zapadły. Mieliśmy nadzieję do końca - do minionego poniedziałku że pieniądze na ten cel zostaną przeznaczone. Zatem tych pieniędzy nie dostaliśmy. Natomiast będzie ogłaszany niebawem drugi nabór wniosków i Wysoka Rada stworzy możliwość byśmy mogli w tym naborze zaistnieć, albo takiej możliwości nie stworzy. Jeżeli nie będziemy mieć możliwości określenia finansowania tych zadań, które zresztą zostały przyjęte przez Wysoką Radę w dokumencie: Programu Rozwoju Lokalnego, to w tym momencie tych wniosków nie możemy złożyć. Bo jeżeli je złożymy bez zabezpieczenia finansowego, to one przy pierwszym czytaniu trafiają do kosza. Sytuacja jest o tyle inna od poprzedniego naboru, że w tym momencie Pan Marszałek już nie ogranicza liczby wniosków, które przyjmuje do rozstrzygnięcia. W związku z tym staramy się przygotowywać wnioski na kilka działów, by w ten sposób zwiększyć nasze szanse i uzyskać akceptacje i dofinansowanie w wysokości 75%. Dokonaliśmy analizy i szykujemy się z dużym wnioskiem na zadania dotyczące Szpitala Powiatowego w Chrzanowie. Każdy ma prawo do oceny osobistej. Uważa, że Powiat powinien sobie tworzyć szanse na to, aby funkcjonować prawidłowo. Stwierdził, iż jest zdziwiony wnioskiem członka Zarządu Powiatu Kzimierza Boronia, gdyż projekty uchwał pod obrady dzisiejszej Sesji złożone zostały przez Zarząd Powiatu. Członek Zarządu Powiatu Kazimierz Boroń stwierdził, że zdaje sobie sprawę, iż zrobił coś takiego po raz drugi. Pierwszy raz, gdy chodziło o obwodnicę oświęcimską w kierunku autostrady, gdzie nierzetelnie zostały przygotowane informacje, które decydowały o stanowisku Zarządu Powiatu w przedmiotowej kwestii. Wówczas ta sprawa została jakby odrzucona. Nieetatowi członkowie Zarządu Powiatu wielokrotnie zwracali uwagę na sposób załatwiania tzw. środków zewnętrznych dla Starostwa Powiatowego w Chrzanowie. Pewne błędy, które są robione systematycznie, obrona niesłusznych dróg prowadzących do celu, nigdy nie była jednoznacznie i rozsądnie przez Pana Wicestarostę przyjęta. Dlatego też po wsłuchaniu się w opinie radnych przedstawiane na Komisjach Rady Powiatu, pozwolił sobie na zmianę stanowiska. Gospodarowanie środkami, które są w dyspozycji Starostwa jest sprawą niesamowicie odpowiedzialną. Ostatnie zachowania Starosty i Wicestarosty spowodowały, że uznał, iż należy wycofać ten punkt z porządku obrad. Stanowisko, które podjął na posiedzeniu Zarządu Powiatu w tej chwili jest nieaktualne. Przewodniczący Rady Powiatu poddał pod głosowanie wniosek członka Zarządu Powiatu Kazimierza Boronia o zdjęcie z porządku obrad pkt. 6c. W głosowaniu wzięło udział 24 radnych: za przyjęciem wniosku głosowało 12 radnych przeciw - 8 radnych wstrzymało się od głosu - 4 radnych. Przewodniczący obrad stwierdził, że Wysoka Rada wniosku nie przyjęła. Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie proponowany porządek obrad ze zmianami. W głosowaniu wzięło udział 24 radnych: za przyjęciem porządku obrad głosowało 21 radnych przeciw - 0 radnych wstrzymało się od głosu - 3 radnych. Przewodniczący obrad stwierdził, że Wysoka Rada porządek obrad przyjęła. Porządek obrad przedstawia się następująco: 1/ Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 2/ Powołanie sekretarza obrad. 3/ Ustalenie porządku obrad. 4/ Przyjęcie protokołu z XXV Sesji Rady Powiatu w Chrzanowie. 5/ Informacja o oświadczeniach majątkowych: a/ Radnych Rady Powiatu za rok 2003;

5 b/ Członków Zarządu Powiatu, Skarbnika Powiatu, Sekretarza Powiatu i osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty oraz kierowników jednostek organizacyjnych powiatu za rok / Przyjęcie uchwał w sprawie: a/ wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2004 r.; b/ przyjęcia projektu rocznego planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2005; c/ zaciągnięcia kredytu na realizację zadań drogowych i oświatowych w Powiecie Chrzanowskim; d/ ustanowienia przez Radę Powiatu zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikiem spalinowym na zbiorniku wodnym Chechło; e/ rozpatrzenia skargi Pani H. W. na działalność Zarządu Powiatu Chrzanowskiego; f/ nadania tytułu Zasłużony dla Powiatu Chrzanowskiego ; g/ nadania tytułu Zasłużony dla Powiatu Chrzanowskiego. 7/ Informacja z prac Zarządu Powiatu od ostatniej Sesji. 8/ Sprawy bieżące Rady Powiatu w Chrzanowie. 9/ Zapytania, wolne wnioski i interpelacje. 10/ Zamknięcie Sesji Rady Powiatu. Przewodniczący Rady Powiatu Jan Burzej poinformował, że na sali narad jest trzech solenizantów: Pan Tadeusz Pająk, Pan Tadeusz Kołacz, Pan Tadeusz Adamczak. Następnie złożył im najserdeczniejsze życzenia. Ad. 4. Protokół z XXV Sesji Rady Powiatu Chrzanowskiego był wyłożony do wglądu w Biurze Rady Powiatu. Przewodniczący Rady Powiatu zwracając się do sekretarza obrad XXV Sesji Rady Powiatu Pana Piotra Rembiechy zapytał, czy zgłasza uwagi do protokołu. Radny Piotr Rembiecha nie wnosi uwag. Przewodniczący Rady Powiatu oraz Wiceprzewodniczący Rady Powiatu również nie wnieśli uwag. Ponieważ nikt z radnych nie zgłosił zastrzeżeń Przewodniczący obrad stwierdził, że protokół z XXV Sesji Rady Powiatu został przyjęty. Ad. 5a i 5b. Przewodniczący Rady Powiatu - przedstawił informację o oświadczeniach majątkowych Radnych Rady Powiatu za rok 2003, która stanowi załącznik nr 4 do protokołu. Radny Tomasz Kikla oznajmił, iż z w/w informacji wynika, że wszyscy radni złożyli w ustawowym terminie oświadczenia majątkowe. Natomiast w pkt. 3 jest mowa o analizie 24 oświadczeń majątkowych, a Rada Powiatu liczy 25 radnych. Przewodniczący obrad poinformował, że swojego oświadczenia nie weryfikuje. To czyni Wojewoda Małopolski. Radny Zbigniew Klatka poinformował, że Pani Klaudia Kapusta wykazała się dużą kulturą, cierpliwością i kompetencją przypominając radnym o obowiązku składania oświadczeń, w tym udzielanie stosownych wyjaśnień w tym zakresie. Następnie jej podziękował. Przewodniczący Rady Powiatu- oznajmił, że dzięki takim opiniom Pani Klaudia Kapusta jest Kierownikiem Biura Rady Powiatu w Chrzanowie. Starosta Chrzanowski przedstawił informację o oświadczeniach majątkowych Członków Zarządu Powiatu, Skarbnika Powiatu, Sekretarza Powiatu i osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty oraz kierowników jednostek organizacyjnych powiatu za rok 2003, która stanowi załącznik nr 5 do protokołu. Radny Tadeusz Adamczak stwierdził, że w przedmiotowej informacji nie ma ujętych dwóch Dyrektorów Starostwa Powiatowego w Chrzanowie? Zapytał, czy dlatego, iż te osoby nie wydają decyzji administracyjnych? Starosta Chrzanowski tak. Ad 6a. Pani Joanna Jaguś Skarbnik Powiatu w Chrzanowie przedstawiła projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2004 r.

6 W imieniu Zarządu Powiatu przedstawiła następującą autoprawkę do projektu uchwały: - zwiększa się zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków plan finansowy Liceum Ogólnokształcącego w Trzebini o kwotę ,00 zł. Poinformowała, iż jest to wygrana tej jednostki w ramach realizacji pierwszego etapu Programu Sokrates Comenius. Przewodniczący obrad otwierając dyskusję nad projektem uchwały poprosił o opinie Komisji Rady Powiatu. Komisja Budżetu i Finansów Rady Powiatu w Chrzanowie opinia pozytywna. Komisja Statutowo-Regulaminowa i Etyki Rady Powiatu w Chrzanowie - opinia pozytywna od strony formalnoprawnej. Komisja Bezpieczeństwa Rozwoju Gospodarczego i Polityki Zatrudnienia Rady Powiatu w Chrzanowie opinia pozytywna. Komisja Zdrowia Rodziny i Pomocy Społecznej Rady Powiatu w Chrzanowie zapoznała się z projektem uchwały. Komisja Edukacji Kultury Sportu i Turystyki Rady Powiatu w Chrzanowie opinia negatywna. Komisja Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa Rady Powiatu w Chrzanowie opinia pozytywna do 7 projektu uchwały dotyczącego planu przychodów i wydatków PFOŚiGW na rok Radna Czesława Kikla z uwagi na nie uzyskanie na posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska Rolnict6wa i Leśnictwa Rady Powiatu w Chrzanowie szeregu wyjaśnień dotyczących wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2004 r. zwróciła się do Zarządu Powiatu z zapytaniami w przedmiotowej sprawie, które stanowią załącznik nr 6 do protokołu. Skarbnik Powiatu poinformowała, że wskazanie dochodów i wydatków w poszczególnych działach wymaga trochę czasu. Te dane trzeba zestawić. Po kolejnej przerwie taka informacja zostanie przedstawiona. Odnosząc się do informacji Ministerstwa Finansów oznajmiła, że przedmiotowa informacja ma charakter szacunkowy. Tworząc budżet w pierwotnej wersji, nie mamy możliwości nie przyjęcia kwoty oszacowanej przez ministra, gdyż ten element przy konstrukcji planu byłby zakwestionowany przez organ nadzorczy, który także opiera się na informacjach uzyskanych z Ministerstwa Finansów. Natomiast w trakcie wykonywania roku ta kwota może być korygowana jeżeli jest taka możliwość. Odnosząc się do kwestii planu na dzień r. i ujętych w nim zmian stwierdziła, iż w/w planie zawarto wszystkie zmiany. Ta informacja również jest weryfikowana przez organ nadzorczy. Weryfikacja m.in. polega na porównaniu planu z najbardziej aktualną wersją, którą dysponuje RIO. Dyrektor PZD w Chrzanowie odnosząc się do wypowiedzi radnej Czesławy Kikli dotyczącej niewykonanych zadań w ramach kwoty zł poinformował, że to jest część kwoty, która dotyczyła zadań zgłoszonych do realizacji ze środków unijnych. I zadanie remont chodnika przy ul. Gęsikowskiego i ul. Gancarskiej w Alwerni; II zadanie remont chodnika przy ul. Piłsudskiego w Zagórzu; III zadanie budowa chodnika przy ul. Bolęcińskiej w Płazie; IV zadanie budowa chodnika przy ul. Nadwiślańskiej w Gromcu; V zadanie remont chodnika przy ul. Orkana w Libiążu; VI zadanie remont chodnika przy ul Lecia w Trzebini. Jedno zadanie, które było w tym zestawie ujęte do pierwszego naboru SPOR tj. remont chodnika przy ul. Św. Stanisława ze względu na ustalenia z Gminą Trzebinią, która po kanalizacji musiała wykonać nakładkę - tutaj został wykonany pełny zakres. Gdyby rozstrzygnięcie SPOR było pozytywne dla nas, to zadania byłyby wykonywane w zależności od terminu rozstrzygnięcia. Z zadań, które były w tzw. II wariancie zawarte są w trakcie realizacji. Zadania te są częściowo zmodyfikowane, w tym część zadań powiększono w trakcie roku. Zapewnił, iż projekt odnośnie ul. Astronautów w Żarkach będzie zlecony. Radna Czesława Kikla poinformowała, że na spotkaniu Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Rady Powiatu w Chrzanowie w dniu r. uzyskała informację, iż ten projekt nie będzie realizowany i został przesunięty na miesiąc styczeń. Dyrektor PZD w Chrzanowie oznajmił, iż nie otrzymał zaproszenia na posiedzenie w/w Komisji. W związku z tym nie mógł udzielić informacji w tym zakresie. Ponadto stwierdził, że projekt dotyczący ul. Astronautów wymaga tzw. pełnej procedury, w tym opracowanie mapy do celów projektowych, wszystkich uzgodnień. Tak więc nie ma możliwości jego wykonania do końca br. Radna Czesława Kikla poinformowała, iż przed momentem otrzymała zestawienie wydatków z placówek oświatowych. Nie jest wstanie się w tej chwili zapoznać z tą informacją. Zapytała, czy w zestawieniu

7 wydatków z dnia r. w pozycji plan wykazane kwoty odzwierciedlają pierwotny plan przyjęty do budżetu po raz pierwszy? Czy też jest to plan skorygowany? Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatu w Chrzanowie Jerzy Fraś odnosząc się do wypowiedzi radnej Czesławy Kikli poinformował, że w/w zestawienie jest sporządzane na postawie sprawozdań RB. W tym zestawieniu księgowa i dyrektor placówki są zobowiązani podać aktualny plan. To nie jest odniesienie każdorazowo do pierwszego planu budżetowego placówek, tylko jest to plan aktualny po przesunięciach. Radna Czesława Kikla - stwierdziła, że jest to zestawienie wydatków w oparciu o dokumentację księgową, czyli nie ma analizy kosztowej, gdzie są weryfikowane poszczególne placówki zarówno pod względem płacowym, jak i wydatkami rzeczowymi. Poinformowała, iż otrzymała informacje od Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie w wydatkach roku 2004 / do 1 stycznia do 30 września/. W oparciu o zestawienie wydatków, czyli analizę za 6 miesięcy informuje, iż nie mając przedstawionych dodatkowych wyjaśnień stwierdza, że oszczędności w wykonywaniu planu nie popłacają. Czego dowodem jest placówka SOSW w Chrzanowie Rozdział 80134: procent wykonania wynosi 43,53% i dzisiaj projekcie uchwały w tym rozdziale przedstawia się zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę zł, w tym na wypłaty wynagrodzeń o zł. Przy czym w innych jednostkach w tym samym okresie plan wykonania wynagrodzeń i pochodnych kształtuje się w granicach 57 do 61,58% - te jednostki są premiowane i mają zwiększenia. Podsumowując informację w oparciu o otrzymany materiał m.in. wynagrodzenia dotyczące wszystkich placówek oświatowych i również Starostwa za okres 5 miesięcy zaobserwowała, że w informacji dotyczącej średniej płacy na 19 placówek, aż 10 przekroczyło plan powyżej 100%. Są również placówki, które przekroczyły plan o 127,44%. Od miesiąca czerwca br. prosi o informację w tym zakresie. Na dzień dzisiejszy nie ma uzasadnień faktycznych stanowiących podstawę, iż dzisiejsze zmiany w tych jednostkach są ostateczne i nie będzie w miesiącu grudniu Rada Powiatu znowu stawiana przed koniecznością zaciągnięcia kolejnego kredytu. Dzisiejsze zmiany w jednostkach oświatowych powodują, że musimy dokonać zmiany przeznaczenia kredytu z zadań drogowych na jednostki oświatowe i na wydatki bieżące. Zwracając się do Zarządu Powiatu i Wysokiej Rady poprosiła o wzięcie pod uwagę stan dróg powiatowych i bezpieczeństwo użytkowników. Czy ustalając kredyt na drogi szybko przeznaczyć bez jakichkolwiek uzasadnień i szczegółowych analiz - na wydatki oświatowe i to na bieżącą konsumpcję, która nie gwarantuje, że jest to kredyt ostateczny. Radny Tomasz Kikla oznajmił, że od wielu miesięcy i w tamtych latach cały czas w fazie planowania budżetu powtarza, aby zwrócić uwagę jaki budżet jest przyjmowany i za jakim budżetem Wysoka Rada głosuje. Niedoszacowanie budżetu po stronie oświaty wynosiło ok zł. Nikt wówczas pomimo jego próśb, aby jeszcze raz przyglądnąć się budżetowi za wyjątkiem Pani Jolanty Głowacz nie sprzeciwił się takiej formie budżetowania i uchwalenia budżetu. Budżet został przyjęty z ewidentnym niedoszacowaniem, gdzie zaznaczono, że ok. września, października będzie niedobór po stronie oświaty. To był jeden wielki znak zapytania. Drugi pojawił się ze środkami pozabudżetowymi, które mamy rzekomo uzyskać. W tym budżecie jest nieustanna walka dróg z oświatą. Kto ma przewagę, to tak te pieniądze wędrują. To są kolejne środki, które przechodzą na konsumpcję. Pytanie, co zrobić jeżeli nie przejdą? Jest to ewidentne naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Rada Powiatu troszeczkę stoi pod ścianą. Nie można pozwolić na to, że to kolejna partia idąca gdzieś w kierunku szeroko pojętej mniej zaplanowanej, bo wręcz nieograniczonej konsumpcji dla oświaty. Bo bezpieczeństwo na naszych drogach jest już w tragicznej sytuacji. Dlatego na przyszłość zastanówmy się podnosząc rękę za projektem danej uchwały budżetowej. Natomiast teraz jest skutek. Są dyrektorzy, którzy dostają zwiększone pieniądze na wynagrodzenia, w tym dyrektorzy lepiej zarządzający i gorzej zarządzający. Jednak jest pewna grupa dyrektorów, która jest cały czas nagradzana za efekty w pracy. Są także sytuacje, gdzie dyrektor jeden czy drugi pisze: brakuje mi zł, dajcie. Gdzie oni byli przy planowaniu i przy uchwaleniu budżetu. Przecież ktoś za to bierze pieniądze, jest wynagradzany i ktoś za to odpowiada. Oznajmił: ja też przeżyłem swego rodzaju dramat w momencie kiedy należało wypłacić kwotę 203 zł i kiedy był strajk pielęgniarek. Kiedy nikt nie miał odwagi negocjować z nimi. Bo nie było pieniędzy. W jakiś sposób po analizie budżetu udało się to wygospodarować. To wszystko dzieje się kosztem bezpieczeństwa dzieci, które chodzą i jeżdżą po drogach powiatowych. To jest też dramat. Dyrektorzy planują swoje przychody, które są źle zaplanowane, albo nieoszacowane. Chociażby te przychody z wynajmu mienia. Zgadza się z wypowiedzią radnej Czesławy Kili, iż nie popłaca żadna oszczędność. Bo i tak inni dostaną. Gdybyśmy od początku oddzielili wyraźnie i jednoznacznie drogi od

8 szkolnictwa i powiedzieli, że szkolnictwo w miesiącu X,Y,Z musimy podeprzeć kredytem, który już rozpisujemy i zamierzamy go wziąć. To wiemy, że ten kredyt jest celowy na uzupełnienie braków w szkolnictwie. Nie blokując przez cały rok prac na drogach powiatowych. Obecnie jesteśmy w stanie totalnego rozpadu drogowego, niedoboru oświatowego, odsetek i kredytów wcześniej zaciągniętych. Stoimy przed rokiem 2005 tragicznym z punktu widzenia planowania budżetowego. Wicestarosta Powiatu - stwierdził: zgadzam się z tezą, iż należało przy budżecie dla czystości sytuacji dołożyć ten zł i sytuacja dzisiaj wyglądałaby inaczej. Byłoby faktyczne oddzielenie kredytu na drogi od spraw oświatowych. Przypominam, że na tej sali zebrane Komisje wnioskowały o zmniejszenie proponowanej pożyczki o brakującą kwotę zł na realizację dziury płacowej w jednostkach oświatowych. To jest faktycznie pieniądz na bieżącą konsumpcję za zadania nauczycieli wynikające z przepisów Karty Nauczyciela i z przepisów oświatowych. Przepisy te są jednoznaczne: stałe i twarde. Taka sytuacja co roku się powtarza w każdym samorządzie. Następnie przytoczył artykuł prasowy dotyczący brakujących zł w Gminie Kraków. Ponadto poinformował, iż w dniu wczorajszym - w trakcie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu w Chrzanowie - rozmawiał z Wiceburmistrzem Gminy Chrzanów Panem Stanisławem Duszą odpowiedzialnym za sprawy oświatowe, którego zapytał ile Gmina Chrzanów dodaje poza subwencją do oświaty? Pan Wiceburmistrz stwierdził, iż jest to kwota zł. Ponadto na ostatniej Sesji, Rada Miejska przeznaczyła dodatkowo na płace zł. Dlatego, że zmiany płacowe wynikają ze zmiany arkuszów organizacyjnych, które zmieniają się od 1 września. Odnosząc się do kwestii kredytu na drogi powiatowe stwierdził: był to kredyt na zabezpieczenie wniosków do SPOR. Tutaj z pełną determinacją będziemy dalej prowadzić pierwszy wniosek. Chcielibyśmy również przedstawić inne wnioski. By móc próbować sięgać po te środki. Mam nadzieję, że z coraz większą skutecznością każdego roku. Odnosząc się do niedoszacowania w oświacie poinformował: mamy przed sobą w aktualnej sytuacji naliczania subwencji oświatowej tylko dwa wyjścia: albo ustalamy budżet niedoszacowany ze świadomością, że do tego budżetu musimy wrócić w trakcie roku budżetowego; albo już na początku budżetu bierzemy kredyt, którym uzupełniamy wyliczone braki. Jednak i tak od września musimy to weryfikować, przesuwać z placówek do placówek i dokładać. Przypuszczam, że taka sytuacja powtórzy się w każdym budżecie. Jedyne co się może zmienić w tej sprawie to, że mogą się zmienić broniący i kontestujący tę sytuację. Nic więcej. Ja nie widzę innej możliwości. Odnosząc się do kwestii planowania budżetu oświatowego oznajmił: mieliśmy świadomość cały czas, iż budżet jest niedoszacowany. Nigdy tego nie ukrywaliśmy. Gdy dyrektorzy ustalali potrzeby swoich placówek, to one przekraczały o kilka milionów złotych nasze możliwości finansowe. Tak jest każdego roku. Gdybyśmy chcieli taki budżet przyjąć, któryby dawał pełnię oddechu dyrektorom szkół, zabezpieczał wszystkie sprawy, to ten dodatek spoza subwencji do budżetu oświatowego nie wynosiłby zł., czy plus zł, ale wynosiłby kilka milionów złotych. To byłby również pieniądze na przejedzenie. Bo przecież płace nauczycieli, utrzymanie placówek to nie są inwestycje, które potem dają nam jakieś oszczędności, bądź też wręcz zyski. Oznajmił, iż otrzymał od Ministra Finansów informacje o planowanych dochodach budżetu w elemencie oświatowej części ogólnej. Po analizie wynika, że prawdopodobnie jak w ubiegłym roku już po ustaleniu budżetu Pan Minister Finansów zweryfikuje nam budżet ograniczając go o ponad zł. Wówczas również staniemy przed dylematem, jakim stanęliśmy w bieżącym roku budżetowym, zastanawiając się skąd wziąć pieniądze na konsumpcje, czyli na płace nauczycieli. Ustawodawcy nie interesuje z jakiego elementu Powiat będzie realizował swoje zadania. W ubiegłym roku na oświatę z dotacji otrzymaliśmy środki finansowe na fundusz dla emerytów nauczycielskich. W tym roku ten fundusz ujęto już w subwencji oświatowej. W związku z tym ten element m.in. kwotą zł musimy pokryć. Chciałbym dożyć czasów kiedy subwencja oświatowa znowu wystarczy nam na funkcjonowanie oświaty. Wówczas musiałaby się zmienić polityka państwa, polityka Ministra Finansów, który ustalając kwoty subwencji oświatowej brałby pod uwagę nasze realia oświatowe, a nie tylko możliwości budżetu państwa w zakresie finansowania tych zadań. Radna Zofia Gniewek- jako dyrektor szkoły oznajmiła, że ustawodawca daje możliwość nauczycielom uzyskiwania awansu. Są również nieznaczne podwyżki w ciągu roku. Jednak przy dużej liczbie pracowników to powoduje poważne obciążenie budżetu. Ok. 85% budżetu oświaty powiatu to są wydatki osobowe. Zatem w tych 15% należałoby szukać oszczędności. To jest bardzo trudne. W miesiącu wrześniu Gmina Alwernia na

9 kilka dni blokuje konta analizując, która szkoła ma więcej a która mniej. Już drugi rok jej szkoła oddaje środki finansowe. Rozumie sytuację, że w innych szkołach są braki na płace. Z tym, że ma dylemat: Rada Rodziców pozyskuje pieniądze organizując różne zabawy, a z drugiej strony musi oddać środki finansowe. To jest dylemat samorządowca i dyrektora szkoły. Radna Czesława Kikla poinformowała, że przy planowaniu budżetu była przeciwna zaciąganiu kredytu dlatego, iż nie było dokładnych analiz w tym zakresie. Były wspólne ustalenia z Zarządem Powiatu, że będzie w przyszłości zgoda na zaciągnięcie kredytu po przedstawieniu faktycznego uzasadnienia, kalkulacji. Minęło 6 miesięcy i do dnia dzisiejszego takich analiz kosztowych nie ma. Radna Stanisława Klimczak stwierdziła, iż drogi w Powiecie Chrzanowskim są najgorszej jakości. Gminy inwestują i deklarują, że pomogą finansowo dokładając 50% środków finansowych. Na naszych drogach w tym roku niewiele zrobiono, żeby nie powiedzieć nic. Zgadza się z tym, iż nie można się zgodzić na ograniczanie bezpieczeństwa kosztem oświaty. Proponuje, aby Zarząd Powiatu podejmował zdecydowane działania w kierunku oszczędności w oświacie. Jednak problem zł na droga zostanie. Zapytała, czy w tym roku jesteśmy wstanie skonsumować zł na inwestycje drogowe? Obecnie jest miesiąc październik. Za chwilę będzie miesiąc listopad. Nie posądza Zarząd Powiatu o złośliwość, że np. przetrzymywał te środki w budżecie po to, aby potem dziurę budżetową nimi łatać. Nie mniej jednak z tymi środkami należy coś zrobić. W tym momencie stoimy przed dwoma dylematami: albo w trybie pilnym zaciągnąć kredyt, albo skorzystać z tej puli zł i Rada Powiatu zadba, aby te pieniądze w przyszłorocznym budżecie wróciły. Być może w tym momencie dołożymy środków na inwestycje. Wicestarosta Powiatu stwierdził, że kredyt w kwocie zł został podjęty po to, że kiedy byłby środki unijne można było zabezpieczyć tymi środkami realizację tego zadania. Następnie te środki miały wrócić ponownie do budżetu. Nie było nigdy takiego planu, aby za te pieniądze w sytuacji kiedy nie dostaniemy środków z Unii Europejskiej wykonać jakieś zadania drogowe w II wariancie. Ta kwota, gdyby nie nasze potrzeby oświatowe przechodzi w sposób automatyczny w jego przekonaniu na rok następny również na zadania drogowe. Teraz od Rady Powiatu będzie zależało, czy uzna, aby te środki stanowiły zabezpieczenie tego lub innych wniosków i były środkami wydawanymi, zwracanymi oraz przeznaczanymi na inne zadania. Byłby takim zestawem niekończących środków, do tego, by dzięki nimi móc próbować sięgać po środki unijne lub też decyzją Rady Powiatu mogą być przeznaczane na inne cele, w tym na zadania drogowe. Radna Czesława Kikla poinformowała, że ten kredyt był intencyjny na zadania drogowe. Niezależnie od tego co było powiedziane Radzie Powiatu był przedstawiony II wariant. Wówczas powiedziano, że jeżeli nie otrzymamy w/w środków, to bez tego kredytu intencyjnego będą realizowane zadania inwestycyjnoremontowe na drogach w wariancie II. Takie zadania przyjęto do budżetu na rok Natomiast teraz jeżeli przesuwamy środki z wydatków inwestycyjnych, to ten kredyt intencyjny na drogi zostaje uruchamiany nie na drogi, tylko na kredyt konsumpcyjny bieżący oświatowy. Radny Tadeusz Adamczak oznajmił, iż przy uchwalaniu budżetu była informacja o niedoszacowaniu oświaty w kwocie zł. Fakt jest taki, iż to niedoszacowanie jest na poziomie zł. Z informacji, którą otrzymał od Dyrektora Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu wynika, iż są rozbieżności z tym co przedstawiali dyrektorzy placówek. Np. Dyrektor II LO powiedział, że ma zapotrzebowanie na kwotę zł. Natomiast tu jest mowa o zł. Zespół Szkół w Libiążu na kwotę ok zł. Pan Dyrektor tej placówki mówił o kwocie ok zł. Te rozbieżności są zbyt duże. To mu się niepodobna. Poinformował, że II LO oraz Zespół Szkół z Trzebini zwracali się pisemnie do Zarządu Powiatu o doszacowanie. Niemniej Zarząd Powiatu postanowił inaczej i te różnice budżetowe były znaczne. Dzisiaj są tego konsekwencje. Wnioskuje, aby praktyka zabierania środków z PZD w Chrzanowie była praktyką ostateczną i żeby to już nie miało miejsca. Gdyż stan dróg w powiecie wymaga natychmiastowych działań. Przewodniczący Rady Powiatu zwracając się do Wysokiej Rady poprosił o konkretne propozycje w przedmiotowej sprawie. Przypomina, iż uchwałę można podjąć lub nie. Można również zgłosić poprawki do projektu uchwały lub wrócić projekt do wnioskodawcy celem opracowania poprawek. W związku z tym prosi o zgłoszenie konkretnych wniosków w tym zakresie. Radna Czesława Kikla zgłosiła wniosek, aby środki finansowe z dróg powiatowych nie były zabierane. Tylko zostały przeznaczone na projekty i dokumentacje techniczną oraz uregulowania własnościowe celem przygotowania projektów do ubiegania się o środki zewnętrzne. Nasze wnioski o środki zewnętrzne mają właśnie takie niedociągnięcia, co nas dyskwalifikuje przy ubieganiu się o środki.

10 Przewodniczący obrad - proponuje przekazanie w/w wniosku do Komisji Budżetu i Finansów celem jego zaopiniowania w takcie przerwy. Pan Grzegorz Kotelnicki Dyrektor PZD w Chrzanowie - oznajmił, że wniosek Powiatu Chrzanowskiego o środki unijne nie został odrzucony z powodu niekompletności dokumentów. Radna Czesława Kikla stwierdziła, iż nie mówi o wniosku, który został odrzucony. Tylko generalnie o wnioskach, które będą przygotowywane. Radna Stanisława Klimczak odnosząc się do wniosku radnej Czesławy Kikli zapytała Dyrektora PZD, czy w tym roku jest wstanie przygotować odpowiednie procedury i je wykonać? Dyrektor PZD w Chrzanowie poinformował, że jest to raczej wątpliwe. Procedury przetargowe trwają zbyt długo. Procedura od momentu ogłoszenia do czasu rozstrzygnięcia wynosi ok. 2-2,5 miesiąca. Skarbnik Powiatu odnosząc się do wypowiedzi radnej Czesławy Kikli poinformowała, że kwota zł rzeczywiście była kwotą intencyjną w miesiącu lutym, kiedy Rada Powiatu dawała Zarządowi Powiatu zgodę na zaciągnięcie kredytu na te konkretne działania. Natomiast w momencie podjęcia uchwały ona przestała być uchwałą intencyjną. Była zadaniem przypisanym do realizacji na kwotę zł /zadanie na drogach/. To zadnie nie zostało wykonywane w trakcie roku budżetowego nie dlatego, że Pan Dyrektor nie chciał lub nie dysponował środkami, nie zorganizował przetargu. Po prostu dysponent środków unijnych mówił, że rozpocząć zadania z tych środków możemy dopiero po podpisaniu umowy. Więc jakiekolwiek działania przed podpisaniem umowy dyskwalifikowałby wniosek. Stąd mówimy o niewykonanych zadaniach na drogach na kwotę zł. Procedura przetargowa jest żmudna. Stąd na pewno w roku budżetowym 2004 kwota zł nie zostanie wykorzysta. Ta kwota stanowiła element kredytu zł. Procedura przetargowa na pełną kwotę została rozstrzygnięta. Prowizja od pełnego kredytu została zapłacona. Kredyt uruchamiany jest w transzach. Na ten moment jest to kwota zł, czyli pozostała kwota jest jeszcze niezrealizowana. Na pewno kwoty zł nie uruchomimy w tym roku, bo nie będzie takiej potrzeby. Proponujemy wykorzystać zł w tym roku budżetowym. Pozostanie nam przy PZD kwota zł, z której ewentualnie możemy wykonać projekty. Kredyt na pewno będzie zaciągnięty do takiej wysokości do jakiej będzie potrzeba. Natomiast prowizji nikt nam nie zwróci. Myśmy deklarowali zaciągnięcie kredytu w pełnej wysokości i prowizja, czyli cena kredytu została uiszczona na początku. Radna Stanisława Klimczak zgłosiła wniosek o 15 minut przerwy celem odbycia posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa, Rozwoju Gospodarczego i Polityki Zatrudnienia z Komisją Budżetu i Finansów Rady Powiatu w Chrzanowie. Przewodniczący obrad ogłosił 15 minut przerwy. Po przerwie Przewodniczący Rady Powiatu wznowił obrady w pkt. 6a porządku obrad. Przewodnicząca Komisji Bezpieczeństwa, Rozwoju Gospodarczego i Polityki Zatrudnienia Rady Powiatu w Chrzanowie Stanisława Klimczak poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu w/w Komisji zaprezentowane zostały stanowiska Pani Skarbnik oraz Dyrektora Frasia i Dyrektora Kotelnickiego. Ponadto wysłuchano stanowisk Pani Czesławy Kikli, Pana Tomasza Kikli, Pana Marka Kamieńskiego, Pani Jolanty Głowacz i Przewodniczącej Komisji Budżetu i Finansów Zofii Gniewek. Komisja wnosi o przyjęcie projektu tej uchwały z zastrzeżeniem, że w przyszłym roku budżetowym zostaną zabezpieczone środki finansowe na wykonywanie zadań drogowych w kwocie zł i nie będą to pieniądze warunkowane udziałem Powiatu w grantach unijnych. Radna Czesława Kikla oznajmiła: Komisja ustaliła, że ten kredyt, który był intencyjny okazuje się, iż to jest kredyt celowy na zadania drogowe. Z uwagi, że występuje przekroczenie dyscypliny w jednostkach oświatowych Komisja ustaliła, iż warunkowo zostanie przeznaczona kwota zł na oświatę, która zabezpieczy wykonanie wszystkich wydatków oświatowych. Natomiast pozostający kredyt w wysokości zł w formie aneksu / obowiązuje do r./ Zarząd Powiatu wystąpi o prolongatę i przesunięcie jego wykorzystania na rok 2005 celem jego przeznaczenia na zadania - bezwarunkowo i nie może być on już w żaden sposób zmieniony. Przewodniczący obrad- zapytał, gdzie Komisja wprowadzi te zapisy? Radna Stanisława Klimczak oznajmiła, iż zapisy będą w protokole Komisji. Radna Czesława Kikla poinformowała, iż w miesiącu listopadzie, względnie grudniu musi być podjęta uchwała mówiąca o aneksie do umowy dotyczącej kredytu. Skarbnik Powiatu- oznajmiła, że to jest już w gestii Zarządu Powiatu.

11 Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu w Chrzanowie Zofia Gniewek odczytała protokół Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu w Chrzanowie w przedmiotowej sprawie, który stanowi załącznik nr 7 do protokołu. Radny Zbigniew Klatka - oznajmił, że wniosek przedstawiony przez Panią Czesławę Kikle szybciej zrozumieją finansiści i specjaliści w branży. Uważa, iż takie zapisy powinny się znaleźć w załączniku do projektu uchwały. Wówczas będzie miał zdecydowanie większą pewność za czym głosuje. Prosi o dokonanie takich zapisów. Przewodnicząca Komisji Bezpieczeństwa, Rozwoju Gospodarczego i Polityki Zatrudnienia Rady Powiatu w Chrzanowie Stanisława Klimczak zgadza się z wypowiedzią radnego Zbigniewa Klatki. Zwracając się do Przewodniczącego Rady Powiatu poprosiła o podjęcie inicjatywy w tej sprawie. Przewodniczący obrad przypomniał, iż pytał radnych, gdzie ten zapis ma być ujęty. Wówczas sugestia radnych była, aby zapis pozostał w protokole Komisji. Radna Czesława Kikla zaproponowała dokonanie korekty wspólnie z Zarządem Powiatu, Panią Skarbnik i Radcą Prawnym celem jej umieszczenia w załączniku do projektu uchwały. Wicestarosta Powiatu - oznajmił, że pozostała kwota zł jest zapisana cały czas na zadania drogowe. Gdybyśmy chcieli je przeznaczyć na inny cel, to musielibyśmy tak jak dzisiaj podjąć odrębną uchwałę Rady Powiatu. W związku z tym chcemy zapisać coś, co jest już zapisane w dokumentach Starostwa. Radny Tadeusz Pająk - stwierdził, iż na początku Sesji, Wysoka Rada głosowała nad zdjęciem tego punktu z porządku obrad. Teraz mamy coraz więcej wątpliwości. Komisje się spotkały i przedstawiły wniosek, który nie jest skonkretyzowany. Gdyż jest poprawiany przez członków Komisji. Proponuje, aby się zastanowić, czy tę uchwałę można podjąć. Ponieważ jest coraz więcej kontrowersji w tej sprawie. Przewodniczący obrad- uważa, iż nie ma tutaj kontrowersji. Ponadto uważa, że powinno odbyć się spotkanie Zarządu Powiatu z Przewodniczącymi Komisji celem dopracowania ostatecznej wersji projektu uchwały. Skarbnik Powiatu poinformowała: z tej dyskusji wynika, iż chodzi o kwotę zł. Ponieważ kwota zł w projekcie uchwały budżetowej już jest zawarta. Jeżeli chodzi o kwotę zł, to tego nie zrobimy w przerwie Sesyjnej. Ponieważ tutaj trzeba skorygować również prognozę kwoty długu. Tego się nie da zrobić za pięć minut. To są żmudne obliczenia. Ta kwota jest zapisana w drogownictwie i tylko na transport może być wydana. Jeżeli Zarząd Powiatu podjąłby decyzję o przesunięciu tej kwoty z kredytu na inne zadania, to musi to przedstawić Radzie Powiatu. Radna Czesława Kikla wniosła o zamknięcie dyskusji. Uważa, iż radnym chodzi o to, aby nie zostali postawieni przed faktem dokonanym, jak w tym przypadku. Wysoka Rada musi zadecydować o przesunięciu kredytu z uwagi na przekroczenie dyscypliny budżetowej. Przewodniczący obrad proponuje powołać Zespół Redakcyjny celem dopracowania projektu uchwały. Do w/w Zespołu proponuje Przedstawiciela Zarządu Powiatu, Panią Skarbnik, Przewodniczących Komisji: Budżetu i Finansów; Bezpieczeństwa, Rozwoju Gospodarczego i Polityki Zatrudnia oraz Panią Czesławę Kiklę. Radna Czesława Kikla zaproponowała w skład Zespołu Redakcyjnego również Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu w Chrzanowie. Następnie poprosiła o ustosunkowania się do powyższego Pani Skarbnik. Radny Tomasz Kikla uważa, że w tym przypadku chodzi o pewną gwarancję działań w przyszłorocznym budżecie tj. zabezpieczenia środków po stornie dochodowej, jak i wydatkowej. Ponadto uważa, iż wystarczą tutaj szczegółowe zapisy w przedmiotowej sprawie w protokole. Jeżeli będziemy budować opis i uzasadnienie do uchwały, która podlega kontroli przez RIO. To są duże szanse, iż RIO uchyli uchwałę. W związku tym nadal będziemy stali przed widmem naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu w Chrzanowie Zofia Gniewek również uważa, że zapis w protokole jest wystarczający. Każda Komisja może zgłaszać wnioski do budżetu na rok To byłby jeden z wniosków. Ponieważ nikt z radnych nie zgłosił uwag do powyższego Przewodniczący Rady Powiatu zarządził głosowanie nad projektem uchwały. W głosowaniu wzięło udział 23 radnych: za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych przeciw - 0 radnych wstrzymało się od głosu - 8 radnych. Przewodniczący obrad stwierdził, że Wysoka Rada prz y jęła Uchwałę Nr XXVI/144/2004 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2004 r.

12 Ad. 6b. Skarbnik Powiatu Joanna Jaguś przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu rocznego planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok Przewodniczący Rady Powiatu otwierając dyskusję nad projektem uchwały poprosił o opinie Komisji Rady Powiatu. Komisja Budżetu i Finansów Rady Powiatu w Chrzanowie opinia pozytywna. Komisja Statutowo-Regulaminowa i Etyki Rady Powiatu w Chrzanowie od strony formalnej Komisja nie wnosi uwag. Komisja Bezpieczeństwa, Rozwoju Gospodarczego i Polityki Zatrudnienia Rady Powiatu w Chrzanowie opinia pozytywna. Komisja Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej; Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki; Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Rady Powiatu w Chrzanowie zapoznały się z projektem uchwały. Ponieważ nikt z radnych nie zgłosił uwag Przewodniczący Rady Powiatu zarządził głosowanie nad projektem uchwały. W głosowaniu wzięło udział 22 radnych: za przyjęciem uchwały głosowało 22 radnych przeciw - 0 radnych wstrzymało się od głosu - 0 radnych. Przewodniczący obrad stwierdził, że Wysoka Rada przyjęła Uchwałę Nr XXVI/145/2004 w sprawie przyjęcia projektu rocznego planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok Ad. 6c. Skarbnik Powiatu Joanna Jaguś przedstawiła projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na realizację zadań drogowych i oświatowych w Powiecie Chrzanowskim. W imieniu Zarządu Powiatu przedstawiła następującą autopoprawkę w załączniku do projektu uchwały: O słowa: zadań drogowych i oświatowych w Powiecie Chrzanowskim zastąpić słowami: na realizację programów unijnych w roku Przewodniczący obrad otwierając dyskusję nad projektem uchwały poprosił o opinie Komisji Rady Powiatu. Komisja Budżetu i Finansów Rady Powiatu w Chrzanowie opinia pozytywna w głosowaniu 1 za, 1 przeciw, 3 wstrzymujące. Głos Przewodniczącej Komisji zadecydował.. Komisja Statutowo-Regulaminowa i Etyki Rady Powiatu w Chrzanowie zapoznała się z projektem uchwały i wystosowała wniosek do Zarządu Powiatu, który stanowi załącznik nr 8 protokołu. Komisja Bezpieczeństwa, Rozwoju Gospodarczego i Polityki Zatrudnienia Rady Powiatu w Chrzanowie zwróciła się do Zarządu Powiatu z wnioskiem o uściślenie 1 projektu uchwały. Zarząd Powiatu przyjął autopoprawkę Komisji. Po wprowadzeniu autoprawek Komisja jednogłośnie zaakceptowała projekt tej uchwały. Komisja Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej Rady Powiatu w Chrzanowie zapoznała się z projektem uchwały. Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu w Chrzanowie opinia negatywna. Ponadto proponuje zaciąganie ewentualnych kredytów na pozyskiwanie środków pozabudżetowych - osobno na cele: oświatowe i drogowe. Wątpliwości budziły również zadania przedstawione w projekcie uchwały. Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Rady Powiatu w Chrzanowie zapoznała się z projektem uchwały. Skarbnik Powiatu odnosząc się do wniosku Komisji Statutowo-Regulaminowej zaproponowała 5 minut przerwy celem jego przeanalizowania. Wicestarosta Powiatu oznajmił, że intencja Zarządu Powiatu idzie w tym kierunku, aby stworzyć możliwości, gdy Pan Marszałek ogłosi drugi nabór wniosków. Do załącznika wybrano z przyjętego przez Radę - Planu Rozwoju Lokalnego te zadania, które były planowane na kolejny rok. Tak więc podtrzymując I wniosek, chcemy również rozszerzyć nasze możliwości o kolejne zadania. Musimy pewne działania robić

13 wyprzedzająco. Nasz problem stanowi to, że przed nami jawi się dziura czasowa wynikająca z faktu, że do 15 listopada mamy złożyć do RIO prowizorium budżetowe. Chodzi o to, żeby ten zapis znalazł się już w tym dokumencie. Do momentu uchwalenia budżetu przez Radę Powiatu, to prowizorium budżetowe będzie nas obowiązywać. Jeżeli Pan Marszałek ogłosi nabór w listopadzie, to nie wiem, czy my będziemy wstanie przyjąć budżet. Stąd pojawiła się taka sugestia. Kiedy materiały już trafiły do radnych zostały opublikowane informacje ile środków zostało w określonych działach jeszcze do rozdysponowania. W między czasie przyśpieszyliśmy pracę nad przygotowaniem projektu wespół ze szpitalem na zakup 3 urządzeń: tomografu, RTG i USG. W tym dziale na ten moment ma być jeszcze zł. do rozdysponowania. W związku z tym przygotowujemy wniosek na kwotę zł, bo tyle kosztują te urządzenia. Skoro mamy tak dobrze prowadzony szpital, to warto podjąć wszelkie działania Te zł nie były tutaj zapisane. Dlatego należy rozważyć, czy rozszerzymy kredyt do zł, czy też pozostaniemy przy zł. Zadania zawarte w projekcie uchwały mogą być niemożliwe do złożenia do SPOR-u. Z wszystkich informacji, które docierają w tej sprawie wynika, że ten nabór w tym roku będzie ogłoszony. W momencie ogłoszenia naboru mamy tylko 2 tygodnie, aby te wnioski nad którymi już pracujemy doszlifować i złożyć w Urzędzie Marszałkowskim. Z rozmów z audytorami, którzy tworzą studia wykonalności wynika, iż zdecydowanie lepiej będą oceniane i oczekiwane takie zabezpieczenia środków znajdujące odzwierciedlenie w bezpośrednim budżecie. Pojawiły się dzisiaj bardzo racjonalne wnioski, iż powinniśmy być przygotowani z projektami i dokumentacją na wypadek możliwości składania wniosków, czy też naszych działań. Ja się z tym jak najbardziej zgadzam. Jednak jeżeli nie stworzymy realnych możliwości występowania o te środki, gdzie konkursy będą ogłaszane. To choćbyśmy zrobili całe szuflady wniosków i projektów, to ta dokumentacja nie będzie mogła być użyta. Trudno zakładać, by przy tak słabym i słabo zapowiadającym się budżecie powiatu na rok przyszły i lata następne, stać nas będzie by te zadania kilkumilionowe można by realizować inaczej niż poprzez ubieganie się o środki unijne. W roku 2007 na te cele ma być przeznaczone dziesięć razy tyle środków co w tym roku. Zatem dziesięciokrotnie zwiększa się szansa o ubieganie się o te środki. Obecnie Rząd ma opóźnienie z rozstrzygnięciem pierwszego naboru. Drugi nabór powinien być rozstrzygnięty wcześniej niż pierwszy. W związku z tym teraz jest determinacja aby zadania, które mają być realizowane w 2005 r. były rozstrzygnięte jeszcze na koniec 2004 r. i konsekwencji decyzje mają zapaść nie później niż w lutym. Radny Marek Kamiński zapytał, czy te zadania i idące za tym kwoty są trafne? Budowa chodników przy ul. Borowcowej w Chrzanowie jest już realizowana. Pan Wicestarosta na ostatniej Komisji mówił, iż to zadanie nie będzie realizowane w 2005 r. W związku tym kwota kredytu zmniejszyłaby się o zł. Natomiast od każdej kwoty zaciągniętego kredytu musimy płacić prowizję. W tym momencie jeżeli kwota będzie większa, to będzie większa prowizja. Zapytał, czy ta budowa chodników to jest dalszy ciąg jego realizacji? Jakie chodniki mają być wykonane za tę kwotę? Wicestrosta Powiatu- odnosząc się do wypowiedzi radnego Marka Kmaińskiego oznajmił: w dniu dzisiejszym Wysoka Rada nie ma zadecydować o podjęciu procedury kredytowej. Dzisiaj ma zapaść decyzja o tym, aby taki zapis w budżecie prowizorycznym się znalazł tzn. że na wypadek realizacji tych działań poprzez środki unijne powiat jest gotowy do ich finansowania poprzez wzięcie kredytu. Nie ma tu niebezpieczeństwa, iż musimy wziąć kredyt i płacić od niego prowizję. W tym przypadku to jest czysta intencja. Odnosząc się do kwestii ul. Borowcowej stwierdził, iż niewiadomo w jakich naborach będzie można tutaj występować. Niewiadomo również, czy w naborach do których kwalifikuje się ta ulica będą ogłoszone nabory. To zdanie jest trudne z tego powodu, że nie można go włożyć do obszarów wiejskich. Ponieważ Chrzanów jest miastem liczącym powyżej mieszkańców /ul. Borowcowa mieści się w granicach administracyjnych miasta/. Może się zdarzyć, że część z tych zadań nie będzie mogła być w ogóle złożona do SPOR-u. Jednak na dzień dzisiejszy nie jesteśmy wstanie określić, które z nich będą możliwe, a które nie będą możliwe. Gdyby się okazało, iż wszystkie są możliwe, to stąd nasze zabezpieczenie. Poinformował, iż na Komisjach mówił, że dwa zadania są najbardziej zagrożone jeśli chodzi o realne oceny naszych możliwości celem wystąpienia: tj. ul. Borowcowa, a w przypadku zadań edukacyjnych tj. hala namiotowa. Jeśli chodzi o halę namiotową w Trzebini, to prawdopodobnie nie uda się całej dokumentacji zgromadzić. Przy pierwszym naborze było ograniczenie do złożenia jednego wniosku. Natomiast teraz tego ograniczenia nie ma. Możemy składać wnioski w różnych działach tzn. tam gdzie przepisy SPOR-u uznają, że nasz powiat i jego zadania mieszczą się w tych zapisach. Jeżeli się okaże, iż nabór odbędzie się w miesiącu listopadzie, wówczas Rada Powiatu na Sesji listopadowej będzie poinformowana o przygotowanych projektach i które jesteśmy wstanie złożyć licząc tutaj na pozytywny skutek. Nabór trwa dwa tygodnie. Ten kto przewidzi,

14 przygotuje i zaryzykuje będzie miał szanse złożyć te wnioski. Natomiast ci, którzy się nie przygotują po prostu tych wniosków nie złożą. Radny Marek Kamiński oznajmił, iż kiedyś prosił o analizę, co będzie wykonane za kwotę zł. Ponownie poinformował, że zadanie dotyczące chodników przy ul. Borowcowej jest już realizowane. Zapytał, co to jest za zadanie? Dyrektor PZD w Chrzanowie poinformował, że pierwszy etap ul. Borowcowej obejmujący odcinek od Chechła do wiaduktu nad torami kosztorys inwestorski wynosił zł; kosztorys ofertowy za który zadanie zostało zlecone wynosił zł. Kwota ok zł wynika ze studium wykonalności, które zostało zlecone specjalistycznej firmie. Firma na podstawie pomiarów w terenie, na zasadzie wskaźnikowej określiła koszt budowy odcinka do wiaduktu aż do skrzyżowania w Zagórzu na tą kwotę. To jest już II etap realizacji tego zadania. Tam jest konieczna budowa odwodnienia, czyli kanalizacja, budowa chodnika /całej infrastruktury/ oraz wynikająca z tego część naprawy nawierzchni. Do tego jest konieczny projekt techniczny, który jest na etapie przygotowania do zlecenia. Radny Marek Kamiński zapytał, czy to jest budowa chodnika po jednej i drugiej stronie wg projektu? Stwierdził, że codziennie tam przejeżdża i na palcach jednej ręki może przeliczyć ile tam przechodzi ludzi. Zapytał, czy jest to trafiony projekt? Jego zdaniem jest to nietrafiony projekt. Dyrektor PZD w Chrzanowie oznajmił: ja bym zaprosił Pana na spotkanie z mieszkańcami drugiej części Borowca i prosiłbym Pana, żeby im to powiedział. U Pana Starosty regularnie co 3 miesiące zgłaszają się mieszkańcy tej części Borowca. Radny Marek Kamiński odnosząc się do w/w wypowiedzi Pana Dyrektora stwierdził: może mnie Pan zaprosić. Dyrektor PZD w Chrzanowie poinformował, że to zadanie jest jednym z priorytetów Gminy Chrzanów, która dokłada 50% do jego realizacji. Radny Marek Kamiński zapytał, czy Gmina Chrzanów dokłada 50% na realizację drugiej części ul. Borowcowej tj. od wiaduktu? Dyrektor PZD w Chrzanowie poinformował, że Gmina Chrzanów dokłada 50% na realizację zadania do wiaduktu, jak i od wiaduktu. W dniu wczorajszym rozmawiał z Panią Burmistrz Palką. Z rozmowy wynika, że Gmina Chrzanów na ul. Borowcową przeznacza ok zł. Kwota zł. to jest kwota szacunkowa wynikająca z przeliczenia wskaźnikowego na tym odcinku. To jest koszt niezależny od tego, kto zadanie finansuje. Radny Marek Kamiński- stwierdził, iż te kwoty są szacunkowe. Dyrektor PZD w Chrzanowie tak. Te kwoty są potwierdzone w dokumentach podpisanych przez uprawnione osoby: inżynierów itd. Realnie koszt będzie na pewno mniejszy. Radny Marek Kamiński stwierdził, że jeśli Wysoka Rada zaciągnie kredyt w wysokości zł, to od tego musi zapłacić prowizje. Skarbnik Powiatu poinformowała, że uchwała w tym kształcie jest uchwałą intencyjną. Ona tak długo będzie uchwałą intencyjną dopóki nie znajdzie się w budżecie. Aby powiat mógł zaciągnąć kredyt muszą być spełnione określone warunki. Jednym z tych warunków jest ustawowo narzucona opinia RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu oraz prawidłowości załączonej do budżetu kwoty prognozy kwoty długu. Tak długo do póki te dokumenty nie zostaną sporządzone, to kwota zł nie będzie miała odzwierciedlenia w budżecie, ona będzie zawsze kwotą intencyjną. Staje się faktem w momencie jej umieszenia w budżecie. Radny Tomasz Kikla oznajmił: słuchając Pana Wicestarosty krew mnie jasna zalała. Dosyć tej iluzji, która gdzieś się pompuje. Ten balon jak był na zł był napompowany dosyć dużo. A teraz ja go już nie widzę, bo on jest już gdzieś tam w przestworzach. Po pierwsze nie ma przeprowadzonej analizy przyczyn dlaczego nie uzyskaliśmy przez cały rok trwania naszych założeń do realizacji zadań. Po drugie nie są wskazane żadne konkretne, czy bardziej, czy mniej konkretne zadania na które te kolejne zł /czy zł w domyśle/ można by realizować. Po trzecie: nie wiemy co zrobi Pan Marszałek, nie wiemy czy wyrazi zgodę. Pytam się, co my tutaj robimy w tym powiecie? Dlaczego ci, którzy niewiedzą co zrobi Pan Marszałek nie siedzą i nie wiszą u klamki u Pana Marszałka. To jest dla mnie nie pojęte, że my nie lobbujemy. Tylko stąd, z perspektywy Chrzanowa wysyłamy dokumenty i czekamy, czy nam Pan Marszałek łaskawie zezwoli, czy nie. Jeżeli Pan Marszałek nie jest zainteresowany rozwojem naszej ziemi, czy też tego terenu, to mamy radnych wojewódzkich, którzy mogą wymóc na Panu Marszałku takie a nie inne działania. Ja jestem zdenerwowany, bo to co widzę, to jest jeden wielki bezład, niechlujstwo, brak zaangażowania i brak kontaktów. Musimy wywrzeć

15 wpływy polityczne, samorządowe, towarzyskie, żeby być skutecznym. Były dramatyczne sytuacje w zeszłym roku, w zeszłej kadencji. Łącznie z tym, że zagrożono przykuciem do kaloryferów po to żeby uzyskać dodatkowe środki na DPS, czy inne elementy. Żeby być równie traktowanym w tym powiecie jak inne powiaty. Jeżeli tam, jest pewne lobby i my jesteśmy w tym nieskuteczni, to nic nie dostaniemy. Jeżeli my nie czujemy tego co się dzieje w organach decyzyjnych w Krakowie i nie mamy swoich ludzi w komisji strategicznej, gdzie podejmowane są decyzje, to choć by tutaj była zł, zł lub cały nasz budżet, to nic nie pozyskamy. Gdzie jest przyczyna, że nie dostaliśmy środków? Dlaczego nikt nie dyskutował z Panem Marszałkiem i dlaczego Pana Marszałka lub Przedstawiciela Zarządu Województwa Małopolskiego nie zaproszono na Sesję? Przez dwa lata nie było żadnego Przedstawiciela Zarządu na Sesji. Oni dysponują ogromnymi pieniędzy. Nikt o to nie zadba? To radni mają jeździć? Wnioskuję o negatywne głosowanie nad tym projektem uchwały. Będę głosował przeciw tej uchwale. Połowa kadencji minęła, a my mamy iluzje kolejnych projektów. Proszę zaprosić Przedstawiciela Zarządu Wojewódzkiego, który jest odpowiedzialny za merytoryczne prowadzenie programu celem wyjaśnienia sprawy odrzucenia wniosku. Radny Piotr Rembiecha - odczytał fragment artykułu prasowego na temat wniosków o środki unijne. Zapytał, jaką mamy gwarancję, że te wnioski drogowe znowu nie przepadną? Być może trzeba porozumieć się z gminami, iż my wykonamy jakieś ich zadania własne w ramach środków unijnych, a oni w zamian będą nam na drogach powiatowych robić remonty. Radna Czesława Kikla zapytała, czy w ramach proponowanego kredytu zł będą realizowane tylko zadania wskazane w projekcie uchwały? Czy na dzień dzisiejszy podjęto działania w celu przygotowania tych wniosków? Czy wykorzystywane są firmy zewnętrzne przy opracowaniu wniosków? Ponadto prosi o odpowiedź w tym zakresie dotyczącą szpitala, na który proponuje się kwotę zł. Wicestarosta Powiatu stwierdził, iż jest zbulwersowany tym, co usłyszał od Pana Kikli, który powiedział, że dwa tygodnie to jest wystarczający czas na przygotowanie wniosku do SPOR-u. Uważa, że trzeba być albo zakłamanym, albo niefrasobliwym i niezorientowanym. Owszem teoretycznie pracując tylko nad jednym wnioskiem można byłoby w 2 tygodnie przygotować. Jednak, aby móc przygotować wnioski trzeba mieć całe sterty dokumentów, których przygotowanie trwa więcej niż miesiąc. Trwa czasem kila miesięcy, biorąc pod uwagę określone ustalenia i uwarunkowania takich wniosków. My nie mówimy, że dopiero szukamy pomysłów na wnioski. Takie pomysły mamy zapisane w Programie Rozwoju Lokalnego. Na dzisiejszej Sesji mówiąc o wnioskach przechodzimy od szczegółu do ogółu. Dlatego, że koncentrując się tylko na jednym elemencie tj. załączniku bez którego wniosek jest odrzucany na etapie pierwszego czytania zabezpieczenie finansowe tego wniosku. Tutaj pojawił się zarzut, ze nie lobbujemy. Otóż lobbujemy. Rozmawialiśmy z bardzo dużą ilością osób. Nie rozumie tutaj metafor, że ktoś jest przykuty do kaloryfera. To są metafory chyba tylko podane na użytek prasy. Dzisiaj nie wychylalibyśmy się z tymi zł, gdyby kalendarz nie nakazywał nam przygotowania do r. prowizorium budżetowego. Czekalibyśmy spokojnie na nabór i z tymi wnioskami najlepiej przygotowanymi oraz mieszczącymi się w ogłoszonych naborach wystartowaliśmy. Ponieważ jest tryb dochodzenia do tych wniosków, to nie ja już to ustalam. Nawet w małym stopniu ustala to Urząd Marszałkowski, bo przede wszystkim są to decyzje rządowe. Dopiero w ubiegłym tygodniu nastąpiło podsumowanie I naboru. Oczywiście możemy wszystko kontestować i na wszystko narzekać i nic nie robić. Nie przygotowywać projektów, studium wykonalności i obudzić się dopiero w momencie kiedy jest ogłoszony nabór. W ciągu 2 tygodni, to my możemy najwyżej sobie laurkę napisać a nie przygotować wnioski. Uważa, iż w prowizorium budżetowym powinien być zawarty zapis umożliwiający wystąpienie z wnioskami, które w sposób szczegółowy na kolejnej Sesji będziemy mogli do naszego budżetu wprowadzić. Pominę sformułowania typu : balon itd.. Odnosząc się do kwestii nie przyznania w I naborze środków unijnych poinformował: nasz wniosek mógł być złożony do priorytetu III Rozwój Lokalny Obszary Wiejskie. W tym roku na ten cel przewidziano zł, na 3 lata ok zł. W porównaniu do priorytetu I Działania Infrastruktura Drogowa, gdzie na ten cel przewidziano zł, a na ten rok zł. Niestety nie mamy możliwości, aby którąkolwiek z dróg powiatowych zakwalifikować do drogi o charakterze regionalnym. Bo w naszych zurbanizowanych powiatach drogi o charakterze regionalnym są drogami wojewódzkimi i krajowymi. Zatem w tym działaniu mogły mieć pole do popisu powiaty, których drogi prowadzą do uzdrowisk i miejscowości uzdrowiskowych, bo one mają charakter regionalny. Do kwoty zł zostanie dołożone zł z roku 2005 i znaczna część z zł z roku Niestety taka sytuacja mimo, że do końca była oczekiwana nie nastąpiła. Pan Marszałek wyjaśnił to w sposób następujący: do tego zadania Rząd zdecydował - już po złożeniu naszego wniosku że dołoży do wkładu własnego 10% i na ten cel przeznaczył dla województwa małopolskiego niespełna zł. Gremia

16 decydujące o przydziale środków zdecydowały tylko na rozdział niewielkiej kwoty roku bieżącego. To jest podstawowa kwestia, gdzie pomimo wysokiej oceny i dobrego miejsca w rankingu nasz wniosek nie dostał środków. Odnosząc się do wypowiedzi radnego Piotra Rembiechy oznajmił: działanie 3.1 Obszary Wiejskie realizuje zadania na drogach. W tym działaniu znajdują się również inne zarezerwowane wyłącznie dla gmin działania tj. kanalizacja i oczyszczalnie ścieków. Nasze zadanie, jako najtrudniejsze było na końcu rozdzielane. W innych zadaniach Regionalny Komitet Sterujący, a potem Zarząd Województwa Małopolskiego dokonał selekcji i brał pod uwagę przede wszystkim zasady partnerstwa. Nasz wniosek zasadę partnerstwa spełniał w 100%. Z informacji, które otrzymywaliśmy wynikało, że to może być również element decydujący. Dlatego, iż w tym wniosku przy współudziale finansowym uczestniczą wszystkie gminy. Niestety ten element nie został uwzględniony. Z tego powodu były artykułowane ogromne żale do Pana Marszałka. Odrębną sprawą jest fakt, że powiaty Małopolski Zachodniej dostały zdecydowanie mniej środków, niż powiaty tzw. Małopolski Wschodniej. Wszystkie wskaźniki ekonomiczne wskazują na to, że tamte powiaty są zdecydowanie uboższe niż powiaty Małopolski Zachodniej. Z tego powodu w wielu działaniach jesteśmy pomijani. Bowiem te wskaźniki wyraźnie preferują dawne województwo krakowskie, a szczególnie jego ścianę wschodnią. Stwierdził: oczywiście, że lobbing jest potrzebny. Lobbing był czyniony przez wszystkie możliwe gremia. Niestety w tym przypadku nie przyniósł oczekiwanego przez nas rezultatu. Następnie odczytał jakie wnioski zostały nagrodzone środkami, w tym 12 zadań uzyskało środki. Radny Tomasz Kikla odnosząc się do wypowiedzi Pana Wicestarosty stwierdził: jeżeli dwa tygodnie jest za mało, to 12 miesięcy od września ubiegłego roku jest zbyt długim okresem, aby można było skutecznie przygotować zadania. Uważa, iż można wskazać drogi o charakterze regionalnym i odpowiednio je uzasadnić. Do remontu nadaje się łącznik ul. Siennej, która jest naszą drogą powiatową. Ta ulica łączy dwie drogi: krajową nie mającą ciągłości, drogę wojewódzką i drogę krajową 79. To jest strategiczna droga dla Powiatu Chrzanowskiego oraz komunikacji między Małopolską Zachodnią a Krakowem. Inne drogi na terenach wiejskich mające bardzo duże znaczenia dla komunikacji i bezpieczeństwa to np. ul. Astronautów. Zapytał, czy jest tutaj projekt i pozwolenie na budowę? Nie ma. Zajmijmy się uporządkowaniem tego typu rzeczy, aby na półce w danym wydziale leżały 4 gotowe projekty z pozwoleniem na budowę rozpoczęcia remontu i modernizacji. Nie mówmy, żeśmy tutaj się przygotowywali i lobbowali. Od miesięcy nie ma na Sesji żadnego radnego Sejmiku Województwa Małopolskiego. Kto ma lobbować? Może nie zostali zaproszeni? To jest lobbing? Ja chętnie bym ich zapytał co zrobili w tym zakresie. Oczywiście za 2 tygodnie nie jesteśmy wstanie nic przygotować, jeśli wcześniej nie będziemy mieli gotowych opracowań i zabezpieczenia lobbistycznego, aby można było to przejść. Wiarygodność w stosunku do następnych planów na pozyskiwanie środków jest w tej Radzie Powiatu bliska 0. Dlatego uważam, iż to nie jest ten etap. Ten etap powinien być prowadzony równolegle z budżetem niekoniecznie z prowizorium. Jeżeli będzie taka konieczność, to Wysoka Rada zbierze się na Sesji nadzwyczajnej, aby podjąć uchwałę o przydzieleniu środków finansowych na konkretne zadanie. Przewodniczący Rady Powiatu odczytał gości zaproszonych na dzisiejszą Sesję, w tym: Wojewoda Małopolski, Marszałek Województwa Małopolskiego, Posłowie, Senator, Radni Sejmiku Województwa Małopolskiego. Nie ma informacji dlaczego nie przybyli. Podobna sytuacja jest w innych powiatach. Radny Antoni Urbański poinformował, że Komisja Budżetu i Finansów Rady Powiatu w Chrzanowie wystąpiła z wnioskiem do Zarządu Powiatu o zwrócenie się do Marszałka Województwa z zapytaniem dlaczego nasz projekt zgłoszony do SPOR-u został odrzucony. Zapytał, czy Zarząd Powiatu przystąpił do realizacji tego wniosku? Wicestarosta Powiatu oznajmił, iż w/w wniosek nie wpłynął na posiedzenie Zarządu Powiatu. Jednocześnie poinformował, że Zarząd Powiatu ma przygotowaną propozycję tego wystąpienia. Radny Antoni Urbański stwierdził, że jeżeli wniosek nie wpłynął to bardzo długa droga jest wniosków z posiedzenia Komisji do Zarządu Powiatu. To jest bardzo niepokojące. Przez dwa lata Zarząd Powiatu nauczył mnie jednego, aby nie głosować za uchwałami co do których uzasadnienie jest zgłaszane ustnie. Ponadto zapytał, skąd Pan Wicestarosta wie, iż lada dzień Marszałek może ogłosić kolejny nabór projektów? Czy ma jakiś dokument o tym świadczący? W tej chwili proponuje nam się na wiarę podjąć uchwałę zadłużającą powiat. Jestem przeciwny za przyjęciem tej uchwały. Wicestarosta Powiatu stwierdził, iż przedłoży w dniu dzisiejszy dokumenty w przedmiotowej sprawie wpływające do Starostwa od Pana Marszałka. Nasz wniosek nie został przyjęty do realizacji, bo przeznaczono zbyt małą kwotę na ten cel. Nie przesunięto środków oraz nie dokonano selekcji między powiatami. Uzyskaliśmy

17 prawie 74 pkt. Chciałem wiedzieć, w którym momencie moglibyśmy teoretycznie dostać więcej. Niestety obrady panelu ekspertów są utajnione i w żaden sposób nie można oficjalnie takich informacji uzyskać. W związku z tym zgadza się z wnioskiem w/w Komisji o wystąpienie do Pana Marszałka celem uzyskania wyjaśnień w tej sprawie. W porównaniu do poprzedniej kadencji mamy w tych zadaniach dokumentację. To jest ta istotna różnica. Rada Powiatu musi się zebrać w sytuacji, kiedy będziemy podejmować decyzję ostateczną. Obecnie musimy przedłożyć projekt budżetu prowizorycznego i dlatego ta sprawa pojawiła się na Sesji. Mówiono o tym, że te szanse zostały przedstawiane jako przesądzone. Nie przesądzał. Miał nadzieję i optymizm. Dalej uważa, że miał ku temu podstawy. Wykonano naprawdę ciężką pracę. Jeżeli Wysoka Rada twierdzi, że ktoś tutaj popełnił błędy. To uważa, że on jest tą osobą, która jeżeli będzie taka decyzja Rady Powiatu- winna te konsekwencje ponieść. Był i jest entuzjastą tych spraw, które wykonywano w sposób rzetelny i porządny. Niestety jest tak, że sukces ma wielu ojców. Natomiast niepowodzenie jest sierotą. Więc jeżeli ta sierota ma mieć ojca, to Wysoka Rada ma go przed sobą. Odnosząc się do zapytania radnej Czesławy Kikli poinformował, że wszystkie zadania wymienione w projekcie uchwały są zaawansowane. Natomiast w kwestii szpitala są już sprawdzone i omówione wszystkie elementy. Wczoraj odbyło się spotkanie w tej sprawie z audytorem, któremu jesteśmy gotowi zlecić wykonanie studium wykonalności. To jest dokument niezbędny przy tym wniosku. Na ten cel zaoszczędzono zł. Studium wykonalności kosztuje zł netto, czyli zł brutto. Brakuje nam zł. Jeżeli Zarząd Powiatu dzisiaj podejmie uchwałę o przesunięciu brakującej kwoty zł na ten cel, to jesteśmy gotowi ten wniosek zgłosić do naboru. Jeśli chodzi o zadania drogowe i remontowe, to te prace są już praktycznie na ostatnim szlifie. Radna Czesława Kikla- oznajmiła, iż kwoty dotyczącej szpitala nie ma w tym projekcie uchwały. Jeżeli Wysoka Rada podejmie decyzję odnośnie zaciągnięcia kredytu na kwotę zł, to co będzie wówczas ze szpitalem skoro Pan Wicestarosta mówi o tak daleko posuniętych pracach? Czy wtedy będzie musiała się zebrać Rada Powiatu, czy też będziemy korzystać z w/w kredytu. Wicestarosta Powiatu poinformował, że z gminami i szpitalem ustalono tutaj współfinansowanie. Pisemnych odpowiedzi w tej sprawie jeszcze nie ma. Zadania wpisane w załączniku do projektu uchwały, są zadaniami maksymalistycznymi poza zadaniem szpitala. Zakłada, że nie wszystkie będą mogły być wdrożone. Zapis w projekcie uchwały jest wyłącznie formalny. Na tej podstawie Zarząd Powiatu nie jest wstanie uruchomić żadnych środków, czy też ogłosić przetarg. Prawdopodobnie w grudniu będzie trzeba zwołać Sesję nadzwyczajną celem zweryfikowania zapisu w formule dokładności wszystkich zadań, z którymi do SFOR-u wystąpimy. Przewodniczący Rady Powiatu odnosząc się do wypowiedzi radnego Antoniego Urbańskiego dotyczącej kwestii przekazania wniosków z Komisji Budżetu i Finansów poinformował, że wnioski Komisji z dnia r. dostarczył do Biura Rady Powiatu Sekretarz Komisji w dniu r. W tym dniu o godz na dyżurze Przewodniczący podpisał pismo przekazujące do Zarządu Powiatu przedmiotowe wnioski, które wpłynęły do Starostwa Powiatowego rano na drugi dzień. Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu w Chrzanowie poinformowała, że Sekretarz Komisji Pan Tadeusz Adamczak pomyłkowo zabrał protokół z sobą. Następnie wyjechał - był w Nowym Sączu - i obiecał, że w poniedziałek rano dostarczy protokół do Biura Rady Powiatu. Tak też się stało. Przewodniczący obrad potwierdził, iż teczka Komisji po jej posiedzeniu była w Biurze Rady Powiatu, natomiast nie było protokołu. Radny Tadeusz Adamczak zgodził się z w/w wypowiedziami. Odnosząc się do wypowiedzi Wicestarosty Powiatu dotyczącej priorytetu III oznajmił: uzyskanie tutaj sukcesu było trudne. W tym priorytecie było 180 wniosków. Natomiast w priorytecie I było zdecydowanie mniej wniosków Tak więc prawdopodobieństwo uzyskania tutaj sukcesu było zdecydowanie większe. Uważa, że zgłoszenie w priorytecie I wniosków na modernizację dróg da większą szansę na sukces. Obecnie 5-6 powiatów otrzymało środki unijne na ten cel. Odnosząc się do projektu uchwały uważa, że projekt wymienia zadania drugoplanowe i nie do końca przeanalizowane. Zwłaszcza w drugiej części dotyczącej szkół. W powiecie są inne potrzeby aniżeli tutaj w tej dziedzinie wyszczególnione. Wnioskuje, aby wszystkie sprawy dotyczące inwestycji były poparte szeroką konsultacją z radnymi. Ponadto uważa, iż do PRL należy wpisać budowę obiektu sportowego przy ZSE-Ch w Trzebini, która nie posiada własnego obiektu sportowego. Radny Zbigniew Klatka stwierdził: prawdopodobnie przeholowaliśmy z tą dyskusją. Dla mnie barometrem jest zachowanie jednej z Pań radnych, która zwykle w takich momentach opuszcza Sesję i tak też się stało dzisiaj. Moim jednak zdaniem, ta dyskusja jest bardzo ciekawa i ważna. Bo o to na kanwie dyskusji o kredycie

18 próbujemy też mówić o filozofii zarządzania powiatem, o tym jak widzieć jego sprawy i rozwiązywać problemy. Odnosząc się do wypowiedzi radnego Tomasza Kikli dotyczącej lobbingu na rzecz Powiatu Chrzanowskiego oznajmił: to jest istotny element. W ciągu tej blisko dwuletniej kadencji niezauważalne jest w pracach Rady i Zarządu Powiatu. Lobowanie jest ważne. Marszałkowie, to też normalni ludzi, którzy mają swoje fobie, hobby, zainteresowania i słabości. Nie wystarczy tylko wysłać zaproszenie na Sesję. Czasem warto jeśli chcemy mieć kogoś ważnego do rozmów, czy do wspierania naszych inicjatyw - wykonać telefon, pojechać, zaprosić i porozmawiać. Przykładem jest tutaj Komisja Bezpieczeństwa, Rozwoju Gospodarczego i Polityki Zatrudnienia Rady Powiatu, która w celu zorganizowania spotkania z posłami nie ograniczyła się tylko do wysłania pisma. Tylko Pani Stanisława Klimczak Przewodnicząca w/w Komisji rozmawiała z tymi ludźmi, zapraszała i zachęcała, organizowała takie spotkanie. To jest jakaś metoda, aby pozyskiwać sympatię ludzi. Wniosek o zaproszenie Przedstawicieli Zarządu Województwa Małopolskiego jest ogromnie ważny. Gdyby na najbliższej Sesji był w/w Przedstawiciel, wówczas byłaby okazja do przeprowadzenia debaty gospodarczej. Powiat Wadowicki został potraktowany podobnie jak nasz powiat. Lecz oni przyjęli inną taktykę: oni teraz żądają, kłócą się, awanturują z Zarządem i stawiają ostre żądania i wnoszą o wyjaśnienia. Obserwuje Powiat Tatrzański, który wykorzystuje do lobbingu wszystkie instrumenty: od stroju góralskiego, poprzez oscypkę i góralską wódkę. To nie jest zaproszenie na Sesję. To jest zaproszenie na imprezę. Żyjemy w takim świecie, gdzie bez znajomości bardzo trudno jest wiele spraw załatwić. Nie mówi o znajomościach, które są w wyniku przekupstwa, czy jakiegoś feralnego działania, ale o tych znajomościach męskich, towarzyskich. Poinformował, że na Sesji Rady Powiatu tylko raz była radna wojewódzka chodź mówiła, że jest do naszej dyspozycji. Jeżeli ktoś by zaprosił ją nie tylko tym standardowym drukiem, to prawdopodobnie byłaby tutaj wśród nas. Spróbujmy zwiększyć nasze lobbowanie. To jest zadanie dla Starosty, który powinien zabiegać o tych ludzi i nawiązywać z nimi kontakty. Można przecież zawiązać lobbing 4 powiatów będących w Małopolsce Zachodniej. Zastanawia go dlaczego Pan Starosta zachowuje taki spokój i w tak ważnej debacie nie zabrał głosu. Ustawicznie z jakąś upartością wysyła do boju swojego zastępcę, swojego żołnierza, który z jakimś tupetem, a czasem w zamierzony sposób gmatwa niektóre sprawy. Co powoduje, że część radnych irytuje się słuchając jego wypowiedzi. Starosta Chrzanowski stwierdził: kolego radny Zbigniewie jam głosu dzisiaj nie stracił. Acz stosuję taką zasadę, że ponieważ sprawa wniosków jest w sektorze kolegi Tadeusza. Jest jego dzieckiem jak gdyby. Stąd on ją prezentował. Nieroztropnością byłoby bo można zajechać- gdy w ramach armii tylko jeden oddział ciągle wysyłać. Bo wtedy to nie oto chodzi. Wicestarosta Powiatu oznajmił: nóż wbił mi w serce Pan radny Klatka mówiąc, że gmatwam i to jeszcze w sposób zamierzony. Sprawy są trudne, skomplikowane i często pogmatwane. Gdy się w ich ocenie pojawiają wnioski powierzchowne - w moim subiektywnym odczuciu to wydaje mi się, że powinienem wyjaśnić je w sposób jak najbardziej kompetentny, przejrzysty i przekonujący. Stąd ta ocena. Odnosząc się do wypowiedzi radnego Tadeusza Adamczaka poinformował, iż w zadaniu 1.1 nie mogliśmy uzyskać środków. Tylko te powiaty ze ściany wschodniej, których drogi powiatowe zastępują praktycznie drogi wojewódzkie i prowadzą do uzdrowisk oraz miejscowości uzdrowiskowych mogły się w tym zadaniu zmierzyć. Natomiast powiaty takie jak nasz złożyły wniosków do naszego zadania. W najgorszej sytuacji zostały w rozwoju lokalnej infrastruktury edukacyjnej potraktowane samorządy. Z tej wielkiej liczby tylko dwa dostały dofinansowanie, a reszcie pozostał tylko żal, tak jak nam. Słusznie powiedział Pan radny Klatka, iż nienajlepiej chyba są traktowane powiaty Małopolski Zachodnie. Faktycznie Powiaty: Wadowicki, Oświęcimski, Olkuski, Chrzanowski nie uzyskały środków. W tym samym działaniu nie dostał środków Powiat Bocheński i Powiat Tatrzański - chociaż lobbuje tak dobrze. Pozostał żal i niedosyt oraz emocje, które czasem niepotrzebnie się uzewnętrzniają. Radny Tadeusz Adamczak odczytał informację, które powiaty otrzymały środki unijne. Wicestarosta Powiatu - stwierdził, że Pan radny Adamczak potwierdził to co mówił wcześniej na ten temat. Ze zł wartości projektu, na kwotę zł uzyskały zadania województwa małopolskiego, czyli samorządu województwa. Środki otrzymały Powiaty: Nowosądecki, Nowotarski, Gorlicki i Limanowski oraz Tarnowski. Radna Stanisława Klimczak zaproponowała zamknąć dyskusję. Wszystkich napawa troską fakt, że powiat coraz bardziej będzie zadłużany i w ten sposób pozyskuje środki na inwestycje. Uważa, iż pewnym rozwiązaniem tej patowej sytuacji byłoby każdorazowe spotykanie się i zaciąganie kredytu pod konkretne zadania i projekty do złożenia. Zawsze można zwołać Sesję nadzwyczajną w tym celu. Przewodniczący Rady Powiatu zwracając się do Przewodniczącego Komisji Statutowo-Regulaminowej i Etyki

19 Krzysztofa Kasperka zapytał, czy Komisja podtrzymuje wniosek skierowany do Zarządu Powiatu? Przewodniczący Komisji Statutowo-Regulaminowej i Etyki Rady Powiatu w Chrzanowie tak. Radna Stanisława Klimczak - proponuje zarządzić przerwę celem dopracowania projektu uchwały. Radny Zbigniew Klatka - zaproponował, aby w 1 projektu uchwały drugie zdanie było o następującym brzmieniu: Zaciągnięty kredyt w wysokości do dziewięć milionów złotych można przeznaczyć wyłącznie na realizację programów w Powiecie Chrzanowskim w roku 2005 szczegółowo określonych w załączniku do niniejszej uchwały. W uzasadnieniu również muszą nastąpić istotne zmiany dotyczące programów unijnych. Wicestarosta Powiatu poinformował, że Zarząd Powiatu na wniosek Komisji dokonywał już korekt w/w projektu uchwały. Radca Prawny Marek Jeleń oznajmił, że projekt uchwały jest dyrektywny i nie może określać kwoty kredytu do. To nie jest uchwała intencyjna. To jest wyrażenie zgody na zaciągniecie kredytu. Przewodniczący Rady Powiatu zarządził 30 minut przerwy. Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady w pkt. 6c porządku obrad. Starosta Chrzanowski w imieniu Zarządu Powiatu wniósł o zdjęcie projektu uchwały w pkt. 6c porządku obrad. Uzasadniając stwierdził, iż radni deklarowali w momencie kiedy to będzie konieczne w trybie jak najszybszym Rada Powiatu będzie się mogła zebrać i podjąć stosowną decyzję w tej sprawie. Nikt z radnych nie zgłosił uwag. Ad. 6d. Przewodniczący Rady Powiatu Jan Burzej w imieniu Pana Emila Tobolskiego Prezesa Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Chrzanowie nie mógł tak długo uczestniczyć w obradach dzisiejszej Sesji. Jednak wszystkie niezbędna informacje dotyczącego tego punktu obrad przekazał na piśmie. Pan Wojciech Heller Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatu w Chrzanowie w imieniu Zarządu Powiatu poinformował, iż projekt uchwały, który przedstawi uwzględnia już jego autopoprawki. Mianowicie z projektu uchwały wykreśla się słowa: spalinowe, spalinowy. Po czym przedstawił projekt uchwały w sprawie ustanowienia przez Radę Powiatu zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikiem na zbiorniku wodnym Chechło. Następnie odczytał art.116 ustawy o ochronie środowiska dotyczący przedmiotowej sprawy. Przewodniczący obrad- przypomniał, iż na ostatniej Sesji ten projekt uchwały został zdjęty z porządku obrad celem jego przeredagowania. Następnie otwierając dyskusję nad projektem uchwały poprosił o opinie Komisje Rady Powiatu. Pan Krzysztof Kasperek Przewodniczący Komisji Statutowo-Regulaminowej i Etyki Rady Powiatu w Chrzanowie poinformował, że Komisja zapoznała się z projektem uchwały. Odnosząc się do autopoprawek przedstawionych przez Pana Dyrektora uważa, iż ten projekt uchwały po ich uwzględnieniu ma brzmienie jak na poprzedniej Sesji. Po czym odczytał ostatni akapit uzasadnienia do projektu uchwały i 1 projektu uchwały. Uważa, iż tego paragrafu wynika, że silnik ma być spalinowy. Przewodniczący Rady Powiatu- poinformował, iż na ostatniej Sesji z Przewodniczącym Komisji Statutowo- Regulaminowej i Etyki Rady Powiatu w Chrzanowie zaproponowali, że silnik elektryczny może być stosowany. Większość radnych się do tego przychyliła. Również do tego przychylił się Pan Prezes Tobolski. Pan Krzysztof Kasperek Przewodniczący Komisji Statutowo-Regulaminowej i Etyki Rady Powiatu w Chrzanowie uważa, iż nie ma potrzeby usuwania słowa spalinowy. W imieniu Komisji poinformował, że co do wersji pierwotnej Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Łodzie napędzane silnikiem elektrycznym, akumulatorowym powinny mieć możliwość funkcjonowania na Chechle. Komisja Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa zapoznała się z projektem uchwały i zgłosiła pewne modyfikacje do projektu. Wniosek Komisji stanowi załącznik 9 do protokołu. Pan Dyrektor w dniu dzisiejszym wyjaśnił, że pozostawienie słów: dla bezpieczeństwa publicznego jest zgodne z ustawą. Opinia pozytywna w głosowaniu jednogłośnie za. Pan Tadeusz Pająk Członek Komisji Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa Rady Powiatu w Chrzanowie poinformował, że na spotkaniu w Trzebini w tej sprawie większość ludzi opowiedziało się - 98% ludzi- aby nie używano napędów spalinowych. Później okazało się, iż napędy mogą być różne. Uważa, że prędkość łodzi napędzanych silnikiem elektrycznym, może być równie niebezpieczna. Ponadto nie ma żadnej możliwości kontroli na zbiorniku wodnym. Zapis przedstawiony przez Pana Dyrektora jest dobry, eliminuje on

20 uprzywilejowanie kogokolwiek. Natomiast stwarza możliwości dla rozwoju żeglarstwa, kajakarstwa i pływania na rowerach wodnych oraz kąpieli bez żadnych zagrożeń. Radny Krzysztof Kasperek wnioskuje o wprowadzenie autoprawki do 1 projektu uchwały o następującym brzmieniu: wprowadza się zakaz używania jednostek pływających napędzanych silnikiem spalinowym na zbiorniku wodnym Chechło. Radny Tadeusz Adamczak wnioskuje, aby w 2 projektu uchwały dopisać słowa: i organizacji zajmujących się szkoleniem wodnym. Ma tu na uwadze sporty wodne. Radny Tadeusz Pająk stwierdził, że na Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa proponował zapis mówiący o jednostkach pływających podczas akcji ratowniczych i prewencyjnych. Natomiast zapis: bezpieczeństwa publicznego wg niego załatwia sprawę szkoleń. Trener może mieć przygotowaną łódź o napędzie silnikowym, aby interweniować. Jeżeli zostanie wprowadzony zapis zaproponowany przez radnego Tadeusza Adamczaka, to będzie taka sytuacja, że pod napisem WOPR będzie można pływać lub jak będzie się miało klub żeglarski, to będą pływać cały czas. Przedstawiciele policji i RPWiK stwierdzili, iż nie ma możliwości kontrolowania jednostek pływających z jakimkolwiek napędem po zalewie Chechło. Były takie przypadki, że policjant czekał 4 godziny na to, aby ludzie spłynęli na brzeg celem dokonania kontroli ich uprawnień. Apeluje, aby akwen zachować dla tych sportów, które nie wymagają napędów do pływania. Przewodniczący Rady Powiatu poddał pod głosowanie wniosek radnego Krzysztofa Kasperka o wprowadzenie autopoprawki do 1 projektu uchwały. W głosowaniu wzięło udział 22 radnych: za przyjęciem wniosku głosowało 2 radnych przeciw -10 radnych wstrzymało się od głosu - 8 radnych. Przewodniczący obrad stwierdził, że Wysoka Rada wniosku nie przyjęła. Radny Tadeusz Adamczak odczytał swoją autopoprawkę do 2 projektu uchwały. Proponuje dopisać słowa: i organizacji zajmujących się szkoleniem wodnym. Chodzi tutaj o sekcję wioślarzy, żeglarzy i nurków. Radny Tomasz Kikla poinformował, że jedyną organizacją odpowiedzialną za bezpieczeństwo na wodzie tj. WOPR. Bez względu na to, czy to jest szkolenie merytoryczne instruktorów kajakarstwa organizowane przez Polski Związek Kajakarski, który wnosi do WOPR o zabezpieczenie bezpieczeństwa podczas szkolenia. Radny Antoni Gawronek zapytał, czy można ująć w tym paragrafie zapis mówiący o zabezpieczeniu imprez sportowych? Radny Zbigniew Klatka stwierdził, iż od kilku lat pomaga Miejskiemu Klubowi Sportów Wodnych w Trzebini w organizacji Międzynarodowych Regat Kajakowych, które na tym akwenie się odbywają wspólnie z Ośrodkiem na Skowronku. Zawsze na tych zawodach za bezpieczeństwo odpowiedzialny jest WOPR, który jest zapraszany przez organizatorów tych regat. Zgadza się z wypowiedzią radnego Tomasza Kikli w przedmiotowej sprawie. Przewodniczący Rady Powiatu zwracając się do radnego Tadeusza Adamczaka zapytał, czy nadal podtrzymuje swój wniosek? Radny Tadeusz Adamczak w związku z powyższym wycofał wniosek Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad projektem uchwały. W głosowaniu wzięło udział 24 radnych: za przyjęciem uchwały głosowało 19 radnych przeciw - 3 radnych wstrzymało się od głosu - 2 radnych. Przewodniczący obrad stwierdził, że Wysoka Rada przyjęła Uchwałę Nr XXVI/146/2004 w sprawie ustanowienia przez Radę Powiatu zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikiem na zbiorniku wodnym Chechło. Ad. 6e. Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że w dniu br. wpłynęła do Biura Rady Powiatu w Chrzanowie skarga Pani H. W. Jest to skarga na działalność Zarządu Powiatu. Następnie odczytał pismo Pani H. W.w przedmiotowej sprawie stanowiące załącznik nr 10 do protokołu.

Protokół. XXIX sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji. z dnia 14 listopada 2012r.

Protokół. XXIX sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji. z dnia 14 listopada 2012r. Protokół XXIX sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji z dnia 14 listopada 2012r. 1 Ad 1. Otwarcie obrad sesji. Pan Robert Pieszczoch, Przewodniczący Rady Powiatu w Sanoku, otworzył posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r.

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (8 radnych) stanowi

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia roku i

Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia roku i 1 Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia 29.11.2007 roku i 06.12.2007 roku Posiedzenie Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin

Bardziej szczegółowo

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy 1 Protokół nr 52/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter o godz. 12 00 otworzyła posiedzenie i przywitała

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie.

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie. Protokół nr LVII/2014 z obrad nadzwyczajnej LVII sesji Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego odbytej w dniu 7 października 2014 r. w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia Dobrzynia Ad. 1 O godzinie 15.00 nadzwyczajną

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku.

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Cedro Otworzył obrady, przywitał radnych i wszystkich uczestników sesji.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Cedro Otworzył obrady, przywitał radnych i wszystkich uczestników sesji. Protokół Nr III /2015 z sesji Rady Powiatu Kielcach z dnia 14 stycznia 2015 r. odbytej w sali audytoryjnej nr 268 Starostwa Powiatowego w Kielcach od godz. 13.00 do 16.00 Do pkt 1 Otwarcie sesji Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół. XI sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji. z dnia 15 lipca 2011r.

Protokół. XI sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji. z dnia 15 lipca 2011r. Protokół XI sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji z dnia 15 lipca 2011r. Ad 1. Otwarcie obrad sesji. Pan Robert Pieszczoch, Przewodniczący Rady Powiatu w Sanoku, otworzył posiedzenie XI

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Sesję otworzył i przewodniczył jej obradom pan Zbigniew Wołcerz Przewodniczący Rady Powiatu, który

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r.

PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r. PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r. Rozpoczęcie: 12.00 Zakończenie: 12.50 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r.

z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r. P R O T O K Ó Ł Nr XLVI/10 z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r. Obradom przewodniczył Przewodniczący Sejmiku Pan Mieczysław Bagiński. W chwili rozpoczęcia obrad odnotowano

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III/06 Sesji Rady Gminy Miękinia w dniu 11 grudnia 2006r

Protokół nr III/06 Sesji Rady Gminy Miękinia w dniu 11 grudnia 2006r Protokół nr III/06 Sesji Rady Gminy Miękinia w dniu 11 grudnia 2006r Projekt porządku dziennego obrad: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie porządku dziennego obrad. 3. Przyjęcie protokołu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie

Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie Czas trwania obrad: 10 00 10 18 Sesja została zwołana

Bardziej szczegółowo

Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku

Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku PROTOKÓŁ NR XVII/08 Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku Przewodniczący Rady Gminy Janusz Konieczny o godzinie 11-tej otworzył obrady XVII Sesji Rady Gminy. Po powitaniu radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 11 maja 2015 r.

Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 11 maja 2015 r. Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 11 maja 2015 r. Posiedzenie odbyło się w budynku A Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wlkp. W posiedzeniu udział wzięli

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł obrad XLIV sesji III kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 5 marca 2010 r.

P R O T O K Ó Ł obrad XLIV sesji III kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 5 marca 2010 r. P R O T O K Ó Ł obrad XLIV sesji III kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 5 marca 2010 r. XLIV Sesja III kadencji Rady Powiatu w Kraśniku rozpoczęła się o godz. 14.00 w budynku Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Posiedzeniu Komisji przewodniczyła Przewodnicząca Komisji

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 11/VIII/2015. posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Protokół nr 11/VIII/2015. posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 sierpnia 2015 r. DPr-BRM-II.0012.11.9.2015 Protokół nr 11/VIII/2015 I. Obecność na posiedzeniu 1. Członkowie Komisji: - stan... 5 osób, - obecnych... 5 osób. posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Łodzi z dnia

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku

Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku W sesji udział wzięło 15 Radnych na stan 17 Radnych oraz zaproszeni goście. Godzina rozpoczęcia sesji

Bardziej szczegółowo

Porządek posiedzenia:

Porządek posiedzenia: 1 BRMG-0012/KR-I/07/2015 PROTOKÓŁ NR 9-7/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdańska, które odbyło się 1 czerwca 2015 r. w sali 007 Nowy Ratusz, ul. Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku. Posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIV/2016

Protokół Nr XXIV/2016 Protokół Nr XXIV/2016 z XXIV sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 25 kwietnia 2016 roku o godz. 13.00 w sali Miejskiej Biblioteki Publicznej

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji( lista obecności w załączeniu).

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji( lista obecności w załączeniu). Protokół nr 1/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Powiatu Rady Powiatu w Kielcach z dnia 8 stycznia 2015 r. Obrady rozpoczęły się o godz. 15.00 i trwały do godz.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r.

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. BR.0012.2.6.2012 Protokół Nr 16/12 z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie porządku obrad.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r.

PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r. PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r. Protokół nr V/15 obrad sesji zwyczajnej Rady Powiatu Sulęcińskiego w świetlicy Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych

Bardziej szczegółowo

6) wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata

6) wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata P R O T O K Ó Ł Nr XI/2011 Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu 15 lipca 2011 r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie XI Sesję Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie w dniu 15

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku.

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Sesja odbyła się Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło 20 radnych,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. 1. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy obecności oraz pani Danuta Bywalec Skarbnik Powiatu

Bardziej szczegółowo

XXVI SESJI RADY MIEJSKIEJ W KŁOBUCKU

XXVI SESJI RADY MIEJSKIEJ W KŁOBUCKU Projekt P R O T O K Ó Ł Z XXVI SESJI RADY MIEJSKIEJ W KŁOBUCKU ODBYTEJ W DNIU 03 LISTOPADA 2016r. W URZĘDZIE MIEJSKIM W KŁOBUCKU 1 Porządek posiedzenia. 1. Otwarcie XXVI Sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 32/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 20 października 2015 r.

Protokół Nr 32/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 20 października 2015 r. Protokół Nr 32/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 20 października 2015 r. Posiedzenie Zarządu otworzył Starosta Kluczborski Piotr Pośpiech. W posiedzeniu uczestniczyli także: członek

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XVIII/2016 z sesji Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 14 września 2016 roku

PROTOKÓŁ NR XVIII/2016 z sesji Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 14 września 2016 roku PROTOKÓŁ NR XVIII/2016 z sesji Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 14 września 2016 roku Obrady sesji Rady Powiatu rozpoczęły się o godz.8 35. Lista obecności radnych stanowi załączniki nr 1 i 2 do protokołu.

Bardziej szczegółowo

Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dubeninki z dnia 31 maja 2012r

Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dubeninki z dnia 31 maja 2012r Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dubeninki z dnia 31 maja 2012r w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dubeninki z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok Opierając się na wypracowanych opiniach

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó l XXIX/14. z XXIX sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 28 kwietnia 2014 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku.

P r o t o k ó l XXIX/14. z XXIX sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 28 kwietnia 2014 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. P r o t o k ó l XXIX/14 z XXIX sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 28 kwietnia 2014 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. Obrady rozpoczęto się o godzinie od 13 00 zakończono o godzinie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. - za wprowadzeniem tego punktu głosowało 20 Radnych

PROTOKÓŁ. - za wprowadzeniem tego punktu głosowało 20 Radnych RADA POWIATU w Siedlcach BR.0002.10.2016 PROTOKÓŁ z XXIII Sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Siedlcach, odbytej w dniu 14 listopada 2016 roku w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40. Wiceprzewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r.

PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r. PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r. Obrady rozpoczęto o godz. 9 00, zakończono o godz. 9 40. Podjęto uchwały od Nr VII/59/2011 do Nr VII/62/2011. Przed otwarciem

Bardziej szczegółowo

Przyjęto następujący porządek obrad:

Przyjęto następujący porządek obrad: P R O T O K Ó Ł NR 15/2012 ze wspólnego posiedzenia: Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Terenami z Komisją Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego odbytego w dniu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/1/2015

Protokół Nr X/1/2015 Protokół Nr X/1/2015 z X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 7 maja 2015 r. w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1. Na ustawowy stan 25 radnych w X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 37/6/2013 Komisja Budżetu i Finansów dn. 01 lipca 2013 r.

Protokół Nr 37/6/2013 Komisja Budżetu i Finansów dn. 01 lipca 2013 r. Protokół Nr 37/6/2013 Komisja Budżetu i Finansów dn. 01 lipca 2013 r. Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Gleń Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów. Ad. 1 Pan Andrzej Gleń stwierdził na podstawie

Bardziej szczegółowo

Protokół z obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Rawki odbytego w dniu 20 grudnia 2016 roku w Boguszycach

Protokół z obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Rawki odbytego w dniu 20 grudnia 2016 roku w Boguszycach Początek obrad - godz. 11 Zakończenie obrad - godz. 13 Protokół z obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Rawki odbytego w dniu 20 grudnia 2016 roku w Boguszycach

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r.

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. 1 PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. Sesja odbyła się w Urzędzie Gminy w Kamienicy i trwała od godz. 9 30 do godz. 10 38. W sesji uczestniczyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 OG.0002.3.2011 PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 odbytej dnia 29 grudnia 2010 roku w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu Ad.1. Otwarcie III

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXXIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 27 stycznia 2010 roku.

Protokół z XXXIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 27 stycznia 2010 roku. Protokół z XXXIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 27 stycznia 2010 roku. Sesja odbyła się w Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarstwa w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10 - tej. W sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku

Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu 25.09.2014 roku Otwarcia obrad sesji w dniu 25 września 2014 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko wypowiadając formułę

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2010. Porządek obrad:

Protokół Nr I/2010. Porządek obrad: Protokół Nr I/2010 z obrad I sesji VI kadencji Rady Gminy w Jeżewie odbytej w dniu 30 listopada 2010 r. od godz. 13 30 do godz. 15 20 w sali Wiejskiego Domu Kultury w Jeżewie. Obecnych wg listy obecności

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA PROJEKTU BUDŻETU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA 2016 ROK

ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA PROJEKTU BUDŻETU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA 2016 ROK 5 ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA PROJEKTU BUDŻETU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA 2016 ROK Projekt budżetu powiatu piaseczyńskiego na 2016 rok został opracowany na podstawie informacji wstępnych Ministra

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku

PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu Przewodniczący Rady Tomasz Zakrzewski o godz. 14:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXII/2009 XXII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 25 marca 2009 roku

Protokół nr XXII/2009 XXII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 25 marca 2009 roku Protokół nr XXII/2009 XXII Sesji Rady Gminy w Chojnicach Posiedzenie odbyło się w sali nr 300 Urzędu Gminy w Chojnicach i trwało od godziny 10-tej do godziny 11.25. W posiedzeniu udział wzięli Radni Rady

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku Miejsce obrad - sala konferencyjna Urzędu Miejskiego. Czas trwania obrad - godz.13 30 14 30

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 4/15. z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo.

Protokół Nr 4/15. z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo. Protokół Nr 4/15 z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo. Początek posiedzenia - godzina 10.00, zakończenie - godzina 11.35.

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku.

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 18 radnych,

Bardziej szczegółowo

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r.

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 10 czerwca 2014.

PROTOKÓŁ NR z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 10 czerwca 2014. PROTOKÓŁ NR 123.2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 10 czerwca 2014. Obecni: 1. Tadeusz Groszek - Przewodniczący Komisji 2. Robert Szydlik - Zastępca Przewodniczącego 3. Mirosław Sobczak - Członek

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku WRZ.0002.1.2016 Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego rozpoczęła się w dniu 28 stycznia 2016 roku o godz. 14.00. Miejscem

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IX/11 IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności

Bardziej szczegółowo

Ad 3 Pani Przewodnicząca Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminy odczytała proponowany porządek obrad, który stanowi zał. nr 2 nin. protokołu.

Ad 3 Pani Przewodnicząca Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminy odczytała proponowany porządek obrad, który stanowi zał. nr 2 nin. protokołu. Protokół nr 2/14 z posiedzenia Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminy, które odbyło się w dniu 4 grudnia 2014 r., o godz. 15.00, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rudziniec. Ad 1,2 Przewodnicząca Komisji

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 6/2015. Porządek obrad przyjęto bez uwag i przystąpiono do jego realizacji (za - 4).

Protokół nr 6/2015. Porządek obrad przyjęto bez uwag i przystąpiono do jego realizacji (za - 4). BRM.0012.4.5.2015 Protokół nr 6/2015 posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Inowrocławia, odbytego w dniu 19 maja 2015 r. w Urzędzie Miasta Inowrocławia. ------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2016 z Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Karczmiska odbytej dnia 23 marca 2016 r.

Protokół Nr XVII/2016 z Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Karczmiska odbytej dnia 23 marca 2016 r. Protokół Nr XVII/2016 z Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Karczmiska odbytej dnia 23 marca 2016 r. Obrady XVII Sesji Rady Gminy Karczmiska odbyły się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 1. Otwarcie sesji.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr V/XXVIII/17 z sesji Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 10 lutego 2017 r.

Protokół Nr V/XXVIII/17 z sesji Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 10 lutego 2017 r. Protokół Nr V/XXVIII/17 z sesji Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 10 lutego 2017 r. Ad.1. Przewodniczący Rady pan Ryszard Czarnecki na podstawie listy obecności (załącznik nr 1) stwierdził prawomocność

Bardziej szczegółowo

Znak: BRM /09. Rada Miasta Nowego Sącza

Znak: BRM /09. Rada Miasta Nowego Sącza Znak: BRM.0053-44/09 Rada Miasta Nowego Sącza Protokół Nr XLIV/2009 z posiedzenia XLIV Sesji Rady Miasta Nowego Sącza zwołanej w dniu 24 marca 2009 r. Ad. 1 Obrady XLIV Sesji Rady Miasta Nowego Sącza w

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z VI NADZWYCZAJNEJ SESJI Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 12 marca 2015 roku

PROTOKÓŁ z VI NADZWYCZAJNEJ SESJI Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 12 marca 2015 roku PROTOKÓŁ z VI NADZWYCZAJNEJ SESJI Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 12 marca 2015 roku Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia, 2. Stwierdzenie prawomocności obrad, 3. Przyjęcie porządku obrad, 4. Głosowanie

Bardziej szczegółowo

BR Radomsko, dnia 22 września 2015 r.

BR Radomsko, dnia 22 września 2015 r. BR 0002.8.2015 Radomsko, dnia 22 września 2015 r. PROTOKÓŁ NR XII/2015 sporządzony na XII sesji Rady Powiatu Radomszczańskiego (w kadencji 2014 2018) w dniu 22 września 2015 roku Rozpoczęcie obrad sesji

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku Obrady XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Żuk, witając przybyłych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ. z dnia r. Projekt z dnia 21 grudnia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ z dnia... 2015 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu Miasta i Gminy rodzaju i szczegółowości

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XVII/2016. z sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego odbytej w dniu 1 kwietnia 2016 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu

Protokół nr XVII/2016. z sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego odbytej w dniu 1 kwietnia 2016 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu Protokół nr XVII/2016 z sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego odbytej w dniu 1 kwietnia 2016 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu W sesji uczestniczyli: radni wg listy obecności /zał.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 2/10 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 23 grudnia 2010 r.

Protokół Nr 2/10 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 23 grudnia 2010 r. Protokół Nr 2/10 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 23 grudnia 2010 r. W posiedzeniu udział wzięli: Sebastian Niżnik Wacław Krawczyk Grażyna Borek Jan Chowaniec Waldemar Och Marian Kunc Krystyna

Bardziej szczegółowo

Protokół obrad XXIII Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku

Protokół obrad XXIII Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku Protokół obrad XXIII Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu 20.06.2013 roku Otwarcia obrad sesji w dniu 20 czerwca 2013 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko wypowiadając formułę

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 35/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego. w dniu 23 lipca 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 35/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego. w dniu 23 lipca 2015 r. OR.II.0022.1.33.2015 PROTOKÓŁ NR 35/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 30 lipca 2015 r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XLVI/10 Z SESJI RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO ODBYTEJ W DNIU 23 CZERWCA 2010 ROKU W STAROSTWIE POWIATOWYM W ZŁOTOWIE

PROTOKÓŁ NR XLVI/10 Z SESJI RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO ODBYTEJ W DNIU 23 CZERWCA 2010 ROKU W STAROSTWIE POWIATOWYM W ZŁOTOWIE ORO-OO41/45/2010 PROTOKÓŁ NR XLVI/10 Z SESJI RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO ODBYTEJ W DNIU 23 CZERWCA 2010 ROKU W STAROSTWIE POWIATOWYM W ZŁOTOWIE Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. Obrady sesji

Bardziej szczegółowo

BR /09 Protokół nr 125/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 28 kwietnia 2009 roku

BR /09 Protokół nr 125/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 28 kwietnia 2009 roku BR.0062-18/09 Protokół nr 125/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 28 kwietnia 2009 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 8 00, a zakończyło o godz. 10 15. Obecni

Bardziej szczegółowo

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3.

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. PROTOKÓŁ Z 136/2008 POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. W posiedzeniu uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 5 / 2015 posiedzenia Zarządu Powiatu Radomskiego odbytego w dniu 2 marca 2015 roku, o godz.14 30

PROTOKÓŁ Nr 5 / 2015 posiedzenia Zarządu Powiatu Radomskiego odbytego w dniu 2 marca 2015 roku, o godz.14 30 W posiedzeniu udział wzięli: PROTOKÓŁ Nr 5 / 2015 posiedzenia Zarządu Powiatu Radomskiego odbytego w dniu 2 marca 2015 roku, o godz.14 30 1. Leszek Margas - Wicestarosta Radomski 2. Marek Jarosz - Członek

Bardziej szczegółowo

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy Protokół nr X/1/11 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy O godz. 11.15.00 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański dokonał otwarcia obrad X sesji Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r.

Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r. Rada Miejska w Polkowicach Komisja Rewizyjna Polkowice, dnia 23 maja 2011 r. Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r. Posiedzenie odbyło

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r.

Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r. ROI.0012.3.7.2012 kat. arch. A Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XIX/2016 z sesji Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 26 października 2016 roku

PROTOKÓŁ NR XIX/2016 z sesji Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 26 października 2016 roku PROTOKÓŁ NR XIX/2016 z sesji Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 26 października 2016 roku Obrady sesji Rady Powiatu rozpoczęły się o godz.9 10. Lista obecności radnych stanowi załączniki nr 1 i 2 do protokołu.

Bardziej szczegółowo

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1.

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1. 1 Protokół Nr VI/2015 z obrad VI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Stężyca, które odbyły się w dniu 29 kwietnia 2015 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Stężycy. Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 9/2014. z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej w dniu r.

PROTOKÓŁ NR 9/2014. z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej w dniu r. PROTOKÓŁ NR 9/2014 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej w dniu 16.10.2014 r. Obecni: Według załączonej listy obecności (załącznik do protokołu). Porządek posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Procedura uchwalania projektu budżetu

w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Procedura uchwalania projektu budżetu UCHWAŁA NR XXXIII/382/10 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 30 czerwca 2010 r. Projekt w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Na podstawie art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olkuszu

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olkuszu Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olkuszu Data utworzenia 2007-04-04 Numer aktu Kadencja Kadencja 2002-2006 Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się w sali narad Urzędu Miasta

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r.

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. Obecni : Według załączonej listy obecności ( załącznik nr 1 protokołu ). Porządek posiedzenia : 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/2016 posiedzenia Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 20 września 2016 roku

Protokół Nr 16/2016 posiedzenia Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 20 września 2016 roku OR-II.R.0012.3.16.2016 Protokół Nr 16/2016 posiedzenia Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 20 września 2016 roku Pan Grzegorz Grabowski przewodniczący Komisji po stwierdzeniu

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku

P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 84/16 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 8 lipca 2016 roku

Protokół Nr 84/16 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 8 lipca 2016 roku Protokół Nr 84/16 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 8 lipca 2016 roku W posiedzeniu udział wzięli: Wacław Krawczyk Damian Biskup Krzysztof Strzyż Edyta Szałankiewicz Michał Cyran Naczelnik

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXII/2013 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 maja 2013 r.

Protokół Nr XXXII/2013 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 maja 2013 r. Protokół Nr XXXII/2013 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 maja 2013 r. Przewodnicząca Rady Powiatu Bożena Worek o godzinie 13:00 otworzyła XXXII sesję Rady Powiatu. Po powitaniu radnych i

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 18/8/2012 z posiedzenia Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego odbytego w dniu r.

PROTOKÓŁ Nr 18/8/2012 z posiedzenia Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego odbytego w dniu r. PROTOKÓŁ Nr 18/8/2012 z posiedzenia Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego odbytego w dniu 21.12.2012r. Obecność na posiedzeniu członków Komisji oraz zaproszonych gości wg list obecności stanowiących

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXIX /09 z XXXIX Sesji Rady Powiatu. w Ustrzykach Dolnych. z dnia 15 września 2009 r

Protokół Nr XXXIX /09 z XXXIX Sesji Rady Powiatu. w Ustrzykach Dolnych. z dnia 15 września 2009 r Protokół Nr XXXIX /09 z XXXIX Sesji Rady Powiatu w Ustrzykach Dolnych z dnia 15 września 2009 r Posiedzenie XXXIX Sesji Rady Powiatu rozpoczęło się o godz. 14.00 w sali narad siedziby Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 40/2013 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 9 grudnia 2013 roku

Protokół nr 40/2013 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 9 grudnia 2013 roku Protokół nr 40/2013 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 9 grudnia 2013 roku W posiedzeniu uczestniczyli: członkowie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz pozostałych Komisji Rady Miejskiej.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 71/2017 BURMISTRZA PRZECŁAWIA. z dnia 7 sierpnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 71/2017 BURMISTRZA PRZECŁAWIA. z dnia 7 sierpnia 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 71/2017 BURMISTRZA PRZECŁAWIA z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie ustanowienia regulaminu, zasad wydatkowania funduszu sołeckiego oraz określenia podstawowych druków związanych z wydatkowaniem

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). RADA POWIATU w Siedlcach BR.0002.7.2015 PROTOKÓŁ z IX Sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Siedlcach, odbytej w dniu 11 sierpnia 2015 roku w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40. Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku.

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło szesnastu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIV/314/10. Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 9 lipca 201 O roku

Uchwała Nr XLIV/314/10. Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 9 lipca 201 O roku Uchwała Nr XLIV/314/10 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 9 lipca 201 O roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Krośnieńskiego. Na podstawie art. 12 pkt 11, art. 53 ustawy z

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XVIII/2016

PROTOKÓŁ Nr XVIII/2016 PROTOKÓŁ Nr XVIII/2016 z XVIII sesji Rady Powiatu w Lipsku V kadencji odbytej w dniu 10 lutego 2016 roku Sesja odbyła się w Filii Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Solcu nad Wisłą z siedzibą w Szymanowie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XX/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo